BESTEK Nr. B&B3/DEM.01

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BESTEK Nr. B&B3/DEM.01"

Transcriptie

1 BESTEK Nr. B&B3/DEM.01 OPEN OFFERTEAANVRAAG VOOR DE AANSTELLING VAN EEN VERHUISBEDRIJF VOOR DE INTERNATIONALE VERHUIZINGEN VAN DE INBOEDEL EN DE PERSOONLIJKE BEZITTINGEN VAN DE PERSONEELSLEDEN VAN DE BUITENCARRIERE VAN DE FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING EN VAN HUN GEZINSLEDEN NAAR AANLEIDING VAN HUN AANSTELLING BIJ EEN BELGISCHE DIPLOMATIEKE OF CONSULAIRE POST IN HET BUITENLAND OF VAN HUN TERUGKEER NAAR BELGIË

2 bladzijde 2/40 INHOUDSOPGAVE AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS... 4 A. ALGEMENE BEPALINGEN Voorwerp en aard van de opdracht Duur van de overeenkomst Aanbestedende overheid Aanvullende informatie Informatievergadering Indienen en openen van de offertes Indieningsrecht en indieningswijze van de offertes Offertes die langs elektronische weg worden ingediend Offertes die niet langs elektronische weg worden ingediend Wijzigen of intrekken van een reeds ingediende offerte De opening van de offertes Leidende dienst - leidend ambtenaar Beschrijving van de te presteren diensten Documenten van toepassing op de opdracht Wetgeving Documenten betreffende de opdracht Offertes In de offerte te vermelden gegevens Formaat van de offerte Geldigheidsduur van de offerte Prijzen Prijzen Prijsherziening Herziening van de prijzen voor de catalogi 1, 2, 4, 5, 7 en 8 (zie Offerteformulier) Herziening van de prijzen voor de catalogi 3 en 6, met name de catalogi voor vracht vanuit België (zie offerteformulier) Meest begunstigde klant Aansprakelijkheid van de dienstverlener Selectiecriteria - Regelmatigheid van de offertes - Gunningscriteria Selectiecriteria Het toegangsrecht De kwalitatieve selectie Selectiecriteria inzake de financiële draagkracht van de inschrijver Selectiecriteria met betrekking tot de technische bekwaamheid van de inschrijver Regelmatigheid van de offertes Gunningscriteria Lijst van de gunningscriteria Eindcijfer Borgtocht Opleveringen Uitvoering van de diensten Termijnen en clausules Termijnen Uitvoeringsvoorwaarde Plaats waar de diensten moeten worden uitgevoerd en formaliteiten Plaats waar de diensten moeten worden uitgevoerd Evaluatie van de uitgevoerde diensten Facturatie en betaling van de diensten Aanbestedingsberichten en rechtzettingen Bijzondere verbintenissen voor de dienstverlener Belangenvermenging Geschillen Gebruik door andere federale aanbestedende overheden B. TECHNISCHE BEPALINGEN A. Beschrijving van de opdracht B. Contactpersonen C. Cijfermateriaal over in de voorbije drie jaar uitgevoerde verhuizingen D. Opdrachten van de dienstverlener E. Beleidslijn inzake verhuizingen F. Antwoordtermijn G. Voorbehoud van niet-exclusiviteit H. Implementatievergaderingen I. Voordelen, extra diensten wel of niet tegen betaling J. Service Level Agreement C. BIJLAGEN BIJLAGE

3 bladzijde 3/40 BIJLAGE OFFERTEFORMULIER BIJLAGE BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN EN INSTRUCTIES VOOR DE INDIENING VAN DE PRIJSOFFERTE... 37

4 bladzijde 4/40 Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Karmelietenstraat Brussel Mevrouw Thérèse Kicq Tél. : +32 (0) BESTEK nr. B&B3/DEM.01 OPEN OFFERTEAANVRAAG VOOR DE AANSTELLING VAN EEN VERHUISBEDRIJF VOOR DE INTERNATIONALE VERHUIZINGEN VAN DE INBOEDEL EN DE PERSOONLIJKE BEZITTINGEN VAN DE PERSONEELSLEDEN VAN DE BUITENCARRIERE VAN DE FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING EN VAN HUN GEZINSLEDEN NAAR AANLEIDING VAN HUN AANSTELLING BIJ EEN BELGISCHE DIPLOMATIEKE OF CONSULAIRE POST IN HET BUITENLAND OF VAN HUN TERUGKEER NAAR BELGIË AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS In toepassing van artikel 9, alinea 4, van het KB van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken wordt de aandacht van de inschrijvers gevestigd op het feit dat er in dit bestek (rubriek 13 Borgtocht) wordt afgeweken van artikel 25. Deze afwijking is gerechtvaardigd omdat de berekeningsbasis niet bepaald of bepaalbaar is op het ogenblik dat de opdracht wordt gegund en vanwege het repetitieve karakter van de verleende diensten. Er kunnen ook onverwijld maatregelen worden genomen om de betaling te vermijden van slecht uitgevoerde diensten. Als waarborg zal een forfaitair bedrag worden vastgelegd. A. ALGEMENE BEPALINGEN. 1. Voorwerp en aard van de opdracht. De opdracht betreft de aanstelling van een bedrijf voor de internationale verhuizingen van de inboedel en de persoonlijke bezittingen van de personeelsleden van de buitencarrière van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (hierna het «Departement» genoemd) en van hun gezinsleden naar aanleiding van hun aanstelling bij een Belgische diplomatieke of consulaire post in het buitenland of bij hun terugkeer naar België. België heeft wereldwijd ongeveer honderddertig diplomatieke of consulaire vertegenwoordigingen (hierna «posten» genoemd). In het kader van de diplomatieke beweging moeten personeelsleden van de buitencarrière van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking samen met hun gezinsleden (hierna «de personeelsleden» genoemd) naar deze posten verhuizen of deze verlaten. Hierbij neem het Departement de internationale verhuis van de persoonlijke bezittingen van het personeelslid en zijn gezinsleden ten laste. De personeelsleden verhuizen van België naar een post, van een post naar een andere post of van een post naar België. Ter zake geldt de regelgeving van het Departement (zie bijlage 1).

5 bladzijde 5/40 In het algemeen wordt tegen het einde van het jaar een eerste lijst opgesteld van vacante posten in de wereld. Tegen maart van het volgende jaar worden de posten toegewezen. De verhuizingen zelf vinden doorgaans in de zomer van dat jaar plaats. Vanwege een politieke situatie kan een verhuizing zeer dringend zijn (buiten de gewone diplomatieke beweging). Andere verhuizingen kunnen dan weer om verschillende redenen worden vervroegd of uitgesteld (gezondheid van het personeelslid, crisissituatie, enz.). De aanbestedende overheid is op zoek naar een bedrijf voor internationale verhuizingen dat een doeltreffende, kwalitatief hoogstaande en snelle dienstverlening biedt tegen de beste prijs inzake export/import, inpakken, vervoer en het uitpakken van de inboedel en de persoonlijke bezittingen van haar personeelsleden en hun gezinsleden naar aanleiding van een aanstelling bij een Belgische diplomatieke of consulaire post in het buitenland of bij hun terugkeer naar België. Het betreft een open offerteaanvraag. Deze opdracht omvat één enkel perceel. Dit is een opdracht volgens globale prijslijst (K.B.15 juli 2011, art. 2, 5 ). De opdracht betreft een «raamovereenkomst» in die zin dat de offerte als prijzencatalogus zal dienen voor de verschillende verhuizingen die worden uitgevoerd gedurende de duur van de opdracht. De prijsoffertes in de catalogi 1, 2, 4, 5, 7 en 8 (zie offerteformulier) zijn geldig voor de volledige duur van de opdracht. De prijzen zijn herzienbaar overeenkomstig punt van dit bestek. De prijsoffertes in de catalogi 3 en 6, dus de offertes met betrekking tot de vanuit België verzonden vracht (zie offerteformulier) blijven zes maanden geldig en worden herzien overeenkomstig punt van dit bestek. Aangezien het niet eenvoudig is om de vrachtprijs voor een verhuizing vanuit het buitenland over zee of met luchtvervoer voor langere tijd vast te leggen, wordt deze prijs voor elk van de verhuizingen beschouwd als een variabel bestanddeel. Toch moet de prijs vóór elke verhuizing vastliggen en wordt hij bepaald op grond van de handelsvoorschriften die doorgaans van toepassing zijn in de sector van de internationale verhuizingen. Het voorstel voor de betrokken verhuizing gaat dan vergezeld van de elementen ter staving van het toegepaste tarief. 2. Duur van de overeenkomst. De opdracht begint op de eerste kalenderdag die volgt op de dag waarop de dienstverlener de kennisgeving van de gunning van de opdracht heeft ontvangen en wordt gesloten voor de duur van vier jaar en 6 maanden (dus 54 maanden). De aanbestedende overheid kan nochtans vroegtijdig de overeenkomst beëindigen op het einde van het eerste, het tweede of het derde jaar, op voorwaarde dat de betekening aan de andere partij per aangetekend schrijven wordt gedaan minstens 120 kalenderdagen vóór het einde van het eerste, het tweede of het derde jaar, naar gelang van het geval. In dit geval kan de dienstverlener aan wie de overeenkomst wordt opgezegd, uit hoofde van deze opzegging geen schadevergoeding eisen. De uitvoering van de diensten zoals bepaald in dit bestek, moet, hoe dan ook binnen de vastgelegde termijn zijn beëindigd, overeenskomstig punt Aanbestedende overheid Aanvullende informatie. De aanbestedende overheid is de Belgische Staat, vertegenwoordigd door de Minister van Buitenlandse Zaken Karmelietenstraat 15 te 1000 BRUSSEL. Aanvullende inlichtingen betreffende de procedure zijn verkrijgbaar bij De heer Olivier Duré Tel. : 02/ Fax : 02/

6 bladzijde 6/40 Aanvullende inlichtingen betreffende de inhoudelijke aspecten van de opdracht zijn verkrijgbaar bij Mevrouw Thérèse Kicq Tel. : +32 (0) of De Heer Sylvain Surin Tel. : +32 (0) Informatievergadering. Gelet op de complexiteit van de opdracht, heeft de aanbestedende overheid beslist om tussen de aankondiging van de opdracht en de dag van de opening van de offertes, een informatievergadering te houden ten behoeve van de kandidaat-inschrijvers. Zij zullen vragen kunnen stellen en de informatievergadering bijwonen. Op de informatievergadering kunnen de kandidaat-inschrijvers alle nuttige inlichtingen inwinnen betreffende de opdracht zodat zij de omvang, de grootte en de moeilijkheidsgraad van de te leveren dienst goed kunnen inschatten. Dit betekent dat de inschrijver die na afloop van de procedure wordt aangewezen, geen enkele vergetelheid of onjuistheid in de technische specificaties kan inroepen om een noodzakelijke verrichting/dienst niet (of slechts gedeeltelijk) uit te voeren. De informatievergadering heeft plaats op 03/09/2014 om 14u op het volgende adres : Karmelietenstraat 15, 1000 Brussel, Zaal DV01. Op de informatiesessie wordt eerst een kort overzicht gegeven van het voorwerp van de opdracht. Om de informatievergadering vlot te laten verlopen, worden de kandidaat-inschrijvers die ze willen bijwonen verzocht hun vragen naar de aanbestedende overheid te mailen. adres: met in kopie en Enkel de vragen die de aanbestedende overheid uiterlijk 5 kalenderdagen voor de informatievergadering heeft ontvangen, worden tijdens de informatievergadering beantwoord. Aan de ingang van de vergaderzaal vermelden de deelnemers de naam en het volledig adres van het bedrijf dat ze vertegenwoordigen op een aanwezigheidslijst. Achteraf stuurt de aanbestedende overheid een verslag van de informatievergadering naar alle aanwezigen. De kandidaat-inschrijvers die niet op de informatievergadering aanwezig konden zijn, kunnen het proces-verbaal vragen aan de aanbestedende overheid op het adres met in kopie en Op het einde van de informatievergadering worden de kandidaat-inschrijvers geacht kennis te hebben genomen van de verplichtingen, de context en de voorwaarden van de opdracht en dienen ze hun offerte op te maken aan de hand van hun eigen bevindingen, manier van werken, berekeningen en ramingen. Dit betekent dat tijdens de uitvoering van de opdracht geen enkele verlenging van de termijnen wordt toegestaan aan de aangewezen dienstverlener voor een interpretatiefout die hij zou hebben gemaakt met betrekking tot de technische en functionele aspecten zoals bepaald door de aanbestedende overheid.

7 bladzijde 7/40 5. Indienen en openen van de offertes. 5.1 Indieningsrecht en indieningswijze van de offertes Behalve eventuele varianten, mag elke inschrijver slechts één offerte indienen per opdracht. Elke deelnemer aan een combinatie zonder rechtspersoonlijkheid wordt beschouwd als een inschrijver. In toepassing van artikel 52, 2 van het KB van 15 juli 2011, staat de aanbestedende overheid het gebruik van elektronische middelen toe voor het indienen van offertes. De offertes kunnen bijgevolg op de volgende wijzen worden ingediend: 1) ofwel elektronisch via de e-tendering applicatie (zie hieronder voor meer informatie), 2) ofwel per brief (een aangetekende brief wordt aanbevolen) naar de aanbestedende overheid, 3) ofwel persoonlijk afgegeven bij de aanbestedende overheid Offertes die langs elektronische weg worden ingediend Wanneer de offerte langs elektronische weg wordt ingediend, moet de elektronische handtekening conform de regels van het Europees recht en het daarmee overeenstemmende nationaal recht inzake de geavanceerde elektronische handtekening zijn, met een geldig gekwalificeerd certificaat, waarbij deze handtekening werd gerealiseerd via een veilige tool voor het aanmaken van een handtekening (artikel 52, 1, 1 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011). Offertes die langs elektronische weg worden ingediend, kunnen verstuurd worden via de e-tendering site https://eten.publicprocurement.be/ die de naleving waarborgt van de voorwaarden van artikel 52 van het Koninklijk Besluit van 15 juli Aangezien het versturen van een offerte per niet aan de voorwaarden van artikel 52 van het Koninklijk Besluit van 15 juli 2011 voldoet, is het niet toegestaan op deze wijze een offerte in te dienen. Indien nodig worden de attesten zoals gevraagd in de opdrachtdocumenten, in PDF gescand en bij de offerte gevoegd. Bepaalde bij te voegen documenten die niet of uiterst moeilijk met elektronische middelen kunnen worden aangemaakt, kunnen op papier worden bezorgd vóór de uiterste ontvangstdatum. Door zijn offerte volledig of gedeeltelijk via elektronische middelen in te dienen, aanvaardt de inschrijver dat de gegevens die voortvloeien uit de werking van het ontvangstsysteem van zijn offerte worden geregistreerd. Meer informatie is beschikbaar op de website of bij de e- procurement helpdesk op het nummer: +32 (0) Offertes die niet langs elektronische weg worden ingediend De offertes die op papier worden ingediend of de offertes die met elektronische middelen worden opgesteld maar niet via deze middelen worden ingediend, worden in een envelop gestoken die wordt gesloten.. Deze envelop bevat de volgende vermeldingen: - het nummer van het bestek: B&B3/DEM.01; - de datum en het uur van de zitting voor de opening van de offertes. Deze envelop gaat in een tweede envelop met de volgende vermeldingen: - het woord «offerte» in de linkerbovenhoek; - het nummer van het bestek: B&B3/DEM.01; - het adres van de bestemmeling zoals hieronder vermeld.

8 bladzijde 8/40 De offertes worden via een postdienst verzonden naar of persoonlijk afgegeven bij: Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Stafdirectie B&B DIENST B&B3 Karmelietenstraat BRUSSEL Ze worden ingediend in 1 origineel exemplaar en dienen te zijn opgesteld volgens het offerteformulier in bijlage bij dit bestek. Bij voorkeur, zal een kopie van de offerte in elektronisch formaat op een CD-Rom of een DVD-Rom toegevoegd worden. Als de offertes persoonlijk worden afgegeven mag de inschrijver een ontvangstbewijs vragen Wijzigen of intrekken van een reeds ingediende offerte Als een inschrijver een reeds opgestuurde of ingediende offerte wil wijzigen of intrekken, moet dit gebeuren volgens het bepaalde in artikel 91 van het Koninklijk Besluit van 15 juli De wijziging of intrekking van een reeds ingediende offerte kan worden meegedeeld via elektronische middelen die voldoen aan artikel 52, 1 van het Koninklijk Besluit van 15 juli 2011 of op papier. Om een reeds opgestuurde of ingediende offerte te wijzigen of in te trekken, is een schriftelijke verklaring vereist, die door de inschrijver of zijn gemachtigde behoorlijk is ondertekend. Het voorwerp en de draagwijdte van de wijzigingen moeten nauwkeurig vermeld worden. De intrekking moet onvoorwaardelijk zijn. De intrekking kan ook via een elektronisch middel dat niet in overeenstemming is met artikel 52, 1 van het KB van 15 juli 2011 worden medegedeeld voor zover: 1 de intrekking bij de voorzitter van de zitting voor het openen van de offertes toekomt alvorens hij de zitting opent, 2 en ze wordt bevestigd per aangetekende brief, die ten laatste de dag vóór de openingszitting werd gepost. 5.2 De opening van de offertes De zitting voor de opening van de offertes vindt plaats op 15 Karmelietenstraat 1000 Brussel op 30/09/2014 om 14u. Elke offerte moet bij de voorzitter van de zitting toekomen vóór hij de zitting geopend verklaart. Enkel de offertes die bij de voorzitter van de zitting toekomen vóór hij de zitting geopend verklaart, kunnen aanvaard worden. Nochtans wordt een laattijdige offerte aanvaard voor zover de aanbestedende overheid de opdracht nog niet heeft gesloten en de offerte ten laatste vier kalenderdagen vóór de datum van de openingszitting als aangetekende brief is verzonden. 6. Leidende dienst - leidend ambtenaar. De leidende dienst is de aanbestedende overheid. Enkel de aanbestedende overheid is bevoegd voor de controle en het toezicht op de opdracht. De leidend ambtenaar (die een ambtenaar van de aanbestedende overheid zal zijn) zal worden aangeduid in de kennisgeving van de gunning van de opdracht. De grenzen van zijn bevoegdheid zullen worden vermeld.

9 bladzijde 9/40 7. Beschrijving van de te presteren diensten. Cf. Deel B. Technische bepalingen 8. Documenten van toepassing op de opdracht Wetgeving. - Wet van 15 juni 2006 overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; - Wet van 17 juni 2013 Wet betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; - Koninklijk besluit van 15 juli Koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren ; - Het koninklijk besluit van 14 januari koninklijk besluit tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies van openbare werken; - Alle wijzigingen aan de wet en de bovengenoemde besluiten die van toepassing zijn op de dag van de publicatie van de aankondiging van de opdracht in het Bulletin der Aanbestedingen Documenten betreffende de opdracht. - Dit bestek nr. B&B3/DEM.01 en het bijgevoegde offerteformulier. 9. Offertes In de offerte te vermelden gegevens. De aandacht van de inschrijvers wordt gevestigd op artikel 8 van de wet van 15 juni 2006 en artikel 64 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 in verband met de onverenigbaarheden. Het is sterk aanbevolen dat de inschrijver het als bijlage gevoegde offerteformulier gebruikt. In dit verband wordt de aandacht van de inschrijver gevestigd op artikel 80 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011, dat bepaalt: "Als bij de opdrachtdocumenten een formulier is gevoegd voor het opmaken van de offerte en het invullen van de samenvattende meetstaat of de inventaris, maakt de inschrijver daarvan gebruik. Doet hij dit niet, dan draagt hij de volle verantwoordelijkheid voor de volledige overeenstemming van de door hem aangewende documenten met het formulier". De offerte en de bijlagen gevoegd bij het offerteformulier worden opgesteld in het Nederlands of in het Frans. Door het indienen van zijn offerte ziet de inschrijver automatisch af van zijn algemene of bijzondere verkoopsvoorwaarden, zelfs als deze op de één of andere bijlage bij zijn offerte zijn vermeld. De inschrijver duidt in zijn offerte duidelijk aan welke informatie vertrouwelijk is en/of betrekking heeft op technische of commerciële geheimen en dus niet mag bekendgemaakt worden door de aanbestedende overheid Formaat van de offerte De offerte bestaat uit twee delen : een administratief deel en een financieel deel. 1 ) De punten van het het administratieve deel zijn in deze volgorde: 1. Voorstelling van het bedrijf 2. Antwoorden betreffende de selectiecriteria met alle gevraagde documenten (punt 12 hierna) 3. Antwoorden betreffende het tweede gunningscriterium met betrekking tot de kwaliteit (punt hierna ) 4. Aanvullende antwoorden voor punt B. Technische bepalingen 5. Voorstel van Service Level Agreement (zie punt J van deel B. Technische Bepalingen)

10 bladzijde 10/40 2 ) Het financiële deel bestaat uit het offerteformulier, de 8 catalogi die volledig moeten zijn ingevuld omdat anders de offerte als substantieel en essentieel onregelmatig wordt beschouwd, de statuten en alle andere nuttige documenten die de bevoegdheid van de ondergetekende(n) bewijzen. De offerte bevat de volgende inlichtingen: - de forfaitaire eenheidsprijzen in cijfers (excl. btw) - het bedrag van de btw - de handtekening van de persoon of de personen, naargelang van het geval, die het mandaat heeft/hebben om de offerte te ondertekenen - de hoedanigheid van de persoon of van de personen, naargelang van het geval, die de offerte ondertekent/ondertekenen - de datum waarop voormelde persoon of de voormelde personen, naargelang van het geval, de offerte heeft/hebben ondertekend - het volledige inschrijvingsnummer van de inschrijver bij de Kruispuntbank van de Ondernemingen (voor de Belgische inschrijvers) 9.3. Geldigheidsduur van de offerte. De inschrijvers blijven gebonden door hun offerte gedurende een termijn van 120 kalenderdagen, ingaande de dag na de opening van de offertes. 10. Prijzen Prijzen. Alle prijzen vermeld in het offerteformulier zijn verplicht uitgedrukt in euro. Dit is een opdracht volgens prijslijst, wat betekent dat enkel de eenheidsprijzen forfaitair zijn. De dienstverlener wordt geacht in zijn eenheidsprijzen alle mogelijke kosten te hebben verrekend die verband houden met de diensten, met uitzondering van de btw Prijsherziening. Verzoeken tot prijsherziening worden, samen met de bewijsstukken, gericht aan de leidinggevende dienst. De prijs van de te presteren diensten is de prijs die van toepassing is op de dag van de bestelling en niet de prijs die geldt op de prestatiedag Herziening van de prijzen voor de catalogi 1, 2, 4, 5, 7 en 8 (zie Offerteformulier) Een prijzherziening is slechts mogelijk op basis van de evolutie van twee relevante factoren die hieronder zijn vermeld en enkel in een door de aanbestedende overheid erkend en aanvaard geval van overmacht of telkens op de jaardag van de gunning van de opdracht: 1. het minimumuurloon zoals bepaald in een collectieve arbeidsovereekomst die van toepassing is op de werknemers en arbeiders die onder het paritaire comité voor het vervoer en de logistiek vallen en die deel uitmaken van de subsector voor de verhuisondernemingen, de meubelbewaring en aanverwante activiteiten ; 2. de gezondheidsindex die maandelijks wordt vastgelegd door de Federale Overheidsdienst Economie en bekend wordt gemaakt in het Belgisch Staatsblad en die gekoppeld is aan de lonen die daadwerkelijk aan de arbeiders en arbeidsters wordt betaald en aan de minimumuurlonen.

11 bladzijde 11/ Herziening van de prijzen voor de catalogi 3 en 6, met name de catalogi voor vracht vanuit België (zie offerteformulier) Een zesmaandelijkse prijsherziening is mogelijk op vraag van de opdrachtnemer en alleen op grond van elementen die rechtstreeks verband houden met zee- of luchtvracht. De prijzen blijven gelijk: - gedurende ten minste 6 maanden na de datum van de kennisgeving van de gunning van de opdracht; - en gedurende ten minste 6 maanden na de datum van de kennisgeving van de vorige prijsherziening. Toch kan de leidinggevende dienst te allen tijde een neerwaartse prijsherziening vragen als blijkt dat de opdrachtnemer nieuwe meer voordelige voorwaarden geniet Meest begunstigde klant De dienstverlener zal de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking beschouwen als zijn meest bevoorrechte klant. Vanaf het tweede jaar van de uitvoering van de overeenkomst, past de dienstverlener jaarlijks de prijzen aan. Hij hanteert voor de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking de laagste prijs die hij voor soortgelijke prestaties voor andere klanten in België hanteert, voor zover deze prijzen lager zijn dan de eenheidsprijzen die bij het begin van de opdracht van toepassing waren. De verklaringen hierover door de dienstverlener zijn bepalend voor de naleving van deze verplichting. Ze kunnen worden geverifieerd in de boeken van de dienstverlener door een auditor, betaald door de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, tijdens de kantooruren en zonder medeneming van de relevante documenten. De auditor zal alleen de relevante gegevens bevestigen of weerleggen. Als de auditor ze weerlegt heeft de dienstverlener 30 kalenderdagen de tijd om de prijzen aan te passen. Overeenkomstig punt kunnen de prijzen slechts één keer per jaar worden aangepast. 11. Aansprakelijkheid van de dienstverlener. De dienstverlener draagt de volle aansprakelijkheid voor de fouten en nalatigheden die in de verleende diensten voorkomen. De dienstverlener vrijwaart de aanbestedende overheid bovendien tegen elke schadevergoeding die deze aan derden verschuldigd is op grond van de vertraging bij de uitvoering van de diensten of op grond van het in gebreke blijven van de dienstverlener. 12. Selectiecriteria - Regelmatigheid van de offertes - Gunningscriteria Selectiecriteria. De inschrijvers worden getoetst aan de hiernavolgende selectiecriteria. Enkel de offertes van de inschrijvers die voldoen aan de selectiecriteria worden in aanmerking genomen om deel te nemen aan de toetsing van de offertes aan de gunningscriteria vermeld in rubriek 12.3 van dit bestek, voor zover de ingediende offertes formeel en materieel regelmatig zijn Het toegangsrecht. Door het indienen van een offerte verklaart de inschrijver zich niet in een van onderstaande uistluitingsgevallen te bevinden. De aanbestedende overheid zal de juistheid van deze impliciete verklaring op erewoord onderzoeken in hoofde van de inschrijver wiens offerte het beste gerangschikt

12 bladzijde 12/40 is. De inlichtingen of documenten die de aanbestedende overheid kosteloos via elektronische middelen bij de gegevensbeheerder kan opvragen, zal door de aanbestedende overheid zelf worden opgevraagd. Uitsluitingscriterium inzake illegale tewerkstelling Wordt uitgesloten in elk stadium van de gunningsprocedure van de toegang ertoe, de kandidaat of inschrijver van wie is vastgesteld dat hij als werkgever illegaal verblijvende onderdanen van derde landen heeft tewerkgesteld als bedoeld in de wet van 11 februari 2013 tot vaststelling van sancties en maatregelen voor werkgevers van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen. Deze bepaling geldt op dezelfde manier ten aanzien van de entiteit waarop de kandidaat of inschrijver een beroep doet, wanneer de draagkracht van die entiteit bepalend is voor de selectie van de kandidaat of inschrijver, al naargelang. De uitsluiting van deelname aan overheidsopdrachten geldt voor ten hoogste vijf jaar. Eerste uitsluitingscriterium..1. De Belgische inschrijver die personeel tewerkstelt dat is onderworpen aan de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de sociale zekerheid der arbeiders moet in orde zijn met zijn verplichtingen ten overstaan van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. Hij wordt geacht in orde te zijn met voormelde verplichtingen indien blijkt dat hij ten laatste daags vóór de uiterste datum voor de ontvangst van de offertes: 1 aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid al de vereiste aangiften heeft toegezonden, tot en met diegene die slaan op het voorlaatste afgelopen kalenderkwartaal voor de ontvangst van de offertes en 2 op deze aangiften geen verschuldigde bijdragen van meer dan euro moet vereffenen, tenzij hij voor die schuld uitstel van betaling heeft verkregen waarvan hij de termijnen strikt in acht neemt. Evenwel, zelfs wanneer de bijdrageschuld groter is dan 3.000,00 euro, zal de inschrijver in orde bevonden worden indien hij, alvorens tot de beslissing van gunning van de opdracht wordt overgegaan, aantoont dat hij, op het einde van het kalenderkwartaal bedoeld in het tweede lid, op een aanbestedende overheid in de zin van artikel 2, 1, van de wet van 15 juni 2006 of op een overheidsbedrijf in de zin van artikel 2, 2, van de wet van 15 juni 2006, één of meer schuldvorderingen bezit die zeker, opeisbaar en vrij van elke verbintenis tegenover derden zijn en waarvan het bedrag op 3.000,00 euro na, ten minste gelijk is aan de achterstallige bijdrageschulden. 2. Ten laatste daags voor de uiterste datum voor de ontvangst van de offertes moet de buitenlandse inschrijver: 1 voldaan hebben aan de verplichtingen inzake betaling van de bijdragen voor de sociale zekerheid, overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is. 2 in orde zijn met de bepalingen van 1, indien hij personeel tewerkstelt dat onderworpen is aan de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de sociale zekerheid der arbeiders..3. De aanbestedende overheid kan in welk stadium van de procedure ook, met alle middelen die zij dienstig acht inlichtingen inwinnen over de stand van betaling van de bijdragen voor de sociale zekerheid van om het even welke inschrijver.

13 bladzijde 13/40 Tweede uitsluitingscriterium. Overeenkomstig artikel 20 van de wet van 15 juni 2006 wordt in elk stadium van de gunningsprocedure uitgesloten van de toegang ertoe, de inschrijver die bij rechtelijke beslissing die in kracht van gewijsde is gegaan en waarvan de aanbestedende overheid kennis heeft, veroordeeld is voor: 1 deelname aan een criminele organisatie als bedoeld in artikel 324bis van het Strafwetboek; 2 omkoping als bedoeld in artikel 246 van het Strafwetboek; 3 fraude als bedoeld in artikel 1 van de overeenkomst aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Europese Gemeenschap, goedgekeurd door de wet van 17 februari 2002; 4 witwassen van geld als bedoeld in artikel 3 van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financieel stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. Met het oog op de toepassing van deze clausule heeft de aanbestedende overheid het recht om de inschrijvers te verzoeken om de noodzakelijke inlichtingen of documenten over te leggen. Indien zij twijfels heeft over de persoonlijke situatie van die inschrijvers, kan zij de bevoegde binnenlandse of buitenlandse autoriteiten verzoeken haar de inlichtingen die ze ter zake nodig acht mede te delen. Derde uitsluitingscriterium. Overeenkomstig artikel 20 van de wet van 15 juni 2006 en artikel 61, 2, 1 en 2 van de koninklijk besluit van 15 juli 2011 kan in elk stadium van de gunningsprocedure worden uitgesloten van de toegang ertoe, de inschrijver die: 1 in staat van faillissement of van vereffening verkeert, die zijn werkzaamheden heeft gestaakt, die een gerechtelijke reorganisatie ondergaat, of die in een vergelijkbare toestand verkeert als gevolg van een gelijkaardige procedure die bestaat in andere nationale reglementeringen; 2 aangifte heeft gedaan van zijn faillissement, voor wie een procedure van vereffening aanhangig is, die een gerechtelijke reorganisatie ondergaat, of die het voorwerp is van een gelijkaardige procedure bestaande in andere nationale reglementeringen. Vierde uitsluitingscriterium. Wordt uitgesloten van deelname aan de overheidsopdracht, de inschrijver die bij rechterlijke beslissing die in kracht van gewijsde is gegaan, veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast. Met het oog op de toepassing van deze clausule heeft de aanbestedende overheid het recht om de inschrijver wiens offerte het best geklaseerd is, te verzoeken om de noodzakelijke inlichtingen of documenten over te leggen. Indien zij twijfels heeft over de persoonlijke situatie van die inschrijver, kan zij de bevoegde binnenlandse of buitenlandse autoriteiten verzoeken om de inlichtingen die ze ter zake nodig acht. Vijfde uitsluitingscriterium. De inschrijver mag bij zijn beroepsuitoefening geen ernstige fout hebben begaan, vastgesteld op grond die de aanbestedende overheden aannemelijk kunnen maken. Bovendien, verbindt de inschrijver, door de ondertekening van zijn offerte, zich tot het naleven van de normen bepaald in de basisconventies van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO), en in het bijzonder: 1. het verbod op dwangarbeid (verdrag nr. 29 betreffende de gedwongen of verplichte arbeid, 1930 en verdrag nr. 105 betreffende de afschaffing van de gedwongen arbeid, 1957); 2. het recht op vakbondsvrijheid (verdrag nr. 87 betreffende de vrijheid tot het oprichten van vakverenigingen en bescherming van het vakverenigingsrecht, 1948); 3. het recht van organisatie en collectief overleg (verdrag nr. 98 betreffende het recht van organisatie en collectief overleg, 1949);

14 bladzijde 14/40 4. het verbod op discriminatie inzake tewerkstelling en verloning (verdrag nr. 100 betreffende de gelijke verloning, 1951 en verdrag nr. 111 betreffende discriminatie (beroep en beroepsuitoefening), 1958); 5. de minimumleeftijd voor kinderarbeid (verdrag nr. 138 betreffende de minimumleeftijd, 1973), alsook het verbod op de ergste vormen van kinderarbeid (verdrag nr. 182 over de ergste vormen van kinderarbeid, 1999). Het niet-naleven van de hierboven vermelde verdragen zal dus worden beschouwd als een ernstige fout bij de beroepsuitoefening in de zin van artikel 61, 2, 4 van het KB van 15 juli De hogervermelde voorschriften zijn van toepassing ongeacht de andere voorschriften opgenomen in het artikel 61 van het hierboven vermeld besluit. Zesde uitsluitingscriterium. De inschrijver moet in orde zijn met de betaling van zijn belastingen en taksen volgens de Belgische wetgeving of die van het land waar hij gevestigd is, overeenkomstig de bepalingen van artikel 63 van het KB van 15 juli Zevende uitsluitingscriterium. Wordt uitgesloten van deelname aan de overheidsopdracht, de inschrijver die zich in ernstige mate heeft schuldig gemaakt aan het afleggen van valse verklaringen bij het verstrekken van inlichtingen, die opeisbaar zijn bij toepassing van dit hoofdstuk, of die deze inlichtingen niet heeft verstrekt De kwalitatieve selectie Wanneer een inschrijver beroep doet op de draagkracht van andere entiteiten en die draagkracht bepalend is voor zijn selectie, vermeldt hij voor welk gedeelte hij een beroep doet op de die draagkracht en welke andere entiteiten hij voorstelt Selectiecriteria inzake de financiële draagkracht van de inschrijver. De inschrijver moet in de loop van de laatste drie boekjaren een jaaromzet inzake de activiteiten die rechtstreeks verband houden met de diensten zoals beschreven in dit bestek, van ,00 (vier miljoen) euro hebben geboekt. Hij voegt bij zijn offerte een verklaring inzake de omzet die hij tijdens de laatste drie boekjaren heeft geboekt. De omzet voor activiteiten die verband houden met de verhuizing van kantoren, nationale verhuizingen of met verhuizingen verband houdende activiteiten van het type «Relocation» of andere komen niet in aanmerking. De inschrijver dient tevens over voldoende financiële draagkracht te beschikken. De financiële draagkracht wordt beoordeeld op basis van de goedgekeurde jaarrekeningen van de laatste drie boekjaren die bij de Nationale Bank van België werden neergelegd. De inschrijvers die de goedgekeurde jaarrekeningen hebben neergelegd bij de Nationale Bank van België hoeven deze niet bij hun offerte te voegen, aangezien de aanbestedende overheid deze jaarrekeningen kan raadplegen via het elektronisch loket van de federale overheid. De inschrijvers die de goedgekeurde jaarrekening van de laatste drie boekjaren niet bij de Nationale Bank van België hebben neergelegd, zijn verplicht om deze bij hun offerte te voegen. Deze verplichting geldt ook voor de jaarrekening die onlangs werd goedgekeurd en die nog niet bij de Nationale Bank van België werd neergelegd, omdat de wettelijk voorziene termijn voor het neerleggen ervan nog niet verstreken is. Voor eenmanszaken dient een staat van alle activa en passiva door een accountant IEB of een bedrijfsrevisor te worden opgesteld. Deze staat dient door een erkend accountant IEB of door de bedrijfsrevisor, naar gelang van het geval, voor echt te worden verklaard. Het document moet een recente financiële toestand weergeven (maximum 6 maanden oud te rekenen vanaf de datum van de opening van de offertes). Indien het bedrijf nog geen jaarrekening heeft gepubliceerd, volstaat een tussentijdse balans die voor echt is verklaard door de accountant IEB of door de bedrijfsrevisor.

15 bladzijde 15/40 Voor de buitenlandse ondernemingen dienen tevens de goedkeurende jaarrekeningen van de drie laatste jaren of een staat van alle activa en passiva van de onderneming bij de offerte te worden gevoegd. Indien de onderneming nog geen jaarrekening heeft gepubliceerd, volstaat een tussentijdse balans voor echt verklaard door de accountant of door de bedrijfsrevisor of door de persoon of organisme dat een soortgelijke functie in zijn land uitoefent Selectiecriteria met betrekking tot de technische bekwaamheid van de inschrijver. Eerste criterium inzake de bekwaamheid van de inschrijver. De inschrijver moet over voldoende bekwaam personeel beschikken om de opdracht naar behoren te kunnen uitvoeren. De inschrijver moet in België of in een aangrenzend land een bedrijf hebben waar gekwalificeerd personeel tewerkgesteld is, met name minstens 10 personeelsleden voor administratieve taken en 20 gekwalificeerde arbeiders met een arbeidsovereenkomst van onbeperkte duur. Voor België moeten de werknemers onder het paritair subcomité vallen. Bedrijven naar buitenlands recht moeten een sociale bescherming en minstens gelijkwaardige kwalificaties kunnen aantonen (Cf. met P- en S-verhuizerskaarten). De inschrijver moet voor deze opdracht drie Nederlandstalige of Franstalige personeelsleden die perfect tweetalig Nederlands-Frans zijn, ter beschikking stellen voor het uitvoeren van de volgende taken : algemene verantwoordelijkheid voor de overeenkomst (1 persoon), beheer van verhuizingen in Europa (1 persoon) en beheer van verhuizingen buiten Europa (1 persoon). De inschrijver voegt bij zijn offerte een opgave van het personeel dat zal worden ingezet bij de uitvoering van de opdracht. In deze opgave vermeldt de inschrijver de diploma s waarover dit personeel beschikt alsook hun beroepskwalificaties en ervaring. Tweede criterium inzake de bekwaamheid van de inschrijver. De inschrijver moet referenties kunnen voorleggen met betrekking tot diensten die hij in elk van de laatste drie jaar heeft geleverd. De referenties zijn: 30 internationale verhuizingen per jaar met een minimumbedrag van ,00 EUR per verhuizing. De inschrijver voegt bij zijn offerte een lijst van de belangrijkste diensten die in de afgelopen drie jaar zijn geleverd, met vermelding van het bedrag en de datum en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor de diensten werden geleverd. Het bewijs van de diensten wordt geleverd met attesten die de bevoegde autoriteit heeft afgegeven of medeondertekend of in geval van diensten voor een particuliere afnemer met attesten van de afnemer of, als deze niet voorhanden zijn, door middel van een verklaring van de dienstverlener. Voor elke bestemmeling vermeldt de inschrijver een contactpersoon, een telefoonnummer en het aantal bestellingen per jaar met opgave van het bedrag van de opdrachten die het verhuisbedrijf heeft gekregen. Derde criterium inzake de bekwaamheid van de inschrijver. De inschrijver moet over de technische uitrusting beschikken om de opdracht behoorlijk te kunnen uitvoeren. Binnen een straal van 100 km rond de FOD BuZa moet de inschrijver beschikken over een ruimte met een minimumcapaciteit van m³ voor de langdurige opslag van goederen, verdeeld over een honderdtal aparte containers. Bij zijn offerte voegt hij : - het adres van de ruimte met een minimumcapaciteit van m³ voor de langdurige opslag van goederen, verdeeld over een honderdtal aparte containers.

16 bladzijde 16/40 - een beschrijving van de technische uitrusting waarover hij beschikt die bij de uitvoering van de opdracht zal worden gebruikt; - een beschrijving van de maatregelen die hij zal treffen om de kwaliteit te waarborgen; - een beschrijving van de studie- en onderzoeksmiddelen waarover hij beschikt. Vierde criterium inzake de bekwaamheid van de inschrijver. Het moet een erkend verhuisbedrijf zijn. De inschrijvers naar Belgisch recht moeten erkend zijn door de Belgische Kamer van Verhuisondernemers (BKV) en ingeschreven zijn bij het paritair subcomité De inschrijvers naar buitenlands recht moeten een erkenning voorleggen die gelijkwaardig is aan die van de BKV, die werd afgegeven door een ter zake erkende instantie. De gelijkwaardigheid wordt beoordeeld op basis van een vergelijking met de wettelijke voorschriften inzake vakbekwaamheid en betrouwbaarheid die de BKV voorschrijft. Als erkend verhuizer moet de inschrijver de volgende beginselen onderschrijven : 1. Zich houden aan de handelspraktijken en de boekhoudkundige, fiscale en sociale regelgeving naleven 2. Werken op basis van een bestek en/of duideljke en precieze tarieven en de algemene voorwaarden van de BKV ter zake naleven 3. De overeengekomen diensten correct uitvoeren 4. De klanten op mogelijke risico s wijzen en ze naar behoren inlichten over verzekeringsvoorwaarden 5. werken met gekwalificeerd, betrouwbaar personeel dat voor de uitvoering van de diensten opgeleid is 6. Gebruik maken van voertuigen, liften, ladders en ander materiaal dat speciaal voor de uitvoering van verhuiswerkzaamheden bestemd is en die veilig en erkend zijn en aan de technische bepalingen voldoen 7. Geschikt inpakmateriaal ter beschikking stellen dat voldoet aan de milieunormen 8. De voorwerpen en de inboedel die in bewaring worden genomen, als «een goede huisvader» behandelen in daartoe specifiek ingerichte en beveiligde ruimten 9. Een correcte en controleerbare factuur opmaken 10. Het logo erkend verhuisbedrijf gebruiken De inschrijver voegt bij zijn offerte een kopie van zijn (Belgische) erkenning of van een (buitenlandse) gelijkwaardige erkenning. Belangrijke opmerking: Rekening houdend met de aard van de diensten kan de inschrijver de opdracht helemaal of gedeeltelijk laten uitvoeren door een onderaannemer. De onderaannemer moet ook een erkenning als verhuisbedrijf hebben. De inschrijver blijft verantwoordelijk voor de coördinatie van de opdracht. Een verhuizing mag in geen geval worden doorverkocht aan een ander verhuisbedrijf. De inschrijver voegt bij zijn offerte een opgave van de onderdelen van de opdracht die hij door een onderaannemer zal laten uitvoeren Regelmatigheid van de offertes. De offertes van de geselecteerde inschrijvers worden onderzocht op hun regelmatigheid. Substantieel onregelmatige offertes zullen worden geweerd. Enkel regelmatige offertes komen in aanmerking om te worden getoetst aan de gunningscriteria.

17 bladzijde 17/ Gunningscriteria. Voor de keuze van de economisch meest interessante offerte worden de regelmatige offertes van de geselecteerde inschrijvers aan een aantal gunningscriteria getoetst. Deze criteria worden gewogen teneinde een eindklassement te verkrijgen Lijst van de gunningscriteria. De gunningscriteria zijn: 1. De prijs 1.1 Vervoer over zee : diensten bij vertrek 1.2 Vervoer over zee: diensten bij aankomst 1.3 Zeevracht Tarief voor het snelste traject 1.4 Zeevracht Tarief voor het goedkoopste traject, ongeacht de duur ervan 1.5 Luchtvervoer : diensten bij vertrek 1.6 Luchtvervoer : diensten bij aankomst 1.7 Luchtvracht 1.8 Vervoer over de weg 1.9 Langdurige inboedelopslag 5% 5% 5% 5% 5% 5% 3% 5% 2% 40% 2. De kwaliteit 2.1 Opslag : welke waarborgen zijn er voor de kwaliteit van de opslag? Welke procedures worden gehanteerd voor het binnenbrengen in en het verlaten van de opslag en hoe hebben de personeelsleden toegang tot hun opgeslagen persoonlijke bezittingen? 2.2 Voorbereiding van een verhuizing : hoe en wanneer begint de procedure, hoe wordt een en ander beheerd, welke uitzonderingen zijn er, hoe worden de volumes gemeten, hoe wordt de woning beschermd, hoe wordt alles ingepakt? De inschrijver voegt een gedetailleerd overzicht bij van de verschillende stappen in deze fase. 2.3 Operationele fase: hoe verloopt een verhuizing over zee, over de weg of via luchtvervoer? De inschrijver voegt een gedetailleerd overzicht bij van de verschillende stappen in deze fase. 2.4 Klachten : Hoe worden klachten behandeld? De inschrijver voegt een beschrijving van de klachtenprocedure bij 2.5 IT-systeem en ondersteuning van het management van het departement : over welk IT-systeem beschikt de firma en hoe kan die technologie bijdragen aan het beheer en de follow-up van de verhuizingen van de personeelsleden van het departement (net name wat online informatie en tracking betreft) en het ter beschikking stellen van statistisch materiaal. De inschrijver voegt een voorbeeld van een statistisch overzicht bij. 2.6 Coördinatie van de verhuizingen met desgevallend plaatselijke agenten en andere actoren : hoe worden lokale agenten geselecteerd en hoe is de kwaliteit van hun dienstverlening gewaarborgd? 2.7 Labels voor professionaliteit: welk label voor professionaliteit heeft het bedrijf? Kreeg het bedrijf bijzondere onderscheidingen? 2.8 Duurzame ontwikkeling en beleid inzake maatschappeljik verantwoord en milieuvriendelijk ondernemen: welk beleid voert het bedrijf ter zake? welke specifieke labels heeft 5% 10% 10% 5% 10% 5% 5% 5% 60%

18 bladzijde 18/40 het? Kreeg het bijzondere onderscheidingen voor zijn actie op dit gebied? 2.9 Uitvoering en overgang : hoe denkt het bedrijf uitvoering te geven aan de overeenkomst met het departement? Heeft het een bepaalde termijn nodig, welke? 5% Eindcijfer De beoordelingscijfers voor de 2 gunningscriteria worden opgeteld. De opdracht wordt gegund aan de inschrijver met het hoogste eindcijfer, nadat de aanbestedende overheid de juistheid van de impliciete verklaring op erewoord van deze inschrijver heeft gecontroleerd en op voorwaarde dat uit de controle blijkt dat de impliciete verklaring op erewoord overeenkomt met de werkelijkheid. 13. Borgtocht. Het bedrag van de borgtocht is vastgelegd op ,00 EUR. In afwijking van artikel 25 van het KB van 14 januari 2013 is het bedrag van de borgtocht vastgelegd in het bestek omdat de berekeningsbasis niet bepaald of bepaalbaar is op het ogenblik dat de opdracht wordt gegund. Het voorwerp van deze opdracht zijn immers diensten waarvoor vanwege de aard of de onzekere omstandigheden op voorhand geen globale prijzen kunnen worden vastgesteld (raamcontracten). Dit stemt overeen met +/- 2% van het totale jaarlijkse bedrag voor verhuizingen van de afgelopen 3 jaren. Overeenkomstig de wets- en reglementsbepalingen ter zake kan de borgtocht hetzij in speciën of publieke fondsen, hetzij onder de vorm van een gezamenlijke borgtochtstelling worden gesteld. De borgtocht kan eveneens worden gesteld via een waarborg toegestaan door een kredietinstelling die voldoet aan de voorschriften van de wetgeving op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen of door een verzekeringsonderneming die voldoet aan de voorschriften van de wetgeving betreffende de controle der verzekeringsondernemingen en die toegelaten is tot tak 15 (borgtocht). De dienstverlener moet, binnen de dertig kalenderdagen volgend op de dag van het sluiten van de opdracht, het bewijs leveren dat hij of een derde de borgtocht op een van de volgende wijzen heeft gesteld: 1 wanneer de borgtocht in speciën wordt gesteld, door storting van het bedrag op de Postchequerekening van de Deposito- en Consignatiekas [bpostbank rekeningnummer BE (IBAN) PCHQBEBB (BIC)] of van een openbare instelling die een functie vervult die gelijkaardig is met die van genoemde Kas, hierna genoemd openbare instelling die een gelijkaardige functie vervult; 2 wanneer de borgtocht uit publieke fondsen bestaat, door neerlegging van deze voor rekening van de Deposito-en Consignatiekas in handen van de Rijkskassier op de zetel van de Nationale Bank te Brussel of bij een van haar provinciale agentschappen of van een openbare instelling die een gelijkaardige functie vervult; 3 wanneer de borgtocht gedekt wordt door een gezamenlijke borgtochtmaatschappij, door neerlegging via een instelling die deze activiteit wettelijk uitoefent, van een akte van solidaire borg bij de Deposito- en Consignatiekas of bij een openbare instelling die een gelijkaardige functie vervult; 4 wanneer de borgtocht gesteld wordt door middel van een waarborg, door de verbintenisakte van de kredietinstelling of van de verzekeringsonderneming. Dit bewijs wordt geleverd, naargelang van het geval, door overlegging aan de aanbestedende overheid van: 1 hetzij het ontvangstbewijs van de Deposito- en Consignatiekas of van een openbare instelling die een gelijkaardige functie vervult; 2 hetzij het debetbericht van de kredietinstelling of van de verzekeringsonderneming;

19 bladzijde 19/40 3 hetzij het deposito-attest van de Rijkskassier of van een openbare instelling die een gelijkaardige functie vervult; 4 hetzij de originele akte van solidaire borg, geviseerd door de Deposito- en Consignatiekas of van een openbare instelling die een gelijkaardige functie vervult; 5 hetzij het origineel van de verbintenisakte opgemaakt door de kredietinstelling of de verzekeringsonderneming die een waarborg heeft toegestaan. Deze documenten, ondertekend door de deponent, vermelden voor wie de borgtocht werd gesteld en de precieze bestemming, bestaande uit de beknopte gegevens betreffende de opdracht en verwijzing naar de opdrachtdocumenten, alsmede de naam, de voornamen en het volledig adres van de dienstverlener en eventueel deze van de derde die voor rekening van de dienstverlener het deposito heeft verricht, met de vermelding geldschieter of gemachtigde, naar gelang van het geval. De bovengenoemde termijn van dertig kalenderdagen wordt opgeschort tijdens de sluitingsperiode van de onderneming van de dienstverlener voor de betaalde jaarlijkse vakantiedagen en de inhaalrustdagen die op reglementaire wijze of in een algemeen bindende verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst werden bepaald. Het bewijs van borgtochtstelling dient te worden gestuurd naar het adres dat is vermeld in de kennisgeving van de gunning van de opdracht. Voor deze opdracht heeft alleen een eindoplevering plaats na vier jaar en 6 maanden (dus 54 maanden) (Cf. Punt 2. : duur van de opdracht). Na afloop van deze termijn kan de dienstverlener de vrijgave van de borgtocht vragen. 14. Opleveringen. De diensten worden tijdens de uitvoering nauwlettend opgevolgd door een afgevaardigde van de aanbestedende overheid. De identiteit van deze afgevaardigde wordt aan de dienstverlener meegedeeld bij de aanvang van de uitvoering van de diensten. 15. Uitvoering van de diensten Termijnen en clausules Termijnen Gelet op de omvang van de opdracht, is het mogelijk dat de dienstverlener een bepaalde termijn krijgt (maximaal 6 maanden) tussen de datum van de gunning van de opdracht en de aanvang van de diensten. In die tussentijd kan de dienstverlener, indien nodig en in overleg met de aanbestedende overheid, zorgen voor meer medewerkers en/of de voorzieningen (ook de elektronische), opdat de opdracht zo goed mogelijk kan worden uitgevoerd. Samen met de dienstverlener worden praktische werkprocedures opgesteld. De verhuisdiensten moeten worden geleverd binnen de in kalenderdagen uitgedrukte termijn die voor elke verhuizing is vastgelegd, te rekenen vanaf de tweede werkdag die volgt op de dag van de verzending van de bestelbon. De dienstverlener bepaalt voor elke verhuisopdracht de termijn en de aanbestedende overheid keurt deze termijn goed. De briefwisseling in verband met de bestelbon (en de levering van de diensten) volgt dezelfde regels als die voor de versturing van de bestelbon en dit telkens wanneer één van beide partijen over een bewijs van zijn optreden wenst te beschikken. De dienstverlener ontvangt de officiële bestelbon voor elke verhuisopdracht op een dusdanige manier dat onomstotelijk de datum van verzending kan worden bepaald ( met ontvangstbevestiging).

20 bladzijde 20/40 De briefwisseling in verband met de bestelbon (en de levering van de diensten) volgt dezelfde regels als die voor de versturing van de bestelbon en dit telkens wanneer één van beide partijen over een bewijs van zijn optreden wenst te beschikken. Indien de bestelbon na de termijn van twee werkdagen toekomt, dan kan de uitvoeringstermijn worden verlengd à rato van de vastgestelde vertraging van de bestelbon. De leverancier moet dit in een met redenen omklede brief aanvragen. Indien de bestellende dienst die het schriftelijke verzoek van de leverancier onderzoekt, tot de vaststelling komt dat dit verzoek geheel of gedeeltelijk gegrond is, deelt hij de leverancier schriftelijk mee welke verlenging van de leveringstermijn wordt aanvaard. Indien de bestelbon kennelijk onjuist of onvolledig is ingevuld, waardoor de uitvoering van de bestelling onmogelijk is, stelt de dienstverlener de bestellende dienst daarvan onmiddellijk schriftelijk in kennis om een normale afhandeling van de bestelling mogelijk te maken. Indien nodig vraagt de dienstverlener een verlenging van de leveringstermijn onder dezelfde voorwaarden als die welke gelden in geval van laattijdige ontvangst van de bestelbon. Betwistingen over de bestelbon die niet worden ingediend binnen de 15 (*) kalenderdagen vanaf de eerste dag die volgt op de datum waarop de leverancier de bestelbon heeft ontvangen, zijn in ieder geval niet meer ontvankelijk. (*) Kortere termijn, met motivering in het bestek voor bepaalde opdrachten (bv.: rekening houdend met de in dit bestek vastgelegde leveringstermijnen voor diensten, zijn de betwistingen niet meer ontvankelijk ) Uitvoeringsvoorwaarde De inschrijver verbindt zich ertoe tot de volledige uitvoering van de opdracht de 8 basisverdragen van de IAO te eerbiedigen, met name: 1. Het verbod op dwangarbeid (verdrag nr. 29 betreffende de gedwongen of verplichte arbeid, 1930 en verdrag nr. 105 betreffende de afschaffing van de gedwongen arbeid, 1957); 2. Het recht op vakbondsvrijheid (verdrag nr. 87 betreffende de vrijheid tot het oprichten van vakverenigingen en bescherming van het vakverenigingsrecht, 1948); 3. Het recht van organisatie en collectief overleg (verdrag nr. 98 betreffende het recht van organisatie en collectief overleg, 1949); 4. Het verbod op discriminatie inzake tewerkstelling en verloning (verdrag nr. 100 betreffende de gelijke verloning, 1951 en verdrag nr. 111 betreffende discriminatie (beroep en beroepsuitoefening), 1958); 5. De minimumleeftijd voor kinderarbeid (verdrag nr. 138 betreffende de minimumleeftijd, 1973), alsook het verbod op de ergste vormen van kinderarbeid (verdrag nr. 182 over de ergste vormen van kinderarbeid, 1999). Zoals bepaald in artikel 44, 1, 1 van het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 wordt de nietnaleving van deze verbintenis gezien als het niet-uitvoeren van de opdracht volgens de in de opdrachtdocumenten vastgelegde voorschriften. Dit is een reden voor het in gebreke stellen van de dienstverlener en kan krachtens artikel 47, 2, 1 van het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 aanleiding geven tot de toepassing van ambtshalve maatregelen, meer bepaald het eenzijdig verbreken van de opdracht Plaats waar de diensten moeten worden uitgevoerd en formaliteiten Plaats waar de diensten moeten worden uitgevoerd. Wat het vervoer (vracht) betreft, worden de met de verhuizingen verband houdende diensten wereldwijd uitgevoerd. De aan vertrek en bestemming gerelateerde diensten worden vooral verricht in of niet ver van de steden waar de Belgische posten zijn gehuisvest die voorkomen op het offerteformulier en op het gehele Belgische grondgebied. De aanbestedene overheid kan eenzijdig de lijst van diplomatieke en consulaire posten in het buitenland wijzigen, als tijdens deze opdracht wordt beslist posten te openen of te sluiten.

Bestek nr. 2014/P27/S3/IT Support 2. Overheidsopdracht van diensten. Raamovereenkomsten betreffende de verlening van informaticadiensten

Bestek nr. 2014/P27/S3/IT Support 2. Overheidsopdracht van diensten. Raamovereenkomsten betreffende de verlening van informaticadiensten Bestek nr. 2014/P27/S3/IT Support 2 Overheidsopdracht van diensten Raamovereenkomsten betreffende de verlening van informaticadiensten Open offerteaanvraag FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Nadere informatie

Bestek. Open offerteaanvraag voor de schoonmaak van de lokalen en/of ruiten van verschillende gebouwen bezet door de FOD Financiën (cel Eupen)

Bestek. Open offerteaanvraag voor de schoonmaak van de lokalen en/of ruiten van verschillende gebouwen bezet door de FOD Financiën (cel Eupen) Bestek 1/62 S&L/AO/372/2013 Bestek Open offerteaanvraag voor de schoonmaak van de lokalen en/of ruiten van verschillende gebouwen bezet door de FOD Financiën (cel Eupen) Publicatie op Europees niveau Bestek

Nadere informatie

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking met als onderwerp: ondersteuning HP Service Manager voor rekening van de Stafdienst ICT.

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking met als onderwerp: ondersteuning HP Service Manager voor rekening van de Stafdienst ICT. Bestek : Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking met als onderwerp: ondersteuning HP Service Manager voor rekening van de Stafdienst ICT. Overheidsopdracht S&L/AO/448/2015 Opening van

Nadere informatie

Bijzonder bestek S&L/AO/386/2014 1/215

Bijzonder bestek S&L/AO/386/2014 1/215 Bijzonder bestek S&L/AO/386/2014 1/215 BESTEK: OPEN OFFERTEAANVRAAG VOOR HET ONDERHOUD VAN DE APPLICATIES VAN DE ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT (FOD Financiën). Publicatie op europees niveau

Nadere informatie

BIJLAGE Bijlage nr. 1 Bestek algemene offerteaanvraag voor het verwerven van een CMS-systeem en het bouwen van portaalsites

BIJLAGE Bijlage nr. 1 Bestek algemene offerteaanvraag voor het verwerven van een CMS-systeem en het bouwen van portaalsites BIJLAG Bijlage nr. 1 Bestek algemene offerteaanvraag voor het verwerven van een CMS-systeem en het bouwen van portaalsites LAAMS GMNSCHAPSCOMMISSI DINSTN AN D LIDND AMBTNAAR DINST COMMUNICATI, MDIA N ICT

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG «SCHOONMAAK VAN LOKALEN EN RUITEN FOD FINANCIEN, CENTRE ADMINISTRATIF DE L ETAT 6700 AARLEN, PLACE DES FUSILLES»

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG «SCHOONMAAK VAN LOKALEN EN RUITEN FOD FINANCIEN, CENTRE ADMINISTRATIF DE L ETAT 6700 AARLEN, PLACE DES FUSILLES» Federale Overheidsdienst FINANCIEN STAFDIENST SECRETARIAAT EN LOGISTIEK ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG «SCHOONMAAK VAN LOKALEN EN RUITEN FOD FINANCIEN, CENTRE ADMINISTRATIF DE L ETAT 6700 AARLEN, PLACE DES FUSILLES»

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG INFORMATICA-OPLEIDINGEN EN MIGRATIECURSUSSEN VOOR DE FOD ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG INFORMATICA-OPLEIDINGEN EN MIGRATIECURSUSSEN VOOR DE FOD ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG INFORMATICA-OPLEIDINGEN EN MIGRATIECURSUSSEN VOOR DE FOD ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE BIJZONDER BESTEK n 2011/S2/S1/Opleiding- 1/30 INHOUDSTAFEL A. ALGEMENE BEPALINGEN...

Nadere informatie

Bestek Leadership 1. FOD Financiën. Overheidsopdracht via algemene offerteaanvraag

Bestek Leadership 1. FOD Financiën. Overheidsopdracht via algemene offerteaanvraag Bestek Leadership 1 FOD Financiën Overheidsopdracht via algemene offerteaanvraag Regels en voorwaarden betreffende de indiening van de offertes voor de uitvoering van het bestek ONTWIKKELING VAN LEADERSHIP

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK. Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 19 september 2011 om 10 u.

BIJZONDER BESTEK. Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 19 september 2011 om 10 u. BIJZONDER BESTEK Consultancy op de volgende domeinen : risk, audit, compliance, information & communication technology, security, privacy forencics &security en juridische aspecten Datum van de zitting

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN GESPECIALISEERDE ONDERSTEUNING VOOR HET OP PEIL HOUDEN VAN MICROSOFT PRODUCTEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 2 oktober

Nadere informatie

Ontwerp van een portaalsite ter ondersteuning van crisiscommunicatie bij hoogwatersituatie

Ontwerp van een portaalsite ter ondersteuning van crisiscommunicatie bij hoogwatersituatie departement Mobiliteit en Openbare Werken Ontwerp van een portaalsite ter ondersteuning van crisiscommunicatie bij hoogwatersituatie ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Openingszitting offertes Woensdag 21 september

Nadere informatie

BESTEK: DATACENTER MANAGEMENT TOOL

BESTEK: DATACENTER MANAGEMENT TOOL BESTEK: DATACENTER MANAGEMENT TOOL Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 06 september 2010 om 10 u. Indiening van offertes uitsluitend bij de: Stafdienst ICT Cel Overheidsopdrachten Koning

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Vlaamse overheid. Beleidsdomein Financiën en Begroting. Agentschap Vlaamse Belastingdienst. Open aanbesteding. Bestek 2015_FB_001

INHOUDSOPGAVE. Vlaamse overheid. Beleidsdomein Financiën en Begroting. Agentschap Vlaamse Belastingdienst. Open aanbesteding. Bestek 2015_FB_001 Vlaamse overheid Beleidsdomein Financiën en Begroting Agentschap Vlaamse Belastingdienst Open aanbesteding Bestek 2015_FB_001 Groot-volume printing voor de Vlaamse Belastingdienst Openingszitting offertes

Nadere informatie

Project «Onderhoud DWH Risicobeheer»

Project «Onderhoud DWH Risicobeheer» FOD Financiën Stafdienst ICT Algemene offerteaanvraag met bekendmaking Bestek Regels en voorwaarden betreffende de indiening van offertes voor de uitvoering van het Onderhoud van programmatuur van datawarehouse

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK betreffende de «levering van een back-upoplossing ten behoeve van het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest»

BIJZONDER BESTEK betreffende de «levering van een back-upoplossing ten behoeve van het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest» Page 1 of 33 BIJZONDER BESTEK betreffende de «levering van een back-upoplossing ten behoeve van het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest» BB 2014.004 Page 2 of 33 Inhoud AFDELING A.1. ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

BIJZONDER LASTENBOEK Datamining Tools

BIJZONDER LASTENBOEK Datamining Tools BIJZONDER LASTENBOEK Datamining Tools Datum van de zitting van de opening der offertes: 7 september 2009 om 11 uur. Indiening van de offertes uitsluitend bij: FOD Financiën Stafdienst ICT T.a.v. mevr.

Nadere informatie

Bestek Bijstand IT bij convergentie van FUP en ITIL

Bestek Bijstand IT bij convergentie van FUP en ITIL Bestek Bijstand IT bij convergentie van FUP en ITIL Informatica Diensten Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 14/09/2009 om 10.00 uur Indiening van de offertes uitsluitend bij de: Stafdienst

Nadere informatie

F-PROJ-onde-StefV-2015 bestek 2015/02 vrijdag 7 augustus 2015. Technopolis NV. Overheidsopdracht van DIENSTEN

F-PROJ-onde-StefV-2015 bestek 2015/02 vrijdag 7 augustus 2015. Technopolis NV. Overheidsopdracht van DIENSTEN Technopolis NV Overheidsopdracht van DIENSTEN Offertevraag met voorafgaande bekendmaking Bestek nr. Technopolis nv 2015/02: Onderhoud en herstellingen technische installaties Technopolis Uiterste indieningsdatum

Nadere informatie

Bestellingsopdracht levering ICT diensten voor Lotus Notes/Domino-ontwikkeling, CRM, CMS, Veiligheidsspecialisten.

Bestellingsopdracht levering ICT diensten voor Lotus Notes/Domino-ontwikkeling, CRM, CMS, Veiligheidsspecialisten. Algemene offerteaanvraag voor diensten BESTEKNUMMER FIT-ICT/2014/12 Bestellingsopdracht levering ICT diensten voor Lotus Notes/Domino-ontwikkeling, CRM, CMS, Veiligheidsspecialisten. INDIENING VAN DE OFFERTES

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK Tool BPM

BIJZONDER BESTEK Tool BPM BIJZONDER BESTEK Tool BPM Nieuwe versie 04/08/2010: Wijzigingen: - p8: tekening - p9: tekening - p23: gunningcriteria (in het rood aangeduid) - p53: tekening Datum van de zitting van de opening van de

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK IT-Bijstand voor het CIBG Sluiten van een raamovereenkomst

BIJZONDER BESTEK IT-Bijstand voor het CIBG Sluiten van een raamovereenkomst 2009 BIJZONDER BESTEK IT-Bijstand voor het CIBG Sluiten van een raamovereenkomst 1 Afdeling 1: administratief gedeelte... 10 1.1. Doel en wijze van gunning van de opdracht... 10 1.2. Aanbestedende overheid

Nadere informatie

Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen

Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen 261 Directie Brussel Jourdanstraat 95 (bus 2) Avenue de la Toison d Or 1060 Bruxelles Tel. : 02 541 61 05 Fax : 02 541 62 77 BIJZONDER BESTEK NR. 2014/220194/289A OPEN AANBESTEDING betreft: 1000 Brussel

Nadere informatie

AP Hogeschool. Lange Nieuwstraat 101 2000 ANTWERPEN. Tel: 03/220 57 99 Fax: 03/220 57 19

AP Hogeschool. Lange Nieuwstraat 101 2000 ANTWERPEN. Tel: 03/220 57 99 Fax: 03/220 57 19 Bestek AP Hogeschool Lange Nieuwstraat 101 2000 ANTWERPEN Tel: 03/220 57 99 Fax: 03/220 57 19 Bijzonder bestek AP/VOPMB/2015-023 Omschrijving Gunningswijze Aard van de opdracht Opening offertes Tijdstip

Nadere informatie

FANC-AFCN. BIJZONDER BESTEK nr. 201001MWI37

FANC-AFCN. BIJZONDER BESTEK nr. 201001MWI37 FANC-AFCN BIJZONDER BESTEK nr. 201001MWI37 ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING VOOR DE LEVERING EN CONFIGURATIE VAN EEN PROCES EN WORKFLOW GESTUURD INFORMATIESYSTEEM VOOR HET BEHEER VAN KLANT EN

Nadere informatie

Bestek voor de ontwikkeling van een geïntegreerde software voor deelnemerbeheer. ICT en Communicatie

Bestek voor de ontwikkeling van een geïntegreerde software voor deelnemerbeheer. ICT en Communicatie BIJLAGE Bijlage nr. 1 Bestek voor de ontwikkeling van een geïntegreerde software voor deelnemerbeheer VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE Diensten van de Leidend Ambtenaar ICT en Communicatie BESTEK voor de

Nadere informatie

BESTEK nr. MP-OO/FIDO/2015/7 AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS.

BESTEK nr. MP-OO/FIDO/2015/7 AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS. Onderhandelingsprocedures met bekendmaking/bladzijde 1/35 van het bestek Federaal Instituut voor duurzame ontwikkeling Hertogstraat 4, 1000 Brussel Contact: Hamida.Idrissi@IFDD.fed.be BESTEK nr. MP-OO/FIDO/2015/7

Nadere informatie

Overheidsopdracht Bestek betreffende de hosting, het onderhoud en de volledige monitoring van haar infrastructuur.

Overheidsopdracht Bestek betreffende de hosting, het onderhoud en de volledige monitoring van haar infrastructuur. Datum Pagina 1 Overheidsopdracht Bestek betreffende de hosting, het onderhoud en de volledige monitoring van haar infrastructuur. WIJZE VAN GUNNING: OPEN OFFERTEAANVRAAG ADMINISTRATIEVE EN TECHNISCHE BEPALINGEN

Nadere informatie

Bestek nummer G000004

Bestek nummer G000004 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Bestek nummer G000004 Voor het

Nadere informatie

Bestek nummer GAC/2014/2775

Bestek nummer GAC/2014/2775 Gemeenschappelijke aankoopcentrale Stad Antwerpen OCMW Antwerpen Francis Wellesplein 1 B 2018 Antwerpen Bestek nummer GAC/2014/2775 Voor het toewijzen van een overheidsopdracht voor de aanneming van diensten

Nadere informatie

Algemene offerteaanvraag. BESTEK nr. 2009/0245

Algemene offerteaanvraag. BESTEK nr. 2009/0245 STAD ANTWERPEN Stedelijk marketing en communicatiebedrijf CENTRALE AANKOOP EN LOGISTIEK Luchtbalcomplex - Blok C - Havanastraat 5 1 Antwerpen Prijs: 40, 00 Algemene offerteaanvraag BESTEK nr. 2009/0245

Nadere informatie