BESTEK Nr. B&B3/DEM.01

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BESTEK Nr. B&B3/DEM.01"

Transcriptie

1 BESTEK Nr. B&B3/DEM.01 OPEN OFFERTEAANVRAAG VOOR DE AANSTELLING VAN EEN VERHUISBEDRIJF VOOR DE INTERNATIONALE VERHUIZINGEN VAN DE INBOEDEL EN DE PERSOONLIJKE BEZITTINGEN VAN DE PERSONEELSLEDEN VAN DE BUITENCARRIERE VAN DE FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING EN VAN HUN GEZINSLEDEN NAAR AANLEIDING VAN HUN AANSTELLING BIJ EEN BELGISCHE DIPLOMATIEKE OF CONSULAIRE POST IN HET BUITENLAND OF VAN HUN TERUGKEER NAAR BELGIË

2 bladzijde 2/40 INHOUDSOPGAVE AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS... 4 A. ALGEMENE BEPALINGEN Voorwerp en aard van de opdracht Duur van de overeenkomst Aanbestedende overheid Aanvullende informatie Informatievergadering Indienen en openen van de offertes Indieningsrecht en indieningswijze van de offertes Offertes die langs elektronische weg worden ingediend Offertes die niet langs elektronische weg worden ingediend Wijzigen of intrekken van een reeds ingediende offerte De opening van de offertes Leidende dienst - leidend ambtenaar Beschrijving van de te presteren diensten Documenten van toepassing op de opdracht Wetgeving Documenten betreffende de opdracht Offertes In de offerte te vermelden gegevens Formaat van de offerte Geldigheidsduur van de offerte Prijzen Prijzen Prijsherziening Herziening van de prijzen voor de catalogi 1, 2, 4, 5, 7 en 8 (zie Offerteformulier) Herziening van de prijzen voor de catalogi 3 en 6, met name de catalogi voor vracht vanuit België (zie offerteformulier) Meest begunstigde klant Aansprakelijkheid van de dienstverlener Selectiecriteria - Regelmatigheid van de offertes - Gunningscriteria Selectiecriteria Het toegangsrecht De kwalitatieve selectie Selectiecriteria inzake de financiële draagkracht van de inschrijver Selectiecriteria met betrekking tot de technische bekwaamheid van de inschrijver Regelmatigheid van de offertes Gunningscriteria Lijst van de gunningscriteria Eindcijfer Borgtocht Opleveringen Uitvoering van de diensten Termijnen en clausules Termijnen Uitvoeringsvoorwaarde Plaats waar de diensten moeten worden uitgevoerd en formaliteiten Plaats waar de diensten moeten worden uitgevoerd Evaluatie van de uitgevoerde diensten Facturatie en betaling van de diensten Aanbestedingsberichten en rechtzettingen Bijzondere verbintenissen voor de dienstverlener Belangenvermenging Geschillen Gebruik door andere federale aanbestedende overheden B. TECHNISCHE BEPALINGEN A. Beschrijving van de opdracht B. Contactpersonen C. Cijfermateriaal over in de voorbije drie jaar uitgevoerde verhuizingen D. Opdrachten van de dienstverlener E. Beleidslijn inzake verhuizingen F. Antwoordtermijn G. Voorbehoud van niet-exclusiviteit H. Implementatievergaderingen I. Voordelen, extra diensten wel of niet tegen betaling J. Service Level Agreement C. BIJLAGEN BIJLAGE

3 bladzijde 3/40 BIJLAGE OFFERTEFORMULIER BIJLAGE BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN EN INSTRUCTIES VOOR DE INDIENING VAN DE PRIJSOFFERTE... 37

4 bladzijde 4/40 Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Karmelietenstraat Brussel Mevrouw Thérèse Kicq Tél. : +32 (0) BESTEK nr. B&B3/DEM.01 OPEN OFFERTEAANVRAAG VOOR DE AANSTELLING VAN EEN VERHUISBEDRIJF VOOR DE INTERNATIONALE VERHUIZINGEN VAN DE INBOEDEL EN DE PERSOONLIJKE BEZITTINGEN VAN DE PERSONEELSLEDEN VAN DE BUITENCARRIERE VAN DE FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING EN VAN HUN GEZINSLEDEN NAAR AANLEIDING VAN HUN AANSTELLING BIJ EEN BELGISCHE DIPLOMATIEKE OF CONSULAIRE POST IN HET BUITENLAND OF VAN HUN TERUGKEER NAAR BELGIË AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS In toepassing van artikel 9, alinea 4, van het KB van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken wordt de aandacht van de inschrijvers gevestigd op het feit dat er in dit bestek (rubriek 13 Borgtocht) wordt afgeweken van artikel 25. Deze afwijking is gerechtvaardigd omdat de berekeningsbasis niet bepaald of bepaalbaar is op het ogenblik dat de opdracht wordt gegund en vanwege het repetitieve karakter van de verleende diensten. Er kunnen ook onverwijld maatregelen worden genomen om de betaling te vermijden van slecht uitgevoerde diensten. Als waarborg zal een forfaitair bedrag worden vastgelegd. A. ALGEMENE BEPALINGEN. 1. Voorwerp en aard van de opdracht. De opdracht betreft de aanstelling van een bedrijf voor de internationale verhuizingen van de inboedel en de persoonlijke bezittingen van de personeelsleden van de buitencarrière van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (hierna het «Departement» genoemd) en van hun gezinsleden naar aanleiding van hun aanstelling bij een Belgische diplomatieke of consulaire post in het buitenland of bij hun terugkeer naar België. België heeft wereldwijd ongeveer honderddertig diplomatieke of consulaire vertegenwoordigingen (hierna «posten» genoemd). In het kader van de diplomatieke beweging moeten personeelsleden van de buitencarrière van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking samen met hun gezinsleden (hierna «de personeelsleden» genoemd) naar deze posten verhuizen of deze verlaten. Hierbij neem het Departement de internationale verhuis van de persoonlijke bezittingen van het personeelslid en zijn gezinsleden ten laste. De personeelsleden verhuizen van België naar een post, van een post naar een andere post of van een post naar België. Ter zake geldt de regelgeving van het Departement (zie bijlage 1).

5 bladzijde 5/40 In het algemeen wordt tegen het einde van het jaar een eerste lijst opgesteld van vacante posten in de wereld. Tegen maart van het volgende jaar worden de posten toegewezen. De verhuizingen zelf vinden doorgaans in de zomer van dat jaar plaats. Vanwege een politieke situatie kan een verhuizing zeer dringend zijn (buiten de gewone diplomatieke beweging). Andere verhuizingen kunnen dan weer om verschillende redenen worden vervroegd of uitgesteld (gezondheid van het personeelslid, crisissituatie, enz.). De aanbestedende overheid is op zoek naar een bedrijf voor internationale verhuizingen dat een doeltreffende, kwalitatief hoogstaande en snelle dienstverlening biedt tegen de beste prijs inzake export/import, inpakken, vervoer en het uitpakken van de inboedel en de persoonlijke bezittingen van haar personeelsleden en hun gezinsleden naar aanleiding van een aanstelling bij een Belgische diplomatieke of consulaire post in het buitenland of bij hun terugkeer naar België. Het betreft een open offerteaanvraag. Deze opdracht omvat één enkel perceel. Dit is een opdracht volgens globale prijslijst (K.B.15 juli 2011, art. 2, 5 ). De opdracht betreft een «raamovereenkomst» in die zin dat de offerte als prijzencatalogus zal dienen voor de verschillende verhuizingen die worden uitgevoerd gedurende de duur van de opdracht. De prijsoffertes in de catalogi 1, 2, 4, 5, 7 en 8 (zie offerteformulier) zijn geldig voor de volledige duur van de opdracht. De prijzen zijn herzienbaar overeenkomstig punt van dit bestek. De prijsoffertes in de catalogi 3 en 6, dus de offertes met betrekking tot de vanuit België verzonden vracht (zie offerteformulier) blijven zes maanden geldig en worden herzien overeenkomstig punt van dit bestek. Aangezien het niet eenvoudig is om de vrachtprijs voor een verhuizing vanuit het buitenland over zee of met luchtvervoer voor langere tijd vast te leggen, wordt deze prijs voor elk van de verhuizingen beschouwd als een variabel bestanddeel. Toch moet de prijs vóór elke verhuizing vastliggen en wordt hij bepaald op grond van de handelsvoorschriften die doorgaans van toepassing zijn in de sector van de internationale verhuizingen. Het voorstel voor de betrokken verhuizing gaat dan vergezeld van de elementen ter staving van het toegepaste tarief. 2. Duur van de overeenkomst. De opdracht begint op de eerste kalenderdag die volgt op de dag waarop de dienstverlener de kennisgeving van de gunning van de opdracht heeft ontvangen en wordt gesloten voor de duur van vier jaar en 6 maanden (dus 54 maanden). De aanbestedende overheid kan nochtans vroegtijdig de overeenkomst beëindigen op het einde van het eerste, het tweede of het derde jaar, op voorwaarde dat de betekening aan de andere partij per aangetekend schrijven wordt gedaan minstens 120 kalenderdagen vóór het einde van het eerste, het tweede of het derde jaar, naar gelang van het geval. In dit geval kan de dienstverlener aan wie de overeenkomst wordt opgezegd, uit hoofde van deze opzegging geen schadevergoeding eisen. De uitvoering van de diensten zoals bepaald in dit bestek, moet, hoe dan ook binnen de vastgelegde termijn zijn beëindigd, overeenskomstig punt Aanbestedende overheid Aanvullende informatie. De aanbestedende overheid is de Belgische Staat, vertegenwoordigd door de Minister van Buitenlandse Zaken Karmelietenstraat 15 te 1000 BRUSSEL. Aanvullende inlichtingen betreffende de procedure zijn verkrijgbaar bij De heer Olivier Duré Tel. : 02/ Fax : 02/

6 bladzijde 6/40 Aanvullende inlichtingen betreffende de inhoudelijke aspecten van de opdracht zijn verkrijgbaar bij Mevrouw Thérèse Kicq Tel. : +32 (0) of De Heer Sylvain Surin Tel. : +32 (0) Informatievergadering. Gelet op de complexiteit van de opdracht, heeft de aanbestedende overheid beslist om tussen de aankondiging van de opdracht en de dag van de opening van de offertes, een informatievergadering te houden ten behoeve van de kandidaat-inschrijvers. Zij zullen vragen kunnen stellen en de informatievergadering bijwonen. Op de informatievergadering kunnen de kandidaat-inschrijvers alle nuttige inlichtingen inwinnen betreffende de opdracht zodat zij de omvang, de grootte en de moeilijkheidsgraad van de te leveren dienst goed kunnen inschatten. Dit betekent dat de inschrijver die na afloop van de procedure wordt aangewezen, geen enkele vergetelheid of onjuistheid in de technische specificaties kan inroepen om een noodzakelijke verrichting/dienst niet (of slechts gedeeltelijk) uit te voeren. De informatievergadering heeft plaats op 03/09/2014 om 14u op het volgende adres : Karmelietenstraat 15, 1000 Brussel, Zaal DV01. Op de informatiesessie wordt eerst een kort overzicht gegeven van het voorwerp van de opdracht. Om de informatievergadering vlot te laten verlopen, worden de kandidaat-inschrijvers die ze willen bijwonen verzocht hun vragen naar de aanbestedende overheid te mailen. adres: met in kopie en Enkel de vragen die de aanbestedende overheid uiterlijk 5 kalenderdagen voor de informatievergadering heeft ontvangen, worden tijdens de informatievergadering beantwoord. Aan de ingang van de vergaderzaal vermelden de deelnemers de naam en het volledig adres van het bedrijf dat ze vertegenwoordigen op een aanwezigheidslijst. Achteraf stuurt de aanbestedende overheid een verslag van de informatievergadering naar alle aanwezigen. De kandidaat-inschrijvers die niet op de informatievergadering aanwezig konden zijn, kunnen het proces-verbaal vragen aan de aanbestedende overheid op het adres met in kopie en Op het einde van de informatievergadering worden de kandidaat-inschrijvers geacht kennis te hebben genomen van de verplichtingen, de context en de voorwaarden van de opdracht en dienen ze hun offerte op te maken aan de hand van hun eigen bevindingen, manier van werken, berekeningen en ramingen. Dit betekent dat tijdens de uitvoering van de opdracht geen enkele verlenging van de termijnen wordt toegestaan aan de aangewezen dienstverlener voor een interpretatiefout die hij zou hebben gemaakt met betrekking tot de technische en functionele aspecten zoals bepaald door de aanbestedende overheid.

7 bladzijde 7/40 5. Indienen en openen van de offertes. 5.1 Indieningsrecht en indieningswijze van de offertes Behalve eventuele varianten, mag elke inschrijver slechts één offerte indienen per opdracht. Elke deelnemer aan een combinatie zonder rechtspersoonlijkheid wordt beschouwd als een inschrijver. In toepassing van artikel 52, 2 van het KB van 15 juli 2011, staat de aanbestedende overheid het gebruik van elektronische middelen toe voor het indienen van offertes. De offertes kunnen bijgevolg op de volgende wijzen worden ingediend: 1) ofwel elektronisch via de e-tendering applicatie (zie hieronder voor meer informatie), 2) ofwel per brief (een aangetekende brief wordt aanbevolen) naar de aanbestedende overheid, 3) ofwel persoonlijk afgegeven bij de aanbestedende overheid Offertes die langs elektronische weg worden ingediend Wanneer de offerte langs elektronische weg wordt ingediend, moet de elektronische handtekening conform de regels van het Europees recht en het daarmee overeenstemmende nationaal recht inzake de geavanceerde elektronische handtekening zijn, met een geldig gekwalificeerd certificaat, waarbij deze handtekening werd gerealiseerd via een veilige tool voor het aanmaken van een handtekening (artikel 52, 1, 1 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011). Offertes die langs elektronische weg worden ingediend, kunnen verstuurd worden via de e-tendering site die de naleving waarborgt van de voorwaarden van artikel 52 van het Koninklijk Besluit van 15 juli Aangezien het versturen van een offerte per niet aan de voorwaarden van artikel 52 van het Koninklijk Besluit van 15 juli 2011 voldoet, is het niet toegestaan op deze wijze een offerte in te dienen. Indien nodig worden de attesten zoals gevraagd in de opdrachtdocumenten, in PDF gescand en bij de offerte gevoegd. Bepaalde bij te voegen documenten die niet of uiterst moeilijk met elektronische middelen kunnen worden aangemaakt, kunnen op papier worden bezorgd vóór de uiterste ontvangstdatum. Door zijn offerte volledig of gedeeltelijk via elektronische middelen in te dienen, aanvaardt de inschrijver dat de gegevens die voortvloeien uit de werking van het ontvangstsysteem van zijn offerte worden geregistreerd. Meer informatie is beschikbaar op de website of bij de e- procurement helpdesk op het nummer: +32 (0) Offertes die niet langs elektronische weg worden ingediend De offertes die op papier worden ingediend of de offertes die met elektronische middelen worden opgesteld maar niet via deze middelen worden ingediend, worden in een envelop gestoken die wordt gesloten.. Deze envelop bevat de volgende vermeldingen: - het nummer van het bestek: B&B3/DEM.01; - de datum en het uur van de zitting voor de opening van de offertes. Deze envelop gaat in een tweede envelop met de volgende vermeldingen: - het woord «offerte» in de linkerbovenhoek; - het nummer van het bestek: B&B3/DEM.01; - het adres van de bestemmeling zoals hieronder vermeld.

8 bladzijde 8/40 De offertes worden via een postdienst verzonden naar of persoonlijk afgegeven bij: Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Stafdirectie B&B DIENST B&B3 Karmelietenstraat BRUSSEL Ze worden ingediend in 1 origineel exemplaar en dienen te zijn opgesteld volgens het offerteformulier in bijlage bij dit bestek. Bij voorkeur, zal een kopie van de offerte in elektronisch formaat op een CD-Rom of een DVD-Rom toegevoegd worden. Als de offertes persoonlijk worden afgegeven mag de inschrijver een ontvangstbewijs vragen Wijzigen of intrekken van een reeds ingediende offerte Als een inschrijver een reeds opgestuurde of ingediende offerte wil wijzigen of intrekken, moet dit gebeuren volgens het bepaalde in artikel 91 van het Koninklijk Besluit van 15 juli De wijziging of intrekking van een reeds ingediende offerte kan worden meegedeeld via elektronische middelen die voldoen aan artikel 52, 1 van het Koninklijk Besluit van 15 juli 2011 of op papier. Om een reeds opgestuurde of ingediende offerte te wijzigen of in te trekken, is een schriftelijke verklaring vereist, die door de inschrijver of zijn gemachtigde behoorlijk is ondertekend. Het voorwerp en de draagwijdte van de wijzigingen moeten nauwkeurig vermeld worden. De intrekking moet onvoorwaardelijk zijn. De intrekking kan ook via een elektronisch middel dat niet in overeenstemming is met artikel 52, 1 van het KB van 15 juli 2011 worden medegedeeld voor zover: 1 de intrekking bij de voorzitter van de zitting voor het openen van de offertes toekomt alvorens hij de zitting opent, 2 en ze wordt bevestigd per aangetekende brief, die ten laatste de dag vóór de openingszitting werd gepost. 5.2 De opening van de offertes De zitting voor de opening van de offertes vindt plaats op 15 Karmelietenstraat 1000 Brussel op 30/09/2014 om 14u. Elke offerte moet bij de voorzitter van de zitting toekomen vóór hij de zitting geopend verklaart. Enkel de offertes die bij de voorzitter van de zitting toekomen vóór hij de zitting geopend verklaart, kunnen aanvaard worden. Nochtans wordt een laattijdige offerte aanvaard voor zover de aanbestedende overheid de opdracht nog niet heeft gesloten en de offerte ten laatste vier kalenderdagen vóór de datum van de openingszitting als aangetekende brief is verzonden. 6. Leidende dienst - leidend ambtenaar. De leidende dienst is de aanbestedende overheid. Enkel de aanbestedende overheid is bevoegd voor de controle en het toezicht op de opdracht. De leidend ambtenaar (die een ambtenaar van de aanbestedende overheid zal zijn) zal worden aangeduid in de kennisgeving van de gunning van de opdracht. De grenzen van zijn bevoegdheid zullen worden vermeld.

9 bladzijde 9/40 7. Beschrijving van de te presteren diensten. Cf. Deel B. Technische bepalingen 8. Documenten van toepassing op de opdracht Wetgeving. - Wet van 15 juni 2006 overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; - Wet van 17 juni 2013 Wet betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; - Koninklijk besluit van 15 juli Koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren ; - Het koninklijk besluit van 14 januari koninklijk besluit tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies van openbare werken; - Alle wijzigingen aan de wet en de bovengenoemde besluiten die van toepassing zijn op de dag van de publicatie van de aankondiging van de opdracht in het Bulletin der Aanbestedingen Documenten betreffende de opdracht. - Dit bestek nr. B&B3/DEM.01 en het bijgevoegde offerteformulier. 9. Offertes In de offerte te vermelden gegevens. De aandacht van de inschrijvers wordt gevestigd op artikel 8 van de wet van 15 juni 2006 en artikel 64 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 in verband met de onverenigbaarheden. Het is sterk aanbevolen dat de inschrijver het als bijlage gevoegde offerteformulier gebruikt. In dit verband wordt de aandacht van de inschrijver gevestigd op artikel 80 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011, dat bepaalt: "Als bij de opdrachtdocumenten een formulier is gevoegd voor het opmaken van de offerte en het invullen van de samenvattende meetstaat of de inventaris, maakt de inschrijver daarvan gebruik. Doet hij dit niet, dan draagt hij de volle verantwoordelijkheid voor de volledige overeenstemming van de door hem aangewende documenten met het formulier". De offerte en de bijlagen gevoegd bij het offerteformulier worden opgesteld in het Nederlands of in het Frans. Door het indienen van zijn offerte ziet de inschrijver automatisch af van zijn algemene of bijzondere verkoopsvoorwaarden, zelfs als deze op de één of andere bijlage bij zijn offerte zijn vermeld. De inschrijver duidt in zijn offerte duidelijk aan welke informatie vertrouwelijk is en/of betrekking heeft op technische of commerciële geheimen en dus niet mag bekendgemaakt worden door de aanbestedende overheid Formaat van de offerte De offerte bestaat uit twee delen : een administratief deel en een financieel deel. 1 ) De punten van het het administratieve deel zijn in deze volgorde: 1. Voorstelling van het bedrijf 2. Antwoorden betreffende de selectiecriteria met alle gevraagde documenten (punt 12 hierna) 3. Antwoorden betreffende het tweede gunningscriterium met betrekking tot de kwaliteit (punt hierna ) 4. Aanvullende antwoorden voor punt B. Technische bepalingen 5. Voorstel van Service Level Agreement (zie punt J van deel B. Technische Bepalingen)

10 bladzijde 10/40 2 ) Het financiële deel bestaat uit het offerteformulier, de 8 catalogi die volledig moeten zijn ingevuld omdat anders de offerte als substantieel en essentieel onregelmatig wordt beschouwd, de statuten en alle andere nuttige documenten die de bevoegdheid van de ondergetekende(n) bewijzen. De offerte bevat de volgende inlichtingen: - de forfaitaire eenheidsprijzen in cijfers (excl. btw) - het bedrag van de btw - de handtekening van de persoon of de personen, naargelang van het geval, die het mandaat heeft/hebben om de offerte te ondertekenen - de hoedanigheid van de persoon of van de personen, naargelang van het geval, die de offerte ondertekent/ondertekenen - de datum waarop voormelde persoon of de voormelde personen, naargelang van het geval, de offerte heeft/hebben ondertekend - het volledige inschrijvingsnummer van de inschrijver bij de Kruispuntbank van de Ondernemingen (voor de Belgische inschrijvers) 9.3. Geldigheidsduur van de offerte. De inschrijvers blijven gebonden door hun offerte gedurende een termijn van 120 kalenderdagen, ingaande de dag na de opening van de offertes. 10. Prijzen Prijzen. Alle prijzen vermeld in het offerteformulier zijn verplicht uitgedrukt in euro. Dit is een opdracht volgens prijslijst, wat betekent dat enkel de eenheidsprijzen forfaitair zijn. De dienstverlener wordt geacht in zijn eenheidsprijzen alle mogelijke kosten te hebben verrekend die verband houden met de diensten, met uitzondering van de btw Prijsherziening. Verzoeken tot prijsherziening worden, samen met de bewijsstukken, gericht aan de leidinggevende dienst. De prijs van de te presteren diensten is de prijs die van toepassing is op de dag van de bestelling en niet de prijs die geldt op de prestatiedag Herziening van de prijzen voor de catalogi 1, 2, 4, 5, 7 en 8 (zie Offerteformulier) Een prijzherziening is slechts mogelijk op basis van de evolutie van twee relevante factoren die hieronder zijn vermeld en enkel in een door de aanbestedende overheid erkend en aanvaard geval van overmacht of telkens op de jaardag van de gunning van de opdracht: 1. het minimumuurloon zoals bepaald in een collectieve arbeidsovereekomst die van toepassing is op de werknemers en arbeiders die onder het paritaire comité voor het vervoer en de logistiek vallen en die deel uitmaken van de subsector voor de verhuisondernemingen, de meubelbewaring en aanverwante activiteiten ; 2. de gezondheidsindex die maandelijks wordt vastgelegd door de Federale Overheidsdienst Economie en bekend wordt gemaakt in het Belgisch Staatsblad en die gekoppeld is aan de lonen die daadwerkelijk aan de arbeiders en arbeidsters wordt betaald en aan de minimumuurlonen.

11 bladzijde 11/ Herziening van de prijzen voor de catalogi 3 en 6, met name de catalogi voor vracht vanuit België (zie offerteformulier) Een zesmaandelijkse prijsherziening is mogelijk op vraag van de opdrachtnemer en alleen op grond van elementen die rechtstreeks verband houden met zee- of luchtvracht. De prijzen blijven gelijk: - gedurende ten minste 6 maanden na de datum van de kennisgeving van de gunning van de opdracht; - en gedurende ten minste 6 maanden na de datum van de kennisgeving van de vorige prijsherziening. Toch kan de leidinggevende dienst te allen tijde een neerwaartse prijsherziening vragen als blijkt dat de opdrachtnemer nieuwe meer voordelige voorwaarden geniet Meest begunstigde klant De dienstverlener zal de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking beschouwen als zijn meest bevoorrechte klant. Vanaf het tweede jaar van de uitvoering van de overeenkomst, past de dienstverlener jaarlijks de prijzen aan. Hij hanteert voor de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking de laagste prijs die hij voor soortgelijke prestaties voor andere klanten in België hanteert, voor zover deze prijzen lager zijn dan de eenheidsprijzen die bij het begin van de opdracht van toepassing waren. De verklaringen hierover door de dienstverlener zijn bepalend voor de naleving van deze verplichting. Ze kunnen worden geverifieerd in de boeken van de dienstverlener door een auditor, betaald door de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, tijdens de kantooruren en zonder medeneming van de relevante documenten. De auditor zal alleen de relevante gegevens bevestigen of weerleggen. Als de auditor ze weerlegt heeft de dienstverlener 30 kalenderdagen de tijd om de prijzen aan te passen. Overeenkomstig punt kunnen de prijzen slechts één keer per jaar worden aangepast. 11. Aansprakelijkheid van de dienstverlener. De dienstverlener draagt de volle aansprakelijkheid voor de fouten en nalatigheden die in de verleende diensten voorkomen. De dienstverlener vrijwaart de aanbestedende overheid bovendien tegen elke schadevergoeding die deze aan derden verschuldigd is op grond van de vertraging bij de uitvoering van de diensten of op grond van het in gebreke blijven van de dienstverlener. 12. Selectiecriteria - Regelmatigheid van de offertes - Gunningscriteria Selectiecriteria. De inschrijvers worden getoetst aan de hiernavolgende selectiecriteria. Enkel de offertes van de inschrijvers die voldoen aan de selectiecriteria worden in aanmerking genomen om deel te nemen aan de toetsing van de offertes aan de gunningscriteria vermeld in rubriek 12.3 van dit bestek, voor zover de ingediende offertes formeel en materieel regelmatig zijn Het toegangsrecht. Door het indienen van een offerte verklaart de inschrijver zich niet in een van onderstaande uistluitingsgevallen te bevinden. De aanbestedende overheid zal de juistheid van deze impliciete verklaring op erewoord onderzoeken in hoofde van de inschrijver wiens offerte het beste gerangschikt

12 bladzijde 12/40 is. De inlichtingen of documenten die de aanbestedende overheid kosteloos via elektronische middelen bij de gegevensbeheerder kan opvragen, zal door de aanbestedende overheid zelf worden opgevraagd. Uitsluitingscriterium inzake illegale tewerkstelling Wordt uitgesloten in elk stadium van de gunningsprocedure van de toegang ertoe, de kandidaat of inschrijver van wie is vastgesteld dat hij als werkgever illegaal verblijvende onderdanen van derde landen heeft tewerkgesteld als bedoeld in de wet van 11 februari 2013 tot vaststelling van sancties en maatregelen voor werkgevers van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen. Deze bepaling geldt op dezelfde manier ten aanzien van de entiteit waarop de kandidaat of inschrijver een beroep doet, wanneer de draagkracht van die entiteit bepalend is voor de selectie van de kandidaat of inschrijver, al naargelang. De uitsluiting van deelname aan overheidsopdrachten geldt voor ten hoogste vijf jaar. Eerste uitsluitingscriterium..1. De Belgische inschrijver die personeel tewerkstelt dat is onderworpen aan de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de sociale zekerheid der arbeiders moet in orde zijn met zijn verplichtingen ten overstaan van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. Hij wordt geacht in orde te zijn met voormelde verplichtingen indien blijkt dat hij ten laatste daags vóór de uiterste datum voor de ontvangst van de offertes: 1 aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid al de vereiste aangiften heeft toegezonden, tot en met diegene die slaan op het voorlaatste afgelopen kalenderkwartaal voor de ontvangst van de offertes en 2 op deze aangiften geen verschuldigde bijdragen van meer dan euro moet vereffenen, tenzij hij voor die schuld uitstel van betaling heeft verkregen waarvan hij de termijnen strikt in acht neemt. Evenwel, zelfs wanneer de bijdrageschuld groter is dan 3.000,00 euro, zal de inschrijver in orde bevonden worden indien hij, alvorens tot de beslissing van gunning van de opdracht wordt overgegaan, aantoont dat hij, op het einde van het kalenderkwartaal bedoeld in het tweede lid, op een aanbestedende overheid in de zin van artikel 2, 1, van de wet van 15 juni 2006 of op een overheidsbedrijf in de zin van artikel 2, 2, van de wet van 15 juni 2006, één of meer schuldvorderingen bezit die zeker, opeisbaar en vrij van elke verbintenis tegenover derden zijn en waarvan het bedrag op 3.000,00 euro na, ten minste gelijk is aan de achterstallige bijdrageschulden. 2. Ten laatste daags voor de uiterste datum voor de ontvangst van de offertes moet de buitenlandse inschrijver: 1 voldaan hebben aan de verplichtingen inzake betaling van de bijdragen voor de sociale zekerheid, overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is. 2 in orde zijn met de bepalingen van 1, indien hij personeel tewerkstelt dat onderworpen is aan de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de sociale zekerheid der arbeiders..3. De aanbestedende overheid kan in welk stadium van de procedure ook, met alle middelen die zij dienstig acht inlichtingen inwinnen over de stand van betaling van de bijdragen voor de sociale zekerheid van om het even welke inschrijver.

13 bladzijde 13/40 Tweede uitsluitingscriterium. Overeenkomstig artikel 20 van de wet van 15 juni 2006 wordt in elk stadium van de gunningsprocedure uitgesloten van de toegang ertoe, de inschrijver die bij rechtelijke beslissing die in kracht van gewijsde is gegaan en waarvan de aanbestedende overheid kennis heeft, veroordeeld is voor: 1 deelname aan een criminele organisatie als bedoeld in artikel 324bis van het Strafwetboek; 2 omkoping als bedoeld in artikel 246 van het Strafwetboek; 3 fraude als bedoeld in artikel 1 van de overeenkomst aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Europese Gemeenschap, goedgekeurd door de wet van 17 februari 2002; 4 witwassen van geld als bedoeld in artikel 3 van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financieel stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. Met het oog op de toepassing van deze clausule heeft de aanbestedende overheid het recht om de inschrijvers te verzoeken om de noodzakelijke inlichtingen of documenten over te leggen. Indien zij twijfels heeft over de persoonlijke situatie van die inschrijvers, kan zij de bevoegde binnenlandse of buitenlandse autoriteiten verzoeken haar de inlichtingen die ze ter zake nodig acht mede te delen. Derde uitsluitingscriterium. Overeenkomstig artikel 20 van de wet van 15 juni 2006 en artikel 61, 2, 1 en 2 van de koninklijk besluit van 15 juli 2011 kan in elk stadium van de gunningsprocedure worden uitgesloten van de toegang ertoe, de inschrijver die: 1 in staat van faillissement of van vereffening verkeert, die zijn werkzaamheden heeft gestaakt, die een gerechtelijke reorganisatie ondergaat, of die in een vergelijkbare toestand verkeert als gevolg van een gelijkaardige procedure die bestaat in andere nationale reglementeringen; 2 aangifte heeft gedaan van zijn faillissement, voor wie een procedure van vereffening aanhangig is, die een gerechtelijke reorganisatie ondergaat, of die het voorwerp is van een gelijkaardige procedure bestaande in andere nationale reglementeringen. Vierde uitsluitingscriterium. Wordt uitgesloten van deelname aan de overheidsopdracht, de inschrijver die bij rechterlijke beslissing die in kracht van gewijsde is gegaan, veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast. Met het oog op de toepassing van deze clausule heeft de aanbestedende overheid het recht om de inschrijver wiens offerte het best geklaseerd is, te verzoeken om de noodzakelijke inlichtingen of documenten over te leggen. Indien zij twijfels heeft over de persoonlijke situatie van die inschrijver, kan zij de bevoegde binnenlandse of buitenlandse autoriteiten verzoeken om de inlichtingen die ze ter zake nodig acht. Vijfde uitsluitingscriterium. De inschrijver mag bij zijn beroepsuitoefening geen ernstige fout hebben begaan, vastgesteld op grond die de aanbestedende overheden aannemelijk kunnen maken. Bovendien, verbindt de inschrijver, door de ondertekening van zijn offerte, zich tot het naleven van de normen bepaald in de basisconventies van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO), en in het bijzonder: 1. het verbod op dwangarbeid (verdrag nr. 29 betreffende de gedwongen of verplichte arbeid, 1930 en verdrag nr. 105 betreffende de afschaffing van de gedwongen arbeid, 1957); 2. het recht op vakbondsvrijheid (verdrag nr. 87 betreffende de vrijheid tot het oprichten van vakverenigingen en bescherming van het vakverenigingsrecht, 1948); 3. het recht van organisatie en collectief overleg (verdrag nr. 98 betreffende het recht van organisatie en collectief overleg, 1949);

14 bladzijde 14/40 4. het verbod op discriminatie inzake tewerkstelling en verloning (verdrag nr. 100 betreffende de gelijke verloning, 1951 en verdrag nr. 111 betreffende discriminatie (beroep en beroepsuitoefening), 1958); 5. de minimumleeftijd voor kinderarbeid (verdrag nr. 138 betreffende de minimumleeftijd, 1973), alsook het verbod op de ergste vormen van kinderarbeid (verdrag nr. 182 over de ergste vormen van kinderarbeid, 1999). Het niet-naleven van de hierboven vermelde verdragen zal dus worden beschouwd als een ernstige fout bij de beroepsuitoefening in de zin van artikel 61, 2, 4 van het KB van 15 juli De hogervermelde voorschriften zijn van toepassing ongeacht de andere voorschriften opgenomen in het artikel 61 van het hierboven vermeld besluit. Zesde uitsluitingscriterium. De inschrijver moet in orde zijn met de betaling van zijn belastingen en taksen volgens de Belgische wetgeving of die van het land waar hij gevestigd is, overeenkomstig de bepalingen van artikel 63 van het KB van 15 juli Zevende uitsluitingscriterium. Wordt uitgesloten van deelname aan de overheidsopdracht, de inschrijver die zich in ernstige mate heeft schuldig gemaakt aan het afleggen van valse verklaringen bij het verstrekken van inlichtingen, die opeisbaar zijn bij toepassing van dit hoofdstuk, of die deze inlichtingen niet heeft verstrekt De kwalitatieve selectie Wanneer een inschrijver beroep doet op de draagkracht van andere entiteiten en die draagkracht bepalend is voor zijn selectie, vermeldt hij voor welk gedeelte hij een beroep doet op de die draagkracht en welke andere entiteiten hij voorstelt Selectiecriteria inzake de financiële draagkracht van de inschrijver. De inschrijver moet in de loop van de laatste drie boekjaren een jaaromzet inzake de activiteiten die rechtstreeks verband houden met de diensten zoals beschreven in dit bestek, van ,00 (vier miljoen) euro hebben geboekt. Hij voegt bij zijn offerte een verklaring inzake de omzet die hij tijdens de laatste drie boekjaren heeft geboekt. De omzet voor activiteiten die verband houden met de verhuizing van kantoren, nationale verhuizingen of met verhuizingen verband houdende activiteiten van het type «Relocation» of andere komen niet in aanmerking. De inschrijver dient tevens over voldoende financiële draagkracht te beschikken. De financiële draagkracht wordt beoordeeld op basis van de goedgekeurde jaarrekeningen van de laatste drie boekjaren die bij de Nationale Bank van België werden neergelegd. De inschrijvers die de goedgekeurde jaarrekeningen hebben neergelegd bij de Nationale Bank van België hoeven deze niet bij hun offerte te voegen, aangezien de aanbestedende overheid deze jaarrekeningen kan raadplegen via het elektronisch loket van de federale overheid. De inschrijvers die de goedgekeurde jaarrekening van de laatste drie boekjaren niet bij de Nationale Bank van België hebben neergelegd, zijn verplicht om deze bij hun offerte te voegen. Deze verplichting geldt ook voor de jaarrekening die onlangs werd goedgekeurd en die nog niet bij de Nationale Bank van België werd neergelegd, omdat de wettelijk voorziene termijn voor het neerleggen ervan nog niet verstreken is. Voor eenmanszaken dient een staat van alle activa en passiva door een accountant IEB of een bedrijfsrevisor te worden opgesteld. Deze staat dient door een erkend accountant IEB of door de bedrijfsrevisor, naar gelang van het geval, voor echt te worden verklaard. Het document moet een recente financiële toestand weergeven (maximum 6 maanden oud te rekenen vanaf de datum van de opening van de offertes). Indien het bedrijf nog geen jaarrekening heeft gepubliceerd, volstaat een tussentijdse balans die voor echt is verklaard door de accountant IEB of door de bedrijfsrevisor.

15 bladzijde 15/40 Voor de buitenlandse ondernemingen dienen tevens de goedkeurende jaarrekeningen van de drie laatste jaren of een staat van alle activa en passiva van de onderneming bij de offerte te worden gevoegd. Indien de onderneming nog geen jaarrekening heeft gepubliceerd, volstaat een tussentijdse balans voor echt verklaard door de accountant of door de bedrijfsrevisor of door de persoon of organisme dat een soortgelijke functie in zijn land uitoefent Selectiecriteria met betrekking tot de technische bekwaamheid van de inschrijver. Eerste criterium inzake de bekwaamheid van de inschrijver. De inschrijver moet over voldoende bekwaam personeel beschikken om de opdracht naar behoren te kunnen uitvoeren. De inschrijver moet in België of in een aangrenzend land een bedrijf hebben waar gekwalificeerd personeel tewerkgesteld is, met name minstens 10 personeelsleden voor administratieve taken en 20 gekwalificeerde arbeiders met een arbeidsovereenkomst van onbeperkte duur. Voor België moeten de werknemers onder het paritair subcomité vallen. Bedrijven naar buitenlands recht moeten een sociale bescherming en minstens gelijkwaardige kwalificaties kunnen aantonen (Cf. met P- en S-verhuizerskaarten). De inschrijver moet voor deze opdracht drie Nederlandstalige of Franstalige personeelsleden die perfect tweetalig Nederlands-Frans zijn, ter beschikking stellen voor het uitvoeren van de volgende taken : algemene verantwoordelijkheid voor de overeenkomst (1 persoon), beheer van verhuizingen in Europa (1 persoon) en beheer van verhuizingen buiten Europa (1 persoon). De inschrijver voegt bij zijn offerte een opgave van het personeel dat zal worden ingezet bij de uitvoering van de opdracht. In deze opgave vermeldt de inschrijver de diploma s waarover dit personeel beschikt alsook hun beroepskwalificaties en ervaring. Tweede criterium inzake de bekwaamheid van de inschrijver. De inschrijver moet referenties kunnen voorleggen met betrekking tot diensten die hij in elk van de laatste drie jaar heeft geleverd. De referenties zijn: 30 internationale verhuizingen per jaar met een minimumbedrag van ,00 EUR per verhuizing. De inschrijver voegt bij zijn offerte een lijst van de belangrijkste diensten die in de afgelopen drie jaar zijn geleverd, met vermelding van het bedrag en de datum en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor de diensten werden geleverd. Het bewijs van de diensten wordt geleverd met attesten die de bevoegde autoriteit heeft afgegeven of medeondertekend of in geval van diensten voor een particuliere afnemer met attesten van de afnemer of, als deze niet voorhanden zijn, door middel van een verklaring van de dienstverlener. Voor elke bestemmeling vermeldt de inschrijver een contactpersoon, een telefoonnummer en het aantal bestellingen per jaar met opgave van het bedrag van de opdrachten die het verhuisbedrijf heeft gekregen. Derde criterium inzake de bekwaamheid van de inschrijver. De inschrijver moet over de technische uitrusting beschikken om de opdracht behoorlijk te kunnen uitvoeren. Binnen een straal van 100 km rond de FOD BuZa moet de inschrijver beschikken over een ruimte met een minimumcapaciteit van m³ voor de langdurige opslag van goederen, verdeeld over een honderdtal aparte containers. Bij zijn offerte voegt hij : - het adres van de ruimte met een minimumcapaciteit van m³ voor de langdurige opslag van goederen, verdeeld over een honderdtal aparte containers.

16 bladzijde 16/40 - een beschrijving van de technische uitrusting waarover hij beschikt die bij de uitvoering van de opdracht zal worden gebruikt; - een beschrijving van de maatregelen die hij zal treffen om de kwaliteit te waarborgen; - een beschrijving van de studie- en onderzoeksmiddelen waarover hij beschikt. Vierde criterium inzake de bekwaamheid van de inschrijver. Het moet een erkend verhuisbedrijf zijn. De inschrijvers naar Belgisch recht moeten erkend zijn door de Belgische Kamer van Verhuisondernemers (BKV) en ingeschreven zijn bij het paritair subcomité De inschrijvers naar buitenlands recht moeten een erkenning voorleggen die gelijkwaardig is aan die van de BKV, die werd afgegeven door een ter zake erkende instantie. De gelijkwaardigheid wordt beoordeeld op basis van een vergelijking met de wettelijke voorschriften inzake vakbekwaamheid en betrouwbaarheid die de BKV voorschrijft. Als erkend verhuizer moet de inschrijver de volgende beginselen onderschrijven : 1. Zich houden aan de handelspraktijken en de boekhoudkundige, fiscale en sociale regelgeving naleven 2. Werken op basis van een bestek en/of duideljke en precieze tarieven en de algemene voorwaarden van de BKV ter zake naleven 3. De overeengekomen diensten correct uitvoeren 4. De klanten op mogelijke risico s wijzen en ze naar behoren inlichten over verzekeringsvoorwaarden 5. werken met gekwalificeerd, betrouwbaar personeel dat voor de uitvoering van de diensten opgeleid is 6. Gebruik maken van voertuigen, liften, ladders en ander materiaal dat speciaal voor de uitvoering van verhuiswerkzaamheden bestemd is en die veilig en erkend zijn en aan de technische bepalingen voldoen 7. Geschikt inpakmateriaal ter beschikking stellen dat voldoet aan de milieunormen 8. De voorwerpen en de inboedel die in bewaring worden genomen, als «een goede huisvader» behandelen in daartoe specifiek ingerichte en beveiligde ruimten 9. Een correcte en controleerbare factuur opmaken 10. Het logo erkend verhuisbedrijf gebruiken De inschrijver voegt bij zijn offerte een kopie van zijn (Belgische) erkenning of van een (buitenlandse) gelijkwaardige erkenning. Belangrijke opmerking: Rekening houdend met de aard van de diensten kan de inschrijver de opdracht helemaal of gedeeltelijk laten uitvoeren door een onderaannemer. De onderaannemer moet ook een erkenning als verhuisbedrijf hebben. De inschrijver blijft verantwoordelijk voor de coördinatie van de opdracht. Een verhuizing mag in geen geval worden doorverkocht aan een ander verhuisbedrijf. De inschrijver voegt bij zijn offerte een opgave van de onderdelen van de opdracht die hij door een onderaannemer zal laten uitvoeren Regelmatigheid van de offertes. De offertes van de geselecteerde inschrijvers worden onderzocht op hun regelmatigheid. Substantieel onregelmatige offertes zullen worden geweerd. Enkel regelmatige offertes komen in aanmerking om te worden getoetst aan de gunningscriteria.

17 bladzijde 17/ Gunningscriteria. Voor de keuze van de economisch meest interessante offerte worden de regelmatige offertes van de geselecteerde inschrijvers aan een aantal gunningscriteria getoetst. Deze criteria worden gewogen teneinde een eindklassement te verkrijgen Lijst van de gunningscriteria. De gunningscriteria zijn: 1. De prijs 1.1 Vervoer over zee : diensten bij vertrek 1.2 Vervoer over zee: diensten bij aankomst 1.3 Zeevracht Tarief voor het snelste traject 1.4 Zeevracht Tarief voor het goedkoopste traject, ongeacht de duur ervan 1.5 Luchtvervoer : diensten bij vertrek 1.6 Luchtvervoer : diensten bij aankomst 1.7 Luchtvracht 1.8 Vervoer over de weg 1.9 Langdurige inboedelopslag 5% 5% 5% 5% 5% 5% 3% 5% 2% 40% 2. De kwaliteit 2.1 Opslag : welke waarborgen zijn er voor de kwaliteit van de opslag? Welke procedures worden gehanteerd voor het binnenbrengen in en het verlaten van de opslag en hoe hebben de personeelsleden toegang tot hun opgeslagen persoonlijke bezittingen? 2.2 Voorbereiding van een verhuizing : hoe en wanneer begint de procedure, hoe wordt een en ander beheerd, welke uitzonderingen zijn er, hoe worden de volumes gemeten, hoe wordt de woning beschermd, hoe wordt alles ingepakt? De inschrijver voegt een gedetailleerd overzicht bij van de verschillende stappen in deze fase. 2.3 Operationele fase: hoe verloopt een verhuizing over zee, over de weg of via luchtvervoer? De inschrijver voegt een gedetailleerd overzicht bij van de verschillende stappen in deze fase. 2.4 Klachten : Hoe worden klachten behandeld? De inschrijver voegt een beschrijving van de klachtenprocedure bij 2.5 IT-systeem en ondersteuning van het management van het departement : over welk IT-systeem beschikt de firma en hoe kan die technologie bijdragen aan het beheer en de follow-up van de verhuizingen van de personeelsleden van het departement (net name wat online informatie en tracking betreft) en het ter beschikking stellen van statistisch materiaal. De inschrijver voegt een voorbeeld van een statistisch overzicht bij. 2.6 Coördinatie van de verhuizingen met desgevallend plaatselijke agenten en andere actoren : hoe worden lokale agenten geselecteerd en hoe is de kwaliteit van hun dienstverlening gewaarborgd? 2.7 Labels voor professionaliteit: welk label voor professionaliteit heeft het bedrijf? Kreeg het bedrijf bijzondere onderscheidingen? 2.8 Duurzame ontwikkeling en beleid inzake maatschappeljik verantwoord en milieuvriendelijk ondernemen: welk beleid voert het bedrijf ter zake? welke specifieke labels heeft 5% 10% 10% 5% 10% 5% 5% 5% 60%

18 bladzijde 18/40 het? Kreeg het bijzondere onderscheidingen voor zijn actie op dit gebied? 2.9 Uitvoering en overgang : hoe denkt het bedrijf uitvoering te geven aan de overeenkomst met het departement? Heeft het een bepaalde termijn nodig, welke? 5% Eindcijfer De beoordelingscijfers voor de 2 gunningscriteria worden opgeteld. De opdracht wordt gegund aan de inschrijver met het hoogste eindcijfer, nadat de aanbestedende overheid de juistheid van de impliciete verklaring op erewoord van deze inschrijver heeft gecontroleerd en op voorwaarde dat uit de controle blijkt dat de impliciete verklaring op erewoord overeenkomt met de werkelijkheid. 13. Borgtocht. Het bedrag van de borgtocht is vastgelegd op ,00 EUR. In afwijking van artikel 25 van het KB van 14 januari 2013 is het bedrag van de borgtocht vastgelegd in het bestek omdat de berekeningsbasis niet bepaald of bepaalbaar is op het ogenblik dat de opdracht wordt gegund. Het voorwerp van deze opdracht zijn immers diensten waarvoor vanwege de aard of de onzekere omstandigheden op voorhand geen globale prijzen kunnen worden vastgesteld (raamcontracten). Dit stemt overeen met +/- 2% van het totale jaarlijkse bedrag voor verhuizingen van de afgelopen 3 jaren. Overeenkomstig de wets- en reglementsbepalingen ter zake kan de borgtocht hetzij in speciën of publieke fondsen, hetzij onder de vorm van een gezamenlijke borgtochtstelling worden gesteld. De borgtocht kan eveneens worden gesteld via een waarborg toegestaan door een kredietinstelling die voldoet aan de voorschriften van de wetgeving op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen of door een verzekeringsonderneming die voldoet aan de voorschriften van de wetgeving betreffende de controle der verzekeringsondernemingen en die toegelaten is tot tak 15 (borgtocht). De dienstverlener moet, binnen de dertig kalenderdagen volgend op de dag van het sluiten van de opdracht, het bewijs leveren dat hij of een derde de borgtocht op een van de volgende wijzen heeft gesteld: 1 wanneer de borgtocht in speciën wordt gesteld, door storting van het bedrag op de Postchequerekening van de Deposito- en Consignatiekas [bpostbank rekeningnummer BE (IBAN) PCHQBEBB (BIC)] of van een openbare instelling die een functie vervult die gelijkaardig is met die van genoemde Kas, hierna genoemd openbare instelling die een gelijkaardige functie vervult; 2 wanneer de borgtocht uit publieke fondsen bestaat, door neerlegging van deze voor rekening van de Deposito-en Consignatiekas in handen van de Rijkskassier op de zetel van de Nationale Bank te Brussel of bij een van haar provinciale agentschappen of van een openbare instelling die een gelijkaardige functie vervult; 3 wanneer de borgtocht gedekt wordt door een gezamenlijke borgtochtmaatschappij, door neerlegging via een instelling die deze activiteit wettelijk uitoefent, van een akte van solidaire borg bij de Deposito- en Consignatiekas of bij een openbare instelling die een gelijkaardige functie vervult; 4 wanneer de borgtocht gesteld wordt door middel van een waarborg, door de verbintenisakte van de kredietinstelling of van de verzekeringsonderneming. Dit bewijs wordt geleverd, naargelang van het geval, door overlegging aan de aanbestedende overheid van: 1 hetzij het ontvangstbewijs van de Deposito- en Consignatiekas of van een openbare instelling die een gelijkaardige functie vervult; 2 hetzij het debetbericht van de kredietinstelling of van de verzekeringsonderneming;

19 bladzijde 19/40 3 hetzij het deposito-attest van de Rijkskassier of van een openbare instelling die een gelijkaardige functie vervult; 4 hetzij de originele akte van solidaire borg, geviseerd door de Deposito- en Consignatiekas of van een openbare instelling die een gelijkaardige functie vervult; 5 hetzij het origineel van de verbintenisakte opgemaakt door de kredietinstelling of de verzekeringsonderneming die een waarborg heeft toegestaan. Deze documenten, ondertekend door de deponent, vermelden voor wie de borgtocht werd gesteld en de precieze bestemming, bestaande uit de beknopte gegevens betreffende de opdracht en verwijzing naar de opdrachtdocumenten, alsmede de naam, de voornamen en het volledig adres van de dienstverlener en eventueel deze van de derde die voor rekening van de dienstverlener het deposito heeft verricht, met de vermelding geldschieter of gemachtigde, naar gelang van het geval. De bovengenoemde termijn van dertig kalenderdagen wordt opgeschort tijdens de sluitingsperiode van de onderneming van de dienstverlener voor de betaalde jaarlijkse vakantiedagen en de inhaalrustdagen die op reglementaire wijze of in een algemeen bindende verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst werden bepaald. Het bewijs van borgtochtstelling dient te worden gestuurd naar het adres dat is vermeld in de kennisgeving van de gunning van de opdracht. Voor deze opdracht heeft alleen een eindoplevering plaats na vier jaar en 6 maanden (dus 54 maanden) (Cf. Punt 2. : duur van de opdracht). Na afloop van deze termijn kan de dienstverlener de vrijgave van de borgtocht vragen. 14. Opleveringen. De diensten worden tijdens de uitvoering nauwlettend opgevolgd door een afgevaardigde van de aanbestedende overheid. De identiteit van deze afgevaardigde wordt aan de dienstverlener meegedeeld bij de aanvang van de uitvoering van de diensten. 15. Uitvoering van de diensten Termijnen en clausules Termijnen Gelet op de omvang van de opdracht, is het mogelijk dat de dienstverlener een bepaalde termijn krijgt (maximaal 6 maanden) tussen de datum van de gunning van de opdracht en de aanvang van de diensten. In die tussentijd kan de dienstverlener, indien nodig en in overleg met de aanbestedende overheid, zorgen voor meer medewerkers en/of de voorzieningen (ook de elektronische), opdat de opdracht zo goed mogelijk kan worden uitgevoerd. Samen met de dienstverlener worden praktische werkprocedures opgesteld. De verhuisdiensten moeten worden geleverd binnen de in kalenderdagen uitgedrukte termijn die voor elke verhuizing is vastgelegd, te rekenen vanaf de tweede werkdag die volgt op de dag van de verzending van de bestelbon. De dienstverlener bepaalt voor elke verhuisopdracht de termijn en de aanbestedende overheid keurt deze termijn goed. De briefwisseling in verband met de bestelbon (en de levering van de diensten) volgt dezelfde regels als die voor de versturing van de bestelbon en dit telkens wanneer één van beide partijen over een bewijs van zijn optreden wenst te beschikken. De dienstverlener ontvangt de officiële bestelbon voor elke verhuisopdracht op een dusdanige manier dat onomstotelijk de datum van verzending kan worden bepaald ( met ontvangstbevestiging).

20 bladzijde 20/40 De briefwisseling in verband met de bestelbon (en de levering van de diensten) volgt dezelfde regels als die voor de versturing van de bestelbon en dit telkens wanneer één van beide partijen over een bewijs van zijn optreden wenst te beschikken. Indien de bestelbon na de termijn van twee werkdagen toekomt, dan kan de uitvoeringstermijn worden verlengd à rato van de vastgestelde vertraging van de bestelbon. De leverancier moet dit in een met redenen omklede brief aanvragen. Indien de bestellende dienst die het schriftelijke verzoek van de leverancier onderzoekt, tot de vaststelling komt dat dit verzoek geheel of gedeeltelijk gegrond is, deelt hij de leverancier schriftelijk mee welke verlenging van de leveringstermijn wordt aanvaard. Indien de bestelbon kennelijk onjuist of onvolledig is ingevuld, waardoor de uitvoering van de bestelling onmogelijk is, stelt de dienstverlener de bestellende dienst daarvan onmiddellijk schriftelijk in kennis om een normale afhandeling van de bestelling mogelijk te maken. Indien nodig vraagt de dienstverlener een verlenging van de leveringstermijn onder dezelfde voorwaarden als die welke gelden in geval van laattijdige ontvangst van de bestelbon. Betwistingen over de bestelbon die niet worden ingediend binnen de 15 (*) kalenderdagen vanaf de eerste dag die volgt op de datum waarop de leverancier de bestelbon heeft ontvangen, zijn in ieder geval niet meer ontvankelijk. (*) Kortere termijn, met motivering in het bestek voor bepaalde opdrachten (bv.: rekening houdend met de in dit bestek vastgelegde leveringstermijnen voor diensten, zijn de betwistingen niet meer ontvankelijk ) Uitvoeringsvoorwaarde De inschrijver verbindt zich ertoe tot de volledige uitvoering van de opdracht de 8 basisverdragen van de IAO te eerbiedigen, met name: 1. Het verbod op dwangarbeid (verdrag nr. 29 betreffende de gedwongen of verplichte arbeid, 1930 en verdrag nr. 105 betreffende de afschaffing van de gedwongen arbeid, 1957); 2. Het recht op vakbondsvrijheid (verdrag nr. 87 betreffende de vrijheid tot het oprichten van vakverenigingen en bescherming van het vakverenigingsrecht, 1948); 3. Het recht van organisatie en collectief overleg (verdrag nr. 98 betreffende het recht van organisatie en collectief overleg, 1949); 4. Het verbod op discriminatie inzake tewerkstelling en verloning (verdrag nr. 100 betreffende de gelijke verloning, 1951 en verdrag nr. 111 betreffende discriminatie (beroep en beroepsuitoefening), 1958); 5. De minimumleeftijd voor kinderarbeid (verdrag nr. 138 betreffende de minimumleeftijd, 1973), alsook het verbod op de ergste vormen van kinderarbeid (verdrag nr. 182 over de ergste vormen van kinderarbeid, 1999). Zoals bepaald in artikel 44, 1, 1 van het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 wordt de nietnaleving van deze verbintenis gezien als het niet-uitvoeren van de opdracht volgens de in de opdrachtdocumenten vastgelegde voorschriften. Dit is een reden voor het in gebreke stellen van de dienstverlener en kan krachtens artikel 47, 2, 1 van het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 aanleiding geven tot de toepassing van ambtshalve maatregelen, meer bepaald het eenzijdig verbreken van de opdracht Plaats waar de diensten moeten worden uitgevoerd en formaliteiten Plaats waar de diensten moeten worden uitgevoerd. Wat het vervoer (vracht) betreft, worden de met de verhuizingen verband houdende diensten wereldwijd uitgevoerd. De aan vertrek en bestemming gerelateerde diensten worden vooral verricht in of niet ver van de steden waar de Belgische posten zijn gehuisvest die voorkomen op het offerteformulier en op het gehele Belgische grondgebied. De aanbestedene overheid kan eenzijdig de lijst van diplomatieke en consulaire posten in het buitenland wijzigen, als tijdens deze opdracht wordt beslist posten te openen of te sluiten.

Bijlage aan aankondiging van opdracht NICC /2011/DIR/A8 Selectiecriteria

Bijlage aan aankondiging van opdracht NICC /2011/DIR/A8 Selectiecriteria Bijlage aan aankondiging van opdracht NICC /2011/DIR/A8 Selectiecriteria Onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking voor een adviesopracht inzake de uitwerking van een algemeen kader mbt het

Nadere informatie

Overheidsopdracht CDC Het ter beschikking stellen van een digitaal wegennetwerk van België die geolokalisatie en navigatie mogelijk maakt

Overheidsopdracht CDC Het ter beschikking stellen van een digitaal wegennetwerk van België die geolokalisatie en navigatie mogelijk maakt Nationaal Geografisch Instituut Instelling van openbaar nut Onder voogdijtoezicht van de Minister van Landsverdediging Overheidsopdracht CDC 13-05 Het ter beschikking stellen van een digitaal wegennetwerk

Nadere informatie

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43E/LOG/overname laurieren/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43E/LOG/overname laurieren/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas Dienst logistiek Tel. 03 778 35 51 veerle.weyers@sint-niklaas.be BESCHRIJVEND DOCUMENT 2014-43E/LOG/overname laurieren/vw-ms overname van laurieren

Nadere informatie

BESTEK Nr. B&B3/DEM.01

BESTEK Nr. B&B3/DEM.01 BESTEK Nr. B&B3/DEM.01 OPEN OFFERTEAANVRAAG VOOR DE AANSTELLING VAN EEN VERHUISBEDRIJF VOOR DE INTERNATIONALE VERHUIZINGEN VAN DE INBOEDEL EN DE PERSOONLIJKE BEZITTINGEN VAN DE PERSONEELSLEDEN VAN DE BUITENCARRIERE

Nadere informatie

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43B/LOG/overname politiemobiel/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43B/LOG/overname politiemobiel/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas Dienst logistiek Tel. 03 778 35 51 veerle.weyers@sint-niklaas.be BESCHRIJVEND DOCUMENT 2014-43B/LOG/overname politiemobiel/vw-ms overname van een

Nadere informatie

BESCHRIJVEND DOCUMENT C/LOG/overname opligger/vw-ms AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS

BESCHRIJVEND DOCUMENT C/LOG/overname opligger/vw-ms AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas Dienst logistiek Tel. 03 778 35 51 veerle.weyers@sint-niklaas.be BESCHRIJVEND DOCUMENT 2014-43C/LOG/overname opligger/vw-ms overname van een opligger

Nadere informatie

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/288/2008. " Vervanging van het actief netwerk "

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/288/2008.  Vervanging van het actief netwerk Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/288/2008 " Vervanging van het actief netwerk " ARTIKEL 1. Toegangsrecht - uitsluitingsgronden Geen enkele opdracht zal toegewezen worden

Nadere informatie

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/287/2008. "Dagelijkse schoonmaak van een kantoorgebouw"

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/287/2008. Dagelijkse schoonmaak van een kantoorgebouw Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/287/2008 "Dagelijkse schoonmaak van een kantoorgebouw" ARTIKEL 1. Toegangsrecht - uitsluitingsgronden Geen enkele opdracht zal toegewezen

Nadere informatie

Bestek nr. 2017/D2.2/01. Opdracht van diensten. Open offerteaanvraag

Bestek nr. 2017/D2.2/01. Opdracht van diensten. Open offerteaanvraag 1 2e directie Algemene Zaken Regentschapsstraat 2 1000 BRUSSEL Bestek nr. 2017/D2.2/01 Opdracht van diensten Open offerteaanvraag Diensten met betrekking tot het ter beschikking stellen van elektronische

Nadere informatie

Bericht tot aankondiging DIENSTEN AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN

Bericht tot aankondiging DIENSTEN AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN Bericht tot aankondiging VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING: Selectieleidraad

Nadere informatie

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CD000345

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CD000345 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be - aankoop@digipolis.be Selectiedocument met het oog op

Nadere informatie

BIJLAGE INHOUDSTAFEL. Bijlage nr. 1. Lastenboek

BIJLAGE INHOUDSTAFEL. Bijlage nr. 1. Lastenboek BIJLAGE Bijlage nr. 1 Lastenboek INHOUDSTAFEL. A. ALGEMENE BEPALINGEN.... 2 1. Voorwerp en aard van de opdracht.... 2 2. Duur van de overeenkomst... 2 3. Aanbestedende overheid Bijkomende informatie...

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK WERKEN OOSTENDE SYNTRA WEST - NIEUWBOUW HOTELSCHOOL OPEN AANBESTEDING. GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

BIJZONDER BESTEK WERKEN OOSTENDE SYNTRA WEST - NIEUWBOUW HOTELSCHOOL OPEN AANBESTEDING. GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR WERKEN MET ALS VOORWERP OOSTENDE SYNTRA WEST - NIEUWBOUW HOTELSCHOOL OPEN AANBESTEDING Opdrachtgevend bestuur GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Ontwerper

Nadere informatie

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING. EAN15AD053-01 Bancaire lening 2015

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING. EAN15AD053-01 Bancaire lening 2015 VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING EAN15AD053-01 Bancaire lening 2015 Gelieve alle gegevens in drukletters in te vullen. III.2) VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers,

Nadere informatie

Opdrachtdocument VGC2015/DFB/Aankoop/MDC/97

Opdrachtdocument VGC2015/DFB/Aankoop/MDC/97 aankoop@vgc.be Pagina 1 van 19 Vlaamse Gemeenschapscommissie Directie Financiën en Begroting Dienst Aankoop Emile Jacqmainlaan 135 1000 Brussel Opdrachtdocument Open aanbesteding voor administratief drukwerk.

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN PSYCHO-THERAPEUTISCHE BEGLEIDING VOOR DE EUROPESE SCHOOL MOL NEGOTIATED PROCEDURE. Europese School Europawijk Mol

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN PSYCHO-THERAPEUTISCHE BEGLEIDING VOOR DE EUROPESE SCHOOL MOL NEGOTIATED PROCEDURE. Europese School Europawijk Mol BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP PSYCHO-THERAPEUTISCHE BEGLEIDING VOOR DE EUROPESE SCHOOL MOL NEGOTIATED PROCEDURE Opdrachtgevend bestuur Europese School Europawijk

Nadere informatie

OPROEP TOT INDIENEN VAN KANDIDAATSTELLING VOOR BESTEK nr. CC/2015/ ICMS

OPROEP TOT INDIENEN VAN KANDIDAATSTELLING VOOR BESTEK nr. CC/2015/ ICMS FOD Binnenlandse Zaken AD Crisiscentrum Hertogsstraat 53 1000 Brussel Contactpersoon : Peter Mertens Tel 02 506 47 92 peter.mertens@ibz.fgov.be OPROEP TOT INDIENEN VAN KANDIDAATSTELLING VOOR BESTEK nr.

Nadere informatie

BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER

BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP RENOVATIE/UITBREIDING VAN EEN TEHUIS VOOR NIET-WERKENDEN/NURSING Belangrijk : dit formulier dient volledig te worden ingevuld

Nadere informatie

België-Knokke-Heist: Terreinvoertuigen 2015/S Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Knokke-Heist: Terreinvoertuigen 2015/S Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:397278-2015:text:nl:html België-Knokke-Heist: Terreinvoertuigen 2015/S 218-397278 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

bestek nummer: blad nummer 1/5

bestek nummer: blad nummer 1/5 bestek nummer: 2011 021 01 blad nummer 1/5 OPDRACHTGEVER: OPDRACHT: WZC DE LINDE Lindestraat 16, 9790 Wortegem-Petegem UITBREIDEN BESTAAND WOON- EN ZORGCENTRUM Lindestraat 16, 9790 Wortegem-Petegem PERCEEL

Nadere informatie

FORMULIER KANDIDATUUR KWALIFICATIE AANNEMER : LEVEREN &

FORMULIER KANDIDATUUR KWALIFICATIE AANNEMER : LEVEREN & FORMULIER KANDIDATUUR KWALIFICATIE AANNEMER : LEVEREN & PLAATSEN RAMEN/DEUREN jtjxj1iwle 1 Inleiding Infrax heeft een formulier samengesteld dat de kandidaat-aannemer dient in te vullen om een ontvankelijk

Nadere informatie

2016 Commerciële Directie Assetmanagement & logistiek

2016 Commerciële Directie Assetmanagement & logistiek SELECTIENOTA 20160034 Oproep tot kandidaatstelling: Raamovereenkomst met één deelnemer voor het leveren van volumetrische koudwatermeters DN20 PN10 bestemd voor drinkwater via beperkte offerteaanvraag.

Nadere informatie

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:283963-2015:text:nl:html België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

BIEDINGSFORMULIER. Artikel 1. Voorwerp. Artikel 2. Geldigheid biedingen

BIEDINGSFORMULIER. Artikel 1. Voorwerp. Artikel 2. Geldigheid biedingen BIEDINGSFORMULIER Artikel 1. Voorwerp De stad biedt openbaar aan, onder de vorm van gesloten digitale biedingen, het recht tot uitbating van het maandelijks marktevenement Woensdagse Brocantemarkt op de

Nadere informatie

SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN VLAAMS WONINGFONDS

SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN VLAAMS WONINGFONDS Aon Risk Solutions / Aon Public Sector SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN VLAAMS WONINGFONDS Onderhandelingsprocedure met Bekendmaking Afsluiten van volgende verzekeringscontracten: Verzekeringen Personen,

Nadere informatie

België-Antwerpen: Bouwwerkzaamheden 2017/S Aankondiging van een opdracht. Werken

België-Antwerpen: Bouwwerkzaamheden 2017/S Aankondiging van een opdracht. Werken 1 / 5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:149623-2017:text:nl:html België-Antwerpen: Bouwwerkzaamheden 2017/S 077-149623 Aankondiging van een opdracht Werken Richtlijn

Nadere informatie

CDA001932. Domeinextensie.antwerpen. Free text in Bulletin der Aanbestedingen

CDA001932. Domeinextensie.antwerpen. Free text in Bulletin der Aanbestedingen CDA001932 Domeinextensie.antwerpen Free text in Bulletin der Aanbestedingen 1) Voorwerp van het project Het project heeft als voorwerp de toekenning door Digipolis van een concessie van openbare dienst

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK LENING 2014A De Watergroep

BIJZONDER BESTEK LENING 2014A De Watergroep BIJZONDER BESTEK LENING 2014A De Watergroep 2014 DIRECTIE FINANCIËN&CONTROLLING AFDELING THESAURIE Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening CVBA Als bijlage vindt u: - Het oprichtingsdecreet van de Watergroep

Nadere informatie

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING EAN12AD091 TRANSPORT DC

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING EAN12AD091 TRANSPORT DC VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING EAN12AD091 TRANSPORT DC Gelieve alle gegevens in drukletters in te vullen. III.2) VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder

Nadere informatie

Georges-Henri Park : Georges Henripark: hekken en poorten in siersmeedwerk.

Georges-Henri Park : Georges Henripark: hekken en poorten in siersmeedwerk. BESTEK ref / Georges-Henri Park : Georges Henripark: hekken en poorten in siersmeedwerk. Overheidsopdracht voor leveringen met het doel de levering van een omheining in siersmeedwerk met de toegangshekken

Nadere informatie

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:204388-2015:text:nl:html België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388 Aankondiging van een opdracht

Nadere informatie

België-Hasselt: Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke 2016/S Aankondiging van een opdracht.

België-Hasselt: Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke 2016/S Aankondiging van een opdracht. 1 / 5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:436616-2016:text:nl:html België-Hasselt: Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke 2016/S 239-436616

Nadere informatie

België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525. Aankondiging van een opdracht. Diensten

België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:119525-2015:text:nl:html België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525 Aankondiging

Nadere informatie

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:248568-2011:text:nl:html B-Brussel: Diensten voor voortgezette opleiding van personeel 2011/S 149-248568 AANKONDIGING VAN

Nadere informatie

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:57967-2012:text:nl:html B-Gent: Kranten, vaktijdschriften, periodieken en geïllustreerde tijdschriften 2012/S 36-057967

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016. open aanbesteding

OFFERTEFORMULIER. AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016. open aanbesteding AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016 open aanbesteding OFFERTEFORMULIER Belangrijk: dit offerteformulier dient volledig te worden ingevuld.. Het totaalbedrag (excl.

Nadere informatie

DEEL IV: OFFERTEFORMULIER

DEEL IV: OFFERTEFORMULIER 34 DEEL IV: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Klanten & Ondersteuning Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL Bestek 2014/AFM/OA/28686 Open aanbesteding voor

Nadere informatie

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Elektriciteit 2012/S 35-056242

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Elektriciteit 2012/S 35-056242 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:56242-2012:text:nl:html B-Brussel: Elektriciteit 2012/S 35-056242 Aankondiging van een opdracht Leveringen Richtlijn 2004/18/EG

Nadere informatie

OVERHEIDSOPDRACHT VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN

OVERHEIDSOPDRACHT VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG ONDERWORPEN AAN EUROPESE BEKENDMAKING IN HET BULLETIN DER AANBESTEDINGEN

Nadere informatie

België-Beringen: Maken van bouwkundige ontwerpen 2016/S 010-013528. Aankondiging van een opdracht. Diensten

België-Beringen: Maken van bouwkundige ontwerpen 2016/S 010-013528. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1 / 5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:13528-2016:text:nl:html België-Beringen: Maken van bouwkundige ontwerpen 2016/S 010-013528 Aankondiging van een opdracht

Nadere informatie

Bijzonder bestek type stand 2016/015 voor open offerteaanvraag/pagina 1/25 van het bijzonder bestek INHOUDSTAFEL.

Bijzonder bestek type stand 2016/015 voor open offerteaanvraag/pagina 1/25 van het bijzonder bestek INHOUDSTAFEL. Bijzonder bestek type stand 2016/015 voor open offerteaanvraag/pagina 1/25 van het bijzonder bestek INHOUDSTAFEL. AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS... 2 A. ALGEMENE BEPALINGEN.... 2 1. Voorwerp

Nadere informatie

Departement Logistiek Dienst informatica communicatie technologie

Departement Logistiek Dienst informatica communicatie technologie Departement Logistiek Dienst informatica communicatie technologie Provincie Antwerpen - Studie van de werking van de diensten binnen het departement Logistiek en voorstel geïntegreerd organisatiemodel

Nadere informatie

B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596. Aankondiging van een opdracht. Diensten

B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:312596-2012:text:nl:html B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596 Aankondiging van een opdracht Diensten Richtlijn

Nadere informatie

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Hasselt: Brandstoffen 2010/S 203-309452

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Hasselt: Brandstoffen 2010/S 203-309452 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:309452-2010:text:nl:html B-Hasselt: Brandstoffen 2010/S 203-309452 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Leveringen AFDELING I:

Nadere informatie

Referentie: B&O.2014.0045

Referentie: B&O.2014.0045 Federale Overheidsdienst Financiën Personeel en Organisatie Cel Budget en Overheidsopdrachten Referentie: B&O.2014.0045 Overheidsopdracht voor aanneming van diensten Onderhandelingsprocedure met bekendmaking

Nadere informatie

BESTEK nr. 2015-55/LOG/druk magazines/js-vw-kvm AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS

BESTEK nr. 2015-55/LOG/druk magazines/js-vw-kvm AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS Stadsbestuur Sint-Niklaas Dienst logistiek Industriepark-Noord 4 9100 Sint-Niklaas 03 778 35 51 veerle.weyers@sint-niklaas.be BESTEK nr. 2015-55/LOG/druk magazines/js-vw-kvm OPEN OFFERTEAANVRAAG VOOR HET

Nadere informatie

BIEDINGSFORMULIER. Twee of meer personen die samen bieden, zijn solidair verbonden.

BIEDINGSFORMULIER. Twee of meer personen die samen bieden, zijn solidair verbonden. BIEDINGSFORMULIER Artikel 1. Voorwerp De stad biedt openbaar aan, onder vorm van biedingen onder gesloten omslag, het recht tot exploitatie van de volgende 7 standplaatsen voor de verkoop van consumptie-ijs:

Nadere informatie

De Vlaamse Waterweg NV

De Vlaamse Waterweg NV De Vlaamse Waterweg NV Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking voor aanneming van werken Bestek nr. AAO D ALG 17-37 Offerteformulier Raamovereenkomst: Onderhoudswerken en

Nadere informatie

BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP BUSVERVOER VOOR KLASUITLENINGEN, SCHOOLVOORSTELLINGEN EN SCHOOLZWEMMEN

BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP BUSVERVOER VOOR KLASUITLENINGEN, SCHOOLVOORSTELLINGEN EN SCHOOLZWEMMEN BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP BUSVERVOER VOOR KLASUITLENINGEN, SCHOOLVOORSTELLINGEN EN SCHOOLZWEMMEN Ondergetekende (naam en voornaam) : Hoedanigheid of beroep

Nadere informatie

België-Brussel: Verzekeringsdiensten 2016/S Aankondiging van een opdracht. Diensten

België-Brussel: Verzekeringsdiensten 2016/S Aankondiging van een opdracht. Diensten 1 / 5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:240435-2016:text:nl:html België-Brussel: Verzekeringsdiensten 2016/S 133-240435 Aankondiging van een opdracht Diensten

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER. : Diverse gebouwen van de Vlaamse Overheid in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

DEEL III: OFFERTEFORMULIER. : Diverse gebouwen van de Vlaamse Overheid in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Bouwprojecten Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL Domein Werk Besteknummer : Diverse gebouwen

Nadere informatie

Open offerteaanvraag voor het aankopen van bestelwagens voor de Vlaamse overheid

Open offerteaanvraag voor het aankopen van bestelwagens voor de Vlaamse overheid 151 DEEL IV: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap Facilitair Bedrijf Afdeling Centrale Facilitaire Diensten Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL Bestek nr. 2014/HFB/OO/29354 Open offerteaanvraag

Nadere informatie

SELECTIENOTA 2015.3.5 Beheer van serverinfrastructuur en WAN-connectiviteit

SELECTIENOTA 2015.3.5 Beheer van serverinfrastructuur en WAN-connectiviteit SELECTIENOTA 2015.3.5 Beheer van serverinfrastructuur en WAN-connectiviteit 2014 Directie Algemene Zaken ICT Inhoud Hoofdstuk 1. Algemene informatie... 3 1.1 Aanbestedende overheid... 3 1.2 Beschrijving

Nadere informatie

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING. EAN15AD181 Aankoop utilitaire voertuigen

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING. EAN15AD181 Aankoop utilitaire voertuigen VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING EAN15AD181 Aankoop utilitaire voertuigen Gelieve alle gegevens in drukletters in te vullen. Het aankoopdossier bevat 14 percelen. De kandidaat-dienstverlener geeft

Nadere informatie

SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN Woonhaven Antwerpen

SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN Woonhaven Antwerpen Aon Risk Solutions / Aon Public Sector SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN Woonhaven Antwerpen Onderhandelingsprocedure met Bekendmaking Afsluiten van de verzekeringscontracten van Woonhaven Antwerpen: Personen

Nadere informatie

Bestek S&L/DA/2017/023 1/33

Bestek S&L/DA/2017/023 1/33 Bestek S&L/DA/2017/023 1/33 Bestek: Open aanbesteding met betrekking tot diensten in het kader van de bewaking van de Koninklijke Munt van België, Pachecolaan 32, 1000 Brussel Publicatie op Europees niveau

Nadere informatie

A. ALGEMENE BEGINSELEN IN ZAKE OVERHEIDSOPDRACHTEN

A. ALGEMENE BEGINSELEN IN ZAKE OVERHEIDSOPDRACHTEN Hoofdstuk V GOEDEREN INLEIDING OVERHEIDSOPDRACHTEN BEHEER EN BESCHIKKING VAN GOEDEREN WERKEN AAN GEBOUWEN PREMIES EN SUBSIEDIES SCHENKINGEN, LEGATEN EN STICHTINGEN 2. OVERHEIDSOPDRACHTEN 504. De kerkfabriek

Nadere informatie

MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL

MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL M.I.V.B. Speciale Studiedienst Koningsstraat 76 1000 BRUSSEL 1 Bijzonder Bestek nr. MIVB/SSD/1400 RAAMOVEREENKOMST VOOR VERSTERKING VAN PERRONNEUZEN

Nadere informatie

DEEL V: OFFERTEFORMULIER

DEEL V: OFFERTEFORMULIER DEEL V: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap Facilitair Bedrijf Afdeling Aankoopcentrale en Overheidsopdrachten Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL Bestek 2015/HFB/OO/32018 Open offerteaanvraag

Nadere informatie

Aankopen van van elektrische voertuigen. Opening offertes op 06/09/2016 om 10:45 uur

Aankopen van van elektrische voertuigen. Opening offertes op 06/09/2016 om 10:45 uur 2016/HFB/OA/32615 Aankopen van van elektrische voertuigen Opening offertes op 06/09/2016 om 10:45 uur Informatievergadering op 11/08/2016 om 13u30 in lokaal 4.E.12 van het Boudewijngebouw Disclaimer :

Nadere informatie

Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw

Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw OFFERTEFORMULIER. Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw Bouwheer INTERWAAS Lamstraat 113 9100

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER

DEEL III: OFFERTEFORMULIER 18 DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Studie en Advies Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL OFFERTEFORMULIER Domein Adres Werk

Nadere informatie

België-Brussel: Testen van software 2016/S Aankondiging van een opdracht. Diensten

België-Brussel: Testen van software 2016/S Aankondiging van een opdracht. Diensten 1 / 6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:427530-2016:text:nl:html België-Brussel: Testen van software 2016/S 234-427530 Aankondiging van een opdracht Diensten

Nadere informatie

Algemene Offerteaanvraag

Algemene Offerteaanvraag BESTEK NR.: SUI-2015-01 Algemene Offerteaanvraag BIJZONDER BESTEK voor de overheidsopdracht voor LEVERINGEN met als voorwerp DE AANKOOP VAN DESKTOPCOMPUTERS OPDRACHTGEVEND BESTUUR VZW Onderwijsinrichting

Nadere informatie

STAD ANTWERPEN biedt openbaar aan, onder vorm van biedingen onder gesloten omslag,

STAD ANTWERPEN biedt openbaar aan, onder vorm van biedingen onder gesloten omslag, BIEDINGSFORMULIER Artikel 1. Voorwerp STAD ANTWERPEN biedt openbaar aan, onder vorm van biedingen onder gesloten omslag, het tijdelijk recht tot exploitatie van de multifunctionele ruimte van het Red Star

Nadere informatie

Overheidsopdracht: Overheidsopdracht nr. S&L/DA/2017/015 Uiterste datum voor het indienen van een kandidatuur : 22/08/2017 om 10.

Overheidsopdracht: Overheidsopdracht nr. S&L/DA/2017/015 Uiterste datum voor het indienen van een kandidatuur : 22/08/2017 om 10. Overheidsopdracht: Kandidaatstelling in het kader van de onderhandelingsprocedure met bekendmaking voor juridische dienstverlening door advocaten in de zaak Arco voor rekening van de FOD Kanselarij van

Nadere informatie

Overheidsopdracht: Overheidsopdracht nr. S&L/DA/2016/062 Uiterste datum voor het indienen van een kandidatuur : 28/07/2016 om 10.

Overheidsopdracht: Overheidsopdracht nr. S&L/DA/2016/062 Uiterste datum voor het indienen van een kandidatuur : 28/07/2016 om 10. Overheidsopdracht: Kandidaatstelling in het kader van de onderhandelingsprocedure met bekendmaking voor de raamovereenkomst voor Juridische dienstverlening door advocaten voor complexe en/of dringende

Nadere informatie

SAMENVATTING NIEUWE WETGEVING. samenvatting nieuwe wetgeving... 1. Wetteksten... 2. Drempels bestek en gunningswijze... 2

SAMENVATTING NIEUWE WETGEVING. samenvatting nieuwe wetgeving... 1. Wetteksten... 2. Drempels bestek en gunningswijze... 2 SAMENVATTING NIEUWE WETGEVING Inhoudstafel samenvatting nieuwe wetgeving... 1 Wetteksten... 2 Drempels bestek en gunningswijze... 2 Drempels europese publicatie... 3 Termijnen voor het indienen van offerte/kandidatuur...

Nadere informatie

BESTEK FAVV_DGLABO_CPM_2018

BESTEK FAVV_DGLABO_CPM_2018 OFFERTEFORMULIER FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN KRUIDTUINLAAN 55, 1000 BRUSSEL Contactpersoon: Yasmine Ghafir+32 (0)2 211 87 28, yasmine.ghafir@afsca.be BESTEK FAVV_DGLABO_CPM_2018

Nadere informatie

BESTEK FAVV_DGLABO_CPM_2017

BESTEK FAVV_DGLABO_CPM_2017 OFFERTEFORMULIER FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN KRUIDTUINLAAN 55, 1000 BRUSSEL Contactpersoon: Yasmine Ghafir+32 (0)2 211 87 28, yasmine.ghafir@afsca.be BESTEK FAVV_DGLABO_CPM_2017

Nadere informatie

B-Brussel: Informaticadiensten 2012/S 123-203407. Aankondiging van een opdracht. Diensten

B-Brussel: Informaticadiensten 2012/S 123-203407. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:203407-2012:text:nl:html B-Brussel: Informaticadiensten 2012/S 123-203407 Aankondiging van een opdracht Diensten Richtlijn

Nadere informatie

Procedure toewijzing concessie café OC Kasterlee en dienstverlening aan OC Kasterlee

Procedure toewijzing concessie café OC Kasterlee en dienstverlening aan OC Kasterlee Procedure toewijzing concessie café OC Kasterlee en dienstverlening aan OC Kasterlee 1. Voorwerp Dit document regelt de procedure voor de toewijzing van de concessie van het café met zomerterras en de

Nadere informatie

BESTEK TL 2012-20. A a n b e s t e d e n d e o v e r h e i d. G e m e e n t e Z e d e l g e m. B e n a m i n g v a n d e d i e n s t

BESTEK TL 2012-20. A a n b e s t e d e n d e o v e r h e i d. G e m e e n t e Z e d e l g e m. B e n a m i n g v a n d e d i e n s t , dienst financiën TL 2012-20 04/04/2012 1/6 BESTEK TL 2012-20 ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING A l g e m e n e a d m i n i s t r a t i e v e b e p a l i n g e n e n v o o r w a a r d e n v

Nadere informatie

DEELNEMINGSFORMULIER CONCURRENTIEDIALOOG

DEELNEMINGSFORMULIER CONCURRENTIEDIALOOG Bruneaustraat 101 1755 Gooik (Kester) 054/31 35 40 Gezien en goedgekeurd door de Politieraad Lokale Politiezone Pajottenland in zitting van 26 januari 2015 Marc Hellinckx Michel Doomst korpschef voorzitter

Nadere informatie

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Glasvezelmateriaal 2011/S

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Glasvezelmateriaal 2011/S 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:292330-2011:text:nl:html B-Brussel: Glasvezelmateriaal 2011/S 178-292330 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Leveringen AFDELING

Nadere informatie

OPEN AANBESTEDING VOOR DE AANKOOP VAN MUNITIE VOOR HET JAAR 2016 VOOR REKENING VAN DE FOD FINANCIËN. Bestek nr.: HDM/FAZ 3.829

OPEN AANBESTEDING VOOR DE AANKOOP VAN MUNITIE VOOR HET JAAR 2016 VOOR REKENING VAN DE FOD FINANCIËN. Bestek nr.: HDM/FAZ 3.829 OPEN AANBESTEDING VOOR DE AANKOOP VAN MUNITIE VOOR HET JAAR 2016 VOOR REKENING VAN DE FOD FINANCIËN Bestek nr.: HDM/FAZ 3.829 Opening van de offertes: op maandag 6 juni om 10.00 Publicatie op Belgisch

Nadere informatie

COLLECTIEF BEGELEIDINGSTRAJECT BIJ DE OPMAAK VAN EEN PREVENTIE- EN CALAMITEITENPLAN VOOR ERFGOEDINSTELLINGEN

COLLECTIEF BEGELEIDINGSTRAJECT BIJ DE OPMAAK VAN EEN PREVENTIE- EN CALAMITEITENPLAN VOOR ERFGOEDINSTELLINGEN BIJLAGE Bijlage nr. 12/001 Bestek voor een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking voor een collectief begeleidingstraject bij de opmaak van een preventie- en calamiteitenplan voor erfgoedinstellingen

Nadere informatie

GUNNING VAN EEN OVERHEIDSOPDRACHT BIJ OPEN AANBESTEDING MET ALS VOORWERP DE LEVERING VAN PAPIEREN KRANTEN EN TIJDSCHRIFTEN

GUNNING VAN EEN OVERHEIDSOPDRACHT BIJ OPEN AANBESTEDING MET ALS VOORWERP DE LEVERING VAN PAPIEREN KRANTEN EN TIJDSCHRIFTEN Bestek: GUNNING VAN EEN OVERHEIDSOPDRACHT BIJ OPEN AANBESTEDING MET ALS VOORWERP DE LEVERING VAN PAPIEREN KRANTEN EN TIJDSCHRIFTEN Bestek n : S&L/OA/444/2015 Opening van de offertes: 08/09/2015 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

België-Brussel: Software voor het maken van documenten, tekeningen, afbeeldingen, dienstregelingen en productiviteit 2015/S 034-057624

België-Brussel: Software voor het maken van documenten, tekeningen, afbeeldingen, dienstregelingen en productiviteit 2015/S 034-057624 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:57624-2015:text:nl:html België-Brussel: Software voor het maken van documenten, tekeningen, afbeeldingen, dienstregelingen

Nadere informatie

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Informaticadiensten 2010/S 129-197901

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Informaticadiensten 2010/S 129-197901 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:197901-2010:text:nl:html B-Brussel: Informaticadiensten 2010/S 129-197901 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten AFDELING

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK nr. SE01-EXP/BHA

BIJZONDER BESTEK nr. SE01-EXP/BHA Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België Museumstraat 9, 1000 Brussel Michel Draguet, Algemeen Directeur T. +32 (0)2 508 32 09 F. +32 (0)2 508 32 32 BIJZONDER BESTEK nr. SE01-EXP/BHA OPEN AANBESTEDING

Nadere informatie

SELECTIECRITERIA MET BETREKKING TOT DE TECHNISCHE DRAAGKRACHT

SELECTIECRITERIA MET BETREKKING TOT DE TECHNISCHE DRAAGKRACHT SELECTIECRITERIA MET BETREKKING TOT DE TECHNISCHE DRAAGKRACHT Piet Lombaerts INLEIDING EN PROBLEEMSTELLING SELECTIECRITERIA: bekwaamheid / geschiktheid van de INSCHRIJVER om de opdracht uit te voeren (referenties,

Nadere informatie

BIJLAGE INHOUDSTAFEL. Bijlage nr. 1. Lastenboek

BIJLAGE INHOUDSTAFEL. Bijlage nr. 1. Lastenboek BIJLAGE Bijlage nr. 1 Lastenboek INHOUDSTAFEL. A. ALGEMENE BEPALINGEN... 3 1. Voorwerp en aard van de opdracht... 3 2. Duur van de overeenkomst.... 3 3. Aanbestedende overheid Bijkomende informatie....

Nadere informatie

BESTEK nr /OVA/waterbars/VW-CQ AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS

BESTEK nr /OVA/waterbars/VW-CQ AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS Stadsbestuur Sint-Niklaas Team overheidsopdrachten Industriepark-Noord 4 9100 Sint-Niklaas 03 778 35 51 veerle.weyers@sint-niklaas.be BESTEK nr. 2016-01/OVA/waterbars/VW-CQ OPEN OFFERTEAANVRAAG OP EUROPEES

Nadere informatie

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CDG001060. Onthaalbalie Bellevue 1 B-9050 Ledeberg (Gent)

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CDG001060. Onthaalbalie Bellevue 1 B-9050 Ledeberg (Gent) Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Selectiedocument met het oog

Nadere informatie

Bestek: Publicatie op Europees niveau. ERRATA : er zijn geen wijzigingen in de Nederlandstalige versie van dit bestek

Bestek: Publicatie op Europees niveau. ERRATA : er zijn geen wijzigingen in de Nederlandstalige versie van dit bestek Bestek S&L/AO/351/2014 Bestek: Open offerteaanvraag voor de schoonmaak van de lokalen en/of de ruiten van verschillende gebouwen bezet door de FOD Financiën (Logistieke Antenne Antwerpen) Publicatie op

Nadere informatie

2016/HFB/OO/ Leveren van groentenfruit. aardappelproducten. Opening 21/12/2016 9u45

2016/HFB/OO/ Leveren van groentenfruit. aardappelproducten. Opening 21/12/2016 9u45 2016/HFB/OO/33001 Leveren van groentenfruit en aardappelproducten Opening 21/12/2016 9u45 DISCLAIMER : de huidige slides zijn enkel een samenvatting van de voornaamste clausules van het bestek met referentie

Nadere informatie

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:347346-2010:text:nl:html B-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2010/S 227-347346 AANKONDIGING VAN

Nadere informatie

Bestek nr. 2017/52173/E2/Studie. Overheidsopdracht van diensten. Studie betreffende het optimale bevoorradingszekerheidscriterium voor België

Bestek nr. 2017/52173/E2/Studie. Overheidsopdracht van diensten. Studie betreffende het optimale bevoorradingszekerheidscriterium voor België Bestek nr. 2017/52173/E2/Studie Overheidsopdracht van diensten Studie betreffende het optimale bevoorradingszekerheidscriterium voor België Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking FOD

Nadere informatie

BESTEK N 17/01 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP

BESTEK N 17/01 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP BESTEK N 17/01 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP Het aanstellen van een leverancier voor de installatie van een waterbehandelingssysteem Offerteaanvraag BIV 1 INHOUD INHOUD...2 I. VOORAFGAANDELIJK...3

Nadere informatie

1/ 8 BE001 22.01.2014 - BDA nummer: 2014-501382 Standaardformulier 7 - NL Leningen van minimum 10 miljoen euro, met vaste of variabele rente.

1/ 8 BE001 22.01.2014 - BDA nummer: 2014-501382 Standaardformulier 7 - NL Leningen van minimum 10 miljoen euro, met vaste of variabele rente. 1/ 8 BE001 22.01.2014 - BDA nummer: 2014-501382 Standaardformulier 7 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

BESTEK nr. 2015/SME/CC s-sdsl

BESTEK nr. 2015/SME/CC s-sdsl Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT) Koning Albert II-laan 35, 1030 Brussel Aanspreekpunt: Pascal Vrancken (Fr), tel.: +32 (0)2 226 87 95 e-mail: pascal.vrancken@ibpt.be BESTEK

Nadere informatie

BESCHRIJVEND DOCUMENT 2014-43A/LOG/overname voertuigen/vw-ms AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS

BESCHRIJVEND DOCUMENT 2014-43A/LOG/overname voertuigen/vw-ms AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas Dienst logistiek Tel. 03 778 35 51 veerle.weyers@sint-niklaas.be BESCHRIJVEND DOCUMENT 2014-43A/LOG/overname voertuigen/vw-ms overname van wrakken,

Nadere informatie

Leidraad voor de concessie voor de exploitatie van de horecazaak Den Lavaar in Centrum Duurzaam Bouwen

Leidraad voor de concessie voor de exploitatie van de horecazaak Den Lavaar in Centrum Duurzaam Bouwen Leidraad voor de concessie voor de exploitatie van de horecazaak Den Lavaar in Centrum Duurzaam Bouwen 1. BIEDINGSVOORWAARDEN Artikel 1 - Voorwerp Centrum Duurzaam Bouwen vzw biedt via marktraadpleging

Nadere informatie

SELECTIENOTA 3.11.4.11 Training Neptunus 2014 Algemene Directie ICT afdeling

SELECTIENOTA 3.11.4.11 Training Neptunus 2014 Algemene Directie ICT afdeling SELECTIENOTA 3.11.4.11 Training Neptunus 2014 Algemene Directie ICT afdeling Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening CVBA Hoofdstuk 1. Algemene informatie 1.1 Aanbestedende overheid De opdrachtgever

Nadere informatie

België-Brussel: Netwerkuitrusting 2015/S Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Netwerkuitrusting 2015/S Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:195505-2015:text:nl:html België-Brussel: Netwerkuitrusting 2015/S 108-195505 Aankondiging van een opdracht Leveringen Richtlijn

Nadere informatie

Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1035 BRUSSEL 1. Bijzonder Bestek nr. 1438

Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1035 BRUSSEL 1. Bijzonder Bestek nr. 1438 Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1035 BRUSSEL 1 Bijzonder Bestek nr. 1438 Net RAAMOVEREENKOMST VOOR ONDERHOUDSWERKEN VAN SIGNALISATIE VOOR BLINDEN EN

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER

DEEL III: OFFERTEFORMULIER 44 DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Bouwprojecten Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL OFFERTEFORMULIER Domein Adres Werk Besteknummer

Nadere informatie

OPEN OFFERTEAANVRAAG BESTEKNUMMER DRG 11

OPEN OFFERTEAANVRAAG BESTEKNUMMER DRG 11 1 OPEN FERTEAANVRAAG BESTEKNUMMER DRG 11 UITVOERING VAN WERKEN : BOUWEN VAN EEN DOORGANGSGEBOUW VOLGENS DE BREEAM-METHODIEK FERTEFORMULIER AANBESTEDENDE OVERHEID POM OOST-VLAANDEREN 2 OPDRACHTGEVER : POM

Nadere informatie