3.6 Schuldhulpverlening a Doelgroep b Kostensoort c. Periodiciteit 11 4 VERSTREKKING VAN INDIVIDUELE BIJZONDERE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "3.6 Schuldhulpverlening 11 3.6.a Doelgroep 11 3.6.b Kostensoort 11 3.6.c. Periodiciteit 11 4 VERSTREKKING VAN INDIVIDUELE BIJZONDERE"

Transcriptie

1 MINIMABELEID 2012 Afdeling Welzijn, Sociale Zaken en Onderwijs Gemeente Oegstgeest Aug 2012

2 INHOUDSOPGAVE 1 1 INLEIDING Uitgangspunten Wet Werk en Bijstand (WWB) Inkomensbeleid en categoriale voorzieningen Doelstelling (en) Doelgroepen Voorbeeldbeleid Schulinck Geldigheidsduur nota 4 2 DE INSTRUMENTEN Bijzondere bijstand Langdurigheidtoeslag Lokaal Minimabeleid Draagkracht Categoriale bijzondere bijstand Schuldhulpverlening 6 3 DE PRAKTIJK (uitvoering en regels) De aanvraag Bijzondere Bijstand a Doelgroep b Kostensoort c Periodiciteit De aanvraag Langdurigheidtoeslag a Doelgroep b Periodiciteit c Hoogte De Bijdrageregeling voor Culturele, Sportieve en 8 Educatieve activiteiten, de zogenaamde Educatieve Regeling 3.3.a Doelgroep b Kostensoort c Periodiciteit De aanvraag voor Categoriale Bijstand De Chronisch Zieke, Gehandicapte en 65plusser a Doelgroep b Kostensoort c Periodiciteit De Collectieve Aanvullende Ziektekostenverzekering a Doelgroep b Kostensoort c Periodiciteit Participatie schoolgaande kinderen Schuldhulpverlening a Doelgroep b Kostensoort c. Periodiciteit 11 4 VERSTREKKING VAN INDIVIDUELE BIJZONDERE 12 BIJSTAND 4.1 De aanvraag Bijzondere Bijstand Individuele bijstand voor medische kosten Begrafeniskosten Onder bewindstelling Curatele Rechtsbijstand Bijzondere Bijstand 18 t/m 20 jarigen niet in een inrichting Bijzondere Bijstand 18 t/m 20 jarigen in een inrichting Indirecte schoolkosten voor schoolgaande kinderen Babyuitzet

3 Maaltijdvoorziening Verzorging en hulp Stookkosten Reiskosten bezoek familieleden in een inrichting Toeslag bijzondere bijstand voormalig alleenstaande ouder Inrichtingskosten Verhuiskosten Opknap, eerste huur en administratiekosten Woonkostentoeslag huurders Woonkostentoeslag Eigenaren Overbruggingskosten Krediethypotheek Vaste lasten bij verblijf in inrichting (niet zijnde detentie) Leges voor verblijfsvergunningen en naturalisatie Vaste lasten woning gedetineerde Reiskosten bezoek aan gedetineerde Kinderopvang op basis van Sociaal medische indicatie Verstrekken van Leenbijstand PC project 33 5 COMMUNICATIE EN VOORLICHTING Communicatie Voorlichting 35 6 FINANCIEN (indexering) 35 BIJLAGE: Bedragenlijst

4 1 INLEIDING 1.1 Uitgangspunten Wet werk en bijstand (WWB) Het motto van de Wet werk en bijstand (WWB) is: Werk boven inkomen. Het uitgangspunt van deze wet is dat iedere Nederlander geacht wordt zelfstandig in zijn bestaan te kunnen voorzien door middel van arbeid (de eigen verantwoordelijkheid van de burger staat centraal). Als dit niet mogelijk is en er geen andere voorzieningen beschikbaar zijn, heeft de overheid, i.c. gemeente, de taak haar/hem te helpen met het zoeken naar werk, in de vorm van re-integratie) en, zolang met werk nog geen zelfstandig bestaan mogelijk is, met inkomensondersteuning, in de vorm van een bijstandsuitkering en het Minimabeleid inclusief bijzondere bijstand. 1.2 Inkomensbeleid en categoriale voorzieningen Met de invoering van de WWB is een groot deel van de categoriale regelingen voor personen jonger dan 65 jaar afgeschaft. Categoriale bijstand is nog slechts toegestaan voor een beperkt aantal doelgroepen: chronisch zieken en gehandicapten, 65plussers en schoolgaande kinderen. Ook is het toegestaan om een collectieve aanvullende ziektekostenverzekering categoriaal te vergoeden. Het niet langer toestaan van een groot aantal categoriale gemeentelijke regelingen sluit aan bij het uitgangspunt dat het inkomensbeleid, ofwel -politiek, voorbehouden dient te zijn aan het Rijk en de beleidsruimte voor gemeenten om een eigen inkomensbeleid te voeren moet worden beperkt. Hiermee krijgt de bijzondere bijstand weer de oorspronkelijke maatwerkfunctie terug. Daarnaast draagt de afschaffing bij aan het verminderen van de armoedeval en aan meer rechtsgelijkheid. Onder 2.5 en 3.4 wordt het categoriale beleid nader uitgewerkt. 1.3 Doelstelling(en) Het centrale doel van het Oegstgeester minimabeleid is dat iedereen, ongeacht het inkomen, in staat moet zijn om maatschappelijk te participeren. Het beleid moet zowel voor de cliënt als de uitvoering herkenbaar zijn vastgelegd en eenvoudig toepasbaar zijn. In deze uitvoeringsnotitie worden alle mogelijk- en onmogelijkheden op een rijtje gezet. Daarbij zal worden gelet op de individuele situatie van de klant en de financiële mogelijkheden van de gemeente. Doelgroepen zullen worden benoemd en de verschillende instrumenten nader worden omschreven. Bijstelling van deze uitvoeringsnotitie zal worden beoordeeld aan de hand van de actuele situatie, met de aandachtspunten: financieel / indexeringen, economisch/ budgetten, wetswijzigingen etc. 1.4 Doelgroepen De doelgroepen voor aanvullende inkomensondersteuning zijn groter dan alleen de doelgroep met een WWB-uitkering (zie onderstaand overzicht). Doelgroep 1 Bijz. Bijst. Langdurigheidstoeslag Lokaal Minimabeleid WWB Ja Ja Ja IOAW en IOAZ Ja Ja Ja WIA Ja Ja Ja WAZ Ja Ja Ja WAJONG Ja Ja Ja ANW Ja Ja Ja AOW Ja Neen Ja 1 NB. De hoogte van het inkomen en de draagkracht zijn maatgevend of de klant in aanmerking komt voor de inkomensondersteunende instrumenten

5 WW Ja Ja Ja Werkenden met een laag Ja Ja Ja inkomen 1.5 Voorbeeldbeleid Schulinck Voor zover zaken niet in deze nota geregeld zijn, volgen we waar mogelijk de beleidsrichtlijnen zoals omschreven in het digitale Schulinck Handboek Wet Werk en Bijstand. Schulinck is leverancier van juridische kennisproducten, vooral op het gebied van het sociale zekerheidsrecht. Tachtig procent van de Nederlandse gemeenten is lid van Schulinck en maakt gebruik van het handboek Wet Werk en Bijstand (WWB). Het handboek wordt continu door deskundigen bijgewerkt aan actuele jurisprudentie en wetswijzigingen. Het handboek biedt op tal van WWB vraagstukken een adequaat en juridisch helder onderbouwd antwoord. De reden waarom het handboek al jaren door de consulenten van Sociale Zaken wordt geraadpleegd. 1.6 Geldigheidsduur nota Deze nota wordt niet voor een bepaalde tijd vastgesteld. Het nagaan of de regelgeving nog correspondeert met politieke voorkeuren, beschikbare budgetten, gewijzigde wetten, nieuwe jurisprudentie en interne procesvereisten is een continu proces. Gemiddeld wordt de nota tweejaarlijks aangepast. 2 DE INSTRUMENTEN 2.1 Bijzondere Bijstand Bijzondere bijstand is bedoeld voor de uit bijzondere omstandigheden voortvloeiende noodzakelijke kosten van het bestaan, die niet kunnen worden voldaan uit de bijstandsnorm, de langdurigheidstoeslag, het vermogen of het inkomen (op bijstandsniveau). Het gaat daarbij om de individuele situatie van de belanghebbende. Er zijn in feite twee vormen van bijzondere bijstand: individuele en categoriale. De noodzakelijke kosten vallen onder de individuele bijzondere bijstand als: 1. Een toets plaatsvindt van de individuele bijzondere omstandigheden (die omstandigheden zelf kunnen in beleidsregels worden vastgelegd); én 2. daarbij is vastgesteld tot welke kosten die bijzondere omstandigheden leiden (zie kostensoorten onder hoofdstuk 4); én 3. daarbij is vastgesteld tot welk bedrag de kosten niet kunnen worden voldaan uit de norm en de aanwezige draagkracht (zie onder 2.4); én 4. daarbij is vastgesteld of, en zo ja tot welk bedrag, de betrokkene kosten maakt. Op grond van de regelgeving van de Wet werk en bijstand (WWB artikel 35) heeft het College van burgemeester en wethouders bij het verlenen van individuele bijzondere bijstand volledige vrijheid en bepaalt het dus zelf de uitvoeringsregels. Bij het vastleggen van deze uitvoeringsregels blijft de kans aanwezig dat deze er toe leiden dat categorievorming ontstaat rond bepaalde groepen aanvragers en rond bepaalde kostensoorten. Bij de vormgeving van het bijzondere bijstandbeleid worden de kaders voor een belangrijk gedeelte bepaald door de wet en dus ook het mogelijke maatwerk. Voorgesteld wordt om met de verstrekking van bijzondere bijstand volgens het maatwerk principe door te gaan. 2.2 Langdurigheidstoeslag Per 1 januari 2009 is een wijziging ingegaan in artikel 36 van de WWB waarin langdurigheidstoeslag is geregeld. Met ingang van die datum zijn de voorwaarden - 4 -

6 waaronder de langdurigheidstoeslag kan worden verstrekt verruimd en heeft de gemeente de ruimte gekregen de precieze voorwaarden per verordening vast te stellen. De langdurigheidstoeslag is een vreemde eend in de bijt, het is noch individuele, noch categoriale bijzondere bijstand. Het is bedoeld voor de categorie die langdurig een laag inkomen heeft waarbij het aan de Raad is om te bepalen wat langdurig en wat laag is. In de verordening langdurigheidstoeslag heeft de Raad vastgelegd dat de langdurigheidstoeslag van toepassing is op personen vanaf 21 jaar tot 65 jaar die minstens 36 maanden ononderbroken aangewezen zijn geweest op een inkomen tot 110% van de toepasselijke bijstandsnorm en niet beschikken over in aanmerking te nemen vermogen. De toeslag wordt op aanvraag beschikbaar gesteld. Het gaat hier met name om de doelgroepen zonder perspectief op inkomensverbetering. Daarom komen bijvoorbeeld niet in aanmerking: studenten en mensen die een laag inkomen hebben vanwege een schuldhulpverleningstraject. De langdurigheidtoeslag geldt dus niet voor 65-plussers met een sociaal minimum, omdat voor de betreffende doelgroep destijds een inkomensverbetering in de AOW is doorgevoerd. Om de ongelijkheid met de AOW ers te verkleinen en om de effecten van de armoedeval te beperken, krijgen personen met een inkomen tussen 100 en 110% van het sociaal minimum, 50% van het bedrag van de langdurigheidstoeslag uitbetaald. De voorwaarden en bedragen van de langdurigheidstoeslag zijn vastgelegd in de betreffende verordening. 2.3 Lokaal Minimabeleid De WWB staat eigen gemeentelijk categoriaal beleid inzake bijzondere inkomensaanvullingen niet toe. Dit algemeen, generiek inkomensbeleid is voorbehouden aan het Rijk. Het college is wel bevoegd beleid te voeren (binnen bepaalde grenzen) met betrekking tot schuldhulpverlening, categoriale bijzondere bijstand, de Langdurigheidstoeslag en de individuele bijzondere bijstand. Er bestaat met name vrijheid bij de bepaling wat een langdurig laag inkomen is, wat wordt gezien als een laag inkomen, en welke onderdelen van het inkomen en vermogen worden meegerekend als draagkracht. 2.4 Draagkracht Alvorens bijzondere bijstand wordt toegekend (categoriaal of individueel) vindt een draagkrachtberekening plaats. Deze berekening kan achterwege worden gelaten wanneer belanghebbende een bijstandsuitkering of uitsluitend een AOW uitkering ontvangt en er geen signalen zijn ontvangen dat het inkomen of vermogen hoger is dan de van toepassing zijnde norm. Een draagkrachtberekening is van belang om te beoordelen of men aan de inkomens- en vermogensvoorwaarden voldoet en of er bij een inkomen van meer dan 110% van de toepasselijke bijstandsnorm toch nog sprake is van een gedeeltelijke vergoeding. Voor de draagkrachtbepaling wordt uitgegaan van de in aanmerking te nemen middelen, inkomens- en vermogensbestanddelen zoals neergelegd in de artikelen 31 tot en met 34 WWB. Dit betekent dat de in deze artikelen opgenomen vrijstellingen in beginsel niet worden aangemerkt als middelen. In deze niota wordt uitgegaan van onderstaande draagkrachtberekening, tenzij bij het betreffende onderdeel expliciet een andere wijze van draagkrachtberekening is opgenomen. Bijvoorbeeld bij het doorbetalen van de vaste lasten in verband met het aanhouden van een woning bij een kort gestrafte gedetineerde, worden wel alle inkomens- en vermogensbestanddelen als draagkracht aangemerkt (zie ). Bijstand voor budgetbeheer kent andere vorm van draagkrachtberekening Een uitzondering vormt de bijzondere bijstand voor Budget Beheer. Bij een problematische schuld kan er bijzondere bijstand worden verstrekt voor Budget Beheer wanneer de afloscapaciteit niet hoger is dan 250,- per maand. Bij een hogere afloscapaciteit wordt Budget Beheer geacht te zijn meegenomen in de schuldregeling

7 a. het draagkrachtpercentage; Het draagkrachtpercentage is het percentage dat toegepast wordt op de draagkracht (verschil tussen netto inkomen en de bijstandsnorm). Dit percentage van de draagkracht op jaarbasis dient de klant zelf te betalen. Voor de meerkosten kan bijzondere bijstand worden verstrekt. Bij een inkomen tot 110% van het sociaal minimum (lees bijstandsnorm) wordt de draagkracht op nihil gesteld. Bij een inkomen boven de 110% wordt over de eerste netto 400,00 20% draagkracht berekend en over het meerdere 100%. Uitzondering: Ingeval van een woonkostentoeslag (voor huurders of eigenaren) wordt de draagkracht bij een inkomen tot 100% van de bijstandsnorm op nihil gesteld. Over het meerdere wordt 100% draagkracht berekend. b. de draagkrachtperiode en; De draagkrachtperiode is vastgesteld op de periode vanaf de maand van aanvraag plus 11 (totaal 12) maanden. De gemeente is vrij om deze periode, als blijkt dat deze niet werkbaar is, bij te stellen. Wanneer een periodieke voorziening korter duurt dan 12 maanden dient de draagkrachtperiode over deze duur te worden vastgesteld. Voor WWIK-kers en zelfstandigen geldt een inkomenstoets over het laatst door de belastingdienst vastgesteld fiscaal jaar. c. het drempelbedrag. In onze gemeente geldt een drempelbedrag van 50,00. De aanvragen in het kader van de bijzondere bijstand voor éénmalige kleine kosten worden als regel pas in behandeling genomen indien binnen een periode van 12 maanden de (verzamelde-) kosten minimaal 50,00 bedragen. Blijven de (verzamelde-) kosten binnen deze periode onder deze grens dan worden de aanvragen alsnog in behandeling genomen. 2.5 Categoriale bijzondere bijstand Het college kan naast individuele bijzondere bijstand ook categoriale bijzondere bijstand (artikel 35 WWB) verlenen voor bijzondere kosten. Deze bevoegdheid heeft het college ten aanzien van chronisch zieken, gehandicapten, personen van 65 jaar of ouder, schoolgaande kinderen, en voor minima in het algemeen ten behoeve van een collectieve aanvullende ziektekostenverzekering. Daartoe kan het doelgroepen aanwijzen waarvan aannemelijk is dat die zich in bijzondere omstandigheden bevinden die leiden tot bepaalde noodzakelijke kosten van het bestaan waarin de algemene bijstand niet voorziet. Voor de verlening van categoriale bijzondere bijstand is het voldoende om vast te stellen dat men tot de doelgroep behoort. Een verdergaande individuele toetsing kan dan, met uitzondering van de draagkracht, achterwege blijven. De verlening van categoriale bijzondere bijstand sluit de verlening van individuele bijzondere bijstand geenszins uit. Dit blijft te allen tijde mogelijk, met name voor diegenen die niet tot de door de gemeente aangewezen doelgroepen behoren. In afwijking tot de algemene bijstand en de individuele bijzondere bijstand geldt voor de categoriaal verstrekte bijzondere bijstand geen bestedingsverplichting. 2.6 Schuldhulpverlening Schuldhulpverlening staat los van de overige regelingen voor minima. In principe geldt hiervoor geen inkomensgrens. Sinds 1 juli 2012 is de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening van kracht geworden. Gemeenten krijgen hiermee expliciet de verantwoordelijkheid om schuldhulpverlening uit te voeren. De wijze waarop we dit doen wordt nader beschreven in het nog op te stellen beleidsplan schuldhulpverlening. Het schuldhulpverleningsaanbod bestaat uit activiteiten zoals: Schuldsanering, Schuldbemiddeling en toeleiding naar de WSNP. In het beleidsplan wordt verder ingegaan op de voorwaarden voor deelname, de wacht- en doorlooptijden en de overige schuldhulpverleningsactiviteiten

8 3 DE PRAKTIJK (uitvoering en regels) 3.1 De Aanvraag Bijzondere Bijstand 3.1.a Doelgroep Bijzondere bijstand kan door alle inwoners van de gemeente Oegstgeest worden aangevraagd (zie doelgroepen onder 1.4). De eerste toets vindt dan ook plaats in de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA). Naast het woonplaatscriterium is ook vaststelling van het inkomen en vermogen noodzakelijk. 3.1.b Kostensoort Bijzondere bijstand kan veelomvattend zijn. In principe kan voor alle (noodzakelijke) kosten bijstand worden aangevraagd. In hoofdstuk 4 zal op de diverse kostensoorten nader worden ingegaan. Bij de aanvraag zal rekening worden gehouden met voorliggende voorzieningen (Zorgverzekeringswet, AWBZ). 3.1.c Periodiciteit Een aanvraag bijzondere bijstand wordt in de meeste gevallen voorafgaande aan de te maken kosten aangevraagd. Zodoende kan toestemming of afwijzing plaatsvinden. Indien het gaat om medische kosten (tandarts, specialist, etc.) kan medisch advies worden gevraagd om de aanvraag te beoordelen op noodzakelijkheid (en de goedkoopste en adequate oplossing). Van belang voor de aanvraag is ook de vaststelling van de duur van de bijstand (bijv. kinderopvang etc.), immers de situatie van de aanvrager kan zodanig wijzigen dat bijstand niet meer nodig is. 3.2 De Aanvraag Langdurigheidtoeslag 3.2.a Doelgroep Met ingang van 1 januari 2009 zijn de voorwaarden aangaande de Langdurigheidstoeslag zoals vastgelegd in artikel 36 WWB gewijzigd. Daarnaast heeft de Raad de taak gekregen een aantal voorwaarden per verordening vast te stellen. De doelgroep voor de Langdurigheidstoeslag is met ingang van 1 januari 2009 als volgt: - leeftijd tussen 21 en 65 jaar - langer dan 3 jaar een inkomen tot 110% van het sociaal minimum - geen of weinig eigen vermogen - geen uitzicht op inkomensverbetering In verband met het uitzicht op inkomensverbetering komen niet in aanmerking: studenten en personen aan wie in de twaalf maanden voorafgaand aan de peildatum een maatregel van de tweede of derde categorie (zoals omschreven in de maatregelverordening)is opgelegd. 3.2.b Periodiciteit Het betreft inkomensondersteuning die 1 maal per jaar kan worden aangevraagd. De exacte criteria zijn vastgelegd in WWB artikel 36 en de Verordening Langdurigheidstoeslag van de gemeente Oegstgeest

9 3.2.c Hoogte De hoogte van de langdurigheidstoeslag is in de verordening vastgesteld en is een percentage van de toepasselijke bijstandsnorm. Aanvragers met een inkomen tussen 100 en 110% van de toepasselijke bijstandsnorm krijgen 50% van het vastgestelde bedrag uitgekeerd. Dit om het effect van de armoedeval en de inkomensongelijkheid met de doelgroep 65+ te verkleinen. 3.3 De Bijdrageregeling voor Culturele, Sportieve en Educatieve activiteiten, de zogenaamde Educatieve Regeling 3.3.a Doelgroep In het kader van het Lokaal Minimabeleid kan een bijdrage worden gevraagd op grond van de Bijdrageregeling voor culturele, educatieve en sportieve activiteiten. Deze regeling is bedoeld voor minima van 18 jaar en ouder met een inkomen van maximaal 110% van de toepasselijke bijstandsnorm en een vermogen dat niet hoger is dan het binnen de bijstand vrij te laten vermogen. Studenten zijn uitgesloten van deze regeling (zij hebben slechts tijdelijk een lager inkomen). Het moet gaan om kosten die door belanghebbende of zijn eventuele partner zelf zijn gemaakt, voor eventuele kinderen bestaat namelijk een andere regeling. De vergoeding bedraagt maximaal 200,- per persoon per kalenderjaar. Indien aan deze voorwaarden is voldaan kan men een aanvraag doen voor een bijdrage in de kosten die verbonden zijn aan deelname aan deze culturele, sportieve of educatieve activiteiten. Onder 3.3.b wordt aangegeven aan welke kosten men zoal kan denken. Men moet de kosten aantoonbaar hebben gemaakt. Er hoeven geen bewijsstukken bij de aanvraag te worden meegeleverd echter de bewijsstukken dienen wel bewaard te worden in verband met eventuele steekproefcontroles achteraf. Wanneer bij controle geen bewijsstukken kunnen worden getoond zal de toekenning worden teruggevorderd. 3.3.b Kostensoort Vanuit de grondgedachte van de WWB moeten de kosten een relatie hebben met maatschappelijke participatie. Een bijdrage in de kosten voor de volgende activiteiten kan worden aangevraagd (het merendeel van de genoemde kosten valt al een aantal jaren onder de vergoedingensfeer van het minimabeleid): - Lidmaatschap Bibliotheek - Abonnement op krant, week- of maandblad - Lidmaatschap sportvereniging - Lidmaatschap muziekvereniging/toneelclub/hobbyclub - Lessen en cursussen - Toegang tot Museum, Schouwburg, Zwembad, Recreatiepark, Dierentuin of Bioscoop - NS-kortingskaart; - Sportartikelen (geen kleding en schoeisel) - Abonnement voor Internetverbinding. De bijdrage moet gezien worden als stimulans om meer activiteiten te ondernemen, de bijdrage is er niet op gericht om de volledige kosten te dekken. Kosten van kleding en schoeisel, kosten voor eten en drinken komen dan ook niet voor vergoeding in aanmerking. In beginsel gaat het vooral om activiteiten buiten de huishoudelijke sfeer. Het abonnement op de krant, week- of maandblad en Internet zijn daarop een uitzondering

10 De reden hiervoor is dat deze zaken in meer of mindere mate bijdragen aan maatschappelijke participatie. Je kunt daarbij denken aan het lezen van advertenties/vacatures in de krant. Telefoonkosten (gesprekkosten, abonnementskosten, aanschaf- en aansluitkosten) behoren in beginsel tot de algemeen noodzakelijke kosten van het bestaan, die kunnen worden voldaan uit een inkomen op bijstandsniveau. Tevens wordt belanghebbende geacht de kosten van alarmering uit een inkomen ter hoogte van de van toepassing zijnde bijstandsnorm plus de eventueel van toepassing zijnde extra eenmalige uitkering te kunnen voldoen. Betreffende kosten komen in beginsel niet voor bijstandverlening in aanmerking. 3.3.c Periodiciteit Een bijdrage in het kader van de bijdrageregeling kan éénmaal per jaar worden aangevraagd, waarbij de kosten eerst kunnen worden voorgeschoten. De bijdrage kan niet met terugwerkende kracht worden aangevraagd. 3.4 De Aanvraag voor categoriale bijstand Er bestaat recht op categoriale bijstand wanneer cliënt een inkomen heeft van maximaal 110% van de van toepassing zijnde norm en over een vermogen beschikt dat lager is dan de voor bijstand toegestane drempel. Dit is conform artikel 35 lid 9 WWB waarin is toegevoegd dat het niet langer is toegestaan categoriale bijzondere bijstand te verstrekken aan belanghebbenden met een hoger inkomen. Er bestaat bij categoriale bijstand dus geen gedeeltelijke vergoeding wanneer men net boven de norm zit De Chronisch zieke, Gehandicapte en 65-plusser Omdat chronisch zieken, gehandicapten en ouderen vaak te maken hebben met min of meer verborgen extra kosten, zoals hogere waskosten, stookkosten, belkosten bestaat de mogelijkheid om deze groep categoriale bijzondere bijstand te verstreken. Cliënt hoeft de kosten niet aan te tonen, het gaat om een vergoeding van 200,- per kalenderjaar. Op 1 januari 2009 is de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) in werking getreden. Chronisch zieken en gehandicapten ontvangen zonder dat daarvoor een aanvraag hoeft te worden gedaan van de rijksoverheid een forfaitaire vergoeding van minimaal 150,- en maximaal 500,- euro per jaar, voor kosten die samenhangen met ziekte of handicap. De vergoeding wordt afgestemd op de mate van zorggebruik. 65+ers krijgen lagere vergoedingen dan jongere chronisch zieken, maar worden daarvoor op andere wijze (lagere belastingen) gecompenseerd. Chronisch zieken en gehandicapten kunnen voor bepaalde kosten ook gebruik maken van de teruggave specifieke zorgkosten. Kosten die onder bepaalde voorwaarden voor deze belastingteruggave in aanmerking komen zijn: Genees- en heelkundige hulp, medicijnen, bepaalde hulpmiddelen, vervoer, dieet, extra kleding en beddengoed, reiskosten ziekenbezoek. Deze teruggave kan ook vooraf aangevraagd worden! De hierboven genoemde vergoedingen behoort niet tot de middelen onder de WWB (zie ook artikel 11, lid 4 van de Wtcg). De vergoedingen worden dus niet in mindering gebracht op de WWB uitkering a De Doelgroep De doelgroep bestaat uit: 1. Chronisch zieken en gehandicapten 2. Personen vanaf 65 jaar Criteria voor Chronisch ziek of gehandicapt : - 9 -

11 U bent in 2012 tussen de 18 en 65 jaar; en U heeft een inkomen van maximaal 110% van de toepasselijke bijstandsnorm;en U heeft geen in aanmerking te nemen vermogen zoals neergelegd in art. 34 WWB; en U, of het minderjarige kind dat u verzorgt, maakt gebruik van een voorziening in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), of U heeft een WIA/WAO/WAJONG/WAZ uitkering voor %, of U heeft in het voorgaande jaar een Wtcg-vergoeding ontvangen, of U heeft een buitengewone uitgavenaftrek voor ziektekosten, of aftrek specifieke zorgkosten van de Belastingdienst gekregen over het jaar voorafgaand aan de aanvraag. Criteria voor ouder : U bent 65 jaar of ouder, of een van de partners is 65 jaar of ouder; U heeft een inkomen van maximaal 110% van de toepasselijke bijstandsnorm; U heeft geen in aanmerking te nemen vermogen zoals neergelegd in art. 34 WWB; U heeft in het jaar waarin u 65 bent geworden nog geen gebruik gemaakt van de regeling voor chronisch zieken en gehandicapten; 3.4.1b Kostensoort Omdat het bij de kosten die chronisch zieken maken vaak gaat om een diversiteit aan producten en voorzieningen die nauwelijks zijn te omschrijven, worden deze niet nader in soorten gespecificeerd. Een bijdrage van 200,00 per jaar wordt forfaitair verstrekt c Periodiciteit De aanvraag kan per huishouden eenmaal per kalenderjaar worden ingediend. De aanvraag kan niet met terugwerkende kracht worden ingediend De Collectieve Aanvullende Ziektekostenverzekering Artikel 35, zesde lid WWB, staat gemeenten toe een collectieve zorgverzekering voor minima af te sluiten en minima een vergoeding te verstrekken voor de kosten van een aanvullende verzekering, boven op de basisverzekering. Het is gemeenten niet toegestaan om een vergoeding te verstrekken voor het verplichte eigen risico. Daarnaast is de Zorgverzekeringswet van toepassing. Ook deze wet staat gemeenten toe een collectieve aanvullende verzekering (AV) af te sluiten. Tevens is geregeld dat verzekeraars collectiviteitskortingen mogen geven, deze korting mag echter niet hoger zijn dan 10%. Jaarlijks stellen verzekeraars de hoogte van de premies opnieuw vast. Het aanbieden van een collectieve ziektekostenverzekering voor minima (CZM) heeft als voordeel dat burgers met een minimuminkomen goed verzekerd zijn en dat het aantal aanvragen voor bijzondere bijstand wordt gereduceerd. Om die reden heeft de gemeente Oegstgeest al vanaf 2006 een CZM afgesloten a De Doelgroep Alle inwoners van Oegstgeest met een inkomen tot 110% van de toepasselijke bijstandsnorm inclusief het vrij te laten vermogen (art. 34 WWB) kunnen in aanmerking komen voor deze aanvullende ziektekostenverzekering b Kostensoort Oegstgeest verleent een bijdrage in de aanvullende verzekering ter hoogte van de kosten voor de eenvoudigste aanvullende verzekering van de CZM. Vanaf 1 januari 2006 heeft de gemeente Oegstgeest een CZM bij Zorg en Zekerheid afgesloten. Dit betekent dat op dit moment (2012) voor alle deelnemers aan de CZM de AV-Gemeente-Standaard premie van Zorg en Zekerheid volledig wordt vergoed. Minima die kiezen voor een andere

12 aanvullende verzekering (bij de verzekeraar van de CZM of een andere verzekeraar) kunnen eveneens een bijdrage voor deze aanvullende verzekering ontvangen. Deze bijdrage is echter nooit hoger dan de premie voor de AV-Gemeente-standaard van de CZM c Periodiciteit Toetreding tot de AV-Gemeente kan op ieder willekeurig moment worden aangevraagd. Op basis van de nieuwe wetgeving kan voor de aanvullende verzekering weer een heel andere verzekeraar worden gekozen. Gezien het belang van deze keuzevrijheid wordt de premie van iedere aanvullende zorgverzekering vergoed tot maximaal de gemeentelijke bijdrage in de aanvullende verzekering van de CZM. Om te besparen op de verzekeringspremie kunnen klanten kiezen voor een verhoogd eigen risico (waardoor de premie daalt). Oegstgeest hanteert als uitgangspunt dat als men de AV-gemeente wil afsluiten er geen verhoogd eigen risico wordt geaccepteerd. 3.5 Participatie Schoolgaande Kinderen Aangezien het van belang wordt geacht dat kinderen zich door maatschappelijke participatie kunnen ontplooien en ontwikkelen en daarin niet belemmerd worden door de financiële positie van hun ouder(s), kunnen kinderen in de leeftijd vanaf 4 tot 18 jaar van wie de ouders een inkomen hebben tot 110 % van de van toepassing zijnde bijstandsnorm in aanmerking komen voor een bijdrage van 200,- per schoolgaand kind, per kalenderjaar. De bijdrage wordt op aanvraag verstekt. Deze regeling is door de Raad vastgesteld in de verordening participatie schoolgaande kinderen. 3.6 Schuldhulpverlening 3.6.a De Doelgroep Iedere inwoner van Oegstgeest, ongeacht het inkomen of vermogen, kan voor schuldhulpverlening in aanmerking komen. Het gaat daarbij om de ondersteuning van de consulent schuldhulpverlening en niet om bijstand te ontvangen voor aflossing van de schulden. Artikel 49 van de WWB vormt hierop de uitzondering en zegt dat, in tegenstelling tot wat er staat in artikel 13 eerste lid onder g (WWB), weldegelijk bijzondere bijstand voor schulden mogelijk is. 3.6.b Kostensoort Onder schuldhulpverlening vallen drie activiteiten t.w.: 1. schuldsanering 2. schuldbemiddeling 3. aanvraag schuldsanering natuurlijke personen (WSNP) via gerechtelijke tussenkomst Schuldhulpverlening is een activiteit die wordt aangeboden door de gemeente. In principe wordt geen bijdrage in de schulden toegekend. 3.6.c Periodiciteit Schuldhulpverlening kan op ieder moment in het jaar worden aangevraagd. Bij recidiverende klanten zullen nieuwe gevallen voorrang krijgen. Mocht het komen tot een schuldsanering op grond van de WSNP dan zal gedurende maximaal 3 jaar ondersteuning van de consulent plaatsvinden. Bij de overige activiteiten is begeleiding gedurende een jaar het maximum

13 4 VERSTREKKING VAN INDIVIDUELE BIJZONDERE BIJSTAND 4.1 De Aanvraag Bijzondere Bijstand Algemeen. Bij alle aanvragen voor bijzondere bijstand worden de algemeen toepasbare regels en wetgeving uit de WWB gehanteerd. De Gemeente Oegstgeest maakt daarbij gebruik van de wetgeving en jurisprudentie evenals het eigen gemeentelijk beleid. Uiteraard blijft het begrip maatwerk onverminderd van toepassing. De individuele bijzondere bijstand, zoals in dit hoofdstuk omschreven, is dan ook niet limitatief, er kan voor veel meer zaken bijzondere bijstand worden verstrekt. Het doel van dit hoofdstuk is om op hoofdlijnen uniformiteit in de uitvoering te bereiken. Met name op die punten waarbij het lastig is objectief vast te stellen wat een redelijke vergoeding is. Want welke bezoekfrequentie is redelijk wanneer het gaat om een familielid dat langdurig in een inrichting verblijft? Om rechtsongelijkheid te voorkomen regelt deze nota dergelijke zaken. Daarnaast blijven nog allerlei individuele vergoedingen mogelijk. Bijvoorbeeld, wanneer een ernstig ziek kind tijdelijk in een ziekenhuis buiten de regio verblijft, zal een veel hogere bezoekfrequentie vergoed worden. Medisch onderzoek. Wanneer een aanvraag voor bijzondere bijstand medische kosten betreft dient bij twijfel over de noodzaak van de voorziening en de vraag of de voorziening goedkoop en adequaat is, een medisch advies te worden aangevraagd bij een onafhankelijk medische deskundige, zoals een arts via Argonaut of de GGD. Bij gerede twijfel over de noodzaak van een voorziening kan besloten worden om (een gedeelte van) de kosten voor het onderzoek naar de medische noodzaak van een voorziening op de cliënt te verhalen wanneer op basis van dit onderzoek achteraf blijkt dat er geen enkele sprake is van een medische noodzaak. Dit kan alleen wanneer de cliënt hierover van te voren op de hoogte is gesteld. De eigen bijdrage in de kosten van het medisch onderzoek bedraagt maximaal 350,-. Een dergelijke handelswijze wordt ook toegepast wanneer iemand bijzondere bijstand aanvraagt voor de kosten van een medisch onderzoek om vrijgesteld te worden van de inburgeringsplicht Individuele bijstand voor medische kosten Vanaf 1 januari 2006 is iedere Nederlander verzekerd van basiszorg. In de basiszorgverzekering zijn o.a. het standaardbezoek aan de huisarts en het ziekenhuis opgenomen. Uitgangspunt van de wetgever is dat de premie voor deze verzekering voor iedereen betaalbaar moet zijn, daarom kan men bij een lager inkomen in aanmerking komen voor een zorgtoeslag via de Belastingdienst. Het is aan de klant zelf om zich voor aanvullende zorg te verzekeren. Deze aanvullende verzekering kan de gemeente niet verplichten, wel is het gemeenten toegestaan om buitenwettelijk begunstigend beleid toe te passen, door bijvoorbeeld bijzondere bijstand te verstrekken voor de aanvullende verzekering. Bijstandverlening voor de nominale premie of het eigen risico is wettelijk niet toegestaan. Uitgangpunten verstrekking bijzondere bijstand voor medische kosten De wetgever ziet de basiszorgverzekering als een adequate toereikende voorziening. Dit betekent dat de gemeente niet verplicht is om bijzondere bijstand te verstrekken voor medische kosten. Wanneer de gemeente er toch voor kiest om medische kosten te vergoeden is dit buitenwettelijk begunstigend beleid. Dit is toegestaan. De gemeente Oegstgeest hanteert bij dit begunstigende beleid onderstaande uitgangspunten 1) Alleen voor de eigen bijdrage van zorg die onder de basisverzekering valt, kan bijzondere bijstand om niet worden verstrekt. Echter een groot deel van deze kosten valt onder de aanvullende CZM. Als gemeente vergoeden we deze

14 aanvullende verzekering. Wanneer mensen ervoor kiezen om geen gebruik van deze aanvullende verzekering te maken zien we dit als een zelf gekozen risico. Dit betekent concreet dat we geen vergoeding verstrekken voor eigen bijdragen die vergoed zouden zijn wanneer men gekozen had voor de aanvullende verzekering van de CZM. 2) Op dit beleid kan voor een cliënt eenmalig (het betreffende kalenderjaar) een uitzondering worden gemaakt: de cliënt kan in dat geval een vergoeding krijgen, maar wordt er tegelijkertijd op gewezen dat hij daarvoor in de toekomst niet meer in aanmerking komt. Er wordt dan geadviseerd om over te stappen op de AV van de CZM. Uiteraard bestaat er altijd nog de mogelijkheid om in bijzondere gevallen te individualiseren wanneer iemand gegronde redenen heeft om vast te houden aan de aanvullende verzekering elders 3) De vergoeding bedraagt maximaal de kosten voor de meest goedkope en adequate voorziening onder aftrek van de eventuele vergoeding zoals die zou zijn volgens de aanvullende verzekering van Zorg en Zekerheid. Tenzij de eigen aanvullende verzekering een hogere vergoeding kent, dan wordt deze hogere vergoeding verrekend. 4) Niet voor vergoeding komen in aanmerking de eigen bijdragen van de basiszorgverzekering per maand of per dag bij verblijf in een GGZ instelling of een ziekenhuis ed. De reden is dat deze eigen bijdrage gebaseerd is op de besparing van kosten die men normaliter thuis zou hebben zoals eten, drinken ed. Dergelijke eigen bijdragen komen niet voor vergoeding in aanmerking. 5) Voor zorg die niet onder de basisverzekering valt, wordt men geacht zelf te reserveren, deze zorg wordt niet vanuit de bijzondere bijstand vergoed. Een uitzondering vormt de meer basale 2 tandheelkundige zorg, voor deze zorg is bijzondere bijstand in de vorm van een renteloze lening mogelijk. Voorbeeld 1: Cliënt neemt deel aan de CZM en heeft een aanvullende verzekering. Cliënt heeft een eigen bijdrage voor GGZ van 250,-. GGZ zorg valt onder de basisverzekering maar kent een eigen bijdrage. De aanvullende verzekering van CZM vergoedt 200,-. Cliënt kan voor de resterende 50,- bijzondere bijstand aanvragen. Voorbeeld 2: Cliënt is elders verzekerd met aanvullende verzekering. Cliënt heeft een eigen bijdrage voor GGZ van 250,-. GGZ zorg valt onder de basisverzekering maar kent een eigen bijdrage. De aanvullende verzekering van cliënt vergoedt 150,-. Cliënt kan eenmalig voor 100,- bijzondere bijstand aanvragen. Cliënt wordt geadviseerd het jaar daarop gebruik te maken van de CZM met aanvullend pakket en komt verdere jaren maximaal in aanmerking voor een vergoeding zoals die zou zijn geweest wanneer hij zich aanvullend had verzekerd voor de CZM. Voorbeeld 3: Cliënt is elders verzekerd met aanvullende verzekering. Cliënt heeft een eigen bijdrage voor GGZ van 250,-. De aanvullende verzekering van cliënt vergoedt deze 250,- volledig. Cliënt wordt niet geconfronteerd met extra kosten en kaan geen aanvraag indienen voor bijzondere bijstand. Voorbeeld 4: Cliënt heeft geen aanvullende verzekering afgesloten maar heeft een eigen bijdrage voor GGZ van 250,-. GGZ. Cliënt kan eenmalig voor deze 250,- bijzondere bijstand aanvragen, zie verder voorbeeld 2. Voorbeeld 5: Cliënt heeft tandartskosten gemaakt: bijvoorbeeld wortelkanaalbehandeling. Deze behandeling valt niet onder de basiszorg. Cliënt wordt geacht hier zelf voor te reserveren. Wanneer cliënt over onvoldoende middelen beschikt 2 Dat is tandheelkundige zorg zoals extracties, inlays, wortelkanaalbehandeling, plaatjes en tweejaarlijkse periodieke controle. Bruggen en kronen komen niet voor een lening in aanmerking

15 kan cliënt in aanmerking komen voor een renteloze lening, dit moet gezien worden als een vorm van begunstigend beleid. N.B. Goed om te weten: 1) Tandartskosten worden vrijwel niet vergoed vanuit de basiszorgverzekering, dit is geregeld in artikel 2.7 van het Besluit zorgverzekering. Op grond van dit artikel wordt tandheelkundige hulp voor verzekerden van 22 jaar en ouder slechts vergoed voor zover die zorg noodzakelijk is en de patiënt zonder deze hulp geen tandheelkundige functie kan behouden of verwerven. Dit doet zich voor bij patiënten met een ernstige ontwikkelingsstoornis, groeistoornis of verworven afwijking van het tand-kaakmondstelsel, patiënten met een lichamelijke of geestelijke aandoening en patiënten die deze zorg in verband met een andere medische behandeling nodig hebben. 2) Tandheelkundige prothesen worden voor 75% vergoed vanuit de basiszorgverzekering, de aanvullende verzekering van de CZM vergoedt de aanvullende 25%. Wanneer men hiervoor niet verzekerd is geldt het eerste uitgangspunt onder Dus eenmaal een vergoeding omdat men zich het jaar daarna kan verzekeren via de CZM. 3) Tot op heden was over de onderstaande kosten discussie mogelijk: batterijen voor een medisch noodzakelijk hoortoestel; kleding vanwege extra slijtage in verband met prothese; extra waskosten vanwege medisch noodzakelijk gebruik van zalf hogere waskosten vanwege verblijf in een instelling. Deze kosten worden geacht uit de algemene kosten van het bestaan te kunnen worden voldaan. Hogere waskosten bij verblijf in een instelling zijn algemeen gebruikelijk voor deze groep en komen daarom niet voor vergoeding in aanmerking. Bovendien komen personen die kosten maken zoals genoemd bij de laatste drie categorieën in aanmerking voor de bijdrage voor chronisch zieken en gehandicapten. 4) Een eigen bijdrage voortvloeiend uit verstrekkingen AWBZ/Zorgverzekering/WMO kan niet voor bijzondere bijstand in aanmerking komen. Deze eigen bijdrage is gekoppeld aan het inkomen waarbij een minimale eigen bijdrage voor de bijstandsklant kan overblijven. Cumulatie van eigen bijdragen is uitgesloten door de centrale regeling van de inning (Centraal Administratiekantoor CAK) Begrafeniskosten Omschrijving van de kosten Alle kosten die verband houden met de begrafenis of crematie van een overledene, voor zover deze kosten noodzakelijk zijn. Voorliggende voorzieningen Er bestaat geen recht op bijzondere bijstand als een beroep kan worden gedaan op een voorliggende voorziening (artikel 15 lid 1 WWB). Denk in dit geval bijvoorbeeld aan: uitvaart-, levens- of ongevallenverzekering; nalatenschap. Recht op bijzondere bijstand Bijzondere bijstand ten behoeve van uitvaartkosten kan verleend worden aan erfgenamen en bloed- en aanverwanten die krachtens de artikelen van Boek I van het Burgerlijk Wetboek tot onderhoud van de overledene verplicht zouden zijn geweest, voor zover de uitvaartkosten niet uit de nalatenschap voldaan kunnen worden en de erfgenaam of bloed-/aanverwante niet over toereikende middelen beschikt om (zijn aandeel in) de uitvaartkosten te voldoen. De volgende kosten kunnen daarbij als noodzakelijk worden aangemerkt: legeskosten overlijdensakte rouwkaarten

16 werkzaamheden uitvaartverzorger eenvoudige kist grafrechten (voor een algemeen graf, niet voor een graf in eigendom) rouwauto met maximaal 1 volgauto opbaren in rouwcentrum dragers eenvoudige grafzerk Als niet noodzakelijke kosten worden beschouwd: rouwadvertentie kosten eredienst en/of kosten die voortvloeien uit culturele en religieuze achtergrond koffietafel etc. Hoogte bijzondere bijstand De hoogte van de bijzondere bijstand kan worden afgeleid uit de richtprijzen van het NIBUD, zoals opgenomen in de Prijzengids. Op deze voor bijstand in aanmerking komende kosten worden de eventueel aanwezige voorliggende voorziening en de (eventueel) aanwezige draagkracht in mindering gebracht. Vorm bijzondere bijstand De bijzondere bijstand voor uitvaartkosten wordt in beginsel om niet verleend. Aan de bijstand verbonden verplichtingen De beschikking moet vermelden, dat de belanghebbende verplicht is om de verleende bijstand te besteden aan het voldoen van zijn aandeel in de uitvaartkosten van de overledene Onder bewindstelling Omschrijving van de kosten De kosten tengevolge van een door de Kantonrechter uitgesproken onder bewindstelling. Voorliggende voorzieningen Er bestaat geen recht op bijzondere bijstand als een beroep kan worden gedaan op een voorliggende voorziening (artikel 17 Awb). Hiervan is sprake als: de bewindvoering geschied in het kader van de WSNP, dan geldt het Besluit subsidie bewindvoerder schuldsanering als een voorliggende voorziening (artikel 15 lid 1 WWB). Recht op bijzondere bijstand Er bestaat recht op bijzondere bijstand voor de kosten van bewindvoering indien de goederen van een meerderjarige door de Kantonrechter onder bewind zijn gesteld én de kosten van bewindvoering door de Kantonrechter afwijkend van de hoofdregel (5% van de netto opbrengst van de onder bewind staande goederen) zijn vastgesteld. Voor de kosten van bewindvoering in het kader WSNP bestaat geen recht op bijzondere bijstand. Hoogte bijzondere bijstand Het bedrag waarop de Kantonrechter de beloning voor de bewindvoerder afwijkend heeft vastgesteld komt voor bijstandsverlening in aanmerking. Op deze voor bijstand in aanmerking komende kosten worden de eventueel aanwezige voorliggende voorziening en de (eventueel) aanwezige draagkracht, in mindering gebracht. Vorm bijzondere bijstand De bijzondere bijstand voor kosten van bewindvoering wordt in beginsel om niet verleend

17 4.1.4 Curatele Omschrijving van de kosten De kosten tengevolge van een door de Kantonrechter uitgesproken curatele. Voorliggende voorzieningen Er bestaat geen voorliggende voorziening voor de kosten van curatele. Recht op bijzondere bijstand Er bestaat recht op bijzondere bijstand voor kosten van curatele die door de Kantonrechter afwijkend zijn vastgesteld van de hoofdregel van 5% van de netto opbrengst van de onder bewind staande goederen. Hoogte bijzondere bijstand Het bedrag waarop de Kantonrechter de beloning voor de curator heeft vastgesteld komt voor bijstandsverlening in aanmerking. Op deze voor bijstand in aanmerking komende kosten wordt de (eventueel) aanwezige draagkracht in mindering gebracht. Vorm bijzondere bijstand De bijzondere bijstand voor kosten van curatele wordt in beginsel om niet verleend Rechtsbijstand Als een cliënt een juridische procedure wil starten en niet in staat is deze procedure zelf te financieren, kan hij gebruik maklen van gesubsidieerde rechtshulp. Voor deze rechtshulp geldt een eigen bijdrage van 125,- tot 775,-. De hoogte is afhankelijk van het inkomen, en wordt bepaald door het Juridisch Loket. Voor een bijstandgerechtigde geldt de laagste eigen bijdrage. Deze eigen bijdrage kan verder verlaagd worden wanneer cliënt eerst een advies aanvraagt bij het Juridisch Loket. Wanneer het juridisch loket verdere rechtshulp nodig vindt, krijgt cliënt een diagnosedocument mee. Met dit diagnosedocument krijgt cliënt een korting van 51,- 3 op de eigen bijdrage. Bij een strafzaak, asielzaak of bestuurlijke sanctie, geldt de korting altijd en is het diagnosedocument niet nodig. Ditzelfde geldt als een cliënt naar een hogere instantie gaat in een civiele of bestuursrechtelijke zaak (bijvoorbeeld hoger beroep). Slechts in heel bijzondere omstandigheden hoeft iemand niet eerst naar het juridisch loket, bijvoorbeeld als hij op zeer korte termijn gedagvaard is of om medische redenen aan het bed is gekluisterd. De gemeente vergoedt uitsluitend de eigen bijdrage voor rechtshulp minus de korting die men kan krijgen op grond van het diagnosedocument, ongeacht of deze korting daadwerkelijk is verkregen of toegekend. Daarnaast is een vergoeding van de griffierechtkosten en eventuele overige noodzakelijke kosten mogelijk. Deze dient de klant echter aan de gemeente terug te betalen wanneer de tegenpartij veroordeeld wordt tot betaling van de gerechtelijke kosten. Omschrijving kosten Het betreft de kosten met betrekking tot het voeren van gerechtelijke procedures en procedures in bezwaar en beroep. Het betreft (een deel van) de eigen bijdrage voor gesubsidieerde rechtshulp, de eventuele griffierechtkosten en de eventuele overige noodzakelijke kosten (voor deze laatste kosten dient vooraf te worden gevraagd of deze vergoed worden zodat de noodzaak beoordeeld kan worden, bijvoorbeeld wanneer men een deskundige of getuige wil inschakelen). 3 Prijspeil juni

18 Voorliggende voorzieningen Er bestaat geen recht op bijzondere bijstand als een beroep kan worden gedaan op een voorliggende voorziening (artikel 15 lid 1 WWB). Denk in dit verband aan een rechtsbijstandsverzekering. Indien belanghebbende over zo'n verzekering beschikt is het een voorliggende voorziening. Het feit dat belanghebbende geen rechtsbijstandsverzekering heeft afgesloten is geen grond om een verzoek om bijzondere bijstand in de kosten van rechtsbijstand af te wijzen. De Wet op de rechtsbijstand (Wrb) is een voorliggende voorziening. Ook de in-debet-stelling griffierechten is een voorliggende voorziening, voor zover belanghebbende een beroep op deze regeling kan doen. De wet griffierechten in burgerlijke zaken (Wgbz) kent de mogelijkheid van in-debet-stelling. Op grond van deze regeling kan volstaan worden met een lager griffierecht. Recht op bijzondere bijstand Er bestaat uitsluitend recht op bijzondere bijstand voor de eigen bijdrage van rechtsbijstand en de eventuele griffierechtkosten indien op grond van een toevoeging krachtens de Wrb rechtsbijstand is/wordt verleend. Daarbij moet erop gelet worden dat de eigen bijdrage, bij meerdere toevoegingen binnen zes maanden, gehalveerd wordt (anticumulatiebepaling). Een toevoeging (van een advocaat) vindt slechts plaats als de Raad voor de rechtsbijstand de procedure noodzakelijk acht. Of een toevoeging wordt toegewezen hangt van een aantal criteria af. De belangrijkste zijn: Het moet gaan om een juridisch probleem dat bezwaarmaker redelijkerwijs niet zelf kan oplossen en dat hemzelf betreft of zijn minderjarig kind Het moet gaan om een financieel belang van ten minste 250,- Het mag niet gaan om een zaak die bij voorbaat kansloos is Voor de volledigheid benadrukken we dat de volgende kosten niet in aanmerking komen voor bijzondere bijstand: Vertaalkosten Advocaten kunnen namelijk kosteloos gebruik maken van een gesubsidieerd tolkencentrum. Reiskosten van belanghebbende voor het bijwonen van rechtszittingen In beginsel is het niet noodzakelijk dat belanghebbende in persoon aanwezig is op de rechtszitting, zodat reiskosten ten behoeve van belanghebbende niet noodzakelijk zijn. De kosten gemaakt in de bezwaarfase anders dan de eigen bijdrage op grond van de Wrb. Uittreksels uit openbare registers, de kosten hiervor kunnen uit de norm worden voldaan. Verdergaande rechtsbijstand in vervolg op een spreekuuur. Betreffende eigen bijdrage kan uit de norm worden voldaan. Hoogte bijzondere bijstand De hoogte van de bijzondere bijstand is gelijk aan de eigen bijdrage minus de korting die men zou kunnen krijgen met een diagnosedocument of de korting die aan de orde is bij een strafzaak, asielzaak, bestuurlijke sanctie of hoger beroepszaak (ongeacht of deze korting daadwerkelijk verkregen is). Plus de eventuele griffierechtkosten. Vorm bijzondere bijstand Verleen de bijzondere bijstand voor kosten van rechtsbijstand in beginsel om niet (artikel 48 lid 1 WWB). Indien de kosten het gevolg zijn van een tekortschietend besef van verantwoordelijkheid voor de voorziening in het bestaan, verleen de bijzondere bijstand dan in de vorm van borgtocht of een geldlening (artikel 48 lid 2 onder b WWB). Verbind aan de bijstand de volgende verplichtingen De verplichting om uit de toegekende bijzondere bijstand de betreffende kosten te voldoen

19 De verplichting om betalingsbewijzen te overleggen. De verplichting om het eventuele vonnis te overleggen. De verplichting om, indien mogelijk, te verzoeken om veroordeling van de tegenpartij in de proceskosten. De verplichting om wanneer de tegenpartij veroordeeld wordt tot een gehele of gedeeltelijke vergoeding van de proceskosten cliënt zo spoedig mogelijk de in dit kader verstrekte bijstand aan de gemeente dient terug te betalen. Indien nodig: specifieke verplichtingen in verband met het feit dat de bijstand wordt verleend in de vorm van een geldlening of borgtocht Bijzondere bijstand 18 t/m 20 jarigen niet in inrichting Op 1 januari 2012 is de Wet tot wijziging van de Wet werk en bijstand (WWB) en samenvoeging van die wet met de Wet investeren in jongeren (WIJ) in werking getreden. Jongeren van 18 tot 27 jaar vallen daarmee weer onder de WWB. Net als binnen de WIJ kent de aangescherpte WWB voor jongeren van 18 tot 21 jaar wederom lage uitkeringsnormen, omdat deze jongeren geacht worden een beroep te kunnen doen op hun ouders. De normen zijn afgestemd op de niveaus van de Algemene Kinderbijslagwet. Deze normen kunnen niet worden verhoogd met een toeslag, maar in beginsel wel worden verlaagd met een verlaging op grond van de toeslagenverordening. Dat geldt ook voor de jongere die inwoont bij (één van) de ouders. Het argument van de wetgever hiervoor is dat ouders in principe moeten bijdragen in het levensonderhoud van het kind totdat dit 21 jaar is. Wanneer de noodzakelijke kosten van het bestaan van de jongere echter uitgaan boven de lage bijstandsnorm en de jongere voor deze kosten geen beroep kan doen op zijn ouders omdat de middelen van de ouders ontoereikend zijn of het onderhoudsrecht jegens die ouders redelijkerwijs niet te gelde kan worden gemaakt, heeft de jongere op grond van artikel 12 WWB recht op aanvullende bijzondere bijstand voor levensonderhoud, bovenop de lage bijstandsnorm. Bij de beoordeling van een aanvraag om bijzondere bijstand voor de noodzakelijke bestaanskosten voor een jongere, moet worden onderzocht of zelfstandige huisvesting wel of niet noodzakelijk is. Externe motivatie/indicatie Wanneer de jongere aangeeft dat hij niet (langer) thuis kan wonen en de jongere niet officieel uit huis is geplaatst moet een hulpverlenende instantie (bijvoorbeeld RIAGG) een indicatie afgeven dat het niet verantwoord om hem/haar bij de ouders te laten wonen. Bijzondere bijstand voor levensonderhoud De verstrekking van aanvullende bijzondere bijstand aan jongeren van 18 t/m 20 jaar leidt ertoe dat de jongere twee uitkeringen krijgt: de algemene bijstand (lage kinderbijslagnorm inclusief vt) en een aanvullend deel bijzondere bijstand (exclusief vt). De hierna opgenomen richtlijn omtrent de hoogte van de aanvullende bijzondere bijstand geldt enkel als algemeen uitgangspunt. Om te voorkomen dat de 18- tot en met 20-jarige in een betere positie is dan een 21- jarige wordt bij het vaststellen van de hoogte van de bijzondere bijstand rekening gehouden met de eventuele verlagingen van de toeslag zoals die ook zouden gelden voor 21 jarigen op grond van de toeslagenverordening (zoals, schoolverlaterskorting op basis van toeslagenverordening artikel 3 lid 5). Thuiswonenden hebben geen recht op bijzondere bijstand voor levensonderhoud Ouders kunnen aan hun onderhoudsverplichting voldoen door hun kind te laten inwonen. Een thuiswonende kan daarmee dus wel een beroep op zijn ouders doen en heeft daarom geen recht op aanvullende bijzondere bijstand. Hoogte bijzondere bijstand voor uitwonenden Wordt aanvullend op een lage norm van artikel 20 WWB, bijzondere bijstand verstrekt voor levensonderhoud dan wordt de hoogte hiervan in beginsel zodanig vastgesteld, dat

20 de hoogte van de totale bijstandsuitkering (norm algemene bijstand op grond van artikel 20 WWB + bijzondere bijstand op grond van artikel 12 WWB) overeenkomt met hoogte van de bijstandsuitkering (norm + toeslag - verlaging) die in een vergelijkbare situatie zou gelden voor personen van 21 jaar. LET OP: de vakantietoeslag wordt alleen berekend over de norm voor de algemene bijstand en niet over de aanvulling via de bijzondere bijstand. Verhaal Het is meestal niet mogelijk om direct een ouderbijdrage te regelen. Wel zal achteraf tot verhaal van de bijstand worden overgegaan wanneer de ouders nog in beeld zijn. Het is namelijk niet de bedoeling dat de beslissing tot bijstandsverlening afbreuk doet aan de ouderlijke onderhoudsplicht. Vorm bijstand Je verstrekt de bijstand 'om niet'. Indien redelijkerwijs mogelijk wordt de bijstand op grond van artikel 61 WWB op de ouders verhaald. Belastingen en premies Als de bijzondere bijstand wordt verstrekt voor levensonderhoud, zijn over dit bedrag belastingen en premies verschuldigd Bijzondere bijstand 18 t/m 20 jarigen in inrichting Personen van 18 t/m 20 jaar die in een inrichting verblijven, hebben geen recht op algemene bijstand (artikel 13 lid 2 onderdeel a WWB). De inrichting waar ze verblijven voorziet grotendeels in hun algemeen noodzakelijke kosten van het bestaan. Bij personen in deze leeftijdscategorie wordt van de ouders over het algemeen een bijdrage gevraagd in de kosten van het verblijf in de inrichting. Voorliggende voorziening Voor zover de inrichting niet voorziet in de algemeen noodzakelijke kosten van het bestaan, denk aan: ouderbijdrage, zak- en kleedgeld en overige bijzondere kosten die de inrichting niet vergoedt - zal eerst een beroep op de ouders moeten worden gedaan. Deze hebben ingevolge Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek een onderhoudsplicht totdat het kind de leeftijd van 21 jaar heeft bereikt. Alleen wanneer om redenen genoemd in artikel 12 WWB geen beroep op de ouders kan worden gedaan, is verlening van bijzondere bijstand voor levensonderhoud mogelijk. Dit is het geval wanneer de middelen van de ouders ontoereikend zijn of het onderhoudsrecht jegens die ouders redelijkerwijs niet te gelde kan worden gemaakt. Deze situaties komen zeer incidenteel voor. Hoogte van de bijzondere bijstand voor levensonderhoud voor jongeren in een inrichting De bijzondere bijstand voor zak- en kleedgeld verstrekt aan personen van 18 t/m 20 jaar die in een inrichting verblijven, stellen we gelijk aan de norm voor algemene bijstand die geldt voor personen van 21 jaar of ouder die in een inrichting verblijven. Voor zover de ouders wel gedeeltelijk kunnen bijdragen wordt de bijstand verlaagd met het bedrag van die bijdrage. Verhaal Wanneer met toepassing van artikel 12 WWB bijzondere bijstand wordt verleend aan een persoon van 18 t/m 20 jaar dan wordt deze bijstand indien redelijkerwijs mogelijk, tot de grens van de onderhoudsplicht van artikel 395 onderdeel a van Boek 1 BW, verhaald op de onderhoudsplichtige ouders (artikel 62 onderdeel c WWB). Het is meestal niet mogelijk om deze ouderbijdrage direct te regelen. Wel zal achteraf tot verhaal van de bijstand worden overgegaan wanneer de ouders nog in beeld zijn. Let op: de kinderbijslag eindigt op de eerste dag van het kwartaal volgend op de maand waarop het kind 18 jaar is geworden. Tot die tijd ontvangen kinderbijslag wordt in aanmerking genomen

Afdeling Samenleving Sectie Sociale Zaken Augustus 2011. Beleidsregels bijzondere bijstand

Afdeling Samenleving Sectie Sociale Zaken Augustus 2011. Beleidsregels bijzondere bijstand Afdeling Samenleving Sectie Sociale Zaken Augustus 2011 Beleidsregels bijzondere bijstand Inhoudsopgave 1. Recht op bijzondere bijstand... 4 1.1. Inleiding en achtergrond... 4 1.2 Moment aanvragen bijzondere

Nadere informatie

1 Recht op bijzondere bijstand

1 Recht op bijzondere bijstand Beleidsregels bijzondere bijstand 2015 Oldebroek Kenmerk: 207088 1 Recht op bijzondere bijstand 1.1 Inleiding en achtergrond De bijzondere bijstand is wettelijk geregeld in artikel 35 van de Participatiewet

Nadere informatie

Gelet op het bepaalde in artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht (Awb) en artikel 36 van de Participatiewet;

Gelet op het bepaalde in artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht (Awb) en artikel 36 van de Participatiewet; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Roermond. Nr. 3645 20 januari 2015 Beleidsregel bijzondere bijstand 2015 Burgemeester en Wethouders van de gemeente Roermond; Gelet op het bepaalde in artikel

Nadere informatie

Beleidsregel bijzondere bijstand 2013

Beleidsregel bijzondere bijstand 2013 Beleidsregel bijzondere bijstand 2013 Hoofdstuk 1 Artikel 1 De begrippen Begripsomschrijvingen 1. Alle begrippen die in deze beleidsregel worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde

Nadere informatie

Beleidsregel bijzondere bijstand 2012

Beleidsregel bijzondere bijstand 2012 Beleidsregel bijzondere bijstand 2012 Hoofdstuk 1 De begrippen Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Alle begrippen die in deze beleidsregel worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van Neder-Betuwe,

Het college van burgemeester en wethouders van Neder-Betuwe, GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Neder-Betuwe. Nr. 17543 2 maart 2015 Beleidsregels bijzondere bijstand Neder-Betuwe 2015 Het college van burgemeester en wethouders van Neder-Betuwe, gelet op

Nadere informatie

Verstrekkingengids bijzondere bijstand 2011. 1 januari 2011

Verstrekkingengids bijzondere bijstand 2011. 1 januari 2011 Verstrekkingengids bijzondere bijstand 2011 1 januari 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 2 Bijzondere bijstand, individueel 6 2.1 De aanvraag 6 Volgorde van beoordeling bijzondere bijstand 6 Draagkracht

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE INLEIDING BIJZONDERE GROEPEN

INHOUDSOPGAVE INLEIDING BIJZONDERE GROEPEN 1 INHOUDSOPGAVE INLEIDING Deel 1 BIJZONDERE GROEPEN 1. Duurzame gebruiksgoederen 2. Deelname sociaal maatschappelijk verkeer 3. Collectieve ziektekostenverzekering Deel 2 Deel 3 Deel 4 Deel 5 Categorie

Nadere informatie

De WWB kent twee vormen van bijstand t.w: algemene bijstand en bijzondere bijstand (=art. 5 onder a WWB).

De WWB kent twee vormen van bijstand t.w: algemene bijstand en bijzondere bijstand (=art. 5 onder a WWB). Burgemeester en wethouders van Roosendaal; gelet op de Wet werk en bijstand (WWB); Besluiten: vast te stellen de Beleidsregel bijzondere bijstand 1. Inleiding: In de Wet werk en bijstand worden regels

Nadere informatie

Geconsolideerde tekst van de regeling BELEIDSREGELS WWB. Inhoudsopgave. Richtlijnen "Bijstand" Begrippen B001 - Voorbeelden van inrichtingen

Geconsolideerde tekst van de regeling BELEIDSREGELS WWB. Inhoudsopgave. Richtlijnen Bijstand Begrippen B001 - Voorbeelden van inrichtingen Geconsolideerde tekst van de regeling BELEIDSREGELS WWB Inhoudsopgave Richtlijnen "Bijstand" Begrippen B001 - Voorbeelden van inrichtingen Aanvraag B142 - Verkorte aanvraagprocedure na korte onderbreking

Nadere informatie

Geconsolideerde tekst van de regeling BELEIDSREGELS WWB. Inhoudsopgave. Richtlijnen "Bijstand" Begrippen B001 - Voorbeelden van inrichtingen

Geconsolideerde tekst van de regeling BELEIDSREGELS WWB. Inhoudsopgave. Richtlijnen Bijstand Begrippen B001 - Voorbeelden van inrichtingen Geconsolideerde tekst van de regeling BELEIDSREGELS WWB Inhoudsopgave Richtlijnen "Bijstand" Begrippen B001 - Voorbeelden van inrichtingen Aanvraag B142 - Verkorte aanvraagprocedure na korte onderbreking

Nadere informatie

Alkmaar komt je tegemoet!

Alkmaar komt je tegemoet! Alkmaar komt je tegemoet! Alles over vergoedingen, voorzieningen en bijzondere bijstand 2014 Voorwoord Als je weinig geld te besteden hebt, dan merk je dat je niet aan alles mee kunt doen. Het is dan

Nadere informatie

Afdeling Samenleving Sectie Sociale Zaken Oktober 2010. Beleidsregels WWB/WIJ Richtlijnen inkomen en vermogen

Afdeling Samenleving Sectie Sociale Zaken Oktober 2010. Beleidsregels WWB/WIJ Richtlijnen inkomen en vermogen Afdeling Samenleving Sectie Sociale Zaken Oktober 2010 Beleidsregels WWB/WIJ Richtlijnen inkomen en vermogen Inhoudsopgave Inleiding..3 Hoofdstuk 1 Inkomen... 3 1.1 Vrijlaten van inkomsten op grond van

Nadere informatie

Vtlb-rapport. Berekening van het vtlb bij toepassing van de Wet schuldsanering natuurlijke personen. Werkgroep Rekenmethode vtlb van Recofa

Vtlb-rapport. Berekening van het vtlb bij toepassing van de Wet schuldsanering natuurlijke personen. Werkgroep Rekenmethode vtlb van Recofa Vtlb-rapport Berekening van het vtlb bij toepassing van de Wet schuldsanering natuurlijke personen Werkgroep Rekenmethode vtlb van Recofa Versie juli 2009 Volgnummer: 2009:2; bijgewerkt tot 1 juli 2009

Nadere informatie

Handboek Wet maatschappelijke ondersteuning

Handboek Wet maatschappelijke ondersteuning Handboek Wet maatschappelijke ondersteuning Beleidsregels individuele voorzieningen, op te nemen in Handboek Wmo Schulinck aangepast per 1 september 2011 Handboek Wmo beleidsregels individuele voorzieningen

Nadere informatie

Verordening individuele inkomenstoeslag Krimpen aan den IJssel 2015

Verordening individuele inkomenstoeslag Krimpen aan den IJssel 2015 Verordening individuele inkomenstoeslag Krimpen aan den IJssel 2015 De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 28 oktober 2014;

Nadere informatie

Vtlb-rapport. Berekening van het vtlb bij toepassing van de Wet schuldsanering natuurlijke personen. Werkgroep Rekenmethode vtlb van Recofa

Vtlb-rapport. Berekening van het vtlb bij toepassing van de Wet schuldsanering natuurlijke personen. Werkgroep Rekenmethode vtlb van Recofa Vtlb-rapport Berekening van het vtlb bij toepassing van de Wet schuldsanering natuurlijke personen Werkgroep Rekenmethode vtlb van Recofa Versie januari 2015 Volgnummer: 2015:1; bijgewerkt tot 1 januari

Nadere informatie

Beleidsregels Participatiewet 2015

Beleidsregels Participatiewet 2015 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beleidsregels Participatiewet 2015 Programma Inkomen & Armoedebestrijding Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Per 1 januari 2015 is de Wet Werk en Bijstand (WWB)

Nadere informatie

Afdeling Maatschappelijk & Sociale Zaken (MSZ) Voorzieningengids & Rechten en plichten 2014

Afdeling Maatschappelijk & Sociale Zaken (MSZ) Voorzieningengids & Rechten en plichten 2014 Afdeling Maatschappelijk & Sociale Zaken (MSZ) Voorzieningengids & Rechten en plichten 2014 Colofon Voorzieningengids afdeling MSZ gemeente Sluis 2014 Deze gids is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid

Nadere informatie

Leidraad Participatiewet IGSD

Leidraad Participatiewet IGSD IGSD 2 Inhoud Deel algemene bijstand inclusief Bbz 2004, IOAW en IOAZ... 3 Hoofdstuk 1 Bijzondere aanvraagprocedures Participatiewet... 4 Hoofdstuk 2 Voorschotten... 7 Hoofdstuk 3 Overbruggingsuitkering...

Nadere informatie

B & W 1 mei 2007 Gemeenteblad

B & W 1 mei 2007 Gemeenteblad Jaar: 2007 Nummer: 41 Besluit: B & W 1 mei 2007 Gemeenteblad Beleidsregels Wet Maatschappelijke Ondersteuning Helmond 2007 Richtlijnen "Individuele voorzieningen" Hoofdstuk 1 - Aanvraag I001 - Schriftelijke

Nadere informatie

Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Vaals 2010 Definitieve versie

Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Vaals 2010 Definitieve versie Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Vaals 2010 Definitieve versie Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Vaals 2010 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Deze folder is een uitgave van Sociale Zaken van de gemeente Best, bedoeld om u te informeren. U kunt aan deze folder geen rechten ontlenen.

Deze folder is een uitgave van Sociale Zaken van de gemeente Best, bedoeld om u te informeren. U kunt aan deze folder geen rechten ontlenen. Als u een minimuminkomen hebt is het soms moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen. Al het geld gaat vaak op aan de vaste lasten en de dagelijkse boodschappen. Iets extra s doen of geld opzij zetten

Nadere informatie

Minima-effectrapportage Gemeente Maastricht. De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens

Minima-effectrapportage Gemeente Maastricht. De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens Minima-effectrapportage Gemeente Maastricht De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens Minima-effectrapportage Gemeente Maastricht De invloed van gemeentelijke

Nadere informatie

Toeslagenverordening Wet Werk en Bijstand 2008

Toeslagenverordening Wet Werk en Bijstand 2008 Toeslagenverordening Wet Werk en Bijstand 2008 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1. Begripsomschrijving In deze verordening wordt verstaan onder de wet: de Wet Werk en Bijstand (Stb. 2003, 375, 9

Nadere informatie

vastgesteld d.d. 19 september 2006 Verordening WMO

vastgesteld d.d. 19 september 2006 Verordening WMO V E R O R D E N I N G voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Gilze en Rijen vastgesteld d.d. 19 september 2006 Verordening WMO 1 Inhoudsopgave: Verordening maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Beleidsregels vaststellen vermogen en vaststellen vermogen in eigen woning Participatiewet Leidschendam-Voorburg 2015

Beleidsregels vaststellen vermogen en vaststellen vermogen in eigen woning Participatiewet Leidschendam-Voorburg 2015 Beleidsregels vaststellen vermogen en vaststellen vermogen in eigen woning Participatiewet Leidschendam-Voorburg 2015 Het college van de gemeente Leidschendam-Voorburg, gezien het collegevoorstel Beleidsregels,

Nadere informatie

BEREKENING VAN HET VRIJ TE LATEN BEDRAG BIJ TOEPASSING VAN DE WET SCHULDSANERING NATUURLIJKE PERSONEN

BEREKENING VAN HET VRIJ TE LATEN BEDRAG BIJ TOEPASSING VAN DE WET SCHULDSANERING NATUURLIJKE PERSONEN BEREKENING VAN HET VRIJ TE LATEN BEDRAG BIJ TOEPASSING VAN DE WET SCHULDSANERING NATUURLIJKE PERSONEN RAPPORT VAN DE WERKGROEP REKENMETHODE VTLB VAN RECOFA JANUARI 2003 volgnr: 2.1.1; bijgewerkt tot januari

Nadere informatie

Beter ten hele gekeerd Verbetervoorstellen wetswijziging beslagvrije voet

Beter ten hele gekeerd Verbetervoorstellen wetswijziging beslagvrije voet Beter ten hele gekeerd Verbetervoorstellen wetswijziging beslagvrije voet Colofon Beter ten hele gekeerd Verbetervoorstellen wetswijziging beslagvrije voet Uitgave MOgroep / LOSR Maliebaan 71H 3581 CG

Nadere informatie

Beleidsregels Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Bronckhorst 2014

Beleidsregels Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Bronckhorst 2014 Zoek regelingen op overheid.nl Gemeente Bronckhorst Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl! Beleidsregels Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Bronckhorst

Nadere informatie