3.6 Schuldhulpverlening a Doelgroep b Kostensoort c. Periodiciteit 11 4 VERSTREKKING VAN INDIVIDUELE BIJZONDERE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "3.6 Schuldhulpverlening 11 3.6.a Doelgroep 11 3.6.b Kostensoort 11 3.6.c. Periodiciteit 11 4 VERSTREKKING VAN INDIVIDUELE BIJZONDERE"

Transcriptie

1 MINIMABELEID 2012 Afdeling Welzijn, Sociale Zaken en Onderwijs Gemeente Oegstgeest Aug 2012

2 INHOUDSOPGAVE 1 1 INLEIDING Uitgangspunten Wet Werk en Bijstand (WWB) Inkomensbeleid en categoriale voorzieningen Doelstelling (en) Doelgroepen Voorbeeldbeleid Schulinck Geldigheidsduur nota 4 2 DE INSTRUMENTEN Bijzondere bijstand Langdurigheidtoeslag Lokaal Minimabeleid Draagkracht Categoriale bijzondere bijstand Schuldhulpverlening 6 3 DE PRAKTIJK (uitvoering en regels) De aanvraag Bijzondere Bijstand a Doelgroep b Kostensoort c Periodiciteit De aanvraag Langdurigheidtoeslag a Doelgroep b Periodiciteit c Hoogte De Bijdrageregeling voor Culturele, Sportieve en 8 Educatieve activiteiten, de zogenaamde Educatieve Regeling 3.3.a Doelgroep b Kostensoort c Periodiciteit De aanvraag voor Categoriale Bijstand De Chronisch Zieke, Gehandicapte en 65plusser a Doelgroep b Kostensoort c Periodiciteit De Collectieve Aanvullende Ziektekostenverzekering a Doelgroep b Kostensoort c Periodiciteit Participatie schoolgaande kinderen Schuldhulpverlening a Doelgroep b Kostensoort c. Periodiciteit 11 4 VERSTREKKING VAN INDIVIDUELE BIJZONDERE 12 BIJSTAND 4.1 De aanvraag Bijzondere Bijstand Individuele bijstand voor medische kosten Begrafeniskosten Onder bewindstelling Curatele Rechtsbijstand Bijzondere Bijstand 18 t/m 20 jarigen niet in een inrichting Bijzondere Bijstand 18 t/m 20 jarigen in een inrichting Indirecte schoolkosten voor schoolgaande kinderen Babyuitzet

3 Maaltijdvoorziening Verzorging en hulp Stookkosten Reiskosten bezoek familieleden in een inrichting Toeslag bijzondere bijstand voormalig alleenstaande ouder Inrichtingskosten Verhuiskosten Opknap, eerste huur en administratiekosten Woonkostentoeslag huurders Woonkostentoeslag Eigenaren Overbruggingskosten Krediethypotheek Vaste lasten bij verblijf in inrichting (niet zijnde detentie) Leges voor verblijfsvergunningen en naturalisatie Vaste lasten woning gedetineerde Reiskosten bezoek aan gedetineerde Kinderopvang op basis van Sociaal medische indicatie Verstrekken van Leenbijstand PC project 33 5 COMMUNICATIE EN VOORLICHTING Communicatie Voorlichting 35 6 FINANCIEN (indexering) 35 BIJLAGE: Bedragenlijst

4 1 INLEIDING 1.1 Uitgangspunten Wet werk en bijstand (WWB) Het motto van de Wet werk en bijstand (WWB) is: Werk boven inkomen. Het uitgangspunt van deze wet is dat iedere Nederlander geacht wordt zelfstandig in zijn bestaan te kunnen voorzien door middel van arbeid (de eigen verantwoordelijkheid van de burger staat centraal). Als dit niet mogelijk is en er geen andere voorzieningen beschikbaar zijn, heeft de overheid, i.c. gemeente, de taak haar/hem te helpen met het zoeken naar werk, in de vorm van re-integratie) en, zolang met werk nog geen zelfstandig bestaan mogelijk is, met inkomensondersteuning, in de vorm van een bijstandsuitkering en het Minimabeleid inclusief bijzondere bijstand. 1.2 Inkomensbeleid en categoriale voorzieningen Met de invoering van de WWB is een groot deel van de categoriale regelingen voor personen jonger dan 65 jaar afgeschaft. Categoriale bijstand is nog slechts toegestaan voor een beperkt aantal doelgroepen: chronisch zieken en gehandicapten, 65plussers en schoolgaande kinderen. Ook is het toegestaan om een collectieve aanvullende ziektekostenverzekering categoriaal te vergoeden. Het niet langer toestaan van een groot aantal categoriale gemeentelijke regelingen sluit aan bij het uitgangspunt dat het inkomensbeleid, ofwel -politiek, voorbehouden dient te zijn aan het Rijk en de beleidsruimte voor gemeenten om een eigen inkomensbeleid te voeren moet worden beperkt. Hiermee krijgt de bijzondere bijstand weer de oorspronkelijke maatwerkfunctie terug. Daarnaast draagt de afschaffing bij aan het verminderen van de armoedeval en aan meer rechtsgelijkheid. Onder 2.5 en 3.4 wordt het categoriale beleid nader uitgewerkt. 1.3 Doelstelling(en) Het centrale doel van het Oegstgeester minimabeleid is dat iedereen, ongeacht het inkomen, in staat moet zijn om maatschappelijk te participeren. Het beleid moet zowel voor de cliënt als de uitvoering herkenbaar zijn vastgelegd en eenvoudig toepasbaar zijn. In deze uitvoeringsnotitie worden alle mogelijk- en onmogelijkheden op een rijtje gezet. Daarbij zal worden gelet op de individuele situatie van de klant en de financiële mogelijkheden van de gemeente. Doelgroepen zullen worden benoemd en de verschillende instrumenten nader worden omschreven. Bijstelling van deze uitvoeringsnotitie zal worden beoordeeld aan de hand van de actuele situatie, met de aandachtspunten: financieel / indexeringen, economisch/ budgetten, wetswijzigingen etc. 1.4 Doelgroepen De doelgroepen voor aanvullende inkomensondersteuning zijn groter dan alleen de doelgroep met een WWB-uitkering (zie onderstaand overzicht). Doelgroep 1 Bijz. Bijst. Langdurigheidstoeslag Lokaal Minimabeleid WWB Ja Ja Ja IOAW en IOAZ Ja Ja Ja WIA Ja Ja Ja WAZ Ja Ja Ja WAJONG Ja Ja Ja ANW Ja Ja Ja AOW Ja Neen Ja 1 NB. De hoogte van het inkomen en de draagkracht zijn maatgevend of de klant in aanmerking komt voor de inkomensondersteunende instrumenten

5 WW Ja Ja Ja Werkenden met een laag Ja Ja Ja inkomen 1.5 Voorbeeldbeleid Schulinck Voor zover zaken niet in deze nota geregeld zijn, volgen we waar mogelijk de beleidsrichtlijnen zoals omschreven in het digitale Schulinck Handboek Wet Werk en Bijstand. Schulinck is leverancier van juridische kennisproducten, vooral op het gebied van het sociale zekerheidsrecht. Tachtig procent van de Nederlandse gemeenten is lid van Schulinck en maakt gebruik van het handboek Wet Werk en Bijstand (WWB). Het handboek wordt continu door deskundigen bijgewerkt aan actuele jurisprudentie en wetswijzigingen. Het handboek biedt op tal van WWB vraagstukken een adequaat en juridisch helder onderbouwd antwoord. De reden waarom het handboek al jaren door de consulenten van Sociale Zaken wordt geraadpleegd. 1.6 Geldigheidsduur nota Deze nota wordt niet voor een bepaalde tijd vastgesteld. Het nagaan of de regelgeving nog correspondeert met politieke voorkeuren, beschikbare budgetten, gewijzigde wetten, nieuwe jurisprudentie en interne procesvereisten is een continu proces. Gemiddeld wordt de nota tweejaarlijks aangepast. 2 DE INSTRUMENTEN 2.1 Bijzondere Bijstand Bijzondere bijstand is bedoeld voor de uit bijzondere omstandigheden voortvloeiende noodzakelijke kosten van het bestaan, die niet kunnen worden voldaan uit de bijstandsnorm, de langdurigheidstoeslag, het vermogen of het inkomen (op bijstandsniveau). Het gaat daarbij om de individuele situatie van de belanghebbende. Er zijn in feite twee vormen van bijzondere bijstand: individuele en categoriale. De noodzakelijke kosten vallen onder de individuele bijzondere bijstand als: 1. Een toets plaatsvindt van de individuele bijzondere omstandigheden (die omstandigheden zelf kunnen in beleidsregels worden vastgelegd); én 2. daarbij is vastgesteld tot welke kosten die bijzondere omstandigheden leiden (zie kostensoorten onder hoofdstuk 4); én 3. daarbij is vastgesteld tot welk bedrag de kosten niet kunnen worden voldaan uit de norm en de aanwezige draagkracht (zie onder 2.4); én 4. daarbij is vastgesteld of, en zo ja tot welk bedrag, de betrokkene kosten maakt. Op grond van de regelgeving van de Wet werk en bijstand (WWB artikel 35) heeft het College van burgemeester en wethouders bij het verlenen van individuele bijzondere bijstand volledige vrijheid en bepaalt het dus zelf de uitvoeringsregels. Bij het vastleggen van deze uitvoeringsregels blijft de kans aanwezig dat deze er toe leiden dat categorievorming ontstaat rond bepaalde groepen aanvragers en rond bepaalde kostensoorten. Bij de vormgeving van het bijzondere bijstandbeleid worden de kaders voor een belangrijk gedeelte bepaald door de wet en dus ook het mogelijke maatwerk. Voorgesteld wordt om met de verstrekking van bijzondere bijstand volgens het maatwerk principe door te gaan. 2.2 Langdurigheidstoeslag Per 1 januari 2009 is een wijziging ingegaan in artikel 36 van de WWB waarin langdurigheidstoeslag is geregeld. Met ingang van die datum zijn de voorwaarden - 4 -

6 waaronder de langdurigheidstoeslag kan worden verstrekt verruimd en heeft de gemeente de ruimte gekregen de precieze voorwaarden per verordening vast te stellen. De langdurigheidstoeslag is een vreemde eend in de bijt, het is noch individuele, noch categoriale bijzondere bijstand. Het is bedoeld voor de categorie die langdurig een laag inkomen heeft waarbij het aan de Raad is om te bepalen wat langdurig en wat laag is. In de verordening langdurigheidstoeslag heeft de Raad vastgelegd dat de langdurigheidstoeslag van toepassing is op personen vanaf 21 jaar tot 65 jaar die minstens 36 maanden ononderbroken aangewezen zijn geweest op een inkomen tot 110% van de toepasselijke bijstandsnorm en niet beschikken over in aanmerking te nemen vermogen. De toeslag wordt op aanvraag beschikbaar gesteld. Het gaat hier met name om de doelgroepen zonder perspectief op inkomensverbetering. Daarom komen bijvoorbeeld niet in aanmerking: studenten en mensen die een laag inkomen hebben vanwege een schuldhulpverleningstraject. De langdurigheidtoeslag geldt dus niet voor 65-plussers met een sociaal minimum, omdat voor de betreffende doelgroep destijds een inkomensverbetering in de AOW is doorgevoerd. Om de ongelijkheid met de AOW ers te verkleinen en om de effecten van de armoedeval te beperken, krijgen personen met een inkomen tussen 100 en 110% van het sociaal minimum, 50% van het bedrag van de langdurigheidstoeslag uitbetaald. De voorwaarden en bedragen van de langdurigheidstoeslag zijn vastgelegd in de betreffende verordening. 2.3 Lokaal Minimabeleid De WWB staat eigen gemeentelijk categoriaal beleid inzake bijzondere inkomensaanvullingen niet toe. Dit algemeen, generiek inkomensbeleid is voorbehouden aan het Rijk. Het college is wel bevoegd beleid te voeren (binnen bepaalde grenzen) met betrekking tot schuldhulpverlening, categoriale bijzondere bijstand, de Langdurigheidstoeslag en de individuele bijzondere bijstand. Er bestaat met name vrijheid bij de bepaling wat een langdurig laag inkomen is, wat wordt gezien als een laag inkomen, en welke onderdelen van het inkomen en vermogen worden meegerekend als draagkracht. 2.4 Draagkracht Alvorens bijzondere bijstand wordt toegekend (categoriaal of individueel) vindt een draagkrachtberekening plaats. Deze berekening kan achterwege worden gelaten wanneer belanghebbende een bijstandsuitkering of uitsluitend een AOW uitkering ontvangt en er geen signalen zijn ontvangen dat het inkomen of vermogen hoger is dan de van toepassing zijnde norm. Een draagkrachtberekening is van belang om te beoordelen of men aan de inkomens- en vermogensvoorwaarden voldoet en of er bij een inkomen van meer dan 110% van de toepasselijke bijstandsnorm toch nog sprake is van een gedeeltelijke vergoeding. Voor de draagkrachtbepaling wordt uitgegaan van de in aanmerking te nemen middelen, inkomens- en vermogensbestanddelen zoals neergelegd in de artikelen 31 tot en met 34 WWB. Dit betekent dat de in deze artikelen opgenomen vrijstellingen in beginsel niet worden aangemerkt als middelen. In deze niota wordt uitgegaan van onderstaande draagkrachtberekening, tenzij bij het betreffende onderdeel expliciet een andere wijze van draagkrachtberekening is opgenomen. Bijvoorbeeld bij het doorbetalen van de vaste lasten in verband met het aanhouden van een woning bij een kort gestrafte gedetineerde, worden wel alle inkomens- en vermogensbestanddelen als draagkracht aangemerkt (zie ). Bijstand voor budgetbeheer kent andere vorm van draagkrachtberekening Een uitzondering vormt de bijzondere bijstand voor Budget Beheer. Bij een problematische schuld kan er bijzondere bijstand worden verstrekt voor Budget Beheer wanneer de afloscapaciteit niet hoger is dan 250,- per maand. Bij een hogere afloscapaciteit wordt Budget Beheer geacht te zijn meegenomen in de schuldregeling

7 a. het draagkrachtpercentage; Het draagkrachtpercentage is het percentage dat toegepast wordt op de draagkracht (verschil tussen netto inkomen en de bijstandsnorm). Dit percentage van de draagkracht op jaarbasis dient de klant zelf te betalen. Voor de meerkosten kan bijzondere bijstand worden verstrekt. Bij een inkomen tot 110% van het sociaal minimum (lees bijstandsnorm) wordt de draagkracht op nihil gesteld. Bij een inkomen boven de 110% wordt over de eerste netto 400,00 20% draagkracht berekend en over het meerdere 100%. Uitzondering: Ingeval van een woonkostentoeslag (voor huurders of eigenaren) wordt de draagkracht bij een inkomen tot 100% van de bijstandsnorm op nihil gesteld. Over het meerdere wordt 100% draagkracht berekend. b. de draagkrachtperiode en; De draagkrachtperiode is vastgesteld op de periode vanaf de maand van aanvraag plus 11 (totaal 12) maanden. De gemeente is vrij om deze periode, als blijkt dat deze niet werkbaar is, bij te stellen. Wanneer een periodieke voorziening korter duurt dan 12 maanden dient de draagkrachtperiode over deze duur te worden vastgesteld. Voor WWIK-kers en zelfstandigen geldt een inkomenstoets over het laatst door de belastingdienst vastgesteld fiscaal jaar. c. het drempelbedrag. In onze gemeente geldt een drempelbedrag van 50,00. De aanvragen in het kader van de bijzondere bijstand voor éénmalige kleine kosten worden als regel pas in behandeling genomen indien binnen een periode van 12 maanden de (verzamelde-) kosten minimaal 50,00 bedragen. Blijven de (verzamelde-) kosten binnen deze periode onder deze grens dan worden de aanvragen alsnog in behandeling genomen. 2.5 Categoriale bijzondere bijstand Het college kan naast individuele bijzondere bijstand ook categoriale bijzondere bijstand (artikel 35 WWB) verlenen voor bijzondere kosten. Deze bevoegdheid heeft het college ten aanzien van chronisch zieken, gehandicapten, personen van 65 jaar of ouder, schoolgaande kinderen, en voor minima in het algemeen ten behoeve van een collectieve aanvullende ziektekostenverzekering. Daartoe kan het doelgroepen aanwijzen waarvan aannemelijk is dat die zich in bijzondere omstandigheden bevinden die leiden tot bepaalde noodzakelijke kosten van het bestaan waarin de algemene bijstand niet voorziet. Voor de verlening van categoriale bijzondere bijstand is het voldoende om vast te stellen dat men tot de doelgroep behoort. Een verdergaande individuele toetsing kan dan, met uitzondering van de draagkracht, achterwege blijven. De verlening van categoriale bijzondere bijstand sluit de verlening van individuele bijzondere bijstand geenszins uit. Dit blijft te allen tijde mogelijk, met name voor diegenen die niet tot de door de gemeente aangewezen doelgroepen behoren. In afwijking tot de algemene bijstand en de individuele bijzondere bijstand geldt voor de categoriaal verstrekte bijzondere bijstand geen bestedingsverplichting. 2.6 Schuldhulpverlening Schuldhulpverlening staat los van de overige regelingen voor minima. In principe geldt hiervoor geen inkomensgrens. Sinds 1 juli 2012 is de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening van kracht geworden. Gemeenten krijgen hiermee expliciet de verantwoordelijkheid om schuldhulpverlening uit te voeren. De wijze waarop we dit doen wordt nader beschreven in het nog op te stellen beleidsplan schuldhulpverlening. Het schuldhulpverleningsaanbod bestaat uit activiteiten zoals: Schuldsanering, Schuldbemiddeling en toeleiding naar de WSNP. In het beleidsplan wordt verder ingegaan op de voorwaarden voor deelname, de wacht- en doorlooptijden en de overige schuldhulpverleningsactiviteiten

8 3 DE PRAKTIJK (uitvoering en regels) 3.1 De Aanvraag Bijzondere Bijstand 3.1.a Doelgroep Bijzondere bijstand kan door alle inwoners van de gemeente Oegstgeest worden aangevraagd (zie doelgroepen onder 1.4). De eerste toets vindt dan ook plaats in de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA). Naast het woonplaatscriterium is ook vaststelling van het inkomen en vermogen noodzakelijk. 3.1.b Kostensoort Bijzondere bijstand kan veelomvattend zijn. In principe kan voor alle (noodzakelijke) kosten bijstand worden aangevraagd. In hoofdstuk 4 zal op de diverse kostensoorten nader worden ingegaan. Bij de aanvraag zal rekening worden gehouden met voorliggende voorzieningen (Zorgverzekeringswet, AWBZ). 3.1.c Periodiciteit Een aanvraag bijzondere bijstand wordt in de meeste gevallen voorafgaande aan de te maken kosten aangevraagd. Zodoende kan toestemming of afwijzing plaatsvinden. Indien het gaat om medische kosten (tandarts, specialist, etc.) kan medisch advies worden gevraagd om de aanvraag te beoordelen op noodzakelijkheid (en de goedkoopste en adequate oplossing). Van belang voor de aanvraag is ook de vaststelling van de duur van de bijstand (bijv. kinderopvang etc.), immers de situatie van de aanvrager kan zodanig wijzigen dat bijstand niet meer nodig is. 3.2 De Aanvraag Langdurigheidtoeslag 3.2.a Doelgroep Met ingang van 1 januari 2009 zijn de voorwaarden aangaande de Langdurigheidstoeslag zoals vastgelegd in artikel 36 WWB gewijzigd. Daarnaast heeft de Raad de taak gekregen een aantal voorwaarden per verordening vast te stellen. De doelgroep voor de Langdurigheidstoeslag is met ingang van 1 januari 2009 als volgt: - leeftijd tussen 21 en 65 jaar - langer dan 3 jaar een inkomen tot 110% van het sociaal minimum - geen of weinig eigen vermogen - geen uitzicht op inkomensverbetering In verband met het uitzicht op inkomensverbetering komen niet in aanmerking: studenten en personen aan wie in de twaalf maanden voorafgaand aan de peildatum een maatregel van de tweede of derde categorie (zoals omschreven in de maatregelverordening)is opgelegd. 3.2.b Periodiciteit Het betreft inkomensondersteuning die 1 maal per jaar kan worden aangevraagd. De exacte criteria zijn vastgelegd in WWB artikel 36 en de Verordening Langdurigheidstoeslag van de gemeente Oegstgeest

9 3.2.c Hoogte De hoogte van de langdurigheidstoeslag is in de verordening vastgesteld en is een percentage van de toepasselijke bijstandsnorm. Aanvragers met een inkomen tussen 100 en 110% van de toepasselijke bijstandsnorm krijgen 50% van het vastgestelde bedrag uitgekeerd. Dit om het effect van de armoedeval en de inkomensongelijkheid met de doelgroep 65+ te verkleinen. 3.3 De Bijdrageregeling voor Culturele, Sportieve en Educatieve activiteiten, de zogenaamde Educatieve Regeling 3.3.a Doelgroep In het kader van het Lokaal Minimabeleid kan een bijdrage worden gevraagd op grond van de Bijdrageregeling voor culturele, educatieve en sportieve activiteiten. Deze regeling is bedoeld voor minima van 18 jaar en ouder met een inkomen van maximaal 110% van de toepasselijke bijstandsnorm en een vermogen dat niet hoger is dan het binnen de bijstand vrij te laten vermogen. Studenten zijn uitgesloten van deze regeling (zij hebben slechts tijdelijk een lager inkomen). Het moet gaan om kosten die door belanghebbende of zijn eventuele partner zelf zijn gemaakt, voor eventuele kinderen bestaat namelijk een andere regeling. De vergoeding bedraagt maximaal 200,- per persoon per kalenderjaar. Indien aan deze voorwaarden is voldaan kan men een aanvraag doen voor een bijdrage in de kosten die verbonden zijn aan deelname aan deze culturele, sportieve of educatieve activiteiten. Onder 3.3.b wordt aangegeven aan welke kosten men zoal kan denken. Men moet de kosten aantoonbaar hebben gemaakt. Er hoeven geen bewijsstukken bij de aanvraag te worden meegeleverd echter de bewijsstukken dienen wel bewaard te worden in verband met eventuele steekproefcontroles achteraf. Wanneer bij controle geen bewijsstukken kunnen worden getoond zal de toekenning worden teruggevorderd. 3.3.b Kostensoort Vanuit de grondgedachte van de WWB moeten de kosten een relatie hebben met maatschappelijke participatie. Een bijdrage in de kosten voor de volgende activiteiten kan worden aangevraagd (het merendeel van de genoemde kosten valt al een aantal jaren onder de vergoedingensfeer van het minimabeleid): - Lidmaatschap Bibliotheek - Abonnement op krant, week- of maandblad - Lidmaatschap sportvereniging - Lidmaatschap muziekvereniging/toneelclub/hobbyclub - Lessen en cursussen - Toegang tot Museum, Schouwburg, Zwembad, Recreatiepark, Dierentuin of Bioscoop - NS-kortingskaart; - Sportartikelen (geen kleding en schoeisel) - Abonnement voor Internetverbinding. De bijdrage moet gezien worden als stimulans om meer activiteiten te ondernemen, de bijdrage is er niet op gericht om de volledige kosten te dekken. Kosten van kleding en schoeisel, kosten voor eten en drinken komen dan ook niet voor vergoeding in aanmerking. In beginsel gaat het vooral om activiteiten buiten de huishoudelijke sfeer. Het abonnement op de krant, week- of maandblad en Internet zijn daarop een uitzondering

10 De reden hiervoor is dat deze zaken in meer of mindere mate bijdragen aan maatschappelijke participatie. Je kunt daarbij denken aan het lezen van advertenties/vacatures in de krant. Telefoonkosten (gesprekkosten, abonnementskosten, aanschaf- en aansluitkosten) behoren in beginsel tot de algemeen noodzakelijke kosten van het bestaan, die kunnen worden voldaan uit een inkomen op bijstandsniveau. Tevens wordt belanghebbende geacht de kosten van alarmering uit een inkomen ter hoogte van de van toepassing zijnde bijstandsnorm plus de eventueel van toepassing zijnde extra eenmalige uitkering te kunnen voldoen. Betreffende kosten komen in beginsel niet voor bijstandverlening in aanmerking. 3.3.c Periodiciteit Een bijdrage in het kader van de bijdrageregeling kan éénmaal per jaar worden aangevraagd, waarbij de kosten eerst kunnen worden voorgeschoten. De bijdrage kan niet met terugwerkende kracht worden aangevraagd. 3.4 De Aanvraag voor categoriale bijstand Er bestaat recht op categoriale bijstand wanneer cliënt een inkomen heeft van maximaal 110% van de van toepassing zijnde norm en over een vermogen beschikt dat lager is dan de voor bijstand toegestane drempel. Dit is conform artikel 35 lid 9 WWB waarin is toegevoegd dat het niet langer is toegestaan categoriale bijzondere bijstand te verstrekken aan belanghebbenden met een hoger inkomen. Er bestaat bij categoriale bijstand dus geen gedeeltelijke vergoeding wanneer men net boven de norm zit De Chronisch zieke, Gehandicapte en 65-plusser Omdat chronisch zieken, gehandicapten en ouderen vaak te maken hebben met min of meer verborgen extra kosten, zoals hogere waskosten, stookkosten, belkosten bestaat de mogelijkheid om deze groep categoriale bijzondere bijstand te verstreken. Cliënt hoeft de kosten niet aan te tonen, het gaat om een vergoeding van 200,- per kalenderjaar. Op 1 januari 2009 is de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) in werking getreden. Chronisch zieken en gehandicapten ontvangen zonder dat daarvoor een aanvraag hoeft te worden gedaan van de rijksoverheid een forfaitaire vergoeding van minimaal 150,- en maximaal 500,- euro per jaar, voor kosten die samenhangen met ziekte of handicap. De vergoeding wordt afgestemd op de mate van zorggebruik. 65+ers krijgen lagere vergoedingen dan jongere chronisch zieken, maar worden daarvoor op andere wijze (lagere belastingen) gecompenseerd. Chronisch zieken en gehandicapten kunnen voor bepaalde kosten ook gebruik maken van de teruggave specifieke zorgkosten. Kosten die onder bepaalde voorwaarden voor deze belastingteruggave in aanmerking komen zijn: Genees- en heelkundige hulp, medicijnen, bepaalde hulpmiddelen, vervoer, dieet, extra kleding en beddengoed, reiskosten ziekenbezoek. Deze teruggave kan ook vooraf aangevraagd worden! De hierboven genoemde vergoedingen behoort niet tot de middelen onder de WWB (zie ook artikel 11, lid 4 van de Wtcg). De vergoedingen worden dus niet in mindering gebracht op de WWB uitkering a De Doelgroep De doelgroep bestaat uit: 1. Chronisch zieken en gehandicapten 2. Personen vanaf 65 jaar Criteria voor Chronisch ziek of gehandicapt : - 9 -

11 U bent in 2012 tussen de 18 en 65 jaar; en U heeft een inkomen van maximaal 110% van de toepasselijke bijstandsnorm;en U heeft geen in aanmerking te nemen vermogen zoals neergelegd in art. 34 WWB; en U, of het minderjarige kind dat u verzorgt, maakt gebruik van een voorziening in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), of U heeft een WIA/WAO/WAJONG/WAZ uitkering voor %, of U heeft in het voorgaande jaar een Wtcg-vergoeding ontvangen, of U heeft een buitengewone uitgavenaftrek voor ziektekosten, of aftrek specifieke zorgkosten van de Belastingdienst gekregen over het jaar voorafgaand aan de aanvraag. Criteria voor ouder : U bent 65 jaar of ouder, of een van de partners is 65 jaar of ouder; U heeft een inkomen van maximaal 110% van de toepasselijke bijstandsnorm; U heeft geen in aanmerking te nemen vermogen zoals neergelegd in art. 34 WWB; U heeft in het jaar waarin u 65 bent geworden nog geen gebruik gemaakt van de regeling voor chronisch zieken en gehandicapten; 3.4.1b Kostensoort Omdat het bij de kosten die chronisch zieken maken vaak gaat om een diversiteit aan producten en voorzieningen die nauwelijks zijn te omschrijven, worden deze niet nader in soorten gespecificeerd. Een bijdrage van 200,00 per jaar wordt forfaitair verstrekt c Periodiciteit De aanvraag kan per huishouden eenmaal per kalenderjaar worden ingediend. De aanvraag kan niet met terugwerkende kracht worden ingediend De Collectieve Aanvullende Ziektekostenverzekering Artikel 35, zesde lid WWB, staat gemeenten toe een collectieve zorgverzekering voor minima af te sluiten en minima een vergoeding te verstrekken voor de kosten van een aanvullende verzekering, boven op de basisverzekering. Het is gemeenten niet toegestaan om een vergoeding te verstrekken voor het verplichte eigen risico. Daarnaast is de Zorgverzekeringswet van toepassing. Ook deze wet staat gemeenten toe een collectieve aanvullende verzekering (AV) af te sluiten. Tevens is geregeld dat verzekeraars collectiviteitskortingen mogen geven, deze korting mag echter niet hoger zijn dan 10%. Jaarlijks stellen verzekeraars de hoogte van de premies opnieuw vast. Het aanbieden van een collectieve ziektekostenverzekering voor minima (CZM) heeft als voordeel dat burgers met een minimuminkomen goed verzekerd zijn en dat het aantal aanvragen voor bijzondere bijstand wordt gereduceerd. Om die reden heeft de gemeente Oegstgeest al vanaf 2006 een CZM afgesloten a De Doelgroep Alle inwoners van Oegstgeest met een inkomen tot 110% van de toepasselijke bijstandsnorm inclusief het vrij te laten vermogen (art. 34 WWB) kunnen in aanmerking komen voor deze aanvullende ziektekostenverzekering b Kostensoort Oegstgeest verleent een bijdrage in de aanvullende verzekering ter hoogte van de kosten voor de eenvoudigste aanvullende verzekering van de CZM. Vanaf 1 januari 2006 heeft de gemeente Oegstgeest een CZM bij Zorg en Zekerheid afgesloten. Dit betekent dat op dit moment (2012) voor alle deelnemers aan de CZM de AV-Gemeente-Standaard premie van Zorg en Zekerheid volledig wordt vergoed. Minima die kiezen voor een andere

12 aanvullende verzekering (bij de verzekeraar van de CZM of een andere verzekeraar) kunnen eveneens een bijdrage voor deze aanvullende verzekering ontvangen. Deze bijdrage is echter nooit hoger dan de premie voor de AV-Gemeente-standaard van de CZM c Periodiciteit Toetreding tot de AV-Gemeente kan op ieder willekeurig moment worden aangevraagd. Op basis van de nieuwe wetgeving kan voor de aanvullende verzekering weer een heel andere verzekeraar worden gekozen. Gezien het belang van deze keuzevrijheid wordt de premie van iedere aanvullende zorgverzekering vergoed tot maximaal de gemeentelijke bijdrage in de aanvullende verzekering van de CZM. Om te besparen op de verzekeringspremie kunnen klanten kiezen voor een verhoogd eigen risico (waardoor de premie daalt). Oegstgeest hanteert als uitgangspunt dat als men de AV-gemeente wil afsluiten er geen verhoogd eigen risico wordt geaccepteerd. 3.5 Participatie Schoolgaande Kinderen Aangezien het van belang wordt geacht dat kinderen zich door maatschappelijke participatie kunnen ontplooien en ontwikkelen en daarin niet belemmerd worden door de financiële positie van hun ouder(s), kunnen kinderen in de leeftijd vanaf 4 tot 18 jaar van wie de ouders een inkomen hebben tot 110 % van de van toepassing zijnde bijstandsnorm in aanmerking komen voor een bijdrage van 200,- per schoolgaand kind, per kalenderjaar. De bijdrage wordt op aanvraag verstekt. Deze regeling is door de Raad vastgesteld in de verordening participatie schoolgaande kinderen. 3.6 Schuldhulpverlening 3.6.a De Doelgroep Iedere inwoner van Oegstgeest, ongeacht het inkomen of vermogen, kan voor schuldhulpverlening in aanmerking komen. Het gaat daarbij om de ondersteuning van de consulent schuldhulpverlening en niet om bijstand te ontvangen voor aflossing van de schulden. Artikel 49 van de WWB vormt hierop de uitzondering en zegt dat, in tegenstelling tot wat er staat in artikel 13 eerste lid onder g (WWB), weldegelijk bijzondere bijstand voor schulden mogelijk is. 3.6.b Kostensoort Onder schuldhulpverlening vallen drie activiteiten t.w.: 1. schuldsanering 2. schuldbemiddeling 3. aanvraag schuldsanering natuurlijke personen (WSNP) via gerechtelijke tussenkomst Schuldhulpverlening is een activiteit die wordt aangeboden door de gemeente. In principe wordt geen bijdrage in de schulden toegekend. 3.6.c Periodiciteit Schuldhulpverlening kan op ieder moment in het jaar worden aangevraagd. Bij recidiverende klanten zullen nieuwe gevallen voorrang krijgen. Mocht het komen tot een schuldsanering op grond van de WSNP dan zal gedurende maximaal 3 jaar ondersteuning van de consulent plaatsvinden. Bij de overige activiteiten is begeleiding gedurende een jaar het maximum

13 4 VERSTREKKING VAN INDIVIDUELE BIJZONDERE BIJSTAND 4.1 De Aanvraag Bijzondere Bijstand Algemeen. Bij alle aanvragen voor bijzondere bijstand worden de algemeen toepasbare regels en wetgeving uit de WWB gehanteerd. De Gemeente Oegstgeest maakt daarbij gebruik van de wetgeving en jurisprudentie evenals het eigen gemeentelijk beleid. Uiteraard blijft het begrip maatwerk onverminderd van toepassing. De individuele bijzondere bijstand, zoals in dit hoofdstuk omschreven, is dan ook niet limitatief, er kan voor veel meer zaken bijzondere bijstand worden verstrekt. Het doel van dit hoofdstuk is om op hoofdlijnen uniformiteit in de uitvoering te bereiken. Met name op die punten waarbij het lastig is objectief vast te stellen wat een redelijke vergoeding is. Want welke bezoekfrequentie is redelijk wanneer het gaat om een familielid dat langdurig in een inrichting verblijft? Om rechtsongelijkheid te voorkomen regelt deze nota dergelijke zaken. Daarnaast blijven nog allerlei individuele vergoedingen mogelijk. Bijvoorbeeld, wanneer een ernstig ziek kind tijdelijk in een ziekenhuis buiten de regio verblijft, zal een veel hogere bezoekfrequentie vergoed worden. Medisch onderzoek. Wanneer een aanvraag voor bijzondere bijstand medische kosten betreft dient bij twijfel over de noodzaak van de voorziening en de vraag of de voorziening goedkoop en adequaat is, een medisch advies te worden aangevraagd bij een onafhankelijk medische deskundige, zoals een arts via Argonaut of de GGD. Bij gerede twijfel over de noodzaak van een voorziening kan besloten worden om (een gedeelte van) de kosten voor het onderzoek naar de medische noodzaak van een voorziening op de cliënt te verhalen wanneer op basis van dit onderzoek achteraf blijkt dat er geen enkele sprake is van een medische noodzaak. Dit kan alleen wanneer de cliënt hierover van te voren op de hoogte is gesteld. De eigen bijdrage in de kosten van het medisch onderzoek bedraagt maximaal 350,-. Een dergelijke handelswijze wordt ook toegepast wanneer iemand bijzondere bijstand aanvraagt voor de kosten van een medisch onderzoek om vrijgesteld te worden van de inburgeringsplicht Individuele bijstand voor medische kosten Vanaf 1 januari 2006 is iedere Nederlander verzekerd van basiszorg. In de basiszorgverzekering zijn o.a. het standaardbezoek aan de huisarts en het ziekenhuis opgenomen. Uitgangspunt van de wetgever is dat de premie voor deze verzekering voor iedereen betaalbaar moet zijn, daarom kan men bij een lager inkomen in aanmerking komen voor een zorgtoeslag via de Belastingdienst. Het is aan de klant zelf om zich voor aanvullende zorg te verzekeren. Deze aanvullende verzekering kan de gemeente niet verplichten, wel is het gemeenten toegestaan om buitenwettelijk begunstigend beleid toe te passen, door bijvoorbeeld bijzondere bijstand te verstrekken voor de aanvullende verzekering. Bijstandverlening voor de nominale premie of het eigen risico is wettelijk niet toegestaan. Uitgangpunten verstrekking bijzondere bijstand voor medische kosten De wetgever ziet de basiszorgverzekering als een adequate toereikende voorziening. Dit betekent dat de gemeente niet verplicht is om bijzondere bijstand te verstrekken voor medische kosten. Wanneer de gemeente er toch voor kiest om medische kosten te vergoeden is dit buitenwettelijk begunstigend beleid. Dit is toegestaan. De gemeente Oegstgeest hanteert bij dit begunstigende beleid onderstaande uitgangspunten 1) Alleen voor de eigen bijdrage van zorg die onder de basisverzekering valt, kan bijzondere bijstand om niet worden verstrekt. Echter een groot deel van deze kosten valt onder de aanvullende CZM. Als gemeente vergoeden we deze

14 aanvullende verzekering. Wanneer mensen ervoor kiezen om geen gebruik van deze aanvullende verzekering te maken zien we dit als een zelf gekozen risico. Dit betekent concreet dat we geen vergoeding verstrekken voor eigen bijdragen die vergoed zouden zijn wanneer men gekozen had voor de aanvullende verzekering van de CZM. 2) Op dit beleid kan voor een cliënt eenmalig (het betreffende kalenderjaar) een uitzondering worden gemaakt: de cliënt kan in dat geval een vergoeding krijgen, maar wordt er tegelijkertijd op gewezen dat hij daarvoor in de toekomst niet meer in aanmerking komt. Er wordt dan geadviseerd om over te stappen op de AV van de CZM. Uiteraard bestaat er altijd nog de mogelijkheid om in bijzondere gevallen te individualiseren wanneer iemand gegronde redenen heeft om vast te houden aan de aanvullende verzekering elders 3) De vergoeding bedraagt maximaal de kosten voor de meest goedkope en adequate voorziening onder aftrek van de eventuele vergoeding zoals die zou zijn volgens de aanvullende verzekering van Zorg en Zekerheid. Tenzij de eigen aanvullende verzekering een hogere vergoeding kent, dan wordt deze hogere vergoeding verrekend. 4) Niet voor vergoeding komen in aanmerking de eigen bijdragen van de basiszorgverzekering per maand of per dag bij verblijf in een GGZ instelling of een ziekenhuis ed. De reden is dat deze eigen bijdrage gebaseerd is op de besparing van kosten die men normaliter thuis zou hebben zoals eten, drinken ed. Dergelijke eigen bijdragen komen niet voor vergoeding in aanmerking. 5) Voor zorg die niet onder de basisverzekering valt, wordt men geacht zelf te reserveren, deze zorg wordt niet vanuit de bijzondere bijstand vergoed. Een uitzondering vormt de meer basale 2 tandheelkundige zorg, voor deze zorg is bijzondere bijstand in de vorm van een renteloze lening mogelijk. Voorbeeld 1: Cliënt neemt deel aan de CZM en heeft een aanvullende verzekering. Cliënt heeft een eigen bijdrage voor GGZ van 250,-. GGZ zorg valt onder de basisverzekering maar kent een eigen bijdrage. De aanvullende verzekering van CZM vergoedt 200,-. Cliënt kan voor de resterende 50,- bijzondere bijstand aanvragen. Voorbeeld 2: Cliënt is elders verzekerd met aanvullende verzekering. Cliënt heeft een eigen bijdrage voor GGZ van 250,-. GGZ zorg valt onder de basisverzekering maar kent een eigen bijdrage. De aanvullende verzekering van cliënt vergoedt 150,-. Cliënt kan eenmalig voor 100,- bijzondere bijstand aanvragen. Cliënt wordt geadviseerd het jaar daarop gebruik te maken van de CZM met aanvullend pakket en komt verdere jaren maximaal in aanmerking voor een vergoeding zoals die zou zijn geweest wanneer hij zich aanvullend had verzekerd voor de CZM. Voorbeeld 3: Cliënt is elders verzekerd met aanvullende verzekering. Cliënt heeft een eigen bijdrage voor GGZ van 250,-. De aanvullende verzekering van cliënt vergoedt deze 250,- volledig. Cliënt wordt niet geconfronteerd met extra kosten en kaan geen aanvraag indienen voor bijzondere bijstand. Voorbeeld 4: Cliënt heeft geen aanvullende verzekering afgesloten maar heeft een eigen bijdrage voor GGZ van 250,-. GGZ. Cliënt kan eenmalig voor deze 250,- bijzondere bijstand aanvragen, zie verder voorbeeld 2. Voorbeeld 5: Cliënt heeft tandartskosten gemaakt: bijvoorbeeld wortelkanaalbehandeling. Deze behandeling valt niet onder de basiszorg. Cliënt wordt geacht hier zelf voor te reserveren. Wanneer cliënt over onvoldoende middelen beschikt 2 Dat is tandheelkundige zorg zoals extracties, inlays, wortelkanaalbehandeling, plaatjes en tweejaarlijkse periodieke controle. Bruggen en kronen komen niet voor een lening in aanmerking

15 kan cliënt in aanmerking komen voor een renteloze lening, dit moet gezien worden als een vorm van begunstigend beleid. N.B. Goed om te weten: 1) Tandartskosten worden vrijwel niet vergoed vanuit de basiszorgverzekering, dit is geregeld in artikel 2.7 van het Besluit zorgverzekering. Op grond van dit artikel wordt tandheelkundige hulp voor verzekerden van 22 jaar en ouder slechts vergoed voor zover die zorg noodzakelijk is en de patiënt zonder deze hulp geen tandheelkundige functie kan behouden of verwerven. Dit doet zich voor bij patiënten met een ernstige ontwikkelingsstoornis, groeistoornis of verworven afwijking van het tand-kaakmondstelsel, patiënten met een lichamelijke of geestelijke aandoening en patiënten die deze zorg in verband met een andere medische behandeling nodig hebben. 2) Tandheelkundige prothesen worden voor 75% vergoed vanuit de basiszorgverzekering, de aanvullende verzekering van de CZM vergoedt de aanvullende 25%. Wanneer men hiervoor niet verzekerd is geldt het eerste uitgangspunt onder Dus eenmaal een vergoeding omdat men zich het jaar daarna kan verzekeren via de CZM. 3) Tot op heden was over de onderstaande kosten discussie mogelijk: batterijen voor een medisch noodzakelijk hoortoestel; kleding vanwege extra slijtage in verband met prothese; extra waskosten vanwege medisch noodzakelijk gebruik van zalf hogere waskosten vanwege verblijf in een instelling. Deze kosten worden geacht uit de algemene kosten van het bestaan te kunnen worden voldaan. Hogere waskosten bij verblijf in een instelling zijn algemeen gebruikelijk voor deze groep en komen daarom niet voor vergoeding in aanmerking. Bovendien komen personen die kosten maken zoals genoemd bij de laatste drie categorieën in aanmerking voor de bijdrage voor chronisch zieken en gehandicapten. 4) Een eigen bijdrage voortvloeiend uit verstrekkingen AWBZ/Zorgverzekering/WMO kan niet voor bijzondere bijstand in aanmerking komen. Deze eigen bijdrage is gekoppeld aan het inkomen waarbij een minimale eigen bijdrage voor de bijstandsklant kan overblijven. Cumulatie van eigen bijdragen is uitgesloten door de centrale regeling van de inning (Centraal Administratiekantoor CAK) Begrafeniskosten Omschrijving van de kosten Alle kosten die verband houden met de begrafenis of crematie van een overledene, voor zover deze kosten noodzakelijk zijn. Voorliggende voorzieningen Er bestaat geen recht op bijzondere bijstand als een beroep kan worden gedaan op een voorliggende voorziening (artikel 15 lid 1 WWB). Denk in dit geval bijvoorbeeld aan: uitvaart-, levens- of ongevallenverzekering; nalatenschap. Recht op bijzondere bijstand Bijzondere bijstand ten behoeve van uitvaartkosten kan verleend worden aan erfgenamen en bloed- en aanverwanten die krachtens de artikelen van Boek I van het Burgerlijk Wetboek tot onderhoud van de overledene verplicht zouden zijn geweest, voor zover de uitvaartkosten niet uit de nalatenschap voldaan kunnen worden en de erfgenaam of bloed-/aanverwante niet over toereikende middelen beschikt om (zijn aandeel in) de uitvaartkosten te voldoen. De volgende kosten kunnen daarbij als noodzakelijk worden aangemerkt: legeskosten overlijdensakte rouwkaarten

16 werkzaamheden uitvaartverzorger eenvoudige kist grafrechten (voor een algemeen graf, niet voor een graf in eigendom) rouwauto met maximaal 1 volgauto opbaren in rouwcentrum dragers eenvoudige grafzerk Als niet noodzakelijke kosten worden beschouwd: rouwadvertentie kosten eredienst en/of kosten die voortvloeien uit culturele en religieuze achtergrond koffietafel etc. Hoogte bijzondere bijstand De hoogte van de bijzondere bijstand kan worden afgeleid uit de richtprijzen van het NIBUD, zoals opgenomen in de Prijzengids. Op deze voor bijstand in aanmerking komende kosten worden de eventueel aanwezige voorliggende voorziening en de (eventueel) aanwezige draagkracht in mindering gebracht. Vorm bijzondere bijstand De bijzondere bijstand voor uitvaartkosten wordt in beginsel om niet verleend. Aan de bijstand verbonden verplichtingen De beschikking moet vermelden, dat de belanghebbende verplicht is om de verleende bijstand te besteden aan het voldoen van zijn aandeel in de uitvaartkosten van de overledene Onder bewindstelling Omschrijving van de kosten De kosten tengevolge van een door de Kantonrechter uitgesproken onder bewindstelling. Voorliggende voorzieningen Er bestaat geen recht op bijzondere bijstand als een beroep kan worden gedaan op een voorliggende voorziening (artikel 17 Awb). Hiervan is sprake als: de bewindvoering geschied in het kader van de WSNP, dan geldt het Besluit subsidie bewindvoerder schuldsanering als een voorliggende voorziening (artikel 15 lid 1 WWB). Recht op bijzondere bijstand Er bestaat recht op bijzondere bijstand voor de kosten van bewindvoering indien de goederen van een meerderjarige door de Kantonrechter onder bewind zijn gesteld én de kosten van bewindvoering door de Kantonrechter afwijkend van de hoofdregel (5% van de netto opbrengst van de onder bewind staande goederen) zijn vastgesteld. Voor de kosten van bewindvoering in het kader WSNP bestaat geen recht op bijzondere bijstand. Hoogte bijzondere bijstand Het bedrag waarop de Kantonrechter de beloning voor de bewindvoerder afwijkend heeft vastgesteld komt voor bijstandsverlening in aanmerking. Op deze voor bijstand in aanmerking komende kosten worden de eventueel aanwezige voorliggende voorziening en de (eventueel) aanwezige draagkracht, in mindering gebracht. Vorm bijzondere bijstand De bijzondere bijstand voor kosten van bewindvoering wordt in beginsel om niet verleend

17 4.1.4 Curatele Omschrijving van de kosten De kosten tengevolge van een door de Kantonrechter uitgesproken curatele. Voorliggende voorzieningen Er bestaat geen voorliggende voorziening voor de kosten van curatele. Recht op bijzondere bijstand Er bestaat recht op bijzondere bijstand voor kosten van curatele die door de Kantonrechter afwijkend zijn vastgesteld van de hoofdregel van 5% van de netto opbrengst van de onder bewind staande goederen. Hoogte bijzondere bijstand Het bedrag waarop de Kantonrechter de beloning voor de curator heeft vastgesteld komt voor bijstandsverlening in aanmerking. Op deze voor bijstand in aanmerking komende kosten wordt de (eventueel) aanwezige draagkracht in mindering gebracht. Vorm bijzondere bijstand De bijzondere bijstand voor kosten van curatele wordt in beginsel om niet verleend Rechtsbijstand Als een cliënt een juridische procedure wil starten en niet in staat is deze procedure zelf te financieren, kan hij gebruik maklen van gesubsidieerde rechtshulp. Voor deze rechtshulp geldt een eigen bijdrage van 125,- tot 775,-. De hoogte is afhankelijk van het inkomen, en wordt bepaald door het Juridisch Loket. Voor een bijstandgerechtigde geldt de laagste eigen bijdrage. Deze eigen bijdrage kan verder verlaagd worden wanneer cliënt eerst een advies aanvraagt bij het Juridisch Loket. Wanneer het juridisch loket verdere rechtshulp nodig vindt, krijgt cliënt een diagnosedocument mee. Met dit diagnosedocument krijgt cliënt een korting van 51,- 3 op de eigen bijdrage. Bij een strafzaak, asielzaak of bestuurlijke sanctie, geldt de korting altijd en is het diagnosedocument niet nodig. Ditzelfde geldt als een cliënt naar een hogere instantie gaat in een civiele of bestuursrechtelijke zaak (bijvoorbeeld hoger beroep). Slechts in heel bijzondere omstandigheden hoeft iemand niet eerst naar het juridisch loket, bijvoorbeeld als hij op zeer korte termijn gedagvaard is of om medische redenen aan het bed is gekluisterd. De gemeente vergoedt uitsluitend de eigen bijdrage voor rechtshulp minus de korting die men kan krijgen op grond van het diagnosedocument, ongeacht of deze korting daadwerkelijk is verkregen of toegekend. Daarnaast is een vergoeding van de griffierechtkosten en eventuele overige noodzakelijke kosten mogelijk. Deze dient de klant echter aan de gemeente terug te betalen wanneer de tegenpartij veroordeeld wordt tot betaling van de gerechtelijke kosten. Omschrijving kosten Het betreft de kosten met betrekking tot het voeren van gerechtelijke procedures en procedures in bezwaar en beroep. Het betreft (een deel van) de eigen bijdrage voor gesubsidieerde rechtshulp, de eventuele griffierechtkosten en de eventuele overige noodzakelijke kosten (voor deze laatste kosten dient vooraf te worden gevraagd of deze vergoed worden zodat de noodzaak beoordeeld kan worden, bijvoorbeeld wanneer men een deskundige of getuige wil inschakelen). 3 Prijspeil juni

18 Voorliggende voorzieningen Er bestaat geen recht op bijzondere bijstand als een beroep kan worden gedaan op een voorliggende voorziening (artikel 15 lid 1 WWB). Denk in dit verband aan een rechtsbijstandsverzekering. Indien belanghebbende over zo'n verzekering beschikt is het een voorliggende voorziening. Het feit dat belanghebbende geen rechtsbijstandsverzekering heeft afgesloten is geen grond om een verzoek om bijzondere bijstand in de kosten van rechtsbijstand af te wijzen. De Wet op de rechtsbijstand (Wrb) is een voorliggende voorziening. Ook de in-debet-stelling griffierechten is een voorliggende voorziening, voor zover belanghebbende een beroep op deze regeling kan doen. De wet griffierechten in burgerlijke zaken (Wgbz) kent de mogelijkheid van in-debet-stelling. Op grond van deze regeling kan volstaan worden met een lager griffierecht. Recht op bijzondere bijstand Er bestaat uitsluitend recht op bijzondere bijstand voor de eigen bijdrage van rechtsbijstand en de eventuele griffierechtkosten indien op grond van een toevoeging krachtens de Wrb rechtsbijstand is/wordt verleend. Daarbij moet erop gelet worden dat de eigen bijdrage, bij meerdere toevoegingen binnen zes maanden, gehalveerd wordt (anticumulatiebepaling). Een toevoeging (van een advocaat) vindt slechts plaats als de Raad voor de rechtsbijstand de procedure noodzakelijk acht. Of een toevoeging wordt toegewezen hangt van een aantal criteria af. De belangrijkste zijn: Het moet gaan om een juridisch probleem dat bezwaarmaker redelijkerwijs niet zelf kan oplossen en dat hemzelf betreft of zijn minderjarig kind Het moet gaan om een financieel belang van ten minste 250,- Het mag niet gaan om een zaak die bij voorbaat kansloos is Voor de volledigheid benadrukken we dat de volgende kosten niet in aanmerking komen voor bijzondere bijstand: Vertaalkosten Advocaten kunnen namelijk kosteloos gebruik maken van een gesubsidieerd tolkencentrum. Reiskosten van belanghebbende voor het bijwonen van rechtszittingen In beginsel is het niet noodzakelijk dat belanghebbende in persoon aanwezig is op de rechtszitting, zodat reiskosten ten behoeve van belanghebbende niet noodzakelijk zijn. De kosten gemaakt in de bezwaarfase anders dan de eigen bijdrage op grond van de Wrb. Uittreksels uit openbare registers, de kosten hiervor kunnen uit de norm worden voldaan. Verdergaande rechtsbijstand in vervolg op een spreekuuur. Betreffende eigen bijdrage kan uit de norm worden voldaan. Hoogte bijzondere bijstand De hoogte van de bijzondere bijstand is gelijk aan de eigen bijdrage minus de korting die men zou kunnen krijgen met een diagnosedocument of de korting die aan de orde is bij een strafzaak, asielzaak, bestuurlijke sanctie of hoger beroepszaak (ongeacht of deze korting daadwerkelijk verkregen is). Plus de eventuele griffierechtkosten. Vorm bijzondere bijstand Verleen de bijzondere bijstand voor kosten van rechtsbijstand in beginsel om niet (artikel 48 lid 1 WWB). Indien de kosten het gevolg zijn van een tekortschietend besef van verantwoordelijkheid voor de voorziening in het bestaan, verleen de bijzondere bijstand dan in de vorm van borgtocht of een geldlening (artikel 48 lid 2 onder b WWB). Verbind aan de bijstand de volgende verplichtingen De verplichting om uit de toegekende bijzondere bijstand de betreffende kosten te voldoen

19 De verplichting om betalingsbewijzen te overleggen. De verplichting om het eventuele vonnis te overleggen. De verplichting om, indien mogelijk, te verzoeken om veroordeling van de tegenpartij in de proceskosten. De verplichting om wanneer de tegenpartij veroordeeld wordt tot een gehele of gedeeltelijke vergoeding van de proceskosten cliënt zo spoedig mogelijk de in dit kader verstrekte bijstand aan de gemeente dient terug te betalen. Indien nodig: specifieke verplichtingen in verband met het feit dat de bijstand wordt verleend in de vorm van een geldlening of borgtocht Bijzondere bijstand 18 t/m 20 jarigen niet in inrichting Op 1 januari 2012 is de Wet tot wijziging van de Wet werk en bijstand (WWB) en samenvoeging van die wet met de Wet investeren in jongeren (WIJ) in werking getreden. Jongeren van 18 tot 27 jaar vallen daarmee weer onder de WWB. Net als binnen de WIJ kent de aangescherpte WWB voor jongeren van 18 tot 21 jaar wederom lage uitkeringsnormen, omdat deze jongeren geacht worden een beroep te kunnen doen op hun ouders. De normen zijn afgestemd op de niveaus van de Algemene Kinderbijslagwet. Deze normen kunnen niet worden verhoogd met een toeslag, maar in beginsel wel worden verlaagd met een verlaging op grond van de toeslagenverordening. Dat geldt ook voor de jongere die inwoont bij (één van) de ouders. Het argument van de wetgever hiervoor is dat ouders in principe moeten bijdragen in het levensonderhoud van het kind totdat dit 21 jaar is. Wanneer de noodzakelijke kosten van het bestaan van de jongere echter uitgaan boven de lage bijstandsnorm en de jongere voor deze kosten geen beroep kan doen op zijn ouders omdat de middelen van de ouders ontoereikend zijn of het onderhoudsrecht jegens die ouders redelijkerwijs niet te gelde kan worden gemaakt, heeft de jongere op grond van artikel 12 WWB recht op aanvullende bijzondere bijstand voor levensonderhoud, bovenop de lage bijstandsnorm. Bij de beoordeling van een aanvraag om bijzondere bijstand voor de noodzakelijke bestaanskosten voor een jongere, moet worden onderzocht of zelfstandige huisvesting wel of niet noodzakelijk is. Externe motivatie/indicatie Wanneer de jongere aangeeft dat hij niet (langer) thuis kan wonen en de jongere niet officieel uit huis is geplaatst moet een hulpverlenende instantie (bijvoorbeeld RIAGG) een indicatie afgeven dat het niet verantwoord om hem/haar bij de ouders te laten wonen. Bijzondere bijstand voor levensonderhoud De verstrekking van aanvullende bijzondere bijstand aan jongeren van 18 t/m 20 jaar leidt ertoe dat de jongere twee uitkeringen krijgt: de algemene bijstand (lage kinderbijslagnorm inclusief vt) en een aanvullend deel bijzondere bijstand (exclusief vt). De hierna opgenomen richtlijn omtrent de hoogte van de aanvullende bijzondere bijstand geldt enkel als algemeen uitgangspunt. Om te voorkomen dat de 18- tot en met 20-jarige in een betere positie is dan een 21- jarige wordt bij het vaststellen van de hoogte van de bijzondere bijstand rekening gehouden met de eventuele verlagingen van de toeslag zoals die ook zouden gelden voor 21 jarigen op grond van de toeslagenverordening (zoals, schoolverlaterskorting op basis van toeslagenverordening artikel 3 lid 5). Thuiswonenden hebben geen recht op bijzondere bijstand voor levensonderhoud Ouders kunnen aan hun onderhoudsverplichting voldoen door hun kind te laten inwonen. Een thuiswonende kan daarmee dus wel een beroep op zijn ouders doen en heeft daarom geen recht op aanvullende bijzondere bijstand. Hoogte bijzondere bijstand voor uitwonenden Wordt aanvullend op een lage norm van artikel 20 WWB, bijzondere bijstand verstrekt voor levensonderhoud dan wordt de hoogte hiervan in beginsel zodanig vastgesteld, dat

20 de hoogte van de totale bijstandsuitkering (norm algemene bijstand op grond van artikel 20 WWB + bijzondere bijstand op grond van artikel 12 WWB) overeenkomt met hoogte van de bijstandsuitkering (norm + toeslag - verlaging) die in een vergelijkbare situatie zou gelden voor personen van 21 jaar. LET OP: de vakantietoeslag wordt alleen berekend over de norm voor de algemene bijstand en niet over de aanvulling via de bijzondere bijstand. Verhaal Het is meestal niet mogelijk om direct een ouderbijdrage te regelen. Wel zal achteraf tot verhaal van de bijstand worden overgegaan wanneer de ouders nog in beeld zijn. Het is namelijk niet de bedoeling dat de beslissing tot bijstandsverlening afbreuk doet aan de ouderlijke onderhoudsplicht. Vorm bijstand Je verstrekt de bijstand 'om niet'. Indien redelijkerwijs mogelijk wordt de bijstand op grond van artikel 61 WWB op de ouders verhaald. Belastingen en premies Als de bijzondere bijstand wordt verstrekt voor levensonderhoud, zijn over dit bedrag belastingen en premies verschuldigd Bijzondere bijstand 18 t/m 20 jarigen in inrichting Personen van 18 t/m 20 jaar die in een inrichting verblijven, hebben geen recht op algemene bijstand (artikel 13 lid 2 onderdeel a WWB). De inrichting waar ze verblijven voorziet grotendeels in hun algemeen noodzakelijke kosten van het bestaan. Bij personen in deze leeftijdscategorie wordt van de ouders over het algemeen een bijdrage gevraagd in de kosten van het verblijf in de inrichting. Voorliggende voorziening Voor zover de inrichting niet voorziet in de algemeen noodzakelijke kosten van het bestaan, denk aan: ouderbijdrage, zak- en kleedgeld en overige bijzondere kosten die de inrichting niet vergoedt - zal eerst een beroep op de ouders moeten worden gedaan. Deze hebben ingevolge Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek een onderhoudsplicht totdat het kind de leeftijd van 21 jaar heeft bereikt. Alleen wanneer om redenen genoemd in artikel 12 WWB geen beroep op de ouders kan worden gedaan, is verlening van bijzondere bijstand voor levensonderhoud mogelijk. Dit is het geval wanneer de middelen van de ouders ontoereikend zijn of het onderhoudsrecht jegens die ouders redelijkerwijs niet te gelde kan worden gemaakt. Deze situaties komen zeer incidenteel voor. Hoogte van de bijzondere bijstand voor levensonderhoud voor jongeren in een inrichting De bijzondere bijstand voor zak- en kleedgeld verstrekt aan personen van 18 t/m 20 jaar die in een inrichting verblijven, stellen we gelijk aan de norm voor algemene bijstand die geldt voor personen van 21 jaar of ouder die in een inrichting verblijven. Voor zover de ouders wel gedeeltelijk kunnen bijdragen wordt de bijstand verlaagd met het bedrag van die bijdrage. Verhaal Wanneer met toepassing van artikel 12 WWB bijzondere bijstand wordt verleend aan een persoon van 18 t/m 20 jaar dan wordt deze bijstand indien redelijkerwijs mogelijk, tot de grens van de onderhoudsplicht van artikel 395 onderdeel a van Boek 1 BW, verhaald op de onderhoudsplichtige ouders (artikel 62 onderdeel c WWB). Het is meestal niet mogelijk om deze ouderbijdrage direct te regelen. Wel zal achteraf tot verhaal van de bijstand worden overgegaan wanneer de ouders nog in beeld zijn. Let op: de kinderbijslag eindigt op de eerste dag van het kwartaal volgend op de maand waarop het kind 18 jaar is geworden. Tot die tijd ontvangen kinderbijslag wordt in aanmerking genomen

Beleidsregels bijzondere bijstand GEMEENTE WADDINXVEEN BELEIDSREGELS BIJZONDERE BIJSTAND

Beleidsregels bijzondere bijstand GEMEENTE WADDINXVEEN BELEIDSREGELS BIJZONDERE BIJSTAND GEMEENTE WADDINXVEEN BELEIDSREGELS BIJZONDERE BIJSTAND 1 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Alle begrippen die in deze beleidsregels worden gebruikt en die niet in lid 2

Nadere informatie

B&W 30 maart 2010 Gemeenteblad. Vast te stellen de gewijzigde invulling van richtlijn nr. B078 Kosten rechtsbijstand

B&W 30 maart 2010 Gemeenteblad. Vast te stellen de gewijzigde invulling van richtlijn nr. B078 Kosten rechtsbijstand Jaar: 2010 Nummer: 31 Besluit: B&W 30 maart 2010 Gemeenteblad RICHTLIJN NR. B078 KOSTEN RECHTSBIJSTAND Het college van burgemeester en wethouders, Gelet op artikel 35 eerste lid Wet werk en bijstand (WWB)

Nadere informatie

Moment aanvragen bijzondere bijstand (terugwerkende kracht) (B062)

Moment aanvragen bijzondere bijstand (terugwerkende kracht) (B062) Samenvatting wijzigingen Algemeen Over het algemeen zijn er voor bijgevoegde richtlijnen weinig inhoudelijke wijzigingen. Wel is het beleid weer meer in overstemming gebracht met Venlo. We willen in plaats

Nadere informatie

Afdeling Maatschappij Gemeente Oegstgeest

Afdeling Maatschappij Gemeente Oegstgeest Beleidsregels Inkomensondersteuning Participatiewet 2015 (Minimabeleidsregels) Afdeling Maatschappij Gemeente Oegstgeest 2015 Inhoudsopgave 2 1 Inleiding 3 1.1 Doelstelling van deze nota 3 1.2 Voorbeeldbeleid

Nadere informatie

AANVULLENDE (EXTRA) ZIEKTEKOSTENVERZEKERING AVX EN TAND-G-PAKKET

AANVULLENDE (EXTRA) ZIEKTEKOSTENVERZEKERING AVX EN TAND-G-PAKKET Afdeling Samenleving Richtlijn 560 AANVULLENDE (EXTRA) ZIEKTEKOSTENVERZEKERING AVX EN TAND-G-PAKKET Algemeen Met ingang van 1 januari 2006 is iedere Nederlander verplicht een zorgverzekering af te sluiten.

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR600618_1

CVDR. Nr. CVDR600618_1 CVDR Officiële uitgave van Oegstgeest. Nr. CVDR600618_1 15 december 2016 Beleidsregels van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oegstgeest houdende Beleidsregels Inkomensondersteuning

Nadere informatie

Bijlage 1 Opties voor gemeentelijke ondersteuning van chronisch zieken en gehandicapten en advies voor keuze uit opties

Bijlage 1 Opties voor gemeentelijke ondersteuning van chronisch zieken en gehandicapten en advies voor keuze uit opties Bijlage 1 Opties voor gemeentelijke ondersteuning van chronisch zieken en gehandicapten en advies voor keuze uit opties In deze bijlage behandelen we kort vijf opties die de gemeente kan inzetten bij de

Nadere informatie

Nieuwsbrief Minimabeleid 2010 Gemeente Schagen

Nieuwsbrief Minimabeleid 2010 Gemeente Schagen Nieuwsbrief Minimabeleid 2010 Gemeente Schagen JANUARI, 2010 In deze nieuwsbrief wordt u geïnformeerd over de volgende onderwerpen: de individuele bijzondere bijstand; de categoriale bijzondere bijstand;

Nadere informatie

VERSTREKKING VAN DE BIJZONDERE BIJSTAND

VERSTREKKING VAN DE BIJZONDERE BIJSTAND MINIMABELEID 2006 Afdeling Welzijn, Sociale Zaken en Onderwijs Gemeente Oegstgeest December 2005 INHOUDSOPGAVE 1 1 INLEIDING 3 1.1 Uitgangspunten WWB 3 1.2 Inkomensbeleid en categoriale voorzieningen 3

Nadere informatie

Financiële regeling voor langdurige minima: langdurigheidstoeslag

Financiële regeling voor langdurige minima: langdurigheidstoeslag Agendanr. : Doc.nr : B2003 14372 Afdeling: : Sociale Zaken en Werkgelegenheid B&W-VOORSTEL Onderwerp : Langdurigheidstoeslag 2003 Financiële regeling voor langdurige minima: langdurigheidstoeslag Algemeen:

Nadere informatie

Waar kunt u bijzondere bijstand voor aanvragen?

Waar kunt u bijzondere bijstand voor aanvragen? Waar kunt u bijzondere bijstand voor aanvragen? In het overzicht vindt u de meest voorkomende kostensoorten waarvoor u bijzondere bijstand kunt aanvragen. Deze bijzondere bijstand hoeft u niet terug te

Nadere informatie

B e s l u i t: Vast te stellen de Beleidsregels bijzondere bijstand zorg en minimabeleid gemeente Aalten.

B e s l u i t: Vast te stellen de Beleidsregels bijzondere bijstand zorg en minimabeleid gemeente Aalten. Beleidsregels bijzondere bijstand zorg en minimabeleid Het college van burgemeester en wethouders, Gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht: B e s l u i t: Vast te stellen de Beleidsregels

Nadere informatie

besluit vast te stellen de Verordening bijzondere bijstand 2015 gemeente Heerde.

besluit vast te stellen de Verordening bijzondere bijstand 2015 gemeente Heerde. Raadsbesluit De raad van de gemeente Heerde; gelezen het voorstel van het college d.d. 11 november 2014; gelet op artikel 35 van de Participatiewet; besluit vast te stellen de Verordening bijzondere bijstand

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Deurne.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Deurne. Gemeenteblad nr. 286, 3 maart 2016 BELEIDSREGELS BIJZONDERE BIJSTAND DEURNE 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Deurne. In aanmerking nemende dat: - het omwille van een uniforme

Nadere informatie

Regeling maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen

Regeling maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen B138 - Aangewezen groepen voor categoriale bijzondere bijstand Wijziging: toevoeging van de Regeling maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen. De richtlijn bevat de volgende regelingen: Regeling

Nadere informatie

I-SZ/2015/1803. Beleidsregels Bijzondere bijstand en Minimabeleid - Algemene bepalingen 2015

I-SZ/2015/1803. Beleidsregels Bijzondere bijstand en Minimabeleid - Algemene bepalingen 2015 I-SZ/2015/1803 Beleidsregels Bijzondere bijstand en Minimabeleid - Algemene bepalingen 2015 Definitieve vaststelling Besluit College d.d. 1 september 2015 . Beleidsregels Bijzondere bijstand en Minimabeleid

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wierden; Vast te stellen: de Beleidsregels bijzondere bijstand gemeente Wierden 2013.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wierden; Vast te stellen: de Beleidsregels bijzondere bijstand gemeente Wierden 2013. Beleidsregels bijzondere bijstand gemeente Wierden 2013 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wierden; gelet op artikel 35 van de Wet werk en bijstand; Besluit: Vast te stellen: de

Nadere informatie

Collectieve zorgverzekering. Informatieblad bijzondere bijstand voor inwoners van Zuidplas (Bij de brochure bijzondere bijstand)

Collectieve zorgverzekering. Informatieblad bijzondere bijstand voor inwoners van Zuidplas (Bij de brochure bijzondere bijstand) Informatieblad bijzondere bijstand voor inwoners van Zuidplas (Bij de brochure bijzondere bijstand) In dit informatieblad staan voorbeelden van bijzondere kosten die vaak voorkomen. Het is geen volledige

Nadere informatie

Versie 2.4. BELEIDSREGELS TEGEMOETKOMING ONDERSTEUNINGSFONDS CHRONISCH ZIEKEN EN GEHANDICAPTEN 2015 Gemeente Breda

Versie 2.4. BELEIDSREGELS TEGEMOETKOMING ONDERSTEUNINGSFONDS CHRONISCH ZIEKEN EN GEHANDICAPTEN 2015 Gemeente Breda Versie 2.4 BELEIDSREGELS TEGEMOETKOMING ONDERSTEUNINGSFONDS CHRONISCH ZIEKEN EN GEHANDICAPTEN 2015 Gemeente Breda 1 Beleidsregels tegemoetkoming Ondersteuningsfonds chronisch zieken en gehandicapten 2015

Nadere informatie

Regeling maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen

Regeling maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen B138 Aangewezen groepen voor categoriale bijzondere bijstand Wijziging: aanpassing van de bedragen voor 2013. Bij de regeling collectieve ziektekostenverzekering minima is de term bijstandsconsulent gewijzigd

Nadere informatie

Iedereen kan meedoen financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen

Iedereen kan meedoen financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen Iedereen kan meedoen financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen Voor mensen met een laag inkomen en weinig vermogen is het niet altijd gemakkelijk om rond te komen. Een keer een

Nadere informatie

B&W 30 maart 2010 Gemeenteblad

B&W 30 maart 2010 Gemeenteblad Jaar: 2010 Nummer: 32 Besluit: B&W 30 maart 2010 Gemeenteblad RICHTLIJN NR. B075 UITVAARTKOSTEN Het college van burgemeester en wethouders, Gelet op artikel 35 eerste lid Wet werk en bijstand (WWB) Besluit:

Nadere informatie

De Raad van de gemeente Ede,

De Raad van de gemeente Ede, De Raad van de gemeente Ede, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Ede d.d. 11 november 2014; gelet op artikel 8, eerste lid, onderdeel b, en tweede lid, van de Participatiewet; overwegende

Nadere informatie

Onderwerp: Verordening persoonlijk minimabudget gemeente Overbetuwe 2015

Onderwerp: Verordening persoonlijk minimabudget gemeente Overbetuwe 2015 Onderwerp: Verordening persoonlijk minimabudget gemeente Overbetuwe 2015 Ons kenmerk: 14RB000110 Nr. 8f De raad van de gemeente Overbetuwe; gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

Overzicht huidige minimaregelingen

Overzicht huidige minimaregelingen Datum 10 juni 2014 1 (7) Overzicht huidige minimaregelingen Auteur Eveline Bal, Beleidsadviseur Werk & Inkomen Het huidige minimabeleid van de gemeente Nieuwegein kent verschillende instrumenten ter bestrijding

Nadere informatie

Bijzondere bijstand en minimaregelingen

Bijzondere bijstand en minimaregelingen Bijzondere bijstand en minimaregelingen De gemeente Duiven kent vier vormen van inkomensondersteuning. In deze folder leest u informatie over. 1. Bijzondere bijstand 2. Minimabeleid 3. Individuele inkomenstoeslag

Nadere informatie

Heeft u een laag inkomen? Dan hebben wij een aantal regelingen waar u gebruik van kunt maken.

Heeft u een laag inkomen? Dan hebben wij een aantal regelingen waar u gebruik van kunt maken. FOLDER: Minimabeleid inwoners gemeente Ooststellingwerf 2009 Heeft u een laag inkomen? Dan hebben wij een aantal regelingen waar u gebruik van kunt maken. Extra inkomen U krijgt een bijdrage van de gemeente

Nadere informatie

Vast te stellen: de beleidsregel "tegemoetkoming meerkosten" en "maatwerkvoorziening chronisch zieken, gehandicapten en ouderen".

Vast te stellen: de beleidsregel tegemoetkoming meerkosten en maatwerkvoorziening chronisch zieken, gehandicapten en ouderen. Zaaknummer: Z-15-52773 Documentnummer: 10-15-22340 Het college van burgemeester en wethouders van Medemblik; Gelet op artikel 12 van het besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Medemblik 2015,

Nadere informatie

Iedereen kan meedoen. Financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen

Iedereen kan meedoen. Financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen Iedereen kan meedoen Financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen Voor mensen met een laag inkomen en weinig vermogen is het niet altijd gemakkelijk om rond te komen. Een keer een

Nadere informatie

Samenleving 1 13. SAM

Samenleving 1 13. SAM Samenleving 1 13. SAM 13.01. Sociale zaken: Sociale Zekerheid Eindterm 13.01. De kandidaat kan het stelsel van de Sociale Zekerheid in Nederland omschrijven. 13.01.01. Kan de Werknemersverzekeringen, de

Nadere informatie

Gemeente Den Haag. rv 126. Voorstel van het college inzake aanpassing verordening langdurigheidstoeslag 2012 ten gevolge van vervallen huishoudtoets.

Gemeente Den Haag. rv 126. Voorstel van het college inzake aanpassing verordening langdurigheidstoeslag 2012 ten gevolge van vervallen huishoudtoets. rv 126 Dienst Sociale zaken en Werkgelegenheidsprojecten BSW/2012.129 RIS 254101_121211 Gemeente Den Haag Voorstel van het college inzake aanpassing verordening langdurigheidstoeslag 2012 ten gevolge van

Nadere informatie

Zundertse Regelgeving

Zundertse Regelgeving *ZD17044734* Zundertse Regelgeving Zaaknummer: Z17-006503 Documentnummer: ZD17044734 Rubriek: Maatschappelijke zorg en welzijn Naam regeling: Beleidsregels bijzondere bijstand gemeente Zundert 2018 Citeertitel:

Nadere informatie

- Intrekking van publicatie GB2010-058 op 7 april 2011. Gemeenteblad Nijmegen. Jaartal / nummer 2011 / 042

- Intrekking van publicatie GB2010-058 op 7 april 2011. Gemeenteblad Nijmegen. Jaartal / nummer 2011 / 042 Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2011 / 042 Naam Beleidsregels bijzondere bijstandsverlening Wet werk en bijstand (2011) Publicatiedatum 6 april 2011 Opmerkingen - Vaststelling van de beleidsregels

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Datum Raadsvergadering: Bestuurlijk hoofdthema: BBVnummer: 108667 Raadsvoorstel: 109814 Portefeuillehouder: Maret Rombout Paraaf controller: Datum Paraaf Onderwerp Vaststelling

Nadere informatie

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 2012;

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 2012; RAADSBESLUIT De raad van de gemeente Hilversum, Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 2012; Gelet op: - artikel 147 van de Gemeentewet en; - artikel 36 en artikel 8, eerste

Nadere informatie

Wat is bijzondere bijstand? informatiefolder

Wat is bijzondere bijstand? informatiefolder Wat is bijzondere bijstand? informatiefolder Wat is bijzondere bijstand? Bijzondere bijstand is een uitkering die bedoeld is om extra of hoge kosten mee te kunnen betalen. U kunt recht hebben op bijzondere

Nadere informatie

Beleidsregels bijzondere bijstand WIHW 2016

Beleidsregels bijzondere bijstand WIHW 2016 Beleidsregels bijzondere bijstand WIHW 2016 Het dagelijks bestuur van WIHW; Gelezen het advies van de Regionale Cliëntenraad WIHW; Gelet op de artikel 35 van de Participatiewet; Besluit vast te stellen

Nadere informatie

Verordening individuele bijzondere bijstand RSDHW 2015

Verordening individuele bijzondere bijstand RSDHW 2015 Verordening individuele bijzondere bijstand RSDHW 2015 Het algemeen bestuur van de Regionale Sociale Dienst Hoeksche Waard (RSDHW); Gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van de RSDHW d.d. 22 december

Nadere informatie

Beleidsregel individuele bijzondere bijstand Kerkrade 2015

Beleidsregel individuele bijzondere bijstand Kerkrade 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Kerkrade. Nr. 83666 31 december 2014 Beleidsregel individuele bijzondere bijstand Kerkrade 2015 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE RICHTLIJNEN Artikel 1 begripsbepalingen

Nadere informatie

Toelichting bij de Beleidsregel bijzondere bijstand

Toelichting bij de Beleidsregel bijzondere bijstand Toelichting bij de Beleidsregel bijzondere bijstand Artikel 1 Begripsomschrijvingen Begrippen die in de Participatiewet voorkomen hebben in deze beleidsregel dezelfde betekenis als in de Participatiewet.

Nadere informatie

BELEIDSREGELS BIJZONDERE BIJSTAND HELMOND 2015

BELEIDSREGELS BIJZONDERE BIJSTAND HELMOND 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Helmond. Nr. 3054 12 januari 2016 BELEIDSREGELS BIJZONDERE BIJSTAND HELMOND 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond. In aanmerking

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 augustus 2012;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 augustus 2012; Verordening activiteitenbijdrage 2013-A kenmerk 106100 De raad van de gemeente Oldebroek; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 augustus 2012; gelet op artikel 8 lid 1 onderdeel g,

Nadere informatie

B&W 30 maart 2010 Gemeenteblad RICHTLIJN NR. B101 DUURZAME GEBRUIKSGOEDEREN EN INRICHTINGSKOSTEN

B&W 30 maart 2010 Gemeenteblad RICHTLIJN NR. B101 DUURZAME GEBRUIKSGOEDEREN EN INRICHTINGSKOSTEN Jaar: 2010 Nummer: 30 Besluit: B&W 30 maart 2010 Gemeenteblad RICHTLIJN NR. B101 DUURZAME GEBRUIKSGOEDEREN EN INRICHTINGSKOSTEN Het college van burgemeester en wethouders, Gelet op artikel 35 eerste lid

Nadere informatie

Verordening langdurigheidstoeslag Wet werk en bijstand 2013

Verordening langdurigheidstoeslag Wet werk en bijstand 2013 Verordening langdurigheidstoeslag Wet werk en bijstand 2013 Datum De raad van de gemeente Someren; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Someren d.d. gezien het advies

Nadere informatie

Toelichting Toeslagenverordening WWB gemeente Rijssen-Holten 2013

Toelichting Toeslagenverordening WWB gemeente Rijssen-Holten 2013 Toelichting Toeslagenverordening WWB gemeente Rijssen-Holten 2013 Algemene toelichting De gemeenteraad dient op grond van artikel 8 eerste lid onder c juncto artikel 30 van de Wet werk en bijstand (WWB)

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van (datum);

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van (datum); Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Leeuwarden 2015-2 De raad van de gemeente Leeuwarden; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van (datum); gelet op artikel

Nadere informatie

VERORDENING LANGDURIGHEIDSTOESLAG WWB 2013 GEMEENTE NOORD-BEVELAND

VERORDENING LANGDURIGHEIDSTOESLAG WWB 2013 GEMEENTE NOORD-BEVELAND VERORDENING LANGDURIGHEIDSTOESLAG WWB 2013 GEMEENTE NOORD-BEVELAND Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Begrippen. 1 Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden

Nadere informatie

Met ingang 2015 zijn er op het gebied van de bijzondere bijstand een aantal zaken veranderd.

Met ingang 2015 zijn er op het gebied van de bijzondere bijstand een aantal zaken veranderd. Bijzondere bijstand U kunt onverwacht voor noodzakelijke uitgaven komen te staan als gevolg van bijzondere individuele omstandigheden. Als u daarbij een laag inkomen heeft en geen of weinig vermogen dan

Nadere informatie

MEMO. Lokaal. Geachte raad,

MEMO. Lokaal. Geachte raad, MEMO Aan: De gemeenteraad Van: Het college van B&W Onderwerp: Overzicht van minimaregelingen 3 november 2015 Bijlage: bijstandsnormen hoogbijstand Afschrift aan: snor Geachte raad, Op uw verzoek, gedaan

Nadere informatie

Verordening persoonlijk minimabudget gemeente Overbetuwe 2014

Verordening persoonlijk minimabudget gemeente Overbetuwe 2014 Onderwerp: Verordening persoonlijk minimabudget gemeente Overbetuwe 2014 Ons kenmerk: 13RB000157 Nr. 14a De raad van de gemeente Overbetuwe; gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

Bijzondere bijstand kunt u aanvragen binnen 12 maanden nadat u deze kosten hebt gemaakt. U moet wel alle rekeningen en nota s bewaren.

Bijzondere bijstand kunt u aanvragen binnen 12 maanden nadat u deze kosten hebt gemaakt. U moet wel alle rekeningen en nota s bewaren. Weet u hoe u een bijdrage kunt krijgen voor de kosten die u maakt? Verschillende vergoedingen van de gemeente zijn mogelijk als de kosten voor u te hoog oplopen. Dat is mooi, maar tegelijkertijd lastig.

Nadere informatie

Verordening langdurigheidstoeslag WWB gemeente Kaag en Braassem 2012.

Verordening langdurigheidstoeslag WWB gemeente Kaag en Braassem 2012. De raad van de gemeente Kaag en Braassem; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 31 juli 2012; gelet op de artikelen 8, 1 e lid, onder d, 2 e lid, onder b en 36 van de Wet werk en bijstand;

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Beleidsregels Haarlempas Oplegvel Collegebesluit Portefeuille H. van der Molen Auteur Dhr. F. Hermans Telefoon 5114046 E-mail: fhermans@haarlem.nl SZW/BB Reg.nr. 2009/23366 Te kopiëren: A B &

Nadere informatie

De gemeente Hulst hanteert geen drempelbedrag als bedoeld in artikel 35 lid 2 WWB.

De gemeente Hulst hanteert geen drempelbedrag als bedoeld in artikel 35 lid 2 WWB. Burgemeester en wethouders van de gemeente Hulst, overwegende, dat het van belang is in het kader van de uitvoering van artikel 35 van de Wet Werk en Bijstand (WWB) beleidsregels te hanteren; gelet op

Nadere informatie

Beleidsregels Armoedebeleid gemeente Aalten 2016

Beleidsregels Armoedebeleid gemeente Aalten 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Aalten. Nr. 26720 8 maart 2016 Beleidsregels Armoedebeleid gemeente Aalten 2016 Het college van burgemeester en wethouders; gelet op de Participatiewet en de

Nadere informatie

Algemene uitgangspunten bijzondere bijstandsbeleid ISD Bollenstreek

Algemene uitgangspunten bijzondere bijstandsbeleid ISD Bollenstreek Algemene uitgangspunten bijzondere bijstandsbeleid ISD Bollenstreek Artikel 1 Uitgangspunten Bij het tot stand komen van het bijzondere bijstandsbeleid spelen de volgende uitgangspunten een rol: 1. Geen

Nadere informatie

VERORDENING LANGDURIGHEIDSTOESLAG GEMEENTE BUREN

VERORDENING LANGDURIGHEIDSTOESLAG GEMEENTE BUREN VERORDENING LANGDURIGHEIDSTOESLAG GEMEENTE BUREN De Raad van de gemeente Buren, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 15 mei 2012, gelet op artikel 8 lid 1 onderdeel d,

Nadere informatie

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Aanpassing bijstandsbeleid / compensatie van de Wtcg en Cer

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Aanpassing bijstandsbeleid / compensatie van de Wtcg en Cer COLLEGEVOORSTEL Onderwerp Aanpassing bijstandsbeleid / compensatie van de Wtcg en Cer Te besluiten om 1. Het minimabeleid met ingang van 1 januari 2015 aan te passen door wijziging van de richtlijnen;

Nadere informatie

B&W-nr.:06.0700 d.d. 06-06-2006. Wijziging Beleidsregels Bijzondere Bijstand

B&W-nr.:06.0700 d.d. 06-06-2006. Wijziging Beleidsregels Bijzondere Bijstand Raadsaanbiedingsformulier Rv nr. Opsteller Naam: Piet Minderhoud B&W.nr.: 06.0700 Dienst: SOZA Telefoon: 516 7393 Verantwoordelijk portef.houder: Sociale Zaken B&W-besluit d.d: 6 juni 2006 en Cultuur Meningsvormend

Nadere informatie

Deelplan Minimabeleid Beleidsplan sociaal domein 2015-2018

Deelplan Minimabeleid Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Deelplan Minimabeleid Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Gemeente Noordoostpolder 19 augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Doelen en doelgroep... 4 2.1. Doelen... 4 2.1.1.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Uw aantekeningen ... Inhoudsopgave Inleiding 3 ...

Inhoudsopgave. Uw aantekeningen ... Inhoudsopgave Inleiding 3 ... Uw aantekeningen... Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 De mogelijkheden op een rij 4 1. Bijdrage maatschappelijke activiteiten (RBMA) 4 2. Extra bijdrage voor ouderen 4 3. Tegemoetkoming voor chronisch

Nadere informatie

Meer vóór mensen met minder

Meer vóór mensen met minder Meer vóór mensen met minder Iedereen zit wel eens krap bij kas. Maar wie al jarenlang een laag inkomen heeft, zit altijd krap. Door de steeds maar stijgende lasten, onverwachte uitgaven of bijzondere kosten

Nadere informatie

Beleidsregels tegemoetkoming meerkosten chronisch zieken 2015

Beleidsregels tegemoetkoming meerkosten chronisch zieken 2015 Beleidsregels tegemoetkoming meerkosten chronisch zieken 2015 Artikel 1 Begripsomschrijving en algemene bepalingen 1. In deze beleidsregels wordt verstaan onder: - belanghebbende: de belanghebbende, als

Nadere informatie

Verordening persoonlijk participatiebudget Roerdalen 2014.

Verordening persoonlijk participatiebudget Roerdalen 2014. Verordening persoonlijk participatiebudget Roerdalen 2014. Artikel 1 Begripsbepalingen 1. In deze verordening wordt verstaan onder : a. wet: Wet werk en bijstand; b. bijstandsnorm: de bijstandsnorm bedoeld

Nadere informatie

Artikel 3. Draagkracht Bijzondere bijstand wordt verleend met inachtneming van de draagkracht van de belanghebbende en zijn gezin.

Artikel 3. Draagkracht Bijzondere bijstand wordt verleend met inachtneming van de draagkracht van de belanghebbende en zijn gezin. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Bergen op Zoom. Nr. 29647 24 februari 2017 Beleidsregels bijzondere bijstand 2017 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen op Zoom;

Nadere informatie

De Wtcg en CER afgeschaft; op naar gemeentelijk maatwerk! Regiobijeenkomsten Wmo 2015. Februari 2014

De Wtcg en CER afgeschaft; op naar gemeentelijk maatwerk! Regiobijeenkomsten Wmo 2015. Februari 2014 De Wtcg en CER afgeschaft; op naar gemeentelijk maatwerk! Regiobijeenkomsten Wmo 2015 Februari 2014 Doel: Met elkaar in gesprek over mogelijkheden gemeentelijk beleid Agenda 1. Voorgeschiedenis wetsvoorstel,

Nadere informatie

De helpende hand bijzondere bijstand en andere regelingen

De helpende hand bijzondere bijstand en andere regelingen De helpende hand bijzondere bijstand en andere regelingen 1 Inhoudsopgave Bijzondere bijstand, wat is dat? 3 1. Wanneer komt u in aanmerking voor bijzondere bijstand? 3 2. Vorm van de bijzondere bijstand

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Ede (Gelderland)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Ede (Gelderland) Beleidsregels individuele inkomenstoeslag Ede Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ede, gelet op artikel 36 van de Participatiewet en de Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 13 januari 2011;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 13 januari 2011; De raad van de gemeente Schiermonnikoog; overwegende, dat het noodzakelijk is het verstrekken van toeslagen en het verlagen van uitkeringen van bijstandsgerechtigden jonger dan 65 jaar bij verordening

Nadere informatie

brochure minimaregelingen Iedereen doet mee

brochure minimaregelingen Iedereen doet mee brochure minimaregelingen Iedereen doet mee juli 2013 1 Inhoudsopgave Bijzondere bijstand, wat is dat? 3 1. Wanneer komt u in aanmerking voor bijzondere bijstand? 3 2. Vorm van de bijzondere bijstand 4

Nadere informatie

De eerste nieuwsbrief in het nieuwe jaar willen we graag beginnen door u alle geluk en gezondheid toe te wensen!

De eerste nieuwsbrief in het nieuwe jaar willen we graag beginnen door u alle geluk en gezondheid toe te wensen! NIEUWSBRIEF SOCIALE ZEKERHEID JANUARI 2007 De eerste nieuwsbrief in het nieuwe jaar willen we graag beginnen door u alle geluk en gezondheid toe te wensen! In deze nieuwsbrief leest u eerst over de nieuwe

Nadere informatie

Afdeling Samenleving Richtlijn 565 Ingangsdatum: 01-11-2012 DRAAGKRACHTBEREKENING

Afdeling Samenleving Richtlijn 565 Ingangsdatum: 01-11-2012 DRAAGKRACHTBEREKENING Afdeling Samenleving Richtlijn 565 Ingangsdatum: 01-11-2012 DRAAGKRACHTBEREKENING Algemeen Op grond van artikel 35 WWB heeft men recht op bijzondere bijstand voor zover men niet beschikt over de middelen

Nadere informatie

Behandelend ambtenaar F. Tinselboer, 0595-750304 gemeente@winsum.nl (t.a.v. F. Tinselboer)

Behandelend ambtenaar F. Tinselboer, 0595-750304 gemeente@winsum.nl (t.a.v. F. Tinselboer) Vergadering : 16 mei 2006 Agendanummer: 7 Status: hamerstuk Behandelend ambtenaar F. Tinselboer, 0595-750304 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. F. Tinselboer) Aan de gemeenteraad, Onderwerp: Aanvullend

Nadere informatie

BELEIDSREGELS FORFAITAIRE TEGEMOETKOMING MEERKOSTEN ZORG 2015

BELEIDSREGELS FORFAITAIRE TEGEMOETKOMING MEERKOSTEN ZORG 2015 BELEIDSREGELS FORFAITAIRE TEGEMOETKOMING MEERKOSTEN ZORG 2015 Vanaf 1 januari 2015 kan bij het college van Venlo een aanvraag voor een financiële tegemoetkoming in de meerkosten worden ingediend voor zover

Nadere informatie

Verordening. Verordening individuele inkomenstoeslag 2015

Verordening. Verordening individuele inkomenstoeslag 2015 Verordening Verordening individuele inkomenstoeslag 2015 Artikel 1 Begrippen In deze verordening wordt verstaan onder: a. Inkomen: totaal van inkomen, bedoeld in artikel 32 van de Participatiewet en de

Nadere informatie

Beleidsregels bijzondere bijstand 2015 gemeente Velsen

Beleidsregels bijzondere bijstand 2015 gemeente Velsen Beleidsregels bijzondere bijstand 2015 gemeente Velsen Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen besluit vast te stellen de Beleidsregels bijzondere bijstand 2015 gemeente Velsen.

Nadere informatie

op voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 13 november 2014, no.za. 14-30185/DV.14-415, afdeling Samenleving;

op voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 13 november 2014, no.za. 14-30185/DV.14-415, afdeling Samenleving; No. 19. De raad van de gemeente Vlagtwedde; op voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 13 november 2014, no.za. 14-30185/DV.14-415, afdeling Samenleving; gelet op artikel 8, eerste lid, aanhef en

Nadere informatie

Hieronder staat een overzicht van de belangrijkste kosten die voor bijzondere bijstand in aanmerking komen en welke voorwaarden hierbij horen.

Hieronder staat een overzicht van de belangrijkste kosten die voor bijzondere bijstand in aanmerking komen en welke voorwaarden hierbij horen. WAAR KUNT U BIJZONDERE BIJSTAND VOOR AANVRAGEN? Hieronder staat een overzicht van de belangrijkste kosten die voor bijzondere bijstand in aanmerking komen en welke voorwaarden hierbij horen. Deze bijzondere

Nadere informatie

BELEIDSREGELS BIJZONDERE BIJSTAND EN AMSTELVEENPAS GEMEENTE AMSTELVEEN. HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1. Begripsomschrijving.

BELEIDSREGELS BIJZONDERE BIJSTAND EN AMSTELVEENPAS GEMEENTE AMSTELVEEN. HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1. Begripsomschrijving. BELEIDSREGELS BIJZONDERE BIJSTAND EN AMSTELVEENPAS GEMEENTE AMSTELVEEN. HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1. Begripsomschrijving. Voor de toepassing van deze beleidsregels wordt verstaan onder:

Nadere informatie

TOELICHTING VERORDENINGEN WERK EN INKOMEN GEMEENTE HATTEM Bijlage bij raadsvoorstel

TOELICHTING VERORDENINGEN WERK EN INKOMEN GEMEENTE HATTEM Bijlage bij raadsvoorstel TOELICHTING VERORDENINGEN WERK EN INKOMEN GEMEENTE HATTEM Bijlage bij raadsvoorstel OVERZICHT VERORDENINGEN Huidig Toeslagenverordening WWB 2010; 1. Toeslagenverordening WWB 2012; Maatregelenverordening

Nadere informatie

Vastgestelde Beleidsregels - Beleidsregels inkomensondersteuning participatiewet gemeente Zoeterwoude 2015

Vastgestelde Beleidsregels - Beleidsregels inkomensondersteuning participatiewet gemeente Zoeterwoude 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Zoeterwoude Publicatiedatum: 04-05-2015 Nummer gemeenteblad: 0491 Vastgestelde Beleidsregels - Beleidsregels inkomensondersteuning participatiewet gemeente

Nadere informatie

De beleidsregels treden in werking, de dag na publicatie, 21 februari 2013.

De beleidsregels treden in werking, de dag na publicatie, 21 februari 2013. Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2013 / 039 Naam Beleidsregels inkomensondersteuning Wet werk en bijstand 2013 Publicatiedatum 20 februari 2013 Opmerkingen - Besluit van Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

Raadsvoorstel 4 juli 2012 AB RV

Raadsvoorstel 4 juli 2012 AB RV Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 4 juli 2012 AB12.00617 RV2012.060 Gemeente Bussum Vaststellen Regeling 65 Plus Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Aan de gemeenteraad.

Nadere informatie

Nota. Nota openbaar: Ja. Nummer: 14INT04226. Invulling Wet chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en Compensatie Eigen Risico (CER) Onderwerp:

Nota. Nota openbaar: Ja. Nummer: 14INT04226. Invulling Wet chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en Compensatie Eigen Risico (CER) Onderwerp: Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 14INT04226 II Onderwerp: II Datum vergadering^ Ö Nota openbaar: Ja Invulling Wet chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en Compensatie Eigen Risico (CER)

Nadere informatie

Nr.: 8.3 Onderwerp: Aanpassing Verordening Langdurigheidstoeslag WWB. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.

Nr.: 8.3 Onderwerp: Aanpassing Verordening Langdurigheidstoeslag WWB. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. Nr.: 8.3 Onderwerp: Aanpassing Verordening Langdurigheidstoeslag WWB De raad van de gemeente Lopik; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 24 januari 2012; gelet op de bepalingen van

Nadere informatie

Nieuwsbrief van de maand december 2010 van de cliëntenraad sociale zekerheid te Hulst.

Nieuwsbrief van de maand december 2010 van de cliëntenraad sociale zekerheid te Hulst. Nieuwsbrief van de maand december 2010 van de cliëntenraad sociale zekerheid te Hulst. Geachte lezers. De Cliëntenraad sociale zekerheid te Hulst probeert het minimabeleid van Hulst ten gunste van u te

Nadere informatie

Gemeente Noord Beveland

Gemeente Noord Beveland Gemeente Noord Beveland Aan inwoners 65- en 65+ Gemeente Noord-Beveland M.A. de Ruijterlaan 2 Postbus 2118 4460 MC GOES Tel. (0113) 249 Fax. 0113-230876 Bankrelatie: BNG 's-gravenhage Banknr. 28 50 66

Nadere informatie

gemeente Steenbergen

gemeente Steenbergen gemeente Steenbergen De Heen Dinteloord Kruisland Nieuw-Vossemeer Steenbergen - Welberg De raad van de gemeente Steenbergen; In behandeling genomen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 8 november

Nadere informatie

Wethouder Edwin Voorbij Aan de gemeenteraad Postbus 15 1440AA Purmerend

Wethouder Edwin Voorbij Aan de gemeenteraad Postbus 15 1440AA Purmerend gemeentebestuur PURMEREN Postbus 15 1440 AA Purmerend telefoon 0299-452452 telefax 0299-452124 Wethouder Edwin Voorbij Aan de gemeenteraad Postbus 15 1440AA Purmerend uw brief van uw kenmerk ons kenmerk

Nadere informatie

Verordening individuele inkomens- en studietoeslag gemeente De Wolden 2015

Verordening individuele inkomens- en studietoeslag gemeente De Wolden 2015 Het digitale Gemeenteblad Officiële uitgave van gemeente De Wolden Nummer 21, 24 december 2014 Verordening individuele inkomens- en studietoeslag gemeente De Wolden 2015 De raad van de gemeente De Wolden;

Nadere informatie

Beleidsregels Bijzondere Bijstand Noordoostpolder 2015

Beleidsregels Bijzondere Bijstand Noordoostpolder 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Noordoostpolder. Nr. 11769 10 februari 2015 Beleidsregels Bijzondere Bijstand Noordoostpolder 2015 Inhoud 1. Algemeen 1.1. Begrippen 1.2. Aanvraag 1.3. Vormen

Nadere informatie

Toelichting Beleidsregels tegemoetkoming meerkosten chronisch zieken

Toelichting Beleidsregels tegemoetkoming meerkosten chronisch zieken Toelichting Beleidsregels tegemoetkoming meerkosten chronisch zieken Algemeen In de op 3 juni 2013 aangenomen wet (wetsvoorstel 33 726) is de landelijke tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 13 december 2011, nummer 151;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 13 december 2011, nummer 151; De raad van de gemeente Ridderkerk; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 13 december 2011, nummer 151; gelet op de artikelen 8, eerste lid, onderdeel d en 36 van de Wet

Nadere informatie

De verlagingen zijn uitgewerkt in de artikelen 4 tot en met 7 van de verordening.

De verlagingen zijn uitgewerkt in de artikelen 4 tot en met 7 van de verordening. Toelichting op de Toeslagenverordening Wet werk en bijstand 2012 Algemeen Op grond van de Wet werk en bijstand (WWB) dient de gemeenteraad een verordening vast te stellen met betrekking tot het verhogen

Nadere informatie

gemeente Steenbergen De Heen Dinteloord Kruisland Nieuw-Vossemeer Steenbergen Welberg

gemeente Steenbergen De Heen Dinteloord Kruisland Nieuw-Vossemeer Steenbergen Welberg gemeente Steenbergen De Heen Dinteloord Kruisland Nieuw-Vossemeer Steenbergen Welberg Beleidsregels Kinderopvang Gemeente Steenbergen Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen,

Nadere informatie

voor de inwoners van de gemeente Dongeradeel

voor de inwoners van de gemeente Dongeradeel voor de inwoners van de gemeente Dongeradeel De collectieve (aanvullende) zorgverzekering Tegemoetkoming kosten schoolgaande kinderen Extra kosten chronisch zieken, gehandicapten en ouderen Bijzondere

Nadere informatie

Verordening langdurigheidstoeslag WWB ISD Bollenstreek 2012

Verordening langdurigheidstoeslag WWB ISD Bollenstreek 2012 Verordening langdurigheidstoeslag WWB ISD Bollenstreek 2012 De raad van de gemeente Teylingen; gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van de ISD Bollenstreek van d.d. 19 maart 2012 gelet op de

Nadere informatie

Informatieblad bijzondere bijstand voor inwoners van Krimpen aan den IJssel (Bij de brochure bijzondere bijstand)

Informatieblad bijzondere bijstand voor inwoners van Krimpen aan den IJssel (Bij de brochure bijzondere bijstand) Informatieblad bijzondere bijstand voor inwoners van Krimpen aan den IJssel (Bij de brochure bijzondere bijstand) In dit informatieblad staan voorbeelden van bijzondere kosten die vaak voorkomen. Het is

Nadere informatie

Gemeentelijk maatwerk voor personen met een chronische ziekte en/of beperking voor de regio Noord-Limburg. Juni 2014

Gemeentelijk maatwerk voor personen met een chronische ziekte en/of beperking voor de regio Noord-Limburg. Juni 2014 Gemeentelijk maatwerk voor personen met een chronische ziekte en/of beperking voor de regio Noord-Limburg Juni 2014 Inhoud Samenvatting... 3 Inleiding... 4 Aanleiding... 4 Huidige regelingen ter tegemoetkoming

Nadere informatie

Beleidsregels Draagkracht Minimaregelingen Gemeente Boxtel en Gemeente Haaren Participatiewet

Beleidsregels Draagkracht Minimaregelingen Gemeente Boxtel en Gemeente Haaren Participatiewet GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Haaren. Nr. 124649 23 december 2015 Beleidsregels Draagkracht Minimaregelingen Gemeente Boxtel en Gemeente Haaren Participatiewet 1 Begrippen In deze draagkrachtrichtlijnen

Nadere informatie