itl(bedrljfs'kunde.pi...,.., ink IS I Assurantieadviezen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "itl(bedrljfs'kunde.pi...,.., ink IS I Assurantieadviezen"

Transcriptie

1 itl(bedrljfs'kunde.pi...,.., ink IS I Assurantieadviezen V.P. Ponsioen mei 1996

2 Onderzoek naar de marktpotentie van een assurantie 06-1ijn Eindhoven, april 1996 Opdrachtnaam:Assurantie adviezen Opdrachtcode: Begeleiders: Uitvoerder: I.A.l.M. Schram S.I.T. Gerards V.P. Ponsioen

3 marktondenoek venekeringen Voorwoord Dit onderzoek is uitgevoerd door ondergetekende, student Technische Bedrijfskunde aan de Technische Universiteit Eindhoven, met bemiddeling en hulp van de Bedrijfskundewinkel. De Bedrijfskundewinkel is een organisatieadviesbureau voor startende ondernemers en instellingen die niet over de financiele middelen beschikken om een commercieel ad viesbureau in te schakelen en niet de benodigde kennis hebben om zelf een onderzoek uit te voeren. De Bedrijfskundewinkel zoekt studenten die voor deze startende ondememers en instellingen een opdracht willen uitvoeren en begeleidt ze bij het uitvoeren ervan. Op de Technische Universiteit zijn acht Wetenschapswinkels actief, waarvan de Bedrijfskundewinkel de opdrachten op het gebied van bedrijfskunde verricht. Ik wil hierbij Huib Zwartele, Dirk Louwers, Jacques Schram en Stella Gerards bedanken voor hun hulp tijdens het uitvoeren van deze opdracht. Ook de opdrachtgever wi! ik bedanken voor de mogelijkbeid die hij mij geboden heen. Victor Ponsioen Eindhoven, april I

4 marktqndenoek venekeringen Samenvatting De wereld van de verzekeringen is een ingewikkelde. Er zijn veel maatschappijen, veel verschillende verzekeringen met veel bijbehorende voorwaarden en premies. De opdrachtgever van dit onderzoek had een idee om toch de bomen door het bos te zien in het doolhof van de verzekeringswereld. Het idee was om een 06-lijn op te starten waar mensen heen konden bellen om een beeld te krijgen van aile mogelijke verzekeringen met de bijbehorende premies en voorwaarden. De Bedrijfskundewinkel is benaderd om een onderzoek in te stellen naar de marktpotentie van een assurantie 06-lijn. De probleemstelling in het onderzoek was: "De opdrachtgever vraagt zich af of men sen die op zoek zijn naar een bepaalde verzekering behoefte hebben aan een objectief en onbezonnen beeld van de diverse verzekeringen en of het mogelijk is om zo'n beeld te geven ". Na atbakening van het onderzoeksgebied is de volgende onderzoeksvraag opgesteld: Onderzoek of gezinshuishoudingen in Nederland behoefte hebben aan een objectief en onbezonnen beeld van de diverse verzekeringen en hiervoor een bepaald bedrag willen betalen. Het onderzoek is uitgevoerd door middel van een telefonische enquete. AIle gezinshuishoudingen in Nederland behoorden tot de populatie. Daardoor zijn mensen willekeurig in het land opgebeld. Uiteindelijk zijn er 70 enquetes afgenomen. De gegevens zijn verwerkt en geanaiyseerd. Uit het onderzoek kan geconc1udeerd worden dat er mogelijkheden bestaan voor de assurantie 06-lijn. Of op dit moment de assurantie 06-lijn ook financieel haalbaar is, is onduidelijk. WeI is duidelijk dat ais er enkele wijzigingen doorgevoerd worden de mogelijkheden voor de telefoondienst aileen maar toenemen. Ben mogelijkheid voor vervolgonderzoek is of het ook mogelijk is om de dienst op een andere manier te verlenen. II

5 marktondenoek verr.ekeringen Inhoudsopgave Voorwoord I Samenvatting II Inhoudsopgave III Hoofdstuk 1 De onderzoeksopzet Inleiding Probleemomschrijving Opdrachtomschrijving ()nderzoeksdeelvragen De onderzoeksmethode Uitwerking onderzoeksvraag Definieren van begrippen Uitwerken begrippen in gespecificeerde aspecten Leggen van relaties 8 Hoofdstuk 2 De resultaten van het onderzoek Inleiding Leeftijd Geslacht Beroep Opleiding Ziektekostenverzekering Verzekeringszaken Reden antwoord vraag Moeilijkheden Gebruik maken? Maximale bijdrage W A~verzekering Advertentie krant Reden behoeftegebrek 16 Hoofdstuk 3 Conclusies en aanbevelingen Conclusies Aanbevelingen 18 Literatuurlijst 19 Bijlage 1 De vragenlijst 20 III

6 marktonderzoek verzekeringen 1. De onderzoeksopzet 1.1 Inleiding In dit hoofdstuk zal eerst een korte probleemomschrijving worden gegeven. Aan de hand van deze probleemomschrijving kan een probleemstelling opgesteld worden. De opdrachtomschrijving zal in paragraaf 1.3 aan de orde komen. Paragraaf 1.4 bevat de onderzoeksdeelvragen. De gevolgde onderzoeksmethode zai in paragraaf 1.5 beschreven worden. 1.2 Probleemomschrijving De opdrachtgever heeft twee kleine bedrijfjes: een assurantiekantoor en een hypotheekadviesbureau. Het assurantiekantoor is 12 jaar oud. Het hypotheekadviesbureau, dat hij samen met twee anderen bezit, is 2 jaar oud en is net rendabel. Het probleem van de opdrachtgever ligt echter in de assurantienbranche. De assurantiemarkt bestaat op dit moment uit honderden maatschappijen. Zij bieden een grote verscheidenheid aan assurantien aan. Daarnaast worden assurantien tegenwoordig steeds meer gedifferentieerd naar risico, leeftijd, woonplaats, geslacht, enzovoort. De maatschappijen brengen op verschillende manieren hun assurantienpakket op de markt, er bestaan 3 methoden: 1. zonder tussenpersonen, de zogenaamde direct writers; 2. via assurantiekantoren; 3. via eigen agenten. Die grote verscheidenheid aan verzekeringen en de drie bovengenoemde methoden van aanbieden maken de assurantienmarkt voor de klan ten zeer complex en ondoorzichtig. Mensen die op zoek zijn naar een verzekering gaan hier op verschillende wijzen mee om. Een aantal klanten benadert een assurantiekantoor. Assurantiekantoren werken aan de hand van computerprogramma's waarmee zij de voorwaarden, premie's en mogelijkheden van aile maatschappijen kunnen vergelijken. Deze programma's moeten iedere 14 dagen vervangen worden om het bestand up to date te houden. Deze programma's bestaan echter aileen voor de autoverzekeringen, ziektekostenverzekeringen en motorverzekeringen. Daarnaast zal de assurantieadviseur aitijd die maatschappijen adviseren waarvoor hij werkt, waardoor hij of zij de klant nooit een objectief advies zal geven. Het zal duidelijk zijn dat maatschappijen die zelfstandig werken ook nooit een objectief advies zullen geven. Uiteraard komen zij aileen voor zichzelf op. Ook de consumentenbond geeft advies over assurantien. Voor fl 27,50 kan men een 1

7 marktonderzoek verzekeringen computeruitdraai ontvangen. Deze uitdraai is echter erg ingewikkeld en dus niet klantvriendelijk. Het gevolg is dat men sen bijna altijd kiezen voor de maatschappij die de meeste naamsbekendheid heeft, die de meeste reclame maakt. Dit zijn vaak niet de goedkoopste of gunstigste maatschappijen waardoor veel te veel betaald wordt of het eisenpakket van de klant niet overeenkomt met de verzekering. De opdrachtgever wil op deze complexiteit inspringen door klan ten een nieuwe dienst te leveren: het geven van een objectief en onbezonnen beeld van diverse verzekeringen. Het meest voor de hand ligt een telefoonlijn waar mensen heen kunnen bellen met hun gegevens en hun speciale wensen. Tegen betaling kan men dan een computeruitdraai krijgen die geschreven is in begrijpelijke taal en waarvan de gegevens objectief zijn. De opdrachtgever verwacht dat de klan ten een bedrag over hebben voor een objectief beeld omdat vele mensen zich honderden guldens premie per jaar kunnen besparen door te kiezen voor een geschikte verzekering. Daarnaast verwacht hij dat het een haalbaar idee is omdat het met behulp van de software die hij op zijn assurantiekantoor gebruikt mogelijk is om een objectief beeld te geven. Er zijn natuurlijk ook een aantal problemen verbonden aan het opzetten van zo'n telefoonlijn: 1. Op de eerste plaats is de bestaande software alleen gericht op de auto-, ziektekosten- en motorverzekeringen. Voor alle andere verzekeringen moeten alle gegevens nog verzameld en gerangschikt worden, ervan uitgaand dat mensen die gegevens dan ook zouden willen hebben. 2. Daarnaast is het natuurlijk de vraag of klanten werkelijk gaan bellen naar zo'n telefoonlijn. 3. Ten derde is het de vraag of de bedrijven die deze software leveren deze willen verkopen voor gebruik van de particuliere markt. Dit probleem ligt dus niet aan de vraagzijde, maar aan de aanbodzijde; is het mogelijk om de gegevens te gebruiken voor een dergelijke service aan de consumentenmarkt. De opdrachtgever verwacht dat het mogelijk is om een regeling te treffen met deze bedrijven. Er zijn, behalve via een telefoonlijn, nog een aantal andere mogelijkheden om deze service te verlenen aan consumenten, zoals antwoordcoupons, een helpdesk, enzovoorts. Deze mogelijkheden brengen echter met name organisatorische problemen met zich mee omdat op dit moment nog geen concrete ideeen zijn over hoe deze mogelijkheden in te rich ten. In overleg met de opdrachtgever is daarom besloten om als uitgangspunt de telefoonlijn te nemen. 2

8 marktonderzoek verzekeringen De probleemstelling luidt nu als voigt: De opdrachtgever vraagt zich af of mensen die op zoek zij n naar een bepaalde verzekering behoefte hebben aan een objectief beeld van de diverse verzekeringen en of bet mogelijk is om zo'n beeld te geven. 1.3 Opdrachtomschrijving Uit de probleemstelling blijkt dat er een behoeftekant en een aanbodkant bestaat. Deze vormen samen het onderzoeksgebied. Wegens een gebrek aan tijd is het niet mogelijk om het gehele onderzoeksgebied te onderzoeken. Daarom is het gebied afgebakend tot de behoeftekant. Na dit onderzoek is het wellicht mogelijk om aanbevelingen te doen voor vervolgonderzoek naar de mogelijkbeden voor het geven van een objectief beeld. Nagenoeg alle huishoudingen in Nederland komen vroeg of laat in aanraking met assurantien. De opdrachtgever richt zich met name op gezinshuishoudingen omdat deze groep veel groter is dan bedrijfshuishoudingen. Daarnaast zijn bedrijfshuishoudingen meestal goed in staat om hun assurantiezaken goed uit te zoeken. Het onderzoek zal zich dan ook richten op gezinshuishoudingen in Nederland. De onderzoeksvraag luidt dus als voigt: Onderzoek of gezinshuishoudingen in Nederland behoefte hebben aan een objectief beeld van de diverse verzekeringen middels een 06-telefoonlijn en welk bedrag zij hiervoor willen betalen. 1.4 Onderzoeksdeelvragen Om de onderzoeksvraag uit te kunnen werken is het nodig dat er een onderscheid wordt gemaakt wordt tussen een aantal onderzoeksdeelvragen. Hieronder staan 2 belangrijke onderzoeksdeelvragen weergegeven die samen de onderzoeksvraag beantwoorden: 1. Welke moei/ijkheden komen gezinshuishoudingen die op zoek zijn naar een bepaalde verzekering tegen? Ais bekend is waar de mensen de meeste knelpunten ervaren bij het zoeken naar een geschikte verzekering (zoals het grote aantal mogelijkbeden) dan blijkt daaruit of een telefoondienst de oplossing kan vormen voor deze knelpunten. Ais blijkt dat het inderdaad een oplossing kan zijn, dan kan daarmee ook bij de concrete uitwerking rekening gehouden worden. Door middel van een vooronderzoek is vrij gemakkelijk te achterhalen welke knelpunten er bestaan voor mensen. Het eigenlijke onderzoek zal dan uitwijzen met welke knelpunten 3

9 marktonderz.oek verzekeringen de meeste rekening gehouden moet worden. De resultaten van het vooronderzoek monden uit in de diverse begrippen en aspecten met bijbehorende specificaties die straks gedefinieerd zullen worden. Het vooronderzoek kan gezien worden als een ongestructureerd, informeel gesprek met men sen over verzekeringen. 2. Welke zaken beinvloeden de keuze om een objectief beeld van verzekeringsmogelijkheden aan te vragen? Hierbij is het belangrijk om te weten te komen welke eisen en criteria de mensen aan de telefoondienst stellen. Daarnaast moet bekend zijn welke drempels om te bellen bestaan voor mensen en welke wensen ze hebben. Dit is belangrijk om te weten want zo wordt bekend wie de exacte doelgroep vormen, hoe deze groep benaderd moet worden en met welke zaken rekening gehouden moet worden bij de concrete uitwerking van het plan. Door middel van brainstorming zijn een aantal zaken te bedenken die de genoemde keuze kunnen beinvloeden. Ook tijdens een vooronderzoek zullen dergelijke zaken boven water komen. I.S De onderzoeksmethode Zowel onderzoeksdeelvraag 1 als 2 kan onderzocht worden door middel van een enquete. Er is daarom gekozen om de assurantienmarkt te onderzoeken op de genoemde punten door middel van een telefonische enquete. Beide onderzoeksdeelvragen kunnen dan beantwoord worden in dezelfde enquete. Het aantal te onderzoeken punten is gering waardoor telefoneren een haalbare methode is. Het voordeel van de telefonische enquete is snelheid waarmee de resultaten verkregen kunnen worden. Daarnaast is de respons over het algemeen hoger dan bij een schriftelijke enquete. Ook een groot voordeel is de eenvoud waarmee mensen door het hele land benaderd kunnen worden. Het is wei belangrijk om's avonds te bellen om een diverser publiek aan de lijn te krijgen, overdag werken veel mensen. De steekproef zal aselect gekozen worden. Dat houdt in dat in alle telefoonboeken volstrekt willekeurig enkele nummers geprikt worden en de mensen vervolgens opgebeld worden. Omdat alleen gezinshuishoudingen belangrijk zijn voor het onderzoek wordt een ander nummer geprikt als in het telefoonboek al blijkt dat het gekozen nummer van een bedrijf is (meestal wordt dat vermeld in een telefoonboek). Verder worden allemaal gezinshuishoudingen bereikt omdat 's avonds gebeld wordt. Op deze manier wordt geprobeerd een random steekproef te trekken die zo representatief voor de gehele populatie is als mogelijk. 4

10 marktonderzoek verzekeringen Om een steekproef statistisch te kunnen verantwoorden moet de grootte van de steekproef representatief zijn voor de gehele populatie. De totale populatie in Nederland bestaat echter uit bijna 6 miljoen gezinshuishoudingen. Dat betekent dat een representatieve steekproef uit enkele duizenden gezinshuishoudingen zou bestaan. Dat is vanwege de tijd en de mogelijkheden tevee!. Daarom is in overleg besloten om de steekproefgrootte op 70. vast te stellen. Uit de resultaten zullen enkele conc1usies getrokken worden. Belangrijk om te onthouden is dat de conc1usies getalsmatig niet wetenschappelijk verantwoord zijn omdat de steekproef te klein is. 1.6 Uitwerking onderzoeksvraag Om een goede vragenlijst voor de enquete te kunnen opstellen is een juiste uitwerking van de onderzoeksvraag nodig. Hierbij is het fasenmodel [1] gebruikt. De fasen 1 en 2 zijn al uitgewerkt, het probleem is namelijk gesignaleerd en gedefinieerd in algemene termen. In deze paragraaf za1 het model verder uitwerkt worden om als laatste een goede vragenlijst op te stellen Definieren van begrippen In fase 3 zullen de belangrijke begrippen gedefinieerd worden die genoemd zijn in de deelvragen van het onderzoek. Ben juiste definitie is belangrijk om verwarring uit te sluiten. De volgende begrippen kunnen uit de geformuleerde deelvragen gehaald worden: moeilijkheden gezinshuishoudingen zaken Deze genoemde begrippen zijn op de volgende wijze gedefinieerd: moeilijkbeden: Alles waarmee mensen geconfronteerd worden bij het zoeken naar een juiste verzekering wat ze in verwarring kan brengen bij hun keuze. gezinsbuisboudingen: AUe particulieren die op zoek zijn naar een verzekering. zaken: Alles wat de beslissing om een objectief beeld van de diverse verzekeringen aan te vragen bepaalt. 5

11 marktonderzoek verzekeringen Uitwerken begrippen in gespecificeerde aspecten In fase 4 worden aspecten gezocht die tot de genoemde begrippen gerekend kunnen worden. Over deze aspecten zullen de vragen uiteindelijk gaan. Om de vragen te kunnen formuleren zullen ook de aspecten nader uitgewerkt moeten worden in specificaties. Dit gebeurt in fase 5. De gevonden aspecten staan hieronder weergegeven met de bijbehorende specificaties. De specificaties zijn genummerd zodat in de volgende paragrafen makkelijk terug verwezen kan worden. 6

12 marktonderzoek verz.ekeringen Aspecten Speciticaties begrip moeilijkheden: - hoe benader je een maatschappij, via assu- maatschappijkeuze rantiekantoor, via agenten of direkt? < 1 > - hoe kies je een maatschappij? < 2 > verzekeringskeuze - wat moet je verzekeren? < 3 > - voor welk bedrag moet je verzekeren? begrip gezinshuishoudingen: demografische var. begrip zaken: eenvoud <4> - Hoeveel premie wi! je betalen? < 5 > - Aan welke voorwaarden moet voldaan worden? <6> - leeftijd < 7 > - geslacbt < 8 > - opleiding < 9 > - beroep < 10> - salaris < 11 > - geografie < 12 > - snelheid waarmee het beeld verkregen wordt <13> - bereikbaarheid/moeite (bellen is eenvoudig!) verzekering <14> - importantie verzekering < 15 > - bereidheid om van verzekering/maatscbappij kosten te veranderen < 16 > - interesse < 17 > - aantal mogelijke verzekeringsvormen, complexiteit (bv. ziektekostenverzekering) < 18 > :Iet raamwerk voor de vra g enli J st is nu g e g even. Door de s p ecificatles VIa variabelen meetbaar te maken kan de vragenlijst opgesteld worden. Daarvoor is het ook belangrijk om relaties te leggen tussen de variabelen. Het zijn juist de relaties waar het onderzoek antwoord op moet geven. 7

13 marktonderzoek venekeringen Leggen van relaties Tussen de aspecten die genoemd zijn in de vorige subparagraaf bevinden zich relaties. Het doel van de vragenlijst is om deze relaties te onderzoeken. Daarvoor is het belangrijk om eerst deze relaties te leggen. Uit gesprekken met de opdrachtgever bleek dat de volgende relaties belangrijk konden zijn voor het doel van het onderzoek: Relatie 2-9: De verwachting is dat lager opgeleide mensen meer moeite hebben om geschikte verzekeringen te vinden en zich daarbij sneller laten beinvloeden door omgeving en reclame. De nieuwe telefoondienst zal daardoor met name door deze mensen gebruikt gaan worden. Relatie 1-16: De verwachting is dat men sen die zich via een assurantiekantoor hebben verzekerd minder bereidheid tonen om te switch en omdat zij vertrouwen in hun assurantieadviseur hebben, ervanuitgaand dat mensen die bellen ook bereid zijn om te switchen. Relatie 7-13: De verwachting is dat oudere mensen meer moeite doen om de juiste verzekering te vinden dan jonge mensen omdat oudere mensen prijsbewuster zjjn en vaak meer zekerheid willen hebben. Zij zullen daarom ook meer geadviseerd willen worden. Jonge mensen zijn minder prijsbewust en kiezen vaak voor de eenvoudigste weg. Relatie 15-16: De verwachting is dat naarmate het aantal mogelijke verzekeringsvormen toeneemt, en daarmee de complexiteit, dat men sen eerder bereid zijn om over te stappen op een andere verzekering omdat mensen bij deze verzekeringen eerder het gevoel hebben dat ze er beter op kunnen worden. Relatie 14-16: Verder is de verwachting dat naarmate de bereikbaarheid, snelheid en eenvoud om een objectief beeld te verkrijgen toenemen, mensen eerder geneigd zijn om daadwerkelijk aktie te ondememen. Deze relatie zal niet getoetst worden door de enquete omdat hier uitgegaan wordt van een methode, de telefoondienst. Aan de hand van het voorgaande is de uiteindelijke vragenlijst opgesteld. Deze IS opgenomen in bijlage I. 8

14 Hoofdstuk 2 De result at en van het onderzoek marktondertoek vertekeringen 2.1 Inleiding In dit hoofdstuk zullen de vragen uit de telefonische enquete nader worden geanalyseerd. Hierbij is gekozen voor een aanpak waarbij de losse vragen afzonderlijk worden bekeken. Vervolgens worden de verbanden tussen de afzonderlijke vragen onder de loep genomen. Het zou het inzicht niet ten goede komen indien er hier slechts een cijfermatige benadering gebruikt zou worden. Daarom is er gekozen voor een grafische voorstelling met daarbij de benodigde commentaren. Het histogram dient als voigt gelezen te worden: Linksboven staat een steekwoord wat terugslaat op de vraag. Het aantal respondenten per antwoordcategorie is weergegeven in de tweede kolom, in de derde kolom staan de percentages hiervan. De laatste kolom geeft een en ander grafisch weer De leeftijd Opvallend is dat de categorie 31 tim 40 slechts vertegenwoordigd wordt door een klein deel van de ondervraagden. Dit zal hoogstwaarschijnlijk niet representatief zijn voor de gehele populatie. Behter. deze groep kan vergeleken worden met de hogere categorieen omdat deze drie groepen bestaan uit mensen (gezinnen) die al verzekerd zijn. De twee lagere categorieen bestaan uit mensen die voor het eerst op zoek gaan naar een geschikte verzekering. leeftijd # % histogram Histogram vraag 1 20 jr of jonger 21 tim 30 jr 31 tim 40 jr 41 tim 50 jr 51 jr of ouder totaal Geslacht Het mannelijke geslacht is iets beter vertegenwoordigd dan het vrouwelijke. Dit geeft aan het vaak de man is die verzekeringen afsluit. Dit wordt ook vaak zo genoemd. Maar de trend is dat ook de vrouwen die zaken zelfstandig gaan regelen. Dit zou geinterpreteerd kunnen worden als een verruiming van de markt. 9

15 marktondenoek verz.ekeringen geslacht man vrouw totaal # % histogram Histogram vraag Beroep Uiteraard is de categorie particuliere dienstveriening met bijna de helft van de mensen vertegenwoordigd. Deze categorie beslaat meer dan de helft van alle banen. Het kleine percentage landbouwers is ook niet zo opvallend. Belangrijk is het echter om op te merken dat het met name in de overheid, maar ook in de dienstverlening vaak zo is dat personeel automatisch via het bedrijf verzekerd is of een goedkoop pakket kan krijgen. Dit is een belangrijke factor om rekening mee te houden. - beroep! # % histogram industrie 7 10 landbouw 1 1 comm. dienstverlening overheid geen werk totaal Histogram vraag Opleiding Opvallend is het grote aantal mensen in de hoogste categorie, terwijl de twee categorieen daaronder nauwelijks vertegenwoordigd zijn. Uit de gesprekken bleek dat mensen LBO en MBO zich opwerkten naar het HBO. Feit is echter dat er in Nederland steeds meer hoog opgeleide men sen wonen. 10

16 marktonde1l.oek ve1l.ekeringen opleiding lager onderwijs lager/middelbaar voortge. hoger voortgezet onderw. lager beroepsonderwijs middelbaar beroepsonderw. hoger beroeps./wetenschap totaal # % histogram Histogram vraag Ziektekostenverzekering Het is de onderzoeker niet bekend of dit een normale verdeling is van het aantal particuliereverzekeringen en het aantal ziekenfondsverzekeringen. Het geeft slechts een globaal van de inkomensverdeling binnen de steekproef. ziektekostenverzekering particulier ziekenfonds totaal # % histogram Histogram vraag Verzekeringszaken Deze verdeling geeft een stuk extra informatie over de groep..ben van de gelegde relaties is dat men sen die verzekerd zijn via een assurantiekantoor minder snel veranderen van maatschappij omdat ze bewust gekozen hebben voor het vertrouwen van de assurantieadviseur. verzekeringszaken # % histogram assurantiekantoor agent direkt met maatschappij totaal Histogram vraag 6 11

17 marktondenoek verukeringen Reden antwoord vraag 6 Mensen die zich verzekerden via een assurantiekantoor bleken dit veelal te doen vanwege het persoonlijke contact, men sen stellen het op prijs om face-to-face, met een adviseur die hen een aantal mogelijkbeden biedt, te praten over verzekeringen. Slechts enkele mensen gaven aan te kiezen voor een direct writer vanwege het feit dat deze maatschappijen bekend zijn van de televisie. Het gemak van deze maatschappijen werd wei vaak genoemd. Bepalend voor deze vraag was ook de grote groep men sen die verzekerd was via het bedrijf of de instelling waar ze voor werken. Dit opvallende punt is reeds eerder gesigna Ieerd en was ook hier van invloed. Ook belangrijk was dat veel mensen een bepaalde manier van verzekeren kozen omdat hun omgeving het ook zo deed. De jongere mensen gaven aan het op dezelfde manier te doen als hun ouders, anderen gaven aan zich op een bepaalde manier te verzekeren omdat een kennis het ook zo deed. De mond-op-mond reclame is dus in de verzekeringswereld ook van wezenlijke invloed. Dat wordt misschien versterkt omdat het zo'n ingewikkelde wereld is, mensen vertrouwen dan hun directe omgeving Moeilijkheden Het wereldje van de verzekeringen werd vaak een ondoorzichtig bos genoemd: Veel voorwaarden, veel verschillende premies, grote aantal maatschappijen, met ander woorden de enorm grote keuze. Veel mensen worstelen ook met de vraag waarvoor zij zich nu wei of niet moeten verzekeren. Deze groep mensen gaat wei op zoek naar extra mogelijkbeden om extra informatie te verzamelen. Bij de categorie anders werden een aantal keren de kleine lettertjes genoemd die tussen de regels staan en daarmee erg bepalend zijn als de verzekering nodig is. Opvallend is de grote groep die zegt het niet moeilijk te vinden. De onderzoeker heeft het vermoeden dat de mensen in deze groep zich niet realiseren welke voordelen haalbaar zijn bij een verstandige keuze van het verzekeringspakket. moeilijkheden # % histogram opgelicht voelen 3 4 grote keus anders 5 7 niet moeilijk totaal Histogram vraag 8 12

18 marktonderzoek verzekeringen Gebruik maken? Ben aanzienlijk deel van de ondervraagden geeft aan gebruik te willen maken van de telefoonlijn. Belangrijk is nu echter om te achterhalen door welke mensen deze groep huishoudens gevormd wordt. Daarnaast moet de opdrachtgever er rekening mee houden dat een aantal mensen wei openstaat voor deze telefoondienst, maar slechts op enkele voorwaarden. Mensen hebben in eerste instantie weinig vertrouwen in 06-lijnen. Ongeveer de helft zal daarom niet reageren op advertenties in de krant (zo zal blijken bij vraag 16). Mensen zouden graag zien dat er een bekende naam bij genoemd wordt tijdens reclames of in advertenties. Daarbij moet uitgekeken worden dat de objectiviteit nooit in het geding mag komen, anders is het hele idee van de telefoondienst weg. Mensen zullen ook eerder reageren als ze het nummer via via te horen krijgen. Mond-op-mond reclame blijft ook hier het beste promotiemiddel. gebruik maken? ja nee totaal # % histogram Histogram vraag Maximale bijdrage De groep "niet van toepassing" slaat op de mensen die bij vraag 9 geantwoord hebben geen gebruik te zullen maken van de telefoondienst. Deze antwoordcategorie geldt ook zo voor de vragen 11 tim 16. Deze categorie wordt dus hier ook niet meegenomen. Op basis van het kleine aantal mensen dat overblijft valt weinig te zeggen over de maximale financiele bijdrage die mensen leveren voor de dienst. Mensen staan wei sceptisch tegenover het feit dat ze eerst moeten betalen voor het bellen (06-tarief) en daarna nog een keer voor de eigenlijke dienst, de computeruitdraai. 13

19 marktonderzoek verz.ekeringen maximale bijdrage # % histogram niks 4 6 minder dan 5 gulden 6 9 tussen 5 en 15 gulden 9 13 tussen 15 en 25 gulden 2 3 meer dan 25 gulden 0 0 niet van toepassing totaal Histogram vraag WA-verzekering De antwoorden bij de vragen 11 tim 15 zijn bijna hetzelfde. Mensen die gebruik maken van de dienst willen een overzicht hebben van het totale verzekeringspakket. Het is dus nauwelijks zo dat er mensen zijn die deze dienst willen gebruiken voor speciale verzekeringen. WA-verzekering # % histogram ja nee 3 4 niet van toepassing totaal Histogram vraag 11 Brandverzekering # %0 histogram ja nee 1 1 niet van toepassing totaal Histogram vraag 12 14

20 marktonderzoek verukeringen Inboedelverzekering ja nee niet van toepassing # %- histogram totaal Histogram vraag 13 Reisverzekering ja nee niet van toepassing totaal # %- histogram II Histogram vraag 14 Levensverzekering ja nee niet van toepassing totaal # % histogram Histogram vraag Advertentie krant Deze vraag is gesteld omdat de onderzoeker het vermoeden heeft dat mensen erg huiverig staan tegenover advertenties van 06-lijnen in de krant. Dat bleek ook tijdens de interviews. Een advertentie in de krant verdwijnt in de massa 06-nummers voor babbelboxen, informatienummers en natuurlijk de sekslijnen. De krant is niet het meest geschikte medium om in te adverteren. 15

21 marktonde17.oek verzekeringen reactie advertentie krant # % histogram ja nee niet van toepassing totaal Histogram vraag Reden behoeftegebrek De categorie niet van toepassing slaat hier op de mensen die bij vraag 9 geantwoord hebben wei gebruik te willen maken van de telefoondienst. Deze categorie zal nu niet meegenomen worden. Deze vraag was bedoeld om aan te geven waarom een aantal mensen geen gebruik zal maken van de telefoondienst. Wellicht is het mogelijk om deze knelpunten weg te halen. In paragraaf 3.1 en 3.2 wordt hier verder op in gegaan. Reden behoeftegebrek # % histogram objectiviteit 8 11 zelf regelen 3 4 privacy 7 10 persoonlijk contact al tevreden anders 5 7 niet van toepassing totaal Histogram vraag 17 16

22 Hoofdstuk 3 Conclusies en aanbevelingen marktonderzoek verz.ekeringen 3.1 Conclusies Op basis van deze onderzoeksresultaten kan het volgende geconcludeerd worden: Van de ondervraagden antwoordde 41 % dat ze moeite hadden met de enorme grote keus die bestond op het gebied van verzekeringen. De telefoondienst is juist gericht op dit probleem. De conclusie hieruit is dus dat de telefoondienst een oplossing kan vormen voor een bestaand probleem. Dit is erg belangrijk omdat hiermee aangetoond wordt dat er behoefte zou kunnen zijn aan de telefoondienst. Hiermee is een antwoord gegeven op onderzoeksdeelvraag 1. Uit de verdere onderzoeksresultaten kan geconcludeerd worden dat er ook werkelijk mogelijkbeden zijn voor de telefoondienst: 30% van de ondervraagden zegt dat ze gebruik zou maken van de telefoondienst. Er zijn dus wei degelijk mogelijkheden voor deze telefoondienst. Om de dienst ook werkelijk een bestaansrecht te geven zal er nog het een en ander moeten gebeuren. Dat wordt later besproken. Om een antwoord te geven op onderzoeksdeelvraag 2 het volgende: Vooraf zijn een aantal relaties opgesteld die getoetst zijn door de enquete. De resultaten uit de enquete wijzen echter geen van alle in dezelfde richting als de gestelde relaties in paragraaf Hierdoor is het nauwelijks mogelijk om de populatie van bijna 6 miljoen gezinshuishoudingen in klein ere homogene groepen te verdelen. Een homogene groep wordt hier gedefinieerd als een groep die op basis van bepaalde specificaties te onderscheiden is van andere groepen en waarbij de afzonderlijke groepen hetzelfde standpunt hebben ten aanzien van het idee. Het voordeel van een klein ere doelgroep is dat deze klein ere groep makkelijk te bereiken is met bepaalde promotiemiddelen. De verwachting dat oudere mensen meer gebruik zouden maken van de dienst omdat zij prijsbewuster zouden zijn en daardoor meer moeite doen om een geschikte verzekering te vinden wordt door de resulaten van dit onderzoek geheel tegengesproken. De onderzoeksresultaten geven aan dat jongere mensen eerder gebruik maken van de telefoondienst. Oudere mensen zijn vaak al verzekerd en zijn niet gelnteresseerd in andere mogelijkbeden. Wellicht hebben oudere mensen ook minder vertrouwen in 06-lijnen of staan zij niet open voor nieuwe mediamiddelen zoals de computer 06-lijn. De conclusie hieruit luidt dat het op basis van deze onderzoeksresultaten niet mogelijk is om die zaken aan te geven die de keuze beinvloeden om een objectief beeld aan te vragen. 17

Onderzoek naar de marktpotentie van een assurantie 06- lijn Ponsioen, V.P.

Onderzoek naar de marktpotentie van een assurantie 06- lijn Ponsioen, V.P. Onderzoek naar de marktpotentie van een assurantie 06- lijn Ponsioen, V.P. Gepubliceerd: 01/01/1996 Document Version!!Publisher's PDF, also known as Version of record Link to publication Citation for published

Nadere informatie

Wat is de invloed van uw zorgverzekeraar?

Wat is de invloed van uw zorgverzekeraar? pagina 1 van 10 Wat is de invloed van uw zorgverzekeraar? De rol van de zorgverzekeraar verandert. De zorgverzekeraar heeft steeds meer invloed op de kwaliteit van de zorg. Bijvoorbeeld de kwaliteit van

Nadere informatie

Thuiszorg. Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1

Thuiszorg. Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1 Inhoudsopgave 1...1 2 Vragenlijst...2 1 Wat is uw beroep?...2 2 Van welke bond bent u lid?...3 3 Wat is uw hoogst voltooide opleiding (deze opleiding heeft u met goed gevolg afgelegd)?...4 4 Hoe lang bent

Nadere informatie

Gemeente Breda. Omnibusenquête 2015. Onderzoek en Informatie. Bekendheid Alarmnummer

Gemeente Breda. Omnibusenquête 2015. Onderzoek en Informatie. Bekendheid Alarmnummer Gemeente Breda Onderzoek en Informatie Omnibusenquête 2015 Bekendheid Alarmnummer Publicatienummer: 1790 Datum: december 2015 In opdracht van: Kabinet van de Burgemeester Uitgave: Gemeente Breda BBO/Onderzoek

Nadere informatie

Introducties telefonisch interview

Introducties telefonisch interview Introducties telefonisch interview Onderstaande fragmenten zijn uitsuitend bedoeld voor gebruik bij het boek Onderzoek doen met vragenlijsten. Het is niet toegestaan deze fragmenten te publiceren of anderszins

Nadere informatie

ICT in de gezondheidszorg

ICT in de gezondheidszorg pagina 1 van 6 ICT in de gezondheidszorg Met behulp van de computer is veel mogelijk. Ook in de gezondheidszorg. Voor u als patiënt kan het gebruik van computers ervoor zorgen dat u meer informatie heeft.

Nadere informatie

Praktische tips voor succesvol marktonderzoek in de land- en tuinbouwsector

Praktische tips voor succesvol marktonderzoek in de land- en tuinbouwsector marktonderzoek in de land- en tuinbouwsector Marktonderzoek kunt u prima inzetten om informatie te verzamelen over (mogelijke) markten, klanten of producten, maar bijvoorbeeld ook om de effectiviteit van

Nadere informatie

Dit bestand niet correct? Meld misbruik op www.saxionstudent.nl. Marktonderzoek Zoolverwarmer Dit document is opgesteld door www.saxionstudent.

Dit bestand niet correct? Meld misbruik op www.saxionstudent.nl. Marktonderzoek Zoolverwarmer Dit document is opgesteld door www.saxionstudent. Marktonderzoek Zoolverwarmer Dit document is opgesteld door www.saxionstudent.nl Voorwoord Voor u ligt het door ons opgestelde marktonderzoek inclusief de resultaten. Tijdens deze opdracht is gebruik gemaakt

Nadere informatie

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER Oktober 2012 2 Opdrachtnemer: Opdrachtgever: Team Financieel Advies, Onderzoek & Statistiek Camiel De Bruijn Ard Costongs Economie

Nadere informatie

Omnibusenquête deelrapport millenniumdoelen. februari Opdrachtgever: Bedrijfsvoering,

Omnibusenquête deelrapport millenniumdoelen. februari Opdrachtgever: Bedrijfsvoering, Omnibusenquête 2011 deelrapport Millenniumdoelen Omnibusenquête 2011 deelrapport millenniumdoelen februari 2012 Opdrachtgever: Bedrijfsvoering, Juridische Aangelegenheden Angelique Quentin Uitvoering:

Nadere informatie

U gaat de vragenlijst Kansen in Kaart (KiK) invullen. Voordat u begint is het goed een aantal dingen te weten.

U gaat de vragenlijst Kansen in Kaart (KiK) invullen. Voordat u begint is het goed een aantal dingen te weten. De begeleidende instructie brief: Vragenlijst Kansen in Kaart (KiK) U gaat de vragenlijst Kansen in Kaart (KiK) invullen. Voordat u begint is het goed een aantal dingen te weten. Instructie Omcirkel of

Nadere informatie

Onderzoek naar de mogelijkbeden voor een ambulante kapster

Onderzoek naar de mogelijkbeden voor een ambulante kapster Onderzoek naar de mogelijkbeden voor een ambulante kapster Opdrachtcode: 91.48.258 Opdrachtnaam: Ambulante kapster Opdrachtuitvoerster: Cecile Brentjens Bedrijfskundewinkel Technische Universiteit Eindhoven

Nadere informatie

SAMENVATTING RAPPORT VAN HET KWALITEITSONDERZOEK NAAR MATE VAN KLANTTEVREDENHEID OVER DIENSTVERLENING VAN ADVOCATEN

SAMENVATTING RAPPORT VAN HET KWALITEITSONDERZOEK NAAR MATE VAN KLANTTEVREDENHEID OVER DIENSTVERLENING VAN ADVOCATEN SAMENVATTING RAPPORT VAN HET KWALITEITSONDERZOEK NAAR MATE VAN KLANTTEVREDENHEID OVER DIENSTVERLENING VAN ADVOCATEN 1. ALGEMEEN 1.1 INHOUD Onderwerp Pagina 1. ALGEMEEN 1.1 Inhoud 1 1.2 Het onderzoek en

Nadere informatie

Omnibusenquête 2010 deelrapport biodiversiteit

Omnibusenquête 2010 deelrapport biodiversiteit Omnibusenquête 2010 deelrapport Biodiversiteit Omnibusenquête 2010 deelrapport biodiversiteit januari 2011 Opdrachtgever Hoofdafdeling Ruimte/ afdeling Stadsontwikkeling/ Ruimtelijke Ordening en Milieu

Nadere informatie

Onderzoeksopzet. Marktonderzoek Klantbeleving

Onderzoeksopzet. Marktonderzoek Klantbeleving Onderzoeksopzet Marktonderzoek Klantbeleving Utrecht, september 2009 1. Inleiding De beleving van de klant ten opzichte van dienstverlening wordt een steeds belangrijker onderwerp in het ontwikkelen van

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Eilandzorg Schouwen-Duiveland Zierikzee. Hulp bij het Huishouden

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Eilandzorg Schouwen-Duiveland Zierikzee. Hulp bij het Huishouden 0 Rapport Cliëntervaringsonderzoek Eilandzorg Schouwen-Duiveland Zierikzee Hulp bij het Huishouden Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Verslagjaar 2014 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Gemiddelde

Nadere informatie

Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding.

Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Internet meest gebruikte informatiebron bij zoeken naar passende zorgverzekering Marjan van der Maat &

Nadere informatie

Vragenlijst Ervaringen met het preventieve gezondheidsonderzoek 1

Vragenlijst Ervaringen met het preventieve gezondheidsonderzoek 1 Vragenlijst Ervaringen met het preventieve gezondheidsonderzoek 1 Het basisontwerp van de CQI meetinstrumenten is ontwikkeld door het NIVEL, in samenwerking met de afdeling Sociale Geneeskunde van het

Nadere informatie

CQ-index Afasie. Ervaringen met de afasiezorg

CQ-index Afasie. Ervaringen met de afasiezorg CQ-index Afasie Ervaringen met de afasiezorg Vragenlijst voor interviews met personen van 18 jaar en ouder die zorg (hebben) ontvangen voor afasie Versie 2.0 (januari 2015) Deze vragenlijst is ontwikkeld

Nadere informatie

FNV Vakantiewerk onderzoek 2013

FNV Vakantiewerk onderzoek 2013 FNV Vakantiewerk onderzoek 2013 Datum: 31 Mei 2013 Opdrachtgever: FNV Jong Onderzoeksbureau: YoungVotes TM (DVJ Insights) Contactpersoon FNV Jong: Esther de Jong, Kim Cornelissen Contactpersoon YoungVotes:

Nadere informatie

Stichting Jeugd en Jongerenwerk Midden-Holland 2005. Hoe maak ik een jeugdenquête

Stichting Jeugd en Jongerenwerk Midden-Holland 2005. Hoe maak ik een jeugdenquête Stichting Jeugd en Jongerenwerk Midden-Holland 2005 Hoe maak ik een jeugdenquête Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Wanneer een enquête 4 Hoofdstuk 2 Hoe maak ik een enquête 5 Hoofdstuk 3 Plan van aanpak

Nadere informatie

Burgerpanel Horst aan de Maas - Meting 3

Burgerpanel Horst aan de Maas - Meting 3 Rapportage Burgerpanel meting 3: Juni 2013 In opdracht van: Contactpersoon: Gemeente Horst aan de Maas Dhr. F. Geurts Utrecht, juli 2013 DUO Market Research drs. Aart van Grootheest drs. Marjan den Ouden

Nadere informatie

2)Waarvoor heeft u hulp gezocht? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk; u kunt alle antwoorden aankruisen die op u van toepassing zijn.

2)Waarvoor heeft u hulp gezocht? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk; u kunt alle antwoorden aankruisen die op u van toepassing zijn. 187 reacties Alle reacties weergeven Analyse publiceren richard@readyforchange.nl Dit formulier bewerken Overzicht 1)Heeft u in de afgelopen 4 maanden tenminste één behandelcontact gehad met een therapeut,

Nadere informatie

Stap 1: Bepalen van het doel

Stap 1: Bepalen van het doel Ontwerp van een onderzoeksproject Stap 1: Bepalen van het doel Eerst en vooral moet je weten wat je te weten wil komen en waarom. Het antwoord op deze vragen bepaalt Wat je zal moeten meten en hoe (doelvariabelen

Nadere informatie

Stadsenquête A4 Uit hoeveel personen bestaat uw huishouden, uzelf meegerekend? personen

Stadsenquête A4 Uit hoeveel personen bestaat uw huishouden, uzelf meegerekend? personen Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar Samenvatting Leiden heeft op 1 januari 2003 117.732 inwoners, ruim 500 meer dan een jaar eerder. Hoofdstuk 2 geeft een profiel van de inwoners van Leiden. Dit hoofdstuk is

Nadere informatie

Kortingscode gebruik onder online shoppers in Nederland

Kortingscode gebruik onder online shoppers in Nederland Kortingscode gebruik onder online shoppers in Nederland 5 jaar geleden deed de kortingscode haar intrede in Nederland. Met een kortingscode (ook bekend als actiecode) kan extra korting worden verkregen

Nadere informatie

Institute for Medical Technology Assessment. Productivity Cost Questionnaire Productivity and Health Research Group

Institute for Medical Technology Assessment. Productivity Cost Questionnaire Productivity and Health Research Group Institute for Medical Technology Assessment Productivity Cost Questionnaire Productivity and Health Research Group Vragenlijst over uw gezondheid en werk Onderzoekers noemen deze vragenlijst de imta PCQ.

Nadere informatie

Afnemersanalyse Methoden van Marktonderzoek

Afnemersanalyse Methoden van Marktonderzoek Afnemersanalyse Methoden van Marktonderzoek Commerciële Economie klas b Groep 0 woensdag november 00 Dit rapport is geschreven door: Frank Bergers s000 s000@student.hsleiden.nl David Bol s00 s00@student.hsleiden.nl

Nadere informatie

Onderzoek Zondagopenstelling Gemeente Borger-Odoorn

Onderzoek Zondagopenstelling Gemeente Borger-Odoorn Onderzoek Zondagopenstelling Gemeente Borger-Odoorn Oktober 2015 2 Management Summary Inleiding Ongeveer een jaar geleden heeft de gemeenteraad van Borger-Odoorn besloten om de winkels in haar gemeente

Nadere informatie

Ellen van Wijk - Ruim baan voor creatief talent B 3. Survey commitment van medewerkers

Ellen van Wijk - Ruim baan voor creatief talent B 3. Survey commitment van medewerkers Survey commitment van medewerkers B 3 Survey commitment van medewerkers 229 230 Ruim baan voor creatief talent, bijlage 3 Voor je ligt een vragenlijst waarin gevraagd wordt naar verschillende aspecten

Nadere informatie

tla Technische Universiteit Eindhoven

tla Technische Universiteit Eindhoven tla Technische Universiteit Eindhoven lnstituut Wiskundige Dienstverlening Eindhoven RAPPORT IWDE 95-05 ONDERZOEK RAPPORT LENTING & PARTNERS J.T.M. Wijnen \\\\"(a Den Dolech 2 Postbus 513 5600 MB Eindhoven

Nadere informatie

13 mei - Opnieuw Beginnen. Een onderzoek onder lezers van het maandblad van het IAC

13 mei - Opnieuw Beginnen. Een onderzoek onder lezers van het maandblad van het IAC 13 mei - Opnieuw Beginnen Een onderzoek onder lezers van het maandblad van het IAC COLOFON Uitgave: I&O Research Langestraat 37 Postbus 563, 7500 AN Enschede Tel. 053 482 50 00 Project: As2viac Rapportnummer:

Nadere informatie

Nationale monitor Social media in de Interne Communicatie

Nationale monitor Social media in de Interne Communicatie Nationale monitor Social media in de Interne Communicatie VRAGENLIJST Dit is de vragenlijst zoals we die aangeboden hebben. Veel vragen worden door zogenaamde LIkert schalen aangeboden, bij ons op een

Nadere informatie

Mobiliteit in de sportsector

Mobiliteit in de sportsector Mobiliteit in de sportsector Onderzoeksresultaten In opdracht van Werkgeversorganisatie in de Sport en FNV Sport ADV Market Research Willem Arntszlaan 115 C 3734 EE Den Dolder www.adv-mr.com April 2011

Nadere informatie

Vragenlijst Arbodiensten in de Metalektro

Vragenlijst Arbodiensten in de Metalektro Vragenlijst Arbodiensten in de Metalektro Deze vragenlijst gaat over de ervaringen die u als werknemer heeft met de arbodienst en de bedrijfsarts/arboarts van uw bedrijf. Deelname aan het vragenlijstonderzoek

Nadere informatie

Resultaten Nationale Vergelijkingsmonitor 2015

Resultaten Nationale Vergelijkingsmonitor 2015 Resultaten Nationale Vergelijkingsmonitor 2015 Pricewise is de grootste onafhankelijke vergelijkingssite die zowel energie, verzekeringen als telecom vergelijkt. In de jaarlijks terugkerende Nationale

Nadere informatie

FACTSHEET MTO Villa Attent BV, Nijverdal 7,9

FACTSHEET MTO Villa Attent BV, Nijverdal 7,9 Het onderzoek FACTSHEET MTO 2017 Villa Attent BV, Nijverdal Online, van 10 april t/m 22 mei Aantal benaderde medewerkers: 11 Aantal ingevulde vragenlijsten: 11 Respons: 100% Algemene waardering voor Villa

Nadere informatie

Onderzoek Passend Onderwijs

Onderzoek Passend Onderwijs Rapportage Onderzoek passend onderwijs In samenwerking met: Algemeen Dagblad Contactpersoon: Ellen van Gaalen Utrecht, augustus 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Liesbeth van der Woud drs. Tanya Beliaeva

Nadere informatie

Tabellenboek 'Bekendheid van verzekerden met de polisvoorwaarden en de inhoud van de zorgverzekering

Tabellenboek 'Bekendheid van verzekerden met de polisvoorwaarden en de inhoud van de zorgverzekering Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Tabellenboek 'Bekendheid van verzekerden met de polisvoorwaarden en de inhoud van de zorgverzekering Behorende

Nadere informatie

Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 2011/2012

Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 2011/2012 Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 0/0 Stichting Personeelspensioenfonds Cordares (PPF) Astrid Currie, communicatieadviseur Maart 0 versie.0 Pagina versie.0 Inleiding Op initiatief

Nadere informatie

Hoofdstuk 12. Financiële dienstverlening

Hoofdstuk 12. Financiële dienstverlening Hoofdstuk 12. Financiële dienstverlening Samenvatting Dit hoofdstuk behandelt de bekendheid en het gebruik van vijf Leidse inkomensondersteunende regelingen onder respondenten met een netto huishoudinkomen

Nadere informatie

Vragenlijst 2013, 01-01-2013 tot 01-08-2013 Praktijkprofiel gespecifeerd voor Praktijk: Praktijk Manuele Therapie J.C Kropman

Vragenlijst 2013, 01-01-2013 tot 01-08-2013 Praktijkprofiel gespecifeerd voor Praktijk: Praktijk Manuele Therapie J.C Kropman Vragenlijst 2013, 01-01-2013 tot 01-08-2013 Praktijkprofiel gespecifeerd voor Praktijk: Praktijk Manuele Therapie J.C Kropman 1. Welke situatie is op u van toepassing? Ik ben 18 jaar of ouder en vul deze

Nadere informatie

Rapportage. Keurmerk Klantgericht Verzekeren

Rapportage. Keurmerk Klantgericht Verzekeren Rapportage Keurmerk Klantgericht Verzekeren In opdracht van: Stichting toetsing verzekeraars Datum: 27 januari 2015 Projectnummer: 2014026 Auteurs: Marit Koelman & John Ruiter Index Achtergrond van het

Nadere informatie

6 1 = Groot probleem; 2 = Klein probleem; 3 = Geen probleem; 99 = Missing Bereikbaarheid

6 1 = Groot probleem; 2 = Klein probleem; 3 = Geen probleem; 99 = Missing Bereikbaarheid Volwassenen cure Verslaving cure CQiv-amb Patiëntervaring Patiëntervaring Instrument Naam instrument CQ-index Kortdurende ambulante GGZ verkort Code Versie/uitgever Meetpretentie Type instrument Type respondent

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar

Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar Samenvatting Leiden heeft op 1 januari 2008 116.891 inwoners. Hoofdstuk 2 geeft een profiel van de inwoners van Leiden. Dit hoofdstuk is gebaseerd op zowel kerncijfers uit

Nadere informatie

MOA 2005: weging en correctie voor allochtonen zonder Internet

MOA 2005: weging en correctie voor allochtonen zonder Internet Stichting voor Economisch Onderzoek der Universiteit van Amsterdam MOA 2005: weging en correctie voor allochtonen zonder Internet Djoerd de Graaf Onderzoek in opdracht van Intelligence Group Amsterdam,

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar

Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar Samenvatting Leiden heeft op 1 januari 2010 117.145 inwoners. Hoofdstuk 2 geeft een profiel van de inwoners van Leiden en is gebaseerd op kerncijfers uit de Gemeentelijke

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar

Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar Samenvatting Leiden heeft op 1 januari 2009 116.818 inwoners. Hoofdstuk 2 geeft een profiel van de inwoners van Leiden. Dit hoofdstuk is gebaseerd op zowel kerncijfers uit

Nadere informatie

Welke service biedt uw zorgverzekeraar?

Welke service biedt uw zorgverzekeraar? pagina 1 van 12 Welke service biedt uw zorgverzekeraar? De rol van de zorgverzekeraar is de laatste jaren sterk veranderd. Via uw zorgverzekeraar krijgt u uw zorgkosten vergoed. Wij horen graag van u hoe

Nadere informatie

hypotheken verzekeringen pensioenen

hypotheken verzekeringen pensioenen Dienstverleningsdocument Spaak Assurantiën Wie zijn wij? Wij zijn Spaak Assurantiën, uw adviseur in verzekeren. Wij zijn gevestigd in Groningen sinds 1958. Het is van oudsher een familiebedrijf, en dat

Nadere informatie

Onderzoeksrapport. Effectmeting het Glazen huis

Onderzoeksrapport. Effectmeting het Glazen huis Onderzoeksrapport Effectmeting het Glazen huis Naam project Onderzoeksrapport Effectmeting Opdrachtgevers CityDynamiek Eindhoven Gemeente Eindhoven Opdrachtnemers Studenten Fontys Hogeschool Marketing

Nadere informatie

Uitgevoerd en geschreven door Entermediate

Uitgevoerd en geschreven door Entermediate Europese Parlementsverkiezing Nederlandse Antillen en Aruba 2009 Uitgevoerd en geschreven door Entermediate Samenvatting... 3 Onderzoeksresultaten...3 Bewustzijn campagne Europese Parlementsverkiezing...

Nadere informatie

Auteurs: Marijke Hoftijzer en Piet Korte isbn: 978-90-01-82345-0

Auteurs: Marijke Hoftijzer en Piet Korte isbn: 978-90-01-82345-0 Enquêtes opstellen (bij paragraaf 1.2 Marktonderzoek) Ben jij iemand die gemakkelijk een gesprek aanknoopt met een onbekende? Maak jij op een feestje waar je niemand kent snel contact? Neem jij in de trein

Nadere informatie

Vragenlijst klantervaringsonderzoek logopedie 2015 Instellingen

Vragenlijst klantervaringsonderzoek logopedie 2015 Instellingen Vragenlijst klantervaringsonderzoek logopedie 2015 Instellingen Wat vond u van uw behandeling bij de logopedist? Uw logopedist en de beroepsvereniging NVLF, zijn geïnteresseerd in uw mening. Uw mening

Nadere informatie

Onderzoek De keuzes in een keuzemenu

Onderzoek De keuzes in een keuzemenu Onderzoek De keuzes in een keuzemenu Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Voorwoord 3 1 Categorie Klantherkenning 4 1.1 Telefonisch keuzemenu 4 1.2 Spraakgestuurd 5 2 Categorie Attitude/Inrichting 6 2.1 Volgorde

Nadere informatie

Afvalinzameling Maart 2013

Afvalinzameling Maart 2013 Afvalinzameling Maart 2013 1. Achtergrond Van 14 tot en met 24 maart 2013 is een korte peiling van 10 vragen gehouden onder het Twente Milieupanel. Met deze peiling wil Twente Milieu inzicht krijgen in

Nadere informatie

De VrijBaan Vragenlijst (specifiek voor iemand die geen werk heeft)

De VrijBaan Vragenlijst (specifiek voor iemand die geen werk heeft) De VrijBaan Vragenlijst (specifiek voor iemand die geen werk heeft) Inleiding Veel mensen ervaren moeilijkheden om werk te vinden te behouden, of van baan / functie te veranderen. Beperkingen, bijvoorbeeld

Nadere informatie

Rapport Consumentenonderzoek 2016 Keurmerk Klantgericht Verzekeren

Rapport Consumentenonderzoek 2016 Keurmerk Klantgericht Verzekeren Rapport Consumentenonderzoek 2016 Keurmerk Klantgericht Verzekeren Stichting toetsing verzekeraars Datum: 8 februari 2016 Projectnummer: 2015522 Auteur: Marit Koelman Inhoud 1 Achtergrond onderzoek 3 2

Nadere informatie

Rapport Cliënttevredenheidsonderzoek. Sociale Activering (Jobfactory) SMO Helmond

Rapport Cliënttevredenheidsonderzoek. Sociale Activering (Jobfactory) SMO Helmond Rapport Cliënttevredenheidsonderzoek Sociale Activering (Jobfactory) 2014 SMO Helmond Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Verslagjaar 2014 1 Inhoudsopgave cliënttevredenheidsonderzoek Sociale Activering

Nadere informatie

MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland 2012/2013. Gemeente Vlissingen

MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland 2012/2013. Gemeente Vlissingen MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland 2012/2013 Gemeente Vlissingen Voorwoord Groningen, september 2013 Voor u ligt het resultaat van het in 2012 en 2013 gehouden onderzoek naar de MKBvriendelijkste

Nadere informatie

CQ-index Fysiotherapie, Verkorte lijst, versie 2.1

CQ-index Fysiotherapie, Verkorte lijst, versie 2.1 CQ-index Fysiotherapie, Verkorte lijst, versie 2.1 [Inleidende tekst; deze geldt voor alle drie de lijsten, de routering zit pas na vraag 3] Deze vragenlijst heeft tot doel de kwaliteit van de fysiotherapie

Nadere informatie

Kanalen in Balans. ZET gemeenten. 18 september 2008. Marije Teerling Telematica Instituut. Marije.Teerling@telin.nl

Kanalen in Balans. ZET gemeenten. 18 september 2008. Marije Teerling Telematica Instituut. Marije.Teerling@telin.nl Kanalen in Balans ZET gemeenten 18 september 2008 Marije Teerling Telematica Instituut Marije.Teerling@telin.nl Afnamekanalen Aantallen per gemeente Balie Telefoon Website Totaal Emmen 189 179 173 541

Nadere informatie

onderzoeksopzet handhaving

onderzoeksopzet handhaving onderzoeksopzet handhaving Rekenkamercommissie Onderzoeksopzet Handhaving rekenkamercommissie Oss 29 april 2009 1 Inhoudsopgave 1. AANLEIDING EN ACHTERGROND... 3 2. AFBAKENING... 4 3. DOELSTELLING EN ONDERZOEKSVRAGEN...

Nadere informatie

Vragenlijst. PREM Fysiotherapie versie 2.0 Ervaren kwaliteit van de fysiotherapie. oktober 2016

Vragenlijst. PREM Fysiotherapie versie 2.0 Ervaren kwaliteit van de fysiotherapie. oktober 2016 NIVEL Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg Antwoordnummer 4026 3500 VB UTRECHT Vragenlijst PREM Fysiotherapie versie 2.0 Ervaren kwaliteit van de fysiotherapie oktober 2016 Deze vragenlijst

Nadere informatie

PROJECTPLAN UMICORE OLEN

PROJECTPLAN UMICORE OLEN PROJECTPLAN UMICORE OLEN Naam studenten: Cescia Vanhout, Sofie Vandoninck, Lise Verachtert, Tinne Oostvogels, Michiel Janssens, Stijn Peeten Datum: 14 december 2009 INHOUD 1 Inleiding 3 2 Probleemstelling

Nadere informatie

Dienstenwijzer Dool Assurantiën B.V. Dool Assurantiën

Dienstenwijzer Dool Assurantiën B.V. Dool Assurantiën Dienstenwijzer Dool Assurantiën B.V. Deze dienstenwijzer geeft u een duidelijk beeld van de werkzaamheden die Dool Assurantiën verricht. De volgende onderwerpen komen hieronder aan bod: - Dool Assurantiën

Nadere informatie

Vragenlijst. Ervaringen met hulpverlening na een schokkende gebeurtenis

Vragenlijst. Ervaringen met hulpverlening na een schokkende gebeurtenis Vragenlijst Ervaringen met hulpverlening na een schokkende gebeurtenis Voor u ligt de vragenlijst Ervaringen met hulpverlening na een schokkende gebeurtenis. Deze vragenlijst wordt u aangeboden door [instantie].

Nadere informatie

Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland

Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland In april 2013 heeft TNS NIPO in opdracht van Thuiswinkel.org een herhalingsonderzoek uitgevoerd naar

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Zorgbureau Endless Almere. Zorg Thuis Verslagjaar 2014. Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Zorgbureau Endless Almere. Zorg Thuis Verslagjaar 2014. Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Rapport Cliëntervaringsonderzoek Zorgbureau Endless Almere Zorg Thuis Verslagjaar 2014 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Respons en benadering cliënten... 3 Resultaten

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar

Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar Samenvatting Hoofdstuk 2 geeft een profiel van de inwoners van Leiden. Dit hoofdstuk is gebaseerd op zowel kerncijfers uit de Gemeentelijke Basis Administratie zoals aantal

Nadere informatie

Rapportage stelling 1 Ik wil zelf mijn tandarts kunnen kiezen. Juli 2014. Baas in eigen

Rapportage stelling 1 Ik wil zelf mijn tandarts kunnen kiezen. Juli 2014. Baas in eigen Rapportage stelling 1 Ik wil zelf mijn tandarts kunnen kiezen Juli 2014 Baas in eigen mond! 1 Inleiding Het initiatief voor het oprichten van het Consumenten Platform Mondzorg is eind 2013 genomen om de

Nadere informatie

De Bladenbox in 2012 en verder.. Onderzoeksrapport

De Bladenbox in 2012 en verder.. Onderzoeksrapport De Bladenbox in 2012 en verder.. Onderzoeksrapport Samenvatting Onderzoeksvraag en methodebeschrijving Uit de situatieanalyses is naar voren gekomen dat er een verandering plaats vindt in het leefgedrag

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 Naamsbekendheidonderzoek

Hoofdstuk 5 Naamsbekendheidonderzoek Hoofdstuk 5 5.1 Inleiding Achtergrond en doel van het onderzoek Bonnema Weert wenst inzicht te verkrijgen in haar naamsbekendheid. Bonnema Weert wil in het bijzonder antwoord krijgen op de volgende onderzoeksvragen:

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Villa Attent BV Nijverdal. Zorg Thuis Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Villa Attent BV Nijverdal. Zorg Thuis Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Rapport Cliëntervaringsonderzoek Villa Attent BV Nijverdal Zorg Thuis Verslagjaar 2017 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Bureau De Bok is CQ-geaccrediteerd door het CIIO 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Voorbeeld Praktijkopdracht. Commercieel medewerker binnendienst niveau 3. Betreft: Verzamelen van klant-, product- en/of marktinformatie

Voorbeeld Praktijkopdracht. Commercieel medewerker binnendienst niveau 3. Betreft: Verzamelen van klant-, product- en/of marktinformatie Voorbeeld Praktijkopdracht Commercieel medewerker binnendienst niveau 3 Betreft: Verzamelen van klant-, product- en/of marktinformatie Kwalificatiedossier Commercieel medewerker 2011-2012 Kwalificatie

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN Klanttevredenheidsonderzoek Schoonmaakdienst gemeente Haren Colofon Opdrachtgever Gemeente Haren Datum December 2016 Auteurs Tessa Schoot Uiterkamp

Nadere informatie

Doet iedereen mee? Een studie naar de effecten van het project Meedoen op de mate van sociale integratie van bijstandsgerechtigden

Doet iedereen mee? Een studie naar de effecten van het project Meedoen op de mate van sociale integratie van bijstandsgerechtigden Gemeente Berg en Dal Doet iedereen mee? Een studie naar de effecten van het project Meedoen op de mate van sociale integratie van bijstandsgerechtigden Kubra Turkoglu 24-5-2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding...2

Nadere informatie

Handleiding bij het maken van een profielwerkstuk. april 2012

Handleiding bij het maken van een profielwerkstuk. april 2012 Handleiding bij het maken van een profielwerkstuk april 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. De tijdlijn 3. De verschillende fasen 4. Onderwerp zoeken 5. Informatie zoeken 6. Nog 10 tips 7. De beoordeling

Nadere informatie

Auteurs: Baarda e.a. isbn: 978-90-01-80771-9

Auteurs: Baarda e.a. isbn: 978-90-01-80771-9 Woord vooraf Het Basisboek Methoden en Technieken biedt je een handleiding voor het opzetten en uitvoeren van empirisch kwantitatief onderzoek. Je stelt door waarneming vast wat zich in de werkelijkheid

Nadere informatie

2)Waarvoor heeft u hulp gezocht? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk; u kunt alle antwoorden aankruisen die op u van toepassing zijn.

2)Waarvoor heeft u hulp gezocht? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk; u kunt alle antwoorden aankruisen die op u van toepassing zijn. 220 reacties Alle reacties weergeven richard@readyforchange.nl Dit formulier bewerken Overzicht 1)Heeft u in de afgelopen 4 maanden tenminste één behandelcontact gehad met een therapeut, maatschappelijk

Nadere informatie

De Letselschaderaad_GOMA_Tabellen Patiënten

De Letselschaderaad_GOMA_Tabellen Patiënten De Letselschaderaad_GOMA_Tabellen Weet u van het bestaan van de Gedragscode Openheid medische incidenten; betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid (GOMA)? Ja Nee of 24% 27% 16% 50% 67% 76% 73% 84%

Nadere informatie

Vragenlijst Kansen in Kaart (KiK) Naam: BSN: kenmerk:

Vragenlijst Kansen in Kaart (KiK) Naam: BSN: kenmerk: Vragenlijst Kansen in Kaart (KiK) Naam: BSN: kenmerk: Voor u ligt de vragenlijst dat hoort bij het project Kansen in Kaart (KiK). Voordat u begint is het goed een aantal dingen te weten. Het invullen van

Nadere informatie

Beroepsopdracht Samenwerking eerste lijn

Beroepsopdracht Samenwerking eerste lijn Beroepsopdracht Samenwerking eerste lijn Rapport Opdrachtgever: M. Schneider Docentbegeleider: A. Poelgeest Studenten: Ingrid de Smet Noel Strijdonk Studiejaar: 2008-2009 Voorwoord Dit is een beroepsopdracht

Nadere informatie

WAARDE VAN ADVIES - 2013 DE WAARDE VAN ADVIES VAN INTERMEDIAIRS. Avéro Achmea P13628

WAARDE VAN ADVIES - 2013 DE WAARDE VAN ADVIES VAN INTERMEDIAIRS. Avéro Achmea P13628 WAARDE VAN ADVIES - 2013 DE WAARDE VAN ADVIES VAN INTERMEDIAIRS P13628 INHOUDSOPGAVE KARAKTERISTIEKEN CONCLUSIE WAARDE VAN ADVIES KARAKTERISTIEKEN ONDERZOEKSOPZET CONCLUSIE CONCLUSIES DE WAARDE VAN ADVIES

Nadere informatie

Vakantiewerkonderzoek 2014 FNV Jong

Vakantiewerkonderzoek 2014 FNV Jong Vakantiewerkonderzoek 2014 FNV Jong Leon Pouwels 11 juni 2014 Achtergrond Achtergrond 2 Achtergrond - onderzoeksopzet Doelstelling Steekproef Methode De doelstelling van dit onderzoek is het verkrijgen

Nadere informatie

Vragenlijst Diabetes

Vragenlijst Diabetes Vragenlijst Diabetes Deze vragenlijst gaat over de uw ervaringen met de zorg rondom diabetes. Wij stellen het zeer op prijs als u deze vragenlijst wilt invullen. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer

Nadere informatie

Rapportage Klanttevredenheidsonderzoek

Rapportage Klanttevredenheidsonderzoek Rapportage Klanttevredenheidsonderzoek Pedicure Medisch Pedicurepraktijk Op den Voet Type pedicure: Medisch Datum: 23-09- 2013 Pagina 1 van 25 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Resultaten klanttevredenheidsonderzoek...

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek Particulier 2013, Leven VvAA Disclaimer Alle resultaten van het Klanttevredenheidsonderzoek Particulier 2013, sector leven staan onder embargo tot 19 december 2013. De inhoud

Nadere informatie

IBG en GBA Een gevaarlijk koppel

IBG en GBA Een gevaarlijk koppel IBG en GBA Een gevaarlijk koppel Een onderzoek naar de gevolgen van koppeling van de bestanden van de Informatie Beheer Groep en de Gemeentelijke Basis Administratie Wetenschappelijk bureau ASVA OBAS Maart

Nadere informatie

Glazen Huis peiling Leids JongerenPanel. Colofon. Serie Statistiek 2011 / 08

Glazen Huis peiling Leids JongerenPanel. Colofon. Serie Statistiek 2011 / 08 Glazen Huis 2011 peiling Leids JongerenPanel Colofon Serie Statistiek 2011 / 08 Gemeente Leiden Afdeling Strategie en Onderzoek, BOA Postbus 9100, 2300 PC Leiden E-mail: boa@leiden.nl Website: www.leiden.nl/jongerenpanel

Nadere informatie

Onderzoeksopzet. Trends in Service 2010

Onderzoeksopzet. Trends in Service 2010 Onderzoeksopzet Trends in Service 2010 Utrecht, oktober 2010 1. Inleiding De sociale netwerken nemen een steeds belangrijker plaats in in de communicatie tussen bedrijven en hun (potentiële) klanten en

Nadere informatie

RAPPORTAGE RESULTATEN 0-METING 19 OKTOBER 17 NOVEMBER 2015

RAPPORTAGE RESULTATEN 0-METING 19 OKTOBER 17 NOVEMBER 2015 RAPPORTAGE RESULTATEN 0-METING 9 OKTOBER 7 NOVEMBER 05 Samenvatting De belangrijkste resultaten: De grootste groep trainers is lange tijd (>0 jaar) actief. Trainers met een hoger trainersniveau zijn bovendien

Nadere informatie

Onderzoektechnische verantwoording. Opinieonderzoek Solidariteit

Onderzoektechnische verantwoording. Opinieonderzoek Solidariteit Onderzoektechnische verantwoording Opinieonderzoek Solidariteit Project 18917 / mei 2013 Een onderzoek in opdracht van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling, te Den Haag. AUTEURSRECHT MARKETRESPONSE

Nadere informatie

Vragenlijst. PREM Fysiotherapie versie 2.0. Versie ouders/verzorgers van kinderen t/m 11 jaar. Ervaren kwaliteit van de fysiotherapie Oktober 2016

Vragenlijst. PREM Fysiotherapie versie 2.0. Versie ouders/verzorgers van kinderen t/m 11 jaar. Ervaren kwaliteit van de fysiotherapie Oktober 2016 NIVEL Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg Antwoordnummer 4026 3500 VB UTRECHT Vragenlijst PREM Fysiotherapie versie 2.0 Versie ouders/verzorgers van kinderen t/m 11 jaar Ervaren

Nadere informatie

Vragenlijst. Ervaringen met de farmaceutische zorg

Vragenlijst. Ervaringen met de farmaceutische zorg Vragenlijst Ervaringen met de farmaceutische zorg Bestemd voor personen van 16 jaar en ouder die gebruik maken (of hebben gemaakt) van de openbare apotheek CQ-index Farmacie versie 1.2 (oktober 2013) Deze

Nadere informatie

Bijlagen. Tevredenheid van potentiële werknemers

Bijlagen. Tevredenheid van potentiële werknemers Bijlagen Tevredenheid van potentiële werknemers Evaluatie Pastiel Bijlagen Tevredenheid van potentiële werknemers Pastiel Drs. Jan Dirk Gardenier MBA Erik Geerlink, MSc Lotte Piekema, MSc Februari 2014

Nadere informatie

Tijdschrift voor Didactiek der B-wetenschappen 7 (1989) nr.1 79

Tijdschrift voor Didactiek der B-wetenschappen 7 (1989) nr.1 79 Tijdschrift voor Didactiek der B-wetenschappen 7 (1989) nr.1 79 Boekbespreking Techniek in het natuurkunde-onderwijs M.J. de Vries, Uitg.: Technische Universiteit Eindhoven, 1988 Dissertatie, 278 p. De

Nadere informatie

Burgerpeiling communicatie 2014

Burgerpeiling communicatie 2014 Burgerpeiling communicatie 2014 Datum: 22 oktober 2014 Versie 2.0 Uitgevoerd door: Auteurs: Opdrachtgever: Newcom Research & Consultancy B.V. drs. S. Buitinga & drs. K. Meeusen Gemeente Midden-Delfland

Nadere informatie

Kinderdagverhlijf WipWap. Eindrapport

Kinderdagverhlijf WipWap. Eindrapport Kinderdagverhlijf WipWap Eindrapport Onderzoek naar bijdrage werkgever voor kinderopvang van werknemers Uitgevoerd in opdracht van: Bedrijfsknndewinkel, T.D.E. voor: Ivonne Swaans door: Peter Willems Pascal

Nadere informatie