Fiscaal recht Samenvatting 2011

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Fiscaal recht Samenvatting 2011"

Transcriptie

1 Fiscaal recht Samenvatting 2011 Inleiding: oorsprong en bepaling van de belastingen Belastingen: noodzaak voor de overheid om bepaalde uitgaven te doen, en ook soms instrument om gewenst(zonnepanelen) of ongewenst gedrag (alcohol en tabak) te sturen Magna carter: no taxation without representation: er is politieke toestemming nodig van degenen die de belasting betalen dmv de politieke vertegenwoordigers. Regels volgens dewelke belastingen worden geheven worden goedgekeurd bij wetten gestemd in het parlement. LEGALITEITSBEGINSEL Belastingen zijn in de loop van de 20 e eeuw enorm in druk toegenomen: - Verruiming van de overheid vereist financiering - Inflatieimpact - Je zit snel aan 50% druk, terwijl werklozen geen belastingsdruk ondervinden: de limiet is bereikt en het is niet haalbaar meer voor natuurlijke personen: perverse economische en psychologische effecten door de impact van de loonwig: groep werkenden wordt proportioneel kleiner en moet meer en meer betalen voor de niet werkenden die proportioneel vermogender worden - Tendensen: (komen nog allemaal aan bod) o Minder aftrekken en vrijstellingen o Bredere belastingsbasis o Intolerantie van belastingsvermijding o Slingereffecten door typische paarse overheid o Decumulatie: geen penalisering meer van het huwelijk o Notionele interestaftrek o Van Mechelen-schenkingen o Noodzaak voor de toekomst: heffing op vermogensinkomen Wat is een belasting? Een VERPLICHTE bijdrage, opgelegd door de OVERHEID volgens BEPAALDE REGEL van recht, aan haar ONDERDANEN ten einde in het algemeen en ZONDER aanwijsbare TEGENPRESTATIE haar uitgaven te kunnen doen - Belastingen moeten dus niet betaald worden als ze niet in de wet staan, en deze wetten moeten goedgekeurd worden door het Parlement - Als men zich in de geviseerde situatie bevindt, dan moet men betalen - DUS: als je niet wil betalen moet je zorgen dat je je niet in de geviseerde situatie bevindt! o Vb: je moet belasting betalen als je een gele pull aanhebt Wettelijk: de gele pull uitdoen: geen belasting Onwettelijk: een groene pull over de gele pull aandoen en doen alsof je geen gele pull aanhebt = SIMULATIE OF VEINZING Hierbij is het belangrijk dat je WEET dat je veinst, een bedrieglijk inzicht hebben! = tax evasion, fraude, het is strafbaar om op bedrieglijke wijze een belasting te ontduiken o Verjaringstermijn (maar!! zie later!! ) o De JURIDISCHE eigenaar wordt belast, niet de economische eigenaar, niet de economische, maar de juridische begrippen liggen aan de basis van de fiscaliteit.

2 o Hoe weten of je belastbaar bent? Wanneer je EIGENDOM hebt, maar dunne scheidingslijn en hoe weet je dit CATASTROFE analyse: Wat gebeurt er indien je failliet of dood gaat met het goed? vb: leasing van een auto: eigendom? Als je failliet gaat en de auto zit in de failliete inboedel, dan is de auto je eigendom en moet je dus belastingen betalen! Als je failliet gaat en de auto gaat terug naar de juridische eigenaar = wettelijke belastingsplanning De vraag is dus: hoe dicht mag je gaan naar het geviseerde feit en toch geen belasting wettelijk verschuldigd zijn o Je hebt het recht de minst belaste weg te bewandelen, ook al is deze niet de meest normale, OP VOORWAARDE dat men alle juridische gevolgen van de gekozen weg ondergaat. Art : tendens om naar de werkelijkheid te taxeren en niet volgens de juridische werkelijkheid, indien de voorwaarde geschonden is. o Voorbeeld: een Amerikaanse vennootschap wil een lening geven van 100 mio aan een BVBA in België, en deze betaalt 4 mio euro per jaar aan rente.. MAAR in België moet hier nog eens 15% RV vanaf gehouden worden, netto: 3,4 mio rente Wanneer er nu een Nederlandse vennootschap wordt opgericht, en de Amerikaanse Vennootschap leent 100 mio aan de Nederlandse, die ze doorleent aan de Belgische, dan moet er geen Roerende Voorheffing afgehouden worden op de rente die België betaalt aan Nederland (RV vrijgesteld binnen EU), en de Nederlander betaalt 3,9 mio door aan Amerikaan (0% RV in NL) minder belastingen Maar kan dit zomaar? JA ALS: de NL venn een echte vennootschap is en geen fiduciair/stroman CATASTROFE analyse Situatie A: NL venn gaat failliet: 4 mio intereststroom van BE gaat naar failliete inboedel, en de Amerikaan loopt het insolvabiliteitsrisico (achtergestelde terugbetaling) = dragen van de juridische gevolgen! Maar als er een contractuele bepaling zou zijn die zegt dat de 4 mio toch bij faillissement naar de Amerikaanse onderneming gaat.. = SIMULATIE Situatie B: BE venn gaat failliet: De NL venn krijgt géén 4mio rente meer van BE, maar de NL venn moet wel 3,9 mio blijven betalen aan VS: dan draagt; NL draagt het insolvabiliteitsrisico van de BE venn Maar als NL vrijgesteld wordt en er bijvoorbeeld rechtstreeks vanuit de failliete inboedel wordt betaald aan de VS: simulatie CONCLUSIE: hoe ver mag je gaan? Zover je wil, zolang je maar de JURIDISCHE GEVOLGEN draagt: maw: het insolvabiliteitsrisico! o Hiërarchie van de rechtsorganen : wet > fiscus!

3 Overzicht belastingen: - Inkomstenbelasting o Personenbelasting o Vennootschapsbelasting o Rechtspersonenbelasting o Belasting der niet-inwoners - BTW - Accijnzen - Zegelrechten - Registratierechten (aan de gewesten) - Successierechten (aan de gewesten) - Douanerechten - Met inkomstenbelasting gelijkgestelde belasting STRUCTUUR van ELKE belasting: - Toepassingsgebied: waar en wie - Grondslag: op wat - Tarief: met hoeveel - Procedure: hoe - Sancties Grondregels van de belastingsheffing - Legaliteitsbeginsel - Gelijkheidsbeginsel: geen voorrecht inzake belastingheffing o Er mogen geen voorrechten gegeven worden inzake fiscaliteit (verminderingen, vrijstellingen, aftrekken,..) o Iedereen die zich in gelijke situaties bevindt, worden hetzelfde belast o Relevante verschillen moeten in rekening gebracht worden o Ongelijke belastingen moeten gebaseerd zijn op relevante verschillen - Openbare orde: het is onmogelijk om akkoorden te maken met de fiscus over de TOEPASSING van het recht, het is wel mogelijk om akkoorden te maken voor FEITEN (bv aantal km), het recht wordt strikt geïnterpreteerd - Non bis idem: geen 2* belasten op hetzelfde (juridische en economische dubbele belastingen) - In dubio contra fiscum (dode letter vandaag) - Vertrouwensbeginsel: je kan voortgaan op een sympathieke waarheid dat de overheid rechtmatig handelt: bv als een politieman zegt dat je door het rood licht mag rijden, kan je er op vertrouwen dat je hier geen boete voor zult krijgen.

4 Inkomstenbelasting Wij belasten inwoners op hun wereldwijd inkomen: inkomsten in het buitenland moeten aangegeven worden vb. Franse obligaties Bovendien worden buitenlanders belast op hun Belgisch inkomen vb. Fransman met Belgische obligaties! probleem van de dubbele belastingen! : maar een 85-tal verdragen gesloten om dit te vermijden - Verdragsmatige oplossing is de uitzondering - Dubbele belasting is de REGEL PERSONENBELASTING: Schema grondslag personenbelasting: kader van de leerstof van de personenbelasting Aan de belasting onderworpen personen: art 3 5 wie is rijksinwoner Art 6: Grondslag personenbelasting = opdelingsartikel: totaal netto inkomen vastgesteld in de wet. Het wetboek werkt specificerend, altijd VERDER LEZEN: specifieke bepaling heeft voorrang op de algemene!! Ieder persoon heeft 4 verschillende inkomens: Onroerende inkomsten Grondslag Art 7-16 Grondslag Art 7 Vrijgesteld Aftrekbare lasten (forfait) Art 16 Roerende Inkomsten Grondslag Art Belastbaar Art Vrijgesteld Art 20 Aftrekbare lasten (beperkt) Art 22 Bevrijdende Roerende Voorheffing Beroepsinkomsten Grondslag Art Belastbaar Art Vrijgesteld Art Aftrekbare lasten Art Diverse Inkomsten Grondslag Art Belastbaar Art 90 Geen vrijstellingen! Principe van belastingsvrijheid, als het niet vermeld staat bij de diverse inkomsten is het een vrijstelling. Aftrekbaar (reduceerbaar tot 0 ) Gezamenlijk belastbaar inkomen Optellen van alle + elementen, - elementen afzonderlijk houden: in de toekomst kan je de verliezen compenseren met de winsten BINNEN een categorie, je kan verliezen op de beroepsinkomsten dit aanslagjaar niet compenseren met + elementen andere inkomenscategorie. (uitz: fiscale aftrek op de enige woning) Gemeenschappelijke aanslag voor echtgenoten en wettelijk samenwonenden Art REGEL: gehuwden worden als afzonderlijke subjecten belast, maar dienen samen één formulier in: Aansprakelijkheid van de betaling van de belasting rust op de schouders van beide partners (verhalen) Dus volledige decumul: afzonderlijke belastingsheffing van de eigen inkomsten (beroep en eigen goederen) + de helft van de gezamelijke inkomsten + medehelpende echtegenoot of niet verdiener krijgt een stuk! Negatief saldo onroerende / beroeps inkomsten mag worden overgeheveld Aftrekbare bestedingen Dit zijn géén kosten om inkomen te verwerven (zoals de vorige aftrekken), maar aftrekken op bepaalde sympathieke bestedingen van het inkomen, bv. alimentatie, schenkingen, Art Berekening van de belasting (tarief) Art Kernartikels!! Art 7 : overzicht Art 19: interestaftrek voor roerende goederen Art 26, 49: aftrekbare kosten Art 88,89: gezinsfiscaliteit Art 90: lijst van diverse inkomsten Art 104: lijst van sympathieke uitgaven die zorgen voor een aftrek Art 130: belastingstarieven Art : Belastingsvrije som Art : sympathieke uitgaven die zorgen voor een belastingsvermindering Art 171: lijst van elementen met een bijzonder tarief: uitzondering op 130. Art 175: bonificatie voor voorafbetaling

5 Overzicht: - Grondslag - Vrijgesteld - Belastingsaftrekken o Een aftrek van 1000 euro wordt nog eens verrekend in de schijven: iemand dat in de 40% schijf zit, krijgt 400 euro minder belastingen, iemand in de 50% schijf krijgt 500 euro minder belastingen.. o Bevoordeling van de rijken Maar zit niet elke werkende in de 50% schijf bijna? - Gezamenlijk belastbaar tarief + Toepassing belastingvrije som en tarief - Belastingkredieten/verminderingen / vermeerderingen o Vermeerdering: bv als een zelfstandige te weinig belastingen heeft voorafbetaald o Vermindering: bv incentief om langetermijn sparen opwekken, veel aftrekbare elementen worden OOK ingebracht als belastingsvermindering op gezamenlijk o Belastingskredieten zijn Niet gevoelig aan het inkomen: een rijke profiteert er niet meer van dan een arme o Een belastingsvermindering/krediet is effectief bv 1000 euro minder belastingen: ook voordeel voor lage verdieners of mensen zonder inkomen - Aanvullende gemeentebelasting - Vergelijking met de o Onroerende voorheffing (maar is niet verrekenbaar, is geen voorafbetaling meer) o Roerende voorheffing: 15% (VVPR: inbreng in cash na 1994 en aandelen op naam) of 25% (anders) op dividenden: maar BEVRIJDENDE roerende voorheffing = de grote uitzondering (op de sommatie van gezamenlijk inkomen)! Als je roerende inkomsten hebt (interest/div) en u betaalt de RV dan moet u het roerend inkomen NIET meer aangeven (om ontduiking tegen te gaan) o Bedrijfsvoorheffing: je ontvangt slechts je NETTO loon, daar is al een stuk vanaf gehouden!! o Voorafbetalingen (enkel zelfstandigen): moeten vooraf een schatting van hun inkomsten maken en maken hierop een voorafbetaling van belastingen o Met al deze voorheffing dan: bijstorting of terugbetaling - Aangifte : vorige sectie - Aanslag: o de fiscus heeft onmiddellijk een hypotheek op al uw onroerende goederen tot de verschuldigde belastingen betaald zijn o indien er onroerend goed verkocht wordt, en blijkt dat niet alle verschuldigde belastingen betaald zijn, kan de fiscus dit rechtstreeks afhouden van de VKprijs - Controle: o 3 jaar na aangifte, je wordt alleen belast op alles dat je aangeeft, en er kunnen dingen gewijzigd worden naargelang wat ze vinden. o 3 jaar TENZIJ, dat er aanwijzingen zijn voor belastingsfraude: dan kan je gedurende 7 jaar lang geïnspecteerd worden, verjaring na 7 jaar o Maar fiscale fraude door valsheid in geschriften verjaart NOOIT: Zolang je het voordeel van de valsheid hebt en je de belasting niet betaald hebt, is er geen verjaring Vb: eindejaarsbonus, maar je wil geen 50% belasting betalen Bonus wordt uitgekeerd door de aanleg van een zwembad

6 In de boekhouding onderhoudswerken Dit is valsheid in geschriften! - Bericht van wijziging: o correctie met bericht van wijziging van de aangifte: 30d antwoordtijd o na 30d mag de fiscus bijkomende aanslag heffen (zoek een advocaat..) - Aanvullende aanslag - Bezwaar: o als je het niet eens bent met de aanvullende aanslag o als er na 6 maand geen antwoord is op je bezwaar, kan je naar de rechtbank van eerste aanleg stappen - Rechtbank eerste aanleg: o als je wint krijg je 6,5% rendement op het verkeerdelijk geïnd belastingsbedrag - Hof van beroep Toepassingsgebied van de personenbelasting - Rijksinwonerschap: wie? o Hoofdverbijfplaats in België: is een vermoeden: de plaats waar iemand naar terugkeert, wanneer hij geen reden heeft om ergens anders te zijn Onweerlegbaar vermoeden dat de plaats waar je gezin verblijft je hoofdverblijfplaats is: maatregel tegen Luxemburgse bankiers die hun gezin in België laten blijven Weerlegbaar vermoeden: als je ingeschreven bent in het rijksregister ben je rijksinwoner, tenzij je het tegendeel kan bewijzen Uitzondering: ex-patriots : mensen die in BE komen wonen met hun gezin om hier te werken uit de V.S. zijn geen rijksinwoners o Zetel van fortuin is in België: vermogende persoon die België verlaat, maar zijn fortuin regelt in België, is toch een rijksinwoner - Het vertrek: unicum in de wereld: je kan België verlaten van dag op dag, en je verlaat onmiddellijk het fiscale net (eigenlijk moet je EU verlaten) o Huis verkopen of verlaten o Bankrelaties beëindigen o Vermogen verplaatsen o Post laten nasturen o Nummerplaat terugsturen o Belastingsaangifte invullen van 1 jan tot de dag van je vertrek

7 ONROERENDE INKOMSTEN - Het kadaster is een register met de naam van de eigenaar voor elk onroerend goed. - Het Kadastraal Inkomen o is wat men ZOU krijgen aan huuropbrengsten als men het zou verhuren o Vergelijking met gelijkaardige huizen voor bepaling KI o Grondslag van de onroerende voorheffing o In de wet staat dat dit herzien zou moeten worden om de 10jaar, maar is al niet meer gebeurd sinds 1975, er wordt in de plaats gewerkt met een revalorisatiecoëfficiënt omdat huizen vergeleken worden met gelijkaardige, blijft het KI relatief laag dus gaat men revaloriseren met een bepaalde coëfficiënt - Inkomen is een PERIODIEKE zaak o alleen periodieke inkomsten (huur, concessie, pacht) vallen onder onroerend inkomen o dus onroerende goederen die periodieke inkomsten genereren, zonder dat de substantie verloren gaat vb. boom (zaak) appel (inkomen) vb. bos (zaak) boom (inkomen) o ongebouwde goederen zijn belastbaar op KI, bebouwde op KI + 40% (tenzij beroepsgebruiker verhuring, zie hieronder) o die NIET aangehouden worden in het kader van de beroepsuitoefening o PRINCIPIEEL zijn meerwaardes op onroerend goed VRIJGESTELD van belasting Tenzij art 90: 1, 8, 9, 10, hoewel in art 93 nog extra vrijstellingen - Er zijn 4 situaties mogelijk: o Vastgoed bewoond door eigenaar Belastbaar op KI Doch vrijstelling van de eigen woning door art 12 o Tweede / meerdere verblijfplaatsen Belastbaar op KI * 1,4 Derde verblijfplaats 2*1,4*KI o Onroerend goed verhuurt aan een natuurlijk persoon Vb van DEELS vrijgesteld inkomen Bijvoorbeeld, studentenkoten verhuren is een soort tax shelter, moeten maar belastingen betalen op KI*1,4 terwijl het veel meer huuropbrengsten opbrengt Waarom? Als men geld binnen krijgt en het is voor de betaler geen aftrekbare uitgave en de verhuurder is wel belastbaar op zijn inkomens, dan is de kans op collusie danig groot dat men gewoon met een forfait werkt: zwarte circuit dichtgooien! o Onroerend goed verhuurt aan een rechtspersoon of beroepsgebruiker Deel van de huurprijs is aftrekbaar voor de beroepsgebruiker + aftrek (zie lager) Verhuurder is belastbaar op de nettohuur (> KI) Niet erg voordelig! - Vrijstellingen o Volledig: onderwijs, eredienst, ziekenhuizen, aula s, (NIET universiteitshallen Naamse) o Proportionele vermindering van KI in geval van onproductiviteit Minstens 90 dagen niet kunnen gebruiken Of 25% vernietigd (VW zie codex art 15)

8 - Aftrekken o Interesten (om te behouden of verwerven) zijn aftrekbaar van belastbare onroerende inkomsten Aftrek kan ENKEL onroerende inkomsten tot 0 herleiden, verliessituatie is niet mogelijk, en kan ook niet overgedragen worden naar andere categorieën of jaren Maar rentekosten op hoofdverblijfplaats zijn niet aftrekbaar, want dat KI moet niet aangegeven worden DUS forfaitaire aftrek voor de hoofdverblijfplaats [ (als het enige woning blijft) + 50 pp ten laste ] PER BELASTINGSPLICHTIGE, dus als je gehuwd bent krijg je de aftrek 2* MAAR omdat het onroerend inkomen bij enige woning 0 is, en je normaal niet moogt compenseren: ART : de grote uitzondering: je mag dit bedrag Aftrekken van je gezamenlijk inkomen, en niet enkel van de categorie onroerende inkomsten, want deze is toch 0 als het over de enige woning gaat!! o Aftrekbare kosten indien verhuring aan beroepsgebruiker 40% kostenforfait: alle kosten zijn aftrekbaar, tot een plafond van 40% van het KI. Deze 40% worden dan in mindering gebracht van de werkelijke netto-huur, die de basis is voor de belasting. (10% voor terreinen) - Onroerende voorheffing o Onroerende vermogensbelasting o Geen voorafbetaling meer: is nu een eigen regionale aparte vastgoedbelasting van 2,5% in Vlaanderen + opcentiemen provincie en gemeente: 1200 OPCENTIEMEN (= 12* belasting) berekend op OV aan 1,25% o Niet verrekenbaar in de belastingsaangifte!! o Iedereen betaalt dit, geen vrijstelling voor enige woning - Wat is fiscaal de beste manier om je vastgoed te beleggen? o Ga ik het onroerend goed verhuren, en zo ja, aan wie? Residentieel (aan particulieren) : vastgoed KI*1,4 is belastbaar = tax shelter privé aanhouden van het roerend goed Commercieel (beroepsgebruiker) vastgoed is belastbaar op werkelijke huur met 40% forfait beperkt tot 2/3 van het KI vluchten naar de vennootschap: geen hoge tarieven van PB o Wat is mijn investeringshorizon? Geen geplande verkoop Vennootschap: want meerwaarden zou belastbaar zijn als je verkoopt Beperkte horizon: van plan om terug te verkopen na 5 jaar is meerwaarde op verkopen van onroerende goederen vrij (ipv 15%) na 8 jaar zijn meerwaarden op verkopen van terreinen vrij o Ben ik oud en/of rijk? Vennootschap Jong en niet veel geld: privé o Gaat het over mijn eigen villa? Als je het in vennootschap steekt: werken met rente-aftrek, brutogelde, kapitaalaflossingen, minder belastingen

9 Maar dan woon je in het huis van een ander en betaal je belasting op de niet betaalde huur (belastbaar voordeel van alle aard) als je er je cashflow in steekt, en je moet er geld uithalen voor de belasting te betalen: krijg je een multiplicatoreffect van belasting op belasting beter: 20% bureau, 80% privéwoning! o Als je privé aankoopt, toch niet altijd bakstenen kopen: roerende beleggingsobjecten die een onroerend goed betrekken Vastgoedcertificaat Bevek Bevak Papier van winstdelende financiering met vreemd vermogen Vennootschap heeft het onroerend goed in actief Vennootschap heeft certificaten in passief In geval van verkoop van het certificaat: recht op meerwaarde bovenop de resterende boekwaarde VB: er komt 100 huur binnen cash op de balans, de vennootschap verricht afschrijvingen ten belopen van 60% en deze komen ten laste van het resultaat. Nu gaat de vennootschap de belegger een vergoeding van 40% uitkeren: 60% is belastingsvrij, 40% is rente aan 15% RV In vergelijking met commercieel vastgoed verhuurd met 50% belasting op de huuropbrengst + 40% belasting tot 2/3 KI is dit een enorme vermindering van de belastingslast Als aan het eind van de rit het vastgoed verkocht wordt zijn de normaal vrijgestelde meerwaardes na 5 jaar, belastbaar aan 15% RV. De meerwaarde gaat niet naar de verrijking van de vennootschap Dus voordeel: belastingsvermindering tijdens bezit Nadeel: 15% belasting op meerwaarde Als voordeel > nadeel: doen! Bijkomend voordeel: gemakkelijke successieplanning, handgift van de certificaten

10 ROERENDE INKOMSTEN - Art 17 overzicht - Art 18 dividenden o Alle voordelen toegekend door een vennootschap (rechtspersoonlijkheid) aan aandelen of winstbewijzen (=> vermogensoverdracht) Gewone dividenden Terugbetalingen van uitgiftepremies en reserves (zie vennb) Liquidatieuitkering of inkoopbonus (maatregel tegen onderkapitalisatie) o Elke vermogenscomponent die een verarming is voor de vennootschap en een verrijking van de aandeelhouder ALLES wat je krijgt als aandeelhouder is een dividend, tenzij het tegendeel bewezen wordt (bv. terugbetaling van werkelijk gestort kapitaal is niet belastbaar, zie vennb) Aandelen zijn altijd privé-bezit, zelfs als je bestuurder bent Aandelen zijn ENKEL beroepsbezig als ze aangehouden zijn door een professionele aandelenverhandelaar o Uitbreiding van de definitie: Omzetting excessieve interest in dividenden Not at arm s length, zie vennb Viseert gevallen van fiscaal gemotiveerde onderkapitalisatie of te hoge interesten Betaald aan aandeelhouder of bedrijfsleiders Op lening die meer bedraagt dan kapitaal + belaste reserves Of op bedrag aan interest boven marktvoorwaarden Verkapte dividenden De feitelijke vermogensoverdracht naar de aandeelhouder Bonusaandelen (belastingvrije stock split) versus (belastbaar) stockdividend Debt vs equity Streven naar een instrument zodat belastingen dalen door op de scheidingslijn in te spelen Schulden: interest is aftrekbaar 2 instrumenten o Socb (subordinated automatic convertible bond): contractueel vorderingsrecht op coupon = schuld tot omzetting Deurwaarder heeft voorrang o Nvprs (non-voting redeemable preferred shares) geen vorderingsrecht - Art 19 interesten o Is in wezen de restcategorie wat betreft de periodieke vruchten van ter beschikking gestelde gelden Als ik je middelen ter beschikking stel, en ik krijg daarvoor een voordeel, dan is dat voordeel belastbaar als dividend Vb: opbrengst van een repo (purchase repurchase) is belastbaar: tijdelijk middelen ter beschikking stellen in ruil voor een effect o Opbrengsten van vastrentende effecten, leningen en gelddeposito s

11 o Wat betreft een obligatielening, is elke PERIODIEK gevonden opbrengst belastbaar Waardeschommelingen ten gevolge van marktschommelingen zijn niet belastbaar DUS meerwaarde omdat de interest stijgt is NIET belastbaar En meerwaarde omdat de obligatie laag-rentend is ook niet belastbaar VB: je verkoopt 1 dag voor het vervallen, je obligatie met meerwaarde, dit is niet belastbaar. Maar de koper is ook geen idioot, en wil niet opdraaien voor de roerende voorheffing bij het innen van de coupon en zal deze dus afhouden van de meerwaarde Zgn. zero coupon bonds: alles wat je krijgt bovenop aankoopprijs is belastbaar In plaats van interest uit te betalen ieder jaar wordt de interest geaccumuleerd en bij kapitaal gevoegd Obligatielening: , interest 0 Terugbetaling kapitaal na 5 jaar aan Meerwaarde (koerswinst) bij verkoop is niet belastbaar Meerwaarde van de geaccumuleerde interest is wel belastbaar o Anti-swap bepaling Gewone rente wordt in een gecombineerde verrichting omgezet in een swap naar actief met lage rente en een terugswap met waardesprong die leidt tot gebruikelijke totale vergoeding VB: een vrouw met 1 mio euro gaat deze beleggen o Bankier 1: geeft 3% rente op die 1 mio interest 4500 RV = mio na 1 jaar o Bankier 2: swap met 2,8% Geef het mio nu nog niet aan mij, maar zet het om in een laagrenterende vreemde munt (dollar) en geef het dan aan mij, dan geef ik u 0,1% op uw dollars Meerwaarden op deviezen voor particulieren zijn niet belastbaar (tenzij art 90) mio + 2,7% 1 mio *0,15 = mio = MEER o Vandaar art 19 3 : als je geld geeft en je bent ZEKER dat je na het einde meer terugkrijgt, dan is dat saldo belastbaar o ENKEL als je kan winnen OF verliezen bij de swap, DAN is de eventuele meerwaarde niet belastbaar o Bijzondere roerende beleggingen 1 e vorm beleggingsfonds = BINNEN BELAST Onverdeeldheid van goederen Stel dat je met 1000 mensen, 1 mio euro wil beleggen 1 iemand aanstellen om het te beheren Elk inkomen dat hier binnen komt is voor 1/1000 van u Fiscaal: als dividenden betaald worden aan het beleggingsfonds wordt er 15% RV afgehouden Geen extra heffing bij uitbetaling aan de deelnemers Conclusie: fiscaal niet echt geweldig tenzij internationaal

12 2 e vorm: beleggingsvennootschap = BUITEN BELAST Het bestuur van de vennootschap doet beleggingen En u koopt beleggingscertificaten (~aandelen) De BEV krijgt rentes en dividenden binnen en dividenden naar de certificaathouders gaan naar buiten en worden belast aan 15% DUS de dividenden blijven binnen zodat er geen RV verschuldigd is 2 soorten BEV s o BEVEK VERANDERLIJK kapitaal Inkomen accumuleren en geen dividend uitkeren (geen RV) Met certificaat naar de BEVEK gaan en terug betalen = inkoop van eigen aandelen = vrijgesteld van belastingen Het certificaat heeft elke dag een andere waarde!! o BEVAK VAST kapitaal Inkomen komt binnen en dit wordt uitgekeerd als dividend (normaal 15% RV) Maar versoepeling: vastgoedbeleggingen: geen volatiliteit & 80% van inkomen als dividend Maar toen er genoeg mensen gelokt waren naar beursparticipatie: fiscale reactie: belastingsvrij MAAR als er gewaarborgd vast rendement, groter dan 0% is, dan is het WEL belastbaar MAAR als de obligatiebeveks meer dan 40% van de activa in vastrenterende obligaties heeft zitten: ook belastbaar (dus minstens 60% aandelen) o De branchevervaging Risicoverzekering is geen substituut voor een belegging, als het risico zich niet voordoet, ben je je geld van de premies kwijt Maar nu deregulering verzekeringssector Levensverzekeringen mogelijk van minder dan 8j o Als je sterft krijg je 1 mio - Als je niet sterft krijg je 1 mio + rente Art 19 & 21: Deze verzekeringsbons zijn wel een substituut als belegging o Verzekeringen worden belast als bankproduct als ze substituten zijn o 1 keuze: fiscaal voordeel op de premie of niet Belastingsvermindering door betalen van de premie van de verzekering = 3 e pijler (art 145) ALS je een fiscaal voordeel gehad hebt, dan zit je in de sfeer van het beroepsinkomen Als de spaarpot dan open gaat, ben je belastbaar op het GEHELE inkomen GELD IN (fiscaal voordeel) GELD UIT (belastbaar) Nettogeld NA belasting en GEEN belastingsvoordeel in verzekering voor premie Als de spaarpot open gaat ben je NIET belastbaar op je hele inkomen GELD IN(netto) GELD UIT (netto)

13 Er zijn 2 soorten levensverzekeringen Tak 21: LEVENSVERZEKERING o Ik geef geld aan de verzekeraar Als ik sterf krijgt de erfgename het geld + rente Als ik niet sterf krijg ik geld + vaste rente o IN PRINCIPE belastbaar (art 19 1, 3 ) MAAR (verder lezen)enkel ALS HET RENDEMENT GEWAARBORGD IS Kijk in de volgende artikels of je ergens art 19 1, 3 tegenkomt art 19 4: Wat is het belastbare bedrag? Het KAPITAAL is belastingsvrij De winstdeelneming is ook belastingsvrij maar BELASTBAAR de opbrengst als deze méér dan 4,75% is! o Ga dan kijken naar de VRIJSTELLINGEN (art 21, 9 ): vrijgesteld in 2 gevallen Contract heeft een looptijd langer dan 8jaar OF De overleidingscomponent is meer dan 130% Dus 1 mio in, na 1 jaar sterven, 1,3 mio ontvangen De verzekeraar loopt hier een aanzienlijk risico, dus is dit geen substituut voor een bankproduct! Tak 23 : verzekeringsbelegging o Geld verzekeraar beleggingsfonds o Regel: GEEN GEWAARBORGD RENDEMENT = VRIJ VAN BEL!! o De verzekeraar is een soort tussenpersoon die units in beleggingsfondsen kopen en bij verzekeringsuitkering krijg je de waarde van de belegging o Je mag wel 0% rendementsgarantie hebben (= kapitaalgarantie) o De wettekst stelt enkel deze met gewaarborgd rendement belastbaar Pensioenen als belegging Rente met behoud van kapitaal Volledige rente belasting als roerend inkomen Rente met afstand van kapitaal: rente bevat terugbetaling van kapitaal belastbare rente, beperkt tot 3% van het gestort kapitaal Terugbetaling in vorm van kapitaal ineens: niet belast (zie syllabus) o Bevrijdende Roerende voorheffing Indien uitbetaling met inhouding van de Belgische RV art 21 Art 313: geen aangifteplicht, mogelijkheid om te opteren voor de roerende voorheffing als eindbelasting Geen kosten aftrekbaar, enkel innings- en bewaringskosten De wijze van belasting is bevrijdend Je moet je roerend inkomen dus niet meer aangeven als je de RV betaald hebt

14 Maar wat gebeurt er als je het wel aangeeft? Je maakt van jezelf een bijzonder geval Bv coupons en 15% RV afgehouden o 1 e berekening: interesten toevoegen aan de rest van het inkomen en belasting berekenen o 2 e berekening: apart onderwerpen aan 15%: bevrijdende RV Het goedkoopste van de 2 wordt toegepast Meestal is het tweede het goedkoopste, maar er zijn speciale gevallen o Bv, een student o Geen studentenjob en je krijgt obligaties van je ouders o 1000 euro aan couponrente o Dan wil je wel een belastingsaangifte doen! 0% belasting in 1 e berekening, want je zit zonder overige inkomsten, en dus onder het belastbaar minimum Je krijgt 150 euro terugbetaald! - Verhuringsinkomsten - Art 20 Lijfrenten en tijdelijke renten (niet pensioenen) - Art 21: vrijstellingen - Art 22: aftrekbare kosten (erg beperkt)

15 BEROEPSINKOMEN categorieën beroepsinkomsten - Winsten industriële, handels- en landbouwbedrijven o Mensen met een boekhouding (uitgangspunt, maar correcties) o Belast op accrual basis: toekomstige orderingen op uitgaande facturen worden belast, ongeacht timing van de ontvangst o Vb van winstderving BE koopt auto onderdelen voor 100 Nieuwe auto kost 130 aan materiaal Auto wordt verkocht via fr aan 160 en via nl aan 150 Winstderving van 10! Belastbaar volgens art 26! TENZIJ wat u doorverkoopt tot een hogere winst leidt in BELGIE (als het geen Nl bedrijf zou zijn maar een België, want dan wordt het toch belast in België Als de genieter in een laag belastingsland valt: elk cadeau wordt sowieso opgeteld bij winst (tenzij binnen europa: malta, cyprus) - Baten vrije beroepen, andere winstgevende bezigheden o Bv advocaat, dokter o Geen boekhoudverplichting o Veel klanten o Voorafbetalingen o Belasting op cash basis o!! overgangsproblemen naar vennootschapsvorm: plots van cash naar accrual basis! - Bezoldigingen o Komen uit vaste bron, 3 categorieën Werknemers Bedrijfsleiders (mandaathouders) Meewerkende echtgenoot o Onderworpen aan Bedrijfsvoorheffing Geld wordt afgehouden voor je het te zien krijgt o Belasting op cash basis o Omvat ook opzegvergoedingen o Omvat excessieve huur verkregen door een bedrijfsleider van zijn vennootschap o Vb. als je een villa wil Vennootschap laten bouwen Belastbaar op het voordeel wordt forfaitair bepaald KI * 1,25 Centen om belasting van te betalen komen uit het salaris o 200 salaris 100 belasting = 100 salaris netto o En die 100 salaris is nodig om de belasting op het voordeel mee te betalen Belasting op belasting!! Privé bouwen Stuk bureau dat verhuurd wordt aan de vennootschap = Aftrekbare kost voor venn = fiscaal voordeel Belastbaar op werkelijke huur, 40% kostenforfait op 2/3 KI

16 Huur belastbaar als onroerend goed, maar aftrekbare interesten van het onroerend inkomen = dubbel fiscaal voordeel Dus privé + verhuur = inkomensconversie: hoogbelaste cf omzetten in laagbelaste cf of cf met aftrekbare kosten MAAR als het voordeel groter is dan 3,88 * KI * 100/60 dan is het verschil belastbaar als bezoldiging - Pensioenen en gelijkgestelde toelagen (HALF EN HALF) o Ouderdoms-en overlevingspensioenen, en gelijkaardige uitkeringen die definitieve en blijvende derving van beroepsinkomen compenseren o Ook opbrengsten levensverzekeringen, groepsverzekeringen o TAK 1: wettelijk pensioen belastbaar als beroepsinkomen minimumpensioen is vrijgesteld o TAK 2: Groepsverzekering Werkgever betaalt premies fiscaal aftrekbaar tot 80% van de bezoldiging van het laatste werkjaar Kapitalisering rekening houdend met mortualiteitstabel Als de groepsverzekering uitbetaald wordt op 65 e 16,5% + gemeentebelasting OP ALLES Maar JLDehaene: anticipatieve heffing! Iedereen die 60jaar is, verzekeraar gaat dan al de belasting betalen van 16,5% op alles wat opgebouwd is o TAK 3 : privé levensverzekering Fiscaal voordeel? : 10% op het volledige kapitaal dat wordt uitgekeerd INDIEN de premiebetalingen geleid hebben tot een fiscaal voordeel (aftrek of krediet) Indien er IN: geen voordeel was, is er UIT: geen belasting! - Winsten en baten van een vorige beroepsuitoefening o Bv architect die kantoor heeft gesloten maar volgend jaar een betaling van een factuur ontvangt Onroerende en roerende inkomsten - worden fiscaal behandeld als bedrijfsinkomsten wanneer vermogensbestanddeel wordt gebruikt voor beroepsactiviteit - meerwaarden belastbaar voor wat betreft de beroepsgoederen o vb. vastgoedhandelaar moet voor zijn beroep moet werken met onroerende goederen (beroepsinkomen) maar het verkopen van zijn eigen 2 e woning is belastbaar volgends de onroerende inkomensbelasting o uitzondering: bezoldigingen

17 Belastbaarheid van alle voordelen van alle aard verkregen naar aanleiding of ter gelegenheid van de beroepswerkzaamheid o vb. aankoopoptie op bedrijfswagen is voor de werkgever, als de werknemer deze krijgt: voordeel belastbaar op marktwaarde - AK-optie (bv marktwaarde 2000 AK optie) = belastbaar o bloemen ontvangen voor overuren te werken is belastbaar o snoepreisje belastbaar aan marktprijs - voordelen in natura o belastbaar bedrag: werkelijke waarde in hoofde van de genieter o een aantal belangrijke voordelen van alle aard kennen een FORFAITAIRE waardering (art 18 KBWIB) bv: bedrijfswagen: voordeel in functie van aantal km privé afgelegd en de soort van auto (fiscale PK) daarom wordt er vaak gekozen voor een iets oudere auto, die een full option is, dan een nieuwe met standaard pack hoeveel km rijdt u? zelfs al rijd je mar 1km privé, heb je een forfait van 5000km privé-km Het stelsel van de meerwaarden als je 2 e wagen hebt, ander forfait! Akkoorden met de fiscus over feiten Huisvesting : KI * 1,25 Huisbediende 5950 (ipv ) PC (180) internet (60) Kosteloze maaltijden Bonus van euro? Geef mij maar geen bonus, maar een voltijds huisbediende die euro per jaar kost (betaalt door werkgever) en die forfaitair maar op 5950 wordt geschat. Het voordeel waar ik op belast wordt is slechts Zelfstandigen: baten o Belasting op meerwaarde als je een goed verkoopt o Maar als je je winkel stopt en in privé gebruik neemt: geen belastbare meerwaarde = gedesaffecteerd o Wat is belast als meerwaarde? Belangrijk : het mag GEEN EXPLOITATIEWINST zijn: het mag niet je job zijn om dit te verkopen, maar het is wel een beroepsgoed Vb: koeltoog van een beenhouwerij Geen meerwaarde voor de koeltoogmaker/verkoper Wel meerwaarde als de slager ze zou verder verkopen o Vrijgesteld: uitgedrukte, niet gerealiseerde herwaarderingsmeerwaarden aandelenruil bij belastingvrije reorganisatie monetaire meerwaarde = inflatiecorrectie (maar sinds 1959 = 1)

18 o meerwaardes zijn belastbaar aan 50% TENZIJ het gaat om lange termijn meerwaardes (meer dan 5j in bezit) 2 opties Verlaagd tarief 16,5% o tenzij IMVA 33% goodwill of cliënteel als het niet duurder is dan winst voorbije 4jaar geen 33% maar gebruikelijke progressieve schaal wordt vaak gebruikt door bv advocaat advocatenbureau want fiscale voordelen door afschrijvingen o Wel voor aandelen en FVA 16,5% Belastingsuitstel met wederbelegging (art 47) Roll Over Relief o Verkopen 8j oude truck aan 100 meerwaarde o Herinvestering in nieuwe o Geen belasting op herbelegging in afschrijfbaar MVA o Die 100 wordt belastbaar OVER DE NIEUWE AFSCHRIJVINGSduur (bijvoorbeeld 25j) o Hoe LANGER hoe voordeliger!! (NAW) - Stopzettingsmeerwaarden (ZIE NOTITIES) o Voor beroepsactiva o Belastbaar krachtens art 28 o Vrijstelling monetair gedeelte (art 44) o Vrijstellingsregime (art 46) in drie gevallen voortzettingstelsel Reorganisatiefaciliteit voor algemeenheid van goederen of tak van werkzaamheid bij inbreng tegen aandelen in EU vennootschap mits rechtmatige financiële of economische behoeften ruling commissie Doorschuiving belastingskenmerken!! afschrijvingen, investeringsaftrek, fiscale boekwaarde, voorzieningen Aandelen: overname netto fiscale boekwaarde - Overgang naar professionele vennootschap! Vrijgestelde beroepsinkomsten - Culturele en sociale vrijstellingen o Kinderbijslag o Kosten woon-werk verkeer terugbetaald door werkgever ALS men kostenforfait toepast. (indien het kostenforfait niet aanvaard wordt, is het een belastbaar voordeel van alle aard) o Loon bonus (aftrekbaar, 33% RSZ) o PWA inkomsten tot een max bedrag per uur o Sociale voordelen Niet individualiseerbaar Vb Fitness op het werk Of Geringe geschenken Vb glas champagne op nieuwjaarsreceptie Of niet de aard van een vergoeding Vb doodskransen op begrafenis werknemer

19 - Economische vrijstellingen o Vrijstelling voor aanwerving van bijkomend personeel ter bevordering van het wetenschappelijk onderzoek of de uitvoer o De investeringsaftrek voor nieuwe investeringen in afschrijfbare activa in België 3,5%, 13,5% : OO, energiebesparing, rookafzuiging, laadstation elektrische wagens 20,5% beveiliging (alarm, brand,..) De aftrekbare beroepskosten - Art 49 (enkel van beroepsinkomen) + art 104 (gezamenlijk) - Vereist: o Beroepsactiviteit Dus niet terwijl je nog studeert voor een beroep te gaan uitoefenen Wel als je het beroep al hebt en dan een opleiding neemt om hogerop te geraken o Gedaan tijdens belastbaar tijdsperk o Om beroepsinkomsten te bewaren of behouden Sponsering is NIET fiscaal aftrekbaar als het met een goed hart is. Daarom moet de gesponserde vzw een platform aanbieden aan de fiscus om te bewijzen dat het sponsering om reclame te maken is = wel aftrekbaar! o Bewijsplicht voor belastingsplichtige! o Suggestie tot het sluiten van akkoorden voor raming van kosten met de fiscus (art 50) - Het aftrekbare kostenforfait o Hier heb je ALTIJD recht op, zelfs indien je minder kosten hebt o Enkel als je meer kosten hebt en je dit bewijst, krijg je meer aftrek o Art 51: plafond op 3380 euro - Aftrekbare elementen: (art 52) o Interesten o Salarissen o Vergoeding medewerkend gezinslid Principe: volledige decumul= aparte belasting voor beide echtgenoten Echter: meewerkende echtgenoot, tot 30% van het beroepsinkomen kan hieraan toegekend worden (als deze zelf niet meer dan 8700 verdient) Of: toerekening van gedeelte van werkende partner aan partner die niet werkt (of minder verdient) tot deze aan 30% van het totale inkomen komt met maximum van 6700 (niet geïndexeerd) komt. o Afschrijvingen o Interest van schulden van bedrijfsleiders voor aankoop aandelen o Autokosten Slechts 75% aftrekbaar maar kan verlaagd worden naar 60, of verhoogd naar 90 Fiscale pk s Tenzij brandstof en interest (zie later en codex) Tenzij taxi, rijschool, verhuurbedrijf, autokosten altijd volledig aftrekbaar Voor woon-werk verkeer: forfait: 0,15euro per km

20 o Bedrijfswagen Je hebt 3 soorten kilometers Werk-werk Woon-werk (belasting + forfait 0,15/km) Privé: belasting In tegenstelling tot privéwagen rijden voor werk: Privé is irrelevant Heel veel werkkm? o Bv van km zijn voor het werk o 17/40 kosten aftrekbaar ten belope van 75% Woonwerk = 0,15 euro per km aftrekbaar Conclusie: bedrijfswagen is meestal voordeliger o De groene aftrek: 0,15 euro per km voor woon-werk verplaatsing NIET met de auto (fiets/te voet) met een maximum van 100km o Beroepsverliezen Bruikbaar voor andere beroepen Vb haelterman mag verliezen als advocaat aftrekken van zijn inkomen as hoogleraar Als er dan nog een negatief saldo is mag dit onbeperkt overgedragen worden Vb: eerst jaren verlies lijden, en dan winst beginnen maken, de verliezen jaar na jaar aftrekken tot ze op zijn winst niet belast Behalve als verliezen van transparante entiteiten niet in het verlengde van de winstgevende beroepswerkzaamheid (art 80) Niet aftrekbaar van abnormale voordelen Onbeperkt overdraagbaar in de tijd - NIET aftrekbaar: o Inkomstenbelasting o Geldboetes o Kosten voor niet-specifieke beroepskledij als je het niet privé kan dragen (zoals brandweerman kledij) dan wel aftrekbaar. o 31% van restaurantkosten o Jacht, pleziervaart, bordelen, tenzij gerechtvaardigd door eigen aard activiteit of belastbaar bij genieter Bv verkoper van een jacht die klanten een vaart aanbiedt voor te testen o Kosten die op onredelijke wijze beroepsbehoeften overtreffen Het mag overdreven zijn, maar niet onredelijk overdreven Bv. bentley niet aftrekbaar voor 2 e jaars advocaat o Ten laste genomen verliezen van vennootschappen Verrijking, belastbaar tbgv en aftrekken geleden verlies Tenzij om belastbare inkomstenstroom te vrijwaren o Interesten, royalties of vergoedingen voor prestaties betaald aan fiscaal begunstigde entiteiten (belastingsparadijzen) TENZIJ bewijs van oprechte verrichting en gepast bedrag o Interesten die marktrente te boven gaan (zie vennb)

MANAGEMENTVENNOOTSCHAP

MANAGEMENTVENNOOTSCHAP V D V A C C O U N T A N T S B V B A PIETER DEVLOO A C C O U N T A N T S & B E L A S T I N G C O N S U L E N T E N ZAAKVOERDER-VENNOOT ERKEND ACCOUNTANT & BELASTINGCONSULENT ERKENDE ADVIESINSTANTIE STARTERSCHEQUES

Nadere informatie

Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap

Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap Fiscale behandeling van de opbrengsten en kosten: privé versus vennootschap Opbrengsten en kosten van onroerende goederen in de personenbelasting

Nadere informatie

DE TOEKOMST VAN DE PATRIMONIUMVENNOOTSCHAP

DE TOEKOMST VAN DE PATRIMONIUMVENNOOTSCHAP DE TOEKOMST VAN DE PATRIMONIUMVENNOOTSCHAP Devloo Pieter Erkend Accountant & Belastingconsulent Zaakvoerder VDVACCOUNTANTS & BELASTINGCONSULENTEN Website : www.vdvaccountants.be Email : devloo@vdvaccountants.be

Nadere informatie

Vennootschapsbelasting

Vennootschapsbelasting Vennootschapsbelasting Hoofdstuk 1. Het toepassingsgebied van de vennootschapsbelasting I. PRINCIPE Artikel 179 WIB: binnenlandse vennootschappen en gemeentespaarkassen Ł Drie voorwaarden in art. 2, 2,

Nadere informatie

KBC-gids voor vrije beroepen. KBC-Productinfo

KBC-gids voor vrije beroepen. KBC-Productinfo KBC-gids voor vrije beroepen KBC-Productinfo KBC-gids voor vrije beroepen U hebt een hogere opleiding achter de rug. In de Gouden Gids staat uw naam in kolommen zonder reclame. En bij het woord Orde denkt

Nadere informatie

Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen

Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen INHOUDSTAFEL Inhoudstafel...2 1. INLEIDING...3 2. TOEKENNING BEZOLDIGINGEN EN TANTIEMES...5 2.1 Bezoldiging...5 2.2 Tantième...6 3. INTRESTEN

Nadere informatie

Agenda. 1. De managementvennootschap 2. Verschillende verloningsvormen 3. Verwerving en structurering vastgoed 4.

Agenda. 1. De managementvennootschap 2. Verschillende verloningsvormen 3. Verwerving en structurering vastgoed 4. Agenda 1. De managementvennootschap 2. Verschillende verloningsvormen 3. Verwerving en structurering vastgoed 4. VAA Bedrijfswagen 1. De Managementvennootschap 1. De managementvennootschap 1.1 Definitie

Nadere informatie

Wonen in Nederland. Werken in België

Wonen in Nederland. Werken in België Wonen in Nederland Werken in België Als u in Nederland woont en in België in loondienst werkt, heeft u sinds 1 januari 2003 te maken met het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en België. Deze brochure

Nadere informatie

Leve de fiscus! (maar enkel de gewone mensen betalen belasting ) Alles wat u altijd al wilde weten over fiscaliteit en rechtvaardigheid

Leve de fiscus! (maar enkel de gewone mensen betalen belasting ) Alles wat u altijd al wilde weten over fiscaliteit en rechtvaardigheid Leve de fiscus! (maar enkel de gewone mensen betalen belasting ) Alles wat u altijd al wilde weten over fiscaliteit en rechtvaardigheid Een uitgave van edito Rechtvaardige belastingen: debat dringend nodig

Nadere informatie

Deel 1. De natuurlijke personen onderworpen aan de personenbelasting 1

Deel 1. De natuurlijke personen onderworpen aan de personenbelasting 1 INHOUDSTAFEL Gebruikte afkortingen Voorwoord VII IX Deel 1. De natuurlijke personen onderworpen aan de personenbelasting 1 I. Wie moet een aangifte indienen? 3 1. Personen ingeschreven in het rijksregister

Nadere informatie

HOE HAAL IK GELD UIT MIJN VENNOOTSCHAP

HOE HAAL IK GELD UIT MIJN VENNOOTSCHAP HOE HAAL IK GELD UIT MIJN VENNOOTSCHAP 1. BEZOLDIGING ZAAKVOERDER 2. UITKERING BEZOLDIGING AAN ZAAKVOERDER 3. FORFAITAIRE ONKOSTENVERGOEDING, ANDERE DAN KILOMETERVERGOEDING 4. FORFAITAIRE KILOMETERVERGOEDING

Nadere informatie

MOEILIJKE BOEKINGEN HOE CORRECT VERWERKEN - Guy Parmentier & Patrick Huybrechts

MOEILIJKE BOEKINGEN HOE CORRECT VERWERKEN - Guy Parmentier & Patrick Huybrechts MOEILIJKE BOEKINGEN HOE CORRECT VERWERKEN - Guy Parmentier & Patrick Huybrechts 1 CONTACT PARMENTIER GUY MGI BVBA Valkenlaan 31 2900 Schoten Tel: 03/685.40.07 Mail: guy@parmrev.be Guy Parmentier Bedrijfsrevisor

Nadere informatie

Dossier Successieplanning voor zelfstandigen en vrije beroepers

Dossier Successieplanning voor zelfstandigen en vrije beroepers 1 Dossier Successieplanning voor zelfstandigen en vrije beroepers Dossier Successieplanning voor zelfstandigen en vrije beroepers Deel 1... 3 Hoeveel successierechten betalen uw erfgenamen op uw nalatenschap?

Nadere informatie

Fiscale aspecten van beleggingen in vennootschap

Fiscale aspecten van beleggingen in vennootschap Fiscale aspecten van beleggingen in vennootschap Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Fiscaal sparen eerst benutten 2.1. Individuele Pensioen Toezegging via externe verzekering (IPT) 2.2. Vrijwillig Aanvullend

Nadere informatie

Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER. Startersgids Zelfstandig lesgever p. 1

Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER. Startersgids Zelfstandig lesgever p. 1 Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER Startersgids Zelfstandig lesgever p. 1 Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER INHOUD U gaat als zelfstandige van start...?... 5 Basiskennis bedrijfsbeheer... 6 Inschrijving

Nadere informatie

3de bach Rechten. Fiscaal Recht. Prof. Bruno Peeters. uickprinter Koningstraat 13 2000 Antwerpen www.quickprinter.be R32 17.5 EUR

3de bach Rechten. Fiscaal Recht. Prof. Bruno Peeters. uickprinter Koningstraat 13 2000 Antwerpen www.quickprinter.be R32 17.5 EUR 3de bach Rechten Fiscaal Recht Prof. Bruno Peeters Q uickprinter Koningstraat 13 2000 Antwerpen www.quickprinter.be R32 17.5 EUR Nieuw!!! Online samenvattingen kopen via www.quickprintershop.be FISCAAL

Nadere informatie

Successieplanning. Hebt u de stap al gezet?

Successieplanning. Hebt u de stap al gezet? Successieplanning Hebt u de stap al gezet? Successieplanning Plan uw successie, voor uw erfgenamen en uzelf 02 Complexe materie, regionaal verschillend 04 De basisprincipes van het erfrecht 06 Wat zit

Nadere informatie

Sectordossier Vennootschappen in land- en tuinbouw 1. Vennootschappen in land- en tuinbouw

Sectordossier Vennootschappen in land- en tuinbouw 1. Vennootschappen in land- en tuinbouw Sectordossier Vennootschappen in land- en tuinbouw 1 Vennootschappen in land- en tuinbouw Sectordossier Vennootschappen in land- en tuinbouw 2 Woord vooraf Het aantal land- en tuinbouwbedrijven wordt elk

Nadere informatie

Raadgevingen voor het optimaal beheer van uw persoonlijk vermogen

Raadgevingen voor het optimaal beheer van uw persoonlijk vermogen Raadgevingen voor het optimaal beheer van uw persoonlijk vermogen 2800 Me c h e l e n Ma i l - P 309 595 16d e Ja a r g a n g - Nr. 10-2 s e p t e m b e r 2013 - Ve r s c h ij n t n i e t in au g u s t

Nadere informatie

OVERGANG EENMANSZAAK NAAR VENNOOTSCHAP

OVERGANG EENMANSZAAK NAAR VENNOOTSCHAP www.vdvaccountants.be 1 VDV ACCOUNTANTS bvba ACCOUNTANTS & BELASTINGCONSULENTEN ----------------------------------------------------------------------------------------- OVERGANG EENMANSZAAK NAAR VENNOOTSCHAP

Nadere informatie

Startersgids Consultant p. 1. Startersgids CONSULTANT Bedrijfskunde, Marketing Engineering, HRM Selectiebureau

Startersgids Consultant p. 1. Startersgids CONSULTANT Bedrijfskunde, Marketing Engineering, HRM Selectiebureau Startersgids Consultant p. 1 Startersgids CONSULTANT Bedrijfskunde, Marketing Engineering, HRM Selectiebureau Startersgids CONSULTANT Bedrijfskunde, Marketing Engineering, HRM Selectiebureau INHOUD U gaat

Nadere informatie

De fiscus en uw woning

De fiscus en uw woning De fiscus en uw woning Fintro. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Inhoud Fiscale voordelen verbonden aan en hypothecaire krediet 4 Fiscale impact van het regime "enige, eigen woning" 8 Fiscale voordelen voor de

Nadere informatie

ervaren bedrijfsleider

ervaren bedrijfsleider maandelijkse adviesbrief Jaargang 5 - n 5-23 augustus 2013 (Verschijnt niet in juli) In dit nummer... 2 Verkopen aan private equity : bezint eer u begint? 4 Zakendoen in het buitenland: heeft u ook een

Nadere informatie

Aanslagjaar 2012/inkomsten 2011 De fiscaliteit van het hypothecaire woningkrediet

Aanslagjaar 2012/inkomsten 2011 De fiscaliteit van het hypothecaire woningkrediet Aanslagjaar 2012/inkomsten 2011 De fiscaliteit van het hypothecaire woningkrediet Hypothecair woningkrediet: de regeling voor de enige eigen woning (de woonbonus) Als u een woning koopt, bouwt of verbouwt

Nadere informatie

Nieuw! Fiscaal voordeel van woonkredieten :Sterk vereenvoudigd

Nieuw! Fiscaal voordeel van woonkredieten :Sterk vereenvoudigd HOE AANGIFTE PERSONENBELASTING OPTIMALISEREN? Inhoudsopgave Nieuw! Fiscaal voordeel van woonkredieten :Sterk vereenvoudigd...1 Ook fiscaal voordeel voor ouderopvang!...3 Welk fiscaal voordeel levert huishoudelijke

Nadere informatie

www.kbc.be Kennisbank KBC- Beleggerskoers 2014-2015

www.kbc.be Kennisbank KBC- Beleggerskoers 2014-2015 www.kbc.be Kennisbank KBC- Beleggerskoers 2014-2015 Kennisbank KBC-Beleggerskoers 2014-2015 KBC Beleggerskoers 2014-2015 1 Voorwoord Deze kennisbank is een bron van informatie over beleggen en andere gerelateerde

Nadere informatie

BIBF. PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN KB van 20 januari 2003 (B.S.

BIBF. PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN KB van 20 januari 2003 (B.S. BIBF PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN KB van 20 januari 2003 (B.S. 12/02/2003) SCHRIFTELIJK EXAMEN VAN 30 april 2005 DE ANTWOORDEN DEELDOMEIN BOEKHOUDING

Nadere informatie

een goede nalatenschapsplanning nuttige tips en adviezen

een goede nalatenschapsplanning nuttige tips en adviezen een goede nalatenschapsplanning nuttige tips en adviezen 1 Tekst: Bureau Schrijfwerk Aan deze pocket werkten mee: Notariskantoor Timmers, Lisse Ontwerp en lay-out: De Commandos, Leiden Uitgever: Luiken

Nadere informatie

Nieuwskrant. INHOUD (Nieuwskrant nr 10)

Nieuwskrant. INHOUD (Nieuwskrant nr 10) Nieuwskrant INHOUD (Nieuwskrant nr 10) Dipecount: Inleiding 1-2 2014 vs 2015 3 Data mining 3-4 De woonbonus 4-5 Bedrijfskredieten herzien? 5 Deltaworx : het uitzendbureau voor studenten 6 De bezoldigingstheorie

Nadere informatie

Waarom overschakelen naar een vennootschap: wanneer wordt dit interessant?

Waarom overschakelen naar een vennootschap: wanneer wordt dit interessant? Waarom overschakelen naar een vennootschap: wanneer wordt dit interessant? Inhoud Inleiding: eenmanszaak of vennootschap? 1. De eenmanszaak 2. De vennootschap: algemeen : andere dan fiscale : andere dan

Nadere informatie