VOORWOORD. Wij hopen met deze uitgave je van dienst te zijn. Stafdienst Bedrijfsvoering Afdeling Human Resource Management

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VOORWOORD. Wij hopen met deze uitgave je van dienst te zijn. Stafdienst Bedrijfsvoering Afdeling Human Resource Management"

Transcriptie

1 VOORWOORD Beste collega, Deze uitgave "Zo werkt dat in Almere", is bedoeld om je als nieuwe collega in algemene zin te informeren over je rechtspositie & arbeidsvoorwaarden en enkele daarmee samenhangende zaken. De onderwerpen, die in deze uitgave worden behandeld, zijn terug te vinden in diverse regelingen. Waaronder de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling / Uitwerkingsovereenkomst (CAR/UWO) gemeente Almere; daarin zijn onderwerpen opgenomen als werktijden, vakantie, vakantieuitkering, verlof, integriteit, aanspraken bij ziekte. Deze informatie beperkt zich tot hoofdzaken en geeft niet altijd antwoord op je specifieke rechtspositionele vragen. Toch hopen wij dat het lezen van deze uitgave meer inzicht geeft in de gemeentelijke rechtspositie. In het geval je meer informatie over een onderwerp wilt, dan kun je altijd terecht bij je leidinggevende. Vanaf je eerste werkdag kun je veel antwoorden vinden op Intramare, het intranet van de gemeente Almere, of kan je terecht bij de HRM-helpdesk. Wij hopen met deze uitgave je van dienst te zijn. Stafdienst Bedrijfsvoering Afdeling Human Resource Management Deze uitgave treedt niet in de plaats van de formele regelgeving, zodat je aan deze uitgave geen rechten kunt ontlenen. 1

2 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD...1 DE BESTUURLIJKE ORGANISATIE...5 DE AMBTELIJKE ORGANISATIE...6 NIEUW IN DIENST Algemene dienst Introductie... 7 PERSOONLIJKE ONTWIKKELING EN HRM-INSTRUMENTEN De Almere Academie en Almere Leert! Competentiemanagement en 360 o feedback PWC/POP en opleidingen Almere Morgen! mijnhrm... 9 SALARIS Salarisschaal Salarisbetaling Functiehuis BIJZONDERE TOE(S)LAGEN EN VERGOEDINGEN Vakantie-uitkering, eindejaarsuitkering en levensloopbijdrage Overwerk Onregelmatige dienst, ploegendienst Verhuiskosten Woon-werkverkeer Ad 2. Een vergoeding van de reiskosten woon-/werkverkeer binnen Almere Ad 3 en 4. Een vergoeding van de reiskosten woon-/werkverkeer buiten Almere Dienstreizen Ambtsjubileumgratificatie CAFETARIAREGELING...16 Koop / Verkoop van verlof WERKTIJD, VAKANTIE EN VERLOF Werktijd Variabele werktijden Vakantie Feestdagen

3 5. Buitengewoon verlof Zwangerschaps- en bevallingsverlof Ouderschapsverlof Nevenwerkzaamheden VERZUIM / INZETBAARHEID Wat moet je doen als je niet kunt gaan werken? Welke verantwoordelijkheden heb je als werknemer wanneer je ziek bent? De samenwerking met de arbodienst ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN Beeldschermwerk en RSI Ongevallen en beroepsziekten Wanneer is er sprake van een beroepsziekte? Preventieve vaccinatie Bedrijfshulpverlening Calamiteiten en veiligheid Klachtenregeling Ongewenste Omgangsvormen Rookbeleid ZIEKTEKOSTENVERZEKERING...23 IZA PENSIOENREGELING...24 ONTSLAG EN ONTSLAGUITKERINGEN Ontslag op eigen verzoek Ontslag niet op eigen verzoek Ontslag door ziekte Overlijden VERZEKERINGEN Centraal Beheer Collectieve Ongevallenverzekering Arbeidsongeschiktheidverzekering Rechtsbijstandverzekering LEVENSLOOPREGELING/VITALITEITSREGELING...27 OVERLEG Commissie voor georganiseerd overleg De ondernemingsraad (OR) en de onderdeelcommissies (OC s) Werkoverleg

4 PERSONEELSVERENIGING Zijpalm Lief en leed TREFWOORDENREGISTER

5 DE BESTUURLIJKE ORGANISATIE De gemeentelijke organisatie bestaat uit twee onderdelen: het gemeentebestuur en de ambtenaren. Het bestuur wordt gevormd door drie bestuursorganen: de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester. De raadsleden worden gekozen door de inwoners van de gemeente; het aantal gemeenteraadsleden wordt bepaald aan de hand van het inwonertal. De belangrijkste taak van de gemeenteraad is het vaststellen van het gemeentelijk beleid en het controleren van het college van burgemeester en wethouders; de gemeenteraad wordt ondersteund door de raadsgriffie en heeft voor haar controlerende taak een eigen rekenkamer. De burgemeester en de wethouders vormen samen het college, het dagelijks bestuur van de gemeente. Zij worden onder leiding van de gemeentesecretaris ondersteund door het gemeentepersoneel. Het aantal wethouders wordt afgeleid van het aantal raadsleden. De wethouders worden benoemd door de gemeenteraad; de burgemeester wordt benoemd bij koninklijk besluit. De burgemeester is o.a. voorzitter van de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders; verder heeft de burgemeester eigen bestuurstaken, zoals het hoofd van de politie en het opperbevel bij brand en rampen. Onder leiding van de gemeentesecretaris adviseren en ondersteunen de ambtenaren het bestuur en voeren de gemeentelijke taken uit. 5

6 DE AMBTELIJKE ORGANISATIE Het ambtelijk apparaat van de gemeente Almere bestaat uit verschillende diensten. Intern worden deze als volgt aangeduid: Stafdienst Bestuurszaken en Control Raadsgriffie Stafdienst Bedrijfsvoering Publiekszaken Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Dienst Stedelijke Ontwikkeling Programmabureau Stad Stadsbeheer (SBC) (GRIF) (SBV) (PZ) (DMO) (DSO) (PBS) (SB) De diensten zijn onderverdeeld in afdelingen en teams. 6

7 NIEUW IN DIENST 1. Algemene dienst Er bestaan twee manieren waarop je kunt worden aangesteld: door aanstelling in tijdelijke dienst; door aanstelling in vaste dienst. Het is regel, dat de aanstelling in vaste dienst wordt voorafgegaan door een aanstelling in tijdelijke dienst, met een proefperiode. Ook word je aangesteld in algemene dienst. Het doel van een aanstelling in algemene dienst is het vergroten van de mobiliteit en flexibiliteit binnen de gemeente. Uitgegaan wordt van een gemiddelde verblijfsduur in een functie van 3 tot 5 jaar. Eén van de belangrijke voorwaarden voor een aanstelling bij de gemeente is de afgifte van een zogenaamde verklaring van goed gedrag. Deze verklaring dien je zelf aan te vragen. Deze verklaring moet acht weken nadat je voor het aanvragen bent uitgenodigd bij HRM zijn ingeleverd. Als de verklaring er niet is, dan wordt je aanstelling beëindigd. zie ook: ure/ 2. Introductie Als je aangesteld wordt, is het zowel voor de organisatie als voor jezelf van belang dat er een goede introductie plaatsvindt. Dit betekent dat je bekend gemaakt moet worden met je nieuwe werkomgeving, de afdeling en de organisatie als geheel. De introductie binnen de dienst behoort tot de taak en verantwoordelijkheid van de leidinggevende en houdt o.a. in: het regelen van logistieke zaken voor de komst van de nieuwe medewerker, zoals huisvesting, bureau en stoel, kantoorartikelen, computer, inlogcode met password, autorisatie informatiesystemen, telefoon, key en het opnemen in de telefoongids op Intramare; het zorgen voor informatie over de organisatie; ontvangst op de 1e werkdag; het voorstellen aan directe collegae; eventueel een begeleider aanwijzen; een rondleiding; het na 3 maanden houden van een begeleidingsgesprek. Daarnaast wordt een gemeentebrede introductie georganiseerd. Deze introductie sluit aan op de dienstgerichte introductie en bestaat uit een hele en een halve dag. Tijdens de eerste dag worden verschillende zaken die belangrijk zijn voor je aanstelling bij de gemeente besproken, zoals de ontwikkeling van de stad Almere en de organisatie. Ook volgt er een rondleiding door het Stadhuis en het stadshart. De tweede dag krijg je een presentatie en nadere toelichting over de rechtspositie inclusief het onderwerp integriteit (waaronder ambtseed of belofte), waarover je de brochure Richtlijn integer handelen hebt gekregen. Daarnaast maak je kennis met de Ondernemingsraad. De tweede dag wordt afgesloten met het afleggen van de eed of belofte. Je bent verplicht dit deel van de dag bij te wonen. 7

8 PERSOONLIJKE ONTWIKKELING EN HRM-INSTRUMENTEN In onze organisatie is het uitgangspunt dat je als medewerker zelf verantwoordelijk bent voor je eigen loopbaan. Nadenken en actie ondernemen over je eigen functioneren en ontwikkeling is daarbij belangrijk. Je leidinggevende ondersteunt je daarbij. Gezamenlijk bespreek je loopbaanmogelijkheden en maak je afspraken in het PWC- en/of POP-gesprek (Persoonlijk Werkcontract/ Persoonlijk Ontwikkelplan). 1. De Almere Academie en Almere Leert! Bij de Almere Academie komt alles op het gebied van ontwikkeling, opleiding, kennis, ervaring, expertise, ambities bij elkaar. Er wordt gezorgd voor een grote diversiteit aan mogelijkheden om je te ontwikkelen. Dit aanbod wordt jaarlijks vastgesteld met het Concern Opleidingsplan. De Almere Academie verzorgt veelal ook de logisitiek en de administratie. Almere Leert! is de digitale portal van de Almere Academie. Vanuit Intramare kun je Almere Leert! opstarten via: Intramare Personeelsplein HRM Loopbaan - Opleiding en ontwikkeling: Almere Leert! In deze portal kun je snel en eenvoudig zoeken naar een geschikte opleiding. En ook aanmelden doe je dan digitaal. Intern én extern opleidingsaanbod Al het interne aanbod van de Almere Academie staat in Almere Leert!. Van onze vaste externe contractpartners Schouten & Nelissen, de Bestuursacademie en ROI zijn linken naar hun website in Almere Leert! opgenomen. Het aanbod wordt steeds completer gemaakt door contracten met meer externe opleidingsinstituten aan te gaan. 2. Competentiemanagement en 360 o feedback In onze organisatie wordt bij mobiliteit en loopbaanontwikkeling naast de functie-eisen, zoals opleiding, ook gekeken naar competenties (kwaliteiten en gedragsvaardigheden) die voor een functie van belang zijn. Competentiemanagement is daarom ingezet als strategisch instrument om loopbaanmogelijkheden, kwaliteiten en gedragskenmerken in kaart te brengen. Deze in kaart gebrachte aspecten worden vervolgens afgestemd op de doelen, die je als medewerker wil bereiken en op de doelen die de organisatie wil bereiken. Op basis van 21 Almeerse competenties zijn voor diverse functies competentieprofielen vastgesteld. Deze competentieprofielen worden gebruikt als hulpmiddel in het PWC/POP-gesprek in relatie tot het uitoefenen van je functie. Om te bepalen hoe de competenties tot uitdrukking komen in je functioneren, wordt het instrument 360º feedback ingezet. Dit instrument kun je gebruiken om te zien hoe je zelf denkt over je functioneren en hoe anderen daar naar kijken. 3. PWC/POP en opleidingen In je PWC-gesprek maak je jaarlijks afspraken met je leidinggevende over werkresultaten. Het PWC biedt een vaste structuur in de vorm van een contract dat je samen invult. Naast het PWC stel je samen met je leidinggevende ook een persoonlijk ontwikkelplan (POP) op. In dit plan bespreek je welke kwaliteiten je al hebt en welke je nog kunt ontwikkelen. Ook neem je ambities op die je op termijn wilt realiseren. 8

9 De uitkomst van een PWC/POP-gesprek kan aanleiding zijn tot het volgen van een opleiding. Gemaakte afspraken hierover worden vastgelegd in het PWC/POP verslag. Je kunt je aanmelden om deel te nemen aan de PWC/POP-workshop, waarin je handvatten krijgt om hiermee aan de slag te gaan. Kijk op Intramare voor de uitwerking van het competentiemanagement en PWC/POP. 4. Almere Morgen! Of je nou van werk moet of wil veranderen, bij Almere Morgen ben je aan het goede adres. Almere Morgen is dè plek waar vraag en aanbod van werk bij elkaar komt. Waar je talent de ruimte krijgt en waar we elkaar helpen succesvol te zijn. Almere Morgen is straks een plek waar alle vraag en aanbod van werk bij elkaar komt. Niet alleen de reguliere vacatures, maar ook tijdelijke opdrachten en werkzaamheden, verzoeken voor dagvoorzitterschappen, trainingen en ga zo maar door. Je kunt met de organisatie delen wat je leuk vindt en wat jouw kwaliteiten zijn. En dat zijn er meer dan de kwaliteiten die je in je huidige werk gebruikt. Want vaak heb je veel meer in huis dan dat. Bijvoorbeeld door je opleidingsachtergrond of door dingen die je naast je werk doet. 5. mijnhrm Snel en eenvoudig je gegevens checken, je loonstrook inzien, verlof of ADV aanvragen, en declaraties indienen. Dat doe je allemaal via mijnhrm! De uitrol van mijnhrm is nog steeds in volle gang. Het systeem heeft de papieren loonstrook, verlofkaart en de declaratieformulieren zonder bewijsstukken of bon helemaal vervangen. Iedere nieuwe medewerker die een inlog voor de PC heeft, kan in mijnhrm. 9

10 SALARIS 1. Salarisschaal Je functie is beschreven en gewaardeerd op basis van een generieke rasterfunctie. De waardering heeft geleid tot een indeling van je functie in één van de gemeentelijke salarisschalen, de z.g. functieschaal. In deze schaal word je ingepast, als je de functie volledig kunt vervullen. Als je de functie nog niet volledig en in voldoende mate kunt uitoefenen, vindt in de regel eerst inpassing plaats in de naast lagere salarisschaal, de z.g. aanloopschaal. Als je het maximum van je salarisschaal nog niet hebt bereikt, zal de eerste periodieke verhoging bij goed functioneren een jaar na de datum van indiensttreding plaatsvinden en vervolgens ieder jaar daarna. 2. Salarisbetaling Rond de 22 e van elke maand wordt je salaris uitbetaald. Bij elke salarisbetaling wordt een salarisspecificatie digitaal in mijnhrm verstrekt. Voor een vlotte afwikkeling van salarisbetalingen en dergelijke is het van groot belang, dat declaratie met bewijsstukken of bon en mutaties in de persoonlijke sfeer (bijvoorbeeld wijziging bankrekeningnummer, adres of burgerlijke staat), die van invloed kunnen zijn op deze betalingen, vóór de 3 e werkdag van de maand doorgegeven worden aan HRM-Backoffice. Je kunt de mutatieformulieren voor het wijzigen van je persoonsgegevens vinden op Intramare. 3. Functiehuis Het Functiehuis is een samenstel van rasterfuncties binnen een rasterfamilie met algemene (generieke) functiebeschrijvingen. Voordeel van dit functiehuis is dat bij organisatieveranderingen niet alle functies opnieuw beschreven hoeven te worden. Daarnaast zorgt het functiehuis voor inzicht in loopbaanpaden (wat de mobiliteit ten goede kan komen) en zorgt het voor een betere samenhang met andere HRM instrumenten, zoals Competentiemanagement en PWC/POP. Wat zijn rasterfuncties en rasterfamilies? Een rasterfunctie is een algemene functiebeschrijving die kan worden toegepast voor verschillende functies dwars door de organisatie. Bij het bepalen welke rasterfunctie van toepassing is, wordt gekeken naar twee elementen van een functie: - het kenmerkende element / resultaat (bijv. beleidsontwikkeling, vergunningverlening); - de zwaarte van dit niveaubepalende element/resultaat. Het kenmerkende resultaat (het basiselement) van een functie bepaalt een eerste indeling in een rasterfamilie bijv. administratief. Vervolgens wordt het gedifferentieerd naar niveau waardoor de opbouw van rasterfuncties binnen een rasterfamilie naar zwaarte wordt bepaald bijv. Administratief medewerker A, Administratief medewerker B, etc. Wat zijn rasterfuncties niet? De inhoud van de rasterfunctie is globaler en geeft de resultaten van de functie op hoofdlijnen weer. De rasterfunctie biedt dus geen weergave van alle specifieke taken die in een functie verricht worden. Er zijn geen specifieke dienst en/of afdelingselementen in de beschrijving opgenomen, want de rasterfuncties gelden organisatiebreed. In de rasterfuncties staat ook niet het vakgebied zodat ook specifieke opleidingseisen niet zijn opgenomen. 10

11 De rasterfunctie beschrijft in hoofdlijnen wat er in een functie moet gebeuren. De rasterfunctie zegt niets over jouw functioneren en hoe het moet gebeuren. Dit wordt tussen jou en je leidinggevende in het PWC gesprek bepaald. Op Intramare kun je meer informatie lezen. 11

12 BIJZONDERE TOE(S)LAGEN EN VERGOEDINGEN 1. Vakantie-uitkering, eindejaarsuitkering en levensloopbijdrage De vakantie-uitkering bedraagt per maand 8% van je salaris. De vakantie-uitkering loopt over het tijdvak van 1 juni tot 1 juni daaropvolgend en wordt betaald in de maand mei. Eindejaarsuitkering De eindejaarsuitkering bedraagt per maand 6% van je salaris met een minimum van 1.750,-- per jaar bij een volledige betrekking. De eindejaarsuitkering wordt berekend over de periode 1 januari tot 1 januari en wordt betaald in de maand december. Bij in- en uitdiensttreding in de loop van een jaar worden de vakantie-uitkering en de eindejaarsuitkering naar evenredigheid berekend. Levensloopbijdrage De levensloopbijdrage wordt ook uitgekeerd aan medewerkers die niet deelnemen aan de levensloopregeling/vitaliteitsregeling. De levensloopbijdrage geldt voor elke medewerker die geboren is na 31 december De medewerker die is geboren voor 1950 heeft geen recht op de levensloopbijdrage. Deze medewerkers hebben in de regel aanspraak op het overgangsrecht voor de FPU-regeling. Als dit overgangsrecht niet geldt, ontvangen ook de medewerkers die zijn geboren voor 1950 de levensloopbijdrage. Medewerkers, die in zijn geworden en die in deeltijd met FPU zijn gegaan, hebben geen recht op de levensloopbijdrage. De levensloopbijdrage is 1,5% maal het jaarsalaris, met een minimum van 400,-- bij een volledige betrekking. Bij een deeltijdaanstelling wordt dit bedrag naar rato vastgesteld. De werkgever keert de levensloopbijdrage eenmaal per kalenderjaar in december uit. 2. Overwerk Er kunnen zich omstandigheden voordoen, waarbij het noodzakelijk is, dat je buiten de voor jouw vastgestelde werktijden arbeid moet verrichten. Daartoe dient een opdracht te worden verstrekt door of namens de directeur van je dienst. Overwerk wordt vergoed met vrije tijd en een overwerktoeslag. De hoeveelheid vrije tijd is gelijk aan het aantal gewerkte overuren. De toeslag in geld bedraagt afhankelijk van het tijdstip waarop wordt overgewerkt, 25%, 50% 75% of 100% van het uurloon. Als compensatie in vrije tijd niet mogelijk is, krijg je daarvoor een vergoeding gebaseerd op het uurloon plus de geldende overwerktoeslag. Het beleid is erop gericht het overwerk tot een minimum te beperken. Medewerkers in salarisschaal 10A en hoger hebben geen recht op overwerkvergoedingen (ook niet in tijd). 3. Onregelmatige dienst, ploegendienst De aard van de te verrichten werkzaamheden kan met zich mee brengen, dat s avonds, op zaterdag en/ of op zon- en feestdagen moet worden gewerkt (bijvoorbeeld bij de bodedienst en de sporthal). Het gaat om onregelmatige diensten of ploegendiensten, die meestal in roosterverband worden uitgevoerd. Voor deze diensten is een onregelmatigheidstoeslag vastgesteld, die - afhankelijk van het tijdstip - kan variëren van 20%, 40% of 65% van het uurloon (maximum van salarisschaal 6). Voor de dagen maandag tot en met vrijdag wordt de onregelmatigheidstoeslag slechts toegekend, indien de arbeid is begonnen vóór 07:00 uur, respectievelijk is beëindigd na 19:00 uur. 12

13 Er moet per week minimaal 3 uur aaneengesloten op onregelmatige tijden gewerkt worden om voor vergoeding in aanmerking te komen. 4. Verhuiskosten Je kunt bij de gemeente Almere in principe in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de verhuiskosten als je hier komt wonen. Voorwaarden in het kort daarvoor zijn: een vast diensverband van minimaal 16 uur per week; een tijdelijk dienstverband (bij wijze van proef) gevolgd door in principe een vaste aanstelling. De tegemoetkoming in de verhuiskosten kan bestaan uit: transportkosten van inboedel, herinrichtingskosten, dubbele woonlasten en zonodig pensionkosten. Voor meer informatie verwijzen wij je naar Intramare. Een tegemoetkoming in de verhuiskosten wordt ook verleend wanneer je wordt verplicht om in Almere te komen wonen, bijvoorbeeld door de aard van je functie. In dit geval is een werkweek van ten minste 16 uur per week geen voorwaarde om voor de tegemoetkoming in aanmerking te komen. Je moet een tegemoetkoming in de verhuiskosten terugbetalen, indien je binnen twee jaar na verhuizing ontslag neemt of wordt ontslagen, of wanneer je in dat bewuste tijdvak weer buiten Almere zou gaan wonen. 5. Woon-werkverkeer Voor het woon-werkverkeer kent de gemeente twee vergoedingsregelingen: de fietsregeling en de regeling vergoeding reiskosten woon-werkverkeer. Op grond van deze regelingen heb je (afhankelijk van je woonplaats) de keuze uit de volgende mogelijkheden: voor personeel woonachtig binnen Almere: 1. de fietsregeling; 2. een vergoeding van de kosten openbaar vervoer; voor personeel woonachtig buiten Almere: 3. een kilometervergoeding bij gebruik eigen vervoer; 4. een vergoeding van kosten openbaar vervoer. Ad 1. De fietsregeling Medewerkers, die in Almere wonen, kunnen onder voorwaarden in aanmerking komen voor een vergoeding van de aanschaf van een nieuwe fiets. Dat kan echter alleen als je geen gebruik maakt van de mogelijkheid om een vergoeding te krijgen van de kosten van openbaar vervoer. 13

14 De fietsregeling in hoofdlijnen: de regeling geldt voor medewerkers in vaste dienst of in tijdelijke dienst voor de duur van minimaal één jaar of langer; van de aanschafkosten voor een nieuwe fiets wordt een bedrag van maximaal 749,-- vergoed; de medewerker wordt geacht minimaal vier jaar van de fiets gebruik te maken voor het woon-/werkverkeer. Na dat tijdvak kan opnieuw een vergoeding voor een nieuwe fiets worden verleend; als je binnen drie jaar na aanschaf van de fiets de gemeente verlaat of buiten Almere gaat wonen, moet een deel van de vergoeding worden terugbetaald. Ad 2. Een vergoeding van de reiskosten woon/werkverkeer binnen Almere Medewerkers, die in Almere wonen en die niet van de fietsregeling gebruik maken, komen in aanmerking voor een tegemoetkoming in de kosten openbaar vervoer volgens de goedkoopste wijze van reizen. De vergoeding bedraagt 100% van de kosten. Ad 3 en 4. Een vergoeding van de reiskosten woon/werkverkeer buiten Almere Medewerkers, die buiten Almere wonen, komen voor een van de volgende tegemoetkomingen in aanmerking: als per openbaar vervoer wordt gereisd, worden de volledige kosten van de goedkoopste wijze van reizen (trein, bus) vergoed over een afstand van maximaal 60 kilometer enkele reis; als met eigen vervoer wordt gereisd, wordt een tegemoetkoming van 0,10 per kilometer gegeven over een afstand van maximaal 40 kilometer enkele reis. Op deze regeling zijn in hoofdlijnen de volgende bijzonderheden van toepassing: de regeling geldt voor alle medewerkers, die formeel bij de gemeente zijn aangesteld; de medewerker dient van de kosten, die met het openbaar vervoer worden gemaakt, originele vervoerbewijzen te overleggen; voor de medewerker, die met eigen vervoer reist en 5 dagen per week werkt, wordt uitgegaan van 200 werkdagen per jaar; voor de medewerker, die 4, 3, 2 dagen of 1 dag per week werkt, wordt uitgegaan van respectievelijk 160, 120, 80 of 40 werkdagen per jaar. Voor meer informatie verwijzen wij je naar Intramare. 6. Dienstreizen Dienstreizen vinden in principe plaats met het openbaar vervoer. Het is daarbij toegestaan om 1e klas te reizen. Wil je met de trein reizen, dan biedt de NS de NS-Business Card aan. Met de Business Card kan men, met behulp van het kaartnummer en de pincode, tot 1 minuut voor het instappen, een reis aankondigen en vervolgens op vertoon van de kaart reizen. Het beheer van de businesscards is bij de afdelingssecretariaten neergelegd. Dit betekent dat hier de controle op de uitgifte en het gebruik van de businesscards komt te liggen. Op Intramare zijn de regels voor het gebruik van de treinkaartjes vermeld. Bij de Servicedesk 9abc kunnen nieuwe businesscards worden besteld of bestaande businesscards worden geblokkeerd. De Servicedesk 9abc zal zelf geen businesscards voor gebruik door medewerkers in beheer hebben. Wanneer er dus op de afdeling geen businesscards aanwezig zijn zal er een treinkaartje op het station moeten worden gekocht. 14

15 Wanneer je met de auto reist, wordt een bedrag van 0,10 per kilometer vergoed. Indien het gebruik van je eigen auto noodzakelijk is, kan - met uitdrukkelijke toestemming vooraf van de eigen directeur/leiding en onder bepaalde voorwaarden - een hogere km-vergoeding worden toegekend; de toestemming van de leiding dient uit de declaratie te blijken. Het indienen van de declaraties van kilometervergoeding dienstreizen gaat via mijnhrm. Na goedkeuring van de leidinggevende wordt het door de salarisadministratie verwerkt en met de salarisbetaling van de volgende maand uitbetaald. 7. Ambtsjubileumgratificatie Wanneer je 25 of 40 jaar bij de overheid werkt, ontvang je een belastingvrije gratificatie van respectievelijk een half of heel bruto maandsalaris vermeerderd met de vakantietoelage. Deze gratificatie wordt alleen toegekend als het formulier met het arbeidsverleden, aangevuld met de noodzakelijke bijlagen, bij HRM is ingeleverd. 15

16 CAFETARIAREGELING Koop / Verkoop van verlof In het kader van de gemeentelijke cafetariaregeling kan jaarlijks een verzoek worden gedaan voor verkoop of koop van vakantieuren. Dit is aan een maximum aantal uren gebonden. De verkoop van vakantieuren is gebonden aan de voorwaarde dat ná verkoop elk kalenderjaar ten minste vier weken vakantieverlof resteren. Het verzoek van koop of verkoop van vakantieuren vindt één keer per jaar in oktober plaats voor het daaropvolgend kalenderjaar. Via Intramare word je daarvan op de hoogte gebracht en wordt er verwezen naar een aanvraagformulier. Op andere tijdstippen in het jaar is het, in het kader van de cafetariaregeling, niet mogelijk koop of verkoop van verlof aan te vragen. zie: 16

17 WERKTIJD, VAKANTIE EN VERLOF 1. Werktijd Bij een volledig dienstverband geldt als basis een arbeidstijd van 36 uur per week. Er bestaat echter een mogelijkheid om meer uren te werken in principe tot maximaal 40 uur per week. Deze extra gewerkte uren worden dan in de vorm van ADV uren als vrije tijd opgenomen. Ook voor deeltijders is dit een mogelijkheid. De mogelijkheden hieromtrent zijn in het arbeidsvoorwaardengesprek met je besproken. 2. Variabele werktijden Voor de meeste functies is er een mogelijkheid om gebruik te maken van variabele werktijden. Met je leidinggevende kun je hierover afspraken maken. Waar je ook rekening mee dient te houden is dat je na ten hoogste 5 werkuren een middagpauze van tenminste 30 minuten dient op te nemen. Bij een werkdag van 9 uur dien je 45 minuten pauze in acht te nemen. Soms is het niet mogelijk om van de variabele werktijden gebruik te maken, omdat je volgens een vooraf vastgesteld rooster werkt. 3. Vakantie Als je fulltime werkt heb je recht op 176 uur (22 x 8 uur) vakantieverlof per kalenderjaar. Voor medewerkers t/m 18 jaar en vanaf 40 jaar bestaat er ook extra leeftijdsverlof. Tot 18 jaar is dit 1 dag (8 uur) per kalenderjaar (peildatum 1 januari). Medewerkers vanaf 40 jaar hebben recht op 1 dag extra verlof per kalenderjaar, vanaf 45 jaar 2 dagen extra verlof, 50 jaar 3 dagen extra verlof en vanaf 55 jaar en ouder 4 dagen extra verlof. In het kalanderjaar dat je deze leeftijd bereikt, krijg je de extra uren. Voor alle deeltijders geldt een berekening naar rato. Als je in de loop van een kalenderjaar bent aangesteld, heb je recht op zoveel maal 1/12 gedeelte van het verlof als je volle maanden hebt gewerkt in dat kalenderjaar. De uitkomst van deze berekening wordt naar boven afgerond op hele uren. Dit komt in het programma mijnhrm te staan. 4. Feestdagen Op de algemeen erkende feestdagen en op Goede Vrijdag en Bevrijdingsdag wordt er in het algemeen niet gewerkt. Bij sommige functies is dit niet mogelijk. Hierover word je door je leidinggevende geïnformeerd. De vrijdag na Hemelvaartsdag is altijd een verplichte vrije dag (brugdag). Er kan in een jaar nog een extra dag als brugdag worden aangemerkt tot een maximum van 2 per jaar. 5. Buitengewoon verlof In bijzondere gevallen kan buitengewoon verlof met behoud van salaris worden verleend. Dit verlof is gebonden aan de gebeurtenis waarvoor het wordt toegekend en kan dus niet naar andere tijdstippen worden verschoven. Nadere informatie over buitengewoon verlof met behoud van het salaris kun je vinden op Intramare. 17

18 6. Zwangerschaps- en bevallingsverlof Bij zwangerschap en bevalling wordt zwangerschaps- en bevallingsverlof verleend over een periode van 16 weken. De ingangsdatum van het zwangerschapsverlof ligt naar keuze minimaal 4 weken en maximaal 6 weken vóór de vermoedelijke bevallingsdatum. Om voor dit verlof en doorbetaling van salaris in aanmerking te komen, dient tijdig voor ingangsdatum een aanvraagformulier met daarbij gevoegd een originele verklaring van de behandelende arts of verloskundige bij de HRM-adviseur te worden ingeleverd. De formulieren zijn te vinden op Intramare. 7. Ouderschapsverlof Deze regeling voor ouderschapsverlof is van toepassing op ouders en verzorgers van kinderen. Je hebt een wettelijk recht op ouderschapsverlof van 26 maal je wekelijkse arbeidsduur. Standaard geldt dat je een jaar lang voor de helft van je werkweek gaat werken. Als je bijvoorbeeld 32 uur per week werkt, ga je voor een jaar 16 uur per week werken en heb je 16 uur per week ouderschapsverlof. Overeenkomstig de bepalingen van de CAR-UWO wordt over 13 weken van het verlof je salaris voor een bepaald percentage doorbetaald, afhankelijk van de hoogte van je salarisschaal. De overige 13 weken betreft het volledig onbetaald verlof. Tijdens het verlof vervalt een evenredig deel van het recht op vakantieverlof en ADV. Het recht op verlof moet worden genoten vóórdat het kind de leeftijd van acht jaar heeft bereikt. De hierboven geschetste vorm van ouderschapsverlof kan in beginsel en in beperkte mate op een afwijkende vorm invulling worden gegeven door het op te nemen ouderschapsverlof op een andere manier te verdelen. Ouderschapsverlof kun je opnemen nadat je tenminste één jaar in dienst bent van de gemeente Almere. Om voor ouderschapsverlof en doorbetaling van het salaris in aanmerking te komen, dien je 3 maanden voor ingangsdatum een aanvraagformulier bij de HRM-adviseur in te leveren. De formulieren zijn te vinden op Intramare. Ouderschapsverlofkorting Als je ouderschapsverlof opneemt, heb je recht op de zogenaamde ouderschapsverlofkorting. Dit is een korting op de inkomstenbelasting, dat betekent dat je minder belasting hoeft te betalen. De korting bedraagt de helft van het minimumloon per opgenomen verlofuur, maar bedraagt nooit meer dan het verschil tussen het belastbare loon in het jaar waarin je ouderschapsverlof opneemt en het belastbare loon van het jaar daarvoor. Je krijgt de ouderschapsverlofkorting van de Belastingdienst. De korting kun je aanvragen na afloop van een kalenderjaar bij de aangifte inkomstenbelasting of maandelijks via een voorlopige teruggaaf. Een voorlopige teruggave kun je digitaal aanvragen met behulp van het vt-programma op de website van de Belastingdienst. 8. Nevenwerkzaamheden Je bent verplicht om nevenwerkzaamheden te melden bij de directeur van je eigen dienst. De melding moet geregistreerd worden, als deze nevenwerkzaamheden het belang van de dienst c.q. de gemeente raken of kunnen raken. Dit geldt ook voor het hebben van een eigen bedrijf of onderneming. De melding wordt opgenomen in je persoonsdossier. Meer informatie over deze regeling vind je in de brochure Richtlijn integer handelen en op Intramare. 18

19 VERZUIM / INZETBAARHEID Binnen de gemeente Almere zijn afspraken gemaakt op welke wijze wij omgaan met verzuim. Er kunnen verschillende redenen zijn om te verzuimen: gebeurtenissen in je persoonlijke leven of acute incidenten zoals een ziek kind, zelf ziek of lekkage. Verzuim je om een andere reden dan ziekte, bespreek dit dan met je leidinggevende. Je kunt verlof opnemen of in aanmerking komen voor een van de vormen van bijzonder verlof. In deze paragraaf gaat het om verzuim door beperking van inzetbaar van jezelf. Beperking van inzetbaarheid wil zeggen dat je niet in staat bent je werk geheel of gedeeltelijk uit te voeren. Ons uitgangspunt hierbij is dat wij zoveel mogelijk samen met jou willen kijken naar inzetbaarheid en werkmogelijkheden op het moment dat je jezelf ziek meldt. Onderstaand vind je een kort overzicht van een aantal gemaakte afspraken. 1. Wat moet je doen als je niet kunt gaan werken? Je meldt je persoonlijk telefonisch tussen 8:30 en 9:00 uur ziek bij je leidinggevende. Je leidinggevende kan vragen stellen over je de aard en duur van je beperking om: een goede inschatting te maken van de beperking van de inzetbaarheid in tijd; de juiste begeleiding te kunnen bieden (maatwerk); werkprocessen zoveel mogelijk ongestoord te kunnen laten verlopen 2. Welke verantwoordelijkheden heb je als werknemer wanneer je ziek bent? Het kan natuurlijk altijd gebeuren dat je voor korte of langere tijd arbeidsongeschikt wordt. In dit geval verwachten wij van je dat: je thuis bereikbaar bent; je regelmatig contact hebt met je leidinggevende; je binnen redelijke termijn je onder behandeling van je huisarts stelt; je volledig meewerkt aan een zo spoedig mogelijk herstel en geen activiteiten onderneemt die de genezing belemmeren; je met je leidinggevende overlegt of er mogelijkheden zijn om (gedeeltelijk) te kunnen werken in je eigen functie of indien nodig tijdelijk andere taken verricht; je tijdens je arbeidsongeschiktheid geen activiteiten verricht, behalve als ze voor je herstel zijn voorgeschreven of als je toestemming hebt van de arbodienst; je verschijnt op het spreekuur van de bedrijfsarts (arbodienst), je leidinggevende bepaalt in overleg met de inzetbaarheidscoach of je uitgenodigd wordt bij de bedrijfsarts; van rechtswege wordt elke medewerker die langdurig niet inzetbaar is opgeroepen door de bedrijfsarts. De oproep wordt automatisch gedaan vanuit de Arbo Unie na de 5 e ziekteweek. Wanneer je weer hersteld bent verwachten wij dat: je jezelf hersteld meldt tussen 8:30 en 9:00 uur bij je direct leidinggevende. Als je op donderdag weet dat je maandag weer aan het werk kunt, meld je dan per vrijdagochtend beter, ook als dit je vrije dag is. 19

20 3. De samenwerking met de arbodienst Gemeente Almere werkt samen met de arbodienst Arbo Unie. De Arbo Unie kan verschillende disciplines inzetten om de beperking van de inzetbaarheid zo snel mogelijk op te heffen. Welke specialisten? De inzetbaarheidscoach, bedrijfs-maatschappelijk werker en arbeids- en organisatiepsycholoog ergonoom, arbeids-fysiotherapeut en bedrijfsarts. De inzetbaarheidscoaches adviseren je leidinggevende over de te volgen strategie om jou zo snel mogelijk weer geheel of gedeeltelijk te kunnen inzetten op eigen of aangepaste taken en werkzaamheden. De inzetbaarheidscoache kan je ook uitnodigen voor een gesprek. Als je een oproep krijgt voor de bedrijfsarts, dan kom je naar de afspraak op de locatie van de ArboUnie, Randstad Almere. Daarnaast kan je zelf contact opnemen met een van de deskundigen van de Arbo Unie met vragen over werk en gezondheid. Meer informatie vind je op Intramare. Heb je vragen of zijn er zaken niet duidelijk, dan kun je je vragen stellen aan je direct leidinggevende of aan de HRM-adviseurs die voor je dienst werkzaam zijn. Voor een afspraak met een van de deskundigen van de Arbo Unie kun je contact opnemen met 20

Formulier 4: Melding opnemen levenslooptegoed (artikel 6a:9 CAR/UWO)

Formulier 4: Melding opnemen levenslooptegoed (artikel 6a:9 CAR/UWO) Formulier 4: Melding opnemen levenslooptegoed (artikel 6a:9 CAR/UWO) Gegevens deelnemer Achternaam: Voorletters: Geboortedatum: Sofi-nummer: Personeelsnummer: Dienst/afdeling: Levensloopinstelling: Levenslooprekeningnummer:

Nadere informatie

Aanpassing van de CAO Energie 2009 2010 als gevolg van de invoering van het Benefit Budget

Aanpassing van de CAO Energie 2009 2010 als gevolg van de invoering van het Benefit Budget Aanpassing van de CAO Energie 2009 2010 als gevolg van de invoering van het Benefit Budget Gewijzigde CAO-artikelen Artikel 1.3 Structuur 1. Voor de bedrijven geldt tevens een bedrijfs-cao waarin nadere

Nadere informatie

Arbeidsvoorwaarden gemeente Heusden

Arbeidsvoorwaarden gemeente Heusden 1 Arbeidsvoorwaarden gemeente Heusden Ons arbeidsvoorwaardenpakket wordt gevormd door de gemeentelijke CAO en lokale rechtspositie. Voor wat betreft de uitvoering daarvan draait het grotendeels om maatwerk.

Nadere informatie

Ledenbrief 15/052 CvA/LOGA 15/10, d.d. 23 juni 2015 inzake wijzigingen CAR-UWO i.v.m. wijzigingen Wet arbeid en zorg Eijsden-Margraten

Ledenbrief 15/052 CvA/LOGA 15/10, d.d. 23 juni 2015 inzake wijzigingen CAR-UWO i.v.m. wijzigingen Wet arbeid en zorg Eijsden-Margraten GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Eijsden-Margraten. Nr. 131209 31 december 2015 Ledenbrief 15/052 CvA/LOGA 15/10, d.d. 23 juni 2015 inzake wijzigingen CAR-UWO i.v.m. wijzigingen Wet arbeid en

Nadere informatie

Levensloopregeling Informatie voor werknemers

Levensloopregeling Informatie voor werknemers Levensloopregeling Informatie voor werknemers Levensloopregeling Met de levensloopregeling kunnen werknemers een deel van hun brutosalaris sparen. Dit spaargeld kan worden gebruikt voor een periode van

Nadere informatie

Bijlage 2 bij ledenbrief ECCVA/U Bijlage 2 CARUWO teksten

Bijlage 2 bij ledenbrief ECCVA/U Bijlage 2 CARUWO teksten Bijlage 2 bij ledenbrief ECCVA/U201601310 Bijlage 2 CARUWO teksten A. Aan artikel 1:1 lid 1 wordt na onderdeel vv een nieuw onderdeel toegevoegd: ww vakantietoelage: jaarlijkse toelage van 8% van het salaris

Nadere informatie

Bijlage bij B&W-flap d.d. 16 december 2014 BD versie 2 december Aanpassing in het kader van de CAO

Bijlage bij B&W-flap d.d. 16 december 2014 BD versie 2 december Aanpassing in het kader van de CAO Bijlage bij B&W-flap d.d. 16 december 2014 BD2014-013269 versie 2 december 2014 Aanpassing in het kader van de CAO 2013-2015 Huidige tekst NRGA Nieuwe tekst NRGA Toelichting bij wijziging Wijzigingen Vakantie

Nadere informatie

Nummer: 11.0001183. Versie: 1.1. Vastgesteld door het DB d.d. Instemming OR RAV d.d.

Nummer: 11.0001183. Versie: 1.1. Vastgesteld door het DB d.d. Instemming OR RAV d.d. Uitvoeringsregeling artikel 6.10 van de CAO sector Ambulancezorg ( vergoeding consignatiediensten ten behoeve van GHOR-taken ) Regionale Ambulancevoorziening Nummer: 11.0001183 Versie: 1.1 Vastgesteld

Nadere informatie

Huidige tekst NRGA Nieuwe tekst NRGA Toelichting bij wijziging. Artikel 6.28 doorbetaling bij ouderschapsverlof

Huidige tekst NRGA Nieuwe tekst NRGA Toelichting bij wijziging. Artikel 6.28 doorbetaling bij ouderschapsverlof Bijlage bij B&W-besluit 16 december 2014 (BD 2014-012864) Wijziging Nieuwe Rechtspositieregeling Gemeente Amsterdam (NRGA) in verband met het einde van de ouderschapsverlofkorting en het vervallen van

Nadere informatie

Alfahulp bepalingen SWO Drimmelen per 1-1-2014. Inhoudsopgave

Alfahulp bepalingen SWO Drimmelen per 1-1-2014. Inhoudsopgave Alfahulp bepalingen SWO Drimmelen per 1-1-2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. De werkzaamheden... (pagina 1) 1.1 Aard en omvang. (pagina 1) 1.2 Tijdstippen, regeling en uitvoering.. (pagina 1) 1.3 Rol en verplichtingen

Nadere informatie

TOELICHTING TIJDELIJKE REGELING CAFETARIAMODEL 2011

TOELICHTING TIJDELIJKE REGELING CAFETARIAMODEL 2011 TOELICHTING TIJDELIJKE REGELING CAFETARIAMODEL 2011 Gemeente Stichtse Vecht Nadere uitwerking van artikel 4a:3 CAR/UWO Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Bronnen 2.1 Bronnen 2.1.1 Persoonsgebonden budget (PGB)

Nadere informatie

Regeling Menukaart arbeidsvoorwaarden 2006

Regeling Menukaart arbeidsvoorwaarden 2006 Regeling Menukaart arbeidsvoorwaarden 2006 Artikel 1 Vastgesteld bij besluit van het college van bestuur van 7 november 2006, nr. 2006cb0252, zoals laatstelijk gewijzigd bij zijn besluit van 3 december

Nadere informatie

3 Salaris en vergoedingsregelingen. Bezoldiging

3 Salaris en vergoedingsregelingen. Bezoldiging 3 Salaris en vergoedingsregelingen Bezoldiging Artikel 3:1 1 Met inachtneming van artikel 1:2:1 wordt aan de ambtenaar binnen het kader van een lokaal vast te stellen bezoldigingsregeling een bezoldiging

Nadere informatie

A. De toelichting op artikel 6:4 wordt gewijzigd en komt te luiden:

A. De toelichting op artikel 6:4 wordt gewijzigd en komt te luiden: Bijlage 1 bij U201501087 Bijlage CAR teksten A. De toelichting op artikel 6:4 wordt gewijzigd en komt te luiden: Buitengewoon verlof Artikel 6:4 Lid 1 Het kraamverlof, calamiteiten en ander kortverzuimverlof

Nadere informatie

Wat is het generatiepact

Wat is het generatiepact Generatiepact Emmen Ben je 60 jaar of ouder? En overweeg je om minder te gaan werken? Dan is het Generatiepact wellicht iets voor jou. Met deze regeling kun je minder uren gaan werken, waarbij de gemeente

Nadere informatie

Individueel Keuzebudget (IKB)

Individueel Keuzebudget (IKB) Veel gestelde vragen Individueel Keuzebudget (IKB) De onderstaande vragen en antwoorden zijn gebaseerd op de tot eind juni 2016 door de VNG gepubliceerde informatie. Dit is slechts een selectie van de

Nadere informatie

B. De toelichting op artikel 6:4:1a wordt gewijzigd en komt te luiden:

B. De toelichting op artikel 6:4:1a wordt gewijzigd en komt te luiden: Bijlage 2 bij U201501087 Bijlage CAR-UWO teksten A. De toelichting op artikel 6:4 wordt gewijzigd en komt te luiden: Buitengewoon verlof Artikel 6:4 Lid 1 Het kraamverlof, calamiteiten en ander kortverzuimverlof

Nadere informatie

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Het Meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden van Zorggroep Oude en Nieuwe Land biedt de mogelijkheid om onderdelen van de arbeidsvoorwaarden uit te ruilen tegen andere onderdelen.

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam College van burgemeester en wethouders. Hamervoordracht voor de collegevergadering van

Gemeente Amsterdam College van burgemeester en wethouders. Hamervoordracht voor de collegevergadering van Nummer Directie Dienst BD2010-004737 concern organisatie College van burgemeester en wethouders Hamervoordracht voor de collegevergadering van 24 augustus 2010 Portefeuille 23 Agendapunt B1 Tekst wordt

Nadere informatie

Personeelshandboek. el&p Payrolling

Personeelshandboek. el&p Payrolling Personeelshandboek el&p Payrolling Maart 2015 Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Algemene Beschrijving Organisatie... 3 3. Indiensttreding:... 3 4. Salaris:... 3 1. Salaris:... 3 2. Onkostenvergoeding:... 3 3.

Nadere informatie

Tjellens en je opdrachtgever stellen indien van toepassing persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar.

Tjellens en je opdrachtgever stellen indien van toepassing persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar. Inhoudsopgave Salaris... 2 Vakantietoeslag... 2 Beschermingsmiddelen... 2 Ziek... 3 Detachering... 3 Uitzenden... 3 Procedure ziekmelding... 4 Loonaanvulling door uitzendonderneming... 4 Vakantie en feestdagen...

Nadere informatie

Bijlage 1 bij ledenbrief ECCVA/U Bijlage 1 CAR teksten

Bijlage 1 bij ledenbrief ECCVA/U Bijlage 1 CAR teksten Bijlage 1 bij ledenbrief ECCVA/U201601310 Bijlage 1 CAR teksten A. Aan artikel 1:1 lid 1 wordt na onderdeel vv een nieuw onderdeel toegevoegd: ww vakantietoelage: jaarlijkse toelage van 8% van het salaris

Nadere informatie

Werken bij de. Wil je werken bij de Rijksschoonmaakorganisatie? Lees dan deze folder!

Werken bij de. Wil je werken bij de Rijksschoonmaakorganisatie? Lees dan deze folder! Werken bij de Rijksschoonmaakorganisatie Wil je werken bij de Rijksschoonmaakorganisatie? Lees dan deze folder! 2 Werken bij de Rijksschoonmaakorganisatie Inhoud 1. De Rijksoverheid gaat zelf schoonmaken.

Nadere informatie

provinciaal blad V A N D E P R O V I N C I E G R O N I N G E N

provinciaal blad V A N D E P R O V I N C I E G R O N I N G E N provinciaal blad nr. 9 ISSN: 0920-1092 V A N D E P R O V I N C I E G R O N I N G E N 13 februari 2006 Besluit van Gedeputeerde Staten der provincie Groningen van 7 februari 2006, nr. 2006-02445, afd. PO,

Nadere informatie

weduwe, weduwnaar of geregistreerd partner. het geheel van werkzaamheden dat door de ambtenaar is te verrichten conform artikel 3:1.

weduwe, weduwnaar of geregistreerd partner. het geheel van werkzaamheden dat door de ambtenaar is te verrichten conform artikel 3:1. 1 Bijlage 1 bij ledenbrief 201401849 Op 1 januari 2016 wordt hoofdstuk 3 van de CAR-UWO in zijn geheel vervangen door een nieuw hoofdstuk. In deze bijlage staat het nieuwe hoofdstuk3 en de bijhorende begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden (MKSA) Bijlage B van de aanvullende ondernemingsovereenkomst arbeidsvoorwaarden

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden (MKSA) Bijlage B van de aanvullende ondernemingsovereenkomst arbeidsvoorwaarden Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden (MKSA) Bijlage B van de aanvullende ondernemingsovereenkomst arbeidsvoorwaarden Doelgroep: medewerkers werkzaam onder CAO VVT Duur regeling: onbepaalde tijd Ingangsdatum

Nadere informatie

Individueel Keuzebudget (IKB)

Individueel Keuzebudget (IKB) Veel gestelde vragen Individueel Keuzebudget (IKB) De onderstaande vragen en antwoorden zijn gebaseerd op de tot medio maart 2016 door de VNG gepubliceerde informatie. De definitieve LOGA-circulaire met

Nadere informatie

Onderhandelingsakkoord CAO RDW Oktober 2007

Onderhandelingsakkoord CAO RDW Oktober 2007 Onderhandelingsakkoord CAO RDW 2007-2010 Oktober 2007 Looptijd Partijen komen een looptijd overeen van 1 januari 2007 tot 1 juni 2010. Loonparagraaf De salarissen worden als volgt structureel verhoogd:

Nadere informatie

De wijzigingen gaan, met terugwerkende kracht, in per 1 januari Artikel 18:1:5, eerste lid, wordt gewijzigd en komt als volgt te luiden:

De wijzigingen gaan, met terugwerkende kracht, in per 1 januari Artikel 18:1:5, eerste lid, wordt gewijzigd en komt als volgt te luiden: A Wijzigingen in het Reglement Arbeidsvoorwaarden Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant als gevolg van circulaire CVA/U201200224 per 1 januari 2012. Wijzigingen UWO De wijzigingen gaan, met terugwerkende

Nadere informatie

Minimumloon, jeugdloon januari 2016 - juni 2016 plus Uurloon

Minimumloon, jeugdloon januari 2016 - juni 2016 plus Uurloon Minimumloon, jeugdloon januari 2016 - juni 2016 plus Uurloon Het wettelijk minimum loon of wettelijk minimum jeugdloon is het loon of het salaris dat je minimaal uitbetaald hoort te krijgen. Werknemers

Nadere informatie

MARZ/CvA/U200600904 Lbr 06/86

MARZ/CvA/U200600904 Lbr 06/86 Brief aan de leden T.a.v. het college informatiecentrum tel. MARZ/CvA (070) 373 8021 onderwerp Gemeentelijke levensloopregeling Samenvatting uw kenmerk ons kenmerk MARZ/CvA/U200600904 Lbr 06/86 bijlage(n)

Nadere informatie

Bijlage 1: Aanpassingen Arbeidsvoorwaardenregeling Hilversum (ARH) i.v.m. IKB

Bijlage 1: Aanpassingen Arbeidsvoorwaardenregeling Hilversum (ARH) i.v.m. IKB Aanpassingen Arbeidsvoorwaardenregeling Hilversum Bijlage 1: Aanpassingen Arbeidsvoorwaardenregeling Hilversum (ARH) i.v.m. IKB Daar waar de term gemeente wordt gebruikt moet Regio Gooi en Vechtstreek

Nadere informatie

Toelichting op de nieuwe afspraken over ouderschapsverlof in de CAO Jeugdzorg. Nieuwe versie, februari 2015

Toelichting op de nieuwe afspraken over ouderschapsverlof in de CAO Jeugdzorg. Nieuwe versie, februari 2015 Toelichting op de nieuwe afspraken over ouderschapsverlof Nieuwe versie, februari 2015 Toelichting op de nieuwe afspraken over ouderschapsverlof Wijzig de titel van het artikel (Kop 5) In het cao-akkoord

Nadere informatie

Het College van Burgemeester en wethouders van de gemeente BRONCKHORST;

Het College van Burgemeester en wethouders van de gemeente BRONCKHORST; Het College van Burgemeester en wethouders van de gemeente BRONCKHORST; Het is gewenst om de Regeling Cafetariaplan personeel gemeente Bronckhorst aan te passen in verband met de invoering van de Werkkostenregeling;

Nadere informatie

IKAP-Regeling rijkspersoneel

IKAP-Regeling rijkspersoneel (Tekst geldend op: 02-02-2015) IKAP-Regeling rijkspersoneel De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Gelet op artikel 21c van het Algemeen Rijksambtenarenreglement en artikel 34c van

Nadere informatie

Gelet op de LOGA- circulaire van 29 juni 2016, U en 10 november 2016, U2016,

Gelet op de LOGA- circulaire van 29 juni 2016, U en 10 november 2016, U2016, Bijlage B1 ARBEIDSVOORWAARDENREGELING GEMEENTE MAASTRICHT Burgemeester en wethouders van Maastricht, Gelet op de LOGA- circulaire van 29 juni 2016, U201600995 en 10 november 2016, U2016, Besluiten de Arbeidsvoorwaardenregeling

Nadere informatie

Dubbel U B.V. Verzuimprotocol. Ziek, wat nu?

Dubbel U B.V. Verzuimprotocol. Ziek, wat nu? Dubbel U B.V. Verzuimprotocol Ziek, wat nu? Januari 2010 1 Inhoudsopgave Inleiding 2 Ziekmelding 3 Ziekmelding vanuit het buitenland 3 Melding richting De Arbobutler 3 Eigen Verklaring 3 Wekelijks contact

Nadere informatie

Toelichting arbeidsvoorwaarden

Toelichting arbeidsvoorwaarden Toelichting arbeidsvoorwaarden Maart 2016 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding Pagina 3 2. Individueel Keuze Budget (IKB) Pagina 4 3. Functioneringstoelage / uitloopschalen / promotieronde (Cao wijziging) Pagina

Nadere informatie

3 Salaris per uur: 1/156 van het salaris bij een volledige werktijd.

3 Salaris per uur: 1/156 van het salaris bij een volledige werktijd. III.1 BEZOLDIGINGSREGELING 1997 - Besluit van de gemeenteraad van Voorst 24 maart 1997. BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Deze regeling verstaat onder: 1 Ambtenaar: hij, die overeenkomstig de bepalingen van

Nadere informatie

Vraag & antwoord Regeling Levensfase-uren A. DE REGELING. 20 april 2017

Vraag & antwoord Regeling Levensfase-uren A. DE REGELING. 20 april 2017 20 april 2017 Vraag & antwoord Regeling Levensfase-uren A. DE REGELING 1. Waarom komt er een nieuwe regeling Levensfase-uren (LFU)? In het Arbeidsvoorwaardenakkoord 2015-2017 is afgesproken dat het wenselijk

Nadere informatie

Gemeente Den Haag. - mede gelet op het gestelde in artikel 125 Ambtenarenwet juncto artikel 160 Gemeentewet,

Gemeente Den Haag. - mede gelet op het gestelde in artikel 125 Ambtenarenwet juncto artikel 160 Gemeentewet, RIS151950_30-JAN-2008 Gemeente Den Haag Ons kenmerk BSD/2007.4102 RIS 151950 REGELING 36-URIGE WERKWEEK HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, - gelet op het bepaalde in artikel 4:2 van de Arbeidsvoorwaardenregeling

Nadere informatie

VOORWOORD Deze werkwijzer is bedoeld voor medewerkers van Innotiq.

VOORWOORD Deze werkwijzer is bedoeld voor medewerkers van Innotiq. Werkwijzer Innotiq VOORWOORD Deze werkwijzer is bedoeld voor medewerkers van Innotiq. Deze werkwijzer vormt samen met de arbeidsovereenkomst, de bevestiging en de CAO voor Uitzendkrachten de basis van

Nadere informatie

JUS. Jaarurensystematiek. een inhoudelijke toelichting bij de invoering in de gehandicaptenzorg. JaarUrenSystematiek (JUS)

JUS. Jaarurensystematiek. een inhoudelijke toelichting bij de invoering in de gehandicaptenzorg. JaarUrenSystematiek (JUS) JUS Jaarurensystematiek een inhoudelijke toelichting bij de invoering in de gehandicaptenzorg JaarUrenSystematiek (JUS) Inleiding In de CAO Gehandicaptenzorg 2007-2008 (CAO) is opgenomen dat per 1 januari

Nadere informatie

Regeling vergoeding consignatiediensten en telefonische bereikbaarheid

Regeling vergoeding consignatiediensten en telefonische bereikbaarheid Regeling vergoeding consignatiediensten en telefonische Nummer: 10.0003457 Versie: 1.0 Vastgesteld door het AB d.d. 7 april 2011 Instemming GO d.d. 7 april 2011 Deze regeling treedt in werking op 1 mei

Nadere informatie

Regeling Aanvulling IKB gemeente Winterswijk 2017

Regeling Aanvulling IKB gemeente Winterswijk 2017 Regeling Aanvulling IKB gemeente Winterswijk 2017 Burgemeester en wethouders van de gemeente Winterswijk; gelet op de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregelingen Uitwerkingsovereenkomst (CAR/UWO) van de gemeente

Nadere informatie

Onderhandelaarsakkoord CAO 1 januari 2012 1 januari 2014

Onderhandelaarsakkoord CAO 1 januari 2012 1 januari 2014 Onderhandelaarsakkoord CAO 1 januari 2012 1 januari 2014 Ten opzichte van de tekst van de nog vigerende CAO, die een looptijd had tot 1 januari 2012, worden de volgende tekstwijzigingen aangepast: Looptijd

Nadere informatie

Intergemeentelijke samenwerking Westerkwartier. Pakketvergelijking rechtspositie

Intergemeentelijke samenwerking Westerkwartier. Pakketvergelijking rechtspositie Intergemeentelijke samenwerking Westerkwartier Pakketvergelijking rechtspositie Vorm benoeming Benoeming in algemene dienst, in Benoeming in algemene dienst, in de functie Benoeming in de functie van...

Nadere informatie

VERZU IMPROT OCOL Ziekmeldingen Formulier Registratie ziekmeldinggesprek. Contact tijdens ziekte

VERZU IMPROT OCOL Ziekmeldingen  Formulier Registratie ziekmeldinggesprek. Contact tijdens ziekte VERZUIMPROTOCOL Ziekmeldingen De medewerker moet zich voor 9.00 uur telefonisch ziekmelden bij zijn / haar direct leidinggevende. Indien de direct leidinggevende niet aanwezig is, moet de ziekmelding doorgegeven

Nadere informatie

OPTIMALE INDIVIDUELE INZETBAARHEID. Definitieve versie vastgesteld in het OAW, 15 juni 2015, aangevuld met artikel 3.6 op 19 november 2015.

OPTIMALE INDIVIDUELE INZETBAARHEID. Definitieve versie vastgesteld in het OAW, 15 juni 2015, aangevuld met artikel 3.6 op 19 november 2015. HOOFDSTUK 3 OPTIMALE INDIVIDUELE INZETBAARHEID Definitieve versie vastgesteld in het OAW, 15 juni 2015, aangevuld met artikel 3.6 op 19 november 2015. Met uitzondering van artikel 3.4 en 3.5 treedt dit

Nadere informatie

Toelichting op de nieuwe afspraken over ouderschapsverlof in de CAO Jeugdzorg

Toelichting op de nieuwe afspraken over ouderschapsverlof in de CAO Jeugdzorg Ouderschapsverlof in de CAO Jeugdzorg Toelichting op de nieuwe afspraken over ouderschapsverlof in de CAO Jeugdzorg Nieuwe versie, februari 2015 Koningin Wilhelminalaan 3 3527 LA Utrecht Postbus 2103 3500

Nadere informatie

Bijlage 1 bij U201501087. Bijlage CAR teksten. A. De toelichting op artikel 6:4 wordt gewijzigd en komt te luiden: Buitengewoon verlof.

Bijlage 1 bij U201501087. Bijlage CAR teksten. A. De toelichting op artikel 6:4 wordt gewijzigd en komt te luiden: Buitengewoon verlof. Bijlage 1 bij U201501087 Bijlage CAR teksten A. De toelichting op artikel 6:4 wordt gewijzigd en komt te luiden: Buitengewoon verlof Artikel 6:4 Lid 1 Het kraamverlof, calamiteiten en ander kortverzuimverlof

Nadere informatie

Voorwoord De bedrijfs-cao TenneT maakt onderdeel uit van de arbeidsvoorwaarden van cao-werknemers binnen TenneT TSO B.V.

Voorwoord De bedrijfs-cao TenneT maakt onderdeel uit van de arbeidsvoorwaarden van cao-werknemers binnen TenneT TSO B.V. Bedrijfs-cao TenneT Looptijd 1 mei 2013 tot en met 30 oktober 2015 Voorwoord De bedrijfs-cao TenneT maakt onderdeel uit van de arbeidsvoorwaarden van cao-werknemers binnen TenneT TSO B.V. Binnen TenneT

Nadere informatie

gelet op de resultaten van het overleg in de commissie voor het georganiseerd overleg;

gelet op de resultaten van het overleg in de commissie voor het georganiseerd overleg; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Delft. Nr. 115074 19 augustus 2016 Regeling 60-80-100 en Regeling 80-90-100 Het college van burgemeester en wethouders van Delft; gelet op de resultaten van

Nadere informatie

Regeling Werktijden en Verlof

Regeling Werktijden en Verlof Regeling Werktijden en Verlof Uitvoeringsbesluit krachtens artikelartikel 3:28, lid 3, 4:2, 6:2:1, lid 1, lid 2, lid 3,lid 5, lid 7 en 6:4 lid 2 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Vastgesteld

Nadere informatie

REGELING KEUZEMODEL ARBEIDSVOORWAARDEN UNIVERSITEIT MAASTRICHT

REGELING KEUZEMODEL ARBEIDSVOORWAARDEN UNIVERSITEIT MAASTRICHT REGELING KEUZEMODEL ARBEIDSVOORWAARDEN UNIVERSITEIT MAASTRICHT Gelet op het bepaalde in de CAO Nederlandse Universiteiten (CAO NU) is bij de Universiteit Maastricht per 1 januari 2002 het keuzemodel arbeidsvoorwaarden

Nadere informatie

Personeelsinformatie. Regeling rond zwangerschap, bevalling, adoptie en pleegzorg. Regeling rond zwangerschap, bevalling, adoptie en pleegzorg 1

Personeelsinformatie. Regeling rond zwangerschap, bevalling, adoptie en pleegzorg. Regeling rond zwangerschap, bevalling, adoptie en pleegzorg 1 Personeelsinformatie Regeling rond zwangerschap, bevalling, adoptie en pleegzorg Regeling rond zwangerschap, bevalling, adoptie en pleegzorg 1 Regelingen rond zwangerschap, bevalling, adoptie en pleegzorg

Nadere informatie

SALARISSTROOK WGI Iedere maand ontvangen werknemers van Werkgeversinstituut (WGI) een salarisbetaling en een salarisstrook.

SALARISSTROOK WGI Iedere maand ontvangen werknemers van Werkgeversinstituut (WGI) een salarisbetaling en een salarisstrook. SALARISSTROOK WGI Iedere maand ontvangen werknemers van Werkgeversinstituut (WGI) een salarisbetaling en een salarisstrook. Hieronder wordt beschreven wat u op de salarisstrook kunt tegenkomen en wat dit

Nadere informatie

Aanvraagformulier ouderschapsverlof

Aanvraagformulier ouderschapsverlof Aanvraagformulier ouderschapsverlof Voor- en achternaam : Meisjesachternaam : Adres : Postcode/woonplaats : Datum indiensttreding : Arbeidsduur per week: Aanvraag voor één aaneengesloten periode betaald

Nadere informatie

Werken in de horeca. 12 meest gestelde vragen door werknemers. L1NDA BV www.l1nda.nl

Werken in de horeca. 12 meest gestelde vragen door werknemers. L1NDA BV www.l1nda.nl Werken in de horeca 12 meest gestelde vragen door werknemers INTRODUCTIE Een (bij)baan in de horeca. Sinds april 2014 is er geen horeca CAO, maar wat betekent dat voor jou als werknemer? Je wilt natuurlijk

Nadere informatie

2. Het salaris en de toegekende salaristoelage(n), tezamen vermeerderd met 8%, worden uitgedrukt in een bedrag per uur

2. Het salaris en de toegekende salaristoelage(n), tezamen vermeerderd met 8%, worden uitgedrukt in een bedrag per uur Bijlage 1 Wijzigingen in het Reglement Arbeidsvoorwaarden Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant als gevolg van circulaires ECWGO/U201601310 en ECWGO/U201600995 per 1 januari 2017 A. Aan artikel 1:1

Nadere informatie

Aanvullende rechtspositieregeling voor de ambtenaar in een instelling voor kunsteducatie

Aanvullende rechtspositieregeling voor de ambtenaar in een instelling voor kunsteducatie Hoofdstuk 19b Aanvullende rechtspositieregeling voor de ambtenaar in een instelling voor kunsteducatie Paragraaf 1 Algemene bepalingen Werkingssfeer Artikel 19b:1 Dit hoofdstuk is van toepassing op ambtenaren

Nadere informatie

Hieronder is een handreiking opgenomen voor de uitvoering in de praktijk bij situaties van loondoorbetaling van zieke medewerkers.

Hieronder is een handreiking opgenomen voor de uitvoering in de praktijk bij situaties van loondoorbetaling van zieke medewerkers. CvA-notitie juli 2008 Handreiking loondoorbetaling bij ziekte Hieronder is een handreiking opgenomen voor de uitvoering in de praktijk bij situaties van loondoorbetaling van zieke medewerkers. In deze

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Nr. 842 LEVENSLOOPREGELING PROVINCIES. Hoofdstuk 1 Algemeen

PROVINCIAAL BLAD. Nr. 842 LEVENSLOOPREGELING PROVINCIES. Hoofdstuk 1 Algemeen PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Limburg. Nr. 842 16 februari 2015 LEVENSLOOPREGELING PROVINCIES Hoofdstuk 1 Algemeen Artikel 1 Definities In deze regeling wordt verstaan onder: a. berekeningsgrondslag:

Nadere informatie

Wijzigingen in de CAR/UWO, Wet arbeid en zorg. Het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Samenwerking Kempengemeenten,

Wijzigingen in de CAR/UWO, Wet arbeid en zorg. Het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Samenwerking Kempengemeenten, GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Eersel. Nr. 94488 20 juli 2016 Wijzigingen in de CAR/UWO, Wet arbeid en zorg Het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Samenwerking Kempengemeenten; Overwegende

Nadere informatie

Zundertse Regelgeving

Zundertse Regelgeving *ZD17027687* Zundertse Regelgeving Zaaknummer: Z17-003965 Documentnummer: ZD17027687 Rubriek: Personeel en Organisatie Naam regeling: Regeling Arbeidsduur werktijden en verlof gemeente Zundert 2017 Citeertitel:

Nadere informatie

Jaarurensystematiek CAO-Sport

Jaarurensystematiek CAO-Sport Jaarurensystematiek CAO-Sport Werkgeversorganisatie in de Sport Arnhem, november 2007 Jaarurensystematiek CAO-Sport 1 Werkgeversorganisatie in de Sport Postbus 185 6800 AD Arnhem Papendallaan 50 T: 0264834450

Nadere informatie

Verlofregeling. doc.: pz_alle/regelingen/verlofregeling

Verlofregeling. doc.: pz_alle/regelingen/verlofregeling Verlofregeling Nummer: 09.0001123 Versie: 1.0 Vastgesteld door het DB d.d. 12 oktober 2010 Instemming COR d.d. 2 september 2010 Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2011 doc.: pz_alle/regelingen/verlofregeling

Nadere informatie

Huidige tekst NRGA Nieuwe tekst NRGA Toelichting bij wijziging. Toelichting artikel 1.1, onder n en p

Huidige tekst NRGA Nieuwe tekst NRGA Toelichting bij wijziging. Toelichting artikel 1.1, onder n en p Bijlage bij B&W-flap d.d. 15 december 2015, BD2015-010709 Wijzigingen van hoofdstuk 1, 4 en 6 van de Nieuwe Rechtspositieregeling Gemeente Amsterdam in verband met de invoering van de Nieuwe Werktijdenregeling:

Nadere informatie

Regeling cafetariamodel gemeente Steenwijkerland 2015

Regeling cafetariamodel gemeente Steenwijkerland 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Steenwijkerland. Nr. 76304 17 december 2014 Regeling cafetariamodel gemeente Steenwijkerland 2015 Vastgesteld bij collegebesluit van 2 december 2014 ter uitvoering

Nadere informatie

Met ingang van 1 januari 2015 worden de artikelen 1:2a en 1:2b toegevoegd. Deze komen als volgt te luiden:

Met ingang van 1 januari 2015 worden de artikelen 1:2a en 1:2b toegevoegd. Deze komen als volgt te luiden: Bijlage 2 bij U201401851 CAR-UWO wijzigingen A Met ingang van 1 januari 2015 worden de artikelen 1:2a en 1:2b toegevoegd. Deze komen als Stageplaats Artikel 1:2a 1. Het college kan een student in het kader

Nadere informatie

Levensloopregeling. Spaar voor uw verlof

Levensloopregeling. Spaar voor uw verlof Levensloopregeling Spaar voor uw verlof De Levensloopregeling Spaar voor uw verlof Nederland verandert. Non stop werken tot aan ons pensioen is niet meer vanzelfsprekend, we willen werk kunnen combineren

Nadere informatie

Cafetariasysteem. Flexibilisering arbeidsvoorwaarden

Cafetariasysteem. Flexibilisering arbeidsvoorwaarden Cafetariasysteem Flexibilisering arbeidsvoorwaarden Human Resources, juli 2013 INHOUD 1. INLEIDING... 2 1.1 CAFETARIASYSTEEM... 2 1.2 DEELNAME... 2 1.3 KEUZEMOMENT EN LOOPTIJD... 2 2. BRONNEN... 3 2.1

Nadere informatie

Generatiepact Rijswijk

Generatiepact Rijswijk Generatiepact Rijswijk Onderstaand treft u meer gedetailleerde informatie aan over het Generatiepact van de gemeente Rijswijk. Naast een visuele weergave en een korte beschrijving van de belangrijkste

Nadere informatie

Procesbeschrijving Ziekteverzuim

Procesbeschrijving Ziekteverzuim Procesbeschrijving Ziekteverzuim Algemene gegevens Belangrijke kaders Wet Verbetering Poortwachter Wet bescherming persoonsgegevens Archiefwet Wet op de Ondernemingsraden Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen

Nadere informatie

Regeling vergoeding reiskosten woon-werkverkeer Gezien het voorstel van de afdeling Concernadvies van 1 december 2016;

Regeling vergoeding reiskosten woon-werkverkeer Gezien het voorstel van de afdeling Concernadvies van 1 december 2016; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Roermond. Nr. 183215 27 december 2016 Regeling vergoeding reiskosten woon-werkverkeer 2017 Het college van burgemeester en wethouders van Roermond, Gezien het

Nadere informatie

Financiële arbeidsvoorwaarden rijkspersoneel (in kort bestek)

Financiële arbeidsvoorwaarden rijkspersoneel (in kort bestek) Financiële arbeidsvoorwaarden rijkspersoneel (in kort bestek) ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Schalen BBRA salarisnummer maandsalaris sinds -- ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Schalen BBRA salarisnummer

Nadere informatie

Diverse wijzigingen in de gemeentelijke arbeidsvoorwaardenregeling

Diverse wijzigingen in de gemeentelijke arbeidsvoorwaardenregeling Dit elektronisch gemeenteblad is een officiële uitgave van het college van de gemeente Reusel-De Mierden www.reuseldemierden.nl/bekendmakingen Nummer : 2017-023 Datum : 24 februari 2017 Diverse wijzigingen

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening

Hoofdstuk 3 CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening Hoofdstuk 3 CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening Per 1 juli 2015 Definitief vastgesteld door het OAW, 30 april 2015 16.00 uur, onder voorbehoud goedkeuring Belastingdienst. HOOFDSTUK 3 OPTIMALE

Nadere informatie

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Informatie voor werknemers

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Informatie voor werknemers Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Informatie voor werknemers Stel: u wilt meer tijd om voor uw kinderen te zorgen. Of u wilt fiscaal voordelig een opleiding volgen. Of u wilt spaarverlof opbouwen om

Nadere informatie

Gemeente Spijkenisse: Bijlage 2a Regeling Flexibele Werktijden en Verlof

Gemeente Spijkenisse: Bijlage 2a Regeling Flexibele Werktijden en Verlof GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Spijkenisse. Nr. 60059 27 oktober 2014 Gemeente Spijkenisse: Bijlage 2a Regeling Flexibele Werktijden en Verlof Het college van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

Werken bij Innotiq. Werkwijzer medewerkers Innotiq ONDERWIJS

Werken bij Innotiq. Werkwijzer medewerkers Innotiq ONDERWIJS Werken bij Innotiq Werkwijzer medewerkers Innotiq ONDERWIJS Voorwoord Voorwoord Deze werkwijzer is bedoeld voor medewerkers van Innotiq Onderwijs. De werkwijzer vormt samen met de arbeidsovereenkomst,

Nadere informatie

CAO á la Carte: fiscale regeling woon-werkverkeer UMCG

CAO á la Carte: fiscale regeling woon-werkverkeer UMCG CAO á la Carte: fiscale regeling woon-werkverkeer UMCG Het principe van de fiscale regeling Het principe van de fiscale regeling is dat de medewerker een bedrag ter hoogte van de fiscale vergoeding woon-werkverkeer

Nadere informatie

Het spaargeld uit de levensloopregeling kunt u gebruiken om de periode van onbetaald verlof te financieren.

Het spaargeld uit de levensloopregeling kunt u gebruiken om de periode van onbetaald verlof te financieren. Levensloop. Wat is levensloop? De levensloopregeling (of: levensloop) is een fiscale regeling die vanaf 1 januari 2006 in Nederland bestaat om het sparen voor een vervangend inkomen tijdens een periode

Nadere informatie

VOORWOORD Deze werkwijzer is bedoeld voor medewerkers van Innotiq.

VOORWOORD Deze werkwijzer is bedoeld voor medewerkers van Innotiq. Werkwijzer Innotiq VOORWOORD Deze werkwijzer is bedoeld voor medewerkers van Innotiq. De werkwijzer vormt samen met de arbeidsovereenkomst, de bevestiging en de CAO voor Uitzendkrachten de basis van onze

Nadere informatie

De tijd waarin medewerkers op kantoor werkzaamheden kunnen verrichten.

De tijd waarin medewerkers op kantoor werkzaamheden kunnen verrichten. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heerde. Nr. 105373 10 november 2015 Werktijdenregeling gemeente Heerde Het college van de gemeente Heerde, besluit: gelet op artikel 160 van de Gemeentewet;

Nadere informatie

Artikel 1 Definities 1. Bronnen: door werkgever geselecteerde arbeidsvoorwaarden die de Deelnemer ten behoeve van het Levenslooptegoed kan inzetten.

Artikel 1 Definities 1. Bronnen: door werkgever geselecteerde arbeidsvoorwaarden die de Deelnemer ten behoeve van het Levenslooptegoed kan inzetten. Levensloopregeling Artikel 1 Definities Bronnen: door werkgever geselecteerde arbeidsvoorwaarden die de Deelnemer ten behoeve van het Levenslooptegoed kan inzetten. Deelnemer: werknemers van Oasen die

Nadere informatie

In deze brochure vindt u een uitleg van de belangrijkste bepalingen van de cao Groothandel in Bloemen en Planten.

In deze brochure vindt u een uitleg van de belangrijkste bepalingen van de cao Groothandel in Bloemen en Planten. MIJN CAO In deze brochure vindt u een uitleg van de belangrijkste bepalingen van de cao Groothandel in Bloemen en Planten. In dit hoofdstuk Mijn Cao wordt uitgelegd wanneer de cao van toepassing is en

Nadere informatie

Hieronder is een handreiking opgenomen voor de uitvoering in de praktijk bij situaties van loondoorbetaling van zieke medewerkers.

Hieronder is een handreiking opgenomen voor de uitvoering in de praktijk bij situaties van loondoorbetaling van zieke medewerkers. Handreiking loondoorbetaling Met ingang van 1 januari 2006 zijn de hoofdstukken 7 (ziekte) en 8 (8:5, ontslag wegens arbeidsongeschiktheid) van de CAR-UWO gewijzigd als gevolg van de Wet verlenging loondoorbetalingsverplichting

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN. Artikel I Voor artikel 4a:1 van de CAR worden de volgende artikelen ingevoegd:

GEMEENTE HOOGEVEEN. Artikel I Voor artikel 4a:1 van de CAR worden de volgende artikelen ingevoegd: GEMEENTE HOOGEVEEN Burgemeester en wethouders van de Gemeente Hoogeveen, gelet op hoofdstuk 4a van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR); gelet op het gestelde in artikel 160 eerste lid onder

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN. Rechtspositieregeling buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand. b e s l u i t e n :

GEMEENTE HOOGEVEEN. Rechtspositieregeling buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand. b e s l u i t e n : GEMEENTE HOOGEVEEN Rechtspositieregeling buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand Burgemeester en wethouders van de gemeente Hoogeveen, gelet op het reglement houdende bepalingen ten aanzien van de ambtenaren

Nadere informatie

Werktijdenregeling Samenwerkingsverband Regio Eindhoven 2014

Werktijdenregeling Samenwerkingsverband Regio Eindhoven 2014 Het Dagelijks Bestuur van het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven besluit: gelet op artikel 160 van de Gemeentewet; gelet op artikel 4:1 van de CAR-UWO en de arbeidstijdenwet; na verkregen instemming

Nadere informatie

Nr: 3 Burgemeester en wethouders van de gemeente Menameradiel;

Nr: 3 Burgemeester en wethouders van de gemeente Menameradiel; Nr: 3 Burgemeester en wethouders van de gemeente Menameradiel; Overwegende dat het college nadere regels kan opstellen ter uitwerking van het daartoe bepaalde in hoofdstuk 3, 4, 4a en 6 van de CAR-UWO;

Nadere informatie

Regeling salaris en vergoedingen medewerkers gemeente Krimpenerwaard

Regeling salaris en vergoedingen medewerkers gemeente Krimpenerwaard GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Krimpenerwaard. Nr. 7429 27 januari 2015 Regeling salaris en vergoedingen medewerkers gemeente Krimpenerwaard 2015 Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Formulier arbeidsvoorwaardengesprek

Formulier arbeidsvoorwaardengesprek Formulier arbeidsvoorwaardengesprek Vacaturenummer : Functie : Afdeling/Team : Datum in dienst i : ALGEMEEN INVULLEN Naam: Roepnaam: Volledige voornamen: Geslacht Adres: Postcode en woonplaats: Telefoonnummer

Nadere informatie

GEMEENTE KAAG EN BRAASSEM

GEMEENTE KAAG EN BRAASSEM GEMEENTE KAAG EN BRAASSEM Burgemeester en wethouders van Kaag en Braassem; gelet op het bepaalde in artikel 3:1 van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Kaag en Braassem (CAR/UWO); gelet op de bereikte

Nadere informatie

Bijlage A behorende bij artikel 17 van de Gemeenschappelijke regeling gezamenlijke ombudsman metropool Amsterdam 2013

Bijlage A behorende bij artikel 17 van de Gemeenschappelijke regeling gezamenlijke ombudsman metropool Amsterdam 2013 Bijlage A behorende bij artikel 17 van de Gemeenschappelijke regeling gezamenlijke ombudsman metropool Amsterdam 2013 Rechtspositie ombudsman 2014 Artikel 1 Deze bijlage maakt deel uit van de Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Dyade Onderwijsbedrijfsvoering Uitleg salarisspecificatie

Dyade Onderwijsbedrijfsvoering Uitleg salarisspecificatie Dyade Onderwijsbedrijfsvoering Uitleg salarisspecificatie Dyade Onderwijsbedrijfsvoering Uitleg Salarisspecificatie 201801 1 Inhoudsopgave Inleiding...3 De salarisberekening...4 Het bovenste deel van de

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Nr. 3332

PROVINCIAAL BLAD. Nr. 3332 PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Zuid-Holland. Nr. 3332 7 juni 2016 Levensloopregeling provincies na besluit van Gedeputeerde Staten van 19 april 2016 (PZH-2016-542817308) tot vaststelling

Nadere informatie

Uitleg salarisstrook. HR Services. Challenge the future

Uitleg salarisstrook. HR Services. Challenge the future Uitleg salarisstrook HR Services 1 Uitleg salarisstrook De salarisstrook bestaat uit 6 onderdelen. Elk onderdeel wordt in dit document kort toegelicht. In dit voorbeeld worden alleen de basiselementen

Nadere informatie

NOTA. nota voor burgemeester en wethouders. datum: 5 juni 2009 registratienummer: B/

NOTA. nota voor burgemeester en wethouders. datum: 5 juni 2009 registratienummer: B/ NOTA dienst: Dienst Bestuur datum: 5 juni 2009 registratienummer: B/0907039 afdelingsnaam: steller: paraaf chef: kopie aan: onderwerp: DB/P&O Dekker, Marianne Wijzigingen ARH in verband met aanvullingen

Nadere informatie