VOORWOORD. Wij hopen met deze uitgave je van dienst te zijn. Stafdienst Bedrijfsvoering Afdeling Human Resource Management

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VOORWOORD. Wij hopen met deze uitgave je van dienst te zijn. Stafdienst Bedrijfsvoering Afdeling Human Resource Management"

Transcriptie

1 VOORWOORD Beste collega, Deze uitgave "Zo werkt dat in Almere", is bedoeld om je als nieuwe collega in algemene zin te informeren over je rechtspositie & arbeidsvoorwaarden en enkele daarmee samenhangende zaken. De onderwerpen, die in deze uitgave worden behandeld, zijn terug te vinden in diverse regelingen. Waaronder de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling / Uitwerkingsovereenkomst (CAR/UWO) gemeente Almere; daarin zijn onderwerpen opgenomen als werktijden, vakantie, vakantieuitkering, verlof, integriteit, aanspraken bij ziekte. Deze informatie beperkt zich tot hoofdzaken en geeft niet altijd antwoord op je specifieke rechtspositionele vragen. Toch hopen wij dat het lezen van deze uitgave meer inzicht geeft in de gemeentelijke rechtspositie. In het geval je meer informatie over een onderwerp wilt, dan kun je altijd terecht bij je leidinggevende. Vanaf je eerste werkdag kun je veel antwoorden vinden op Intramare, het intranet van de gemeente Almere, of kan je terecht bij de HRM-helpdesk. Wij hopen met deze uitgave je van dienst te zijn. Stafdienst Bedrijfsvoering Afdeling Human Resource Management Deze uitgave treedt niet in de plaats van de formele regelgeving, zodat je aan deze uitgave geen rechten kunt ontlenen. 1

2 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD...1 DE BESTUURLIJKE ORGANISATIE...5 DE AMBTELIJKE ORGANISATIE...6 NIEUW IN DIENST Algemene dienst Introductie... 7 PERSOONLIJKE ONTWIKKELING EN HRM-INSTRUMENTEN De Almere Academie en Almere Leert! Competentiemanagement en 360 o feedback PWC/POP en opleidingen Almere Morgen! mijnhrm... 9 SALARIS Salarisschaal Salarisbetaling Functiehuis BIJZONDERE TOE(S)LAGEN EN VERGOEDINGEN Vakantie-uitkering, eindejaarsuitkering en levensloopbijdrage Overwerk Onregelmatige dienst, ploegendienst Verhuiskosten Woon-werkverkeer Ad 2. Een vergoeding van de reiskosten woon-/werkverkeer binnen Almere Ad 3 en 4. Een vergoeding van de reiskosten woon-/werkverkeer buiten Almere Dienstreizen Ambtsjubileumgratificatie CAFETARIAREGELING...16 Koop / Verkoop van verlof WERKTIJD, VAKANTIE EN VERLOF Werktijd Variabele werktijden Vakantie Feestdagen

3 5. Buitengewoon verlof Zwangerschaps- en bevallingsverlof Ouderschapsverlof Nevenwerkzaamheden VERZUIM / INZETBAARHEID Wat moet je doen als je niet kunt gaan werken? Welke verantwoordelijkheden heb je als werknemer wanneer je ziek bent? De samenwerking met de arbodienst ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN Beeldschermwerk en RSI Ongevallen en beroepsziekten Wanneer is er sprake van een beroepsziekte? Preventieve vaccinatie Bedrijfshulpverlening Calamiteiten en veiligheid Klachtenregeling Ongewenste Omgangsvormen Rookbeleid ZIEKTEKOSTENVERZEKERING...23 IZA PENSIOENREGELING...24 ONTSLAG EN ONTSLAGUITKERINGEN Ontslag op eigen verzoek Ontslag niet op eigen verzoek Ontslag door ziekte Overlijden VERZEKERINGEN Centraal Beheer Collectieve Ongevallenverzekering Arbeidsongeschiktheidverzekering Rechtsbijstandverzekering LEVENSLOOPREGELING/VITALITEITSREGELING...27 OVERLEG Commissie voor georganiseerd overleg De ondernemingsraad (OR) en de onderdeelcommissies (OC s) Werkoverleg

4 PERSONEELSVERENIGING Zijpalm Lief en leed TREFWOORDENREGISTER

5 DE BESTUURLIJKE ORGANISATIE De gemeentelijke organisatie bestaat uit twee onderdelen: het gemeentebestuur en de ambtenaren. Het bestuur wordt gevormd door drie bestuursorganen: de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester. De raadsleden worden gekozen door de inwoners van de gemeente; het aantal gemeenteraadsleden wordt bepaald aan de hand van het inwonertal. De belangrijkste taak van de gemeenteraad is het vaststellen van het gemeentelijk beleid en het controleren van het college van burgemeester en wethouders; de gemeenteraad wordt ondersteund door de raadsgriffie en heeft voor haar controlerende taak een eigen rekenkamer. De burgemeester en de wethouders vormen samen het college, het dagelijks bestuur van de gemeente. Zij worden onder leiding van de gemeentesecretaris ondersteund door het gemeentepersoneel. Het aantal wethouders wordt afgeleid van het aantal raadsleden. De wethouders worden benoemd door de gemeenteraad; de burgemeester wordt benoemd bij koninklijk besluit. De burgemeester is o.a. voorzitter van de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders; verder heeft de burgemeester eigen bestuurstaken, zoals het hoofd van de politie en het opperbevel bij brand en rampen. Onder leiding van de gemeentesecretaris adviseren en ondersteunen de ambtenaren het bestuur en voeren de gemeentelijke taken uit. 5

6 DE AMBTELIJKE ORGANISATIE Het ambtelijk apparaat van de gemeente Almere bestaat uit verschillende diensten. Intern worden deze als volgt aangeduid: Stafdienst Bestuurszaken en Control Raadsgriffie Stafdienst Bedrijfsvoering Publiekszaken Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Dienst Stedelijke Ontwikkeling Programmabureau Stad Stadsbeheer (SBC) (GRIF) (SBV) (PZ) (DMO) (DSO) (PBS) (SB) De diensten zijn onderverdeeld in afdelingen en teams. 6

7 NIEUW IN DIENST 1. Algemene dienst Er bestaan twee manieren waarop je kunt worden aangesteld: door aanstelling in tijdelijke dienst; door aanstelling in vaste dienst. Het is regel, dat de aanstelling in vaste dienst wordt voorafgegaan door een aanstelling in tijdelijke dienst, met een proefperiode. Ook word je aangesteld in algemene dienst. Het doel van een aanstelling in algemene dienst is het vergroten van de mobiliteit en flexibiliteit binnen de gemeente. Uitgegaan wordt van een gemiddelde verblijfsduur in een functie van 3 tot 5 jaar. Eén van de belangrijke voorwaarden voor een aanstelling bij de gemeente is de afgifte van een zogenaamde verklaring van goed gedrag. Deze verklaring dien je zelf aan te vragen. Deze verklaring moet acht weken nadat je voor het aanvragen bent uitgenodigd bij HRM zijn ingeleverd. Als de verklaring er niet is, dan wordt je aanstelling beëindigd. zie ook: ure/ 2. Introductie Als je aangesteld wordt, is het zowel voor de organisatie als voor jezelf van belang dat er een goede introductie plaatsvindt. Dit betekent dat je bekend gemaakt moet worden met je nieuwe werkomgeving, de afdeling en de organisatie als geheel. De introductie binnen de dienst behoort tot de taak en verantwoordelijkheid van de leidinggevende en houdt o.a. in: het regelen van logistieke zaken voor de komst van de nieuwe medewerker, zoals huisvesting, bureau en stoel, kantoorartikelen, computer, inlogcode met password, autorisatie informatiesystemen, telefoon, key en het opnemen in de telefoongids op Intramare; het zorgen voor informatie over de organisatie; ontvangst op de 1e werkdag; het voorstellen aan directe collegae; eventueel een begeleider aanwijzen; een rondleiding; het na 3 maanden houden van een begeleidingsgesprek. Daarnaast wordt een gemeentebrede introductie georganiseerd. Deze introductie sluit aan op de dienstgerichte introductie en bestaat uit een hele en een halve dag. Tijdens de eerste dag worden verschillende zaken die belangrijk zijn voor je aanstelling bij de gemeente besproken, zoals de ontwikkeling van de stad Almere en de organisatie. Ook volgt er een rondleiding door het Stadhuis en het stadshart. De tweede dag krijg je een presentatie en nadere toelichting over de rechtspositie inclusief het onderwerp integriteit (waaronder ambtseed of belofte), waarover je de brochure Richtlijn integer handelen hebt gekregen. Daarnaast maak je kennis met de Ondernemingsraad. De tweede dag wordt afgesloten met het afleggen van de eed of belofte. Je bent verplicht dit deel van de dag bij te wonen. 7

8 PERSOONLIJKE ONTWIKKELING EN HRM-INSTRUMENTEN In onze organisatie is het uitgangspunt dat je als medewerker zelf verantwoordelijk bent voor je eigen loopbaan. Nadenken en actie ondernemen over je eigen functioneren en ontwikkeling is daarbij belangrijk. Je leidinggevende ondersteunt je daarbij. Gezamenlijk bespreek je loopbaanmogelijkheden en maak je afspraken in het PWC- en/of POP-gesprek (Persoonlijk Werkcontract/ Persoonlijk Ontwikkelplan). 1. De Almere Academie en Almere Leert! Bij de Almere Academie komt alles op het gebied van ontwikkeling, opleiding, kennis, ervaring, expertise, ambities bij elkaar. Er wordt gezorgd voor een grote diversiteit aan mogelijkheden om je te ontwikkelen. Dit aanbod wordt jaarlijks vastgesteld met het Concern Opleidingsplan. De Almere Academie verzorgt veelal ook de logisitiek en de administratie. Almere Leert! is de digitale portal van de Almere Academie. Vanuit Intramare kun je Almere Leert! opstarten via: Intramare Personeelsplein HRM Loopbaan - Opleiding en ontwikkeling: Almere Leert! In deze portal kun je snel en eenvoudig zoeken naar een geschikte opleiding. En ook aanmelden doe je dan digitaal. Intern én extern opleidingsaanbod Al het interne aanbod van de Almere Academie staat in Almere Leert!. Van onze vaste externe contractpartners Schouten & Nelissen, de Bestuursacademie en ROI zijn linken naar hun website in Almere Leert! opgenomen. Het aanbod wordt steeds completer gemaakt door contracten met meer externe opleidingsinstituten aan te gaan. 2. Competentiemanagement en 360 o feedback In onze organisatie wordt bij mobiliteit en loopbaanontwikkeling naast de functie-eisen, zoals opleiding, ook gekeken naar competenties (kwaliteiten en gedragsvaardigheden) die voor een functie van belang zijn. Competentiemanagement is daarom ingezet als strategisch instrument om loopbaanmogelijkheden, kwaliteiten en gedragskenmerken in kaart te brengen. Deze in kaart gebrachte aspecten worden vervolgens afgestemd op de doelen, die je als medewerker wil bereiken en op de doelen die de organisatie wil bereiken. Op basis van 21 Almeerse competenties zijn voor diverse functies competentieprofielen vastgesteld. Deze competentieprofielen worden gebruikt als hulpmiddel in het PWC/POP-gesprek in relatie tot het uitoefenen van je functie. Om te bepalen hoe de competenties tot uitdrukking komen in je functioneren, wordt het instrument 360º feedback ingezet. Dit instrument kun je gebruiken om te zien hoe je zelf denkt over je functioneren en hoe anderen daar naar kijken. 3. PWC/POP en opleidingen In je PWC-gesprek maak je jaarlijks afspraken met je leidinggevende over werkresultaten. Het PWC biedt een vaste structuur in de vorm van een contract dat je samen invult. Naast het PWC stel je samen met je leidinggevende ook een persoonlijk ontwikkelplan (POP) op. In dit plan bespreek je welke kwaliteiten je al hebt en welke je nog kunt ontwikkelen. Ook neem je ambities op die je op termijn wilt realiseren. 8

9 De uitkomst van een PWC/POP-gesprek kan aanleiding zijn tot het volgen van een opleiding. Gemaakte afspraken hierover worden vastgelegd in het PWC/POP verslag. Je kunt je aanmelden om deel te nemen aan de PWC/POP-workshop, waarin je handvatten krijgt om hiermee aan de slag te gaan. Kijk op Intramare voor de uitwerking van het competentiemanagement en PWC/POP. 4. Almere Morgen! Of je nou van werk moet of wil veranderen, bij Almere Morgen ben je aan het goede adres. Almere Morgen is dè plek waar vraag en aanbod van werk bij elkaar komt. Waar je talent de ruimte krijgt en waar we elkaar helpen succesvol te zijn. Almere Morgen is straks een plek waar alle vraag en aanbod van werk bij elkaar komt. Niet alleen de reguliere vacatures, maar ook tijdelijke opdrachten en werkzaamheden, verzoeken voor dagvoorzitterschappen, trainingen en ga zo maar door. Je kunt met de organisatie delen wat je leuk vindt en wat jouw kwaliteiten zijn. En dat zijn er meer dan de kwaliteiten die je in je huidige werk gebruikt. Want vaak heb je veel meer in huis dan dat. Bijvoorbeeld door je opleidingsachtergrond of door dingen die je naast je werk doet. 5. mijnhrm Snel en eenvoudig je gegevens checken, je loonstrook inzien, verlof of ADV aanvragen, en declaraties indienen. Dat doe je allemaal via mijnhrm! De uitrol van mijnhrm is nog steeds in volle gang. Het systeem heeft de papieren loonstrook, verlofkaart en de declaratieformulieren zonder bewijsstukken of bon helemaal vervangen. Iedere nieuwe medewerker die een inlog voor de PC heeft, kan in mijnhrm. 9

10 SALARIS 1. Salarisschaal Je functie is beschreven en gewaardeerd op basis van een generieke rasterfunctie. De waardering heeft geleid tot een indeling van je functie in één van de gemeentelijke salarisschalen, de z.g. functieschaal. In deze schaal word je ingepast, als je de functie volledig kunt vervullen. Als je de functie nog niet volledig en in voldoende mate kunt uitoefenen, vindt in de regel eerst inpassing plaats in de naast lagere salarisschaal, de z.g. aanloopschaal. Als je het maximum van je salarisschaal nog niet hebt bereikt, zal de eerste periodieke verhoging bij goed functioneren een jaar na de datum van indiensttreding plaatsvinden en vervolgens ieder jaar daarna. 2. Salarisbetaling Rond de 22 e van elke maand wordt je salaris uitbetaald. Bij elke salarisbetaling wordt een salarisspecificatie digitaal in mijnhrm verstrekt. Voor een vlotte afwikkeling van salarisbetalingen en dergelijke is het van groot belang, dat declaratie met bewijsstukken of bon en mutaties in de persoonlijke sfeer (bijvoorbeeld wijziging bankrekeningnummer, adres of burgerlijke staat), die van invloed kunnen zijn op deze betalingen, vóór de 3 e werkdag van de maand doorgegeven worden aan HRM-Backoffice. Je kunt de mutatieformulieren voor het wijzigen van je persoonsgegevens vinden op Intramare. 3. Functiehuis Het Functiehuis is een samenstel van rasterfuncties binnen een rasterfamilie met algemene (generieke) functiebeschrijvingen. Voordeel van dit functiehuis is dat bij organisatieveranderingen niet alle functies opnieuw beschreven hoeven te worden. Daarnaast zorgt het functiehuis voor inzicht in loopbaanpaden (wat de mobiliteit ten goede kan komen) en zorgt het voor een betere samenhang met andere HRM instrumenten, zoals Competentiemanagement en PWC/POP. Wat zijn rasterfuncties en rasterfamilies? Een rasterfunctie is een algemene functiebeschrijving die kan worden toegepast voor verschillende functies dwars door de organisatie. Bij het bepalen welke rasterfunctie van toepassing is, wordt gekeken naar twee elementen van een functie: - het kenmerkende element / resultaat (bijv. beleidsontwikkeling, vergunningverlening); - de zwaarte van dit niveaubepalende element/resultaat. Het kenmerkende resultaat (het basiselement) van een functie bepaalt een eerste indeling in een rasterfamilie bijv. administratief. Vervolgens wordt het gedifferentieerd naar niveau waardoor de opbouw van rasterfuncties binnen een rasterfamilie naar zwaarte wordt bepaald bijv. Administratief medewerker A, Administratief medewerker B, etc. Wat zijn rasterfuncties niet? De inhoud van de rasterfunctie is globaler en geeft de resultaten van de functie op hoofdlijnen weer. De rasterfunctie biedt dus geen weergave van alle specifieke taken die in een functie verricht worden. Er zijn geen specifieke dienst en/of afdelingselementen in de beschrijving opgenomen, want de rasterfuncties gelden organisatiebreed. In de rasterfuncties staat ook niet het vakgebied zodat ook specifieke opleidingseisen niet zijn opgenomen. 10

11 De rasterfunctie beschrijft in hoofdlijnen wat er in een functie moet gebeuren. De rasterfunctie zegt niets over jouw functioneren en hoe het moet gebeuren. Dit wordt tussen jou en je leidinggevende in het PWC gesprek bepaald. Op Intramare kun je meer informatie lezen. 11

12 BIJZONDERE TOE(S)LAGEN EN VERGOEDINGEN 1. Vakantie-uitkering, eindejaarsuitkering en levensloopbijdrage De vakantie-uitkering bedraagt per maand 8% van je salaris. De vakantie-uitkering loopt over het tijdvak van 1 juni tot 1 juni daaropvolgend en wordt betaald in de maand mei. Eindejaarsuitkering De eindejaarsuitkering bedraagt per maand 6% van je salaris met een minimum van 1.750,-- per jaar bij een volledige betrekking. De eindejaarsuitkering wordt berekend over de periode 1 januari tot 1 januari en wordt betaald in de maand december. Bij in- en uitdiensttreding in de loop van een jaar worden de vakantie-uitkering en de eindejaarsuitkering naar evenredigheid berekend. Levensloopbijdrage De levensloopbijdrage wordt ook uitgekeerd aan medewerkers die niet deelnemen aan de levensloopregeling/vitaliteitsregeling. De levensloopbijdrage geldt voor elke medewerker die geboren is na 31 december De medewerker die is geboren voor 1950 heeft geen recht op de levensloopbijdrage. Deze medewerkers hebben in de regel aanspraak op het overgangsrecht voor de FPU-regeling. Als dit overgangsrecht niet geldt, ontvangen ook de medewerkers die zijn geboren voor 1950 de levensloopbijdrage. Medewerkers, die in zijn geworden en die in deeltijd met FPU zijn gegaan, hebben geen recht op de levensloopbijdrage. De levensloopbijdrage is 1,5% maal het jaarsalaris, met een minimum van 400,-- bij een volledige betrekking. Bij een deeltijdaanstelling wordt dit bedrag naar rato vastgesteld. De werkgever keert de levensloopbijdrage eenmaal per kalenderjaar in december uit. 2. Overwerk Er kunnen zich omstandigheden voordoen, waarbij het noodzakelijk is, dat je buiten de voor jouw vastgestelde werktijden arbeid moet verrichten. Daartoe dient een opdracht te worden verstrekt door of namens de directeur van je dienst. Overwerk wordt vergoed met vrije tijd en een overwerktoeslag. De hoeveelheid vrije tijd is gelijk aan het aantal gewerkte overuren. De toeslag in geld bedraagt afhankelijk van het tijdstip waarop wordt overgewerkt, 25%, 50% 75% of 100% van het uurloon. Als compensatie in vrije tijd niet mogelijk is, krijg je daarvoor een vergoeding gebaseerd op het uurloon plus de geldende overwerktoeslag. Het beleid is erop gericht het overwerk tot een minimum te beperken. Medewerkers in salarisschaal 10A en hoger hebben geen recht op overwerkvergoedingen (ook niet in tijd). 3. Onregelmatige dienst, ploegendienst De aard van de te verrichten werkzaamheden kan met zich mee brengen, dat s avonds, op zaterdag en/ of op zon- en feestdagen moet worden gewerkt (bijvoorbeeld bij de bodedienst en de sporthal). Het gaat om onregelmatige diensten of ploegendiensten, die meestal in roosterverband worden uitgevoerd. Voor deze diensten is een onregelmatigheidstoeslag vastgesteld, die - afhankelijk van het tijdstip - kan variëren van 20%, 40% of 65% van het uurloon (maximum van salarisschaal 6). Voor de dagen maandag tot en met vrijdag wordt de onregelmatigheidstoeslag slechts toegekend, indien de arbeid is begonnen vóór 07:00 uur, respectievelijk is beëindigd na 19:00 uur. 12

13 Er moet per week minimaal 3 uur aaneengesloten op onregelmatige tijden gewerkt worden om voor vergoeding in aanmerking te komen. 4. Verhuiskosten Je kunt bij de gemeente Almere in principe in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de verhuiskosten als je hier komt wonen. Voorwaarden in het kort daarvoor zijn: een vast diensverband van minimaal 16 uur per week; een tijdelijk dienstverband (bij wijze van proef) gevolgd door in principe een vaste aanstelling. De tegemoetkoming in de verhuiskosten kan bestaan uit: transportkosten van inboedel, herinrichtingskosten, dubbele woonlasten en zonodig pensionkosten. Voor meer informatie verwijzen wij je naar Intramare. Een tegemoetkoming in de verhuiskosten wordt ook verleend wanneer je wordt verplicht om in Almere te komen wonen, bijvoorbeeld door de aard van je functie. In dit geval is een werkweek van ten minste 16 uur per week geen voorwaarde om voor de tegemoetkoming in aanmerking te komen. Je moet een tegemoetkoming in de verhuiskosten terugbetalen, indien je binnen twee jaar na verhuizing ontslag neemt of wordt ontslagen, of wanneer je in dat bewuste tijdvak weer buiten Almere zou gaan wonen. 5. Woon-werkverkeer Voor het woon-werkverkeer kent de gemeente twee vergoedingsregelingen: de fietsregeling en de regeling vergoeding reiskosten woon-werkverkeer. Op grond van deze regelingen heb je (afhankelijk van je woonplaats) de keuze uit de volgende mogelijkheden: voor personeel woonachtig binnen Almere: 1. de fietsregeling; 2. een vergoeding van de kosten openbaar vervoer; voor personeel woonachtig buiten Almere: 3. een kilometervergoeding bij gebruik eigen vervoer; 4. een vergoeding van kosten openbaar vervoer. Ad 1. De fietsregeling Medewerkers, die in Almere wonen, kunnen onder voorwaarden in aanmerking komen voor een vergoeding van de aanschaf van een nieuwe fiets. Dat kan echter alleen als je geen gebruik maakt van de mogelijkheid om een vergoeding te krijgen van de kosten van openbaar vervoer. 13

14 De fietsregeling in hoofdlijnen: de regeling geldt voor medewerkers in vaste dienst of in tijdelijke dienst voor de duur van minimaal één jaar of langer; van de aanschafkosten voor een nieuwe fiets wordt een bedrag van maximaal 749,-- vergoed; de medewerker wordt geacht minimaal vier jaar van de fiets gebruik te maken voor het woon-/werkverkeer. Na dat tijdvak kan opnieuw een vergoeding voor een nieuwe fiets worden verleend; als je binnen drie jaar na aanschaf van de fiets de gemeente verlaat of buiten Almere gaat wonen, moet een deel van de vergoeding worden terugbetaald. Ad 2. Een vergoeding van de reiskosten woon/werkverkeer binnen Almere Medewerkers, die in Almere wonen en die niet van de fietsregeling gebruik maken, komen in aanmerking voor een tegemoetkoming in de kosten openbaar vervoer volgens de goedkoopste wijze van reizen. De vergoeding bedraagt 100% van de kosten. Ad 3 en 4. Een vergoeding van de reiskosten woon/werkverkeer buiten Almere Medewerkers, die buiten Almere wonen, komen voor een van de volgende tegemoetkomingen in aanmerking: als per openbaar vervoer wordt gereisd, worden de volledige kosten van de goedkoopste wijze van reizen (trein, bus) vergoed over een afstand van maximaal 60 kilometer enkele reis; als met eigen vervoer wordt gereisd, wordt een tegemoetkoming van 0,10 per kilometer gegeven over een afstand van maximaal 40 kilometer enkele reis. Op deze regeling zijn in hoofdlijnen de volgende bijzonderheden van toepassing: de regeling geldt voor alle medewerkers, die formeel bij de gemeente zijn aangesteld; de medewerker dient van de kosten, die met het openbaar vervoer worden gemaakt, originele vervoerbewijzen te overleggen; voor de medewerker, die met eigen vervoer reist en 5 dagen per week werkt, wordt uitgegaan van 200 werkdagen per jaar; voor de medewerker, die 4, 3, 2 dagen of 1 dag per week werkt, wordt uitgegaan van respectievelijk 160, 120, 80 of 40 werkdagen per jaar. Voor meer informatie verwijzen wij je naar Intramare. 6. Dienstreizen Dienstreizen vinden in principe plaats met het openbaar vervoer. Het is daarbij toegestaan om 1e klas te reizen. Wil je met de trein reizen, dan biedt de NS de NS-Business Card aan. Met de Business Card kan men, met behulp van het kaartnummer en de pincode, tot 1 minuut voor het instappen, een reis aankondigen en vervolgens op vertoon van de kaart reizen. Het beheer van de businesscards is bij de afdelingssecretariaten neergelegd. Dit betekent dat hier de controle op de uitgifte en het gebruik van de businesscards komt te liggen. Op Intramare zijn de regels voor het gebruik van de treinkaartjes vermeld. Bij de Servicedesk 9abc kunnen nieuwe businesscards worden besteld of bestaande businesscards worden geblokkeerd. De Servicedesk 9abc zal zelf geen businesscards voor gebruik door medewerkers in beheer hebben. Wanneer er dus op de afdeling geen businesscards aanwezig zijn zal er een treinkaartje op het station moeten worden gekocht. 14

15 Wanneer je met de auto reist, wordt een bedrag van 0,10 per kilometer vergoed. Indien het gebruik van je eigen auto noodzakelijk is, kan - met uitdrukkelijke toestemming vooraf van de eigen directeur/leiding en onder bepaalde voorwaarden - een hogere km-vergoeding worden toegekend; de toestemming van de leiding dient uit de declaratie te blijken. Het indienen van de declaraties van kilometervergoeding dienstreizen gaat via mijnhrm. Na goedkeuring van de leidinggevende wordt het door de salarisadministratie verwerkt en met de salarisbetaling van de volgende maand uitbetaald. 7. Ambtsjubileumgratificatie Wanneer je 25 of 40 jaar bij de overheid werkt, ontvang je een belastingvrije gratificatie van respectievelijk een half of heel bruto maandsalaris vermeerderd met de vakantietoelage. Deze gratificatie wordt alleen toegekend als het formulier met het arbeidsverleden, aangevuld met de noodzakelijke bijlagen, bij HRM is ingeleverd. 15

16 CAFETARIAREGELING Koop / Verkoop van verlof In het kader van de gemeentelijke cafetariaregeling kan jaarlijks een verzoek worden gedaan voor verkoop of koop van vakantieuren. Dit is aan een maximum aantal uren gebonden. De verkoop van vakantieuren is gebonden aan de voorwaarde dat ná verkoop elk kalenderjaar ten minste vier weken vakantieverlof resteren. Het verzoek van koop of verkoop van vakantieuren vindt één keer per jaar in oktober plaats voor het daaropvolgend kalenderjaar. Via Intramare word je daarvan op de hoogte gebracht en wordt er verwezen naar een aanvraagformulier. Op andere tijdstippen in het jaar is het, in het kader van de cafetariaregeling, niet mogelijk koop of verkoop van verlof aan te vragen. zie: 16

17 WERKTIJD, VAKANTIE EN VERLOF 1. Werktijd Bij een volledig dienstverband geldt als basis een arbeidstijd van 36 uur per week. Er bestaat echter een mogelijkheid om meer uren te werken in principe tot maximaal 40 uur per week. Deze extra gewerkte uren worden dan in de vorm van ADV uren als vrije tijd opgenomen. Ook voor deeltijders is dit een mogelijkheid. De mogelijkheden hieromtrent zijn in het arbeidsvoorwaardengesprek met je besproken. 2. Variabele werktijden Voor de meeste functies is er een mogelijkheid om gebruik te maken van variabele werktijden. Met je leidinggevende kun je hierover afspraken maken. Waar je ook rekening mee dient te houden is dat je na ten hoogste 5 werkuren een middagpauze van tenminste 30 minuten dient op te nemen. Bij een werkdag van 9 uur dien je 45 minuten pauze in acht te nemen. Soms is het niet mogelijk om van de variabele werktijden gebruik te maken, omdat je volgens een vooraf vastgesteld rooster werkt. 3. Vakantie Als je fulltime werkt heb je recht op 176 uur (22 x 8 uur) vakantieverlof per kalenderjaar. Voor medewerkers t/m 18 jaar en vanaf 40 jaar bestaat er ook extra leeftijdsverlof. Tot 18 jaar is dit 1 dag (8 uur) per kalenderjaar (peildatum 1 januari). Medewerkers vanaf 40 jaar hebben recht op 1 dag extra verlof per kalenderjaar, vanaf 45 jaar 2 dagen extra verlof, 50 jaar 3 dagen extra verlof en vanaf 55 jaar en ouder 4 dagen extra verlof. In het kalanderjaar dat je deze leeftijd bereikt, krijg je de extra uren. Voor alle deeltijders geldt een berekening naar rato. Als je in de loop van een kalenderjaar bent aangesteld, heb je recht op zoveel maal 1/12 gedeelte van het verlof als je volle maanden hebt gewerkt in dat kalenderjaar. De uitkomst van deze berekening wordt naar boven afgerond op hele uren. Dit komt in het programma mijnhrm te staan. 4. Feestdagen Op de algemeen erkende feestdagen en op Goede Vrijdag en Bevrijdingsdag wordt er in het algemeen niet gewerkt. Bij sommige functies is dit niet mogelijk. Hierover word je door je leidinggevende geïnformeerd. De vrijdag na Hemelvaartsdag is altijd een verplichte vrije dag (brugdag). Er kan in een jaar nog een extra dag als brugdag worden aangemerkt tot een maximum van 2 per jaar. 5. Buitengewoon verlof In bijzondere gevallen kan buitengewoon verlof met behoud van salaris worden verleend. Dit verlof is gebonden aan de gebeurtenis waarvoor het wordt toegekend en kan dus niet naar andere tijdstippen worden verschoven. Nadere informatie over buitengewoon verlof met behoud van het salaris kun je vinden op Intramare. 17

18 6. Zwangerschaps- en bevallingsverlof Bij zwangerschap en bevalling wordt zwangerschaps- en bevallingsverlof verleend over een periode van 16 weken. De ingangsdatum van het zwangerschapsverlof ligt naar keuze minimaal 4 weken en maximaal 6 weken vóór de vermoedelijke bevallingsdatum. Om voor dit verlof en doorbetaling van salaris in aanmerking te komen, dient tijdig voor ingangsdatum een aanvraagformulier met daarbij gevoegd een originele verklaring van de behandelende arts of verloskundige bij de HRM-adviseur te worden ingeleverd. De formulieren zijn te vinden op Intramare. 7. Ouderschapsverlof Deze regeling voor ouderschapsverlof is van toepassing op ouders en verzorgers van kinderen. Je hebt een wettelijk recht op ouderschapsverlof van 26 maal je wekelijkse arbeidsduur. Standaard geldt dat je een jaar lang voor de helft van je werkweek gaat werken. Als je bijvoorbeeld 32 uur per week werkt, ga je voor een jaar 16 uur per week werken en heb je 16 uur per week ouderschapsverlof. Overeenkomstig de bepalingen van de CAR-UWO wordt over 13 weken van het verlof je salaris voor een bepaald percentage doorbetaald, afhankelijk van de hoogte van je salarisschaal. De overige 13 weken betreft het volledig onbetaald verlof. Tijdens het verlof vervalt een evenredig deel van het recht op vakantieverlof en ADV. Het recht op verlof moet worden genoten vóórdat het kind de leeftijd van acht jaar heeft bereikt. De hierboven geschetste vorm van ouderschapsverlof kan in beginsel en in beperkte mate op een afwijkende vorm invulling worden gegeven door het op te nemen ouderschapsverlof op een andere manier te verdelen. Ouderschapsverlof kun je opnemen nadat je tenminste één jaar in dienst bent van de gemeente Almere. Om voor ouderschapsverlof en doorbetaling van het salaris in aanmerking te komen, dien je 3 maanden voor ingangsdatum een aanvraagformulier bij de HRM-adviseur in te leveren. De formulieren zijn te vinden op Intramare. Ouderschapsverlofkorting Als je ouderschapsverlof opneemt, heb je recht op de zogenaamde ouderschapsverlofkorting. Dit is een korting op de inkomstenbelasting, dat betekent dat je minder belasting hoeft te betalen. De korting bedraagt de helft van het minimumloon per opgenomen verlofuur, maar bedraagt nooit meer dan het verschil tussen het belastbare loon in het jaar waarin je ouderschapsverlof opneemt en het belastbare loon van het jaar daarvoor. Je krijgt de ouderschapsverlofkorting van de Belastingdienst. De korting kun je aanvragen na afloop van een kalenderjaar bij de aangifte inkomstenbelasting of maandelijks via een voorlopige teruggaaf. Een voorlopige teruggave kun je digitaal aanvragen met behulp van het vt-programma op de website van de Belastingdienst. 8. Nevenwerkzaamheden Je bent verplicht om nevenwerkzaamheden te melden bij de directeur van je eigen dienst. De melding moet geregistreerd worden, als deze nevenwerkzaamheden het belang van de dienst c.q. de gemeente raken of kunnen raken. Dit geldt ook voor het hebben van een eigen bedrijf of onderneming. De melding wordt opgenomen in je persoonsdossier. Meer informatie over deze regeling vind je in de brochure Richtlijn integer handelen en op Intramare. 18

19 VERZUIM / INZETBAARHEID Binnen de gemeente Almere zijn afspraken gemaakt op welke wijze wij omgaan met verzuim. Er kunnen verschillende redenen zijn om te verzuimen: gebeurtenissen in je persoonlijke leven of acute incidenten zoals een ziek kind, zelf ziek of lekkage. Verzuim je om een andere reden dan ziekte, bespreek dit dan met je leidinggevende. Je kunt verlof opnemen of in aanmerking komen voor een van de vormen van bijzonder verlof. In deze paragraaf gaat het om verzuim door beperking van inzetbaar van jezelf. Beperking van inzetbaarheid wil zeggen dat je niet in staat bent je werk geheel of gedeeltelijk uit te voeren. Ons uitgangspunt hierbij is dat wij zoveel mogelijk samen met jou willen kijken naar inzetbaarheid en werkmogelijkheden op het moment dat je jezelf ziek meldt. Onderstaand vind je een kort overzicht van een aantal gemaakte afspraken. 1. Wat moet je doen als je niet kunt gaan werken? Je meldt je persoonlijk telefonisch tussen 8:30 en 9:00 uur ziek bij je leidinggevende. Je leidinggevende kan vragen stellen over je de aard en duur van je beperking om: een goede inschatting te maken van de beperking van de inzetbaarheid in tijd; de juiste begeleiding te kunnen bieden (maatwerk); werkprocessen zoveel mogelijk ongestoord te kunnen laten verlopen 2. Welke verantwoordelijkheden heb je als werknemer wanneer je ziek bent? Het kan natuurlijk altijd gebeuren dat je voor korte of langere tijd arbeidsongeschikt wordt. In dit geval verwachten wij van je dat: je thuis bereikbaar bent; je regelmatig contact hebt met je leidinggevende; je binnen redelijke termijn je onder behandeling van je huisarts stelt; je volledig meewerkt aan een zo spoedig mogelijk herstel en geen activiteiten onderneemt die de genezing belemmeren; je met je leidinggevende overlegt of er mogelijkheden zijn om (gedeeltelijk) te kunnen werken in je eigen functie of indien nodig tijdelijk andere taken verricht; je tijdens je arbeidsongeschiktheid geen activiteiten verricht, behalve als ze voor je herstel zijn voorgeschreven of als je toestemming hebt van de arbodienst; je verschijnt op het spreekuur van de bedrijfsarts (arbodienst), je leidinggevende bepaalt in overleg met de inzetbaarheidscoach of je uitgenodigd wordt bij de bedrijfsarts; van rechtswege wordt elke medewerker die langdurig niet inzetbaar is opgeroepen door de bedrijfsarts. De oproep wordt automatisch gedaan vanuit de Arbo Unie na de 5 e ziekteweek. Wanneer je weer hersteld bent verwachten wij dat: je jezelf hersteld meldt tussen 8:30 en 9:00 uur bij je direct leidinggevende. Als je op donderdag weet dat je maandag weer aan het werk kunt, meld je dan per vrijdagochtend beter, ook als dit je vrije dag is. 19

20 3. De samenwerking met de arbodienst Gemeente Almere werkt samen met de arbodienst Arbo Unie. De Arbo Unie kan verschillende disciplines inzetten om de beperking van de inzetbaarheid zo snel mogelijk op te heffen. Welke specialisten? De inzetbaarheidscoach, bedrijfs-maatschappelijk werker en arbeids- en organisatiepsycholoog ergonoom, arbeids-fysiotherapeut en bedrijfsarts. De inzetbaarheidscoaches adviseren je leidinggevende over de te volgen strategie om jou zo snel mogelijk weer geheel of gedeeltelijk te kunnen inzetten op eigen of aangepaste taken en werkzaamheden. De inzetbaarheidscoache kan je ook uitnodigen voor een gesprek. Als je een oproep krijgt voor de bedrijfsarts, dan kom je naar de afspraak op de locatie van de ArboUnie, Randstad Almere. Daarnaast kan je zelf contact opnemen met een van de deskundigen van de Arbo Unie met vragen over werk en gezondheid. Meer informatie vind je op Intramare. Heb je vragen of zijn er zaken niet duidelijk, dan kun je je vragen stellen aan je direct leidinggevende of aan de HRM-adviseurs die voor je dienst werkzaam zijn. Voor een afspraak met een van de deskundigen van de Arbo Unie kun je contact opnemen met 20

ALGEMEEN DEEL. Collectieve Arbeidsovereenkomst Instituut Schoevers B.V.

ALGEMEEN DEEL. Collectieve Arbeidsovereenkomst Instituut Schoevers B.V. ALGEMEEN DEEL Collectieve Arbeidsovereenkomst Instituut Schoevers B.V. 1 september 2010 1 september 2012 Preambule Hierbij ontvangt u de Collectieve Arbeidsovereenkomst (cao) van Instituut Schoevers B.V.,

Nadere informatie

Tab 2 De SKOFV en Arbo... 9 2.1 De Arbodienst...10 2.2 Bedrijfshulpverlening...11 2.3 Preventiemedewerker...11 2.4 Vertrouwenspersoon...

Tab 2 De SKOFV en Arbo... 9 2.1 De Arbodienst...10 2.2 Bedrijfshulpverlening...11 2.3 Preventiemedewerker...11 2.4 Vertrouwenspersoon... Inhoud Personeelsmap Tab 1 Welkom..3 1.1 De SKOFV... 3 1.2 Organisatie... 4 1.3 Adressenoverzicht... 5 1.4 De missie en visie van de SKOFV... 6 1.4.1 De Missie... 6 1.4.2 De visie... 7 1.5 School(jaar)plan...

Nadere informatie

CAO APG Groep tot 1 april 2015

CAO APG Groep tot 1 april 2015 CAO APG Groep tot 1 april 2015 15-01-2015 1 CAO Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 5 Artikel 1. Definities en afkortingen... 5 Artikel 2. Toepassingsbereik... 7 Hoofdstuk 2 Indiensttreding...

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst. voor Koninklijke KPN N.V. 1 juni 2013 tot en met 31 maart 2014

Collectieve arbeidsovereenkomst. voor Koninklijke KPN N.V. 1 juni 2013 tot en met 31 maart 2014 Collectieve arbeidsovereenkomst voor Koninklijke KPN N.V. 1 juni 2013 tot en met 31 maart 2014. Koninklijke KPN N.V. HR Compensation & Benefits Nederland 27 juni 2013 1 Inleiding en uitgangspunt DEEL A

Nadere informatie

01-06-2013 CA 31-05-2015

01-06-2013 CA 31-05-2015 CAO 01-06-2013 31-05-2015 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Considerans Action Service & Distributie B.V., gevestigd te Zwaagdijk-Oost Action Nederland B.V., gevestigd te Zwaagdijk-Oost, hierna gezamenlijk

Nadere informatie

pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad kijk ook op http://pensioenfonds.randstad.

pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad kijk ook op http://pensioenfonds.randstad. pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad in vraag & antwoord kijk ook op http://pensioenfonds.randstad.com 2 inleiding Stichting Pensioenfonds Randstad Telefoon

Nadere informatie

Arbeidsvoorwaarden bij AkzoNobel

Arbeidsvoorwaarden bij AkzoNobel Arbeidsvoorwaarden bij AkzoNobel Inleiding De medewerkers van AkzoNobel bepalen het succes van de onderneming. Dat succes is direct afhankelijk van hún kwaliteiten, initiatief en toewijding. Er is AkzoNobel

Nadere informatie

C O L L E C T I E V E A R B E I D S O V E R E E N K O M S T V O O R W E R K N E M E R S I N D I E N S T V A N

C O L L E C T I E V E A R B E I D S O V E R E E N K O M S T V O O R W E R K N E M E R S I N D I E N S T V A N C O L L E C T I E V E A R B E I D S O V E R E E N K O M S T V O O R W E R K N E M E R S I N D I E N S T V A N Looptijd: 1 april 2014 t/m 31 december 2015 1 INHOUDSOPGAVE Protocol bij de CAO voor werknemers

Nadere informatie

Collectieve Arbeidsovereenkomst

Collectieve Arbeidsovereenkomst Collectieve Arbeidsovereenkomst 1 januari 2013-31 december 2014 sector ambulancezorg Partijen Preambule Ondergetekenden: I Ambulancezorg Nederland, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer H. Simons

Nadere informatie

Personeelsgids Tzorg Hulp bij het Huishouden

Personeelsgids Tzorg Hulp bij het Huishouden V5 01-2014/Argo Personeelsgids Tzorg Hulp bij het Huishouden 1 van Pagina 68 Inhoudsopgave 1. Welkom bij Tzorg... 4 2. Wie is Tzorg?... 5 2.1 Aanvullende diensten... 5 3. In dienst bij Tzorg... 7 3.1 Arbeidsovereenkomst...

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VAN CARGLASS. 1 maart 2010-30 juni 2011 2010 CAO PARTIJEN EN AWVN

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VAN CARGLASS. 1 maart 2010-30 juni 2011 2010 CAO PARTIJEN EN AWVN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VAN CARGLASS 1 maart 2010-30 juni 2011 2010 CAO PARTIJEN EN AWVN Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

C O L L E C T I E V E A R B E I D S O V E R E E N K O M S T V O O R W E R K N E M E R S I N D I E N S T V A N

C O L L E C T I E V E A R B E I D S O V E R E E N K O M S T V O O R W E R K N E M E R S I N D I E N S T V A N C O L L E C T I E V E A R B E I D S O V E R E E N K O M S T V O O R W E R K N E M E R S I N D I E N S T V A N Looptijd: 1 april 2013 t/m 31 maart 2014 1 Protocol bij de CAO voor werknemers in dienst van

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR ROTTERDAM AIRPORT BV

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR ROTTERDAM AIRPORT BV COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR ROTTERDAM AIRPORT BV Looptijd van 1 juli 2011 tot en met 30 juni 2013 Versie: december 2011 INHOUDSOPGAVE OMSCHRIJVING PAGINA Inleiding en ondertekening 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

ARBEIDSVOORWAARDENREGELING. voor de kerkelijke medewerkers van de Protestantse Kerk in Nederland

ARBEIDSVOORWAARDENREGELING. voor de kerkelijke medewerkers van de Protestantse Kerk in Nederland ARBEIDSVOORWAARDENREGELING voor de kerkelijke medewerkers van de Protestantse Kerk in Nederland versie per 1 januari 2014 Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse Kerk in Nederland Arbeidsvoorwaardenregeling

Nadere informatie

Hoofdlijnen Cao umc 2013-2015. (Samen)werken in dialoog!

Hoofdlijnen Cao umc 2013-2015. (Samen)werken in dialoog! Hoofdlijnen Cao umc 2013-2015 (Samen)werken in dialoog! Hoofdlijnen Cao umc 2013-2015 (Samen)werken in dialoog! 1 Ik geloof in het sneeuwbaleffect van voorbeeldgedrag van leidinggevenden. Grenzen bepalen

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst voor personeel werkzaam in de uitvaartverzorging 1 juli 2010 tot en met 30 september 2011

Collectieve arbeidsovereenkomst voor personeel werkzaam in de uitvaartverzorging 1 juli 2010 tot en met 30 september 2011 Collectieve arbeidsovereenkomst voor personeel werkzaam in de uitvaartverzorging 1 juli 2010 tot en met 30 september 2011 Cao Uitvaartverzorging 2010 2011 Pagina 1 van 70 CAO Uitvaartverzorging Inhoudsopgave

Nadere informatie

IKEA CAO collectieve arbeidsovereenkomst 1 oktober 2011 t/m 30 september 2012

IKEA CAO collectieve arbeidsovereenkomst 1 oktober 2011 t/m 30 september 2012 IKEA CAO collectieve arbeidsovereenkomst 1 oktober 2011 t/m 30 september 2012 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Tussen de ondergetekenden: IKEA Nederland B.V. te Amsterdam en Inter IKEA Systems B.V. te

Nadere informatie

Bestendig naar de toekomst.

Bestendig naar de toekomst. Bestendig naar de toekomst. Rabobank CAO 2013 2015. Samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren. Collectieve Arbeidsovereenkomst 1 juli 2013 1 januari 2016 INHOUD CAO-verklaring 8 DEEL I

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Stichting Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad en pootgoed van landbouwgewassen (NAK) De ondergetekenden: Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad

Nadere informatie

Collectieve Arbeidsovereenkomst Facilitaire Contactcenters

Collectieve Arbeidsovereenkomst Facilitaire Contactcenters #427950 Collectieve Arbeidsovereenkomst Facilitaire Contactcenters 1 mei 2010 30 april 2012-1 - Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen...5 Artikel 1 Definities...5 Artikel 2 Werkingssfeer...6 Artikel 3 Looptijd...6

Nadere informatie

Metalektro >> Vragen en antwoorden

Metalektro >> Vragen en antwoorden >> Vragen en antwoorden CNV Metalektro is een vakgroep van CNV Vakmensen Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. Het is puur een samenvatting en uitleg van de regelingen. Werknemers en werkgevers

Nadere informatie

BIGA Groep B.V. Collectieve arbeidsovereenkomst. 1 januari 2015 tot 1 januari 2017

BIGA Groep B.V. Collectieve arbeidsovereenkomst. 1 januari 2015 tot 1 januari 2017 BIGA Groep B.V. Collectieve arbeidsovereenkomst 1 januari 2015 tot 1 januari 2017 1 Colofon Organisatie Biga Groep Bezoekadres Thorbeckelaan 3 Postadres Postbus 164 3700 AD Zeist Telefoon 030 8503200 Fax

Nadere informatie

Collectieve Arbeidsovereenkomst. Panteia

Collectieve Arbeidsovereenkomst. Panteia Collectieve Arbeidsovereenkomst Panteia Zoetermeer, 30 september 2013 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning in

Nadere informatie

Arbo, ziekteverzuim en re-integratie

Arbo, ziekteverzuim en re-integratie Arbo, ziekteverzuim en re-integratie Inhoudsopgave Introductie 3 1. Waar moet ik bij verzuim om denken? 4 2. Wat staat de werkgever vanaf de eerste verzuimdag te doen? 6 3. Wat als de medewerker na twee

Nadere informatie

collectieve arbeidsovereenkomst voor LIBBEY HOLLAND te Leerdam

collectieve arbeidsovereenkomst voor LIBBEY HOLLAND te Leerdam 9#434686 collectieve arbeidsovereenkomst voor LIBBEY HOLLAND te Leerdam INHOUDSOPGAVE behorende bij de collectieve arbeidsovereenkomst voor B.V. Koninklijke Nederlandsche Glasfabriek Leerdam te Leerdam.

Nadere informatie

Cao. ING Verzekeren/ING Investment Management

Cao. ING Verzekeren/ING Investment Management Cao ING Verzekeren/ING Investment Management 1 januari 2013 tot en met 31 december 2015 Inhoudsopgave Cao-verklaring Voorwoord 1 Mijn Arbeidsovereenkomst 1.1 Doelgroep 1.2 Looptijd 1.3 Cao 1.4 Arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

S O C I A A L S T A T U U T C O L L E C T I E V E A R B E I D S O V E R E E N K O M S T 2014-2 0 1 7 DUBOIS & CO. REGISTERACCOUNTANTS (DCO)

S O C I A A L S T A T U U T C O L L E C T I E V E A R B E I D S O V E R E E N K O M S T 2014-2 0 1 7 DUBOIS & CO. REGISTERACCOUNTANTS (DCO) S O C I A A L S T A T U U T EN C O L L E C T I E V E A R B E I D S O V E R E E N K O M S T 2014-2 0 1 7 DUBOIS & CO. REGISTERACCOUNTANTS (DCO) en B.V. ADMINISTRATIEKANTOOR VAN TUNEN & PARTNERS (VTP) cao

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST. CAO 2 TEIJIN TWARON (Hoger personeel Teijin Twaron) INHOUDSOPGAVE. De ondergetekenden:

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST. CAO 2 TEIJIN TWARON (Hoger personeel Teijin Twaron) INHOUDSOPGAVE. De ondergetekenden: COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST CAO 2 TEIJIN TWARON (Hoger personeel Teijin Twaron) De ondergetekenden: Teijin Twaron BV, gevestigd te Arnhem, als partij aan werkgeverszijde en VMHP Fibers te Duiven FNV

Nadere informatie

Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie

Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie Voorbeeld reglement Ziekteverzuim & Re-integratie Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 Arbo-en verzuimbeleid 4 Context 4 Toepassing 4 Vragen 4 2. Procedure ziek

Nadere informatie

RECHTSPOSITIEREGLEMENT VOOR PASTORAAL WERKERS IN HET BISDOM VAN...

RECHTSPOSITIEREGLEMENT VOOR PASTORAAL WERKERS IN HET BISDOM VAN... RECHTSPOSITIEREGLEMENT VOOR PASTORAAL WERKERS IN HET BISDOM VAN... 1 januari 2015 Voorbericht bij de uitgave d.d. 1 januari 2015 Met deze editie van het Rechtspositiereglement is het RPW geactualiseerd.

Nadere informatie