Rondzendbrief inzake vergoedingen en toelagen voor de vertegenwoordigers van de Vlaamse Regering - Departement internationaal Vlaanderen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rondzendbrief inzake vergoedingen en toelagen voor de vertegenwoordigers van de Vlaamse Regering - Departement internationaal Vlaanderen"

Transcriptie

1 Agentschap vr verheidspersneel SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST prtcl nr PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 23 MAART 2009 DIE GEVOERD WERDEN IN HET SECTORCOMITE VIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST Over Rndzendbrief inzake vergedingen en telagen vr de vertegenwrdigers van de Vlaamse Regering - Departement internatinaal Vlaanderen

2 vervlg prtcl nr dr de afvaardiging van de verheid, samengesteld uit: vaste leden 1. de heer Kris Peeters, minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Institutinele Hervrmingen, Bestuurszaken, Buitenlands beleid, Media, Terisme, Havens, Landbuw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid, vrzitter; 2. de heer Dirk Van Mechelen, Vlaams minister van Financiën en Begrting en Ruimtelijke Ordening enerzijds, en de afvaardigingen van de drie representatieve vakbnden: - de Algemene Centrale der Openbare Diensten, vertegenwrdigd dr: de heer Hilaire Berckmans - de Federatie van de Christelijke Syndicaten der Openbare Diensten die nder meer de ACV-Openbare Diensten en de ACV-Transprt en Cmmunicatie grepeert, vertegenwrdigd dr: Mevruw Sphie Merman - het Vrij Syndicaat van het Openbaar Ambt, vertegenwrdigd dr: de heer Js Mermans anderziids,

3 vervlg prtcl nr Werd een één~ariakkrd afaeslten ver biiaaande rndzendbrief inzake vergedingen en telagen vr de vertegenwrdigers van de Vlaamse Regering - Departement internatinaal Vlaanderen Bijgaand dcument maakt integraal deel uit van dit prtcl. Brussel, DE ANAARDIGING VAN DE REPRESENTATIEVE VAKORGANISATIES: Vr de Algemene Centrale der DE ANAARDIGING VAN DE OVERHEID De Vrzitter, minister-presid Kris Peeter' &n de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Institutinele Hervrmingen, Bestuurszaken, Buitenlands beleid, Media, Terisme, Havens, Landbuw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid Vr de Federatie van de Christelijke Syndicaten der Openbare Diensten Dirk Van Mechelen Vlaams minister van Financiën en Begrting en Ruimtelijke Ordening Vr het Vrij Syndicaat van het

4 Rndzendbrief DVO/BZ/P&0/ Minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Institutinele Hervrmingen, Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media, Terisme, Havens, Landbuw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid Aan de vertegenwrdigers van de Vlaamse Martelaarsplein 19 Regering in het buitenland - Departement 1000 Brussel internatinaal Vlaanderen Tel.: Fax: Datum: Betreft: Rndzendbrief inzake vergedingen en telagen vr de vertegenwrdigers van de Vlaamse Regering - Departement internatinaal Vlaanderen DiV/BZ/MDLS/Geldelijk Reglement

5 INHOUDSTAFEL 1. ALGEMENE BEPALINGEN RECHTSBASIS DIPLOMATIEKE MEDEWERKERS CATEGORIE DM HETBEGRIPUPARTNER"... 4 II. POSTVERGOEDING DEFINITIE POSTVERGOEDING BESTANDDELEN VAN DE POSTVERGOEDING BASISBEDRAGEN COEFFICIENT LEVENSDUURTE REPRESENTATIECOEFFICIENT BEREKENING VAN DE POSTVERGOEDING... 6 III. VERGOEDING VOOR ZAKENREIZEN DEFINITIE VERPLAATSINGEN HOTEL EN DAGVERGOEDINGEN VERLIES OF DIEFSTAL VAN BAGAGE EN GELD IV. REISKOSTENTOELAGE PRINCIPE PERIODICITEIT EN REISDAGEN V. DE VERHUISKOSTENTOELAGE EIGENLIJKE KOSTEN VERVOERSKOSTEN BAGAGE VERVOERSKOSTEN VERHUISBOEDEL MEUBELBEWARING VERZEKERING VAN DE VERHUISBOEDEL VI TOELAGE VOOR DE HUUR VAN EEN WONING IN HET BUITENLAND VOORLOPIGE HUISVESTINGSKOSTEN KOSTEN VAN DEFINITIEVE HUISVESTING VII. STUDIETOELAGE VOOR STUDERENDE KINDEREN TOEKENNINGSVOORWAARDEN IN AANMERKING GENOMEN KOSTEN TEGEMOETKOMING VOOR ALGEMENE SCHOOLKOSTEN INDIENING EN TERUGBETALING VIII. TOELAGE VOOR MEDISCHE VERZEKERING IX TOELAGE VOOR EEN PERSONENWAGEN 25 X. INRICHTINGSVERGOEDING XI. INWERKINGTREDING DiV/BZ/MDLS/Geldelijk Reglement

6 I. ALGEMENE BEPALINGEN 1. RECHTSBASIS Het Vlaams Persneelsstatuut (VPS) van 13 januari 2006, zals gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 16 maart 2007, deel VII, titel 3, hfdstuk 8, artikel VII 91, bepaalt "Tenzij het reglementair anders bepaald is, hebben de persneelsleden die Vlaanderen in het buitenland vertegenwrdigen, recht p de vlgende vergedingen en telagen, waarvan het bedrag en de tekenningsvrwaarden wrden bepaald dr de Vlaamse minister, bevegd vr de bestuurszaken, in verleg met de functinele minister: 1 O een pstvergeding; 2" een vergeding vr zakenreizen; 3" een reiskstentelage; 4" een verhuiskstentelage; 5" een telage vr de huur van een wning; 6" een studietelage vr studerende kinderen; P een telage vr een medische verzekering; 8" een telage vr een persnenwagen; 9" een inrichtingsvergeding. " Deze rndzendbrief geeft uitvering aan vrvermeld artikel VII 91 van het Vlaams Persneelsstatuut en bepaalt derhalve het bedrag en de tekenningsvrwaarden van de in dit artikel vermelde telagen en vergedingen. De rndzendbrief is gebaseerd p de federale regelgeving ter zaka. De tekeningsmdaliteiten zijn eveneens gebaseerd p de desbetreffende federale regelgeving. Vr eventuele aanpassingen van de bedragen die een gevlg zijn van wijzigingen zals levensduurte, wegingsfactr van de pst en dergelijke wrden de mzendbrieven en mzendmails van de Federale verheidsdienst Buitenlandse Zaken gevlgd en treden in werking p dezelfde dag als p federaal niveau. 2. DIPLOMATIEKE MEDEWERKERS CATEGORIE DM3 Vr wat de pstvergeding en de keuze van de wning betreft, wrden de vertegenwrdigers van de Vlaamse Regering ingedeeld nder de hiernder vermelde categrie van "de diplmatieke medewerkers die de enige diplmatieke medewerker zijn van het psthfd" (DM3). DMI: Ministerraden zals bepaald in het ministerieel besluit tt vaststelling van de diplmatieke zendingen waarin het ambt van ministerraad wrdt uitgeefend en die de functie van nr.2 uitefenen in de ambassades te Parijs en Washingtn; Adjunct-Permanent Vertegenwrdiger bij de Eurpese Unie te Brussel DM2: De ministerraden, zals bepaald in het ministerieel besluit tt vaststelling van de diplmatieke zendingen waarin het ambt van ministerraad wrdt uitgeefend, en die niet nder categrie DM1 vallen; DM3: Diplmatieke medewerkers die niet vallen nder de categrieën DM1 en DM2 en de functie van nr.2 uitefenen in een pst met verschillende diplmatieke medewerkers De diplmatieke medewerker die alleen p pst is. DM4: Diplmatieke medewerkers die de functie van nr.2 uitefenen in een pst met slechts één diplmatieke medewerker. DM5: Diplmatieke medewerkers in de psten in het buitenland die niet behren tt de categrieën DM1 tt en met DM4. DM6: Diplmatieke medewerkers in de psten in België die niet behren tt de categrieën DM1 tt en met DM4. Onverminderd het bvengestelde heeft de functie van vertegenwrdiger bij de internatinale rganisaties in Geneve (met standplaats bij het hfdbestuur) een sui-generis-karakter. Gelet p het feit dat deze persn slechts p peridieke basis in Geneve aanwezig dient te zijn, valt hijlzij grtendeels buiten het hierna uitgewerkte kader. De dr deze persn in hfde van zijn pdracht in Geneve gemaakte ksten wrden verged p basis van dr hemlhaar ingediende schuldvrderingen i.v.m. representatieve activiteiten, bijkmende ksten verbnden aan de zending, enz. Deze DiV/BZ/MDLS/Geldelijk Reglement

7 vertegenwrdiger dient de schuldvrderingen, vergezeld van de ndige bewijsstukken, in bij het Departement internatinaal Vlaanderen. Vr het verige heeft deze vertegenwrdiger geen recht p vergedingen, vermeld in de hfdstukken II (behalve Vertrekvergeding en Terugkeervergeding, waar zijlhij wel recht p heeft), IV, V, VI, VII, VIII, IX en X. 3. HET BEGRIP "PARTNER" In deze rndzendbrief dient nder "partner" te wrden verstaan: De partner is de persn die met de vertegenwrdiger p pst samenwnt en die nder één van de vlgende categrieën ressrteert: de echtgent (-gente); de samenwnende cnfrm de artikelen 1475 tt 1479 BW met wie er geen huwelijksbeletsel is cnfrm de artikelen 143 tt 164 BW; de samenwnende in een land waar het samenlevingsverband wettelijk geregeld is en met wie er geen huwelijksbeletsel is in de zin van de artikelen 143 tt 164 BW; de samenwnende in en land waar het samenlevingsverband niet wettelijk geregeld is, maar met wie de vertegenwrdiger een samenlevingscntract heeft geslten en met wie er geen huwelijksbeletsel is in de zin van artikelen 143 tt 164 BW. ll. POSTVERGOEDING 1. DEFINITIE POSNERGOEDING De pstvergeding is een vergeding die aan de vertegenwrdigers p pst maandelijks wrdt tegekend vr de ksten die vrtvleien uit: Het uitefenen van de functie van vertegenwrdiger van de Vlaamse Regering en meer bepaald het representatieve karakter van deze functie, Het deel uitmaken van een lpbaan die vereist specifieke functies gedurende regelmatige intervallen uit te efenen en dit zwel in België als in het buitenland, De verplaatsing p regelmatige intervallen van een pst naar een andere pst, van een pst naar een functie bij het hfdbestuur en van een functie bij het hfdbestuur naar een pst. Onder 'pst' wrdt verstaan de diplmatieke zending f permanente vertegenwrdiging, zwel in België als in het buitenland, waaraan de vertegenwrdiger is tegevegd. In bijlage I wrdt bij wijze van vrbeeld een niet-limitatieve psmming van frfaitair dr de pstvergeding gedekte ksten gegeven. Wat de pstvergeding betreft, kan de vertegenwrdiger genieten van bepaalde teslagen indien hij gehuwd f wettelijk (vlgens de artikelen 1475 tt 1479 van het Burgerlijk Wetbek) samenwnend is, p vrwaarde dat de partnei minstens 8 maanden per kalenderjaar (f gedurende een evenredig berekende peride indien de aanstelling geen vlledig jaar betreft) bij hemlhaar p pst verblijft. De vertegenwrdiger van wie de partner zelf een pstvergeding ntvangt, kmt niet in aanmerking vr deze teslagen. Jaarlijks, en uiterlijk p 31 januari, vult de vertegenwrdiger de verklaring in betreffende de aanwezigheid p pst van zijnlhaar partner. De verklaring, waarvan een mdel als bijlage VI is bijgevegd, wrdt naar de MOD gestuurd. Bvendien met elke verandering in de administratieve f gezinssituatie nmiddellijk aan de MOD wrden meegedeeld. De kinderen vr wie de vertegenwrdiger ambtshalve kinderbijslag ntvangt, wrden in acht genmen bij de berekening van de pstvergeding. Elke verandering terzake dient nmiddellijk aan de MOD te wrden meegedeeld. De pstvergeding is nderhevig aan verschillende parameters. Deze parameters wrden vastgesteld dr FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Aanpassingen van de bedragen en parameters vermeld in de bijlagen, wrden vanaf de dr de FOD BZ gestelde datum tegepast. DiV/BZ/MDLS/Geldelijk Reglement

8 Met uitzndering van het frfaitaire gedeelte "standplaats en mbiliteit" van de pstvergeding en van de vertrek- en terugkeervergeding (zie hiernder) betreft het terugbetalingen van werkelijke ksten die het persneelslid mest maken m de dr de werkgever pgelegde pdracht uit te veren. In principe is deze terugbetaling niet nderwrpen aan belastingen en inhudingen sciale zekerheid (art 31.l van het wetbek van de inkmstenbelastingen van 1992). 2. BESTANDDELEN VAN DE POSNERGOEDING De pstvergeding is samengesteld uit e een frfaitair gedeelte, "standplaats en mbiliteit" genemd, waarvr geen bewijsstukken meten wrden vrgelegd en vlgende elementen mvat: mbiliteit, affectatie, passieve representatie, verwijdering en hardship. vrlpige tussenkmsten met betrekking tt actieve representatieksten vr ntvangsten. De vertegenwrdiger met deze vrlpige tussenkmsten viermaandelijks rechtvaardigen in vereenstemming me.: de in nderdeel 6.2 uiteengezette mdaliteiten. e de vertrekvergeding, enkel tegekend p basis van de mdaliteiten, vermeld nder e de terugkeervergeding, enkel tegekend p basis van de mdaliteiten, vermeld nder BASISBEDRAGEN De basisbedragen die deel uitmaken van de pstvergeding, zijn bestemd vr het dekken van de nder het vrig punt pgesmde specifieke nden en lasten. De uiteindelijk uitgekeerde bedragen verschillen van deze basisbedragen dr de teveging van verschillende teslagen naargelang de gezinssamenstelling. Op de basisbedragen wrden verschillende cëfficiënten tegepast. De basisbedragen wrden jaarlijks, met ingang van 1 februari, aangepast aan de stijging van de ksten van de levensduurte in België. Het percentage van aanpassing is gelijk aan het verschil tussen de cnsumptieprijsinde>dgezndheidsindex van de maand nvem ber en de cnsumptieprijsinde>dgezndheidsindex van nvember van het jaar vrdien. Een verzicht van de verschillende basisbedragen gaat als bijlage ll. 4. COEFFICIENT LEVENSDUURTE De cëfficiënt levensduurte is de mathematische weergave van de vergelijking van de levensduurte vr uitgeznden persneel in de plaats waar een buitenlandse pst gelkaliseerd is met de levensduurte in België. Deze cëfficiënt hudt rekening met kersschmmelingen. De cëfficiënten die van tepassing zijn p de psten in het buitenland, wrden dr de FOD BZ vastgesteld aan de hand van VN - statistieken (indexcijfers van de kleinhandelsprijzen met betrekking tt uitgaven vr dagelijks levensnderhud, abstractie gemaakt van wnksten, vr agenten van de VN) en mgerekend met Brussel als basis = 100. De cëfficiënten van tepassing p de psten waarvr deze VN - statistieken niet vrhanden zijn, wrden vastgesteld p basis van vergelijking met cëfficiënten geldend vr vergelijkbare psten in de regi f dr eventueel andere statistieken dan die van de Verenigde Naties te gebruiken. Bijlage III bevat een dr de FOD BZ pgestelde lijst van de cëfficiënten van levensduurte vr alle psten. De cëfficiënten wrden dr de FOD BZ twee maal per jaar, in juni en december, herberekend vlgens de z juist uiteengezette methde met de meest recente statistieken als basis. Resulteert die berekening in een afwijking van minstens 5% naar bven f naar nder ten pzichte van de geldende cëfficiënt, dan wrdt deze laatste met ingang van 1 februari f 1 augustus aangepast. De representatiecëfficiënt is de mathematische weergave van het belang en de mvang van de representatieverplichtingen verbnden aan een bepaalde functie. Hij wrdt gebruikt vr de berekening van de vrlpige tussenkmsten vr actieve representatie. Vr de vertegenwrdigers is de representatiecëfficiënt deze die geldt vr DM3, nl. 1,50. DiV/BZ/MDLS/Geldelijk Reglement

9 6. BEREKENING VAN DE POSTVERGOEDING 6.1. Frfaitair aedeelte 6.1.l. Mbiliteit De vergeding vr mbiliteit wrdt znder nderscheid tegekend aan alle vertegenwrdigers p pst. Bij de berekening van de mbiliteitcvergeding neemt men de vr de pst geldende cëfficiënt inzake levensduurte in aanmerking terwijl een teslag wrdt tegekend aan vertegenwrdigers die p pst vergezeld zijn van hun partner. Deze teslag bedraagt een vermeerdering van 25% Standplaats De standplaatsvergeding wrdt tegekend aan alle vertegenwrdigers p pst in het buitenland mwille van het feit dat zij daar hun functies dienen uit te efenen. Zals bij mbiliteit zijn de vr de betrkken pst geldende levensduurtecëfficiënt en de vermeerdering (+25%) tegekend aan dr hun partner vergezelde vertegenwrdigers k hier van tepassing. Het bedrag van de standplaatsvergeding wrdt weergegeven in bijlage ll Passieve representatie De passieve representatievergeding wrdt tegekend aan alle vertegenwrdigers p pst m hen te te laten daar een representatieve functie uit te efenen. Deze vergeding mvat de ksten die buiten de representatieverplichtingen, gedekt dr de actieve representatievergeding, vallen. Bijlage II bevat het basisbedrag vr passieve representatievergeding. Zals bij de vergedingen inzake mbiliteit en standplaats wrdt k hier bij de berekening van het uit te keren bedrag rekening gehuden met de vr de betrkken pst geldende levensduurtecëfficiënt en het p pst vergezeld zijn van de partner (+25%) Verwiiderinq De vergeding vr verwijdering dekt - in verhuding tt de afstand, bereikbaarheid, reisduur, mgelijkheden tt verplaatsingen en kstprijs van verplaatsingen - de ksten van verwijdering die niet f niet vlledig gedekt wrden dr de andere frfaitaire vergedingen. Vr de PV bij de EU en vr de pst(en) bij het hfdbestuur is geen verwijderingsvergeding vrzien. De psten wrden vlgens hun graad van verwijdering ingedeeld in vijf rangen: Rang 1: de psten in België en psten die langs de weg p maximaal 300 km van de Belgische grens gelegen zijn. Rang 2: psten van waaruit de duur van een rechtstreekse vlucht naar België 4 uur f minder bedraagt. Rang 3: psten van waaruit de duur van een rechtstreekse vlucht naar België meer dan 4 uur, maar minder dan 7 en een half uur bedraagt. Rang 4: psten van waaruit de duur van een rechtstreekse vlucht naar België 7 en een half uur f meer, maar minder dan 13 uur bedraagt. Rang 5: psten van waaruit de duur van een rechtstreekse vlucht naar België 13 uur f meer bedraagt. De rangschikking van de psten vlgens rang van verwijdering wrdt weergegeven in bijlage III. Het basisbedrag van de vergeding vr verwijdering vindt men in bijlage ll. Vr vertegenwrdigers die p pst vergezeld zijn van hun partner wrdt het basisbedrag met 100% vermeerderd terwijl deze vertegenwrdigers een vermeerdering van 50% van het basisbedrag vr ieder kind ten laste ntvangen. Vr alleenstaande vertegenwrdigers met kinderen ten laste bedraagt de teslag 100% vr het eerste kind en 50% vr ieder van de vlgende kinderen. In het geval van een echtpaar geëxpatrieerde vertegenwrdigers die beiden p pst zijn, wrdt de teslag vr kinderen ten laste slechts aan één van beiden tegekend en wel aan de vertegenwrdiger die zijnlhaar functies uitefent in de pst met de hgste rang van verwijdering. Indien de vertegenwrdigers geaffecteerd zijn in dezelfde pst f in verschillende psten met dezelfde rang van verwijdering, wrdt de teslag vr kinderen ten laste tegekend aan de vertegenwrdiger die de kinderbijslag ntvangt, tenzij de betrkken vertegenwrdigers de wens vr een andere regeling hebben uitgedrukt. DiV/BZ/MDLS/Geldelijk Reglement

10 Hardship De psten wrden naar gelang hun graad van hardship ndergebracht in een klassement dat zes rangen mvat. Rang 1 herbergt de psten met het laagste niveau hardship, rang 6 deze met het hgste. Een dergelijk klassement heeft tt del de vertegenwrdigers een financiële tegemetkming te verschaffen die rekening hudt met het leefcmfrt verbnden aan de lkalisatie van hun pst. Vlgende criteria wrden daarbij als basis genmen: klimatlgische mstandigheden, sciaal islement, veiligheid, situatie p het gebied van hygiëne en leefmilieu vr zver hiervan een nadelige invled kan uitgaan p de gezndheid, aanwezigheid, tegankelijkheid en kwaliteit van geneeskundige zrgen, aanwezigheid, tegankelijkheid en kwaliteit van de materiële vrzieningen zals behuizing en bevrrading in meest ndzakelijke gederen. Het klassement dat de psten in zes rangen van hardship indeelt, wrdt jaarlijks dr de FOD BZ in de maand december herzien p basis van de meest recente gegevens. Het nieuwe klassement treedt in werking vanaf de maand februari die p de herziening vlgt. Wanneer er zich ter plaatse in de lp van het interval tussen de jaarlijkse evaluaties pltseling uitznderlijke wijzigingen zuden vrden met betrekking tt de situatie vlgens één f meerdere van de pgesmde basiscriteria, kunnen psten tijdelijk in een hgere rang wrden pgenmen. Het klassement van de psten vlgens rang van hardship vindt men in bijlage III terwijl de basisbedragen vermeld zijn in bijlage II. Vertegenwrdigers die p pst vergezeld zijn van hun partner ntvangen een vergeding vr hardship die gelijk is aan het basisbedrag vermeerderd met 50%. Zij hebben bvendien vr elk kind ten laste recht p een teslag 25% van het basisbedrag. Vr alleenstaande vertegenwrdigers met kinderen ten laste bedraagt de teslag 50% vr het eerste kind en 25% vr ieder van de vlgende kinderen. In het geval van een echtpaar geëxpatrieerde vertegenwrdigers die beiden p pst zijn, wrdt de teslag vr kinderen ten laste slechts aan één van beiden tegekend en wel aan de vertegenwrdiger die zijn/haar functies uitefent in de pst met de hgste rang van hardship. Indien de vertegenwrdigers geaffecteerd zijn in dezelfde pst f in verschillende psten met dezelfde rang van verwijdering, wrdt de teslag vr kinderen ten laste tegekend aan de vertegenwrdiger die de kinderbijslag ntvangt, tenzij de betrkken agenten de wens vr een andere regeling hebben uitgedrukt Vertrekvergeding Bvenp de bvenvermelde nderdelen van de pstvergeding ntvangt de vertegenwrdiger nder bepaalde vrwaarden k een vertrekvergeding. Gedurende de laatste twee maanden vóór de aankmst p pst (de zgenaamde wachttijd), ntvangt de vertegenwrdiger die gedurende min. 18 maanden een functie p het hfdbestuur heeft uitgeefend en naar een pst vertrekt, een vergeding gelijk aan 75% van zijn/haar brut geïndexeerd maandsalaris ingeval hij/zij alleenstaand, weduwe/weduwnaar f uit de echt gescheiden is en znder kind ten laste, fwel een vergeding gelijk aan 100% van zijn/haar brut geïndexeerde maandwedde wanneer hij/zij een partner heeft, zals gedefinieerd nder punt I Terugkeervergeding Er wrdt een maandelijkse terugkeervergeding tegekend aan de vertegenwrdigers die, na gedurende minstens één jaar de functie in het buitenland te hebben bekleed, tijdelijk aan het hfdbestuur wrden tegevegd. Deze vergeding wrdt tegekend vr een peride van drie jaar vanaf de datum waarp de vertegenwrdiger naar het hfdbestuur terugkeert. De terugkeervergeding wrdt berekend p basis van de geïndexeerde brutjaarwedde van de vertegenwrdiger en wrdt bepaald dr zijn gezinssituatie. Het bedrag van deze vergeding is gelijk aan: 1. 1/110 de van deze wedde vr een alleenstaande ambtenaar znder kind ten laste. 2. 1/67 ste van deze wedde: a. Vr de gehuwde f wettelijk samenwnende ambtenaar znder kind ten laste. b. Vr de alleenstaande gehuwde f wettelijk samenwnende ambtenaar met een kind ten laste. DiV/BZ/MDLS/Geldelijk Reglement

11 ~'~ van deze wedde vr de alleenstaande, gehuwde f wettelijk samenwnende ambtenaar met minstens twee kinderen ten laste. De betaling van deze vergeding wrdt geschrst vr de peride tijdens dewelke de vertegenwrdiger geen recht heeft p een wedde. De Vlaamse minister bevegd vr Bestuurszaken kan, p met redenen mkleed vrstel van de directieraad, en in verleg met de Vlaamse minister van Buitenlands Beleid, de tekenning van deze vergeding na aflp van de drie eerste jaren verlengen vr die vertegenwrdigers die zware verantwrdelijkheden uitefenen waarvan de aard zelf rechtvaardigt dat ze aan één zelfde ambtenaar gedurende een tijdspanne van meer dan drie jaar zuden tevertruwd wrden. Deze verlenging wrdt slechts vr een peride van één jaar tegekend en kan eventueel wrden vernieuwd tegen de in de vrige paragraaf beschreven vrwaarden. Het vrdeel van deze vergeding wrdt beperkt tt een ttale duur van vijf jaar vanaf de eerste dag van hun teveging aan het hfdbestuur Vrlpiqe tussenkmsten in de ksten vr actieve representatie Omschrijving De vrlpige tussenkmst vr ntvangsten is bestemd m de ksten van de ntvangsten te dekken die de vertegenwrdiger enlf de partner dienen te rganiseren f waaraan de vertegenwrdiger enlf de partner meten deelnemen uit hfde van de functie van de agent. Het gaat daarbij m maaltijden en andere evenementen die de agent in de eigen wning f daarbuiten rganiseert in het kader van de uitefening van zijnlhaar functie alsk ntvangsten waar iedere deelnemer de eigen ksten betaalt indien de aanwezigheid van de vertegenwrdiger absluut ndzakelijk is in het kader van de uitefening van zijnlhaar functie. Het niveau van de vrlpige tussenkmst is dusdanig vastgelegd dat het vlstaat m - rekening hudend met het geindexeerde basisbedrag, de cëfficiënt van de levensduurte ter plaatse en de representatiecëfficiënt - p jaarbasis alle ksten van ntvangsten te dekken. De vrlpige tussenkmst met vlstaan m de ksten vr actieve representatie gedurende de vastgestelde peride te dekken. Enkel in geval van buitengewne en uitznderlijke verplichtingen inzake representatie kan een bijkmende tussenkmst vr actieve representatie wrden gevraagd. Akkrd hiervr wrdt slechts verleend indien vrafgaandelijk een aanvraag werd ingediend ter attentie van het Departement internatinaal Vlaanderen en deze van rdeel is dat, rekening hudend met het bedrag van de vrlpige tussenkmst vr actieve representatie dat p jaarbasis aan de betrkken agent wrdt uitgekeerd, een bijkmende tussenkmst absluut ndzakelijk is m de ksten van de betrkken buitengewne en uitznderlijke representatieverplichtingen geheel f gedeeltelijk te dekken. Vr elke categrie van vrlpige tussenkmst vr actieve representatieksten geldt dat indien het bedrag van de gerechtvaardigde uitgaven kleiner is dan het bedrag van de vrlpige tussenkmst, het verschil tussen beide bedragen dr het Departement zal wrden teruggevrderd via inhudingen p tekmstige pstvergedingen van de vertegenwrdiger f p iedere andere vergeding waarp de vertegenwrdiger aanspraak kan maken, f k ng via een directe terugstrting vlgens dr het Departement bepaalde mdaliteiten Bedrag Bijlage l1 bevat het basisbedrag van de vrlpige tegemetkming vr ntvangsten. Dit basisbedrag wrdt vermenigvuldigd met de levensduurte- en de representatiecefficiënt. Vr de vertegenwrdigers die p pst vergezeld zijn van hun partner, wrdt vervlgens hierp ng een teslag van 25% berekend. DiV/BZ/MDLS/Geldelijk Reglement

12 Rechtvaardiainasmdaliteiten Indienina van de uitaavenstaten De vertegenwrdigers dienen driemaandelijks (nl. p 01 mei, 01 augustus, 01 nvember en 01 februari), f in geval van terugreping naar het hfdbestuur f pensinering ten laatste twee maanden na hun definitief vertrek uit de pst, het bedrag te rechtvaardigen van de vrlpige tussenkmsten vr actieve representatieksten die hen in de lp van de vrgaande peride van drie maanden werden tegekend. Zij maken daarvr gebruik van de Excel-sheet, ter beschikking gesteld dr het hfdbestuur. Als de sm van de dr de vertegenwrdiger ingediende kstenstaten p jaarbasis lager is dan het ttale bedrag van de vrlpige tussenkmsten vr actieve representatie, dan wrdt het verschil dr het hfdbestuur teruggevrderd dr inhuding p de tekmstige pstvergeding(en) f dr terugstrting vanwege het persneelslid. Als de sm van de dr de vertegenwrdiger ingediende kstenstaten p jaarbasis hger is dan het ttale bedrag van de vrlpige tussenkmsten vr actieve representatie, dan wrdt het verschil tussen het verantwrde bedrag en de vrlpige tussenkmsten niet verged dr het hfdbestuur, aangezien de vrlpige tussenkmsten per definitie z zijn vastgesteld dat deze vlstaan m alle ksten te vergeden ver een peride van 1 jaar. De bewijsstukken vr elk van de categrieën meten duidelijk en netjes wrden pgemaakt. De bijgevegde stukken meten genummerd, gedateerd en per categrie geklasseerd zijn. Per rubriek wrdt het ttaalbedrag pgemaakt. De vertegenwrdigers wrden verzcht hun naar behren ingevulde afrekening te bezrgen aan het Departement internatinaal Vlaanderen dat de uitgavenstaat, vrzien van een visum, naar de MOD stuurt. Dit laat het Departement te kennis te nemen van de manier waarp zijn medewerkers hun representatieplicht vervullen en na te gaan f de van kracht zijnde instructies werden gerespecteerd. De ingediende uitgavenstaten van vertegenwrdigers die niet in vereenstemming zijn met de bepalingen van deze mzendbrief, wrden naar de vertegenwrdigers teruggestuurd Rechtvaardiainu m. b. t. de vrl~iae teaemetkminuen De vrlpige tegemetkmingen kunnen aangewend wrden vr drie categrieën van uitgaven: A, B en C. Categrie A heeft betrekking p de ntvangsten. Het kan daarbij gaan m ntvangsten die de vertegenwrdiger rganiseert in zijnlhaar privéwning f in de Vlaamse vertegenwrdiging, f m ntvangsten die buiten de vertegenwrdiging f buiten de privé-wning wrden gerganiseerd. Uitgaven vr ntvangsten dienen gerechtvaardigd te wrden met het aantal werkelijk aanwezige persnen (en niet het aantal uitgendigde persnen) als basis. Vr ieder evenement met een lijst met de naam en hedanigheid van de gendigden wrden tegevegd. Categrie B "geschenken" heeft betrekking p geschenken in prfessineel verband (blemen, pralines, enz.). Bij de uitgavenstaat wrdt de lijst van de begunstigden en hun hedanigheid gevegd evenals de bewijsstukken (aankpbewijzen). In categrie C mgen giften vr caritatieve deleinden wrden aangerekend enlf de bijdragen vr het lidmaatschap van clubs f rganisaties die absluut ndzakelijk zijn vr het uitefenen van de functie (vb. het Fnds van het lkaal Diplmatiek Crps). Een vertegenwrdiger p pst in het buitenland kan echter het lidmaatschap van clubs met zetel in België (Cercle Gaulis, De Warande enz...) niet in rekening brengen. DiVIBZIMDLSIGeldelijk Reglement

13 6.3. Belastinaen De cmpnent "standplaats en mbiliteit" van de pstvergeding is ten belpe van 8% belast en samengevegd met het belastbaar inkmen. Dit gedeelte van 8% is derhalve nderwrpen aan de van kracht zijnde bedrijfsvrheffing die aan de brn wrdt afgehuden Inwerkinatredina van wiiziainaen Aanpassingen van pstvergedingen gaan in fwel p de eerste dag van de maand vlgend p de verandering in de gezinssituatie van de vertegenwrdiger (wijzigingen met betrekking tt de aanwezigheid van de partner p pst enlf het aantal kinderen ten laste) fwel p de eerste dag van de maand vlgend p de ndertekening van de administratieve akte die de administratieve psitie van de vertegenwrdiger wijzigt. Wijzigingen i.v.m. de basisbedragen (bv. indexeringen), i.v.m. cëfficiënten levensduurte en i.v.m. de rangen van verwijdering en hardship wrden aan de vertegenwrdigers per mail meegedeeld, van zdra het hfdbestuur dr de FOD BZ van deze wijzigingen in kennis is gesteld. III. VERGOEDING VOOR ZAKENREIZEN 1. DEFINITIE Onder dienstreizen p pst wrden verstaan: de reizen in dienstverband die persneelsleden p pst verrichten vanuit hun standplaats ter vervulling van een specifieke pdracht; de reizen in dienstverband van persneelsleden, vanuit een buitenlandse standplaats naar België. 2. VERPLAATSINGEN De vertegenwrdiger dient nderstaande principes m.b.t. het gebruik van de verschillende verversmdi p een kstenefficiënte manier in de praktijk te brengen en zich hierbij te laten leiden dr het beginsel van de "gede huisvader" Klasse Het gebruik van het vliegtuig vr dienstreizen is tegelaten vr verplaatsingen waarvan de afstand meer dan 800 km heenlterug bedraagt en daarenbven in vlgende gevallen: ingeval van uiterste dringendheid f vermacht; wanneer de verversmgelijkheden ver land niet bestaande, tijdrvend f gevaarlijk zijn. De vliegtuigreizen in het kader van een dienstreis wrden gemaakt in de teristenklasse. Verplaatsingen in Business - klasse (C- klasse) zijn tegelaten in vlgende gevallen: - indien de ttale tijdsduur van de vliegtuigreis (znder landing) meer dan zeven uur bedraagt; - in het kader van een bijzndere representatie - pdracht tegekend dr het Departement; - indien ambtenaren ministers vergezellen tijdens hun zendingen in het buitenland. Deze laatste uitzndering geldt in vrkmend geval k vr de F- klasse; - indien een fysieke handicap werd vastgesteld dr een medisch attest Plaatsbes~rekina, aank~ en betaling van bilietten De plaatsbespreking, de aankp en de betaling van vliegtuigbiljetten vr dienstreizen geschiedt, in beginsel, dr de vertegenwrdiger van de Vlaamse Regering p basis van de DiV/BZlMDLS/Geldelijk Reglement 1 O

DE VMSW EN DE VLAAMSE WOONLENING

DE VMSW EN DE VLAAMSE WOONLENING 1 DE VMSW EN DE VLAAMSE WOONLENING De VMSW (vluit Vlaamse Maatschappij vr Sciaal Wnen) is een extern verzelfstandigd agentschap binnen het beleidsdmein Ruimtelijke Ordening, Wnbeleid en Onrerend Erfged

Nadere informatie

Inleiding... 3. Toepasselijke wettelijke bepalingen... 4 Wie is kunstenaar in de ogen van de RVA?... 5

Inleiding... 3. Toepasselijke wettelijke bepalingen... 4 Wie is kunstenaar in de ogen van de RVA?... 5 Werklsheid Juw rechten en plichten Inhud Inleiding... 3 Tepasselijke wettelijke bepalingen... 4 Wie is kunstenaar in de gen van de RVA?... 5 Deel 1 Wanneer heb je recht p een werklsheidsuitkering?... 8

Nadere informatie

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.11 * * *

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.11 * * * Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.11 *

Nadere informatie

Allianz@Y. Traffic Plan. Algemene Voorwaarden. VERZEKERING Traffic Plan o I.t') I.t') CL

Allianz@Y. Traffic Plan. Algemene Voorwaarden. VERZEKERING Traffic Plan o I.t') I.t') CL Allianz@Y Algemene Vrwaarden VERZEKERING I.t') I.t') CL Allianz@ Lr) Lr) a.. Allianz@) INHOUDSTAFEL Blz. Begripsmschrijvingen 5 DEEL EEN Uw cntract Artikel 1 - Vrwerp van het cntract Artikel 2 - Persnen

Nadere informatie

Gemeentelijk reglement betreffende de erkenning en de subsidiëring van het jeugdwerk

Gemeentelijk reglement betreffende de erkenning en de subsidiëring van het jeugdwerk Gemeentelijk reglement betreffende de erkenning en de subsidiëring van het jeugdwerk 2 I. ALGEMENE BEPALINGEN Art. 1 - Binnen de perken van de kredieten, daarte gedgekeurd p de gemeentebegrting, kunnen

Nadere informatie

Allianz (ffi) lij. Persoonlijke Verzekering Lichamelijke Ongevallen. VERZEKERING Persoonlijke Verzekering Lichamelijke Ongevallen o Ir) Ir) 0..

Allianz (ffi) lij. Persoonlijke Verzekering Lichamelijke Ongevallen. VERZEKERING Persoonlijke Verzekering Lichamelijke Ongevallen o Ir) Ir) 0.. Allianz (ffi) lij Algemene Vrwaarden Persnlijke Verzekering Lichamelijke Ongevallen VERZEKERING Persnlijke Verzekering Lichamelijke Ongevallen Ir) Ir) 0.. Allianz@) '" c.. Allianz@) INHOUDSTAFEL Blz. DEEL

Nadere informatie

OFFERTEAANVRAAG VOOR DIENSTEN BESTEK NR. DLA/COM/13. 02. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking Ontwikkelen van de website www.vgc.

OFFERTEAANVRAAG VOOR DIENSTEN BESTEK NR. DLA/COM/13. 02. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking Ontwikkelen van de website www.vgc. BIJLAG Bijlage nr. 1 Bestek nderhandelingsprcedure znder bekendmaking vr het ntwikkelen van de website www.vgc.be OFFRTAANVRAAG VOOR DINSTN BSTK NR. DLA/COM/13. 02 Onderhandelingsprcedure znder bekendmaking

Nadere informatie

Vallen niet echt onder de rubriek Omnium, maar kunnen ook in het kader van een autoverzekering worden afgesloten :

Vallen niet echt onder de rubriek Omnium, maar kunnen ook in het kader van een autoverzekering worden afgesloten : De Omnium verzekering : wat zit daar allemaal in? Naast de verplichte verzekering 1, waarbij de burgerrechtelijke aansprakelijkheid (BA) met wrden gedekt bij het gebruik van een mtrvertuig p de penbare

Nadere informatie

Bijzondere studie: successierechten (prof. dr. M. Maus)

Bijzondere studie: successierechten (prof. dr. M. Maus) Bijzndere studie: successierechten (prf. dr. M. Maus) Academiejaar 2012-2013 Samenvatting dr Jasper Dupnt HOOFDSTUK 1. Kenmerken en tepassingsgebied HOOFDSTUK 1. KENMERKEN EN TOEPASSINGSGEBIED a. Successierechten

Nadere informatie

Financiële richtlijnen 2014 2016

Financiële richtlijnen 2014 2016 Financiële richtlijnen 2014 2016 Gebaseerd p richtlijnen Gids vr besteding, verantwrding en cntrle van subsidies, p de Financiële nrmen en administratieve bepalingen van de prgramma s vr gesplitste kredieten,

Nadere informatie

Notities Economisch en Financieel Recht Prof. C. Van Acker

Notities Economisch en Financieel Recht Prof. C. Van Acker Ntities Ecnmisch en Financieel Recht Prf. C. Van Acker INLEIDING Praktische Zaken: -slides beschikbaar vanaf zndagavnd -2 dcumentatiebundels + slides -besprken teksten zijn te kennen vr het mndelinge examen

Nadere informatie

Reglement OC en COR. Kinderdagverblijven (KDV), Buitenschoolse opvang (BSO), Halve Dagopvang (HaDO) en Tienercentrum (TC) Versie juni 2011

Reglement OC en COR. Kinderdagverblijven (KDV), Buitenschoolse opvang (BSO), Halve Dagopvang (HaDO) en Tienercentrum (TC) Versie juni 2011 Reglement OC en COR Kinderdagverblijven (KDV), Buitenschlse pvang (BSO), Halve Dagpvang (HaDO) en Tienercentrum (TC) Versie juni 2011 Telichting bij Reglement Oudercmmissie en Reglement Centrale Ouderraad

Nadere informatie

Alle betrokken partijen rondom een pleegzorgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke

Alle betrokken partijen rondom een pleegzorgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke Hfdstuk 7 l Overige Zaken Alle betrkken partijen rndm een pleegzrgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke verantwrdelijkheid vr het z ged mgelijk verlpen van de plaatsing. Overleg en afstemming

Nadere informatie

Invulling Vlaamse Vertrouwensbarometer

Invulling Vlaamse Vertrouwensbarometer %SURMHFW2QWZHUSYDQHHQ9ODDPVH YHUWURXZHQVEDURPHWHU Invulling Vlaamse Vertruwensbarmeter Steven Van Rsbrek Dr. Steven Van de Walle Dr. Jarl K. Kampen Prf. Dr. Geert Buckaert Rapprt D/2005/10106/029 December

Nadere informatie

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102 Gedragscde Ged Zrgverzekeraarschap Bijlage - ZN-11-102 Inhudspgave Pag. Vrwrd 3 Deel 1 Cde Ged Zrgverzekeraarschap 4 1.1 Inleiding 4 1.1.1 Verantwrdelijkheden van de zrgverzekeraar 4 1.1.2 Basiswaarden

Nadere informatie

Spelregels ebook cadeau

Spelregels ebook cadeau Spelregels ebk cadeau Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Pagina: 1 Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Pagina: 1 Artikel 3 - Tepasselijkheid Pagina: 2 Artikel 4 - Het aanbd Pagina: 2 Artikel 5 - De

Nadere informatie

HET AUTONOME HUIS VOOR MEER ZELFVOORZIENING

HET AUTONOME HUIS VOOR MEER ZELFVOORZIENING 1 HET AUTONOME HUIS VOOR MEER ZELFVOORZIENING NIEUWSBRIEF NR 12 -- NOV jaargang 2013 De inhud van deze gratis nieuwsbrief mag gebruikt wrden vr publicaties en nderricht, mits brnvermelding en de vermelding

Nadere informatie

Werken met uitzendkrachten

Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten-Werken met uitzendkrachten-telichting 1/8 Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten zijn werknemers die vallen nder twee srten werkgevers. Enerzijds heeft men de werkgever van de uitzendkracht

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DATACENTER NOORD B.V. Inleiding. ARTIKEL 1 Definities. ARTIKEL 2 Werkingsfeer en aard voorwaarden. ARTIKEL 3 Totstandkoming.

ALGEMENE VOORWAARDEN DATACENTER NOORD B.V. Inleiding. ARTIKEL 1 Definities. ARTIKEL 2 Werkingsfeer en aard voorwaarden. ARTIKEL 3 Totstandkoming. ALGEMENE VOORWAARDEN DATACENTER NOORD B.V. Inleiding. Tevens gedepneerd bij de Kamer van Kphandel Leeuwarden,, nder nummer 01121628. Te allen tijde raadpleegbaar p de website van DataCenter Nrd B.V. ARTIKEL

Nadere informatie

Europa in balans? Didactisch pakket over het sociaal en economisch beleid van de Europese Unie voor hogescholen in West-Vlaanderen

Europa in balans? Didactisch pakket over het sociaal en economisch beleid van de Europese Unie voor hogescholen in West-Vlaanderen Ryckevelde vzw Beweging vr Eurpees burgerschap T 050 35 27 20 www.ryckevelde.be inf@ryckevelde.be Eurpa in balans? Didactisch pakket ver het sciaal en ecnmisch beleid van de Eurpese Unie vr hgeschlen in

Nadere informatie

Stichting Haagsche Schoolvereeniging. Bestuursnummer: 95694

Stichting Haagsche Schoolvereeniging. Bestuursnummer: 95694 Stichting Haagsche Schlvereeniging Bestuursnummer: 95694 Jaarverslag 2013 1 Algemeen: De rechtspersn is een Stichting met de naam: Stichting Haagsche Schlvereeniging. Tezicht en bestuur zijn in handen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Digi-Muse B.V. AV 1 november 2013

Algemene Voorwaarden Digi-Muse B.V. AV 1 november 2013 Algemene Vrwaarden Digi-Muse B.V. AV 1 nvember 2013 Bij de aankp van prducten heeft de cnsument de mgelijkheid de vereenkmst znder pgave van redenen te ntbinden gedurende 7 dagen. Uitgeslten van dit recht

Nadere informatie

Infodossier. Sociaal lenen

Infodossier. Sociaal lenen Infdssier Sciaal lenen Versie van 25/02/2015 Inhud 1. Sciale lening bij een erkende kredietmaatschappij 2. Het Vlaams Wningfnds f de Vlaamse Wnlening (VMSW) 3. Bijkmende lening bij de prvincie Vlaams-Brabant

Nadere informatie

PLDA Noodprocedures - werkdocument

PLDA Noodprocedures - werkdocument Federale Overheidsdienst FINANCIEN BELASTINGEN EN INVORDERING Administratie van Duane en Accijnzen PLDA Ndprcedures - werkdcument Geïntegreerde Verwerking Duane en Accijnzen Versin 0.1 7/02/2009 Aanvullende

Nadere informatie

Vrienden van het Goois Natuurreservaat

Vrienden van het Goois Natuurreservaat MEMO Van Aan CMS, mr. N.A. van Renssen Vrienden van het Gis Natuurreservaat CMS Derks Star Busmann N.V. Mndriaantren Amstelplein 8A NL-1096 BC Amsterdam Pstbus 94700 NL-1090 GS Amsterdam Kpie Datum 15

Nadere informatie

Interne Beheersing Verkennend onderzoek in opdracht van het Voorlopig College van hoven en rechtbanken

Interne Beheersing Verkennend onderzoek in opdracht van het Voorlopig College van hoven en rechtbanken Interne Beheersing Verkennend nderzek in pdracht van het Vrlpig Cllege van hven en rechtbanken Patrick Meulepas DECEMBER 2014 1. INLEIDING...3 1.1. CONTEXT...3 1.2. TERMINOLOGIE...4 1.2.1. interne beheersing

Nadere informatie

Overlegplatform Sport voor Allen. Uitbouwen van een lokaal Sport voor Allen beleid

Overlegplatform Sport voor Allen. Uitbouwen van een lokaal Sport voor Allen beleid Overlegplatfrm Sprt vr Allen Uitbuwen van een lkaal Sprt vr Allen beleid Synthesenta werkgrep 1 gedgekeurd dr het Overlegplatfrm Sprt vr Allen p19/12/2005 Op het Overlegplatfrm Sprt vr Allen van 16 december

Nadere informatie

Infodossier. Sociaal lenen

Infodossier. Sociaal lenen Infdssier Sciaal lenen Versie van 28 juli 2014 Inhud 1. Sciale lening bij een erkende kredietmaatschappij 2. Het Vlaams Wningfnds f de Vlaamse Wnlening (VMSW) 3. Bijkmende lening bij de prvincie Vlaams-Brabant

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 KMO S Voordelen van een kleine onderneming : Nadelen van een kleine onderneming: Functies in een onderneming:(4 pijlers)

Hoofdstuk 1 KMO S Voordelen van een kleine onderneming : Nadelen van een kleine onderneming: Functies in een onderneming:(4 pijlers) Hfdstuk 1 KMO S zijn ndernemingen die niet meer dan 1 van de vlgende criteria verschrijden : -gemiddeld aantal werknemers

Nadere informatie