P4P-indicatorenset Pay for Performance programma voor algemene ziekenhuizen versie 2.0

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "P4P-indicatorenset Pay for Performance programma voor algemene ziekenhuizen versie 2.0"

Transcriptie

1 P4P-indicatrenset 2019 Pay fr Perfrmance prgramma vr algemene ziekenhuizen versie APRIL 2019

2 Inhudspgave 1. P4P-PROGRAMMA Set 2019: indicatren en puntenverdeling ISQua-accreditatiestatus die p datum van 15 maart 2019 van tepassing is Klinische registraties, kwaliteitsbevrderende activiteiten en kwaliteitslabels Implementatie VMS: % incidentmeldingen dat cnfrm gecdeerd is Patiëntenervaringen Klinische prcesindicatren nclgie Klinische prcesindicatr: Antibiticaprfylaxe bij ttale knieprthese Resultaatsindicatren Overzicht van de P4P- indicatrenset Validatie van de resultaten Verdeling P4P-budget vast-variabel METEN VAN VERBETERING VOORBEREIDEN PUBLIEKE RAPPORTERING WERKGROEP P4P

3 In verleg met de strategische werkgrep P4P (d.d. 13/12/2018) werd het P4P-prgramma 2019 gefinaliseerd. Er werden eveneens reeds een aantal pties vr de kmende jaren vastgelegd (.a. tekmstige indicatren en publieke rapprtering). Tijdens de laatste vergadering van de werkgrep P4P (d.d. 14/03/2019) werden, na grndig verleg, ng een aantal wijzigingen drgeverd vr de vlgende twee indicatren: klinische registraties/ kwaliteitsbevrderende activiteiten/ kwaliteitslabels en klinische prcesindicatren nclgie. In de paragrafen en van deze nta wrdt verduidelijkt waarm deze aanpassingen werden gedaan. In de lp van 2018 werd de werkgrep P4P uitgebreid met enkele leden. De hernieuwde samenstelling van de werkgrep is terug te vinden in nderdeel P4P-PROGRAMMA Set 2019: indicatren en puntenverdeling Zals in 2018, bestaat de P4P-indicatrenset 2019 zwel uit ziekenhuisbrede als uit pathlgiegebnden indicatren. De ziekenhuisbrede indicatren mvatten 3 structuurindicatren en 1 resultaatsindicatr. De pathlgiegebnden indicatren bevatten 1 prcesindicatr antibiticaprfylaxe bij chirurgische interventies, 5 prcesindicatren nclgie en 2 mrtaliteitsindicatren waarvr betruwbare data vrhanden zijn. In ttaal zijn 80 punten te verwerven, p basis waarvan een P4P-ttaalscre wrdt berekend. Ok in 2019 is het grtste deel van de punten te behalen met de ziekenhuisbrede indicatren (55/80) ISQua-accreditatiestatus die p datum van 15 maart 2019 van tepassing is Zals in 2018 wrden de punten vr deze indicatr tegekend vlgens een getrapt systeem. In 2019 werd de datum vr accreditatiestatus vastgelegd p 15 maart Cncreet betekent dit het vlgende: ISQua-accreditatie behaald die p 15 maart 2019 van tepassing is: 25 punten Prefaudit achter de rug dr een ISQua-geaccrediteerde instantie uiterlijk p 15 maart 2019: 15 punten Cntract ndertekend met ISQua -geaccrediteerde instantie uiterlijk p 15 maart punten 2

4 Klinische registraties, kwaliteitsbevrderende activiteiten en kwaliteitslabels In de indicatrenset 2019 wrden enkele klinische registraties geschrapt en zijn er enkele nieuwe, k kwaliteitsbevrderende activiteiten tegevegd. Vr de kwaliteitslabels werd geen aanpassing drgeverd. Deze zijn dezelfde als in De registraties uit de set van 2018 die behuden blijven zijn: Prisma-RT (raditherapie) STEMI-register (BIWAC) Enkele nieuw tegevegde en niet-verplichte registraties/kwaliteitsbevrderende activiteiten zijn: Deelname aan MICA (Mnitring Intensive Care Activities): registratie, benchmarking en kwaliteitsverbetering van de Intensieve Zrgen Deelname aan het Trauma Register DGU 1 dat wereldwijde kwaliteitsnrmen vastlegt vr de chirurgische behandeling van patiënten met ernstig trauma Deelname aan de Patient Participatin Culture Tl (PaCT): een instrument m de cultuur rnd patiëntenparticipatie bij zrgverleners te meten Deelname aan de pre- en pstcampagne registratie vr handhygiëne (data minimum 150 bservaties) De strategische werkgrep P4P besliste m deze 4 registraties/kwaliteitsbevrderende activiteiten te te vegen mdat de inspanningen m ze te behalen kwaliteitsbevrderend zijn vr de patiëntenzrg. Ze zijn k niet gekppeld aan een bepaalde RIZIV-cnventie en in principe zijn ze haalbaar vr alle ziekenhuizen. De strategische werkgrep P4P besliste eveneens m deelname aan de ntwikkeling en de implementatie van ICHOM-standaarden niet te weerhuden. Na nderzek bleek het niet mgelijk m een betruwbare stand van zaken te bekmen van ziekenhuizen die ICHOM-standaarden mee ntwikkelen en/f implementeren. Kwaliteitslabels: Baby Friendly Hspital Initiative (BFHI-label) EBCOG (Eurpean Bard & Cllege f Obstetrics and Gynaeclgy) Breast Centres Certificatin ITALCERT (EUSOMA) Ziekenhuizen verwerven 1 punt per deelname aan een niet-verplichte registratie f activiteit uit de lijst en 1 punt per kwaliteitslabel uit de lijst. Het maximumaantal te verwerven punten kan vr deze indicatr echter niet hger zijn dan 5. 1 Deutsche Gesellschaft für Unfallchirurgie - 3

5 Indien een ziekenhuis mwille van een specifieke patiëntenppulatie, niet kan deelnemen aan een bepaalde registratie, kwaliteitsbevrderende activiteit f kwaliteitslabel, wrdt de nemer aangepast. Bijvrbeeld: indien een ziekenhuis PRISMA-RT niet kan behalen mdat er geen raditherapie centrum aanwezig is, dan wrden de punten berekend p basis van een nemer p 8 in plaats van p 9 (= ttaal aantal items uit de lijst). Het ttaal aantal punten vr deze indicatr wrdt mgerekend naar Implementatie VMS: % incidentmeldingen dat cnfrm gecdeerd is Deze indicatr blijft behuden in de indicatrenset van Vr de berekening zal pnieuw gebruik wrden gemaakt van de resultaten uit het XML-exprtrapprt waarbij dezelfde werkwijze wrdt gehanteerd als in In 2019 blijft het vereiste minimumaantal incidentmeldingen 100 en wrdt dezelfde puntenverdeling gehanteerd. De enige wijziging die vr deze indicatr wrdt drgeverd is de peride waarver gevraagd wrdt te rapprteren. Peride: ziekenhuizen rapprteren ver de XML-data uit de peride tussen 01/07/2018 en 31/12/2018. Het is de bedeling m vr alle incidentmeldingen uit deze peride een XMLexprt te realiseren. Puntenverdeling: XML-bestand met 98 % cnfrm gecdeerde incidentmeldingen: 10 punten XML-bestand met % cnfrm gecdeerde incidentmeldingen: 8 punten XML-bestand met < 90% cnfrm gecdeerde incidentmeldingen: 6 punten XML-bestand dat niet kan aangeleverd wrden: 0 punten Patiëntenervaringen In 2018 werd de indicatr patiëntenervaringen pgedeeld in een prcesgedeelte en een resultaatsgedeelte. Met het prcesgedeelte (het al dan niet uitveren van de meting) knden ziekenhuizen 10 punten verwerven, met het resultaatsgedeelte waren 5 punten te verwerven vr de vlgende 2 items: Welk cijfer zu u dit ziekenhuis geven vr deze pname? Zu u dit ziekenhuis aanbevelen aan uw vrienden en familie? In 2019 wrden pnieuw C- en D-diensten geïncludeerd. Er zijn wel wijzigingen in de meetperide vr P4P, het aantal vragenlijsten, de streefwaarden en de puntenverdeling. Meetperide p C-en D-diensten (P4P): van 01/07/2018 tt 31/12/2018 Een minimum van 125 vragenlijsten is vereist vr deze indicatr Puntenverdeling: er wrden geen punten tegekend p het prcesgedeelte van deze indicatr (het uitveren van de meting) het aantal te verwerven punten vr het resultaatsgedeelte van deze indicatr is 15 punten (7,5 punten per item) 4

6 De streefwaarden wrden verhgd met 20 % (van 60% psitieve respns naar 80 %) en de puntenverdeling wrdt aangepast. Cncreet betekent dit het vlgende: Resultaatsindicatr % psitieve scres Welk cijfer zu u dit ziekenhuis geven vr deze pname? Zu u dit ziekenhuis aanbevelen aan uw vrienden en familie? 80% < 80 % en 70% < 70 % en 60% < 60% Geen respns 7,5 punten 4,5 punten 3 punten 1,5 punten 0 punten 7,5 punten 4,5 punten 3 punten 1,5 punten 0 punten De meilijkheid bij deze indicatr is de verschillende aanpak in de beide landsgedeelten (methdlgie, meetperide, gebruikte schalen,.). Vr deze indicatr is het de bedeling dat vanaf 2021, patiëntenervaringen gemeten wrden vlgens een unifrme methdlgie. De expertenwerkgrep patiëntenervaringen, waarin alle betrkken partijen vertegenwrdigd zijn, zal hiervr de ndige initiatieven nemen Klinische prcesindicatren nclgie Zals in 2018 werden de prcesindicatren nclgie gekzen dr de Stichting Kankerregister (BCR), in samenspraak met klinische experten en werden 5 indicatren. (gespreid ver 2 deeldmeinen) weerhuden. Deeldmein prstaat, -lng-, cln, - en rectumkanker (p basis van de incidentiejaren ): Deze indicatren wrden berekend p basis van de status van de gegevens die beschikbaar zijn in de afgeslten databank van de BCR vr de incidentiejaren 2015 en De vlgende indicatren werden weerhuden: % patiënten gediagnsticeerd met invasieve prstaatkanker, waarvr het pathlgisch stadium (ptnm) niet is aangeleverd dr een zrgprgramma nclgie aan de BCR en die een chirurgische ingreep ndergingen t.e.m. 9 maanden na incidentiedatum % patiënten gediagnsticeerd met invasieve lngkanker, waarvr het pathlgisch stadium (ptnm) niet is aangeleverd dr een zrgprgramma nclgie aan de BCR en die een chirurgische ingreep ndergingen t.e.m. 9 maanden na incidentiedatum % patiënten gediagnsticeerd met invasieve clnkanker, waarvr het pathlgisch stadium (ptnm) niet is aangeleverd dr een zrgprgramma nclgie aan de BCR en die een chirurgische ingreep ndergingen t.e.m. 9 maanden na incidentiedatum 5

7 % patiënten gediagnsticeerd met invasieve rectumkanker, waarvr het pathlgisch stadium (ptnm) niet is aangeleverd dr een zrgprgramma nclgie aan de BCR en die een chirurgische ingreep ndergingen t.e.m. 9 maanden na incidentiedatum Deeldmein hfd-en halstumren (p basis van het KCE-rapprt 2, incidentiejaren ) Vr de klinische prcesindicatren hfd- en halskanker werd met klinische experten en de BCR een keuze gemaakt p basis van het KCE-rapprt (incidentiejaren ). Aanvankelijk werden de vlgende 3 indicatren weerhuden: % patiënten met niet-gemetastaseerde spincellulaire hfd- en halskanker dat een MRI en/f CT met cntrast van de primaire tumrregi en drainerende lymfeklieren nderging vóór de start van de curatieve behandeling % patiënten met gepereerde spincellulaire hfd- en halskanker, waarvr de ptnm beschikbaar is in de databank van de BCR % patiënten met vreg stadium (klinisch stadium I f II) spincellulaire hfd- en halskanker dat behandeld werd met mntherapie Na discussie in de werkgrep P4P (d.d. 14/03/2019) werd beslist m slechts één indicatr te weerhuden vr hfd-en halskanker. De belangrijkste reden hiervr is het prbleem van tewijzing van patiënten aan een ziekenhuis vlgens het algritme van de BCR en de KCEstudie. De indicatr vr hfd-en halskanker die wrdt weerhuden is het % patiënten waarvr de ptnm beschikbaar is in de databank van de BRC. Samengevat: vr het dmein van de klinische prcesindicatren nclgie werden 5 indicatren weerhuden (cf. tabel 1). Vr de indicatr ptnm hfd-en halskanker is de streefwaarde 95%, in tegenstelling tt de andere ptnm indicatren met een streefwaarde van 10 %. Deze beslissing werd genmen m de analgie te behuden met het KCE-rapprt en de individuele feedback van de BCR naar de ziekenhuizen. De indicatren vr de niet-geregistreerde ptnm prstaat, -lng, -cln-en rectumkanker vertegenwrdigen elk een gewicht van 2, terwijl de indicatr beschikbare ptnm hfd-en halskanker een gewicht heeft van 1 aangezien de streefwaarde strikter is. Ziekenhuizen kunnen per indicatr 5, 3 f 0 punten verwerven (funnel plt)

8 Het maximum aantal te behalen punten vr het dmein van de klinische prcesindicatren nclgie bedraagt 15 punten. Tabel 1: 5 weerhuden klinische prcesindicatren nclgie met streefwaarde en gewicht per indicatr Indicatren Streefwaarde Gewicht per indicatr % niet-geregistreerde ptnm prstaatkanker 10 % 2 % niet-geregistreerde ptnm lngkanker 10 % 2 % niet-geregistreerde ptnm clnkanker 10 % 2 % niet-geregistreerde ptnm rectumkanker 10 % 2 % beschikbare ptnm hfd- en halskanker 95 % Klinische prcesindicatr: Antibiticaprfylaxe bij ttale knieprthese In afstemming met de BAPCOC-experten wrdt de indicatr Antibiticaprfylaxe bij ttale knieprthese weerhuden in de set van 2019 (data 2016). Andere interventies knden niet weerhuden wrden mwille van lage vlumes f mdat geen AB-prfylaxe vereist is De streefwaarde vr deze indicatr is 90 % cmpliance met antibiticaprfylaxe richtlijnen, zals vereengekmen met de BAPCOC-experten. Vr deze indicatr zal in het individuele feedbackrapprt meer gedetailleerde inf gegeven wrden ver: de ngecrrigeerde antibitica cmpliance (teller/nemer); een verzicht van de verblijven die niet cmpliant zijn met de antibitica richtlijnen: aantal verblijven waarvr missende facturatiegegevens aantal verblijven waarvr verkeerde keuze antibitica aantal verblijven waarvr verkeerde dsis Cefazline/Cefurxime; de gecrrigeerde antibitica cmpliance (crrectie vr parameters in het statistische mdel); de psitinering van het ziekenhuis in de funnel plt p basis waarvan de puntenberekening gedaan wrdt. Ziekenhuizen kunnen met deze indicatr 5,3 f 0 punten verwerven p basis van hun psitie in de funnel t..v. de streefwaarde Resultaatsindicatren In het P4P-prgramma 2019 zijn twee mrtaliteitsindicatren pgenmen en zijn er in dit dmein 5 punten te verwerven. 7

9 Van zdra k andere mrtaliteitsindicatren kunnen wrden berekend met z recent mgelijke MZG-data, zullen deze wrden pgenmen in de P4P-indicatrenset. Dit kan ten vregste vanaf 2020 aangezien er verschillende jaren meten wrden gebundeld m de indicatren p vldende vlumes van pnames te berekenen (van 2016 tt 2018). Dr mrtaliteitsindicatren p te nemen in de set van 2019 en k deels te belnen wrdt het belang ervan aangegeven en wrdt het signaal gegeven dat ze een belangrijke triggerfunctie hebben. Van de ziekenhuizen wrdt accurate registratie, analyse en interne bespreking verwacht van de mrtaliteitscijfers zdat verbeterstrategieën kunnen wrden pgestart. Om ziekenhuizen hierin te ndersteunen werd een prgramma ntwikkeld met wrkshps waarin een aantal bruikbare instrumenten en tls m verbeterinitiatieven p te starten, wrden verduidelijkt (bv.de wrkshp statistical prcescntrl). De twee mrtaliteitsindicatren die in de P4P-indicatrenset van 2019 werden pgenmen zijn: 90-dagen pstperatieve mrtaliteit radicale chirurgie vr rectumkanker (data BCR, incidentiejaren ) Ziekenhuizen kunnen met deze indicatr 5,3 f 0 punten verwerven p basis van hun psitie in de funnel t..v. het gemiddelde ziekenhuis en niet t..v. een streefwaarde. Mrtaliteit heupfractuur (data MZG 2016) Vr deze indicatr kunnen ng geen punten verwrven wrden aangezien de aantallen vr 1 jaar nvldende zijn. De resultaten wrden aan de ziekenhuizen meegedeeld met de bedeling m deze te bekijken en intern te analyseren. In de tekmst zal deze indicatr, p basis van data ver meerdere jaren, wel in de P4P-set wrden pgenmen Overzicht van de P4P- indicatrenset 2019 In tabel 2 wrdt een verzicht gegeven van de P4P-indicatrenset 2019 per dmein en het aantal te verwerven punten dat er tegenver staat. Het ttaal aantal te verwerven punten is 80 (zals in 2018). Op termijn is het de bedeling m het jaarlijks aantal te verwerven punten te verhgen tt 100 waarbij het gewicht vr de pathlgiegebnden resultaatsindicatren zal tenemen. De strategische werkgrep P4P zal de meest wenselijke verdeling vr de ziekenhuisbrede en de pathlgiegebnden indicatren bepalen. 8

10 Tabel 2: P4P-indicatrenset 2019 Ziekenhuisbrede indicatren (55/80) Structuur 40/80 ISQua-accreditatiestatus die p datum van 15 maart 2019 van tepassing is (25/80) Resultaat 15/80 Pathlgiegebnden indicatren (25/80) Prces 20/80 5 klinische prcesindicatren nclgie (15/80) Resultaat 5/80 90-dagen pstperatieve mrtaliteit radicale chirurgie vr rectum kanker (5/80) Registraties, kwaliteitsbevrderende activiteiten en kwaliteitslabels (status p 15 maart 2019) (5/80) Implementatie VMS: % cnfrm gecdeerde incidentmeldingen (10/80) Patiëntenervaringen (15/80) 1 klinische prcesindicatr antibiticaprfylaxe ttale knieprthese (5/80) Mrtaliteit heupfractuur (0/80) 1.2. Validatie van de resultaten In april 2019 ntvangen de ziekenhuizen een feedbackrapprt met de behaalde resultaten per indicatr. Ziekenhuizen kunnen deze valideren, uiterlijk tt 30 juni Nadien wrdt het feedbackrapprt beschikbaar gesteld via Prtahealth Verdeling P4P-budget vast-variabel Het P4P-financieringsbedrag 2019 vr de algemene ziekenhuizen bedraagt, na indexaanpassing, eur. Idealiter wrdt het vlledige P4P-bedag gerelateerd aan de behaalde P4P-scre (i.e. wrdt er geen vast gedeelte meer tegekend). 9

11 In 2019 wrdt het vast gedeelte tch ng vastgelegd p 10 % en het variabele gedeelte p 90 %. Het vast gedeelte is een vast bedrag, unifrm vr elk participerend ziekenhuis, ngeacht de P4P-scre f de mvang van het ziekenhuis. Het variabele gedeelte wrdt tegekend p basis van het ttaal aantal verwrven punten per ziekenhuis, gewgen vlgens de verantwrde activiteit. Vanaf 2020 wrdt het vlledige budget verdeeld vlgens het aantal verwrven punten per ziekenhuis, gewgen vlgens de verantwrde activiteit (i.e. enkel ng variabel gedeelte). 2. METEN VAN VERBETERING Met het huidig P4P-prgramma wrden de ziekenhuizen aangemedigd m een bepaald niveau van perfrmantie te bereiken ( achievement ). In de tekmst is het k de bedeling m verbetering in perfrmantie te belnen ( imprvement ). Om verbetering te kunnen stimuleren, is het ndzakelijk dat tijdig wrdt aangekndigd aan de ziekenhuizen welke indicatren hiervr zullen gebruikt wrden, zdat de ziekenhuizen alsng verbeteracties kunnen pzetten. Daarm is het de bedeling m de indicatren afwisselend p te nemen in de jaarlijkse P4Pprgramma s. Z zullen de 4 indicatren brstkanker en de 5 indicatren (ctnm) ver andere kwaadaardige tumren uit de set van 2018 wrden hernmen in het P4P-prgramma van 2023 (incidentiejaren ). Ok de indicatren AB-prfylaxe ttale heupprthese, implantatie permanente pacemaker en hysterectmie, zullen hernmen wrden van zdra er data beschikbaar zijn vr de peride In de tussentijd zullen jaarlijks andere indicatren wrden pgenmen (zals bv. ttale knieprthese in 2019) die p hun beurt, zdra recentere data ter beschikking zijn, wrden hernmen. De strategische werkgrep P4P zal een methde en een puntensysteem ntwikkelen dat telaat m p termijn k verbetering te meten en aan te medigen. 3. VOORBEREIDEN PUBLIEKE RAPPORTERING In de tekmst zal publieke rapprtering ver de P4P-indicatren wrden ingeverd. Dit zal echter kaderen in een federale strategie rnd publieke rapprtering ver gezndheidszrgindicatren. 10

12 4. WERKGROEP P4P Begin 2017 werd een werkgrep P4P pgericht met experten van de administraties en uit de sectr, nder het vrzitterschap van de FOD Vlksgezndheid. De samenstelling van de werkgrep gebeurde in samenspraak met de beleidscel van Minister De Blck. De taak van de werkgrep is, via een prces van c-creatie, een klankbrd zijn vr de betrkken stakehlders en een cncreet, werkbaar vrstel vr een P4P-prgramma vr de algemene ziekenhuizen uit te werken. In 2018 kwam de werkgrep P4P driemaandelijks bijeen en heeft vergaderd p 19/4, 7/6 en 13/12. De vergadering in 2019 vnd plaats p 14 maart. In de lp van 2018 werd de werkgrep uitgebreid met enkele leden (cf. tabel 3). Tabel 3: leden van de werkgrep P4P Aelvet Wim Cel kwaliteit en patiëntveiligheid van de FOD Vlksgezndheid Annemans Lieven UGent Casselman Kristien Beleidscel Minister van Vlksgezndheid en Sciale Zaken Claesen Marlies Cel kwaliteit en patiëntveiligheid van de FOD Vlksgezndheid Clen Tm UZ Brussel Crmmelynck Anja Cliniques universitaires Saint-Luc, Bruxelles De Teuf Jacques BVAS-ABSyM Dehanne Fabian CHU UCL Namur Dusart Michelle CHU Saint-Pierre Gebers Marc ZrgnetICURO Gemaere Dieter GIBBIS Haelterman Margareta Hfd van de cel kwaliteit en patiëntveiligheid, vrzitter van de werkgrep P4P Htterbeex Aline Unessa Kestelt Katrien Beleidscel Minister van Vlksgezndheid en Sciale Zaken Lefebvre Grégire Centre Hspitalier de Muscrn Marquet Kristel UHasselt - AZ Vesalius Meeus Pascal RIZIV Peleman Hilde Cel kwaliteit en patiëntveiligheid van de FOD Vlksgezndheid Ramaekers Dirk Jessaziekenhuis KU Leuven Schnvaere Quentin PAQS Swaluë Anne Cel kwaliteit en patiëntveiligheid van de FOD Vlksgezndheid Vanhaecht Kris Leuvens Instituut vr Gezndheidszrgbeleid (LIGB) UZ Leuven Vlayen Annemie Cel kwaliteit en patiëntveiligheid van de FOD Vlksgezndheid Vlayen Jan Sint-Trud ziekenhuis Winnen Bert Kabinetschef Minister van Vlksgezndheid en Sciale Zaken 11

P4P-indicatorenset Pay for Performance programma voor algemene ziekenhuizen

P4P-indicatorenset Pay for Performance programma voor algemene ziekenhuizen P4P-indicatrenset 2019 Pay fr Perfrmance prgramma vr algemene ziekenhuizen 19 DECEMBER 2018 Inhudspgave 1. P4P-PROGRAMMA 2019... 2 1.1. Set 2019: indicatren en puntenverdeling... 2 1.1.1. ISQua-accreditatiestatus

Nadere informatie

P4P-indicatorenset Pay for Performance programma voor algemene ziekenhuizen

P4P-indicatorenset Pay for Performance programma voor algemene ziekenhuizen P4P-indicatorenset 2019 Pay for Performance programma voor algemene ziekenhuizen 19 DECEMBER 2018 Inhoudsopgave 1. P4P-PROGRAMMA 2019... 2 1.1. Set 2019: indicatoren en puntenverdeling... 2 1.1.1. ISQua-accreditatiestatus

Nadere informatie

Pay for Performance-programma 2019 voor algemene ziekenhuizen Individuele feedback

Pay for Performance-programma 2019 voor algemene ziekenhuizen Individuele feedback Pay for Performance-programma 2019 voor algemene ziekenhuizen Individuele feedback ZIEKENHUIS: ALGEMEEN ZIEKENHUIS ST.-DIMPNA ERKENNINGSNUMMER (ERK): 709 IDENTIFICATIENUMMER (ID NUMMER) IN DE FUNNEL PLOTS:

Nadere informatie

Regeling: strategisch plan duurzame ontwikkeling werknemer

Regeling: strategisch plan duurzame ontwikkeling werknemer Regeling: strategisch plan duurzame ntwikkeling werknemer Lptijd : 1 maart 2017 t/m 31 december 2018 Aanbd vr metalektrbedrijven He verandert u daadwerkelijk het gedrag en de werkwijze van teams/afdelingen

Nadere informatie

Beslissingsondersteunende instrumenten. Criteria 2016. September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ

Beslissingsondersteunende instrumenten. Criteria 2016. September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ Beslissingsndersteunende instrumenten September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ Beslissingsndersteunende instrumenten Inleiding Stichting Kwaliteit in Basis GGZ gelft dat de mentale zrg in Nederland

Nadere informatie

Analytische boekhouding

Analytische boekhouding Analytische Bekhuding Analytische bekhuding 1 Vrbereiding... 2 1.1 Dssier instellingen... 2 1.2 Analytische rekeningen maken... 3 2 Analytisch beken... 4 2.1 Kppeling... 5 2.2 Bekingsvrstellen (mdellen)...

Nadere informatie

Gefaseerde implementatie projectbeheersing methodiek Hogeschool van Utrecht

Gefaseerde implementatie projectbeheersing methodiek Hogeschool van Utrecht Prject Shared Services Gefaseerde implementatie prjectbeheersing methdiek Hgeschl van Utrecht Vervlg van Deelprjectplan Prjectadministraties (januari 2004) Het beheersen van prjectadministraties dr de

Nadere informatie

Projectformulier ten behoeve van Openbare Instellingen

Projectformulier ten behoeve van Openbare Instellingen Prjectfrmulier ten beheve van Openbare Instellingen Praktische infrmatie naam van penbare instelling die het prject heeft ingediend: Federale Overheidsdienst Infrmatieen Cmmunicatietechnlgie (Fedict).

Nadere informatie

Deel 1. Procedure voor het indienen van een schakelprogramma

Deel 1. Procedure voor het indienen van een schakelprogramma Deel 1. Prcedure vr het indienen van een schakelprgramma Waarm een schakelprgramma? Vr telating tt de pstinitiële master pleiding Kwaliteit en veiligheid in de patiëntenzrg is een geaccrediteerd master

Nadere informatie

Start duurzame inzetbaarheid

Start duurzame inzetbaarheid Start duurzame inzetbaarheid Een praktijkcasus Dr: Rlf Weijers, Pauline Miedema Hewel duurzame inzetbaarheid een veelbesprken thema is, blijft het lastig m het cncreet te maken en er handen aan veten aan

Nadere informatie

Pay for Performance-programma 2018 voor algemene ziekenhuizen. Begeleidende nota

Pay for Performance-programma 2018 voor algemene ziekenhuizen. Begeleidende nota Pay for Performance-programma 2018 voor algemene ziekenhuizen Begeleidende nota APRIL 2018 Inhoud I. Programma P4P voor algemene ziekenhuizen vanaf 2018... 2 II. Beschikbaarheid en (toestemming tot) opvragen

Nadere informatie

Plaatsingsrichtlijnen Dr. Nassau College

Plaatsingsrichtlijnen Dr. Nassau College Plaatsingsrichtlijnen Dr. Nassau Cllege vr schljaar 2014-2015 Plaatsingsrichtlijnen p het Dr. Nassau Cllege In de kmende jaren zal de Cit eindtets in het basisnderwijs niet meer afgenmen wrden in februari,

Nadere informatie

Verklarende nota over de procedure voor de hervestiging van vluchtelingen in België en de modaliteiten tot deelname van de OCMW s.

Verklarende nota over de procedure voor de hervestiging van vluchtelingen in België en de modaliteiten tot deelname van de OCMW s. Dit prgramma wrdt gefinancierd dr het Fnds Asiel, Migratie en Integratie HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN IN BELGIË PROGRAMMA 2015 Verklarende nta ver de prcedure vr de hervestiging van vluchtelingen in

Nadere informatie

Onderwerp: Verbeteren programmabegroting, indicatoren en benchmarks: indicatoren en benchmarks Programmabegroting BBV nr: 1.

Onderwerp: Verbeteren programmabegroting, indicatoren en benchmarks: indicatoren en benchmarks Programmabegroting BBV nr: 1. Raadsstuk Onderwerp: Verbeteren prgrammabegrting, indicatren en benchmarks: indicatren en benchmarks BBV nr: 2016/252866 1. Inleiding De gemeenteraad heeft aangegeven de infrmatiewaarde van de prgrammabegrting

Nadere informatie

Financiële verordening ex artikel 212 Gemeentewet

Financiële verordening ex artikel 212 Gemeentewet Financiële verrdening ex artikel 212 Gemeentewet De raad van de gemeente Hendrik-Id-Ambacht besluit, gelet p artikel 212 van de Gemeentewet, vast te stellen: de verrdening p de uitgangspunten vr het financieel

Nadere informatie

Richtlijnen voor de indiening van een Staatssteundossier voor O&O&I in het kader van AIRBUS-programma s

Richtlijnen voor de indiening van een Staatssteundossier voor O&O&I in het kader van AIRBUS-programma s Richtlijnen vr de indiening van een Staatssteundssier vr O&O&I in het kader van AIRBUS-prgramma s Versie : Nederlands 08-01-2018 Ce texte est également dispnible en français. Demandez la versin française

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Toestelnummer 2009/ Uw brief d.d. Behandeld door Bijlagen R.M.C. Strijker

Uw kenmerk Ons kenmerk Toestelnummer 2009/ Uw brief d.d. Behandeld door Bijlagen R.M.C. Strijker De raad van de gemeente Alkmaar Rekenkamercmmissie Uw kenmerk Ons kenmerk Testelnummer 2009/027 0725489342 Uw brief d.d. Behandeld dr Bijlagen R.M.C. Strijker Onderwerp Evaluatie kwaliteit prgrammabegrting

Nadere informatie

Implementatie van het nieuw geestelijk gezondheidsbeleid voor kinderen en jongeren

Implementatie van het nieuw geestelijk gezondheidsbeleid voor kinderen en jongeren Implementatie van het nieuw geestelijk gezndheidsbeleid vr kinderen en jngeren Template vr de beschrijving van het netwerk 1. Inleiding Op 30 maart 2015 werd de Gids naar een nieuw geestelijk gezndheidsbeleid

Nadere informatie

HERSTELPLAN Bachelor in de Vroedkunde Vives Noord, campus Brugge

HERSTELPLAN Bachelor in de Vroedkunde Vives Noord, campus Brugge 1 HERSTELPLAN Bachelr in de Vredkunde Vives Nrd, campus Brugge INLEIDING Op basis van de externe berdeling die p 21 en 22 maart 2013 heeft plaatsgevnden, heeft de pleiding Vredkunde p 18 nvember 2013 het

Nadere informatie

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen.

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen. Checklist berdeling adviesaanvraag 1. De adviesaanvraag Heeft de r een adviesaanvraag gehad? Let p: een rapprt is in principe geen adviesaanvraag. Met een adviesaanvraag wrdt bedeld: het dr de ndernemer

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR AANVULLENDE PENSIOENEN ADVIES nr. 19 de dato 13 februari 2007

COMMISSIE VOOR AANVULLENDE PENSIOENEN ADVIES nr. 19 de dato 13 februari 2007 COMMISSIE VOOR AANVULLENDE PENSIOENEN ADVIES nr. 19 de dat 13 februari 2007 Gelet dat de Cmmissie vr aanvullende pensienen, samengesteld krachtens art. 53 van de Wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende

Nadere informatie

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar Maak van 2015 juw persnlijk prfessinaliseringsjaar en wrd Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Deze status wrdt bereikt na certificering dr het nafhankelijke

Nadere informatie

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018 Vr- en Vregschlse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018 1. Inleiding Vr- en Vregschlse Educatie, als nderdeel van het bredere beleidsterrein nderwijsachterstandbeleid, wrdt sinds 2002 in Winterswijk vrmgegeven.

Nadere informatie

WHITE PAPER HET INRICHTEN VAN KWALITEITSMANAGEMENT

WHITE PAPER HET INRICHTEN VAN KWALITEITSMANAGEMENT WHITE PAPER HET INRICHTEN VAN KWALITEITSMANAGEMENT Adjust - Sciaal Resultaat zet in p verbinding in het Sciaal Dmein. Dat den we dr altijd g te hebben vr de mens en zijn mgeving. We hebben nze expertise

Nadere informatie

/k*je/i v. Voorstel: 1. De werkingsduur van de 'Verordening Starterslening' met (terugwerkende kracht) 1 jaarte verlengen tot 01-01-2010.

/k*je/i v. Voorstel: 1. De werkingsduur van de 'Verordening Starterslening' met (terugwerkende kracht) 1 jaarte verlengen tot 01-01-2010. 1 M c» r* K 5,- * > l.- ^ V r>!lus gemeente QSterllOUt /k*je/i v loatum: 20 februari 2009 Nummer raadsnta: Qnderwerp: Verlengen werkingsduur 'Verrdening Starterslening'. NOTA VOOR DE RAAD Prtefeuillehuder:

Nadere informatie

Beleidsregels verrekenen inkomsten uit commerciële (onder) verhuur en commerciële kostgeverschap 2015

Beleidsregels verrekenen inkomsten uit commerciële (onder) verhuur en commerciële kostgeverschap 2015 Beleidsregels verrekenen inkmsten uit cmmerciële (nder) verhuur en cmmerciële kstgeverschap 2015 Inhud Beleidsregels verrekenen inkmsten uit cmmerciële (nder) verhuur en cmmerciële kstgeverschap 2015...

Nadere informatie

TOEZICHTKADER ACCREDITATIESTELSEL HOGER ONDERWIJS. september 2014

TOEZICHTKADER ACCREDITATIESTELSEL HOGER ONDERWIJS. september 2014 TOEZICHTKADER ACCREDITATIESTELSEL HOGER ONDERWIJS september 2014 INHOUD Inleiding 4 1 Del en uitvering van het tezicht 5 1.1 Wat willen we bereiken? 5 1.2 Werkwijze 5 1.3 Waarderingskader 7 2 Relatie met

Nadere informatie

Controleprotocol Sociaal Domein

Controleprotocol Sociaal Domein Cntrleprtcl Sciaal Dmein Cntrleprtcl vr de accuntantscntrle bij: dr de gemeenten in de regi Amersfrt* gesubsidieerde rganisaties vr Jeugdzrg en WMO dr de gemeenten in de regi Amersfrt f dr de gemeente

Nadere informatie

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking --- Statuten ---

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking --- Statuten --- Gemeentelijke Raad vr Ontwikkelingssamenwerking --- Statuten --- Hfdstuk 1 INLEIDING Artikel 1 De Gemeentelijke Raad vr Ontwikkelingssamenwerking, hierna GROS genemd, werkt p het vlak van de ntwikkelingssamenwerking,

Nadere informatie

Beweeg Mee! De gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) 1 in de collectieve verzekering voor de minima van de gemeente Den Haag

Beweeg Mee! De gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) 1 in de collectieve verzekering voor de minima van de gemeente Den Haag Beweeg Mee! De gecmbineerde leefstijlinterventie (GLI) 1 in de cllectieve verzekering vr de minima van de gemeente Den Haag Mensen niet alleen aan het bewegen brengen, maar k aan het bewegen huden. Dat

Nadere informatie

Principes uitrol ondersteuningsmodel

Principes uitrol ondersteuningsmodel Principes uitrl ndersteuningsmdel De nderwijsbeheften van de leerlingen staan centraal. De middelen kmen daar te waar leerlingen nden hebben, p de klasvler. In het ndersteuningsmdel kmt naast het leerlinggerichte

Nadere informatie

t.a.v. de verantwoordelijken van de ambulancediensten die hun medewerking verlenen aan de dringende geneeskundige hulpverlening

t.a.v. de verantwoordelijken van de ambulancediensten die hun medewerking verlenen aan de dringende geneeskundige hulpverlening Directraat-generaal Gezndheidszrg Dienst Dringende hulpverlening UW BRIEF VAN UW REF. ONZE REF. DH-AU/2018/5 DATUM 20/12/2018 BIJLAGE(N) t.a.v. de verantwrdelijken van de ambulancediensten die hun medewerking

Nadere informatie

VAN ONDERVOEDINGSINDICATOR TOT INDICATOR VOOR HET METEN VAN DE KWALITEIT VAN HET VOEDINGSBELEID IN DE OUDERENZORG

VAN ONDERVOEDINGSINDICATOR TOT INDICATOR VOOR HET METEN VAN DE KWALITEIT VAN HET VOEDINGSBELEID IN DE OUDERENZORG VAN ONDERVOEDINGSINDICATOR TOT INDICATOR VOOR HET METEN VAN DE KWALITEIT VAN HET VOEDINGSBELEID IN DE Prf. dr. Dimitri Beeckman Universitair Centrum vr Verpleegkunde en Vredkunde Universiteit Gent Onderzekers:

Nadere informatie

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT BIJLAGE 1 IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT 1. Inleiding Op 1 juli 2013 is de Wet verplichte meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

Subsidietoetsingskader VVE gemeente Raalte 2015. Doelstelling subsidie:

Subsidietoetsingskader VVE gemeente Raalte 2015. Doelstelling subsidie: Subsidietetsingskader VVE gemeente Raalte 2015 Delstelling subsidie: Op grnd van de Wet OKE (Ontwikkelingskansen dr kwaliteit en educatie zijn gemeenten verantwrdelijk vr de Vrschlse educatie. Gemeenten

Nadere informatie

Dossier Ecocheques. Bron: Lex4you op www.securex.eu. BOL BUDIV vzw Kerkstraat 108 9050 Gentbrugge 09 324 38 77. helpdesk@bol budiv.be www.bol budiv.

Dossier Ecocheques. Bron: Lex4you op www.securex.eu. BOL BUDIV vzw Kerkstraat 108 9050 Gentbrugge 09 324 38 77. helpdesk@bol budiv.be www.bol budiv. Dssier Eccheques Brn: Lex4yu p www.securex.eu BOL BUDIV vzw Kerkstraat 108 9050 Gentbrugge 09 324 38 77 helpdesk@bl budiv.be www.bl budiv.be Dssier Eccheques Wat is een eccheque? Eccheques zijn een initiatief

Nadere informatie

P4P indicatorenset Domein Patiëntenervaringen/ Patiëntgerichtheid Datum April 2018 Versie 5 Status Gevalideerd door de werkgroep P4Q.

P4P indicatorenset Domein Patiëntenervaringen/ Patiëntgerichtheid Datum April 2018 Versie 5 Status Gevalideerd door de werkgroep P4Q. INDICATORFICHE Patiëntenervaringen P4P indicatorenset 2018 Basisfiche Domein Patiëntenervaringen/ Patiëntgerichtheid Datum April 2018 Versie 5 Status Gevalideerd door de werkgroep P4Q Het meten van patiëntenervaringen

Nadere informatie

Er zijn twee types mandatarissen: Sociale Dienstverrichters Erkende Sociale Secretariaten

Er zijn twee types mandatarissen: Sociale Dienstverrichters Erkende Sociale Secretariaten GUIDELINES : RELATIE WERKGEVER DIENSTVERRICHTERS - RSZ 1. Algemene principes Werkgevers handelen in principe in eigen naam en cmmuniceren met de RSZ vr de nakming van hun administratieve verplichtingen.

Nadere informatie

Bankoverstapdienst - reglement

Bankoverstapdienst - reglement versie 3.0-1/7/2011 Bankverstapdienst - reglement Dit reglement vrmt het algemeen kader waarbinnen de deelnemende banken in België een bankverstapdienst vr zichtrekeningen aanbieden aan de cnsument. De

Nadere informatie

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderpvang KOM Kinderpvang verzrgt kinderpvang vr kinderen in de leeftijdsgrep 0 tt en met 12 jaar. Alle medewerkers van de stichting zetten zich vlledig in m kwalitatief

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE van de GEBRUIKERSGROEP met betrekking tot het IWT VIS Traject RenoFase (IWT 120784)

REGLEMENT VAN ORDE van de GEBRUIKERSGROEP met betrekking tot het IWT VIS Traject RenoFase (IWT 120784) REGLEMENT VAN ORDE van de GEBRUIKERSGROEP met betrekking tt het IWT VIS Traject RenFase (IWT 120784) Bvengenemd prject kadert in een prgramma dat de inrichting van een gebruikersgrep dr de ntvanger van

Nadere informatie

Deelprojectplan. Projectadministraties

Deelprojectplan. Projectadministraties Deelprjectplan Prjectadministraties Het beheersen van prjectadministraties dr de invering van een hgeschlbrede methdiek. 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Prbleemverkenning en stelling 3. Prjectdelen 4.

Nadere informatie

WST7 AP6: Integratie tot een Multidisciplinair Patiëntendossier

WST7 AP6: Integratie tot een Multidisciplinair Patiëntendossier WST7 AP6: Integratie tt een Multidisciplinair Patiëntendssier Cntext Eén hlistisch, geïntegreerd, multidisciplinair patiëntendssier maken, waarin alle zrgverstrekker alle relevante (gedeelde) infrmatie

Nadere informatie

Verkorte Handleiding Versie Medewerker Januari 2013

Verkorte Handleiding Versie Medewerker Januari 2013 Verkrte Handleiding Versie Medewerker Januari 2013 Starten met OTIB-skillsmanager OTIB-skillsmanager is een instrument m het gesprek dat u gaat veren met uw leidinggevende vr te bereiden. U wrdt gevraagd

Nadere informatie

Handleiding HvA-data. Rapport Bekostiging. Versie 0.3

Handleiding HvA-data. Rapport Bekostiging. Versie 0.3 Handleiding HvA-data Rapprt Bekstiging Versie 0.3 Rapprt Bekstiging Inhud 1. REVISIEOVERZICHT... 3 2. BEHEER VAN DE HANDLEIDING... 3 2.1 Uitgangspunten rapprt... 3 2.2 Del van het rapprt... 3 2.3 Brnsystemen...

Nadere informatie

Implementatie Taakherschikking

Implementatie Taakherschikking Werkfrmulier Implementatie Taakherschikking Verpleegkundig Specialist Dit frmulier is pgesteld dr de Werkgrep Taakherschikking van de Federatie Medisch Specialisten en wrdt ndersteund dr de V&VN Verpleegkundig

Nadere informatie

SOCIALE VEERKRACHT INNOVATION GAMES DEAR FUTURE SEPTEMBER 2017

SOCIALE VEERKRACHT INNOVATION GAMES DEAR FUTURE SEPTEMBER 2017 SOCIALE VEERKRACHT INNOVATION GAMES DEAR FUTURE 23 28 SEPTEMBER 2017 1.WAARDENKAARTEN Hiernder wrden de waardenkaarten weergegeven. Uit 24 kaarten zijn er 6 gekzen die centraal staan bij dit team en het

Nadere informatie

Thuisverpleegkunde. Hendrik VAN GANSBEKE. Week van de verpleegkundigen NVKVV Kursaal Oostende. Studiedag thuisverpleegkundigen

Thuisverpleegkunde. Hendrik VAN GANSBEKE. Week van de verpleegkundigen NVKVV Kursaal Oostende. Studiedag thuisverpleegkundigen Stand van zaken RIZIV Thuisverpleegkunde Week van de verpleegkundigen NVKVV Kursaal Ostende Studiedag thuisverpleegkundigen Hendrik VAN GANSBEKE 20/03/2018 Wit-Gele Kruis van Vlaanderen 1 2017 - schakeljaar

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING. U moet beschikken over het rekenprogramma Microsoft Excel versie 97 of hoger om dit rekenblad te kunnen gebruiken.

GEBRUIKSAANWIJZING. U moet beschikken over het rekenprogramma Microsoft Excel versie 97 of hoger om dit rekenblad te kunnen gebruiken. I.Alvrens te beginnen GEBRUIKSAANWIJZING U met beschikken ver het rekenprgramma Micrsft Excel versie 97 f hger m dit rekenblad te kunnen gebruiken. Installatie Opdat het rekenblad zu functineren is er

Nadere informatie

Samenvattend rapport Operationeel Leidinggevenden

Samenvattend rapport Operationeel Leidinggevenden Samenvattend rapprt Operatineel Leidinggevenden Organisatie: Bevragingsperide: Rapprtdatum: ttaal 25/11/2014-24/12/2014 27/01/2015 He situeert u dit rapprt? Dit rapprt bevat het glbale verzicht van de

Nadere informatie

Introductie MVO Prestatieladder

Introductie MVO Prestatieladder Intrductie De is een certificeerbare nrm vr Maatschappelijke Verantwrdelijkheid van Organisaties (MVO). De nrm is gemaakt vr rganisaties die hun eigen MVO ambities en perfrmance aantnbaar willen maken,

Nadere informatie

Beleidsplan NVPO

Beleidsplan NVPO Beleidsplan NVPO 2017-2019 De NVPO zet zich in vr de ntwikkeling en de bevrdering van kennis met betrekking tt de psychsciale nclgie en vr prfessinele, tegankelijke en tijdige psychsciale zrg als integraal

Nadere informatie

FAQ Innovatieve bedrijfsnetwerken versie 18 november 2015

FAQ Innovatieve bedrijfsnetwerken versie 18 november 2015 FAQ Innvatieve bedrijfsnetwerken versie 18 nvember 2015 Wanneer kan het IBN effectief van start gaan? De steun aan een innvatiecluster kan p zijn vregst starten p de eerste werkdag van de maand die vlgt

Nadere informatie

IWI. De Gemeenteraad Postbus 11563

IWI. De Gemeenteraad Postbus 11563 Inspectie Werk en Inkmen Tezicht Gemeentelijk Dmein De Gemeenteraad Pstbus 11563 2502 AN Den Haag Prinses Beatrixlaan 82 2595 AL Den Haag Telefn (070) 304 44 44 Fax (070) 304 44 45 www.lwiweb.nl Cntactpersn

Nadere informatie

I. Programma P4Q voor algemene en universitaire ziekenhuizen vanaf 2018

I. Programma P4Q voor algemene en universitaire ziekenhuizen vanaf 2018 INHOUD I. Programma P4Q voor vanaf 2018... 2 II. Beschikbaarheid en (toestemming tot) gebruik van data... 3 III. Advies van de werkgroep P4Q over de indicatorenset 2018... 4 A. ISQua-accreditatiestatus

Nadere informatie

Transmuraal Programma Management

Transmuraal Programma Management Transmuraal Prgramma Management Een prpsitie van Vitha versie 1 Inhudspgave 1 Inleiding... 3 2 Transmurale behandelpraktijken... 3 2.1 Transmurale zrg nader gedefinieerd... 3 2.2 Transmurale zrg in de

Nadere informatie

Rietschans College Overgangsnormen 2013-2014

Rietschans College Overgangsnormen 2013-2014 Rietschans Cllege Overgangsnrmen 2013-2014 Deel 1 vmb Deel 2 hav/vw 1 Inhudspgave Inhudspgave... 2 Deel 1 Overgangsnrmen 2013-2014 vmb... 3 ALGEMEEN BEVORDERING PER LEERJAAR... 3 Bevrdering van vmb-tl

Nadere informatie

Domeinmodel voor hypothesetoetsen Sietske 23 oktober 2015

Domeinmodel voor hypothesetoetsen Sietske 23 oktober 2015 Dmeinmdel vr hypthesetetsen Sietske 23 ktber 2015 In dit dcument wrdt een mgelijk dmeinmdel vr hypthesetetsen beschreven. Het dcument bestaat uit twee delen: het dmeinmdel zelf en de verwegingen bij het

Nadere informatie

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden;

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden; Vrbeeld handvest De burgemeester, het cllege en de raad van de gemeente Muiden; Gelet p artikel 169, tweede en derde lid, en artikel 180, tweede en derde lid, Gemeentewet; Hebben de vlgende uitgangspunten

Nadere informatie

Huiswerk Informatie voor alle ouders

Huiswerk Informatie voor alle ouders Nummer 6 mei 2010 Huiswerk Infrmatie vr alle uders Huiswerk en efening Ged leren lezen en rekenen is belangrijk, want je hebt deze vaardigheden in het dagelijks leven veral ndig. Kinderen ged leren lezen

Nadere informatie

Zorg op K.S.T.S. Temse-Velle

Zorg op K.S.T.S. Temse-Velle Zrg p K.S.T.S. Temse-Velle Beste uders, De zrgwerking p nze schl bestaat al heel wat jaren en is vrtdurend in beweging. Enerzijds mdat de wetgeving i.v.m. zrg verandert, anderzijds mdat leerlingzrg zelf

Nadere informatie

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis 72095942000 VZW Psych. Centrum Caritas Caritasstraat 76 9090 MELLE Telichting bij het dcument pnameverklaring bij pname in een psychiatrisch ziekenhuis U kan als patiënt een aantal keuzes in verband met

Nadere informatie

Criteria Plusklassen Samenwerkingsverband WSNS Kop van Noord-Holland

Criteria Plusklassen Samenwerkingsverband WSNS Kop van Noord-Holland Criteria Plusklassen Samenwerkingsverband WSNS Kp van Nrd-Hlland Er is sprake van hgbegaafdheid, blijkens uit: Een ttale intelligentie gelijk f hger dan 130 N.B.: bij een intelligentienderzek wrdt nrmaliter

Nadere informatie

Ter voorbereiding op uw aanvraag vindt u in dit document de criteria en vragenlijst voor het themacertificaat Relaties en seksualiteit.

Ter voorbereiding op uw aanvraag vindt u in dit document de criteria en vragenlijst voor het themacertificaat Relaties en seksualiteit. Criteria en vragenlijst themacertificaat Relaties en seksualiteit Primair nderwijs Ter vrbereiding p uw aanvraag vindt u in dit dcument de criteria en vragenlijst vr het themacertificaat Relaties en seksualiteit.

Nadere informatie

DOCUMENT VEEL GESTELDE VRAGEN

DOCUMENT VEEL GESTELDE VRAGEN DOCUMENT VEEL GESTELDE VRAGEN Met ik mijn kind aanmelden? Als u uw kind niet aanmeldt, kunt u het pas vanaf de eerste schldag van mei 2014 inschrijven vr het schljaar 2014-2015 in een Dilbeekse kleuter

Nadere informatie

Handleiding Handleiding Communicatie voor. Promotoren. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020.

Handleiding Handleiding Communicatie voor. Promotoren. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020. Handleiding Handleiding Cmmunicatie vr Prmtren Eurpees Fnds vr Reginale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020 1 Eurpese Unie Inhud 1 Inleiding... 1 2 De minimale cmmunicatieverplichtingen... 1 a) Weergave

Nadere informatie

Convenant Platform Binnenstad Arnhem - C o n c e p t 23/11/ 15

Convenant Platform Binnenstad Arnhem - C o n c e p t 23/11/ 15 Cnvenant Platfrm Binnenstad Arnhem - C n c e p t 23/11/ 15 De Partijen: OKA CCA KHN-A CNA HORA VECA GWA OndernemersKntakt Arnhem Vereniging City Centrum Arnhem Kninklijke Hreca Nederland, afdeling Arnhem

Nadere informatie

RICHTLIJNEN BIJ HET OPSTELLEN VAN HET RAPPORTERINGMODEL EX ANTE VOOR DE BEHEERDER VAN HET ELEKTRICITEITSTRANSMISSIENET

RICHTLIJNEN BIJ HET OPSTELLEN VAN HET RAPPORTERINGMODEL EX ANTE VOOR DE BEHEERDER VAN HET ELEKTRICITEITSTRANSMISSIENET RICHTLIJNEN BIJ HET OPSTELLEN VAN HET RAPPORTERINGMODEL EX ANTE VOOR DE BEHEERDER VAN HET ELEKTRICITEITSTRANSMISSIENET 1 OPBOUW EN DOEL VAN HET RAPPORTERINGMODEL EX ANTE 1. Het rapprteringmdel heeft als

Nadere informatie

Infosessie Financiering bij projecten. 13 december 2012, MSI 02.08

Infosessie Financiering bij projecten. 13 december 2012, MSI 02.08 Infsessie Financiering bij prjecten 13 december 2012, MSI 02.08 Srten kredieten Tp-dwn: FXY-WERKG1-T2012 Vlttende: FXY-CONGRES-P3620 Prject: ZKC1234-01-W01 ZL12345600-01 Uitgaven p prjectkredieten Afhankelijk

Nadere informatie

Bankoverstapdienst - reglement

Bankoverstapdienst - reglement versie 1.0-28/10/2009 Bankverstapdienst - reglement Dit reglement vrmt het algemeen kader waarbinnen de deelnemende banken in België een bankverstapdienst vr zichtrekeningen aanbieden aan de cnsument.

Nadere informatie

Resultaten Enquête Bedrijven 2008

Resultaten Enquête Bedrijven 2008 Resultaten Enquête Bedrijven 2008 Gedrag & ervaringen van bedrijven p de vrijgemaakte Vlaamse energiemarkt resultaten met betrekking tt slimme meters Rapprt vr de Vlaamse Reguleringsinstantie vr de Elektriciteits-

Nadere informatie

Pedagogische Civil Society

Pedagogische Civil Society Pedaggische Civil Sciety Nieuwkmer in het cntinuüm van pvedndersteuning? 4 juni 2010 Drs. Cécile Winkelman Irene Sies, MSc Welkm Drs. Cécile Winkelman Irene Sies, MSc Werkzaam bij SO&T: kwaliteit in Opveden

Nadere informatie

Eenheidsstatuut arbeiders - bedienden

Eenheidsstatuut arbeiders - bedienden Eenheidsstatuut arbeiders - bedienden Al twee jaar wachten we p een grte stap in het dssier ver het eenheidsstatuut arbeiders en bedienden. Dit sinds het fameuze arrest van het Grndwettelijk Hf van 7 juli

Nadere informatie

Verslag vergadering LMN P 2015 01 07

Verslag vergadering LMN P 2015 01 07 Verslag vergadering LMN P 2015 01 07 Aanwezig: dr. F. Peiffer, dr. Van Winghem - endcrinlgen dr. J Dewachter, dr. Jan Piryns, dr. Wim Reyntjens HPO Els Breckx, Lieve Sak, Nrtje Segers, Daisy Van Calster,

Nadere informatie

Tussenrapportage: plan van aanpak raadsenquête grondexploitatie Duivenvoordecorridor.

Tussenrapportage: plan van aanpak raadsenquête grondexploitatie Duivenvoordecorridor. Tussenrapprtage: plan van aanpak raadsenquête grndexplitatie Duivenvrdecrridr. Enquêtecmmissie grndexplitatie Duivenvrdecrridr 16 februari 2015 Inhudspgave: 1. Inleiding 2. Organisatie 3. Verfijning nderzeksvraag

Nadere informatie

Samenvattend rapport Operationeel Leidinggevenden

Samenvattend rapport Operationeel Leidinggevenden Samenvattend rapprt Operatineel Leidinggevenden Entiteit: Bevragingsperide: Rapprtdatum: Vrbeeld 25/11/2014-24/12/2014 23/01/2015 He situeert u dit rapprt? Dit rapprt bevat het glbale verzicht van de bttm-up

Nadere informatie

CAO Kinderopvang

CAO Kinderopvang Onderhandelingsresultaat CAO Kinderpvang 2018 2019 vr kindercentra en gastuderbureaus De nderhandelaars namens de rganisaties van werkgevers en 1. Brancherganisatie Kinderpvang 2. Branchevereniging Maatschappelijke

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad. Juvans Maatschappelijk Werk en Dienstverlening

Jaarverslag Cliëntenraad. Juvans Maatschappelijk Werk en Dienstverlening Jaarverslag 2016 Cliëntenraad Juvans Maatschappelijk Werk en Dienstverlening Vrwrd Gewaardeerde lezer, Graag bieden we u hierbij ns jaarverslag 2016 aan zdat u geïnfrmeerd bent ver nze inbreng in het beleid

Nadere informatie

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST BESLISSING (BRUGEL-BESLISSING-20190424-90) Betreffende de richtlijnen vr de tepassing van de tariefmethdlgieën vr elektriciteit en

Nadere informatie

Herinnering Opvolging Tewerkstellingsfonds (VAP dagen)

Herinnering Opvolging Tewerkstellingsfonds (VAP dagen) DIENST BELEIDSCOÖRDINATIE Brussel, 23 april 2013 VSKO/DB/13.07 Cntact: Hans De Becker, hans.debecker@vsk.be, 02 507 08 39 Rudi Warsn, rudi.warsn@vsk.be, 02 529 04 00 Meesters-, vak- en dienstpersneel (PC

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad. Juvans Maatschappelijk Werk en Dienstverlening

Jaarverslag Cliëntenraad. Juvans Maatschappelijk Werk en Dienstverlening Jaarverslag 2017 Cliëntenraad Juvans Maatschappelijk Werk en Dienstverlening Vrwrd Gewaardeerde lezer. De cliëntenraad heeft k in 2017 weer mee kunnen werken aan het verbeteren van de dienstverlening aan

Nadere informatie

Contract gedragsverandering

Contract gedragsverandering Cntract gedragsverandering Stappenplan m je delen te bereiken Tips m je delen te bereiken Cntract vr gedragsverandering (vrbeeld) Del/gedrag Om deel te nemen aan de Dam tt Dam lp met mijn vriendengrep

Nadere informatie

Stand van zaken ontwerp gebruiksovereenkomst stedelijke infrastructuur - niet-commerciële organisaties

Stand van zaken ontwerp gebruiksovereenkomst stedelijke infrastructuur - niet-commerciële organisaties Verslag algemene vergadering jeugdraad 26 juni 2014 Aanwezig: Sisse Verstappen (vrzitter), Charltte De Decker (penningmeester), Gedele Vermeiren (schepen van jeugd), Rb Smits (dagelijks bestuur), Céline

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hoera? De rol van de OR bij de invoering van Het Nieuwe Werken

Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hoera? De rol van de OR bij de invoering van Het Nieuwe Werken Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hera? De rl van de OR bij de invering van Het Nieuwe Werken De kans is grt dat er in uw rganisatie al wrdt gesprken ver de invering van Het Nieuwe Werken. En z niet, dan

Nadere informatie

6. Opleidingskader voor de procesopleiding Informatiemanagement

6. Opleidingskader voor de procesopleiding Informatiemanagement 6. Opleidingskader vr de prcespleiding Infrmatiemanagement In het prject GROOTER wrden nder andere een aantal pleidingskaders ntwikkeld vr prcessen nder Bevlkingszrg. Hiernder wrdt het pleidingskader vr

Nadere informatie

Aanvullingen op handboek Veiligheidsladder (VL) ten behoeve van pilot

Aanvullingen op handboek Veiligheidsladder (VL) ten behoeve van pilot CvD Veiligheidsladder NEN Datum 2016-11-25 Dcumentnummer 2016-004 Betreft Aanvullingen t.b.v. Pilt Datum vastgesteld 2016-12-05 Implementatie Publicatie p website Beslissing Aanvullingen p handbek Veiligheidsladder

Nadere informatie

Leerplein. Remedial Teaching

Leerplein. Remedial Teaching Leerplein Remedial Teaching Juli 2017 Remedial teaching. Op de Willibrrdus is remedial teaching een nderdeel van de ttale ndersteuning. Onder remedial teaching (hierna te nemen rt) verstaan wij een extra

Nadere informatie

Beoogde resultaten in de beheersovereenkomst voor de periode 2012-2016

Beoogde resultaten in de beheersovereenkomst voor de periode 2012-2016 JAARPLAN 2012 Begde resultaten in de beheersvereenkmst vr de peride 2012-2016 De Vlaamse Wetenschappelijke Vereniging vr Jeugdgezndheidszrg (VWVJ) werkt aan de realisatie van de vlgende resultaatgebieden:

Nadere informatie

Stap 4: 6. Droomsessie handleiding

Stap 4: 6. Droomsessie handleiding Stap 4: 6. Drmsessie handleiding 1 Del De drmsessie is een brainstrmtechniek die als del heeft m de deelnemers vlledig ut f the bx te laten denken. De deelnemers mgen hun fantasie de vrije lp laten gaan,

Nadere informatie

Visietekst Continuïteitsmanagement Bekrachtigd tijdens Comité art.107 RELING op 13/05/2015

Visietekst Continuïteitsmanagement Bekrachtigd tijdens Comité art.107 RELING op 13/05/2015 Visietekst Cntinuïteitsmanagement Bekrachtigd tijdens Cmité art.107 RELING p 13/05/2015 Van ntslagmanagement naar cntinuïteitsmanagement Ontslagmanagement (OM) werd als methdiek binnen de psychiatrische

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 tot en met 2016

Beleidsplan 2014 tot en met 2016 Blessed Generatin Nederland Falkejacht 25 9254 EJ Hurdegaryp Beleidsplan 2014 tt en met 2016 Blessed Generatin Nederland (0511) 47 21 37 - www.blessedgeneratin.nl - inf@blessedgeneratin.nl KvK 01100560

Nadere informatie

Factsheet STOP4-7 Schooljaar

Factsheet STOP4-7 Schooljaar Factsheet STOP4-7 Schljaar 2014-2015 Tabel 1: Aantallen en respns Instelling /Lcatie Aantal deelnemers Aantal respns start en einde (%) Entréa 23 18 (78%) Nijmegen 9 6 (67%) Tiel 14 12 (86%) t Kabuterhuis

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2014/341

Statenvoorstel nr. PS/2014/341 Statenvrstel nr. PS/2014/341 Initiatiefvrstel Cde Maatschappelijke Participatie Datum Inlichtingen bij 23 april 2014 mevruw G.J. Overmeen-Bakhuis Aan Prvinciale Staten Onderwerp Initiatiefvrstel Cde Maatschappelijke

Nadere informatie

1 Opzoeken van een grond in de toepassing

1 Opzoeken van een grond in de toepassing He pas ik de gegevens in de gemeentelijke inventaris aan? //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Voorwaarden waaraan een arts moet voldoen om geaccrediteerd te worden en te blijven

Voorwaarden waaraan een arts moet voldoen om geaccrediteerd te worden en te blijven BIJLAGE 2: VOORWAARDEN VOOR ACCREDITERING Brn: http://www.riziv.be/care/nl/dctrs/accreditatin/individual accreditatin/cnditins accreditatin.htm Vrwaarden waaraan een arts met vlden m geaccrediteerd te

Nadere informatie

INHOUD. Hoofdstuk 1 Inleiding 2

INHOUD. Hoofdstuk 1 Inleiding 2 INHOUD Hfdstuk 1 Inleiding 2 Hfdstuk 2 Wat hudt die extra begeleiding in? 4 LWOO Praktijknderwijs Wie kmt ervr in aanmerking? Wie beslist daarver? Hfdstuk 3 Wat hudt het nderzek van het COB in? 7 Welke

Nadere informatie

Observatielijst: Zelfregulatie in het onderwijs

Observatielijst: Zelfregulatie in het onderwijs Observatielijst: Zelfregulatie in het nderwijs ZO! Observatielijst zelfregulatie in het nderwijs 1 Inhud 1. Inleiding 1.1 Uitgangspunten van de ZO! 1.2 Wat is de ZO!? 1.3 Het del van de ZO! 1.4 Delgrep

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 10 juli 2019 Betreft evaluatie wet op de jeugdverblijven

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 10 juli 2019 Betreft evaluatie wet op de jeugdverblijven > Returadres Pstbus 20350 2500 EJ Den Haag De Vrzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Pstbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezekadres Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag www.rijksverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

GELIJKE ONDERWIJSKANSEN LOKAAL OVERLEGPLATFORM BASISONDERWIJS GENT SECUNDAIR ONDERWIJS GENT

GELIJKE ONDERWIJSKANSEN LOKAAL OVERLEGPLATFORM BASISONDERWIJS GENT SECUNDAIR ONDERWIJS GENT GELIJKE ONDERWIJSKANSEN LOKAAL OVERLEGPLATFORM SECUNDAIR ONDERWIJS GENT GELIJKE ONDERWIJSKANSEN LOKAAL OVERLEGPLATFORM BASISONDERWIJS GENT VOORZITTER PROF. DR. MARC SPOELDERS HENRI DUNANTLAAN 1 9000 GENT

Nadere informatie

GS brief aan Provinciale Staten

GS brief aan Provinciale Staten GS brief aan Prvinciale Staten Pstadres Prvinciehuis Pstbus 90602 2509 LP Den Haag T 070-441 66 11 www.zuid-hlland.nl Datum zie verzenddatum Aan Prvinciale Staten Bijlagen 2 Onderwerp Infrmatie ver het

Nadere informatie