Woord vooraf. To-the-point. Geachte lezer,

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Woord vooraf. To-the-point. Geachte lezer,"

Transcriptie

1

2 Woord vooraf To-the-point Geachte lezer, Je hebt vandaag vast wel meer te doen. Met deze zin introduceert een grote bank haar website bij de gebruiker. Het doel van deze opmerking is om de gebruiker zo snel mogelijk te leiden naar wat hij of zij zoekt. Voor een maatschappelijk verslag gaat dit niet op. Het is immers bedoeld om een zo compleet mogelijk beeld te geven van wat de organisatie in het afgelopen jaar heeft gedaan. Dan neemt niet weg, dat we u graag to-the-point willen informeren. Helder, duidelijk, compleet. Zonder overbodige franje. U en ik hebben immers meer te doen. Of we in deze opzet zijn geslaagd, is aan u, als lezer. Eén van onze vier ambities uit ons nieuwe Strategisch Beleidsplan dat we vanaf 2018 uitvoeren, is: Blijvend leren en verbeteren.' Eventuele feedback, zodat we het volgend jaar nog beter kunnen doen, stellen we dan ook zeer op prijs. U kunt deze sturen naar onderstaand mailadres. Ik vertrouw dat dit verslag aan uw informatiebehoefte voldoet. Graag wil ik hier een ieder danken in het afgelopen jaar die zijn of haar bijdrage heeft geleverd aan de ondersteuning van de cliënten die aan ons zijn toevertrouwd. Met vriendelijke groet, Henk Prins, voorzitter Raad van Bestuur Zorggroep Charim Pagina 2 van 33

3 Inhoudsopgave DEEL I ZORGGROEP CHARIM Missie en visie Toezicht, besturing, medezeggenschap... 4 DEEL II AMBITIES EN RESULTATEN Ambities Financiën Risicobeheersing en toekomstverwachting DEEL III KWALITEITSVERSLAG LOCATIES ZORGGROEP CHARIM Leren en werken aan kwaliteit Personeelsbestand Locaties BIJLAGEN...29 A. Profiel van de organisatie B. Kerngegevens VVT en kengetallen C. Organogram D. Jaarverslag Raad van Toezicht E. Beleid en verantwoording onkosten Raad van Bestuur VASTSTELLING EN GOEDKEURING MAATSCHAPPELIJK VERSLAG...33 Pagina 3 van 33

4 Deel I Zorggroep Charim 1. Missie en visie Onze basis Ontstaan vanuit de plaatselijke kerken en gemeenten. Geworteld in de lokale samenleving. Verbonden met het christelijk geloof. Charim biedt totaalzorg: voor lichaam, geest én ziel, met een breed aanbod. Onze missie Ondersteuning van ouderen om hun eigen leven zoveel mogelijk voort te zetten zoals ze gewend zijn. Samen met de cliënt en zijn omgeving. Met toewijding, gericht op het vervullen van de persoonlijke dromen, wensen en verlangens van de cliënt. De missie van Charim is: Leven doen we samen. Onze visie Onze kernwaarden Toegewijd, Samen en Professioneel geven aan hoe wij werken aan het realiseren van onze missie. Toegewijd De liefde van God roept ons op om toegewijd te zijn aan onze medemens. Zijn dromen, wensen en verlangens zijn daarbij leidend. Daar zullen we naar blijven vragen. Met passie en creativiteit bieden we totaalzorg, met bijzondere aandacht voor levens- en zingevingsvragen. Samen Samen met de cliënt en zijn omgeving geven we zorg die aansluit bij zijn gewoonten. We werken samen met lokale kerken, gemeenten en verschillende organisaties om de leefbaarheid en zorgzaamheid in de samenleving te vergroten, voor nu en in de toekomst. Professioneel De zorg die we bieden, voldoet aan professionele standaarden. We blijven daarin en daarbij leren en verleggen onze grenzen, want onze medemens verdient het beste. Kunnen wij niet bieden wat de cliënt vraagt, dan zorgen we ervoor dat anderen de cliënt verder helpen. Ook zo bieden we zorg die verder gaat. 2. Toezicht, besturing, medezeggenschap De gekozen besturingsfilosofie, die in 2017 werd ontwikkeld, berust op de basisgedachte dat de cliënt centraal staat. Bij de cliënt, aan de basis van de organisatie, beginnen we. Onze medewerkers helpen daar onze ambities waar te maken, gericht op de tevredenheid en veiligheid van de cliënt (en zijn naaste). De locaties met de (zorg)teams vormen de basis van de organisatie. De besturing wordt daarnaast gekenmerkt door integrale managementverantwoordelijkheid op diverse hiërarchische niveaus. De besturingsfilosofie werd uitgewerkt in een organisatieontwerp, dat gedurende 2018 is geïmplementeerd. Pagina 4 van 33

5 Besturing vond in 2018 ook plaats conform het toezichtmodel, waarbij de Raad van Bestuur verantwoordelijk is en de Raad van Toezicht haar toezichthoudende taken vormgeeft. Besturing, toezicht en medezeggenschap zijn volgens de principes van de zorgbrede governance code ingericht. In 2018 werden de speerpunten uit deze code verankerd in de statuten en bijbehorende reglementen. Zo wordt toegezien op het voorkomen van belangenverstrengeling voor leden van de Raad van Toezicht en de (eenhoofdige) Raad van Bestuur. De beloningen van de Raad van Toezicht vallen binnen de normen van de Wet Normering Topinkomens (WNT), die voor Charim van toepassing is. De beloning voor de voorzitter Raad van Bestuur overschrijdt de WNT-norm. Hier is het overgangsrecht van toepassing. Toezicht De Raad bestond geheel 2018 uit vijf leden: o De heer M. van Ginkel RA (voorzitter/lid remuneratiecommissie) o De heer ir. H. de Boon (voorzitter auditcommissie financiën) o De heer J. den Heijer (voorzitter auditcommissie kwaliteit & veiligheid van de zorg) o De heer ir. J.K. Hoepel (vicevoorzitter/lid auditcommissie financiën/lid remuneratiecommissie) o Mevrouw drs. H. Wijma (lid auditcommissie kwaliteit en veiligheid) De Raad vergaderde in 2018 zes keer, in aanwezigheid van de voorzitter Raad van Bestuur. In de vergaderingen werden - naast de reguliere onderwerpen als kwaliteit en veiligheid, het jaarwerk met accountantsverslag en de begroting - ook de volgende onderwerpen besproken: statuten en reglementen van Zorggroep Charim, het organisatieontwerp en de bouwplannen van t Boveneind en De Amandelhof. Een verslag van de Raad van Toezicht over 2018 is te vinden in bijlage D. Besturing o Charim heeft een eenhoofdige Raad van Bestuur: de heer H.J. Prins. o Zijn nevenfuncties in 2018 waren: o Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Malkander, Ede o Voorzitter bestuur Stichting Sjofar, Ede o Voorzitter bestuur Reliëf, christelijke vereniging van zorgaanbieders, WoerdenLid Raad van Toezicht Stichting Christelijk-Sociaal Congres, Doorn Medezeggenschap De medezeggenschapsorganen op centraal niveau zijn: Centrale Cliëntenraad (CCR), Ondernemingsraad (OR), Verzorgende en Verpleegkundige Adviesraad (VVAR) en de Centrale Participantenraad (CPR), waarin verschillende kerken en kerkelijke gemeenten deelnemen. De medezeggenschapsorganen worden geïnformeerd over onderwerpen en ontwikkelingen die deze stakeholders rechtstreeks raken en zij brengen advies uit. Hun adviezen worden meegenomen in de besluitvorming. Wanneer van het advies wordt afgeweken, wordt dit gemotiveerd. Centrale Cliëntenraad (CCR) Er waren tien CCR-vergaderingen, twee afstemmingsoverleggen met de tien lokale cliëntenraden en acht vergaderingen met de voorzitter Raad van Bestuur. Bij twee vergaderingen met de voorzitter Raad van Bestuur was ook een delegatie van de Raad van Toezicht aanwezig. De cliëntenraad van locatie Mirtehof sloot zich opnieuw aan bij de CCR. In de CCR-vergaderingen kwamen onder meer aan de orde: o de klachtenprocedure (inclusief een kennismaking met de klachtenfunctionaris en cliëntenvertrouwenspersoon) Pagina 5 van 33

6 o het cliëntentevredenheidsonderzoek 2017 o couleur locale van locatie Groenewoude o de reviews op Zorgkaart Nederland o programma Omzien o rapportages Commissie Kwaliteit en Veiligheid o extra gelden primaire zorg o kwaliteitsplan 2018 o evaluatie convenant en herijking medezeggenschap o implementatie organisatieontwerp op de locaties o vernieuwde statuten Zorggroep Charim o jaarplan en begroting CCR 2019 o uitrol van het voedingsconcept op de locaties Input voor de verschillende onderwerpen leverden de CCR-commissies zorg, financiën en facilitaire zaken & ICT. De CCR bracht een advies uit over: o bedrijfsplan strategische uitwerking thuiszorg (positief advies) o ontwikkelen implementatieplan voor thuiszorgstrategie per locatie (ongevraagd advies) o organisatieontwerp (positief advies) o visie op welzijn (op 22 mei een negatief advies en vervolgens op 6 juli een positief advies) o jaarrekening 2017 (positief advies) o procedure 24-uurstoezicht en verblijf PG-afdelingen en kleinschalige woongroepen (positief advies) o begroting 2019 (positief advies) Samenstelling CCR In januari bestond de CCR uit: o mevrouw L. Ruyssenaars (lid dagelijks bestuur/voorzitter/ lid lokale cliëntenraad Spathodea) o de heer L. Burkink (lid dagelijks bestuur/ lid lokale cliëntenraad t Boveneind) o de heer C. van Tilborg (lid dagelijks bestuur/lid lokale cliëntenraad Elim) o de heer J. Bosman (lid lokale cliëntenraad Amandelhof) o de heer S. van Gasteren (lid lokale cliëntenraad De Tollekamp) o de heer H. Kraaij (lid lokale cliëntenraad Mirtehof) o de heer G.A. van Kruistum (lid lokale cliëntenraad De Engelenburgh) o de heer A.W. de Ronde (lid lokale cliëntenraad Groenewoude) o mevrouw E. Willemsen (lid lokale cliëntenraad De Meent) De CCR werd ambtelijk ondersteund door mevrouw M.M. van Nieuwamerongen. In februari nam mevrouw Willemsen afscheid van de CCR en ontstond er in haar plaats een vacature. Gedurende het hele jaar was er binnen de CCR een vacature voor vertegenwoordiging vanuit De Looborch. Ondernemingsraad (OR) Er waren elf vergaderingen met de voorzitter Raad van Bestuur. Bij één vergadering was een delegatie van de Raad van Toezicht aanwezig. Daarnaast vond er regelmatig een informeel overleg plaats tussen de voorzitter Raad van Bestuur en de voorzitter/vicevoorzitter van de OR. Een aantal keren was een afvaardiging van de OR aanwezig bij een overleg tussen de voorzitter Raad van Bestuur en de vakbonden. Halfjaarlijks waren er informele overleggen met de managers van de locaties. Gestart werd met informele kwartaalgesprekken met de directeur Zorg, directeur Services en directeur Behandeldienst. Twee maal was er informeel overleg met het dagelijks bestuur van de CCR. Pagina 6 van 33

7 De commissie Sociaal Beleid van de OR overlegde regelmatig met de manager P&O. De commissie Financieel en Organisatorisch Beleid had regelmatig overleg met de directeur Services. De OR nam deel aan: o werkgroep Kanteling Werktijden o stuurgroep Veilig en Vertrouwd Werken en Sturen doen we samen o werkgroep VVAR o klankbordgroep flex- en roosterbedrijf Zo kon de OR voor de genoemde onderwerpen in een vroeg stadium worden betrokken bij de vorming van beleid. In januari heeft de OR haar rol en handelen geëvalueerd. In mei en oktober volgde de OR een trainingsdag over respectievelijk de implementatie van het organisatieontwerp en de OR-verkiezingen van Daarnaast stond de OR stil bij het doel van het overleg met de Raad van Toezicht (artikel 24 van de Wet op de Ondernemingsraden). De OR heeft ingestemd met: o de vergoeding voor e-learning o de klokkenluidersregeling o het voordeelmenu 2018 o regeling voor beloning en inschaling o plan van aanpak RI&E o regeling werkschoenen De OR bracht een advies uit over: o het organisatieontwerp (positief advies) o het meerjarenbeleidsplan (positief advies) o het flex- en roosterbedrijf (positief advies) o de keuze voor ONS Nedap als cliëntendossiersysteem (positief advies) o bedrijfsplan strategische uitwerking thuiszorg (positief advies) Samenstelling OR In januari bestond de OR uit: o de heer J.J.A.M. Venes (voorzitter/functioneel beheerder) o de heer G. Kruijf (vicevoorzitter/teamleider zorg De Meent) o mevrouw J. van de Waal (secretaris/verzorgende IG) o mevrouw H. Achterberg (verzorgende IG) o mevrouw J. Davelaar (coördinator vrijwilligerswerk) o mevrouw J. van Doorn (verpleegkundige ambulant verpleegkundig team) o mevrouw C. Leusink (kok) o mevrouw Y.J. Mulder (teamleider zorg Tollekamp) o mevrouw C. J. van de Pol (verpleegkundige/evv-er) o mevrouw J.B.H.W. Zwanepol (verzorgende IG) In oktober werd afscheid genomen van de ambtelijk secretaris mevrouw A. van Dam. Zij werd opgevolgd door mevrouw B. Nap. Mevrouw R. Horstman en de heer A. de Haan verlieten in de loop van het jaar de OR, waardoor er vacatures ontstonden. Verzorgende en Verpleegkundige Adviesraad (VVAR) Medio 2018 is de VVAR geïnstalleerd, na een zorgvuldig voorbereidingsproces. Leden bereidden zich voor op hun taak en voerden oriënterende gesprekken. Samenstelling VVAR Vanaf de installatie bestaat de VVAR uit: o de heer E. de Bruin (voorzitter/verpleegkundige 4) o de heer W.L. Reede (secretaris/verpleegkundige 4) Pagina 7 van 33

8 o mevrouw J. van Maldegem (lid/verpleegkundige Ambulant Verpleegkundig Team) o mevrouw E. Hek (lid/verzorgende Individuele Gezondheidszorg/interne coach) o mevrouw E. de Gooijer (lid/eerst Verantwoordelijke Verzorgende Thuiszorg/Verzorgende Individuele Gezondheidszorg) De VVAR werd ambtelijk ondersteund door mevrouw E.M. Noordermeer. Centrale Participantenraad (CPR) Er waren twee vergaderingen met de voorzitter Raad van Bestuur. Tijdens één overleg waren vertegenwoordigers aanwezig van het Diaconaal Platform Veenendaal en het Diaconaal Platform Zeist, om de verbinding met de kerken en locaties te versterken. De voorzitter van de RvT woonde deze vergadering ook bij. Tijdens de vergaderingen kwamen de volgende onderwerpen aan de orde: o communicatie over Charim en de CPR in de kerken en kerkelijke bladen o communicatie over de CPR binnen de organisatie van Charim De CPR bracht een advies uit over: o statutenwijziging Zorggroep Charim (positief advies) Samenstelling CPR In januari bestond de CPR uit: o de heer J.J. van Dam (voorzitter/namens Gereformeerde Gemeente Veenendaal) o de heer A. Buizer (namens diaconie Hervormde Gemeente Zeist) o mevrouw H. de Doelder (namens Protestantse Gemeente Veenendaal) o de heer A.A. Huizer (namens Hervormde Gemeente Veenendaal) o de heer J. Lootens (namens Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Veenendaal) o mevr. M.M. van Schothorst (namens Hervormde Gemeente Veenendaal) o mevr. A.B. Sommer (namens diaconie Hervormde Gemeente Zeist) o de heer A. Valkenburg (namens Christelijke Gereformeerde Kerk Veenendaal) o zuster G. Verhoeven (namens Gemeenschap van Zendingsdiaconessen Amerongen) De CPR werd ambtelijk ondersteund door mevrouw M.M. van Nieuwamerongen. In 2018 trad mevrouw Van Schothorst af. Zij werd vervangen door de heer L. van den Berg. Pagina 8 van 33

9 Deel II Ambities en resultaten Het Strategisch Beleidsplan Samen voor elkaar omvat vier ambities. Deze vormen gedurende de beleidsperiode de leidraad voor ons werk. De ambities zijn: Pagina 9 van 33

10 4. Ambities Ambitie 1 Tevreden cliënt In 2018 werd in dit kader het volgende gerealiseerd: 114 reviews op Zorgkaart Nederland leverde een klantwaardering van gemiddeld 8.2 op. 90% van degenen die een review plaatsten, beveelt Charim aan. Elke locatie kreeg conform het nieuwe organisatieontwerp een eigen manager, die dichter op de zorgondersteuning zit. Hiermee beogen we de kwaliteit van zorg een stimulans te geven. Het Programma Omzien leverde een essentiële bijdrage aan de pijler Persoonsgerichte Zorg uit het kwaliteitskader en werd vertaald naar lokaal niveau. Uitgangspunt van het programma Omzien is het aansluiten bij wensen en behoeften van de cliënt. Ondersteuning werd geboden door het bieden van coaching en training op de werkvloer. Het lesprogramma 'U Woont nu hier', dat elke medewerker verplicht moet volgen, werd aangeboden aan nieuwe medewerkers. Het elektronisch cliëntdossier ONS Nedap werd geïmplementeerd, waardoor de situatie rond de cliënt beter in kaart kan worden gebracht. Ambitie 2 Tevreden medewerker In 2018 werd in dit kader het volgende gerealiseerd: Er werd gewerkt aan een sociaal veilige cultuur van leren en samenwerken, waarbij is ingezet op de ontwikkeling van de soft skills: persoonlijk leiderschap, taakvolwassenheid, goed omgaan met regelruimte en kaders en elkaar voldoende waarderen. Het programma Talent in Actie stimuleerde medewerkers en vrijwilligers om te werken aan hun persoonlijke ontwikkeling. De Charim Academie ontwikkelde zich verder met trainingen, opleidingen en workshops (zie voor een overzicht onder de kop Ambitie 3). Het programma Veilig en Vertrouwd Werken en Sturen we Samen werd vrijwel afgerond in De weerslag hiervan is te vinden in de uitkomsten van het medewerkerstevredenheidonderzoek (MTO). Daar zien we dat met name de Net Promoter Score, die tevredenheid en loyaliteit meet, verder verbeterde van -19,5 in 2017 naar -13,5 in Er werd 250 euro extra budget per medewerker beschikbaar gesteld voor eigen ontwikkeling, naast het normale opleidingsbudget. Alle medewerkers kregen een bonus en alle vrijwilligers een cadeaubon, als dank voor hun extra inspanningen. Daarmee werd invulling gegeven aan de waardering voor de medewerker. In het verzuim- en re-integratiebeleid van Zorggroep Charim stond niet de ziekte of de beperkingen centraal, maar de medewerker en zijn mogelijkheden. Bij vacatures werd intern eerst gekeken naar re-integratiekandidaten. Een zevental medewerkers kon duurzaam binnen Charim worden herplaatst. Ook na afloop van de wachttijd voor de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) volgden we de betrokken medewerkers. Bij re-integratie via het tweede spoor werd gebruikgemaakt van een drietal re-integratiebedrijven. Charim liet zich in de re-integratie ondersteunen door Human Capital Care en kocht zo nodig andere expertise en interventies in. We verwelkomden 260 nieuwe medewerkers, waarmee Charim groeide van 1541 naar 1615 medewerkers. 186 medewerkers verlieten Charim, waaronder ongeveer 100 op niveau 3 en 4. Alle vertrekkende medewerkers kregen een uitnodiging voor een exitinterview, waar 50 medewerkers gebruik van maakten. Pagina 10 van 33

11 Ambitie 3 Blijvend leren en verbeteren In 2018 werd in dit kader het volgende gerealiseerd: Charim werd gecertificeerd op het kwaliteitskeurmerk ISO 9001:2015. In 2018 vond een decubitus meting plaats. Waar nodig zetten we naar aanleiding hiervan de verpleegkundig specialist wondzorg en wondverpleegkundige in. Ook de Behandeldienst werd ingezet om decubitus te voorkomen. Verdere ontwikkeling van het kenniscentrum van Charim. Het kenniscentrum richt zich in het bijzonder op de Geriatrische Revalidatie Zorg (in samenwerking met Stichting Christelijke Zorgorganisatie Norschoten te Barneveld), zorg bij Parkinson, Gerontopsychiatrie en Palliatieve (Terminale) Zorg. Het heeft tot doel om op deze terreinen praktisch toepasbare kennis te ontwikkelen en te verspreiden en op te komen voor kwalitatief goede ouderenzorg. De hospicemedewerkers waren beschikbaar voor ondersteuning in de zorg aan cliënten op grond van de Wlz (Wet langdurige zorg). De hospicemedewerkers verzorgden spreekuren en gaven advies. Om (sociale) innovaties te stimuleren werd een innovatiefonds in het leven geroepen. De innovatie Voeding en Bewegen werd ontwikkeld. Cliënten werden bewust van de waarde van beweging in combinatie met eiwitverrijkt voedsel. Het leerklimaat binnen Charim groeide door de vele in huis ontwikkelde opleidingen. De volgende trainingen en opleidingen werden aangeboden: o Persoonlijke ontwikkeling: Durf te dromen, Stress te lijf, Nee is oké, Jezelf laten horen o Gezondheid en veiligheid: Geweldloos weerbaar, Werken tijdens de zwangerschap o Administratie en ICT: Klantgericht schrijven, Klantgericht telefoneren, Digitale omgeving o Teamontwikkeling: Begeleiding van teams door interne coaches, Intervisie EVV o Behandeldienst: Verpleegkundig specialist wondzorg, Verpleegkundig specialist geestelijk Gezondheidszorg, Psycholoog speciaal voor de Gerontopsychiatrie o Specifieke scholingstrajecten (naast het reguliere aanbod), waaronder Onbegrepen gedrag, Mondzorg, Zorg en Dwang o Diverse evenementen/inspiratiebijeenkomsten georganiseerd: Samen beslissen bij dementie, Werkplezier, Escaperoom Zorg & Dwang Aantallen Aantal gerealiseerde leerwerkplaatsen zorg-welzijn (mbo-hbo) in fte: Aantal gerealiseerde stageplaatsen zorg-welzijn (mbo-hbo) in fte: Eigen in-company traject voor verkorte opleiding tot VIG voor medewerkers met verwant diploma (loopt tot mei 2019): Eigen in-company traject opleiding Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie (afgerond december 2018): Participatie in het regionale traject VIG in de Foodvalley, verkort traject opleiding VIG voor zij-instromers: Tweede Charim-cohort dubbelkwalificatie VIG-MZ Dulon College Realisatie van trainingsdeelnames via Charim Academie: 87,32 fte 30,52 fte 14 deelnemers 12 gediplomeerden 3 deelnemers 22 deelnemers 2375 deelnames Ambitie 4 Respect voor de omgeving In 2018 werd in dit kader het volgende gerealiseerd:charim verbond zich aan de Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) ambitie van de gemeente Veenendaal. Eerste aanzetten om te komen tot papierloos vergaderen en een forse reductie van papiergebruik op de kantoren. Pagina 11 van 33

12 Een nieuw voedingsconcept werd gerealiseerd binnen De Tollekamp en zal de komende jaren in de andere locaties worden uitgerold. Binnen het voedingsconcept kan de cliënt op elk moment van de dag de gewenste maaltijd nuttigen. Daarnaast is er de mogelijkheid gecreëerd om à la carte te eten. Het voedingsconcept draagt bij aan het beperken van afval en voedselverspilling. Begonnen werd de huidige contracten door te lichten op onze MVO-ambities en deze waar mogelijk daaraan aan te passen. Daarnaast werd bij het afsluiten van nieuwe contracten gelet of deze aan onze MVO-ambities voldoen. In alle nieuwbouw- en verbouwplannen wordt voortaan een duurzaamheidsparagraaf opgenomen. Een nieuw energiecontract voor alle locaties, dat beantwoordt aan de doelstellingen zoals deze zijn geformuleerd in de Green Deal overeenkomst. Deze laatste is in maart 2019 getekend. 5. Financiën De jaarrekening 2018 wordt in een separaat document gepresenteerd. Hieronder volgt een samenvatting. Het exploitatieresultaat over 2018 is 1,4 miljoen euro. Dit is lager dan vorig jaar (2,1 miljoen euro). Hierbij moet worden opgemerkt dat het resultaat vorig jaar door de boekwinst op de verkoop van twee locaties (9,7 miljoen euro) positief is beïnvloed. Voor de besteding van de verkoopopbrengst van de twee locaties zijn voorstellen gedaan voor structurele verbeteringen in de zorg die door de Raad van Toezicht zijn goedgekeurd. In 2018 is via de bestemmingsreserve circa 2 miljoen euro ( in ,4 mln euro) van deze voorstellen gerealiseerd, wat een negatief effect heeft gehad op het financiële resultaat, dat daardoor in 2018 op negatief euro uitkomt (2017: 8,4 mln euro positief). In de exploitatie zijn een aantal ontwikkelingen te zien. De intramurale zorg wordt voor het grootste deel gefinancierd op basis van de Wlz. Deze is in 2018 met 3,5 miljoen euro gestegen. Deze stijging is met name het gevolg van de extra middelen (kwaliteitsbudget) die in het kader van het verbeteren van de kwaliteit van de verpleeghuiszorg, vanaf 2018 beschikbaar zijn gesteld. De omvang van niet-wlz-gefinancierde zorg is toegenomen door een toename van de omzet eerstelijnsverblijf en geriatrische revalidatie. Tegenover deze groei staat een daling van de omzet wijkverpleging. Om de extra omzet te kunnen realiseren en kwaliteit van zorg te borgen, is de contractformatie in 2018 uitgebreid met 68 fte. Door de voortdurende krapte op de arbeidsmarkt voor goed opgeleid zorgpersoneel kon de geplande zorgformatie echter niet volledig worden gerealiseerd. Dit heeft ertoe geleid dat in 2018 weer meer geld is uitgegeven aan personeel niet in loondienst: 2,5 miljoen euro ten opzichte van 2,3 miljoen euro in De stichting loopt kredietrisico door vorderingen, opgenomen onder handelsvorderingen, overige vorderingen en liquide middelen. Het maximale kredietrisico bedraagt 3,4 miljoen euro, geheel bestaande uit openstaande vorderingen. Het kredietrisico is geconcentreerd bij vier tegenpartijen voor een totaalbedrag van 1,7 miljoen euro. Deze tegenpartijen, het Zorgkantoor en drie zorgverzekeraars hebben altijd tijdig aan hun betalingsverplichtingen voldaan. Het renterisico is beperkt tot eventuele veranderingen in de marktwaarde van opgenomen en uitgegeven leningen. Bij deze leningen is sprake van een vast rentepercentage over de gehele looptijd. De leningen worden in principe aangehouden tot het einde van de looptijd. Charim heeft daarom als beleid om geen afgeleide financiële instrumenten te gebruiken voor beheersing van (tussentijdse) rentefluctuaties. In 2018 is voor 2,5 miljoen euro aan leningen vervroegd afgelost, waardoor het renterisico is verminderd. De verdere daling van de spaarrentes in 2018 heeft geleid tot een verdere daling van de inkomsten over de beschikbare liquide middelen. Charim houdt echter vast aan het vastgestelde, risicomijdende treasurybeleid, waardoor er in 2018 geen sprake is geweest van beleggingsproducten of de toepassing van rentebeheersingsinstrumenten. Pagina 12 van 33

13 In 2018 is de meerjarige liquiditeitsprognose herijkt, waarin ook de uitvoering van het strategisch vastgoedbeleid is meegenomen. Daarbij is het uitgangspunt een behoorlijk deel van de eigen beschikbare middelen te gebruiken voor de financiering van de investeringen in vastgoed. Ten behoeve van het financieren van deze investeringen hebben wij het voornemen om in 2019 een gewaarborgde lening aan te trekken van 25 miljoen euro. De financiële doelstellingen voor 2018 waren onder andere gericht op het handhaven van de solvabiliteit op minimaal 25%. Het resultaat over 2018 leidt er toe dat de solvabiliteit in 2018 licht is gestegen van 37,5% naar 38,7%. Daarmee is de handhavingsdoelstelling gerealiseerd. In 2019 zal de solvabiliteit naar verwachting ongeveer gelijk blijven. Het weerstandsvermogen (eigen vermogen/omzet) nam toe van 34,3% naar 36,3%. De current ratio (vlottende activa/kortlopende schulden) is gedaald van 1,9 naar 1,6. Dit is nog steeds ver boven de norm van 1,0. Verdere cijfers staan in bijlage B (vijfjarig cijferoverzicht). 6. Risicobeheersing en toekomstverwachting Algemeen beleid risicobeheersing Zorggroep Charim maakt gebruik van een integrale Planning- & Controlcyclus. Doel hiervan is de verbetering van prestatiesturing en risicomanagement, die verder gaat dan alleen de financiële prestaties en risico s. Aan het identificeren en beheersen van risico s wordt specifiek aandacht gegeven in alle plannen en eventueel hiervan afgeleide begrotingen en (management)rapportages. De basisrapportage heeft de vorm van een Balanced Score Card die is afgeleid van het strategisch beleidsplan. Aanvullend hierop zijn rapportages beschikbaar die zijn gericht op beheersing van specifieke risico s, zoals bijvoorbeeld risico s op overproductie. De rapportages worden zoveel mogelijk gekoppeld aan de integrale controlcyclus binnen Charim. Verder worden interne audits en controles binnen Charim zo veel mogelijk gebaseerd op een risicoanalyse. In 2018 werd door een brede delegatie van de Raad van Toezicht, Raad van Bestuur, management en medewerkers van Charim en haar stakeholders een algemene risicoanalyse uitgevoerd ter verbetering van de prestatiesturing en het risicomanagement. Externe analyse Door de vergrijzing neemt het aantal ouderen in ons werkgebied toe. Tegelijkertijd verandert de zorgvraag: o behoefte aan meer diversiteit in zorgdiensten en (tijdelijke) zorgvormen o meer complexe zorg in de locaties, ook meer cliënten met psychische problemen en o gedragsproblemen. verschuivingen van intramurale naar extramurale zorg en van tweede naar eerstelijnszorg, waarbij ketenzorg steeds belangrijker wordt. De ZZP 1-3 productie wordt afgebouwd. Omdat collega-instellingen ook de ZZP4 productie afbouwden, groeide deze in 2018 binnen Charim. De vraag is of deze groei doorzet en de ZZP4 op termijn binnen de Wlz blijft bestaan. De vraag naar zwaardere Wlz-zorg, tijdelijk verblijf en ouderenhuisvesting groeit. De extra middelen voor de verpleeghuiszorg leveren een forse kwaliteitsimpuls en groei. We zien een uitbreiding van ons productiebudget in het kader van de Wlz met ca. 15% in de periode 2019 tot en met Onder de noemer van waardegerichte zorg wordt bij de wijkverpleging en andere zorgvormen steeds meer gestuurd op doelmatigheid. Steeds meer kwaliteitseisen worden gekoppeld aan de hoogte van de ontvangen financiering. De concurrentie in de dagbesteding (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) neemt toe. In 2018 werden binnen de Wlz de toelatingen losgelaten. Overgegaan werd op het principe geld-volgt-cliënt. Dit biedt kansen om te groeien, maar kan ook de concurrentie doen toenemen. Pagina 13 van 33

14 Vanaf 2018 zijn de kapitaallasten (afschrijvingen, huur en / of rente) binnen de Wlz volledig gebaseerd op normatieve inventaris- en huisvestingscomponenten (NIC en NHC). Dit betekent dat vanaf 2018 bij leegstand van appartementen geen dekking meer voor de kapitaallasten van huisvesting, inventaris en ICT vanuit de Wlz wordt ontvangen. Hiernaast bestaat het risico dat de NIC- en NHC-tarieven in de toekomst onderhandelbaar worden, waardoor de tarieven en daarmee de dekking van de bijbehorende kapitaallasten lager worden dan nu het geval is. Interne analyse In 2018 heeft Charim haar financiële doelen behaald. De toename van de vraag naar zwaardere Wlz-zorg en de extra gelden die lopende 2018 ten behoeve van de implementatie Kwaliteitskader verpleeghuiszorg beschikbaar waren gesteld, zorgden voor een stijging van de omzet. Het aantal cliënten Scheiden-Wonen-en-Zorg (SWZ) is in 2018 afgenomen. Hun plaats werd ingenomen door onder meer Wlz-cliënten. Er is een toenemende vraag naar zorg in de wijk. In 2018 werd daarom een start gemaakt met het verbeteren van de wijkverpleging-organisatie van Charim. Ten aanzien van personeel blijft het werven van hoog opgeleid personeel (niveau 3 en hoger) een uitdaging, gezien de gespannen arbeidsmarkt en de hoge uitstroom van personeel. Als gevolg van de krappe arbeidsmarkt werd de geplande formatie in 2018 niet gerealiseerd. Plannen zijn ontwikkeld om het gat tussen de geplande en beschikbare formatie te dichten. De medewerkerstevredenheid is in 2018 ten opzichte van het jaar daarvoor niet op alle punten verbeterd. Wel waren er vele inspanningen om tot een hogere medewerkerstevredenheid te komen, onder meer een project rond veilig en vertrouwd werken. Dit zal blijvend aandacht hebben in programma Omzien en de training U woont nu hier. De huidige bouwtrajecten van Charim hebben invloed op de liquiditeit van de organisatie, maar blijven ruim binnen de risico s op korte termijn. Voor de langere termijn wordt in overleg met externe geldverstrekkers gewerkt aan een adequate invulling van de financieringsbehoefte vreemd vermogen. De toename van complexe zorg in locaties biedt ons de mogelijkheid om ons als kenniscentrum te specialiseren. Daarnaast zien we het als een mogelijkheid om de palliatief (terminale) zorg verder te ontwikkelen, zeker in het licht van de discussies rond euthanasie en 'voltooid leven'. Dit alles vraagt om kennisontwikkeling, nauwe samenwerking met ketenzorgpartners, nog beter opgeleide medewerkers en een perfecte samenstelling van de teams. Toekomstperspectief De komende jaren blijft Charim koers houden, zoals is beschreven in het strategisch beleidsplan Vanuit een financieel gezonde situatie en met de extra financiële middelen voor de langdurige zorg die vanaf 2017 beschikbaar worden gesteld, maakt Charim middelen vrij die ingezet worden voor structurele verbeteringen in de zorg. Een belangrijk speerpunt voor de komende jaren is het werven en behouden van personeel. Zodat we met aandacht kunnen blijven afstemmen op de persoonlijke dromen, wensen en verlangens van de cliënt. Daarnaast blijven we stevig inzetten op het professionaliseren en moderniseren van de organisatie. Een goede infrastructuur op ICT gebied is hiervoor noodzakelijk en daarom een belangrijk aandachtspunt voor de toekomst. Vanuit financieel perspectief is er sprake van positieve toekomstige resultaten. Daarnaast zijn er uitgewerkte meerjarige prognoses. Deze sluiten aan bij de ontwikkelingen in de zorg, het strategisch beleid en het strategisch vastgoedbeleid die periodiek worden herijkt. De laatste prognoses laten zien dat Charim een gezonde basis heeft neergezet voor de toekomstplannen en dat ook de ambities van de organisatie op een financieel verantwoorde wijze kunnen worden gerealiseerd. Pagina 14 van 33

15 Deel III Kwaliteitsverslag locaties Zorggroep Charim Dit kwaliteitsverslag beschrijft op hoofdlijnen hoe invulling is gegeven aan het kwaliteitsplan Het kwaliteitsverslag geeft een aanvulling op wat in de andere delen al aan de orde is gekomen. 7. Leren en werken aan kwaliteit Een format kwaliteitsrapportage werd ontwikkeld. Relevante informatie (op basis van het kwaliteitskader) wordt in 2019 ontsloten voor de locaties en de teams, zodat verbetering kan worden ingezet. De afdeling Kwaliteit voorzag deze maandrapportage van data over de Melding Incident Cliënt (MIC), waaronder medicatiemeldingen, resultaten van Prisma-onderzoek bij ernstige incidenten, Melding Incident Medewerker, in- en externe audits, inzet vrijheid beperkende maatregelen, hygiëne, ARBO, cliënttevredenheid, medewerkerstevredenheid en formele en informele klachten. De rapportage diende voor intern gebruik op de locatie en het team. De manager van de locatie besprak de rapportage met de directeur Zorg en gaf een managementreactie op de bevindingen. Voor 2019 zal de rapportage uitgebreid worden met data decubituspreventie en preventie van acute ziekenhuisopnamen. Tevens zal dan een nieuw kwaliteitsmanagementsysteem worden aangeschaft. Charim is actief in een lerend netwerk. Periodiek kwamen de voorzitters van de Raden van Bestuur en de managers Kwaliteit bijeen om ervaringen uit te wisselen en gebruik te maken van elkaars expertise. Deelnemers aan het lerend netwerk zijn, naast Charim: Amaris Zorggroep, Accolade Zorg, De Haven en Inovum. 8. Personeelsbestand 9. Locaties Hieronder volgt een verslaglegging per locatie op basis van het kwaliteitsplan Bij elke locatie zijn kwantitatieve uitkomsten op de vier veiligheidsthema s opgenomen. In het eerste cirkeldiagram is medicatieveiligheid weergegeven. In het tweede cirkeldiagram zijn drie thema s weergegeven: decubituspreventie, gemotiveerd gebruik van vrijheid beperkende maatregelen en preventie van acute ziekenhuisopname ( vastgelegde afspraken over behandeling rond het levenseinde ) Het landelijk gemiddelde decubitus ligt om en nabij 7%. Het jaar 2018 wordt gezien als een nulmeting. Voor de komende jaren zal de inspanning zijn om onder het landelijk gemiddelde uit te komen. De inzet vrijheidsbeperkende maatregelen verschilt per locatie. Dit valt te verklaren doordat er verschil is in grootte van locaties en samenstelling van locaties. Enkele locaties hebben in samenstelling meer psychogeriatrische cliënten, waarbij veelal de inzet van vrijheidsbeperkende maatregelen hoger uitkomt. Ten aanzien van het percentage vastgelegde afspraken over behandeling rond het levenseinde zal er een norm gesteld worden van 100%. Met betrekking tot de waardering van Zorgkaart Nederland is allereerst het cijfer opgenomen van Vervolgens het gemiddelde cijfer, welke tot stand komt over een periode van 4 jaar. Pagina 15 van 33

16 t Boveneind, Veenendaal t Boveneind had op Zorgkaart Nederland over 2018 een waardering van 7,5 en kwam uit op een gemiddelde waardering van % van degenen die een review gaven, beveelt deze zorginstelling aan. Dagelijks werd de cliënt gevraagd welke zorg hij wenst en of hij daarover tevreden is. Dit werd gerapporteerd in het Elektronisch Cliënten Dossier en uitvoerig besproken met de cliënt en/of mantelzorger tijdens de zorgleefplanbespreking. t Boveneind registreerde 107 medicijnincidenten. Dragonder, Veenendaal Dragonder had op Zorgkaart Nederland over 2018 een waardering van 8,4 en kwam uit op een gemiddelde waardering van % van degenen die een review gaven, beveelt deze zorginstelling aan. Signalen van verbetering werden door de Eerst Verantwoordelijk Verzorgende zelfstandig opgepakt en waar mogelijk opgelost (werken volgens het principe werkvloer centraal ). Dit was een vast agendapunt op de weekstart in het bijzijn van teamleider. Medewerkers waren in staat om hun werk zelf in te richten en hun prestaties zelf te verantwoorden. Hierdoor kreeg de teamleider meer een coachende rol. Er is veel aandacht besteed aan persoonlijke ontwikkeling en gedrag van teamleden. Dragonder registreerde 60 medicijnincidenten. Pagina 16 van 33

17 De Engelenburgh, Veenendaal De Engelenburgh had op Zorgkaart Nederland over 2018 een waardering van 8,0 en kwam uit op een gemiddelde waardering van % van degenen die een review gaven, beveelt deze zorginstelling aan. Een huiskamerproject werd gestart voor cliënten met een ZZP6 met Behandeling. Een sfeerplan voor de locatie is uitgevoerd. De Engelenburgh registreerde 338 medicijnincidenten. Pagina 17 van 33

18 De Meent, Veenendaal De Meent had op Zorgkaart Nederland over 2018 een waardering van 8,4 en kwam uit op een gemiddelde waardering van % van degenen die een review gaven, beveelt deze zorginstelling aan. Er werden familieavonden gehouden. De Meent werd gerevitaliseerd. In 2018 zijn de eerste woongroepen opgeleverd. Binnen de revitalisering van De Meent werden leefcirkels toegepast waardoor cliënten meer bewegingsvrijheid hebben. Het visitekaartje van De Meent, het Plein, werd ook aangepakt. Het Plein zal in juni 2019 klaar zijn. Er was veel aandacht voor eigenaarschap er regelruimte voor de medewerkers. Er was veel aandacht voor reflectie en dialoog onder de medewerkers. De Meent registreerde 455 medicijnincidenten. Pagina 18 van 33

19 D n Aok, Veenendaal D n Aok had op Zorgkaart Nederland over 2018 een waardering van 8,4 en kwam uit op een gemiddelde waardering van 8.6. Het aantal reviews was nog onvoldoende om een aanbevelingsscore te kunnen registreren. Er was veel aandacht voor eigenaarschap er regelruimte voor de medewerkers. Er was veel aandacht voor reflectie en dialoog onder de medewerkers. D n Aok registreerde 33 medicijnincidenten. Pagina 19 van 33

20 Elim, Amerongen Elim had op Zorgkaart Nederland over 2018 een waardering van 7,9 en kwam uit op een gemiddelde waardering van % van degenen die een review gaven, beveelt deze zorginstelling aan. Elke dag werd er gewerkt aan goede zorg, met drie aandachtspunten: kwaliteit en veiligheid op orde, Gezonde organisatie en financiën en Toegeruste medewerkers. Alle cliënten hadden een dagbestedingsprogramma. MIC-meldingen werden besproken in het werkoverleg. De MIC-meldingen namen af, maar dit vroeg nog wel om aandacht en sturing. Cliënten binnen het verzorgingshuis hoefden niet meer te verhuizen bij een complexe zorgvraag. Wekelijks werd een memo verspreid voor medewerkers, zodat er verbinding komt tussen de verschillende teams en disciplines. Elim registreerde 209 medicijnincidenten. De Tollekamp, Rhenen en De Kleine Meent, Renswoude De Tollekamp had op Zorgkaart Nederland over 2018 een waardering van 8,8 en kwam uit op een gemiddelde waardering van % van degenen die een review gaven, beveelt deze zorginstelling aan. De Kleine Meent had op Zorgkaart Nederland over 2018 een waardering van 8,5 en kwam uit op een gemiddelde waardering van 8.4. Het aantal reviews van De Kleine Meent was nog onvoldoende om een aanbevelingsscore te kunnen registreren. Kennen van de cliënten: De medewerkers van de locaties gingen actief op zoek naar het levensverhaal van de cliënten. Door het kennen van gewoonten en gebruiken, kon de zorg en Pagina 20 van 33

21 begeleiding daarop goed worden afgestemd. Mantelzorgers werden hier actief bij betrokken door hen te vragen de levensgeschiedenis van de bewoner op te schrijven en van foto s te voorzien. Passende dagbesteding: Voor iedere cliënt werd een doel opgenomen in het zorgleefplan over passende dagactiviteiten. Bijna alle cliënten zijn inmiddels gaan deelnemen aan het activiteitenprogramma op locatie, georganiseerd door het team van het WelzijnsPalet. Waar mogelijk werden vrijwilligers ingezet om individueel iets te ondernemen met een cliënt. Ook familie-inzet werd gevraagd. Multidisciplinaire samenwerking: De samenwerking tussen de behandeldienst en de zorgteams werd geïntensiveerd door een vast team van behandelaars, inclusief een verpleegkundig specialist, te verbinden aan De Tollekamp. De verpleegkundig specialist liep wekelijks visites, werd een bekend gezicht voor cliënten en medewerkers en kon zo ook preventief werken. De GZ-psycholoog verzorgde wekelijks gedragsvisites. Daarmee is de begeleiding van de cliënten meer op maat. Voor de cliënten van De Kleine Meent werd de keuze gemaakt om Volledig Pakket Thuis (VPT) mét behandeling vanuit de behandeldienst van Zorggroep Charim te gaan organiseren om de begeleiding en behandeling te verbeteren. Twee keer per jaar vond, in aanwezigheid van de betrokken disciplines, een zorgleefplanbespreking plaats. Daarin kwam zowel de zorg als het leven van de cliënt aan de orde. Deze afstemming zorgde voor eenduidigheid en versterking van de onderlinge samenwerking (ook met betrokken mantelzorgers). Inzet verpleegkundig team: Op De Tollekamp werd gestart met inzet van een verpleegkundig team op locatie, tijdens dagdiensten van maandag tot en met vrijdag. Voordeel hiervan was dat cliënten vertrouwde gezichten zagen. Door deze inzet werd de betrokken verpleegkundigen een extra uitdaging geboden in hun werk. Opleiding kwaliteitsverpleegkundigen: Alle verpleegkundigen van de locatie namen deel aan een in company scholing om opgeleid te worden tot kwaliteitsverpleegkundigen. De bedoeling is dat deze verpleegkundigen een rol gaan spelen in de kwaliteitsaudits op locatie (2 keer per jaar) en meewerken aan verbeteringen en daarin de teams coachen. Inzet van deze kwaliteitsverpleegkundigen kan over de locaties heen gerealiseerd worden. Het voedingsconcept Smaakvol bij Charim is geïmplementeerd. A la carte eten behoort nu tot de mogelijkheden. De kwaliteitsverbetercyclus werd gestart. Zowel De Tollekamp als De Kleine Meent worden 2 keer per jaar geaudit op kwaliteit van zorg en begeleiding. De leerpunten uit de audits vertaalden de kwaliteitsverpleegkundigen en het locatiemanagement naar verbetercycli. Waar nodig werd op locatie een passende scholing aangeboden (bijvoorbeeld gericht op informatie over Parkinson). Medewerkers werden gestimuleerd om vervolgscholing te volgen, zoals Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie (GVP), omgaan met onbegrepen gedrag, de opleiding tot kwaliteitsverpleegkundige, de zogenoemde 'Herfstschool' met locatiegebonden thema s en scholing voor helpenden over het geven van begeleiding aan cliënten met een dementie. Op iedere afdeling was ruimte voor één student met een beroepsbegeleidende leerweg (BBL) of beroepsopleidende leerweg (BOL). De Tollekamp registreerde 249 medicijnincidenten. De Kleine Meent registreerde 11 medicijnincidenten. Pagina 21 van 33

22 Spathodea, Zeist Spathodea had op Zorgkaart Nederland over 2018 een waardering van 7,3 en kwam uit op een gemiddelde waardering van % van degenen die een review gaven, beveelt deze zorginstelling aan. Er waren vier avonden voor mantelzorgers belegd, onder meer in het kader van de Week van de Mantelzorg. Spathodea registreerde 34 medicijnincidenten. Pagina 22 van 33

23 De Looborch, Zeist De Looborch had op Zorgkaart Nederland over 2018 een waardering van 8,0 en kwam uit op een gemiddelde waardering van % van degenen die een review gaven, beveelt deze zorginstelling aan. Door goede samenwerking met psycholoog en verpleegkundig specialist konden medewerkers persoonsgerichte psychosociale interventie toepassen, dat vastgelegd werd in het zorgdossier. Uitbreiding van de welzijnsactiviteiten van het WelzijnsPalet naar 7 dagen per week werd gerealiseerd. Op de afdeling Kleinschalig Wonen (KSW) werd structureel extra aandacht en invulling voor zinvolle dagbesteding gegeven door een collega drie maal per week vrij te plannen voor het organiseren van welzijnsactiviteiten. De Looborch registreerde 86 medicijnincidenten. Pagina 23 van 33

24 Groenewoude, Woudenberg Groenewoude had op Zorgkaart Nederland over 2018 een waardering van 7,2 en kwam uit op een gemiddelde waardering van 7.7. Het aantal reviews was nog onvoldoende om een aanbevelingsscore te kunnen registreren. Er werd een start gemaakt met het beter leren kennen van de cliënt. In het kader van het Programma Omzien werd begonnen om per cliënt een zogenoemde praatplaat in te vullen. Dit gebeurt samen met de contactpersoon. Ook werd begonnen het one page profile in het Elektronisch Cliëntendossier ONS Nedap in te vullen. Groenewoude registreerde 41 medicijnincidenten. Pagina 24 van 33

25 Mirtehof, Zeist Mirtehof had op Zorgkaart Nederland over 2018 een waardering van 8,2 en kwam uit op een gemiddelde waardering van % van degenen die een review gaven, beveelt deze zorginstelling aan. De transitie van zorg op basis van de Wlz naar wijkverpleging zette zich voort. Met uitzondering van de afdeling Meerzorg is de Charim-zorgverlening in Mirtehof in handen van een thuiszorgteam. Zij bood basiszorg (zowel thuiszorg als vanuit de Wlz). Er werd meer proactief gehandeld. Door de transitie en de verbouwing van het gebouw namen de klachten echter minder af dan gewenst. Flexibilisering van de teams huishouding vond plaats, waarbij de teams van Amandelhof en Mirtehof nu één team vormen. Mirtehof registreerde 79 medicijnincidenten. Pagina 25 van 33

26 Amandelhof, Zeist Amandelhof had op Zorgkaart Nederland over 2018 een waardering van 7,3 en kwam uit op een gemiddelde waardering van % van degenen die een review gaven, beveelt deze zorginstelling aan. Amandelhof bereidde zich voor op een ingrijpende revitalisering. Vanuit de extra beschikbare middelen werd binnen de zorgteams een zorgassistente ingezet, voor lichte zorgtaken en huishoudelijke werkzaamheden in de appartementen. Er werd een vrijwilligerscoördinator aangesteld, die in het kader van het programma Omzien een professioneel netwerk op is gaan zetten tussen de medewerker, de mantelzorger en de vrijwilliger, waarbij de cliënt centraal staat. Medicatieveiligheid was een voortdurend aandachtspunt, waardoor deze werd verbeterd. Ook de maandelijkse audits en de terugkoppeling daarvan hielpen daarbij. Inzet van een activiteitenbegeleider voor individuele begeleiding in de basiszorg werd gestart. Inzet van extra tijd voor schoonmaak van de appartementen werd gerealiseerd. De mantelzorgcoördinator ondersteunde de teams in individuele casussen, in overleg met de EVV, de verpleegkundige en de teamleider. Flexibilisering van de teams huishouding vond plaats, waarbij de teams van Amandelhof en Mirtehof nu één team vormen. Amandelhof registreerde 320 medicijnincidenten. Pagina 26 van 33

27 De onderstaande locaties vallen niet onder de werking en indicatoren van het kwaliteitskader verpleeghuiszorg. Van onderstaande locaties valt, in lijn met bovenstaande, het volgende te melden. Charim Revalidatie, Veenendaal Charim Revalidatie Veenendaal (CRV) had op Zorgkaart Nederland over 2018 een waardering van 7,9 en kwam uit op een gemiddelde waardering van 7,9. 84% van degenen die een review gaven, beveelt deze zorginstelling aan. Pagina 27 van 33

28 Charim Thuiszorg, Veenendaal Charim Thuiszorg Veenendaal had op Zorgkaart Nederland over 2018 een waardering van 8,7 en kwam uit op een gemiddelde waardering van 8,7. 97% van degenen die een review gaven, beveelt deze zorg aan Thuiszorg Veenendaal registreerde 203 medicijnincidenten. Charim Thuiszorg, Zeist Charim Thuiszorg Zeist heeft in 2018 geen reviews binnengehaald. Thuiszorg Zeist registreerde 174 medicijnincidenten Hospice De Wingerd, Amerongen Hospice De Wingerd had op Zorgkaart Nederland over 2018 een waardering van 9,9 en kwam uit op een gemiddelde waardering van 9,4. 100% van degenen die een review gaven, beveelt deze zorginstelling aan Pagina 28 van 33

29 Bijlagen A. Profiel van de organisatie Naam rechtspersoon: Zorggroep Charim Postcode en plaats: 3905 KW Veenendaal Telefoonnummer: (0318) Identificatienummer Kamer van Koophandel: adres: Website: Rechtsvorm: Stichting Stichting Zorggroep Charim bestaat uit Stichting Zorggroep Charim en Stichting Charim Vastgoed. Charim is er voor ouderen in haar werkgebied die hulp vragen om hun leven zoveel mogelijk voort te kunnen zetten als zij gewend waren. Het werkgebied omvat de regio s Veenendaal en Zeist. De hulp wordt geboden als totaalzorg (met aandacht voor lichaam, geest en ziel en met een breed aanbod) in de volgende zorgvormen: Beschut wonen Behandeling en verpleging in de wijk Tijdelijk Verblijf Geriatrische Revalidatie Zorg (GRZ) Langdurige Verpleegzorg Palliatieve (Terminale) Zorg B. Kerngegevens VVT en kengetallen 2018 Kerngegevens VVT 2018 Cliënten Intramuraal/Scheiden Wonen en Zorg Aantal Aantal intramurale cliënten met zorg en verblijf per einde verslagjaar (incl. ELV) 854 Aantal SWZ cliënten met zorg per einde verslagjaar 151 Aantal cliënten Geriatrische Revalidatie Zorg (GRZ) per einde verslagjaar 26 Capaciteit Aantal Aantal beschikbare bedden/plaatsen met verblijfszorg per einde verslagjaar 1020 Aantal beschikbare bedden/plaatsen GRZ per einde verslagjaar 30 Productie Aantal Aantal dagen met zorg en verblijf in verslagjaar (WLZ en ELV) Aantal dagen GRZ in verslagjaar 9674 Aantal dagdelen dagactiviteiten in verslagjaar, incl subs.extr.behand. en excl. WMO-zorg 2328 Aantal uren extramurale productie in verslagjaar (incl SWZ clienten, ZvW zorg, WLZ en subs.extr.behand.) Personeel Aantal Aantal personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar 1615 Aantal fte personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar 892 Bedrijfsopbrengsten Bedrag Totaal bedrijfsopbrengsten in verslagjaar Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten, Zorgverzekeringswet, GRZ en subsidies WLZ en ZvW Pagina 29 van 33

30 KENGETALLEN CHARIM Prestaties Zorggroep Charim Balanscijfers Eigen vermogen Balanstotaal Opbrengsten WLZ-gefinancierd Niet-WLZ-gefinancierd Totaal Resultaat Resultaatratio -0,89% 10,47% 3,40% 3.92% 3,52% (resultaat/opbrengsten) Liquiditeit Liquide middelen (liquide middelen/balanstotaal) 23,64% 31,25% 24,65% 22,26% 22,07% Current/quickratio 1,60 1,85 1,28 1,36 1,30 debt service coverage ratio* 1,89 1,45 2,01 1,24 1,51 *Graadmeter belangrijk voor kredietverstrekkers. Geeft het vermogen van Charim weer om uit de netto inkomsten, aflossing en rente te kunnen betalen. Moet vaak >1,2 zijn. Solvabiliteit - geconsolideerd (eigen vermogen/balanstotaal) 38,63% 37,47% 25,40% 22,32% 18,62% (eigen vermogen/totaal opbrengsten) 36,28% 34,25% 27,16% 25,27% 21,12% Pagina 30 van 33

31 C. Organogram D. Jaarverslag Raad van Toezicht De Raad heeft in 2018 zes keer vergaderd in aanwezigheid van de voorzitter Raad van Bestuur. 1 februari 2018 Voorafgaand aan vergadering voerden de leden van de Raad evenwichtige gesprekken met de teamleiders en coördinatoren van de locaties. Zij vonden het prettig een beeld te krijgen op hoe zaken in de organisatie worden beleefd. Organisatieontwerp, als uitwerking van de besturingsfilosofie, werd door de Raad goedgekeurd. Het bedrijfsplan Thuiszorg werd door de Raad goedgekeurd. 5 april 2018 De directeuren waren aanwezig en gaven een update met betrekking tot 'Veilig en Vertrouwd Werken en Sturen Doen We Samen'. De WNT-indeling van Zorggroep Charim over het jaar 2017 werd goedgekeurd. Voor 2017 is klasse 4 van toepassing. Er werd kennisgemaakt met de informatiemanager tijdens de vergadering, die de stand van zaken en plannen voor de komende periode inhoudelijk toelichtte. 17 april 2018 Een afvaardiging van de Raad was aanwezig bij zowel de gehouden CCR-vergadering als de OR-vergadering. Zonder problemen werden het accountantsverslag 2017, de geconsolideerde Jaarrekening Zorggroep Charim 2017 en het Jaardocument 2017 goedgekeurd door de Raad. Jaarrekening Charim Vastgoed 2017 werd goedgekeurd. Pagina 31 van 33

Centrale Cliëntenraad (CCR)

Centrale Cliëntenraad (CCR) Jaarplan Centrale Cliëntenraad Charim 2018 1. Inleiding De Centrale Cliëntenraad van Zorggroep Charim heeft, volgens art. 17 van het Convenant tussen lokale cliëntenraden, centrale cliëntenraad en raad

Nadere informatie

Samen voor elkaar. Strategisch Beleidsplan Zorggroep Charim

Samen voor elkaar. Strategisch Beleidsplan Zorggroep Charim Samen voor elkaar Strategisch Beleidsplan Zorggroep Charim 2018-2021 Inhoudsopgave Woord vooraf van de bestuurder... 3 1. Onze basis, missie en visie... 4 2. Onze huidige positie... 5 3. Onze kijk op de

Nadere informatie

Persoonsgerichte zorg en ondersteuning. Multidisciplinaire aanpak

Persoonsgerichte zorg en ondersteuning. Multidisciplinaire aanpak Persoonsgerichte zorg en ondersteuning De vier onderscheiden thema s (compassie, uniek zijn, autonomie en zorgdoelen) zijn voor zorgverleners richtinggevend bij kwaliteitsverbetering op het terrein van

Nadere informatie

Invulling Aster Zorg van addendum bij kwaliteitskader verpleeghuiszorg voor langdurige zorg thuis met een Wlzindicatie

Invulling Aster Zorg van addendum bij kwaliteitskader verpleeghuiszorg voor langdurige zorg thuis met een Wlzindicatie Invulling Aster Zorg van addendum bij kwaliteitskader verpleeghuiszorg voor langdurige zorg thuis met een Wlzindicatie Inleiding Aster Zorg levert huishoudelijke hulp in het kader van de WLZ. We doen dat

Nadere informatie

Jaardocument Door op onderstaande thema s te klikken komt u op de betreffende pagina, maar u kunt ook door het document scrollen.

Jaardocument Door op onderstaande thema s te klikken komt u op de betreffende pagina, maar u kunt ook door het document scrollen. Jaardocument 2018 Voor u ligt het kwaliteitsdocument van Sint Jozefoord. Hierin wordt teruggekeken op 2018. Er is gekozen voor een visualisatie van het jaarverslag met net zoveel informatie maar toegankelijker

Nadere informatie

Addendum Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg voor langdurige zorg thuis met een WLz-indicatie Zorg-wooncentrum den Bouw 2019

Addendum Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg voor langdurige zorg thuis met een WLz-indicatie Zorg-wooncentrum den Bouw 2019 Addendum Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg voor langdurige zorg thuis met een WLz-indicatie Zorg-wooncentrum den Bouw 2019 Zorg-wooncentrum den Bouw - Abersonplein 9-7231 CR Warnsveld - Telnr. 0575-522840

Nadere informatie

Toezichtvisie, toezichtkader, toetsingskader Riederborgh. 1. Inleiding. 2. Toezichtvisie

Toezichtvisie, toezichtkader, toetsingskader Riederborgh. 1. Inleiding. 2. Toezichtvisie Toezichtvisie, toezichtkader, toetsingskader Riederborgh 1. Inleiding Het vernieuwde wettelijk kader en de Zorgbrede Governancecode 2017 schrijft onder meer voor dat de raad van toezicht haar toezichtvisie,

Nadere informatie

Kwaliteitsjaarplan Locatie Reggersoord 3 en 4 Datum: augustus 2018 concept. Samen aan de slag! Gewoon goede zorg

Kwaliteitsjaarplan Locatie Reggersoord 3 en 4 Datum: augustus 2018 concept. Samen aan de slag! Gewoon goede zorg Locatie Reggersoord 3 en 4 Datum: augustus 2018 concept Samen aan de slag! Gewoon goede zorg 1 Voorwoord Dit is het kwaliteitsjaarplan van verpleeghuis Reggersoord (etages 3 en 4). Op beide etages zijn

Nadere informatie

Addendum bij kwaliteitskader verpleeghuiszorg voor langdurige zorg thuis met een Wlz-indicatie

Addendum bij kwaliteitskader verpleeghuiszorg voor langdurige zorg thuis met een Wlz-indicatie Addendum bij kwaliteitskader verpleeghuiszorg voor langdurige zorg thuis met een Wlz-indicatie Inleiding In dit addendum is beschreven wat cliënten, zorgprofessionals, zorgaanbieders en verzekeraars hebben

Nadere informatie

Titel: kwaliteitsverslag - publieksversie

Titel: kwaliteitsverslag - publieksversie Kwaliteitsverslag - publieksversie Verslag jaar 2017 Rapportagedatum 31 mei 2018 Inleiding Het kwaliteitskader 2017 van de Wet Langdurige Zorg (WLZ) voor de verpleeghuiszorg vraagt van organisaties een

Nadere informatie

In hoeverre voldoet Zorgplus aan de vereisten?

In hoeverre voldoet Zorgplus aan de vereisten? Addendum bij kwaliteitskader VVT voor langdurig zorg thuis met een Wlz- indicatie. V&V zzp 4, zonder behandeling, niet geclusterd. Leveringsvormen: mpt / overbruggingszorg. In hoeverre voldoet Zorgplus

Nadere informatie

Gewoon doen! Ook in 2018! Jaarplan 2018 SVRZ t Gasthuis

Gewoon doen! Ook in 2018! Jaarplan 2018 SVRZ t Gasthuis Gewoon doen! Ook in 2018! Jaarplan 2018 SVRZ t Gasthuis Voorwoord Net als in 2017 is de titel van het jaarplan voor SVRZ t Gasthuis in 2018 gewoon doen. De ingeslagen weg van 2017 wordt vervolgd. Gewoon

Nadere informatie

Kwaliteitsverslag 2017 Verpleeghuiszorg

Kwaliteitsverslag 2017 Verpleeghuiszorg Kwaliteitsverslag 2017 Verpleeghuiszorg Inhoud 1. Persoonsgerichte zorg en ondersteuning... 3 2. Wonen en Welzijn... 3 3. Veiligheid... 4 3.1 Decubitus... 4 3.2 Advance care planning... 4 3.3 Medicatieveiligheid...

Nadere informatie

Kwaliteitsplan Verpleeghuiszorg

Kwaliteitsplan Verpleeghuiszorg Kwaliteitsplan Verpleeghuiszorg 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Thema 1: Persoonsgerichte zorg en ondersteuning... 3 Kwaliteitsverbetering... 3 Zorgleefplan... 3 Thema 2: Multidisciplinaire aanpak... 4

Nadere informatie

Stand van zaken Kwaliteitskader Stichting Eykenburg per 1 juli 2017

Stand van zaken Kwaliteitskader Stichting Eykenburg per 1 juli 2017 Stand van zaken Kwaliteitskader Stichting Eykenburg per 1 juli 2017 Inleiding Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg is op 13 januari 2017 opgenomen in het register van het Zorginstituut Nederland (ZINL)

Nadere informatie

Kwaliteitsverslag De Friese Staten

Kwaliteitsverslag De Friese Staten Kwaliteitsverslag De Friese Staten In dit kwaliteitsverslag kunt u lezen hoe wij werken aan het verbeteren van kwaliteit. Wij werken aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg door informatie te verzamelen

Nadere informatie

TERUGBLIK. Volgt u ons al op Facebook?

TERUGBLIK. Volgt u ons al op Facebook? TERUGBLIK 2018 Volgt u ons al op Facebook? (Klik hier) ZORG EN ONDERSTEUNING WONEN EN WELZIJN VEILIGHEID LEREN EN VERBETEREN GOVERNANCE PERSONEEL HULPBRONNEN INFORMATIEGEBRUIK Deze terugblik op 2018 hebben

Nadere informatie

Bijeenkomst cliëntenraden Verpleging & Verzorging. 11 april, 13 april, 18 april, 21 april 2017

Bijeenkomst cliëntenraden Verpleging & Verzorging. 11 april, 13 april, 18 april, 21 april 2017 Bijeenkomst cliëntenraden Verpleging & Verzorging 11 april, 13 april, 18 april, 21 april 2017 Programma Welkom Korte terugblik naar bijeenkomsten in november/december 2016 en vooruitblik naar zorginkoop

Nadere informatie

Zorg aan huis met Wlz financiering. Stichting Wonen en Zorg Purmerend. Persoonlijk, betrokken en gedreven

Zorg aan huis met Wlz financiering. Stichting Wonen en Zorg Purmerend. Persoonlijk, betrokken en gedreven Zorg aan huis met Wlz financiering Stichting Wonen en Zorg Purmerend Persoonlijk, betrokken en gedreven 1 Inhoudsopgave 1. Stichting Wonen en Zorg Purmerend... 3 Locaties... 3 Missie en (zorg)visie SWZP...

Nadere informatie

Samen op koers in 2015

Samen op koers in 2015 Beeld van de prestaties Wat hebben we bereikt? Samen dienen en delen 2017-2019 Samen op koers in 2015 Jaarbericht Zorggroep Sirjon Bepalend bij onze zorgverlening is een reformatorische visie op het leven,

Nadere informatie

Kwaliteit op de bestuurstafel in het woonzorgcentrum

Kwaliteit op de bestuurstafel in het woonzorgcentrum Kwaliteit op de bestuurstafel in het woonzorgcentrum Nederlandse Businesscase sturen op kwaliteit Brussel, 20 september 2016 Even voorstellen. Diny de Bresser Voorzitter Raad van Bestuur Pieter van Pieter

Nadere informatie

Datum : Referentie : Betreft : Informatie wijkverpleging Beweging 3.0. test

Datum : Referentie : Betreft : Informatie wijkverpleging Beweging 3.0. test Raad van Bestuur Computerweg 6 3821 AB Amersfoort www.beweging3.nl Telefoonnummer: (033) 469 20 20 E-mail: klantcontactcentrum@beweging3.nl Datum : Referentie : Betreft : Informatie wijkverpleging Beweging

Nadere informatie

Kwaliteitsplan Dienstencentrum OBG 2018

Kwaliteitsplan Dienstencentrum OBG 2018 Kwaliteitsplan Dienstencentrum OBG 2018 1. Profiel Dienstencentrum OBG De kernactiviteiten van OBG bestaan uit het leveren van zorg, hulp en begeleiding aan ouderen. Iedereen die door ziekte of handicap

Nadere informatie

Aan het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport t.a.v. Taskforce Waardigheid en Trots

Aan het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport t.a.v. Taskforce Waardigheid en Trots 528.6 Aan het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport t.a.v. Taskforce Waardigheid en Trots De Meent locatie Grote Beer 10 adres 3902 HK Veenendaal 0318 58 44 44 tel fax pietervandenberg@zorggroepcharim.nl

Nadere informatie

CLIENTENRAAD HORNERHEIDE JAARPLAN 2018

CLIENTENRAAD HORNERHEIDE JAARPLAN 2018 CLIENTENRAAD HORNERHEIDE JAARPLAN 2018 Horn, november 2017 Inleiding De cliëntenraad heeft tot taak om binnen het kader van de doelstellingen van de organisatie de gemeenschappelijke belangen van de cliënten

Nadere informatie

Jaarverslag 2017 Raad van Toezicht Coloriet

Jaarverslag 2017 Raad van Toezicht Coloriet Jaarverslag 2017 Raad van Toezicht Lelystad, mei 2018 Postadres T 0320 290 500 Middenweg 5 Postbus 577 info@coloriet.nl @ 8232 JT Lelystad 8200 AN Lelystad www.coloriet.nl Inleiding Voor u ligt het jaarverslag

Nadere informatie

Kwaliteitsjaarplan Locatie : t Vonder Datum: augustus 2018 concept. Samen aan de slag! Gewoon goede zorg

Kwaliteitsjaarplan Locatie : t Vonder Datum: augustus 2018 concept. Samen aan de slag! Gewoon goede zorg Kwaliteitsjaarplan 2019 Locatie : t Vonder Datum: augustus 2018 concept Samen aan de slag! Gewoon goede zorg 1 Voorwoord Dit is het kwaliteitsjaarplan van Woonzorgcentrum t Vonder. Woonzorgcentrum t Vonder

Nadere informatie

Kwaliteitsverslag De Lindelaer 2017

Kwaliteitsverslag De Lindelaer 2017 Kwaliteitsverslag De Lindelaer 2017 Juni 2018 Inleiding Voor u ligt een kort kwaliteitsverslag van de Lindelaer over het jaar 2017. Op juni 2017 heeft de Lindelaer haar deuren geopend voor 1 ouderen met

Nadere informatie

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE PROFIEL @ VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE voor meer informatie over de functie: dhr. mr. E.G. Martinus, Bestuurssecretaris, telefoon (088) 878 98 03 of 06 207 441 66 ORGANISATIE

Nadere informatie

Jaarplan 2018 SVRZ De Blide-De Redoute- t Verlaet

Jaarplan 2018 SVRZ De Blide-De Redoute- t Verlaet Jaarplan SVRZ De Blide-De Redoute- t Verlaet BS.17.729 B Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemeen 1.1 Aanleiding voor het jaarplan 2 1.2 Doelstelling van het jaarplan 2 Hoofdstuk 2 Uitgangspunten jaarplan 2017

Nadere informatie

Cliëntenraad. Jaarverslag 2017

Cliëntenraad. Jaarverslag 2017 Cliëntenraad Jaarverslag 2017 Hunneveldweg 12 6903 ZN Zevenaar T 088-044 1999 Postadres : Postbus 12 6900 GA ZEVENAAR Internet www.liemerije.nl Mailadres clientenraad@liemerije.nl 1 Inleiding In dit jaarverslag

Nadere informatie

Kwaliteitsdag. Houten, 11 april 2017

Kwaliteitsdag. Houten, 11 april 2017 Kwaliteitsdag Houten, 11 april 2017 Programma 09:30 uur Inloop 10:00 uur Opening 10:00 11:00 uur Kwaliteitskaders 11:00 12:00 uur Inspectie voor de Gezondheidszorg 12:00 12:45 uur Lunch 12:45 13:30 uur

Nadere informatie

Cliëntenraad Viattence locatie de Speulbrink 28 januari 2015 Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 6

Cliëntenraad Viattence locatie de Speulbrink 28 januari 2015 Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 6 Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 6 Inhoudsopgave. pag 2 Samenstelling en mutaties. pag 3 Vergaderingen. pag 3 Jaarvergadering.. pag 3 Wat doet de Cliëntenraad pag 3 Scholing Cliëntenraad. pag 4 Onderwerpen

Nadere informatie

Workshop Cliëntenraad en Zorginkoop

Workshop Cliëntenraad en Zorginkoop Workshop Cliëntenraad en Zorginkoop Congres Cliëntenraden Waardigheid & Trots Bunnik, 9 oktober 2017 Ingrid Renes en Jolanda van der Heide Zorgkantoor Zilveren Kruis Workshop cliëntenraad en zorginkoop

Nadere informatie

Samen aan de slag! Gewoon goede zorg

Samen aan de slag! Gewoon goede zorg Kwaliteitsjaarplan 2018 Locatie: het Anker, het Vooronder, de Roef Datum: augustus 2018 Samen aan de slag! Gewoon goede zorg 1 Voorwoord Dit is het ( concept) kwaliteitsjaarplan van Woonzorg centrum het

Nadere informatie

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden:

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden: Concretisering Code Goed Bestuur voor Onderwijs Primair Inleiding De leden van de PO-Raad hebben in 2010 de Code Goed Bestuur vastgesteld als leidraad voor goed bestuur in het primair onderwijs. Het bestuur

Nadere informatie

Hospice Katwijk Jaarverslag 2017

Hospice Katwijk Jaarverslag 2017 Hospice Katwijk Jaarverslag 2017 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 2 2. HET RESULTAAT VAN 2017... 3 2.1 DOELSTELLINGEN 2017... 4 2.2 HET FINANCIËLE RESULTAAT... 6 Jaarverslag 2017 Hospice Katwijk 1. 1. Inleiding

Nadere informatie

Horizon Westerkim Totaal VPT MPT

Horizon Westerkim Totaal VPT MPT Inleiding. In 2017 is het kwaliteitskader verpleeghuiszorg verschenen. In 2019 is vervolgens een addendum ontwikkeld, waarin staat beschreven wat cliënten en hun naasten mogen verwachten van langdurige

Nadere informatie

Kwaliteitsverslag 2017 Zorggroep Charim

Kwaliteitsverslag 2017 Zorggroep Charim Kwaliteitsverslag 2017 Zorggroep Charim Versie 1.0 1 Inhoud Voorwoord... 5 1. Verslag Raad van Bestuur... 5 Ambitie 1: Kwaliteit van leven... 5 Ambitie 2: Kwaliteit van vastgoed... 5 Ambitie 3: Kwaliteit

Nadere informatie

Vraag en antwoord. 1. Wat typeert straks de nieuwe organisatie?

Vraag en antwoord. 1. Wat typeert straks de nieuwe organisatie? Vraag en antwoord 1. Wat typeert straks de nieuwe organisatie? 2. Maasduinen en Zorggroep Elde hebben de kwaliteit op orde en zijn financieel gezond. Waarom gaan zij samenwerken? 3. Wie is Maasduinen en

Nadere informatie

Catharina Stichting visie op zelfsturing

Catharina Stichting visie op zelfsturing Catharina Stichting visie op zelfsturing Verhalende versie Binnen Catharina Stichting werken we steeds nadrukkelijker op basis van zelfsturing. Een belangrijk uitgangspunt daarbij is dat we werken vanuit

Nadere informatie

. Langdurige zorg: VV4 t/m 7, zonder behandeling. Intramuraal en extramuraal. . Investeren in communicatie over de dagelijkse behoeften voor het team

. Langdurige zorg: VV4 t/m 7, zonder behandeling. Intramuraal en extramuraal. . Investeren in communicatie over de dagelijkse behoeften voor het team PROFIEL ZORGORGANISATIE 2 LOCATIES: TILBURG & GRONINGEN EIGEN APPARTEMENT, GEZAMELIJKE WOONKAMER. Langdurige zorg: VV4 t/m 7, zonder behandeling. Intramuraal en etramuraal ORGANISEREN VANUIT WENSEN BEWONERS

Nadere informatie

Cliëntenraad Viattence locatie Wendhorst 28 januari 2015 Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 5

Cliëntenraad Viattence locatie Wendhorst 28 januari 2015 Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 5 Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 5 Inhoudsopgave. pag 2 Samenstelling en mutaties pag 3 Vergaderingen... pag 3 Wat doet de Cliëntenraad. pag 3 Scholing Cliëntenraad pag 4 Onderwerpen pag 4 Adviezen.. pag

Nadere informatie

Jaarplan. Versie: Woonzorg Hapertse Kluis Pagina 1 van 6

Jaarplan. Versie: Woonzorg Hapertse Kluis Pagina 1 van 6 Jaarplan Bedrijfsgegevens Naam organisatie : Woonzorg Hapertse Kluis Adres : Kerkstraat 3A, 5527 EE Hapert Telefoonnummer : 0497 389 140 E-mail : info@woonzorghapertsekluis.nl Website : www.hapertsekluis.nl

Nadere informatie

Jaarplan 2017 Jaarplan 2017 RL/BD Versie

Jaarplan 2017 Jaarplan 2017 RL/BD Versie Jaarplan 2017 INLEIDING Stichting Thuiszorg Groot Limburg is toe aan alweer haar tweede jaarplan. Terugkijkend op 2016 kan worden gesteld dat de meeste doelen zoals beschreven in het jaarplan 2016 gerealiseerd:

Nadere informatie

CLIENTENRAAD HORNERHEIDE JAARPLAN 2019

CLIENTENRAAD HORNERHEIDE JAARPLAN 2019 CLIENTENRAAD HORNERHEIDE JAARPLAN 2019 Horn, oktober 2018 Inleiding De cliëntenraad heeft tot taak om binnen het kader van de doelstellingen van de organisatie de gemeenschappelijke belangen van de cliënten

Nadere informatie

Profiel Lid Raad van Toezicht

Profiel Lid Raad van Toezicht Profiel Lid Raad van Toezicht Profielschets lid Raad van Toezicht Liemerije Liemerije is sinds 1976 het adres voor ouderenzorg in de Liemers. Onze cliënten zijn bij onze deskundige medewerkers in goede

Nadere informatie

Samen aan de slag! Gewoon goede zorg

Samen aan de slag! Gewoon goede zorg Woonzorgcentrum de Menning Datum: Juli 2018 H. C. H. Gaarman Samen aan de slag! Gewoon goede zorg 1 Voorwoord Jaarplan Menning 2019 Het jaarplan 2019 werkt door op het jaarplan 2018. Het gedachtengoed

Nadere informatie

ZZP s Lichamelijk Gehandicapten (LG 4-6) Volledig Pakket Thuis (VPT 4-6) Modulair Pakket Thuis (MPT) Geriatrische Revalidatiezorg (GRZ)

ZZP s Lichamelijk Gehandicapten (LG 4-6) Volledig Pakket Thuis (VPT 4-6) Modulair Pakket Thuis (MPT) Geriatrische Revalidatiezorg (GRZ) Cliëntgegevens 2017 Financiering Intramuraal/ Extramuraal Zorgproductgroep Wlz Intramuraal Extramuraal ZZP s Verpleging & Verzorging Dementie (VV 5 en 7) ZZP s Verpleging & Verzorging Somatiek (VV 1-4,

Nadere informatie

Cliëntenraad Viattence locatie de Klaarbeek 28 januari 2015 Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 6

Cliëntenraad Viattence locatie de Klaarbeek 28 januari 2015 Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 6 Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 6 Inhoudsopgave... pag 2 Samenstelling en mutaties pag 3 Vergaderingen pag 3 Jaarvergadering. pag 3 Wat doet de Cliëntenraad.. pag 3 Scholing Cliëntenraad. pag 4 Onderwerpen..

Nadere informatie

Met deze aanbieders wordt in dialoog bekeken of en op welke wijze de uitkomsten van de proeftuin meegewogen kan worden. 1

Met deze aanbieders wordt in dialoog bekeken of en op welke wijze de uitkomsten van de proeftuin meegewogen kan worden. 1 TOELICHTING MONITOR 2017 Onderdeel Kwaliteit Thema/onderdeel 1. Basis versterken Toelichting a. Het resultaat van het meest recente IGZonderzoek is voldoende Als voldoende wordt beschouwd dat de zorgaanbieder

Nadere informatie

Kwaliteitsjaarverslag 2017

Kwaliteitsjaarverslag 2017 Kwaliteitsjaarverslag 2017 Stichting tot oprichting en instandhouding van bejaardenoorden en verzorgingstehuizen uitgaande van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland h.o.d.n. Huize Winterdijk te Gouda.

Nadere informatie

Centrale Cliëntenraad. Jaarverslag 2018

Centrale Cliëntenraad. Jaarverslag 2018 Centrale Cliëntenraad Jaarverslag 2018 vastgesteld in de CCR vergadering d.d. 19 maart 2019 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina 2 1. Inleiding pagina 3 2. Werkzaamheden centrale cliëntenraad pagina 3 a.

Nadere informatie

Klaar om te wenden. Jaarbericht 2013

Klaar om te wenden. Jaarbericht 2013 Klaar om te wenden Jaarbericht 2013 De zeilterm klaar om te wenden wordt gebruikt om een overstag aan te kondigen, zodat de bemanning voorbereidingen kan treffen. Bij een overstag draait de voorsteven

Nadere informatie

Bijeenkomst cliëntenraden Verpleging & Verzorging. 13 juli 2018 Nieuwegein, 17 juli 2018 Zwolle

Bijeenkomst cliëntenraden Verpleging & Verzorging. 13 juli 2018 Nieuwegein, 17 juli 2018 Zwolle Bijeenkomst cliëntenraden Verpleging & Verzorging 13 juli 2018 Nieuwegein, 17 juli 2018 Zwolle Programma Welkom Kwaliteitskader verpleeghuiszorg Zorginkoop 2019 in relatie tot kwaliteitskader verpleeghuiszorg

Nadere informatie

Jaarverslag 2016 Centrale Cliëntenraad Kalorama

Jaarverslag 2016 Centrale Cliëntenraad Kalorama Jaarverslag 2016 Centrale Cliëntenraad Kalorama Inhoudsopgave 1. Voorwoord pag. 3 2. Samenstelling Centrale Cliëntenraad pag. 4 3. Bevoegdheden van de cliëntenraad pag. 5 4. Activiteiten 4.1 Vergaderingen

Nadere informatie

Bestuurlijke afspraken Investeren in kwaliteit verpleeghuiszorg : zinvolle daginvulling en deskundig personeel.

Bestuurlijke afspraken Investeren in kwaliteit verpleeghuiszorg : zinvolle daginvulling en deskundig personeel. Bestuurlijke afspraken Investeren in kwaliteit verpleeghuiszorg : zinvolle daginvulling en deskundig personeel. Datum: Partijen: ActiZ, organisatie van zorgondernemers Zorgverzekeraars Nederland (ZN) De

Nadere informatie

POPULAIR 2015 JAARVERSLAG

POPULAIR 2015 JAARVERSLAG POPULAIR JAARVERSLAG 2015 De Heer beschermt je. Hij gaat met je mee, bij Hem ben je veilig. Er overkomt je geen kwaad, niet overdag en niet in de nacht. Psalm 121:5,6 (BGT) Voor meer informatie en de totstandkoming

Nadere informatie

Dialoog belanghebbenden. Uitgiftedatum: Juli 2015 Definitief Concept Revisienummer: Datum vaststelling directie overleg: Evaluatiedatum:

Dialoog belanghebbenden. Uitgiftedatum: Juli 2015 Definitief Concept Revisienummer: Datum vaststelling directie overleg: Evaluatiedatum: Document Uitgiftedatum: Juli 2015 Definitief Concept Revisienummer: Datum vaststelling directie overleg: Evaluatiedatum: Dialoog belanghebbenden Inleiding De belanghebbenden van SGL zijn op centraal niveau

Nadere informatie

Kwaliteitsverslag verpleeghuiszorg. ViVa! Zorggroep 2017

Kwaliteitsverslag verpleeghuiszorg. ViVa! Zorggroep 2017 Kwaliteitsverslag verpleeghuiszorg ViVa! Zorggroep 2017 28 juni 2018 Inleiding Vanaf januari 2017 is het kwaliteitskader verpleeghuiszorg de kwaliteitsstandaard voor de langdurige zorg. Dit betreft de

Nadere informatie

Thuiszorg. Pieter van Foreest Zorg Thuis. Zo lang mogelijk Thuis...

Thuiszorg. Pieter van Foreest Zorg Thuis. Zo lang mogelijk Thuis... Thuiszorg Pieter van Foreest Zorg Thuis Zo lang mogelijk Thuis... Welkom bij Pieter van Foreest Wij willen u van harte welkom heten bij Pieter van Foreest. Iedereen wil het liefst zo lang mogelijk zelfstandig

Nadere informatie

Jaardocument. Stichting Zorggroep Charim

Jaardocument. Stichting Zorggroep Charim Jaardocument 2017 Stichting Zorggroep Charim 2 Regelgevend kader van dit jaarverslag Dit jaarverslag is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi, de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving

Nadere informatie

Publicatie Personeelssamenstelling WelThuis

Publicatie Personeelssamenstelling WelThuis Bezoekadres Antwerpseweg 7 2803 PB Gouda Postadres Postbus 571 2800 AN Gouda T: 088-42 62 100 E: info@welthuis.nl www.welthuis.nl Publicatie Personeelssamenstelling WelThuis WelThuis is een innovatieve

Nadere informatie

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner Beleidsplan Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode 2012 2016 De cliënt als partner 1 Inleiding De cliënt als partner In de afgelopen beleidsperiode heeft er in het Martini Ziekenhuis een verandering van

Nadere informatie

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering Profielschets lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering Liemerije Liemerije is sinds 1976 het adres voor ouderenzorg in

Nadere informatie

Persoonlijke zorg en begeleiding Voor mensen met dementie dichtbij huis. Kwaliteitsplan

Persoonlijke zorg en begeleiding Voor mensen met dementie dichtbij huis. Kwaliteitsplan Persoonlijke zorg en begeleiding Voor mensen met dementie dichtbij huis Kwaliteitsplan 2017-1 1 Inhoudsopgave Inhoud 1 Inhoudsopgave... 2 2 Introductie... 3 2.1 Visie, missie en leidende principes... 3

Nadere informatie

Plan van aanpak Waardigheid en Trots zinvolle daginvulling en deskundig personeel

Plan van aanpak Waardigheid en Trots zinvolle daginvulling en deskundig personeel April 2016 Plan van aanpak Waardigheid en Trots zinvolle daginvulling en deskundig personeel Inleiding: Het project Waardigheid en Trots biedt verpleeghuisinstellingen een subsidietraject aan om te komen

Nadere informatie

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid Profielschets lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid Liemerije Liemerije is sinds 1976 het

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF JANUARI Geachte lezer,

NIEUWSBRIEF JANUARI Geachte lezer, NIEUWSBRIEF JANUARI 2018 Geachte lezer, We hebben de decembermaand weer (bijna) achter ons. De jaarwisseling brengt ons in 2018. Iedere jaarwisseling gaat gepaard met de beste wensen. Dat kan kort en bondig

Nadere informatie

Cliëntenraad Viattence locatie Wezep 2 februari 2015 Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 5

Cliëntenraad Viattence locatie Wezep 2 februari 2015 Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 5 Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 5 Inhoudsopgave pag 2 Samenstelling en mutaties pag 3 Vergaderingen. pag 3 Wat doet de Cliëntenraad. pag 3 Scholing Cliëntenraad pag 4 Onderwerpen... pag 4 Adviezen... pag

Nadere informatie

Bijeenkomst cliëntenraden Verpleging & Verzorging. 23 november, 27 november, 7 december, 12 december 2017

Bijeenkomst cliëntenraden Verpleging & Verzorging. 23 november, 27 november, 7 december, 12 december 2017 Bijeenkomst cliëntenraden Verpleging & Verzorging 23 november, 27 november, 7 december, 12 december 2017 Programma Welkom Zorginkoop 2018 Kwaliteitskader verpleeghuiszorg Pauze Workshop Plenaire afsluiting

Nadere informatie

Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg H an d re ik in g vo o r c l i ën te n r a d e n. w w w. l o c. n l Uitgave: oktober 2017 Het kwaliteitskader is een uitgave van het Zorginstituut Nederland d.d. 13.01.2017

Nadere informatie

Lid Raad van Toezicht Aandachtgebieden financiën, bedrijfsvoering en vastgoed

Lid Raad van Toezicht Aandachtgebieden financiën, bedrijfsvoering en vastgoed Vacature Lid Raad van Toezicht Aandachtgebieden financiën, bedrijfsvoering en vastgoed Stichting De Waalboog Nijmegen 13 maart 2019 1 Stichting De Waalboog Stichting De Waalboog is één van de grote Nijmeegse

Nadere informatie

Voorstel pilot naar aanleiding van plan Waardigheid en trots. Liefdevolle zorg. Voor onze ouderen

Voorstel pilot naar aanleiding van plan Waardigheid en trots. Liefdevolle zorg. Voor onze ouderen Voorstel pilot naar aanleiding van plan Waardigheid en trots. Liefdevolle zorg. Voor onze ouderen Gegevens zorgaanbieder: Zorgfederatie Oldenzaal Fonteinstraat 55 7573 CG Oldenzaal Directeur Bestuurder

Nadere informatie

Kwaliteitsplan Dienstencentrum OBG 2019

Kwaliteitsplan Dienstencentrum OBG 2019 Kwaliteitsplan Dienstencentrum OBG 2019 1. Profiel Dienstencentrum OBG De kernactiviteiten van OBG bestaan uit het leveren van zorg, hulp en begeleiding aan ouderen. Iedereen die door ziekte of handicap

Nadere informatie

Hilverzorg. Zelforganiseren

Hilverzorg. Zelforganiseren Hilverzorg Zelforganiseren Profiel HilverZorg biedt veelzijdige (ouderen)zorg, ondersteuning en aangepaste woonvormen. Dichtbij, in de eigen vertrouwde omgeving van onze klanten. Met kleinschalige, integrale

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 CLIËNTENRAAD

JAARVERSLAG 2013 CLIËNTENRAAD JAARVERSLAG 2013 CLIËNTENRAAD Jaarverslag Cliëntenraad De Pieter Raat Stichting 2013 1 Jaarverslag Cliëntenraad De Pieter Raat Stichting 2013 2 INHOUDSOPGAVE Inleiding 5 Doelstelling 6 Samenstelling van

Nadere informatie

Langdurige zorg thuis bij Avoord AanHuis Postbus PH Etten-Leur

Langdurige zorg thuis bij Avoord AanHuis Postbus PH Etten-Leur Langdurige zorg thuis bij Avoord AanHuis 2018 Postbus 10001 4871 PH Etten-Leur 076 532 50 00 www.avoord.nl 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Persoonsgerichte zorg en ondersteuning... 3 Multidisciplinaire

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 11 oktober 2011 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 11 oktober 2011 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 25 VX DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Centrale Cliëntenraad. Jaarverslag 2017

Centrale Cliëntenraad. Jaarverslag 2017 Centrale Cliëntenraad Jaarverslag 2017 vastgesteld in de CCR vergadering d.d. 27 maart 2018 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina 2 1. Inleiding pagina 3 2. Werkzaamheden centrale cliëntenraad pagina 4 a.

Nadere informatie

Ontwikkelplan Omgaan met onbegrepen gedrag

Ontwikkelplan Omgaan met onbegrepen gedrag Ontwikkelplan 2017-2018 Omgaan met onbegrepen gedrag 1a. Niveau Ervaren kwaliteit van leven door de cliënt. 1b. Kwaliteitsthema Interventies bij probleemgedrag 1c. Aard van de afspraak Nieuw 2. Doelstelling

Nadere informatie

VISIE OP TOEZICHT LAVERHOF

VISIE OP TOEZICHT LAVERHOF VISIE OP TOEZICHT LAVERHOF Inleiding De raad van toezicht van Laverhof heeft de wettelijke taak toezicht te houden op de besturing door de raad van bestuur en op de algemene gang van zaken binnen Laverhof

Nadere informatie

POPULAIR 2016 JAARVERSLAG

POPULAIR 2016 JAARVERSLAG POPULAIR JAARVERSLAG 2016 Werp je brood uit over het water, want je vindt het later weer terug. Bewaar je brood in zeven delen, zelfs in acht, want je weet niet welke ramp de aarde treffen zal. Prediker

Nadere informatie

De client centraal in de langdurige zorg

De client centraal in de langdurige zorg De client centraal in de langdurige zorg inbreng clientenperspectief bij zorginstellingen Nienke Zwennes Anouk Segond von Banchet Inhoud 1.Wat is het doel van medezeggenschap 2. Wat willen we regelen?

Nadere informatie

Addendum bij Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg voor langdurige zorg thuis met een Wlz-indicatie

Addendum bij Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg voor langdurige zorg thuis met een Wlz-indicatie Addendum bij Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg voor langdurige zorg thuis met een Wlz-indicatie Inleiding Het Zorginstituut heeft aan relevante partijen de opdracht gegeven om op basis van het Kwaliteitskader

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1. Inleiding. 2 Verschillende cliëntenraden 2.1 Historie 2.2 Doelstelling locatiecliëntenraad 2.3 Samenstelling 2.

INHOUDSOPGAVE. 1. Inleiding. 2 Verschillende cliëntenraden 2.1 Historie 2.2 Doelstelling locatiecliëntenraad 2.3 Samenstelling 2. Werkplan 2018 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2 Verschillende cliëntenraden 2.1 Historie 2.2 Doelstelling locatiecliëntenraad 2.3 Samenstelling 2.4 Werkwijze 3. Activiteiten 2018 3.1 Algemeen 3.2 Werkplan 2018

Nadere informatie

Personeelssamenstelling

Personeelssamenstelling Personeelssamenstelling 29-6-2017 1 Inleiding In het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg van Zorginstituut Nederland van 13 januari 2017 is als vereiste opgenomen dat elke zorgorganisatie voor 1 juli 2017

Nadere informatie

Lelie zorggroep en het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

Lelie zorggroep en het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg Lelie zorggroep en het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg In januari 2017 is het nieuwe Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg vastgesteld. Dit kader geldt voor de intramurale zorg. Hieronder vallen ook de huizen

Nadere informatie

Aanvulling 2019 bij inkoopkader Wlz juni 2018

Aanvulling 2019 bij inkoopkader Wlz juni 2018 Aanvulling 2019 bij inkoopkader Wlz 2018-2020 7 juni 2018 Programma Het programma bestaat uit 2 delen: Deel 1: Algemeen deel voor GZ, GGZ en VV Korte pauze Deel 2: Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg Regiovisie

Nadere informatie

Profielschets leden Raad van Toezicht Carintreggeland

Profielschets leden Raad van Toezicht Carintreggeland Profielschets leden Raad van Toezicht Carintreggeland Informatie over de organisatie Carintreggeland is een vitale, sociaal maatschappelijke onderneming op het gebied van Wonen, Welzijn en Zorg met als

Nadere informatie

Woonzorgcentrum. Meerjarenbeleid woonzorgcentrum Sint Anna 2012-2016

Woonzorgcentrum. Meerjarenbeleid woonzorgcentrum Sint Anna 2012-2016 Woonzorgcentrum Meerjarenbeleid woonzorgcentrum Sint Anna 2012-2016 Uniek zijn en uniek blijven Vanaf de oprichting van Stichting Sint Anna in 1976 door de Zusters van Julie Postel, is het woonzorgcentrum

Nadere informatie

Doelgroepenbeleid Zorgvilla Huize Dahme

Doelgroepenbeleid Zorgvilla Huize Dahme Doelgroepenbeleid Zorgvilla Huize Dahme Levensgericht zorgaanbod Een zorgaanbod ontwikkelen dat goed aansluit bij de zorg van onze Gasten. Dat is het doel van ons doelgroepenbeleid. Het verhoogt de kwaliteit

Nadere informatie

Aanvulling 2019 bij inkoopkader Wlz

Aanvulling 2019 bij inkoopkader Wlz Aanvulling 2019 bij inkoopkader Wlz 2018-2020 1 juni 2018 Marti Paardekooper / Marjolein Itjeshorst Bregje Schouten Inhoudsopgave 1 Visie en beleid van Zilveren Kruis Zorgkantoor 2 Aanvulling 2019 op het

Nadere informatie

ADDENDUM VERPLEEGHUISZORG THUIS

ADDENDUM VERPLEEGHUISZORG THUIS Addendum verpleeghuiszorg thuis Inleiding Op 13 januari 2017 is het kwaliteitskader verpleeghuiszorg verschenen. Eén van de ontwikkelopdrachten was om een aangepaste versie te maken voor de extramurale

Nadere informatie

Financiële Zorgthermometer - 1 e kwartaal 2015 -

Financiële Zorgthermometer - 1 e kwartaal 2015 - Financiële Zorgthermometer - 1 e kwartaal 2015 - Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending Utrecht, maart 2015 Agenda Managementsamenvatting Generieke resultaten Sectorresultaten:

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF FEBRUARI Geachte lezer,

NIEUWSBRIEF FEBRUARI Geachte lezer, NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2018 Geachte lezer, Deze bijdrage van me wordt geschreven terwijl de koolmezen al aan het fluiten zijn in de tuin. De dagen worden ook weer langer en de temperatuur is erg zacht voor

Nadere informatie

Personeel Talma Urk. Waar wij voor staan. We zijn trots op Talma

Personeel Talma Urk. Waar wij voor staan. We zijn trots op Talma Personeel Talma Urk Waar wij voor staan Ondersteuning van de cliënt in het voortzetten van het leven zoals hij gewend was. Wij bieden op Urk kwalitatief goede zorg. Wij leveren een totaalpakket uitgaande

Nadere informatie

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur Informatieprotocol Datum: 27 april 2010 Aan: Raad van toezicht Van: Raad van bestuur Kenmerk: II-1.1/10.78.1n 1. Inleiding De RvT en de RvB van de St. Anna Zorggroep achten het van belang dat de RvT tijdig

Nadere informatie

Kwaliteitsverslag 2017 Zorg-wooncentrum den Bouw

Kwaliteitsverslag 2017 Zorg-wooncentrum den Bouw Kwaliteitsverslag 2017 Zorg-wooncentrum den Bouw Zorg-wooncentrum den Bouw - Abersonplein 9-7231 CR Warnsveld - Telnr. 0575-522840 - Faxnr. 0575-571635 E-mail: info@denbouw.net IBAN: NL19 RABO 0376750235

Nadere informatie

Toezichtkader Raad van Commissarissen. Stichting Woningcorporatie Plicht Getrouw. Identificatie:

Toezichtkader Raad van Commissarissen. Stichting Woningcorporatie Plicht Getrouw. Identificatie: Toezichtkader Raad van Commissarissen Stichting Woningcorporatie Plicht Getrouw Identificatie: Versie: februari 2019 Vastgesteld in vergadering RvC d.d.: 18 februari 2019 Gecommuniceerd met Bestuur: februari

Nadere informatie