Woord vooraf. To-the-point. Geachte lezer,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Woord vooraf. To-the-point. Geachte lezer,"

Transcriptie

1

2 Woord vooraf To-the-point Geachte lezer, Je hebt vandaag vast wel meer te doen. Met deze zin introduceert een grote bank haar website bij de gebruiker. Het doel van deze opmerking is om de gebruiker zo snel mogelijk te leiden naar wat hij of zij zoekt. Voor een maatschappelijk verslag gaat dit niet op. Het is immers bedoeld om een zo compleet mogelijk beeld te geven van wat de organisatie in het afgelopen jaar heeft gedaan. Dan neemt niet weg, dat we u graag to-the-point willen informeren. Helder, duidelijk, compleet. Zonder overbodige franje. U en ik hebben immers meer te doen. Of we in deze opzet zijn geslaagd, is aan u, als lezer. Eén van onze vier ambities uit ons nieuwe Strategisch Beleidsplan dat we vanaf 2018 uitvoeren, is: Blijvend leren en verbeteren.' Eventuele feedback, zodat we het volgend jaar nog beter kunnen doen, stellen we dan ook zeer op prijs. U kunt deze sturen naar onderstaand mailadres. Ik vertrouw dat dit verslag aan uw informatiebehoefte voldoet. Graag wil ik hier een ieder danken in het afgelopen jaar die zijn of haar bijdrage heeft geleverd aan de ondersteuning van de cliënten die aan ons zijn toevertrouwd. Met vriendelijke groet, Henk Prins, voorzitter Raad van Bestuur Zorggroep Charim Pagina 2 van 33

3 Inhoudsopgave DEEL I ZORGGROEP CHARIM Missie en visie Toezicht, besturing, medezeggenschap... 4 DEEL II AMBITIES EN RESULTATEN Ambities Financiën Risicobeheersing en toekomstverwachting DEEL III KWALITEITSVERSLAG LOCATIES ZORGGROEP CHARIM Leren en werken aan kwaliteit Personeelsbestand Locaties BIJLAGEN...29 A. Profiel van de organisatie B. Kerngegevens VVT en kengetallen C. Organogram D. Jaarverslag Raad van Toezicht E. Beleid en verantwoording onkosten Raad van Bestuur VASTSTELLING EN GOEDKEURING MAATSCHAPPELIJK VERSLAG...33 Pagina 3 van 33

4 Deel I Zorggroep Charim 1. Missie en visie Onze basis Ontstaan vanuit de plaatselijke kerken en gemeenten. Geworteld in de lokale samenleving. Verbonden met het christelijk geloof. Charim biedt totaalzorg: voor lichaam, geest én ziel, met een breed aanbod. Onze missie Ondersteuning van ouderen om hun eigen leven zoveel mogelijk voort te zetten zoals ze gewend zijn. Samen met de cliënt en zijn omgeving. Met toewijding, gericht op het vervullen van de persoonlijke dromen, wensen en verlangens van de cliënt. De missie van Charim is: Leven doen we samen. Onze visie Onze kernwaarden Toegewijd, Samen en Professioneel geven aan hoe wij werken aan het realiseren van onze missie. Toegewijd De liefde van God roept ons op om toegewijd te zijn aan onze medemens. Zijn dromen, wensen en verlangens zijn daarbij leidend. Daar zullen we naar blijven vragen. Met passie en creativiteit bieden we totaalzorg, met bijzondere aandacht voor levens- en zingevingsvragen. Samen Samen met de cliënt en zijn omgeving geven we zorg die aansluit bij zijn gewoonten. We werken samen met lokale kerken, gemeenten en verschillende organisaties om de leefbaarheid en zorgzaamheid in de samenleving te vergroten, voor nu en in de toekomst. Professioneel De zorg die we bieden, voldoet aan professionele standaarden. We blijven daarin en daarbij leren en verleggen onze grenzen, want onze medemens verdient het beste. Kunnen wij niet bieden wat de cliënt vraagt, dan zorgen we ervoor dat anderen de cliënt verder helpen. Ook zo bieden we zorg die verder gaat. 2. Toezicht, besturing, medezeggenschap De gekozen besturingsfilosofie, die in 2017 werd ontwikkeld, berust op de basisgedachte dat de cliënt centraal staat. Bij de cliënt, aan de basis van de organisatie, beginnen we. Onze medewerkers helpen daar onze ambities waar te maken, gericht op de tevredenheid en veiligheid van de cliënt (en zijn naaste). De locaties met de (zorg)teams vormen de basis van de organisatie. De besturing wordt daarnaast gekenmerkt door integrale managementverantwoordelijkheid op diverse hiërarchische niveaus. De besturingsfilosofie werd uitgewerkt in een organisatieontwerp, dat gedurende 2018 is geïmplementeerd. Pagina 4 van 33

5 Besturing vond in 2018 ook plaats conform het toezichtmodel, waarbij de Raad van Bestuur verantwoordelijk is en de Raad van Toezicht haar toezichthoudende taken vormgeeft. Besturing, toezicht en medezeggenschap zijn volgens de principes van de zorgbrede governance code ingericht. In 2018 werden de speerpunten uit deze code verankerd in de statuten en bijbehorende reglementen. Zo wordt toegezien op het voorkomen van belangenverstrengeling voor leden van de Raad van Toezicht en de (eenhoofdige) Raad van Bestuur. De beloningen van de Raad van Toezicht vallen binnen de normen van de Wet Normering Topinkomens (WNT), die voor Charim van toepassing is. De beloning voor de voorzitter Raad van Bestuur overschrijdt de WNT-norm. Hier is het overgangsrecht van toepassing. Toezicht De Raad bestond geheel 2018 uit vijf leden: o De heer M. van Ginkel RA (voorzitter/lid remuneratiecommissie) o De heer ir. H. de Boon (voorzitter auditcommissie financiën) o De heer J. den Heijer (voorzitter auditcommissie kwaliteit & veiligheid van de zorg) o De heer ir. J.K. Hoepel (vicevoorzitter/lid auditcommissie financiën/lid remuneratiecommissie) o Mevrouw drs. H. Wijma (lid auditcommissie kwaliteit en veiligheid) De Raad vergaderde in 2018 zes keer, in aanwezigheid van de voorzitter Raad van Bestuur. In de vergaderingen werden - naast de reguliere onderwerpen als kwaliteit en veiligheid, het jaarwerk met accountantsverslag en de begroting - ook de volgende onderwerpen besproken: statuten en reglementen van Zorggroep Charim, het organisatieontwerp en de bouwplannen van t Boveneind en De Amandelhof. Een verslag van de Raad van Toezicht over 2018 is te vinden in bijlage D. Besturing o Charim heeft een eenhoofdige Raad van Bestuur: de heer H.J. Prins. o Zijn nevenfuncties in 2018 waren: o Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Malkander, Ede o Voorzitter bestuur Stichting Sjofar, Ede o Voorzitter bestuur Reliëf, christelijke vereniging van zorgaanbieders, WoerdenLid Raad van Toezicht Stichting Christelijk-Sociaal Congres, Doorn Medezeggenschap De medezeggenschapsorganen op centraal niveau zijn: Centrale Cliëntenraad (CCR), Ondernemingsraad (OR), Verzorgende en Verpleegkundige Adviesraad (VVAR) en de Centrale Participantenraad (CPR), waarin verschillende kerken en kerkelijke gemeenten deelnemen. De medezeggenschapsorganen worden geïnformeerd over onderwerpen en ontwikkelingen die deze stakeholders rechtstreeks raken en zij brengen advies uit. Hun adviezen worden meegenomen in de besluitvorming. Wanneer van het advies wordt afgeweken, wordt dit gemotiveerd. Centrale Cliëntenraad (CCR) Er waren tien CCR-vergaderingen, twee afstemmingsoverleggen met de tien lokale cliëntenraden en acht vergaderingen met de voorzitter Raad van Bestuur. Bij twee vergaderingen met de voorzitter Raad van Bestuur was ook een delegatie van de Raad van Toezicht aanwezig. De cliëntenraad van locatie Mirtehof sloot zich opnieuw aan bij de CCR. In de CCR-vergaderingen kwamen onder meer aan de orde: o de klachtenprocedure (inclusief een kennismaking met de klachtenfunctionaris en cliëntenvertrouwenspersoon) Pagina 5 van 33

6 o het cliëntentevredenheidsonderzoek 2017 o couleur locale van locatie Groenewoude o de reviews op Zorgkaart Nederland o programma Omzien o rapportages Commissie Kwaliteit en Veiligheid o extra gelden primaire zorg o kwaliteitsplan 2018 o evaluatie convenant en herijking medezeggenschap o implementatie organisatieontwerp op de locaties o vernieuwde statuten Zorggroep Charim o jaarplan en begroting CCR 2019 o uitrol van het voedingsconcept op de locaties Input voor de verschillende onderwerpen leverden de CCR-commissies zorg, financiën en facilitaire zaken & ICT. De CCR bracht een advies uit over: o bedrijfsplan strategische uitwerking thuiszorg (positief advies) o ontwikkelen implementatieplan voor thuiszorgstrategie per locatie (ongevraagd advies) o organisatieontwerp (positief advies) o visie op welzijn (op 22 mei een negatief advies en vervolgens op 6 juli een positief advies) o jaarrekening 2017 (positief advies) o procedure 24-uurstoezicht en verblijf PG-afdelingen en kleinschalige woongroepen (positief advies) o begroting 2019 (positief advies) Samenstelling CCR In januari bestond de CCR uit: o mevrouw L. Ruyssenaars (lid dagelijks bestuur/voorzitter/ lid lokale cliëntenraad Spathodea) o de heer L. Burkink (lid dagelijks bestuur/ lid lokale cliëntenraad t Boveneind) o de heer C. van Tilborg (lid dagelijks bestuur/lid lokale cliëntenraad Elim) o de heer J. Bosman (lid lokale cliëntenraad Amandelhof) o de heer S. van Gasteren (lid lokale cliëntenraad De Tollekamp) o de heer H. Kraaij (lid lokale cliëntenraad Mirtehof) o de heer G.A. van Kruistum (lid lokale cliëntenraad De Engelenburgh) o de heer A.W. de Ronde (lid lokale cliëntenraad Groenewoude) o mevrouw E. Willemsen (lid lokale cliëntenraad De Meent) De CCR werd ambtelijk ondersteund door mevrouw M.M. van Nieuwamerongen. In februari nam mevrouw Willemsen afscheid van de CCR en ontstond er in haar plaats een vacature. Gedurende het hele jaar was er binnen de CCR een vacature voor vertegenwoordiging vanuit De Looborch. Ondernemingsraad (OR) Er waren elf vergaderingen met de voorzitter Raad van Bestuur. Bij één vergadering was een delegatie van de Raad van Toezicht aanwezig. Daarnaast vond er regelmatig een informeel overleg plaats tussen de voorzitter Raad van Bestuur en de voorzitter/vicevoorzitter van de OR. Een aantal keren was een afvaardiging van de OR aanwezig bij een overleg tussen de voorzitter Raad van Bestuur en de vakbonden. Halfjaarlijks waren er informele overleggen met de managers van de locaties. Gestart werd met informele kwartaalgesprekken met de directeur Zorg, directeur Services en directeur Behandeldienst. Twee maal was er informeel overleg met het dagelijks bestuur van de CCR. Pagina 6 van 33

7 De commissie Sociaal Beleid van de OR overlegde regelmatig met de manager P&O. De commissie Financieel en Organisatorisch Beleid had regelmatig overleg met de directeur Services. De OR nam deel aan: o werkgroep Kanteling Werktijden o stuurgroep Veilig en Vertrouwd Werken en Sturen doen we samen o werkgroep VVAR o klankbordgroep flex- en roosterbedrijf Zo kon de OR voor de genoemde onderwerpen in een vroeg stadium worden betrokken bij de vorming van beleid. In januari heeft de OR haar rol en handelen geëvalueerd. In mei en oktober volgde de OR een trainingsdag over respectievelijk de implementatie van het organisatieontwerp en de OR-verkiezingen van Daarnaast stond de OR stil bij het doel van het overleg met de Raad van Toezicht (artikel 24 van de Wet op de Ondernemingsraden). De OR heeft ingestemd met: o de vergoeding voor e-learning o de klokkenluidersregeling o het voordeelmenu 2018 o regeling voor beloning en inschaling o plan van aanpak RI&E o regeling werkschoenen De OR bracht een advies uit over: o het organisatieontwerp (positief advies) o het meerjarenbeleidsplan (positief advies) o het flex- en roosterbedrijf (positief advies) o de keuze voor ONS Nedap als cliëntendossiersysteem (positief advies) o bedrijfsplan strategische uitwerking thuiszorg (positief advies) Samenstelling OR In januari bestond de OR uit: o de heer J.J.A.M. Venes (voorzitter/functioneel beheerder) o de heer G. Kruijf (vicevoorzitter/teamleider zorg De Meent) o mevrouw J. van de Waal (secretaris/verzorgende IG) o mevrouw H. Achterberg (verzorgende IG) o mevrouw J. Davelaar (coördinator vrijwilligerswerk) o mevrouw J. van Doorn (verpleegkundige ambulant verpleegkundig team) o mevrouw C. Leusink (kok) o mevrouw Y.J. Mulder (teamleider zorg Tollekamp) o mevrouw C. J. van de Pol (verpleegkundige/evv-er) o mevrouw J.B.H.W. Zwanepol (verzorgende IG) In oktober werd afscheid genomen van de ambtelijk secretaris mevrouw A. van Dam. Zij werd opgevolgd door mevrouw B. Nap. Mevrouw R. Horstman en de heer A. de Haan verlieten in de loop van het jaar de OR, waardoor er vacatures ontstonden. Verzorgende en Verpleegkundige Adviesraad (VVAR) Medio 2018 is de VVAR geïnstalleerd, na een zorgvuldig voorbereidingsproces. Leden bereidden zich voor op hun taak en voerden oriënterende gesprekken. Samenstelling VVAR Vanaf de installatie bestaat de VVAR uit: o de heer E. de Bruin (voorzitter/verpleegkundige 4) o de heer W.L. Reede (secretaris/verpleegkundige 4) Pagina 7 van 33

8 o mevrouw J. van Maldegem (lid/verpleegkundige Ambulant Verpleegkundig Team) o mevrouw E. Hek (lid/verzorgende Individuele Gezondheidszorg/interne coach) o mevrouw E. de Gooijer (lid/eerst Verantwoordelijke Verzorgende Thuiszorg/Verzorgende Individuele Gezondheidszorg) De VVAR werd ambtelijk ondersteund door mevrouw E.M. Noordermeer. Centrale Participantenraad (CPR) Er waren twee vergaderingen met de voorzitter Raad van Bestuur. Tijdens één overleg waren vertegenwoordigers aanwezig van het Diaconaal Platform Veenendaal en het Diaconaal Platform Zeist, om de verbinding met de kerken en locaties te versterken. De voorzitter van de RvT woonde deze vergadering ook bij. Tijdens de vergaderingen kwamen de volgende onderwerpen aan de orde: o communicatie over Charim en de CPR in de kerken en kerkelijke bladen o communicatie over de CPR binnen de organisatie van Charim De CPR bracht een advies uit over: o statutenwijziging Zorggroep Charim (positief advies) Samenstelling CPR In januari bestond de CPR uit: o de heer J.J. van Dam (voorzitter/namens Gereformeerde Gemeente Veenendaal) o de heer A. Buizer (namens diaconie Hervormde Gemeente Zeist) o mevrouw H. de Doelder (namens Protestantse Gemeente Veenendaal) o de heer A.A. Huizer (namens Hervormde Gemeente Veenendaal) o de heer J. Lootens (namens Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Veenendaal) o mevr. M.M. van Schothorst (namens Hervormde Gemeente Veenendaal) o mevr. A.B. Sommer (namens diaconie Hervormde Gemeente Zeist) o de heer A. Valkenburg (namens Christelijke Gereformeerde Kerk Veenendaal) o zuster G. Verhoeven (namens Gemeenschap van Zendingsdiaconessen Amerongen) De CPR werd ambtelijk ondersteund door mevrouw M.M. van Nieuwamerongen. In 2018 trad mevrouw Van Schothorst af. Zij werd vervangen door de heer L. van den Berg. Pagina 8 van 33

9 Deel II Ambities en resultaten Het Strategisch Beleidsplan Samen voor elkaar omvat vier ambities. Deze vormen gedurende de beleidsperiode de leidraad voor ons werk. De ambities zijn: Pagina 9 van 33

10 4. Ambities Ambitie 1 Tevreden cliënt In 2018 werd in dit kader het volgende gerealiseerd: 114 reviews op Zorgkaart Nederland leverde een klantwaardering van gemiddeld 8.2 op. 90% van degenen die een review plaatsten, beveelt Charim aan. Elke locatie kreeg conform het nieuwe organisatieontwerp een eigen manager, die dichter op de zorgondersteuning zit. Hiermee beogen we de kwaliteit van zorg een stimulans te geven. Het Programma Omzien leverde een essentiële bijdrage aan de pijler Persoonsgerichte Zorg uit het kwaliteitskader en werd vertaald naar lokaal niveau. Uitgangspunt van het programma Omzien is het aansluiten bij wensen en behoeften van de cliënt. Ondersteuning werd geboden door het bieden van coaching en training op de werkvloer. Het lesprogramma 'U Woont nu hier', dat elke medewerker verplicht moet volgen, werd aangeboden aan nieuwe medewerkers. Het elektronisch cliëntdossier ONS Nedap werd geïmplementeerd, waardoor de situatie rond de cliënt beter in kaart kan worden gebracht. Ambitie 2 Tevreden medewerker In 2018 werd in dit kader het volgende gerealiseerd: Er werd gewerkt aan een sociaal veilige cultuur van leren en samenwerken, waarbij is ingezet op de ontwikkeling van de soft skills: persoonlijk leiderschap, taakvolwassenheid, goed omgaan met regelruimte en kaders en elkaar voldoende waarderen. Het programma Talent in Actie stimuleerde medewerkers en vrijwilligers om te werken aan hun persoonlijke ontwikkeling. De Charim Academie ontwikkelde zich verder met trainingen, opleidingen en workshops (zie voor een overzicht onder de kop Ambitie 3). Het programma Veilig en Vertrouwd Werken en Sturen we Samen werd vrijwel afgerond in De weerslag hiervan is te vinden in de uitkomsten van het medewerkerstevredenheidonderzoek (MTO). Daar zien we dat met name de Net Promoter Score, die tevredenheid en loyaliteit meet, verder verbeterde van -19,5 in 2017 naar -13,5 in Er werd 250 euro extra budget per medewerker beschikbaar gesteld voor eigen ontwikkeling, naast het normale opleidingsbudget. Alle medewerkers kregen een bonus en alle vrijwilligers een cadeaubon, als dank voor hun extra inspanningen. Daarmee werd invulling gegeven aan de waardering voor de medewerker. In het verzuim- en re-integratiebeleid van Zorggroep Charim stond niet de ziekte of de beperkingen centraal, maar de medewerker en zijn mogelijkheden. Bij vacatures werd intern eerst gekeken naar re-integratiekandidaten. Een zevental medewerkers kon duurzaam binnen Charim worden herplaatst. Ook na afloop van de wachttijd voor de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) volgden we de betrokken medewerkers. Bij re-integratie via het tweede spoor werd gebruikgemaakt van een drietal re-integratiebedrijven. Charim liet zich in de re-integratie ondersteunen door Human Capital Care en kocht zo nodig andere expertise en interventies in. We verwelkomden 260 nieuwe medewerkers, waarmee Charim groeide van 1541 naar 1615 medewerkers. 186 medewerkers verlieten Charim, waaronder ongeveer 100 op niveau 3 en 4. Alle vertrekkende medewerkers kregen een uitnodiging voor een exitinterview, waar 50 medewerkers gebruik van maakten. Pagina 10 van 33

11 Ambitie 3 Blijvend leren en verbeteren In 2018 werd in dit kader het volgende gerealiseerd: Charim werd gecertificeerd op het kwaliteitskeurmerk ISO 9001:2015. In 2018 vond een decubitus meting plaats. Waar nodig zetten we naar aanleiding hiervan de verpleegkundig specialist wondzorg en wondverpleegkundige in. Ook de Behandeldienst werd ingezet om decubitus te voorkomen. Verdere ontwikkeling van het kenniscentrum van Charim. Het kenniscentrum richt zich in het bijzonder op de Geriatrische Revalidatie Zorg (in samenwerking met Stichting Christelijke Zorgorganisatie Norschoten te Barneveld), zorg bij Parkinson, Gerontopsychiatrie en Palliatieve (Terminale) Zorg. Het heeft tot doel om op deze terreinen praktisch toepasbare kennis te ontwikkelen en te verspreiden en op te komen voor kwalitatief goede ouderenzorg. De hospicemedewerkers waren beschikbaar voor ondersteuning in de zorg aan cliënten op grond van de Wlz (Wet langdurige zorg). De hospicemedewerkers verzorgden spreekuren en gaven advies. Om (sociale) innovaties te stimuleren werd een innovatiefonds in het leven geroepen. De innovatie Voeding en Bewegen werd ontwikkeld. Cliënten werden bewust van de waarde van beweging in combinatie met eiwitverrijkt voedsel. Het leerklimaat binnen Charim groeide door de vele in huis ontwikkelde opleidingen. De volgende trainingen en opleidingen werden aangeboden: o Persoonlijke ontwikkeling: Durf te dromen, Stress te lijf, Nee is oké, Jezelf laten horen o Gezondheid en veiligheid: Geweldloos weerbaar, Werken tijdens de zwangerschap o Administratie en ICT: Klantgericht schrijven, Klantgericht telefoneren, Digitale omgeving o Teamontwikkeling: Begeleiding van teams door interne coaches, Intervisie EVV o Behandeldienst: Verpleegkundig specialist wondzorg, Verpleegkundig specialist geestelijk Gezondheidszorg, Psycholoog speciaal voor de Gerontopsychiatrie o Specifieke scholingstrajecten (naast het reguliere aanbod), waaronder Onbegrepen gedrag, Mondzorg, Zorg en Dwang o Diverse evenementen/inspiratiebijeenkomsten georganiseerd: Samen beslissen bij dementie, Werkplezier, Escaperoom Zorg & Dwang Aantallen Aantal gerealiseerde leerwerkplaatsen zorg-welzijn (mbo-hbo) in fte: Aantal gerealiseerde stageplaatsen zorg-welzijn (mbo-hbo) in fte: Eigen in-company traject voor verkorte opleiding tot VIG voor medewerkers met verwant diploma (loopt tot mei 2019): Eigen in-company traject opleiding Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie (afgerond december 2018): Participatie in het regionale traject VIG in de Foodvalley, verkort traject opleiding VIG voor zij-instromers: Tweede Charim-cohort dubbelkwalificatie VIG-MZ Dulon College Realisatie van trainingsdeelnames via Charim Academie: 87,32 fte 30,52 fte 14 deelnemers 12 gediplomeerden 3 deelnemers 22 deelnemers 2375 deelnames Ambitie 4 Respect voor de omgeving In 2018 werd in dit kader het volgende gerealiseerd:charim verbond zich aan de Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) ambitie van de gemeente Veenendaal. Eerste aanzetten om te komen tot papierloos vergaderen en een forse reductie van papiergebruik op de kantoren. Pagina 11 van 33

12 Een nieuw voedingsconcept werd gerealiseerd binnen De Tollekamp en zal de komende jaren in de andere locaties worden uitgerold. Binnen het voedingsconcept kan de cliënt op elk moment van de dag de gewenste maaltijd nuttigen. Daarnaast is er de mogelijkheid gecreëerd om à la carte te eten. Het voedingsconcept draagt bij aan het beperken van afval en voedselverspilling. Begonnen werd de huidige contracten door te lichten op onze MVO-ambities en deze waar mogelijk daaraan aan te passen. Daarnaast werd bij het afsluiten van nieuwe contracten gelet of deze aan onze MVO-ambities voldoen. In alle nieuwbouw- en verbouwplannen wordt voortaan een duurzaamheidsparagraaf opgenomen. Een nieuw energiecontract voor alle locaties, dat beantwoordt aan de doelstellingen zoals deze zijn geformuleerd in de Green Deal overeenkomst. Deze laatste is in maart 2019 getekend. 5. Financiën De jaarrekening 2018 wordt in een separaat document gepresenteerd. Hieronder volgt een samenvatting. Het exploitatieresultaat over 2018 is 1,4 miljoen euro. Dit is lager dan vorig jaar (2,1 miljoen euro). Hierbij moet worden opgemerkt dat het resultaat vorig jaar door de boekwinst op de verkoop van twee locaties (9,7 miljoen euro) positief is beïnvloed. Voor de besteding van de verkoopopbrengst van de twee locaties zijn voorstellen gedaan voor structurele verbeteringen in de zorg die door de Raad van Toezicht zijn goedgekeurd. In 2018 is via de bestemmingsreserve circa 2 miljoen euro ( in ,4 mln euro) van deze voorstellen gerealiseerd, wat een negatief effect heeft gehad op het financiële resultaat, dat daardoor in 2018 op negatief euro uitkomt (2017: 8,4 mln euro positief). In de exploitatie zijn een aantal ontwikkelingen te zien. De intramurale zorg wordt voor het grootste deel gefinancierd op basis van de Wlz. Deze is in 2018 met 3,5 miljoen euro gestegen. Deze stijging is met name het gevolg van de extra middelen (kwaliteitsbudget) die in het kader van het verbeteren van de kwaliteit van de verpleeghuiszorg, vanaf 2018 beschikbaar zijn gesteld. De omvang van niet-wlz-gefinancierde zorg is toegenomen door een toename van de omzet eerstelijnsverblijf en geriatrische revalidatie. Tegenover deze groei staat een daling van de omzet wijkverpleging. Om de extra omzet te kunnen realiseren en kwaliteit van zorg te borgen, is de contractformatie in 2018 uitgebreid met 68 fte. Door de voortdurende krapte op de arbeidsmarkt voor goed opgeleid zorgpersoneel kon de geplande zorgformatie echter niet volledig worden gerealiseerd. Dit heeft ertoe geleid dat in 2018 weer meer geld is uitgegeven aan personeel niet in loondienst: 2,5 miljoen euro ten opzichte van 2,3 miljoen euro in De stichting loopt kredietrisico door vorderingen, opgenomen onder handelsvorderingen, overige vorderingen en liquide middelen. Het maximale kredietrisico bedraagt 3,4 miljoen euro, geheel bestaande uit openstaande vorderingen. Het kredietrisico is geconcentreerd bij vier tegenpartijen voor een totaalbedrag van 1,7 miljoen euro. Deze tegenpartijen, het Zorgkantoor en drie zorgverzekeraars hebben altijd tijdig aan hun betalingsverplichtingen voldaan. Het renterisico is beperkt tot eventuele veranderingen in de marktwaarde van opgenomen en uitgegeven leningen. Bij deze leningen is sprake van een vast rentepercentage over de gehele looptijd. De leningen worden in principe aangehouden tot het einde van de looptijd. Charim heeft daarom als beleid om geen afgeleide financiële instrumenten te gebruiken voor beheersing van (tussentijdse) rentefluctuaties. In 2018 is voor 2,5 miljoen euro aan leningen vervroegd afgelost, waardoor het renterisico is verminderd. De verdere daling van de spaarrentes in 2018 heeft geleid tot een verdere daling van de inkomsten over de beschikbare liquide middelen. Charim houdt echter vast aan het vastgestelde, risicomijdende treasurybeleid, waardoor er in 2018 geen sprake is geweest van beleggingsproducten of de toepassing van rentebeheersingsinstrumenten. Pagina 12 van 33

13 In 2018 is de meerjarige liquiditeitsprognose herijkt, waarin ook de uitvoering van het strategisch vastgoedbeleid is meegenomen. Daarbij is het uitgangspunt een behoorlijk deel van de eigen beschikbare middelen te gebruiken voor de financiering van de investeringen in vastgoed. Ten behoeve van het financieren van deze investeringen hebben wij het voornemen om in 2019 een gewaarborgde lening aan te trekken van 25 miljoen euro. De financiële doelstellingen voor 2018 waren onder andere gericht op het handhaven van de solvabiliteit op minimaal 25%. Het resultaat over 2018 leidt er toe dat de solvabiliteit in 2018 licht is gestegen van 37,5% naar 38,7%. Daarmee is de handhavingsdoelstelling gerealiseerd. In 2019 zal de solvabiliteit naar verwachting ongeveer gelijk blijven. Het weerstandsvermogen (eigen vermogen/omzet) nam toe van 34,3% naar 36,3%. De current ratio (vlottende activa/kortlopende schulden) is gedaald van 1,9 naar 1,6. Dit is nog steeds ver boven de norm van 1,0. Verdere cijfers staan in bijlage B (vijfjarig cijferoverzicht). 6. Risicobeheersing en toekomstverwachting Algemeen beleid risicobeheersing Zorggroep Charim maakt gebruik van een integrale Planning- & Controlcyclus. Doel hiervan is de verbetering van prestatiesturing en risicomanagement, die verder gaat dan alleen de financiële prestaties en risico s. Aan het identificeren en beheersen van risico s wordt specifiek aandacht gegeven in alle plannen en eventueel hiervan afgeleide begrotingen en (management)rapportages. De basisrapportage heeft de vorm van een Balanced Score Card die is afgeleid van het strategisch beleidsplan. Aanvullend hierop zijn rapportages beschikbaar die zijn gericht op beheersing van specifieke risico s, zoals bijvoorbeeld risico s op overproductie. De rapportages worden zoveel mogelijk gekoppeld aan de integrale controlcyclus binnen Charim. Verder worden interne audits en controles binnen Charim zo veel mogelijk gebaseerd op een risicoanalyse. In 2018 werd door een brede delegatie van de Raad van Toezicht, Raad van Bestuur, management en medewerkers van Charim en haar stakeholders een algemene risicoanalyse uitgevoerd ter verbetering van de prestatiesturing en het risicomanagement. Externe analyse Door de vergrijzing neemt het aantal ouderen in ons werkgebied toe. Tegelijkertijd verandert de zorgvraag: o behoefte aan meer diversiteit in zorgdiensten en (tijdelijke) zorgvormen o meer complexe zorg in de locaties, ook meer cliënten met psychische problemen en o gedragsproblemen. verschuivingen van intramurale naar extramurale zorg en van tweede naar eerstelijnszorg, waarbij ketenzorg steeds belangrijker wordt. De ZZP 1-3 productie wordt afgebouwd. Omdat collega-instellingen ook de ZZP4 productie afbouwden, groeide deze in 2018 binnen Charim. De vraag is of deze groei doorzet en de ZZP4 op termijn binnen de Wlz blijft bestaan. De vraag naar zwaardere Wlz-zorg, tijdelijk verblijf en ouderenhuisvesting groeit. De extra middelen voor de verpleeghuiszorg leveren een forse kwaliteitsimpuls en groei. We zien een uitbreiding van ons productiebudget in het kader van de Wlz met ca. 15% in de periode 2019 tot en met Onder de noemer van waardegerichte zorg wordt bij de wijkverpleging en andere zorgvormen steeds meer gestuurd op doelmatigheid. Steeds meer kwaliteitseisen worden gekoppeld aan de hoogte van de ontvangen financiering. De concurrentie in de dagbesteding (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) neemt toe. In 2018 werden binnen de Wlz de toelatingen losgelaten. Overgegaan werd op het principe geld-volgt-cliënt. Dit biedt kansen om te groeien, maar kan ook de concurrentie doen toenemen. Pagina 13 van 33

14 Vanaf 2018 zijn de kapitaallasten (afschrijvingen, huur en / of rente) binnen de Wlz volledig gebaseerd op normatieve inventaris- en huisvestingscomponenten (NIC en NHC). Dit betekent dat vanaf 2018 bij leegstand van appartementen geen dekking meer voor de kapitaallasten van huisvesting, inventaris en ICT vanuit de Wlz wordt ontvangen. Hiernaast bestaat het risico dat de NIC- en NHC-tarieven in de toekomst onderhandelbaar worden, waardoor de tarieven en daarmee de dekking van de bijbehorende kapitaallasten lager worden dan nu het geval is. Interne analyse In 2018 heeft Charim haar financiële doelen behaald. De toename van de vraag naar zwaardere Wlz-zorg en de extra gelden die lopende 2018 ten behoeve van de implementatie Kwaliteitskader verpleeghuiszorg beschikbaar waren gesteld, zorgden voor een stijging van de omzet. Het aantal cliënten Scheiden-Wonen-en-Zorg (SWZ) is in 2018 afgenomen. Hun plaats werd ingenomen door onder meer Wlz-cliënten. Er is een toenemende vraag naar zorg in de wijk. In 2018 werd daarom een start gemaakt met het verbeteren van de wijkverpleging-organisatie van Charim. Ten aanzien van personeel blijft het werven van hoog opgeleid personeel (niveau 3 en hoger) een uitdaging, gezien de gespannen arbeidsmarkt en de hoge uitstroom van personeel. Als gevolg van de krappe arbeidsmarkt werd de geplande formatie in 2018 niet gerealiseerd. Plannen zijn ontwikkeld om het gat tussen de geplande en beschikbare formatie te dichten. De medewerkerstevredenheid is in 2018 ten opzichte van het jaar daarvoor niet op alle punten verbeterd. Wel waren er vele inspanningen om tot een hogere medewerkerstevredenheid te komen, onder meer een project rond veilig en vertrouwd werken. Dit zal blijvend aandacht hebben in programma Omzien en de training U woont nu hier. De huidige bouwtrajecten van Charim hebben invloed op de liquiditeit van de organisatie, maar blijven ruim binnen de risico s op korte termijn. Voor de langere termijn wordt in overleg met externe geldverstrekkers gewerkt aan een adequate invulling van de financieringsbehoefte vreemd vermogen. De toename van complexe zorg in locaties biedt ons de mogelijkheid om ons als kenniscentrum te specialiseren. Daarnaast zien we het als een mogelijkheid om de palliatief (terminale) zorg verder te ontwikkelen, zeker in het licht van de discussies rond euthanasie en 'voltooid leven'. Dit alles vraagt om kennisontwikkeling, nauwe samenwerking met ketenzorgpartners, nog beter opgeleide medewerkers en een perfecte samenstelling van de teams. Toekomstperspectief De komende jaren blijft Charim koers houden, zoals is beschreven in het strategisch beleidsplan Vanuit een financieel gezonde situatie en met de extra financiële middelen voor de langdurige zorg die vanaf 2017 beschikbaar worden gesteld, maakt Charim middelen vrij die ingezet worden voor structurele verbeteringen in de zorg. Een belangrijk speerpunt voor de komende jaren is het werven en behouden van personeel. Zodat we met aandacht kunnen blijven afstemmen op de persoonlijke dromen, wensen en verlangens van de cliënt. Daarnaast blijven we stevig inzetten op het professionaliseren en moderniseren van de organisatie. Een goede infrastructuur op ICT gebied is hiervoor noodzakelijk en daarom een belangrijk aandachtspunt voor de toekomst. Vanuit financieel perspectief is er sprake van positieve toekomstige resultaten. Daarnaast zijn er uitgewerkte meerjarige prognoses. Deze sluiten aan bij de ontwikkelingen in de zorg, het strategisch beleid en het strategisch vastgoedbeleid die periodiek worden herijkt. De laatste prognoses laten zien dat Charim een gezonde basis heeft neergezet voor de toekomstplannen en dat ook de ambities van de organisatie op een financieel verantwoorde wijze kunnen worden gerealiseerd. Pagina 14 van 33

15 Deel III Kwaliteitsverslag locaties Zorggroep Charim Dit kwaliteitsverslag beschrijft op hoofdlijnen hoe invulling is gegeven aan het kwaliteitsplan Het kwaliteitsverslag geeft een aanvulling op wat in de andere delen al aan de orde is gekomen. 7. Leren en werken aan kwaliteit Een format kwaliteitsrapportage werd ontwikkeld. Relevante informatie (op basis van het kwaliteitskader) wordt in 2019 ontsloten voor de locaties en de teams, zodat verbetering kan worden ingezet. De afdeling Kwaliteit voorzag deze maandrapportage van data over de Melding Incident Cliënt (MIC), waaronder medicatiemeldingen, resultaten van Prisma-onderzoek bij ernstige incidenten, Melding Incident Medewerker, in- en externe audits, inzet vrijheid beperkende maatregelen, hygiëne, ARBO, cliënttevredenheid, medewerkerstevredenheid en formele en informele klachten. De rapportage diende voor intern gebruik op de locatie en het team. De manager van de locatie besprak de rapportage met de directeur Zorg en gaf een managementreactie op de bevindingen. Voor 2019 zal de rapportage uitgebreid worden met data decubituspreventie en preventie van acute ziekenhuisopnamen. Tevens zal dan een nieuw kwaliteitsmanagementsysteem worden aangeschaft. Charim is actief in een lerend netwerk. Periodiek kwamen de voorzitters van de Raden van Bestuur en de managers Kwaliteit bijeen om ervaringen uit te wisselen en gebruik te maken van elkaars expertise. Deelnemers aan het lerend netwerk zijn, naast Charim: Amaris Zorggroep, Accolade Zorg, De Haven en Inovum. 8. Personeelsbestand 9. Locaties Hieronder volgt een verslaglegging per locatie op basis van het kwaliteitsplan Bij elke locatie zijn kwantitatieve uitkomsten op de vier veiligheidsthema s opgenomen. In het eerste cirkeldiagram is medicatieveiligheid weergegeven. In het tweede cirkeldiagram zijn drie thema s weergegeven: decubituspreventie, gemotiveerd gebruik van vrijheid beperkende maatregelen en preventie van acute ziekenhuisopname ( vastgelegde afspraken over behandeling rond het levenseinde ) Het landelijk gemiddelde decubitus ligt om en nabij 7%. Het jaar 2018 wordt gezien als een nulmeting. Voor de komende jaren zal de inspanning zijn om onder het landelijk gemiddelde uit te komen. De inzet vrijheidsbeperkende maatregelen verschilt per locatie. Dit valt te verklaren doordat er verschil is in grootte van locaties en samenstelling van locaties. Enkele locaties hebben in samenstelling meer psychogeriatrische cliënten, waarbij veelal de inzet van vrijheidsbeperkende maatregelen hoger uitkomt. Ten aanzien van het percentage vastgelegde afspraken over behandeling rond het levenseinde zal er een norm gesteld worden van 100%. Met betrekking tot de waardering van Zorgkaart Nederland is allereerst het cijfer opgenomen van Vervolgens het gemiddelde cijfer, welke tot stand komt over een periode van 4 jaar. Pagina 15 van 33

16 t Boveneind, Veenendaal t Boveneind had op Zorgkaart Nederland over 2018 een waardering van 7,5 en kwam uit op een gemiddelde waardering van % van degenen die een review gaven, beveelt deze zorginstelling aan. Dagelijks werd de cliënt gevraagd welke zorg hij wenst en of hij daarover tevreden is. Dit werd gerapporteerd in het Elektronisch Cliënten Dossier en uitvoerig besproken met de cliënt en/of mantelzorger tijdens de zorgleefplanbespreking. t Boveneind registreerde 107 medicijnincidenten. Dragonder, Veenendaal Dragonder had op Zorgkaart Nederland over 2018 een waardering van 8,4 en kwam uit op een gemiddelde waardering van % van degenen die een review gaven, beveelt deze zorginstelling aan. Signalen van verbetering werden door de Eerst Verantwoordelijk Verzorgende zelfstandig opgepakt en waar mogelijk opgelost (werken volgens het principe werkvloer centraal ). Dit was een vast agendapunt op de weekstart in het bijzijn van teamleider. Medewerkers waren in staat om hun werk zelf in te richten en hun prestaties zelf te verantwoorden. Hierdoor kreeg de teamleider meer een coachende rol. Er is veel aandacht besteed aan persoonlijke ontwikkeling en gedrag van teamleden. Dragonder registreerde 60 medicijnincidenten. Pagina 16 van 33

17 De Engelenburgh, Veenendaal De Engelenburgh had op Zorgkaart Nederland over 2018 een waardering van 8,0 en kwam uit op een gemiddelde waardering van % van degenen die een review gaven, beveelt deze zorginstelling aan. Een huiskamerproject werd gestart voor cliënten met een ZZP6 met Behandeling. Een sfeerplan voor de locatie is uitgevoerd. De Engelenburgh registreerde 338 medicijnincidenten. Pagina 17 van 33

18 De Meent, Veenendaal De Meent had op Zorgkaart Nederland over 2018 een waardering van 8,4 en kwam uit op een gemiddelde waardering van % van degenen die een review gaven, beveelt deze zorginstelling aan. Er werden familieavonden gehouden. De Meent werd gerevitaliseerd. In 2018 zijn de eerste woongroepen opgeleverd. Binnen de revitalisering van De Meent werden leefcirkels toegepast waardoor cliënten meer bewegingsvrijheid hebben. Het visitekaartje van De Meent, het Plein, werd ook aangepakt. Het Plein zal in juni 2019 klaar zijn. Er was veel aandacht voor eigenaarschap er regelruimte voor de medewerkers. Er was veel aandacht voor reflectie en dialoog onder de medewerkers. De Meent registreerde 455 medicijnincidenten. Pagina 18 van 33

19 D n Aok, Veenendaal D n Aok had op Zorgkaart Nederland over 2018 een waardering van 8,4 en kwam uit op een gemiddelde waardering van 8.6. Het aantal reviews was nog onvoldoende om een aanbevelingsscore te kunnen registreren. Er was veel aandacht voor eigenaarschap er regelruimte voor de medewerkers. Er was veel aandacht voor reflectie en dialoog onder de medewerkers. D n Aok registreerde 33 medicijnincidenten. Pagina 19 van 33

20 Elim, Amerongen Elim had op Zorgkaart Nederland over 2018 een waardering van 7,9 en kwam uit op een gemiddelde waardering van % van degenen die een review gaven, beveelt deze zorginstelling aan. Elke dag werd er gewerkt aan goede zorg, met drie aandachtspunten: kwaliteit en veiligheid op orde, Gezonde organisatie en financiën en Toegeruste medewerkers. Alle cliënten hadden een dagbestedingsprogramma. MIC-meldingen werden besproken in het werkoverleg. De MIC-meldingen namen af, maar dit vroeg nog wel om aandacht en sturing. Cliënten binnen het verzorgingshuis hoefden niet meer te verhuizen bij een complexe zorgvraag. Wekelijks werd een memo verspreid voor medewerkers, zodat er verbinding komt tussen de verschillende teams en disciplines. Elim registreerde 209 medicijnincidenten. De Tollekamp, Rhenen en De Kleine Meent, Renswoude De Tollekamp had op Zorgkaart Nederland over 2018 een waardering van 8,8 en kwam uit op een gemiddelde waardering van % van degenen die een review gaven, beveelt deze zorginstelling aan. De Kleine Meent had op Zorgkaart Nederland over 2018 een waardering van 8,5 en kwam uit op een gemiddelde waardering van 8.4. Het aantal reviews van De Kleine Meent was nog onvoldoende om een aanbevelingsscore te kunnen registreren. Kennen van de cliënten: De medewerkers van de locaties gingen actief op zoek naar het levensverhaal van de cliënten. Door het kennen van gewoonten en gebruiken, kon de zorg en Pagina 20 van 33

21 begeleiding daarop goed worden afgestemd. Mantelzorgers werden hier actief bij betrokken door hen te vragen de levensgeschiedenis van de bewoner op te schrijven en van foto s te voorzien. Passende dagbesteding: Voor iedere cliënt werd een doel opgenomen in het zorgleefplan over passende dagactiviteiten. Bijna alle cliënten zijn inmiddels gaan deelnemen aan het activiteitenprogramma op locatie, georganiseerd door het team van het WelzijnsPalet. Waar mogelijk werden vrijwilligers ingezet om individueel iets te ondernemen met een cliënt. Ook familie-inzet werd gevraagd. Multidisciplinaire samenwerking: De samenwerking tussen de behandeldienst en de zorgteams werd geïntensiveerd door een vast team van behandelaars, inclusief een verpleegkundig specialist, te verbinden aan De Tollekamp. De verpleegkundig specialist liep wekelijks visites, werd een bekend gezicht voor cliënten en medewerkers en kon zo ook preventief werken. De GZ-psycholoog verzorgde wekelijks gedragsvisites. Daarmee is de begeleiding van de cliënten meer op maat. Voor de cliënten van De Kleine Meent werd de keuze gemaakt om Volledig Pakket Thuis (VPT) mét behandeling vanuit de behandeldienst van Zorggroep Charim te gaan organiseren om de begeleiding en behandeling te verbeteren. Twee keer per jaar vond, in aanwezigheid van de betrokken disciplines, een zorgleefplanbespreking plaats. Daarin kwam zowel de zorg als het leven van de cliënt aan de orde. Deze afstemming zorgde voor eenduidigheid en versterking van de onderlinge samenwerking (ook met betrokken mantelzorgers). Inzet verpleegkundig team: Op De Tollekamp werd gestart met inzet van een verpleegkundig team op locatie, tijdens dagdiensten van maandag tot en met vrijdag. Voordeel hiervan was dat cliënten vertrouwde gezichten zagen. Door deze inzet werd de betrokken verpleegkundigen een extra uitdaging geboden in hun werk. Opleiding kwaliteitsverpleegkundigen: Alle verpleegkundigen van de locatie namen deel aan een in company scholing om opgeleid te worden tot kwaliteitsverpleegkundigen. De bedoeling is dat deze verpleegkundigen een rol gaan spelen in de kwaliteitsaudits op locatie (2 keer per jaar) en meewerken aan verbeteringen en daarin de teams coachen. Inzet van deze kwaliteitsverpleegkundigen kan over de locaties heen gerealiseerd worden. Het voedingsconcept Smaakvol bij Charim is geïmplementeerd. A la carte eten behoort nu tot de mogelijkheden. De kwaliteitsverbetercyclus werd gestart. Zowel De Tollekamp als De Kleine Meent worden 2 keer per jaar geaudit op kwaliteit van zorg en begeleiding. De leerpunten uit de audits vertaalden de kwaliteitsverpleegkundigen en het locatiemanagement naar verbetercycli. Waar nodig werd op locatie een passende scholing aangeboden (bijvoorbeeld gericht op informatie over Parkinson). Medewerkers werden gestimuleerd om vervolgscholing te volgen, zoals Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie (GVP), omgaan met onbegrepen gedrag, de opleiding tot kwaliteitsverpleegkundige, de zogenoemde 'Herfstschool' met locatiegebonden thema s en scholing voor helpenden over het geven van begeleiding aan cliënten met een dementie. Op iedere afdeling was ruimte voor één student met een beroepsbegeleidende leerweg (BBL) of beroepsopleidende leerweg (BOL). De Tollekamp registreerde 249 medicijnincidenten. De Kleine Meent registreerde 11 medicijnincidenten. Pagina 21 van 33

22 Spathodea, Zeist Spathodea had op Zorgkaart Nederland over 2018 een waardering van 7,3 en kwam uit op een gemiddelde waardering van % van degenen die een review gaven, beveelt deze zorginstelling aan. Er waren vier avonden voor mantelzorgers belegd, onder meer in het kader van de Week van de Mantelzorg. Spathodea registreerde 34 medicijnincidenten. Pagina 22 van 33

23 De Looborch, Zeist De Looborch had op Zorgkaart Nederland over 2018 een waardering van 8,0 en kwam uit op een gemiddelde waardering van % van degenen die een review gaven, beveelt deze zorginstelling aan. Door goede samenwerking met psycholoog en verpleegkundig specialist konden medewerkers persoonsgerichte psychosociale interventie toepassen, dat vastgelegd werd in het zorgdossier. Uitbreiding van de welzijnsactiviteiten van het WelzijnsPalet naar 7 dagen per week werd gerealiseerd. Op de afdeling Kleinschalig Wonen (KSW) werd structureel extra aandacht en invulling voor zinvolle dagbesteding gegeven door een collega drie maal per week vrij te plannen voor het organiseren van welzijnsactiviteiten. De Looborch registreerde 86 medicijnincidenten. Pagina 23 van 33

24 Groenewoude, Woudenberg Groenewoude had op Zorgkaart Nederland over 2018 een waardering van 7,2 en kwam uit op een gemiddelde waardering van 7.7. Het aantal reviews was nog onvoldoende om een aanbevelingsscore te kunnen registreren. Er werd een start gemaakt met het beter leren kennen van de cliënt. In het kader van het Programma Omzien werd begonnen om per cliënt een zogenoemde praatplaat in te vullen. Dit gebeurt samen met de contactpersoon. Ook werd begonnen het one page profile in het Elektronisch Cliëntendossier ONS Nedap in te vullen. Groenewoude registreerde 41 medicijnincidenten. Pagina 24 van 33

25 Mirtehof, Zeist Mirtehof had op Zorgkaart Nederland over 2018 een waardering van 8,2 en kwam uit op een gemiddelde waardering van % van degenen die een review gaven, beveelt deze zorginstelling aan. De transitie van zorg op basis van de Wlz naar wijkverpleging zette zich voort. Met uitzondering van de afdeling Meerzorg is de Charim-zorgverlening in Mirtehof in handen van een thuiszorgteam. Zij bood basiszorg (zowel thuiszorg als vanuit de Wlz). Er werd meer proactief gehandeld. Door de transitie en de verbouwing van het gebouw namen de klachten echter minder af dan gewenst. Flexibilisering van de teams huishouding vond plaats, waarbij de teams van Amandelhof en Mirtehof nu één team vormen. Mirtehof registreerde 79 medicijnincidenten. Pagina 25 van 33

26 Amandelhof, Zeist Amandelhof had op Zorgkaart Nederland over 2018 een waardering van 7,3 en kwam uit op een gemiddelde waardering van % van degenen die een review gaven, beveelt deze zorginstelling aan. Amandelhof bereidde zich voor op een ingrijpende revitalisering. Vanuit de extra beschikbare middelen werd binnen de zorgteams een zorgassistente ingezet, voor lichte zorgtaken en huishoudelijke werkzaamheden in de appartementen. Er werd een vrijwilligerscoördinator aangesteld, die in het kader van het programma Omzien een professioneel netwerk op is gaan zetten tussen de medewerker, de mantelzorger en de vrijwilliger, waarbij de cliënt centraal staat. Medicatieveiligheid was een voortdurend aandachtspunt, waardoor deze werd verbeterd. Ook de maandelijkse audits en de terugkoppeling daarvan hielpen daarbij. Inzet van een activiteitenbegeleider voor individuele begeleiding in de basiszorg werd gestart. Inzet van extra tijd voor schoonmaak van de appartementen werd gerealiseerd. De mantelzorgcoördinator ondersteunde de teams in individuele casussen, in overleg met de EVV, de verpleegkundige en de teamleider. Flexibilisering van de teams huishouding vond plaats, waarbij de teams van Amandelhof en Mirtehof nu één team vormen. Amandelhof registreerde 320 medicijnincidenten. Pagina 26 van 33

27 De onderstaande locaties vallen niet onder de werking en indicatoren van het kwaliteitskader verpleeghuiszorg. Van onderstaande locaties valt, in lijn met bovenstaande, het volgende te melden. Charim Revalidatie, Veenendaal Charim Revalidatie Veenendaal (CRV) had op Zorgkaart Nederland over 2018 een waardering van 7,9 en kwam uit op een gemiddelde waardering van 7,9. 84% van degenen die een review gaven, beveelt deze zorginstelling aan. Pagina 27 van 33

28 Charim Thuiszorg, Veenendaal Charim Thuiszorg Veenendaal had op Zorgkaart Nederland over 2018 een waardering van 8,7 en kwam uit op een gemiddelde waardering van 8,7. 97% van degenen die een review gaven, beveelt deze zorg aan Thuiszorg Veenendaal registreerde 203 medicijnincidenten. Charim Thuiszorg, Zeist Charim Thuiszorg Zeist heeft in 2018 geen reviews binnengehaald. Thuiszorg Zeist registreerde 174 medicijnincidenten Hospice De Wingerd, Amerongen Hospice De Wingerd had op Zorgkaart Nederland over 2018 een waardering van 9,9 en kwam uit op een gemiddelde waardering van 9,4. 100% van degenen die een review gaven, beveelt deze zorginstelling aan Pagina 28 van 33

29 Bijlagen A. Profiel van de organisatie Naam rechtspersoon: Zorggroep Charim Postcode en plaats: 3905 KW Veenendaal Telefoonnummer: (0318) Identificatienummer Kamer van Koophandel: adres: Website: Rechtsvorm: Stichting Stichting Zorggroep Charim bestaat uit Stichting Zorggroep Charim en Stichting Charim Vastgoed. Charim is er voor ouderen in haar werkgebied die hulp vragen om hun leven zoveel mogelijk voort te kunnen zetten als zij gewend waren. Het werkgebied omvat de regio s Veenendaal en Zeist. De hulp wordt geboden als totaalzorg (met aandacht voor lichaam, geest en ziel en met een breed aanbod) in de volgende zorgvormen: Beschut wonen Behandeling en verpleging in de wijk Tijdelijk Verblijf Geriatrische Revalidatie Zorg (GRZ) Langdurige Verpleegzorg Palliatieve (Terminale) Zorg B. Kerngegevens VVT en kengetallen 2018 Kerngegevens VVT 2018 Cliënten Intramuraal/Scheiden Wonen en Zorg Aantal Aantal intramurale cliënten met zorg en verblijf per einde verslagjaar (incl. ELV) 854 Aantal SWZ cliënten met zorg per einde verslagjaar 151 Aantal cliënten Geriatrische Revalidatie Zorg (GRZ) per einde verslagjaar 26 Capaciteit Aantal Aantal beschikbare bedden/plaatsen met verblijfszorg per einde verslagjaar 1020 Aantal beschikbare bedden/plaatsen GRZ per einde verslagjaar 30 Productie Aantal Aantal dagen met zorg en verblijf in verslagjaar (WLZ en ELV) Aantal dagen GRZ in verslagjaar 9674 Aantal dagdelen dagactiviteiten in verslagjaar, incl subs.extr.behand. en excl. WMO-zorg 2328 Aantal uren extramurale productie in verslagjaar (incl SWZ clienten, ZvW zorg, WLZ en subs.extr.behand.) Personeel Aantal Aantal personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar 1615 Aantal fte personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar 892 Bedrijfsopbrengsten Bedrag Totaal bedrijfsopbrengsten in verslagjaar Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten, Zorgverzekeringswet, GRZ en subsidies WLZ en ZvW Pagina 29 van 33

30 KENGETALLEN CHARIM Prestaties Zorggroep Charim Balanscijfers Eigen vermogen Balanstotaal Opbrengsten WLZ-gefinancierd Niet-WLZ-gefinancierd Totaal Resultaat Resultaatratio -0,89% 10,47% 3,40% 3.92% 3,52% (resultaat/opbrengsten) Liquiditeit Liquide middelen (liquide middelen/balanstotaal) 23,64% 31,25% 24,65% 22,26% 22,07% Current/quickratio 1,60 1,85 1,28 1,36 1,30 debt service coverage ratio* 1,89 1,45 2,01 1,24 1,51 *Graadmeter belangrijk voor kredietverstrekkers. Geeft het vermogen van Charim weer om uit de netto inkomsten, aflossing en rente te kunnen betalen. Moet vaak >1,2 zijn. Solvabiliteit - geconsolideerd (eigen vermogen/balanstotaal) 38,63% 37,47% 25,40% 22,32% 18,62% (eigen vermogen/totaal opbrengsten) 36,28% 34,25% 27,16% 25,27% 21,12% Pagina 30 van 33

31 C. Organogram D. Jaarverslag Raad van Toezicht De Raad heeft in 2018 zes keer vergaderd in aanwezigheid van de voorzitter Raad van Bestuur. 1 februari 2018 Voorafgaand aan vergadering voerden de leden van de Raad evenwichtige gesprekken met de teamleiders en coördinatoren van de locaties. Zij vonden het prettig een beeld te krijgen op hoe zaken in de organisatie worden beleefd. Organisatieontwerp, als uitwerking van de besturingsfilosofie, werd door de Raad goedgekeurd. Het bedrijfsplan Thuiszorg werd door de Raad goedgekeurd. 5 april 2018 De directeuren waren aanwezig en gaven een update met betrekking tot 'Veilig en Vertrouwd Werken en Sturen Doen We Samen'. De WNT-indeling van Zorggroep Charim over het jaar 2017 werd goedgekeurd. Voor 2017 is klasse 4 van toepassing. Er werd kennisgemaakt met de informatiemanager tijdens de vergadering, die de stand van zaken en plannen voor de komende periode inhoudelijk toelichtte. 17 april 2018 Een afvaardiging van de Raad was aanwezig bij zowel de gehouden CCR-vergadering als de OR-vergadering. Zonder problemen werden het accountantsverslag 2017, de geconsolideerde Jaarrekening Zorggroep Charim 2017 en het Jaardocument 2017 goedgekeurd door de Raad. Jaarrekening Charim Vastgoed 2017 werd goedgekeurd. Pagina 31 van 33