Jaarverslag Rekenkamercommissie Zoetermeer

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag Rekenkamercommissie Zoetermeer"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2013 Rekenkamercommissie Zoetermeer

2 Voorwoord Met genoegen biedt de rekenkamercommissie Zoetermeer de raad hierbij het jaarverslag over 2013 aan. Hiermee voldoen we aan artikel 10, lid 12 van de Verordening op de rekenkamercommissie. Op 19 maart jl is een nieuwe raad gekozen. Het merendeel van de leden heeft voor het eerst deel zitting in de raad. Mede daarom hebben we extra aandacht besteed aan de behandeling van rapporten van de rekenkamercommissie door de (vorige) raad en de besluiten die de raad daaromtrent in 2013 heeft genomen. In dit verslag gaan we voorts in op de samenstelling en werkwijze van de rekenkamercommissie, de resultaten van het onderzoeksprogramma 2013 en het financiële beloop van het verslagjaar. Hoogachtend, De voorzitter van de rekenkamercommissie Zoetermeer, Mr. W.R.J. van den Hende Maart

3 Samenstelling en werkwijze rekenkamercommissie Zoetermeer De rekenkamercommissie Zoetermeer bestaat uit drie externe leden: de heren mr W.R.J. van den Hende (voorzitter), drs. J. van Leijenhorst en drs. S.H. Dijk. De rekenkamercommissie wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris, mevrouw drs. E.J. Wallet-Boers. De ambtelijk secretaris maakt deel uit van de griffie. In 2013 vond regelmatig overleg plaats met de auditwerkgroep, de griffier en de gemeentesecretaris. Ook namen de leden van de rekenkamercommissie deel aan overleggen met de voorzitters van de rekenkamer(commissie)s in de regio Haaglanden en is overleg gevoerd met de rekenkamercommissie van de gemeente Pijnacker-Nootdorp. In het kader van de behandeling van haar rapporten participeerden leden van de commissie in vergaderingen van raadscommissies. Samenstelling en vergaderingen In 2008 heeft de raad besloten tot een rekenkamercommissie bestaande uit uitsluitend drie externe leden. In 2013 bestond de rekenkamercommissie uit de heren Van den Hende (voorzitter), Van Leijenhorst en Dijk. De raad heeft op 16 september 2013 de heren Van den Hende en Dijk herbenoemd voor een periode van 3 jaar. De rekenkamercommissie vergadert gemiddeld eens per drie weken, doorgaans op maandagmiddag. De rekenkamercommissie wordt ondersteund door een secretaris, mevrouw Wallet-Boers. Zij is gepositioneerd op de griffie. Inhoudelijk wordt de secretaris aangestuurd door de voorzitter van de rekenkamercommissie, functioneel wordt de secretaris aangestuurd door de griffier. Overleg met auditwerkgroep en ambtelijke organisatie De auditwerkgroep is aangewezen als klankbordgroep voor de rekenkamercommissie. Tenminste twee maal per jaar vindt overleg plaats, waarin in ieder geval wordt gesproken over het lopende en voorgenomen onderzoeksprogramma (mede in het licht van eventueel door het college beoogde 213a onderzoeken) en het jaarverslag van de rekenkamercommissie. Tussentijds vindt zonodig overleg, of één-op-één overleg tussen de voorzitter van de rekenkamercommissie en de voorzitter van de auditwerkgroep plaats. Afgesproken is dat de auditwerkgroep zich inspant voor de agendering van de onderzoeksrapporten van de rekenkamercommissie in de raad(scommissie). De rekenkamercommissie heeft in 2013 tweemaal overleg gehad met de gemeentesecretaris. Daarbij stond wederzijdse informatie-uitwisseling over lopend en voorgenomen onderzoek respectievelijk evaluatie centraal. De communicatie en informatievoorziening vanuit de ambtelijke organisatie naar de rekenkamercommissie verliepen in 2013 goed. Overleg met externen In 2013 heeft de rekenkamercommissie regelmatig overleg gevoerd met organisaties en personen buiten de gemeente Zoetermeer. Deelgenomen is aan bijeenkomsten van de voorzitters van de rekenkamer(commissies) in de regio Haaglanden. Er is overleg gevoerd met de rekenkamercommissie van de gemeente Pijnacker-Nootdorp, waarbij met name de bestuurlijke samenwerking van die gemeente met de gemeente Zoetermeer centraal stond. Afgesproken is te streven naar afstemming van werkzaamheden die uitvloeisel zijn van die samenwerking. 3

4 Aan de jaarvergadering van de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR) nam een lid van de rekenkamercommissie deel. De secretaris woonde vergaderingen van de Kring van Secretarissen van de NVRR bij. Zelf onderzoek uitvoeren Artikel 10, lid 8 van de Verordening op de rekenkamercommissie biedt aan de leden van de rekenkamercommissie de mogelijkheid om (tegen een vergoeding) zelf onderzoek uit te voeren. In 2013 hebben de leden van de rekenkamercommissie geen gebruik gemaakt van deze mogelijkheid. Onderzoeksprogramma 2013 De rekenkamercommissie heeft op 18 december 2012 het jaarplan 2013 aan de raad aangeboden. In het jaarplan is aangegeven dat de rekenkamercommissie in 2013 onderzoek wil doen/ starten naar de volgende onderwerpen: 1. Facilitering sportverenigingen 2. Effecten en resultaten KIZ 3. Beheer en onderhoud openbare ruimte 4. Aansluiting van documenten op programma 1 van de begroting. Daarnaast zal het onderzoek Participatie begin 2013 worden afgerond. Het jaarplan is kort besproken tijdens een gecombineerde vergadering van de raadscommissies Samenleving en Stad op 18 februari Dit heeft niet geleid tot wijziging van het jaarplan. De rekenkamercommissie heeft in onderzoeken afgerond, waarvan 1 in de raad(scommissie) is behandeld. Ook is eind nieuw onderzoek gestart. In de raads(scommissies) zijn in 2013 ook de rapporten besproken van 4 onderzoeken, die in 2012 waren afgerond. Welzijnssubsidies Het Onderzoek doelmatigheid en doeltreffendheid welzijnssubsidies Zoetermeer is in 2012 uitgevoerd door Stade advies. De rekenkamercommissie heeft het rapport van bevindingen op 16 oktober 2012 aan de raad verstuurd In de begeleidende bestuurlijke nota trekt de rekenkamercommissie 2 conclusies en deed 6 aanbevelingen. De conclusies en aanbevelingen luiden : Conclusie 1 Doelmatigheid: Zoetermeer heeft het toezicht op de doelmatige besteding op orde. Conclusie 2 Doeltreffendheid: Zoetermeer heeft een redelijk omvattend en actueel beleidskader met betrekking tot Subsidieverlening. Aanbeveling 1: Scherp het subsidiebeleid aan in de productieve relatie opdrachtgever-opdrachtnemer en ontwikkel bijbehorend instrumentarium. Aanbeveling 2: Maak inzichtelijk hoe opdrachten aan maatschappelijke organisaties voortvloeien uit beleid en kunnen bijdragen aan het realiseren van de daarin geformuleerde doelstellingen. Aanbeveling 3: 4

5 Onderzoek de mogelijkheid om de bijdrage van maatschappelijke organisaties aan het realiseren van de beleidsdoelstellingen te toetsen. Aanbeveling 4: lntroduceer naast sturen en afrekenen op prestaties het resultaatbegrip in het sturings- en verantwoordingskader voor maatschappelijke organisaties. Aanbeveling 5: Zorg dat de gemeente Zoetermeer in haar subsidiebeleid verschillende rolopvattingen kan hanteren. Naast de rol van opdrachtgever is ook de rol van maatschappelijke partner in de context van complexe meervoudige vraagstukken op het sociale domein aan de orde. Aanbeveling6: Investeer in accounthouderschap in de ambtelijke organisatie. Het college heeft in zijn bestuurlijke reactie aangegeven de aanbevelingen over te nemen. De raadscommissie Samenleving heeft het rapport in haar vergadering van 28 januari 2013 besproken. De raad heeft op 25 maart 2013 met raadsbesluit DOC de aanbevelingen integraal overgenomen en het college opgedragen hieraan uitvoering te geven. Voorts heeft de raad een amendement aangenomen met de volgende strekking: bij het voorleggen van de uitkomsten van de 3 actiepunten expliciet inzichtelijk te maken hoe de uitkomsten van dit onderzoek zijn meegenomen. 1. een doorlichting van de subsidies voor welzijn en zorg (programma 2) na vaststelling van het Wmo-beleidsplan De resultaten hiervan worden voor het einde van 2012 verwacht; 2. het doorvoeren van aanpassingen in de Algemene subsidieverordening (ASV-201 1) en de beleidsregels; 3. het herinrichten van het subsidieproces als onderdeel van de organisatieverandering. Het accounthouderschap maakt hiervan deel uit. Risicoanalyse grondexploitaties De raad heeft op 2 april 2012 motie 9 aangenomen, waarin de rekenkamercommissie wordt verzocht een onderzoek in te stellen naar het instrument risicoanalyse in relatie tot grondexploitaties. De rekenkamercommissie heeft dit verzoek opgepakt. Het onderzoek is uitgevoerd door RIGO advies en research. De rekenkamercommissie heeft het onderzoeksrapport op 24 oktober 2012 aan de raad gestuurd. In de bestuurlijke nota trekt zij 3 conclusies en doet zij 4 aanbevelingen. De conclusies en aanbevelingen luiden: Conclusie 1: het risicobeleidssysteem wordt op een deugdelijke manier toegepast. Conclusie 2: De huidige projectenportefeuille is weinig risicovol. Conclusie 3: Er zijn voldoende handelingsalternatieven bij verslechtering. Aanbeveling 1: Maak duidelijk op welke wijze over grote afwijkingen gerapporteerd moet worden. Aanbeveling 2: Monitor de ontwikkeling van de grondexploitatieportefeuille goed en bepaal op basis daarvan of het blijven investeren in gronden en projecten nog zinvol is. Aanbeveling 3: Weeg per project af of de raad de projectdefinitie wenst te handhaven. Aanbeveling 4: Noem de gemiddelde boekwaarde per m2 van de niet in exploitatie genomen gronden in de balans. Het college heeft de aanbevelingen overgenomen, alleen geeft het naar aanleiding van aanbeveling 4 aan dat daar op andere wijze, naar het oordeel van het college afdoende, invulling aan wordt gegeven. De rapportage is 4 maart 2013 in een vergadering van de raadscommissie Stad besproken. De raadscommissie was ingenomen met het onderzoek. De raad heeft op 11 maart 2013 met Raadsbesluit DOC de aanbevelingen overgenomen en het college opgedragen hieraan uitvoering te geven. 5

6 Evaluatie rekenkamercommissie In de Verordening op de rekenkamercommissie is bepaald dat de rekenkamercommissie om de 4 jaar een evaluatie van de rekenkamercommissie en daarmee van de verordening initieert. Deze evaluatie is na ruggenspraak met de auditwerkgroep - in 2012 uitgevoerd in de vorm van een zelfevaluatie. De rekenkamercommissie heeft de evaluatie op 18 december 2012 naar de raad gestuurd. In de evaluatie zijn de volgende onderwerpen behandeld: - Afstemming. Medewerking en overleg - Jaarplannen en jaarverslagen - De onderzoeken en zijn effecten - Het budget van de rekenkamercommissie - Functioneren rekenkamercommissie - Toekomstgerichte bespiegeling Op 18 februari 2013 is de evaluatie in een gecombineerde vergadering van de raadscommissie Stad en de raadscommissie Samenleving besproken. De leden van de rekenkamercommissie hebben met veel genoegen kunnen vaststellen dat de raad in al zijn geledingen positief was over de verrichtingen van de commissie. Participatie Begin november 2012 is de rekenkamercommissie een onderzoek gestart naar participatie. Het betreft een ex-ante onderzoek, om de raad van handvatten te voorzien om de nieuw op te stellen participatienota te beoordelen en wellicht zelf helpen op te stellen. Het was de eerste keer dat de rekenkamercommissie een ex-ante onderzoek uitvoerde. De onderzoeksaankondiging met de onderzoeksvragen is op 14 november 2012 aan de raad gestuurd. Het onderzoek is uitgevoerd door PBLQ Zenc. Onderdeel van het onderzoek was een workshop met raadsleden op 13 februari De rekenkamercommissie heeft haar rapport, vergezeld van een pre-advies op 21 februari aan de raad gestuurd. Omdat er sprake is van een pre-advies ten behoeve van de totstandkoming/beoordeling van een nieuw gemeentelijk beleidskader is van het college geen bestuurlijke reactie gevraagd. Op 4 maart 2013 heeft de raadscommissie Samenleving het rapport besproken. De raadscommissie was blij met het onderzoek, maar geschrokken van de conclusies. Zij nam de aanbevelingen over en zal deze meenemen in het proces van totstandkoming van de kadernota. De wethouder gaf aan in het rapport een goede aanzet te zien voor de vormgeving van de kadernota. Op 25 maart 2013 nam de raad het volgende raadsbesluit naar aanleiding van het rapport van de rekenkamercommissie: DOC De overwegingen en aanbevelingen van de rekenkamercommissie over te nemen als uitgangspunten voor de kadernota burgerparticipatie. 1. Heb bij elk participatietraject vooraf aandacht voor: 2. Betrek de raad actief bij de kaders voor elk participatietraject 6

7 3. Sluit aan bij: Landelijke ontwikkelingen op het gebied van burgerparticipatie Initiatieven die als bij burgers en andere partners in de stad bestaan en faciliteer die initiatieven 4. Maak geen onderscheid in het domein waarbinnen een beleids- of besluitvormingtraject plaatsvindt 5. Geef projectleiders voldoende middelen, randvoorwaarden en ruimte om burgerparticipatie van de grond te krijgen 6. Informeer de raad regelmatig over de voortgang van elk participatietraject 7. Evalueer altijd en organiseer toegang tot de ervaringen (Prestatie- en effect)indicatoren programma Economie Reeds eerder heeft de rekenkamercommissie de raad onder meer op zijn verzoek geadviseerd over de aansluiting tussen beleidsdocumenten en documenten in de planning- en controlcyclus van de gemeente Zoetermeer. De hoofdvraag daarbij is: Is de aansluiting en consistentie zodanig dat de raad zijn kaderstellende en controlerende rol naar behoren kan uitoefenen. Eind 2011 is de rekenkamercommissie in eigen beheer gestart met een onderzoek naar de aansluiting van doelen en indicatoren in het Programma Economie. Zijn de beleidsdoelstellingen SMART (specifiek, meetbaar, aanwijsbaar, realistisch en tijdgebonden) geformuleerd, is duidelijk beschreven wat de nagestreefde maatschappelijke situatie aan het einde van de beleidsperiode is en welk maatschappelijk effect moet zijn opgetreden? En sluiten de effect- en prestatie-indicatoren goed aan op de gestelde doelen? De rekenkamercommissie kwam tot de conclusie dat nog de nodige stappen moeten worden gezet en deed de volgende aanbevelingen: 1. Zorg voor een goede aansluiting tussen beleidskaders en de rapportages in het kader van de Planning- en Controlcylus. 2. Zorg dat indicatoren alleen door een raadsbesluit kunnen worden aangepast. 3. Zorg dat alle in de P&C-documenten genoemde doelen en prestaties zijn voorzien van bijbehorende indicatoren. 4. Zorg voor een duidelijke afbakening van prestatie- en effectindicatoren. 5. Zorg voor voldoende informatie over het nieuwe beleid t.a.v. Sociaal Economische Agenda (SEA), Kenniseconomie en Innovatie Zoetermeer (KIZ) en het startersbeleid. De rekenkamercommissie heeft de uitkomsten van dit onderzoek op 19 maart 2013 verstuurd aan de raad. De rekenkamercommissie had het rapport naar de raad gestuurd zonder het college vooraf de kans te geven te reageren. Alhoewel het rapport voornamelijk beschrijvend van aard is, vond de rekenkamercommissie dit toch niet de juiste gang van zaken en heeft zij het college, op 27 maart 2013 alsnog de gelegenheid geboden op het rapport te reageren. Op 11 juni 2013 heeft het college gereageerd. Het college herkent zich in de door de rekenkamercommissie genoemde punten en spreekt de hoop uit handvatten aangereikt te krijgen door Deloitte (onderzoek beleidseffectmeting) om verbeteringen door te voeren. De rapportage is op 9 september 2013 besproken door de raadscommissie Stad. De raadscommissie is blij met de ondersteuning van de rekenkamercommissie met betrekking tot de indicatoren. De raad heeft de aanbevelingen op 16 september 2013 met Raadsbesluit nr DOC overgenomen. Ondersteuning verenigingssport Begin mei 2013 is de rekenkamercommissie gestart met onderzoek naar de ondersteuning 7

8 van verenigingssport. Het onderzoek is uitgevoerd door het Mulier instituut. Onderzoeken naar sportbeleid bij gemeenten kennen over het algemeen een andere insteek dan het onderzoek dat door de rekenkamercommissie is uitgevoerd. Onderzoeken naar sport gaan gewoonlijk over het sportbeleid. Het onderzoek van de rekenkamercommissie had tot doel de financiering helder in kaart te brengen. Gegevens waren vaak niet eenvoudig opvraagbaar. Zij moesten uit verschillende delen van de organisatie komen. Dit heeft het beeld bevestigd dat vanuit de begroting geen duidelijk inzicht kan worden verkregen van wat de gemeente op financieel gebied doet aan verenigingsondersteuning De mate waarin de gemeente ondersteunt door middel van accommodaties (en dus de hoogte van de subsidie ) verschilt behoorlijk. De rekenkamercommissie heeft de volgende conclusies getrokken: Conclusie 1: Uit de nota Sport en bewegen wordt niet duidelijk hoe de doelstelling om de sportdeelname te bevorderen moet worden bereikt. Conclusie 2: De doelstellingen die in 2016 moeten zijn bereikt staan helder omschreven Het vraaggerichte verenigings-ondersteuningsbeleid staat hiermee op gespannen voet. Conclusie 3: De doelstellingen en ingezette beleidsinstrumenten lijken geen directe relatie met elkaar te hebben. Conclusie 4: De keuzes waarom sommige accommodaties wel, maar andere niet door de gemeente worden aangelegd en de verschillen in dekkingspercentages worden niet (expliciet) afgeleid uit de doelstellingen van het Zoetermeerse sportbeleid. Conclusie 5: De teamsporten in de openlucht worden fors ondersteund door middel van indirecte subsidie, terwijl andere sporten veel minder of zelfs niet ondersteund worden door de gemeente. Conclusie 6: De kosten voor de niet commercieel geëxploiteerde sporten zijn voor de deelnemers enigszins vergelijkbaar door de wijze waarop de gemeente de verenigingsondersteuning vorm geeft. Daarnaast heeft zij op basis van haar bevindingen de volgende aanbevelingen gedaan: Aanbeveling 1: Geef aan welke acties ondernomen worden om de doelstellingen te bereiken en koppel de voortgang jaarlijks terug aan de raad Aanbeveling 2: Bied verenigingsondersteuning actief aan vanuit de geformuleerde doelstellingen en toets ontvangen aanvragen van verenigingen aan deze doelstellingen Aanbeveling 3: Beschrijf het accommodatiebeleid. Op 25 september 2013 heeft de rekenkamercommissie het college verzocht te reageren op haar onderzoeksbevindingen. De reactie van het college is op 14 oktober 2013 ontvangen. Het college kon zich grotendeels vinden in de conclusies en aanbevelingen van de rekenkamercommissie en zal de aanbevelingen meenemen bij het opstellen van de kadernota Vrije Tijd. Het onderzoek is op 15 oktober 2013 verstuurd aan de raad. De raad(scommissie) heeft het rapport niet meer in 2013 behandeld. Dit is gebeurd in de vergadering van de Commissie Samenleving van 13 januari Kenniseconomie en Innovatie Zoetermeer (KIZ) Sinds 2008 kent Zoetermeer het programma Kenniseconomie en Innovatie. De organisatie van het programma en de verschillende gremia die daarmee te maken hebben blijkt voor raadsleden onduidelijkheden te bevatten. De rekenkamercommissie heeft dit van meerdere fracties te horen gekregen, onder meer tijdens de fractiebezoeken in oktober De rekenkamercommissie wilde met het onderzoek helder krijgen hoe de verschillende gremia, en de personen daarbinnen, zich tot elkaar verhouden. Ook beoogde de rekenkamercommissie aan de raad te laten zien welke mogelijkheden de raad had om 8

9 invloed op het programma uit te oefenen. Het onderzoek is in juli 2013 gestart en is uitgevoerd door Partners+Pröpper. Op basis van de bevindingen zijn de volgende conclusies getrokken: Conclusie 1: De maatschappelijke opgaven en doelen voor het programma KIZ zijn in zeer algemene bewoordingen geformuleerd. Tevens ontbreekt een vertaling naar kwalitatieve en kwantitatieve indicatoren. Conclusie2: De clusteraanpak verloopt adequaat bij twee van de vier sectoren, namelijk bij ICT en Leisure. Rond de clusters Zorg en Belangenorganisaties blijven de resultaten achter bij de verwachtingen. Conclusie 3: De rolverdeling tussen de gemeente en Stichting KIZ is onvoldoende helder. Conclusie 4: De functiescheidingen zijn niet goed doorgevoerd binnen de organisatie. Conclusie 5: De precieze bijdrage van het programma aan maatschappelijke effecten is niet in beeld. Evaluatie van effecten vindt niet plaats. Conclusie 6: De gemeenteraad voelt zich door het college onvoldoende in stelling gebracht voor kaderstelling en controle. Daarnaast heeft de rekenkamercommissie de volgende aanbevelingen gedaan: Aanbeveling 1: Zorg voor evalueerbare doelen zodat de controlerende rol adequaat vervuld kan worden. Aanbeveling 2: Formuleer doelen zo dat de partijen zich herkennen in de doelstellingen en hier een evalueerbare bijdrage aan kunnen leveren. Aanbeveling 3: Breng meer helderheid in de rollen en relatie van de gemeente Zoetermeer met de Stichting KIZ en zorg voor functiescheiding binnen de betrokken organen. Aanbeveling 4: Vergroot de aandacht voor (tussentijdse) evaluatie en monitoring. Aanbeveling 5: Laat de programmaraad, ondanks de afname van financiële middelen, zijn adviserende rol behouden. Aanbeveling 6: Zorg voor een actievere informatievoorziening richting gemeenteraad. In de bestuurlijke reactie d.d. 13 december 2013 heeft het college de aanbevelingen 1, 2, 4 en 6 overgenomen. Dat geldt niet voor de aanbevelingen 3 en 5. Op 18 december 2013 heeft de rekenkamercommissie de uitkomsten van het onderzoek aan de raad verstuurd. De raad(scommissie) heeft het rapport niet meer in 2013 behandeld. Dit is gebeurd in de vergadering van de Commissie Stad van 3 maart Beheer en Onderhoud Openbare Ruimte De aanleiding van het onderzoek was de bezuiniging die de gemeente Zoetermeer heeft doorgevoerd op het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Op basis hiervan heeft de rekenkamercommissie de vraag geformuleerd wat het maatschappelijk effect is van deze bezuiniging. Vinden de inwoners van Zoetermeer het huidige niveau van onderhoud acceptabel? En zijn er naar aanleiding van de bezuinigingen bewonersinitiatieven opgestart? Het onderzoek is in oktober 2013 gestart en is uitgevoerd door Greeven procesregie en conflictbegeleiding. De onderzoeksresultaten zullen in de eerste helft van 2014 aan de raad verstuurd worden. 9

10 Beoogde onderzoeken De rekenkamercommissie heeft afgezien van het voor 2013 beoogde onderzoek Aansluiting van documenten op programma 1. De reden hiervoor is het onderzoek dat door Deloitte in opdracht van het college is uitgevoerd, waarin onder andere gekeken is naar indicatoren. De onderzoeksopdracht luidde: Onderzoek de verbetermogelijkheden voor de sturing door de raad en doe hierbij aanbevelingen om deze verbeteringen te implementeren. Een afgeleid doel hierbij is om een eenduidiger en beter beheersbare systematiek, met duidelijke normen en afspraken op elk niveau, te bewerkstelligen. Deloitte heeft aanbevelingen gedaan en aangeraden de voorgestelde verbeteringen door middel van een gefaseerde aanpak door te voeren. Het college heeft aangegeven bij de programmabegroting al quick wins door te voeren en de volledige systematiek in te voeren bij het nieuwe collegeprogramma en de daarop volgende programmabegroting De rekenkamercommissie heeft er dan ook voor gekozen om eerst af te wachten hoe het college de aanbevelingen van Deloitte implementeert en daarna te beoordelen of een onderzoek naar de aansluiting van documenten op de programmabegroting nog nodig is. Financiën In artikel 11 van de Verordening op de rekenkamer is voorzien dat de rekenkamercommissie bevoegd is binnen een aan haar bij de begroting beschikbaar gesteld budget uitgaven te doen ten behoeve van de uitvoering van haar taken. Ten laste van dat budget komen de kosten van externe deskundigen, die de commissie heeft ingeschakeld, de vergoedingen aan de leden van de commissie( presentiegelden en in voorkomend geval vergoeding voor in eigen beheer uitgevoerd onderzoek) en eventuele overige uitgaven die de commissie nodig acht voor de uitvoering van haar taak. In 2013 bedroeg het budget euro. De totale uitgaven op grond van artikel 11 beliepen ,19 euro, waarvan ,75 euro voor uitbesteed onderzoek en ,58 voor presentiegelden ( zie onderstaande tabel). De commissie heeft in 2013 geen eigen onderzoek gedaan. Post rekenkamercommissie 2013 Budget rkc 2013 cfm art. 11 Verordening (in euro s) Uitbesteed onderzoek Eigen onderzoek cfm art. 6 lid 3 Presentiegelden Reiskosten Lidmaatschap NVRR Diverse kosten (o.a. representatie) TOTAAL Uitgaven 2013 (in euro s) Totaal (in euro s) ,75 0, , ,86 825,00 195, , , ,81 In artikel 7 van de verordening is bepaald dat de commissie in haar werkzaamheden wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris, die door de griffier beschikbaar wordt gesteld. De kosten voor de ambtelijk secretaris komen ten laste van het budget van de griffie. Deze beliepen in ,48 euro. 1 0

Voorwoord. Hoogachtend, De voorzitter van de rekenkamercommissie Zoetermeer,

Voorwoord. Hoogachtend, De voorzitter van de rekenkamercommissie Zoetermeer, Voorwoord Met genoegen biedt de rekenkamercommissie Zoetermeer de raad hierbij het jaarverslag over aan. Hiermee voldoen we aan artikel 10, lid 14 van de Verordening op de rekenkamercommissie. In dit verslag

Nadere informatie

De rekenkamercommissie heeft voor het onderzoek offertes gevraagd aan 3 adviesbureaus en heeft de opdracht gegund aan Partners+Pröpper.

De rekenkamercommissie heeft voor het onderzoek offertes gevraagd aan 3 adviesbureaus en heeft de opdracht gegund aan Partners+Pröpper. Inleiding De gemeente Zoetermeer profileert zich al enige jaren als ICT-stad. In de samenvatting van het Plan van aanpak Kenniseconomie en innovatie 2010 staat: Kenniseconomie en innovatie zijn, naast

Nadere informatie

Jaarverslag Rekenkamercommissie Bernheze

Jaarverslag Rekenkamercommissie Bernheze Jaarverslag 2016 Rekenkamercommissie Bernheze Voorwoord In dit jaarverslag leggen wij verantwoording af over de uitvoering van onze taken in 2016 met een korte uiteenzetting van de verrichte werkzaamheden

Nadere informatie

Steven Dijk. Oorlogswinter 2013 Landelijke tournee Peer Gynt (Zuidelijk Toneel)

Steven Dijk. Oorlogswinter 2013 Landelijke tournee Peer Gynt (Zuidelijk Toneel) Steven Dijk 1952 geboren 1978-2002 raadslid PvdA Diemen 1986-1994 wethouder PvdA 1988 afgestudeerd econoom Vrije Universiteit 2002-2004 wethouder Leefbaar Diemen 2005-heden voorzitter Rekenkamercommissie

Nadere informatie

REKENKAMERCOMMISSIES GEMEENTEN ELBURG - NUNSPEET - OLDEBROEK - PUTTEN

REKENKAMERCOMMISSIES GEMEENTEN ELBURG - NUNSPEET - OLDEBROEK - PUTTEN REKENKAMERCOMMISSIES GEMEENTEN ELBURG - NUNSPEET - OLDEBROEK - PUTTEN gemeente Oldebroek JAARVERSLAG 2015 Rekenkamercommissies Elburg, Nunspeet, Oldebroek, Putten April 2016 2 Voorwoord Geachte gemeenteraadsleden

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Houten. Jaarplan 2015

Rekenkamercommissie Houten. Jaarplan 2015 Rekenkamercommissie Houten Jaarplan 2015 oktober 2014 COLOFON: De rekenkamercommissie van de gemeente Houten wordt gevormd door drie externe leden en bestaat uit: Hester Tjalma (voorzitter) Peter Siebers

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 en Onderzoeksplan 2016

Jaarverslag 2015 en Onderzoeksplan 2016 Jaarverslag 2015 en Onderzoeksplan 2016 (februari 2016) De Rekenkamercommissie Cranendonck bestaat uit: Drs. Jan van den Heuvel (voorzitter) Drs. Angelique Hubens Drs. Stefan de Kort CPC 1 1. Inleiding

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Bloemendaal. Jaarverslag Januari 2015

Rekenkamercommissie Bloemendaal. Jaarverslag Januari 2015 Rekenkamercommissie Bloemendaal Jaarverslag 2014 en Jaarplan 2015 Januari 2015 Inhoudsopgave Jaarverslag 2014... 3 Inleiding... 3 Algemeen... 3 Activiteiten in 2014... 3 Overleg met vertegenwoordigers

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Jaarverslag 2012

Rekenkamercommissie Jaarverslag 2012 Rekenkamercommissie Jaarverslag 2012 Rekenkamercommissie Terneuzen 23 januari 2013 Samenstelling van de Rekenkamercommissie Terneuzen de heer drs. A.W. Zabel (voorzitter) de heer M.A. de Doelder (lid)

Nadere informatie

Bestuurlijke nota onderzoek armoedebeleid

Bestuurlijke nota onderzoek armoedebeleid 1 Bestuurlijke nota onderzoek armoedebeleid Inleiding In haar jaarplan 2017 heeft de rekenkamercommissie een onderzoek naar het armoedebeleid aangekondigd. De armoedeproblematiek is lastig in kaart te

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Leidschendam-Voorburg en Rijswijk. Aan de gemeenteraad van de gemeente Leidschendam-Voorburg Postbus AX Voorburg

Rekenkamercommissie Leidschendam-Voorburg en Rijswijk. Aan de gemeenteraad van de gemeente Leidschendam-Voorburg Postbus AX Voorburg Aan de gemeenteraad van de gemeente Leidschendam-Voorburg Postbus 905 2270 AX Voorburg Rekenkamercommissie Leidschendam-Voorburg en Rijswijk Postbus 905 2270 AX Voorburg Telefoon (070) 300 85 63 Fax (070)

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012. Rekenkamercommissie Raalte

JAARVERSLAG 2012. Rekenkamercommissie Raalte JAARVERSLAG 2012 Rekenkamercommissie Raalte Voorwoord. Voor u ligt het Jaarverslag 2012 van de rekenkamercommissie Raalte. Naast de wettelijke verplichting om een jaarverslag op te stellen doet de rekenkamercommissie

Nadere informatie

SAMENWERKENDE REKENKAMERCOMMISSIES

SAMENWERKENDE REKENKAMERCOMMISSIES SAMENWERKENDE REKENKAMERCOMMISSIES GEMEENTEN ELBURG - NUNSPEET - OLDEBROEK - PUTTEN JAARVERSLAG 2017 Rekenkamercommissies Elburg, Nunspeet, Oldebroek, Putten Maart 2018 2 Voorwoord Geachte gemeenteraadsleden

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad van Tiel. Maart Jaarverslag Rekenkamercommissie Tiel Geachte leden van de raad,

Aan de gemeenteraad van Tiel. Maart Jaarverslag Rekenkamercommissie Tiel Geachte leden van de raad, Aan de gemeenteraad van Tiel Achterweg 2, 4001 MV Tiel Postbus 6325, 4000 HH Tiel Telefoon: (0344) 637 111 Telefax: (0344) 637 299 E-mail: gemeente@tiel.nl Internet: www.tiel.nl Doorkiesnummer: (0344)

Nadere informatie

Rekenkamercommissie. Jaarverslag 2011 & Jaarplan 2012

Rekenkamercommissie. Jaarverslag 2011 & Jaarplan 2012 Jaarverslag 2011 & Jaarplan 2012 Vastgesteld: 21 februari 2012 Samenstelling rekenkamercommissie Externe leden De heer G.D. Scholtes, voorzitter De heer mr. A.V.N.M. Steur (tot en met juli 2011) De heer

Nadere informatie

Reglement van orde Rekenkamercommissie Stichtse Vecht

Reglement van orde Rekenkamercommissie Stichtse Vecht REKENKAMERCOMMISSIE De rekenkamercommissie Stichtse Vecht, gelet op artikel 8 van de van de Verordening Rekenkamercommissie gemeente Stichtse Vecht; BESLUIT: vast te stellen het navolgende Reglement van

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Oostzaan

Rekenkamercommissie Oostzaan Rekenkamercommissie Oostzaan Jaarplan 2015 Missie Rekenkamercommissie De rekenkamer heeft de ambitie om door middel van haar onderzoeken een positieve bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het bestuur

Nadere informatie

REKENKAMERCOMMISSIE TYNAARLO JAARVERSLAG Rekenkamercommissie Tynaarlo Jaarverslag 2007, vastgesteld 6 maart

REKENKAMERCOMMISSIE TYNAARLO JAARVERSLAG Rekenkamercommissie Tynaarlo Jaarverslag 2007, vastgesteld 6 maart REKENKAMERCOMMISSIE TYNAARLO JAARVERSLAG 2007 Rekenkamercommissie Tynaarlo Jaarverslag 2007, vastgesteld 6 maart 2008 1 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag van de rekenkamercommissie Tynaarlo 2006. De

Nadere informatie

R E K E N K A M E R C O M M I S S I E. Jaarverslag 2012

R E K E N K A M E R C O M M I S S I E. Jaarverslag 2012 R E K E N K A M E R C O M M I S S I E Jaarverslag 2012 Rekenkamercommissie Heerhugowaard d.d. 7 januari 2013 1 1. Inleiding Taken en doelstelling De rekenkamercommissie van de gemeente Heerhugowaard (hierna

Nadere informatie

Rekenkamercommissie. Jaarverslag datum mei Auteur Rekenkamercommissie. Raadsnummer

Rekenkamercommissie. Jaarverslag datum mei Auteur Rekenkamercommissie. Raadsnummer Rekenkamercommissie Jaarverslag 2013 datum mei 2014 Auteur Rekenkamercommissie Raadsnummer 2014-052 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 3 2 Inleiding 4 3 Wat wilde de rekenkamercommissie bereiken? 4 4 Wat heeft

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Culemborg

Rekenkamercommissie Culemborg Rekenkamercommissie Culemborg Aan de raad van de gemeente Culemborg Datum 19 november 2015 Betreft Jaarplan 2016 Geachte leden van de raad, De rekenkamercommissie Culemborg (RKC) biedt u hierbij het Jaarplan

Nadere informatie

REKENKAMERCOMMISSIE KEMPENGEMEENTEN

REKENKAMERCOMMISSIE KEMPENGEMEENTEN REKENKAMERCOMMISSIE KEMPENGEMEENTEN Bijlage(n): Jaarverslag 2006 Onderwerp: Rekenkamercommissie Datum: 20 maart 2007 Verzonden: 29 maart 2007 Geachte leden van de Raad, Hierbij heeft de rekenkamercommissie

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2009 PLANNING ACTIVITEITEN 2010 VAN REKENKAMERCOMMISSIE ROERMOND

JAARVERSLAG 2009 PLANNING ACTIVITEITEN 2010 VAN REKENKAMERCOMMISSIE ROERMOND JAARVERSLAG 2009 EN PLANNING ACTIVITEITEN 2010 VAN REKENKAMERCOMMISSIE ROERMOND VOORWOORD Op grond van de artikelen 81oa lid 2 en 185 lid 3 van de Gemeentewet stelt de rekenkamercommissie elk jaar voor

Nadere informatie

Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de rekenkamercommissie Zaltbommel. Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de rekenkamercommissie Zaltbommel. Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de rekenkamercommissie Zaltbommel Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze verordening wordt verstaan

Nadere informatie

Jaarplan periode januari juni

Jaarplan periode januari juni Jaarplan 2016 periode januari juni 1 Jaarplan 2016 Rekenkamercommissie Woerden 1. Doel en werkwijze van de rekenkamercommissie De Rekenkamercommissie Woerden is per 1 april 2004 ingesteld door de gemeenteraad.

Nadere informatie

1 Samenstelling. Met dit jaarverslag leggen wij inhoudelijk en financieel verantwoording af.

1 Samenstelling. Met dit jaarverslag leggen wij inhoudelijk en financieel verantwoording af. jaar verslag 17 Met dit jaarverslag leggen wij inhoudelijk en financieel verantwoording af. In dit jaarverslag gaan wij in op: de samenstelling van de rekenkamercommissie, onze werkwijze, het onderzoek

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Beverwijk

Rekenkamercommissie Beverwijk Rekenkamercommissie Beverwijk Gemeente Beverwijk t.a.v. de leden van de gemeenteraad datum 25 maart 2014 ons kenmerk onderwerp Rekenkamerbrief Collegeprogramma bijlagen Methode voor gestructureerde opzet

Nadere informatie

Onderzoek naar digitale dienstverlening van de gemeente Hoogeveen

Onderzoek naar digitale dienstverlening van de gemeente Hoogeveen Onderzoek naar digitale dienstverlening van de gemeente Hoogeveen Juni 2008 Rekenkamercommissie gemeente Hoogeveen Samenstelling: Drs. E. de Haan (voorzitter) A.W. Hiemstra J. Steenbergen Drs. F. Galesloot

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Ommen. Jaarverslag REKENKAMERCOMMISSIE OMMEN JAARVERSLAG maart

Rekenkamercommissie Ommen. Jaarverslag REKENKAMERCOMMISSIE OMMEN JAARVERSLAG maart Rekenkamercommissie Ommen Jaarverslag 2014 REKENKAMERCOMMISSIE OMMEN JAARVERSLAG 2014 12 maart 2015 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding..3 2. Werkzaamheden van de rekenkamercommissie in 2014 4 3. Besteding van

Nadere informatie

Jaarverslag. commissie Rekenkamer. maart 2018

Jaarverslag. commissie Rekenkamer. maart 2018 Jaarverslag 2017 commissie Rekenkamer maart 2018 Voorwoord Met dit verslag legt de commissie Rekenkamer van het waterschap Rijn en IJssel verantwoording af over haar activiteiten in 2017. De commissie

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Jaarverslag 2011

Rekenkamercommissie Jaarverslag 2011 Rekenkamercommissie Jaarverslag 2011 Rekenkamercommissie Terneuzen 19 maart 2012 Samenstelling van de Rekenkamercommissie Terneuzen de heer drs. A.W. Zabel (voorzitter) de heer W.A.A.M. van Overveld (lid

Nadere informatie

REKENKAMERCOMMISSIE HILLEGOM, LISSE EN NOORDWIJKERHOUT JAARPLAN 2014

REKENKAMERCOMMISSIE HILLEGOM, LISSE EN NOORDWIJKERHOUT JAARPLAN 2014 REKENKAMERCOMMISSIE HILLEGOM, LISSE EN NOORDWIJKERHOUT JAARPLAN 2014 1 JAARPLAN 2014 REKENKAMERCOMMISSIE HLN I. Leren voor de toekomst De rekenkamercommissie Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout toetst het

Nadere informatie

= Datum raadsvergadering: 15 december 2010 Agenda nr.: (in te vullen door griffie) Voorstel invulling aanbevelingen rapport Sturing grote projecten

= Datum raadsvergadering: 15 december 2010 Agenda nr.: (in te vullen door griffie) Voorstel invulling aanbevelingen rapport Sturing grote projecten Raadsvoorstel = Datum raadsvergadering: 15 december 2010 Agenda nr.: (in te vullen door griffie) Portefeuillehouder: Onderwerp: S. Adriaansen/J.A. Peeters Registratiecode: (in te vullen door griffie) Voorstel

Nadere informatie

Bijgaand treft u het jaarverslag 2013 aan. Dit jaarverslag bieden wij u ter kennisname aan.

Bijgaand treft u het jaarverslag 2013 aan. Dit jaarverslag bieden wij u ter kennisname aan. Gemeente Heumen Rekenkamer Aan : Alle raadsleden van gemeente Heumen Van : Rekenkamer Heumen Datum : 20 mei 2014 Betreft : Jaarverslag 2013 Geachte leden van de raad, Bijgaand treft u het jaarverslag 2013

Nadere informatie

Modelverordening doelmatig- en doeltreffendheid (art. 213a GW)

Modelverordening doelmatig- en doeltreffendheid (art. 213a GW) Databank Modelverordeningen Modelverordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente X Titel: Modelverordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente X Domein:

Nadere informatie

REKENKAMERCOMMISSIE TYNAARLO JAARVERSLAG 2012

REKENKAMERCOMMISSIE TYNAARLO JAARVERSLAG 2012 REKENKAMERCOMMISSIE TYNAARLO JAARVERSLAG 2012 Jaarverslag 2012, vastgesteld 17 januari 2013 Voorwoord Voor u ligt ons jaarverslag '' Rekenkamercommissie Tynaarlo 2012". Wij doen als rekenkamercommissie

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Oostzaan

Rekenkamercommissie Oostzaan Rekenkamercommissie Oostzaan Jaarverslag 2016 & Onderzoeksprogramma 2017 1 1. Voorwoord Voor U ligt het jaarverslag en het onderzoeksprogramma van de rekenkamercommissie gemeente Oostzaan. In het jaarverslag

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Jaarplan 2015 Rekenkamercommissie IJsselstein

Jaarverslag 2014 Jaarplan 2015 Rekenkamercommissie IJsselstein Zaaknummer: 119128 Jaarverslag 2014 Jaarplan 2015 Rekenkamercommissie IJsselstein Januari 2015 INHOUD Jaarverslag 2014 Rekenkamercommissie IJsselstein... 3 Inleiding... 3 Samenstelling en werkwijze Rekenkamercommissie...

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Neder-Betuwe. Jaarverslag Onderzoeksprogramma 2013

Rekenkamercommissie Neder-Betuwe. Jaarverslag Onderzoeksprogramma 2013 Rekenkamercommissie Neder-Betuwe Jaarverslag 2012 Onderzoeksprogramma 2013 januari 2012 1. Inleiding, samenstelling en financiën Op grond van de Verordening rekenkamercommissie gemeente Neder-Betuwe 2010

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Gemeente Voorst Gemeente Brummen. Jaarverslag 2006

Rekenkamercommissie Gemeente Voorst Gemeente Brummen. Jaarverslag 2006 Rekenkamercommissie Gemeente Voorst Gemeente Brummen Jaarverslag 2006 Colofon De Rekenkamercommissie Brummen en Voorst De Rekenkamercommissie voor de gemeente Brummen en Voorst (verder de Rekenkamercommissie)

Nadere informatie

Besluit vast te stellen de:

Besluit vast te stellen de: VERORDENING AUDITCOMMISSIE GEMEENTE WEERT De raad van de gemeente Weert, Gelezen het voorstel van het college d.d. 20 januari 2015, gelet op de artikelen 84, 147 en 149 van de Gemeentewet; Besluit vast

Nadere informatie

Jaarverslag Jaarplan 2006

Jaarverslag Jaarplan 2006 Jaarverslag 2005 Jaarplan 2006 Rekenkamer commissie Leiden d.d. 18 januari 2006 1 Inleiding In de gemeenteraadsvergadering van 17 februari 2004 heeft de Raad van Leiden vijf externe leden benoemd in de

Nadere informatie

Stand van zaken uitvoering aanbevelingen en toezeggingen Rekenkameronderzoek informatievoorziening aan de gemeenteraad over de Wmo en Jeugdhulp

Stand van zaken uitvoering aanbevelingen en toezeggingen Rekenkameronderzoek informatievoorziening aan de gemeenteraad over de Wmo en Jeugdhulp Jaarverslag 2017 Bijlage 2: Stand van zaken uitvoering aanbevelingen en toezeggingen Rekenkameronderzoek informatievoorziening aan de gemeenteraad over de Wmo en Jeugdhulp De Rekenkamer heeft haar onderzoek

Nadere informatie

Rekenkamercommissie. Jaarverslag datum mei Auteur Rekenkamercommissie. Raadsnummer

Rekenkamercommissie. Jaarverslag datum mei Auteur Rekenkamercommissie. Raadsnummer Rekenkamercommissie Jaarverslag 2014 datum mei 2015 Auteur Rekenkamercommissie Raadsnummer 2015-192 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 3 2 Inleiding 4 3 Wat wilde de rekenkamercommissie bereiken? 5 4 Wat heeft

Nadere informatie

QUICK SCAN PROGRAMMABEGROTING 2008 LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN RIJSWIJK

QUICK SCAN PROGRAMMABEGROTING 2008 LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN RIJSWIJK 1 (2007/28317) QUICK SCAN PROGRAMMABEGROTING 2008 LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN RIJSWIJK 1. ONDERZOEKSVRAGEN 1. Kan de raad met de programmabegroting beoordelen of de voorgenomen beleidsmaatregelen doeltreffend

Nadere informatie

Quick scan programmabegroting. Bestuurlijk rapport. Rekenkamercommissie Alphen aan den Rijn

Quick scan programmabegroting. Bestuurlijk rapport. Rekenkamercommissie Alphen aan den Rijn Quick scan programmabegroting 2016-2019 Bestuurlijk rapport Goede aansluiting om te sturen en te controleren Rekenkamercommissie Alphen aan den Rijn 1 juni 2016 1 1. Inleiding De gemeenteraad stelt kaders

Nadere informatie

REKENKAMERCOMMISSIE BEVERWIJK. Jaarverslag 2013 & Jaarplan 2014

REKENKAMERCOMMISSIE BEVERWIJK. Jaarverslag 2013 & Jaarplan 2014 REKENKAMERCOMMISSIE BEVERWIJK Jaarverslag 2013 & Jaarplan 2014 Beverwijk, 25 februari 2014 Voorwoord De rekenkamercommissie wil een bijdrage leveren aan het verbeteren van de doeltreffendheid, doelmatigheid

Nadere informatie

Raadsvoorstel Registratienummer: Portefeuillehouder: J. Boskeljon

Raadsvoorstel Registratienummer: Portefeuillehouder: J. Boskeljon gemeente Den Helder Raadsvoorstel Registratienummer: Portefeuillehouder: J. Boskeljon Van afdeling: Griffie Ter inzage gelegde stukken / bijlagen: Behandelend ambtenaar: R. De Jonge Rapport van de Rekenkamercommissie

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Jaarverslag 2012

Rekenkamercommissie Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 Rekenkamercommissie De Wolden Zuidwolde, 21 maart 2013 Jaarverslag 2012 Rekenkamercommissie De Wolden Pagina 2 van 15 Inhoudsopgave Voorwoord 5 1. Inleiding 7 1.1. De grondslag en de taak

Nadere informatie

Verordening op het Auditcomité

Verordening op het Auditcomité Verordening op het Auditcomité Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Gemeente Gennep Officiële naam regeling Verordening op het Auditcomité Citeertitel Verordening auditcomité

Nadere informatie

Rekenkamercommissie. Jaarverslag datum sept Auteur. Rekenkamercommissie. Raadsnummer

Rekenkamercommissie. Jaarverslag datum sept Auteur. Rekenkamercommissie. Raadsnummer Rekenkamercommissie Jaarverslag 2016 datum sept 2017 Auteur Raadsnummer Rekenkamercommissie Inhoudsopgave 1 Voorwoord 3 2 Inleiding 4 3 Wat wilde de rekenkamercommissie bereiken? 4 4 Wat heeft de rekenkamercommissie

Nadere informatie

2018 jaar van veranderingen Nieuwe onderzoeken in 2018 Jeugdhulp

2018 jaar van veranderingen Nieuwe onderzoeken in 2018 Jeugdhulp JAARPLAN 2018 1 2018 jaar van veranderingen In 2018 gaat er het nodige veranderen voor de rekenkamercommissie Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout. Door de bestuurlijke fusie van Noordwijk en Noordwijkerhout

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad. Uw brief van: Uw kenmerk: Ons kenmerk: Datum: 26 november 2015

Aan de gemeenteraad. Uw brief van: Uw kenmerk: Ons kenmerk: Datum: 26 november 2015 Postbus 54 Aan de gemeenteraad 7470 AB Goor van Hof van Twente Telefoon: (0547) 858 585 Fax: (0547) 858 586 E-mail: info@hofvantwente.nl Internet: www.hofvantwente.nl Uw brief van: Uw kenmerk: Ons kenmerk:

Nadere informatie

Jaarverslag Jaarplan 2010

Jaarverslag Jaarplan 2010 Jaarverslag 2009 Jaarplan 2010 Maart 2010 1 INHOUDSOPGAVE Voorwoord 3 Jaarverslag 2009 1. Inleiding 4 2. Samenstelling 4 3. Missie 4 4. Vergaderingen 4 5. Activiteiten 4 6. Onderzoeken 5 7. Verantwoording

Nadere informatie

Jaarverslag Rekenkamer Lelystad. 1. Inleiding. 2. Samenstelling Rekenkamer

Jaarverslag Rekenkamer Lelystad. 1. Inleiding. 2. Samenstelling Rekenkamer Jaarverslag 2007 Rekenkamer Lelystad 25 februari 2008 Inhoudsopgave pag. 1. Inleiding 3 2. Samenstelling Rekenkamer 3 3. Vergaderingen en werkvorm 4 4. Werkzaamheden 4 5. De onderzoeksprojecten 5 6. Externe

Nadere informatie

Rekenkamer Súdwest-Fryslân

Rekenkamer Súdwest-Fryslân Rekenkamer Súdwest-Fryslân Jaarverslag 2012 Januari 2013 Rekenkamer Súdwest-Fryslân Jaarverslag 2012 Januari 2013 Rekenkamer Súdwest-Fryslân drs. J.H. (Jet) Lepage MPA (voorzitter) dr. M. S. (Marsha) de

Nadere informatie

Onderzoeksprogramma April 2005

Onderzoeksprogramma April 2005 Rekenkamercommissie gemeente s- Hertogenbosch Leden: Drs. I. Caminada (extern lid en voorzitter) Mevr. Ir. S. D. Duives-Cahuzak (raadslid) R. Verdam (extern lid) Mr. M.C.J.G. van Vugt (extern lid, plv.

Nadere informatie

Bijgaand treft u het jaarverslag 2015 aan. Dit jaarverslag bieden wij u ter kennisname aan.

Bijgaand treft u het jaarverslag 2015 aan. Dit jaarverslag bieden wij u ter kennisname aan. Gemeente Heumen Rekenkamer Aan : Alle raadsleden van gemeente Heumen Van : Rekenkamer Heumen Datum : 9 mei 2016 Betreft : Jaarverslag 2015 Geachte leden van de raad, Bijgaand treft u het jaarverslag 2015

Nadere informatie

REKENKAMERCOMMISSIE. Jaarverslag van de rekenkamercommissie van de gemeente Smallingerland

REKENKAMERCOMMISSIE. Jaarverslag van de rekenkamercommissie van de gemeente Smallingerland REKENKAMERCOMMISSIE Jaarverslag 2013 van de rekenkamercommissie van de gemeente Smallingerland april 2014 Rekenkamercommissie gemeente Smallingerland.......... Jaarverslag 2013 van de rekenkamercommissie

Nadere informatie

Jaarverslag Rekenkamercommissie Utrechtse Heuvelrug

Jaarverslag Rekenkamercommissie Utrechtse Heuvelrug Jaarverslag 2009 Rekenkamercommissie Utrechtse Heuvelrug Februari 2010 2 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 5 2 De drie w-vragen 7 2.1 Wat heeft de rekenkamercommissie willen bereiken? 7 2.2 Wat heeft de rekenkamercommissie

Nadere informatie

Stand van zaken uitvoering aanbevelingen en toezeggingen Rekenkameronderzoek financiële ondersteuning sportverenigingen door de gemeente

Stand van zaken uitvoering aanbevelingen en toezeggingen Rekenkameronderzoek financiële ondersteuning sportverenigingen door de gemeente Bijlage 2: Stand van zaken uitvoering aanbevelingen en toezeggingen Rekenkameronderzoek financiële ondersteuning sportverenigingen door de gemeente De Rekenkamer heeft haar onderzoek naar de financiële

Nadere informatie

TUSSENEVALUATIE REKENKAMERCOMMISSIE Inzicht in de werkwijze

TUSSENEVALUATIE REKENKAMERCOMMISSIE Inzicht in de werkwijze TUSSENEVALUATIE REKENKAMERCOMMISSIE Inzicht in de werkwijze 2014-2015 BBLM Aan: De gemeenteraden van Berkelland, Bronckhorst, Lochem en Montferland Hengelo, 24 juni 2016 Van: Klankbordgroep van de rekenkamercommissie

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Ooststellingwerf. Jaarverslag 2011

Rekenkamercommissie Ooststellingwerf. Jaarverslag 2011 Rekenkamercommissie Ooststellingwerf Jaarverslag 2011 Voorwoord Op 12 mei van het verslagjaar verscheen Evaluatie van de provinciale en gemeentelijke rekenkamers. Dit Eindrapport, vervaardigd door Berenschot

Nadere informatie

Onderzoeksplan Rekenkamer Leeuwarden

Onderzoeksplan Rekenkamer Leeuwarden Onderzoeksplan 2018-2022 Rekenkamer Leeuwarden Colofon Samenstelling Rekenkamer Leeuwarden Dr. J.M. Roebroek (voorzitter) M.A. Hoekstra vacature mw. J.E. Rijpma (secretaris) Telefoon: 058-233 4022 E-mail:

Nadere informatie

Inleiding Op de website van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport staat over sport het volgende:

Inleiding Op de website van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport staat over sport het volgende: Inleiding Op de website van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport staat over sport het volgende: Sport is goed voor de gezondheid en de sociale contacten. De successen van topsporters bevorderen

Nadere informatie

Rekenkamercommissie gemeente Smallingerland ...

Rekenkamercommissie gemeente Smallingerland ... Rekenkamercommissie gemeente Smallingerland.......... Jaarverslag 2016 van de rekenkamercommissie van de gemeente Smallingerland Maart 2017 Jaarverslag 2016 Inleiding Het doel van de rekenkamercommissie

Nadere informatie

Reglement van orde Rekenkamer West-Brabant

Reglement van orde Rekenkamer West-Brabant Reglement van orde Rekenkamer West-Brabant Vastgesteld door de Rekenkamer West-Brabant in haar vergadering van 25 oktober 2010. Dit reglement van orde vloeit voort uit artikel 10 van de Verordening gemeentelijke

Nadere informatie

Informatieprotocol. Gemeenschappelijke regelingen gemeente Heumen

Informatieprotocol. Gemeenschappelijke regelingen gemeente Heumen Informatieprotocol Gemeenschappelijke regelingen gemeente Heumen 22 januari 2019 1. Inleiding De directe aanleiding voor dit informatieprotocol is het amendement van de gemeenteraad van Heumen bij de besluitvorming

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2006 ONDERZOEKSPROGRAMMA 2007 REKENKAMERCOMMISSIE ROERMOND

JAARVERSLAG 2006 ONDERZOEKSPROGRAMMA 2007 REKENKAMERCOMMISSIE ROERMOND JAARVERSLAG 2006 ONDERZOEKSPROGRAMMA 2007 REKENKAMERCOMMISSIE ROERMOND VOORWOORD Op grond van de artikelen 81o lid 2 en 185 lid 4 van de Gemeentewet stelt de rekenkamercommissie elk jaar voor 1 april een

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Houten. Jaarplan 2017

Rekenkamercommissie Houten. Jaarplan 2017 Rekenkamercommissie Houten Jaarplan 2017 november/december 2016 COLOFON: De rekenkamercommissie (rkc) van de gemeente Houten bestaat uit drie externe leden, te weten: - Hester Tjalma (voorzitter) - Nicole

Nadere informatie

onderzoeksopzet Verbonden partijen (Gemeenschappelijke regelingen) Lansingerland

onderzoeksopzet Verbonden partijen (Gemeenschappelijke regelingen) Lansingerland onderzoeksopzet Verbonden partijen (Gemeenschappelijke regelingen) Lansingerland Definiteve versie augustus 2009 1 inleiding 1-1 verbonden partijen De gemeente staan verschillende manieren ter beschikking

Nadere informatie

Zicht op doorwerking

Zicht op doorwerking Rekenkamercommissie Zicht op doorwerking Onderzoek naar de doorwerking van de aanbevelingen uit zes onderzoeken van de rekenkamercommissie Hoogeveen Deel 1: Conclusies en aanbevelingen Januari 2015 1 Rekenkamercommissie

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Zoetermeer - Jaarplan 2019

Rekenkamercommissie Zoetermeer - Jaarplan 2019 Rekenkamercommissie Zoetermeer - Jaarplan 2019 Inleiding De rekenkamercommissie wil een bijdrage leveren aan de kwaliteit van het lokale bestuur en de raad goed in positie brengen. Zij streeft er naar

Nadere informatie

Reglement van Orde gemeenschappelijke rekenkamercommissie Groene Hart Rekenkamer

Reglement van Orde gemeenschappelijke rekenkamercommissie Groene Hart Rekenkamer Reglement van Orde gemeenschappelijke rekenkamercommissie Groene Hart Rekenkamer Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen In dit reglement wordt, zoals bedoeld in de verordening

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Jaarverslag 2018

Rekenkamercommissie Jaarverslag 2018 Jaarverslag 2018 De Wolden Zuidwolde, maart 2019 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Inleiding 4 1.1. De grondslag en de taak van de rekenkamercommissie 4 1.2 De werkwijze en de selectie van onderwerpen 4 1.3

Nadere informatie

REKENKAMERCOMMISSIE BEVERWIJK. Jaarverslag 2016 & Jaarplan 2017

REKENKAMERCOMMISSIE BEVERWIJK. Jaarverslag 2016 & Jaarplan 2017 REKENKAMERCOMMISSIE BEVERWIJK Jaarverslag 2016 & Jaarplan 2017 Voorwoord Met veel genoegen bied ik u ons jaarverslag 2016 en ons jaarplan 2017 aan. In 2016 wilden we meer aandacht gaan besteden aan de

Nadere informatie

REKENKAMERCOMMISSIE LITTENSERADIEL JAARVERSLAG

REKENKAMERCOMMISSIE LITTENSERADIEL JAARVERSLAG REKENKAMERCOMMISSIE LITTENSERADIEL JAARVERSLAG 2011 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Grondslag 3 3. Samenstelling 3 4. Visie, missie en doelstelling 4 5. Activiteiten 5 6. Kosten van de rekenkamercommissie

Nadere informatie

ONDERZOEKSPROTOCOL REKENKAMERCOMMISSIE STAPHORST. Beschrijving werkwijze onderzoeken rekenkamercommissie

ONDERZOEKSPROTOCOL REKENKAMERCOMMISSIE STAPHORST. Beschrijving werkwijze onderzoeken rekenkamercommissie ONDERZOEKSPROTOCOL REKENKAMERCOMMISSIE STAPHORST Beschrijving werkwijze onderzoeken rekenkamercommissie 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Onderwerpselectie.. 4 3. Onderzoeksopzet. 5 4. Aankondiging.. 5

Nadere informatie

Evaluatie samenwerking Rekenkamercommissie BBLM. Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein

Evaluatie samenwerking Rekenkamercommissie BBLM. Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein Raad VOORBLAD Onderwerp Evaluatie samenwerking Rekenkamercommissie BBLM Agendering x Commissie Bestuurlijk Domein x Gemeenteraad Commissie Ruimtelijk Domein Lijst ingekomen stukken Commissie Sociaal en

Nadere informatie

ONDERZOEKSPLAN VASTGOED

ONDERZOEKSPLAN VASTGOED ONDERZOEKSPLAN VASTGOED Rekenkamer Utrecht, 22 december 2017 1. AANLEIDING Met het vastgoedbeleid van de gemeente zijn grote financiële en maatschappelijke belangen gemoeid. In de Programmabegroting 2018

Nadere informatie

Jaarverslag Maart Postbus KA ROOSENDAAL.

Jaarverslag Maart Postbus KA ROOSENDAAL. Maart 2019 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 3 1. Inleiding 5 1.1. Inleiding 5 2. Doelstellingen en organisatie 6 2.1. Wettelijke grondslag 6 2.2.

Nadere informatie

JAARVERSLAG. gemeente veendam. voorkant_jaarverslag.indd :49:13

JAARVERSLAG. gemeente veendam. voorkant_jaarverslag.indd :49:13 JAARVERSLAG 2005 gemeente veendam voorkant_jaarverslag.indd 1 31-03-2006 10:49:13 JAARVERSLAG 2005 De Ommelander Rekenkamer: De Ommelander rekenkamercommissie vormt via een personele unie de rekenkamercommissie(s)

Nadere informatie

REKENKAMERCOMMISSIE HEEMSTEDE

REKENKAMERCOMMISSIE HEEMSTEDE REKENKAMERCOMMISSIE HEEMSTEDE Jaarverslag 2018 Heemstede, maart 2019 Samenstelling 2018: Joost van Eijsden, extern lid/voorzitter Doke Pelleboer extern lid/secretaris Thera van der Heijden, raadslid Lenny

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Oostzaan

Rekenkamercommissie Oostzaan Rekenkamercommissie Oostzaan Jaarverslag 2013 Missie Rekenkamercommissie De rekenkamer heeft de ambitie om door middel van haar onderzoeken een positieve bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het bestuur

Nadere informatie

Betreft: resultaten tijdelijke werkgroep versterken rol raad binnen P&C cyclus. Van: De tijdelijke werkgroep versterken rol raad binnen P&C cyclus

Betreft: resultaten tijdelijke werkgroep versterken rol raad binnen P&C cyclus. Van: De tijdelijke werkgroep versterken rol raad binnen P&C cyclus Wijk bij Duurstede, 6 maart 2012 Betreft: resultaten tijdelijke werkgroep versterken rol raad binnen P&C cyclus Memo Van: De tijdelijke werkgroep versterken rol raad binnen P&C cyclus Aan: Leden van de

Nadere informatie

Onderzoek naar de evalueerbaarheid van gemeentelijk beleid

Onderzoek naar de evalueerbaarheid van gemeentelijk beleid Onderzoek naar de evalueerbaarheid van gemeentelijk beleid Plan van aanpak Rekenkamer Maastricht februari 2007 1 1. Achtergrond en aanleiding 1 De gemeente Maastricht wil maatschappelijke doelen bereiken.

Nadere informatie

Jaarverslag 2016 en Jaarplan J.G. Honcoop van der Wulp. Rekenkamercommissie Hendrik-Ido-Ambacht

Jaarverslag 2016 en Jaarplan J.G. Honcoop van der Wulp. Rekenkamercommissie Hendrik-Ido-Ambacht Rekenkamercommissie Hendrik-Ido-Ambacht Jaarverslag 2016 en Jaarplan 2017 J.G. Honcoop van der Wulp Rekenkamercommissie Hendrik-Ido-Ambacht Jaarverslag 2016 en jaarplan 2017 2 Inhoudsopgave Jaarverslag

Nadere informatie

Jaarplan 2015 Rekenkamercommissie Woerden

Jaarplan 2015 Rekenkamercommissie Woerden Jaarplan 2015 1 Jaarplan 2015 Rekenkamercommissie Woerden 1. Doel en werkwijze van de rekenkamercommissie De Rekenkamercommissie Woerden is per 1 april 2004 ingesteld door de gemeenteraad. Sinds eind 2006

Nadere informatie

Raadsvoorstel (gewijzigd) 26 september 2013 AB13.00729 RV2013-062

Raadsvoorstel (gewijzigd) 26 september 2013 AB13.00729 RV2013-062 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel (gewijzigd) 26 september 2013 AB13.00729 RV2013-062 Gemeente Bussum Besluit nemen over advies effectmeting Inkoop en inhuur van de rekenkamercommissie

Nadere informatie

Onderzoeksopzet Collegedoelen smart

Onderzoeksopzet Collegedoelen smart Onderzoeksopzet Collegedoelen smart Rekenkamercommissie Coevorden: - Roel de Boer, voorzitter - Jeroen Kos - Mark Rouw - Henk Bouwers - Derk ten Berge - Anne Meyerink (stagiaire) Ondersteuning: - Johan

Nadere informatie

Notitie doorwerkingstraject subsidiebeleid Bunnik

Notitie doorwerkingstraject subsidiebeleid Bunnik Notitie doorwerkingstraject subsidiebeleid Bunnik September 2011 1. Inleiding In 2009 heeft de rekenkamercommissie Bunnik een onderzoek uitgevoerd naar de effectiviteit van het subsidiebeleid. In juli

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Oostzaan

Rekenkamercommissie Oostzaan Rekenkamercommissie Oostzaan Jaarverslag 2010 Missie Rekenkamercommissie De rekenkamer heeft de ambitie om door middel van haar onderzoeken een positieve bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het bestuur

Nadere informatie

JAARPLAN 2017 REKENKAMERCOMMISSIE HILLEGOM, LISSE EN NOORDWIJKERHOUT

JAARPLAN 2017 REKENKAMERCOMMISSIE HILLEGOM, LISSE EN NOORDWIJKERHOUT JAARPLAN 2017 1 JAARPLAN 2017 REKENKAMERCOMMISSIE HILLEGOM, LISSE EN NOORDWIJKERHOUT I. Missie rekenkamercommissie De rekenkamercommissie wil met haar onderzoeken een constructieve bijdrage leveren aan

Nadere informatie

Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Enschede 2014

Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Enschede 2014 Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Enschede 2014 De raad van de gemeente Enschede besluit, gelet op artikel 213a Gemeentewet, vast te stellen: Verordening voor periodiek

Nadere informatie

Onderbesteding in de provincie Noord-Brabant; deelonderzoek bij de jaarstukken 2008

Onderbesteding in de provincie Noord-Brabant; deelonderzoek bij de jaarstukken 2008 Startnotitie Onderbesteding in de provincie Noord-Brabant; deelonderzoek bij de jaarstukken 2008 1 Aanleiding voor het onderzoek Een begrotingscyclus (van jaar t) begint met de begroting (in jaar t-1)

Nadere informatie

onderzoeksopzet effecten van subsidies

onderzoeksopzet effecten van subsidies onderzoeksopzet effecten van subsidies september 2010 1 inleiding Het toekennen van subsidies is voor de gemeente een belangrijk middel om zijn doelen te realiseren. Dit kunnen doelen zijn op het terrein

Nadere informatie

Onderzoeksprogramma Rekenkamercommissie Sittard-Geleen

Onderzoeksprogramma Rekenkamercommissie Sittard-Geleen Rekenkamercommissie Sittard-Geleen Samenstelling Rekenkamercommissie Sittard-Geleen: Drs. Paul Rademacher (voorzitter) Drs. Anne-Marie Rooskens MSc (lid) Drs. Erwin Maussen (lid) Contact: Waarnemend secretaris

Nadere informatie

Onderzoeksplan 2017 REKENKAMERCOMMISSIE ALKMAAR

Onderzoeksplan 2017 REKENKAMERCOMMISSIE ALKMAAR REKENKAMERCOMMISSIE ALKMAAR Inhoud 1. Inleiding...2 2. Evaluatie naar de besluitvorming en uitvoering van de jeugdhulp...2 3. Overige onderzoeken in 2017...5 4. Begroting 2017...5 1 1. Inleiding Met ingang

Nadere informatie

REKENKAMERCOMMISSIE BUREN

REKENKAMERCOMMISSIE BUREN REKENKAMERCOMMISSIE BUREN Aan de raad van de gemeente Buren Datum: 9 maart 2018 Betreft: Jaarverslag 2017 Geachte leden van de raad, Voor u ligt het jaarverslag 2017 van de rekenkamercommissie Buren (RKC).

Nadere informatie

ONDERZOEKSPROTOCOL REKENKAMERCOMMISSIE GEMEENTE RIJSWIJK 2019

ONDERZOEKSPROTOCOL REKENKAMERCOMMISSIE GEMEENTE RIJSWIJK 2019 ONDERZOEKSPROTOCOL REKENKAMERCOMMISSIE GEMEENTE RIJSWIJK 2019 1. INLEIDING: In dit Onderzoeksprotocol beschrijft de rekenkamercommissie de richtlijnen die zij hanteert bij de uitvoering van haar onderzoek.

Nadere informatie