blad 1 Statutenwijziging vereniging

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "blad 1 Statutenwijziging vereniging"

Transcriptie

1 blad 1 Statutenwijziging vereniging Vandaag zeventien december tweeduizend tien verschenen voor mij, mr Jannes Haveman, notaris met plaats van vestiging Zeist: 1. de heer Dirk Elisa de Jongh, geïdentificeerd aan de hand van een rijbewijs met nummer afgegeven te Utrechtse Heuvelrug op negen februari tweeduizend negen, wonende te 3956 ND Leersum, Buurtweg 21, geboren te Ridderkerk op drie januari negentienhonderd negenendertig, gehuwd; 2. de heer Jacobus Jan Verbree, geïdentificeerd aan de hand van een rijbewijs met nummer afgegeven te Alphen aan den Rijn op dertig januari tweeduizend tien, wonende te 2403 SM Alphen aan den Rijn, Koraalzwam 52, geboren te Leiden op vijftien mei negentienhonderd zevenenveertig, gehuwd; te dezen handelend als gezamenlijk bevoegde bestuurders van de vereniging: Familievereniging Bartiméus, statutair gevestigd te Doorn en kantoorhoudende te 3941 XM Doorn, Oude Arnhemse Bovenweg 3, (correspondentieadres: postbus 87, 3940 AB Doorn), ingeschreven in het handelsregister onder nummer ; hierna te noemen: de vereniging../. De verschenen personen, handelend als gemeld, verklaren dat de algemene ledenvergadering van de vereniging in haar vergadering van twintig november tweeduizend tien heeft besloten tot wijziging van de statuten, blijkende van dit besluit uit een aan deze akte gehecht exemplaar/uittreksel van de notulen van die vergadering. Ter uitvoering van gemeld besluit verklaren de verschenen personen, handelend als vermeld, de statuten van de vereniging te wijzigen en opnieuw vast te stellen, zodat zij komen te luiden als volgt: Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: Familievereniging Bartiméus. 2. De vereniging is gevestigd te Doorn, gemeente Utrechtse Heuvelrug. Duur Artikel 2 De vereniging is opgericht op zeven november negentienhonderdzeventig en is aangegaan voor onbepaalde tijd. Grondslag Artikel 3 De vereniging verstaat haar doel in het licht van de Bijbel ons gegeven als het Evangelie van Jezus Christus. Zij laat zich bij het uitvoeren van haar activiteiten /JH /

2 blad 2 inspireren en leiden door deze Bijbelse getuigenis. Hierbij zal rekening worden gehouden met de eigen levensbeschouwing van ieder die een beroep doet op de activiteiten van de vereniging. Doel Artikel 4 1. a. De vereniging stelt zich ten doel het optimaal behartigen van de belangen van de leden van de vereniging en van de zorggebruikers. b. Onder zorggebruikers dienen te worden verstaan: 1. diegenen die gebruik maken van een woonvoorziening van de Stichting Bartiméus Sonneheerdt, dan wel haar rechtsopvolgers; 2. diegenen die anderszins gebruik maken van voorzieningen van de Stichting Bartiméus Sonneheerdt zoals dagzorg, dagactiviteiten, onderwijs en arbeid. 2. Met het oog op het gestelde in lid 1 voorzien de statuten van diverse raden en commissies van de Stichting Bartiméus Sonneheerdt in de bevoegdheid voor de vereniging om, op voordracht van het bestuur van de vereniging, tevens uit haar leden kandidaat vertegenwoordigers in bedoelde raden en commissies te benoemen dan wel aan te wijzen zoals daar zijn: a. cliëntenraden wonen, zorg en onderwijs dan wel centrale cliëntenraad; b. raad van toezicht; c. andere raden, commissies en adviesorganen van de Stichting Bartiméus voornoemd. Voor het onderhouden van goede contacten ten behoeve van de opzet en uitwerking van de samenwerking tussen de diverse geledingen zijn convenanten opgemaakt. 3. Het nastreven van het hiervoor omschreven doel geschiedt vanuit het nadrukkelijk besef van betrokkenheid van de vereniging bij het welzijn van de in lid 1 genoemde zorggebruikers, een en ander in overeenstemming met -en voortvloeiende uit- de in artikel 3 omschreven grondslag. Middelen Artikel 5 De vereniging tracht haar doel te bereiken langs wettige weg door: a. het regelmatig bijeenbrengen van de leden in samenkomsten ter bevordering van het onderlinge contact, uitwisseling van ervaringen en verdieping van betrokkenheid en inzicht, dit laatste onder andere door het (doen) houden van lezingen en het geven van voorlichting op het terrein van de zorg voor

3 blad 3 gehandicapten; b. het onderhouden van regelmatig contact met de raad van bestuur van Bartiméus Sonneheerdt alsmede de cliëntenraden; c. het kritisch volgen van en zo nodig actie ondernemen bij (al dan niet wettelijke) maatregelen die van invloed (kunnen) zijn op het geestelijk en/of lichamelijk welzijn alsmede de kwaliteit van leef- en ontwikkelingsmogelijkheden van de in artikel 4 lid 1 genoemde zorggebruikers; d. het tot stand brengen en bevorderen van hulp aan ouders en andere familieleden van de zorggebruikers, en aan de andere in artikel 4 lid 1 genoemde personen onderling; e. samenwerking met andere familie-, cliënten- en/of belangenverenigingen in daartoe geëigende organisaties op gemeentelijk, provinciaal, landelijk en internationaal niveau; f. het vier maal per jaar uitbrengen van het verenigingsblad, thans genaamd de Hagekring ; g. het informeren en beschikbaar stellen van informatie via de website van de vereniging; h. het doen van al het overige dat aan de doelstelling van de vereniging kan bijdragen, één en ander voor zover dat niet in strijd is met de Wet. Samenwerking Artikel 6 Ter uitvoering van het gestelde in artikel 4 sub lid 1 zal de vereniging streven naar een harmonieuze en vruchtbare samenwerking met de Raad van Bestuur van Bartiméus Sonneheerdt en de directie van de Stichting Bartiméus Sonneheerdt, alsmede het bestuur van de Vereniging Bartiméus Sonneheerdt. Deze samenwerking geschiedt in open overleg en gebaseerd op vertrouwen en respect voor de wederzijdse deskundigheid en verantwoordelijkheid. Leden en begunstigers Artikel 7 De vereniging kent: a. leden; b. ereleden; c. begunstigers; d. leden die vrijgesteld zijn van contributiebetaling. Artikel 8 1. Leden van de vereniging kunnen zijn:

4 blad 4 a. de in artikel 4 lid 1 genoemde zorggebruikers; b. de ouders en/of andere familieleden dan wel de wettelijk vertegenwoordigers van de in artikel 4 lid 1 genoemde zorggebruikers; c. personen die als belanghebbenden in relatie tot bedoelde zorggebruikers kunnen worden aangemerkt; d. personen die kenbaar hebben gemaakt lid te willen worden met het oogmerk het doel en de belangen van de vereniging en de overige leden actief te willen behartigen, een en ander na goedkeuring door het bestuur. Ereleden Artikel 9 Ereleden zijn leden, die wegens hun bijzondere verdiensten aan de vereniging als zodanig zijn benoemd door de algemene ledenvergadering; zij hebben dezelfde rechten en verplichtingen als de leden maar zijn vrijgesteld van de verplichting tot het betalen van contributie. Begunstigers Artikel Begunstigers zijn zij die zich bereid verklaard hebben de vereniging financieel te steunen met een minimum bijdrage, welke jaarlijks wordt vastgesteld door de leden op de algemene leden vergadering. 2. Begunstigers zijn géén leden in de zin der wet en hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hen bij of krachtens de statuten of het huishoudelijk reglement zijn toegekend en opgelegd. Zij hebben géén stemrecht. 3. De rechten en verplichtingen van een begunstiger kunnen te allen tijde wederzijds door opzegging worden beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse bijdrage over het lopende verenigingsjaar voor het geheel blijft verschuldigd. 4. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur. 5. Begunstigers hebben het recht de door de vereniging georganiseerde evenementen bij te wonen. Hieraan kunnen bij huishoudelijk reglement nadere voorwaarden worden verbonden. Leden die vrijgesteld zijn van contributiebetaling Artikel 11 Leden die vrijgesteld zijn van contributiebetaling zijn leden aan wie door het bestuur vrijstelling verleend is van de verplichting tot het betalen van contributie. Lidmaatschap Artikel Om lid te worden meldt het kandidaat-lid zich, met het bij de secretaris

5 blad 5 verkrijgbare aanmeldingsformulier, aan bij het bestuur. 2. Ieder lid wordt bij toetreding geacht in te stemmen met het doel, de statuten en reglementen van de vereniging. 3. De secretaris houdt een register bij waarin namen en adressen van alle leden, ereleden en begunstigers zijn opgenomen. 4. Het lidmaatschap voor de betalende leden gaat in op het moment van betaling van de jaarlijkse bijdrage. 5. Het lidmaatschap is persoonlijk en kan in beginsel slechts aan natuurlijke personen worden toegekend. 6. In bijzondere gevallen kan het lidmaatschap worden toegekend aan een rechtspersoon indien de betrokken rechtspersoon naar het oordeel van het bestuur geacht kan worden de belangen van één of meer zorggebruikers als bedoeld in artikel 4 lid 1 te behartigen. 7. Het bestuur kan een kandidaat-lid het lidmaatschap weigeren, indien deze naar het oordeel van het bestuur politieke en/of maatschappelijke opvattingen huldigt die niet te verenigen zijn met het doel en/of de grondslag van de vereniging als bedoeld in de artikelen 3 en 4. Het bestuur is desgevraagd gehouden dit besluit schriftelijk en met redenen omkleed aan het kandidaat-lid te bevestigen. Het kandidaat-lid heeft de gelegenheid hiertegen binnen twee maanden na ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep in te stellen bij de algemene leden vergadering. Einde van het lidmaatschap - schorsing Artikel Het lidmaatschap eindigt: a. door overlijden van het lid; b. door opzegging door het lid; c. door opzegging door de vereniging; d. door royement. 2. De vereniging kan het lidmaatschap opzeggen wanneer een lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten door de statuten aan het lidmaatschap gesteld, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren; opzegging geschiedt door het bestuur. 3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts geschieden met in achtneming van een opzeggingstermijn van vier weken. Het lidmaatschap kan echter onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten

6 blad 6 voortduren. 4. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd. 5. Onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap door opzegging is voor een lid voorts mogelijk: a. binnen één maand nadat een besluit waarbij de rechten van de leden zijn beperkt of hun verplichtingen zijn verzwaard aan het lid bekend is geworden of is meegedeeld. Het besluit is alsdan niet op dat lid van toepassing. b. binnen twee maanden nadat een besluit tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie schriftelijk aan hem/haar is meegedeeld. 6. Royement kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. Royement uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur. 7. Elk lid kan te allen tijde door de algemene leden vergadering worden geschorst. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot opheffing van de schorsing of door een besluit tot opzegging of royement, eindigt door het enkele verloop van die termijn. 8. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond van het feit dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren, en van een besluit tot royement uit het lidmaatschap, staat de betrokkene binnen twee maanden na ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene leden vergadering. Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. 9. Wanneer het lidmaatschap eindigt is de contributie verschuldigd tot en met de maand waarin, conform het in lid 3 bepaalde, beëindiging plaatsvindt. Contributie Artikel De leden zijn gehouden tot het betalen van de jaarlijkse contributie die door de algemene leden vergadering, op voorstel van het bestuur, in de najaarsvergadering wordt vastgesteld. 2. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van contributie te verlenen.

7 blad 7 Bestuur Artikel Het bestuur bestaat uit een door de jaarvergadering vast te stellen oneven aantal van tenminste vijf personen en ten hoogste negen personen. 2. De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het dagelijks bestuur. 3. Bestuursleden dienen stemgerechtigde leden te zijn. 4. Bestuursleden kunnen in redelijkheid aanspraak maken op vergoeding van door hen gemaakte kosten, noodzakelijk voor de uitoefening van hun functie. 5. Kandidaten voor een bestuursfunctie worden gesteld: a. door het bestuur. De namen van deze kandidaten dienen vermeld te zijn op de oproep voor de vergadering waarin de verkiezing zal plaatsvinden; b. door de leden. Een soortgelijke voordracht kan worden gedaan door tenminste tien (10) leden gezamenlijk. De kandidaatstelling kan slechts schriftelijk geschieden en dient tenminste veertien dagen vóór de datum waarop de verkiezing plaatsvindt bij de secretaris aanwezig te zijn. 6. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regels aangaande de vergaderingen van -en de besluitvorming door- het bestuur worden gegeven. Einde bestuurslidmaatschap - schorsing Artikel Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde door de algemene leden vergadering worden ontslagen of geschorst. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot opheffing van de schorsing of door een besluit tot ontslag, eindigt door het enkele verloop van die termijn. 2. Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af, volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreding. De aftredende is maximaal tweemaal voor een nieuwe periode van drie jaar herbenoembaar. Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd neemt op het rooster van aftreden de plaats van zijn voorganger in. 3. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts: a. door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging; b. door bedanken door het lid. Bestuursfuncties - besluitvorming van het bestuur Artikel De leden van het bestuur worden door de algemene leden vergadering benoemd.

8 blad 8 De benoeming geschiedt uit de leden. De voorzitter wordt in functie gekozen door de algemene leden vergadering. 2. Het bestuur wijst uit zijn midden een secretaris en een penningmeester aan. Het bestuur kan voor elk van zijn leden uit haar midden een vervanger aanwijzen. Een bestuurslid kan meer dan één functie bekleden. In de bestuursvergaderingen heeft elk bestuurslid één stem. 3. Besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen. Wanneer de stemmen staken, geeft de stem van de voorzitter de doorslag. 4. Van het verhandelde in elke bestuursvergadering worden door de secretaris notulen opgemaakt. Nadat deze in de volgende bestuursvergadering zijn vastgesteld worden zij door de voorzitter en de secretaris ondertekend. Bestuurstaak - vertegenwoordiging Artikel Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging. 2. Ook indien het aantal bestuursleden beneden vijf is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is dan echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene leden vergadering te beleggen, waarin voorziening in de open plaats of open plaatsen aan de orde komt. 3. Het bestuur kan onder zijn haar verantwoordelijkheid permanente maar ook tijdelijke commissies instellen voor het doen uitvoeren van taken voor de familievereniging. De kaders waarbinnen de commissies functioneren worden in de statuten en/of het huishoudelijk reglement nader aangegeven. In een permanente of tijdelijke commissie wordt tevens door het bestuur een bestuurslid benoemd voor het onderhouden van het contact tussen commissie en bestuur. 4. Het bestuur is bevoegd een enkele persoon, niet zijnde bestuurslid, onder haar verantwoordelijkheid een specifieke taak en/of werkzaamheden uit te laten voeren. Deze persoon wordt door het bestuur aangesteld. De kaders waarbinnen deze persoon functioneert kunnen in het huishoudelijk reglement of in een taakopdracht worden aangegeven. 5. Het bestuur wijst voorts uit haar midden een bestuurslid aan die zitting heeft in de redactiecommissie van het hierna in artikel 19 bedoelde verenigingsblad. 6. Het bestuur is, mits met voorafgaande goedkeuring van de algemene leden vergadering, bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen, het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk

9 blad 9 medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan tegen derden beroep worden gedaan. 7. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door: a. het bestuur; b. de voorzitter of de secretaris ieder tezamen met één van de andere bestuursleden. Verenigingsblad Artikel De vereniging heeft een periodiek verschijnend orgaan, hierna genoemd het verenigingsblad. Het verenigingsblad kan zowel in papieren als digitale vorm verschijnen. 2. In verband met het uitgeven en verzorgen van het verenigingsblad is respectievelijk wordt door het bestuur een redacteur aangesteld en een redactiecommissie ingesteld. De redacteur is tevens lid en voorzitter van deze redactiecommissie. 3. a. De redacteur heeft tot taak het bijeenbrengen van de kopij, het beoordelen en controleren daarvan en verder alle zaken die hebben te maken met het verenigingsblad, waaronder werving en vormgeving advertenties en verzending. Hij kan taken delegeren en zich laten bijstaan door de redactiecommissie. De andere leden van deze redactiecommissie worden op voordracht van de redacteur door het bestuur benoemd. b. Het bestuur kan de redacteur of de andere leden van de redactiecommissie te allen tijde ontheffen van hun taak. Indien slechts dit laatste het geval is, is de redacteur niet ontheven van zijn verantwoordelijkheid. c. De redacteur brengt op de algemene ledenvergadering verslag uit over zijn werkzaamheden en de gang van zaken met betrekking tot het verenigingsblad. 4. De redactiecommissie is verantwoordelijk voor de inhoud van het verenigingsblad. De redactiecommissie heeft in verband hiermee de bevoegdheid aangeboden bijdragen te plaatsen dan wel onder vermelding van haar motieven te weigeren. Zo dit laatste het geval is en de redactiecommissie niet tot overeenstemming kan geraken met de aanbieder van het artikel over de motieven van haar weigering, dient zij dit ter kennis van het bestuur te brengen. Indien het bestuur daarop alsnog mocht besluiten het artikel te doen plaatsen geschiedt dit onder de verantwoordelijkheid van het bestuur.

10 blad De redactie streeft ernaar dat de exploitatie van het verenigingsblad kostendekkend is. Inkomsten worden gegenereerd door: - advertenties; - sponsoring; - een door de algemene ledenvergadering goedgekeurde bijdrage uit de algemene middelen, voor een begrotingsjaar. De redactie werft op eigen gelegenheid advertenties, een en ander slechts na overleg met het bestuur van de vereniging in verband met mogelijk conflicterende belangen van partners. De doelstellingen en aard van de adverteerders in het verenigingsblad moeten vallen binnen het doel en de grondslag van de vereniging. Het bestuur heeft het recht op inzage in alle financiële bescheiden en gemaakte afspraken met adverteerders, die betrekking hebben op het verenigingsblad. 6. De redactie voert haar taak uit binnen het kader van hetgeen is vastgelegd in het huishoudelijk reglement en zonder rechtstreekse beïnvloeding van leden, en/of bestuur. Besluiten binnen de redactiecommissie worden met meerderheid van stemmen genomen. Jaarverslag - rekening en verantwoording Artikel Het verenigingsjaar en het boekjaar van de vereniging loopt van één januari tot en met één en dertig december daaropvolgend. 2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging en van alles betreffende haar werkzaamheden, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de vereniging kunnen worden gekend. 3. Het bestuur brengt op de voorjaarsvergadering, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene leden vergadering, haar jaarverslag uit over de gang van zaken binnen de vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de Balans en de staat van Baten en Lasten met een toelichting ter goedkeuring over. Deze stukken worden ondertekend door de voorzitter en de penningmeester of bij ontstentenis van een van beiden door de secretaris; ontbreekt de ondertekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt aan de algemene leden vergadering. Na verloop van eerder genoemde termijn kan de algemene leden vergadering van ieder lid van de gezamenlijke bestuurders in rechte vorderen dat zij deze verplichtingen nakomen.

11 blad De algemene leden vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van tenminste twee personen (kascommissie), die geen deel mogen uitmaken van het bestuur en daar ook in de voorafgaande twee kalenderjaren geen deel van hebben uitgemaakt. De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene leden vergadering verslag van haar bevindingen uit. Bij de benoeming van de kascommissie komt telkenmale één lid van de vorige kascommissie niet voor herverkiezing in aanmerking. 5. De aanwezigen in de algemene ledenvergadering dienen de Balans en de Staat van Baten en Lasten, nadat zij de presentatie van de penningmeester en de bevindingen van de kascommissie hebben aangehoord, goed (of af) te keuren. Het bestuur wordt vervolgens gedéchargeerd voor het financiële beleid van het afgelopen jaar. 6. Het bestuur is verplicht aan de kascommissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage in de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers der vereniging te geven. 7. De last van de kascommissie kan te allen tijde door de algemene leden vergadering worden herroepen, doch slechts onder gelijktijdige benoeming van een andere kascommissie. 8. Het bestuur is verplicht de in de vorige leden bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers, na goedkeuring, zeven jaren lang te bewaren. 9. In de najaarsvergadering dient de penningmeester de begroting voor het komende jaar aan de leden voor te leggen. Deze dient dan te worden vastgesteld. Algemene leden vergaderingen Artikel Aan de algemene leden vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen. 2. Jaarlijks worden er twee algemene leden vergaderingen gehouden in de gemeente van de statutaire vestigingsplaats dan wel in een andere gemeente in Nederland doch uitsluitend wanneer dit bij de oproeping als zodanig is vermeld. De eerste, de voorjaarsvergadering, vindt plaats in het eerste halfjaar en de tweede, de najaarsvergadering, in het tweede halfjaar van elk verenigingsjaar. 3. In de voorjaarsvergadering komen ondermeer aan de orde: a. het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 20 lid 3 met het verslag van de aldaar bedoelde commissie; b. de benoeming van de in artikel 20 lid 4 bedoelde commissie voor het volgende verenigingsjaar; c. voorziening in eventuele vacatures;

12 blad 12 d. voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering. 4. Andere algemene leden vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt. 5. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek, vergezeld van een opgaaf en toelichting van de te behandelen onderwerpen, van tenminste twintig, of zo dit minder mocht zijn, van tenminste een/tiende gedeelte van de stemgerechtigde leden verplicht tot het bijeenroepen van een algemene leden vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig artikel 25. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuursleden belasten met de leiding van de vergadering en het opstellen van de notulen. Toegang en stemrecht Artikel Toegang tot de algemene leden vergadering hebben alle leden van de vereniging en volmachthouders en door het bestuur genodigden. 2. Geen toegang hebben geschorste leden en geschorste bestuursleden, met dien verstande dat een geschorst lid of bestuurslid toegang heeft tot de vergadering waarin het besluit tot schorsing wordt behandeld. Hij heeft tevens het recht in die vergadering het woord te voeren. 3. Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist de algemene leden vergadering. 4. Ieder lid van de vereniging dat niet geschorst is, heeft één stem. 5. Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid laten uitbrengen. De stemmingsprocedure is nader uitgewerkt in het huishoudelijk reglement. Voorzitterschap - notulen Artikel De algemene leden vergaderingen worden, tenzij de situatie zich voordoet als omschreven in artikel 21 lid 5, laatste zin, geleid door de voorzitter van de vereniging of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt één der andere bestuursleden, door het bestuur aan te wijzen, als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve. 2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris, een griffier of

13 blad 13 een door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, die door de algemene leden vergadering worden vastgesteld en ten blijken daarvan door de voorzitter en secretaris worden ondertekend. De inhoud van de notulen wordt ter kennis van de leden gebracht. Besluitvorming van de algemene leden vergadering Artikel Het ter algemene leden vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. 2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoelde oordeel, de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming. 3. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene leden vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. 4. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. 5. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede stemming, tussen de voorgedragen kandidaten, plaats. Heeft alsdan wederom niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vindt herstemming plaats, tussen die twee personen die het hoogst aantal stemmen op zich hebben verenigd. Bevinden zich onder dezen twee of meer personen in de omstandigheden dat op hen een gelijk aantal stemmen is uitgebracht dan wordt door loting uitgemaakt, welke personen voor herstemming in aanmerking komen. Bij deze derde stemming is hij gekozen, die het meeste aantal stemmen op zich heeft verenigd. Ingeval bij deze derde stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen. Bestuursleden moeten stemgerechtigd lid zijn van de vereniging. 6. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van personen is het verworpen. 7. Over personen kan alleen schriftelijk worden gestemd. Alle overige stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een

14 blad 14 schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden zulks vóór de stemming heeft aangegeven dat dit wordt verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie, ook over personen, is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt. 8. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene leden vergadering. 9. Zolang in een algemene leden vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende onderwerpen, dus mede een voorstel tot statutenwijziging of ontbinding, ook al heeft geen oproeping plaatsgehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enige ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht genomen. Bijeenroeping algemene leden vergadering Artikel De algemene leden vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt middels het verenigingsblad of schriftelijk aan de adressen van de leden volgens het ledenregister in artikel 12 en/of per elektronisch postbericht ( ). De termijn van oproeping bedraagt tenminste veertien dagen. 2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde in artikel 24. Statutenwijziging Artikel In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van de algemene leden vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling, dat aldaar wijzigingen van de statuten zal worden voorgesteld, alsmede de plaats waar een afschrift van het voorstel ter inzage ligt. 2. Zij die de oproeping tot de algemene leden vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste veertien dagen vóór de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. 3 Een besluit tot statutenwijziging van de vereniging behoeft een meerderheid van tenminste twee/derde gedeelte van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering

15 blad 15 waarin tenminste twee/derde gedeelte van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. 4. Is niet twee/derde gedeelte van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd dan wordt niet eerder dan twee weken en niet later dan vier weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden en bij enkelvoudige meerderheid van stemmen kan worden besloten. 5. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van die akte is ieder bestuurslid bevoegd. Ontbinding Artikel De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene leden vergadering. Het bepaalde in de leden 1, 2, 3 en 4 van artikel 26 is van overeenkomstige toepassing. 2. Tenzij de algemene leden vergadering anders besluit, geschiedt vereffening door het bestuur. 3. De vereffenaars zijn verplicht voor het batig saldo dat na vereffening vrijvalt een bestemming te vinden dat in het belang is van de zorggebruikers. 4. De vereniging houdt op te bestaan op het tijdstip waarop geen aan haar, dan wel aan de vereffenaars bekende baten meer aanwezig zijn. De vereffenaars doen hiervan opgaaf aan de registers waar de vereniging is ingeschreven. Huishoudelijk reglement Artikel De algemene leden vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen. 2. Het huishoudelijk reglement kan door de algemene leden vergadering worden gewijzigd met enkele meerderheid van stemmen en ongeacht het aantal aanwezige leden, mits de wijzigingen tenminste twee weken voor de vergadering schriftelijk aan de leden zijn medegedeeld. De wijzigingen kunnen alsdan onmiddellijk ingaan. 3. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met dwingende wetsbepalingen en de statuten. WAARVAN AKTE is verleden te Zeist op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend. De inhoud van de akte is aan hen opgegeven en toegelicht.

16 blad 16 De verschenen personen hebben verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en met de inhoud daarvan in te stemmen. Onmiddellijk daarna is de akte beperkt voorgelezen en door de verschenen personen en mij, notaris, ondertekend. (volgen handtekeningen) VOOR AFSCHRIFT