Topkids BSO Sport Elinkwijk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Topkids BSO Sport Elinkwijk"

Transcriptie

1 ALGEMENE VOORWAARDEN Topkids BSO Sport Elinkwijk 1. DEFINITIES In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Topkids: Topkids BSO Sport Elinkwijk, Amsterdamsestraatweg 1015, 3555 HT te Utrecht De BSO: Topkids BSO Sport Elinkwijk Kind: het kind in de leeftijd van 4 jaar tot 12 jaar Ouders: de ouders en/of verzorgers van het kind in opvang bij Topkids Leidsters: de pedagogisch medewerkers werkzaam bij Topkids 2. TOELATING EN INSCHRIJVING Tot de BSO worden kinderen toegelaten met een leeftijd vanaf vier jaar tot en met twaalf jaar oud. Verlenging van de opvang met enkele weken is, in overleg met de administratie en/of leidinggevende bespreekbaar. In principe zijn alle kinderen welkom. Als het kinderen betreft die extra zorg of aandacht nodig hebben, zal samen met de ouders en eventueel deskundigen gekeken worden of opvang binnen de BSO verantwoord en mogelijk is. Na aanmelding van het kind via de website ( ontvangen de ouders een bevestigingsmail en worden de ouders uitgenodigd voor een rondleiding. Na plaatsing van het kind ontvangen de ouders een contract. De reservering van een plaats is pas definitief, nadat de ouders het contract hebben ondertekend én Topkids het ondertekende contract terug ontvangen heeft. Ongeveer twee à drie weken voor het begin van de opvang worden de ouders uitgenodigd voor een intakegesprek, waarin nadere definitieve afspraken gemaakt worden. Voor de eerste opvangdag volgens contract mag het kind twee keer komen wennen. Het eerste wenmoment is de dag waarop het intakegesprek plaatsvindt, het kind mag dan blijven tot na het fruit eten (ca. 16:00 uur). De tweede keer mag het kind blijven tot na het sporten (ca. 17:00 uur). De wachtlijst is gebaseerd op de groepsindeling en vervolgens op aanmeldingsdatum. Broertjes en zusjes van kinderen die al geplaatst zijn bij Topkids krijgen voorrang bij plaatsing. Als de maximale bezetting van de groep op een bepaald dagdeel bereikt is (maximaal 29 kinderen op de BSO), wordt de ouders een alternatief aangeboden. 3. OPENINGSTIJDEN De BSO is geopend van maandag t/m vrijdag na schooltijd tot 18:30 uur. Tijdens vakanties of studiedagen is de BSO geopend van 7:30-18:30 uur. Het kinderdagverblijf is het gehele jaar geopend, behoudens op Nieuwjaarsdag, 2 e Paasdag, Koninginnedag, Bevrijdingsdag (elke 5 jaar), Hemelvaartsdag, 2 e Pinksterdag en 1 e en 2 e Kerstdag. Gemiste opvangdagen door bovengenoemde feestdagen worden niet in mindering gebracht op de factuur en kunnen niet worden gecompenseerd. Brengen en ophalen van het kind: De kinderen worden door Topkids met busjes uit school gehaald en naar de BSO gebracht. Tijdens vrije dagen kunnen de kinderen tussen 7:30 en 9:15 uur gebracht worden en tussen 17:00 en 18:30 uur opgehaald. Later brengen of eerder halen mag altijd. Ouders dienen dan, in verband met de organisatie van de dagstructuur en

2 activiteiten, van te voren aan de leidsters door te geven als het kind eerder wordt opgehaald of later wordt gebracht. Als het kind door iemand anders wordt opgehaald, dient dat te allen tijde vooraf gemeld te zijn aan de op die dag dienstdoende leidster, de ouder dient een ophaalformulier in te vullen. Degene die het kind ophaalt dient zich te legitimeren. Bij enige twijfel moet de dienstdoende leidster de mogelijkheid hebben de ouders telefonisch te raadplegen. Kinderen vanaf 8 jaar kunnen van hun ouders toestemming krijgen om alleen naar huis te gaan. Hiervoor dienen de ouders een toestemmingsformulier in te vullen op de BSO. Voordat het kind alleen naar huis gaat belt hij naar de ouders dat hij eraan komt. Op deze manier weten de ouders hoe laat ze hem thuis kunnen verwachten. Thuisbrengservice: Wanneer het de ouder niet uitkomt om het kind op te halen biedt Topkids de mogelijkheid de kinderen thuis te brengen. Thuisbrengen kan tussen 17:30-18:00 uur of tussen 18:00-18:30 uur. Deze service is incidenteel en 3 werkdagen van te voren aan te vragen. Het is niet mogelijk om de thuisbrengservice structureel aan te vragen. Afwezigheid: Voor de goede gang van zaken verzoekt het kinderdagverblijf de ouders het kind vóór 13:30 uur af te melden bij de groepsleiding indien het kind op een bepaalde dag de BSO niet zal bezoeken. 4. ZIEKE KINDEREN OP DE BSO Een ziek kind heeft extra aandacht en verzorging nodig en dient thuis te blijven. Besmettelijke ziektes kunnen een gevaar opleveren voor de andere kinderen. Een kind is ziek als het een temperatuur heeft van 38,5 C of hoger. Ook een kind met diarree of een kind dat overgeeft wordt als ziek beschouwd. Loopoortjes, koortslip en ontstoken oogjes zijn zeer besmettelijk. Andere besmettelijke ziekten en aandoeningen zijn: waterpokken, roodvonk, kinkhoest, het R.S.-virus, rode hond, hepatitis (geelzucht), krentenbaard, mazelen, steenpuisten, vijfde en zesde ziekte en de ziekte van Pfeiffer. Bij deze besmettelijke ziektes kunnen de kinderen van de BSO worden geweerd. Als het kind ziek is, zullen de leidsters de ouders bellen met het verzoek het kind op te komen halen. In twijfelgevallen zal er overlegd worden tussen de leidsters en de ouders. Het kind is weer welkom op de BSO als hij/zij volledig genezen is. 5. CONTACT MET DE BSO De ouders worden verzocht mededelingen of vragen persoonlijk tijdens het brengen en halen van het kind door te geven aan de leidsters. Het directe aanspreekpunt is de leidinggevende. 6. OPZEGTERMIJN De overeenkomst wordt afgesloten voor onbepaalde tijd. Beide partijen nemen een opzegtermijn van twee maanden in acht. De overeenkomst wordt schriftelijk aan de wederpartij opgezegd voor de 1 e van de maand. Opzegging door de ouders is pas definitief, nadat de ouders van het kinderdagverblijf een schriftelijke bevestiging hebben ontvangen. De overeenkomst eindigt evenwel, zonder dat opzegging noodzakelijk is, op de datum dat het kind de twaalfjarige leeftijd bereikt.

3 7. BIJZONDERHEDEN MET BETREKKING TOT HET KIND Als er problemen of bijzondere dingen aan de hand zijn met het kind, dienen de ouders dit door te geven aan de groepsleiding. De leid(st)ers houden er indien mogelijk rekening mee en kunnen indien nodig meer aandacht geven aan het kind. Als de leid(st)ers bijzonderheden bij het kind ontdekken, zullen zij de ouders hierover inlichten. Als het kind verzuimt vanwege een besmettelijke ziekte of als er binnen het gezin een besmettelijke ziekte heerst, dienen de ouders dit zo spoedig mogelijk door te geven aan de groepsleiding van de BSO. De BSO zal indien nodig maatregelen treffen. 8. VOEDING Na school krijgen de kinderen van Topkids fruit en sap. Na het sporten mogen de kinderen nog een cracker smeren. Tijdens vrije dagen wordt er een lunch verzorgd en streven wij ernaar verschillende gezonde maaltijden te bereiden met de kinderen. Indien er bijzonderheden wat betreft voeding zijn bij een kind kan de ouder dit bij de leidsters aangeven. 9. KLEDING De ouders dragen zorg voor de noodzakelijke verschoning. Jassen, mutsen, sjaals en wanten worden in een luizentas opgehangen aan de kapstok. Het kinderdagverblijf raadt de ouders af het kind sieraden als armbanden, oorbellen, ringen en/of kettingen om te doen. Bij het spelen kan het kind zich door het dragen van sieraden bezeren. Topkids is niet aansprakelijk voor het zoek raken van eigendommen van kinderen. 10. RUILEN EN AFNEMEN EXTRA DAGEN Het is mogelijk om kosteloos een opvangdag te ruilen voor een andere dag in dezelfde week mits de groepsgrootte en de leidster-kindratio dit toelaat. Feestdagen waarop de BSO gesloten is kunnen niet worden geruild. Ruildagen dienen vooraf te worden aangevraagd via het ouderportaal online en kunnen niet met terugwerkende kracht worden toegekend. Extra dagen kunnen ook worden afgenomen mits de groepsgrootte en de leidster-kindratio dit toelaat. Deze dagen kunnen ook via het ouderportaal online worden aangevraagd. Voor extra dagen wordt het reguliere uurtarief gerekend. 11. OUDERCONTACTEN Na aanmelding van het kind worden de ouders door een van de leid(st)ers uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. 1x in het jaar worden er 10- minuten gesprekken gehouden. Ouders worden hier tijdig van op de hoogte gebracht d.m.v. een mail of brief en kunnen zich vervolgens inschrijven op de BSO. Ouders kunnen bij de leiding altijd een afspraak maken voor een gesprek als zij daar behoefte aan hebben of als het voor het kind nodig is. De dagelijkse communicatie tussen ouders en leiding van de BSO vindt plaats bij het brengen en halen van het kind en middels schriftjes die in de mandjes van de kinderen worden meegegeven.

4 12. OUDERS/OUDERCOMMISSIE Topkids gaat ervan uit dat de ouders de eindverantwoordelijkheid voor de opvoeding van het kind dragen. De BSO neemt die verantwoordelijkheid over gedurende de dagen dat het kind in het kinderdagverblijf is. Hiertoe is een optimaal contact tussen de ouders en de leiding noodzakelijk. De leidsters staan open voor inbreng van de ouders. Er is een oudercommissie ingesteld. De commissie is samengesteld uit ouders die kinderen hebben op de BSO. De bevoegdheden en taken van deze commissie zijn vastgelegd in het reglement oudercommissie Topkids BSO Sport. De verslagen van de commissie liggen ter inzage op de BSO. 13. PRIJZEN De kinderopvangprijzen worden telkens in oktober van elk jaar vastgesteld voor het komende jaar per volledige kindplaats per jaar met het maximaal aantal openingsuren. Jaarlijks zal de prijs aangepast worden op basis van het prijsindexcijfer van het Centraal Bureau voor de Statistiek, ontwikkelingen in de CAO Kinderopvang en de belastingen en sociale premies.. Het aangepaste bedrag per kindplaats zal twee maanden voor het ingaan van de prijsverhoging schriftelijk aan de ouders worden meegedeeld. 14. BETALING Betaling vindt plaats na ontvangst van een factuur en bij vooruitbetaling. De factuur zal per maand toegezonden worden. De betaling wordt d.m.v. van een automatische machtiging gedaan per de 25 ste van de maand. 15. BEZWAREN Bezwaren over facturen dienen schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 14 dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn worden de ouders geacht de prestatie resp. de factuur te hebben goedgekeurd. Alsdan worden bezwaren niet meer door Topkids in behandeling genomen. Voor zover het bezwaar gegrond bevonden wordt, schort dit de betalingsverplichting van de ouders op, tot het moment waarop het bezwaar is afgewikkeld. 16. MACHTIGING De ouders kunnen Topkids, machtigen tot incasso bij de Belastingdienst. Hiertoe vullen de ouders het rekeningnummer van Topkids in op het aanvraagformulier tegemoetkoming kinderopvangkosten en sturen de ouders een kopie van de beschikking van de Belastingdienst aan Topkids. De tegemoetkoming wordt in mindering gebracht op de factuur aan de ouders. Het machtigen van Topkids bij de Belastingdienst kan niet als de ouders een of meerdere kinderen bij een andere kinderopvangorganisatie dan Topkids in opvang hebben. 17. JAAROPGAAF Een jaaropgaaf ten behoeve van de definitieve opgaaf van de kinderopvangkosten aan de Belastingdienst wordt ieder jaar verstrekt in het ouderportaal online. Zodra de jaaropgaaf klaarstaat ontvangt de ouder een mail. 18. AANSPRAKELIJKHEID De plaatsing op de BSO houdt in dat door de ouders toestemming is verleend tot deelname van de kinderen aan alle activiteiten die door de leiding van het kinderdagverblijf worden georganiseerd.

5 De BSO kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het wegraken of beschadigen van kledingstukken en eigen speelgoed van het kind. Topkids raadt de ouders aan het kind speelkleding aan te trekken als het naar de BSO gaat, aangezien de leiding niet altijd tijd en mogelijkheden heeft om op de goede kleren van het kind te letten. Door de BSO is een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Topkids kan geen enkele aansprakelijkheid/ verantwoordelijkheid dragen voor de gevolgen van medische aandoeningen, ook al zijn die aandoeningen bij haar bekend. Voor het toedienen van medicijnen (voorbehouden handelingen) kan eveneens geen enkele aansprakelijkheid/ verantwoordelijkheid gedragen worden. Ouders/verzorgers moeten een medicijnformulier invullen dat zij de leidsters toestemming geven om medicijnen te mogen toedienen bij zijn/haar kind. 19. TOEPASSELIJK RECHT Op de gehele dienstverlening door Topkids met inbegrip van de overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 20. VOERTAAL De voertaal op Topkids is Nederlands. 21. GESCHILLEN Topkids is aangesloten bij SKK. In geval van klachten hanteert SKK de volgende procedure: 1. De ouders wenden zich zo mogelijk met een klacht tot de betrokken leidster, De leidster tracht de klacht in overleg met de ouders en de leidinggevende op een voor beide partijen bevredigende wijze af te handelen. De leidster meldt een klacht altijd bij de leidinggevende. 2. Is de klacht naar het oordeel van de ouders niet op een bevredigende wijze afgehandeld, dan nemen de ouders contact op met de leidinggevende. Deze hoort de klacht aan en geeft uitleg over de procedure. 3. Als ouders er met leidsters en leidinggevende niet uit kunnen komen kan SKK de klacht overnemen. Zie hiervoor

Kinderdagverblijf Topkids

Kinderdagverblijf Topkids ALGEMENE VOORWAARDEN Kinderdagverblijf Topkids 1. DEFINITIES In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Topkids: Kinderdagverblijf Topkids, Torenstraat 15, 3764 CK te Soest Het kinderdagverblijf:

Nadere informatie

Kinderdagverblijf Topkids-Duimelot

Kinderdagverblijf Topkids-Duimelot 1. DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN TOPKIDS KINDEROPVANG Kinderdagverblijf Topkids-Duimelot In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Het kinderdagverblijf: Kinderdagverblijf Topkids-Duimelot Topkids-Duimelot:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KINDERDAGVERBLIJF OASE

ALGEMENE VOORWAARDEN KINDERDAGVERBLIJF OASE Update oktober 2015 ALGEMENE VOORWAARDEN KINDERDAGVERBLIJF OASE 1. BEGRIPSBEPALING In deze Algemene Voorwaarden wordt bedoeld met: 1. Het kinderdagverblijf = kinderdagverblijf Oase 2. Ouders = de ouder(s)

Nadere informatie

KINDERDAGVERBLIJF ALGEMENE VOORWAARDEN KINDERDAGVERBLIJF HABIBI

KINDERDAGVERBLIJF ALGEMENE VOORWAARDEN KINDERDAGVERBLIJF HABIBI KINDERDAGVERBLIJF HABIBI Watermanstraat 15a 9742 VJ Groningen tel: 050 5779238 infokdvhabibi@gmail.com KvK : 51655438 NL88INGB0005231004 LRN 243444631 ALGEMENE VOORWAARDEN KINDERDAGVERBLIJF HABIBI 1. BEGRIPSBEPALING

Nadere informatie

KINDEROPVANG DE GROTE BEER ALGEMENE VOORWAARDEN KINDEROPVANG DE GROTE BEER

KINDEROPVANG DE GROTE BEER ALGEMENE VOORWAARDEN KINDEROPVANG DE GROTE BEER KINDEROPVANG DE GROTE BEER KDV BSO Grote beerstraat 17 Orionlaan 2 9742 RG Groningen 9742 TA Groningen Kvknr. 51654717 Registratienummer: 206011611 Tel: 050-5772722 Info@kdvdegrotebeer.nl Rabobank NL74RABO010706712

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KINDERDAGVERBLIJF DE GROTE BEER

ALGEMENE VOORWAARDEN KINDERDAGVERBLIJF DE GROTE BEER KINDERDAGVERBLIJF DE GROTE BEER Grote beerstraat 175 9742 RG Groningen Tel: 050-5772722 Info@kdvdegrotebeer.n l Kvknr. 02083145 Frieslandbank; 29.52.23.227 ALGEMENE VOORWAARDEN KINDERDAGVERBLIJF DE GROTE

Nadere informatie

KINDEROPVANG DE GROTE BEER ALGEMENE VOORWAARDEN KINDEROPVANG DE GROTE BEER

KINDEROPVANG DE GROTE BEER ALGEMENE VOORWAARDEN KINDEROPVANG DE GROTE BEER KINDEROPVANG DE GROTE BEER KDV BSO Grote beerstraat 17 Orionlaan 2 9742 RG Groningen 9742 TA Groningen Kvknr. 51654717 Registratienummer: 206011611 Tel: 050-5772722 Info@kdvdegrotebeer.nl Rabobank NL74RABO010706712

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KINDERDAGVERBLIJF DE TEDDYBEER

ALGEMENE VOORWAARDEN KINDERDAGVERBLIJF DE TEDDYBEER Thomas Mannplaats 162 3069 NG ROTTERDAM tel. Kantoor en babygroepen: 010-251.17.81 tel. peuter- en flexibele groep: 010-251.17.82 fax: 010-251.17.83 e-mail:deteddybeer@stichtinghumanitas.nl website: www.stichtinghumanitas.nl/teddybeer

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Kidsclub Ten Tije. Apeldoorn, juni 2015. Algemene voorwaarden Kidsclub Ten Tije

Algemene Voorwaarden. Kidsclub Ten Tije. Apeldoorn, juni 2015. Algemene voorwaarden Kidsclub Ten Tije Algemene Voorwaarden Kidsclub Ten Tije Apeldoorn, juni 2015 1 Artikel 1 - Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Kidsclub: de kinderopvang binnen de sportschool Ten Tije Kind: een

Nadere informatie

Op de BSO zijn alle kinderen van 4 tot en met 12 jaar van harte welkom.

Op de BSO zijn alle kinderen van 4 tot en met 12 jaar van harte welkom. Algemene voorwaarden BSO Onder de Boompjes V.O.F. te Velp NB 1. BEGRIPSBEPALING In deze Algemene Voorwaarden wordt bedoeld met: 1. BSO Onder de Boompjes= Buitenschoolse opvang Onder de Boompjes 2. Ouders

Nadere informatie

Inschrijfformulier Kinderdagverblijf De bezige bijtjes

Inschrijfformulier Kinderdagverblijf De bezige bijtjes Inschrijfformulier Kinderdagverblijf De bezige bijtjes Gegevens van uw kind: Achternaam Voornaam Roepnaam Geboortedatum Geslacht Nationaliteit BSN Nummer Gegevens ouders/verzorgers: Achternaam Ouder 1

Nadere informatie

algemene voorwaarden Artikel 1 Definities Artikel 2 Toepasselijkheid van deze voorwaarden Artikel 3 Uitvoering van de overeenkomst kinderopvang

algemene voorwaarden Artikel 1 Definities Artikel 2 Toepasselijkheid van deze voorwaarden Artikel 3 Uitvoering van de overeenkomst kinderopvang Artikel 1 Definities In deze wordt verstaan onder Thuiz bij BV: Thuiz bij BV, Kinderopvang, postbus 5043, 1380 GA Weesp Kinderdagverblijf: het door Thuiz bij BV geëxploiteerde kinderdagverblijf Kind: een

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Inlichtingen en afspraken September 2012 Kinderopvang Oki. Kruierij 2, 9473 TL de Groeve Tel. 06-83379849 E-mail: info@okikinderopvang.nl Website: www.okikinderopvang.nl. K.v.K.nr.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden StapvoorStap

Algemene voorwaarden StapvoorStap Algemene voorwaarden StapvoorStap (Gastouderopvang) Art. 1 Openingstijden Gastouderopvang StapvoorStap is dagelijks geopend van maandag tot en met vrijdag (gesloten op woensdag) van 7.00-18.30 uur (behalve

Nadere informatie

In het belang van het kind geschiedt plaatsing voor minimaal 10.5 uur per week ( minimaal 1 hele dag of twee halve dagen van elk 6 uur).

In het belang van het kind geschiedt plaatsing voor minimaal 10.5 uur per week ( minimaal 1 hele dag of twee halve dagen van elk 6 uur). Algemene voorwaarden DOV Onder de Boompjes V.O.F. te Velp NB 1. BEGRIPSBEPALING In deze Algemene Voorwaarden wordt bedoeld met: 1. DOV Onder de Boompjes= Dagopvang Onder de Boompjes 2. Ouders = de ouder(s)

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Kdv Het Vlinderbos. Ede, 2013

Algemene Voorwaarden. Kdv Het Vlinderbos. Ede, 2013 Algemene Voorwaarden Kdv Het Vlinderbos Ede, 2013 1 Artikel 1 - Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Het Vlinderbos: kinderdagverblijf Het Vlinderbos, Bennekomseweg 32, 6717 LM

Nadere informatie

Ouderfolder Buitenschoolse opvang

Ouderfolder Buitenschoolse opvang Ouderfolder Buitenschoolse opvang 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Het Pedagogisch beleid.... 3 3. De groep.... 3 4. Stagiaires.... 3 5. Oudercontacten.... 3 6. Oudercommissie.... 4 7. Veiligheid en

Nadere informatie

Huisregels. Kinderopvang Stap Voor Stap

Huisregels. Kinderopvang Stap Voor Stap Huisregels Kinderopvang Stap Voor Stap Huisregels 2017, januari 2017 Huisregels Kinderopvang Stap Voor Stap Inhoudsopgave. Pagina 2 Haal en brengtijden van het kind. Pagina 3 Ingeschreven uren. Pagina

Nadere informatie

Aanmelding Kinderen kunnen worden aangemeld via het inschrijfformulier welke je kunt verkrijgen op onze locatie en op onze website.

Aanmelding Kinderen kunnen worden aangemeld via het inschrijfformulier welke je kunt verkrijgen op onze locatie en op onze website. De SPEELregels van Juffies SPEELopvang Juffies SPEELopvang is een kleinschalige organisatie waar we er naar streven om in goed overleg met de ouder verzorger te komen tot goede en heldere afspraken. Toch

Nadere informatie

In het belang van het kind geschiedt plaatsing voor minimaal 4 uur per week ( minimaal 2x van of 1x van ).

In het belang van het kind geschiedt plaatsing voor minimaal 4 uur per week ( minimaal 2x van of 1x van ). Algemene voorwaarden BSO Onder de Boompjes V.O.F. te Velp NB 1. BEGRIPSBEPALING In deze Algemene Voorwaarden wordt bedoeld met: 1. BSO Onder de Boompjes= Buitenschoolse opvang Onder de Boompjes 2. Ouders

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Kdv Het Kabouterbos. Ede, 2017

Algemene Voorwaarden. Kdv Het Kabouterbos. Ede, 2017 Algemene Voorwaarden Kdv Het Kabouterbos Ede, 2017 1 Artikel 1 - Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Het Kabouterbos: kinderdagverblijf Het Kabouterbos, postadres: Bennekomseweg

Nadere informatie

Plaatsingsbeleid KIDS WONDERWORLD BV

Plaatsingsbeleid KIDS WONDERWORLD BV Plaatsingsbeleid KIDS WONDERWORLD BV Preambule KIDS WONDERWORLD streeft er naar alle ingeschreven kinderen een passende plaats te bieden op de gewenste ingangsdatum, voor de gewenste dagen en op de gewenste

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Kdv Het Vlinderbos

Algemene Voorwaarden. Kdv Het Vlinderbos Algemene Voorwaarden Kdv Het Vlinderbos Ede, 2010 Artikel 1 - Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Het Vlinderbos: kinderdagverblijf Het Vlinderbos, Bennekomseweg 32, 6717 LM te

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. NSO Het Schoolplein. Ede, 2017

Algemene Voorwaarden. NSO Het Schoolplein. Ede, 2017 Algemene Voorwaarden NSO Het Schoolplein Ede, 2017 1 Artikel 1 - Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: NSO Het Schoolplein: NSO Het Schoolplein, p/a Bennekomseweg 32, 6717 LM te

Nadere informatie

Aanbod & Tarieven Kinderdagopvang 2015

Aanbod & Tarieven Kinderdagopvang 2015 Aanbod & Tarieven Kinderdagopvang 2015 Kijk voor meer informatie op: www.kinderwereldvenray.nl KinderWereld Venray Postbus 234 5800 AE Venray 0478 586 498 info@kinderwereldvenray.nl KINDERDAGOPVANG KinderWereld

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden en regels kinderdagverblijf De Kei.

Aanvullende voorwaarden en regels kinderdagverblijf De Kei. Aanvullende voorwaarden en regels kinderdagverblijf De Kei. Openingstijden: Kinderdagverblijf De Kei is 5 dagen per week geopend van 7.30-18.00 uur. Wij hebben gekozen voor breng- en haaltijden. Dit doen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden L.O.L kinderopvang

Algemene voorwaarden L.O.L kinderopvang Algemene voorwaarden L.O.L kinderopvang Artikel 1. Begrippen 1.1 Kinderopvang De ruimtelijke voorziening van kinderopvang. 1.2 Opdrachtgever De ouder(s) of verzorger(s) die ten behoeve van zijn/haar/hun

Nadere informatie

Reglementen en Richtlijnen Bolliewollie kinderopvang

Reglementen en Richtlijnen Bolliewollie kinderopvang Reglementen en Richtlijnen Bolliewollie kinderopvang 1 1. Dienstverlening Kinderen in de leeftijd van 6 weken tot 4 jaar kunnen op de dagopvang van het kinderdagverblijf geplaatst worden. Kinderen in de

Nadere informatie

Huisregels en richtlijnen

Huisregels en richtlijnen Huisregels en richtlijnen Kinderopvang 1. Openingstijden Ons kinderdagverblijf is dagelijks geopend van maandag tot en met vrijdag van 7.30 uur tot 18.30 uur. Op de volgende algemeen erkende feestdagen

Nadere informatie

Huisregels. Kinderopvang Stap Voor Stap

Huisregels. Kinderopvang Stap Voor Stap Huisregels Kinderopvang Stap Voor Stap Huisregels 2012, november 2012 Huisregels kinderopvang Stap voor Stap Inhoudsopgave Algemeen Haal en brengtijden van het kind. Pagina 2 Ingeschreven uren. Pagina

Nadere informatie

Ouderfolder Peuterspeelplaats

Ouderfolder Peuterspeelplaats Ouderfolder Peuterspeelplaats 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Het Pedagogisch beleid.... 3 3. De groep.... 3 4. Stagiaires.... 3 6. Meertaligheid.... 4 8. Veiligheid en Gezondheid.... 4 9. Inspectie....

Nadere informatie

Huisregels BSO Eye4Kidz 2015

Huisregels BSO Eye4Kidz 2015 Huisregels BSO Eye4Kidz 2015 Inschrijving Inschrijving kan op verschillende manieren geschieden: 1. Via de website door het inschrijfformulier in te vullen en op te sturen via het verzenden. Bij ontvangst

Nadere informatie

Aanbod & Tarieven Buitenschoolse opvang 2013

Aanbod & Tarieven Buitenschoolse opvang 2013 Aanbod & Tarieven Buitenschoolse opvang 2013 Voorschoolse opvang Naschoolse opvang Vakantieopvang Kijk voor meer informatie op: www.kinderwereldvenray.nl KinderWereld Venray Postbus 234 5800 AE Venray

Nadere informatie

Algemene voorwaarden kinderdagopvang De KinderKroon Fleringen

Algemene voorwaarden kinderdagopvang De KinderKroon Fleringen ALGEMENE VOORWAARDEN KINDERKROON FLERINGEN Algemene voorwaarden kinderdagopvang De KinderKroon Fleringen 1. Openingstijden De KinderKroon Fleringen is dagelijks geopend van maandag tot en met vrijdag van

Nadere informatie

Kinderdagverblijf. Duckie. Informatie. brochure

Kinderdagverblijf. Duckie. Informatie. brochure Kinderdagverblijf Duckie Informatie brochure Deze brochure heeft tot doel u als ouder, verzorg(st)er of bedrijf te informeren over het kinderdagverblijf en wat Duckie voor u kan betekenen. De informatie

Nadere informatie

Algemene voorwaarden kinderdagopvang De KinderKroon Tubbergen

Algemene voorwaarden kinderdagopvang De KinderKroon Tubbergen ALGEMENE VOORWAARDEN KINDERKROON TUBBERGEN Algemene voorwaarden kinderdagopvang De KinderKroon Tubbergen 1. Openingstijden De KinderKroon Tubbergen is dagelijks geopend van maandag tot en met vrijdag van

Nadere informatie

Aanbod & Tarieven Buitenschoolse opvang 2015

Aanbod & Tarieven Buitenschoolse opvang 2015 Aanbod & Tarieven Buitenschoolse opvang 2015 Voorschoolse opvang Naschoolse opvang Vakantieopvang Opvang tijdens studiedagen www.kinderwereldvenray.nl KinderWereld Venray Postbus 234 5800 AE Venray 0478

Nadere informatie

Ouderfolder Kinderdagverblijf

Ouderfolder Kinderdagverblijf Ouderfolder Kinderdagverblijf 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord....3 2. Het Pedagogisch beleid....3 3. De groep....3 4. Stagiaires....3 5. Tweetaligheid....3 6. Oudercontacten....4 7. Oudercommissie....4 8.

Nadere informatie

Informatieboekje. kinderopvang de bolderkids schoolstraat 26 9468 bs annen. Inhoudsopgave

Informatieboekje. kinderopvang de bolderkids schoolstraat 26 9468 bs annen. Inhoudsopgave Informatieboekje kinderopvang de bolderkids schoolstraat 26 9468 bs annen tel 0592-271179 mob 06-18458678 debolderkids@gmail.com kvk nummer: 01124850 giro: 2452950 Inhoudsopgave 1. Kinderopvang de Bolderkids

Nadere informatie

REGLEMENT HOJPIEPELOJ. Artikel 1. DOELSTELLING. Artikel 2. GROEPSINDELING

REGLEMENT HOJPIEPELOJ. Artikel 1. DOELSTELLING. Artikel 2. GROEPSINDELING REGLEMENT HOJPIEPELOJ Artikel 1. DOELSTELLING 1. Met betrekking tot de kinderen Een zodanige leefruimte creëren waarbij elk kind individueel en in groepsverband de gelegenheid krijgt zich optimaal te ontplooien

Nadere informatie

Aanbod & Tarieven Buitenschoolse opvang 2015

Aanbod & Tarieven Buitenschoolse opvang 2015 Aanbod & Tarieven Buitenschoolse opvang 2015 Voorschoolse opvang Naschoolse opvang Vakantieopvang Opvang tijdens studiedagen www.kinderwereldvenray.nl KinderWereld Venray Postbus 234 5800 AE Venray 0478

Nadere informatie

Reglementen en Richtlijnen buitenschoolse opvang van kinderdagverblijf Polderpret

Reglementen en Richtlijnen buitenschoolse opvang van kinderdagverblijf Polderpret Reglementen en Richtlijnen buitenschoolse opvang van kinderdagverblijf Polderpret Dienstverlening 1. Buitenschoolse opvang (BSO) Kinderen in de leeftijd van 4 jaar tot ze de leeftijd bereiken dat ze de

Nadere informatie

Polderpret verzorgt ook Voorschoolse opvang in Nieuwkoop tussen 7.30 uur en 8.30 uur op alle schooldagen.

Polderpret verzorgt ook Voorschoolse opvang in Nieuwkoop tussen 7.30 uur en 8.30 uur op alle schooldagen. Reglementen en Richtlijnen kinderdagverblijf Polderpret 1. Dienstverlening Kinderen in de leeftijd van 6 weken tot 4 jaar kunnen voor minimaal 2 dagdelen op de dagopvang van het kinderdagverblijf geplaatst

Nadere informatie

De tarieven Voor de BSO/ VSO in 2016 zijn: 6,42 voor vaste opvang, en 6,68 voor flexibele opvang.

De tarieven Voor de BSO/ VSO in 2016 zijn: 6,42 voor vaste opvang, en 6,68 voor flexibele opvang. Algemeen beleid 2016 1. Openingstijden We zijn alle werkdagen geopend van 7.30 tot 18.00 uur, behalve op alle nationale feestdagen. Verlengde opvang vanaf 7.00 uur is mogelijk op aanvraag De centrale toegangsdeuren

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Kdv Janneke s Trots

Algemene voorwaarden Kdv Janneke s Trots 1. BEGRIPSBEPALING Algemene voorwaarden Kdv Janneke s Trots 1 Kruisweg 2 5406 PB UDEN 0413-270800 E-mail : bregje@jannekestrots.nl Website: www.jannekestrots.nl In deze Algemene Voorwaarden wordt bedoeld

Nadere informatie

INSCHRIJFFORMULIER Kinderopvang

INSCHRIJFFORMULIER Kinderopvang INSCHRIJFFORMULIER Kinderopvang Opvang gewenst per: N.B. Altijd een datum invullen in verband met de gewenste startdatum. Wanneer uw kind nog niet geboren is dan verzoeken wij u de vermoedelijke geboortedatum

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden Klokje Rond versie: 2013

Leveringsvoorwaarden Klokje Rond versie: 2013 Leveringsvoorwaarden Klokje Rond versie: 2013 Artikel 1: Deze leveringsvoorwaarden van Klokje Rond zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten met Klokje Rond en op alle leveringen en diensten

Nadere informatie

PLAATSINGSINFORMATIE Blz. 1 van 5

PLAATSINGSINFORMATIE Blz. 1 van 5 Blz. 1 van 5 Openingstijden en bereikbaarheid Uk & Ko is geopend en bereikbaar op werkdagen tussen 7.30 en 18.15 uur. Opvang vindt het gehele jaar door plaats, ook tijdens de schoolvakanties. Uitzondering

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Kinderopvang bij Lotte. Versie januari 2017

Algemene voorwaarden Kinderopvang bij Lotte. Versie januari 2017 Algemene voorwaarden (versie januari 2017) Artikel 1 Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de producten en/of diensten van Kinderopvang bij Lotte en gelden in aanvulling op

Nadere informatie

Huisregels kinderdagverblijf. De Bloemenkinderen

Huisregels kinderdagverblijf. De Bloemenkinderen Huisregels kinderdagverblijf De Bloemenkinderen Artikel 1 Openingstijden Het kinderdagverblijf is geopend van maandag tot en met vrijdag van 7.30 18.30 uur. De openingstijden van de NaSchoolse Opvang zijn:

Nadere informatie

Informatieboekje NSO Het Schoolplein

Informatieboekje NSO Het Schoolplein Informatieboekje NSO Het Schoolplein Locatie Oranje Nassauschool Anton Mauvestraat 10a 6717 JA Ede 0318 633310 www.nsohetschoolplein.nl Onderdeel van: Kinderdagverblijf Het Vlinderbos Bennekomseweg 32

Nadere informatie

Informatieboekje. Naschoolse Opvang. Het Schoolplein. Locatie Oranje Nassauschool

Informatieboekje. Naschoolse Opvang. Het Schoolplein. Locatie Oranje Nassauschool Informatieboekje Naschoolse Opvang Het Schoolplein Locatie Oranje Nassauschool Onderdeel van Kdv Het Vlinderbos Anton Mauvestraat 10, 6717 JA Ede info@nsohetschoolplein.nl www.nsohetschoolplein.nl 06-10437612

Nadere informatie

Ziekte en medicijnbeleid Stichting BELhamels

Ziekte en medicijnbeleid Stichting BELhamels Ziekte en medicijnbeleid Stichting BELhamels Inleiding Een ziek kind is het liefste thuis, dat weten we allemaal. Het begrip ziek is echter voor een ieder anders. Om zoveel mogelijk duidelijkheid te verschaffen

Nadere informatie

Aanbod & Tarieven Buitenschoolse opvang 2012

Aanbod & Tarieven Buitenschoolse opvang 2012 Aanbod & Tarieven Buitenschoolse opvang 2012 Voorschoolse opvang (start bij minimaal 3 aanmeldingen) Naschoolse opvang Vakantieopvang Kijk voor meer informatie op: www.kinderwereldvenray.nl KinderWereld

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement bij de overeenkomst tot kinderopvang

Huishoudelijk reglement bij de overeenkomst tot kinderopvang Huishoudelijk reglement bij de overeenkomst tot kinderopvang 0 Inhoudsopgave 1. Begripsbepaling 2. Doelstelling 3. Kinderdagverblijven 4. Openingstijden en dagindeling 5. Groepssamenstelling 6. Pedagogisch

Nadere informatie

School:... Groep:... GEGEVENS WERKGEVER VADER/MOEDER/VERZORGER* Naam vader:... Naam moeder:... Mob.nr.:... Mob.nr.:...

School:... Groep:... GEGEVENS WERKGEVER VADER/MOEDER/VERZORGER* Naam vader:... Naam moeder:... Mob.nr.:... Mob.nr.:... INSCHRIJFFORMULIER KINDERCENTRUM KAARTJE KAKEL GEGEVENS VAN HET KIND Achternaam:... Roepnaam en voornamen :.. Jongen /Meisje * Geboortedatum (verwachte) :... Adres (ouder(s)/verzorger(s) * ) :... Postcode

Nadere informatie

Overeenkomst en Afspraken

Overeenkomst en Afspraken Overeenkomst en Afspraken 1. Aanmelding 2. Plaatsing 3. Wennen 4. Overeenkomsten 5. Openingstijden en extra mogelijkheden 6. Betalingen 7. Opzegging en annulering 8. Aansprakelijkheid 9. Klachten 10. Privacy

Nadere informatie

Flexibele kinderopvang

Flexibele kinderopvang Leveringsvoorwaarden Barnehage flexibele kinderopvang versie jan.2015. Flexibele kinderopvang Artikel 1. Deze leveringsvoorwaarden van Barnehage zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten met

Nadere informatie

Klantwijzer Stichting Kinderopvang Op Kop

Klantwijzer Stichting Kinderopvang Op Kop Klantwijzer Stichting Kinderopvang Op Kop Stichting Kinderopvang Op Kop, Postbus 2225, 8355 ZJ Giethoorn tel 0521-362520 In deze uitgave vindt u ons dienstenaanbod en onze huisregels, sluitingsdagen, schoolvrije

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van KOK kinderopvang

Huishoudelijk reglement van KOK kinderopvang Huishoudelijk reglement van KOK kinderopvang Ingangsdatum 1 november 2017 Laatste wijzigingsdatum: 27 oktober 2017 Versie 1.1 Inhoudsopgave Aanvullingen op Algemene Voorwaarden Brancheorganisatie Kinderopvang...

Nadere informatie

Reglementen Kindercentrum Marijtje Doets

Reglementen Kindercentrum Marijtje Doets Kindercentrum Marijtje Doets 1. Openingstijden Het kinderdagverblijf is geopend van maandag t/m vrijdag van 07.00 uur tot 19.00 uur. De voorschoolse opvang is van 07:00 uur tot 08:30 uur. De buitenschoolse

Nadere informatie

WELKOM BIJ DE BUITENSCHOOLSE OPVANG VIA BAMBA

WELKOM BIJ DE BUITENSCHOOLSE OPVANG VIA BAMBA WELKOM BIJ DE BUITENSCHOOLSE OPVANG VIA BAMBA Graag informeren wij u hierbij over diverse zaken die belangrijk zijn te weten wanneer u als ouder gebruik gaat maken van de buitenschoolse opvang (bso) locatie

Nadere informatie

Reglement. Stichting Kinderopvang Cromstrijen

Reglement. Stichting Kinderopvang Cromstrijen Reglement Stichting Kinderopvang Cromstrijen januari 2016 1. Inleiding Dit reglement bevat de algemeen geldende regels, d.w.z. geldend voor de gehele Stichting Kinderopvang Cromstrijen. Dit reglement vormt

Nadere informatie

Even Voorstellen. Wij zijn strikt in het uitvoeren van de aan ons toevertrouwde taken en hechten zeer sterk aan respect en regelmaat.

Even Voorstellen. Wij zijn strikt in het uitvoeren van de aan ons toevertrouwde taken en hechten zeer sterk aan respect en regelmaat. Informatie Brochure Even Voorstellen Wij zijn een Kinderdagverblijf gelegen in Amersfoort/Vathorst. U kunt ons vinden op de Valutaboulevard 15, direct aan de uitvalsweg naar de A1. Er is voldoende parkeergelegenheid

Nadere informatie

Algemene voorwaarden kinderdagverblijf. De Bloemenkinderen

Algemene voorwaarden kinderdagverblijf. De Bloemenkinderen Algemene voorwaarden kinderdagverblijf De Bloemenkinderen Artikel 1 Begripsbepalingen In deze voorwaarden en de op basis hiervan te sluiten overeenkomst kinderopvang, wordt verstaan onder: Kinderdagverblijf:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Kinderdagverblijf Villa Vrolijk. Artikel 1- Algemeen

Algemene voorwaarden Kinderdagverblijf Villa Vrolijk. Artikel 1- Algemeen Algemene voorwaarden Kinderdagverblijf Villa Vrolijk Artikel 1- Algemeen 1. Plaatsing : Kinderdagverblijf Villa Vrolijk biedt tegen betaling ouder(s) en of verzorger(s) kinderopvang en verzorging van hun

Nadere informatie

TaRiEvEN. KRaNT. skidkinderopvang. Spijkerboorsdijk 3 9468 CG Annen 0592-304190 www.skidkinderopvang.nl

TaRiEvEN. KRaNT. skidkinderopvang. Spijkerboorsdijk 3 9468 CG Annen 0592-304190 www.skidkinderopvang.nl skidkinderopvang TaRiEvEN KRaNT skidkinderopvang Spijkerboorsdijk 3 9468 CG Annen 0592-304190 www.skidkinderopvang.nl Natuurlijk skidkinderopvang In deze tarievenkrant 2013 leest u wat skidkinderopvang

Nadere informatie

2.1 De Boomhut: de organisatie die zich ondermeer ten doel stelt peuteropvang te verzorgen en voorzieningen voor buitenschoolse opvang.

2.1 De Boomhut: de organisatie die zich ondermeer ten doel stelt peuteropvang te verzorgen en voorzieningen voor buitenschoolse opvang. ALGEMENE BEPALINGEN KC De Boomhut Deze algemene bepalingen zijn onderdeel van en een nadere specificatie op de algemene voorwaarden voor kinderopvang zoals landelijk door de branchevereniging Kinderopvang

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Kinderdagverblijven MIMIKO Kinderopvang

Algemene voorwaarden Kinderdagverblijven MIMIKO Kinderopvang Algemene voorwaarden Kinderdagverblijven MIMIKO Kinderopvang Duur overeenkomst De overeenkomst van opdracht tussen de vraagouder en kinderdagverblijf wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een opzegtermijn

Nadere informatie

Tarievenkrant 2015. Stichting Kinderopvang Barendrecht. Samen op ontdekkingsreis. Inhoud. Betaalbare kwaliteit

Tarievenkrant 2015. Stichting Kinderopvang Barendrecht. Samen op ontdekkingsreis. Inhoud. Betaalbare kwaliteit Tarievenkrant 2015 Stichting Kinderopvang Barendrecht Inhoud Hele dagopvang: overzicht van alle pakketten en tarieven VSO/NSO/BSO: Overzicht van alle pakketten en tarieven Onze sluitingsdagen, facturering

Nadere informatie

KINDERDAGVERBLIJF. De Bron BV

KINDERDAGVERBLIJF. De Bron BV KINDERDAGVERBLIJF INFORMATIE BOEKJE Kinderdagverblijf De Bron BV Beijensweide 19 6191 EK Beek 046-4379917 Landelijke registratienummer kinderopvang: 338781602 E-mail: kdv@bredeschooldebron.nl claire@bredeschooldebron.nl

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Kinderdagverblijf Het Boerderijtje

Huishoudelijk Reglement Kinderdagverblijf Het Boerderijtje Huishoudelijk Reglement Kinderdagverblijf Het Boerderijtje Om de zaken soepel te laten verlopen hebben wij een aantal huisregels waar een ieder zich aan dient te houden. 1.Openingstijden Het boerderijtje

Nadere informatie

Algemene voorwaarden en informatie. Eerste Groenelaan 88 1901 TE Castricum telefoon: 0251-650565 LRK NR: (wordt nog bekend gemaakt)

Algemene voorwaarden en informatie. Eerste Groenelaan 88 1901 TE Castricum telefoon: 0251-650565 LRK NR: (wordt nog bekend gemaakt) Algemene voorwaarden en informatie Eerste Groenelaan 88 1901 TE Castricum telefoon: 0251-650565 LRK NR: (wordt nog bekend gemaakt) Vestigingsplaats De buitenschoolse opvang van de Paulus (BSO Paulus) is

Nadere informatie

Buitenschoolse opvang

Buitenschoolse opvang Buitenschoolse opvang Informatieboekje over buitenschoolse opvang van het Korfje Eperweg 33, 8181 ET Heerde, tel.0578-668435 Beste ouder(s), Met dit informatieboekje informeren wij u over de gang van zaken

Nadere informatie

BANJER. Algemene voorwaarden

BANJER. Algemene voorwaarden Kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang BANJER Algemene voorwaarden Artikel 1 Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing wanneer uw kind wordt opgevangen bij kinderdagverblijf en

Nadere informatie

Klantwijzer Stichting Kinderopvang Op Kop

Klantwijzer Stichting Kinderopvang Op Kop Klantwijzer Stichting Kinderopvang Op Kop Stichting Kinderopvang Op Kop, Postbus 2225, 8355 ZJ Giethoorn tel 0521-362520 In deze uitgave vindt u ons dienstenaanbod en onze huisregels, sluitingsdagen, schoolvrije

Nadere informatie

Status. 3 29-12-2015 Sts.026.00-011 Definitief Salise Bouchhida

Status. 3 29-12-2015 Sts.026.00-011 Definitief Salise Bouchhida ALGEMENE VOORWAARDEN Voor Kinderdagverblijf en Buitenschoolse opvang van Kinderopvang Speel@Home. Kinderopvang Speel@Home De Vesting 8332 GL Steenwijk Telefoon 06-17731011 E-mail info@speelathome.nl Versie

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Bso Natuurlijk

Algemene voorwaarden Bso Natuurlijk Algemene voorwaarden Bso Natuurlijk Artikel 1: Algemeen; - Deze voorwaarden zijn opgesteld door Bso Natuurlijk en zijn van toepassing op alle overeenkomsten die worden gesloten tussen Bso Natuurlijk en

Nadere informatie

Frida dida s aanvullende voorwaarden

Frida dida s aanvullende voorwaarden Frida dida s aanvullende voorwaarden Kennismaking Kinderopvang Frida dida wil met hart en ziel wereldopvoeder zijn. Het geeft aan hoe hoog wij inzetten als het gaat om de kwaliteit van de dienstverlening,

Nadere informatie

2.1 De Boomhut: de organisatie die zich ondermeer ten doel stelt peuteropvang te verzorgen en voorzieningen voor buitenschoolse opvang.

2.1 De Boomhut: de organisatie die zich ondermeer ten doel stelt peuteropvang te verzorgen en voorzieningen voor buitenschoolse opvang. ALGEMENE BEPALINGEN KC De Boomhut Deze algemene bepalingen zijn onderdeel van en een nadere specificatie op de algemene voorwaarden voor kinderopvang zoals landelijk door de branchevereniging Kinderopvang

Nadere informatie

informatie voor ouders van de buitenschoolse opvang t.b.v. het intakegesprek

informatie voor ouders van de buitenschoolse opvang t.b.v. het intakegesprek informatie voor ouders van de buitenschoolse opvang t.b.v. het intakegesprek Editie: nr. 1 Januari 2011 Januari 2011 2 INHOUDSOPGAVE Regels voor het halen en brengen pag. 4 Wenperiode pag. 4 Overdracht

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Cultuur-BSO Kunst en Kids Zaltbommel

Algemene voorwaarden Cultuur-BSO Kunst en Kids Zaltbommel Algemene voorwaarden Cultuur-BSO Kunst en Kids Zaltbommel Inleiding: De algemene voorwaarden, zoals vastgesteld door de Branchevereniging Kinderopvang, de Maatschappelijke Ondernemers Groep, Consumentenbond

Nadere informatie

Wilt u meer weten en bent u geïnteresseerd in onze visie, kwaliteit of de details van onze werkwijze? Surf naar:www.beertjeshuis.

Wilt u meer weten en bent u geïnteresseerd in onze visie, kwaliteit of de details van onze werkwijze? Surf naar:www.beertjeshuis. Huishoudelijk reglement bij de overeenkomst tot kinderopvang 0 Inhoudsopgave 1. Begripsbepaling 2. Doelstelling 3. Kinderopvang 4. Openingstijden en dagindeling 5. Groepssamenstelling 6. Pedagogisch medewerkers

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zorgboerderij Veldzicht.

Algemene voorwaarden Zorgboerderij Veldzicht. Algemene voorwaarden Zorgboerderij Veldzicht. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - Zorgboerderij Veldzicht (verder te noemen Veldzicht): Het opvangen, verzorgen en opvoeden van

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement BSO

Huishoudelijk reglement BSO Inleiding 1 ARTIKEL 1 Aanbod dienstverlening 1 ARTIKEL 2 Ruilen dagdelen 2 ARTIKEL 3 Brengen, halen en afmelden van de kinderen 2 ARTIKEL 4 Vakantie 2 ARTIKEL 5 Minimale afname 2 ARTIKEL 6 Ziekte 2 ARTIKEL

Nadere informatie

Welkom bij: Infoboekje

Welkom bij: Infoboekje Welkom bij: Infoboekje Hallo nieuwe Vriendjes en ouders, Welkom op Vriendjes van Kockengen! Om het wennen en het verblijf op de groep soepel te laten verlopen hebben we in dit boekje omschreven hoe alles

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement.

Huishoudelijk reglement. Huishoudelijk reglement. Artikel 1. Aanmelding 1.1 Vooraf moet aangegeven kunnen worden op welke dagen gebruik zal worden gemaakt van de opvang. Alsmede de begindatum en indien bekent de einddatum. 1.2

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden Klokje Rond versie Februari 2014

Leveringsvoorwaarden Klokje Rond versie Februari 2014 Leveringsvoorwaarden Klokje Rond versie Februari 2014 Artikel 1: Deze leveringsvoorwaarden van Klokje Rond zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten met Klokje Rond en op alle leveringen en diensten

Nadere informatie

1. Inleiding 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar 3. Het Kinderdagverblijf 4. Het Personeel

1. Inleiding 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar 3. Het Kinderdagverblijf 4. Het Personeel INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding pag.2 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar pag.2 3. Het Kinderdagverblijf pag.2 4. Het Personeel pag.2 4.1 Management Kinderdagverblijf pag.2 4.2 De Pedagogisch medewerker pag.3

Nadere informatie

Kindercentrum De Dwergen B.V. Algemene bepalingen 2008

Kindercentrum De Dwergen B.V. Algemene bepalingen 2008 pagina 1 van 5 Kindercentrum De Dwergen B.V. Algemene bepalingen 2008 1. Toepassing van dit reglement Dit reglement is van toepassing op het Kindercentrum De Dwergen B.V. Dit reglement, is onderdeel is

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement Artikel 1. Aanmelding 1.1. Bij inschrijving bij Kinderopvang de Bonte Vlinder moet worden aangegeven op welke dagen gebruik zal worden gemaakt van de opvang en wat de begindatum

Nadere informatie

Prijslijst BSO 4 12 jaar

Prijslijst BSO 4 12 jaar Prijslijst BSO 4 12 jaar Prijslijst Buitenschoolse opvang (4-13 jarigen) geldig vanaf 1 januari 2018 (prijswijzigingen voorbehouden) Standaard bruto uurtarieven zijn als volgt : uurprijs Jaarcontract 6,95

Nadere informatie

GASTOUDERBUREAU DE GROTE UIL INFORMATIEBOEK. [Geef tekst op] [Geef tekst op] [Geef tekst op]

GASTOUDERBUREAU DE GROTE UIL INFORMATIEBOEK. [Geef tekst op] [Geef tekst op] [Geef tekst op] GASTOUDERBUREAU DE GROTE UIL INFORMATIEBOEK [Geef tekst op] [Geef tekst op] [Geef tekst op] Informatieboekje - informatieboekje - 2015 INHOUDSOPGAVE Voorwoord 1. Aanmelding en kosten 2. Plaatsing 3. Veiligheid

Nadere informatie

KindeRdam PakketWijzer 2015

KindeRdam PakketWijzer 2015 KindeRdam PakketWijzer 2015 Alle informatie over onze opvangpakketten voor hele en halve dagopvang en buitenschoolse opvang, tarieven, nieuwe tijden BSO, opvang op schoolsluitingsdagen, regels rondom ruilen,

Nadere informatie

Kinderopvang Het Kinderpaleis is een particuliere organisatie. In dit boekje willen we u informeren over onze Kinderopvang.

Kinderopvang Het Kinderpaleis is een particuliere organisatie. In dit boekje willen we u informeren over onze Kinderopvang. Welkom bij Kinderopvang Het Kinderpaleis Kinderopvang Het Kinderpaleis is een particuliere organisatie. In dit boekje willen we u informeren over onze Kinderopvang. Het Kinderpaleis biedt hele dagopvang

Nadere informatie

Algemene voorwaarden KdvPlus Buitengewone Kinderopvang Locatie Kinderdagverblijf "Klein Marland", Rijckholterweg 8, 6245 LS Oost Maarland

Algemene voorwaarden KdvPlus Buitengewone Kinderopvang Locatie Kinderdagverblijf Klein Marland, Rijckholterweg 8, 6245 LS Oost Maarland Deze Algemene Voorwaarden zijn afgeleid van de Algemene Voorwaarden van de Maatschappelijk Ondernemers Groep en de Branchevereniging ondernemers in de kinderopvang, welke zijn totstand gekomen in overleg

Nadere informatie

Informatieboekje Christelijke kinderopvang de Parel

Informatieboekje Christelijke kinderopvang de Parel Informatieboekje Christelijke kinderopvang de Parel Visie 3 Algemeen 4 Hele dagopvang 4 Halve dagopvang 5 Flexibele opvang 5 Ruilen van dagen 6 Extra dagen 6 Plaatsingscriteria 6 Intake gesprek/wendagen

Nadere informatie

PROTOCOL ZIEKTE EN ALLERGIE

PROTOCOL ZIEKTE EN ALLERGIE PROTOCOL ZIEKTE EN ALLERGIE Inleiding Als ouder kies je onder andere voor een kinderdagverblijf, omdat de opvang voor je kind gegarandeerd is. Een uitzondering is echter een ziek kind. Zieke kinderen kunnen

Nadere informatie

b. Incidentele wijzigingen in de opvang laten de plaatsingsovereenkomst onverlet.

b. Incidentele wijzigingen in de opvang laten de plaatsingsovereenkomst onverlet. Algemene voorwaarden Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle plaatsingsovereenkomsten die met betrekking tot kinderopvang worden aangegaan door Timboektoe v.o.f., Boxbergerweg 54 te (7412

Nadere informatie

OPENBAAR JAARVERSLAG KLACHTREGELING BSO BLIJE GEZICHTJES 2014

OPENBAAR JAARVERSLAG KLACHTREGELING BSO BLIJE GEZICHTJES 2014 19-6-2015 OPENBAAR JAARVERSLAG KLACHTREGELING BSO BLIJE GEZICHTJES 2014 Kinderopvang Blije Gezichtjes uw flexibele opvang in Almere Buiten! Openbaar Jaarverslag BSO Blije Gezichtjes Juni 2015 Inhoud 1.

Nadere informatie