Veel gestelde vragen en antwoorden over de Basisregistratie Ondergrond, BRO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Veel gestelde vragen en antwoorden over de Basisregistratie Ondergrond, BRO"

Transcriptie

1 1 Veel gestelde vragen en antwoorden over de Basisregistratie Ondergrond, BRO Hans Hooghart December 2011 (voor een actueel overzicht, zie

2 2 Voorwoord In deze FAQ is een groot aantal vragen over de Basisregistratie Ondergrond, BRO, opgenomen. Deze vragen zijn onderverdeeld in de basisvragen: waarom, wat, wie, wanneer en hoe aangevuld met overig. De BRO is volop in ontwikkeling dat betekent dat onderstaande antwoorden aan verandering onderhevig kunnen zijn. Deze FAQ is bijgewerkt tot juli, en zal binnenkort weer bijgewerkt worden. Voor de meest actuele versie van deze FAQ: zie: Staat uw vraag er nog niet bij, mail dan naar U ontvangt dan zo spoedig mogelijk antwoord. Inhoud 1 Waarom 3 2 Wat 4 - Inhoud 4 - Verplichtingen 6 - Relaties 7 3 Wie 9 - Rollen 9 - Taken 10 4 Hoe 12 - Techniek 12 - Voorbereidingen 13 en implementatie - Kosten en planning 14 5 Overig 15

3 3 1 Waarom 1.1 Waarom moet er een BRO komen? De huidige informatiesystemen zijn onderling onvoldoende of niet verbonden, waardoor hergebruik van gegevens door anderen belemmerd wordt. Verder hanteren we bij de vastlegging nog vaak verschillende standaarden. Bovendien worden veel ondergrondgegevens nu helemaal niet in informatiesystemen vastgelegd. De BRO creëert een eenduidig, landelijk systeem. 1.2 Voor bestuurders is het belangrijk te weten wat het doel en nut is van de BRO. Gemeenten beschikken met de BRO over meer en betere ondergrondgegevens, waardoor ze sneller en beter geïnformeerde beslissingen kunnen nemen ten aanzien van een breed spectrum aan beleidstermen waarbij de ondergrond van belang is. Denk daarbij bijvoorbeeld aan mijnbouw en energie, bouw en infrastructuur, water, openbare orde en veiligheid, milieusector, archeologie en landbouw. 1.3 Wat kan ik er mee als gemeente? De gemeenten krijgen direct toegang tot de gegevens over de ondergrond die voor hen van belang zijn. Dat gebeurt op twee manieren. Alle gegevens zijn direct toegankelijk via DINOLoket. Daarnaast wordt het mogelijk de gegevens die standaard in specifieke bedrijfsprocessen nodig zijn, met een druk op de knop in software van de gemeentes binnen te halen. 1.4 Waarom is er een onderscheid tussen fase 1 en 2? De BRO is een omvangrijk project. Om deze reden is gekozen voor een gefaseerde aanpak. In de eerste fase waarderen de bestaande systemen Data en Informatie Nederlandse Ondergrond (DINO) van TNO en het Bodem Informatie Systeem (BIS) van Alterra op tot de BRO. Deze eerste fase omvat de bodemkundige en geologische opbouw, vergunningen, infrastructuur en modellen. In de tweede fase wordt de BRO mogelijk met milieukundige gegevens uitgebreid. Besluitvorming over deze fase moet nog plaatsvinden.

4 4 2 Wat 2.1 Inhoud Welke (exacte) gegevens komen in de BRO? De exacte inhoud van de eerste fase van de BRO is nog niet bekend. Vooralsnog worden er twintig datatypen onderkend, zie infoblad Datatypen. Deze datatypen worden in dataprojecten nader uitgewerkt tot een Catalogus BRO. Belanghebbende partijen zijn van harte uitgenodigd aan deze projecten deel te nemen. Deze catalogus zal naar verwachting eind 2012 volledig gereed zijn. Zie dataprojecten voor de laatste stand van zaken. In een volgende fase worden mogelijk archeologische en/of milieukundige gegevens aan de BRO toegevoegd Is al duidelijk of milieukwaliteit en archeologie tot de BRO gaan behoren en hoe dat georganiseerd gaat worden? Vooralsnog maken deze gegevens geen deel uit van de BRO. In 2011 is een kostenbatenanalyse naar milieuhygiënische gegevens uitgevoerd. Deze analyse heeft onvoldoende informatie opgeleverd voor een voldragen besluit. Momenteel onderzoekt Ministerie Infrastructuur en Milieu op welke wijze alsnog de benodigde informatie op tafel kan komen. Er is op dit moment dan ook nog geen tijdspad voor de eventuele opname van milieuhygiënische bodemdata te geven. Voor de opname van archeologische gegevens moet nog een kostenbatenanalyse worden uitgevoerd. Deze is nog niet ingepland Is er een informatiemodel voor de BRO beschikbaar? Ja, er is een eerste versie van het informatiemodel voor de BRO beschikbaar op DINOLoket. Het gaat om een eerste versie die in de verschillende dataprojecten verder wordt uitgewerkt en aangevuld. Zie het infoblad Datatypen Maakt het Landelijk Grondwater Register straks deel uit van de BRO? Ja, echter alleen het gedeelte dat specifiek gaat over de onttrekking van grondwater en infiltratie van water in de bodem In hoeverre worden ook ondergrondse structuren als kelders en parkeergarages in stedelijk gebied meegenomen? Deze worden niet in de BRO meegenomen Wordt in de BRO ook alle geldige (water)bodemkwaliteitskaarten en de gegevens uit het Meldpunt bodemkwaliteit meegenomen? Nog niet, dit soort informatie valt onder de eventuele tweede fase van de BRO. Zie ook vraag en antwoord Heeft de BRO ook te maken met infrastructuur in de bodem, zoals kabels en leidingen? Zie vraag Hoort bij de registratie ook een register met brondocumenten? Ja Hoe om te gaan geboorde putten voor gebruik bluswater. Vallen deze ook onder de BRO? Welke informatie wordt daarin opgeslagen over geboorde putten? Dit met het oog op de behoefte aan een landelijke registratie aan geboorde putten die geschikt zijn voor het gebruik door de brandweer. Hierbij gelden er eisen aan de capaciteit, aansluitkoppeling, bereikbaarheid en het periodieke onderhoud. Vooralsnog maken de putten voor bluswater geen onderdeel uit van de BRO. Om dit moment (medio april) is er wel contact met enkele veiligheidsregioís om te bezien of specifieke informatie uit de geboorde putten anders dan die we al op gaan nemen in het datatype "put grondwaterkwantiteit" in de BRO kan worden ondergebracht.

5 Moeten grondwaterstandmetingen ook opgenomen worden in de BRO? Ja, maar de grondwaterstanden moeten wel gedurende langere tijd worden gemeten. Dus incidentele metingen vallen (nog) niet onder de BRO. Waar precies de grens ligt tussen wel en niet opslaan wordt in het betreffende dataproject in goed overleg met het werkveld vastgesteld Vallen de boorstaten van bodemonderzoeken volgens de NEN 5740 en dergelijke ook onder de BRO? Boormonsterprofielen die gemaakt zijn in het kader van milieuonderzoek zullen in fase 1 van de BRO nog niet worden meegenomen worden Worden de volgende gegevens in de BRO opgenomen: bodemenergiesystemen en bodemverontreinigingsgevallen? In de eerste fase worden minimaal bodemenergiesystemen die onder de Mijnbouwwet (geothermie) of Waterwet (open warmte-koudeopslag) vallen in de BRO opgenomen. Verschillende partijen hebben aangegeven ook meldingen van de WKO-systemen in de BRO op te willen nemen. Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu is voornemens dit mogelijk te maken. Bodemverontreinigingsgevallen kunnen in potentie onder de tweede fase van de BRO vallen. In deze fase wordt de BRO uitgebreid met milieukundige gegevens. Naar de wenselijkheid van een tweede fase wordt momenteel een onderzoek uitgevoerd, zie ook onder vraag Hoe zullen restrictiegebieden opgenomen worden voor WKO: maximale boordiepte, waterwinning, enzovoort? Deze gegevens worden niet in de BRO opgenomen a Bevat de BRO ook informatie over mogelijke vindplaatsen van explosieven? Nee, vooralsnog niet. Indien hier breed behoefte aan bestaat, kan in een latere fase deze informatie alsnog opgenomen worden In hoeverre is de ondergrond van de Noordzee aangesloten bij BRO? De ondergrond van het Nederlandse deel van het continentaal plat, de Noordzee, valt onder de BRO Tot welke diepte reikt het begrip "ondergrond"? Binnen de BRO wordt de ondergrond gedefinieerd als de ruimte tussen het maaiveld en de aardkern Vallen gegevens die bestuursorganen van derden ontvangen, bijvoorbeeld in het kader van vergunningverlening, onder de BRO? Het voornemen is deze gegevens onder de BRO te laten vallen, zodat het informatieaanbod van de BRO zo ruim mogelijk is. Op dit moment onderzoekt het ministerie van IenM of dit praktisch en juridisch haalbaar is. Analoog aan andere basisregistraties zullen de aan te leveren documenten per AMvB worden aangewezen Zal als gevolg van INSPIRE en/of overige Europese wetgeving de BRO niet te veel (nietherbruikbare) gegevens bevatten, waardoor het systeem te ingewikkeld en daardoor niet gebruikt wordt? Het belangrijkste criterium voor opname van gegevens in de BRO is hun geschiktheid voor hergebruik. Het vaststellingsproces van de dataspecificaties per datatype houdt hier uitdrukkelijk rekening mee. Elke specificatie wordt door een ambtelijke werkgroep op bruikbaarheid beoordeeld. De BRO zal moeten voldoen aan de Europese eisen die uit de richtlijn INSPIRE voortvloeien. Hoewel deze eisen voor de thema's bodem en geologie nog niet vastgesteld zijn, verwacht IenM niet dat de Europese Commissie tot verplichte registratie van niet-herbruikbare informatie zal overgaan Hoe betrouwbaar is de informatie? Dat is een vraag waarop veel antwoorden mogelijk zijn. Het beste korte antwoord dat gegeven kan worden is tweeledig. In de eerste plaats wordt de betrouwbaarheid van de gegevens geborgd in afspraken die in het standaardisatietraject met het werkveld worden gemaakt, en die afspraken worden transparant voor iedere gebruiker. Het tweede antwoord is

6 6 dat gebruikers mee gaan helpen de gegevens betrouwbaarder te maken door als zij fouten menen te constateren die via het proces van terugmelden aan de BRO kenbaar te maken. Gebruik zorgt er dus voor dat de inhoud van het systeem steeds beter wordt a Heeft de data in de BRO een beperkte houdbaarheid? De houdbaarheid van de gegevens is afhankelijk van het doel waarvoor de gebruiker de gegevens wil gebruiken. Deze moet de afweging maken of d gegevens voor zijn doel nog bruikbaar zijn Wat is de nauwkeurigheid: wijk, buurt of straat? In de beantwoording is uitgegaan dat deze vraag op de modellen betrekking heeft. De nauwkeurigheid verschilt per model. In de BRO zal dit expliciet worden vermeld Is het mogelijk om zaken uit de BRO te verwijderen? Er worden geen gegevens uit de BRO verwijderd, maar in de BRO wordt analoog aan de andere basisregistraties wel aangegeven of de gegevens actueel of historisch zijn. Wijzigingen in de BRO-gegevens moeten door middel van brondocumenten aan de registratiehouder binnen de daarvoor geldende termijn (is vier werkdagen) doorgegeven worden Zal de BRO een authentieke registratie zijn? Ja Zijn de modellen in de BRO authentiek? Ja. 2.2 Verplichtingen Is deze registratie een wettelijke verplichting opgelegd door het ministerie van Infrastructuur en Milieu? Het ministerie van Infrastructuur en Milieu is initiatiefnemer van de BRO. Het besluit tot invoering van de BRO is nauwe samenwerking met de overige bestuursorganen tot stand gekomen en zal ook gezamenlijk verder worden uitgewerkt. De BRO geeft tevens invulling aan (een deel van) verplichtingen die voortvloeien uit de Europese richtlijn INSPIRE. Deze richtlijn verplicht lidstaten onder meer gegevens over de ondergrond via internet ter beschikking te stellen Komt er een wettelijk verplichting voor gemeenten om gegevens (zo ja, welke) aan te leveren? Ja, deze verplichting zal voor alle bestuursorganen gelden. De verplichting geldt voor gegevens die in de Catalogus BRO zijn opgenomen. Zie ook bij vraag voor meer informatie over de catalogus Moeten gemeenten gegevens met terugwerkende kracht achterhalen? Nee, de verplichte aanlevering geldt uitsluitend voor nieuwe gegevens vanaf het moment van de inwerking-treding van de BRO op 1 januari Welke gegevens moeten gemeenten nu al bijhouden en worden dat er meer als de BRO zijn intrede doet? De BRO regelt uitsluitend de verplichte aanlevering van gegevens aan de registratiehouder die bestuursorganen op grond van andere regelgeving in het bezit heeft en/of krijgt. De BRO voegt hier geen extra gegevens aan toe Moet ik de BRO verplicht raadplegen? Alleen voor publieke organisaties geldt de raadpleegverplichting. Echter de publieke organisaties kunnen private organisaties een verplicht gebruik opleggen, bijvoorbeeld: adviesbureaus die een gemeente inhuurt kan verplicht gebruik worden opgelegd. Doel van de BRO is immers is dat door deze verplichting geen dubbel onderzoek met dubbele kosten gedaan hoeft te worden.

7 Zal er sprake zijn van terugmeldplicht? Ja. De terugmeldplicht verplicht bestuursorganen bij gerede twijfel aan de juistheid van een authentiek gegeven hier melding van te maken, zodat het gegeven op juistheid kan worden onderzocht. Dit onderzoek zal in eerste instantie door de registerhouder (TNO) worden uitgevoerd door het gemelde gegeven met het brondocument te vergelijken. Indien deze vergelijking geen uitsluitsel geeft, zal de bronhouder om nader onderzoek worden gevraagd. In de meeste gevallen zal dit betekenen dat de bronhouder zijn opdrachtnemer hiervoor aan zal spreken Maar je kunt toch niet exact op dezelfde locatie nogmaals een bodemonderzoek doen? Het onderzoek richt zich op de juistheid van het gegeven. Uit het onderzoek kan bijvoorbeeld blijken dat sprake is van een verschrijving. Indien de juistheid van het gegeven niet op basis van het archiefmateriaal is vast te stellen, zal het gegeven in de BRO ongeldig worden verklaard. Het is niet de bedoeling dat daadwerkelijk nieuw bodemonderzoek wordt verricht. Eventuele afwijkende resultaten kunnen immers ook aan van verloop van tijd worden toegeschreven Welke plichten brengt de BRO voor bedrijven, NGO's en burgers met zich mee? De BRO brengt geen verplichtingen voor het bedrijfsleven of andere niet-bestuursorganen met zich mee. Het is wel mogelijk dat bijvoorbeeld het bedrijfsleven als opdrachtnemer van een publieke partij invulling geeft aan de verplichtingen van zijn opdrachtgever. Bijvoorbeeld door namens de publieke opdrachtgever gegevens aan de BRO aan te leveren Kunnen niet-bestuursorganen op vrijwillige basis gegevens aan de BRO aanleveren? Het staat bedrijven vrij gegevens aan de BRO aan te leveren. Deze gegevens zullen in de BRO-systeem worden opgenomen, maar maken in juridische zin geen onderdeel uit van de BRO. In de BRO zullen deze gegevens duidelijk als zodanig worden gemarkeerd. 2.3 Relaties Wat is de relatie met andere basisregistraties zoals de basisregistratie grootschalige topografie (BGT) en de basisregistratie adressen en gebouwen (BAG)? Er bestaat geen directe inhoudelijke relatie tussen de BRO en BGT en/of BAG. Vanzelfsprekend zullen de BRO, BGT en BAG wel hetzelfde referentiestelsel hanteren, zodat de gegevens uit beide registraties eenvoudig in combinatie te gebruiken zijn. De BRO zal wel een relatie met het NHR (Nederlands Handelsregister) en BRP (Basisregistratie Personen) hebben. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om natuurlijke of rechtspersonen aan wie een vergunning is verleend Wat is de relatie met het Informatiehuis Water? Het Informatiehuis Water beheert zelf geen basisgegevens, maar haalt deze op bij de bron. De BRO zal een belangrijke bron van het IHW zijn Wat is/wordt de relatie met de provinciale geo-registers? De provinciale geo-registers zullen geen deel uit maken van de BRO Wat is de relatie met Wion? De Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netwerken (Wion) blijft naast de BRO bestaan. De Wion en BRO kennen geen inhoudelijke overlap. De Wion regelt de registratie van kabels en leidingen. De BRO legt (meetnet)werken in de ondergrond vast. Zie het infoblad Datatypen voor nadere informatie. Vooralsnog is gekozen voor afzonderlijke systemen, onder meer vanwege de verschillen in het openbaarheidsregime van de Wion en de BRO. Informatie uit beide bronnen kan wel aan de hand van coördinaten worden gecombineerd Is er contact met de eindgebruikers/ betrokkenen/bronhouders van de Wion? Nee, er is geen afzonderlijk contact met de Wion. De BRO en Wion kennen elkaar uitsluitende datatypen. Wel is afgesproken dat door het gebruik van een gezamenlijk coördinatenstelsel gegevens uit beide systemen eenvoudig te combineren zijn.

8 Hoe zit het met de verhouding tot BIELLS? De BRO bouwt in zeker zin voor op de resultaten van het inmiddels afgeronde project BIELLS. Beide initiatieven hebben tot doel de beschikbaarheid en het hergebruik van ondergrondgegevens te bevorderen. Het belangrijkste verschil is het verplichte karakter van de BRO voor bestuursorganen Hoe past de BRO op DINO van TNO en BIS van Alterra? DINO en BIS gaan op in de BRO Wat zijn de gevolgen voor de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en het digitale loket. Vooralsnog worden er geen directe gevolgen voorzien Worden gegevens die nu opgenomen zijn in de WKPB ook in de BRO opgenomen? Nee Wat is de relatie tussen de BRO en de richtlijn INSPIRE? De BRO is opgezet met als doel de informatiehuishouding ten aanzien van de Nederlandse ondergrond te verbeteren. Met de BRO geeft Nederland als gunstig bij effect ook invulling aan de INSPIRE-eisen voor de thema's uit de Annex II Geology en de Annex III: Soil, Environmental monitoring facilities. Analoog hieraan geeft bijvoorbeeld de Basisregistratie Adressen en Gebouwen invulling aan de thema's Adresses and Buildings. Op de website van Geonovum is meer informatie over deze richtlijn te vinden.

9 9 3 Wie 3.1 Rollen Wie is bronhouder van de BRO-gegevens? Elk bestuursorgaan kan bronhouder zijn. In de praktijk zullen dat voornamelijk gemeenten, provincies, waterschappen en de uitvoerende diensten van ministeries zijn Worden de provincies bronhouder voor grondwatergegevens in de BRO? Ja, zover deze gegevens onder de werkingssfeer van de BRO vallen Wie wordt bronhouder van de gegevens die nu in DINO en BIS staan? De minister van Infrastructuur en Milieu wordt bronhouder van de gegevens die op het moment van de inwerkingtreding van de wet op de BRO in DINO en BIS staan. Eventuele terugmeldingen op deze gegevens zijn daarmee een verantwoordelijkheid van de minister, ook in het geval deze gegevens in het verleden door een ander bestuursorgaan zijn aangeleverd In hoeverre kunnen er rechten ontleend worden aan de registratie en zijn gemeenten aansprakelijk als informatie niet juist is. Is hier onderzoek naar gedaan? Conform de andere basisregistraties is het uitgangspunt dat de BRO de best mogelijke gegevens bevat, maar geen 100% garantie geeft op de juistheid. Bestuursorganen kunnen dus worden aangesproken op hun zorgplicht. Indien bij de totstandkoming van de brondocumenten zorgvuldigheid is betracht, heeft het bestuursorgaan aan zijn verplichtingen voldaan en geldt er geen verdere aansprakelijkheid Wie is registratiehouder van de BRO? De minister van Infrastructuur en Milieu is de formele registratiehouder van de BRO. Het dagelijks beheer zal bij TNO worden belegd Wie beheert de BRO? De minister van Infrastructuur en Milieu zal deze taak bij TNO beleggen Waarom het beheer niet bij het Kadaster, maar TNO? Zoals het Kadaster gekozen is op basis van expertise op het gebied van kadastrale en topografische gegevens, zo is TNO gekozen op basis van expertise op het gebied van de ondergrond Wat als TNO failliet gaat, wat gebeurt er dan met de gegevens? De Minister van Infrastructuur en Milieu draagt de eindverantwoordelijkheid voor de BRO en zal in voorkomend geval adequate maatregelen moeten treffen om de BRO veilig te stellen Wie zijn de gebruikers van de BRO? Bestuursorganen zijn verplicht gebruik van de BRO te maken, maar het gebruik staat aan een ieder vrij Kunnen hulpverleningsdiensten via BRO (desnoods 's nachts of in weekenden) snel over gegevens beschikken wie de eigenaar is van de ondergrond? Nee, het eigendom van de ondergrond hangt samen met het eigendom van een perceel. Deze rechten zijn in de basisregistratie Kadaster vastgelegd. Overigens is er geen juridische eenduidigheid over de vraag tot op welke diepte het eigendomsrecht van de ondergrond reikt Hebben grondeigenaren invloed op de omschrijving van de basisregistratie? Nee. Grondeigenaren kunnen wel een verzoek tot wijziging indienen in het geval zij een fout in de BRO geconstateerd hebben. In dat geval zal het gegeven analoog aan een terugmelding worden afgehandeld Wat is de rol van (nuts)bedrijven)? De BRO brengt geen rechtstreekse verplichtingen voor (nuts)bedrijven met zich mee. Bij de uitvoering van werkzaamheden voor bestuursorganen zullen zij wel met de BRO in aanraking

10 10 komen. Het ligt voor de hand dat bestuursorganen in hun opdrachtverlening de eis op zullen nemen gegevens conform het BRO-formaat op te leveren. Naar verwachting zullen bestuurorganen de mogelijkheid krijgen de voor hen verplichte aanlevering van gegevens aan de BRO aan het bedrijfsleven en/of nutsbedrijven uit te besteden. Daarnaast zullen (nuts)bedrijven ook gebruiker van de BRO zijn Kan ik de BRO gebruiken voor aanvragen van makelaars i.v.m. bodemonderzoeken? De eerste fase van de BRO bevat geen milieukundige gegevens. Daarnaast is de richtlijn voor taxateurs per 1 januari aangepast. Dit betekent dat zij voortaan uitsluitend gegevens uit de Wkpb betrekken Hoe is de sturing van de BRO geregeld? De eindverantwoordelijkheid voor de BRO ligt bij de Minister van IenM. Gezien het brede belang van de BRO zal de Minister IenM zich terughoudend opstellen en de besluitvorming overlaten aan een interbestuurlijke stuurgroep. In deze groep zijn de volgende partijen vertegenwoordigd: - Interprovinciaal Overleg; - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties; - Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie; - Ministerie van Infrastructuur en Milieu; - Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap; - TNO; - Unie van Waterschappen; - Vereniging Nederlandse Gemeenten. Na de overgang van de project- naar beheerfase zal de stuurgroep in een Gebruikersraad overgaan. 3.2 Taken Welke taken brengt de BRO voor gemeenten, provincies en waterschappen met zich mee? Voor gemeenten en andere bestuursorganen betekent de BRO dat zij gegevens over de ondergrond die onder het bereik van de BRO vallen verplicht aan de BRO moeten aanleveren. Deze verplichting geldt uitsluitend voor gegevens die na de inwerkingtreding van de wet BRO in bezit van een bestuursorgaan komen. Het bestuursorgaan dat gegevens aanlevert, is bronhouder van deze gegevens. Tevens moeten bestuursorganen verplicht gebruik van de BRO maken. Dat wil zeggen dat zij bij het uitvoeren van hun werkzaamheden eerst de BRO moeten raadplegen op herbruikbare gegevens. Indien de BRO herbruikbare gegevens bevat, moeten zij deze gebruiken. Als dat niet het geval is, zal een bestuursorgaan nieuwe gegevens verzamelen. Deze nieuwe gegevens moeten aan de BRO worden aangeleverd. Tot slot zijn bestuursorganen verplicht bij gerede twijfel aan de juistheid van een BRO-gegeven een zogenaamde terugmelding aan de registratiehouder maken. De registratiehouder zal op basis daarvan zo nodig in samenwerking met de bronhouder van het gegeven onderzoek naar de juistheid van het gegeven doen. Bestuursorganen zullen hun huidige werkprocessen zodanig moeten aanpassen dat zij aan bovenstaande verplichtingen kunnen voldoen. De exacte processen voor verplichte aanlevering, terugmelding en gebruik zullen in overleg met alle bestuursorganen nader worden uitgewerkt Moeten alle gegevens die ik al digitaal beschikbaar heb in de BRO? Nee, alleen gegevens die van na de inwerkingtreding van de BRO dateren, moeten verplicht in de BRO opgenomen worden. Gegevens van voor die tijd kunnen op vrijwillige basis aan de BRO worden toegevoegd. Hiervoor kunnen echter kosten in rekening worden gebracht Wat verandert in mijn werkproces bij de gemeente als ik op een afdeling RO werk? De BRO heeft geen directe invloed op het werkproces anders dan dat bij verzamelen van gegevens over de ondergrond verplicht de BRO geraadpleegd moet worden. Indien de BRO geen herbruikbare gegevens bevat en de gemeente overgaat tot inwinning van nieuwe gegevens, moeten deze vervolgens bij de BRO worden aangeleverd, zodat deze voor hergebruik in aanmerking komen.

11 Wat verandert in mijn werkproces bij de gemeente als ik op een afdeling wegenbouw werk? De BRO heeft geen directe invloed op het werkproces anders dan dat bij verzamelen van gegevens over de ondergrond verplicht de BRO geraadpleegd moet worden. Indien de BRO geen herbruikbare gegevens bevat en de gemeente overgaat tot inwinning van nieuwe gegevens, moeten deze vervolgens bij de BRO worden aangeleverd, zodat deze voor hergebruik in aanmerking komen Wat verandert in mijn werkproces bij de gemeente als ik op een afdeling ICT werk? Dit is situatieafhankelijk. In het geval een gemeente via een (bodem)informatiesysteem met de BRO zal communiceren, zal het BIS hiervoor geschikt gemaakt moeten worden. Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu zal met de leveranciers van BIS-systemen overleggen op welke wijze de BRO tijdig door hun software ondersteund zal worden. Gemeenten kunnen de aanlevering van BRO-gegevens ook uitbesteden aan het bedrijfsleven en voor de raadpleging van de BRO het webloket gebruiken. In dat geval zal de BRO geen impact hebben op de ICT-huishouding.

12 12 4 Hoe 4.1 Techniek Komt er een landelijke (ICT-)voorziening? Ja. De BRO is in dat opzicht te vergelijken met bijvoorbeeld de basisregistratie Kadaster. Bestuurorganen hoeven zelf geen basisregistratie te voeren Welke generieke voorzieningen gaat de BRO gebruiken, bijvoorbeeld Digikoppeling? De BRO zal zoveel mogelijk aansluiten bij stelselstandaarden en gebruik maken van de generieke voorzieningen van het stelsel zoals Digimelding en Digikoppeling Hebben gemeenten weer een nieuwe applicatie nodig om gegevens in bij te gaan houden? Nee, dat is niet de bedoeling. In de workshops die TNO gaat organiseren moet worden vastgesteld of gemeenten problemen zien, welke dat zijn en welke oplossingsrichting er gekozen moet worden Wat gebeurt er met de gemeentelijke bodeminformatiesystemen? Dit is in de eerste plaats aan de gemeenten zelf. Veel BIS'en bevatten (ook) gegevens over bodemverontreinigingen. Deze informatie ontbreekt in de eerste fase van de BRO. Tot die tijd lijkt het voor de hand liggend dat gemeenten hun eigen BIS handhaven Hoe wordt de levering van gegevens georganiseerd? De gegevens worden zoveel mogelijk op basis van webservices aangeleverd. Dit betekent dat de invoer geautomatiseerd plaats zal vinden. Over de afstemming van werkprocessen gaat TNO workshops organiseren Worden gegevens bij aanlevering gevalideerd? Jazeker, en wel op basis van validatieregels die afgesproken met het hele werkveld via de standaardisatieprojecten Hoe worden gegevens ter beschikking gesteld? De BRO-gegevens zullen om niet via een website vergelijkbaar met het huidige DINOloket en -services beschikbaar worden gesteld. In overleg zijn alternatieve aanleveringen tegen kostprijs mogelijk a De gebruiksvriendelijkheid van het DINOloket laat te wensen over. Komt hier verandering in? Ja, er komt een nieuw loket. In september 2011 komt een eerste proefversie voor de uitgifte van sonderingen beschikbaar Welke topografische ondergronden (schaal? en afhankelijk van inzoomniveau?)worden gebruikt bij de kaarten voor opvragen bv van grondwaterkwantiteitdata? Dit moet nog worden uitgezocht bijvoorbeeld in de workshops die TNO gaat organiseren Hoe kunnen gegevens worden gebruikt? Er gelden geen beperkingen voor het gebruik van de gegevens Kunnen wij nog ons sonderingenarchief met jullie automatiseren? Historische gegevens van voor de datum van inwerkingtreding vallen niet onder het bereik van de BRO. In het overgangsrecht BRO zal wel bepalingen kennen die bestuursorganen de mogelijkheid bieden afspraken met TNO te maken over opname van archiefgegevens. De hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van het bestuursorgaan Ik heb vernomen dat de NITG code gewijzigd wordt. Klopt dit? De NITG code verliest zijn huidige status. Daarvoor in de plaats komt de BRO-identificatie. De BRO-identificatie wordt de sleutel in de communicatie tussen bronhouders, afnemers en het register. In hoeverre de NITG-code nog een rol moet spelen in de communicatie, met name tussen aanleverende partijen en het register moet per datatype nog worden vastgesteld.

13 Hoe kunnen we technisch aansluiten/uitwisselen? De BRO maakt deel uit van het stelsel van basisregistraties en de aansluitvoorwaarden zijn daarom conform de Digikoppeling specificaties In wat voor format worden de bestanden van BRO aangeleverd en gebruikt (AutoCAD, GIS, etc.)? Data in de BRO vallen in de categorie geo-informatie en is daarom in een NEN3610 conform formaat IMBRO genaamd. Per datatype wordt de exacte inhoud hiervan in het Dataproject bepaald Komen de gegevens ook beschikbaar als Service in een Arc GIS server omgeving? Via webservice kan men de BRO benaderen en bevragen. Op die wijze kan men de data ook betrekken in een eigen GIS-applicatie Bestaat uitlevering enkel/hoofdzakelijk uit onbewerkbare plaatjes via internet en/of is er ook een downloadmogelijkheid van de ruwe data? Dit is afhankelijk van wat er is afgesproken binnen het dataproject. Wanneer data wordt aangeleverd zal dit ook beschikbaar worden. Voor sommige datatype zullen mogelijk services worden gemaakt om data te visualiseren Wordt er ingezet op het uitwisselen van webservices? Ja, maar niet iedere partij zal daarmee uit de voeten kunnen op het moment dat de wet in werking treedt. Om die reden is er een loket voor uitgifte (DINOLoket nieuwe stijl) voorzien en voor bepaalde gegevenstypen ook een innameloket aan de innamekant Wordt er ingezet op een z.s.m. aansluiting 3D-model? Aan de kant van TNO wordt getracht de modellen zo snel mogelijk aan te sluiten. Echter zal men aan de kant van de gebruiker ook nog wat moeten doen om aan te sluiten. Het mag duidelijk zijn dat men daar zelf voor verantwoordelijk is Welke gegevens in welke bestandsformaten moeten worden aangeleverd? Dit wordt per datatype in het dataproject bepaald. Zie ook Worden er protocoleisen gesteld voor bijv. bodemprofielen, of kan elk bodemprofiel worden aangeleverd? Profielen in de zin van dwarsdoorsneden in de ondergrond zijn niet opgenomen in de BRO. Echter kan men m.b.v. de modellen welke in de BRO aanwezig zijn wel een profiel maken/opvragen. De boormonsterprofielen en de bodemkundige profielopname zijn wel opgenomen in de BRO. Hiervoor worden in de dataprojecten afspraken gemaakt hoe de uitwisseling van deze datatypen er uit moet gaan zien. 4.2 Voorbereidingen en implementatie Wat kunnen bestuursorganen op korte termijn doen? Bestuursorganen kunnen actief deelnemen aan het vormgeven van de BRO. Zowel de wetgeving, de inhoud als de werkprocessen van de BRO staan de komende maanden voor discussie open. Het is natuurlijk ook mogelijk de uitkomst van deze discussie af te wachten, maar in dat geval kan slechts in zeer beperkte mate rekening worden gehouden met nieuwe wensen. Reacties op de conceptwettekst zijn in de periode van 28 juli 2011 tot 16 september 2011 via de website mogelijk. Meewerken aan het vormgeven van de inhoud van de basisregistratie kan door deelname aan een ambtelijke werkgroep en het leveren van input rond de werkprocessen van de BRO vind plaats in afzonderlijke workshops Wat houdt deelname aan een werkgroep in? Waar komt de werkgroep bij elkaar? Hoe groot de groep is? Wie hierin deelneemt? Hoe vaak men bij elkaar komt? De ambtelijke werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van overheden en beoordelen het resultaat van een de expertgroep: een eerste versie de conceptcatalogus voor een specifiek datatype. Zij beoordelen het voorstel voornamelijk op de vraag of de voorgestelde afspraken

14 14 werkbaar zijn en nemen een besluit over openstaande vragen c.q. beslispunten die door de expertgroep zijn gesignaleerd. Zo nodig past de ambtelijke werkgroep het concept gegevenscatalogus en begeleidend schrijven aan. De doorlooptijd van deze stap bedraagt twee maanden. De ambtelijke werkgroep komt circa vier maal bij TNO in Utrecht bij elkaar. De grote van de groep zal per datatype sterk afhankelijk zijn van de betrokkenheid van de overheidsorganisaties met het betreffende datatype Op welke wijze worden bestuursorganen op de BRO voorbereid? Het is nog te vroeg om hier uitspraken over te kunnen doen. Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu zet in op een zo eenvoudig mogelijke implementatie voor bronhouders en gebruikers. Waar mogelijk zullen het Ministerie van IenM en TNO de uit te voeren werkzaamheden daarom zo veel mogelijk in 'hapklare brokken' aanbieden. Vanzelfsprekend zal ook gekeken worden naar de geleerde lessen bij de implementatie van onder meer de BAG Hoe gaat de implementatie van de BRO plaatsvinden? Hierover zijn nog geen bijzonderheden te vermelden. 4.3 Kosten en planning Hoe hoog worden de administratieve lasten voor de gemeenten als de BRO van kracht wordt? Worden de gemeenten financieel gecompenseerd voor deze kosten? Voor de BRO loopt momenteel een maatschappelijke kosten-batenanalyse. Deze moet meer inzicht verschaffen over de neerslag van kosten en baten over de verschillende bestuurslagen. Eventuele bijdragen zullen aan de hand van de Wet financiîle verhoudingen worden vastgesteld Wat zijn de afnamekosten? Gegevenslevering via de website en standaard webservices zullen voor alle partijen om niet zijn. Indien gebruikers gegevens op een andere wijze willen ontvangen, is dit afhankelijk van de beschikbaarheid van capaciteit mogelijk. Zoín service zal dan in principe tegen kostprijs worden geleverd Wat is de planning voor wetgeving en invoering? De datum van inwerkingtreding staat vooralsnog op 1 januari Deze datum was ingegeven door verwachte deadlines in het kader van de Europese richtlijn INSPIRE voor de thema's bodem en geologie. Inmiddels zijn deze deadlines naar achteren geschoven. Om alle partijen meer tijd te geven voor een adequate voorbereiding zal de invoering van de BRO mee verschuiven naar 1 januari De planning van de BRO is nu op hoofdlijnen als volgt: 2012 Wetsvoorstel naar Tweede Kamer Uitwerking en realisatie 2014 Implementatie door bestuursorganen 2015 Inwerkingtreding.

15 15 5 Overig 5.1 Welke onderdelen moeten specifiek aan bod komen in de huidige opleiding landmeten MBO en in een nieuw te ontwikkelen opleiding GEO-ICT op MBO-niveau? De komst van de BRO stelt geen specifieke eisen aan opleidingen. Vanzelfsprekend ligt het wel voor de hand aandacht te besteden aan het stelsel van basisregistraties en de geobasisregistraties in het bijzonder. 5.2 Worden toekomstige ontwikkelingen in gebieden waar veel ondergronds ruimtegebruik plaatsvindt ook aangestuurd via een soort Wet ruimtelijke ontwikkeling? Hoe gaan we in Nederland om met verschillende gebruiksmogelijkheden die onderling met elkaar conflicteren? Geldt dan wie het eerst komt? Liggen gebruiksrechten en dergelijke in de toekomst ook vast in een soort ondergronds kadaster? Bestuursorganen hebben met de Wet ruimtelijke ordening reeds een instrumentarium in bezit om ondergronds ruimtegebruik aan te sturen. zie voor meer informatie Op korte termijn zal de BRO nog niet als het kadaster van de ondergrond fungeren, maar deze functie wordt op termijn niet uitgesloten. 5.3 Hoeveel basisregistraties komen er nog en wanneer geeft het Rijk de gemeentes een financiële bijdrage om al die basisregistraties in te voeren? Er staan geen nieuwe basisregistraties in de planning naast de reeds bekende, zie het Stelselhandboek Basisregistraties voor een overzicht. 5.4 Krijgt de BRO net als de BAG audits? Het ministerie van IenM zal de BRO zeker gaan monitoren. De vorm waarin is nog onbekend. De voorkeur gaat voorlopig uit naar een lichtere vorm dan formele audits. Vooralsnog gaan de gedachten uit naar een lichtere vorm van toezicht. Conform het advies van de staatscommissie Oosting vertrouwt IenM erop dat bestuursorganen zich aan de wet houden. Vanzelfsprekend zal aanlevering aan en gebruik van de BRO wel gemonitord worden. Als daar aanleiding toe bestaat -bijvoorbeeld omdat blijkt dat een bestuursorgaan gedurende een jaar geen enkel gegeven heeft aangeleverd, terwijl aannemelijk is dat het wel nieuwe gegevens in handen heeft gekregen- zal IenM om nadere opheldering vragen en zo nodig maatregelen treffen.

Veelgestelde vragen en antwoorden over de Basisregistratie Ondergrond, BRO

Veelgestelde vragen en antwoorden over de Basisregistratie Ondergrond, BRO Veelgestelde vragen en antwoorden over de Basisregistratie Ondergrond, BRO Januari 2014 (voor een actueel overzicht, zie www.broinfo.nl) Basisregistratie Ondergrond: de gegevens over de opbouw en het gebruik

Nadere informatie

FAQ's BRO. Frequently Asked Questions - Basisregistratie Ondergrond. Datum 6 juni 2016

FAQ's BRO. Frequently Asked Questions - Basisregistratie Ondergrond. Datum 6 juni 2016 FAQ's BRO Frequently Asked Questions - Basisregistratie Ondergrond Datum 6 juni 2016 Status Consultatie Pagina 2 van 20 1 Algemeen 5 1.1 Wat is de BRO? 5 1.2 Voor wie is de BRO? 5 1.3 Waarom komt er een

Nadere informatie

Basisregistratie Ondergrond (BRO) Van Peilbuis Tot Portal (VPTP) Hans van der Meij. Geologische Dienst Nederland, TNO

Basisregistratie Ondergrond (BRO) Van Peilbuis Tot Portal (VPTP) Hans van der Meij. Geologische Dienst Nederland, TNO Basisregistratie Ondergrond (BRO) Van Peilbuis Tot Portal (VPTP) Hans van der Meij Geologische Dienst Nederland, TNO Onderwerpen GDN/TNO, Wie zijn wij? De Basisregistratie Ondergrond BRO in vogelvlucht

Nadere informatie

Basis Registratie Ondergrond (BRO) Stand van zaken Giesbeek 29 september 2011 Hans van der Meij

Basis Registratie Ondergrond (BRO) Stand van zaken Giesbeek 29 september 2011 Hans van der Meij 29 september 2011 Diverdag Eijkelkamp Basis Registratie Ondergrond (BRO) Stand van zaken Giesbeek 29 september 2011 Hans van der Meij Basisregistratie Ondergrond Wat zijn basisregistraties? Wie is de BRO?

Nadere informatie

FAQ's BRO. Frequently Asked Questions - Basisregistratie Ondergrond. Datum 15 juli Reactie RWS op herziene versie verwerkt (AvdM)

FAQ's BRO. Frequently Asked Questions - Basisregistratie Ondergrond. Datum 15 juli Reactie RWS op herziene versie verwerkt (AvdM) FAQ's BRO Frequently Asked Questions - Basisregistratie Ondergrond Datum 15 juli 2016 Status Consultatie Reactie RWS op herziene versie verwerkt (AvdM) Pagina 2 van 20 1 Algemeen 5 1.1 Wat is de BRO? 5

Nadere informatie

De BRO, hoe komen we daar?

De BRO, hoe komen we daar? De BRO, hoe komen we daar? Robert Jan van Leeuwen Geologische Dienst Nederland,TNO 14 maart 2011 Drie vragen Wat moet er eigenlijk gebeuren? Hoe denken Alterra en TNO dat te gaan doen? Hoe beginnen we

Nadere informatie

Basisregistratie Ondergrond, BRO

Basisregistratie Ondergrond, BRO 2-7-2013 1 Basisregistratie Ondergrond, BRO Ruud Mutsaers Geologische Dienst Nederland - TNO 2-7-2013 2 2-7-2013 3 Gebruik van de ondergrond 2-7-2013 4 Wat betekent de BRO Overheid regelt de informatievoorziening

Nadere informatie

Basisregistratie Ondergrond

Basisregistratie Ondergrond Basisregistratie Ondergrond Wat hebben we nu en waar gaan we naar toe? Hans van der Meij Geologische Dienst Nederland, TNO 9 november 2011 Waarom de ondergrond en voor wie? www.grondwaterstandinutrecht.nl

Nadere informatie

Update Basisregistratie Ondergrond BRO

Update Basisregistratie Ondergrond BRO Update Basisregistratie Ondergrond BRO Ad van der Meer programmabureau BRO Ministerie van I en M April 2016 Globale aanpak van de BRO Oktober 2015: wet 2016: implementatie tranche 1 1-1-2017: verplichte

Nadere informatie

Basisregistratie Ondergrond (BRO)

Basisregistratie Ondergrond (BRO) Infoblad Basisregistratie Ondergrond (BRO) Datatypen met uitleg Juni 2012 (hiermee komen vorige versies van dit informatieblad te vervallen) Dit infoblad BRO is een uitgave van het Ministerie van Infrastructuur

Nadere informatie

20 14-35 1. Nieuwegein. Datum 2 oktober 2014 Portefeuillehouder J.A.N. Gadella

20 14-35 1. Nieuwegein. Datum 2 oktober 2014 Portefeuillehouder J.A.N. Gadella 20 14-35 1 Aan De raad van de gemeente Nieuwegein Onderwerp Beantwoording brief ex art. 42 RvO van de fractie VSP dd 23-09-2014 inzake aanleveren bodemgegevens BRO per 1 jan. 2016 (zie 2014-301) Afdeling

Nadere informatie

Bijlage 1. Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken en gevolgen voor de gemeente

Bijlage 1. Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken en gevolgen voor de gemeente Bijlage 1. Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken en gevolgen voor de gemeente Waar hieronder wordt gesproken over partijen is bedoeld: gemeenten, provincies, waterschappen en rijksdiensten

Nadere informatie

Basisregistratie Ondergrond, BRO

Basisregistratie Ondergrond, BRO 21-6-2013 1 Basisregistratie Ondergrond, BRO Ruud Mutsaers Geologische Dienst Nederland - TNO Slappe Bodem 21-6-2013 2 21-6-2013 3 Gebruik van de ondergrond 21-6-2013 4 Wat betekent de BRO Overheid regelt

Nadere informatie

DIGITAAL, DAT WORDT NORMAAL

DIGITAAL, DAT WORDT NORMAAL DIGITAAL, DAT WORDT NORMAAL Walter de Koning / SIKB 25 september 2008 SIKB-Congres 2008_P_08_31725 Inhoud Meer vraag naar geo-informatie Informatiemodel bij bodem (SIKB 0101) Project digitaal normaal Archeologie

Nadere informatie

Basisregistratie Ondergrond

Basisregistratie Ondergrond Basisregistratie Ondergrond 1 2 Basisregistratie Ondergrond Eén landelijke database met de gegevens over bodem en ondergrond Bij wet geregeld dat de database er moet zijn, hoe die gevuld wordt, hoe die

Nadere informatie

Basisregistratie Ondergrond

Basisregistratie Ondergrond Basisregistratie Ondergrond De rol van GEO-ICT bedrijven Stephan Gruijters Geologische Dienst van Nederland - TNO 1 Stelsel van Basisregistraties uitkering (BLAU) Inkomen (BRI) Persoon (RNI) Persoon (GBA)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 000 XII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2012 Nr. 138 BRIEF VAN DE MINISTER

Nadere informatie

Basisregistratie Ondergrond, BRO

Basisregistratie Ondergrond, BRO 18-4-2013 1 Basisregistratie Ondergrond, BRO Ruud Mutsaers Geologische Dienst Nederland - TNO 18-4-2013 2 18-4-2013 3 Wat betekent de BRO Overheid regelt de informatievoorziening van publieke gegevens

Nadere informatie

Processen en juridische aspecten LV WOZ

Processen en juridische aspecten LV WOZ Processen en juridische aspecten LV WOZ LV WOZ Inlichtingen Peter van den Heuij T 070-3427816 p.p.a.heuij@minfin.nl Datum 23 mei 2011 Auteur Ruud Kathmann Bijlage: Inleiding Voor de aanbesteding van de

Nadere informatie

Samenhang in brongegevens. Cees Kerkhoven

Samenhang in brongegevens. Cees Kerkhoven Samenhang in brongegevens Cees Kerkhoven Barkhuis Advies 31 maart 2016 Agenda Stelsel van Basisregistraties Samenhang Gegevensmagazijn Van GBA naar BRP Tips Agenda Stelsel van Basisregistraties Samenhang

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Kenmerk Bijlage(n)

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Kenmerk Bijlage(n) > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA Den Haag Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070 456

Nadere informatie

Digitale Plannen en de nieuwe WRO

Digitale Plannen en de nieuwe WRO Digitale Plannen en de nieuwe WRO Afstemming tussen Geo-Informatiemodellen Paul Janssen, Geonovum Presentatie Wie is Geonovum? Wat is een geo-informatiemodel? Rol van een geo-informatiemodel Stelsel van

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 44665 8 december 2015 Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 7 december 2015, nr. IENM/BSK-2015/161734,

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2013 Rockanje, 1 oktober 2013 Nr. 83169/74225

Raadsvoorstel 2013 Rockanje, 1 oktober 2013 Nr. 83169/74225 Raadsvoorstel 2013 Rockanje, 1 oktober 2013 Nr. 83169/74225 Raadsvergadering van 28 en 31 oktober 2013 Agendanummer 11 Aan Onderwerp: de gemeenteraad. Krediet Basisregistratie Grootschalige Topografie

Nadere informatie

Basisregistraties en Inspire

Basisregistraties en Inspire Basisregistraties en Inspire Stand van zaken Beleid en Perspectieven Noud Hooyman 23 maart 2011 7 april 2011 Onderwerpen en Uitdaging Positionering Geo-informatie Gideon Geo-Basisregistraties Stelsel en

Nadere informatie

Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken, gevolgen en status binnen de Drechtsteden

Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken, gevolgen en status binnen de Drechtsteden Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken, gevolgen en status binnen de Drechtsteden Laatst bijgewerkt/ Versie: 8 oktober 2010 Waar hieronder wordt gesproken over partijen is bedoeld: gemeenten,

Nadere informatie

Professionalisering van de vastgoedinformatievoorziening. Startnotitie. Versie: 19 juni 2006. Albert van Tuil Reinout Schaatsbergen

Professionalisering van de vastgoedinformatievoorziening. Startnotitie. Versie: 19 juni 2006. Albert van Tuil Reinout Schaatsbergen Professionalisering van de vastgoedinformatievoorziening Startnotitie Versie: 19 juni 2006 Albert van Tuil Reinout Schaatsbergen Inleiding Zoals in een memo van 7 maart 2006 aan het MT van de gemeente

Nadere informatie

Basisregistratie Ondergrond BRO

Basisregistratie Ondergrond BRO Basisregistratie Ondergrond BRO Martin Peersmann Programmabureau BRO Directoraat-Generaal Ruimte & Water 25 februari 2015 Programmatische aanpak BRO Actielijnen Beleid en aansturing Wet en regelgeving

Nadere informatie

Start BRO-systeem Grondwatermonitoringput per 4 juli 2017

Start BRO-systeem Grondwatermonitoringput per 4 juli 2017 Mededeling Start BRO-systeem Grondwatermonitoringput per 4 juli 2017 Wat betekent dat voor u? I N L E I D I N G Vooruitlopend op de Algemene Maatregel van Bestuur, die is gekoppeld aan de Wet Basisregistratie

Nadere informatie

Verantwoordingsrapportage

Verantwoordingsrapportage Verantwoordingsrapportage Beheer en Bestuur Basisregistratie Grootschalige Topografie Bronhouder ZZ-ICTU-1 Datum vaststelling rapportage: Datum dagelijks bestuur vaststelling: Datum agendering algemeen

Nadere informatie

Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen

Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Deze rapportage vormt de weerslag van de in opdracht van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Groningen bij hun gemeente op 27 november

Nadere informatie

Basisregistratie Ondergrond BRO

Basisregistratie Ondergrond BRO Basisregistratie Ondergrond BRO Ad van der Meer programmabureau BRO Ministerie van I en M Ad.vander.meer@minienm.nl April 2016 Globale aanpak van de BRO Oktober 2015: wet in Staatsblad 2016: implementatie

Nadere informatie

Op weg met de basisregistratie voertuigen

Op weg met de basisregistratie voertuigen Op weg met de basisregistratie voertuigen 2 Inhoud 1 Waarom deze brochure? 4 2 Het stelsel van basisregistraties 5 3 De RDW en voertuigregistratie 6 4 Aanpassingen aan de kentekenregistratie 7 5 Consequenties

Nadere informatie

I nspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen. Gemeente Lelystad. 20 januari 2014

I nspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen. Gemeente Lelystad. 20 januari 2014 I nspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Gemeente Lelystad 20 januari 2014 ï Woord vooraf Deze rapportage vormt de weerslag van de in opdracht van Burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

Maximale inwonerstevredenheid. Overheid 360º. Daniël Prins (VeloA) Maarten van der Hoek (Exxellence)

Maximale inwonerstevredenheid. Overheid 360º. Daniël Prins (VeloA) Maarten van der Hoek (Exxellence) Maximale inwonerstevredenheid Overheid 360º Daniël Prins (VeloA) Maarten van der Hoek (Exxellence) Digitale overheid 2017 Het kabinet wil in 2017 burgers en bedrijven volledig digitaal toegang geven tot

Nadere informatie

Personen in basisregistraties en landelijke voorzieningen bij het Kadaster

Personen in basisregistraties en landelijke voorzieningen bij het Kadaster Personen in basisregistraties en landelijke voorzieningen bij het Kadaster Janette Storm Product- en Dienstmanager RvIG Klantendag 27 september 2016 Kadaster activiteiten Registratie van eigendomstransacties

Nadere informatie

Projectenoverzicht Informatievoorziening en ICT

Projectenoverzicht Informatievoorziening en ICT MEMO Aan : College van B&W, Commissie Middelen Van : Christien Sepers en Jeroen van der Hulst Datum : 2 april 2009 Onderwerp : Voortgangsrapportage ICT-projecten april 2009 Ons kenmerk : 2009008153 Projectenoverzicht

Nadere informatie

Nieuwe Sturing op de Basisregistraties. Doorontwikkeling in Samenhang. De I-agenda van IenM. Presentatie DGRW. Ruud van Rossem

Nieuwe Sturing op de Basisregistraties. Doorontwikkeling in Samenhang. De I-agenda van IenM. Presentatie DGRW. Ruud van Rossem Nieuwe Sturing op de Basisregistraties De I-agenda van IenM. Presentatie DGRW Doorontwikkeling in Samenhang Ruud van Rossem Open Geo Dag 31 mei 2017 6 juni 2017 Basisregistraties In het kader van de Generieke

Nadere informatie

Feiten over de BGT op zakformaat. Basisregistratie Grootschalige Topografie

Feiten over de BGT op zakformaat. Basisregistratie Grootschalige Topografie Feiten over de BGT op zakformaat Basisregistratie Grootschalige Topografie Inhoud Samenwerking is de sleutel tot succes 4 Wat is de BGT? 7 De BGT is onderdeel van een groter geheel 9 Meerwaarde door standaarden

Nadere informatie

Samenhang VROM ICT-projecten voor gemeenten, provincies en waterschappen

Samenhang VROM ICT-projecten voor gemeenten, provincies en waterschappen Samenhang VROM ICT-projecten voor gemeenten, provincies en waterschappen Maart 2008 VROM en de elektronische overheid Het ministerie van VROM wil bijdragen aan een betere dienstverlening door de overheid.

Nadere informatie

Bent u klaar voor de overgang van DINO naar BRO?

Bent u klaar voor de overgang van DINO naar BRO? DINO-gebruikersdag 2012 Bent u klaar voor de overgang van DINO naar BRO? gehouden op donderdag 27 september 2012, bij de Geologische Dienst Nederland - TNO, Utrecht Verslag van vragen en antwoorden Aan

Nadere informatie

De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening.

De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening. De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening. Foto: Mugmedia Het Kadaster gaat de levering van kadastrale informatie ingrijpend vernieuwen. Het huidige proces van verwerken van kadastrale

Nadere informatie

Vragen commissie Bestuur en Middelen over raadsvoorstel kredietaanvraag BGT.

Vragen commissie Bestuur en Middelen over raadsvoorstel kredietaanvraag BGT. Memo Aan De leden van de commissie Bestuur en Middelen Van J.W. van Dongen Doorkiesnummer Datum 4 juli 2014 Afschriften aan Betreft Vragen commissie Bestuur en Middelen over raadsvoorstel kredietaanvraag

Nadere informatie

Herinspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen

Herinspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Herinspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Deze rapportage vormt de weerslag van de in opdracht van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Heeze-Leende bij hun gemeente op 19

Nadere informatie

Her-inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen

Her-inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Her-inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Deze rapportage vormt de weerslag van de in opdracht van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zeewolde bij hun gemeente op 25 maart

Nadere informatie

BRO & Coördinaten Referentiestelsels Rico Tönis

BRO & Coördinaten Referentiestelsels Rico Tönis 2 december 2013 1 BRO & Coördinaten Referentiestelsels Rico Tönis 2 Nederlandse Ondergrondgegevens TNO, Geologische Dienst Nederland = beheerder Nederlandse ondergrondgegevens Diverse gegevens zoals: Gesteentemonsters

Nadere informatie

Herinspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen

Herinspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Herinspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Deze rapportage vormt de weerslag van de in opdracht van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Eindhoven bij hun gemeente op 29 oktober

Nadere informatie

(Gemeentelijke) Samenwerking in het Geo-domein

(Gemeentelijke) Samenwerking in het Geo-domein (Gemeentelijke) Samenwerking in het Geo-domein Gabriel van Tiggelen senior beleidsmedewerker informatiebeleid VNG ambtelijk voorzitter Gemeentelijk Geo Beraad Geo-informatie Belang (Geo) informatie bij

Nadere informatie

Feiten over de BGT op zakformaat. Basisregistratie Grootschalige Topografie

Feiten over de BGT op zakformaat. Basisregistratie Grootschalige Topografie Feiten over de BGT op zakformaat Basisregistratie Grootschalige Topografie Inhoud Samenwerking is de sleutel tot succes 4 Wat is de BGT? 7 De BGT is onderdeel van een groter geheel 9 Meerwaarde door standaarden

Nadere informatie

Verantwoordingsrapportage BGT 2017

Verantwoordingsrapportage BGT 2017 Verantwoordingsrapportage BGT 2017 Beheer en Bestuur Basisregistratie Grootschalige Topografie Bronhouder Datum vaststelling rapportage: Datum dagelijks bestuur vaststelling: Datum agendering algemeen

Nadere informatie

Realisatieplan 'Andere Overheid' - de tussenstand

Realisatieplan 'Andere Overheid' - de tussenstand Realisatieplan 'Andere Overheid' - de tussenstand Inleiding In september 2009 heeft de raad het zgn. Realisatieplan met bijbehorende Uitvoeringsagenda vastgesteld, voor de invoering van een digitale overheid.

Nadere informatie

Kijk op Nederland! 2 juni 2009 Marcel Horssius

Kijk op Nederland! 2 juni 2009 Marcel Horssius Kijk op Nederland! 2 juni 2009 Marcel Horssius Ambities Dé leverancier van vastgoed- en geo-informatie Toonaangevend in Europa 2 Wat doet het Kadaster Registratie, beheer en ontsluiting van vastgoedinformatie

Nadere informatie

B en W-nummer ; besluit d.d Onderwerp Inspectie BAG-beheer oktober 2014

B en W-nummer ; besluit d.d Onderwerp Inspectie BAG-beheer oktober 2014 B en W-nummer 15.0114; besluit d.d. 10-02-2015 Onderwerp Inspectie BAG-beheer oktober 2014 Besluiten: 1. Kennis te nemen van de Inspectierapportage BAG-beheer 2. De brief voor het ministerie van Infrastructuur

Nadere informatie

Geo informatieplan 2013-2016 Koggenland op de kaart

Geo informatieplan 2013-2016 Koggenland op de kaart Geo informatieplan 2013-2016 Koggenland op de kaart Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Verantwoording 2012 4 2.1 Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) 4 2.2 Diversen 4 3 Nieuwe ontwikkelingen 5 3.1

Nadere informatie

Raadsmededeling - Openbaar

Raadsmededeling - Openbaar Raadsmededeling - Openbaar Nummer : 122/2011 Datum : 18 juli 2011 B&W datum : 18 juli 2011 Portefeuillehouder : G. Berghoef Onderwerp : Modernisering gemeentelijke basisadministratie, verwerving burgerzaken

Nadere informatie

De BGT: de kaart van Nederland

De BGT: de kaart van Nederland De BGT: de kaart van Nederland AGIV 27 november 2014 Ruud van Rossem, Programmamanager BGT 1 december 2014 Waarom de BGT? 2 1 december 2014 Doel van de BGT De hele overheid gebruikt dezelfde basisset grootschalige

Nadere informatie

Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers

Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers Hoofdstap 3 Voorbereiden Publicatiedatum: oktober 2014 Inleiding U heeft een vastgesteld plan van aanpak, u weet welke voorbereidende werkzaamheden

Nadere informatie

Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen

Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Rapportnummer: RQA Datum rapport: 27-03-2013 Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Deze rapportage vormt de weerslag van de in opdracht van Burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Eén digitale overheid: betere service, meer gemak

Eén digitale overheid: betere service, meer gemak Eén digitale overheid: betere service, meer gemak Rob Evelo Programmamanager i-nup Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Visie op dienstverlening: samen doen Overheden werken vanuit

Nadere informatie

Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen

Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Deze rapportage vormt de weerslag van de in opdracht van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Wormerland bij hun gemeente op 10 november

Nadere informatie

Naam presentatie. Basisregistraties 7 november 2013 Amersfoort

Naam presentatie. Basisregistraties 7 november 2013 Amersfoort Naam presentatie Vrienden van de Vrienden van de Basisregistraties 7 november 2013 Amersfoort 2 Jan Haasnoot Projectleider Sectoraal Knooppunt Wim Wispelweij Programmamanager PIB 3 B R O B R P N H R B

Nadere informatie

BRO Basisregistratie Ondergrond

BRO Basisregistratie Ondergrond BRO Basisregistratie Ondergrond Martin Peersmann Programmamanager BRO BIS-symposium Locatie: Wageningen Environmental Research Datum: Dinsdag 07 maart 2017 13.00 17.00 uur 07 maart 2017 Agenda Stavaza

Nadere informatie

N IVO. Inspectierapportage BAG-beheer Gemeente Borne

N IVO. Inspectierapportage BAG-beheer Gemeente Borne N IVO CONTROLE INSPECTIE AUDIT Deze inspectierapportage BAG-beheer geeft uitvoering aan en is gebaseerd op de Wet BAG Stb. 2008, 39 (+ wijzigingen), met bijbehorende Besluiten en Regelingen en het Inspectieprotocol

Nadere informatie

Overzicht veelgenoemde stelselthema's en STIP-onderwerpen

Overzicht veelgenoemde stelselthema's en STIP-onderwerpen Aansluiten Belang en noodzaak van het stelsel Bestuurlijke borging van het stelsel Aansluit- en (door)leveringsvoorwaarden Aansluiten voor afnemers - impact op processen, organisatie

Nadere informatie

Guidance ten behoeve mogelijke antwoorden 1. Is de uitvoering van de Wet BGT structureel geborgd in de organisatie?

Guidance ten behoeve mogelijke antwoorden 1. Is de uitvoering van de Wet BGT structureel geborgd in de organisatie? Hoofdvraag Deelvragen Antwoordmogelijkheden Mogelijke Gerealiseerde 1. Is de uitvoering van de Wet BGT structureel geborgd in de organisatie? (borging proces) 1.1 Is de voor het beheer van de BGT toegewezen

Nadere informatie

Handreiking uniforme gegevenslevering Stelselcatalogus 2.0

Handreiking uniforme gegevenslevering Stelselcatalogus 2.0 Handreiking uniforme gegevenslevering Stelselcatalogus 2.0 Versie 1.1 (toevoeging metagegevens Toegankelijkheid en Gebruiksvoorwaarden, na afstemming in beheeroverleg d.d. 28-01-2014) Gegevenslevering

Nadere informatie

De Voorzitter van de Eerste Kamer Der Staten-Generaal Binnenhof 21-23 2513 AA Den Haag

De Voorzitter van de Eerste Kamer Der Staten-Generaal Binnenhof 21-23 2513 AA Den Haag > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De Voorzitter van de Eerste Kamer Der Staten-Generaal Binnenhof 21-23 2513 AA Den Haag Plesmanweg 1-6 Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag Bijlage(n) 3 Datum

Nadere informatie

Beleid en standaarden

Beleid en standaarden Beleid en standaarden Grondstof voor Nationale en Europese Geo-Infrastructuren Noud Hooyman 17-11-2004 Inhoud Wat is een Nationale Geo Infrastructuur Waar doen we het voor Stroomlijning Basisgegevens:

Nadere informatie

Bronhouderportaal BRO

Bronhouderportaal BRO Bronhouderportaal BRO Tom Moesker projectmanager realisatie Tom Koenraads functioneel ontwerper stichting ICTU Bronhouderportaal BRO Wat is het? een webportaal een webapplicatie een hulpmiddel vòòrportaal

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2012 557 Besluit van 6 november 2012 tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit kostenverrekening en gegevensuitwisseling Wet waardering onroerende

Nadere informatie

Basisregistratie Grootschalige Topografie. RSV Zuid Holland / Utrecht 8 oktober 2008 Ruud van Rossem

Basisregistratie Grootschalige Topografie. RSV Zuid Holland / Utrecht 8 oktober 2008 Ruud van Rossem Basisregistratie Grootschalige Topografie RSV Zuid Holland / Utrecht 8 oktober 2008 Ruud van Rossem 8 oktober 2008 Basisregistratie Grootschalige Topografie - E-Overheid - Basisregistraties -BGT 8 oktober

Nadere informatie

Gemeentelijke samenwerkingsverbanden en de Basisregistratie Personen

Gemeentelijke samenwerkingsverbanden en de Basisregistratie Personen Informatieblad Gemeentelijke samenwerkingsverbanden en de Basisregistratie Personen Gemeenten werken steeds meer samen, waarbij gemeentelijke (publieke) taken worden op- of overgedragen aan een van de

Nadere informatie

BABVI/U201101511 Lbr. 11/056

BABVI/U201101511 Lbr. 11/056 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft Overheidsbrede inkoop van beeldmateriaal uw kenmerk ons kenmerk BABVI/U201101511 Lbr. 11/056 bijlage(n) -

Nadere informatie

Digitaal werken in het bodembeheer

Digitaal werken in het bodembeheer Digitaal werken in het bodembeheer Digitaal uitwisselen van (water-)bodemonderzoeksgegevens is efficiënt voor overheden en voor bedrijven en leidt tot nieuwe mogelijkheden Informatie is onmisbaar voor

Nadere informatie

BAG BAO. Bronhouders Afnemers Overleg

BAG BAO. Bronhouders Afnemers Overleg Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) Bronhouders- en afnennersoverleg (BAO) Hofstraat 110 Postbus 9046 7300 GH Apeldoorn Telefoon (088) 183 3400 BAG BAO@kadasternl Ministerie van Infrastructuur

Nadere informatie

Onderdeel programmabegroting: Ja Begrotingsprogramma: Burger en bestuur Productnaam: Verordening naamgeving en nummering gemeente Noordenveld 2008

Onderdeel programmabegroting: Ja Begrotingsprogramma: Burger en bestuur Productnaam: Verordening naamgeving en nummering gemeente Noordenveld 2008 Aan de gemeenteraad Agendapunt Documentnr.: RV08.0074 Roden, 15 april 2008 Onderwerp Verordening naamgeving en nummering gemeente Noordenveld 2008 Onderdeel programmabegroting: Ja Begrotingsprogramma:

Nadere informatie

Levering vanuit de Basisregistratie Kadaster. Webinar 3 september 2015

Levering vanuit de Basisregistratie Kadaster. Webinar 3 september 2015 Levering vanuit de Basisregistratie Kadaster Webinar 3 september 2015 Levering vanuit de Basisregistratie Kadaster Welkom Henk Polet Agenda Webinar 14:00 uur Aanvang webinar Opening en stand van zaken

Nadere informatie

Telefoonnummer. 6 maart 2015 Krediet Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)

Telefoonnummer. 6 maart 2015 Krediet Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) Agendapunt MEMO Aan Kopieaan De raad Besluit:: Ingekomen stukken en mededelingen B&W-vergadering d.d.1 0 H~ARl 2015 Vnnr kpnnirqpvinq aangenomen en dit memo ter kennisname aanbieden aan de raad. tjic Van

Nadere informatie

MEMO. JvdH. Projectenoverzicht Informatievoorziening en ICT Bloemendaal nieuw (jan 2009)

MEMO. JvdH. Projectenoverzicht Informatievoorziening en ICT Bloemendaal nieuw (jan 2009) JvdH MEMO Aan : College van B&W, Commissie Middelen c.c. : Van : Jeroen van der Hulst Datum : 13 januari 2009 Verzenddatum : 13 januari 2009 Onderwerp : Voortgangsrapportage ICT-projecten jan 2009 Ons

Nadere informatie

Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers

Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers Hoofdstap 1 Oriëntatie Publicatiedatum: oktober 2014 Inleiding De oriëntatie is erop gericht om informatie te verzamelen over de Basisregistratie

Nadere informatie

N IVO. Inspectierapportage BAG-beheer Gemeente GeldropMierlo

N IVO. Inspectierapportage BAG-beheer Gemeente GeldropMierlo N IVO CONTROLE INSPECTIE * AUDIT Deze inspectierapportage BAG-beheer geeft uitvoering aan en is gebaseerd op de Wet BAG Stb. 2008, 39 (+ wijzigingen), met bijbehorende Besluiten en Regelingen en het Inspectieprotocol

Nadere informatie

LSV GBKN Het Heden: de veranderende rol van de partijen

LSV GBKN Het Heden: de veranderende rol van de partijen LSV GBKN Het Heden: de veranderende rol van de partijen De Technisch / Inhoudelijk uitdagingen tijdens de mars Gebruikersmiddag Stichting GBKN Zuid-Holland en Utrecht 2008 "Qui audet adipiscitur" Woensdag

Nadere informatie

3 e voorgangsrapportage ICT uitvoeringsprogramma Inleiding. 2 Rapportagestructuur. 3 Stand van zaken per thema

3 e voorgangsrapportage ICT uitvoeringsprogramma Inleiding. 2 Rapportagestructuur. 3 Stand van zaken per thema 3 e voorgangsrapportage ICT uitvoeringsprogramma 2014 2018 1 Inleiding In september 2014 heeft de gemeenteraad het Strategisch Informatiebeleid 2014-2018 vastgesteld, inclusief het bijbehorende Uitvoeringsplan

Nadere informatie

WAARDERINGSKAMER LV WOZ en andere ontwikkelingen. Caspar Remmers Waarderingskamer

WAARDERINGSKAMER LV WOZ en andere ontwikkelingen. Caspar Remmers Waarderingskamer LV WOZ en andere ontwikkelingen Caspar Remmers Waarderingskamer 1 Vier ontwikkelingen WAARDERINGSKAMER? 2 Hoe werkt de WOZ? WAARDERINGSKAMER Beschikking/ taxatieverslag BAG Kadaster Bezwaren WOZ Terugmelding

Nadere informatie

Berenschot. Evaluatie wet VTH. Op weg naar een volwassen stelsel BIJLAGE 1. EVALUATIEPROTOCOL. 22 mei 2017

Berenschot. Evaluatie wet VTH. Op weg naar een volwassen stelsel BIJLAGE 1. EVALUATIEPROTOCOL. 22 mei 2017 Berenschot Evaluatie wet VTH Op weg naar een volwassen stelsel BIJLAGE. EVALUATIEPROTOCOL 22 mei 207 Bijlage. Evaluatieprotocol Onderwerp Aspect Streven (indien van Context Aanleiding voor wet VTH Achtergrond

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Digimelding voor bronhouders BAG

Gebruikershandleiding Digimelding voor bronhouders BAG Gebruikershandleiding Digimelding voor bronhouders BAG Versie 1.0 Datum 11 mei 2015 Status Definitief Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Waarom Terugmelden?... 3 1.2 Gerede Twijfel... 3 1.3 Digimelding voor afnemers...

Nadere informatie

Business case Digikoppeling

Business case Digikoppeling Business case Digikoppeling Versie 1.0 Datum 02/06/2014 Status Definitief Van toepassing op Digikoppeling versies: 1.0, 1.1, 2.0, 3.0 Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900

Nadere informatie

Voortgang ICT Gemeente Bloemendaal. Juni 2007

Voortgang ICT Gemeente Bloemendaal. Juni 2007 Voortgang ICT Gemeente Bloemendaal Juni 2007 Uitgangspunten: ICT beleidsplan 2006 Lange termijnvisie Planmatig werken Het ontwikkelen van een ICT strategie, niet alleen voor de korte, maar ook voor de

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 65537 Datum : 8 juli 2014 Programma : bestuur Blad : 1 van 6 Cluster : Bestuur Portefeuillehouder: dhr. H.C.V. Veldhuijsen

Nadere informatie

Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen. Gemeente Valkenswaard. 25 februari 2014

Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen. Gemeente Valkenswaard. 25 februari 2014 Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Gemeente Valkenswaard 25 februari 2014 1 Woord vooraf Deze rapportage vormt de weerslag van het in opdracht van Burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Basisregistratie ondergrond (BRO) Uitgiftehandboek

Basisregistratie ondergrond (BRO) Uitgiftehandboek Basisregistratie ondergrond (BRO) Uitgiftehandboek Grondwatermonitoringput Datum augustus 2015 Versie 0.6 Colofon Bestuurskern Dir. Ruimtelijke Ontwikkeling Plesmanweg 1-6 Den Haag Contactpersoon M.R.H.E.

Nadere informatie

Implementatie BRO bij RWS. Kees Tjaden Projectleider Implementatie BRO Rijkswaterstaat

Implementatie BRO bij RWS. Kees Tjaden Projectleider Implementatie BRO Rijkswaterstaat Implementatie BRO bij RWS Kees Tjaden Projectleider Implementatie BRO Kabinetsvisie Informatie op orde 2006 Overheidsinformatie moet vindbaar en toegankelijk zijn, Maar ook betrouwbaar, authentiek en volledig,

Nadere informatie

Hierbij stuur ik u de antwoorden op de vragen van het lid Smaling (SP) over de website ruimtelijkeplannen.nl (ingezonden 29 januari 2015).

Hierbij stuur ik u de antwoorden op de vragen van het lid Smaling (SP) over de website ruimtelijkeplannen.nl (ingezonden 29 januari 2015). > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Binnenhof 4 2513 AA Den Haag Plesmanweg 1-6 Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456 0000 F 070-456

Nadere informatie

Verantwoordingsrapportage. Beheer en Bestuur Basisregistratie Adressen en Gebouwen. Gemeente ZZ-ICTU-7. Datum

Verantwoordingsrapportage. Beheer en Bestuur Basisregistratie Adressen en Gebouwen. Gemeente ZZ-ICTU-7. Datum Verantwoordingsrapportage Datum Beheer en Bestuur Basisregistratie Adressen en Gebouwen Gemeente ZZ-ICTU-7 Datum vaststelling rapportage: Datum collegebesluit vaststelling: Datum agendering gemeenteraad:

Nadere informatie

Productbeschrijving BRK Levering

Productbeschrijving BRK Levering Directie Rechtszekerheid Product- en Procesbeheer Productbeschrijving Basisregistratie Kadaster Levering Auteur(s) Kadaster Directie Rechtszekerheid Product- en Procesbeheer 1 van 6 Productbeschrijving

Nadere informatie

Managementsamenvatting. Afnemersonderzoek Basisregistraties Adressen en Gebouwen

Managementsamenvatting. Afnemersonderzoek Basisregistraties Adressen en Gebouwen Managementsamenvatting Afnemersonderzoek Basisregistraties Adressen en Gebouwen Managementsamenvatting Afnemersonderzoek BAG Uitvoering 2013 In opdracht van het Ministerie van I en M is door Statisfact

Nadere informatie

Catalogus Omgevingswet PLDN 18 april 2017 Peter Stolk projectmanager Kadaster

Catalogus Omgevingswet PLDN 18 april 2017 Peter Stolk projectmanager Kadaster PLDN 18 april 2017 Peter Stolk projectmanager Kadaster Onderwerpen Verbeterdoelen Omgevingswet Digitaal Stelsel Omgevingswet Linked Data URI Strategie Linked Data Theatre Begrippen Herkomst begrippen /

Nadere informatie

De Omgevingswet brengt ons bij elkaar!? Arend van Beek, VIAG

De Omgevingswet brengt ons bij elkaar!? Arend van Beek, VIAG De Omgevingswet brengt ons bij elkaar!? Arend van Beek, VIAG Er is overlap en raakvlakken van verschillende vakdisciplines en de uitdagingen die daarbij horen. Een kans om zaken anders aan te pakken als

Nadere informatie

Aandachtspunten en vragen en antwoorden LO3.9. 1 Aandachtspunten met betrekking tot nationaliteitsgegevens

Aandachtspunten en vragen en antwoorden LO3.9. 1 Aandachtspunten met betrekking tot nationaliteitsgegevens Aandachtspunten en vragen en antwoorden LO3.9 1 Aandachtspunten met betrekking tot nationaliteitsgegevens Let op! Alles in het navolgende gedeelte gaat over de bijhouding van gegevens na 31 januari 2015.

Nadere informatie

Herinspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen

Herinspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Herinspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Deze rapportage vormt de weerslag van de in opdracht van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hoogeveen bij hun gemeente op 6 november

Nadere informatie