De activiteiten van SPIder worden gesponsord door financiële bijdragen van:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De activiteiten van SPIder worden gesponsord door financiële bijdragen van:"

Transcriptie

1 Dz Koi bvat vlli infomati voo mtik lifhbb. Ht NEMA stlt zich voo aan ht publik n hoopt op n nauw samnwking in pocsvbting. D wkgop mtikn hft n bijnkomst ov Quantitativ Risk Managmnt. V vaagt acti nog aanacht voo vagnlijst van Hans assnbug ov vijgavcitia i voig Koi p abuis zijn wggvalln. D plnai sssi wot op 10 junil vzog in zaal Bologna in Utcht, mt als onwp: Ov gns pocsvbting buitn ontwikklafling. W inign z actionl mt n ingn opop: Blijf kopij stun. Wij agn van pocsvbtaas uit om mt n vhaal t komn on tailoing, achitctuu of -usabl softwa. Maa ook min van pocsvbtaas motn blijvn schijvn: chijf ov uw vaingn mt ht implmntn van, want is bviningn kunnn ons hlpn ons ign vak t pofssionalisn. Uw kopij voo komn Koi (vschijningsatum bgin sptmb) is wlkom tot n mt 11 augustus Voo atikln, avtntis n aanmling van vnmntn voo agnaubik kunt u contact opnmn mt acti Ractionl... 1 Van ht bstuu... 1 En kot schts van Nsma... 2 Using Runancis to Fin Eos... 3 Vagnlijst m.b.t. optimal vijgavstatgi mt btkking tot softwa pouctn... 4 lnai sssi 10 juni: Ov gns pocsvbting buitn ontwikklafling... 5 Wkgopn... 6 Wkgop Mtikn... 6 Wkgop in klin oganisatis... 6 Wkgop nvoingsstatgiën... 6 Wkgop ntgal statgiën maakt oostat... 6 Wkgop Tstpocsvbting &... 7 Niuwsbichtn... 7 Tstcaiè: EB actition... 7 Automatisch inspctipocs... 7 Evnmntnkaln... 7 Colofon... 8 Doo Cs Michilsn, tichting Eén van activititn i momntl vl tij n aanacht van ons vgt is ht oganisn van jaalijks confnti. Dz staat nu gplan voo 23 ptmb aanstaan. n wktitl i w gbuikn, staat ht woo innovati cntaal. Dit is nit zon n; w zin vaak at ht wkn aan ht softwa pocss cht tgnov ht cativ, schppn pocss wot gposition. n paktijk lopn z pocssn altij paalll n zal vootun gbalanc won tussn n n an. n plaats van ht blang van ht cativ pocs vootun bovnaan t zttn, bit ht wkn aan pocsvbting op millang n lang tmijn juist m uimt hivoo oo outinmatig activititn fficiënt n ffctiv uit t von. n figuu hion wot op n stk vnvouig mani wggvn ho vling van ht wk ov n bpaal pio kan vlopn. Hibij is n gov inling gmaakt in 4 typn activititn: nit-pouctif (il), c- D activititn van won gsponso oo financiël bijagn van: Kza.nl Atosoigin.com Q-goup.nl ogti.nl

2 atif, hstl-wkzaamhn (cost of non-quality) n guli outinmatig wk. Ht is an wl van blang om pio i noozaklijk is als invsting (ontwikkln van bnoig ocumntati, taining, uitolln n onstunn), zo kot moglijk t latn un, alvons mkba ffctn t kijgn. W zijn momntl on om ht pogamma voo confnti samn t stlln mt vaingn n iën i mt nauk op z aspctn ingaan. 100% 80% 60% 40% 20% 0% jan Wkvling invstingspik il cativ cost of non-q outin ma may Afgzin van n aantal intssant vaingn uit inusti n uit ht bank- n vzkingswzn, zijn w g vhugt at Jns as van ht Blgisch bijf 2B bi gvonn is om als kynot spak op t tn. Jns hft inmils samn mt zijn mwks n inukwkkn tackco opgbouw als ht gaat om vantajctn, innovatimanagmnt, n aaaan glat onwpn. Zijn stllingn (o.a. Vgt j klant als aanbvling voo R&D oganisatis) zulln zk uitnoign tot nankn. Daanaast is Jns n bzil psntato n zal hij gmon flink in bwging zttn. Zoa st van ht pogamma vast vomn bgint t kijgn zulln w it zk ook via Koi latn wtn. Onz olstlling, zoals altij is, om n zo goot moglijk gop gïntssn t bikn oo op onz jaalijks confnti, maa ook op plnai sssis boin, paktisch n nuttig vaingn mt lkaa t ln. W gaan van uit at u als li van z booschap in uw omgving zult uitagn. Gaag tot zins op één van onz bijnkomstn! Doo Hny ts, sctais NEMA D NEMA (Nlans oftwa Mtikn Gbuiks Oganisati) is al bijna 14 jaa actif op ht gbi van ontwikkling n topassing van softwa mtikn. Omat vschilln aakvlakkn zijn tussn pocsvbting n topassing van softwa mtikn lk jul sp nov ht ons als NEMA go om onz vniging nog ns on aanacht van t bngn. D tm softwa mtikn gbuikn w binnn NEMA om all mtingn aan t uin aan softwapouctn n/of CT-pojctn, mt als ol softwaontwikkling, -onhou n -xploitati bt bhsbaa t makn. oftwa mtikn won vooal togpast op ht nivau van oganisatis (bijv. CT aflingn) n pojctn. Aanvanklijk ston vooal functipuntanalys (FA) in blangstlling, n tchnik om op n latif nvouig n inzichtlijk mani omvang n complxitit van n gautomatis systm uit t ukkn in gtalln. Mt bhulp van FA kan pouctivitit van T pojctn won bpaal n kunnn vvolgns ook bgotingn won gmaakt. D oo NEMA ontwikkl ichtlijnn voo FA zijn inmils n algmn kn stanaa. Daanaast zijn in afglopn jan vschilln hanbokn ontwikkl om mt bhulp van o.a. FA kostn t bgotn van softwaontwikkling, maa ook van onhou n xploitati. Rcntlijk is aaaan nog togvog n mtho om al in n vogtijig staium in ht systmontwikklingstajct ht aantal functipuntn t kunnn bpaln. Dit kan op n aantal manin, afhanklijk van op at momnt bschikba infomati. NEMA hft inmils blik vuim naa softwa mtikn in ht algmn. En van onz wkgopn hft, in samnwking mt ht GA (Gnootschap van nfomati Achitctn), n vknnn onzok uitgvo n mst vookomn sootn n matn in kaat gbacht. En an wkgop onzokt ho vschilln mtikn togpast kunnn won in cnt tchnikn voo systmontwikkling. Daabij wot sins nig tij samngwkt mt n twtal univsititn. NEMA zogt voo knnisopbouw n uitwissling voo n tussn ln. Dit gbut zoals uit ht voogaan blijkt o.a. oo mil van wkgopn i conct pouctn zoals hanbokn oplvn. Om contactn tussn ln t bvon zijn tw confntis p jaa. Ook nit-ln kunnn lnmn aan onz wkgopn n confntis. Onz olgop: in in Nlan i vanuit zijn of haa bopsuitofning wkt mt oftwa mtikn. M conct valt t nkn aan T manags, pojctlis, bgotings- n planningsspcialistn, kwalititsmanags, auitos, T contolls. NEMA wkt mt ivs an vak-/ bopsoganisatis samn. NEMA nmt ook l aan voig jaa opgicht TB-oganisati, n goin samnwkingsvban waain vooal paktisch vomn van samnwking won gzocht. Vmlnswaa is v nog samnwking mt BG, n intnational oganisati i zich icht op ht vzamln van pojctggvns waam bnchmaks won samngstl.

3 M infomati is t vinn op Natuulijk zijn w ook gaag bi ht n n an to t lichtn, onz knnis t ln n m t nkn ov ontwikklingn n vaagstukkn op ons vakgbi. En bicht of tlfoontj ) is volon. Doo Nils Malotaux, n voig koi ston n atikl van Rix Gonboom mt als titl: Nw tuy howing Opn ouc Mol oucs High Quality oftwa, op basis waavan mn zou kunnn mnn at Opn ouc softwa, mt als bkn voobl Linux, high quality softwa is, althans high quality an Clos ouc softwa. Dat is bst moglijk. Maa at in Linux ook wl glijk allli fctn zijn gvonn, i soms zlfs aangvn at co nit gtst kan zijn, blijkt uit n intssant stui i bschvn staat in n pap Using Runancis to Fin Eos, at is t vinn op D schijvs kwamn op ht i at ognschijnlijk unant co vaak nit unant co is, maa juist n aanwijzing is at n fout is gmaakt. Dit zijn foutn i oo nomal tsts vaak nit won gsignal. Om it t vifiën ontwipn z vi tsts om unant co op t spon, n analysn n pfctionn z sultatn. Omat z zich al tw jaa bzig hiln mt Linux bugs han z n go fntibasis om sultatn m t vglijkn. Linux was ook n go kaniaat omat ht n goot systm is (z chcktn 1,6 M gls co), omat ht vl wot togpast n omat oo allli lin aan is gwkt, zoat us allli pogamm-stijln in t vwachtn zijn. D vi tsts wan volgn: o mpotnt opations. Dit zijn statmnts zoals: (x = x), (x / x), (x x), of (x & x). Mn von 10 gvalln, waavan 7 foutn aan ht licht bachtn. Op 3 plaatsn was bwking coct. o Runant assignmnts. Hivan is spak als vaiabln n waa kijgn togkn, i vvolgns nooit wot gbuikt. Mn von bijna 2000 gvalln, waavan 155 wn onzocht. Daavan blkn 83% inaa op cht foutn t bustn. Extapoln kan mn us vwachtn at nog uim 1500 foutn oo z tst gvonn kunnn won. o Da co. Da co uit mstal op co i wl glijk oolopn zou motn kunnn won, maa oo n fout

4 nooit bikt wot. Dz tst appot 92 gvalln, waavan bij 70% inaa foutn wn gvonn. o Runant conitionals. Dit btft bijvoobl loops i onbol slchts éénmaal oolopn won, if statmnts mt n coniti i altij tu of fals is, of cass i nit vóó kunnn komn. Ht wijst in vl gvalln op tè fnsif pogammn, htgn wijst op slcht bgpn co. lcht bgpn co hft w n vgoot isico op foutn. Mt z tst wn n aantal siuz foutn gvonn, i mt tstn zomaa nit gvonn won. En van z foutn blijkt momntl nog sts in Linux t zittn. D tst von zo n 200 siuz foutn. Op basis van statistisch colati mt ggvns van oo an onzokn in Linux gvonn foutn, tonn schijvs vvolgns aan at mt bschvn unanti-tsts inaa mouls mt n vhoog isico op wklijk aanwzig foutn kunnn won opgspoo. Vvolgns wot bhanl ho unancy chcks zlfs spcificatifoutn n -tkotkomingn aan ht licht kunnn bngn. Mn von hioo zlfs n scuity hol in Linux. Tnslott won compils n chcks bcommntaië in ht licht van gvonn sultatn. Mn alist zich nu bijvoobl at n optimizing compil i a co limint misschin nit zo n go i is n at compil a co juist zou motn signaln. n hun conclusi mkn schijvs op at vl onvwacht foutn wn gvonn, at unantis wijzn op vwaing of onkun bij pogammus, mt aabij bhon isico s, n at mn z mtho kan gbuikn om t kizn wlk onln van n systm go kaniatn zijn voo n auit. Doo n vgissing van acti is onstaan vagnlijst nit opgnomn gwst in voig Koi. Hans assnbug vot naast zijn zaklijk wkzaamhn n pomotionzok uit aan Rijksunivsitit van Goningn on supvisi van pofsso Egon Bghout. n it onzok wot onzocht wat n optimal vijgavstatgi mt btkking tot softwa pouctn is. n st fas van ht onzok is n aantal vknnn cas stuis uitgvo in zowl Nlans als Zwitss oganisatis. Dz cas stuis han tot ol nzijs inzicht t kijgn in wijz waaop vijgavpocssn plaatsvinn n anzijs wlk poblmn zich hibij vooon. D sultatn van z cas stuis won gbuikt om t komn tot n concptul mol, at in lat in paktijk zal won gvali. Binnnkot zal ov uitkomstn van z cas stuis won gpublic. Ht lijkt ons cht ook aaig Uw mning t vagn btffn n aantal stllingn mt btkking tot it onwp. D sultatn van z nquêt zulln in volgn iti van Koi won gpublic. Wij zijn z bniuw naa Uw mning. Ht invulln van z nquêt n ht gvn van actis won z op pijs gstl. All inzns zulln mils n lktonisch niuwsbif gatis op hoogt won ghoun van v ontwikklingn binnn it onzok. Naam:... Oganisati: : Totaal m onns 2: Gotnls m onns 3: Nutaal 4: Gotnls m ns 5: Totaal m ns X: Gn mning N. tlling Antwoo 1 D vijgavcitia van n X pojct motn hli won uit n go gfini businss cas. 2 Vschilln pojctaltnativn motn won gëvalu aan han van gpioit vijgavcitia. 3 Vschilln achitctuualtnativn motn won gëvalu aan han van gpioit vijgavcitia. 4 Ht spcificn van btouwbaahi als n nit-functionl is op pouctnivau mot lin tot aanpassing van ontwp- n cogls op componntnivau. 5 Ht spcificn van onhoubaahi als n nit-functionl is op pouctnivau mot lin tot aanpassing van ontwp- n cogls op componntnivau.

5 N. tlling Antwoo 6 Ht kwantificn van pouct btouwbaahi mot gschin oo op basis van gvonn foutn tijns pouctontwikkling voospllingn t on ov ht stn aantal foutn. 7 Ht kwantificn van pouct onhoubaahi mot gschin oo op basis van scnaio s impact van tokomstig uitbiingn t bpaln. 8 Ht nmn van n bsluit tot vijgav is n conomisch bsluit, waabij gmaakt n nog t vwachtn kostn motn won afgzt tgn vwacht opbngstn. 9 n ht nmn van ht bsluit tot vijgav motn zowl kot tmijn als lang tmijn ffctn won mgnomn. 10 Ht nmn van n bsluit tot vijgav int uitsluitn t gschin op basis van fitn n nit op basis van moti. U kunt Uw acti opstun p naa of faxn naa U kunt nquêt tvns bantwoon op (ofssional vics -> Rsach). Dank voo uw mwking! Hans assnbug laats: zaal Bologna, Utcht nfo: Aanmling: ctaiaat tichting tl.: , fax: mail: (oftwa ocss mpovmnt) wot mstal gassoci mt vbtingn in ontwikklpocssn van niuw pogammatuu. blijft aam vaak bpkt tot T ontwikkloganisati. n paktijk is it cht slchts n bpkt l van wat zich afsplt in n T-oganisati. Naast ontwikkling van niuw softwa wot ook softwa onhoun, aangpast aan niuw isn vanuit klant of ins omgving of aan niuw ontwikklingn in Ttchnologi. Voo z activititn is nu ook n ign mol ontwikkl, Application vics Libay. Binnn vl T-oganisatis vinn ook bhactivititn plaats, vlal ingicht op basis van TL-pocssn. D aansluiting tussn ontwikkl- n bhactivititn is aabij vaak nit uitgwkt. Ook op it gbi wot inmils gns ovgstokn, o.a. oo niuw vsi van ht W mol (W mat Dlivy Managmnt), waain n gïntg kijk op ontwikkling n bh wot ggvn aan han van CMM, TL n RNCE2. Tnslott hft ook Bill Gats zich op it gbi gwaag n n pocss famwok (incl. vbtingsaanpak) ontwikkl voo bhpocssn in (Winows)- bhoganisatis, ht MOF. Kotom: n gnog om ns ov gnzn van ontwikklafling t gaan kijkn n t achthaln wat pocsvbtmolln uit an sgmntn ons t bin hbbn n waa z aansluitn op of juist vschilln mt vtouw -molln Ontvangst & koffi Wlkomstwoo n mlingn W M mat Dlivy Managmnt, Mak van Vln MOF: Bill Gats aanpak van bhpocssn, Ruolf Lifs auz mt boojs AL: Application vic Libay, Dick Costis spcial, BM Uithoon luiting, mt glgnhi tot napatn

6 Op 20 mi as komt wkgop mtikn w bijn. Aanvang 16:00. Dz k zijn w t gast bij QM Mtic Consult t Bukln. Voo tails zi wbsit. Ht thma van avon is Quantitativ Risk Magagmnt. Risico's zijn n biging voo ht slagn van pojctn. Als isico's tijig onkn won, kunnn passn maatgln won gnomn om isico's t vklinn n aam kans op n succsvoll afoning van ht pojct t vgotn. Vlal zijn t vl isico's om z allmaal aan t pakkn. Glukkig zijn nit all isico's vn blangijk: ht inschattn n wgn van isico's is us van blang. D gootst aanacht mot op gootst bigingn zijn gicht. Bovnin kan bij n juist inschatting van isico's bt won afgwogn of kostn van pvntiv maatgln opwgn tgn t vwachtn batn. Na n thotisch inliing waain al z aspctn aan bo komn is uimt voo ht uitwissln n opon van vaingn aan han van n paktijkvoobl. Wil j mon, ml j an aan bij Nils Malotaux, Contactpsoon: Hans Vonk tl.: , fax: D wkgop kan altij, us ook ht komn jaa, niuw ln gbuikn. Vooal ln afkomstig uit klin oganisatis, i binnn wkgop op n infoml wijz hun situati kunnn totsn aan paktijkvaingn van ann. Kom halv ns vijblijvn knnismakn tijns n of tw bijnkomstn. D bijnkomstn in 2003 zijn (voolopig) gplan op: onag 5 juni insag 16 sptmb insag 4 novmb onag 11 cmb Lokatis won nog na bkn gmaakt, tijn van uu. Na infomati ov wkgop is t vkijgn via -wbsit, on Woking goups. Contactpsonn: G Fisch, tl , n Tju Naus, tl: , -mail: D Wkgop nvoingsstatgiën icht zich in uim zin op all facttn i t makn hbbn mt ht invon van niuw wkwijzn. Blangijk aspctn zijn aabij ht ln van vaingn n mningn, ht bin van n klankbo voo ht bspkn van iën n poblmn n ht volgn van niuw ontwikklingn op ht gbi van. Ht pincip "haln èn bngn" is één van blangijkst knmkn van onz wkgop. D volgn ata staan gplan: 3 juni; Ruwijk; ogti 2 sptmb 28 oktob 2 cmb Voo onwpn van 2003 vwijs ik gmakshalv naa: tab "bijnkomstn". nin j gïntss bnt in n knnismaking mt onz wkgop nm an contact op mt Ané Hijstk. Contactpsoon: Ané Hijstk tlfoon: ; mail: Ht thma (o aa) voo bijnkomstn in ht komn jaa zal zijn: "How to ach 15% lss with (Managmnt mol) X? Hibij wot nauk glg op ht mol én op vooln in Tij, Gl n Kwalitit voo n oganisati mt bhulp van n kwalititsmol. n komn bijnkomstn willn w v ingaan op togvog waa (tun on invstmnt) van pocsvbting n kwalititsmolln. Hito bspkn zal i bijnkomst n mol cntaal staan, volgn molln zulln o.a. won bspokn: Application vic Libay (AL) bit n famwok voo application managmnt at gstol is op bst pactics van pofssionals mt janlang vaing (zi ook Lif Cycl Enabling (LCE) hft tot ol om voo applicati-ignaa applicatis optimaal af t stmmn op bijfspocssn; T vic CMM, n goimol voo svic managmnt pocssn; T Balanc co Ca; Managmnt of Chang; DDM; ( lijst zal nog won aangvul). D wkgop komt bijn op insag 1 juli, 2 sptmb n 4 novmb 2003, tlkns van uu tot cica uu (ata nog on voobhou). Niuw ln voo onz wkgop zijn nog sts wlkom, us bn j gïntss in bovnstaan onwpn n wil j hiov mpatn, wil j hiov its ln of j vaingn hiov ln mlt j an aan voo z Wkgop, via wbsit of voozitt Maio van Os. Contactpsoon: Maio van Os Tl.: mail:

7 D wkgop Tstpocsvbting & is actif op ht b gbi van tstn n vbtn. Waabij kloof tussn ontwikkln n tstn gicht wot oo intnsiv knnisovacht tussn pofssionals. Contactpsoon: Dé Robbn mobil: n n bijag is Eik van Vnaal inggaan op tstctificati n ht intnational EB pogamma. D nfomation ystms Examinations Boa (EB) is n intnationaal kn ctificati instlling i zich icht op ht ctificn van T-pofssionals. Zoals wllicht bkn, is ht EB tstctificati-pogamma is onvl in n ital nivaus: founation ctificat, pactition ctificat n pactition iploma. Ruim 400 nlans tsts bschikkn inmils ov ht founation ctificaat n n goot aantal bijvn gbuikt ht oo EB gfini opliingspogamma als fntika voo tstcaiè pan. n ht najaa van 2002 hft in Nlan st opliing actition ctificat plaatsgvonn, afgslotn in cmb mt n i uu un xamn. Bij z opliing ligt nauk op ht topassn van gstuctu tstn in paktijk n viping van tstknnis. Aan ht xamn van 11 cmb jl. hbbn n 15 psonn lgnomn waavan uitinlijk 9 zijn gslaag. Dit gft n slagingspcntag van zo n 60% wat ongv glijk is aan ht intnational slagingspcntag. nfomati ov tsting pactition opliing n ht EB tstctificati pogamma is t vinn op /isb n Voo vagn of n acti kunt u mailn mt Eik van Vnnaal Rasoning Nlan BV, ocht van ht Amikaans Rasoning nc, hft p 1 mi, naast n softwa inspctiinst voo C/C++, nu ook n automatisch inspctipocs voo ht analysn van Java applicatis. Ra th whol stoy: D vnmntnkaln bvat n ovzicht van intnational confntis op ht gbi van, mtikn n softwapouctkwalitit. Daanaast zijn activititn van opgnomn. Ook national vnmntn op ht gbi van softwapouct- n pocsvbting kunnn in z vnmntnkaln won opgnomn. Mils Koi kan n oganisato van -glat vnmntn n slct gop van gïntssn bikn. Voo commciël vnmntn zoals confntis, wokshops, lzingn n ansootig bijnkomstn vaagt acti n klin bijag in kostn. 1-7 jun: TRAN-T cous Rgistation: Cous pogamm: ofils of TRAN-T xpts: 5 juni: Wkgop in klin oganisatis Onwp n plaats: nog in t vulln Contactpsoon: Tju Naus, Tlfoon: mail: voozitt: G Fisch, tl mail 3 juni: Wkgop nvoingsstatgiën, Ruwijk Onwp: nog in t vulln Contactpsoon: Ané Hijstk tlfoon: ; mail: 9-13 juni, actical oftwa Quality Tchniqus / actical oftwa Tsting Tchniqus (QT/TT) 2003 East confnc plaats: Hilton Washington (DC) Dulls Aipot hotl info: off: fo ach pson who signs up fo QT/TT using th following uniqu intifi 'QualGp5', in th commnts fil D numb: 273, T will uc thi total cost by 5%. 10 juni 2003: lnai sssi plaats: Bologna, Utcht info: juni: Euopan EEG Onwp: Th Euopan EG confnc will focus on th businss cas fo pocss impovmnt, an fatu xpinc pots on appoachs to implmntation. t will psnt th cunt stat of pactic in pocss impovmnt fom Euop an aoun th wol, an monstat sults fom activitis, lat to businss goals. laats: Lonn nfo: 29 Jun - 3 July: NCOE 2003, Thitnth Annual ntnational ymposium NCOE is th ntnational Council of ystms Engining, stichting foun in laats: Th Hyatt Rgncy Cystal City in Cystal City, Viginia nfo:

8 1 juli: wkgop ntgal statgiën onwp n plaats: nog in t vulln Contactpsoon: Maio van Os Tl.: mail: 11 augustus: alin inzning atikln, avtntis, vnmntnitms n (wkgop) niuws Koi, voo vschijningsatum 8 sptmb nfo: 2 sptmb: Wkgop nvoingsstatgiën Onwp: nog in t vulln Contactpsoon: Ané Hijstk tlfoon: ; mail: 2 sptmb: wkgop ntgal statgiën onwp n plaats: nog in t vulln Contactpsoon: Maio van Os Tl.: mail: 16 sptmb: Wkgop in klin oganisatis Onwp n plaats: nog in t vulln Contactpsoon: Tju Naus, Tlfoon: mail: voozitt: G Fisch, tl mail sptmb: JAOO 2003 CONFERENCE laats: Aahus, Dnmak info: 23 sptmb: Confnti plaats: Evoluon, Einhovn info: 6 oktob: alin inzning atikln, avtntis, vnmntnitms n (wkgop) niuws Koi, voo vschijningsatum 3 novmb nfo: 28 oktob: Wkgop nvoingsstatgiën Onwp: nog in t vulln Contactpsoon: Ané Hijstk tlfoon: ; mail: 4 novmb: Wkgop in klin oganisatis Onwp n plaats: nog in t vulln Contactpsoon: Tju Naus, Tlfoon: mail: voozitt: G Fisch, tl mail 4 novmb: wkgop ntgal statgiën onwp n plaats: nog in t vulln Contactpsoon: Maio van Os Tl.: mail: Kijk glmatig op wbsit voo actul wkgop mlingn n bijnkomstn. All wkgopn hbbn lk n ign wbsit, i via is t bikn. nin u actif wilt paticipn in n Koi in tokomst wilt ontvangn, kunt u zich aanmln als lnm in bij: ctaiaat tichting p/a Cantijn ctaiatn ostbus 2047, 4200 BA Goinchm tl.: , fax: mail: wbsit: Aanmling kan ook via ht aanmlingsfomuli op wbsit van : Colofon D acti bstaat uit: Rnsk Hnzl n Nils Malotaux Voo actis n vagn m.b.t. Koi kunt u zich wnn tot: Racti Koi, Rnsk Hnzl Luchthavnwg , 5657 EA Einhovn tl.: , fax: mail: nin u in tokomst n hinningsbicht wilt ontvangn ov atum van kopijsluiting, stuu an n - mail "opnam copylijst" naa Rnsk Hnzl nfomati ov is t vinn op wbsit: Voo actis n bijagn op wbsit kunt u zich ichtn tot: Racti wb, Nils Malotaux mail: Dz koi kwam tot stan mt mwking van o Vision Consot o N R Malotaux - Consultancy

De activiteiten van SPIder worden gesponsord door financiële bijdragen van:

De activiteiten van SPIder worden gesponsord door financiële bijdragen van: n st Koi van 2003 n niuwjaaswns van ht bstuu, n kot atikl ov ol van ankpuntn in n vann oganisati, n n uitgbi atikl ov tatkit. n niuwsubik staat n call fo paps voo Euo confnc 2003, n bokvmling n n niuw

Nadere informatie

De activiteiten van SPIder worden gesponsord door financiële bijdragen van:

De activiteiten van SPIder worden gesponsord door financiële bijdragen van: Ook in tijn van oolog n Koi, n wl n mt n uitgbi atikl ov ht wann van n vijgav van n pouct, tw kot atikln ov nzijs succsfacton voo ht slagn van n tajct, n anzijs ov kwalititsvhoging oo gbuikmaking van opn

Nadere informatie

Handboek Jan Soldaat. Starterkit voor stapsgewijs invoeren van. procesverbetering P I. Werkgroep SPI in Kleine Organisaties

Handboek Jan Soldaat. Starterkit voor stapsgewijs invoeren van. procesverbetering P I. Werkgroep SPI in Kleine Organisaties Hanbok Jan Solaat S Statkit voo stapsgwijs invon van pocsvbting Wkgop S in Klin Oganisatis Statkit: waaom, wat n ho Opzt psntati: Achtgon wkgop Waaom n Statkit? Ho tot stan gkomn? Wat bit Statkit? Wat

Nadere informatie

De activiteiten van SPIder worden gesponsord door financiële bijdragen van:

De activiteiten van SPIder worden gesponsord door financiële bijdragen van: Na n gslaag confnti blikkn w nog vn tug oo ht plaatsn van n atikl van Jns as. D foto s van confnti zijn t zin op: http://van-loon.xs4all.nl/album/pi+congs+2003. Hans assnbug gft infomati ov global outsoucing.

Nadere informatie

K o e r i e r. Zomereditie 2009

K o e r i e r. Zomereditie 2009 Numm 2009-2 K o i Zomiti 2009 www.st-.nl Ractionl D zomiti van Koi ligt hi voo j. ommig van ons zijn al mt vakanti gwst n ann hbbn vakanti nog t go. Glukkig val ik on laatst catgoi. Ofwl, Koi als lctuu

Nadere informatie

De activiteiten van SPIder worden gesponsord door financiële bijdragen van:

De activiteiten van SPIder worden gesponsord door financiële bijdragen van: n z Koi n uitgbi tugblik op laatst plnai sssi ov Kloof tussn ontwikkln n tstn mt tw atikln. Tvns hbbn w n acti ontvangn op ht RO atikl van Davi Rico uit voig Koi. Maa w bginnn mt knnismaking van aul imons.

Nadere informatie

Kloof? Hoezo kloof? N R Malotaux. Niels Malotaux P I. 030-228 88 68 niels@malotaux.nl www.malotaux.nl/nrm. Consultancy. N R Malotaux Consultancy

Kloof? Hoezo kloof? N R Malotaux. Niels Malotaux P I. 030-228 88 68 niels@malotaux.nl www.malotaux.nl/nrm. Consultancy. N R Malotaux Consultancy 1 Kloof? Hozo kloof? Nils Malotaux 030-228 88 68 nils@malotaux.nl www.malotaux.nl/nm S/TstNt - 26 sptmb 2002 Nils Malotaux 2 Kwalitit op tij consultant Coach voo sultaat in pojctn S wkgopn: Klin Oganisatis

Nadere informatie

SPIder Koerier. Winter Editie 2008

SPIder Koerier. Winter Editie 2008 Dcmb 2008 Numm 2008-4 Koi Wint Eiti 2008 www.st-.nl Ractionl intklaas is nu in ht lan n misschin als u it lst is hij al w t paa n boot vtokkn ichting zon. Nu w van intklaas hbbn ghoo wat w go n min go

Nadere informatie

De activiteiten van SPIder worden gesponsord door financiële bijdragen van:

De activiteiten van SPIder worden gesponsord door financiële bijdragen van: Dz gogvul Koi gft infomati ov confnti van 23 sptmb, n ovzichtsatikl van ht initiatif bij ABN AMRO, n vvolg op kwalitit van opn souc softwa iscussi, n atikl ov Quality Function Dploymnt tchnik als hulp

Nadere informatie

K o e r i e r. SPIder Conferentie Speciale Editie 2009

K o e r i e r. SPIder Conferentie Speciale Editie 2009 ptmb 2009 Numm 2009-3 K o i Confnti pcial Eiti 2009 www.st-.nl Ractionl Voo j ligt jaalijks Confntispcial van Koi. Dz koi staat vollig in ht tkn van Confnti van 6 oktob 2009 in E. W hbbn n intssant pogamma

Nadere informatie

Verslag afronding van het project Samenspel Formele en Informele zorg rondom mensen met Dementie, LVB en NAH.

Verslag afronding van het project Samenspel Formele en Informele zorg rondom mensen met Dementie, LVB en NAH. Vslag afonding van ht pojct Samnspl Foml n Infoml zog ondom mnsn mt Dmnti, LVB n NAH. D afondnd studidag vond plaats op 8 sptmb 2015 op d bijzond locati d Vnissag t Bussum, n voomalig fot. Voo dz middag

Nadere informatie

K o e r i e r. Lente Editie 2009

K o e r i e r. Lente Editie 2009 Numm 2009-1 K o i Lnt Eiti 2009 www.st-.nl Ractionl Ht schaatsn op natuuijs ligt al w acht ons. Nit all bstuusln zijn bukvij gblvn, maa scha is s w aaig hstl. k hoop an ook at lzs van Koi mt nam hbbn gnotn

Nadere informatie

NIEUW. archivering in Outlook!

NIEUW. archivering in Outlook! NIEUW achvng n Outlook! www.wns.com D Outlookachvng van WnRIS maakt communcat nzchtljk, ook bj Cana BV. Sctass Lk kjgt all algmn -mal bnnn, waaon n nfomataanvaag van Acaon. Zj slaat aanvaag va Outlookachvng

Nadere informatie

duidelijke taal El español, lengua mundial! Spaanse taal en cultuur studeren in Nijmegen El español, lengua mundial!

duidelijke taal El español, lengua mundial! Spaanse taal en cultuur studeren in Nijmegen El español, lengua mundial! Afgstudd, n dan? j tcht voo all bnodigd Als j bnt afgstudd in d Spaans infati ov stags n abidsmakt. taal n cultuu hb j vl moglijkh- Zi ook www.u.nl/csl. duidlijk taal dn op d abidsmakt. J kunt voobld ondzok

Nadere informatie

t J a g e r t j Beste ouders / verzorgers,

t J a g e r t j Beste ouders / verzorgers, Nr 03 11 oktobr 2013 Tlfoon: (013) 4672792 -mail algmn: bs.hubrtus@xpctprimair.nl -mail dirctur: candid.kassls@xpctprimair.nl Intrnt: www.hubrtusschool.nl Kalndr: 12 okt Hrfstvakanti t/m 27 oktobr 28 okt

Nadere informatie

Appartement kopen? Check de VvE!

Appartement kopen? Check de VvE! Appartmnt kopn? Chck d VvE! VvE chcklist Bnt u van plan n bovn- of n bndnwoning t kopn? En huis in n portik? Of n huis mt n gmnschapplijk opgang n n trappnhuis? Dan hft u grot kans dat uw niuw woning ondrdl

Nadere informatie

De Slimste Handleiding ter Wereld

De Slimste Handleiding ter Wereld D Slimst Hndliding t Wld 1. Inliding vsi 2.5 Wlkom bij d Slimst Hndliding t Wld, d gids di u l lidn doohn ht voobidn n uitvon vn D Slimst Mns t Wld, mt bhulp vn ht bijgvogd flsh-pogmm n nd documntn. 2.

Nadere informatie

Aanvoer van afval en grondstoffen. Op 10 januari zal het eerste afval voor BAVIRO worden aangevoerd. Dit gaat met containervrachtwagens

Aanvoer van afval en grondstoffen. Op 10 januari zal het eerste afval voor BAVIRO worden aangevoerd. Dit gaat met containervrachtwagens Nummr 7 Pagina 1 van 2 Dcmbr 2010 BAVIRO Niuwsbrif Nr. 7 SITA REnrgy, Potndrf 2, 4703 RK Roosndaal. 0165-534492 communicati@baviro.nl www.baviro.nl Gacht lzr, Via dz niuwsbrif informrn wij u ovr d voortgang

Nadere informatie

ASSESSMENT. Assessment. Wat is een assessment? Belang voor deelnemers Belang voor de werkgever Vijf stappen Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse?

ASSESSMENT. Assessment. Wat is een assessment? Belang voor deelnemers Belang voor de werkgever Vijf stappen Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse? Assssmnt Assssmnt Wat is n assssmnt? Blang voor dlnmrs Blang voor d wrkgvr Vijf stappn Waarom kizn voor HRD Group? Intrss? Bnt u gïntrssrd in onz assssmnts? Nm dan grust contact mt ons op. T 030-6911138

Nadere informatie

5/12/2012. Preventie van turnover in de patiëntenzorg naar een sterker retentiebeleid in zorg en andere bedrijven Antwerpen, december 2012

5/12/2012. Preventie van turnover in de patiëntenzorg naar een sterker retentiebeleid in zorg en andere bedrijven Antwerpen, december 2012 Rtntimanagmnt Pvnti van tnov in d patiëntnzog naa n tk tntiblid in zog n and bdijvn Antwpn, dmb 202 Lzing nav. Laning EC Pyhih wlzijn in d patiëntnzog, initiatif Kal d Got-Hoghool Fank Vand Sijp, Dito

Nadere informatie

Maatregel 7 - Het verhalen van de schade op de dader

Maatregel 7 - Het verhalen van de schade op de dader Maagl 7 - H vhaln van d schad op d dad Waaom? Bij agssi n gwld onsaa vaak schad schad aan godn van d wknm of wkgv, bijvoobld n auo. Maa ook onsaa vl pijn n ld, immaiël schad of is gvolgschad. H klink bijna

Nadere informatie

WAARIN SAMENWERKEN: Mr. J.M.A-H. Luns, k Excellentie,

WAARIN SAMENWERKEN: Mr. J.M.A-H. Luns, k Excellentie, R A A D VAN N E D E R L A N D S E W E R K G E V E R S V E R B O N D E N WAARIN SAMENWERKEN: VERBOND VAN NEDERLANDSCHE WERKGEVERS CENTRAAL SOCIAAL WERKGEVERS-VERBOND NEDERLANDS KATHOLIEK WERKGEVERS VERBOND

Nadere informatie

Jaargang 4, nummer 12, datum: 17 februari 2015

Jaargang 4, nummer 12, datum: 17 februari 2015 Jgng 4, numm 12, dtum: 17 fui 2015 Bst ouds of vzogs, Volgnd wk is ht lw Voojsvknti n mt ht w vn d fglopn dgn, volt ht ook uitn f n to l ls vooj. W wnsn idn lvst n hl pttig vknti n zin lk 2 mt hoplijk

Nadere informatie

1.1 Doel. levertijd. 1 Voorraad 13. 2 Opslag van een hoeveelheid geneesmiddelen. Behalve voor het

1.1 Doel. levertijd. 1 Voorraad 13. 2 Opslag van een hoeveelheid geneesmiddelen. Behalve voor het Voorraad 1 Lrdoln Aan ht ind van dit hoofdstuk wt j: z wat ht dol is van ht aanhoudn van n voorraad; z wat voorraadvorming btknt; z wat d buffrfuncti van n voorraad is; z dat ht houdn van n gnsmiddlnvoorraad

Nadere informatie

Buurtparkjes en speelplekken

Buurtparkjes en speelplekken Oktobr 2014 PAGINA 1 In dit nummr Buurtparkjs n splplkkn Niuwbouw Vinknstraat n Parkitstraat bijna klaar! Start wrkzaamhdn opnbar ruimt. Aanlg niuw rioolstlsl Schoon grondwatr Crossbaan, ht succs Binnnkort

Nadere informatie

Opleiding HR Business Partner

Opleiding HR Business Partner Opliding HR Businss Partnr D z b o at th p o s n g st a ë n id i s p ic i l op r a u V P N on d n d va On t ko r v a n g hl ting 20% o op p l id d 1 o mo i dul f m ng! s r Dat volg kan n?! Opliding HR

Nadere informatie

Buurtvereniging De Hoef. Nieuwsbrief. December 2014

Buurtvereniging De Hoef. Nieuwsbrief. December 2014 Buurtvrniging D Hof Niuwsbrif 10 Dcmbr 014 F n g a d t s F n ij Inhoud Voorwoord Van d bstuurstafl Trugblik n vooruitblik activititn Niuwtjs n tips Intrnt n Facbook Inbraakprvnti En vilig n schoon bgin

Nadere informatie

Derde editie. onderbouw

Derde editie. onderbouw r z j i w mthod Drd diti ondrbouw ir! la f t m d o h t En m municrn mt n m Motivrn n lrn co modrn n h sc ti ak pr op t ch mthod gri Drd diti ondrbouw D mthod is vrdr ontwikkld n aangpast. Dat is t zin

Nadere informatie

Leiden Leadership Programme: Leiderschap in Praktijk

Leiden Leadership Programme: Leiderschap in Praktijk Lidn Ladrhip Programm: Lidrchap in Praktijk Programma 15.35 Vic Rctor Magnificu Ritj van Dam 15.45 Kort ovrzicht van ht programma door Sytk Midma 15.50 Informati ovr d Praktijkopdracht n Sminar door Nikol

Nadere informatie

Ajodakt. Rekenen. Cijferen Mix. Cijferen groep 8. Colofon. Zelfstandig werken. Antwoorden. Rekenen. Groep 8

Ajodakt. Rekenen. Cijferen Mix. Cijferen groep 8. Colofon. Zelfstandig werken. Antwoorden. Rekenen. Groep 8 Cijn Mix Ajokt Coloon Rknn Cijn gop Autus Mjnn vn Gmn Cokky Stolz ThimMulnho ontwikklt lmiln voo Pimi Onwijs, Vootgzt Onwijs, Bopsonwijs n Volwssnnuti n Hog Onwijs Zlstnig wkn Rknn Gop Antwoon Dit ntwoonokj

Nadere informatie

Sports Center. 22 juni 2011

Sports Center. 22 juni 2011 Titl procs: Klachtnblid Tilburg Univrsity Procsignaar: Ing Schprs Paraaf kwalititsfunctionaris Vrsi nr.: 2 Bsprokn mt: M.T. d.d. 13 april 2011 Vastgstld in M.T. d.d. 22 juni 2011 Pndragon d.d. 10 aug.

Nadere informatie

INHOUD. Inleiding Kwaliteit Onderwijs & Studiebegeleiding Faciliteiten & Communicatie VU-Imago

INHOUD. Inleiding Kwaliteit Onderwijs & Studiebegeleiding Faciliteiten & Communicatie VU-Imago N Z ES T U D I E. N Z ET E K MS T. T I J DV RÉ C H T EI N S P R A A K! U n v s t a S t u d n t n a a d v k z n g n2 0 1 4-V k n g s p o g a mmav U S INHUD Inldng Kwaltt ndwjs & Studbgldng Faclttn & Communcat

Nadere informatie

Derde editie. Tweede Fase. du français garan

Derde editie. Tweede Fase. du français garan r z j i w mthod Drd diti Twd Fas aîtris m n n o b n U! d D accor ti! du français garan Drd diti Twd Fas lrn voor d praktijk én succs op d xamns. Mt d niuw, drd diti van wrkn lrlingn daar nog dolgrichtr

Nadere informatie

Rechtsbijstandverzekering

Rechtsbijstandverzekering Rchtsbijstandvrzkring Ht kan hoog oplopn En uit d hand glopn ruzi mt d burn. En conflict mt uw wrkgvr. En lvrancir di zijn blofts nit waar kan makn. En huisbaas di ht nit zo nauw nmt mt ht ondrhoud van

Nadere informatie

b) Wat doe jij, als je stress hebt, om rustiger te c) Ben jij het eens met de stelling van Kim? a) Heb jij wel eens stress? Hoe voelt dat?

b) Wat doe jij, als je stress hebt, om rustiger te c) Ben jij het eens met de stelling van Kim? a) Heb jij wel eens stress? Hoe voelt dat? Gzondhid L ht atikl Kim ov anti-tl op pagina 3 van Kidwk. L ht atikl Kim ov anti-tl op pagina 3 van Kidwk. A B C L ht atikl Kim ov anti-tl op pagina 3 van Kidwk. 1) Kim ov anti-tl a) Hb jij ht wl n hl

Nadere informatie

Welke drie redenen kun je noemen voor het feit dat hun aantal in Zuid-Afrika achteruit is gegaan?

Welke drie redenen kun je noemen voor het feit dat hun aantal in Zuid-Afrika achteruit is gegaan? Rout B 1 Zwrtvotpinguïns Zwrtvotpinguïns zijn ngpst n ht wtrlvn. Doort hun kort vrn iht tgn lkr zittn, zijn z shrm tgn ht kou wtr. Bovnin hn z onr hun hui n ikk vtlg. Zwrtvotpinguïns mkn l uit vn volgn

Nadere informatie

Calamiteitenprotocol instellingen zorg voor jeugd, de gemeenten in de provincie Utrecht en de gemeenten Weesp en Wijdemeren

Calamiteitenprotocol instellingen zorg voor jeugd, de gemeenten in de provincie Utrecht en de gemeenten Weesp en Wijdemeren Calamititnprotocol instllingn zorg voor jugd, d gmntn in d provinci Utrcht n d gmntn Wsp n Wijdmrn Inliding Calamititn in d jugdhulp kunnn hlaas nit altijd voorkomn wordn. Z hbbn n grot impact op btrokknn

Nadere informatie

oefenbundel voor het tweede leerjaar

oefenbundel voor het tweede leerjaar ofbudl voo ht twd ljaa lihoud aad bo taal: pictogamm mdiëig Tijd voo Taal acct - Taal 2 taalbschouwig taal: lz schijv acctactivitit Tijd voo Taal acct - Taal 2 vijkig spllig: i, i mdiëig Tijd voo Taal

Nadere informatie

Docentenhandleiding. Voorkom het pesten door op jonge leeftijd het begrip pesten uit te leggen.

Docentenhandleiding. Voorkom het pesten door op jonge leeftijd het begrip pesten uit te leggen. Docntnhaliding Voorkom ht pstn door op jong lftijd ht bgrip pstn uit t lggn. st collga docnt INLEIDING Ht schoolpakkt. Door lid of vri t wordn van "" ontvangt u ht schoolpakkt n n aluminium bordj van "".

Nadere informatie

Maandag 13 januari 2014, week 3. Deze Nieuwsflits bestaat uit 6 pagina s. eze maand ben ik, Sjoerdtsje Pasma, waarnemend directeur op school.

Maandag 13 januari 2014, week 3. Deze Nieuwsflits bestaat uit 6 pagina s. eze maand ben ik, Sjoerdtsje Pasma, waarnemend directeur op school. Maandag 13 januari 2014, wk 3 z Niuwsflits bstaat uit 6 pagina s Van d dircti z maand bn ik, Sjordtsj Pasma, waarnmnd dirctur op school. Ik bn dirctur op CBS Rgnboog in Lns n bn op maandagmiddag aanwzig

Nadere informatie

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN MINISTERRAAD / Tk ^ " 'S GRAVENHAGE S7 - - ^ 3 1 MEI 19W ƒ / AAN: D M i n i s t r - P r s i d n t V o o r z i t t r van d Raad van M i n i s t r s Dinstondrdl; Ondrwrp:

Nadere informatie

Een uitgave van katholieke basisschool De Kinderarcke. Deze wordt eens in de twee weken verstuurd aan alle ouders.

Een uitgave van katholieke basisschool De Kinderarcke. Deze wordt eens in de twee weken verstuurd aan alle ouders. UIT DE SCHOOL GEKLAPT NUMMER 2 Dondrdag 18 sptmbr 2014 En uitgav van katholik basisschool D Kindrarck. Dz wordt ns in d tw wkn vrstuurd aan all oudrs. DE KOP IS ER AF Wat n zindrnd n inspirrnd bgin van

Nadere informatie

In figuur 5-1 zie je een afbeelding van de snelheidsmeter en de kilometerteller van een nieuwe auto.

In figuur 5-1 zie je een afbeelding van de snelheidsmeter en de kilometerteller van een nieuwe auto. Opgvn Vrkr In ht vrkr spln snlhi n krht n lngrijk rol. W zulln topssingn kijkn wrij voorl ook vilighi in ht vrkr n o zl komn. Opgv 1 In figuur 5-1 zi j n fling vn snlhismtr n kilomtrtllr vn n niuw uto.

Nadere informatie

vavo 2016/17 (certificate

vavo 2016/17 (certificate vavo 2016/17 gmn l A t z g t Vo o r i js w r d n O n Volwassn r n diploma w jaa in één of t vo, havo of vwo a vmbo-tl /m aarvan of dln d n). (crtificat mick (20) zakt voor zijn havo n koos rvoor t gaan

Nadere informatie

Bij de toepassing van de in paraplubestemmingsplan bedoelde ontheffing wordt verstaan onder:

Bij de toepassing van de in paraplubestemmingsplan bedoelde ontheffing wordt verstaan onder: HOOFDSTUK 2. REGELS PARAGRAAF 1 TOEPASSINGSREGELS Artikl 1 Topssingsrik Inin nit op gron vn nr plingn vn in ijlg 1 gnom stmmingsplnnn vrijstlling/onthffing kn worn vrln zijn urgmstr n wthours vog onthffing

Nadere informatie

dans kunst & cultuur Zuiderlicht pen College HUIS UITNODIGING 13 februari 2016 29 januari 2016 13 februari VAKKEN EN LESSEN ALLE VAKKEN EN LESSEN

dans kunst & cultuur Zuiderlicht pen College HUIS UITNODIGING 13 februari 2016 29 januari 2016 13 februari VAKKEN EN LESSEN ALLE VAKKEN EN LESSEN UITNODIIN OPN HUI 29 jauai Kal du Jadistaat 54 J ijgt i d st las hl vl va, di allmaal bij d odbouw ho. J it hiod. Ht is gllig school mt lu doct gllig ati gulda 1a J ijgt md mal p jaa appot j wodt da altijd

Nadere informatie

Van Contrafeytsel* tot Selfie

Van Contrafeytsel* tot Selfie Van Contrafytsl* tot Slfi *portrt, bltnis. Rubns Privé toont d allrmooist n mst intim portrttn di Rubns ooit gmaakt hft. D wrkn dindn als hrinnring, nt als foto s vandaag n bijna 400 jaar latr zittn dz

Nadere informatie

Zondag 13 maart 2016. Aanvang: 19.00 uur Regenboogkerk Epe Ontmoetingsdienst Thema: Wijs mij de weg

Zondag 13 maart 2016. Aanvang: 19.00 uur Regenboogkerk Epe Ontmoetingsdienst Thema: Wijs mij de weg Zondag 13 maart 2016. Aanvang: 19.00 uur Rgnboogkrk Ep Ontmotingsdinst Thma: Wijs mij d wg Voorgangr: Ds. A. M. van d Wtring Muzikal mdwrking: Chr. mannnkoor L o o f t d n H r O.l.v.: Frddy V l d k a m

Nadere informatie

Dit is wat de IVW u allemaal. oplevert

Dit is wat de IVW u allemaal. oplevert Dit is wt IVW u llml oplt D uitstk liggig i mtopoolgio Amstm jlg omstiti, it gbi hft l l zichzlf. Ht zij cht ms i ctif zij smwk, i succs mk. Voo zichzlf oo lk. Ht twk IVW splt i blgijk ol. E cti igig,

Nadere informatie

Nieuwsbrief Leerlingen. In deze nieuwsbrief. Schooljaar 2014-2015 Januari nr. 5

Nieuwsbrief Leerlingen. In deze nieuwsbrief. Schooljaar 2014-2015 Januari nr. 5 Niuwsbrif Lrlingn Vrbouwingsplannn Achtr d schrmn wordt hard gwrkt aan d vrbouwingsplannn voor d school. Inmiddls is r n Voorlopig Ontwrp vastgstld n is d omgvingsvrgunnig aangvraagd bij d gmnt. Indin

Nadere informatie

Tevens is op basis van het DO 2e fase een partiёle herziening bestemmingsplan Weusthag opgesteld. Deze is in procedure gebracht.

Tevens is op basis van het DO 2e fase een partiёle herziening bestemmingsplan Weusthag opgesteld. Deze is in procedure gebracht. SAMENVATTING RAADSVOORSTEL ZAAKNUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 1001631 Hstr, Paula RU-PS Jannk Oud Alink ONDERWERP Krditaanvraag uitvoring 2 fas projct Infra Wusthag AGENDANUMMER SAMENVATTING

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Corrctivoorschrift VWO 008 tijdvak wiskund B Ht corrctivoorschrift bstaat uit: Rgls voor d boordling Algmn rgls 3 Vakspcifik rgls 4 Boordlingsmodl 5 Inzndn scors Rgls voor d boordling Ht wrk van d kandidatn

Nadere informatie

Leer je paard beter begrijp. Zaterdag 20 mei Rotterdam

Leer je paard beter begrijp. Zaterdag 20 mei Rotterdam ! p o r g l o w Brik jou s n j i t r u Wor stanhomastrclass g a l s f o H T h m a: Lr j paar btr bgrijp n Zatrag 20 mi Rottram Togansprijzn Early bir tickts (-30%) Rgulir tickts Hofslag abonns (-25%) Durvrkoop

Nadere informatie

Inhoud. Uit de redactie. Inhoud / Uit de redactie. Schriftwerk / Woord van de voorzitter Als de Here het huis niet bouwt Vrij om te gehoorzamen

Inhoud. Uit de redactie. Inhoud / Uit de redactie. Schriftwerk / Woord van de voorzitter Als de Here het huis niet bouwt Vrij om te gehoorzamen Inhoud / Uit d dacti Inhoud Schiftwk / Wood van d voozitt Als d H ht huis nit bouwt blz. 3 Vij om t ghoozamn blz. 3 In ht vizi Hbbn Kkfabikn schoostnn blz. 4 Kapl t Luvn in d stigs blz. 6 En 1st induk

Nadere informatie

Kinderboekenweek. Wie heeft de gouden griffel gewonen? : Simon van der geest. Welk boek heeft de gouden griffel gewonen?

Kinderboekenweek. Wie heeft de gouden griffel gewonen? : Simon van der geest. Welk boek heeft de gouden griffel gewonen? Kindrboknwk Dit jaar vond d Kindrboknwk plaats van 7 t/m 18 oktobr. Dit hbbn w op school ook gvird. W haddn grot opning, waarbij Mstr Hans tw profjs voordd n w op ht lidj van Kindrn voor Kindrn gingn dansn.

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Maten omrekenen

Hoofdstuk 1 Maten omrekenen Hoostuk 1 Matn omrknn Opstap Enhn n hanig matn O-1a O-2a Ht gwiht van n puppy is 325 gram. Elln loopt 100 mtr in 15,3 sonn. D lngt van kantin is 27,3 mtr. D inhou van n pak mlk is 1,5 litr. En hoolarp

Nadere informatie

t J a g e r t j Nieuwsbrief van basisschool St. Hubertus, Jagerslaan 55, 5042 LJ Tilburg Nr 09 21 maart 2014

t J a g e r t j Nieuwsbrief van basisschool St. Hubertus, Jagerslaan 55, 5042 LJ Tilburg Nr 09 21 maart 2014 Nr 09 21 maart 2014 Tlfoon: (013) 4672792 -mail algmn: bs.hubrtus@xpctprimair.nl -mail dirctur: candid.kassls@xpctprimair.nl Intrnt: www.hubrtusschool.nl Kalndr: 24 mrt Studidag: kindrn vrij 25 mrt 26

Nadere informatie

Jongeren Stem. Wat speelt er? Wat zou jij kiezen? Inhoud. Interview burgemeester... 2. Wie zijn wij?... 2

Jongeren Stem. Wat speelt er? Wat zou jij kiezen? Inhoud. Interview burgemeester... 2. Wie zijn wij?... 2 Jongrn Stm Wat splt r? Wat zou jij kizn? Inhoud Bst lzrs, Intrviw burgmstr... 2 Wi zijn wij?... 2 En jugdkrant voor én door jongrn; zo mot ht zijn!... 2 Ho zit ht nu?... 3 Intrviws kandidatn... 4 Links

Nadere informatie

Opleidingen. AutoCAD Inventor Revit 3ds Max 2013/2 0 1 4. C Be

Opleidingen. AutoCAD Inventor Revit 3ds Max 2013/2 0 1 4. C Be 2013/2 0 1 4 Oplidingn Invnto Rvit 3ds Max TEC / CAD Collg HBO & MBO-Instituut 3xd Awa TEC/CAD Collg BV Kknbos 1018 B 6546 BA NIJMEGEN T 024 356 56 77 www.cadcollg.nl info@cadcollg.nl n 3x A d lux Bst

Nadere informatie

Een kind is meer dan taal

Een kind is meer dan taal po En kind is mr dan taal n rknn IEP Adviswijzr & IEP Eindtots Alls voor grop 8 Burau ICE D niuw gnrati totsn n xamns inhoudsopgav 4 Inliding Hoofd, hart én handn: n kind is mr dan taal n rknn alln. 5

Nadere informatie

Betalen voor parkeren gaat voortaan via sms!

Betalen voor parkeren gaat voortaan via sms! chnkn aan pcifik mobilititpoblmn in d tad/gmnt. Flxibilitit naa uitbiding Ht uitbidn van btalnd pakzon of ht vandn van gldig paktaivn of tijdn kan onmiddlijk in ht ytm aangpat wodn. D adggvn n d gldig

Nadere informatie

Kennismaking met Photoshop

Kennismaking met Photoshop Hoofdstuk Knnismaking mt Photoshop Hoofdstuk, ht bgin van onz boind tocht doorhn Photoshop. Waarschijnlijk was j tot nu to gwoon om mt programma s van Microsoft t wrkn. Z hbbn allmaal n zlfd look n fl.

Nadere informatie

CREA-ATELIERS. van de gemeentelijke. www.facebook.com/cultuurdienstlochristi. foursquare.com/jeugdlochristi

CREA-ATELIERS. van de gemeentelijke. www.facebook.com/cultuurdienstlochristi. foursquare.com/jeugdlochristi CREA-ATELIERS knutsln, tknn n kokn van d gmntlijk cultuur- n jugddinst www.jugdlochristi.b/cra www.facbook.com/jugddinstlochristi www.facbook.com/cultuurdinstlochristi www.uitmtvlig.b twittr.com/jugdlochristi

Nadere informatie

NIEUWSBULLETIN WOORD VOORAF

NIEUWSBULLETIN WOORD VOORAF lllll Jaargang 3 nummr 5 EEN NIEUW GEZIN VZW NIEUWSBULLETIN 5. A. NIEUWSBULLETIN WOORD VOORAF SPECIAAL ONDERWIJS SCHOOL Kind Inhoud Gzin 1. Woord vooraf 1. Schoolprstati - wlbvindn 2. Dri wgn, één dol

Nadere informatie

Producten voor thuis & tuin

Producten voor thuis & tuin Pouctn voo thus & tun laa schoo 2015 2014All pouctn won gmaakt oo llngn van ht Da Vnc Collg Paktkonws W wkn zon wnstoogmk. Mt opngst wot mataal voo ht makn van nuw pouctn gkocht. Nstkast Ht ksl s mt n

Nadere informatie

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Ondersteboven. 20 juli tot en met 28 augustus 2015

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Ondersteboven. 20 juli tot en met 28 augustus 2015 Zomrprogramma Buitnschools opvang Ondrstbovn KION Zomrtour 2015 Brikbaarhid in d vakanti T 024 348 07 30 E bsoondrstbovn@ kion.nl Graag vóór 9.00 uur afmldn 20 juli tot n mt 28 augustus 2015 Stor, ik kan

Nadere informatie

En wat gaan we doen? Vakantiewerking. Vakantiewerking. Geetbets. Geetbets 2014. l e. ppe n

En wat gaan we doen? Vakantiewerking. Vakantiewerking. Geetbets. Geetbets 2014. l e. ppe n En wat gaan w don? 30/6 30/6 04/07: Muzik n dans Zingn mt K3, dansn mt mvrouw d pauw, springn tot w r bij nr valln, bwgn, luistrn naar mooi muzikal sprookjs n vrtlln, fantasrn, musicals makn,... Vakantiwrking

Nadere informatie

cleantech Situering Eco2Profit

cleantech Situering Eco2Profit clantch Bdijvntinn Situing Eén van d kntakn van d Povincial Ontwikklingsmaatschappij Limbug is d uitbouw van n kwantitatif n kwalitatif aanbod van vstigingsuimt voo ondnmingn. Rds nkl jan schnkt POM Limbug

Nadere informatie

Poort, school voor havo en mavo

Poort, school voor havo en mavo Poort, school voor havo n mavo i t i b m a t m Voor lrlingn Voorbriding op n succsvoll lrloopbaan Wil j naar Poort, dan wil j latr naar ht HBO. Poort is n havo-mavoschool, di jou motivrt om naar ht HBO

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Bviligingshnok GBA Gmnt Brgmht 2011 Burgmstr n wthours vn gmnt Brgmht, Glt op rtikl 14 vn Wt gmntlijk sisministrti prsoonsggvns; Bsluitn vst t stlln Bhrrgling gmntlijk sisministrti prsoonsggvns 2011: Hoostuk

Nadere informatie

Wat maak jij morgen mee MBO Dier- verzorging

Wat maak jij morgen mee MBO Dier- verzorging j i j k a a Wat m m n morg MBO r i D g n i g r o z r v Morgn is gron bij AOC Oost Morgn is gron bij AOC Oost. En dat is maar god ook. W hbbn n gron wrld nodig, waarin jij n j omgving god kunnn lvn. Daar

Nadere informatie

Radio TV Design Museum in Haarlem herrijst uit as

Radio TV Design Museum in Haarlem herrijst uit as Politi bwijst laatst Uilskuikns zijn vog bij 13-3 - 2014 12 pagina's oplag 69.130 xmplan Radio TV Dsign Musum in Haalm hijst uit as Zi lds in dz kant DE HAARLEMMER Id donddag in uw bivnbus! D Haalmm vschijnt

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Thema s Trefwoord. Kalender. jaargang 10 - nummer 16-29 oktober 2015

Nieuwsbrief. Thema s Trefwoord. Kalender. jaargang 10 - nummer 16-29 oktober 2015 Niuwsbrif jaargang 10 - nummr 16-29 oktobr 2015 Thma s Trfwoord Wk 45 Thma: Arm n rijk D proft Amos zit ho in ht noordn van ht land d arm mnsn stds armr n d rijkn stds rijkr wordn. Dat vrschil zorgt voor

Nadere informatie

DE MOOISTE WOONWINKEL

DE MOOISTE WOONWINKEL COLLECTIEKRANT NAJAAR 2014 Thuis in j huis! DE MOOISTE WOONWINKEL Twnt pogamma Zi pagina 3 BELEEF DE WARMTE THUIS MET DE KNUSSE WOON WEKEN! Shann Lux lifstyl stol Shann, lvbaa in divs stof-, ldkwalititn

Nadere informatie

Brochure. Laat de natuur je weerstand versterken! DIGESBIOSE - ECHINABELL TECHOMIN - TUSSABELL - SALVIABELL

Brochure. Laat de natuur je weerstand versterken! DIGESBIOSE - ECHINABELL TECHOMIN - TUSSABELL - SALVIABELL INFO Brochur Laat d natuur j wrstand vrstrkn! DIGESBIOSE - ECHINABELL - TECHOMIN - TUSSABELL - SALVIABELL Digsbios n Echinabll: ht dubbl wapn voor j immunitit Laat d natuur j wrstand vrstrkn! i n god wrstand

Nadere informatie

Voorwoord. Daarna zitten komende twee maanden net als altijd boordevol megaleuke activiteiten met voor elk wat wils.

Voorwoord. Daarna zitten komende twee maanden net als altijd boordevol megaleuke activiteiten met voor elk wat wils. Voorwoord Bst oudrs, ldn n sympathisantn D dagn wordn kortr, donkrdr n koudr maar nits dat ons wrhoudt om r dz maandschors opniuw stvig voor t gaan. Hlaas motn w dz maandschors wl startn mt n dagj vrijaf.

Nadere informatie

Hierbij de Stijl Nieuwsbrief van september. Elke maand wordt de nieuwsbrief verstuurd Deze verschijnt in de laatste week van de maand.

Hierbij de Stijl Nieuwsbrief van september. Elke maand wordt de nieuwsbrief verstuurd Deze verschijnt in de laatste week van de maand. Bst Stijlldn, bst Oudrs Hirbij d Stijl Niuwsbrif van sptmbr. Elk maand wordt d niuwsbrif vrstuurd Dz vrschijnt in d laatst wk van d maand. Waarom n niuwsbrif? Als stijlmstrs vindn w ht blangrijk dat alls

Nadere informatie

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel Oplidingsplan Opliding : ICT- n mdiabhr Crbo opliding : 95320 Uitstroomdiffrntiatis : Ntwrkbhrdr (vrkort) Crbo uitstroom 95323 Cohort : 2014-2015 Nivau : 4 Lrwg : BOL Locati : Almlo, D Sumpl Ho zit j opliding

Nadere informatie

Joodse S.G.Maimonides 1 oktober 2015 Amsterdam

Joodse S.G.Maimonides 1 oktober 2015 Amsterdam Joods S.G.Maimonids 1 oktobr 2015 Amstrdam Examnrglmnt MAVO 2015-2016. D dirctur van d Joods Scholngmnschap Maimonids t Amstrdam, daarto gmandatrd door ht bstuur van d Stichting Joods Scholngmnschap J.B.O.,

Nadere informatie

herkennen herkennen fsdfdsfdssfdq

herkennen herkennen fsdfdsfdssfdq hrknnn hrknnn hrknnn fsdfdsfdssfdq : n t s p op h s k Wor h n k r h o? n t s p j 1 hrknnn rknnn DOELGROEP WAAR EN WANNEER? INHOUD DUUR All liding Op SB s, gwstavondn, Workshopwknd, nz. Dri ondrdln: pstn

Nadere informatie

Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging

Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging Anvrgormulir Prsoonsgonn Bugt Vrplging n Vrzorging DEEL 3: Bugtpln Dit ugtpln wort oor vrzkr o wttlijk vrtgnwoorigr ingvul. 1 (En tolihting op ht ormulir stt in ijlg) 1. Grssr Dit ormulir is stm voor:

Nadere informatie

Voorkom forse inkomensterugval bij arbeidsongeschiktheid met WIA aanvullende verzekeringen

Voorkom forse inkomensterugval bij arbeidsongeschiktheid met WIA aanvullende verzekeringen km fs nkmnstgval bj abdsngschkthd mt W aanvllnd vkngn lgmn nfmat s bstmd v wkgvs n wknms d gaag m wlln wtn v d aanvllnd W vkngn n d bch lst wlk nadlg gvlgn d Wt nkmn n bd (W) v ht nkmn van wknms kan hbbn

Nadere informatie

SPIder. P I Koerier. d e. ! Redactioneel

SPIder. P I Koerier. d e. ! Redactioneel wot gsponso oo: Koi Mi 2002 www.st-spi.nl! Ractionl Ht st kwataal van 2002 ligt alw acht ons. n ht vschit n hoplijk vlblovn stant van 2002. Als st in i gval n vnmnt om naa uit t kijkn, ht vijf jaacongs

Nadere informatie

De pe lletketel. De pelletketel. PiccoPELLO. Efficïent en spaarzaam verwarmen met houtpellets. spaarzaam verwarmen met houtpellets.

De pe lletketel. De pelletketel. PiccoPELLO. Efficïent en spaarzaam verwarmen met houtpellets. spaarzaam verwarmen met houtpellets. D p lltktl D plltktl PiccoPELLO Efficïnt n spaarzaam vrwarmn mt houtpllts spaarzaam vrwarmn mt houtpllts Gproducrd door Vrwarmn mt houtpllts vrmindrt ht - broikasffct. Ht vrbrandn van pllts is CO2 nutraal

Nadere informatie

Cocreatie als samenwerkingsmodel binnen het onderwijs

Cocreatie als samenwerkingsmodel binnen het onderwijs Cocrati als samnwrkingsmodl binnn ht ondrwijs Ondrwijscongrs Surinam 2013 Grt van dn Brink Vrplgkundig n Gzondhidswtnschappr Nijmgn Cocrati Hogschool Studnt Cocrati Ziknhuis Radboud Inhoud/ zorg Hogschool

Nadere informatie

Machten. Inhoud Machten

Machten. Inhoud Machten Mchtn Inhoud Mchtn Mchtn n mchtsvrhffn Evn n onvn mchtn Vrmnigvuldign vn mchtn Dln vn mchtn Mcht vn n mcht Mchtn vn productn 7 Mchtn vn rukn Sustiturn vrvngn vn n lttr door n gtl Wortls n mchtn mt grokn

Nadere informatie

Oefenopgaven Schoolexamen 1 Scheikunde 6 VWO 1/5

Oefenopgaven Schoolexamen 1 Scheikunde 6 VWO 1/5 Ofnopgavn Schoolxamn 1 Schikun 6 VWO 1/5 Hoofstuk 10 nrgi n vnwicht 1 Eén van ractis i plaatsvint in n zwavlzuurfabrik, is racti tussn zwavlioxi n zuurstof uit lucht. Hirbij wort zwavltrioxi gvorm. All

Nadere informatie

TOPBUYERS PUBLIEK. I n k o o p p a r t n e r m e t v NUMMER 39 JAARGANG 5

TOPBUYERS PUBLIEK. I n k o o p p a r t n e r m e t v NUMMER 39 JAARGANG 5 JAARGANG 5 NUMMER 39 TOPBUYERS PUBLIEK Wij lvrn Inkoo/Aanbstding scialistn o idr gbid binnn d ublik sctor. Sinds 2002 bouwn w aan n databas waarin w Inkoo/Aanbstding scialistn rgistrrn. Door middl van

Nadere informatie

LEERJAAR 3 MUZISCHE VORMING

LEERJAAR 3 MUZISCHE VORMING VOORBEELDMATERIAAL HOEKENBOX LEERJAAR 3 MUZISCHE VORMING P. 02-03 Bldopvoding STOELEN D lrlingn ontwrpn n stol voor n figuur uit n sprookj. P. 04-05 Dramatisch Spl TABLEAU VIVANT mt KEITH HARING D lrlingn

Nadere informatie

Hoofdstuk 6 Machtsfuncties. Kern 1 Even en oneven exponenten. 4VWO B, uitwerkingen Hoofdstuk 6, Machtsfuncties1

Hoofdstuk 6 Machtsfuncties. Kern 1 Even en oneven exponenten. 4VWO B, uitwerkingen Hoofdstuk 6, Machtsfuncties1 VWO B, uitwrkingn Hoostuk, Mahtsuntis Hoostuk Mahtsuntis Krn Evn n onvn ponntn a Ht gwiht van kuus staat uit ht gwiht van rin. Er zijn rin. Als ri r m lang is, an wgt ir ri 0, r gram. Ht total gwiht wort

Nadere informatie

Welkom. Inhoud. Groevenbeek. Welkom 3. Begeleiding 16. Groevenbeek in schema 4. Kwaliteit 18. Aanmelding en toelating 19

Welkom. Inhoud. Groevenbeek. Welkom 3. Begeleiding 16. Groevenbeek in schema 4. Kwaliteit 18. Aanmelding en toelating 19 Informatigids 2O14 Wlkom Elk lrling in grop 8 van d basisschool mot n hl blangrijk kuz makn. Naar wlk school ga j hirna? En naar wlk ondrwijssoort? Vl lrlingn vindn ht bst lastig om t kizn. Daarom willn

Nadere informatie

Gelijknamige breuken kun je eenvoudig bij elkaar optellen of van elkaar aftrekken:

Gelijknamige breuken kun je eenvoudig bij elkaar optellen of van elkaar aftrekken: Brukn optlln n ftrkkn Vrknnn Opgv 1 Ton n Hns stlln smn n grot pizz. Ton t d hlft vn d pizz op, Hns t 3 dl vn d pizz. 8 Wlk dl vn d pizz tn z smn op? Wlk dl vn d pizz t Ton mr op dn Hns? nm: Imgs/R1003.jpg

Nadere informatie

Key performance indicatoren 2014

Key performance indicatoren 2014 Ky prformanc indicatorn 1 Ggvns volgns ht EPRA rfrntistlstl Primtr D ggvns wordn brknd op basis van d informati waarovr Cofinimmo als ignaar n Cofinimmo Srvics als bhrdr van haar vastgodpark bschikkn.

Nadere informatie

BCA.ALG.2015 Algemene Voorwaarden

BCA.ALG.2015 Algemene Voorwaarden BCA.ALG.2015 Algmn Voorwaarn Inhousopgav I Algmn Gronslag artikl 1 Onzkrhisvrist artikl 2 Dfinitis artikl 3 II Omshrijving van kking Dkking artikl 4 III Prmi n voorwaarn Prmibtaling artikl 5 Wijziging

Nadere informatie

Risico-inventarisatie Veiligheid NSO

Risico-inventarisatie Veiligheid NSO -invntarisati Vilighid NSO Urgnti c Entr Kind valt doordat ht nit bij d trapluning kan Acti / Maatrgln (of aangvn dat ht nit van topassing is) B.v. huisrgls Kind valt doordat d trapluning nit g vastzit

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv

Noordhoff Uitgevers bv a Statistik Ongvr 6 miljon guln at is ruim miljar guln. 0 kg marihuana in 99 is onwaarshijnlijk winig. Zkr vrglkn mt anr jarn. D juist waar is 9 0 7 9 6. In 99 is r voor ruim 07 miljon guln onrshpt. Dit

Nadere informatie

Ma. 17-3 Ma. 24-3 2 e paasdag. Di. 11-3 Di. 18-3 Di. 25-3. Woe. 19-3 Opening vernieuwde school. Do. 20-3 Do. 27-3

Ma. 17-3 Ma. 24-3 2 e paasdag. Di. 11-3 Di. 18-3 Di. 25-3. Woe. 19-3 Opening vernieuwde school. Do. 20-3 Do. 27-3 Niuwsdruppls Maart 2008 Ma. 3-3 Schoolarts hl dag Ma. 10-3 prsonlsvrgadring Ma. 17-3 Ma. 24-3 2 paasdag Ma. 31-3 Di. 4-3 Voorlichtingsavond 'alcohol' voor oudrs gr.8 gn doorgang vanwg lag animo Di. 11-3

Nadere informatie

Budgetplan Persoonsgebonden budget AWBZ Vergoedingsregeling persoonlijke zorg

Budgetplan Persoonsgebonden budget AWBZ Vergoedingsregeling persoonlijke zorg Budgtplan Prsoonsgbondn budgt AWBZ Vrgodingsrgling prsoonlijk zorg 1. Mijn prsoonlijk ggvns Achtrnaam aanvragr: Gboortdatum: BSN: - - 2. Mijn indicati Ik bn gïndicrd voor vrblijf. Mijn indicati is ZZP

Nadere informatie

RAADSBESLUIT. 1047311 Wildemors, Chantal SAM-MO Erik Lievers. Tarievenverordening sportaccommodaties 2015

RAADSBESLUIT. 1047311 Wildemors, Chantal SAM-MO Erik Lievers. Tarievenverordening sportaccommodaties 2015 RAADSBESLUIT ZAAKNUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 1047311 Wildmors, Chantal SAM-MO Erik Livrs ONDERWERP Tarivnvrordning sportaccommodatis 2015 DE RAAD VAN DE GEMEENTE HENGELO BESLUIT: Vaststlln

Nadere informatie

Hoeveel warmte heb je nodig om een stof op te warmen? Water is erg geschikt om warmte in op te slaan?

Hoeveel warmte heb je nodig om een stof op te warmen? Water is erg geschikt om warmte in op te slaan? 1 Wrmtr. Oprht 1.1 Hov wrmt h j noig om n stof op t wrmn? =,5 5,= 1,1 1 = 1 15= 6, 1 1 1 T = T = =,9,1 18, 1 = 1, 9 kg 9 Opgv 1. Wtr is rg gshikt om wrmt in op t sn? Om 1 kg ijs 1 op t wrmn h j 6 noig.

Nadere informatie