De activiteiten van SPIder worden gesponsord door financiële bijdragen van:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De activiteiten van SPIder worden gesponsord door financiële bijdragen van:"

Transcriptie

1 Dz Koi bvat vlli infomati voo mtik lifhbb. Ht NEMA stlt zich voo aan ht publik n hoopt op n nauw samnwking in pocsvbting. D wkgop mtikn hft n bijnkomst ov Quantitativ Risk Managmnt. V vaagt acti nog aanacht voo vagnlijst van Hans assnbug ov vijgavcitia i voig Koi p abuis zijn wggvalln. D plnai sssi wot op 10 junil vzog in zaal Bologna in Utcht, mt als onwp: Ov gns pocsvbting buitn ontwikklafling. W inign z actionl mt n ingn opop: Blijf kopij stun. Wij agn van pocsvbtaas uit om mt n vhaal t komn on tailoing, achitctuu of -usabl softwa. Maa ook min van pocsvbtaas motn blijvn schijvn: chijf ov uw vaingn mt ht implmntn van, want is bviningn kunnn ons hlpn ons ign vak t pofssionalisn. Uw kopij voo komn Koi (vschijningsatum bgin sptmb) is wlkom tot n mt 11 augustus Voo atikln, avtntis n aanmling van vnmntn voo agnaubik kunt u contact opnmn mt acti Ractionl... 1 Van ht bstuu... 1 En kot schts van Nsma... 2 Using Runancis to Fin Eos... 3 Vagnlijst m.b.t. optimal vijgavstatgi mt btkking tot softwa pouctn... 4 lnai sssi 10 juni: Ov gns pocsvbting buitn ontwikklafling... 5 Wkgopn... 6 Wkgop Mtikn... 6 Wkgop in klin oganisatis... 6 Wkgop nvoingsstatgiën... 6 Wkgop ntgal statgiën maakt oostat... 6 Wkgop Tstpocsvbting &... 7 Niuwsbichtn... 7 Tstcaiè: EB actition... 7 Automatisch inspctipocs... 7 Evnmntnkaln... 7 Colofon... 8 Doo Cs Michilsn, tichting Eén van activititn i momntl vl tij n aanacht van ons vgt is ht oganisn van jaalijks confnti. Dz staat nu gplan voo 23 ptmb aanstaan. n wktitl i w gbuikn, staat ht woo innovati cntaal. Dit is nit zon n; w zin vaak at ht wkn aan ht softwa pocss cht tgnov ht cativ, schppn pocss wot gposition. n paktijk lopn z pocssn altij paalll n zal vootun gbalanc won tussn n n an. n plaats van ht blang van ht cativ pocs vootun bovnaan t zttn, bit ht wkn aan pocsvbting op millang n lang tmijn juist m uimt hivoo oo outinmatig activititn fficiënt n ffctiv uit t von. n figuu hion wot op n stk vnvouig mani wggvn ho vling van ht wk ov n bpaal pio kan vlopn. Hibij is n gov inling gmaakt in 4 typn activititn: nit-pouctif (il), c- D activititn van won gsponso oo financiël bijagn van: Kza.nl Atosoigin.com Q-goup.nl ogti.nl

2 atif, hstl-wkzaamhn (cost of non-quality) n guli outinmatig wk. Ht is an wl van blang om pio i noozaklijk is als invsting (ontwikkln van bnoig ocumntati, taining, uitolln n onstunn), zo kot moglijk t latn un, alvons mkba ffctn t kijgn. W zijn momntl on om ht pogamma voo confnti samn t stlln mt vaingn n iën i mt nauk op z aspctn ingaan. 100% 80% 60% 40% 20% 0% jan Wkvling invstingspik il cativ cost of non-q outin ma may Afgzin van n aantal intssant vaingn uit inusti n uit ht bank- n vzkingswzn, zijn w g vhugt at Jns as van ht Blgisch bijf 2B bi gvonn is om als kynot spak op t tn. Jns hft inmils samn mt zijn mwks n inukwkkn tackco opgbouw als ht gaat om vantajctn, innovatimanagmnt, n aaaan glat onwpn. Zijn stllingn (o.a. Vgt j klant als aanbvling voo R&D oganisatis) zulln zk uitnoign tot nankn. Daanaast is Jns n bzil psntato n zal hij gmon flink in bwging zttn. Zoa st van ht pogamma vast vomn bgint t kijgn zulln w it zk ook via Koi latn wtn. Onz olstlling, zoals altij is, om n zo goot moglijk gop gïntssn t bikn oo op onz jaalijks confnti, maa ook op plnai sssis boin, paktisch n nuttig vaingn mt lkaa t ln. W gaan van uit at u als li van z booschap in uw omgving zult uitagn. Gaag tot zins op één van onz bijnkomstn! Doo Hny ts, sctais NEMA D NEMA (Nlans oftwa Mtikn Gbuiks Oganisati) is al bijna 14 jaa actif op ht gbi van ontwikkling n topassing van softwa mtikn. Omat vschilln aakvlakkn zijn tussn pocsvbting n topassing van softwa mtikn lk jul sp nov ht ons als NEMA go om onz vniging nog ns on aanacht van t bngn. D tm softwa mtikn gbuikn w binnn NEMA om all mtingn aan t uin aan softwapouctn n/of CT-pojctn, mt als ol softwaontwikkling, -onhou n -xploitati bt bhsbaa t makn. oftwa mtikn won vooal togpast op ht nivau van oganisatis (bijv. CT aflingn) n pojctn. Aanvanklijk ston vooal functipuntanalys (FA) in blangstlling, n tchnik om op n latif nvouig n inzichtlijk mani omvang n complxitit van n gautomatis systm uit t ukkn in gtalln. Mt bhulp van FA kan pouctivitit van T pojctn won bpaal n kunnn vvolgns ook bgotingn won gmaakt. D oo NEMA ontwikkl ichtlijnn voo FA zijn inmils n algmn kn stanaa. Daanaast zijn in afglopn jan vschilln hanbokn ontwikkl om mt bhulp van o.a. FA kostn t bgotn van softwaontwikkling, maa ook van onhou n xploitati. Rcntlijk is aaaan nog togvog n mtho om al in n vogtijig staium in ht systmontwikklingstajct ht aantal functipuntn t kunnn bpaln. Dit kan op n aantal manin, afhanklijk van op at momnt bschikba infomati. NEMA hft inmils blik vuim naa softwa mtikn in ht algmn. En van onz wkgopn hft, in samnwking mt ht GA (Gnootschap van nfomati Achitctn), n vknnn onzok uitgvo n mst vookomn sootn n matn in kaat gbacht. En an wkgop onzokt ho vschilln mtikn togpast kunnn won in cnt tchnikn voo systmontwikkling. Daabij wot sins nig tij samngwkt mt n twtal univsititn. NEMA zogt voo knnisopbouw n uitwissling voo n tussn ln. Dit gbut zoals uit ht voogaan blijkt o.a. oo mil van wkgopn i conct pouctn zoals hanbokn oplvn. Om contactn tussn ln t bvon zijn tw confntis p jaa. Ook nit-ln kunnn lnmn aan onz wkgopn n confntis. Onz olgop: in in Nlan i vanuit zijn of haa bopsuitofning wkt mt oftwa mtikn. M conct valt t nkn aan T manags, pojctlis, bgotings- n planningsspcialistn, kwalititsmanags, auitos, T contolls. NEMA wkt mt ivs an vak-/ bopsoganisatis samn. NEMA nmt ook l aan voig jaa opgicht TB-oganisati, n goin samnwkingsvban waain vooal paktisch vomn van samnwking won gzocht. Vmlnswaa is v nog samnwking mt BG, n intnational oganisati i zich icht op ht vzamln van pojctggvns waam bnchmaks won samngstl.

3 M infomati is t vinn op Natuulijk zijn w ook gaag bi ht n n an to t lichtn, onz knnis t ln n m t nkn ov ontwikklingn n vaagstukkn op ons vakgbi. En bicht of tlfoontj ) is volon. Doo Nils Malotaux, n voig koi ston n atikl van Rix Gonboom mt als titl: Nw tuy howing Opn ouc Mol oucs High Quality oftwa, op basis waavan mn zou kunnn mnn at Opn ouc softwa, mt als bkn voobl Linux, high quality softwa is, althans high quality an Clos ouc softwa. Dat is bst moglijk. Maa at in Linux ook wl glijk allli fctn zijn gvonn, i soms zlfs aangvn at co nit gtst kan zijn, blijkt uit n intssant stui i bschvn staat in n pap Using Runancis to Fin Eos, at is t vinn op D schijvs kwamn op ht i at ognschijnlijk unant co vaak nit unant co is, maa juist n aanwijzing is at n fout is gmaakt. Dit zijn foutn i oo nomal tsts vaak nit won gsignal. Om it t vifiën ontwipn z vi tsts om unant co op t spon, n analysn n pfctionn z sultatn. Omat z zich al tw jaa bzig hiln mt Linux bugs han z n go fntibasis om sultatn m t vglijkn. Linux was ook n go kaniaat omat ht n goot systm is (z chcktn 1,6 M gls co), omat ht vl wot togpast n omat oo allli lin aan is gwkt, zoat us allli pogamm-stijln in t vwachtn zijn. D vi tsts wan volgn: o mpotnt opations. Dit zijn statmnts zoals: (x = x), (x / x), (x x), of (x & x). Mn von 10 gvalln, waavan 7 foutn aan ht licht bachtn. Op 3 plaatsn was bwking coct. o Runant assignmnts. Hivan is spak als vaiabln n waa kijgn togkn, i vvolgns nooit wot gbuikt. Mn von bijna 2000 gvalln, waavan 155 wn onzocht. Daavan blkn 83% inaa op cht foutn t bustn. Extapoln kan mn us vwachtn at nog uim 1500 foutn oo z tst gvonn kunnn won. o Da co. Da co uit mstal op co i wl glijk oolopn zou motn kunnn won, maa oo n fout

4 nooit bikt wot. Dz tst appot 92 gvalln, waavan bij 70% inaa foutn wn gvonn. o Runant conitionals. Dit btft bijvoobl loops i onbol slchts éénmaal oolopn won, if statmnts mt n coniti i altij tu of fals is, of cass i nit vóó kunnn komn. Ht wijst in vl gvalln op tè fnsif pogammn, htgn wijst op slcht bgpn co. lcht bgpn co hft w n vgoot isico op foutn. Mt z tst wn n aantal siuz foutn gvonn, i mt tstn zomaa nit gvonn won. En van z foutn blijkt momntl nog sts in Linux t zittn. D tst von zo n 200 siuz foutn. Op basis van statistisch colati mt ggvns van oo an onzokn in Linux gvonn foutn, tonn schijvs vvolgns aan at mt bschvn unanti-tsts inaa mouls mt n vhoog isico op wklijk aanwzig foutn kunnn won opgspoo. Vvolgns wot bhanl ho unancy chcks zlfs spcificatifoutn n -tkotkomingn aan ht licht kunnn bngn. Mn von hioo zlfs n scuity hol in Linux. Tnslott won compils n chcks bcommntaië in ht licht van gvonn sultatn. Mn alist zich nu bijvoobl at n optimizing compil i a co limint misschin nit zo n go i is n at compil a co juist zou motn signaln. n hun conclusi mkn schijvs op at vl onvwacht foutn wn gvonn, at unantis wijzn op vwaing of onkun bij pogammus, mt aabij bhon isico s, n at mn z mtho kan gbuikn om t kizn wlk onln van n systm go kaniatn zijn voo n auit. Doo n vgissing van acti is onstaan vagnlijst nit opgnomn gwst in voig Koi. Hans assnbug vot naast zijn zaklijk wkzaamhn n pomotionzok uit aan Rijksunivsitit van Goningn on supvisi van pofsso Egon Bghout. n it onzok wot onzocht wat n optimal vijgavstatgi mt btkking tot softwa pouctn is. n st fas van ht onzok is n aantal vknnn cas stuis uitgvo in zowl Nlans als Zwitss oganisatis. Dz cas stuis han tot ol nzijs inzicht t kijgn in wijz waaop vijgavpocssn plaatsvinn n anzijs wlk poblmn zich hibij vooon. D sultatn van z cas stuis won gbuikt om t komn tot n concptul mol, at in lat in paktijk zal won gvali. Binnnkot zal ov uitkomstn van z cas stuis won gpublic. Ht lijkt ons cht ook aaig Uw mning t vagn btffn n aantal stllingn mt btkking tot it onwp. D sultatn van z nquêt zulln in volgn iti van Koi won gpublic. Wij zijn z bniuw naa Uw mning. Ht invulln van z nquêt n ht gvn van actis won z op pijs gstl. All inzns zulln mils n lktonisch niuwsbif gatis op hoogt won ghoun van v ontwikklingn binnn it onzok. Naam:... Oganisati: : Totaal m onns 2: Gotnls m onns 3: Nutaal 4: Gotnls m ns 5: Totaal m ns X: Gn mning N. tlling Antwoo 1 D vijgavcitia van n X pojct motn hli won uit n go gfini businss cas. 2 Vschilln pojctaltnativn motn won gëvalu aan han van gpioit vijgavcitia. 3 Vschilln achitctuualtnativn motn won gëvalu aan han van gpioit vijgavcitia. 4 Ht spcificn van btouwbaahi als n nit-functionl is op pouctnivau mot lin tot aanpassing van ontwp- n cogls op componntnivau. 5 Ht spcificn van onhoubaahi als n nit-functionl is op pouctnivau mot lin tot aanpassing van ontwp- n cogls op componntnivau.

5 N. tlling Antwoo 6 Ht kwantificn van pouct btouwbaahi mot gschin oo op basis van gvonn foutn tijns pouctontwikkling voospllingn t on ov ht stn aantal foutn. 7 Ht kwantificn van pouct onhoubaahi mot gschin oo op basis van scnaio s impact van tokomstig uitbiingn t bpaln. 8 Ht nmn van n bsluit tot vijgav is n conomisch bsluit, waabij gmaakt n nog t vwachtn kostn motn won afgzt tgn vwacht opbngstn. 9 n ht nmn van ht bsluit tot vijgav motn zowl kot tmijn als lang tmijn ffctn won mgnomn. 10 Ht nmn van n bsluit tot vijgav int uitsluitn t gschin op basis van fitn n nit op basis van moti. U kunt Uw acti opstun p naa of faxn naa U kunt nquêt tvns bantwoon op (ofssional vics -> Rsach). Dank voo uw mwking! Hans assnbug laats: zaal Bologna, Utcht nfo: Aanmling: ctaiaat tichting tl.: , fax: mail: (oftwa ocss mpovmnt) wot mstal gassoci mt vbtingn in ontwikklpocssn van niuw pogammatuu. blijft aam vaak bpkt tot T ontwikkloganisati. n paktijk is it cht slchts n bpkt l van wat zich afsplt in n T-oganisati. Naast ontwikkling van niuw softwa wot ook softwa onhoun, aangpast aan niuw isn vanuit klant of ins omgving of aan niuw ontwikklingn in Ttchnologi. Voo z activititn is nu ook n ign mol ontwikkl, Application vics Libay. Binnn vl T-oganisatis vinn ook bhactivititn plaats, vlal ingicht op basis van TL-pocssn. D aansluiting tussn ontwikkl- n bhactivititn is aabij vaak nit uitgwkt. Ook op it gbi wot inmils gns ovgstokn, o.a. oo niuw vsi van ht W mol (W mat Dlivy Managmnt), waain n gïntg kijk op ontwikkling n bh wot ggvn aan han van CMM, TL n RNCE2. Tnslott hft ook Bill Gats zich op it gbi gwaag n n pocss famwok (incl. vbtingsaanpak) ontwikkl voo bhpocssn in (Winows)- bhoganisatis, ht MOF. Kotom: n gnog om ns ov gnzn van ontwikklafling t gaan kijkn n t achthaln wat pocsvbtmolln uit an sgmntn ons t bin hbbn n waa z aansluitn op of juist vschilln mt vtouw -molln Ontvangst & koffi Wlkomstwoo n mlingn W M mat Dlivy Managmnt, Mak van Vln MOF: Bill Gats aanpak van bhpocssn, Ruolf Lifs auz mt boojs AL: Application vic Libay, Dick Costis spcial, BM Uithoon luiting, mt glgnhi tot napatn

6 Op 20 mi as komt wkgop mtikn w bijn. Aanvang 16:00. Dz k zijn w t gast bij QM Mtic Consult t Bukln. Voo tails zi wbsit. Ht thma van avon is Quantitativ Risk Magagmnt. Risico's zijn n biging voo ht slagn van pojctn. Als isico's tijig onkn won, kunnn passn maatgln won gnomn om isico's t vklinn n aam kans op n succsvoll afoning van ht pojct t vgotn. Vlal zijn t vl isico's om z allmaal aan t pakkn. Glukkig zijn nit all isico's vn blangijk: ht inschattn n wgn van isico's is us van blang. D gootst aanacht mot op gootst bigingn zijn gicht. Bovnin kan bij n juist inschatting van isico's bt won afgwogn of kostn van pvntiv maatgln opwgn tgn t vwachtn batn. Na n thotisch inliing waain al z aspctn aan bo komn is uimt voo ht uitwissln n opon van vaingn aan han van n paktijkvoobl. Wil j mon, ml j an aan bij Nils Malotaux, Contactpsoon: Hans Vonk tl.: , fax: D wkgop kan altij, us ook ht komn jaa, niuw ln gbuikn. Vooal ln afkomstig uit klin oganisatis, i binnn wkgop op n infoml wijz hun situati kunnn totsn aan paktijkvaingn van ann. Kom halv ns vijblijvn knnismakn tijns n of tw bijnkomstn. D bijnkomstn in 2003 zijn (voolopig) gplan op: onag 5 juni insag 16 sptmb insag 4 novmb onag 11 cmb Lokatis won nog na bkn gmaakt, tijn van uu. Na infomati ov wkgop is t vkijgn via -wbsit, on Woking goups. Contactpsonn: G Fisch, tl , n Tju Naus, tl: , -mail: D Wkgop nvoingsstatgiën icht zich in uim zin op all facttn i t makn hbbn mt ht invon van niuw wkwijzn. Blangijk aspctn zijn aabij ht ln van vaingn n mningn, ht bin van n klankbo voo ht bspkn van iën n poblmn n ht volgn van niuw ontwikklingn op ht gbi van. Ht pincip "haln èn bngn" is één van blangijkst knmkn van onz wkgop. D volgn ata staan gplan: 3 juni; Ruwijk; ogti 2 sptmb 28 oktob 2 cmb Voo onwpn van 2003 vwijs ik gmakshalv naa: tab "bijnkomstn". nin j gïntss bnt in n knnismaking mt onz wkgop nm an contact op mt Ané Hijstk. Contactpsoon: Ané Hijstk tlfoon: ; mail: Ht thma (o aa) voo bijnkomstn in ht komn jaa zal zijn: "How to ach 15% lss with (Managmnt mol) X? Hibij wot nauk glg op ht mol én op vooln in Tij, Gl n Kwalitit voo n oganisati mt bhulp van n kwalititsmol. n komn bijnkomstn willn w v ingaan op togvog waa (tun on invstmnt) van pocsvbting n kwalititsmolln. Hito bspkn zal i bijnkomst n mol cntaal staan, volgn molln zulln o.a. won bspokn: Application vic Libay (AL) bit n famwok voo application managmnt at gstol is op bst pactics van pofssionals mt janlang vaing (zi ook Lif Cycl Enabling (LCE) hft tot ol om voo applicati-ignaa applicatis optimaal af t stmmn op bijfspocssn; T vic CMM, n goimol voo svic managmnt pocssn; T Balanc co Ca; Managmnt of Chang; DDM; ( lijst zal nog won aangvul). D wkgop komt bijn op insag 1 juli, 2 sptmb n 4 novmb 2003, tlkns van uu tot cica uu (ata nog on voobhou). Niuw ln voo onz wkgop zijn nog sts wlkom, us bn j gïntss in bovnstaan onwpn n wil j hiov mpatn, wil j hiov its ln of j vaingn hiov ln mlt j an aan voo z Wkgop, via wbsit of voozitt Maio van Os. Contactpsoon: Maio van Os Tl.: mail:

7 D wkgop Tstpocsvbting & is actif op ht b gbi van tstn n vbtn. Waabij kloof tussn ontwikkln n tstn gicht wot oo intnsiv knnisovacht tussn pofssionals. Contactpsoon: Dé Robbn mobil: n n bijag is Eik van Vnaal inggaan op tstctificati n ht intnational EB pogamma. D nfomation ystms Examinations Boa (EB) is n intnationaal kn ctificati instlling i zich icht op ht ctificn van T-pofssionals. Zoals wllicht bkn, is ht EB tstctificati-pogamma is onvl in n ital nivaus: founation ctificat, pactition ctificat n pactition iploma. Ruim 400 nlans tsts bschikkn inmils ov ht founation ctificaat n n goot aantal bijvn gbuikt ht oo EB gfini opliingspogamma als fntika voo tstcaiè pan. n ht najaa van 2002 hft in Nlan st opliing actition ctificat plaatsgvonn, afgslotn in cmb mt n i uu un xamn. Bij z opliing ligt nauk op ht topassn van gstuctu tstn in paktijk n viping van tstknnis. Aan ht xamn van 11 cmb jl. hbbn n 15 psonn lgnomn waavan uitinlijk 9 zijn gslaag. Dit gft n slagingspcntag van zo n 60% wat ongv glijk is aan ht intnational slagingspcntag. nfomati ov tsting pactition opliing n ht EB tstctificati pogamma is t vinn op /isb n Voo vagn of n acti kunt u mailn mt Eik van Vnnaal Rasoning Nlan BV, ocht van ht Amikaans Rasoning nc, hft p 1 mi, naast n softwa inspctiinst voo C/C++, nu ook n automatisch inspctipocs voo ht analysn van Java applicatis. Ra th whol stoy: D vnmntnkaln bvat n ovzicht van intnational confntis op ht gbi van, mtikn n softwapouctkwalitit. Daanaast zijn activititn van opgnomn. Ook national vnmntn op ht gbi van softwapouct- n pocsvbting kunnn in z vnmntnkaln won opgnomn. Mils Koi kan n oganisato van -glat vnmntn n slct gop van gïntssn bikn. Voo commciël vnmntn zoals confntis, wokshops, lzingn n ansootig bijnkomstn vaagt acti n klin bijag in kostn. 1-7 jun: TRAN-T cous Rgistation: Cous pogamm: ofils of TRAN-T xpts: 5 juni: Wkgop in klin oganisatis Onwp n plaats: nog in t vulln Contactpsoon: Tju Naus, Tlfoon: mail: voozitt: G Fisch, tl mail 3 juni: Wkgop nvoingsstatgiën, Ruwijk Onwp: nog in t vulln Contactpsoon: Ané Hijstk tlfoon: ; mail: 9-13 juni, actical oftwa Quality Tchniqus / actical oftwa Tsting Tchniqus (QT/TT) 2003 East confnc plaats: Hilton Washington (DC) Dulls Aipot hotl info: off: fo ach pson who signs up fo QT/TT using th following uniqu intifi 'QualGp5', in th commnts fil D numb: 273, T will uc thi total cost by 5%. 10 juni 2003: lnai sssi plaats: Bologna, Utcht info: juni: Euopan EEG Onwp: Th Euopan EG confnc will focus on th businss cas fo pocss impovmnt, an fatu xpinc pots on appoachs to implmntation. t will psnt th cunt stat of pactic in pocss impovmnt fom Euop an aoun th wol, an monstat sults fom activitis, lat to businss goals. laats: Lonn nfo: 29 Jun - 3 July: NCOE 2003, Thitnth Annual ntnational ymposium NCOE is th ntnational Council of ystms Engining, stichting foun in laats: Th Hyatt Rgncy Cystal City in Cystal City, Viginia nfo:

8 1 juli: wkgop ntgal statgiën onwp n plaats: nog in t vulln Contactpsoon: Maio van Os Tl.: mail: 11 augustus: alin inzning atikln, avtntis, vnmntnitms n (wkgop) niuws Koi, voo vschijningsatum 8 sptmb nfo: 2 sptmb: Wkgop nvoingsstatgiën Onwp: nog in t vulln Contactpsoon: Ané Hijstk tlfoon: ; mail: 2 sptmb: wkgop ntgal statgiën onwp n plaats: nog in t vulln Contactpsoon: Maio van Os Tl.: mail: 16 sptmb: Wkgop in klin oganisatis Onwp n plaats: nog in t vulln Contactpsoon: Tju Naus, Tlfoon: mail: voozitt: G Fisch, tl mail sptmb: JAOO 2003 CONFERENCE laats: Aahus, Dnmak info: 23 sptmb: Confnti plaats: Evoluon, Einhovn info: 6 oktob: alin inzning atikln, avtntis, vnmntnitms n (wkgop) niuws Koi, voo vschijningsatum 3 novmb nfo: 28 oktob: Wkgop nvoingsstatgiën Onwp: nog in t vulln Contactpsoon: Ané Hijstk tlfoon: ; mail: 4 novmb: Wkgop in klin oganisatis Onwp n plaats: nog in t vulln Contactpsoon: Tju Naus, Tlfoon: mail: voozitt: G Fisch, tl mail 4 novmb: wkgop ntgal statgiën onwp n plaats: nog in t vulln Contactpsoon: Maio van Os Tl.: mail: Kijk glmatig op wbsit voo actul wkgop mlingn n bijnkomstn. All wkgopn hbbn lk n ign wbsit, i via is t bikn. nin u actif wilt paticipn in n Koi in tokomst wilt ontvangn, kunt u zich aanmln als lnm in bij: ctaiaat tichting p/a Cantijn ctaiatn ostbus 2047, 4200 BA Goinchm tl.: , fax: mail: wbsit: Aanmling kan ook via ht aanmlingsfomuli op wbsit van : Colofon D acti bstaat uit: Rnsk Hnzl n Nils Malotaux Voo actis n vagn m.b.t. Koi kunt u zich wnn tot: Racti Koi, Rnsk Hnzl Luchthavnwg , 5657 EA Einhovn tl.: , fax: mail: nin u in tokomst n hinningsbicht wilt ontvangn ov atum van kopijsluiting, stuu an n - mail "opnam copylijst" naa Rnsk Hnzl nfomati ov is t vinn op wbsit: Voo actis n bijagn op wbsit kunt u zich ichtn tot: Racti wb, Nils Malotaux mail: Dz koi kwam tot stan mt mwking van o Vision Consot o N R Malotaux - Consultancy