Hosting specifieke voorwaarden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hosting specifieke voorwaarden"

Transcriptie

1 Hosting specifieke voorwaarden Made by Dirk, Dirk Onderneemt, Dirk Ontwerpt, Dirk Fotografeert, Dirk Host, Dirk Filmt, Dirk Helpt, Dirk Sociaal, en andere onderdelen van MADE BY DIRK, hierna genoemd onder bedrijfsnaam MADE BY DIRK 1. Algemene bepalingen 1.1 Het is niet toegestaan de afgenomen diensten te gebruiken voor zaken die bij de Nederlandse dan wel de Europese wet verboden zijn, onder andere maar niet exclusief uitsluitend kinderpornografie, illegale verspreiding van software, muziek en/of films, en ander door copyright beschermt materiaal. Indien word opgemerkt dat de services hiervoor worden gebruikt, zal de dienst worden onderbroken en worden onderzocht wat de aard van het gebruik is. Indien moedwillig vanuit de gebruiker dan word de dienst beëindigd, wat inhoud dat het resterende openstaande bedrag zoals overeengekomen direct opeisbaar is door MADE BY DIRK. Tevens word de gebruiker aansprakelijk gesteld voor enige gevolgschade. 1.2Het isniettoegestaandeafgenomendienstentegebruikenombijnederlan dsewet verboden activiteiten te ontplooien, onder andere maar niet exclusief uitsluitend hacking, phreaking, port scanning, packet injection, (d)dos aanvallen etc. Indien word opgemerkt dat de services hiervoor worden gebruikt, zal de dienst worden onderbroken en worden onderzocht wat de aard van het gebruik is. Indien moedwillig vanuit de gebruiker dan word de dienst beëindigd, wat inhoud dat het resterende openstaande bedrag zoals overeengekomen direct opeisbaar is door MADE BY DIRK. Tevens word de gebruiker aansprakelijk gesteld voor enige gevolgschade.

2 1.3 Misbruik van de systemen word ten zeerste verboden. Misbruik word gezien als bewuste stagnatie van het bedrijfsproces van MADE BY DIRK en als zodanig zeer ernstig opgepakt. Misbruik zal leiden tot een direct opeisbare boete van (Twee duizend vijf honderd) euro per incident per dag. Misbruik zal leiden tot civielrechtelijke en/of strafrechtelijke vervolging, verhalende de kosten gemaakt tijdens proces en reparatie, en eventuele reputatieschade. Misbruik leid tot het direct eenzijdig opzeggen van het contract met de gebruiker, met inachtneming van de nog lopende contractduur, waarvan de afkoop ineens en binnen 14 dagen na afsluiting dient te worden voldaan. Onder afkoop word verstaan het ineens voldoen van de abonnementstarieven voor het nog lopende contract, plus eenmalige administratiekosten van 25 (Vijfentwintig) euro. 2. Omvang levering diensten en definities schijfruimte 2.1 Definitie Schijfruimte is de aan de klant vergunde hoeveelheid vaste opslag op de dataopslag van MADE BY DIRK. Schijfruimte word vergund op basis van Gigabyte (Gib, miljard Bytes ) en word volgens metrisch stelsel verdeeld. Dit houd in dat 1 Gigabyte bytes aan opslagruimte bevat Schijfruimte word dynamisch toegewezen uit de aanwezige pool van dataopslag. Er word niet gegarandeerd dat de dataopslag een consistent, aaneensluitend geheel is, maar er word wel gegarandeerd dat deze dataopslag als zodanig benaderbaar is. Het is aan de discretie van de dienstverlener om de ruimte in te delen naar goeddunken.

3 2.1.3 Schijfruimte word niet automatisch meegnomen in periodieke back-ups van de hosting, tenzij anders overeengekomen. Er kunnen dus, tenzij anders overeengekomen, geen rechten worden ontleend aan het al dan niet maken van reservekopieën door de dienstverlener. 2.2 Definitie bandbreedte Bandbreedte is het gebruik van dataverkeer op de aan internet verbonden bekabeling, gemeten in Gigabyte (Gib, miljard bytes) per tijdseenheid en word volgens metrisch stelsel gemeten. Dit houd in dat 1 Gigabyte bytes aan transportcapaciteit per kalendermaand omvat Bandbreedte word onder de gebruikers van een hostsysteem verdeeld op basis van best effort. Er is een bepaalde constante bandbreedte beschikbaar die ruimschoots voldoet aan de snelheidseisen van de klant Op basis van het best effort principe kan een afnemer geen aanspraak maken op een bepaalde minimum bandbreedte. 2.3 Definitie CPU-gebruik CPU-gebruik is de hoeveelheid CPU-tijd die de afnemer verbruikt van het host- systeem. Het CPU-gebruik word uitgedrukt in procenten van de totale processorcapaciteit van één

4 (1) processor, en word volgens een middeling bepaald over een periode van één (1) uur Het is niet toegestaan programma s of scripts te draaien in de door de dienstverlener beschikbaar gestelde CPU-tijd, die meer dan 10% CPU-gebruik genereren gemeten per uur. Dusdanig CPU-gebruik brengt de overige dienstverlening in gevaar. 3 Compensatie overgebruik 3.1Overgebruikvanschijfruimte isinprincipenietmogelijk.deschijfruimteworddoor middel van quota s vastgelegd, waardoor overgebruik slechts beperkt mogelijk is. Tenzij anders aangegeven word het verbruik meegewogen in het schijfruimtegebruik. Indien stelselmatig gebruik word gemaakt van de structurele overcapaciteit, zal het schijfruimtegebruik in rekening worden gebracht volgens overeengekomen staffel. Indien in de overeenkomst geen staffel is opgenomen, word schijfruimte overgebruik in rekening gebracht op basis van 2 euro exclusief BTW per 100Mib of gedeelte daarvan. 3.2 Overgebruik bandbreedte is goed mogelijk en word, voor zover technisch mogelijk, vooraf gecommuniceerd met de gebruiker. Bij het bereiken van een vooraf ingestelde limiet van 75% van de bandbreedte, gemeten elke 4 uur, op basis van de webserver logs van het betreffende domein, word een waarschuwingsmelding gegeven per naar de gebruiker. Na het bereiken van dit niveau is het aan de discretie van de beheerders of de totaal beschikbare bandbreedte van 100mBit word teruggebracht ( Gekapt ) om te voorkomen dat massaal

5 overgebruik voorkomt, of dat de dienstverlening word gestaakt. Indien overgebruik gewenst is dient dit van te voren te worden gemeld Gepland of toegestaan overgebruik word per Gigabyte verkeer (Gib, 1 miljard bytes) afgerekend á 2,50 euro per Gib. 3.3 Overgebruik processorcapaciteit word pas opgemerkt c.q. in rekening gebracht indien dit word opgemerkt. Sporadisch overgebruik zal niet worden opgemerkt, en dus ook niet in rekening worden gebracht. Consequent overgebruik word wel in rekening gebracht naar rato van de totale capaciteit en de bijkomende kosten. Consequent overgebruik zal direct of zo snel mogelijk worden overlegd met de gebruiker om te voorkomen dat het consequente overgebruik gemeengoed word, en om indien noodzakelijk maatregelen te treffen. Indien er geen goodwill vanuit de afnemende partij word vernomen, word het consequent overgebruik in rekening gebracht volgens de volgende staffel: Het gemeten gemiddelde CPU-gebruik, minus ingekochte CPU-tijd, maal de daghuurprijs á 48 euro gedeeld door Service Level Agreement 4.1 De Service Level Agreement is gebaseerd op het best effort principe. Het streven van MADE BY DIRK is het technisch en praktisch behalen van maximale uptijd tijdens daglichturen in West-Europa, en het plaatsen van service windows in de nachturen in West- Europa. Door de magnitude van sommige noodzakelijke werkzaamheden is het soms noodzakelijk de werkzaamheden gedurende de daglichtperiode uit te voeren. Hiervan word de afnemer tijdig op de hoogte gesteld. DOH bied op geen enkele wijze compensatie voor schade

6 door, of gevolgschade door, het niet bereikbaar zijn van de services tenzij schriftelijk anders overeengekomen. 4.2 Incidentafhandeling vind plaats op basis van het ticketing systeem. Indien er door afnemer storingen worden gemeld, zal de technische dienst er volgens best effort actie op ondernemen om de storing op te lossen. De voortgang van incidenten dient door MADE BY DIRK periodiek te worden gecommuniceerd tot het probleem is opgelost. DOH bied op geen enkele wijze compensatie voor schade door, of gevolgschade door, het niet bereikbaar zijn van de services tenzij schriftelijk anders overeengekomen. 4.3 Netwerkverstoringen worden op basis van best effort opgelost. De rack premise equipement die onder verantwoording van MADE BY DIRK valt, zal zo snel mogelijk worden nagezien en wanneer nodig worden hersteld of vervangen. De overige in de keten aanwezige apparatuur zal door de beheerder van de colocatie waar de machines zijn ondergebracht worden nagezien en indien nodig worden gerepareerd of vervangen, eveneens op basis van best effort. DOH bied op geen enkele wijze compensatie voor schade door, of gevolgschade door, het niet bereikbaar zijn van de services tenzij schriftelijk anders overeengekomen. 4.4 Data-integriteit wordt gewaarborgd tot op host-systeem niveau. De afnemer is, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zelf verantwoordelijk voor het maken van periodieke back-ups en het onderhoud hiervan. MADE BY DIRK is dan ook, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, NIET AANSPRAKELIJK VOOR DATAVERLIES OP WELKE WIJZE

7 DAN OOK ZOVER DE WET DIT TOESTAAT. DOH bied op geen enkele wijze compensatie voor schade door, of gevolgschade door, het niet bereikbaar zijn van de data tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Indien mogelijk kan de data voor de afnemer worden gederiveerd uit andere back-ups, bijvoorbeeld op systeemniveau. Als de data kan worden gerestored, gebeurd dit op basis van het technisch uurtarief á 15 euro per vijftien (15) minuten exclusief BTW op basis van gewerkte tijd. 4.5 Back-up voorzieningen worden getroffen voor de afnemers die dit schriftelijk zijn overeengekomen. De back-up voorziening kan bestaan uit de volgende onderdelen: - Periodieke data backups (Tot 2 x per 24 uur) - Offsite opslag van data met retenties van dagen - Fysieke veiligstelling van de data op solide datadragers zoals optische media en magnetische tapemedia - Fysieke aflevering van back-upmedia op een schriftelijk overeengekomen adres, in overeengekomen formaat, binnen redelijke termijn of af te halen op een nader te noemen locatie Dirk Ondernemt is in dit geval verantwoordelijk voor de data, met een retentie zoals overeengekomen, minus 1 back-up. Indien MADE BY DIRK de data niet (geheel) kan reproduceren kan een schadevergoeding met de afnemer worden afgesproken. De schadevergoeding kan, in het hoogste geval, nooit meer bedragen dan drie (3) maal de periodieke kosten voor de dienst. Overmacht kan alleen worden beroepen als er redelijkerwijs geen enkele mogelijkheid is voor MADE BY DIRK om de data veilig te stellen. Overmacht neemt de boeteplicht van MADE BY DIRK weg, maar niet de best effort doelstelling.

8 5 Intellectuele eigendommen 5.1 Domeinnamen door MADE BY DIRK aangevraagd en ingekocht, blijven tot een afkoopregeling is overeengekomen met de toekomstige eigenaar in eigendom van MADE BY DIRK, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. 5.2 Websites zijn, tenzij er schriftelijk anders overeengekomen, eigendom van de gebruiker. In websites verwerkte logica, data, databases, en structuren zijn eveneens van de gebruiker is van de gebruiker en zal conform de geldende privacy wetgeving worden behandeld. en adressen zullen nooit aan derden worden verstrekt, tenzij er vanuit de gerechtelijke macht daartoe een verzoek word ingediend en gehonoreerd. Dergelijke verzoeken zullen worden aangevochten zover juridische mogelijk. MADE BY DIRK staat de gebruiker toe juridische hulp in te schakelen teneinde uitlevering van data te voorkomen. MADE BY DIRK is in het geval van gerechtelijke druk niet verantwoordelijk voor schade of gevolgschade voortvloeiend uit inbeslagname van de data. De data waaruit de bestaat kan op verzoek worden vernietigd, tegen geldend tarief á 15 (Vijftien) euro per 15 (Vijftien) minuten arbeidsloon. 5.4 Databases en de daarin verwerkte data zijn eigendom van de gebruiker, tenzij de databases worden gebruikt voor het verzamelen van statistische- en verbruiksgegevens van de door de gebruiker gebezigde domeinnaam. Databases worden as-is

9 overgedragen in file- formaat of in dump-formaat zonder bewerkingen nadien, tenzij anders overeengekomen tegen geldend arbeidsloon.