Het verheugt ons om u hierbij het rapport samenwerkingsonderzoek RAD Hoeksche Waard en gemeente Goeree-Overflakkee te mogen aanbieden.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het verheugt ons om u hierbij het rapport samenwerkingsonderzoek RAD Hoeksche Waard en gemeente Goeree-Overflakkee te mogen aanbieden."

Transcriptie

1 RAD Hoeksche Waard T.a.v. de heer M. Huisman Smidsweg 20a 3273 LK WESTMAAS POSTADRES Postbus CA Haarlem BEZOEKADRES Waarderweg 33B BN Haarlem t e i Datum 25 april 2018 Uw kenmerk Bijlage(n) Ons kenmerk /rs Onderwerp Bestuurlijke samenvatting en individuele weging samenwerking Geachte heer Huisman, beste René, Het verheugt ons om u hierbij het rapport samenwerkingsonderzoek RAD Hoeksche Waard en gemeente Goeree-Overflakkee te mogen aanbieden. In het rapport zijn de mogelijkheden en consequenties van samenwerking beschreven, waarbij een onderscheid is gemaakt tussen samenwerking op uitvoering (scenario 1) en samenwerking op uitvoering én beleid (scenario 2). Het bijbehorende rapport is opgesteld ten behoeve van beide (potentiële) samenwerkingspartners. In het rapport is een algemeen geldend advies afgegeven. Kort samengevat, het advies is om scenario 2 verder uit te werken. De belangrijkste afwegingen zijn in het rapport verwoord. In het rapport is ook aangegeven dat in een aparte nota wordt ingegaan op de individuele afweging en het advies voor de specifieke organisatie. Met deze brief hoop en vertrouw ik erop dat daaraan een goede invulling is gegeven. Mocht er behoefte zijn aan een bredere toelichting op de rapportage en deze oplegnota dan ben ik graag bereid tot mondelinge toelichting. Met vriendelijke groet, IPR Normag Drs. R. Schouten (Robert) Directeur Rabobank NL87 RABO KvK A dam

2 Bestuurlijke samenvatting en advies Inleiding De gemeente Goeree-Overflakkee en de RAD Hoeksche Waard hebben besloten tot het onderzoeken van de mogelijkheid van samenwerking. Beide partijen zien in potentie voordelen bij samenwerking en hebben daarom gezamenlijk besloten tot het onderzoeken van de mogelijkheden van samenwerking. De belangrijkste te toetsen doelen voor samenwerking zijn: Bijdragen aan het realiseren van de afvalscheidingsambities; Voldoende grip op afvalbeheer en de uitvoering; Voldoende regionale schaal en uitvoeringsefficiëntie. De onderzochte scenario s richten zich op het gezamenlijk uitvoeren van het halen en brengen van afval c.q. grondstoffen en op het gezamenlijk ontwikkelen van het afvalbeheerbeleid. Uitgangspunten hierbij zijn o.a. behoud van beleidsautonomie en gelijkwaardigheid tussen partijen. Context Gemeentelijk afvalbeheer is wettelijk verankerd en blijft een gemeentelijke verantwoordelijkheid. Afvalbeheer (en grondstoffenmanagement) is bovendien een beleidsthema dat in ontwikkeling is, waarbij duurzaamheid (van afval naar grondstoffen) centraal staat. Daardoor moeten gemeenten rekening houden met veranderende eisen aan het gemeentelijk afvalbeheer. De rol van het gemeentelijk afvalbeheer verschuift steeds meer van uitvoering naar een combinatie tussen uitvoering, kennis en regie. Dit vormt één van de motieven voor veel samenwerking tussen gemeenten. Circa 50% van de Nederlandse huishoudens wordt bediend door een samenwerkingsverband. De RAD Hoeksche Waard bestaat al ruim 50 jaar als gemeenschappelijke regeling. In de directe omgeving van de RAD Hoeksche Waard zijn er ook andere samenwerkingsverbanden, zoals Reinis, Irado en de ZRD. Deze hebben allemaal gekozen voor een overheidsvennootschap (als rechtsvorm). Voor de RAD Hoeksche Waard biedt schaalvergroting een middel om de slagkracht en efficiëntie te versterken. Dit is ook een oorspronkelijk motief voor het oprichten van samenwerkingsverbanden. Mede in het licht van de herindeling (van 5 gemeenten naar 1 gemeente) heeft de samenwerking ook belang bij nieuwe deelnemers. Een extra deelnemende gemeente zorgt voor balans in de samenwerking en voorkomt de (voor de hand liggende) vraag van waarom niet naar de markt of naar de gemeente. Voor uitbreiding van de huidige samenwerking heeft de RAD Hoeksche Waard de strategische keuze tussen aansluiten bij (of samenvoegen met) een andere samenwerkingsorganisatie óf het toetreden van een nieuwe individuele gemeente. De mogelijkheden Samenwerkingsonderzoek Goeree-Overflakkee - RAD Hoeksche Waard 2/7

3 zijn beperkt en vaak tijdelijk ( window of opportunity ). De afvalkaart van Nederland is inmiddels redelijk stabiel. Huidige situatie RAD Hoeksche Waard De VANG-doelstellingen (t.a.v. reductie afval) worden door beide partijen als richtinggevend doel onderschreven. Bij de RAD Hoeksche Waard is dit al geëffectueerd met verschillende beleidsmaatregelen; in Goeree-Overflakkee nog niet (voldoende). Dat is ook zichtbaar in de cijfers: De inwoners in de regio Hoeksche Waard veroorzaken circa 100 kg restafval per inwoner minder dan in de gemeente Goeree-Overflakkee; Binnen de gemeente Goeree-Overflakkee is de trend voor de hoeveelheid restafval per inwoner stijgend. In de regio Hoeksche Waard is deze dalend; In de gemeente Goeree-Overflakkee bedraagt de afvalstoffenheffing gemiddeld 200,- per huishouden per jaar (bij 90% kostendekkendheid). De afvalstoffenheffing binnen de Hoeksche Waard is ca. 160,- (bij 87% kostendekkendheid). De RAD Hoeksche Waard kenmerkt zich als een zelfstandige efficiënte en flexibele organisatie met relatieve lage afvalbeheerskosten, een hoge bewonerstevredenheid en een eigen (niet ambtelijke) bedrijfscultuur. Tegelijkertijd heeft ook de RAD Hoeksche Waard te maken met voortgaande sectorale veranderingen. Ook de RAD Hoeksche Waard is er nog niet Tenslotte is de RAD Hoeksche Waard gebaat bij een vermindering van kwetsbaarheid, toename in wendbaarheid en een extra beleidskracht, -expertise. Uitgangspunten samenwerking Als startpunt voor samenwerking is al een uitvoeringsorganisatie beschikbaar: de RAD Hoeksche Waard. Uitgangspunt is dat de gemeente Goeree-Overflakkee aansluit (waar nuttig en mogelijk) op de inrichting en modelkeuze van deze uitvoeringsorganisatie. Hierop gebaseerd, zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: Gelet op de herindeling in de Hoeksche Waard zal de gemeenschappelijke regeling per eind 2018 worden omgezet in een overheidsvennootschap (status: principekeuze). Enerzijds een noodzakelijke keuze van de Hoeksche Waard (want anders houdt de GR op te bestaan) en anderzijds ook een gewenste keuze, vanwege de grotere mate van zakelijkheid, bedrijfsmatigheid en flexibiliteit van deze rechtsvorm. De sturing is gebaseerd op opdrachtgestuurd samenwerken, waarbij sprake is van sturing via de eigenaarsrol en via de opdrachtgeversrol. Als eigenaar zijn de twee gemeenten gelijkwaardig. De medewerkers van de overheidsvennootschap komen naar verwachting te vallen onder een (voor overheidsbedrijven in deze branche) gebruikelijke cao. Voor de Samenwerkingsonderzoek Goeree-Overflakkee - RAD Hoeksche Waard 3/7

4 overheidsgedomineerde sector is dat de cao Energie, Grondstoffen en Omgeving (ENb). Dit is een mogelijk gevolg van de keuze voor omzetting in een overheidsvennootschap. Uitgangspunt voor het moment van implementatie is 31 oktober Dit biedt de ruimte voor een zorgvuldige afweging in Ook is de timing voor de Hoeksche Waard gunstig: de herindeling is dan afgerond en de organisatie is omgezet naar een andere rechtsvorm en arbeidsvoorwaardenpakket. Bovendien is operationele voorbereidingstijd (aanschaf voertuigen en werving personeel) nodig voor dienstverlening aan de gemeente Goeree-Overflakkee. Beoordeling scenario s In het samenwerkingsonderzoek zijn twee scenario s uitgewerkt: 1. samenwerking op uitvoering en 2. samenwerking op uitvoering en beleid. In scenario 1 behouden beide partijen het huidige dienstverleningsniveau. De samenwerking richt zich vooral op gezamenlijke uitvoering van taken (rol: uitvoeringsbedrijf) en niet (of minder) op het ondersteunen bij het ontwikkelen van het afvalbeheerbeleid (rol: kennis en regie); In scenario 2 hebben beide partijen, naast uitvoering, een (vergelijkbare) beleidsambitie, waarin de samenwerking ondersteunt en adviseert. Uitgangspunt is dat beide partijen kiezen voor een vergelijkbare visie op afvalbeheer en gezamenlijke uitvoering van het afvalbeleid (rol: kennis en regie). De twee scenario s zijn op verschillende beoordelingscriteria vergeleken. Per scenario leidt dit tot het volgende resultaat: Scenario 1. Samenwerken op uitvoering Scenario 1 biedt inzicht in de (zo) vergelijkbaar (mogelijke) situatie, waarbij de gemeente Goeree-Overflakkee dezelfde dienstverlening (van de marktpartij) laat verrichten door RAD Hoeksche Waard. Ook is er in dit scenario geen aandacht voor beleidsontwikkeling, -advisering. Met name de reductie in overhead vormt een voordeel van dit scenario. In vergelijking met de huidige situatie is ca (9% van de vergelijkbare kosten) aan kostenverlaging gecalculeerd voor de RAD Hoeksche Waard. Verder is dit scenario vooral een stap terugwaarts voor de Hoeksche Waard-gemeenten. Immers, in de huidige situatie hebben de gemeenten de beleidsverantwoordelijkheid belegd binnen de Gemeenschappelijke Regeling. Uitgaande van dit scenario moet de (toekomstige) herindelingsgemeente een (relatief zware) beleidsfunctie inrichten. De uitvoeringsdeskundigheid wordt niet langer optimaal benut Samenwerkingsonderzoek Goeree-Overflakkee - RAD Hoeksche Waard 4/7

5 Scenario 2. Samenwerking op uitvoering en beleid Scenario 2 biedt inzicht in het perspectief van gezamenlijke uitvoering én beleidsontwikkeling/-advisering. Met dit scenario wordt ook het beleidspotentieel zichtbaar van samenwerking. Hierin ligt een mogelijke kans: voor beide partijen. In dit scenario heeft de samenwerking de kans om (voor een grotere regio) meer beleidskracht en -expertise te ontwikkelen, en daarmee te komen tot een hogere beleidsprestatie. De toegenomen schaal en slagkracht maken het inspelen op toekomstige ontwikkelingen in de sector beter mogelijk. Tegelijkertijd behoudt de samenwerking een duidelijke regionale focus en maat. Financieel is de eerdere reductie in overhead minstens bereikbaar (betreft: ca ). Aanvullend ontstaan ook andere kansen voor synergie: op o.a. het bewerken en vermarkten van afval- en grondstofstromen en op efficiëntieverbetering in de logistiek. Dankzij de rolverbreding (uitvoering, kennis en regie) heeft de samenwerking méér waarde te bieden dan uitsluitend het laten rijden van de wielen. Dankzij de keuze voor aansluiting bij de staande uitvoeringsorganisatie zijn de risico s beperkt. Daardoor heeft de samenwerking ook op langere termijn meer bestaansrecht. Een keuze voor scenario 2 (vanuit het perspectief van RAD Hoeksche Waard) biedt een extra meerwaarde doordat hiermee de schaalvoordelen worden versterkt en de kwetsbaarheid van de bestaande organisatie wordt verminderd. Op termijn wordt de RAD Hoeksche Waard ook aantrekkelijker als samenwerkingspartner (dan indien het een 100% vennootschap voor één gemeente is). Afweging Voor samenwerking is het van belang dat elke partij meerwaarde ziet in de samenwerking. De argumenten kunnen per partij (enigszins) verschillend zijn. Voor de RAD Hoeksche Waard komen wij tot de volgende afwegingen. Afwegingen huidige situatie Voor de RAD Hoeksche Waard is het van belang om voldoende schaal en slagkracht te behouden. Binnen de huidige schaal heeft de RAD Hoeksche Waard haar bedrijfsvoering geoptimaliseerd. Deze situatie leidt tot een goede afvalprestatie, maar heeft ook tot gevolg dat de organisatie kwetsbaar is. Bovendien leidt de herindeling en omzetting naar de overheidsvennootschap tot een verzelfstandigde dienst op afstand. Voor het functioneren van de overheidsvennootschap is het wenselijk dat er sprake is van een nieuwe toetredende gemeente. Dit zorgt voor meer balans in de sturing en positionering. Afweging kans van samenwerking De optie van samenwerking biedt een nieuw perspectief. De Hoeksche Waard (b)lijkt een geschikte partner voor Goeree-Overflakkee, omdat beide partijen: Samenwerkingsonderzoek Goeree-Overflakkee - RAD Hoeksche Waard 5/7

6 Een vergelijkbaar gebied hebben (met vergelijkbare logistieke kenmerken); Logistiek aangrenzend gelegen zijn (waardoor tussenliggende rijafstand beperkt blijft); Gelijkwaardig in omvang (o.a. aantal huishoudens) zijn, waardoor gelijkwaardigheid in samenwerking mogelijk lijkt; Bestuurlijke affiniteit hebben (meer dan met andere omliggende regio s). Bovendien zijn de kansen voor samenwerking en schaalvergroting in de regio schaars. Het komt slechts beperkt voor dat gemeenten bereid zijn om hun afvaltaken te herpositioneren. Verder is de schaalvergroting nog goed behapbaar voor de RAD Hoeksche Waard. Met toetreding van de gemeente Goeree-Overflakkee blijft de werkwijze en bedrijfsvoering van de organisatie grotendeels intact. Afweging tussen scenario s Scenario 1 biedt weliswaar zicht op de mogelijke samenwerking bij bestaand dienstverleningsniveau, maar dit scenario biedt gelet op de sectorale ontwikkeling weinig perspectief. In deze schaal en regio is een koppeling tussen uitvoering en beleidsontwikkeling een nuttige én noodzakelijke voorwaarde om efficiënt en effectief afvalbeheer vorm te geven. Indien samenwerking op haar mogelijkheden en consequenties wordt beoordeeld dan is scenario 2 (op uitvoering en beleid) de beste optie. Met dit scenario: behoudt en vergroot de Hoeksche Waard de benodigde beleidskracht, en -expertise teneinde in te kunnen spelen op de sectorale ontwikkelingen; kan de RAD Hoeksche Waard extra schaalvoordelen benutten; zonder dat een grote organisatieaanpassing nodig is. Nota bene: Uitgaande van uitsluitend de overheadreductie is een tariefverlaging van ca. 9,- per huishouden te verwachten. Advies Gelet op de bovenstaande afwegingen adviseren wij het volgende: Neem een principebesluit tot samenwerking conform scenario 2. Samenwerking op uitvoering en beleid; Start een geleidelijk en zorgvuldig vervolgtraject, waarbij beide partijen kalenderjaar 2019 reserveren voor het uitwerken van een definitief besluit. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van voortschrijdend inzicht vanuit ieders individueel traject (afvalbeheerplan en omzetting rechtsvorm); Zoek beleidsmatige samenwerking/afstemming met Goeree-Overflakkee in aanloop naar een nieuw afvalbeheerbeleid voor de gemeente Goeree-Overflakkee. Dit zodat Samenwerkingsonderzoek Goeree-Overflakkee - RAD Hoeksche Waard 6/7

7 partijen elkaar (op inhoud) leren kennen en het afvalbeheerbeleid (in uitgangspunten) meer op elkaar is afgestemd 1 ; Stem in aanloop naar een gezamenlijk vervolgtraject af over o.a. een eventuele keuze in werving&selectie, investeringen en andere aspecten, die bij uiteindelijke samenwerking kunnen leiden tot synergie (of frictie kunnen voorkomen). 1 Nota bene: dit met behoud van beleidsautonomie. De gemeente heeft altijd de mogelijkheid om gemeentespecifieke keuzen te maken: nu en in geval van samenwerking Samenwerkingsonderzoek Goeree-Overflakkee - RAD Hoeksche Waard 7/7

Kerntaken gemeenten: minder doen of meer?

Kerntaken gemeenten: minder doen of meer? Waarderweg 33B-10 haarlem, postbus 2016 2002 2 la haarlem, t 023 5319141, e info@iprnormag.nl. Kerntaken gemeenten: minder doen of meer? Afvalbeheer en beheer openbare ruimte en de zich ontwikkelende rol

Nadere informatie

Kansen in het fysieke domein

Kansen in het fysieke domein Waarderweg 33B-10 haarlem, postbus 2016 2002 la haarlem, t 023 5319141, e info@iprnormag.nl. Kansen in het fysieke domein Toelichting op de kansen, vormen en dilemma s Drs. Robert Schouten (IPR Normag)

Nadere informatie

RAD Hoeksche Waard, Gemeente Goeree-Overflakkee. Samenwerkingsonderzoek

RAD Hoeksche Waard, Gemeente Goeree-Overflakkee. Samenwerkingsonderzoek RAD Hoeksche Waard, Gemeente Goeree-Overflakkee Samenwerkingsonderzoek Een onderzoek naar de meerwaarde en consequenties van samenwerking in het afvalbeheer Concept-rapport 25 april 2018 101058 Samenwerkingsonderzoek

Nadere informatie

Algemeen Bestuur vergadering 2 juli 2018

Algemeen Bestuur vergadering 2 juli 2018 Algemeen Bestuur vergadering 2 juli 2018 Tijdstip: 16.00 uur Aanwezigen: Gemeente Oud-Beijerland P.J. van Leenen Wethouder, Voorzitter RAD Gemeente Binnenmaas H.C. J. van Etten Wethouder Gemeente Binnenmaas

Nadere informatie

Organisatievisie Gemeente Wijk bij Duurstede ( ): Sterke samenleving, kleine(re) overheid

Organisatievisie Gemeente Wijk bij Duurstede ( ): Sterke samenleving, kleine(re) overheid Organisatievisie Gemeente Wijk bij Duurstede (2013-2020): Sterke samenleving, kleine(re) overheid versie : 23 juli 2013 wijziging naar aanleiding van : vaststelling in DT (8 juli 2013) bespreking met wethouder

Nadere informatie

Voorstel voor de Raad

Voorstel voor de Raad Voorstel voor de Raad Datum raadsvergadering : 27 juni 2013 Agendapuntnummer : XI, punt 5 Besluitnummer : 999 Portefeuillehouder : Burgemeester Roger de Groot Aan de gemeenteraad Onderwerp: Kaderstellende

Nadere informatie

Samen sterk in het sociaal domein

Samen sterk in het sociaal domein Samen sterk in het sociaal domein Duurzaam organiseren van het sociaal domein door intergemeentelijke samenwerking In dit artikel gaan we in op de meerwaarde van samenwerking tussen gemeenten in het sociaal

Nadere informatie

De raad van de gemeente Tholen. Tholen, 6 mei 2015

De raad van de gemeente Tholen. Tholen, 6 mei 2015 No.: Portefeuillehouder: G.J. Harmsen Afdeling: Openbaare Werken Behandelaar: M.L.F. de Bruijn De raad van de gemeente Tholen Tholen, 6 mei 2015 Onderwerp: Consultatie over ontwerpbesluit AB OLAZ met betrekking

Nadere informatie

Samenwerking Bibliotheek en Voortgezet Onderwijs

Samenwerking Bibliotheek en Voortgezet Onderwijs Samenwerking Bibliotheek en Voortgezet Onderwijs Naar een landelijke aanpak SAMENVATTING Marleen Wijnen in opdracht van Kunst van Lezen september 2012 Samenvatting De bibliotheek op school voortgezet onderwijs

Nadere informatie

Regiobijeenkomst NVRD Noord Van contact naar contract

Regiobijeenkomst NVRD Noord Van contact naar contract Waarderweg 33B-10 haarlem, postbus 2016 2002 la haarlem, t 023 5319141, e info@iprnormag.nl. Uitkomst van de analyse: Contract mét contact Van contact naar contract Bedrijfsvoering en organisatie gemeentelijk

Nadere informatie

Masterclass. Intergemeentelijke samenwerking bij ontwikkeling en uitvoering van afvalbeleid

Masterclass. Intergemeentelijke samenwerking bij ontwikkeling en uitvoering van afvalbeleid Waarderweg 33B-10 haarlem, postbus 2016 2002 la haarlem, t 023 5319141, e info@iprnormag.nl. Samen op weg naar maximaal 100 kg restafval per inwoner per jaar in 2020 en 30 kg in 2025 Masterclass Intergemeentelijke

Nadere informatie

Het BEL-model werkt voor Blaricum, Eemnes en Laren 2011

Het BEL-model werkt voor Blaricum, Eemnes en Laren 2011 Het BEL-model werkt voor Blaricum, Eemnes en Laren 2011 27 juni 2011 De gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren zijn een vreemde eend in het huidige krachtenspel van fuserende gemeenten. Tegen de tijdsgeest

Nadere informatie

Registratienr. 2011/1293-BO agendapunt nr. R-4.

Registratienr. 2011/1293-BO agendapunt nr. R-4. Registratienr. 2011/1293-BO agendapunt nr. R-4. Onderwerp : Samenwerking Aalsmeer-Amstelveen Portefeuillehouder : P.J.M. Litjens Aan de raad, Wat stellen we voor? 1 Kennis te nemen van het rapport "Onderzoek

Nadere informatie

Petra Rollema, teamleider Omgevingsbeleid & Ontwikkeling

Petra Rollema, teamleider Omgevingsbeleid & Ontwikkeling Petra Rollema, teamleider Omgevingsbeleid & Ontwikkeling Start op 1 februari 2011 Vorm: Gemeenschappelijke Regeling -> DB en AB staan aan roer van de organisatie en werken in opdracht van de 2 colleges

Nadere informatie

Regiobijeenkomst NVRD Noord-Nederland Participatie bij het beheer van de Openbare Ruimte. Verbinden in de openbare ruimte, en hoe dit te organiseren

Regiobijeenkomst NVRD Noord-Nederland Participatie bij het beheer van de Openbare Ruimte. Verbinden in de openbare ruimte, en hoe dit te organiseren Waarderweg 33B-10 haarlem, postbus 2016 2002 la haarlem, t 023 5319141, e info@iprnormag.nl. Regiobijeenkomst NVRD Noord-Nederland Participatie bij het beheer van de Openbare Ruimte Verbinden in de openbare

Nadere informatie

Van afval naar grondstof. Informatieavond voor inwoners

Van afval naar grondstof. Informatieavond voor inwoners Van afval naar grondstof Informatieavond voor inwoners Agenda 2 1. Welkom en inleiding (wethouder Jan van t Zand) 2. Presentatie Afvalbeheer (Paul de Bruin, IPR Normag) 3. Vragen en dialoog 4. Afsluiting

Nadere informatie

Zoetermeer, 24 juni 2015

Zoetermeer, 24 juni 2015 Ministerie van OCW Mevrouw dr. M. Bussemaker Postbus 16375 2500 BJ DEN HAAG Zoetermeer, 24 juni 2015 Betreft: concept beleidsregel adviescommissie macrodoelmatigheid Kenmerk: gev15-0713mr/bes_alg Geachte

Nadere informatie

2015-WB-36 Burgemeesterbrief

2015-WB-36 Burgemeesterbrief 2015-WB-36 Burgemeesterbrief Aan de gemeenteraad van de gemeente Wijdemeren Uw kenmerk: Uw brief van: Ons kenmerk: Datum: B/29571/15091 0/TB 10 september 2015 Behandelend ambtenaar: Doorkiesnummer: Bijlagen

Nadere informatie

Onderzoek Afvalsamenwerking Twente

Onderzoek Afvalsamenwerking Twente Waarderweg 33B-10 haarlem, postbus 2016 2002 la haarlem, t 023 5319141, e info@iprnormag.nl. Onderzoek Afvalsamenwerking Twente Nadere informaties in de aanloop naar het Symposium op 4april 2013 20 februari

Nadere informatie

P. Verhoeven raad

P. Verhoeven raad Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email P. Verhoeven 040-2083625 pve@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp Nieuwe gemeenschappelijke regeling Cure. 12raad00700

Nadere informatie

Ervaringen bij de vorming van een regionaal werkbedrijf

Ervaringen bij de vorming van een regionaal werkbedrijf Ervaringen bij de vorming van een regionaal werkbedrijf Ede, 5 april 2012 Robert Schouten partner IPR Normag Waarderweg 33B-10 haarlem, postbus 2016 20022 la haarlem, t 023 5319141, e info@iprnormag.nl.

Nadere informatie

Openbaar ja. * Indien openbaar vertrouwelijke feiten opnemen in afzonderlijke bijlage.

Openbaar ja. * Indien openbaar vertrouwelijke feiten opnemen in afzonderlijke bijlage. Behandeld door: gem secr Datum: 24-6-2013 Openbaar ja Control akkoord Adviesnota Verantw. Portefeuillehouder J.C. Westmaas Maak keuze s w w w b Besluit conform d.d Afdeling Akkoord Bespreken Besluit d.d.

Nadere informatie

Beschrijving Nulsituatie. Definitief 17 april 2018

Beschrijving Nulsituatie. Definitief 17 april 2018 Beschrijving Nulsituatie Gemeente Goeree-Overflakkee en RAD Hoeksche Waard Definitief 17 april 218 BEZOEKADRES: Waarderweg 33 Kantoor b1, 231 bn Haarlem POSTADRES: postbus 216, 22 ca Haarlem t 23 531 91

Nadere informatie

Toekomst Gevulei. uitwerking scenario s

Toekomst Gevulei. uitwerking scenario s Toekomst Gevulei uitwerking scenario s Aanleiding aflopen afvalcontracten GFT: 31 december 2013 huishoudelijk & grofvuil: 31 december 2015 aanbestedingstermijn aanbesteden duurt circa 1 jaar uitgangspunten

Nadere informatie

Samenwerking decentraal: opdracht in het sociaal domein

Samenwerking decentraal: opdracht in het sociaal domein Samenwerking decentraal: opdracht in het sociaal domein Floris Bannink Il Shik Sloover 13 maart 2013 1 Agenda - Introductie - Inleiding - Modellen - Uw randvoorwaarden - Casus - Inhoudelijk - Afwegingskader

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Onderzoek verzelfstandiging OSK

Nota van B&W. Onderwerp Onderzoek verzelfstandiging OSK Onderwerp Onderzoek verzelfstandiging OSK Nota van B&W Portefeuille M. Divendal Auteur Dhr. P. Platt Telefoon 5115629 E-mail: plattp@haarlem.nl MO/OWG Reg.nr. OWG/2006/935 Bijlagen kopiëren: A B & W-vergadering

Nadere informatie

Onderzoek bestuurlijke toekomst Hoeksche Waard. tussenrapportage

Onderzoek bestuurlijke toekomst Hoeksche Waard. tussenrapportage Onderzoek bestuurlijke toekomst Hoeksche Waard tussenrapportage Samenwerking - Samenvoeging Samenwerking - Samenvoeging Politiek bestuur Dienstverlener Ambtelijke organisatie Bestuurlijke partner Samenwerking

Nadere informatie

Toekomstige organisatie afvalbeheer. Informatiebijeenkomst Raadscommissie, 20 februari 2019

Toekomstige organisatie afvalbeheer. Informatiebijeenkomst Raadscommissie, 20 februari 2019 Toekomstige organisatie afvalbeheer Informatiebijeenkomst Raadscommissie, 20 februari 2019 1 Inhoud - Opzet onderzoek - Analyse - Alternatieven - Vervolgstappen 2 Opzet onderzoek - Aanleiding en doel -

Nadere informatie

Raadsvoorstel. 3. Inleiding

Raadsvoorstel. 3. Inleiding Raadsvoorstel Agenda nr. 6 Onderwerp: Reactie geven op de onderzoeksvraagstelling en uitwerking daarvan voor de evaluatie van de Metropoolregio Eindhoven Soort: Besluitvormend Opsteller: J. v.d. Kolk Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Huidig toezicht GETTING SOFTWARE RIGHT. Datum Amsterdam, 30 augustus 2016 Onderwerp Reactie SIG op Discussiedocument AFM-DNB. Geachte dames en heren,

Huidig toezicht GETTING SOFTWARE RIGHT. Datum Amsterdam, 30 augustus 2016 Onderwerp Reactie SIG op Discussiedocument AFM-DNB. Geachte dames en heren, Datum Amsterdam, 30 augustus 2016 Onderwerp Reactie SIG op Discussiedocument AFM-DNB Geachte dames en heren, Naar aanleiding van het gepubliceerde discussiedocument Meer ruimte voor innovatie in de financiële

Nadere informatie

Voorstelnummer RAAD/ Directeur : drs. M.H.J. van Kruijsbergen Postreg.nr. Behandelend ambtenaar B. Hoenen. Tel.nr

Voorstelnummer RAAD/ Directeur : drs. M.H.J. van Kruijsbergen Postreg.nr. Behandelend ambtenaar B. Hoenen. Tel.nr Voorstel voor de gemeenteraad Voorstelnummer RAAD/11-00405 Directeur : drs. M.H.J. van Kruijsbergen Postreg.nr. Behandelend ambtenaar B. Hoenen Datum: 25 oktober 2011 Afdeling Tel.nr Ruimtelijke en Maatschappelijke

Nadere informatie

Managementsamenvatting

Managementsamenvatting 2017/23670 Managementsamenvatting Het jaar 2016 stond voor BaanStede in het teken van discussie over en voorbereiding van de opheffing van de huidige gemeenschappelijke regeling voor uitvoering van de

Nadere informatie

Toetreding Heeze Leende tot GRR Blink Integrale afweging ten aanzien kosten en organisatie

Toetreding Heeze Leende tot GRR Blink Integrale afweging ten aanzien kosten en organisatie Toetreding Heeze Leende tot GRR Blink Integrale afweging ten aanzien kosten en organisatie Mark Vaal 26 maart 2017 1 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 Inleiding... 5 Uitgangspunten en achtergrondinformatie...

Nadere informatie

Jaarplan 2014 gemeente Velsen

Jaarplan 2014 gemeente Velsen Jaarplan 2014 gemeente Velsen HVC Arnoud Kik Adviseur Gemeenten Versie: 28 april 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Maatregelen afvalbeheerplan 6 3. Maatregelen 2014 9 4. Planning uitwerking resterende

Nadere informatie

Naam en telefoon. Portefeuillehouder

Naam en telefoon. Portefeuillehouder Onderwerp ICT samenwerking gemeenten Landerd, Oss en Uden Datum 17 maart 2015 Naam en telefoon F. van de Leur Afdeling BICT Portefeuillehouder W. Buijs-Glaudemans Wat adviseer je te besluiten? (=concept-besluit)

Nadere informatie

Welke maatschappelijke meerwaarde kan een publiek bedrijf bieden? een verhaal uit de praktijk

Welke maatschappelijke meerwaarde kan een publiek bedrijf bieden? een verhaal uit de praktijk Welke maatschappelijke meerwaarde kan een publiek bedrijf bieden? een verhaal uit de praktijk Presentatie NVRD Themadag 23 januari 2014 Sinds jaren 80 samenwerking gemeenten regio Nijmegen (MARN) op gebied

Nadere informatie

Scenario s samenwerking in de regio

Scenario s samenwerking in de regio Scenario s samenwerking in de regio Opmerkingen vooraf: * Drie varianten naast elkaar gezet; 1. Gemeente blijft zelfstandig verder gaan; 2. Samenwerking BCH met 3D brede blik (dus vizier is vanuit gehele

Nadere informatie

Verbinden in de Openbare Ruimte

Verbinden in de Openbare Ruimte Waarderweg 33B-10 haarlem, postbus 2016 2002 2 la haarlem, t 023 5319141, e info@iprnormag.nl. Verbinden in de Openbare Ruimte Verbinden in de openbare ruimte: hoe te organiseren NVRD Themadag, Congrescentrum

Nadere informatie

Gemeente Dongeradeel en Dantumadiel

Gemeente Dongeradeel en Dantumadiel Besluitvorming OMRIN Gemeente Dongeradeel en Dantumadiel De Jonge Milieu Advies Definitief, versie 1.1 Zeist, maart 2015 De Jonge Milieu Advies Utrechtseweg 9, 3704 HA Zeist T. 030-6991599 E. info@dejongemilieuadvies.nl

Nadere informatie

Profielschets. Drie regiodirecteuren KION. ERLY the consulting company Datum: juni 2019 Adviseurs: drs. Lilian Vos Katherine Diaz MSc.

Profielschets. Drie regiodirecteuren KION. ERLY the consulting company Datum: juni 2019 Adviseurs: drs. Lilian Vos Katherine Diaz MSc. Profielschets Drie regiodirecteuren KION ERLY the consulting company Datum: juni 2019 Adviseurs: drs. Lilian Vos Katherine Diaz MSc. Inleiding KION is de grootste kinderopvangorganisatie van Nijmegen en

Nadere informatie

In de vergadering van 11 oktober 2011 heeft het college het besluit genomen om een onderzoek te starten naar de toekomst van de reinigingdienst.

In de vergadering van 11 oktober 2011 heeft het college het besluit genomen om een onderzoek te starten naar de toekomst van de reinigingdienst. Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Sliedrecht, 14 juni 2012 Onderwerp: Toekomst Reinigingsdienst Voorgesteld besluit: 1. De uitvoering van de reinigingstaken in eigen beheer uit te blijven

Nadere informatie

Omgekeerd Inzamelen. Effectrapportage fase 1 Dalfsen, Hattem, Oost Gelre, Zwartewaterland 2013

Omgekeerd Inzamelen. Effectrapportage fase 1 Dalfsen, Hattem, Oost Gelre, Zwartewaterland 2013 Omgekeerd Inzamelen Effectrapportage fase 1 Dalfsen, Hattem, Oost Gelre, Zwartewaterland 2013 Inleiding De gemeenten Dalfsen, Hattem, Oost Gelre en Zwartewaterland zijn in 2013 gestart met fase 1 van omgekeerd

Nadere informatie

uw kenmerk uw brief van ons kenmerk inlichtingen bij A. Baan doorkiesnummer Het Dagelijks Bestuur van de DSW Rijswijk e.o. Postbus

uw kenmerk uw brief van ons kenmerk inlichtingen bij A. Baan doorkiesnummer Het Dagelijks Bestuur van de DSW Rijswijk e.o. Postbus uw kenmerk uw brief van ons kenmerk 18.037565 inlichtingen bij A. Baan doorkiesnummer Het Dagelijks Bestuur van de DSW Rijswijk e.o. Postbus 586 2700 AN ZOETERMEER Sociaal Domein Beleid Sociaal Domein

Nadere informatie

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Toekomst Promen

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Toekomst Promen COLLEGEVOORSTEL Onderwerp Toekomst Promen Te besluiten om Het college van B&W besluit de volgende, in gezamenlijkheid tot stand gekomen, uitgangspunten en vragen te hanteren voor de toekomst van Promen

Nadere informatie

Minder lokale lasten door afvalinzameling en verwerking goedkoper te maken

Minder lokale lasten door afvalinzameling en verwerking goedkoper te maken Minder lokale lasten door afvalinzameling en verwerking goedkoper te maken Initiatiefvoorstel VVD Rotterdam 14 december 2015 Inhoudsopgave Inleiding 3 Opbouw Afvalstoffenheffing 4 Doelmatigheid verhogen

Nadere informatie

Het college van Burgemeester en Wethouders Gemeente Zoetermeer Engelandlaan EB Zoetermeer Postbus BA Leidschendam

Het college van Burgemeester en Wethouders Gemeente Zoetermeer Engelandlaan EB Zoetermeer Postbus BA Leidschendam Het college van Burgemeester en Wethouders Gemeente Zoetermeer Engelandlaan 502 27 11 EB Zoetermeer Postbus 1005 2260 BA Leidschendam...Uw brief/kenmerk.contactpersoon A Donkers.Telefoon 14 070.Bijlagen.Onderwerp

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Bestuurlijke toekomst DAL-gemeenten. Appingedam en Loppersum, 4 oktober 2017 Delfzijl, 5 oktober 2017

Informatiebijeenkomst Bestuurlijke toekomst DAL-gemeenten. Appingedam en Loppersum, 4 oktober 2017 Delfzijl, 5 oktober 2017 Informatiebijeenkomst Bestuurlijke toekomst DAL-gemeenten Appingedam en Loppersum, 4 oktober 2017 Delfzijl, 5 oktober 2017 Programma Opening en welkom Presentatie onderzoeksresultaten Vervolg Gelegenheid

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer : 2011/21892 Datum : 16 augustus 2011 Programma : Bestuur en Organisatie Blad : 1 van 6 Cluster : Bestuur Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Gemeente Purmerend. Onderzoek Uitbesteding Afvalinzameling. Managementsamenvatting. Concept. 21 maart 2012

Gemeente Purmerend. Onderzoek Uitbesteding Afvalinzameling. Managementsamenvatting. Concept. 21 maart 2012 In samenwerking met Gemeente Purmerend Onderzoek Uitbesteding Afvalinzameling Managementsamenvatting Concept 21 maart 2012 BEZOEKADRES: Waarderweg 33 Kantoor b10, 2031 bn Haarlem POSTADRES: postbus 2016,

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten --

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten -- Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Vragen ex art 46 RvO Deventer Sociaal-Kosten externe inhuur Veiligheidsregio 1- Notagegevens Notanummer 2017-001106 Datum 30-06-2017 Programma: 02 Openbare

Nadere informatie

VASTSTELLING GEWIJZIGDE HOOFDSTRUCTUUR BESTUURSDIENST (BSD)

VASTSTELLING GEWIJZIGDE HOOFDSTRUCTUUR BESTUURSDIENST (BSD) Gemeente Den Haag Ons kenmerk BSD/2015.99 RIS 280748 VASTSTELLING GEWIJZIGDE HOOFDSTRUCTUUR BESTUURSDIENST (BSD) HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, Gezien: - de ambities in het coalitieakkoord

Nadere informatie

3* LEUNINGEN GEMEENTE 27 FEB 2015 UI15.00885. Aan de gemeenteraad van Beuningen. Datum Kenmerk Kenmerkcode Uw contact Telefoon Onderwerp

3* LEUNINGEN GEMEENTE 27 FEB 2015 UI15.00885. Aan de gemeenteraad van Beuningen. Datum Kenmerk Kenmerkcode Uw contact Telefoon Onderwerp GEMEENTE 3* LEUNINGEN Aan de gemeenteraad van Beuningen Datum Kenmerk Kenmerkcode Uw contact Telefoon Onderwerp 27 FEB 2015 UI15.00885 Sarah Albers 14 024 Proces WerkBedrijf Rijk van Nijmegen Geachte leden

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Visie en doelstellingen op huishoudelijk afval 2016-2020. Aan de raad,

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Visie en doelstellingen op huishoudelijk afval 2016-2020. Aan de raad, RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 17-12-2015 15-089 Onderwerp Visie en doelstellingen op huishoudelijk afval 2016-2020 Aan de raad, Onderwerp Visie en doelstellingen op huishoudelijk afval 2016-2020

Nadere informatie

Masterclass Afval en Grondstof. Het Nederlandse Afvalbeleid in vogelvlucht, gemeenten in de circulaire economie

Masterclass Afval en Grondstof. Het Nederlandse Afvalbeleid in vogelvlucht, gemeenten in de circulaire economie Masterclass Afval en Grondstof Het Nederlandse Afvalbeleid in vogelvlucht, gemeenten in de circulaire economie Gemeentelijk Afvalcongres, 19 maart 2015 AGENDA 1. 2. 3. 4. 5. Afvalmanagement Ladder van

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Belastingsamenwerking. BW-nummer

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Belastingsamenwerking. BW-nummer Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Belastingsamenwerking Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 BW-nummer Portefeuillehouder B. Jeene Samenvatting De PvdA fractie heeft de toezegging dat

Nadere informatie

Risicoanalyse en scenariostudie als onderbouwing van de Kadernota. Samenvatting

Risicoanalyse en scenariostudie als onderbouwing van de Kadernota. Samenvatting Risicoanalyse en scenariostudie als onderbouwing van de Kadernota Samenvatting Aanpak Pagina 2 Doelstelling Vergelijking van keuzes: Doorgaan met huidige uitvoering óf Opzetten van een gezamenlijk uitvoeringsorganisatie

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr. + dossiernr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr. + dossiernr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 08 0075 Rv. nr. + dossiernr.: 08.0075 B&W-besluit d.d.: 12-08-2008 B&W-besluit nr.: 08.0795 Naam programma +onderdeel: Bestuur en dienstverlening - Belastingen Onderwerp: Regionale samenwerking

Nadere informatie

Opstellen gemeentelijke visie toekomstperspectief Area. Plan van aanpak = = =

Opstellen gemeentelijke visie toekomstperspectief Area. Plan van aanpak = = = Opstellen gemeentelijke visie toekomstperspectief Area Plan van aanpak = = = Februari 2012 1 1. Inleiding 1.1 Achtergrond Aan bureau KplusV organisatie-advies te Arnhem is vorig jaar opdracht verstrekt

Nadere informatie

Kadernotitie Ambtelijke samenvoeging Hoogeveen - De Wolden

Kadernotitie Ambtelijke samenvoeging Hoogeveen - De Wolden Kadernotitie Ambtelijke samenvoeging Hoogeveen - De Wolden Inleiding Op 12 maart 2013 hebben wij u een brief gestuurd waarin wij u op de hoogte hebben gebracht van het genomen principebesluit om de ambtelijke

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad: 1194195 Datum: Behandeld door: 21 april 2015 H.G.M. Hermens Afdeling / Team: Uitvoering Onderwerp: Notitie Verbetering afvalscheidingsresultaten

Nadere informatie

: : : dhr. C.L. Jonkers : dhr. H. Teeuwen

: : : dhr. C.L. Jonkers : dhr. H. Teeuwen RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering Datum Raadsvergadering Portefeuillehouder Verantwoordelijk MT-lid : 02-12-2013 : 16-12-2013 : dhr. C.L. Jonkers : dhr. H. Teeuwen Zaaknummer

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Status: Besluitvormend. Agendapunt: 10. Aankoop kantoorpand Rabobank te Nieuwleusen. Datum: 2 september 2014.

Raadsvoorstel. Status: Besluitvormend. Agendapunt: 10. Aankoop kantoorpand Rabobank te Nieuwleusen. Datum: 2 september 2014. Raadsvoorstel Status: Besluitvormend Agendapunt: 10 Onderwerp: Aankoop kantoorpand Rabobank te Nieuwleusen Datum: 2 september 2014 Portefeuillehouder: Decosnummer: 235 Informant: P. la Roi E. p.laroi@dalfsen.nl

Nadere informatie

A.B. 18/85. Onderwerp: Invoering Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra)

A.B. 18/85. Onderwerp: Invoering Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) A.B. 18/85 Onderwerp: Invoering Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) Noot: Deze notitie betreft een update van de notitie zoals deze in de vergadering van het Dagelijks Bestuur op 12 september

Nadere informatie

Ons kenmerk ZC 2006/2929. Inlichtmgen bij drs. A.H.Buiks

Ons kenmerk ZC 2006/2929. Inlichtmgen bij drs. A.H.Buiks ,/Qveriissel www.overijssel.nl Aan Provinciate Staten van Overijssel. Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Telefax 038 425 75 20 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Geachte raad,

Raadsvoorstel. Geachte raad, Raadsvoorstel Nummer: 165140 Behandeld door: J. van Dijk Agendapunt: 27 juni 2017 Onderwerp: Voorlopige voorkeur uitvoeringsvariant Participatiewet Geachte raad, Samenvatting: In opdracht van het algemeen

Nadere informatie

In hoeverre is het ICT-beleid bij de gemeenten Bergen op Zoom, Drimmelen, Halderberge en Moerdijk als doeltreffend en doelmatig aan te merken?

In hoeverre is het ICT-beleid bij de gemeenten Bergen op Zoom, Drimmelen, Halderberge en Moerdijk als doeltreffend en doelmatig aan te merken? Rekenkameronderzoek ICT-beleid Betreft: Toelichting op het onderzoek ICT-beleid Inleiding De Rekenkamer West-Brabant heeft bij de voorbereiding van het onderzoeksprogramma 2015 het onderwerp ICT-beleid

Nadere informatie

Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad. 17 mei 2017 U Lbr. 17/028 (070) Gezamenlijke gemeentelijke uitvoering

Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad. 17 mei 2017 U Lbr. 17/028 (070) Gezamenlijke gemeentelijke uitvoering Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad Datum 17 mei 2017 Ons kenmerk BB/U201700352 Lbr. 17/028 Telefoon (070) 373 8393 Bijlage(n) 3 Onderwerp Gezamenlijke gemeentelijke uitvoering Samenvatting

Nadere informatie

GNL Hoe zit dat precies?

GNL Hoe zit dat precies? GNL Hoe zit dat precies? 25-4-2016 GNL Hoe zit dat precies? De gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal zijn te klein om op termijn zelfstandig de uitdagingen van de toekomst aan te kunnen. Zij zoeken

Nadere informatie

Geachte leden van de raden,

Geachte leden van de raden, 1 Datum Behandeld door Telefoon Reg.nr. Onderwerp: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Geachte leden van de raden, Het Algemeen Bestuur heeft kennis genomen

Nadere informatie

Onderwerp Nota Verbonden Partijen en verplichte paragraaf Verbonden Partijen.

Onderwerp Nota Verbonden Partijen en verplichte paragraaf Verbonden Partijen. Portefeuillehouder Zoetendal Datum collegebesluit 6 oktober 2015 Opsteller Cor Tiemersma / Jaap Tanis Registratie GF15.20087 Agendapunt 23 Onderwerp Nota Verbonden Partijen en verplichte paragraaf Verbonden

Nadere informatie

waar hedendaagse organisaties en SJI niet aan kunnen ontkomen. Een status quo zal nooit bereikt worden.

waar hedendaagse organisaties en SJI niet aan kunnen ontkomen. Een status quo zal nooit bereikt worden. Missie Stichting Jeugdinterventies (SJI) wil probleemgedrag bij jongeren voorkomen of verminderen, zodat zij goed kunnen functioneren thuis, op school, op hun werk en in hun vrije tijd. Zij doet dit ondermeer

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W-nr. 07.0695, d.d. 26 juni 2007 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Re-Integratie Leiden als organisatieonderdeel van DZB BESLUITEN Behoudens advies van de commissie SZC 1. In te stemmen met de in de

Nadere informatie

Strategisch document Ambulancezorg Nederland

Strategisch document Ambulancezorg Nederland Strategisch document Ambulancezorg Nederland 1 Inleiding: relevante ontwikkelingen 2 Missie en visie AZN 3 Kernfuncties: profiel en kerntaken AZN 4 Strategische agenda AZN vastgesteld: woensdag 23 mei

Nadere informatie

STRATEGIE DUURZAME ENERGIETRANSITIE GEMEENTE BREDA

STRATEGIE DUURZAME ENERGIETRANSITIE GEMEENTE BREDA STRATEGIE DUURZAME ENERGIETRANSITIE GEMEENTE BREDA UPDATE 2016 SAMENVATTING STRATEGIE DUURZAME ENERGIETRANSITIE GEMEENTE BREDA Opdrachtgever Gemeente Breda Afdeling Mobiliteit en Milieu Opdrachtnemer Evert

Nadere informatie

Verbeterplan inkoopfunctie

Verbeterplan inkoopfunctie Verbeterplan inkoopfunctie Artikel 213a onderzoek team control Gemeente Goeree-Overflakkee Team Inkoop April 2017 In het kader van het periodiek onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van

Nadere informatie

voorstel wijziging gemeenschappelijke regeling Omnibuzz

voorstel wijziging gemeenschappelijke regeling Omnibuzz T.a.v. het College van B&W Geleen, 6 januari 2016 Ons kenmerk: Betreft: PV/LB/2016-001 voorstel wijziging gemeenschappelijke regeling Omnibuzz Geacht college, Vanaf 2013 werken 32 Limburgse gemeenten 1

Nadere informatie

Innovatief aanbesteden; van last naar lust

Innovatief aanbesteden; van last naar lust Innovatief aanbesteden; van last naar lust Simone Houtman, Rijkswaterstaat Marc Veenhuizen, gemeente Apeldoorn Michiel Westerhoff, Circulus Berkel Wat is? Promotion of Public Procurement of Innovation

Nadere informatie

Van XXX. Betreft. Wijzigingenlijst Gemeenschappelijke Regeling Avalex. artikel(en) huidige GR Avalex 2009

Van XXX. Betreft. Wijzigingenlijst Gemeenschappelijke Regeling Avalex. artikel(en) huidige GR Avalex 2009 Memo Aan XXX Van XXX PROOF Adviseurs bv Postbus 90416 2509 LK Den Haag info@proofadviseurs.nl proofadviseurs.nl rabo NL43RABO0303425660 btw NL8550.87.250.B01 kvk 63089068 Datum Bunnik, 19 oktober 2017

Nadere informatie

Openbaar. Ondergrondse restafvalcontainer op de afvalpas. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad.

Openbaar. Ondergrondse restafvalcontainer op de afvalpas. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Openbaar Onderwerp Ondergrondse restafvalcontainer op de afvalpas Programma Openbare Ruimte BW-nummer Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting In Nijmegen staat een 80-tal ondergrondse containers

Nadere informatie

De gemeente van de toekomst

De gemeente van de toekomst De gemeente van de toekomst De gemeente van de toekomst Focus op strategie Sturen op verbinden Basis op orde De zorg voor het noodzakelijke Het speelveld voor de gemeente verandert. Meer taken, minder

Nadere informatie

Voorblad agendapunt 3 Stand van zaken speerpunt Informatiemanagement

Voorblad agendapunt 3 Stand van zaken speerpunt Informatiemanagement Voorblad agendapunt 3 speerpunt Informatiemanagement Ruud vd Belt en Peter Antonis In bijgaande notitie treft u de bestuursopdracht Informatiemanagement (IM) aan. De samenleving en werkorganisaties zijn

Nadere informatie

Samenwerken aan welzijn

Samenwerken aan welzijn Samenwerken aan welzijn Richting en houvast 17 november 2017 Het organiseren van welzijn Het afgelopen jaar hebben we met veel inwoners en maatschappelijke partners gesproken. Hiermee hebben we informatie

Nadere informatie

Samenvatting ... 7 Samenvatting

Samenvatting ... 7 Samenvatting Samenvatting... Concurrentie Zeehavens beconcurreren elkaar om lading en omzet. In beginsel is dat vanuit economisch perspectief een gezond uitgangspunt. Concurrentie leidt in goed werkende markten tot

Nadere informatie

De meerwaarde van RSM Niehe Lancée

De meerwaarde van RSM Niehe Lancée De meerwaarde van RSM Niehe Lancée De ambitie om uw organisatie te laten excelleren RSM Niehe Lancée geniet een uitstekende reputatie op het gebied van accountancy en belastingadvies. Opdrachtgevers kunnen

Nadere informatie

Voorstel 1: Ontwerpbegrotingswijziging 2019 PG&Z op basis van het Bedrijfsplan RIGG

Voorstel 1: Ontwerpbegrotingswijziging 2019 PG&Z op basis van het Bedrijfsplan RIGG Voorstel 1: Ontwerpbegrotingswijziging 2019 PG&Z op basis van het Bedrijfsplan RIGG 2019-2020 Inleiding Op 6 juli 2018 heeft het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Publieke Gezondheid

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJK ONDERNEMEN

MAATSCHAPPELIJK ONDERNEMEN MAATSCHAPPELIJK ONDERNEMEN HDS Schoonmaakdiensten 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Algemene informatie HDS Schoonmaakdiensten 3 1.1 referenties 4 2. Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) 5 3. Maatschappelijk

Nadere informatie

Profielschets. Lid Raad van Bestuur KION. ERLY the consulting company Datum: mei 2019 Adviseurs: drs. Lilian Vos MSc.

Profielschets. Lid Raad van Bestuur KION. ERLY the consulting company Datum: mei 2019 Adviseurs: drs. Lilian Vos MSc. Profielschets Lid Raad van Bestuur KION ERLY the consulting company Datum: mei 2019 Adviseurs: drs. Lilian Vos MSc. Katherine Diaz Inleiding KION is de grootste kinderopvangorganisatie van Nijmegen en

Nadere informatie

Visie op toezicht Raad van commissarissen WBO Wonen

Visie op toezicht Raad van commissarissen WBO Wonen Visie op toezicht Raad van commissarissen WBO Wonen Versie: september 2018 Vastgesteld door raad van commissarissen en bestuur: 19 november 2018 Inleiding Met de invoering van de Woningwet per 1 juli 2015

Nadere informatie

JAARSTUKKEN 2014 Datum: 25 juni 2015

JAARSTUKKEN 2014 Datum: 25 juni 2015 JAARSTUKKEN 2014 Datum: 25 juni 2015 JAARSTUKKEN 2014 2 Avalex Jaarstukken 2014 INHOUDSOPGAVE 1. Bericht van het dagelijks bestuur... 4 2. Verslag van de directie... 6 2.1 Op de goede weg... 6 2.2 De toekomst

Nadere informatie

Reserve Ontwikkelingsprojecten Spelregels. Gemeente Albrandswaard

Reserve Ontwikkelingsprojecten Spelregels. Gemeente Albrandswaard Reserve Ontwikkelingsprojecten Spelregels Gemeente Albrandswaard Reserve Ontwikkelingsprojecten Spelregels Gemeente Albrandswaard Datum: 18 mei 2012 Afdeling: Bestuur, team ontwikkeling Afdelingshoofd:

Nadere informatie

Onderdeel organisatiekoers: programma Duurzaam gezonde organisatie Portefeuillehouder: Carel van Gelder

Onderdeel organisatiekoers: programma Duurzaam gezonde organisatie Portefeuillehouder: Carel van Gelder Raadsvergadering, 28 januari 2014 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Regiegemeente Wijk bij Duurstede Nr.: 20140218 4 RV Agendapunt: 4 Datum: 30 december 2013 Onderdeel organisatiekoers: programma Duurzaam

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 09.0305, d.d. 31 maart 2009 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Oprichting N.V. Beheer Openbare Ruimte BESLUITEN Behoudens advies van de commissie 1. Behoudens advies van de Ondernemingsraad als

Nadere informatie

Informatieprotocol. Gemeenschappelijke regelingen gemeente Heumen

Informatieprotocol. Gemeenschappelijke regelingen gemeente Heumen Informatieprotocol Gemeenschappelijke regelingen gemeente Heumen 22 januari 2019 1. Inleiding De directe aanleiding voor dit informatieprotocol is het amendement van de gemeenteraad van Heumen bij de besluitvorming

Nadere informatie

SOCIAAL JAARVERSLAG 2014

SOCIAAL JAARVERSLAG 2014 SOCIAAL JAARVERSLAG 2014 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Algemene informatie over de RAD... 3 Terugblik 2014... 4 Vooruitblik 2015... 6 Personeelsaangelegenheden... 7 Opleiding... 8 Ziekteverzuim... 9 1 Inleiding

Nadere informatie

PROFIEL BELEIDSMEDEWERKER SAMENWERKINGSVERBAND PRIMAIR ONDERWIJS DE MEIERIJ

PROFIEL BELEIDSMEDEWERKER SAMENWERKINGSVERBAND PRIMAIR ONDERWIJS DE MEIERIJ @ PROFIEL BELEIDSMEDEWERKER SAMENWERKINGSVERBAND PRIMAIR ONDERWIJS DE MEIERIJ Maart 2017 voor meer informatie over de functie: Dhr. B. Wesseldijk directeur-bestuurder telefoon 06-14331004 Mevr. M. Maas

Nadere informatie

Resultaat risico inventarisatie Noordelijk Belastingkantoor

Resultaat risico inventarisatie Noordelijk Belastingkantoor Resultaat risico inventarisatie Noordelijk Belastingkantoor NOTITIE AAN: Bestuur NBK 11-1-2019 VAN: VKA STATUS: Aanleiding en vraag Het Noordelijk Belastingkantoor (hierna: NBK) verzorgt voor drie noordelijke

Nadere informatie

NMC 1170.001. Het bedrijf. 1. Korte beschrijving Dar NV

NMC 1170.001. Het bedrijf. 1. Korte beschrijving Dar NV NMC 1170.001 Het bedrijf 1. Korte beschrijving Dar NV Dar is een naamloze vennootschap met een directie en een onafhankelijke Raad van Commissarissen. Dar is opgericht in 2000 als verzelfstandigd bedrijf

Nadere informatie

Raadsvergadering. Opheffing gemeenschappelijke regeling Welstand en Monumenten Midden Nederland 2005 met bijbehorend Liquidatieactieplan.

Raadsvergadering. Opheffing gemeenschappelijke regeling Welstand en Monumenten Midden Nederland 2005 met bijbehorend Liquidatieactieplan. Raadsvergadering Nummer 19 december 2013 13-113 Onderwerp Opheffing gemeenschappelijke regeling Welstand en Monumenten Midden Nederland 2005 met bijbehorend Liquidatieactieplan. Aan de raad, Onderwerp

Nadere informatie

Whitepaper Netwerksamenwerking. Competenties achilleshiel van effectief samenwerken. Auteurs Ronald Berkhuizen Hans Rasch

Whitepaper Netwerksamenwerking. Competenties achilleshiel van effectief samenwerken. Auteurs Ronald Berkhuizen Hans Rasch Whitepaper Netwerksamenwerking Competenties achilleshiel van effectief samenwerken Auteurs Ronald Berkhuizen Hans Rasch Aanleiding Verhouding tussen gemeenten en organisaties veranderen Op basis van een

Nadere informatie