TENA richtlijnen voor continentiezorg in verpleeghuizen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TENA richtlijnen voor continentiezorg in verpleeghuizen"

Transcriptie

1 TENA rchtljnen voor contnentezorg n verpleeghuzen /

2 Behoud van contnente Bevorderen van contnente, n stand houden van waardghed en onafhankeljkhed Herstel van contnente Behandelng van ncontnente Als knd leerden we zndeljk te worden en als we onze fundamentele menseljke functes zelfstandg konden controleren, werden we beloond. Naarmate we ouder worden, zal een derde van ons langzamerhand deze vaardghed weer verlezen en ncontnent worden. Wj zjn ervan overtugd dat deze ontwkkelng door contnente te bevorderen en ncontnente onder controle te houden n verpleeghuzen, een halt toegeroepen kan worden en deze zelfs voorkomen of utgesteld kan worden. Clënten de contnent zjn, moeten worden ondersteund en gestmuleerd om contnent te bljven. En clënten de tekenen van ncontnente laten zen, moeten op de juste wjze worden beoordeeld. Voor hen moeten passende maatregelen worden getroffen zoals verzorgngsroutnes, toletgangbegeledng en productverstrekkng, om contnente te herstellen en om ncontnente te behandelen. Met deze TENA rchtljnen voor contnentezorg helpen we u op weg om edere ndvduele clënt het hoogst mogeljk haalbare nveau van contnente en onafhankeljkhed te beden, zodat zj hun waardghed en kwaltet van leven kunnen behouden. 2 3

3 ZORGPLAN Een doorlopend, ontwkkelend en reagerend proces Het bevorderen van contnente en het beheersen van ncontnente s een doorlopend proces waarbj de ndvduele verzorgngsbehoeften van clënten contnu worden bekeken en beoordeeld. Het proces s verdeeld n ver fasen. BEOORDELING Elke clënt wordt beoordeeld bj opname en als er een veranderng optreedt n zjn/haar stuate, bjv. n cognte, fyseke mogeljkheden, toletgang of het functoneren van de urnewegen. Rscobeoordelngen worden gebrukt om factoren vast te stellen waardoor clënten de kans lopen om ncontnente te ontwkkelen en n sommge gevallen een katheter te moeten gebruken. Er wordt een ndvdueel zorgplan opgesteld om er zeker van te zjn dat elke clënt het hoogste nveau van zelfzorg krjgt en tjdg wordt geholpen om contnente te bevorderen en ncontnente te behandelen. AANPASSING Het zorgplan wordt vervolgens n de praktjk gebracht n de dageljkse zorg op de afdelng. De clënt wordt gemontord en het ndvduele zorgplan aangepast en gewjzgd nden nodg. DAGELIJKSE ZORG 4 5

4 De rechten van ouderen n langetermjnzorg Naarmate we ouder worden, kunnen we afhankeljk worden van anderen voor ondersteunng en zorg. Maar we hebben nog steeds het recht om n ons egen leven, onze egen beslssngen te nemen. Leeftjd en afhankeljkhed kunnen noot reden voor vrjhedsbeperkng zjn. Iedereen, ongeacht geslacht, leeftjd of afhankeljkhed heeft het recht van deze vrjheden en rechten te geneten. TENA rchtljnen voor contnentezorg n verpleeghuzen sluten aan bj het Europees Handvest voor de rechten en verantwoordeljkheden van ouderen de behoefte hebben aan langdurge zorg en begeledng (jun 2010). De bepalngen omvatten onder andere: Het recht op waardghed, fyseke en mentale gezondhed, vrjhed en velghed; Het recht op zelfbeschkkng; Het recht op prvacy; Het recht op hoogwaardge verzorgng op maat; Het recht op gepersonalseerde nformate, adves en geïnformeerde toestemmng; Het recht op contnue communcate, deelname aan de samenlevng en culturele actvteten. Waardghed n de zorg Waardghed n de zorg betekent het soort zorg dat emands prvacy, autonome en egenwaarde ondersteunt en stmuleert, ongeacht de condte of stuate. 6 7

5 TENA rchtljnen voor contnentezorg Inhoud: We werken al bjna een halve eeuw nauw samen met management, teamleders, verpleegkundgen en verzorgenden om best-practce routnes en nnovateve producten te ontwkkelen de de contnentezorg drastsch veranderen. Onze rchtljnen zjn gebaseerd op utgebrede onderzoeken en ervarng de we hebben opgedaan n duzenden verpleeghuzen, en ze zjn geïnspreerd door ISO (een rchtljn met crtera voor de beoordelng van absorberende hulpmddelen). TENA ontwkkelt en ntroduceert doorlopend neuwe verbeterngen, waaronder producten en managementadves. We volgen ntateven op om er zeker van te zjn dat ze worden toegepast, en ondersteunen managers om de kenns van verpleegkundgen en verzorgenden te vergroten. Hoe gebrukt u dt document Dt document s bedoeld voor verpleegkundgen en verzorgenden (of personeel met vergeljkbare verantwoordeljkheden). Gebruk het gehele document of delen daarvan, afhankeljk van de hudge stratege ter bevorderng van contnente de wordt toegepast bnnen uw verpleeghus, en het ervarngsnveau van de medewerkers. U kunt het gebruken als nsprate bj het vaststellen van uw egen rchtljnen voor de bevorderng van contnente en het beheer van ncontnente. Dt document dent als gds en legt ut hoe u de hulpmddelen kunt gebruken, zoals beoordelngsformuleren, ndvduele zorgplannen en mctedagboeken. Het helpt ook bj het naleven van wet- en regelgevng en standaarden zoals ISO TENA helpt u bj het mplementeren van de rchtljnen n uw dageljkse praktjk op de afdelng met behulp van hoogwaardge TENA-producten. Vervolgens gaan we op de gewenste punten montoren om er zeker van te zjn dat de door u gewenste zorg-, personeel- en kostenvoordelen worden behaald n de dageljkse zorg. Dt doen we voordat we u helpen bj het mplementeren van uw neuwe rchtljnen op de overge afdelngen. Ten slotte ondersteunen we u bj het montoren van prestates om eventuele afwjkngen van gestelde doelen te herstellen en overge verbetergebeden op te sporen en te benoemen. Clëntbeoordelngen Indvduele zorgbehoeften vaststellen Indvduele zorgplannen De juste zorg voor elke clënt specfceren Dageljkse zorg Indvduele zorgplannen n de dageljkse praktjk brengen Aanpassen Indvduele zorgplannen montoren en aanpassen

6 Clëntbeoordelng voor het stmuleren van contnente Clëntbeoordelngen voor de bevorderng van contnente vormen de bass voor het vaststellen en begrjpen van de ndvduele zorgplannen voor elke ndvduele clënt. Ze worden gebrukt om gewoonten en omstandgheden vast te stellen waardoor clënten de kans lopen ncontnente te ontwkkelen. Het s onze ervarng dat verpleeghuzen meer nadruk leggen op de selecte van producten en het beheer van ncontnente dan op bevorderng van contnente. Bj opname n een verpleeghus en als onderdeel van de anamnese worden beoordelngen utgevoerd tjdens een medsch onderzoek en als er een veranderng optreedt n de condte van de clënt. Daarnaast worden clënten pero dek beoordeeld. Dt hoofdstuk geeft u best-practce processen en hulpmddelen voor het utvoeren van een beoordelng. Multdscplnar team Een multdscplnar team, bestaande ut o.a. artsen, verpleegkundgen, afdelngscoördnatoren, verzorgenden en fysotherapeuten, beoordeelt de clënt. Dt team staat onder ledng van de manager de verantwoordeljk s voor het nplannen en delegeren van taken. Het management van het verpleeghus heeft de algehele verantwoordeljkhed voor de nalevng van wet- en regelgevng

7 Procesoverzcht Vertel de clënt dat er een beoordelng plaatsvndt. Inden van toepassng, nformeer en betrek de famleleden herbj. Vraag om hun bevndngen. Het multdscplnar team doet de beoordelng. Clënt beoordelngsformuler Het clënt beoordelngformuler s verdeeld n negen categoreën met een aantal kernvragen en aanbevelngen. Deze zjn op kleur gesorteerd op bass van de zorgbehoeften van de clënt: Stel een clëntprofel op met nachtnemng van al bestaande gegevens van de clënt. Vul het clënt beoordelngsformuler n. Gebruk het multdscplnar overleg om tot een algemeen beeld van de clënt te komen. Stel vast of de clënt contnent of ncontnent s. Contnente clënt Incontnente clënt Extra beoordelng s verest Maak een mctedagboek. De eerste twee categoreën, Contnente en Kwaltet van leven, beoordelen de contnentestatus vanut een medsch, verplegngs- en clëntperspectef. Hoe voelt emand zch over zjn of haar ncontnente en wat s de mpact op emands kwaltet van leven. Deze waardevolle nzchten zjn de bass van een ndvdueel zorgplan dat onafhankeljkhed stmuleert, waardghed vergroot en ndvduele keuzes mogeljk maakt. De andere categoreën n de beoordelng hebben betrekkng op de dageljkse praktsche ondersteunng de wordt gegeven door verzorgenden. Bespreek deze nden mogeljk met de clënt en vraag toestemmng om het zorgplan te mplementeren. Tjdens de beoordelng s het belangrjk om een holstsche aanpak te hanteren de zch focust op de behoeften van het ndvdu. Volledge hulp Gedeelteljke hulp Onafhankeljk Door het stellen van een aantal kernvragen kunt u vaststellen wat de hulpvraag van een clënt op verschllenden gebeden en n uteenlopende stuates s. De volledge clëntbeoordelng s utendeljk beschkbaar als een ndvdueel document of als een overzchtsljst. Indvdueel zorgplan Kernvragen Contnente De clënt s contnent Hoe omschrjven de clënt en famleleden de contnentestatus van de clënt? Wat staat er vermeld n de clëntgegevens? Hoe gedraagt de clënt zch? Als de clënt dementerend s, hoe gedraagt hj/zj zch als hj/zj naar het tolet moet? Aanbevelngen Observeren en behouden van contnente Maak een mctedagboek Maak een mctedagboek De clënt heeft urne-ncontnente De clënt heeft urne- en fecale ncontnente 12 13

8 Kwaltet van leven Vochtnname Kernvragen Aanbevelngen Kernvragen Aanbevelngen De clënt of zjn/haar famle maakt zch zorgen over zjn/haar contnentestatus Waar maakt de clënt zch het meeste zorgen om? Hoe zou de clënt ondersteund wllen worden? Kan zjn/haar contnentestatus worden verbeterd? De clënt accepteert zjn/haar contnentestatus Gelooft de clënt dat ncontnente onvermjdeljk s? Kan zjn/haar contnentestatus worden verbeterd? De clënt maakt zch geen zorgen over (of s zch net bewust van) zjn/haar contnentestatus. Bespreek de punten waar de clënt zch zorgen over maakt Stel vast waar wellcht ondersteunng nodg s Zorg voor een gezond voedngspatroon en gezonde levensstjl om te voorkomen dat de ncontnente erger wordt Bespreek met de clënt de verschllende maneren om contnente te bevorderen Verwerk alle actes n het ndvduele zorgplan Beoordeel of het mogeljk s om op elke wjze en n elke stuate contnente te bevorderen Zorg ervoor dat n geval van ncontnente op dscrete en juste wjze wordt gehandeld Aanbevelngen Krjgt de clënt genoeg vocht bnnen? Een gezonde dageljkse nname s 1,5-2 lter per dag nclusef vocht ut voedng. De clënt vertoont eerste tekenen van dehydrate/overhydrate Zjn er tekenen van vermnderde elastctet van de hud, verwardhed, dorst, lage vochtnname (mnder dan 1 lter), vermnderde urneproducte? De clënt krjgt de dagnose dehydrate Aanwjzngen zjn lage vochtnname, afname n de urneproducte, verwardhed. Observeer 24 uur lang de vochtnname Maak een mctedagboek Reageer op sgnalen, bjvoorbeeld meer of mnder vochtnname Stmuleer nname van net-duretsche vloestoffen Stel samen met de arts en/of het multdscplnar team een behandelng op Cogntef Kernvragen Medcate De clënt neemt geen medcjnen de van nvloed zjn op contnente De clënt neemt medcjnen de contnente herstellen Neemt de clënt medcjnen de van nvloed kunnen zjn op contnente? Welke medcjnen zjn voorgeschreven? Controleer de gegevens van de clënt. De clënt neemt medcjnen de van nvloed kunnen zjn op contnente, zoals duretca, kalmerende of slaapmddelen en alfablokkers Controleer voorgeschreven medcjnen en clëntgegevens. Aanbevelngen Montor eventueel voorgeschreven medcjnen Volg de gebruksaanwjzng van geneesmddelen Zorg ervoor dat de medcjnen tjdg worden toegedend Houd eventuele veranderngen van toletpatronen, cognteve functes, etc. n de gaten Kernvragen De clënt s alert en communceert Is de clënt zch ervan bewust naar het tolet te gaan? Communceert de clënt en begrjpt hj/zj vragen? De clënt heeft moete met communceren Hoe communceert de clënt? Met externe hulpmddelen, pctogrammen, handen, zjn/haar egen woorden of op een andere maner? De clënt kan net communceren Is de clënt geagteerd of n de war? Aanbevelngen Zorg voor hulpmddelen de communcate faclteren, bjvoorbeeld een bel Verzeker u ervan dat de clënt het toletsymbool kan lezen en begrjpt Spreek met famleleden en dentfceer gewoonten van de clënt Identfceer toletgangpatronen op bass van een mctedagboek 14 15

9 Vaardghed Faclteten/omgevng Kernvragen Aanbevelngen Kernvragen Aanbevelngen De clënt kan overweg met zjn/haar egen kledng en hulpmddelen Hoe goed beheerst de clënt dageljkse verzorgng en actvteten, zoals aan- en utkleden? De clënt heeft hulp nodg bj het aankleden of het gebruk van hulpmddelen Hoeveel hulp s er nodg? Heeft de clënt behoefte aan specale kledng, hulpmddelen of lchameljke ondersteunng? De clënt moet volledg worden ondersteund en kan net overweg met kledng of hulpmddelen Is er ets dat de clënt zelf kan doen? Kernvragen Mobltet De clënt gaat zelfstandg naar het tolet Kan de clënt het tolet vnden en er zelf naartoe gaan? De clënt gaat naar het tolet met beperkte begeledng (één verzorgende) Hoe ver s het tolet? Heeft de clënt loophulpmddelen nodg? Hoeveel begeledng van werknemers s er nodg? De clënt s net-mobel en/of heeft volledge ondersteunng nodg (twee of meer verzorgenden) Is de clënt bedlegerg, rolstoelgebruker of op een andere wjze net-mobel? Heeft de clënt volledge ondersteunng nodg bj het naar het tolet gaan? Observeer en maak een neuwe beoordelng als er veranderngen optreden Geef alle hulp de nodg s Geef alle hulp de nodg s Aanbevelngen Houd de clënt n de gaten en maak een neuwe beoordelng als er een veranderng optreedt n de mobltet Zorg voor prvacy Zorg voor goede ztmogeljkheden Zorg voor juste schoenen en loophulpmddelen Ondersteun op bass van de behoeften van de clënt. Bed bjvoorbeeld uw arm aan. Zorg voor prvacy Zorg ervoor dat de clënt hulp kan nroepen, bjvoorbeeld met een bel Zorg ervoor dat u de juste hulpmddelen hebt om de clënt te ondersteunen, bjvoorbeeld stalft of passeve tllft Zorg voor prvacy De clënt kan de toletfaclteten goed bereken en gebruken Wat s de afstand tot het tolet? Zjn er fyseke obstakels? Is de deuropenng breed genoeg? Hoe rum s de toletrumte? Kan de deur gesloten worden? De clënt heeft ondersteunng nodg bj gebruk van de toletfaclteten Hoeveel hulp heeft de clënt nodg bj de transfer? Wat voor hulpmddelen heeft de clënt nodg, bjv. wandbeugels of een toletverhoger? Wat zjn de hygënsche aspecten? Clënt kan de toletfaclteten net gebruken Is de afstand tot het tolet te ver? Zjn er enkele - of te veel - ernstge fyseke obstakels? Zjn de deuren te smal? Is het tolet te klen? Kernvragen Hud De clënt heeft een gezonde, ongeschonden hud Hoe s de elastctet en zachthed van de hud van de clënt? Schlfert de hud? Wat voor kleur heeft de hud? De clënt heeft een gevoelge hud Vertoont de hud ontstekngen, roodhed en een veranderng n kleur? Is de hud droog en schlferachtg? De clënt heeft een kapotte of beschadgde hud Wat voor schade heeft de hud opgelopen? Zorg ervoor dat de clënt bnnen berek s van het tolet Zorg ervoor dat de clënt geen problemen ondervndt bj het gebruken van het tolet Vnd hulpmddelen de helpen met de bevorderng van contnente Zorg voor prvacy Zorg ervoor dat de clënt n de juste poste zt Zorg ervoor dat u beschkt over de juste hulpmddelen Zorg voor genoeg ondersteunng Zorg voor hulpmddelen de helpen bj het bevorderen van contnente Zorg voor prvacy Overweeg toletalternateven, bjv. een postoel naast het bed Zorg ervoor dat u beschkt over de juste hulpmddelen Zorg ervoor dat alle hulpmddelen voorhanden zjn Zorg voor prvacy Aanbevelngen Bekjk de hud dageljks Zorg voor een vochtnname van 1,5-2 lter per dag Zorg voor een ph-neutrale rengng om de hud te voeden* Bepaal wat de oorzaken van de veranderngen zjn Vermjd rrtates Stmuleer vochtnname Maak de hud schoon, herstel de hud en bescherm de hud op de juste wjze* Knjptest; controleer de elastctet van de hud door de hud zachtjes samen te knjpen Consulteer specalsten en maak een clëntplan Bed de juste zorg * Volgens de TENA rchtljnen voor persoonljke 16 hygënezorg n verpleeghuzen 17

10 Mctedagboek Een mctedagboek wordt bjgehouden voor een clënt wens contnente wordt beoordeeld. Het s een nuttg hulpmddel om het blaasgedrag van de clënt n de gaten te houden en de juste beschermng te selecteren. Veel urneproblemen komen langzaam en naar verloop van tjd tot ontwkkelng en vaak zjn clënten zch net bewust van hun plaspatronen. Het op paper zen staan, kan erg leerzaam zjn. Het s nuttg als dezelfde medewerkers verantwoordeljk zjn voor het bjhouden van het mctedagboek. Zelfs de klenste veranderngen n een mctedagboek zjn van belang. Beoordeel nden mogeljk telkens één clënt. Wjs per denst één medewerker aan de verantwoordeljk s Vermeld n het mctedagboek de naam van de clënt, meetdata en de namen van de verantwoordeljke medewerkers. Informeer alle medewerkers wanneer de metngen plaatsvnden en waar het dagboek wordt bewaard. Houd het mctedagboek dre hele dagen bj (3 x 24 uur). Het hoeven net dre opeenvolgende dagen te zjn, maar zorg ervoor dat de medewerker tjd heeft alle metngen volledg en accuraat bj te houden op de meetdagen. Noteer de vochtnname bestaande ut dranken, maar ook soep, jus, vla, etc. Noteer alle utgescheden urne (op het tolet of n het verband). Hulpmddelen Clëntbeoordelng Mctedagboek Clëntoverzcht Alle formuleren zjn onlne, afgedrukt en als Excelsheets beschkbaar 18 19

11 Indvdueel zorgplan Het ndvduele zorgplan s gebaseerd op een aantal aanbevelngen van de negen crtera n de clëntbeoordelng. Hetzelfde multdscplnare team dat de beoordelng doet bj opname, s verantwoordeljk voor het ndvduele zorgplan. Het team bespreekt het ndvduele zorgplan met de clënt, nden mogeljk, en met de famleleden. Het zorgplan specfceert de juste zorg voor elke ndvduele clënt met als doel het behouden of herstellen van contnente of het behandelen van ncontnente. Om dt te bereken, gaat het ndvduele zorgplan utvoerg n op de vraag of de clënt behoefte heeft aan toletgangbegeledng, of er alternateve behandelngen nodg zjn, welke verbanden worden gebrukt en hoe vaak deze verschoond moeten worden. De productkeuze wordt geverfeerd met behulp van een mctedagboek. De nformate ut het ndvduele zorgplan wordt afgedrukt op een clëntkaart. Bevestg dt aan de bnnenkant van de kastdeur van de clënt of bewaar het op een andere plaats waar prvacy s gegarandeerd. De verzorgenden van de clënt moeten altjd toegang hebben tot de benodgde nformate. Herdoor wordt gegarandeerd dat de dageljkse zorg van de clënt altjd volgens het ndvduele zorgplan verloopt

12 Procesoverzcht Het ndvduele zorgplan s gebaseerd op de concluse van de clëntbeoordelng de s utgevoerd door hetzelfde multdscplnare team. Rond het clënt beoordelngsformuler af. Defneer het ndvduele zorgplan Begn met het bepalen van een doel om contnente te behouden, te herstellen of te behandelen. Lees en bespreek de clëntbeoordelng en de aanbevelngen en zorg ervoor dat u deze begrjpt. Selecteer een doel: Behoud van contnente Herstel van contnente Behandelng van ncontnente Maak een toletgang begeledngsplan. Selecteer alternateve behandelngen. Selecteer verbanden. Maak een verbanddagboek Verzamel nformate n een ndvdueel zorgplan. Maak het zorgplan onderdeel van de dageljkse zorg. Maak een clëntkaart. Plan een beoordelng

13 Indvdueel toletgangplan Maak een ndvdueel toletgang begeledngsplan op bass van observates de zjn gedaan tjdens de clëntbeoordelng: Het mctedagboek laat zen hoe de blaas van de clënt functoneert, bjv. de plasfrequente en de hoeveelhed urne. De beoordelng van cognteve functes laat zen hoeveel de clënt begrjpt. De mobltets- en behendghedsbeoordelng laat zen hoeveel begeledng een clënt nodg heeft. De medcatebeoordelng laat zen of de clënt medcjnen neemt de van nvloed kunnen zjn op plaspatronen. Observates van medewerkers maken dudeljk of de clënt n staat s om op juste wjze gebruk te maken van de toletfaclteten. Ze pagna 13. Volledge hulp Gedeelteljke hulp Onafhankeljk Doel van de behandelng Zorgafhankeljk Toletgangbegeledng Behoud van contnente Herstel van contnente Behandelng van ncontnente Onafhankeljk Begeled Onafhankeljk Begeled Goede toletgewoonten We plassen gemddeld 6 keer per dag en we gaan 1-2 keer per nacht naar het tolet. Dt kan worden beïnvloed door het soort en de hoeveelhed vocht de we tot ons nemen. In het algemeen moeten clënten ten mnste 6 keer per dag en 1-2 keer per nacht de kans krjgen om naar het tolet te gaan. Maar we zjn allemaal unek en zo ook onze blaas. Daarom s het belangrjk dat we eerst vaststellen wat het normale patroon van elke ndvdu s om vervolgens op bass daarvan toletgang aan te beden. Clënten de termnaal zek, comateus of vermnderd mobel zjn, zjn utgesloten van geplande toletgang. Geen toletgangbegeledng Plashernnerng (prompted vodng) Geplande toletgang (beperkte mobltet/behendghed)* Geen toletgangbegeledng Blaastranng Geplande toletgang (beperkte mobltet/behendghed) Blaastranng Geplande toletgang (beperkte mobltet/behendghed) Soorten toletgangbegeledng Toletgang houdt n: plashernnerngen (prompted vodng), geplande toletgang of blaastranng. Dt zjn gedragsstrategeën de contnente bevorderen en ncontnente clënten helpen om begeled contnent te worden. Met de juste aanpassngen kunnen deze strategeën voor ongeveer de helft van de clënten, nclusef clënten de cogntef beschadgd zjn, een vermnderng betekenen n de gevallen van ncontnente. Plashernnerng (prompted vodng) Veel clënten kunnen hun voordeel doen met een plashernnerng. Hernner de clënt eraan het tolet te gebruken op passende en geplande tjdstppen (bjv. elke 3-4 uur) gedurende de dag. Deze hernnerngen kunnen het beste gepland worden op bass van het normale plaspatroon van de clënt. Een plashernnerng s een specfeke aanpak waarvoor gebruk wordt gemaakt van de kracht van posteve nteracte tussen de clënt en de verzorgende. Door waarderng te tonen en complmenten te geven doet men volledg beroep op de nspannngen van de clënt om contnente te behouden. Clënten de cogntef beschadgd zjn, reageren op plashernnerngen, maar hebben vaak wel een aansporng nodg. Enkel een hernnerng om naar het tolet te gaan, s vaak net voldoende; dergeljke clënten moeten vaak naar het tolet worden gelopen en hen moet worden verteld het tolet te gebruken. Tekens en afbeeldngen kunnen handg zjn. Geplande toletgang Geplande toletgang betekent het begeleden van de clënt naar het tolet op bass van een specfek schema. Deze stratege kan nuttg zjn als de clënt aanzenljk mobel beperkt s en begeledng nodg heeft bj het gebruk van een urnaal, postoel naast het bed of een ander hulpmddel. Het kan ook nuttg zjn om specfeke ncontnentepatronen aan de orde te stellen, zoals nachteljke ncontnente. Blaastranng Het doel van blaastranng s om de behoefte om te urneren te onderdrukken of negeren en utendeljk terug te gaan naar een meer normaal toletpatroon. Dankzj de tranng kan de blaas meer urne vasthouden voordat de clënt gaat plassen. Plashernnerng (prompted vodng) n dre stappen: Vraag de clënt regelmatg of urneverles heeft plaatsgevonden. Hernner de clënt eraan naar het tolet te gaan of vraag of de clënt naar het tolet moet. Geef de clënt een complment als hj of zj contnent (droog) s voor zjn of haar de pogngen om naar het tolet te gaan. Als de clënt zelf zjn of haar toletgang regelt, vergroot dat het gevoel van onafhankeljkhed en stmuleert het waardghed: 1. Zorg ervoor dat de clënt weet waar het tolet s. Een teken op de deur kan helpen. Een vsuele hernnerng, zoals een afbeeldng, kan effectever zjn dan woorden. 2. Zorg ervoor dat er geen obstakels zjn, zoals meublar dat n de weg staat. Of deuren de moeljk open gaan en de weg naar het tolet versperren. 3. Laat de toletdeur open als deze net wordt gebrukt, zodat de clënt net denkt dat het tolet bezet s. 4. Zorg ervoor dat het tolet eenvoudg te gebruken s. 5. Zorg ervoor dat de kledng en het verband van de clënt snel kunnen worden verwjderd en losgemaakt. Sommgen vnden klttenbandslutngen makkeljker te gebruken dan rtsen, knopen en koordjes

14 Selecteer alternateve behandelngen Incontnente clënten kunnen worden geholpen met oefenngen voor het versterken van de bekkenbodemsperen en een aangepast deet. Raadpleeg de juste specalsten. Alternateve behandelngen moeten ook worden nbegrepen n het ndvduele zorgplan. Bekkenbodemoefenngen De eerste algemeen geaccepteerde behandelng voor stressncontnente s het oefenen van de bekkenbodemsperen. Het verbetert blaasondersteunng en slutdruk van de urnebus. Het s belangrjk dat de fysotherapeut ervoor zorgt dat de oefenngen correct worden utgevoerd. Met een fysek onderzoek kan worden vastgesteld wat de condte van de bekkenbodemsperen s en op bass daarvan kan de fysotherapeut een persoonljk oefenprogramma samenstellen. Extra behandelngen zjn wellcht ook van toepassng, bjv. bofeedback. Bekkenbodemoefenngen zjn het meest succesvol bj stressncontnente en gemengde ncontnente, maar het kan ook waardevol zjn voor mensen met aandrangncontnente voor het versterken van het sperstelsel (musculatuur) en het mnmalseren of elmneren van urneverles. Door gedurende een bepaalde perode zwakke bekkenbodemsperen regelmatg te oefenen, kunnen ze sterker worden en ncontnente effectever voorkomen. De oefenngen Trek de speren rond de anus, vagna en urnebus allemaal tegeljk samen, alsof u ze naar bnnen en omhoog trekt. Houd vast en tel tot 5. Laat ze vervolgens los en ontspan. Herhaal het samen- en omhoogtrekken en ontspan. Het s belangrjk dat u ongeveer 10 seconden wacht tussen elke samentrekkng. Als u geen problemen hebt met een aanspannng van 5 seconden, probeer het dan ets langer vast te houden, tot maxmaal 10 seconden. Herhaal dt zo vaak als u kunt, tot maxmaal 8 tot 10 samentrekkngen. Doe nu 5 tot 10 korte, snelle maar krachtge samentrekkngen. Herhaal dt oefenschema dageljks ten mnste 4 tot 5 keer per dag. Het vnden van de bekkenbodemsperen Ga comfortabel ztten of lggen, ontspan de speren van uw bovenbenen, bllen en buk. Trek de sperrng rondom uw anus aan alsof u darree hebt of een wnd probeert tegen te houden. Ontspan weer. Probeer net uw blsperen aan te spannen. Probeer tjdens het plassen de urnestroom halverwege te stoppen en vervolgens weer te starten. Doe dt alleen om te leren welke speren de correcte speren zjn en doe het vervolgens net vaker dan één keer per week om uw voorutgang te controleren. NB.! Houd uw adem net n tjdens de oefenngen. Druk net naar beneden maar trek omhoog. Probeer uw buk, bllen en djbenen net aan te spannen. NB.! Contnuïtet maakt een verschl. Doe uw oefenngen regelmatg en ten mnste vjf keer per dag. Darmen gezond houden Het s belangrjk om te onthouden dat verschllende mensen een verschllende darmwerkng hebben. Het ondersteunen van onze clënten bj het behouden van een gezonde darmwerkng s onderdeel van onze rol. In het algemeen betekent een normale darmwerkng meer dan dre keer per week ontlastng hebben. De feces moet zacht, maar stevg zjn en de utschedng moet eenvoudg en zonder veel moete plaatsvnden. De ontlastng zet er dan ut als type 3 en 4 op de Brstol-stoelgangschaal. Ondersteun uw clënten bj het behouden van een goede darmwerkng en voorkom constpate: Leer elke clënt kennen. Kom erachter wat voor eten zj lekker vnden en hoe hun darmwerkng was voordat ze n het verpleeghus kwamen. Stmuleer een gezond deet. Gebruk regelmatge maaltjden bestaande ut verschllende groenten en frut (5 portes per dag) wordt aanbevolen. Vergeet net dat onze darmwerkng verandert als we ons eetpatroon veranderen. Montor clënten als zj begnnen te wennen aan het verpleeghus en gewend raken aan de veranderng hun eetpatroon. Stmuleer hen om voldoende vocht tot zch te nemen. Zorg ervoor dat zj het tolet kunnen gebruken als ze daar behoefte toe voelen. Als we het naar het tolet gaan utstellen, kan dt leden tot (ernstge en zeer ernstge) obstpate. Zorg ervoor dat clënten n de correcte poste kunnen ztten op het tolet. Hun voeten moeten altjd ondersteund zjn. Zorg ervoor dat ze genoeg tjd en prvacy hebben om behoefte te doen. Beoordeel de medcate als deze van nvloed s op de darmwerkng. Stmuleer dageljkse bewegng n de frsse lucht. Brstol-stoelgangschaal Type 1 Losse harde keutels, zoals noten (moeljk ut te scheden) Type 2 Als een worst, maar klonterg Type 3 Als een worst, maar met barstjes aan de butenkant Type 4 Als een worst of slang, glad en zacht Type 5 Zachte keutels met dudeljke randen (makkeljk ut te scheden) Type 6 Zachte stukjes met gehavende randen, een papperge utschedng Type 7 Waterg, geen vaste stukjes. Helemaal vloebaar 26 27

15 Het selecteren van verbanden TENA bedt een utgebred assortment van hoogwaardge producten voor de best mogeljk zorg n verpleeghuzen. Innovateve producten zjn ontworpen met zowel de ndvduele clënt als de verzorgenden n gedachten. Het gebruk van het juste verband volgens de best-practceroutnes zal leden tot mnder en snellere verschonngen. Alle producten hebben een ademende butenlaag, een absorptekern de zorgt voor een utstekende beschermng tegen lekken en een droge bnnenkant zodat uw clënten nog langer droog bljven. U kunt kezen ut meerdere absorptenveaus de zorgen voor de juste beschermng. Bepaalde producten zjn meer geschkt dan andere afhankeljk van hoe en waar ze worden gebrukt.* In het gemddelde Europese verpleeghus s 75-80% van de clënten ncontnent. De meesten van hen zjn zwaar ncontnent en afhankeljk van de hulp van verzorgenden. Sommgen zjn gedeelteljk of geheel onafhankeljk en beheersen hun ncontnente zelf. Andere hebben msschen alleen overdag of s nachts beschermng nodg. Aanbevelngen Het gebruk van talkpoeder vermndert het absorptevermogen van de verbanden. Wj advseren daarom geen talkpoeder te gebruken. Groot s net beter Ga er net zomaar vanut dat groter, beter s. Als u een groot verband gebrukt voor een klene clënt, gaat dat ten koste van het absorptevermogen. De juste maat omslut het lchaam beter waardoor urne meer geljkmatg door de kern kan lopen, wat lekkage en hudrrtate voorkomt en voor meer comfort zorgt. Indvduele verbandselecte Het selecteren van de juste beschermng voor de ndvduele clënt s de bass van het succesvol beheren en bevorderen van ncontnente n een verpleeghus. 1. Stel met behulp van de clëntbeoordelng vast wat het ncontnentenveau en de begeledngsbehoefte van de clënt s. 2. Houd rekenng met de lchaamsvorm van de clënt. Bepaalde producten zjn specfek ontworpen met het oog op de anatome van de drager. 3. Selecteer het type verband en absorptenveau. Kes een maat. U kunt eenvoudger een keuze maken met behulp van de verbandselecterchtljnen. 4. Houd een verbanddagboek bj om de verbandkeuze te evalueren. Dt s een belangrjk onderdeel van de TENAaanpak voor best-practce ncontnentebeheer. 5. Noteer de nformate over het geselecteerde verband en de zorgroutnes of druk het af op een clëntkaart. Implementeer bj de dageljkse zorg. * Raadpleeg voor het selecteren van hudverzorgngs- en rengngsproducten en andere ondersteunende producten de TENA rchtljnen voor persoonljke hygënezorg n verpleeghuzen

16 Gebrukersprofelen en het TENA-aanbod Er s een geschkt verband of product voor elke ndvdu. Selecteer een type verband op bass van de condte, het gedrag, de capacteten en behoeften van de clënt: m.a.w. op bass van het gebrukersprofel. Elk verband s vervolgens verkrjgbaar n verschllende maten met verschllende absorptenveaus voor verschllende ncontnentenveaus: lcht, matg, zwaar en ernstg. Selecteer het absorptenveau op bass van het mctedagboek. Absorpte en maat Productnaam en -maat TENA Lady Normal TENA Lady Extra TENA Lady Super TENA Men Level 1 TENA Men Level 2 Incontnentenveaus Absorpte Productlengte/ heupomvang 27 cm 34 cm 43 cm Alleen voor mannen Alleen voor mannen Absorpte lcht matg zwaar ernstg S cm TENA Lady Voor vrouwen met lchte tot matge ncontnente, vaak onafhankeljk Plus M L XL cm cm cm S cm TENA Men Voor mannen met lchte tot matge ncontnente, vaak onafhankeljk TENA Pants Super M L XL cm cm cm TENA Pants Voor clënten met lchte tot matge ncontnente de geesteljk n goede condte verkeren en onafhankeljk zjn Voor fysek zeer acteve clënten de dementerend zjn Voor clënten de blaastranng of tolettranng krjgen Max Plus M L S M L XL cm cm cm cm cm cm S cm TENA Flex Voor clënten met zware en ernstge ncontnente de afhankeljk zjn van hulp TENA Flex Super M L XL cm cm cm S cm TENA Bed Voor clënten de ernstg ncontnent zjn gedurende de nacht Max M L XL cm cm cm 30 31

17 Verbandselectegds Gebrukersprofel Gebrukersbehoefte Aanbevolen verband Vrouw, lchte ncontnente. Man, lchte ncontnente. Extra beschermng, dscrete. Extra beschermng, dscrete. TENA Lady. Naar het lchaam gevormd voor een utstekende pasvorm. TENA Men. Dscrete anatomsche vorm specaal ontworpen voor mannen. Matge ncontnente, actef. Zware ncontnente, zelf aan- en utkleden. Beschermng, comfort. Beschermng voor dag en nacht. Hoge beschermng en comfort. Beschermng voor dag en nacht. TENA Pants Plus. Worden gedragen als normaal ondergoed om zelfzorg te stmuleren en contnente te bevorderen. TENA Pants Super. Hoogste beschermng en meer comfort dankzj een nauwslutende pasvorm. Vermnderde mobltet, matge ncontnente. Overgewcht, zware ncontnente. Zware ncontnente met demente. In een rolstoel, zware ncontnente. Met rusteloze slaappatronen, zware ncontnente. Bedlegerg, dubbel ncontnent. Ondersteunng voor verhoogde onafhankeljkhed. Extra comfort en mogeljkhed om verband te verschonen terwjl clënt staat. Mnmalseren van ongemak en verwarrng bj demente clënten de verbanden dragen. Extra comfort en mogeljkhed om het verband te verschonen terwjl clënt n de rolstoel zt. Verhoogde beschermng en een betere nachtrust. Verhoogde beschermng en helpt de hud gezond te houden. TENA Flex. Eenvoudg te verwsselen terwjl de clënt staat dankzj de bevestgng op de rug. TENA Flex. Meer beschermng zowel overdag als s nachts dankzj de anatomsche pasvormen n de talle en het krus. TENA Flex. Voelt meer natuurljk dankzj de anatomsche pasvorm. Heupband met bevestgng op de rug, waardoor wordt voorkomen dat clënten zelf hun verband verwjderen TENA Flex. Eenvoudg te verwsselen en net-mobele clënten hoeven mnder getld te worden dankzj de heupbandslutng. TENA Flex. Meer beschermng zowel overdag als s nachts dankzj de anatomsche pasvormen n de talle en het krus TENA Flex. Beperkt rsco s op hudrrtates vanwege mnmale hoeveelhed materaal tussen de hud en het matras. Zware ncontnente tjdens de nacht. Extra beschermng bj hoge utzonderng om de nachtrust net te verstoren. TENA Bed. Gebruk noot TENA Bed voor clënten de een decubtus matras gebruken. Onafhankeljk Gedeelteljke hulp Volledge hulp 32 33

18 Kathetervrje zorg Gebruk alleen nwendge katheters als alle andere alternateve beheerstrategeën zjn overwogen. Gebruk alleen voorgeschreven katheters. Bassprncpes Indcates voor het gebruk van verbljfskatheters voor zwakkere clënten met urne-ncontnente zjn onder andere: Urneretente de net operatef of medsch kan worden gecorrgeerd of de net praktsch kan worden beheerst met ntermtterende kathetersate Ernstge hud- of doorlgwonden (decubtus) de worden besmet door urneverles Afgerond ndvdueel zorgplan de clëntkaart Vat de nformate ut het afgeronde ndvduele zorgplan samen op een clëntkaart. Plak her ook een productstcker op. Bevestg de clëntkaart aan de bnnenkant van de kastdeur van de clënt of bewaar het op een andere plaats waar prvacy s gegarandeerd. Aanbevelngen Als de clënt een katheter heeft, kes dan het lchtste product ut het assortment, bjv. TENA Flex Plus, als er beschermng nodg s bjvoorbeeld als er sprake s van fecale ncontnente. Verbanddagboek Het verbanddagboek s een goede maner om n eerste nstante te onderzoeken of het gekozen verband het meest geschkt s voor de clënt. U kunt hermee de plaspatronen van de clënt n de gaten houden. Om contnuïtet te waarborgen, s het s aan te raden om dezelfde medewerkers het dagboek bj te laten houden. Wjs één medewerker aan de verantwoordeljk s Vermeld n het verbanddagboek de naam van de clënt, de meetdata en de namen van de verantwoordeljke medewerkers. Informeer alle medewerkers als er metngen plaatsvnden en vertel hun waar het dagboek wordt bewaard. Houd het verbanddagboek twee hele dagen bj (2 x 24 uur). Zorg ervoor dat de medewerker de tjd heeft alle metngen volledg en accuraat bj te houden op de meetdagen. Noteer eventuele gevallen van doorlekken. Analyseer de resultaten. Selecteer een neuw verband als het beoordeelde verband net voldoet. Montor en beoordeel de verbandkeuze als het geselecteerde verband net langer voldoet aan de behoeften van de clënt. Hulpmddelen Clëntbeoordelng en ndvdueel zorgplan Productselecte Verbanddagboek Clëntkaart Alle formuleren zjn onlne, afgedrukt en als Excelsheets beschkbaar 34 35

19 Dageljkse zorg Het ndvduele zorgplan wordt toegepast n de dageljkse praktjk op de afdelng op bass van de algemene routnes. De manager s verantwoordeljk voor de mplementate van het ndvduele zorgplan. De manager wjst ook een offcële afdelngscoördnator aan met depgaande kenns van en nteresse n producten en routnes. Daarnaast helpt de manager de verzorgenden met praktsche ondersteunng tjdens hun dageljkse werkzaamheden. De afdelngscoördnator helpt ook met het montoren van het proces, zodat het wordt utgevoerd volgens de TENA-rchtljnen. Bassprncpes Onderdelen n dt hoofdstuk: Introducte Toletgang Voorberedngen uurs zorg Verzorgenden Baseer zorg op het ndvduele zorgplan van elke clënt. Plan met het oog op goede zorg en mnmale verstorng, dre verschonngen per 24 uur op een afdelng: ochtend, mddag en avond/nacht. Verschoon/controleer op bass van de ndvduele zorgplannen en urne-ndcator. Spred ndvduele verschonngsmomenten: één verschonng per denst. Organseer procedures waarbj clënten gerespecteerd worden. Dt s hun thus

20 Introducte Introducte Nuttg bassadves: Houd oogcontact Spreek dudeljk Clëntnteracte Geef eenvoudge en dudeljke boodschappen Praat net te snel Maak fysek contact Let op lchaamstaal Wees u bewust van uw egen lchaamstaal Het bnnentreden van de persoonljke rumte van een clënt Hurk nden nodg voor de clënt op ongeveer 1,5 m afstand en maak oogcontact met de clënt (dt maakt u mnder opdrngerg n de ogen van de clënt). Leg kalm en n dudeljke bewoordngen ut wat u gaat doen. Wacht op toestemmng voordat u de persoonljke rumte van de clënt bnnentreedt. Dt neemt wat extra tjd n beslag (vaak mnder dan een mnuut), maar het voorkomt negateve reactes van een demente clënt zoals agresse of vluchtgedrag. Het betrekken van de clënt maakt betere zorg mogeljk en vermndert de werklast. Dementerende clënten Demente s van nvloed op het gedrag van de bewoner. Stem uw communcate af op de veranderende behoeften van de clënt naarmate de zekte voortschrjdt. Wees alert als de clënt mnder goed n staat s om: praktsche actvteten, complexe coördnate, etc. ut te voeren; te leren, te hernneren en te herkennen; frontaalkwabfunctes ut te voeren, zoals ntatef nemen, plannen, beoordelen, gevoelens uten en socale vaardgheden; zntugljke nput te verwerken, waarnemen, ontcjferen en begrjpen; taal te spreken en te begrjpen. Tekenen dat de clënt u als een ndrnger ervaart n zjn of haar persoonljke rumte Voelt de clënt zch oncomfortabel en zjn er sgnalen dat hj of zj u als een ndrnger ervaart n zjn of haar persoonljke terrtorum? Algemene reactes kunnen o.a. zjn: Terugtrekkng om afstand te bewaren tot de benaderende persoon Handen opheffen als n verdedgng Blozen Een moment naar beneden kjken en daarna weer opkjken Een zenuwtrek ontwkkelen n het gezcht Pupllen versmallen Interacte met gezn en famleleden Incontnente kan een lastg gespreksonderwerp zjn, net alleen voor clënten, maar ook voor hun gezn en famleleden. Wees begrpvol voor hun stuate. Gezn en famleleden kunnen zch opgelaten en oncomfortabel voelen en het lastg vnden om vragen te stellen. Probeer het probleem van zjn scherpe kantjes te ontdoen en nodg hen ut tot een conversate door de zaken op een dudeljke, vrendeljke en eenvoudge maner ut te leggen. Vertel hoe veel de condte voorkomt. Het zal het stgma en gevoel van schaamte vermnderen. Leg de vse ut de het verpleeghus hanteert ten opzchte van het bevorderen van contnente en ncontnentezorg. Inden van toepassng, doorloop samen met de famleleden het ndvduele zorgplan van de clënt, de productkeuze, tranngprogramma s, etc. Informeer en nstrueer famleleden over het bevorderen van contnente en goede ncontnentezorg. Leg ut waarom dre verbanden per dag beter zjn dan zes. Leg termnologe ut de voor u wellcht vanzelfsprekend s. Vertel bjvoorbeeld wat een urne-ndcator s. Praat noot over de clënt n de derde persoon ten overstaande van gezn en famleleden. De clënt kan zch daardoor kwetsbaar of gekleneerd voelen. Geef famleleden een brochure (ze bjgevoegd voorbeeld)

21 Toletgang Toletgang Toletgangbegeledng Inden haalbaar, relevant voor alle clënten. Stmuleer het zelf regelen van de toletgang Zorg ervoor dat de clënt weet waar het tolet s. Een teken op de deur kan helpen. Een vsuele hernnerng, zoals een afbeeldng, kan effectever zjn dan woorden. Zorg ervoor dat er geen obstakels zjn, zoals meublar dat n de weg staat. Of deuren de moeljk open gaan en de weg naar het tolet versperren. Laat de toletdeur open als deze net wordt gebrukt, zodat de clënt net denkt dat het tolet bezet s. Zorg ervoor dat de kledng van de clënt snel kan worden opengemaakt en het verband snel kan worden verwjderd. Sommge clënten vnden klttenbandslutngen makkeljker te gebruken dan rtsen, knopen en koordjes. Plas- of ontlastngshernnerng* Als de clënt onafhankeljk s, geef hem of haar dan de tjd voor toletbezoek. Controleer het tolet dat de clënt wl gebruken: Het tolet moet schoon zjn. Er moet toletpaper voorhanden zjn. Er moet een hulproepsysteem aanwezg zjn. Hernner de clënt n posteve bewoordngen zodat hj/zj begrjpt dat het tjd s om naar het tolet te gaan. Zorg ervoor dat de clënt het tolet heeft bezocht en daarna terugkeert naar zjn/haar actvteten. Faclteer toletgang Voorze medewerkers van maneren om hen te hernneren aan de toletbehoeften van ndvduele clënten. Reageer drect op de toletgangbehoeften van de clënten. Wees begrpvol voor de zorgen van de clënten wat geur en gelud betreft. Step one Step two Bewaar de hygëne Zorg ervoor dat de toletfaclteten toegankeljk, schoon en goed utgerust zjn. Zorg ervoor dat er gelegenhed s om de handen te wassen. Help de clënt nden nodg met het wassen van de handen. Stmuleer darmwerkng Zorg ervoor dat de juste hulpmddelen voorhanden zjn om de optmale poste aan te kunnen nemen voor defecate (bjv. een voetensteun). Verwjder feces drect, netjes en respectvol. Zorg voor hygëne, gebruk alcogel. Knees hgher than hps Step three Lean forwards and put elbows on your knees Correct poston Toletgangbegeledng - darmen De llustrates tonen de clënt n de juste poste om zjn of haar behoefte te doen. Bulge out your abdomen, straghten your spne Knees hgher than hps Lean forwards and put elbows on your knees Bulge out your abdomen, straghten your spne *Ze pagna 25 voor meer gedetalleerde nformate over plas- en ontlastngshernnerngen

22 Toletgang Voorberedngen Geplande toletgang Als de clënt begeledng nodg heeft, neem dan de tjd om hem/haar naar het tolet te vergezellen. Controleer het tolet dat de clënt wl gebruken Het tolet moet schoon zjn. Er moet toletpaper voorhanden zjn. Er moet een hulproepsysteem aanwezg zjn. Als u bepaalde zaken nodg hebt voor persoonljke hygëne, bered deze dan voor Hernner de clënt n bewoordngen de hj/zj begrjpt dat het tjd s om naar het tolet te gaan. Bed fyseke hulp zodat de clënt het tolet succesvol kan bereken en gebruken. Bed nden nodg hulp aan met kledng. Zorg ervoor dat de clënt comfortabel op het tolet zt met zjn/haar voeten goed ondersteund. Zorg ervoor dat de clënt een bel of een ander hulproepmddel heeft. Geef genoeg tjd en prvacy zodat de clënt goed ut kan plassen en zjn/haar darmen kan ledgen. Als de clënt klaar s Bed nodge ondersteunng met persoonljke hygëne en kledng. Begeled de clënt naar zjn/haar bestemmng en zorg ervoor dat hj/zj zch op zjn/haar gemak voelt. Voorberedende actvteten en algemene actes. Omgevng Garandeer en behoud te allen tjde de prvacy van de clënt. Doe bjvoorbeeld de deur dcht. Stel nden mogeljk voor om hygënsche actvteten en het verwsselen van het verband op het tolet te doen. Laat geen mensen toe n de kamer van de clënt de hem/haar onbekend zjn. Zorg voor een constante temperatuur en voorkom dat het tocht. Controleer velghedsfunctes. Productleverng Voorberedngen voor het verwsselen van een verband Werk met een karretje, bewaar voorraad n een kast of n de kamer. Plan en spreek af we verantwoordeljk s voor het aanvullen van de voorraad. Aanwezge medewerkers Een of twee verzorgenden of verpleegkundgen, afhankeljk van het vermogen van de clënt om mee te werken en zjn/haar resterende vermogens. Kes de juste producten om de clënt te faclteren om de toletgang te regelen en zchzelf te verschonen. Verzorgenden/verpleegkundgen Organseer alle bovengenoemde voorberedende actvteten met betrekkng tot de omgevng. Verfeer beschkbaarhed en hygënsche omstandgheden van de benodgde hygënsche producten. Vraag om toestemmng en nformeer de clënt over de procedures de u gaat utvoeren. Was uw handen en doe handschoenen aan. Kleed de clënt ut. Onderwjs en ondersteun nden nodg zelfhulpactvteten. Bed waar nodg hulp: stmuleer de clënt om actef deel te nemen. Neem het net over van de clënt als dat net nodg s. Kjk goed naar de algemene condte en de hudcondte van de clënt. Hygëne* * Ze TENA rchtljnen voor persoonljke hygënezorg n verpleeghuzen 42 43

23 Voorberedngen Ergonomsch verwsselen van verband Zorg ervoor dat voorraad en hulpmddelen eenvoudg toegankeljk zjn Zorg ervoor dat u weet waar alle benodgde voorraad en hulpmddelen zjn, voordat u begnt met verschonen. Verwjder alles ut de rumte dat een obstakel kan vormen. Verwjder onnodge onderdelen van het bed om uw werkzaamheden te vergemakkeljken. Als het bed verrjdbaar s, zorg er dan voor dat het eenvoudg te manoevreren s en zet het daarna goed vast. Pas de hoogte van het bed, lft en stalft aan Als twee verzorgenden asssteren bj het verschonen, pas de hulpmddelen dan aan op bass van de klenste van de twee. De langere persoon zal door zjn of haar kneën moeten gaan om het lengteverschl te compenseren. Bug noot vanut uw mddel als u een persoon oppakt of verplaatst. Let op uw werkhoudng Ga zo staan dat uw lchaam n ljn s met de natuurljke beweegrchtng van de clënt. Vergeet net dat het gedrag van de clënt kan veranderen afhankeljk van hoe moe hj/zj s. Verplaats de clënt met behulp van de juste technek en houdng. Vaardghed n het verplaatsen van clënten, mnmalseert de belastng voor de verzorgende; het vermndert werkgerelateerde ongelukken en de bjbehorende kosten voor de werkgever. Ergonomsch verwsselen van verband n het kort Zorg ervoor dat voorraad voorhanden s Informeer de clënt Pas hoogte van bed, lft, stalft aan Betrek de clënt bj de verschonng Let op uw werkhoudng Hanteer de clënt met zorg een aandacht Voordelen voor de clënten: Mnder tjd nodg voor verschonen Mnder schaamte Verbeterde kwaltet van leven Voordelen voor de verpleegkundgen en verzorgenden: Mnder belastng van de rug Mogeljkhed om een kwaltatef betere zorg te leveren Verlchtng van de werklast Mnder zekteverzum Aandoenngen aan het bewegngsapparaat In het bjzonder verzorgenden en verpleegkundgen n verpleeghuzen lopen rsco op rugletsel en aandoenngen aan het bewegngsapparaat. Aandoenngen aan het bewegngsapparaat kunnen zch manfesteren als pjn n de onderrug en nek en schouders. Vroege ndcatoren zjn: Hardnekkge pjn Beperkng van gewrchtbewegngen Zwellng van zacht weefsel Rugletsel s vooral gerelateerd aan werkhoudng en tltechneken als men de clënt verplaatst van het bed naar de rolstoel, en van het tolet naar de rolstoel. Het trekken aan en draaen van clënten n bed s een andere werkzaamhed de onderrugklachten kan veroorzaken. Ook al ontwkkelen sommge aandoenngen aan het bewegngsapparaat zch geledeljk en na verloop van tjd, andere kunnen voortkomen ut gebeurtenssen van het ogenblk, zoals zwaar tllen n je eentje.. Voorkom overmatge blootstellng aan de rscofactoren van aandoenngen aan het bewegngsapparaat Vermnder fyseke belastng en zwaar tllen Vermnder de hoeveelhed fyseke nspannng de nodg s om een taak ut te voeren (bjvoorbeeld zwaar tllen) of om apparatuur of hulpmddelen te bedenen. Vermnder repetteve taken Het doorlopend of frequent utvoeren van dezelfde bewegng of reeks van bewegngen. Voorkom ongemakkeljke houdngen Voorkom het aannemen van postes de stress n uw lchaam veroorzaken. Heronder vallen postes waarn u boven schouderhoogte werkt, hurkt, over een bed leunt of uw bovenljf draat tjdens het tllen. Hoe verplaatst u een clënt van een rolstoel naar een bed Plaats de rolstoel n ljn met het bed. Vraag de clënt zjn/haar hand bovenop het matras te zetten en zjn/haar andere arm op de armleunng te plaatsen, klaar om zch op te drukken. Postoneer uzelf teen-tegenteen en kne-tegen-kne met de clënt. Bug lcht voorover en sla uw armen om de talle en het bovenlchaam van de clënt. Vraag de clënt zch met zjn/ haar armen op te rchten en zjn/haar gewcht te ondersteunen. Ga tegeljkertjd door uw benen om te zorgen voor een lft en een omslag rchtng het bed. U tlt het beste als u uw been- en blsperen hebt aangespannen om uw rug te ontlasten. Geef de clënt als hj/zj eenmaal zt, de kans om zjn/haar balans te vnden. Leg een arm over zjn/haar rug rchtng de tegenoverlggende schouder en de andere onder het bovenbeen. Ga lchteljk door uw benen. Leg de clënt met zjn/ haar rug op het bed terwjl u de benen op het bed tlt. Voorberedngen Het gebruk van een rem met handgrepen, een flexbel transferbord of een draaschjf kan enorm helpen

24 Voorberedngen Verschonen met waardghed Vertel de clënt dat u het verband gaat verschonen. Begn net drect; geef de clënt de kans de nformate te verwerken. Praat met de clënt tjdens het verschonen van het verband om eventuele msverstanden te voorkomen. Vertel hem/haar telkens wat u vervolgens gaat doen. Houd nden mogeljk oogcontact met de clënt. Betrek de clënt bj de procedure. Stmuleer de clënt om nden mogeljk actef deel te nemen aan het verschonen, bjvoorbeeld door het optllen van hun bllen of benen of door zelf te draaen. Help de clënt om de bewegng te ntëren en geef hem/haar de gelegenhed om de bewegng zelf af te maken. Houd er rekenng mee dat het vermogen van de clënt om te helpen, afhankeljk kan zjn van het moment van de dag. Behandel de clënt met zorg een aandacht. Toon sympathe en aandacht en geef de best mogeljke zorg. Uw handelngen zjn wellcht het enge lchameljke contact dat een clënt ervaart. Het s daarom belangrjk dat u een gevoel van velghed en zorgzaamhed overdraagt. Verbandwsselng Leg de procedure ut. Vraag om toestemmng. Was uw handen en doe handschoenen aan. Postoneer de clënt volgens het ndvduele zorgplan. Waar verschoont u: n bed, op het tolet. Hoe verschoont u: staand, zttend, tllend of n bed. Pas de hoogte aan. Denk aan uw werkhoudng. Wees zorgzaam bj het verwjderen en weggooen van het verband. Bed perneale zorg. Goo de handschoenen weg. Doe een schoon verband om. Na het verwsselen van het verband Kleed de clënt fatsoenljk aan Was uw handen Breng de clënt terug naar waar hj/zj was vóór het verschonngsmoment. Zorg ervoor dat hj/zj comfortabel s. Verzamel afval. Rum de kamer op. Verbanden Bered deze voor op bass van het besteloverzcht met daarop verbandnummers en -types en hun absorptenveaus. Hygëneproducten Selecteer volgens de TENA rchtljnen voor persoonljke hygënezorg. Afvalzakken Handdesnfectans Handschoenen Beschermende kledng Besteloverzcht Checklst voor uw verbandkar Verzamelng clëntkaarten (als de clëntkaarten net n de kamers kunnen worden bewaard) NB: Haal producten pas ut de opslag als u uw verbandkar npakt. Houd de verbanden zo lang mogeljk n hun verpakkng n verband met de hygëne. Verwjder de verpakkng kort voordat u uw ronde begnt, en leg de verbanden op uw verbandkar zodat ze de tjd hebben lucht op te zugen en ut te zetten. Voorberedngen Zorg ervoor dat u voldoende voorraad hebt. Lees meer over het optmalseren van bestellngen en leverngen op pagna

3.7.3 Welke meetinstrumenten zijn geschikt voor het vastleggen van motorische vaardigheden?

3.7.3 Welke meetinstrumenten zijn geschikt voor het vastleggen van motorische vaardigheden? 3. Dagnostek 3.7. Hoe meet je verbeterng of verslechterng n het dageljks functoneren met betrekkng tot de mobltet (ztten, staan, lopen, verplaatsen) bj CP? 3.7.3 Welke meetnstrumenten zjn geschkt voor

Nadere informatie

7. Behandeling van communicatie en mondmotoriek

7. Behandeling van communicatie en mondmotoriek 7. Behandelng van communcate en mondmotorek 7.2. Slkstoornssen 7.2.3 Wat s de meerwaarde van enterale voedng (va PEG-sonde) ten opzcht van orale voedng bj knderen met CP met slkstoornssen wat betreft voedngstoestand,

Nadere informatie

Hoveniers. Zie www.ctgb.nl, Bestrijdingsmiddelendatabank.

Hoveniers. Zie www.ctgb.nl, Bestrijdingsmiddelendatabank. Keuze van het mddel Hoveners # 1a OVER Keuze van het mddel VOOR Werkgever Sector Hoveners Geen net-toegelaten bestrjdngsmddel gebruken Gebruk een mddel dat s toegelaten n Nederland. Ze www.ctgb.nl, Bestrjdngsmddelendatabank.

Nadere informatie

Een levensloopregeling voor software

Een levensloopregeling voor software Een levensloopregelng voor Neuwe benaderng - en nformatebevelgng De gebruker van een nformatesysteem streeft naar contnuïtet. De ongestoorde werkng van s hervoor essenteel. Maar wat weet de gebruker van

Nadere informatie

6. Behandeling van kinderen met spastische cerebrale parese gericht op verbetering van handvaardigheid

6. Behandeling van kinderen met spastische cerebrale parese gericht op verbetering van handvaardigheid 6. Behandelng van knderen met spastsche cerebrale parese gercht op verbeterng van handvaardghed 6.1.Wat s de meerwaarde van oefentherape bj de behandelng van knderen met spastsche CP op vaardghedsnveau

Nadere informatie

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en mogelijkheden. www.eulerhermes.nl. Monitoring van uw kredietverzekering. Euler Hermes Online Services

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en mogelijkheden. www.eulerhermes.nl. Monitoring van uw kredietverzekering. Euler Hermes Online Services EH SmartVew Euler Hermes Onlne Servces Een slmme kjk op rsco s en mogeljkheden Montorng van uw kredetverzekerng www.eulerhermes.nl EH SmartVew Montor uw rsco s en maak onmddelljk gebruk van neuwe kansen

Nadere informatie

Beroepsregistratie en vooraanmelden voor beroepsregistratie. in de jeugdhulp en jeugdbescherming

Beroepsregistratie en vooraanmelden voor beroepsregistratie. in de jeugdhulp en jeugdbescherming Beroepsregstrate en vooraanmelden voor beroepsregstrate n de jeugdhulp en jeugdbeschermng Inhoudsopgave Werk jj n de jeugdhulp of jeugdbeschermng? Bjvoorbeeld n de ggz? Ben je socaal werker? Of begeled

Nadere informatie

DE SPORTCLUB: NIET ALLEEN VOOR MAAR OOK VAN DE JEUGD

DE SPORTCLUB: NIET ALLEEN VOOR MAAR OOK VAN DE JEUGD DE SPORTCLUB: NIET ALLEEN VOOR MAAR OOK VAN DE JEUGD Mogeljkheden en tps om de jeugd actever bj de sportclub te betrekken INHOUD 1. Het wat en waarom van jeugdpartcpate n de sportverengng Jeugdpartcpate:

Nadere informatie

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen nner lvng nnerarchtecture vrjstaande woonhuzen en verbouwngen 0 10 25 nnerarchtecture feelng good n natural archtecture nspred by nature, buldng for people, creatng envronments, wth a natural touch 03

Nadere informatie

inzicht Gehandicaptenzorg in de Wmo: wie en hoeveel? ❸ Burgers met een beperking In dit e-zine: Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl juli 2014

inzicht Gehandicaptenzorg in de Wmo: wie en hoeveel? ❸ Burgers met een beperking In dit e-zine: Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl juli 2014 Gehandcaptenzorg nzcht Gehandcaptenzorg Neuwe Stjl jul 2014 ❸ Burgers met een beperkng n de Wmo: we en hoeveel? In dt e-zne: over de grenzen heen Amsterdam ❺ Clënten n beeld Over de grenzen ❿ Ut de praktjk:

Nadere informatie

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen nner lvng nnerarchtecture vrjstaande woonhuzen en verbouwngen 0 10 25 2 nspred by nature, buldng for people, creatng envronments, wth a natural touch nnerarchtecture feelng good n natural archtecture aboratorum

Nadere informatie

Ontvlechting van ICT vereist nieuwe samenwerking

Ontvlechting van ICT vereist nieuwe samenwerking Behoefte aan Archtectuur Lfecycle Management Ontvlechtng van ICT verest neuwe samenwerkng Bnnen de ICT s sprake van verzulng van zowel de systemen als het voortbrengngsproces. Dt komt doordat de ICT n

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van. IKC Het Sterrenbos

Dit is de digitale schoolgids van. IKC Het Sterrenbos 2015 2016 Dt s de dgtale schoolgds van IKC Het Sterrenbos IKC het Sterrenbos IKC-gds schooljaar 2015-2016 IKC het Sterrenbos; Onderwjs Knderopvang 2 4 jargen Buten Schoolse Opvang schoolvakantes adressen

Nadere informatie

Toelichting advies gemeenteraad bij aanvraag aanwijzing als lokale publieke media-instelling

Toelichting advies gemeenteraad bij aanvraag aanwijzing als lokale publieke media-instelling B000012403 25 ĩ O Toelchtng adves gemeenteraad bj aanvraag aanwjzng als lokale publeke meda-nstellng Ì...Ï 1. Algemeen De wetgever heeft gekozen voor een s ys teem waarbj per gemeente, voor de termjn van

Nadere informatie

CP-richtlijn: Uitwerking van aanbeveling 4.2

CP-richtlijn: Uitwerking van aanbeveling 4.2 CP-rchtljn: Sperkrachttranng bj CP Aanbevelng 4.2.: Wat s het effect van krachttranng op ROM, spertonus en kracht? Jul 2012 Project Knowledgebrokers: Werkgroepleden: Corna Lujten (Revant Revaldatecentrum)

Nadere informatie

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en opportuniteiten. www.eulerhermes.be. Monitoring van kredietverzekering. Euler Hermes Online Services

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en opportuniteiten. www.eulerhermes.be. Monitoring van kredietverzekering. Euler Hermes Online Services EH SmartVew Euler Hermes Onlne Servces Een slmme kjk op rsco s en opportunteten Montorng van kredetverzekerng www.eulerhermes.be De voordelen van EH SmartVew De juste nformate op het juste moment helder

Nadere informatie

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen nner lvng nnerarchtecture vrjstaande woonhuzen en verbouwngen 0 10 25 nnerarchtecture feelng good n natural archtecture nspred by nature, buldng for people, creatng envronments, wth a natural touch 03

Nadere informatie

LUCIA MARTHAS. Institute for Performing Arts HBO MBO. Talent is only the starting point. Vooropleiding. Leerbedrijf.

LUCIA MARTHAS. Institute for Performing Arts HBO MBO. Talent is only the starting point. Vooropleiding. Leerbedrijf. LUCIA MARTHAS Insttute for Performng Arts Talent s only the startng pont - Irvng Berln - HBO MBO Vooropledng Leerbedrjf Onderwjsvse Voorwoord Het Luca Marthas Insttute for Performng Arts (LMIPA) s een

Nadere informatie

SERVICESFORTINET PRE PRE PRE SALES SALES

SERVICESFORTINET PRE PRE PRE SALES SALES SERVICE The tme you need SERVICESFORTINET Presales Support - Consultancy - Testapparatuur, Demo s en Plots - Wreless Ste Survey - Tranngen Installate Servce - Onderhoudscontracten - Telemarketng Al deze

Nadere informatie

IKC-gids. Dit is de digitale schoolgids van. IKC Binnenstebuiten

IKC-gids. Dit is de digitale schoolgids van. IKC Binnenstebuiten IKC-gds 2015 2016 Dt s de dgtale schoolgds van IKC Bnnenstebuten IKC Bnnenstebuten nformategds 2015-2016 schoolvakantes adressen 2 Woord vooraf Beste ouders/verzorgers, Geachte ouders, verzorgers en andere

Nadere informatie

VOOR EEN GOED RESULTAAT IS HET ABSOLUUT NOODZAKELIJK DEZE LEGINSTRUCTRIES NAUWKEURIG TE VOLGEN.

VOOR EEN GOED RESULTAAT IS HET ABSOLUUT NOODZAKELIJK DEZE LEGINSTRUCTRIES NAUWKEURIG TE VOLGEN. VOOR EEN GOED RESULTAAT IS HET ABSOLUUT NOODZAKELIJK DEZE LEGINSTRUCTRIES NAUWKEURIG TE VOLGEN. - 8h -% RH www.quck-step.com www.quck-step.com Cement

Nadere informatie

Waardeoverdracht. Uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder

Waardeoverdracht. Uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder Waardeoverdracht Uw opgebouwde pensoen meenemen naar uw neuwe pensoenutvoerder In deze brochure 3 4 5 6 Gefelcteerd! Een neuwe baan Wel of net kezen voor waardeoverdracht? Vergeljk de regelngen Hoe waardevast

Nadere informatie

Deze factsheet ouderen en eenzaamheid is een gezamenlijke uitgave van GGD Midden-Nederland en Schakels, adviesbureau voor welzijn en zorg.

Deze factsheet ouderen en eenzaamheid is een gezamenlijke uitgave van GGD Midden-Nederland en Schakels, adviesbureau voor welzijn en zorg. Deze factsheet ouderen en eenzaamhed s een gezamenljke utgave van GGD Mdden-Nederland en Schakels, advesbureau voor welzjn en zorg. Inhoud Informateblad Wat s eenzaamhed? Wat veroorzaakt eenzaamhed? Overge

Nadere informatie

Clock Radio AR180D GB 2 NL 12 FR 23 ES 34 DE 45 EL 55

Clock Radio AR180D GB 2 NL 12 FR 23 ES 34 DE 45 EL 55 Clock Rado AR180D User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως GB 2 NL 12 FR 23 ES 34 DE 45 EL 55 Inhoudsopgave 1. Velghed... 13 1.1 Beoogd

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool St. Jacobusschool 2014-2015

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool St. Jacobusschool 2014-2015 Dt s de dgtale schoolgds van R.K. bassschool St. Jacobusschool 2014-2015 s t n p 5 v f 1 z k c o g 2 8 x u e d b r z l y g 6 4 m q h t 7 9 St. Jacobusschool schoolgds 2014-2015 3 schoolvakantes adressen

Nadere informatie

Beperkt? Niet in de mode!

Beperkt? Niet in de mode! dgtale neuwsbref voor medewerkers van Koraal Groep - 2015 - Nr. 3 Verder n deze neuwsbref: De projecten van RICHTPUNT 2015 Beperkt? Net n de mode! Vrenden van De Hondsberg ontvangen groot bedrag En nog

Nadere informatie

Elke dag het zonnige leven

Elke dag het zonnige leven Elke dag het zonnge leven Zomer en wnter, lente en herfst: n Mpato genet u elke dag opneuw van medterrane sferen. In de overdekte bnnentun kunt u het hele jaar door endeloos ontspannen te mdden van groen,

Nadere informatie

ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD

ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD Al cohol kenn s door gespeel d Eval uat eal cohol voor l cht ng doorpeer sopf est val s ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD Evaluate alcoholvoorlchtng door peers op festvals December 2005 INTRAVAL Gronngen-Rotterdam

Nadere informatie

Forse besparing op telefonie

Forse besparing op telefonie KleurRjk dgtale neuwsbref voor medewerkers van Koraal Groep - februar 2015 Verder n deze neuwsbref: The Thunderbes maken razendsnel naam op nternet Forse besparng op telefone RvB en RvT bezoeken Berkenhofcollege

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van. basisschool de Kameleon

Dit is de digitale schoolgids van. basisschool de Kameleon 2015 2016 Dt s de dgtale schoolgds van bassschool de Kameleon De Kameleon schoolgds 2015-2016 Dt s de schoolgds van samenwerkngsschool de Kameleon. schoolvakantes adressen 2 Woord vooraf Beste ouders/verzorgers,

Nadere informatie

PER. Zowerkthet Kies de work-out die bij je figuur past. Doe elke oefening gedurende. Uit onderzoek bliilc dat het J^^

PER. Zowerkthet Kies de work-out die bij je figuur past. Doe elke oefening gedurende. Uit onderzoek bliilc dat het J^^ LOVE Snel n shape PER ELS Ljkt jouw fguur op een appel, peer, potlood of zandloper? Kes de work-out de past bj jouw lchaamsvormen en je zull zen: je slhouet wordt nóg gestroomljnder. \ Zou je wel een strakker

Nadere informatie

Middenkaderfunctionaris bouw & infra (Netwerkschool)

Middenkaderfunctionaris bouw & infra (Netwerkschool) Mddenkaderfunctonars bouw & nfra (Netwerkschool) MBO College voor Bouw, Infra & Intereur Door ondernemend te zjn krjg k meer verantwoordeljkhed. 2013-2014 BOL Nveau 4 Thorbeckelaan 184 Almelo Crebo: 22012

Nadere informatie

Procedure m.b.t. het meten en wegen van lengte en gewicht bij kinderen binnen de Maartenschool. SMK. Draaiboek

Procedure m.b.t. het meten en wegen van lengte en gewicht bij kinderen binnen de Maartenschool. SMK. Draaiboek Draaboek Het meten van de voedngstoestand bj knderen bnnen de Maartenschool Het perodek en gestandaardseerd vastleggen van lengte en gewcht Procedure voor het gestandaardseerd montoren van de voedngstoestand

Nadere informatie

officiële bijdrage aan het CMMI. Jan Jaap Cannegieter

officiële bijdrage aan het CMMI. Jan Jaap Cannegieter Nederlandse bjdrage aan offcële CMM CMMI-s De Nederlandse stchtng SPIder heeft s ontwkkeld voor het CMMI, verschllende routes door het CMMI voor het oplossen van bepaalde problemen of het halen van bepaalde

Nadere informatie

Pagina 0 van 37 VADEMECUM ZORG OP ONZE SCHOOL. 09/374 05 00 schoolsint-maria-aalter@taborscholen.be www.taborscholen.be

Pagina 0 van 37 VADEMECUM ZORG OP ONZE SCHOOL. 09/374 05 00 schoolsint-maria-aalter@taborscholen.be www.taborscholen.be Pagna 0 van 37 VADEMECUM ZORG OP ONZE SCHOOL Taborschool Snt-Mara-Aalter-Brug 09/374 05 00 schoolsnt-mara-aalter@taborscholen.be www.taborscholen.be Pagna 1 van 37 NIVEAU 1. ALGEMENE ZORG... 2 1.1. KENMERKEN

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding In deze handledng leest u hoe u de Ggaset PCI Card 54 op uw PC aanslut en een verbndng met een access pont tot stand brengt. Gedetalleerde nformate vndt u n de gebruksaanwjzng n elektronsche vorm op de

Nadere informatie

Clockradio/CD-player

Clockradio/CD-player Clockrado/CD-player ARC120 User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως GB 2 NL 15 FR 29 ES 43 DE 57 EL 71 Inhoudsopgave 1. Velghed... 16 1.1

Nadere informatie

Onderzoek! Ontdek! Onderneem! WELKOM BIJ DE EUREKA!CUP WWW.EUREKACUP.NL. Eureka!Cup is een programma van Stichting Techniekpromotie

Onderzoek! Ontdek! Onderneem! WELKOM BIJ DE EUREKA!CUP WWW.EUREKACUP.NL. Eureka!Cup is een programma van Stichting Techniekpromotie GEVER WELKOM BIJ DE EUREKA!CUP E!C16-1 GEVER 7 Bètawerelden De opdrachten van het Eureka!Cup sezoen worden geplaatst bnnen een van de 7 bètawerelden: Voedng & Vtaltet Mobltet & Rumte Lfestyle & Desgn Scence

Nadere informatie

D-light light alarm ARW100

D-light light alarm ARW100 D-lght lght alarm ARW100 User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 14 FR 27 ES 40 DE 52 EL 65 DA 78 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Heerhugowaard Stad van kansen

Heerhugowaard Stad van kansen Heerhugowaard Stad van kansen Bestuursdenst I adves aan Burgemeester en Wethouders Reg.nr: BW 13-0415 Sector/afd.: SO/OV Portefeullehouder: S. Bnnendjk Casenr.: Cbb130383 Steller/tst.: E. Brujns Agenda:

Nadere informatie

effectief inzetten? Bert Dingemans

effectief inzetten? Bert Dingemans archtectuur Is meten weten? Kwaltateve en kwanttateve analyse n archtectuurmodellen Kwaltateve en kwanttateve analyses kunnen de denstverlenng van de enterprsearchtect verbeteren. Toch s de nzet van deze

Nadere informatie

- 2 - Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9. Verzoek toepassing regeling Rood voor Rood met gesloten beurs op de locatie Scharlebeltweg 1 te Nijverdal

- 2 - Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9. Verzoek toepassing regeling Rood voor Rood met gesloten beurs op de locatie Scharlebeltweg 1 te Nijverdal - 2 - Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 4INT05600 IIIIIIlllllllllIIIIIIIIIIIlllllllllllllllll Onderwerp: Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9 Gemeente Hellendoorn DEC. 20W Verzoek toepassng

Nadere informatie

Feestelijke opening nieuwe woningen bij Op de Bies

Feestelijke opening nieuwe woningen bij Op de Bies KleurRjk dgtaal magazne voor medewerkers van Koraal Groep - 2015 - Nr. 6 Verder n dt magazne: Neuwe aanpak leerwerkbedrjven Feesteljke openng neuwe wonngen bj Op de Bes RICHTPUNT 2015: een neuwe kjk op

Nadere informatie

Quality Cube 2013 05-03- 15. 1.Doel

Quality Cube 2013 05-03- 15. 1.Doel 05-0- 5 Qualty Cube 0 Overzcht Bun:nx Tranng & Consultancy W www.bun:nx.org T 060798066 E btc@bun:nx.org.doel u Onderzoek van kwaltetservarngen met betrekkng tot de gegeven zorg en ondersteunng (ervarngen

Nadere informatie

werken en leren in de brugklas 2014-2015 Je groeit op de RGO

werken en leren in de brugklas 2014-2015 Je groeit op de RGO werken en leren n de brugklas 2014-2015 Je groet op de RGO INhoudsopgave Voorwoord.........................................................................................................................................

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van. R.K. basisschool St. Jacobusschool

Dit is de digitale schoolgids van. R.K. basisschool St. Jacobusschool 2015 2016 Dt s de dgtale schoolgds van R.K. bassschool St. Jacobusschool St. Jacobusschool schoolgds 2015-2016 schoolvakantes adressen 2 Woord vooraf Voor u lgt onze schoolgds. Wj nformeren u met dt document

Nadere informatie

Wat is EN81-28? Opgesloten in de lift?

Wat is EN81-28? Opgesloten in de lift? Wat s EN81-28? Opgesloten n de lft? www.safelne.se Geen panek! SafeLne waakt Hsselektronk ontwkkelt en vervaardgt elektronsche componenten voor lften, met als belangrjkste producten lfttelefoons voor het

Nadere informatie

DETERGENTEN IN UW DAGELIJKS LEVEN

DETERGENTEN IN UW DAGELIJKS LEVEN Het etket van hushoudeljke detergenten beter begrjpen Vanaf 8 oktober 2005 zullen de etketten en verpakkngen van detergenten geledeljk aan meer nformate bevatten. WAT MOET U HIEROVER WETEN? De komende

Nadere informatie

Wmo inzicht. Scharnieren in de regio: Zuid Oost Brabant. december 2014 nummer 15. ⓮ Cliënt in. In dit e-zine: ⓬ Over de grenzen.

Wmo inzicht. Scharnieren in de regio: Zuid Oost Brabant. december 2014 nummer 15. ⓮ Cliënt in. In dit e-zine: ⓬ Over de grenzen. Wmo nzcht Gehandcaptenzorg Neuwe Stjl december 2014 nummer 15 ❸ Scharneren n de rego: Zud Oost Brabant In dt e-zne: Rdderkerk over de grenzen heen ❺ Aan de keukentafel met: Marga de Goej, wethouder gemeente

Nadere informatie

MRT/RT MKT/KT. Wormwielreductoren. www.triston.nl

MRT/RT MKT/KT. Wormwielreductoren. www.triston.nl MRT/RT MKT/KT Wormwelreductoren www.trston.nl Het s tjd voor Trston! Natuurljk wlt u dat uw producteproces soepel verloopt. Trston helpt. Want met de wormwelreductoren van Trston kest u voor langdurge

Nadere informatie

Zo krijg je wél grip op IT-investeringen

Zo krijg je wél grip op IT-investeringen T-servcemanagement Zo krjg je wél grp op T-nvesterngen ntegrate van applcate- en projectportfolomanagement Met één druk op de knop een overzcht genereren van alle T-projecten en bjbehorende applcates (of

Nadere informatie

EVENT OVERDRACHT IN LAND- EN TUINBOUW

EVENT OVERDRACHT IN LAND- EN TUINBOUW 14 MAART 2014 KONING BOUDEWIJNSTADION EVENT OVERDRACHT IN LAND- EN TUINBOUW Infostands Indvdueel adves Workshops GRATIS EVENT overdrachtsplan fnancerng coachng talentenjacht emotes overdracht orënteren

Nadere informatie

ACCU-CHEK. Compact Plus. Gebruiksaanwijzing SYSTEEM VOOR DE BEPALING VAN BLOEDGLUCOSE

ACCU-CHEK. Compact Plus. Gebruiksaanwijzing SYSTEEM VOOR DE BEPALING VAN BLOEDGLUCOSE ACCU-CHEK Compact Plus SYSTEEM VOOR DE BEPALING VAN BLOEDGLUCOSE Gebruksaanwjzng Op het verpakkngsmateraal, het typeplaatje van de meter en de prkpen kunnen volgende symbolen voorkomen. De betekens hervan

Nadere informatie

In de praktijk. Ook online willen we dat het klikt. Nieuwsbrief enkel voor vrije beroepen oktober 2015. > Pagina 2

In de praktijk. Ook online willen we dat het klikt. Nieuwsbrief enkel voor vrije beroepen oktober 2015. > Pagina 2 In de praktjk Neuwsbref enkel voor vrje beroepen oktober 2015 Expertse: uw bank altjd en overal op zak Onderweg, met meerdere personen op verschllende locates een verrchtng tekenen? Het kan voortaan dankzj

Nadere informatie

Bronnen & Methoden bij Marktscan medischspecialistische zorg 2015

Bronnen & Methoden bij Marktscan medischspecialistische zorg 2015 Bronnen & Methoden bj Marktscan medschspecalstsche zorg 2015 Hoofdstuk 2: Wachttjden voor medsch specalstsche zorg Ontwkkelng van wachttjden Voor de wachttjdanalyses s gebruk gemaakt van gegevens afkomstg

Nadere informatie

Toepassing: Codes. Hoofdstuk 3

Toepassing: Codes. Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 3 Toepassng: Codes Als toepassng van vectorrumten over endge lchamen kjken we naar foutenverbeterende codes. We benutten slechts elementare kenns van vectorrumten, en van de volgende functe.

Nadere informatie

HR92. 2. Korte beschrijving. 1. Leveringsomvang

HR92. 2. Korte beschrijving. 1. Leveringsomvang WAARSCHUWING Verstkkngsgevaar! ffhoud verpakkngsmateralen verwjderd van knderen.. Korte beschrjvng. Leverngsomvang In de verpakkng van de radatorthermostaat bevnden zch: HR9 Draadloze radatorthermostaat

Nadere informatie

Wmo inzicht. augustus 2014 nummer 13. ❸ De regio aan zet. In dit e-zine: ⓮ Over de grenzen. Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl. over de grenzen heen

Wmo inzicht. augustus 2014 nummer 13. ❸ De regio aan zet. In dit e-zine: ⓮ Over de grenzen. Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl. over de grenzen heen Wmo nzcht Gehandcaptenzorg Neuwe Stjl augustus 2014 nummer 13 ❸ De rego aan zet In dt e-zne: ❺ Aan de keukentafel met: Ells Jongerus en Caron Landzaat, ervarngsdeskundgen bj LFB ❻ Kennsmaken met Jantene

Nadere informatie

Minix 3. Andrew Tanenbaum

Minix 3. Andrew Tanenbaum Mnx 3 Velg en betrouwbaar besturngssysteem Mnx 3 s een neuw open source besturngssysteem voor de pc. Het systeem s klen van opzet en heeft een neuwe, modulare opbouw waardoor het net kwetsbaar s voor veel

Nadere informatie

Praktijkboek De knop om!

Praktijkboek De knop om! Praktjkboek De knop om! Maak uw organsate energebewust >> Duurzaam, Agrarsch, Innovatef en Internatonaal ondernemen De knop om! Maak uw organsate energebewust Voorwoord Bnnen bedrjven en nstellngen wordt

Nadere informatie

www.dtco.nl DLK Pro De all-round uitlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschillende toepassingen

www.dtco.nl DLK Pro De all-round uitlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschillende toepassingen www.dtco.nl DLK Pro De all-round utlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschllende toepassngen Gewoon brljant, brljant eenvoudg DLK Pro s de productfamle van VDO, de neuwe standaards stelt voor

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Apex Dynamcs bv Churchlllaan 101 NL-5705 BK Helmond The Netherlands Tel. : +31 (0)492 509 995 Fax : +31 (0)492 509 997 E-mal : sales@apexdyna.nl Internet : www.apexdyna.nl Gebrukershandledng Planetare

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool Sunte Werfert

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool Sunte Werfert Dt s de dgtale schoolgds van R.K. bassschool Sunte Werfert f 1 z s t k c o g n 2 8 x u e d b r z l y g 6 4 p v m q h t 7 9 Sunte Werfert schoolgds 2014-2015 3 schoolvakantes adressen 2 z x p 5 y 8 d Een

Nadere informatie

Proostwetering 24L 3543 AE Utrecht Phone +31 (0)30-241.60.30 Fax +31 (0)30-241.60.43 info@realxs.nl. Brochure NL versie.indd 1 24-11-2011 9:38:42

Proostwetering 24L 3543 AE Utrecht Phone +31 (0)30-241.60.30 Fax +31 (0)30-241.60.43 info@realxs.nl. Brochure NL versie.indd 1 24-11-2011 9:38:42 Proostweterng 24L 3543 AE Utrecht Phone +31 (0)30-241.60.30 Fax +31 (0)30-241.60.43 nfo@realxs.nl Brochure NL verse.ndd 1 24-11-2011 9:38:42 Inhoud Pagna 1. Inledng 3 2. Organsate & Tjdbalk 4 3. realxs

Nadere informatie

Process mining: leuk voor de liefhebber of noodzaak?

Process mining: leuk voor de liefhebber of noodzaak? process mnng Process mnng: leuk voor de lefhebber of noodzaak? Pledoo voor een breder draagvlak en toepassng n de audtpraktjk Process mnng toepassen n de audtpraktjk. Waarom zouden we dat wllen? En wat

Nadere informatie

Beleggen in duurzame aandelen bij Robeco

Beleggen in duurzame aandelen bij Robeco Beleggen n duurzame aandelen bj Robeco Beleggen n duurzame aandelen bj Robeco Insttutonele beleggers staan voor tal van utdagngen. Zo leggen pensoendeelnemers, klanten en de samenlevng steeds meer druk

Nadere informatie

Nota van B&W. onderwerp Uitrol gemeentelijk hondenbeleid in overig deel Nieuw-Vennep. Portefeuilehouder S. Bak, drs. Th.L.N.

Nota van B&W. onderwerp Uitrol gemeentelijk hondenbeleid in overig deel Nieuw-Vennep. Portefeuilehouder S. Bak, drs. Th.L.N. gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Utrol gemeenteljk hondenbeled n overg deel Neuw-Vennep Portefeulehouder S. Bak, drs. Th.L.N. Weterngs ollegevergaderng 5 november 20 3 nlchtngen A. Monster

Nadere informatie

Afhaling. Afhaling van gefrankeerde zendingen 1. Collect & Send 2. ATH (Afhaling ten Huize) 3. Transport (Afhaling per vrachtwagen)

Afhaling. Afhaling van gefrankeerde zendingen 1. Collect & Send 2. ATH (Afhaling ten Huize) 3. Transport (Afhaling per vrachtwagen) Afhalng Afhalng van gefrankeerde zendngen 1. Collect & Send. ATH (Afhalng ten Huze) 3. Transport (Afhalng per vrachtwagen) Afhalng van ongefrankeerde zendngen (Collect & Stamp) 1. Maxmaal volume en gewcht.

Nadere informatie

AUDIT FACILITY MANAGEMENT

AUDIT FACILITY MANAGEMENT Mnstere van Verkeer en Waterstaat. Rjkswaterstaat, stafdenst Audt RWS AUDT FACLTY MANAGEMENT drs. P. Kool drs..e. Leene Stafdenst Audt RWS 's-gravenhage, jun 999 waterstaat nent&te! /Fex. 070-3513003 Audt

Nadere informatie

Grote Synagoge. Sjoelgasse. Walter Süskindzaal. Snoge (Portugese Synagoge) Museumcafé (JHM) Auditorium (JHM)

Grote Synagoge. Sjoelgasse. Walter Süskindzaal. Snoge (Portugese Synagoge) Museumcafé (JHM) Auditorium (JHM) Zaalverhuur Bjzondere locates voor uw evenement Het Joods Hstorsch Museum heeft verschllende locates beschkbaar voor externe verhuur, elk met een egen functe en sfeer. Zo organseert u samen met het JHM

Nadere informatie

BEST PRACTICES IN DE OUDERENZORG

BEST PRACTICES IN DE OUDERENZORG BEST PRACTICES IN DE OUDERENZORG Socale Innovate n de praktjk Hogeschool Utrecht Colofon Best Practces n de ouderenzorg Socale Innovate n de Praktjk In opdracht van: ActZ Hogeschool Utrecht Kennscentrum

Nadere informatie

Duratec Control. Gebruikershandleiding bij versie 1.0.0.0

Duratec Control. Gebruikershandleiding bij versie 1.0.0.0 Duratec Control Gebrukershandledng bj verse 1.0.0.0 De Duratec-vakspecalst Stempel Verse: 30-7-2014 2014 by Duratec Vergssngen en technsche wjzgngen voorbehouden Fabrkant Duratec, een merk van Vectron

Nadere informatie

Applicatieportfoliomanagement

Applicatieportfoliomanagement governance Applcateportfolomanagement Governance zet applcatebeheer op scherp Nu applcates steeds nauwer verweven zjn met bedrjfsprocessen, s een gestructureerde aanpak van het applcatebeheer noodzakeljk,

Nadere informatie

flits+ Geen idee Ongeveer de helft? Wanneer is de vraag... Uh..? Ik weet het! bpfhibin.nl Ik verkoop mijn huis Wie dan leeft... Zien we dan wel weer

flits+ Geen idee Ongeveer de helft? Wanneer is de vraag... Uh..? Ik weet het! bpfhibin.nl Ik verkoop mijn huis Wie dan leeft... Zien we dan wel weer pensoen Hoeveel pensoen denk je dat je krjgt? Wat ontvang je egenljk als je met pensoen gaat? 5 prangende vragen aan drecteur Rob Braaksma Verantwoordngsorgaan De regelng n nfographc Feten, cjfers en wetenswaardgheden

Nadere informatie

Handleiding trilplaat 15kN

Handleiding trilplaat 15kN Handledng trlplaat 15kN 1. INLEIDING Deze gebruksaanwjzng bevat nformate en werkwjzen voor een velg gebruk en onderhoud van dt model. Voor uw egen velghed en het beschermen tegen verwondngen moet U

Nadere informatie

~~i~il' 1025 VS Amsterdam. Geacht bestuur,

~~i~il' 1025 VS Amsterdam. Geacht bestuur, / - Mr. W. Nass Vrjstraat 2a Postbus 420 5600 AK Endhoven Tel 040-2445701 Fax 040-2456438 Advocatenkantoor Mr. W. Nass Het bestuur van de BOA. e-mal Neuwe Purrnerweg 12 na~kanooma.n 1025 VS Amsterdam nternet

Nadere informatie

One size fits not all

One size fits not all archtectuur One sze fts not all Methoden voor enterprsearchtectuur Welke maner van archtectuur bedrjven past het best bj een organsate? Een (onderzoeks)rchtng om meer grp te krjgen op bepalende factoren

Nadere informatie

Beleid Gebruik van de openbare ruimte; Standplaatsen

Beleid Gebruik van de openbare ruimte; Standplaatsen Beled Gebruk van de openbare rumte; Standplaatsen Wetstechnsche nformate Gegevens van de regelng Overhedsorgansate Offcële naam regelng Cteerttel Besloten door Deze verse s geldg tot (als de vervaldatum

Nadere informatie

Automatic-schakelaar Komfort Gebruiksaanwijzing

Automatic-schakelaar Komfort Gebruiksaanwijzing opzetstuk Systeem 2000 Art. nr.: 0661 xx / 0671 xx Inhoudsopgave 1. Velghedsnstructes 2. Functe 2.1. Werkngsprncpe 2.2. Detecteveld verse met 1,10 m lens 2.3. Detecteveld verse met 2,20 m lens 3. Montage

Nadere informatie

WELZIJNSCAMPUS DR. CONSTANT JANSSEN

WELZIJNSCAMPUS DR. CONSTANT JANSSEN Welzjnsonthaal 1 INHOUD Voorwoord Concept: een warm en toegankeljk onthaal voor elke burger Een flexbel en functoneel ontwerp Tjdsljn Aanspreekpunt p3 p4 p6 p10 p11 2 VOORWOORD Beste Bedankt voor uw nteresse

Nadere informatie

Uitgebreide aandacht warmtapwatersystemen. Door afnemende warmtevraag voor ruimteverwarming, neemt het belang van het

Uitgebreide aandacht warmtapwatersystemen. Door afnemende warmtevraag voor ruimteverwarming, neemt het belang van het NEN 5128: overzcht van rendementen Utgebrede aandacht warmtapwatersystemen Door afnemende warmtevraag voor rumteverwarmng, neemt het belang van het opwekkngsrendement voor warmtapwater toe. In de norm

Nadere informatie

De kloof: welke kennis heeft een opdrachtgever nodig?

De kloof: welke kennis heeft een opdrachtgever nodig? projectmanagement Goed opdrachtgeverschap De kloof: welke kenns heeft een opdrachtgever nodg? Een van de redenen waarom projecten net succesvol zjn s de kloof tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Om

Nadere informatie

5.1 Elektrische stroom en spanning

5.1 Elektrische stroom en spanning 5. Elektrsche stroom en spannng Opgave a lleen elektronen kunnen zch verplaatsen en net de postef geladen kern. Omdat de ladng van emer postef s, s hj negatef geladen elektronen kwjtgeraakt. Je erekent

Nadere informatie

Cliëntenparticipatie in de langdurige zorg... een open deur?

Cliëntenparticipatie in de langdurige zorg... een open deur? Steeds opneuw naar je clënten lusteren Kwaltetsverbeterng vraagt om structurele nbreng van de gebruker, de klant: kjken door de ogen van de clënt. n de langdurge zorg... een open deur? Over clëntenpartcpate

Nadere informatie

Cameron, Julia. www.christofoor.nl

Cameron, Julia. www.christofoor.nl Cameron, Jula The Artst s Way voor ouders / Jula Cameron en Emma Lvely Zest: Chrstofoor Oorspronkeljke ttel: The Artst s Way for Parents, Jeremy P. Tarcher / Pengun, New York 2013 ISBN 978 90 6038 725

Nadere informatie

ONDERWIJS. Digitaal interactief lesgeven met Legamaster. e-board Interactive. ebeam Interactive. Interactive Schoolbord. Conferentie-unit.

ONDERWIJS. Digitaal interactief lesgeven met Legamaster. e-board Interactive. ebeam Interactive. Interactive Schoolbord. Conferentie-unit. ONDERWIJS Dgtaal nteractef lesgeven met Legamaster www.legamaster.nl / www.legamaster.be e-board Interactve ebeam Interactve 3M beamers Interactve Schoolbord Conferente-unt Whteboards Presentatewanden

Nadere informatie

Rekenen met rente en rendement

Rekenen met rente en rendement Rekenen met rente en rendement Woekerpols? Lenng met lokrente? Er wordt met de beschuldgende vnger naar banken en verzekeraars gewezen de op hun beurt weer terugwjzen naar de consument: Deze zou te weng

Nadere informatie

In vier stappen naar een succesvolle informatievoorziening

In vier stappen naar een succesvolle informatievoorziening In ver stappen naar een succesvolle Meer toegevoegde waarde van IT voor de busness IT wordt dkwjls ervaren als net aanslutend op de wensen van de busness en net strategsch voor de organsate. Er gaat veel

Nadere informatie

Reinier van der Kuij

Reinier van der Kuij 03 2014 Wonngcorporates en Vastgoedontwkkelng: Ft for Use? Rener van der Kuj Wonngcorporates en Vastgoedontwkkelng: Ft for Use? Rener van der Kuj Technsche Unverstet Delft, facultet Bouwkunde, afdelng

Nadere informatie

Avaya T3 telefoons aangesloten op Integral 5 Conferentieruimte instellen en gebruiken Aanvulling bij de gebruiksaanwijzing

Avaya T3 telefoons aangesloten op Integral 5 Conferentieruimte instellen en gebruiken Aanvulling bij de gebruiksaanwijzing Avaya T3 telefoons aangesloten op Integral 5 Conferenterumte nstellen en gebruken Aanvullng bj de gebruksaanwjzng Issue 1 Integral 5 Software Release 2.6 September 2009 Conferenterumte gebruken Conferenterumte

Nadere informatie

Scoren met sport en bewegen in het sociale domein

Scoren met sport en bewegen in het sociale domein Scoren met sport en bewegen n het socale domen Ontmoet, nspreer en leer tjdens NISB bjeenkomsten Utdagende plenen voor alle leeftjden Sportbedrjf Deventer aan tafel met Stadsmarketng en Rumteljke Ordenng

Nadere informatie

VDAB. Wanneer inschrijven? p Bij afstuderen:

VDAB. Wanneer inschrijven? p Bij afstuderen: AFGESTUDEERD wat nu? GEFELICITEERD Je hebt je dploma op zak of zegt de schoolbanken vaarwel om je op de arbedsmarkt te storten. Wat je ook studeerde, er komt heel wat op je af als je de schoolpoort achter

Nadere informatie

Handreiking Behorende bij Verslag over de Uitvoering Abw, IOAW, IOAZ en WIK 2003

Handreiking Behorende bij Verslag over de Uitvoering Abw, IOAW, IOAZ en WIK 2003 Handrekng Behorende bj Verslag over de Utvoerng Abw, IOAW, IOAZ en WIK 2003 Inhoud Onderdeel A Beeld omtrent de wetsutvoerng Verantwoordng omtrent tekortkomngen rechtmatghed Inledng 3 1. Verantwoordng

Nadere informatie

Do SS ier. I Jos Kersten& Tonny van de Pasch. Spirituele zorg

Do SS ier. I Jos Kersten& Tonny van de Pasch. Spirituele zorg Do SS er Jos Kersten& Tonny van de Pasch n Nederland wordt sprtuele zorg n de verplegng belangrjk en relevant geacht, maar het ontbreekt desondanks aan systematsche aandacht ervoor: zowel n het onderwjs

Nadere informatie

anwb.nl/watersport, de site voor watersporters

anwb.nl/watersport, de site voor watersporters Het s net zo gebrukeljk om voor klene jachten een sleepproef te laten utvoeren. Zo'n proef s duur en daardoor vaak net rendabel. Toch loont een sleepproef de moete. Aan de hand ervan kunnen bj voorbeeld

Nadere informatie

Installatiehandleiding. ExaMaster

Installatiehandleiding. ExaMaster Installatehandledng ExaMaster INHOUDSOPGAVE INLEIDING Installatehandledng.... Productdocumentate.... Bjbehorende documenten.... Utleg van symbolen... Beschrjvng van het apparaat.... Wetteljke verplchtngen....

Nadere informatie

De nieuwe kijk op gezond en duurzaam

De nieuwe kijk op gezond en duurzaam Ecoheat Holland BV De neuwe kjk op gezond en duurzaam tot 70 % besparen op verwarmen uw energerekenng De deale warmtebron De zon s de natuurljke warmtebron van onze aarde en daarom de bass van ver- De

Nadere informatie

Vernieuwing Lake Land Hotel Jachthaven 1 Monnĩckendam Gemeente Waterland

Vernieuwing Lake Land Hotel Jachthaven 1 Monnĩckendam Gemeente Waterland FFF ï ī-ï n t on ra n t -1 «.u jy l l ;I H n rŗ nr Es Verneuwng Jachthaven 1 Monnĩckendam Gemeente Waterland Bestemmngsplan, ontwerpstjl en welstand. Datum: 8 februar 2014 Jachthaven 1 1141 AV Monnckendam,

Nadere informatie

innerhousing by innerarchitecture for TBI-WOONlab gevels voor lekkereigenwoonhuis

innerhousing by innerarchitecture for TBI-WOONlab gevels voor lekkereigenwoonhuis nnerhousng by nnerarchtecture for TBI-WOONlab gevels voor lekkereigenwoonhus 0 10 25 nnerhousng by nnerarchtecture Mensen wllen een buurt waar ze prettg kunnen wonen. Een buurt waarn een rjk woongevoel

Nadere informatie