Algemene Gebruiksvoorwaarden van Medimail

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene Gebruiksvoorwaarden van Medimail"

Transcriptie

1 Algemene Gebruiksvoorwaarden van Medimail 1.- Beschrijving van de Dienst 1.1. Medimail (hierna de «Dienst») betreft een beveiligde en gestructureerde elektronische berichtendienst ontworpen en uitsluitend bedoeld voor professionelen uit de gezondheidssector. De Dienst laat toe berichten en documenten, met name medische protocols, resultaten van laboratoria, verpleegkundige dossiers, enz. op een beveiligde manier door te sturen en te ontvangen De verzending zal gebeuren middels een mailbox die specifiek toegewezen is aan de gebruiker. De berichten worden beveiligd door toepassing van een systeem met performante encrypties (systeem van asymetrische encrypties met publieke en privé-sleutels, zijnde PKI en X509 certificaten). De Medimail servers bevinden zich in een geklimatiseerde en beveiligde ruimte en zijn voorzien van een UPS-beveiliging. Het concept van MediMail verschaft een transactioneel systeem dat de best mogelijke verzending biedt, 24u/24 en 7d/7, van de door onze server ontvangen bestanden, onverminderd punt 5 van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden Medibridge biedt bovendien gratis telefonische support aan ( ) tijdens de werkdagen van 9 tot 17 u (16 u op vrijdag). De recentste versie van de aangeboden supportdiensten zijn beschikbaar op volgend webadres: 2.- Toegang tot de Dienst 2.1. De gebruiker verklaart hierbij alle informatie en richtlijnen noodzakelijk voor het gebruik van de Dienst van Medibridge te hebben ontvangen. De gebruiker behoort te beschikken over de minimumvereisten voor het gebruik van de Dienst: met name Windows 2000 SP4, met Pentium 4 of gelijkwaardig, een breedband verbinding en minimum 1GB intern geheugen. De gebruiker draagt hiervoor zelf de verantwoordelijkheid De toegang tot de Dienst kan enkel worden verleend na aanvaarding van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden, dewelke steeds na te lezen zijn op: Medibridge behoudt zich het recht voor om de Algemene Gebruiksvoorwaarden op eender welk moment aan te passen. De aangepaste Algemene Gebruiksvoorwaarden zullen worden medegedeeld aan de gebruiker per en zullen van kracht zijn 48 uur na voormelde mededeling. De aangepaste Algemene Gebruiksvoorwaarden zullen als geaccepteerd worden beschouwd, en zullen de partijen strekken tot wet, tenzij de gebruiker per kerende verzet aantekent binnen voormelde periode, in welk geval Medibridge het recht heeft de toegang tot de Dienst te beëindigen zonder vergoeding of opzegtermijn De gebruiker garandeert dat de informatie (d.i. persoonlijke gegevens van de gebruiker) verschaft aan Medibridge om toegang te verkrijgen tot de Dienst, correct en up-to-date is. De gebruiker verbindt er zich toe deze informatie regelmatig bij te werken. Indien de gebruiker dit nalaat, zal Medibridge het recht hebben de toegang tot de Dienst voor de gebruiker te schorsen of te beëindigen, en dit zonder vergoeding of opzegtermijn. 3.- Vergoeding voor de Dienst 3.1. Tarifering Geen forfaitair bedrag dient te worden betaald als abonnement. De prijs wordt berekend op basis van het door de gebruiker verstuurde volume, zoals vastgesteld op de server van Medibridge na encryptie. De prijs bedraagt 0,031

2 euro (excl. BTW) per KB. De boodschappen die vanuit de lokale databank opnieuw worden verzonden worden gefactureerd aan 50% van de prijs. Bovendien zijn volgende vaste bedragen en voordelen van toepassing: - Specialisten Labo s - Ziekenhuizen : - Gratis gebruik van de mailer (Onderhevig aan volgende beperkingen: attachments max 300 KB; maximum 25 geadresseerden per boodschap; maximum 2500 boodschappen per jaar) - Gratis versturen van flash berichten - Versturen van gestructureerde protocols 3500 KB per jaar = vast bedrag van 100 euro excl. BTW per jaar - Versturen van gestructureerde protocols 3501 KB per jaar = tarifering per volume - Huisarts verzender - Gratis gebruik van de mailer (Onderheving aan volgende beperkingen: attachments maximum 100 Kb; maximum 25 geadresseerden; maximum 2500 boodschappen per jaar.) - Voor de messaging (jaarlijkse tarifering) : - Versturen gestructureerde protocols 6000 KB per jaar = gratis - Versturen tussen 6000 en KB per jaar = vast bedrag van 70 euro excl. BTW per jaar - Versturen gestructureerde protocols KB per jaar = tarifering per volume - Voor de wachtpostdiensten: vast bedrag van 5 euro excl. BTW per jaar en per deelnemende arts Deze tarieven zijn onderworpen aan een jaarlijkse indexering op basis van volgende formule: Geïndexeerde prijs = initiële prijs x nieuwe index / start index, waarbij onder «initiële index» wordt verstaan, de gezondheidsindex (basis 2004) die van kracht is de maand voorafgaand aan de sluiting van de overeenkomst; onder «nieuwe index» wordt begrepen, de gezondheidsindex die van kracht is, de maand voorafgaand aan de verjaardag van de sluiting van de overeenkomst Medibridge behoudt zich het recht voor haar tarieven aan te passen onverminderd de jaarlijkse indexering. De nieuwe tarieven zullen aan de klant worden medegedeeld per en zullen van kracht zijn 8 dagen na voormelde mededeling. De aangepaste tarieven zullen als geaccepteerd worden beschouwd, en zullen de partijen strekken tot wet, tenzij de gebruiker per kerende verzet aantekent binnen voormelde periode, waarna Medibridge het recht heeft de toegang tot de Dienst te beëindigen zonder vergoeding of opzegtermijn De meest recente versie van de tarifering is online beschikbaar: 4.- Gebruik van de Dienst 4.1. De gebruiker is en blijft ten allen tijde zelf verantwoordelijk voor het gebruik dat hij zal maken van de gebruikersnaam en het paswoord voor de toegang tot de Dienst. Indien de gebruiker enige reden heeft om te vermoeden dat de vertrouwelijkheid van het paswoord is aangetast, dient de gebruiker Medibridge hiervan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te brengen. Medibridge zal in dit geval de nodige stappen ondernemen De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de inhoud van de informatie die hij doorstuurt, uploadt, of verzoekt online te plaatsen via de Dienst. De gebruiker verbindt er zich toe te voldoen aan alle wettelijke bepalingen, reglementering of beroepscodes die de verspreiding van informatie zouden kunnen verhinderen, beperken of reguleren, met name gedragscodes, regels inzake de beroepspraktijk en regelgeving inzake de bescherming van de privacy en het medisch beroepsgeheim. De gebruiker behoudt de eigendom van alle elementen en gegevens ter beschikking gesteld via de Dienst en draagt het risico van verlies, ongeacht de oorzaak De gebruiker dient zich uitdrukkelijk te onthouden van:

3 - uploaden, posten, versturen, per of op enigerlei wijze overdragen van alle teksten, beelden, logo s, grafieken, foto s, audio- en/of videobestanden, fiches, software, databanken en in het algemeen elke inhoud die een schending uitmaakt van de auteursrechten en naburige rechten van derden; - aanzetten van andere gebruikers tot het misbruiken van de naam of de handelsnaam van derden of het illegaal gebruik van beschermende merken of andere onderscheidende tekens; - uploaden, posten, versturen, per of op enigerlei wijze overdragen van alle inhoud strijdig met octrooien, handelsgeheimen of andere industriële eigendomsrechten van derden; - uploaden, posten, versturen, per of op enigerlei wijze overdragen van alle inhoud die een inbreuk maakt op de persoonlijke levenssfeer of die schadelijk, bedreigend, beledigend, intimiderend, lasterlijk, vulgair, obsceen, haatdragend, racistisch, of op enigerlei wijze verwerpelijk is; - op enigerlei wijze intimideren van één of meerdere andere gebruikers; - uploaden, posten, versturen, per of op enigerlei wijze overdragen van alle ongewenste of niet toegelaten reclame of promotiemateriaal («spam», «junk mail», kettingbrieven, ); - uploaden, posten, versturen, per of op enigerlei wijze overdragen van computervirussen, of van elke andere code, bestand of programma ontworpen om de functionaliteit van computersoftware, hardware, of telecommunicatiemiddelen te onderbreken, vernietigingen of te beperken; - plegen van alle handelingen die tot effect hebben de toegang tot de Dienst voor andere gebruikers te verstoren of te belemmeren of het verstoren of belemmeren van de Dienst, de server of het netwerk (verbonden aan de Dienst); - en in het algemeen raadplegen, posten, uploaden, verzenden, overdragen van alle inhoud die strijdig is met de er op van kracht zijnde Belgische en internationale wetten Intellectuele eigendom. De informatie, logo's, ontwerpen, merken, modellen, slogans, grafieken, audiovisuele inhoud, enz. die ter beschikking worden gesteld door de levering van de Dienst zijn beschermd door het intellectuele eigendomsrecht. Behalve met de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Medibridge of de houder van desbetreffende rechten, zal de gebruiker zich onthouden van het wijzigen, reproduceren, in licentie geven of aanpassen van deze elementen of het verkopen, verhuren of distribueren van de producten waarin zij zijn geïncorporeerd Bij gebruik strijdig met voormelde punten 4.1. tot en met 4.4. behoudt Medibridge zich het recht voor de toegang tot de Dienst op te schorten of te beëindigen, zonder vergoeding en onverminderd de verantwoordelijkheid van de gebruiker voorzien in hieronder vermeld punt De gebruiker zal Medibridge vrijwaren van elke veroordeling, klacht alsook van alle schade, kosten en algemene gevolgen die voortvloeien uit elke schending van de verplichtingen vermeld in punten 4.1 tot en met 4.4 van de Algemene Gebruiksvoorwaarden, door de gebruiker of door personen voor wie de gebruiker verantwoordelijk is. 5. Waarborgen en verantwoordelijkheid van Medibridge 5.1. Medibridge verbindt er zich toe de middelen waarover zij beschikt aan te wenden op een wijze die toelaat de Dienst in de beste omstandigheden te verlenen, zoals beschreven in punt 1 van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden.

4 5.2. De gebruiker werd op de hoogte gesteld dat de functies, grafieken en andere elementen van de Dienst aan verandering onderhevig zijn. Medibridge behoudt zich het recht voor om functies te verwijderen, te wijzigen of toe te voegen zonder dat de gebruiker hiervoor aanspraak kan maken op enige vergoeding. Suggesties en opmerkingen betreffende de functies van de Dienst mogen door de gebruiker steeds worden gemeld aan Medibridge Medibridge behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving aan de gebruiker de toegang tot de Dienst geheel of gedeeltelijk aan te passen of te onderbreken omwille van onderhoudswerken of aanpassingen aan de Dienst of aan de voorgestelde functies. In geval van opschorting of langdurige onderbreking van de Dienst, zal Medibridge, indien mogelijk, 3 dagen op voorhand de gebruiker verwittigen en redelijke maatregelen treffen om de ongemakken die worden veroorzaakt te verminderen. Medibridge kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de schade, direct of indirect, die zou kunnen voortvloeien uit een wijziging, opschorting of onderbreking van de toegang tot de Dienst, met uitzondering van opzet of grove nalatigheid van haar kant of die van haar uitvoeringsagenten Medibridge kan in geen geval aansprakelijk zijn voor schade ten gevolge van de opschorting of het disfunctioneren van de Dienst te wijten aan een tijdelijke obstructie van de bandbreedte of te wijten aan andere voorziene of onvoorziene omstandigheden die buiten haar wil gelegen zijn, zoals met name de onderbreking van de internetverbinding of kwaadwillige daden door derden (inbraak, diefstal of wijziging van gegevens, besmetten met een computervirus, enz.) Medibridge verbindt er zich toe dat de onderdelen, de functies, de software, en alle andere elementen die in het kader van de Dienst aan de gebruiker ter beschikking worden gesteld, voldoen aan de algemeen aanvaarde technische vereisten, en dat, voorzover zij weet, deze elementen de rechten van derden respecteren en in het algemeen geoorloofd zijn Medibridge zal in geen geval aansprakelijk zijn voor indirecte schade, zoals verlies van een kans, of verlies aan inkomsten. 6. Privacy 6.1. Door toetreding tot de Dienst, geeft de gebruiker zijn uitdrukkelijke toestemming aan Medibridge voor de verwerking van de persoonlijke gegevens van de gebruiker (naam, specialisatie, adres, professioneel fax-en telefoonnummer, professioneel adres, RIZIV-nummer en naam van medische software (EMD en of het een groeps- of solopraktijk is)) niet alleen met het oog op een optimale dienstverlening, maar ook voor het versturen van berichten voor commerciële doeleinden of het plaatsen van gepersonaliseerde publicitaire banners in mails (direct marketing) ter bevordering van de verkoop van producten of diensten van de handelspartners van Medibridge. Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, is deze verwerking het voorwerp van een aangifte aan de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer Medibridge heeft alle nodige technische en organisatorische maatregelen getroffen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van de verwerking van persoonsgegevens te waarborgen en te voldoen aan bovenvermelde wet van 8 december Ook verbindt Medibridge zich ertoe de gebruiker onmiddellijk in te lichten van elk verzoek vanwege de overheid om toegang te verkrijgen tot de gegevens die Medibridge verwerkt, alsook de gebruiker onmiddellijk in te lichten van elke toevallige of niet-geautoriseerde toegang tot deze gegevens Middels schriftelijke aanvraag, voorzien van datum en handtekening, kan de gebruiker, na bewijs van zijn identiteit (kopie van zijn/haar identiteitskaart), kosteloos een schriftelijke mededeling bekomen van de persoonsgegevens betreffende de gebruiker die zijn verwerkt door Medibridge, alsook in voorkomend geval, onjuiste, onvolledige of irrelevante gegevens doen verbeteren.

5 6.4. Indien de gebruiker zich, na aanvaarding van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden, wil verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens voor doeleinden die hierboven vermeld in punt 6.1, dient de gebruiker Medibridge hiervan in te lichten, wat een einde zal maken aan de Dienst zonder dat de gebruiker aansprakelijk is voor enige schade. In dit geval kan de gebruiker geen aanspraak maken op de terugbetaling van de bedragen verschuldigd overeenkomstig punt 3 van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden Voor België is de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens, waartoe men zich kan richten in geval van vragen of verzoeken: Bernard Houdmont Medibridge NV Horzelstraat Ukkel 7. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken 7.1. De huidige Algemene Gebruiksvoorwaarden en de overeenkomsten waarop de Algemene Gebruiksvoorwaarden van toepassing zijn, zullen beheerst worden door het Belgisch recht In geval van een geschil tussen de partijen inzake de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van de overeenkomst met betrekking tot de Dienst of van de Algemene Gebruiksvoorwaarden, zal eerst getracht worden om tot een minnelijke schikking te komen. In geval de poging tot een minnelijke schikking mislukt, zijn de hoven en rechtbanken van Brussel exclusief bevoegd kennis te nemen van het geschil. CLICK : Ik verklaar hierbij dat ik kennis heb genomen van de Algemene Gebruiksvoorwaarden van de Medimail Dienst en ik aanvaard deze Algemene Gebruiksvoorwaarden.