Algemene huurvoorwaarden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene huurvoorwaarden"

Transcriptie

1 Algemene huurvoorwaarden

2 Definities Verhuurder Huurder Het gehuurde Viverion. Statutair gevestigd aan de Larenseweg 28, 7241 CN Lochem. De natuurlijke persoon of personen of de rechtspersoon waarmee verhuurder een huurovereenkomst heeft gesloten. De gehuurde woning inclusief de eventuele onroerende aanhorigheden. tussen huurder en verhuurder een beschrijving van het gehuurde opgemaakt. Huurder en verhuurder ontvangen een door beiden ondertekend exemplaar van deze beschrijving. gedeelte van het gehuurde, mits de huurder zelf het gehuurde als hoofdverblijf heeft en er geen sprake is van overbewoning, waardoor de verhuurder schade zou kunnen lijden. Algemene huurvoorwaarden woonruimte Viverion 1 Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst waarin zij van toepassing zijn verklaard. Als de bepalingen van de huurovereenkomst afwijken van die van de Algemene Huurvoorwaarden, gaan de bepalingen van de huurovereenkomst voor. 2 Meer dan één huurder De in de aanhef van de overeenkomst genoemde huurders hebben elk een zelfstandig en volledig recht van huur dat zij gelijktijdig en met eerbiediging van elkaars rechten uitoefenen. Elk van de huurders is hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele bedrag van de huurprijs en voor alle overige verplichtingen die voor hem en voor de andere huurder(s) uit deze overeenkomst en de wet voortvloeien. De huurprijs en de servicekosten zijn slechts enkelvoudig verschuldigd voor de hierboven bedoelde huurrechten gezamenlijk. Als de overeenkomst ten aanzien van één of een aantal huurders eindigt, blijft (blijven) de andere huurder(s) het volledige bedrag van de huurprijs en servicekosten verschuldigd. Om de overeenkomst ten aanzien van beide (alle) huurders te doen eindigen, moet de opzegging aan of door elk van hen geschieden. Vindt de opzegging aan of door één of een aantal van hen plaats, dan duurt de overeenkomst ten aanzien van de andere huurder(s) ongewijzigd voort. 3 Terbeschikkingstelling en aanvaarding van het gehuurde Verhuurder stelt het gehuurde op de ingangsdatum van de huur ter beschikking. Vóór of bij aanvang van de huurovereenkomst is Mocht er bij aanvang van de huurovereenkomst sprake zijn van een gebrek, dan wordt dit in de beschrijving van het gehuurde vermeld en zorgt verhuurder voor herstel hiervan binnen een redelijke termijn. 4 Gebruik gehuurde Huurder gebruikt en onderhoudt het gehuurde zoals het een goed huurder betaamt. Huurder bewoont het gehuurde gedurende de huurtijd zelf als woonruimte voor hem en leden van zijn huishouden en heeft er zijn hoofdverblijf. Huurder gebruikt het gehuurde, waaronder begrepen alle aanhorigheden en de eventuele gemeenschappelijke ruimten, overeenkomstig de bestemming en wijzigt deze bestemming niet. Onder gemeenschappelijke ruimten worden verstaan ruimten zoals trappenhuizen, liften, kelders, zolders, garages, bergingen, galerijen, tuinen, binnenplaatsen, voor zover huurder het gebruik van deze ruimten met andere huurders of gebruikers deelt. Inwoning/onderhuur Het is huurder uitsluitend met voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder toegestaan het gehuurde geheel of gedeeltelijk onder te verhuren of aan derden in gebruik te geven. Een verzoek tot toestemming dient schriftelijk te worden gedaan, onder vermelding van de naam van de onderhuurder, de onderhuurprijs en de ingangsdatum van de onderhuurovereenkomst. Verhuurder geeft toestemming voor het onderverhuren of het in gebruik geven van een Indien huurder het gehuurde zonder toestemming van verhuurder geheel of gedeeltelijk heeft onderverhuurd, in huur heeft afgestaan of aan derden in gebruik heeft gegeven, rust de bewijslast dat huurder onafgebroken het hoofdverblijf in het gehuurde heeft behouden op huurder. Voor ongeoorloofde onderhuur geldt voorts dat huurder alle door onderhuur verkregen inkomsten aan verhuurder dient af te dragen, onverminderd het recht van verhuurder aanspraak te maken op de contractuele boete als bedoeld in artikel 15 van deze voorwaarden. Voorkoming hinder en overlast, onderhoud tuin Huurder draagt er zorg voor dat aan omwonenden geen overlast of hinder wordt veroorzaakt door huurder, huisgenoten, huisdieren of door derden die zich vanwege huurder in het gehuurde of in de gemeenschappelijke ruimten bevinden. Huurder zal het gehuurde voorzien van behoorlijke meubilering en stoffering. In een appartement of flat dient een zodanige vloerbedekking te worden aangebracht, dat er voldoende geluiddemping is. De grond die bij het gehuurde behoort, heeft de bestemming van tuin en huurder zal deze als zodanig aanleggen en onderhouden. Huurder snoeit de in de tuin aanwezige planten, struiken en bomen regelmatig opdat de tuin een verzorgde indruk maakt en omwonenden en eigenaren en gebruikers van aanliggende opstallen daarvan geen hinder ondervinden. 2 3

3 Het is huurder verboden de tuin te gebruiken als behalve als verhuurder conform artikel 7: 206 lid 3 opslagplaats voor zaken, waaronder begrepen het Burgerlijk Wetboek in verzuim is met het verhelpen stallen van caravans en boten of het plaatsen van van gebreken. auto s, motoren en dergelijke, tenzij verhuurder en huurder ter zake anders schriftelijk zijn 6 Servicekosten overeengekomen. Indien in de huurovereenkomst leveringen en diensten overeengekomen zijn, die verband houden met de Het is huurder niet toegestaan: woonruimte, betaalt huurder hiervoor servicekosten in om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming de vorm van een maandelijks voorschotbedrag. van verhuurder in het gehuurde een bedrijf of nering uit te oefenen of daarin voor een bedrijf of Jaarlijks verstrekt verhuurder aan huurder een nering benodigde goederen op te slaan; overzicht van de in dat kalenderjaar in rekening ontplofbare, ontbrandbare- of anderszins gebrachte servicekosten. gevaarlijke en/of schadelijke stoffen in het Het tussen verhuurder en huurder geldende gehuurde te houden; maandelijkse voorschotbedrag wordt slechts verhoogd om een hennepkwekerij, danwel een andersoortig met ingang van de eerste maand, volgende op de productiesysteem betreffende bij de wet verboden maand waarin het in het eerste lid van dit artikel middelen te (doen) houden in het gehuurde. bedoelde overzicht is verstrekt. Een enkele overtreding van dit verbod geeft Verhuurder verrekent de verschillen tussen de verhuurder direct het recht om de ontbinding van gemaakte kosten en de door de huurder als voorschot de huurovereenkomst te vorderen. betaalde servicekosten met de huurder. Verhuurder is te allen tijde bevoegd om het gehuurde Huurder is gebonden aan een uitbreiding of inkrimping met behulp van politie of justitie te betreden indien er van de door de verhuurder te verzorgen levering van een ernstig vermoeden bestaat over de aanwezigheid zaken of diensten en het daarbij behorende gewijzigde Alle door huurder te verrichten werkzaamheden zullen uitvoeren van de dringende werkzaamheden van een hennepkwekerij danwel een andersoortig voorschotbedrag, indien die wijziging betrekking vakkundig worden uitgevoerd. Huurder zal daarbij de of renovatie. productiesysteem. heeft op zaken en diensten die slechts aan een aantal door overheid of verhuurder gegeven voorschriften in Indien verhuurder het complex - waarvan het huurders gezamenlijk geleverd kunnen worden én acht nemen. gehuurde deel uitmaakt - geheel of gedeeltelijk wil Eventuele kosten van herstel van schade ten gevolge van brand, wateroverlast, sabotage van meetinrichtingen etc., evenals eventuele verhuis- of tenminste 70% van die huurders daarmee heeft ingestemd. Een huurder die niet met de wijziging heeft ingestemd, kan binnen acht weken na de schriftelijke 8 Het verhelpen van gebreken door verhuurder renoveren zal hij huurder daartoe een schriftelijk voorstel doen. Dit voorstel wordt vermoed redelijk te zijn, wanneer 70% of meer van de huurders van het ontruimingskosten komen voor rekening van huurder. kennisgeving van de verhuurder dat overeenstemming Verhuurder is verplicht op verlangen van de huurder complex daarmee heeft ingestemd. Indien huurder 5 Betaling is bereikt met tenminste 70% van de huurders, een beslissing van de rechter vorderen omtrent de gebreken aan het gehuurde te verhelpen, tenzij dit onmogelijk is of met het voorstel niet heeft ingestemd en ook niet binnen acht (8) weken na de schriftelijke Huurder voldoet de te betalen prijs voor het gehuurde redelijkheid van het voorstel. uitgaven vereist die in de gegeven omstandigheden kennisgeving van de verhuurder, dat 70% of meer van in zijn geheel, bij vooruitbetaling, vóór de eerste van redelijkerwijs niet van de verhuurder zijn te vergen, de huurders met het voorstel heeft ingestemd, bij de de maand door betaling van het verschuldigde bedrag Met betrekking tot de vergoeding voor een door dan wel deze gebreken ingevolge de wet, de rechter een beslissing heeft gevorderd omtrent de op de door verhuurder aangegeven wijze. verhuurder ingesteld serviceabonnement geldt dat huurovereenkomst of het gebruik, voor rekening redelijkheid van het voorstel, is hij hieraan gebonden. het door de huurder betaalde voorschot gelijk wordt van huurder komen. Huurder is dan verplicht alle medewerking te verlenen Het is huurder uitsluitend met voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder toegestaan de te betalen huurprijs op een later tijdstip van de gesteld met het in rekening gebrachte abonnementstarief. Bij de tarieven van de serviceabonnementen vindt derhalve geen verrekening plaats. 9 Het uitvoeren van dringende werkzaamheden door verhuurder bij de uitvoering van de werkzaamheden. In geval van renovatie verklaart huurder zich tevens akkoord met een eventuele huurverhoging als gevolg maand te betalen. 7 De herstellingen door huurder Huurder staat alle werkzaamheden toe aan het gehuurde of aangrenzende woningen, alsook aan de van de renovatie voor zover die huurverhoging in redelijke verhouding staat tot de door de verhuurder Vanaf de eerste dag van de maand is huurder voor Voor rekening van huurder komen de kleine centrale voorzieningen daarvan. gemaakte kosten van deze renovatie. de termijn voor die maand in verzuim en is hij herstellingen, zoals omschreven in het Besluit Bedoelde werkzaamheden vinden, na voorafgaande wettelijke rente verschuldigd. Huurder zal zich bij de Kleine Herstellingen, zoals dit van overheidswege is Huurder heeft geen recht op vermindering van aankondiging van het tijdstip, plaats op werkdagen, huurbetaling niet beroepen op enige verrekening, vastgesteld. de huurprijs of schadevergoeding als gevolg van het dringende gevallen evenwel uitgezonderd. 4 5

4 Onder verhuurder wordt mede verstaan: de door of Formele beëindiging door de huurder namens verhuurder aangewezen personen. Huurder Huurder kan de huurovereenkomst door opzegging op Huurder gebruikt en onderhoudt het kan zo gewenst, legitimatie van deze personen verlangen. Indien het huurrecht van huurder is geëindigd als een werkdag beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van een maand. De opzegging geschiedt bij aangetekende brief, deurwaardersexploot. of door persoonlijke gehuurde zoals het een goede huurder betaamt gevolg van echtscheiding of scheiding van tafel of bed, is huurder verplicht van de beëindiging van zijn huurrecht schriftelijk mededeling te doen aan verhuurder, onmiddellijk nadat de rechterlijke overhandiging van de opzeggingsbrief of het ingevulde opzeggingsformulier in het kantoor van de verhuurder. beschikking waarbij dit is bepaald, onherroepelijk is Formele beëindiging door de verhuurder geworden. Zolang huurder deze mededeling niet heeft Verhuurder kan de huurovereenkomst tegen de gedaan, blijft hij tegenover verhuurder aansprakelijk eerste van de maand bij aangetekende brief of voor de nakoming van alle verplichtingen uit deze deurwaardersexploot opzeggen. Hij geeft daarbij de huurovereenkomst. Het vorenstaande is eveneens gronden aan die tot de opzegging hebben geleid. De 10 Het aanbrengen van veranderingen en toevoegingen door huurder Huurder is verplicht tot het onderhouden, het verhelpen van gebreken en het uitvoeren van van toepassing op de beëindiging van geregistreerd partnerschap. door verhuurder in acht te nemen opzeggingstermijn bedraagt drie maanden, welke termijn voor ieder jaar dat de overeenkomst heeft geduurd met een maand Het is huurder toegestaan veranderingen en herstellingen aan de veranderingen of toevoegingen Indien de medehuurder de huurovereenkomst voortzet wordt verlengd tot maximaal zes maanden. toevoegingen aan de binnenzijde van het gehuurde die door huurder zijn aangebracht. als huurder is hij verplicht verhuurder hiervan terstond aan te brengen als die zonder noemenswaardige schriftelijk mededeling te doen. De huurovereenkomst wordt door opzegging door kosten weer ongedaan kunnen worden gemaakt, Huurder is aansprakelijk voor de schade die wordt verhuurder niet beëindigd, tenzij huurder binnen zes behalve indien het gaat om veranderingen die veroorzaakt door een verandering of toevoeging Huurder is vanaf de aanvang van de huurovereenkomst weken schriftelijk heeft verklaard in de beëindiging gevaar, overlast of hinder voor verhuurder of die door huurder is aangebracht. Huurder vrijwaart de enige afnemer van energie terzake van het toe te stemmen, dan wel de rechter op vordering van derden opleveren. Voor overige veranderingen en verhuurder voor aanspraken van derden voor gehuurde. Huurder is verplicht een overeenkomst verhuurder de datum heeft vastgesteld waarop de toevoegingen heeft huurder vóóraf schriftelijke schade veroorzaakt door huurder zelf aangebrachte tot levering van energie inzake het gehuurde aan overeenkomst zal eindigen. toestemming van de verhuurder nodig. veranderingen aan het gehuurde. te gaan met één of meer energieleveranciers en de De verhuurder verbindt aan zijn toestemming 11 Huurderszorg verplichtingen uit die overeenkomst na te komen. Voorts dient huurder zijn verplichtingen uit hoofde van De opzegging door verhuurder kan slechts geschieden op grond van één of meer van de in het Burgerlijk voorwaarden, die ondermeer betrekking hebben op: Huurder is verplicht de nodige maatregelen te nemen de aansluit- en transportovereenkomst terzake van het Wetboek genoemde gronden. Verhuurder kan in ieder aard en kwaliteit van te gebruiken materialen; ter voorkoming van schade aan het gehuurde, in het gehuurde met de netbeheerder na te komen. Huurder geval opzeggen als het voorkomen van schade aan de constructie van bijzonder in geval van brand, storm, water en vorst. zal verhuurder te allen tijde vrijwaren voor aanspraken de zelfstandige woonruimte aan een opvolgende het gehuurde of het gebouw; Huurder meldt door welke oorzaak dan ook ontstane van netbeheerder en/of energieleverancier ter zake. gehandicapte huurder wordt verstrekt, indien de (bouwtechnische) voorschriften van de overheid; het onderhoud van de verandering; aanvullende voorzieningen om overlast voor derden dan wel dreigende schade, alsmede gebreken aan het gehuurde onverwijld aan verhuurder. 12 De beëindiging van de huurovereenkomst woning bij de bouw was ingericht en bestemd voor bewoning door een gehandicapte, dan wel na de bouw met geldelijke steun op grond van enige te voorkomen; Bij nalatigheid van huurder in deze komt de daardoor Huurder en verhuurder kunnen altijd de overeenkomst regeling is aangepast ten behoeve van bewoning verzekering, belasting en aansprakelijkheid; ontstane schade zowel aan het gehuurde als aan de met wederzijds goedvinden beëindigen op door een gehandicapte; sociaal verhuurderschap eigendommen van derden, voor rekening van huurder. een door hen daartoe te bepalen datum, mits de zelfstandige woonruimte wordt toegewezen aan Huurder zal verhuurder na voorafgaande kennisgeving deze op een werkdag valt. Huurder neemt een een oudere en de woning maakt deel uit van een Verhuurder zal bij het verlenen van toestemming in het gehuurde toelaten op werkdagen tussen 8.00 en opzeggingstermijn van minimaal één maand in acht. complex van zelfstandige woningen, welk complex aangeven of de verandering of toevoeging aan het uur in verband met De opzeggingstermijn wordt geacht in te gaan op de reeds bij de bouw was ingericht en bestemd voor einde van de huur door huurder ongedaan moet controle door verhuurder van de naleving van de datum waarop de verhuurder de opzeggingsbrief of de bewoning door ouderen. worden gemaakt. verplichtingen van huurder op grond van deze het ingevulde opzeggingsformulier Alle veranderingen die in strijd met de voorwaarden Algemene Huurvoorwaarden, dan wel ontvangt en registreert. Huurder is verplicht, als verhuurder na het einde van verhuurder zijn aangebracht zullen op eerste mogelijk door verhuurder uit te voeren Verhuurder zal deze opzegging en de ingangsdatum van de huur, tot verhuur of verkoop wenst over te aanzegging van verhuurder ongedaan worden gemaakt werkzaamheden of van de opzeggingstermijn schriftelijk aan huurder gaan, aan belangstellenden gelegenheid te geven tot door huurder. controle van meterstanden en dergelijke, bevestigen. bezichtiging van het gehuurde. 6 7

5 13 De oplevering van het gehuurde bij het einde van de huur Bij het einde van de huurovereenkomst is huurder verplicht het gehuurde onder afgifte van alle sleutels geheel ontruimd en schoon aan verhuurder op te leveren in de staat, waarin hij het gehuurde conform de beschrijving bij aanvang van de huurovereenkomst heeft ontvangen, behoudens voor zover er sprake is van normale slijtage die voor rekening en risico van verhuurder komt. Vóór het einde van de huurovereenkomst zullen huurder en verhuurder gezamenlijk de woning inspecteren Vóór het einde van de huurovereenkomst zullen huurder en verhuurder gezamenlijk het gehuurde inspecteren. Huurder zal verhuurder daartoe in de gelegenheid stellen. Bij die gelegenheid zal een opnamerapport worden gemaakt, waarin zal worden vastgelegd, welke herstellingen voor het einde van de huurovereenkomst door en ten laste van huurder aangebrachte veranderingen of toevoegingen voldoet, is verhuurder gerechtigd alle ten gevolge daarvan 15 Het in verzuim zijn van huurder en verhuurder hetgeen op wettelijk toelaatbare wijze het dichtst komt bij hetgeen partijen overeengekomen zouden zijn verricht moeten worden, alsmede de geschatte kosten noodzakelijke werkzaamheden op kosten van huurder Indien één der partijen een verplichting uit de indien zij de vernietigbaarheid gekend zouden hebben. van herstel. Beide partijen ontvangen een exemplaar zelf uit te voeren of te doen uitvoeren. Ook overige wet en/ of de huurovereenkomst niet nakomt van het opnamerapport. schade ontstaan door nalatigheid van huurder, komt en daardoor de andere partij gerechtelijke en/of Indien het gebouw of complex waarvan het voor zijn rekening. Huurder verplicht zich reeds nu buitengerechtelijke maatregelen moet nemen, zijn alle gehuurde deel uitmaakt, is of wordt gesplitst in Ten aanzien van door de huurder tijdens de voor alsdan deze kosten te voldoen. daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van die appartementsrechten, is huurder verplicht de uit de huurtijd met of zonder toestemming aangebrachte ene partij. De daarbij door de ene partij aan de andere splitsingsakte, statuten en reglementen voortvloeiende veranderingen en toevoegingen gelden bij het einde In het geval huurder bij het einde van de partij te betalen buitengerechtelijke incassokosten voorschriften omtrent het gebruik in acht te nemen. van de huur de volgende regels: huurovereenkomst in het gehuurde zaken heeft achtergelaten, is verhuurder bevoegd die zaken zijn verschuldigd op het moment dat de ene partij zijn vordering op de ander uit handen geeft. Deze 17 Inwerkingtreding a verhuurder kan vorderen dat aangebrachte te verwijderen, zonder dat op verhuurder een buitengerechtelijke incassokosten Het bestuur van de stichting Viverion heeft deze veranderingen en toevoegingen die zonder bewaarplicht komt te rusten. Alle kosten van bedragen tenminste 15% van de uit handen gegeven algemene huurvoorwaarden voor woonruimte op 1 toestemming zijn aangebracht, of niet voldoen verwijdering van de zaken zijn voor rekening vordering, met een minimum van 25,- vermeerderd januari 2009 vastgesteld. Deze algemene voorwaarden aan het bepaalde in artikel 10 door huurder van de huurder. Dit geldt niet voor roerende zaken met het geldend BTW-percentage. treden in werking op 1 januari ongedaan worden gemaakt. die huurder heeft overgedragen aan de opvolgende huurder, mits van deze overdracht schriftelijk aan 16 Overige bepalingen b huurder is verplicht om veranderingen en verhuurder is kennis gegeven. Huurder geeft bij het aangaan van deze toevoegingen bij het einde van de huur weg te nemen, wanneer verhuurder dit bij het verlenen 14 De aansprakelijkheid van huurder huurovereenkomst, door ondertekening daarvan, toestemming aan verhuurder om de persoonsgegevens van toestemming schriftelijk heeft bedongen. Huurder is aansprakelijk voor de schade die tijdens de van huurder in het huurdersbestand van verhuurder huurtijd aan het gehuurde is ontstaan door een hem op te nemen. Verhuurder gebruikt dit huurdersbestand c onverminderd het in dit lid bepaalde, is huurder toe te rekenen tekortschieten in de nakoming van een uitsluitend ten behoeve van de uitvoering van deze te allen tijde gerechtigd door hem aangebrachte verplichting uit de huurovereenkomst. overeenkomst en behoeve van haar beleidsbepaling. veranderingen en toevoegingen ongedaan te Verhuurder verstrekt maken, mits hij het gehuurde terugbrengt in de Tot het gehuurde wordt daarbij ook de buitenzijde de persoonsgegevens niet aan derden tenzij het gaat staat waarin het zich bij de aanvang van de huur gerekend. En alle schade, behalve brandschade, wordt om het nakomen van een wettelijke verplichting. bevond. vermoed daardoor te zijn ontstaan. Indien een deel van de overeenkomst of van deze Indien huurder bij het einde van de huurovereenkomst Deze aansprakelijkheid van de huurder geldt ook voor Algemene Huurvoorwaarden vernietigbaar is, niet aan zijn verplichtingen tot herstel, volledige de gedragingen van hen die vanwege huurder het blijven de overige artikelen geldig. In plaats van ontruiming en eventueel ongedaanmaking van gehuurde gebruiken of zich daarop bevinden. het vernietigde deel geldt dan als overeengekomen 8 9

6 Herstellingen en onderhoud voor rekening van de huurder Toelichting bij artikel 7 van de Algemene Huurvoorwaarden Voor rekening van de huurder komen de kleine herstellingen, zoals omschreven in bijlage 1 van het Besluit Kleine herstellingen. Dit is een besluit van de rijksoverheid, dat gebaseerd is op een artikel in het Burgerlijk Wetboek. De Wet regelt dat de overheid bij algemene maatregel van bestuur (AmvB) de herstellingen kan aanwijzen, die voor rekening van de huurder zijn. De opsomming hieronder is een letterlijke weergave van de lijst van werkzaamheden die de minister van VROM in een AmvB benoemd heeft als kleine herstelling die voor rekening van de huurder komen. Als de minister deze lijst via een aanpassing van de AmvB wijzigt, dan geldt deze aanpassing ook voor de huurders van Viverion. Huurvoorwaarden Overzicht kleine herstellingen, volgens Bijlage 1 bij het Besluit Kleine herstellingen a Het witten van binnenmuren en plafonds en het schilderen van binnenhoutwerk en zonodig het de beweegbaarheid en zonodig oliën en smeren of ontkalken van beweegbare onderdelen, waaronder k Het, zonder dat daaraan noemenswaardige kosten verbonden zijn, vervangen en vernieuwen van bestanddelen en onderdelen van de woonruimte waaronder in elk geval: gebeitst: erfafscheidingen regelmatig verven of beitsen; m Het zonodig vegen van schoorstenen, afvoer- en ventilatiekanalen, voorzover deze voor de huurder behangen van de binnenmuren; in elk geval: - onderdelen van de brievenbus; bereikbaar zijn; b De voorbereidende werkzaamheden voor de onder - scharnieren van deuren, luiken en ramen; - onderdelen van de buitenlamp; n Het schoonhouden en zonodig ontstoppen van a. omschreven werkzaamheden, waaronder in - sloten; - onderdelen van de carport; het binnenriool tot aan het aansluitpunt vanuit elk geval het plamuren, schuren en opvullen van - kranen; - onderdelen van de vlaggenstokhouder; het woonruimtegedeelte van het gehuurde op gaatjes, butsen en geringe (krimp)scheuren; c Het vastzetten en vastschroeven van loszittende f Het treffen van voorzieningen ter voorkoming van (reparatie van) bevroren kranen; l Het onderhoud aan tuinen, erven, opritten en erfafscheidingen, zodanig dat deze onroerende het gemeenteriool dan wel op het hoofdriool, voorzover deze riolering voor de huurder onderdelen van de woonruimte, waaronder in elk geval loszittende: g Het vervangen van lampen aan de buitenzijde van het woonruimtegedeelte van het gehuurde en in de aanhorigheden een verzorgde indruk maken, waaronder in elk geval: bereikbaar is; o Het schoonhouden van de vuilniscontainerruimte, - trapleuningen, deurknoppen en drempels; gemeenschappelijke (buiten)ruimten; - bij eerste bewoning van een woonruimte de voorzover deze voorziening en ruimte voor de - elektrische schakelaars, wandcontactdozen en deurbellen; h Het vervangen van beschadigde ruiten en ingebouwde spiegels, voorzover daaraan geen tot het woonruimtegedeelte van het gehuurde behorende tuin of erf: de aanleg van de tuin of huurder bereikbaar zijn; p Het schoonhouden van het woonruimtegedeelte d Het, zonder dat daaraan noemenswaardige kosten noemenswaardige kosten verbonden zijn; erf met uitzondering van de aanleg van opritten van het gehuurde en van de gemeenschappelijke verbonden zijn, vervangen en vernieuwen van bestanddelen en onderdelen van de woonruimte, i Het, zonder dat daaraan noemenswaardige kosten verbonden zijn, onderhouden en vervangen van en toegangspaden en het aanbrengen van een eenvoudige erfafscheiding; ruimten; q Het wassen en schoonhouden van de binnen- en die gemakkelijk zijn te vervangen en zich binnen het woonruimtegedeelte van het gehuurde bevinden, onderdelen van technische installaties, gelegen binnen het woonruimtegedeelte van het gehuurde - het egaliseren van de tuin en het opbrengen van teelaarde; buitenzijde van de ruiten, kozijnen, deurposten, het geverfde houtwerk en andere geverfde onderdelen, waaronder in elk geval: en daar deel van uitmakend, voorzover deze - het regelmatig maaien van het gras, voorzover deze voor de huurder bereikbaar zijn; - kraanleertjes en andere eenvoudig te vervangen onderdelen van kranen; werkzaamheden onderhoudstechnisch eenvoudig zijn en geen specialistische kennis vereisen, - het regelmatig verwijderen van onkruid in de tuin en tussen tegels van opritten, r Het bestrijden van ongedierte, voorzover daaraan geen noemenswaardige kosten verbonden zijn - deurknoppen en sloten, hang- en sluitwerk van waaronder in elk geval: toegangspaden en terrassen; en voorzover de aanwezigheid van dit ongedierte de deuren en ramen; - het ontluchten en bijvullen van het water van de - het vervangen van gebroken tegels; geen gevolg is van de bouwkundige situatie van de - vloer- en plafondroosters; verwarmingsinstallatie; - het regelmatig snoeien van heggen, hagen en woonruimte; - sleutels van binnen- en buitensloten; - het opnieuw opstarten van de opschietende bomen; s Het regelmatig schoonhouden van goten en - garnituur voor douche- en toiletruimte; verwarmingsinstallatie na uitval; - het vervangen van beplanting die is regenafvoeren, voorzover deze voor de huurder - garnituur voor de wc.; - het vervangen van filters van de (mechanische) doodgegaan; bereikbaar zijn; - elektrische schakelaars, wandcontactdozen, ventilatie en het schoonhouden van de roosters; - het vervangen van kapotte planken of t Het regelmatig verwijderen van zwerfvuil; deurbellen, kabel,- telefoon- en computeraansluitingen en vergelijkbare onderdelen van datanetwerken; j Het aanbrengen en onderhouden van tochtwerende voorzieningen, indien noodzakelijk en voorzover aan deze werkzaamheden geen noemenswaardige segmenten van houten erfafscheidingen, het rechtzetten en recht houden van houten erfafscheidingen; u Het regelmatig verwijderen van graffiti, voorzover daaraan geen noemenswaardige kosten verbonden zijn en voorzover deze graffiti voor de huurder e Het gangbaar houden, regelmatig controleren van kosten verbonden zijn; - indien de erfafscheidingen zijn geverfd of bereikbaar is

7 Viverion is een corporatie die zich als maatschappelijk ondernemer inzet voor de lokale woningmarkt in de kernen Lochem, Laren, Barchem, Goor, Diepenheim, Markelo, Rijssen en Holten. Onze activiteiten zijn gericht op het ontwikkelen, verhuren, beheren, en verkopen van onroerend goed. Viverion richt zich vooral op het bieden van perspectief aan mensen met minder kansen op de woningmarkt. Wonen is voor ons meer dan alleen woonruimte leveren. We zetten ons actief in voor de woonomgeving en leefbaarheid in ons werkgebied. We werken actief samen met de gemeente, zorg- en welzijnsaanbieders en andere instellingen. Zo is wonen in al haar facetten in de gemeenten van ons werkterrein mogelijk. Viverion Postbus AC Lochem T E. I. Bezoekadressen Larenseweg 28, Lochem Rozenstraat 2, Goor Boomkamp 20, Rijssen

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin zij van

Nadere informatie

SPECIMEN. 3 De huurperiode De huurovereenkomst is met ingang van dd/mm/jjjj aangegaan voor onbepaalde tijd.

SPECIMEN. 3 De huurperiode De huurovereenkomst is met ingang van dd/mm/jjjj aangegaan voor onbepaalde tijd. Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte De ondergetekenden: Stichting WoonFriesland gevestigd te Grou, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 01031925, in deze vertegenwoordigd door haar regiomanager

Nadere informatie

Standaard Algemene Huurvoorwaarden huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Woningstichting Wuta

Standaard Algemene Huurvoorwaarden huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Woningstichting Wuta Standaard Algemene Huurvoorwaarden huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Woningstichting Wuta Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden Beter Wonen

Algemene huurvoorwaarden Beter Wonen Algemene huurvoorwaarden Beter Wonen ARTIKEL 1 Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin zij van toepassing zijn verklaard.

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden woonruimte Viverion. 1 januari 2009

Algemene huurvoorwaarden woonruimte Viverion. 1 januari 2009 Algemene huurvoorwaarden woonruimte Viverion 1 januari 2009 Inhoud Pagina Definities 3 1. Het toepassingsbereik van deze voorwaarden 3 2. Meer dan één huurder 3 3. Ter beschikkingstelling en aanvaarding

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin zij van

Nadere informatie

voorwaarden Algemene huurvoorwaarden huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Het toepassingsbereik van deze voorwaarden

voorwaarden Algemene huurvoorwaarden huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Het toepassingsbereik van deze voorwaarden voorwaarden Algemene huurvoorwaarden huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst,

Nadere informatie

STANDAARD ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE

STANDAARD ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE STANDAARD ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden

Algemene huurvoorwaarden Algemene huurvoorwaarden Algemene huurvoorwaarden woonruimte Viverion 1 Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst waarin zij van toepassing

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN SUW

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN SUW ALGEMENE HUURVOORWAARDEN SUW Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst waarin zij van toepassing zijn verklaard. Indien de

Nadere informatie

Onderhoud Rekening huurder Rekening verhuurder. plafonds en het schilderen van binnen houtwerk en zo nodig behangen van binnenmuren

Onderhoud Rekening huurder Rekening verhuurder. plafonds en het schilderen van binnen houtwerk en zo nodig behangen van binnenmuren Onderhoud Rekening huurder Rekening verhuurder Schilderwerk Witten van binnenmuren en plafonds en het schilderen van binnen houtwerk en zo nodig behangen van binnenmuren Buitenschilderwerk Voorbereidende

Nadere informatie

6.2. Huurder zal zich bij de huurbetaling niet beroepen op enige verrekening, behoudens in het geval van artikel 7: 206 lid 3 Burgerlijk Wetboek.

6.2. Huurder zal zich bij de huurbetaling niet beroepen op enige verrekening, behoudens in het geval van artikel 7: 206 lid 3 Burgerlijk Wetboek. STANDAARD ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE - 1 augustus 2003 VELISON WONEN Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin zij van

Nadere informatie

algemene huurvoorwaarden

algemene huurvoorwaarden algemene huurvoorwaarden algemene huurvoorwaarden voor zelfstandige woonruimte aldus vastgesteld op 15 november 2004 lefier 2 het toepassingsbereik van deze voorwaarden meer dan één huurder de terschikkingstelling

Nadere informatie

HUURREGLEMENT ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE R.K. WONINGBOUWVERENIGING ZEIST

HUURREGLEMENT ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE R.K. WONINGBOUWVERENIGING ZEIST HUURREGLEMENT ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE R.K. WONINGBOUWVERENIGING ZEIST Artikel 1 Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin zij

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte

Algemene Voorwaarden Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Algemene Voorwaarden Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Algemene Voorwaarden: over rechten en plichten Gefeliciteerd! U heeft zojuist de sleutels ontvangen van uw woning. Samen met u hopen wij dat

Nadere informatie

3.1. Verhuurder zal het gehuurde op de ingangsdatum van de huur ter beschikking stellen, tenzij dit geen werkdag is.

3.1. Verhuurder zal het gehuurde op de ingangsdatum van de huur ter beschikking stellen, tenzij dit geen werkdag is. STANDAARD ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE 1 MEI 2005 Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst,

Nadere informatie

1. Huren bij wonencentraal

1. Huren bij wonencentraal 1. Huren bij wonencentraal 4. Elk van de huurders is hoofdelijk aansprakelijk voor het hele bedrag van de huurprijs en voor alle overige verplichtingen die voor hem en voor de andere huurder(s) uit deze

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ONZELFSTANDIGE WOONRUIMTE d.d. 22 november 2007

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ONZELFSTANDIGE WOONRUIMTE d.d. 22 november 2007 ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ONZELFSTANDIGE WOONRUIMTE d.d. 22 november 2007 Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst,

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden

Algemene huurvoorwaarden Algemene huurvoorwaarden Algemene huurvoorwaarden Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin zij van toepassing zijn

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUURCONTRACT ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUURCONTRACT ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUURCONTRACT ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE Artikel 1 Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin zij van toepassing

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN GARAGES

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN GARAGES ALGEMENE HUURVOORWAARDEN GARAGES Algemene huurvoorwaarden voor garages U bent huurder van een garage van Beter Wonen Vechtdal en heeft voor deze garage een huurcontract getekend. Op deze overeenkomst zijn

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden

Algemene huurvoorwaarden Algemene huurvoorwaarden huurovereenkomst zelfstandige woonruimte stichting PeelrandWonen Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze algemene huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst,

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden

Algemene huurvoorwaarden Goes, 1 januari 2004 Algemene huurvoorwaarden partner in wonen Standaard algemene huurvoorwaarden huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze Algemene

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin zij van

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2003 168 Besluit van 8 april 2003, houdende aanwijzing van herstellingen die moeten worden aangemerkt als kleine herstellingen als bedoeld in artikel

Nadere informatie

Algemene Huurvoorwaarden voor Garages en Parkeerruimte Woningbedrijf Velsen Versie januari 2009

Algemene Huurvoorwaarden voor Garages en Parkeerruimte Woningbedrijf Velsen Versie januari 2009 Algemene Huurvoorwaarden voor Garages en Parkeerruimte Woningbedrijf Velsen Versie januari 2009 Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de

Nadere informatie

Algemene Huurvoorwaarden voor zelfstandige woonruimte

Algemene Huurvoorwaarden voor zelfstandige woonruimte Algemene Huurvoorwaarden voor zelfstandige woonruimte Artikel 1. Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin zij van toepas sing

Nadere informatie

algemene huurvoorwaarden

algemene huurvoorwaarden algemene huurvoorwaarden wonen met karakter algemene huurvoorwaarden voor zelfstandige woonruimte het toepassingsbereik van deze voorwaarden meer dan één huurder artikel 1 Deze Algemene huurvoorwaarden

Nadere informatie

KOOPGARANT ALGEMENE VOORWAARDEN

KOOPGARANT ALGEMENE VOORWAARDEN De algemene voorwaarden Wat is...? Voorwaarden voor de huurovereenkomst zelfstandige toelichting woonruimte. KOOPGARANT ALGEMENE VOORWAARDEN Nieuwbouw Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden huurovereenkomst Zelfstandige woonruimte

Algemene huurvoorwaarden huurovereenkomst Zelfstandige woonruimte Algemene huurvoorwaarden huurovereenkomst Zelfstandige woonruimte Artikel 1 Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin zij van

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN VOOR ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE NO. 11-01

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN VOOR ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE NO. 11-01 ALGEMENE HUURVOORWAARDEN VOOR ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE NO. 11-01 1. HET TOEPASSINGSBEREIK VAN DEZE VOORWAARDEN 1.1 Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin zij van toepassing

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN RENTREE

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN RENTREE ALGEMENE HUURVOORWAARDEN RENTREE ALGEMEEN Artikel 1 1. De Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst waarin ze van toepassing zijn verklaard. Indien de bepalingen van de huurovereenkomst

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE STICHTING CLAVIS/CLAVIS BEHEER

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE STICHTING CLAVIS/CLAVIS BEHEER ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE STICHTING CLAVIS/CLAVIS BEHEER Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de

Nadere informatie

Huurvoorwaarden onzelfstandige woonruimte

Huurvoorwaarden onzelfstandige woonruimte Oost Flevoland Woondiensten De Noord 47 l Postbus 89 l 8250 AB Dronten l T (0321) 38 55 00 l F (0321) 01 77 33 www.ofw.nl l woondiensten@ofw.nl l Huur: ING Bank NL90INGB0003151094 Overige zaken: ING Bank

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden

Algemene huurvoorwaarden Algemene huurvoorwaarden 1 Met het ondertekenen van uw huurcontract heeft u een overeenkomst gesloten met l escaut woonservice. Beide partijen hebben op basis van deze overeenkomst rechten en plichten.

Nadere informatie

algemene huurvoorwaarden

algemene huurvoorwaarden algemene huurvoorwaarden wonen met karakter algemene huurvoorwaarden voor zelfstandige woonruimte aldus vastgesteld op 15 november 2004 het toepassingsbereik van deze voorwaarden meer dan één huurder de

Nadere informatie

STANDAARD ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE HEEMWONEN

STANDAARD ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE HEEMWONEN STANDAARD ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE HEEMWONEN Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden huurovereenkomst

Algemene voorwaarden huurovereenkomst Algemene voorwaarden huurovereenkomst (Gebaseerd op het nieuwe Huurrecht per 1 augustus 2003) Enige begrippen in deze voorwaarden Artikel 1 In de Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1. Verhuurder:

Nadere informatie

Algemene Huurvoorwaarden

Algemene Huurvoorwaarden Algemene Huurvoorwaarden Definities De verhuurder; Stichting Woonborg statutair gevestigd in Vries, gemeente Tynaarlo. De huurder; De natuurlijke persoon of natuurlijke personen waarmee verhuurder een

Nadere informatie

Duurzaam woongenot voor ú Huurreglement. Algemene huurvoorwaarden huurovereenkomst zelfstandige woonruimte

Duurzaam woongenot voor ú Huurreglement. Algemene huurvoorwaarden huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Algemene huurvoorwaarden huurovereenkomst zelfstandige woonruimte 1 Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin zij van toepassing

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden

Algemene huurvoorwaarden Algemene huurvoorwaarden ALGEMENE HUURVOORWAARDEN VOOR ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze algemene huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst,

Nadere informatie

Het toepassingsbereik van deze voorwaarden

Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Algemene huurvoorwaarden zelfstandige woonruimte Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze algemene huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst zelfstandige woonruimte waarin

Nadere informatie

Algemene voorwaarden huurovereenkomst zelfstandige woning

Algemene voorwaarden huurovereenkomst zelfstandige woning Algemene voorwaarden huurovereenkomst zelfstandige woning ENIGE BEGRIPPEN IN DEZE VOORWAARDEN In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: * Verhuurder: Woningstichting Domus, statutair gevestigd

Nadere informatie

Algemene Huurvoorwaarden Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte 1 maart 2011

Algemene Huurvoorwaarden Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte 1 maart 2011 Algemene Huurvoorwaarden Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte 1 maart 2011 Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze Algemene Huurvoorwaarden zijn opgesteld door Woonstichting Etten-Leur

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN ALGEMENE HUURVOORWAARDEN behorende bij de huurovereenkomst zelfstandige woonruimte van WONINGBOUWSTICHTING DE GEMEENSCHAP 1 Artikel 1: Algemeen 1.1 Deze algemene huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst,

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden Vivare (maart 2008)

Algemene huurvoorwaarden Vivare (maart 2008) Algemene huurvoorwaarden Vivare (maart 2008) Artikel 1: Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin zij van toepassing zijn verklaard.

Nadere informatie

KOOPGARANT ALGEMENE VOORWAARDEN

KOOPGARANT ALGEMENE VOORWAARDEN De algemene voorwaarden Wat is...? Voorwaarden voor de huurovereenkomst zelfstandige toelichting woonruimte. KOOPGARANT ALGEMENE VOORWAARDEN Nieuwbouw Artikel 1 - Het toepassingsbereik van deze voorwaarden

Nadere informatie

www.woonwaard.nl Algemene Huurvoorwaarden Zelfstandige Woonruimte

www.woonwaard.nl Algemene Huurvoorwaarden Zelfstandige Woonruimte www.woonwaard.nl Algemene Huurvoorwaarden Zelfstandige Woonruimte Augustus 2012 Inhoud Pagina Artikel 1 Het toepassingsbereik van deze voorwaarden 3 Artikel 2 Meer dan één huurder 3 Artikel 3 De terbeschikkingstelling

Nadere informatie

Algemene Huurvoorwaarden. voor zelfstandige woonruimte

Algemene Huurvoorwaarden. voor zelfstandige woonruimte Algemene Huurvoorwaarden voor zelfstandige woonruimte Algemene Huurvoorwaarden voor zelfstandige woonruimte Artikel 1 Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel

Nadere informatie

Algemene Huurvoorwaarden

Algemene Huurvoorwaarden Huurcontract en regelgeving Algemene Huurvoorwaarden huurovereenkomst voor zelfstandige woonruimte Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE TALIS

ALGEMENE VOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE TALIS ALGEMENE VOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE TALIS Algemeen Artikel 1 1.1. Deze algemene voorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst zelfstandige woonruimte (hierna: huurovereenkomst),

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE WOONGOED GO

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE WOONGOED GO ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE WOONGOED GO Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst,

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE per 1 november 2006

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE per 1 november 2006 ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE per 1 november 2006 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Verhuurder: Woningstichting Bergh, statutair gevestigd te s-heerenberg.

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE Woningbedrijf Oirschot. 14 Juli 2010

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE Woningbedrijf Oirschot. 14 Juli 2010 ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE Woningbedrijf Oirschot 14 Juli 2010 Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 1.1. Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel

Nadere informatie

Algemene Huurvoorwaarden Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte 1 maart 2011

Algemene Huurvoorwaarden Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte 1 maart 2011 Algemene Huurvoorwaarden Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte 1 maart 2011 Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze Algemene Huurvoorwaarden zijn opgesteld door Woonstichting Etten-Leur

Nadere informatie

Algemene voorwaarden zelfstandige woonruimte

Algemene voorwaarden zelfstandige woonruimte Algemene voorwaarden zelfstandige woonruimte Artikel 1 Begrippen In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Verhuurder: Woonstichting Leystromen, statutair gevestigd te Rijen en kantoor houdende

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden

Algemene huurvoorwaarden Algemene huurvoorwaarden onbelemmerd de ruimte onbelemmerd de ruimte 2 ALGEMENE HUURVOORWAARDEN VOOR ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze algemene huurvoorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST. Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST. Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin zij van toepassing zijn verklaard.

Nadere informatie

Baston Wonen. informatie. Standaard algemene huurvoorwaarden Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte. Huurvoorwaarden

Baston Wonen. informatie. Standaard algemene huurvoorwaarden Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte. Huurvoorwaarden Baston Wonen informatie Standaard algemene huurvoorwaarden Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Huurvoorwaarden Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze Algemene Huurvoorwaarden (vastgesteld

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin zij van

Nadere informatie

Algemene Huurvoorwaarden

Algemene Huurvoorwaarden Algemene Huurvoorwaarden 100% wonen ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE SallandWonen Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel

Nadere informatie

Algemene Huurvoorwaarden

Algemene Huurvoorwaarden Algemene Huurvoorwaarden Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Artikel 1 Het toepassingsbereik van deze voorwaarden 1.1 Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin zij

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden Stichting wonencentraal

Algemene huurvoorwaarden Stichting wonencentraal Algemene huurvoorwaarden Stichting wonencentraal Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 1.1 Deze algemene huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst,

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDI GE WOONRUI MTE WOONGOED FLAKKEE

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDI GE WOONRUI MTE WOONGOED FLAKKEE ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDI GE WOONRUI MTE WOONGOED FLAKKEE Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst,

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN. behorende bij het huurcontract van uw woning

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN. behorende bij het huurcontract van uw woning ALGEMENE HUURVOORWAARDEN behorende bij het huurcontract van uw woning 1 ALGEMENE HUURVOORWAARDEN Pagina Artikel 1 De huurprijs... 3 Artikel 2 Terbeschikkingstelling en aanvaarding... 3 Artikel 3 Verplichtingen

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUURCONTRACT ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUURCONTRACT ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUURCONTRACT ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin zij van toepassing

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE WONINGSTICHTING BARNEVELD

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE WONINGSTICHTING BARNEVELD ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE WONINGSTICHTING BARNEVELD Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst,

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden

Algemene huurvoorwaarden Algemene huurvoorwaarden voor huurovereenkomsten voor zelfstandige woonruimte. Nummer 1, versie februari 2011 Artikel 1 Geldigheid van deze Algemene Huurvoorwaarden 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn onderdeel

Nadere informatie

Huurovereenkomst met algemene huurvoorwaarden van Woningstichting Barneveld

Huurovereenkomst met algemene huurvoorwaarden van Woningstichting Barneveld Huurovereenkomst met algemene huurvoorwaarden van Woningstichting Barneveld 1 ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE WONINGSTICHTING BARNEVELD Het toepassingsbereik van deze

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden

Algemene huurvoorwaarden Algemene huurvoorwaarden Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Verhuurder: Stichting Woningcorporaties Het Gooi en Omstreken, statutair gevestigd en kantoorhoudende te Hilversum

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN VOOR ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN VOOR ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE ALGEMENE HUURVOORWAARDEN VOOR ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE Artikel 1 Het toepassingsbereik van deze voorwaarden 1.1. Deze algemene huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin zij van toepassing

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE STICHTING CLAVIS/CLAVIS BEHEER

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE STICHTING CLAVIS/CLAVIS BEHEER ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE STICHTING CLAVIS/CLAVIS BEHEER Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de

Nadere informatie

Aanpassingen 2006 Model huurovereenkomst zelfstandige woonruimte

Aanpassingen 2006 Model huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Aanpassingen 2006 Model huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Aedes biedt de corporaties een modelhuurcontract aan voor zelfstandige woonruimte. Dit model is aangepast aan de regels van het nieuwe huurrecht,

Nadere informatie

1.1. Verhuurder: Stichting de Woonmensen/SJA, statutair gevestigd en kantoor houdende te Apeldoorn aan de Deventerstraat nr. 54.

1.1. Verhuurder: Stichting de Woonmensen/SJA, statutair gevestigd en kantoor houdende te Apeldoorn aan de Deventerstraat nr. 54. Algemene Voorwaarden huurovereenkomst zelfstandige woonruimte I Enige begrippen in deze voorwaarden Artikel 1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1. Verhuurder: Stichting de Woonmensen/SJA,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden huurovereenkomst zelfstandige woonruimte

Algemene voorwaarden huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Algemene voorwaarden huurovereenkomst zelfstandige woonruimte ALGEMENE VOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE INHOUDSOPGAVE 1. Het toepassingsbereik van deze voorwaarden 2 2. Meer dan één

Nadere informatie

Algemene Huurvoorwaarden voor zelfstandige woonruimte blad 1

Algemene Huurvoorwaarden voor zelfstandige woonruimte blad 1 Algemene Huurvoorwaarden voor zelfstandige woonruimte blad 1 Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 1.1 Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin zij van

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN VOOR ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN VOOR ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE ALGEMENE HUURVOORWAARDEN VOOR ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE ALGEMENE HUURVOORWAARDEN VOOR ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE Artikel 1 Het toepassingsbereik van deze voorwaarden 1.1 Deze algemene huurvoorwaarden maken

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden

Algemene huurvoorwaarden Algemene huurvoorwaarden Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze Algemene huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin zij van toepassing zijn verklaard. Indien de bepalingen

Nadere informatie

Algemene Huurvoorwaarden. d.d. 1 januari 2006

Algemene Huurvoorwaarden. d.d. 1 januari 2006 Algemene Huurvoorwaarden d.d. 1 januari 2006 Algemene Huurvoorwaarden Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin zij

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden zelfstandige woonruimte

Algemene huurvoorwaarden zelfstandige woonruimte Algemene huurvoorwaarden zelfstandige woonruimte Artikel 1 Begrippen In deze Algemene huurvoorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Verhuurder: Woonstichting Leystromen, statutair gevestigd te Rijen en kantoor

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden voor woonruimte

Algemene huurvoorwaarden voor woonruimte Algemene huurvoorwaarden voor woonruimte Artikel 1 ALGEMEEN 1. Deze algemene huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin zij van toepassing zijn verklaard. 2. Afwijking van het bepaalde

Nadere informatie

Algemene Huurvoorwaarden

Algemene Huurvoorwaarden Huurcontract en regelgeving Algemene Huurvoorwaarden huurovereenkomst voor onzelfstandige woonruimte Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin zij van

Nadere informatie

Algemene Huurvoorwaarden

Algemene Huurvoorwaarden Algemene Huurvoorwaarden Artikel 1. Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin zij van toepassing zijn verklaard. Indien de

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden

Algemene huurvoorwaarden Huurdersinformatie Inhoud Algemene Huurvoorwaarden Habeko wonen Rijnwoude... 3 behorende bij huurovereenkomst... 3 Meer dan één huurder... 3 De terbeschikkingstelling en aanvaarding van het gehuurde...

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin zij van

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE d.d. 01-04-2015

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE d.d. 01-04-2015 ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE d.d. 01-04-2015 Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst,

Nadere informatie

HUURVOORWAARDEN WOONRUIMTE

HUURVOORWAARDEN WOONRUIMTE HUURVOORWAARDEN WOONRUIMTE Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Deze Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin zij van toepassing zijn

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden zelfstandige woonruimte

Algemene huurvoorwaarden zelfstandige woonruimte Algemene huurvoorwaarden zelfstandige woonruimte Artikel 1 Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin zij van toepas sing zijn

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden zelfstandige woonruimte

Algemene huurvoorwaarden zelfstandige woonruimte Algemene huurvoorwaarden zelfstandige woonruimte Artikel 1 Begrippen In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Verhuurder: Stichting Leystromen, statutair gevestigd te Rijen en kantoor houdende

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE VAN STICHTING WOONPALET ZEEWOLDE

ALGEMENE VOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE VAN STICHTING WOONPALET ZEEWOLDE ALGEMENE VOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE VAN STICHTING WOONPALET ZEEWOLDE Artikel 1 Enige begrippen in deze voorwaarden In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1. Verhuurder:

Nadere informatie

www.woonwaard.nl Algemene Huurvoorwaarden Zelfstandige Woonruimte

www.woonwaard.nl Algemene Huurvoorwaarden Zelfstandige Woonruimte www.woonwaard.nl Algemene Huurvoorwaarden Zelfstandige Woonruimte Januari 2014 Inhoud Pagina Artikel 1 Het toepassingsbereik van deze voorwaarden 3 Artikel 2 Meer dan één huurder 3 Artikel 3 De terbeschikkingstelling

Nadere informatie

Algemene Huurvoorwaarden zelfstandige woonruimte. 1 mei 2009

Algemene Huurvoorwaarden zelfstandige woonruimte. 1 mei 2009 Algemene Huurvoorwaarden zelfstandige woonruimte 1 mei 2009 Algemene Huurvoorwaarden zelfstandige woonruimte Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN ALGEMENE HUURVOORWAARDEN Algemene huurvoorwaarden voor zelfstandige woonruimte U bent huurder van een woning van Beter Wonen Vechtdal en heeft voor deze woning een huurcontract getekend. Dit betekent dat

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST VOOR ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST VOOR ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST VOOR ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE Huurvoorwaarde 1: Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Deze Algemene huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden Woningstichting Heteren

Algemene huurvoorwaarden Woningstichting Heteren Algemene huurvoorwaarden Woningstichting Heteren Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 1.1. Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin zij van toepassing

Nadere informatie

Meer dan één huurder. Ter beschikking stelling en aanvaarding

Meer dan één huurder. Ter beschikking stelling en aanvaarding 5. ALGEMENE HUURVOORWAARDEN VOOR ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE Artikel 1 1. Deze algemene huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin zij van toepassing zijn verklaard. Indien de bepalingen

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE Artikel 1 Huurvoorwaarden met huurovereenkomst Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin zij van toepassing

Nadere informatie