ALGEMENE VOORWAARDEN VAN WAVO GEVESTIGD AAN DE VAN DER PAAUWKADE 22, 2316 NA TE LEIDEN.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALGEMENE VOORWAARDEN VAN WAVO GEVESTIGD AAN DE VAN DER PAAUWKADE 22, 2316 NA TE LEIDEN."

Transcriptie

1 ALGEMENE VOORWAARDEN VAN WAVO GEVESTIGD AAN DE VAN DER PAAUWKADE 22, 2316 NA TE LEIDEN. INSCHRIJVING: K.V.K TEL: MOBIEL: RECHTSVORM: VENNOOTSCHAP ONDER FIRMA ADRES: ARTIKEL 1. DEFINITIE 1.1 Gebruiker van deze Algemene voorwaarden Wavo. nader te noemen Wavo.: de ontvanger nader te noemen de Opdrachtgever. 1.2 De Opdrachtgever: iedere (rechts)-persoon en behalve deze diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en rechtverkrijgende(n). die aan Wavo. een opdracht verstrekt of wenst te vertrekken ten aanzien van: Leveren c.q. verrichten van werkzaamheden en/of diensten, goederen van haar wenst te kopen of koopt, goederen van haar wenst te huren of huurt, dan wel enige overeenkomst van andere aard met haar wenst te sluiten of sluit. 1.3 Consument: een natuurlijke persoon die, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, als klant aan Wavo. een opdracht verstrekt of wenst te vertrekken ten aanzien van: Leveren c.q. verrichten van werkzaamheden en/of diensten, goederen van haar wenst te kopen of koopt, goederen van haar wenst te huren of huurt, dan wel enige overeenkomst van andere aard met haar wenst te sluiten of sluit. 1.4 Overeenkomst: iedere overeenkomst van dienstverlening die tussen Wavo. en de Opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts) handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst. 1.5 Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die door Wavo. uit anderen hoofde worden verricht. Dit alles in de ruimste zin van het woord en in ieder geval omvattende de werkzaamheden zoals vermeld in de opdrachtbevestiging c.q. alle werkzaamheden die aan de gegeven opdracht dienstig kunnen zijn. Onder deze werkzaamheden wordt onder andere, maar niet uitsluitend, verstaan: Het in opdracht aannemen en uitvoeren nieuwbouw, verbouw, renovatie, onderhoud en restauratie, het leveren en plaatsen van ramen, deuren en kozijnen, keukens, badkamers, het leggen van vloeren, loodgieter- en stukadoor werkzaamheden, alsmede het leveren en aanbrengen van centrale verwarming, elektrische installaties en bitumineuze dakbedekking, Dit alles in de ruimste zin van het woord, voor zowel bedrijven, particulieren en instellingen. 1.6 Bescheiden: alle door Opdrachtgever aan Wavo. ter beschikking gestelde en/of alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door Wavo. vervaardigde goederen, waaronder o.a. stukken en gegevensdragers (tekeningen en/of vergunningen). BJABuro Algemene voorwaarden van WAVO. Pagina 1 van 21

2 MEERWERK: 1.7 Onder meerwerk wordt verstaan: Al het werk wat voortvloeit uit eventuele gebreken die niet waren te voorzien bij het aannemen van de opdracht, maar die onvermijdelijk zijn om een opdracht naar eer en geweten uit te voeren. EXTRA WERK: 1.8 Onder extra werk wordt verstaan: Werk wat tijdens de opdracht op verzoek van Opdrachtgever nog extra uitgevoerd dient te worden. Extra werk dient dus als een op zich staande opdracht te worden gezien en derhalve dient er een getekende opdracht door Opdrachtgever te worden verstrekt, tenzij dit om praktische en/of spoedeisende redenen niet mogelijk is. In zulks geval volstaat een opdrachtbevestiging van de zijde van Wavo. In het geval Wavo. als Opdrachtgever optreedt, dienen al zijn leveranciers en/of onderaannemers de navolgende huisregels in acht te nemen: HUISREGELS: 1.8 Indien er sprake is van onderaanneming door zogeheten ZZP ers, dienen deze onderaannemers een geldige Verklaring van Arbeidsrelatie (VAR) te overleggen. Bij het ingebreke blijven hiervan, kan niet tot betaling worden overgegaan. 1.9 Indien er sprake is van onderaanneming door onderaannemers die in het bezit zijn van personeel, dienen deze onderaannemers hun G-rekening aan Wavo. kenbaar te maken en zal betaling plaatsvinden op basis van de wettelijke normen, die gelden voor de wet ketenaansprakelijkheid. De ketenaansprakelijkheidsregeling maakt elke schakel in de keten aansprakelijk voor alle volgende schakels. De ketenaansprakelijkheidsregeling heeft tot doel te voorkomen, dat aannemers en onderaannemers misbruik maken van de afdracht van loonbelasting/premievolksverzekeringen en premies werknemersverzekeringen Onderaannemers en ZZP-ers verplichten zich, als er sprake is van meerwerk, dit eerst te overleggen met Wavo., voordat zij tot uitvoering overgaan Opdrachten: opdrachten kunnen zowel schriftelijk als mondeling worden verstrekt. ARTIKEL 2. ALGEMEEN 2.1 Met het deponeren van deze Algemene Voorwaarden ter Griffie van de Rechtbank te Alkmaar, zijn alle voorgaande voorwaarden van Wavo. vervallen. 2.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, welke zijn gesloten tussen Wavo. en Opdrachtgever. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten waarvoor door Wavo. derden dienen te worden ingehuurd. Alle opdrachten worden slechts onder de navolgende voorwaarden uitgevoerd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bedingen die de kern van de prestatie weergeven, worden overeengekomen in een door BJABuro Algemene voorwaarden van WAVO. Pagina 2 van 21

3 Wavo. op te stellen opdrachtbevestiging. De Opdrachtgever erkent toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden door het enkele feit van het geven van een opdracht aan Wavo., van welke aard ook, tenzij deze voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk door de Opdrachtgever zijn verworpen. De algemene voorwaarden van Opdrachtgever worden uitgesloten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk aanvaard door Wavo. 2.3 Indien één of meerdere der bepalingen in deze Algemene voorwaarden nietig zijn of nietig worden verklaard, blijven de overige bepalingen van deze Algemene voorwaarden volledig van toepassing. Wavo. en Opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen (ter vervanging van de nietige c.q. vernietigende bepalingen) overeen te komen, waarbij - indien en voor zoveel mogelijk - het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen. 2.4 Afspraken die zonder medeweten van Wavo. zijn gemaakt door personeel en/of derden werkzaam voor Wavo. binden Wavo. niet, tenzij schriftelijk door haar bevestigd. ARTIKEL 3. OFFERTES EN AANBIEDINGEN 3.1 De door Wavo. gemaakte offertes c.q. aanbiedingen zijn vrijblijvend en geschieden in enigerlei schriftelijke vorm, tenzij Wavo. om praktische, spoedeisende of andere redenen van een schriftelijk aanbod afziet. Het aanbod voorziet in een dagtekening of datum, of is naar datum bepaalbaar. Offertes c.q. aanbiedingen zijn geldig gedurende 30 (dertig) dagen en gelden uitsluitend indien de uitvoering in 1(een) fase geschiedt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 3.2 Wavo. kan niet aan zijn offertes c.q. aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de offerte c.q. aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 3.3 De prijzen in de offertes c.q. aanbiedingen zijn uitsluitend van toepassing op de daarbij aangegeven hoeveelheden en/of omschrijvingen en werkzaamheden. Alles wat niet in de offerte wordt omschreven, wordt gezien als meerwerk c.q. extra werk en zal aan Opdrachtgever separaat worden berekend. 3.4 Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte c.q. aanbieding opgenomen aanbod, is Wavo. daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Wavo. anders aangeeft. 3.5 Opdrachtgever verplicht zich monsters en/of stalen te retourneren. Bij het in gebreke blijven hiervan, is Wavo. gerechtigd (zegge: éénhonderd euro) per staal en/of monster in rekening te brengen. 3.6 Ingeval Wavo. een opdracht krijgt voor het maken van een schaderapport en de opdracht daarna niet aan haar wordt verstrekt, is Wavo. gerechtigd 10% van het schadebedrag in rekening te brengen aan Opdrachtgever, indien voornoemde nadrukkelijk op het schaderapport is vermeld. BJABuro Algemene voorwaarden van WAVO. Pagina 3 van 21

4 3.7 Indien Opdrachtgever een Carpolis voor een betreffend project afsluit, zal Wavo. automatisch meeverzekerd zijn en kan het eigen risico van de Carpolis niet op Wavo. verhaald worden. 3.8 Indien Wavo. werkzaamheden als onderaannemer uitvoert, dient Opdrachtgever zorg te dragen voor afvalcontainers welke geschikt zijn voor het scheiden van afval en/of restmateriaal. Particulieren dienen zelf zorg te dragen voor het afvoeren van restmaterialen, tenzij anders is overeengekomen. 3.9 Met betrekking tot de geleverde materialen, worden hun kleur en/of dikte bepaald door monsters en/of stalen. Zij worden slechts als benaderende gelijkenis verstrekt, zonder dat identieke kleuren en/of structuren door de klant kunnen worden geëist Offertes c.q. aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen. ARTIKEL 4. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST 4.1 De overeenkomst wordt gevormd door deze algemene voorwaarden tezamen met de opdrachtbevestiging en komt tot stand op het moment dat door Wavo. en Opdrachtgever de opdrachtbevestiging is getekend. Indien dit niet tijdig - binnen (14) veertien dagen - het geval is, behoudt Wavo. zich het recht voor haar (personele-) capaciteit elders in te zetten. 4.2 De opdrachtbevestiging is gebaseerd op de - ten tijde daarvan- door Opdrachtgever aan Wavo. verstrekte informatie. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven. 4.3 De overeenkomst komt in plaats van (en vervangt) alle eerdere voorstellen, correspondentie, afspraken of andere communicatie, schriftelijk dan wel mondeling gedaan. 4.4 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit, dat deze voor bepaalde tijd is aangegaan. 4.5 Elke tussen Opdrachtgever en Wavo. gesloten overeenkomst is voor beide partijen volledig bindend, tenzij Opdrachtgever binnen (14) veertien dagen na totstandkoming van de overeenkomst schriftelijk bericht, dat zij de overeenkomst ontbindt / herroept, conform de nieuwe consumentenwet ontbinding/herroepingsrecht. 4.6 De nieuwe consumentenwet geldt niet voor personen die handelen uit naam van een onderneming en/of hun beroep. 4.7 Eventuele wijzigingen dienen binnen 24(vierentwintig) uur te worden doorgegeven. Indien de wijzigingen extra kosten met zich meebrengen, is Wavo. gerechtigd deze door te berekenen. 4.8 Indien een opdracht op basis van stelposten wordt geoffreerd, dienen de geoffreerde prijzen slechts als richtprijs. De daadwerkelijk door Wavo. gewerkte uren, alsmede de daadwerkelijk door Wavo. gemaakte kosten, zullen worden doorberekend. BJABuro Algemene voorwaarden van WAVO. Pagina 4 van 21

5 4.9 Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs Alle door Wavo. opgegeven prijzen zijn exclusief BTW voor ondernemers en incl. BTW voor particulieren, tenzij op de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk anders is aangegeven Indien slechts voor een gedeelte van het te vervaardigen werk modellen, kopij, informatiedragers e.d. zijn overlegd, is Wavo. niet gehouden aan de geheel opgegeven prijs, indien zou blijken dat het gedeelte van het werk - waarvoor geen gegevens zijn overlegd - naar verhouding meer arbeid vereist, dan het gedeelte waarvoor wel gegevens zijn overlegd Ten aanzien van alle aangeboden goederen en diensten gelden, naast hetgeen daaromtrent in de catalogi en brochures staat vermeld, de normale en/of gebruikelijke toleranties. Met name wordt uitdrukkelijk voorbehoud gemaakt ten aanzien van nuances in de opgegeven kleuren van goederen. Geringe afwijkingen van de in de catalogi, brochures en/of stalen en monsters voorkomende afbeeldingen en/of beschrijvingen worden derhalve voorbehouden. Dergelijke afwijkingen ontslaan de Opdrachtgever nimmer van zijn verplichtingen uit de overeenkomst De modellen, afbeeldingen, tekeningen en maten, die bij de offertes gevoegd, getoond of medegedeeld zijn, geven slechts een algemene voorstelling van de aangeboden artikelen. Wijzigingen in de constructie waardoor de werkelijke uitvoering enigszins afwijkt van bedoelde modellen, afbeeldingen of maten, maar waardoor geen wezenlijke wijziging wordt gebracht in de technische en esthetische uitvoering der artikelen, verplichten Wavo. niet tot enige vergoeding en geven de Opdrachtgever niet het recht de ontvangst of betaling der geleverde goederen te weigeren Indien de door een Opdrachtgever bestelde goederen niet uit voorraad leverbaar zijn en door de fabrikant slechts in bepaald kwantum of standaardmaat worden geleverd, zal de Opdrachtgever gehouden zijn het gehele kwantum c.q. de goederen met de standaardmaten af te nemen en de gehele koopprijs van dat kwantum c.q. voor die goederen naar de prijs per eenheid resp. per standaardmaat te voldoen Indien de uitvoering van een opdracht waarvoor offerte is gevraagd niet aan Wavo. wordt opgedragen, is Opdrachtgever verplicht de offerte- compleet met alle daarbij behorende stukken- binnen acht (8) dagen franco aan Wavo. terug te zenden Zodra aan de Opdrachtgever is bericht dat de door hem bestelde goederen voor hem ter beschikking liggen, dienen deze binnen veertien(14) dagen door hem te worden afgenomen. Bij het ingebreke blijven hiervan heeft Wavo. het recht om opslagkosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen, of de overeenkomst van rechtswege als ontbonden te beschouwen, met behoud van het recht op schadevergoeding. ARTIKEL 5. OPDRACHTEN BJABuro Algemene voorwaarden van WAVO. Pagina 5 van 21

6 5.1 De door Opdrachtgever alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering van de opdracht - na het verstrekken van een opdrachtbevestiging - moet door de Opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Wavo. ter kennis zijn gesteld. Worden ze mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico van de tenuitvoerlegging van de wijziging voor rekening van de Opdrachtgever, tenzij deze wijzigingen schriftelijk door Wavo. zijn bevestigd. 5.2 Indien een particuliere Opdrachtgever bij de gegeven opdracht niet tijdig - binnen (14) veertien dagen conform de nieuwe consumentenwet - gebruik maakt van het ontbindings-/herroepingsrecht en de opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gebonden aan Wavo. alle met het oog op de uitvoering van deze opdracht redelijkerwijs gemaakte kosten te vergoeden. 5.3 Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de Opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij prijsopgave en/of opdrachtbevestiging kon worden gerekend, worden aan Opdrachtgever extra in rekening gebracht. 5.4 Indien partijen overeenkomen dat de opdracht wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Indien de wijzigingen - of de aanvullingen - op de opdracht financiële en/of kwalitatieve consequenties zullen hebben, zal Wavo. de Opdrachtgever hierover tevoren inlichten. 5.5 Schriftelijke opdrachten van de Opdrachtgever dienen vergezeld te gaan van een duidelijke omschrijving van de te verrichten werkzaamheden. 5.6 Wavo. behoudt zich het recht voor meer werkzaamheden dan vermeld in de schriftelijke opdracht of in de opdrachtbevestiging uit te voeren en aan Opdrachtgever in rekening te brengen, indien deze werkzaamheden in het belang zijn van de Opdrachtgever en/of voor de goede uitvoering van de opdracht. Opdrachtgever wordt zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld van de uitvoering van deze aanvullende werkzaamheden en de eventueel bijkomende kosten. 5.7 Het is Opdrachtgever niet toegestaan, noch gedurende de uitvoering van de opdracht, noch gedurende een periode van zes maanden na afloop van de opdracht, op enigerlei wijze een overeenkomst aan te gaan met, door of namens Wavo. bij Opdrachtgever te werk gestelde of met/door of namens Wavo. bij de opdracht voor Opdrachtgever betrokken derden. Zulks op straffe van een niet voor matiging vatbare boete van 2000,00 (zegge: tweeduizend Euro) voor elke overtreding per week dat de overtreding voortduurt. 5.8 Indien tijdens de looptijd van de opdracht wijzigingen plaatsvinden in bijvoorbeeld loon en/of ander kosten, tengevolge van wijzigingen in de betrokken CAO, dan wel als gevolg van wetten, besluiten en/of beschikkingen van overheidswege, of indien wijzingen plaatsvinden in de kosten van gebruikte hulpstoffen, materialen en dergelijke, zal een prijsaanpassing plaatsvinden: In beginsel overeenkomstig de door het ministerie van economische zaken bij schriftelijke beschikking toegestane maximale prijswijziging. Bij het ontbreken van een hierboven bedoelde prijsbeschikking zal een wijziging plaatsvinden conform de representatieve rapportage van de overkoepelende bedrijfsorganisatie. Dit alles in overleg met Opdrachtgever en na overleg van rekeningen en verantwoording door Wavo. BJABuro Algemene voorwaarden van WAVO. Pagina 6 van 21

7 5.9 Wavo. verplicht zich de haar opgedragen werkzaamheden naar beste weten kunnen uit te voeren (binnen de redelijkerwijs te verwachten normen). Echter aanvaardt zij geen aansprakelijkheid voor het niet verwezenlijken van het door de Opdrachtgever onmogelijk beoogde doel De Opdrachtgever verplicht zich, zowel jegens de Wavo. medewerkers als jegens Wavo., om de lokalen, werktuigen en gereedschappen waarmee de werkzaamheden door de Wavo. medewerkers worden verricht, op zodanige wijze in te richten en te onderhouden, alsmede omtrent het verrichten van de werkzaamheden, zodanige regelingen te treffen en aanwijzingen te verstrekken, dat de Wavo. medewerkers tegen gevaar voor lijf en goed zover beschermd zijn als redelijkerwijs in verband met de aard van de werkzaamheden gevorderd kan worden De Opdrachtgever zal er zorg voor dragen dat Wavo. tijdig kan beschikken; over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van materieel en/of hulpmiddelen Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het vooraf verwijderen van zich bovengronds aan de oppervlakte of ondergronds bevindende obstakels, die de werkzaamheden van Wavo. of de kwaliteit van het werk nadelig kunnen beïnvloeden of hieraan schade toebrengen. ARTIKEL 6. LEVERING EN UITVOERING VAN DE OPDRACHT 6.1 In het geval van levering van goederen en/of materialen door de Opdrachtgever zelf is Wavo., behoudens ingeval van door de Opdrachtgever te bewijzen schuld of opzet aan de zijde van Wavo., niet aansprakelijk voor gebreken en/of het ontbreken van voldoende hoeveelheden. 6.2 In het geval van levering van gegevens door de Opdrachtgever is Wavo., behoudens ingeval van door de Opdrachtgever te bewijzen schuld of opzet aan de zijde van Wavo., niet aansprakelijk voor het niet compleet zijn van de aangeleverde gegevens. 6.3 Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van onderdelen van een samengestelde opdracht, kan worden gefactureerd, in welk geval die deellevering wordt beschouwd als een op zich staande transactie. In een dergelijk geval moet betaling plaatsvinden overeenkomstig het bepaalde bij Artikel Opdrachtgever verplicht zich ten allen tijde telefonisch bereikbaar te zijn, zodat een aflevering vlekkeloos kan verlopen. Mocht dit niet het geval zijn en is er geen aflevering mogelijk, dan zullen alle daar uit voortvloeiende kosten, waaronder ook wordt begrepen de gemaakte kosten van de externe transporteur, aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht. 6.5 Oponthoud of vertraging is niet voor rekening van Wavo., tenzij door haar schuld veroorzaakt, met uitzondering indien er sprake is van overmacht. 6.6 Uitvoering van een opdracht geschiedt binnen de schriftelijk overeengekomen tijd. Indien een opdracht moet worden bespoedigd, kunnen overwerk en/of andere eventueel extra te maken kosten in rekening worden gebracht. De termijn geldt BJABuro Algemene voorwaarden van WAVO. Pagina 7 van 21

8 slechts als onherroepelijk en fataal indien de Opdrachtgever Wavo. bij het geven van de opdracht schriftelijk over de gevolgen van een vertraging heeft ingelicht en deze zaak door Wavo. schriftelijk is bevestigd. 6.7 Het eventueel door Wavo. te verwerken materiaal, goederen en/of de door Wavo. te verwerken gegevens dienen tijdig door Opdrachtgever te worden aangeleverd. 6.8 De door Wavo. te leveren goederen reizen immer voor rekening van de Opdrachtgever behoudens in die gevallen, waarin het totaal met de opdracht gemoeide bedrag franco levering wettigt. 6.9 Bij franco levering wordt steeds de goedkoopste wijze van verzending gevolgd, tenzij vooraf anders is overeengekomen. Bij een afwijkende wijze van verzending komen de gemaakte meerkosten voor rekening van de Opdrachtgever Het aannemen van de goederen door de Opdrachtgever, zonder aantekening op de vrachtbrief of het reçu, geldt als bewijs, dat de goederen in goede staat zijn geleverd Overeengekomen termijnen gelden slechts, indien en voor zover het te verwerken materiaal en/of goederen etc., alsmede de voor de uitvoering van de opdracht benodigde tekeningen en gegevens, binnen de overeengekomen tijd bij Wavo. worden aangeleverd en de door Opdrachtgever zelf - of voor diens rekening- door derden uit te voeren werkzaamheden op tijd zijn verricht Alle leveringstijden worden door Wavo. steeds bij benadering opgegeven en zijn niet bindend. De leveringstermijn vangt aan zodra alle naar oordeel van Wavo. eventueel benodigde gegevens, tekeningen en materialen e.d. door Opdrachtgever aan haar zijn verstrekt en de opdrachtbevestiging is verzonden Indien de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de Opdrachtgever redelijkerwijs niet te vergen is dat hij de overeenkomst in stand laat, is de Opdrachtgever evenwel gerechtigd de betreffende opdracht te annuleren, mits hij hiervan schriftelijk aan Wavo. kennis geeft, onverminderd het recht om door Wavo. de eventuele reeds gemaakte kosten in rekening te brengen Ten onrechte aan Wavo. geretourneerde goederen blijven ter beschikking en voor risico van Opdrachtgever. Eventuele vervoers-, transport- en/of opslagkosten komen voor rekening van Opdrachtgever Wavo. is gerechtigd, in overleg met de Opdrachtgever, de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door niet bij haar in dienst zijnde derden, indien deze zaak naar de mening van Wavo. een goede of efficiënte uitvoering van de opdracht bevordert Indien Wavo. en Opdrachtgever een aanvangsdatum zijn overeengekomen en op de aanvangsdatum mocht blijken dat er met de werkzaamheden niet begonnen kan worden, is Wavo. gerechtigd naar redelijkheid en billijkheid wachturen en/of onkosten in rekening te brengen. BJABuro Algemene voorwaarden van WAVO. Pagina 8 van 21

9 6.17 In het geval van levering van materialen door de Opdrachtgever is deze verplicht, tevens benodigde inschiet (uitschot tijdens be- of verwerking) ter beschikking van Wavo. te stellen De bijvoeging circa of ca. geeft Wavo. het recht 10% meer of minder te leveren Bij levering van materialen en/of halffabricaten door de Opdrachtgever, aanvaardt Wavo. geen enkele verantwoording voor eventuele gebreken Indien tijdens de uitvoering van een door Wavo. aangenomen opdracht blijkt, dat tengevolge van aan Wavo. onbekende omstandigheden of door overmacht de opdracht niet uitvoerbaar is, zal Wavo. in overleg met Opdrachtgever de opdracht zodanig wijzigen, dat de uitvoering hiervan mogelijk wordt. De ten gevolge van een dergelijke wijziging gemaakte meer- of minderkosten zullen tussen partijen worden verrekend Indien Opdrachtgever na toestemming zijnerzijds materialen of gereedschappen van Wavo., (nodig voor de uitvoering van de opdracht) onder zijn hoede heeft, is Opdrachtgever verantwoordelijk voor deze materialen en gereedschappen. Bij vermissing of beschadiging heeft Wavo. het recht dit aan Opdrachtgever in rekening te brengen Opdrachtgever zal voor de uitvoering van de opdracht benodigde zaken zoals elektriciteit, gas en water om niet beschikbaar stellen, evenals eventueel andere aanwezige hulpmiddelen Een project wordt geacht te zijn opgeleverd indien de opleverlijst is afgegeven en voor akkoord is ondertekend door Opdrachtgever De Opdrachtgever verplicht zich vrije toegang c.q. doorgang te verlenen ten behoeve van de te verrichten werkzaamheden Bij aanvang van de werkzaamheden dienen de te behandelen ruimten leeg en schoon te worden aangeboden en dient de werktemperatuur minimaal 15 Celsius te bedragen. Indien Wavo. de ruimten moet vrijmaken worden de hieraan bestede uren door berekend, tegen het gebruikelijke uurloon per uur per persoon Opdrachtgever verplicht zich bepaalde vergunningen t.b.v. het plaatsen van steigers en of containers aan te vragen en de te betalen leges te voldoen, tenzij anders is overeengekomen Opdrachtgever dient zorg te dragen voor alle benodigde vergunningen, alsmede alle voorzieningen te treffen t.b.v. het verkeer, milieu en/of geluidsoverlast, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen Opdrachtgever verplicht zich al het restmateriaal zelf af te voeren, tenzij anders is overeengekomen. ARTIKEL 7. MONTAGE De Opdrachtgever zorgt voor eigen rekening en risico dat: BJABuro Algemene voorwaarden van WAVO. Pagina 9 van 21

10 7.1 Het personeel van Wavo en alle overige door Wavo voor de montage tewerkgestelde personen, zodra zij op de bouwplaats/werkplek zijn aangekomen, hun werkzaamheden onder normale omstandigheden en niet belemmerd door obstakels kunnen aanvangen en ononderbroken kunnen voortzetten volgens een overeengekomen montagevolgorde. 7.2 Het bouwplaats/werkplek tot aan de toegangsdeur bereikbaar is via een bestrate of anderszins verharde weg. 7.3 Geschikt materieel voor verticaal transport van de materialen beschikbaar is, tenzij anders overeengekomen. 7.4 Geschikte behuizing en/of door de wet geëiste voorzieningen voor het personeel van Wavo - en alle overige door Wavo voor de montage tewerkgestelde personen - aanwezig zijn. 7.5 De op de bouwplaats/werkplek nodige afsluitbare en droge opslagplaatsen voor materiaal, gereedschappen en andere zaken aanwezig zijn, tenzij anders overeengekomen. 7.6 De ruimten waar Wavo werkzaamheden verricht afgewerkt bezemschoon, leeg en droog aan Wavo ter beschikking worden gesteld. 7.7 Voldoende verlichting en voldoende elektrische aansluitmogelijkheden van 220 volt van voldoende vermogen binnen een afstand van 10 meter tot de werkplek ter beschikking van Wavo zijn. 7.8 Zuivere en duidelijk zichtbare stramien- en peilmaten op voldoende afstand in het bouwwerk zijn aangebracht, indien van toepassing. 7.9 De plaats van leidingen in muren en vloeren duidelijk gemarkeerd zijn resp. aangegeven worden, indien van toepassing Alle algemene veiligheidsvoorschriften en alle andere noodzakelijke voorzorgsmaatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd De nodige vergunningen en ontheffingen zijn verleend, indien van toepassing Indien niet aan bovengenoemde voorwaarden wordt voldaan, is Wavo gerechtigd de werkzaamheden op te schorten en de eventuele kosten bij Opdrachtgever in rekening te brengen. ARTIKEL 8. OVERSCHRIJDING LEVERINGSTERMIJN 8.1 In het geval van levering van goederen en/of materialen door de Opdrachtgever zelf is Wavo., behoudens ingeval van door de Opdrachtgever te bewijzen schuld of opzet aan de zijde van Wavo., niet aansprakelijk voor gebreken en/of het ontbreken van voldoende hoeveelheden. 8.2 In het geval van levering van gegevens door de Opdrachtgever is Wavo., behoudens ingeval van door de Opdrachtgever te bewijzen schuld of opzet aan de BJABuro Algemene voorwaarden van WAVO. Pagina 10 van 21

11 zijde van Wavo., niet aansprakelijk voor het niet compleet zijn van de aangeleverde gegevens. 8.3 Oponthoud of vertraging is niet voor rekening van Wavo., tenzij door haar schuld veroorzaakt. ARTIKEL 9. RECLAME(S) EN GARANTIES 9.1 Reclame(s), met betrekking tot de verrichte werkzaamheden of het factuurbedrag, dienen schriftelijk en uiterlijk binnen veertien (14) werkdagen na verzenddatum van de stukken, dan wel binnen veertien (14) werkdagen na de ontdekking van het gebrek, aan Wavo. kenbaar worden gemaakt, tenzij Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken. 9.2 Reclame(s) als in het eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op. Opdrachtgever is in geen geval gerechtigd op grond van reclame(s) met betrekking tot een bepaalde dienst, de betaling uit te stellen of te weigeren van andere geleverde diensten door Wavo. waarop de reclame(s) geen betrekking heeft (hebben). 9.3 Ingeval van een terecht uitgebrachte reclame(s) heeft Opdrachtgever de keuze tussen: Aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden, of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen restitutie naar evenredigheid van het door de Opdrachtgever reeds betaalde honorarium. 9.4 Opdrachtgever zal voor onderzoek van een klacht alle mogelijke medewerking verlenen, om tot een voor beide partijen aanvaardbare oplossing te komen. 9.5 Wavo. is nimmer gehouden, na schriftelijke kennisgeving aan Opdrachtgever, garantie te verstrekken op goederen en/of werkzaamheden bij reparaties aan goederen die door derden zijn geleverd, geplaatst en/of gelegd, tenzij anders is overeengekomen. 9.6 Bij Franco levering is Opdrachtgever c.q. derde verplicht het geleverde in ontvangst te nemen en te controleren. Met ondertekening van de ontvangstbon bevestigt Opdrachtgever dat de levering juist en volledig is uitgevoerd. 9.7 Restpartijen worden niet retour genomen, tenzij anders is overeengekomen. 9.8 Bij berekening en bestelling van de hoeveelheid door de Opdrachtgever zelf, is geen retourname mogelijk. UITSLUITINGEN VAN GARANTIES De garantie is niet van toepassing indien er gebreken en/of schade ontstaat door: onjuist onderhoud c.q. achterstallig onderhoud; onjuist gebruik; moedwillige nalatigheid; Indien de bijgeleverde instructies niet stipt worden nageleefd c.q. uitgevoerd; BJABuro Algemene voorwaarden van WAVO. Pagina 11 van 21

12 normale slijtage aan het geleverde door dagelijks gebruik; verkleuring aan het geleverde tengevolge van de inwerking van licht; brand, bliksem, overstromingen, natuurrampen en ontploffingen, schade door derden, vandalisme of elke vreemde oorzaak; abnormale milieuverontreinigingen, welke inhouden -doch zich niet beperken- tot agressieve atmosfeer, schadelijke gassen, dampen en/of chemicaliën; zouthoudende atmosfeer of elk ander contact met zout water; buitensporige temperaturen, welke niet worden veroorzaakt door het klimaat; gebreken van bouwkundig aard, waaronder begrepen werking van de constructie en/of verlies van samenhang van de ondergrond; bestaande dakgoten en/of daken welke onvoldoende afschot hebben; Voorafgaande aan elke procedure nemen partijen op zich alles in het werk te stellen om tot een onderlinge regeling van iedere onenigheid en/of geschil te komen, die kunnen ontstaan met betrekking tot en/of beroep op, de uitvoering van de garantie; UITSLUITINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEDEN 9.9 Wavo. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien - tegen een negatief advies van Wavo. in - Opdrachtgever eist, dat er toch bepaalde werkzaamheden doorgang moeten vinden. Doch zal Wavo. alles in het werk stellen om de eventuele mogelijke schade tot een minimum te beperken Wavo. kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor de keuze van de Opdrachtgever van een niet aangepast materiaal en/of een niet aangepaste afwerking, in het licht van een later gebruik of aanwending van het aangekochte materiaal. De Opdrachtgever beslist volstrekt autonoom welk product en welke afwerking hij wenst, zonder dat bij het niet gewenste resultaat van het eindproduct de Opdrachtgever Wavo. aansprakelijk kan stellen Wavo. aanvaardt geen aansprakelijkheid indien er schade ontstaat, voortvloeiend uit constructies en/of werkwijze waarvan in de toekomst mocht blijken, dat door de voortschrijdende technologische ontwikkelingen deze constructies c.q. werkwijze achterhaald mochten blijken te zijn. ARTIKEL 10. AANSPRAKELIJKHEID 10.1 Indien een Opdrachtgever tot levering of tot uitvoering voor rekening van twee of meer natuurlijke en/of rechtspersonen wordt gegeven, zijn deze personen ieder voor zich hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen Wavo. behoudt zich het recht voor om communicatie met Opdrachtgever en derden mede te mogen voeren, door gebruikmaking van communicatiemiddelen als bijvoorbeeld Internet, en GSM. Voor inbreuk daarop door derden, kan Wavo. niet instaan. Voor eventueel door Opdrachtgever geleden of te lijden schade, als gevolg van een dergelijke inbreuk op de communicatie, is Wavo. niet aansprakelijk Evenmin aanvaardt Wavo. enige aansprakelijkheid voor fouten of onvolkomenheden ten gevolge van het aanleveren door Opdrachtgever van niet correcte gegevens, alsmede ten gevolge van het niet verwerken van gegevens welke niet uitdrukkelijk aan Wavo ter hand zijn gesteld. BJABuro Algemene voorwaarden van WAVO. Pagina 12 van 21

13 10.4 In geen geval aanvaardt Wavo. aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan door het onzorgvuldig of onvoorzichtig gebruik, dan wel gebruik in strijd met de gebruiksaanwijzingen van het geleverde, of door de ongeschiktheid van het geleverde voor het doel waarvoor Opdrachtgever het heeft aangeschaft en/of gebruikt Wavo. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor vervuilde grond, verborgen asbest en/of andere chemicaliën, hetzij bij het aannemen, uitvoeren of uitbesteden van werken, tenzij Opdrachtgever opdracht heeft gegeven door Wavo. een onderzoek te doen c.q. te laten doen Door het geven van een opdracht tot fabricage c.q. montage, reproductie of vermenigvuldiging van door de auteurswet of enig industrieel eigendomsrecht beschermde objecten, verklaart Opdrachtgever dat geen inbreuk op het auteursrecht of industriële eigendomsrecht van derden wordt gemaakt en vrijwaart Opdrachtgever Wavo. in en buiten recht voor alle gevolgen, zowel financiële als andere, uit de fabricage c.q. montage, reproductie of vermenigvuldigingen voortvloeiende Wavo. verplicht zich door Opdrachtgever ter verwerking geleverde goederen en/of materialen, alsmede de van de Opdrachtgever ontvangen tekeningen, ontwerpen en filmmateriaal als een goed huisvader te bewaren, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid Wavo. dient in alle gevallen in staat te worden gesteld klachten en claims afdoende op te lossen. Indien een locatie zodanig is opgeleverd dat een klacht niet meer te constateren is, wordt deze klacht niet ontvankelijk verklaard Bij het beëindigen van de werkzaamheden dient de Opdrachtgever, of een door hem aangewezen medewerker c.q. medewerkster, aanwezig te zijn om de werkzaamheden te keuren en de door ons aangeboden leveringsbon te ondertekenen voor akkoord. Op deze leveringsbon wordt onder andere verklaard dat Wavo. de werkzaamheden tot volle tevredenheid en volgens afspraak c.q. opdracht heeft uitgevoerd. Indien de Opdrachtgever c.q. medewerker c.q. medewerkster zonder afbericht niet aanwezig kan zijn om expertise uit te voeren ligt de verantwoordelijkheid geheel bij de Opdrachtgever Indien Wavo. materieel of gereedschappen uitleent aan derden, aanvaardt Wavo. geen enkele aansprakelijkheid voor schade, veroorzaakt door Opdrachtgever, aan wie het materieel en/of gereedschap is uitgeleend en dit nadrukkelijk aan Opdrachtgever kenbaar is gemaakt. ARTIKEL 11. EIGENDOMSVOORBEHOUD/COPYRIGHT 11.1 Het eigendom van de te leveren goederen gaat niettegenstaande de feitelijke aflevering eerst op Opdrachtgever over, indien deze alle navolgende verplichtingen uit alle met Wavo. gesloten overeenkomsten is nagekomen; a. De tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde goederen zelf; de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens de overeenkomst(en) door Wavo. verrichte of te verrichten diensten; b. Eventuele vorderingen wegens niet nakoming door Opdrachtgever van (een)overeenkomst(en). BJABuro Algemene voorwaarden van WAVO. Pagina 13 van 21

14 c. Alle openstaande facturen c.q. zijn voldaan Wavo. is te allen tijde gerechtigd de geleverde goederen bij Opdrachtgever of diens houders weg te (doen) halen, indien Opdrachtgever zijn verplichtingen jegens Wavo. niet nakomt. Opdrachtgever dient hiertoe zijn medewerking te verlenen op straffe van een boete van 500,00 (zegge: vijfhonderd Euro) voor elke dag dat hij in gebreke blijft Het is Wavo. toegestaan foto s te maken van de opdrachten, al dan niet verstrekt door derden en deze foto s te gebruiken voor promotionele doeleinden Alle rechten van industriële of intellectuele aard zoals o.a. auteursrecht en copyright, met betrekking tot de van Wavo. afkomstige of door Wavo. gebruikte ontwerpen, tekeningen, werkwijze, adviezen, etc., blijven zowel tijdens de uitvoering van de opdracht als daarna, uitdrukkelijk en uitsluitend onvervreemdbaar eigendom van Wavo., ongeacht het aandeel in de totstandkoming van de ontwerpen, tekeningen, werkwijzen, adviezen, etc., van de Opdrachtgever zelf of van ingeschakelde derden. De uitoefening van deze rechten, openbaringen of overdracht van gegevens daaronder begrepen is, zowel tijdens als na de uitvoering van de opdracht, uitdrukkelijk en uitsluitend aan Wavo. voorbehouden Wavo. heeft een eigendomsvoorbehoud als bedoeld in artikel 3:92 BW op alle door hem geleverde zaken, ter zake van de vorderingen betreffende de tegenprestatie voor door Wavo. aan Opdrachtgever, krachtens overeenkomst geleverde of te leveren zaken, of krachtens een zodanig overeenkomst en tevens ten behoeve van de Opdrachtgever verrichtte of te verrichten werkzaamheden, alsmede ter zake van de vorderingen wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Opdrachtgever is verplicht zich te onthouden van ieder handeling die aan voornoemd eigendomsvoorbehoud afbreuk doet, zoals het vestigen van een pandrecht, overdracht aan een derde c.q. derden, verkoop of montage. ARTIKEL 12. BETALINGEN 12.1 Indien de uitvoering van een opdracht zich uitstrekt over een periode langer dan een maand, of indien het met de opdracht gemoeide bedrag naar de mening van Wavo. daarvoor in aanmerking komt, kan zij betaling c.q. vooruitbetaling, c.q. betaling in termijnen vorderen Alle betalingen dienen te geschieden binnen veertien(14) dagen na factuurdatum, netto zonder enige aftrek in Euromunt, tenzij anders overeengekomen Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, welke Wavo. moet maken ter effectuering van haar rechten, zijn voor rekening van Opdrachtgever. Deze kosten worden berekend conform de nieuwe incasso wetgeving zoals die is ingegaan op 1 juli 2012, zie berekening; 15% over eerste 2500 euro (minimum 40 euro); 10% over volgende 2500 euro; 5% over de volgende 5000 euro; 1% over de volgende euro; 0,5% over het restant (met een maximum 6775 euro); BJABuro Algemene voorwaarden van WAVO. Pagina 14 van 21

15 Over de kosten moet BTW worden geheven; Bij meerdere vorderingen mag in het geval van een consument één (1) aanmaningsbrief verstuurd worden waarin de verschillende vorderingen worden opgenomen en worden opgeteld (als het incassotraject nog niet in gang is gezet); De kosten voor deze meerdere vorderingen mogen in één (1) keer in rekening gebracht worden, dus als er bijvoorbeeld 3 vorderingen op 1 aanmaningsbrief staan, dan wordt er één (1) keer 40 euro in rekening gebracht i.p.v. 3 keer 40 euro Indien termijnbetalingen tussen partijen zijn overeengekomen, dient deze telkens en niet later dan veertien (14) dagen waarop Wavo. de desbetreffende termijnfactuur conform de overeenkomst aan de Opdrachtgever heeft verstuurd, c.q. toegezonden te worden voldaan Indien de Opdrachtgever met de termijnbetaling in gebreke blijft, is Wavo. gerechtigd het desbetreffende werk stil te leggen tot het moment waarop de verschuldigde betalingstermijn is voldaan, mits hij de Opdrachtgever schriftelijk in gebreke heeft gesteld en veertien (14) dagen zijn verlopen na de dag van de ingebrekestelling. Het in de vorige zin bepaalde, laat het recht van Wavo. op vergoeding van kosten en schaden, volgens sub 11.3 van deze Algemene Voorwaarden Indien de Opdrachtgever de aanvang van de werkzaamheden binnen 14(veertien) dagen voor de geplande datum uitstelt, is Wavo. gerechtigd om 15% onkosten in rekening te brengen, tenzij Opdrachtgever kan aantonen dat er sprake is van overmacht Wavo. behoudt zich het recht voor om de creditwaardigheid te verifiëren bij Credit Safe en de desbetreffende condities aan te passen. ARTIKEL 13. WIJZIGINGEN IN HET WERK EN OMSTANDIGHEDEN 13.1 Wijzigingen in het werk resulteren in ieder geval in meer of minderwerk als: a. er sprake is van een wijziging in het ontwerp of bestek; b. de door Opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid; c. van geschatte hoeveelheden met meer dan 5% wordt afgeweken; d. de normale werktijd door capaciteit belemmerende omstandigheden met meer dan 5% wordt overschreden; 13.2 Meerwerk wordt berekend op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren die geldt op het moment dat het meerwerk wordt verricht. Minderwerk wordt verrekend op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren, die gold op het moment van het sluiten van de overeenkomst. Als het saldo van het minderwerk dat van het meerwerk overtreft, mag Wavo. bij de eindafrekening 10 % van het verschil van de saldi bij Opdrachtgever in rekening brengen. Deze bepaling geldt niet voor minderwerk dat gevolg is van een verzoek van Wavo. ARTIKEL 14. OMVANG VAN HET WERK BJABuro Algemene voorwaarden van WAVO. Pagina 15 van 21

16 14.1 Opdrachtgever moet ervoor zorgen dat alle vergunningen, ontheffingen en andere beschikkingen die noodzakelijk zijn om het werk uit te voeren tijdig en met de juiste inhoud verkregen zijn Opdrachtgever en Wavo. kunnen onderling anders overeenkomen, mits schriftelijk vastgelegd. ARTIKEL 15. OPSCHORTING EN ONTBINDING 15.1 Wavo. en Opdrachtgever zijn bevoegd de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien Wavo. of Opdrachtgever hun verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomen, te weten: 15.2 Indien na het sluiten van de overeenkomst Wavo. of Opdrachtgever ter kennis gekomen is, of dat er omstandigheden zijn te vrezen dat er een goede grond bestaat, dat Wavo. of Opdrachtgever hun verplichtingen niet na zullen komen Opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk de overeenkomst nakomen is, de opschorting slechts toegelaten voorzover de tekortkoming haar rechtvaardigt, indien Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is een zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is Voorts is Wavo. bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn, dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd, dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn, dat een ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in alle redelijkheid niet mag worden verwacht Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de lopende vorderingen van Wavo. op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Wavo. de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken conform de wet en overeenkomst. ARTIKEL 16. GEHEIMHOUDING 16.1 Tenzij enige wetsbepaling, voorschrift of andere (beroeps)regels haar daartoe verplicht, zijn de door Wavo. ingezette medewerker (s) verplicht tot geheimhouding tegenover derden, ten aanzien van vertrouwelijke informatie die is verkregen van Opdrachtgever. Opdrachtgever kan terzake ontheffing verlenen Behoudens schriftelijke toestemming van Opdrachtgever is Wavo. niet gerechtigd de vertrouwelijke informatie, die aan haar door Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld, aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval Wavo. voor zichzelf optreedt in een civiele strafprocedure waarbij deze informatie van belang kan zijn Tenzij sprake is van enige wetsbepaling, voorschrift of andere regel die Opdrachtgever verplicht tot openbaarmaking of daartoe door Wavo. voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend, zal Opdrachtgever de inhoud van rapporten, adviezen of andere al dan niet schriftelijke uitingen van Wavo., niet aan derden BJABuro Algemene voorwaarden van WAVO. Pagina 16 van 21

17 openbaren. Wavo. en Opdrachtgever zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hen in te schakelen derden Als niet in strijd geacht zijnde met het bepaalde in artikel 15.1 en 15.2 is Wavo. gerechtigd tot het vermelden - in hoofdlijnen - van de verrichte werkzaamheden aan (potentiële) klanten van Wavo. en slechts ter indicatie van de ervaring van Wavo. ARTIKEL 17. VERHUUR ONDERWERP VAN DE OVEREENKOMST Wavo verbindt zich tegenover huurder in de individuele huurovereenkomst, waarvan deze voorwaarden deel uitmaken, het nader omschreven object, hierna genoemd het gehuurde, aan huurder in huur af te staan gelijk de huurder zich verbindt het gehuurde in huur te aanvaarden. Wavo draagt er zorg voor, dat het gehuurde voldoet aan de eventueel van toepassing zijnde wettelijke bepalingen De huurprijs wordt berekend per kalendermaand waarbij een gedeelte van een week, c.q. dag en/of dagen in aanmerking wordt genomen en voorts met inachtneming van de in artikel vermelde minimum termijn Wavo behoudt zich het recht voor eenzijdig de overeengekomen huurprijs te wijzigen. De verhuurder zal huurder hiervan schriftelijk in kennis stellen. Indien huurder niet akkoord gaat met de wijziging zal huurder dit kenbaar moeten maken en wel binnen 48 uur na ontvangst van het bericht omtrent de huurprijswijziging. Indien een tijdige kennisgeving van de zijde van de huurder uitblijft, wordt hij geacht met de huurprijswijziging in te stemmen Voor rekening van de huurder zijn voorts alle rechten of belastingen die ter zake van of in verband met de huurovereenkomst mochten worden geheven, met inbegrip van, doch niet beperkt tot precariorechten en legeskosten Benevens de huurprijs zijn voorts voor rekening van de huurder: de kosten van brandstof, smeermiddelen, olie etc. het transport en de plaatsing van het gehuurde, waaronder begrepen de kosten van eventuele benodigde kranen, heftrucks en ander materieel nodig voor bedoeld(e) transport c.q. plaatsing, tenzij anders is overeengekomen. DUUR VAN DE HUUROVEREENKOMST De huur vangt aan op de dag waarop het materieel het terrein van de verhuurder verlaat en eindigt op de dag van terug levering op het terrein van de verhuurder De minimale huurperiode bedraagt één dag Onder de huurperiode wordt eveneens begrepen al dan niet branche gebonden vakantie etc., gedurende welke periode de huurder de overeengekomen huurprijs verschuldigd is, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen Vertragingen die ontstaan tijdens laden, lossen en transport buiten de schuld van de verhuurder alsmede de reparatietijd voor reparatie die het gevolg zijn van nalatigheid van huurder worden eveneens onder de huurperiode begrepen. BJABuro Algemene voorwaarden van WAVO. Pagina 17 van 21

18 AFLEVERING De huurder is verplicht de verhuurder tijdig de nodige aan - en afvoerinstructies te doen toekomen. Ter plaatse van het aanvoeradres moet de huurder voor voldoende losfaciliteiten zorg dragen. In het algemeen zal de huurder al het mogelijke doen om te bereiken dat het materieel onmiddellijk na aankomst in ontvangst kan worden genomen. Indien de huurder zijn verplichtingen als in dit lid bedoeld niet tijdig en behoorlijk nakomt en als gevolg daarvan vertraging optreedt, geldt dit als een vertraging, eventuele wachttijden kunnen dan in rekening worden gebracht De huurder heeft het recht het materieel voor transport te inspecteren of te laten keuren. Indien de huurder van dit recht geen gebruik maakt, wordt hij geacht het materieel in goede staat van onderhoud en gebruik gereed te hebben ontvangen Transport van het materieel geschiedt voor risico van de Wavo voor zover het door de Wavo wordt verzorgd. In alle andere gevallen voor risico van de huurder. Het risico van het gehuurde gaat op de huurder over op het moment waarop het gehuurde is afgeleverd op het bedrijfsterrein van de huurder, dan wel door de huurder aangegeven locatie De huurder is verplicht het gehuurde gedurende de huurperiode in goede staat te houden en te onderhouden Het is de huurder niet toegestaan wijzigingen op of aan het gehuurde aan te brengen van anders dan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de verhuurder. De kosten van de na de vermelde toestemming aangebrachte wijziging of aanpassing van het gehuurde zijn voor rekening van de huurder. De huurder kan geen enkele aanspraak doen gelden op vergoeding van bedoelde kosten of de eventuele waardestijging van het gehuurde als gevolg van de wijziging en/of aanpassing. Bij het einde van de huurovereenkomst beslist de verhuurder of hij de door de huurder aangebrachte wijzigingen en/of aanpassingen verwijdert wenst, dan wel op de verwijdering geen prijs stelt. In het eerste geval dient de huurder het gehuurde in de staat terug te brengen waarin het zich bij aanvang van de huur bevond. De daarmee gepaard gaande kosten zijn voor rekening van de huurder Defecten aan het materieel alsmede schade of verlies dienen onverwijld schriftelijk aan de verhuurder te worden gemeld onder opgaaf van alle bijzonderheden. Alle hieruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van huurder Herstel van schade mag alleen worden uitgevoerd door Wavo. Alle hieruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van huurder Wavo is bevoegd gedurende de huur tijd de toestand van het gehuurde en de wijze waarop daarvan gebruik wordt gemaakt te controleren. Huurder dient ervoor te zorgen dat verhuurder of diens gemachtigde toegang tot het verhuurde wordt verleend Indien huurder het gehuurde zelf transporteert c.q. installeert is huurder verplicht een overeengekomen borgsom vooruit te voldoen, mocht er schade zijn ontstaan BJABuro Algemene voorwaarden van WAVO. Pagina 18 van 21

19 en de schade groter zijn dan de vooruit voldane borgsom dan zal er een navordering plaatsvinden. TERUGLEVERING Huurder is verplicht om na afloop van de huurperiode het gehuurde gereinigd, stickervrij en in goede staat in te leveren. Tevens dienen eventuele losse onderdelen (zoals kabels e.d.) en reserve onderdelen, alsmede kapotte vervangen reserve onderdelen terug te leveren, bij vermissen worden deze onderdelen in rekening gebracht Huurder heeft het recht om bij terug levering en de daaropvolgende inspectie aanwezig te zijn. Eventuele kosten van onder meer vermissing, reiniging en herstel, die nodig zijn om het gehuurde terug te brengen in de staat zoals het door de huurder was ontvangen, komen voor rekening van de huurder. TRANSPORT Transport, voor zover van toepassing, van het gehuurde geschiedt door, dan wel in opdracht van de verhuurder, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen Transportkosten zijn geheel voor rekening van de huurder. Tarieven zijn gebaseerd op de reistijd inclusief het laden en lossen van de wagen die het materieel aflevert Eventuele vertraging door schuld van de huurder (wachttijd etc.) zijn voor rekening van de huurder. Deze worden als meerkosten transport doorberekend, tenzij anders overeengekomen Transportkosten worden altijd van tevoren afgesproken, eventuele kraankosten zijn altijd voor rekening van de huurder tenzij anders overeengekomen. VERZEKERING Huurder zal voor een all-risk verzekering (op basis van nieuwwaarde) van het gehuurde zorg dragen. Indien het materieel verloren gaat of onherstelbare schade oploopt, zal de huurder de nieuwwaarde (vervangingswaarde) vergoeden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. EIGENDOM VAN HET GEHUURDE Het gehuurde blijft te allen tijde eigendom van de verhuurder. Het is huurder niet toegestaan derden op het gehuurde enig recht te verstrekken. Het is de huurder mitsdien evenmin toegestaan het gehuurde weder te verhuren, onder te verhuren, dan wel alsdan niet tegen betaling aan derden ten gebruiken af te staan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen In geval van beslaglegging op het gehuurde daaronder begrepen fiscaal bodembeslag of indien gegronde vrees bestaat dat, dat zal geschieden, dient de huurder dit onverwijld aan de verhuurder te melden. Voorts dient de huurder de BJABuro Algemene voorwaarden van WAVO. Pagina 19 van 21

20 beslaglegger onverwijld mede te delen, dat het gehuurde eigendom is van de verhuurder Het is de huurder verboden over het gehuurde anders te beschikken dan als houder voor de verhuurder en hij dient te allen tijde te voorkomen dat bij derden de verwachting of indruk wordt gewekt dat hij tot verdere beschikking over het gehuurde bevoegd is De huurovereenkomst wordt met onmiddellijke ingang ontbonden, dan wel als beëindigd beschouwd zonder dat enige ingebrekestelling en/of sommatie zal zijn vereist door het zich voordoen van het enkele feit, dat huurder in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling krijgt, onder curatele of bewind wordt geplaatst, zijn/haar schuldenaren een buitengerechtelijk akkoord aanbiedt, bodembeslag wordt gelegd namens de ontvanger der belastingen, dan wel anderszins het beheer over zijn/haar vermogen verliest. ARTIKEL 18. OVERDRACHT VAN RECHTEN 18.1 Het is Wavo. toegestaan de uit enige overeenkomst (en) voortvloeiende rechten aan derden over te dragen. ARTIKEL 19. VERVALTERMIJN 19.1 Voorzover niet anders is bepaald vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever, uit welken hoofden dan ook, jegens Wavo. in ieder geval na het verstrijken van een (1) jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat Opdrachtgever deze rechten en/of bevoegdheden jegens Wavo. kan aanwenden. ARTIKEL 20. TOEPASSELIJK RECHT 20.1 Op elke overeenkomst tussen Wavo. en Opdrachtgever is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. ARTIKEL 21. UITLEG EN VINDPLAATS VAN DE VOORWAARDEN 21.1 Deze Voorwaarden zijn gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Alkmaar Ingeval van uitleg en strekking van deze Algemene Voorwaarden, is de Nederlandse tekst steeds bepalend. ARTIKEL 22. GESCHILLEN 22.1 Een geschil is aanwezig, zodra een partij verklaart dat zulks het geval is Alle geschillen, hoe ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de Nederlandse bevoegde rechter, zulks met uitsluiting van alle andere arbitrerende, adviserende en rechtsprekende lichamen Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen, nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen om een verschil in onderling overleg te beslechten. ARTIKEL 23. SLOTBEPALING BJABuro Algemene voorwaarden van WAVO. Pagina 20 van 21

Algemene voorwaarden Maatschap Goed Zorgen

Algemene voorwaarden Maatschap Goed Zorgen Deze algemene leveringsvoorwaarden gelden voor diensten die geleverd worden door Maatschap Goed Zorgen uit Tiel. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK Midden Nederland onder dossiernummer 50061739

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie 1 2017 ARTIKEL 1. DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene Voorwaarden Interim Recruitment Recruvisie Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

Groot en de Lange Boekhouden V.O.F.

Groot en de Lange Boekhouden V.O.F. ALGEMENE VOORWAARDEN GROOT EN DE LANGE BOEKHOUDEN V.O.F. Artikel 1 Algemeen 1. Groot en de Lange Boekhouden is een vennootschap onder firma te Amstelveen 2. In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1.2. DIGI HR: DIGI HR. 1.3. Opdrachtgever:

Nadere informatie

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop - of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt nadrukkelijk van de hand gewezen.

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop - of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt nadrukkelijk van de hand gewezen. Algemene voorwaarden ALGEMEEN Artikel 1. 1. Definities: 1. Opdrachtnemer: Denker BV 2. Opdrachtgever: Natuurlijke - of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht geeft om werkzaamheden te verrichten.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Lindsay's kousenwinkel

Algemene voorwaarden Lindsay's kousenwinkel Algemene voorwaarden Lindsay's kousenwinkel In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: -"Webwinkel" : Lindsay's kousenwinkel, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer

Nadere informatie

Contractsduur, uitvoering en wijziging overeen-komst

Contractsduur, uitvoering en wijziging overeen-komst artikel 1. Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Juncto juridisch advies en training, hierna te noemen: Juncto, en een Opdrachtgever waarop

Nadere informatie

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle contractuele relaties

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle contractuele relaties Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden @dministratorz Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle contractuele relaties van @dministratorz. Artikel 1 Algemeen In de algemene voorwaarden wordt

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V.

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. -

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EBO BOUW GEVESTIGD AAN DE LIMMERICK 80 1046 BH TE AMSTERDAM

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EBO BOUW GEVESTIGD AAN DE LIMMERICK 80 1046 BH TE AMSTERDAM ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EBO BOUW GEVESTIGD AAN DE LIMMERICK 80 1046 BH TE AMSTERDAM INSCHRIJVING: K.V.K.37153597 TEL: 0 MOBIEL:06-51014517 RECHTSVORM: EENMANSZAAK E-MAILADRES: INFO@EBOBOUW.NL ARTIKEL

Nadere informatie

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, de website en de overeenkomst tussen Snelontruiming.nl, en u de opdrachtgever.

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, de website en de overeenkomst tussen Snelontruiming.nl, en u de opdrachtgever. Algemene voorwaarden Snelontruiming.nl 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, de website en de overeenkomst tussen Snelontruiming.nl, en u de opdrachtgever. 2. Alle offertes en aanbiedingen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van toepassing op de opdrachten verleend aan medewerkers van Belastingadvieskantoor Blom B.V. gevestigd te Nijkerk

Algemene voorwaarden van toepassing op de opdrachten verleend aan medewerkers van Belastingadvieskantoor Blom B.V. gevestigd te Nijkerk Algemene voorwaarden van toepassing op de opdrachten verleend aan medewerkers van Belastingadvieskantoor Blom B.V. gevestigd te Nijkerk Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

opdrachtnemer: Roosen Financieel Advies, Pitrus RR Malden NL, die voor opdrachtgever te allen tijde als contractpartij optreedt.

opdrachtnemer: Roosen Financieel Advies, Pitrus RR Malden NL, die voor opdrachtgever te allen tijde als contractpartij optreedt. Artikel 1 Algemeen 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: opdrachtgever: iedere rechtspersoon of natuurlijk persoon, al dan niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, in

Nadere informatie

ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP

ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP ALGEMENE VOORWAARDEN RAYMAKERSVDBRUGGEN ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP 1. Gelding algemene voorwaarden 1.1 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V.

Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V. Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V. Artikel 1 Algemene bepalingen a. Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V.: Het Innovatiecentrum b. Gebruiker: Degene met

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle relaties van Wouters Belastingadvies, welke belastingadviespraktijk uitgeoefend wordt in de vorm van een besloten vennootschap

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ALGEMEEN TOEPASSELIJKHEID. Artikel 1. Artikel 2.

Algemene voorwaarden ALGEMEEN TOEPASSELIJKHEID. Artikel 1. Artikel 2. Algemene voorwaarden ALGEMEEN Artikel 1. Definities: 1. Opdrachtnemer: Jan de Jong Administratie en Advies 2. Opdrachtgever: Natuurlijke - of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht geeft om werkzaamheden

Nadere informatie

Algemene leverings- En Betalingsvoorwaarden Van :

Algemene leverings- En Betalingsvoorwaarden Van : Algemene leverings- En Betalingsvoorwaarden Van : Bjorn van de Brug Multiservice, Hullerweg 14a, 8071RN te Nunspeet hierna te noemen: Gebruiker Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden BudgetNL te Amersfoort ALGEMEEN. Artikel 1.

Algemene voorwaarden BudgetNL te Amersfoort ALGEMEEN. Artikel 1. Algemene voorwaarden BudgetNL te Amersfoort ALGEMEEN Artikel 1. Definities: 1. Opdrachtnemer: BudgetNL te Amersfoort ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 58925392 2. Opdrachtgever: Natuurlijke

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden Bounce BV Centra voor Werk & Psyche Berlicumseweg 8 5248 NT Rosmalen ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN BOUNCE BV Artikel 1: Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt volstaan

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V.

Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V. Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V. Op alle opdrachten verstrekt aan de CWO Consultancy & Marketing B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Barendrecht aan de Voordijk 490-A onderstaande

Nadere informatie

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Biercontract.nl Graaf Wichmanlaan 62 1405 HC Bussum Handelsregisternummer: 57084033 BTW nummer 167606657B02 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Sport Advies

Algemene voorwaarden Sport Advies Algemene voorwaarden Sport Advies Artikel 1: algemeen 1.1 In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die Sport Advies opdracht geeft tot uitvoering

Nadere informatie

Artikel 4. Voorrijkosten VijftigKLUS rekent geen voorrijkosten, maar heeft als begintijd het moment van vertrek vanaf het vestigingsadres.

Artikel 4. Voorrijkosten VijftigKLUS rekent geen voorrijkosten, maar heeft als begintijd het moment van vertrek vanaf het vestigingsadres. Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: VijftigKLUS Klusbedrijf VijftigKLUS 3315 MP Dordrecht KvK: 12345667 opdrachtgever: de wederpartij van VijftigKLUS Artikel 2. Toepasselijkheid

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Artikel 1. Geldigheid van deze voorwaarden

Algemene voorwaarden. Artikel 1. Geldigheid van deze voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1. Geldigheid van deze voorwaarden 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en op alle overeenkomsten aangegaan door: Beijes Trappen & Bouw Veldbloemstraat

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Artikel 1 Algemeen 1.1 In de Algemene Voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders vermeld, verstaan:.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Quick and Reliable Administratie & Belastingadvies

ALGEMENE VOORWAARDEN Quick and Reliable Administratie & Belastingadvies ALGEMENE VOORWAARDEN Quick and Reliable Administratie & Belastingadvies Artikel 1 - Algemeen 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: de partij die opdracht geeft; Opdrachtnemer:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV

Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV Artikel 1: Definities a. Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. b. Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders

Nadere informatie

3.Eventuele afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3.Eventuele afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Algemene Voorwaarden JJM-webdesign Aardenburg Index: 1 Definities 2 Algemeen 3 Aanbiedingen en offertes 4 Uitvoering van de overeenkomst 5 Wijziging van de overeenkomst 6 Honorarium 7 Betaling 8 Incassokosten

Nadere informatie

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01 Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1 Anno 90: Besloten Vennootschap, gevestigd te Rotterdam en ingeschreven

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN DE CONSUMENTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN DE CONSUMENTEN ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN DE CONSUMENTEN VAN: SynBatt BV Rijksstraatweg 20f Sassenheim hierna te noemen: gebruiker Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Allround Backoffice: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle contractuele relaties van Flex Interim.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle contractuele relaties van Flex Interim. Algemene voorwaarden Flex Interim Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle contractuele relaties van Flex Interim. Artikel 1 Algemeen In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: A opdrachtgever

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN. JVUcalculatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN. JVUcalculatie ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN JVUcalculatie Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij JVUcalculatie

Nadere informatie

toepassing. Gebruiker en Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter

toepassing. Gebruiker en Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. a. Gebruiker/Organisator:

Nadere informatie

Artikel 1 Definities Artikel 2 Algemeen Artikel 3 Offertes

Artikel 1 Definities Artikel 2 Algemeen Artikel 3 Offertes Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Opdrachtnemer: Opdrachtgever: Artikel 2 Algemeen

Nadere informatie

- Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

- Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. Artikel 1: Definities - Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. - Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders vermeld, verstaan: burojohanna.nl.

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN VAN: - Aalders ICT Services gevestigd en kantoorhoudende te 7948 BT Nijeveen aan de Dorpsstraat 86 hierna te noemen: AIS Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland. Definities

Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland. Definities Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland Definities Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Italiaantje van Nederland wordt

Nadere informatie

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Mobiliteitsvisie.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Mobiliteitsvisie. ALGEMENE VOORWAARDEN MOBILITEITSVISIE Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Mobiliteitsvisie. Naast Mobiliteitsvisie kunnen tevens alle personen die op enigerlei wijze aan

Nadere informatie

Administratiekantoor Bouw-Mouw

Administratiekantoor Bouw-Mouw ALGEMENE VOORWAARDEN Administratiekantoor Bouw-Mouw Zoomweg 55 8071 EH Nunspeet Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel 08147387 Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1. Deze voorwaarden gelden

Nadere informatie

Aldus opgesteld te Eindhoven op 6 aug 2015.

Aldus opgesteld te Eindhoven op 6 aug 2015. Algemene voorwaarden Artikel 1: Definities a. Opdrachtgever: elke natuurlijke- of rechtspersoon die aan Michaela Communicatie een opdracht verstrekt of een overeenkomst met Michaela Communicatie aangaat.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden VOOR DIENSTVERLENING

Algemene Voorwaarden VOOR DIENSTVERLENING Algemene Voorwaarden VOOR DIENSTVERLENING Klusbedrijf Groen/Het Gelders Schildershuis, Tiel Artikel 1 Definities 1. In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis

Nadere informatie

Algemene voorwaarden en condities van Onderhoud Service Arnhem voor de verhuur van steigers en het gebruik van onze steigermaterialen en diensten.

Algemene voorwaarden en condities van Onderhoud Service Arnhem voor de verhuur van steigers en het gebruik van onze steigermaterialen en diensten. Algemene voorwaarden en condities van Onderhoud Service Arnhem voor de verhuur van steigers en het gebruik van onze steigermaterialen en diensten. 1 Definities AV; De onderhavige algemene voorwaarden.

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden van frans heijmans te Zandvoort. Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden van frans heijmans te Zandvoort. Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden Algemene Leveringsvoorwaarden van frans heijmans te Zandvoort Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen frans heijmans en een

Nadere informatie

ALGEMENEVOORWAARDEN van de eenmanszaak

ALGEMENEVOORWAARDEN van de eenmanszaak MOSTIMPRESSIVE gevestigd te (5283 BE) Boxtel Hoogheem 292; ARTIKEL 1: DEFINITIES a. Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. b. Onder opdrachtnemer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden CUTECH B.V.

Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH BV 1-7 8-4-2005 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Algemene bepalingen...3 Artikel 1. Toepasselijkheid...3 Artikel 2. Offerten...3 Artikel 3. Wijzigen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Volleberg Accountants, gevestigd te Beek

Algemene voorwaarden van Volleberg Accountants, gevestigd te Beek Algemene voorwaarden van Volleberg Accountants, gevestigd te Beek 1. Begripsbepalingen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die aan opdrachtnemer

Nadere informatie

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen WD- MEDIA en een opdrachtgever.

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen WD- MEDIA en een opdrachtgever. ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN - versie - 01 Oktober 2012 Artikel 1 - Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - Uitvoerend bedrijf: WD-MEDIA, hierna te noemen: WD-MEDIA, en gebruiker.

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven. Deventer, telefoon: 06 450 909 55 ALGEMENE VOORWAARDEN Index: Definities Algemeen Aanbiedingen en offertes Uitvoering van de overeenkomst Wijziging van de overeenkomst Honorarium Betaling Incassokosten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Hendriks Belastingadviseurs bv

ALGEMENE VOORWAARDEN Hendriks Belastingadviseurs bv ALGEMENE VOORWAARDEN Hendriks Belastingadviseurs bv GEVESTIGD TE RIJSWIJK AAN DE GEESTBRUGWEG 46 VERDER TE NOEMEN: OPDRACHTNEMER INHOUD ARTIKEL 1 ALGEMEEN PAGINA 3 ARTIKEL 2 TOEPASSELIJKHEID 3 ARTIKEL

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. ALGEMENE VOORWAARDEN Japsen Online Marketing Prof. Kamerlingh Onneslaan 84B1, 3112 VJ Schiedam hierna te noemen: Opdrachtnemer Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RAYMAKERSVDBRUGGEN ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP

ALGEMENE VOORWAARDEN RAYMAKERSVDBRUGGEN ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP ALGEMENE VOORWAARDEN RAYMAKERSVDBRUGGEN ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP 1. Gelding algemene voorwaarden 1.1 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Rocks recherchediensten te Zevenaar

Algemene voorwaarden Rocks recherchediensten te Zevenaar Algemene voorwaarden Rocks recherchediensten te Zevenaar Deze voorwaarden zijn uitdrukkelijk van toepassing op alle diensten en werkzaamheden van Rocks recherchediensten, hierna te noemen : het recherchebureau.

Nadere informatie

1.1 Klusbedrijf huis & tuin, gevestigd aan Hidderhoek 14, 7546 AN Enschede, gebruiker van deze Algemene voorwaarden.

1.1 Klusbedrijf huis & tuin, gevestigd aan Hidderhoek 14, 7546 AN Enschede, gebruiker van deze Algemene voorwaarden. ALGEMENE VOORWAARDEN Klusbedrijf huis & tuin 1. DEFINITIES 1.1 Klusbedrijf huis & tuin, gevestigd aan Hidderhoek 14, 7546 AN Enschede, gebruiker van deze Algemene voorwaarden. 1.2 Opdrachtgever: iedere

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN 1 ALGEMENE VOORWAARDEN Opgesteld door: 2 ALGEMENE VOORWAARDEN FRIETFEEST.NL, gevestigd te Sint-Oedenrode, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17223508 verder te noemen FF. Artikel 1: Definities.

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Opdrachtgever: de wederpartij van de stylist(e) b. Stylist(e): de stylist(e) van de algemene voorwaarden Artikel 2. Toepasselijkheid

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

ALGEMENE EN BIJZONDERE VOORWAARDEN

ALGEMENE EN BIJZONDERE VOORWAARDEN ALGEMENE EN BIJZONDERE VOORWAARDEN Van: Dumoulin Evenementen, gevestigd te Waalwijk. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende

Nadere informatie

Karmerood Coaching Doelgericht onderweg naar morgen. Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities.

Karmerood Coaching Doelgericht onderweg naar morgen. Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities. Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities. 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder; gebruiker : Karmerood Coaching, gevestigd te Bussum en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Hilversum,onder

Nadere informatie

R.O.E.L Design. Direct Marketing. Huisstijlen. Advertising. Designs Algemene voorwaarden:

R.O.E.L Design. Direct Marketing. Huisstijlen. Advertising. Designs Algemene voorwaarden: Van de eenmanszaak R.O.E.L Design Brand gevestigd te (1423 DN) Uithoorn aan de ; Artikel 1: Definities a. Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

Nadere informatie

DrupTek. Algemene Voorwaarden

DrupTek. Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden 1. Definities. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Opdrachtgever: de wederpartij

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING FINANCIEEL ADVIESBUREAU KARIN BLOTT OP HET TERREIN VAN HYPOTHEKEN / VERZEKERINGEN / OVERIG FINANCIEEL ADVIES. 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Artikel 1. Algemeen. Artikel 2. Aanbiedingen en offertes. Artikel 3. Uitvoering van de overeenkomst

Algemene voorwaarden. Artikel 1. Algemeen. Artikel 2. Aanbiedingen en offertes. Artikel 3. Uitvoering van de overeenkomst Algemene voorwaarden Artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen ZZP administratiebureau en een opdrachtgever waarop ZZP administratiebureau

Nadere informatie

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing.

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing. Artikel 1. Definities 1.1 Opdrachtgever is de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Onlinepoort wordt gesloten. 1.2 Producten en diensten van Onlinepoort

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN.

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN. ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door Alfisure, verder ook opdrachtnemer te noemen, al dan niet op declaratiebasis

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SpaaQ versie

Algemene voorwaarden SpaaQ versie Algemene voorwaarden SpaaQ versie 1.0 2016 Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: degene die, alleen of gezamenlijk en niet in de uitoefening van een beroep

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie

Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie Artikel 1. Definities 1. GSF/Opdrachtnemer: Stichting Gelderse Sport Federatie, gevestigd te (6816 VD) Arnhem aan de Papendallaan 60. 2. Opdrachtgever: iedere

Nadere informatie

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland.

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland. Algemene voorwaarden voor de dienstverlening van DE KLEEDKAMER Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland. Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V.

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten betrekking hebbende op levering van

Nadere informatie

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene Voorwaarden 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Opdrachtgever: de natuurlijke

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN: Standby Computer Support Het Veldje 167 5961 LE Horst hierna te noemen: gebruiker Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Oppia-advies

Algemene Voorwaarden Oppia-advies Algemene Voorwaarden Oppia-advies 17-02-2015 Artikel 1: Algemeen 1.1 Oppia-advies is een naar Nederlands recht opgerichte eenmanszaak die tot doel heeft advies, begeleiding en coaching te bieden binnen

Nadere informatie

Door een opdracht te verstrekken aan P.F. Kamstra Recycling B.V. gaat de opdrachtgever akkoord met de algemene voorwaarden.

Door een opdracht te verstrekken aan P.F. Kamstra Recycling B.V. gaat de opdrachtgever akkoord met de algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden P.F. Kamstra Recycling B.V. Artikel 1. Verbindendheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aangegane overeenkomsten met en uitgevoerde werkzaamheden door P.F. Kamstra

Nadere informatie

LEVERINGSVOORWAARDEN VOOR LEVERING DIENSTEN

LEVERINGSVOORWAARDEN VOOR LEVERING DIENSTEN LEVERINGSVOORWAARDEN VOOR LEVERING DIENSTEN VAN: - «Webdesign Yvonne» gevestigd en kantoorhoudende te 1974 XW, IJmuiden in het Snippenbos 43 hierna te noemen: Webdesign Yvonne Artikel 1. Definities 1.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden administratieve diensten

Algemene voorwaarden administratieve diensten Algemene voorwaarden administratieve diensten ALGEMEEN Artikel 1. Definities: 1. Opdrachtnemer: Wirévi hypotheek advies buro & assurantiën B.V. h.o.d.n. Wirevi financiële & administratieve diensten 2.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAKADI ASSURANTIEN C.V. OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN EN EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAKADI ASSURANTIEN C.V. OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN EN EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAKADI ASSURANTIEN C.V. OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN EN EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. 2.3 Het staat partijen vrij te bewijzen dat de overeenkomst op andere wijze tot stand is gekomen.

Algemene voorwaarden. 2.3 Het staat partijen vrij te bewijzen dat de overeenkomst op andere wijze tot stand is gekomen. Algemene voorwaarden Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen OAMKB Gooi-, Eem- & Flevoland BV, gevestigd te Hilversum, nader aan te duiden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Highbeat BV / UWKM. Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Algemene voorwaarden Highbeat BV / UWKM. Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden Algemene voorwaarden Highbeat BV / UWKM Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst voor zover van deze voorwaarden niet door

Nadere informatie

De algemene voorwaarden van Flex Events BV

De algemene voorwaarden van Flex Events BV De algemene voorwaarden van Flex Events BV Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Ronnico B.V.

Algemene voorwaarden Ronnico B.V. Algemene voorwaarden Ronnico B.V. Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn deze voorwaarden van toepassing op alle aanvragen, aanbiedingen en offertes van Ronnico

Nadere informatie

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Algemene Voorwaarden MF-Budgetcoaching Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst waarbij MF-Budgetcoaching deze

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN van: BURO VAN THUIJL Sint Nicolaasstraat 41 6211 NM Maastricht K.v.K.:14110121

ALGEMENE VOORWAARDEN van: BURO VAN THUIJL Sint Nicolaasstraat 41 6211 NM Maastricht K.v.K.:14110121 ALGEMENE VOORWAARDEN van: BURO VAN THUIJL Sint Nicolaasstraat 41 6211 NM Maastricht K.v.K.:14110121 De Algemene voorwaarden van Buro van Thuijl zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Maastricht

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. 1. Algemeen

ALGEMENE VOORWAARDEN. 1. Algemeen ALGEMENE VOORWAARDEN De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Office Support SG Arnhem B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Arnhem, gedeponeerd ter Griffie van de arrondissementsrechtbank

Nadere informatie

1.1 Lpg-vulnippel.nl: gebruiker van deze algemene voorwaarden

1.1 Lpg-vulnippel.nl: gebruiker van deze algemene voorwaarden Leveringsvoorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN Hodam mede handelend onder de naam lpg-vulnippel.nl Inschrijvingsnummer KvK: 58634215 1. Definities 1.1 Lpg-vulnippel.nl: gebruiker van deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Congressen en Symposia

Algemene Voorwaarden Congressen en Symposia Algemene Voorwaarden Congressen en Symposia 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Congressen en Symposia: de congressen, vergaderingen en andere bijeenkomsten waarbij

Nadere informatie

2.2 Assurantie Service Jan van Veen behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren.

2.2 Assurantie Service Jan van Veen behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren. ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING Assurantie Service Jan van Veen OP HET TERREIN VAN Individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering, Uitvaartverzekering, Overlijdensrisicoverzekering, (Direct Ingaande) Lijfrenteverzekering

Nadere informatie

Loopbaanadviseurs. Artikel 1. Algemeen

Loopbaanadviseurs. Artikel 1. Algemeen Artikel 1. Algemeen Loopbaanadviseurs 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Stehouwer en Vink Loopbaanadviseurs, en een Opdrachtgever waarop Stehouwer

Nadere informatie

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST.

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST. ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN SCHRIJVER ASSURANTIE MANAGEMENT OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het leveren van diensten door Marloes van Nies Studiekeuzecoach.KvK 58245243

Algemene Voorwaarden voor het leveren van diensten door Marloes van Nies Studiekeuzecoach.KvK 58245243 Leveringsvoorwaarden Algemene Voorwaarden voor het leveren van diensten door Marloes van Nies Studiekeuzecoach.KvK 58245243 Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: opdrachtnemer:

Nadere informatie

-cliënt: degene die deelneemt aan advies-, trainings-, coaching-of begeleidingstraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is.

-cliënt: degene die deelneemt aan advies-, trainings-, coaching-of begeleidingstraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is. Algemene voorwaarden 2015 -Corewonders V.O.F. Artikel Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: -opdrachtnemer: Corewonders V.O.F. die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden

Nadere informatie

Jouw administratie, mijn zorg

Jouw administratie, mijn zorg van toepassing op de opdrachten verleend aan Boekhouder Bart gevestigd Balijelaan 54 BIS, 3521 GV te Utrecht, hierna te noemen opdrachtnemer. Artikel 1 ALGEMEEN In deze algemene voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten.

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. ALGEMENE VOORWAARDEN De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. De complete algemene voorwaarden: Artikel 1 - Algemeen

Nadere informatie

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar d.d. 12 januari 2005 onder nummer 37046734.

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar d.d. 12 januari 2005 onder nummer 37046734. Algemene Voorwaarden Blijleven (AVB) Loon- en grondverzetbedrijf Blijleven B.V. Kanaaldijk 83 1862 PV Bergen Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar d.d. 12 januari 2005 onder nummer 37046734.

Nadere informatie

CUMLINGUA ALGEMENE VOORWAARDEN VERTAAL-, SCHRIJF en CORRECTIEDIENSTEN

CUMLINGUA ALGEMENE VOORWAARDEN VERTAAL-, SCHRIJF en CORRECTIEDIENSTEN CUMLINGUA ALGEMENE VOORWAARDEN VERTAAL-, SCHRIJF en CORRECTIEDIENSTEN Artikel 1 - Toepasselijkheid van de voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Cumlingua

Nadere informatie

2. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven

2. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven Leveringsvoorwaarden Van: FMH Onderwijsmanagement gevestigd en kantoorhoudende te 1399 HW Muiderberg aan Schoutenpad 8 hierna te noemen: FMH Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt

Nadere informatie