? 1 "#%&'()*+,-" name="description"> ? 1 "#%&'()*+,-">

GOED GEREGELD, MINDER GEREGEL

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GOED GEREGELD, MINDER GEREGEL"

Transcriptie

1 GOD GRGLD, MINDR GRGL ""##%"&'"(#))&*"+,"&-.#%"&"#,)#&"/"0%&1(.#*"+23/ :;<=94,>? 1

2 "#%&'()*+,- Inhoudsopgave Aanleiding Samenwerken in netwerken en regeldruk Het onderzoek Resultaten, conclusies en algemene lessen Bijlage I

3 ./ 0*"1,2&2") < I4 U23/V I4 =94 5A =558 23/X @4 @4 =94,>? I4 H GIP< 56 7I< 6G4< KCIBD<T 4G 23/WP <IB7 QIB4T 79< 45L IPX =94 =94 Q58L IP 7998KIB GI<79LI4LX %55879< J998 =558P:;8IBA< =94 23/T 23/WP 54<P<994X >9< IP @4 23/ IP C99L J998 5J =94 Q58L =558 =58J =94 QIB H998KIB 23/ P<I:;<I4L IP D- H9P @4 =94 @4 =94 FIB DH9J A5:GP 56 @4 =94 Q58L %558 = = H I4 23/ IP >IB 79< =94 [4 - 3,,'4256,7-.4 ;55A7P<GD L994 HIB I4 56 I4 I4 *55A7P<GD =94 =94 *55A7P<GD @4 %998I4 HIB @4 =94 I4 3

4 QIB4 ^ 55D 56 K9PIP ^ Q579< QIB 55D K8GIDK998 QIB4 = =94 KIB =94;G4 =I47< G =94 @4 8/ 9*:,"4,7;,"-2"-",<4,7;,"-,"-7,),1&7%;- =,<4,7;'*:,"4,7;2")-7"&:-5,%)& =94 GI< =94 9C I4 @4 QIB4 I4 #99P< OV //% MV KIB 99469D U&))(V 5A _V %998499P< QIB4 5A =558 =94 =I47< =99D 6C99<P =I9 P<8G:<GG8X 79< QIB =94 O X =94 Q5W4 IP Q5 9CP CIBD<X @8 @4 KIB < IPa"#%"#"&"'('"))"&(*+',)"&"'-.//&0/1"'"'/2)/(("'.,'2&/%)"1,#*"0%*33"4+5*+"'"' +"6*''"'7X J 7I< QIB4 I4 C J 23/WP @4 H587< 99469D = (/9*,)",9#/&"'5*",)5,''*"#."&%/'5"'6*3'5//&."&(9*))"'5"./&1"'.,'&"),#*"( %*3.//&%"")54*#:*((")*'+.,'*';/&1,#*"-4*#./"&"'.,'+"6,1"')*30"2&/3"9#"'"' O 4

5 - - B,%6,-+7-4,7;,"-2"-,,"-",<4,7;- 1I< IP 79< IP = D =94 8:*90"5 2&/%)"1(7? X %9< QIB [[4 5A @4 @4 =94 KIB >94< IP P<8G:<GG8 5J 994 FIB 5A IP 5J FIB D5J< a"#."&%*'5"' /; 5")"'.,' *';/&1,#*"- 1*55")"'-,9#*.*#"*#"' "' 9/12"#"'#*"( 5//& (/"."&"*'" /&+,'*(,#*"( /; 2&/;"((*/',)( /1 (,1"' ""' /4#9/1" #" %":"&0(#"))*+"' 5*" +""'.,' 5" /&+,'*(,#*"( /; 2&/;"((*/',)(,;6/'5"&)*30#/#(#,'50,'%&"'+"'hX H9< QIB /")/."&""'(#"11*'+F =94 = D"#,,'#,)5"")'"1"&(*'"#'"#:"&0c 1I< KCIBD< 79< 9:;< =558 IPX +5< 79< 994<9C D94 JI4 5A FIB 994<9C IP &,,+.),0c =94 P<994 FIB I4 5A I4 56 ;G4 %I< 794 =558 [[4 =94 QIB4 =IBA =94 U-ICH987i\85=94TMNNjV _ c M _ 5

6 C"&,'#://&5")*30"*5 '"1"' =558 H/';)*9#"','#"&"' IP 4557Q99DT =558 IP G"+*#*1,#*" %":"&0"' = L=C9D H94< I4 =558 >4''"' 0*"6"'.,' 5" 34*(#" '"#:"&0(#&49#44& "' I4 =94 @4 QIB4T KIB7899L< 994 =94 H587< C/ D,<-"&,76,;---,- F,"<7*1,- +7**)- G25- #,<- "&,76,;- 4*'- HI(- 4,1;,- 4256,- ;%"","- &,- ),:,,"<,-,"- &,- 67)7)*"2'*<2,'-6-,JJ2F2K"<-:),125;-'*:,"4,7;,"-+7-,,"-;2"&-J-),62"LM/--- @4 KIB )94 =5C7994 5J @AAI:IS4< I4 +*"- &,- 67)'<7%F<%%7- O- "*:,125;- #,<- G25&7*),"- **"- (1''2"),"- +7- P42F;,&- (7G1,:'QN-6*1-<,",:,"-,"-7,),1&7%;-6*1-+,7:2"&,7,"/- R7<7*5,F<- GI< @ J =94 @4 QIB4 23/WPX.4 HIB "4 I4 MM 6

7 Wat doet je organisatie? Wat houdt je werk precies in? rvaringen met samenwerken? Wat verwacht je van een professional in het CJG? Belemmeringen, schotten? IDAAL? Met wie werk je samen, hoe, waarom? Wie overziet de hele keten? Hoe wordt doorverwezen? Onderlinge communicatie? Waar zit de Regeldruk? bureaucratie? I*+44&J a)94=9c 56 1I<=9Ch m X IP =94GI< J I4 6C99<P =94 =94 IP @4 5J D =558 @4 I4 IP = =94 S/ T,'%1<*<,"U-F"F1%'2,'-,"-*1),:,",-1,'',"-- %I< ;55A7P<GD =94 @4 =94 23/ >IB %998499P< HIB 994P<G8I4L 5D HIB 79< 5J m 7

8 I4 IP B",1(%"<,"-,"-(1''2"),"- >IB =94 45L L994X %9< j @4 ^ ^ =94 I4 "#%&'(%)%#(*+*#,-#.//&00(% 8K& :/&5# :") 5"+")*30 +"(*+',)""&5 "' /2+"2,0#L M"1""'#"' :*))"' '*"# /&"' 5,# 2&/9"'#.,'5"(*+',)"&*'+5*"%*35"OPQR( S 0/1#5,,&:/&5#/2+")/(#-6":*))"'5,#"#HTM :"&0#< K' 5".&,,+ *(F /."& /"."") 0*'5"&"' "' +"6*''"' +,,# "#U K& *( +""' 54*5")*30 /."&6*9#-//0'*"#.,'"#+""'&"9#(#&""0(',,&2,&#*94)*"&"4)2."&)"'"&(+,,#<7 V,',+"& 5A @4 H587<X 23/WP 45L =99D QIB @4 H9< QIB U45LV L994 5J H587< @4 J99D =94 =558 23/ @4 Q59CP H587< @4 /99< =94 5A =94 QIB4 5A =94 g 8

9 -99D 7I:;<KIB I4 23/ Q579< QIB k L H998I4 @4 1&2(*322(%2#%&'(4(%(%2*&4*(%5&%63'/-334*'&% 8W*35"""&(#"(*+',)"'*('*"1,'5"9#."&,'#://&5")*30/15"(*#4,#*".,(##"2,00"'"'2,( )/(#"),#"',)("&*"#(+"5,,':/&5#:,#"9#")2#.//&"#+"6*'7< 8X"+"."'")0,,&'/+(#""5(5""#",,&5,22")5//&7< Y&/;"((*/',)(HTM9,(4(/."&)" I4 @4 KIB =94 \9D CP (%8.4-(%.%5.'-.(%-(9(2/4((09&&4(:&&0* 8Y&/;"((*/',)(4*#."&(9*))"'5"/&+,'*(,#*"(.*'5"'"#),(#*+/1")0,,&,,'#"(2&"0"',)( *"#('*"#+/"5+,,#<7 Y&/9"(&"+*(("4&HTM -99D 9CP 9AP6899D 56 = KIB 9CP 55D 9CP '58L =558 P:;5CI4L =558 I4 =

10 ;((%/&22(%-&&%9.-9#,9(6.(<*(5&%-(='#>%* 8Z'5,'0( /'5"&(#"4'*'+.,' "# +"6*'(([(#""1 5//& 1,,#(9,22")*30 :"&0- )""&2)*9#- 2/)*#*"- 9&*(*(/2.,'+ "' W4&",4 T"4+56/&+ )40#" "# '*"# /1 ""' *'#"+&,)",,'2,0 #" /&+,'*("&"'< *# 2&/%)""1 0,' )*++"',,' ""' %"2"&0#,,'%/5 *' 5" &"+*/ /; :,9#)*3(#"' :,,&5//& 5" 4)2 '*"# ('") +"'/"+ 0,' (#,&#"'< \/1(./)5/"# ""' 9,(4( //0 '*"#,,' 5" 9&*#"&*,:,,&5//&5"4)2'*"#+"(#,&#0,':/&5"'7< T"4+54)2."&)"'"& 8"."&(9*))"'5"&"+")*'+"'"'/&+,'*(,#*"(6*3'9/12)"]+"/&+,'*(""&5<"."&,'5"&*'+"'.,'1"'("')"."')/2"','5"&("'()4*#"'.,,0'*"#,,'%*3/"5"6/&+*(+"/&+,'*(""&5<" &"+")*'+"'6*3'+"&*9#/2/&+,'*(,#*"("'%"""&(%,,&"*5-1,,&'*"#/21"'("'<7 Q",1)"*5"&T"4+56/&+ - )CP :9PGP Q5G 55D )CP 7I< 56 P<GI< H998 55D %G8A IP 457IL 5J "8 IP =99D Q579< -99D =94 =94 =94 8"%"3"+"'*'+.,'(/11*+"+"1""'#")*30"5*"'(#"'*('*"#./)5/"'5"<H)*^'#"'./")"'6*9 ""''411"&*'2),,#(.,'""'1"'(<7 V/"5"& 8_';/&1,#*"',,&9)*^'#"'*(.,,0+"%&"00*+"''*"#+/"5+"9/`&5*'""&5/;,;+"(#"15<Z/0,)( 1"'("' (,1"' *' aa' +"%/4: 6*##"'- %"#"0"'# '/+ '*"# 5,# 6" ")0,,& 0"''"' "' 5,,5:"&0")*30(,1"':"&0"'<7 V"5":"&0"&(/9*,)"5*"'(# +89I4 @4 I4 '58L =558 @4 10

11 -99D H B%<.4:&*#(5(42*4(00#%*322(%/4.<(22#.%&'2 8K&*(.,,0+""'/;+"%&"00*+"9/114'*9,#*"#4(("'%"#&/00"'4)2."&)"'"&(/'5"&)*'+< Y&/9"(&"+*(("4&HTM7 '58L 79< -99D H998 QI:; 994 ;5G7< @4 =94GI< C(4*4.38(%(%2&:(%8(40#% 8\,1"':"&0*'+ #4(("' /&+,'*(,#*"( 0,' ""' 0'")24'# 6*3',)( "& 9/';)*9#"&"'5" /25&,9#"' 6*3'.,'4*#."&(9*))"'5",;5")*'+"' /; *'(#"))*'+"'< *# *(.,,0 "# +".,) %*3 +"6*''"' 1"# 1""&./45*+"2&/%)"1,#*"0<K"'(94)54)2."&)"'"&0,'%*3.//&%"")5""'+"""),'5"&5/") 1"# ""' 9)*^'# "%%"' 5,' 5" /2./"5/'5"&(#"4'"&< \/1( (#,+'""&# 5,' ""' +"6,1"')*30",,'2,0/;""'+"6,1"')*302),'<7 V,',+"& 8Q4(("' 4)2."&)"'"&( /'5"&)*'+ "' #4(("' 4)2."&)"'"& "' 9)*^'#"' /'#%&""0# (/1(."&#&/4:"' *' ")0,,&( "]2"&#*(" "',,'2,0< Z1 /2 5" 5"(04'5*+"*5.,' 5",'5"& #"."&#&/4:"'*(""')""&2&/9"(<7 Y&/9"(&"+*(("4&HTM 099< 994 QIB4 9CP IP =94 :9PGP I4 79< Q579< -99D 5J "72F#<,"-+*"-#,<-",<4,7;-- <IB7 =899L<X %9< 9C =94 78GDX IP I4 5J =I9 @4 11

12 7I< 55D 994X.4 HIB I48I:;<I4L %998GI< KCIBD< 79< IP IP 9:;< < =94 I Q9C 9C <IB7 457IL QIB4 5J QIB4T 55D =94 P<GG8<X, J C f X GI<79LI4L IP 5J Q5 I4 79< 5A IP 5A <5< 4G @:;< rnj T*"&+74**7&,"-+7-7,),1*7:,-'*:,"4,7;2") D94 9CP =5C7994 IP <9C ON X J 7I< 49 L994 P<99< <55C I4 =58J =94 J9<8IY 9 Zoals genoemd in hoofdstuk In de bijlage is de matrix uitgebreid uitgelegd. 12

13 V251*), =,<4,7;-*1'-)+,7"*"F,+7:- 9CP =558 =94 I4 H587< @ D =94 8:*90"5 2&/%)"1(7 9CP 5A [[4 [[4 6C94 9CP %558 IP "8 IP =94 Q59CP 5J @4 I4 6C99<P =94 =94 =94 IP =94 5A A J998 55D =94 =94 6C99<P =94 H998I4 QIB H587< 79< ;IB Q5G 56 QIB I4 \,1"':"&0"'%*''"'""''"#:"&0*("#."&%*'5"'/;5")"'.,'*';/&1,#*"-1*55")"'-,9#*.*#"*#"'"' 9/12"#"'#*"(.,'1*'(#"'(5&*"(/"."&"*'"/&+,'*(,#*"(/1(,1"'""'/4#9/1"#"%":"&0(#"))*+"'5*" +""'.,'5"/&+,'*(,#*"(,;6/'5"&)*30#/#(#,'50,'%&"'+"' b<<5*#%"#"0"'#.//&/&+,'*(,#*"(5,#'*"#4'"*+"'-1,,&*'5"""&(#"2),,#(5"2&"(#,#*".,'"# '"#:"&0:,,&*'6*32,&#*9*2"&"':/&5#%"//&5"")5< 13

14 )CP H587< D94 7I< 56 J 9A IPT =94 P< IP 9:;< @4 5A L855<T Het network-governanceperspectief Tabel 17.2 Drie vormen van network governance (bron: Provan & Kenis, 2008) Netwerk governance Visualisatie Zelfregulerend Zelfsturend Netwerk netwernetwertieve organisatie Leiderorganisatie- Lead Organisatie Netwerk administra- Organisatie Administratie(NAO) (NAO) 301 Lead Organization NAO Principe Geen administratieve Administratieve en toegewezen en entiteit, participatie in entiteit (en netwerk- aparte entiteit is netwerkmanagement manager) is een be- gecreëerd om het door alle partijen langrijke netwerkpartij netwerk te managen die ook een rol heeft in het primaire proces Het zelfregulerend netwerk is de eenvoudigste governancevorm. Deze vorm bestaat uit verschillende organisaties die op een collectieve manier samenwerken maar geen afzonderlijke besturingseenheid hebben. OO De besturing van gemeenschappelijke 794 activiteiten berust =558 helemaal [[4 bij de netwerkleden,558 zelf. In deze vorm =94 zijn het alle netwerkdeelnemers die alle besluiten nemen en alle netwerkactiviteiten managen. r bestaat geen afzonderlijke administratieve entiteit, maar OM X onder omstandigheden is het zo dat een subset van netwerkleden een aantal netwerkactiviteiten ontplooit. Het voordeel van deze vorm is dat er een hoge mate van participatie bestaat, dat de netwerkleden een hoge mate van betrokkenheid tonen en dat een dergelijke structuur zich gemakkelijk vormt. Het nadeel van een dergelijke vorm is dat het inefficiënt is. Iedereen communiceert OO met iedereen over alles, het vinden van een consensus kan moeilijk zijn en OM netwerk heeft geen gezicht naar de buitenwereld toe. Het leiderorganisatienetwerk is een gebruikelijke vorm, waarin het gaat om verticale relaties tussen afnemers en aanbieders of tussen subsidiërende en ontvangende organisaties. In een leiderorganisatienetwerk delen alle leden in zekere mate een gemeenschappelijke doelstelling en is er in zekere mate sprake 14

15 T*"&+74**7&,"-+7-,JJ2F2K"<,-2"72F#<2")-+*"-,,"-",<4,7;-- D94 9CP IP =5C <9C O_ 5A 54P 9CP 8"# %"#"& "' ('"))"& (*+',)"&"'-.//&0/1"' "' /2)/(("'.,' 2&/%)"1,#*"0 %*3 3"4+5*+"' "' +"6*''"'7V 9CP I4 Om T KIB 4998 O`X @4 QIB PT 56 9P P<994 %I< QIB4 =94 :CIS4< P<994X.P u u = L 79< 9G<5J9<IP:; QIB4X %998GI< =5CL< u u Om 15

16 u CP =558 H/`2"&,#*" HIC IP 5J J998 55D IP = DX KIB 7899L=C9D =558 @4 =94 =94 QI:; u J9<8IY IP 79< K8GIDK998 IP 5J 5A 994 IP =5C7994X % u.p

17 L994X J9<8IY Oj Og @4 QIB PT 56 9P P<994 %I< QIB4 Oj Og 17

18 "#%&'("()( *+,-. /,0%"'%*"( #9664<=AB4=<( *>>C=734A;>3=4( 89:?4;>3=4( ' ( "# %&%%'(%)* +)%,-"' %&%%'(%'./0/1234/51/36122/0/7.# )+"'8U"(8%U %',+)*%UU8)'"KU +)'R)&C%VR%' %H8' 89 6/: ;00/ /<:/47/ 6122/0/7 4/=/7175 A?2;: >/: BC A?457/:D/4= H1I7/45/7?/517;7F1J7G K;;:2/D/:2/9;6/7D/4=175:?/G L2/7=MN#;;7O41N;FPQG H1I7 2/ N/4;7:D??42/01I=>/2/7 5/4/5/02M1I=0;F>:/7/7F?701F:/7G ""##%&#'()*+##,-#%'#.#%#'#% -##"% //% 0#)% 1/.2.(+#,"#&% +("&#.% 0#)%3,()(1("4%-/)%*.%./'#%'#)%/""#% (,&/*./)*#.% #% +("&#.% 0#)% 5(#67#% &#'//6)% 8#%3/,)#,.%'(#)#%+((,%+((,%99%:% '#.#% 5#.10*65//,%.)#""#% +((,% 0#)%#);#,6% H1I7 ;00/ 7??2A;=/01I=/ 6/79/7 /7 89 /4 //7 O;99/72 ;;7M?2 M1I 2/ M/>?/:/7N;72/F01J7:/7G WXY N;7 6/2/D/4=/49 39?F1;0/ =;;4:?O?42/G R4;;5: 2/ 17:/47/ N/42/0175 N;7 6122/0/7 M1I ;;7 >/: //F:1/ /7 /1F1J7: N;7 >/: BCSA?457/:D/4=G H1I72/17;7F1J75?/2N/42//02G H1I72/N/49F>100/72/ 17;7F1/417599:4?6/77;;4 2/A/02/5/A177/7>/02/4/7 9;6/7>;75/72G H1::/7 2/?N/45;75/7 2/ //F:1/ /7 /1F1J7: 17 /0=;;4G T?/ 19 2/ 2/ M/:4?==/7 T?/ 19 2/ 9;6/7D/4= /4 M1I 2/ M/:4?==/7 O;4:1I/7 24;;5N0;= N??4 2/ M/9:/2175 /7 N/42/0175N;76122/0/7G T//:>/:6;7;5/6/7:A1F> 5/F?661:://42;;72/ <,%*.%##%*#2;%3"/%'//,%-#% 3,(1#.,#&*..#2,.%0#55#%0*#,%*#)% #10)%(+#,%'##&#3,//)=% +/%-*#%+/%-#%&#'##)#=% 89 /4 M1I 2/ M/:4?==/7 O;4:1I/7 24;;5N0;= N??4 >/: BCS A?457/:D/4=G.1IN# 6//4D;;42/ N;7 >/: BCS A?457/:D/4=Z :/5/6?/:=?6175 ;;7 D/79/7 /7 M/>?/:/7 N;7 O4?/991?7;09 18

19 89/49O4;=/N;79;6/7D/4=175 H1I72/O4?/991?7;09N?02?/72/ 5/9F>??02G <,%C*7%;#"%.*&/"#4%'//,% 3,(B#..*(/".%0(2-#%(&%)#%+##"%.*&/"#%5*7%C*10C#"B%('-/)%C#% 0/-#"*&.+#,"#&#%C*7=% D6%+*-%-/)%-#%3,(B#..*(/".%-#%,(-#)/B#"&#.3,#66#%'##,%C#"B% C(2-#%'(#)#%2*)+(#,#4%#,%6('#% 5,##-% <,%*.%'##,%.10("*&%(+#,%1/.2.,#&*#% (-*&4%7#%'(#)%##%&(#-#% *.10/))*&%62#%'/6#% 3,(B#..*(/".%'(#)#%#10)%&#),/*-% ;(,-#%(3%0#)%5#.3,##65//,%'/6#% +/%C(,&#%5*7%-#%(2-#,.%% *&/"#,*&F%.)(3%-//,%+##"%##,&*#% *%#%*%&#.3,#66#%+(#,#%'#)% (2-#,.% *&/"#%C*7%(+#,%0#)%/"&#'##%)#% "//)%(3&#3/6)4%;#%'(#)#%'##,% 3,#+#)*#B%;#,6#4%5*7+((,5##"-%-#% "*7%+/%0#)%1(.2")/)*#52,#/2% -((,),#66#=%G((,6('#%+/% 2/ M/:4?==/7 H1I7 /4?45;719;:1/4/5/09 21/ //7 9?/O/0/?N/45; >/: 4;;2O0/5/7 N;7 //7 //7 ;72/4/?45;719;:1///70?519F>/9:;OG 8#%,(2)#% *.% 2% "/.)*&#,% -/% +,(#&#,F%2"-#%"*7%6/%(&%;#"%.*&/"#% *5,#&#4% '//,% -/% +*/% ##% /-#,% (B% +*/% 3/3*#,;#,64% -#% -,#'3#"% *.% 0(&#,% <,% C*7% H% (+#,"#&&#% ;//,% IJ% 3"2.% #% IJ% '*% 5#.3,#6*&#% 3"//).+*-#K% +//6%/".%##%#9),/%"//&%% (3%#"6//,%62#%//."2*)#%?#% '(#)% *#)% (3% 0#)% 1/.2.% (+#,"#&% ;/10)#4% '//,% C#"B% //%-#%."/&%&//=% <,% C*7% ((6% (&% ##% //)/"% /-#,#% (+#,"#&&#4% '#)% &,()#-##".%-#%C#"B-#%'#.#% D6% &/% *#)% C*))#% ;/10)#% (3% ##% 1/.2.(+#,"#&% ('% 3,(5"#'#%)#%5#.3,#6#% 89 /4?72/40175 N/49F>100/72/?45;719;:1/9G N/4D;F>:M1IF?701F:/4/72/?O24;F>:/7G N#%C*7%5#;2.)#,%'#)%#"6//,% &//%./'#;#,6#4%'#.#% #'#%'##,% +#,/);((,-#"*760#*-%?#%"##,)%;#"%+/%0#)%./'#;#,6#4%#"6//,% ()'(#)#%*.%0##"%#,&%&(#-4% '//,%7#%'(#)%;#"%(3%7#%#*&#%.)(#"%5"*7+#%C*))#% G((,%-#%.*&/"##,-#,.%*.%0#)% '(#*"*76#,%&#;(,-#4%-#% //'#"-B(,'2"*#,#%C*7%)(10% #10)%##%-,#'3#"% N#%;(,-#%*#)%C(%.#"% 2*)&#(-*&-%+((,%0#)% 1/.2.(+#,"#&4%)#,;*7"%)(10% 0##"%+##"%1"*#)#%OGP%C*7=%%<% ;#%5,#&#%((6%*#)%C(%.#"% C#"B%*#).%*% Q<<%0/&)%#,%.(;*#.(%##% 5##)7#%5*74%)#,;*7"%HR:%+/%-#% +##"3"#&#,.%##%5#3#,6*&% 0##B)K% 8#%1(.2"#)#%C*7%'(#%+/% 19

20 3,(5"#'#%-((,%(2-#,.%+##"%5#)#,%)#% 5#),#66#=% Q//).10/33#"*76%;#,6%;(,-)%.)##-.% '##,%//%5/-#%&#"#&-4% 5*7+((,5##"-%'#)%HS &#.3,#66#'(-#"=%% T,*+/1U%5"*7B)%##%"/.)*&%#% 6;#).5//,%32)4%#,%;(,-)%(&%.)##-.%&#C#&-%-/)%7#%&##% *B(,'/)*#%'/&%-#"#=% ##%6*-+("&#-%52-&#)%#%&##% B*/1*#"#%.10())#%'##,=% 8#%G#,;*7.*-#9%C(2%##%02"3'*--#"% '(#)#%C*7%+((,%3,(B#..*(/".4%-/)% *.%2%*#)%C(=% ")*7-%./'#%'#)%-#%(2-#,.% (+#,"#&&#=% <,%;(,-)%+##"%(+#,%(2-#,.%&#3,//)%*% 3"//).%+/%'#)= B# C%VR8%'%' %H8''%' H1I7 ;00/ :PO/7 F01J7:/7 5/[2/7:11F//42 /7 A/ N1; >/: BCSA?457/:D/4= 5/>?0O/7D?42/7G 89 D/0=/ F01J7:/7 D/0 /7 71/: 17 ;;76/4=175 =?6/7 N??4 M/9O4/=/7 17 >/: 89 >/: 2/ M/9:/ 6;71/4?6 2/ F01J7: N/42/4 :/ D6% ##'% *#).% '##% //,% 0#)% 1/.2.(+#,"#&% V/".% 0#)% /"% -((,% &//)W% (3% 0#)% '('#)% -/)% 0#)% *#)%&(#-%"((3)% L#)%*.%*#)%0/-*&%('%*#).%;//,% 7#% C#"B% '##% C*)% +*/% ##% /-#,% (+#,% )#% 5,#&#4% 0#)% *.% );##-#0/-.*B(,'/)*#=% DB(,'/)*#% '(#)% 6(,)% #% &#'/66#"*76% &#-##"-% 62#% ;(,-#=% % /""#%(+#,"#&&#% L#)%1/.2.(+#,"#&%*.%*#)% B"#9*5#"4%#,%*.%&##% +#,),(2;#%*%#"6//,4%0#)% ;(,-)%62.)'/)*&%*%.)/-% &#0(2-#%% P?A%0##B)%C(+##"%6,*)*#6% &#6,#&#%-/)%C#%0##"%.#"%*% -#%+#,-#-*&*&%.10*#)#% <,%'(#)%##%+/&#)%C*7% ;//,%7#%/".%+#,3"##&62-*&#% 7#%#.)/B#))#%.)(67#%//%-((,% 62)%&#+#% <,%'(#)%+#,),(2;#%C*7%-/)% 0#)%&(#-%6(')%/".%0#)%V-#% 1/.2.W%*.%-((,&#&#+#% /'#;#,6#%'#)%/-#,#% 02"3+#,"##,.%*.%#,&% /B0/6#"*76%+/%-#%3#,.((%%% 2/ N??4?72/49:/02/ N;7 >/: BCSA?457/:D/4= ;;7 M1I >/: 5/24;5N;72/F01J7:/7G 89>/:A?457/:D/4=5/6;==/01I= :?/5;7=/01I=N??4F01J7:/7G 2/ 4/5/09 /7 :?/5;75 :/ =41I5/7:?:>/:7/:D/4=;;7M1I >/: 0/N/7 N;7 2/ 6/79/7 21/ 89/4M1IN/49F>100/72/:PO/7F01J7:/7 24;;5N0;= N??4 >/: BCS A?457/:D/4=G H1I7 2/ F01J7:/7 X(-%-#%)/B#"%'#)%-#%1"*#)%*.% 3(32"/*,=%% D6% '//6% ##% 6#,.)5(('% '#)% +*.*)#6//,)7#.% +/% *#-#,##% 20

Start werkzaamheden Zorgeloos Wonen

Start werkzaamheden Zorgeloos Wonen jl PAGINA 2012 1 I S wz Zl W Mlw Uw R wj Pl D G Sppy Uw w cl E l w E jp z. W w. I z pl. S wz Zl W Zl lz wc Zl W jp w w. Il c w wj. D w Zl W, w w wwz, c, w zj pl 2 jl zj wz lw Kwll 87 89, z z zc. D w w

Nadere informatie

groep4 Thema 4 week 1 taalboek

groep4 Thema 4 week 1 taalboek T 4 w 1 Tl gp4 cif lb Di i vi v Tl cif v cil cl. I bl z pig g. G Eucif/Ryl Jgbl H ccp, ll, lu wv z ii gblv. Mlbg 1 u 2015 Ni ui z uigv g w vvlvuig /f pb g il v u, fpi, icfil f p wl wz z vfg cifl ig v uigv.

Nadere informatie

TEBERDEMEI Het relatieblad van Severinus

TEBERDEMEI Het relatieblad van Severinus TEBERDEMEI H b S 2014 D S K 2014 V j S K. O j z fc, p jj. Scjf : S K 2014 p j 20 p z 21 j.. BIJZONDER IN SAMENLEVEN Op z j f p. D c j zj j z. D zj z cë S. Hf f z c? D f z c p. Z f-, -, p-, b- p z. M j

Nadere informatie

jaargang 4 I nummer 4 Specia jubile editie IN DIT Intervi Prijsvra

jaargang 4 I nummer 4 Specia jubile editie IN DIT Intervi Prijsvra j 4 I 4 Sci l jil ii! ER: M M U N IN DIT Ii O Pij V I S c i l i i V li ijz ii W i Hj Dz i lij lli i z zi A Bi O 9 2012 40 j l ij z ii E ijz ijll, i ijz c i V z i ij i l A ili ii z l i W f i i l ii jili

Nadere informatie

Start werkzaamheden Zorgeloos Wonen

Start werkzaamheden Zorgeloos Wonen jl PAGINA 2012 1 I S kz Zl W Ml Uv R jk Pl Pk Sppy U cl E vll Lj v D Pk. W. I z v pl v v v. I p v jp v. S kz Zl W Zl v k lz c Zl W jp v v. Il k v cv k jk. D v v Zl W, v v kz k v, c, zj pl 2 jl zj kz l

Nadere informatie

integraal DE VTDV bouwen Duurzaam bouwen Gericht bouwen Gebruiks BOUWAWARDS aanpasbaar bouwen Bouwen Bevorderen de kennis over integraal

integraal DE VTDV bouwen Duurzaam bouwen Gericht bouwen Gebruiks BOUWAWARDS aanpasbaar bouwen Bouwen Bevorderen de kennis over integraal i i i Of - ij i i i i i i ii i ië i i - ii f i i ii i i ff i f i ii ii M i i i ii i i i i i Gi i i i G i 1 ij i iëi i, i ii: ij i ii ij i i i i i 2 I ij i i i i ii i (i f y, ) i i (i y- i ii) i i i i i

Nadere informatie

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W +

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + D o e l m a t i g h e i d s t o e t s v o o r g e b i e d e n w a a r v o o r g e e n b o d e m b e h e e r p l a n i s v a s t g e s

Nadere informatie

!" # " $ % &&&$ " $ '( '( ) * + +,( - ). / "! 0 10 &.2 ( ). ( ) * +. *. $ $ $ * 0 $ 3

! # $ % &&&$ $ '( '( ) * + +,( - ). / ! 0 10 &.2 ( ). ( ) * +. *. $ $ $ * 0 $ 3 !"#"$ % &&&$"$ '('( )*+ +,(-). /"! 010&.2().()*+.*. $$$*0$ 3 %(,!"" # $$ $$ $$ $$ $ % & '( ($ %$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

Nadere informatie

Drukkerij Van de Sande Ambachtshof 1, 2632 BB Nootdorp

Drukkerij Van de Sande Ambachtshof 1, 2632 BB Nootdorp Dij V S Amcf, 2632 BB N Dij V S - SD - S Pi - Bc.l Hii - Iiw - H Cll - D Ec - Fmiliijf - Mw 200 Amcf - T mi - Omij - Gmlij cii Dllli Aciii - P P: w,, wii - P: iil,, i, l - Af P: ij, ill, w, c, zi Oz l

Nadere informatie

Roele De Vries Recycling

Roele De Vries Recycling Vj 11 fb 2011 f O 2011 Sc j jb f Mééj f Mééj 2010: R D V Rcyc E (1991): H B Ccë bj Db f/ez C 2011 f O 2011 3 D zj j, z 1992 b c f f z é bjf H f O c z bjf H zj z cc bj c c zj D jz bb c fj jy z b j z, bf

Nadere informatie

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s O p le i d i n g: M a s t e r P u b l i c M a n a g e m e n

Nadere informatie

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m I b u w k k p l t H I C 6 4 4 0 3 X G l v r s t d z h d l d g t l z! B s t k l t, D k u v r h t k p v -p r d Bu c kt W h p d t u d b s t r s u l t t v r k r p r d u c t, d t v r v r d g d s m t d l l r

Nadere informatie

Versoberen verlichting. Waar gaat het licht s nachts uit en per wanneer?

Versoberen verlichting. Waar gaat het licht s nachts uit en per wanneer? b ii i i p? I Iii 5 4 i zi 6 i 8 i 1 i i 12 i 14 i Zi 16 i Z D 18 i Zi 2 2 i b ii 3 ii iii i Iii iii i i Ui 21. 5. Ui 23. 5. D izii i i i Ji 213 Ji 213 A 213 pb 213 i i i i p z i bi b b. D z i ii p. i

Nadere informatie

Het relatieblad van Severinus

Het relatieblad van Severinus H lil v Svi OKTOBER 2015 TEBERDE Pil Dz Svi v i-ff Di 3 p 2015 l v pil Dz Svi D p All pij ij l ij i-ffij i Ai A v PPipi vl Hy S Mj p Cl Ji Dlij v ij pilj pil Svi BIJZONDER IN SAMENLEVEN N l F C R v B i

Nadere informatie

HISTORISCH ONDERZOEK BESTEMMINGSPLAN NOORD, ZUID EN KLEINE KERNEN

HISTORISCH ONDERZOEK BESTEMMINGSPLAN NOORD, ZUID EN KLEINE KERNEN HIOICH ONEZOE EEINGPN NOO, ZUI EN EINE ENEN fli, mili & mm ll: I.... v Hij ppmm: IE m: m Ihpv. Ilii.... civ.... lm lciv.... mp hyli.... lm mlii.... lii p li.... lm, Hiich m (H-).... il-n.... Pij.... ij

Nadere informatie

Engelend Doeboek. a a. Cathelijne Filippo & Jeannette Post. palaysia. engelenweetjes, activiteiten en knutsels voor meer zelfvertrouwen en plezier

Engelend Doeboek. a a. Cathelijne Filippo & Jeannette Post. palaysia. engelenweetjes, activiteiten en knutsels voor meer zelfvertrouwen en plezier Eg D gw, c u fuw p C Fpp & J P py www.g. Cpyg 2015 C Fpp & J P D ug Py Puc, A, www.py. Ec & wp: E Hg F: Mu D, u g fg: pg. 71 Egw - F P, pg. 14 S RuR, pg. 10 Mu CNG Wp, pg. 18 Sy Pu80 Wp, pg. 8, 12, 19,

Nadere informatie

De kracht van het. PensioenLab. Formuleboek 2012-2014

De kracht van het. PensioenLab. Formuleboek 2012-2014 D Pi Ful 2012-2014 PNIN 2014 wwwill Pi i iiii CNV J FNV J VCP Yu Pil i wi PiFi FVP I w z 60 j ili ui l u w ull i w ii i l i l u D iz Pi z l il l u Pi wil u w i iiii? K wwwill ()ii M il : PGGM yu M D Nl

Nadere informatie

Op een dag...was er hagelslag!

Op een dag...was er hagelslag! O w hll W w jij hll L E S 1 Rcl uc, u DE GESCIEDENIS VAN AGELSLAG i hll u b lll i Vi i i uw I 1890 bi hij i A hl i chcl w I 1892 w zij z P b Tw j l, i 1894, w zij w z G b I j VENZ fi D Vi EN Z I 1904 w

Nadere informatie

!"#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/

!#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/ !"#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/!"#$% &'()*+,*-.*(/ !"#$%&''()$((#$*&++,$(#$((#$(-+.(--/ !"""#$%"&'(()*"))%"+',,-")%"))%").,/)..0 !!"#$%&''()$ ((#$*&++,$(# ((#$(-+.(--/!"#$% &'()*+,*-.*(/ 0++*++%+++++1++$++$++2

Nadere informatie

Handleiding Onderzoek in Beweging

Handleiding Onderzoek in Beweging Laura Tamassia Goele Cornelissen Fien Depaepe Maarten Simons Thomas Storme Kristof Van de Keere Stephanie Vervaet Handleiding Onderzoek in Beweging Voor lerarenopleiders Onderzoek in Beweging "#$%&'(%($*$%'+,'.($/'0'($

Nadere informatie

Partij Voor Nederland

Partij Voor Nederland ! " # $ $ % " & " " '"( " " " ) "" "!!"!!##$ "%"& $'&&()) $#)! $$) #!! *+!,$#'& $ $&, #$-.&#,,$ 2 / * """ * " " " " * " + " &, " & & " & " & " ""-". 0 "/ 0 " / 0 - " & De Programmacommissie 3 .1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Nulsituatie grondwater in Hollandse Delta

Nulsituatie grondwater in Hollandse Delta J 2008 cp b. z zj p zj f. Zj b j b b. VV 20 b 2006 2007 c bb. z b : B V p z zc c p b. - 2007 f pjc b. pjc b b. pjc, z p ( c). : pc b (p b ) f. b bj pb. pc ( bj c) j bj zj b c zj zj pc. cc j z pb. cp bb

Nadere informatie

catalogus 2013 Nederland Transistorstraat 80 1322 CH Almere tel. +31 (0)36 5471 640 fax +31 (0)36 5471 582 e-mail uitgeverij@intertaal.

catalogus 2013 Nederland Transistorstraat 80 1322 CH Almere tel. +31 (0)36 5471 640 fax +31 (0)36 5471 582 e-mail uitgeverij@intertaal. i z IU v l i, c i P i i R i v f I ic U l h i l i l i i v i i l l l zi c i i iv h v h i f R i h l l c l v h i iv iv lv ic i v l iv l i i P i l h h i i - v ll l I B i i U v h ic h ic h & i i v v l f i i

Nadere informatie

e-learning Research Reeks Digitaal portfolio De hype voorbij of optimisme met grenzen?

e-learning Research Reeks Digitaal portfolio De hype voorbij of optimisme met grenzen? e-learning Research Reeks 6 Digitaal portfolio De hype voorbij of optimisme met grenzen? ! "#!!$$ %!"!"&''!!!"!"" '! () * +,,,* * -. $ /0 1 3 45 6 708!9:&#'9 ;9!!!# 7/%9,

Nadere informatie

Het relatieblad van Severinus

Het relatieblad van Severinus H lil Siu JUNI 2015 TEBERDE Aii Si l Ci Mi, Ki D Kli M, ill ii Bif W l ui, i u u l lië BIJZONDER IN SAMENLEVEN E l lië ui f i l D, i lf i ll lif l Z uffl i fli f, uj l H fi i l i, lui i l Ci Mi li l i

Nadere informatie

catalogus 2013 Nederland Transistorstraat 80 1322 CH Almere tel. +31 (0)36 5471 640 fax +31 (0)36 5471 582 e-mail uitgeverij@intertaal.

catalogus 2013 Nederland Transistorstraat 80 1322 CH Almere tel. +31 (0)36 5471 640 fax +31 (0)36 5471 582 e-mail uitgeverij@intertaal. i z IU v l i, c i P i i R i v f I ic U l h i l i l i i v i i l l l zi c i i iv h v h i f R i h l l c l v h i iv iv lv ic i v l iv l i i P i l h h i i - v ll l I B i i U v h ic h ic h & i i v v l f i i

Nadere informatie

Adres post code Soort monument Woonplaats

Adres post code Soort monument Woonplaats Monumenten Gemeente Oisterwijk Gemeentelijke monumentenlijst Adres post code Soort monument Woonplaats Baaneind 6 5059 AS boerderij Heukelom Heukelomseweg 29 5059 AJ boerderij Heukelom Heukelomseweg 34

Nadere informatie

)"#!$#! "+!! *$ %0"#" " "" )"&1$"#% ""#! )"&#! 3"$$$$ #!!#)!" $4#* "& $'*"#!!!$! * " "#"*!)"!)* "! ")!!%!""$#" "! ""! "!$ ;! *!//!* $<6!& &!$4#*!

)#!$#! +!! *$ %0#  )&1$#% #! )&#! 3$$$$ #!!#)! $4#* & $'*#!!!$! * #*!)!)* ! )!!%!$# ! ! !$ ;! *!//!* $<6!& &!$4#*! !!"#!## "$! ""%!#""#%&"$ '(") #!*%#$ '&*)")!# "!##"# )"#!$#! "+!! *$,-!&***$.// ##)!& %0"#" " "" )"&1$"#% ""#! )"&#! )"&&"#"2 $$, -&"")%!#!!*)"%!)!#"#&"$ 3"$$$$ #!!#)!" $4#* "& "*"")#!%#)#&"! "$!"!%#0"1$##!

Nadere informatie

0 (1 2 3 ' & ' 4 4 5+1 6

0 (1 2 3 ' & ' 4 4 5+1 6 !# $!# % & % ' ( ' )! 0 (1 2 3 ' & ' 0 7 6 '! & 4 (* + %!, &!-.(/! ' 4 4 5+1 6 % *! 38&04 9%+: ; 03+.)!)34) '7)8*7++38.

Nadere informatie

1+!! 13! 1! !!"#!!!!$% %!! ! & ' %! $% +!!! !!! (!!! !!)&!! ) * ) )+!! ), -! (. & / ! $% $!!// !! # $% %!!!! ! / /!! #&$0 $!!!!!

1+!! 13! 1! !!#!!!!$% %!! ! & ' %! $% +!!! !!! (!!! !!)&!! ) * ) )+!! ), -! (. & / ! $% $!!// !! # $% %!!!! ! / /!! #&$0 $!!!!! 1 "# % % ' ) ) * ) ) ), -. # #0 % % 1 12 1 13 1 % % % - 2 %.4# - % - % - " # " % %. % # #%' 4 55 4 55. % 7 "" 489 Colofon BRUGnieuws is een uitgave van de Vereniging Ontwikkelingshulp DE BRUG, bestemd

Nadere informatie

Pioniers in place making

Pioniers in place making Habi_deel_omslag lupi 5-3-2007 16:52 Pagina 1 Vernieuwend Ruimtegebruik Pioniers in place making Proeftuin IJburg Tineke Lupi Annemarijn Walberg Sako Musterd !"#$ %& '()*+, #'-.&/.. 0#'-.&/./ 12!3 4"""3!3

Nadere informatie

HISTORISCH ONDERZOEK BESTEMMINGSPLAN TIEL-WEST

HISTORISCH ONDERZOEK BESTEMMINGSPLAN TIEL-WEST HIOICH OZO IG I- fi, ii & : I.... v Hij : I : Ihv. Iii.... civ.... civ.... hyi.... ii.... ii i...., Hiich (H-).... Viii..... Vch ci..... Uiv z.... vi..... Vch ci..... Uiv z.... ihv..... Vch ci..... Uiv

Nadere informatie

!" ' ( #" '+ * ",!- 3", 3 %" ) &(

! ' ( # '+ * ,!- 3, 3 % ) &( ! !" #" % " &!" ' (!"! (!"#) * #" ' * ",!- "!. / 01!2!- "# "!! " #! "3. 4 "% 4 3 3", 3 3"! 1 #4'5 3 3"# 1 "'5. ( 3" 1 3" 6 3# 3"31 % %- 3"% 1 & %3 3"& 1 %* 3" 1 &3 3"( 1 & %" ) &( %"! %"# 7 8 &( -!!49.

Nadere informatie

$%%%&'$%'$&&( ) *++ &,"$ ''*++%"%%& -$'./" ' " " 0.$&"%$" ".1*+"..1*/ (

$%%%&'$%'$&&( ) *++ &,$ ''*++%%%& -$'./ '  0.$&%$ .1*+..1*/ ( !" # $%%%&'$%'$&&( ) *++ &,"$ ''*++%"%%& -$'./" ' " " 0.$&"%$" ".1*+"..1*/ ( ".&.$2130.$%$($* $ $..$ &.$.$*%1*" &(./. $4("."$"3 &*$%%&2(&.$ 1$$$50 6".1** $"0.$%$$' $*&77,( 1*$ "'-$ $'," %.'"/.$2,,%$&*$.$&&

Nadere informatie

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT Dit is een vereenvoudigde lijst met spijkerschrifttekens uit Mesopotamië. Deze lijst maakt het mogelijk de tijdens de workshop Graven om te Weten bestudeerde tablet te vertalen.

Nadere informatie

! " # # # # $% & ' ( ) *+,,

! # # # # $% & ' ( ) *+,, ## ##% & ' ( ) *+,, # % && #' () * + &,-.+/ 0 * -,. / 11 ) / 1, 0 10. 1 1( 2 - *.,+ 1,+ 2,+ 0.,+ (,+ (1 3,+ ( 4,* (0 )**,3 (( ),4 (5 6,4 (7 %,/ (8 ),/ (9 ),0 5,1-3. &,2 01,2 0 2, *,,2 00 *+ 0( : ** 0(1

Nadere informatie

DE MOOISTE WOONWINKEL

DE MOOISTE WOONWINKEL COLLECTIEKRANT OKTOBER 5 - CARRE WONEN EN SLAPEN B.V. Th j h! DE MOOISTE WOONWINKEL C w g wj. B Mch z +. Lv v fw, pg, z,. D zw ch. Afg: 8789 c. 99,-.. W Cy. Lv v fg. Tv w gj. 55 c. 599,-.. Ef Cy. M. Lv

Nadere informatie

Teams per klassegroep Regiocompetitie Noordoost Voorjaar 2016

Teams per klassegroep Regiocompetitie Noordoost Voorjaar 2016 0103 3e kl Za Mi Gemengd 17+ (DE-HE-GD-DD-HD) A.T.C. Emelwerth 1 8302 AX Overijssel 0104 4e kl Za Mi Gemengd 17+ (DE-HE-GD-DD-HD) A.T.C. Emelwerth 2 8302 AX Overijssel 0105 5e kl Za Mi Gemengd 17+ (DE-HE-GD-DD-HD)

Nadere informatie

2'3"4"')3%()!"#$%&'),56-) ),78"3'9"(&4*'9':'("(&'() ;$<7=8>)*?1'@>)*'8?(>) *'8?("#A'9B)

2'34')3%()!#$%&'),56-) ),783'9(&4*'9':'((&'() ;$<7=8>)*?1'@>)*'8?(>) *'8?(#A'9B) "#$""&'()*+)&)#&',-('$-&.##)#&')/$/0/'1233"#4567 "#$&'( ) ) "#$&'()*"#) +''$),-).'/01''$) 2'3"4"')3()"#$&'),56-) ),78"3'9"(&4*'9':'("(&'() ;$)*?1'@>)*'8?(>) *'8?("#A'9B) ) ) ) 2'3"4"')CCDE6D5ECF)

Nadere informatie

STARTNOTA PROVINCIAAL BOUWMEESTER LIMBURG

STARTNOTA PROVINCIAAL BOUWMEESTER LIMBURG STARTNOTA PROVINCIAAL BOUWMEESTER LIMBURG V V B O V Rh p c h p Pc B L. D p h h h L h. E Pc B p j L y h. D ch cx Pc B z p. H c p. Achcjz, 2012 514: C-, G ( Sj B) E Achcjz z p chc j V Achcjz Pc B- L E M-Rj.

Nadere informatie

De Stelling van Pascal Inhoud

De Stelling van Pascal Inhoud De Stelling van Pascal Inhoud 1 Inleiding De stelling van Pascal voor een cirkel en ellips 3 De stelling van Pascal voor hyperbolen en parabolen 4 De stelling van Pappus 5 Een bewijs van Jan van IJzeren

Nadere informatie

E buki aki ta di: Lesa & skirbi. Anne Frank. Pa mucha di 9 pa 12 aña

E buki aki ta di: Lesa & skirbi. Anne Frank. Pa mucha di 9 pa 12 aña bki ki i: L & kibi A Fk k P ch i 9 12 ñ K? bki kí b bi iñ hi i A Fk A Fk ch hé hi i hi i ñ hñ ii i A i kibi i i i bi kibi k k hñ i ii B k i bi? L i bi kih Th bki kí b i fi ki! bki i b kí i chi k K chi

Nadere informatie

Verklaring kolommen Tape Lite

Verklaring kolommen Tape Lite Verklaring kolommen Tape Lite kolom naam inhoud mogelijke waarden grootte verplicht? A ACTION_CODE Deze code geeft aan wat er met de aangifte dient te gebeuren A= add M= modify 1 nee, doch wel aan te raden;

Nadere informatie

O v e n C S M 6 9 3 0 0 G G e l i e v e e e r s t d e z e g e b r u i k e r s h a n d l e i d i n g t e l e z e n! B e s t e k l a n t, D a n k u v o o r h e t a a n k o p e n v a n epe rn o d ub ce t

Nadere informatie

Sony introduceert nieuwe BRAVIA tv s

Sony introduceert nieuwe BRAVIA tv s y dc w BRAVIA v Hg hb bdkw, vff gd f k Idc v w 4K LED v 65 55ch Bkjk d d m 4K XRy PRO w XRy PRO Odk w wd v k m h TRILUMINO dpy G v hd gd m dp, v b Mk dc vbdg m w mph f b Bf d wzghd vd v y w f Qz dg Bdhvdp,

Nadere informatie

Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij. methode voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling van minderjarigen

Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij. methode voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling van minderjarigen Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij methode voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling van minderjarigen Colofon Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij Uitgave # %& '()*++ )(', - Tekst. ' /0 1#23%' 14

Nadere informatie

Wens 1: Visie en werkwijze Starten met adviseren

Wens 1: Visie en werkwijze Starten met adviseren Wens 1: Visie en werkwijze Starten met adviseren Visie In de pleidin Starten met adviseren (SAV) staan de basisvaardiheden p het ebied van adviseren centraal. De pleidin is ntwrpen vr de delrep startende

Nadere informatie

De MEETKUNDE BOEK 2 Over de natuur van de kromme lijnen.

De MEETKUNDE BOEK 2 Over de natuur van de kromme lijnen. De MEETKUNDE BOEK 2 Over de natuur van de kroe lijnen. [p. 315] De ouden (d.w.. de Grieken) hebben eer juist opgeerkt dat soige eetkundige probleen vlak ijn, andere lichaelijk & weer andere lijnachtig,

Nadere informatie

@Fluenta. In memoriam Paul Dekter. Koersplan Fluenta: Geloof in de toekomst. Onderwerpen. Fluenta leert. Jaargang 2013-2014. Maart 2014.

@Fluenta. In memoriam Paul Dekter. Koersplan Fluenta: Geloof in de toekomst. Onderwerpen. Fluenta leert. Jaargang 2013-2014. Maart 2014. J 2013-2014 2014 8 @F Hiij ji isif 8 I z isif i j ifi i sici sc c j ij i isif is j pij J j pij 26 i 2014 -i if@f I i P D p 29 ji i ij c D B i ii fsci P D s c ic D i s i i ijs ijs p D D Fi P ijs z ijs i

Nadere informatie

Rekenen met cijfers en letters

Rekenen met cijfers en letters Rekenen met cijfers en letters Maerlant College Brielle 5 oktober 009 c Swier Garst - RGO Middelharnis Inhoudsopgave Rekenen met gehele getallen 7. De gehele getallen.....................................

Nadere informatie

? n. Sociaal Ecologisch Economisch. Met de steun van: V.U. : Lily Deforce, Edinburgstraat 26, 1050 Brussel. September 2010

? n. Sociaal Ecologisch Economisch. Met de steun van: V.U. : Lily Deforce, Edinburgstraat 26, 1050 Brussel. September 2010 ?! D z c Z R RD Scl clch cch M v: V.U. : ly Dfc, 26, 1050 Bl. S 2010 O K I v N f: Flx V Py SIZONSFRUI WN BORN VRDINN MR OK c c h Pjl Pf h 12 hc lch fljf v Nl B h Jl Flx:, fz,, l-,, vl lw vl w l. I z j

Nadere informatie

!"#$%&"'("#)**'#+","-,%%$."#/0-.1,"-**%.&0.*&10*%*+-2>

!#$%&'(#)**'#+,-,%%$.#/0-.1,-**%.&0.*&10*%*+-2> !"#$%&'(#)%"*#+%#+&,"-**%. /01-.+%#+&2%"&3%++%"%(&%(&4#$*5%6%%"+% 7+-2#%6%5#%2&8"19%:.:6#%&%(&;-(*+?":@:+:"A&?":BC&D"C&4E33FG&F3E87!%"90(2%.#(6&00(6%5:2%(

Nadere informatie

Ingangen en parkeren bezoekers. Kinder MS centrum P K&R

Ingangen en parkeren bezoekers. Kinder MS centrum P K&R p hi c - (f c l i g b c ij ( h p k l i Igg pk bzk Igg pk bzk Hfigg Igg Hfigg Sphi/fcli Igg Sphi/fcli Igg pkgg vi ii Wzijk kgg Igg pkgg bl vi pk ii Wzijk i i llpk pië/bzk fz kgg bl Dijhg D pkgg hf xil ijhg

Nadere informatie

Pit Hopkins Syndroom

Pit Hopkins Syndroom E Nrf PTTTT P Hp F r Nc L P Hp F 2014 j Ar Ly F r J H Dfj r Dj cc F r Nc L Ir J H Sc P Hp Syr T 30 M P Hp,Br c Jr 4 Nr 1 2015 2 Cf, rc r 3 Vr prjc 4 PTHS f 2014 Ar 6 Dj fj! 8 Ir J H 10 Br Vr PTHS fprjc

Nadere informatie

Infomagazine. Gorinchem 27, 28 en 29 oktober 2015. ijzersterk. in de metaalbranche

Infomagazine. Gorinchem 27, 28 en 29 oktober 2015. ijzersterk. in de metaalbranche Ifz 27, 28 29 205 jz INHOUD 4 4 5 6 7 j OV ë z xf 2 7 x 3 8 9 0 2 4 9 22 f & f z OP-/Afj N OPNINSTIJDN VNMNTNHAL FULL SRVIC FORMUL j CONTACT V D j MTAVA A f z j, D C ( fy) j D z, Tj, C x z j jz MTAVA V

Nadere informatie

! " #!$ % #&'( ) * %% + ( % , & -" .(#/. ( #0 % .##1 .#( " ( 2. " , " 561 7 89 6!1 %4 5(#7 %" 5: -3 )2 * 89!) *, 8#&; - /#!*& ; 0 2 8 # - : -% 2 : -

! #!$ % #&'( ) * %% + ( % , & - .(#/. ( #0 % .##1 .#( ( 2. , 561 7 89 6!1 %4 5(#7 % 5: -3 )2 * 89!) *, 8#&; - /#!*& ; 0 2 8 # - : -% 2 : - ! " #!$ % #&'( ) * %% + ( %, & -".(#/. ( #0 %.##1.#( " ( 2. ", " 34 561 7 89 6!1 %4 5(#7 %" 5: -3 )2 * 89!) *, 8#&; - /#!*& ; 0 2 8 # - : -% 2 : - '#. 8#1 ( -" Nyenrode Business Universiteit % Voorwoord

Nadere informatie

! " $$ *+ ,!-./,0 !"#$$!%$%#&'!!#()$$%"#$%*)"+',*)"-

! $$ *+ ,!-./,0 !#$$!%$%#&'!!#()$$%#$%*)+',*)- ! " #$%$%&$ '%'% $#%$ ()$ $$ *+,!-./,0 1/,2,0,30(42 3,./),0#1*)! 2#')##*'')#'3,0#!!1'*)'/),0# 0# 4"("#!"#!'*)0 4".*)0 1!#",0 /!&) "#)2,#22) $#),##!,0!,!# &52"#) #- )'5,#!1!2))+6'!7 )!)8$'!5+( )!)9 4'(+*!)!+

Nadere informatie

! "##$!"%%&!'()*+!!""#$%&'()*+)*$),$-$.*'//+,$,''#$0++#$&),.*$!

! ##$!%%&!'()*+!!#$%&'()*+)*$),$-$.*'//+,$,''#$0++#$&),.*$! "##"%%&'()*+ ""#%&'()*+)*),-.*'//+,,''#0++#&),.* "##"%%&'()*+,--&'#.(+%(+()/*+#00%))##&"%%&'()*+ 10%+%&,%2#),%&%3 "##"%%&'()*+,--&'#.(+%(+()/*+#00%))##&"%%&'()*+ 123456789:;

Nadere informatie

versie van 4-4-2012 huis nr. PC-cijfers PC-letters Admiraal de Ruyterweg 26 26 3317 AA 9-2-2011 4 Admiraal de Ruyterweg 28 28 3317 AA 9-2-2011 4

versie van 4-4-2012 huis nr. PC-cijfers PC-letters Admiraal de Ruyterweg 26 26 3317 AA 9-2-2011 4 Admiraal de Ruyterweg 28 28 3317 AA 9-2-2011 4 versie van 4-4-2012 straatnaam huis nr. PC-cijfers PC-letters datum aantal pers vergunning vergund Admiraal de Ruyterweg 26 26 3317 AA 9-2-2011 4 Admiraal de Ruyterweg 28 28 3317 AA 9-2-2011 4 Admiraal

Nadere informatie

Aankoop. Algemene Diensten. Directeur Aankoop. Verantwoordelijke Aankoop. Aankoop Coördinator. Medewerker Aankoop. Manager Juridische Dienst

Aankoop. Algemene Diensten. Directeur Aankoop. Verantwoordelijke Aankoop. Aankoop Coördinator. Medewerker Aankoop. Manager Juridische Dienst Aankoop A1A A2A A3A A4A A4B Directeur Aankoop Verantwoordelijke Aankoop Aankoop Coördinator Aankoper Medewerker Aankoop Algemene Diensten S1A S2A S2B S3A S3B S3C S3D S3E S3F S3G S4A S4B S4C S4D S4E Manager

Nadere informatie

ANWB; Op weg naar 4 miljoen Verbonden Leden

ANWB; Op weg naar 4 miljoen Verbonden Leden N; O 4 j V L I z N, j N c, j j I N D N é j f j I j áj V j, j? 2008 G 2009 1 D N T ; M Vj-j/c V 70, 1200 c, 9, 2 Cc C, 4 j 1 j z 5000 c 4000 2 M V N 2009 MRM P D M V j c V S c! V c z f V c zczf cc H cc

Nadere informatie

R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t

R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t Limburgs Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t T e n b e h o e v e v a n h e t: K a b i n e t s s t a n d p u n t Nationaal Samenwerkingsprogramma

Nadere informatie

Het relatieblad van Severinus. Aanbod afdeling Vrije Tijd

Het relatieblad van Severinus. Aanbod afdeling Vrije Tijd H b v Svu FEBRUAR 2015 TEBERDE Ab fg V T E u vug v v g bg D f bf D b fg V T v cb H v b g, bby (g) v SEVERNUS BJZONDER N SAMENLEVEN V 2015 bb ugb b v cub,, cuu, vu cv v D b v u g V T b cub & cv 2015 Dz

Nadere informatie

!"# $ $ % % " $# & $' $ ( & ) * ) *$# & " $ + &, & & $ - && $- $# & ' $ %$+ ' %&%&. $# + %% %/!# 0 $ 1 & $2 $3 % 0!# 0% & $ % % 4 5$6 & 1+0 % $

!# $ $ % % $# & $' $ ( & ) * ) *$# & $ + &, & & $ - && $- $# & ' $ %$+ ' %&%&. $# + %% %/!# 0 $ 1 & $2 $3 % 0!# 0% & $ % % 4 5$6 & 1+0 % $ !"# % % " # ' ( ) * ) *# " +, - - # ' %+ ' %%. # + %% %/!# 0 1 2 3 % 0!# 0% % % 4 56 1+0 % / !"# % " ' ' ( ) + 7 7 ( 7 8! 9 : ( ; < 1 8 * +(, --+(./ ') = 7 ' 7 8 + 8 : > 7

Nadere informatie

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng Pagina 1 van 14 Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng 3 Z Al s u z ag dat de punt ac ht e r "SUCCES" e e n kl e i ne o was had u uw e e r s t e goe de c ont r ol e t e pakke n. Ooooooooo z i t dat z o!!!!!!

Nadere informatie

Bijlage 2 - Discrepanties

Bijlage 2 - Discrepanties Bijlage 2 - Discrepanties BAG Discrepanties ID GEBRUIK_1 GEBRUIK_2 GEBRUIK_3 BESTNAAM Openbare_r Huisnr Huislr Toev Postcode_cPostcode_l VERBLIJFSO Opmerkingen Huidig_geb BAGt Veld_inven 1 woonfunctie

Nadere informatie

Welkom op de. SG De Triade. Schooljaar 2016/2017. Heb jij een mavo

Welkom op de. SG De Triade. Schooljaar 2016/2017. Heb jij een mavo W SG T Scj 2016/2017 - f Hb jj K? v vb! T G S INHOUSOPGAVE 2 3 W 4 K 5 Hup 6 L pj (LOB) 7 O j 8 Sy 9 Bu 10 Bu 11 S 12 - - G u 13 Mc 14 K uuz 15 T W v SG T! 16 Op 17 Tb 18 N x 19 S W p j v u b v z c Tj

Nadere informatie

Voorwoord " # $ % &!!' ( )* ) ++, -. -! /! 0-1!! 2 # )4( 5 ( 6789 :;* ()?@=$2>@6?A3?A@>%

Voorwoord # $ % &!!' ( )* ) ++, -. -! /! 0-1!! 2 # )4( 5 ( 6789 :;* (<! 0 & 7 BC1!! D 7!!1!!! 3 *EE2F)! 2 ( 22>)?@=$2>@6?A3?A@>% 2 Voorwoord " # $ % &' ( )* ) ++, -. - / 0-1 2 3 # )4( 5 ( 6789 :;* (< 1,(< = 2 ( 22>)?@=$2>@6?A3?A@>% 0 & 7BC1D 7 BC1 D 7 1 3 *EE2F) 3 Aanvulling op hoofdstuk 9.3: Sociale diensten verrekenen te veel

Nadere informatie

)! ) *! ** 0-' $$! " #$ % $ " & " ' ( % +, " -../

)! ) *! ** 0-' $$! #$ % $ & ' ( % +, -../ )!) *!** 0-'$$! " #$ %$"&"'( %+,"-../ %)!*!$$ &,, 1/. -../ %$"&"'( $ 2*** "233,'" " 4 "*56"! "!, 6! 6 *! *7!, 6 6 7! ) "" 8 94:(9%94& 8 88 % 8 8- ;82 8 8< ;-2( - 8= >? - 81 :*7 0-4@$9AA(:94&(4'(4@(::94&'4+(@$$)99>'4%((>@(+(9%

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv

Noordhoff Uitgevers bv 70 Voorkennis V-a Driehoek is een rechthoekige driehoek. Driehoek 2 is een gelijkenige driehoek. De oppervlakte van driehoek is 7 3 : 2 = 38,5 cm 2. De oppervlakte van driehoek 2 is 8 3 7,5 : 2 = 30 cm

Nadere informatie

# # *,, 0' )' # %.' 4#.& 5 / /& ', .67 !!" # $ # %&' ( * + &# # $ %&' # - # # , # ) # # # # &',' .,# / / /. /, #,'' / #

# # *,, 0' )' # %.' 4#.& 5 / /& ', .67 !! # $ # %&' ( * + &# # $ %&' # - # # , # ) # # # # &',' .,# / / /. /, #,'' / # !!" $ % ( %) * + $ % ( - ).. -. ( 1-1%. $ 23 4 +. ( * ) %. 4. 5.67 89 :* 8 )* ; ;< !! " $ %!! ( )( *! 6 "!! 5-67 - (= + 7 67 > )41. *?@ >* -. A. - > ) 7 BA4* + * A -

Nadere informatie

DE MOOISTE WOONWINKEL

DE MOOISTE WOONWINKEL COLLECTIEKRANT NOVEMBER 05 - CARRE WONEN EN SLAPEN B.V. Th j h DE MOOISTE WOONWINKEL Gf f w 3 Wpgmm S. D S. Lvb v fmg, h. Afmg: 404563 cm. 685,-.. Emf S. Lvb v fmg, h. Afmg: 76 cm. 380,-. 3. Em V. Lvb

Nadere informatie

Internationale handel in biobrandstoffen: wie draagt de ecologische en sociale kosten?

Internationale handel in biobrandstoffen: wie draagt de ecologische en sociale kosten? Internationale handel in biobrandstoffen: wie draagt de ecologische en sociale kosten? Saar Van Hauwermeiren!"# $%&'%()*+"'#,%-#."/%&%# '&0"/1-02%"# 1-..-# /%# +"-%&".-+0".(%# 3."/%(# +"# 4+04&."/1-02%"#

Nadere informatie

CARE FOR THE ENVIRONMENT while caring for your clothes

CARE FOR THE ENVIRONMENT while caring for your clothes CARE FOR THE ENVIRONMENT i i f y SOCIAL MEIA AVERTENTIE POSTER HANGTAG CARE FOR THE ENVIRONMENT i i f y IN HANELINGEN L ij i L j i i i j i i z i ff Z ji i j i L j i ij j i 4 Sij z ii ij FOLER CAR EF OR

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 39147 10 november 2015 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 2 november 2015, nr. 825853,

Nadere informatie

catalogus 2013 Nederland Transistorstraat 80 1322 CH Almere tel. +31 (0)36 5471 640 fax +31 (0)36 5471 582 e-mail uitgeverij@intertaal.

catalogus 2013 Nederland Transistorstraat 80 1322 CH Almere tel. +31 (0)36 5471 640 fax +31 (0)36 5471 582 e-mail uitgeverij@intertaal. i z S IU r b v l i r, S r c i P i i R ri v f b I r ic U l h r i l i l i i v i i r l l l r r vi zi c b r r i r i iv h v rh i r f R i r h l l b c l v b h r i iv iv r lv ic i S v l r iv l i i P i l b h r

Nadere informatie

volle gaz een stadsspel in brussel

volle gaz een stadsspel in brussel volle gaz een stadsspel in brussel Lexicon Waar is dit? xcuseer me meneer / mevrouw In orde Wat een vreemde snuiter! ustig aan vriend neller! ik moet er eens vandoor C est ou ça? Pardon chef / filleke

Nadere informatie

Wens 1: Visie en werkwijze - Projectmatig werken voor projectmedewerkers

Wens 1: Visie en werkwijze - Projectmatig werken voor projectmedewerkers Wens 1: Visie en erkijze - Projectmati erken voor projectmedeerkers Visie De basisopleidin projectmati erken voor projectmedeerkers (PWP) is bestemd voor medeerkers die binnenkort starten in een project

Nadere informatie

$ &&3 ( 3 6'"## (!457 8 99# ( #!56, #)9 ( !" #" $ %%%!" #" 8 2 2'1! &!"## 6'"## : : #;9/+8"!# 5 47

$ &&3 ( 3 6'## (!457 8 99# ( #!56, #)9 ( ! # $ %%%! # 8 2 2'1! &!## 6'## : : #;9/+8!# 5 47 !" &# '! 1'22 ( )*)+",,)-./0 ( $ &&3 ( 3 2 &!"## ( 2 ( 455 '" 6'"## (!457 8 99# ( #!56, #)9 ( 8 2 2'1! &!"## 6'"## : : #;9/+8"!# 5 47!" #" $ %%%!" #" # #;9/+8"!# )22!&" )!#)+" 2?;!@&& A " # #$%& "; B=0/BB=6

Nadere informatie

Lekker puzzelen en lekker met taal bezig zijn. Puzzel mee! Ria van Adrichem Leonie van de Wetering. jaargang 1 2006/2007. serie 1

Lekker puzzelen en lekker met taal bezig zijn. Puzzel mee! Ria van Adrichem Leonie van de Wetering. jaargang 1 2006/2007. serie 1 Lkk puzz kk mt t bzig zij Puzz m! Ri v Adichm Li v d Wtig jgg 1 2006/2007 si 1 Vmgvig Hi Ku Puzz m! jgg 1, 2006/2007, si 1 ISBN 90-71740-85-4 2006 D Stip Eductif Nits uit dz uitgv mg gkpid wd zd uitdukkijk

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Ede (Gelderland)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Ede (Gelderland) Aanvragen algemeen Zaakcode Adres Omschrijving Datum indiening W0577 Emmalaan 2 6721EV Bennekom W0606 Ganzerik 22 6721RK Bennekom W0618 Halderbrinkweg 29 6721ZR Bennekom het plaatsen van een erfafscheiding

Nadere informatie

L B. 3D overzicht Deel A opdrachtgever RoosRos Architecten architect. UT08539-B-R01 dd 02-04-2015. RoosRos Architecten. E. Dijkstra projectleider

L B. 3D overzicht Deel A opdrachtgever RoosRos Architecten architect. UT08539-B-R01 dd 02-04-2015. RoosRos Architecten. E. Dijkstra projectleider C N L B A M K Model is gebaseerd op digitale onderlegger derden; Voor constructieve uitgangspunten Bartels Ingenieursbureau zie rapport nr; 2720-DO UT08539-B-R01 dd 02-04-2015 omschrijving van de wijzigingen

Nadere informatie

+ 3a2 ~I ~i + a3 ~~) =

+ 3a2 ~I ~i + a3 ~~) = Mathematics. - Primitief~symmetrische projectieve invarianten. 111. By P. G. MOLENAAR. (Communicated by Prof. J. A. SCHOUTEN.) (Communicated at the meeting of March 30, 1946.) 9. Thans willen we het voorgaande

Nadere informatie

Op het plein valt altijd wat te beleven

Op het plein valt altijd wat te beleven OP! h h B W M 2014 06 A & Mj Bc O h j w I w ch w w w w m. I z OP : 08 K h j 10 Wm j jwc 14 H j m 02 B W OP M 2014 03 B W P 97 4730 AB Och 0165 34 92 00 f 0165 31 83 33 f@w. www.w. G h Z h m z? L, w f z

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord... 3

Inhoudsopgave. Voorwoord... 3 I V... 3 1 I... 5 2 C... 7 3 W... 13 4 W... 23 5 -... 33 6 G... 41 7 O... 45 8 F... 49 A A A A / R A A A A A A B B C / IJ D B D D H D D D D E E E E G G G G H H H H H -H H H H L L L-V L L M M M N N O O

Nadere informatie

Veilig en bereikbaar tijdens de Giro Gelderland

Veilig en bereikbaar tijdens de Giro Gelderland V bkb jd d G Gdd Ad, H L 1 6 m 2016 D d v d G d I d Gdd d. D v d vm Ad. O 5, 6 7 m ku d m Ad z. Z vd 5 m d Mk, jd d 6 m u Ad z 7 m Hd. Om vm v d z fjk mjk v zj fk mk. Z vm mk Ad Hd jdjk md d bkb. H vmjdjk

Nadere informatie

) * $*+$,*-. $.*!- 0*!/ *$/1/2 $! #!$%&# '&( $$. + /%$,, $*- *$+/ * +$, - +/3$.,!$ -$ $,, * /% $,$+. /

) * $*+$,*-. $.*!- 0*!/ *$/1/2 $! #!$%&# '&( $$. + /%$,, $*- *$+/ * +$, - +/3$.,!$ -$ $,, * /% $,$+. / !" #!$%&# '&( ) * $*+$,*-. */(+* $! $.*!- *!/ *$/1/2 $! #!$%&# '&( $$. + /%$,, $*- *$+/ * +$, - +/3$.,!$ -$ */#!!* $,, * /% $,$+. / &**$,+*+*$,, $,, */"$, /'$,/ %$-+*$!$-$,* -.*/ 2 4/% 4/45. 4/2 +-. 4/6-.

Nadere informatie

Onderwerp : Ontwikkeling Lauwersoog P oj No h Fi h

Onderwerp : Ontwikkeling Lauwersoog P oj No h Fi h Raadsvoorstel Raadsvergadering d.d. : 26 juni 2012 Agendapunt : 6 Portefeuillehouder : Dhr. H.E. Waalkens Onderwerp : Ontwikkeling Lauwersoog P oj No h Fi h B&W besluit d.d. : 4 juni 2012 Leens, 12 juni

Nadere informatie

Ouderkerk aan de Amstel

Ouderkerk aan de Amstel Adressen Aalsmeer Amstelveen Badhoevedorp Amsterdam De Kwakel Haarlem Hoofddorp Regio overzicht Kudelstaart Nes aan de Amstel Nieuw Vennep Ouderkerk aan de Amstel Zwanenburg Uithoorn Aalsmeer 1 Begeleid

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Ede (Gelderland)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Ede (Gelderland) Aanvragen algemeen Zaakcode Adres Omschrijving Datum indiening W1007 Dikkenbergweg 33 6721MA Bennekom het plaatsen van een tijdelijke woonunit W0992 Dunantlaan 8 het kappen van 1 douglas 6721AX Bennekom

Nadere informatie

Veilig en bereikbaar tijdens de Giro Gelderland

Veilig en bereikbaar tijdens de Giro Gelderland V bb j G G Ap, h / O-O 1 pp 6 216 pp G I w G. pp Ap. Op 5, 6 7 Ap z. Z p 5 pp p p h Mp, j p 6 h pp Ap p z p 7. O h z fj j p zj fp. Z Ap jj bb. jj w f f bp bb zj. A p z wj - bw, w, bz, hp, jw pf - p wjz

Nadere informatie

Maatschappelijke orie0ntatie: ACTUA artikels

Maatschappelijke orie0ntatie: ACTUA artikels Trends Maatschappelijke orie0ntatie: ACTUA artikels #$%&'() *+,+*-.$ ' /+(%', *+$01 /')/ 2'(.3++4 5+6*7.$ 2'(.3++4 +8$%(9:.$;

Nadere informatie

MARINE COMMANDER 3000

MARINE COMMANDER 3000 Inhoudsopgave Inleiding 2 Ingebruikneming 2 Het spel starten 3 De slag 5 De spelvarianten 6 De spelvarianten uitkiezen 8 Opbouw van een eigen startpositie 8 De toets Near Miss 11 Positiecontrole... 11

Nadere informatie

!"#$%&'(%")*+,- !"#$%&#'()*"'+,+)-,.'(/,) -./'%/")0-

!#$%&'(%)*+,- !#$%&#'()*'+,+)-,.'(/,) -./'%/)0- !"#$&'("*+,-!"#$&#'(*"'+,+-,.'(/, -./'/"0-0&'1,/2##'34 5'617'83&3+9 7&6+:,"691,39 5,61;&3,/+,6&3?',#,6:$9& @$,3-,6A,6 0'(.&,/;&3+,6B3&&C !"#$&'("*+,-!"#$&#'(*"'+,+-,.'(/, B/&9D 7>EF!F 23+,6A'89'39#,//'34D

Nadere informatie

Alles over ACTIE NUMMER. blad voor jonge dierenbeschermers. Actie voor dieren. in nood! 6 Iris Hesseling: 10 Dieren in je klas?! 12 Leuke acties van

Alles over ACTIE NUMMER. blad voor jonge dierenbeschermers. Actie voor dieren. in nood! 6 Iris Hesseling: 10 Dieren in je klas?! 12 Leuke acties van ACTIE NUMMER 4 : 2 0 1 2 3 3 6 I H: I p! A A! 10 D?! 12 L Z pp 1 P I R S: H : f, H :, w M Hp, B: Ly (12) E H I! W p w W T w D D E w w! W w G Z B Wff Bw S: H : B: E (10) G! M p, w pp W Ap K f H I! I I w

Nadere informatie

Bijlage A1 Carrièrepatronen directeuren

Bijlage A1 Carrièrepatronen directeuren Bijlage A1 Carrièrepatronen directeuren normfunctie directeur 1. De schaal die voor de normfunctie van directeur geldt, wordt afhankelijk van y, zoals aangegeven in de artikel 6.22 vastgesteld volgens

Nadere informatie

4.1 Op ontdekkingsreis

4.1 Op ontdekkingsreis LB 4-5 4. Op tdkkigsis > Kijk fbdig. Wk zi h bij d jgs? O Os schip is zischip. O Wij v m v s pzi. O Wij wk p ht schip. O Wij v gs i bkd d. O W zi bkd vgs. > Ls Uit ht dgbk v Vsc d Gm. Wt hft Vsc d Gm mgm

Nadere informatie

Kwart eeuw. ...wonen met begeleiding PAG. 11. doe ook mee en geef een StuKje van je tijd aan een ander!

Kwart eeuw. ...wonen met begeleiding PAG. 11. doe ook mee en geef een StuKje van je tijd aan een ander! Vj Vj H H G Hz-S J 2 N 1 O: 20000 x S Sb b PAG 11 Vj PAG 2 f Sj j j! Vj! P 4 >>> POSO HzS P 9 >>> bj ANS 050 P 12 >>> P b bb f f@ f b 06 31393653 T O z j? D N 2 ZUIDBROE 0598-399285 / z 8-17 150x119x34

Nadere informatie

Naar een CX-fundament voor de digitale overheid

Naar een CX-fundament voor de digitale overheid CX- B G C S M M Sy & y 5 2015 I 2 1 I 2 U 3 CX- CX- 4 CX- 3 I I 4 5 :? G & x S S & B- y C P & K 6 1 W ()? 7 2 H? 8 3 H ë? K 9 B G W Z M L R G B B H P W? CX- 10 C K O CX- 11 S 2-5 T 1-2 O 0-1 P & I & K

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT/ 1 LEDENRAAD SCHOOL/DIRECTIE 2 ADRESSEN GMR 11 VAKANTIEROOSTER 12 CNS BUREAU 13 EXTERNE CONTACTEN 15 PC WSNS 16

RAAD VAN TOEZICHT/ 1 LEDENRAAD SCHOOL/DIRECTIE 2 ADRESSEN GMR 11 VAKANTIEROOSTER 12 CNS BUREAU 13 EXTERNE CONTACTEN 15 PC WSNS 16 CNS-JAARGIDS 2014 RAAD VAN TOEZICHT/ 1 LEDENRAAD SCHOOL/DIRECTIE 2 ADRESSEN GMR 11 VAKANTIEROOSTER 12 CNS BUREAU 13 EXTERNE CONTACTEN 15 PC WSNS 16 RAAD VAN TOEZICHT Dhr. A.P. Schol Langeweideweg 45 (voorzitter)

Nadere informatie