? 1 "#%&'()*+,-" name="description"> ? 1 "#%&'()*+,-">

GOED GEREGELD, MINDER GEREGEL

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GOED GEREGELD, MINDER GEREGEL"

Transcriptie

1 GOD GRGLD, MINDR GRGL ""##%"&'"(#))&*"+,"&-.#%"&"#,)#&"/"0%&1(.#*"+23/ :;<=94,>? 1

2 "#%&'()*+,- Inhoudsopgave Aanleiding Samenwerken in netwerken en regeldruk Het onderzoek Resultaten, conclusies en algemene lessen Bijlage I

3 ./ 0*"1,2&2") < I4 U23/V I4 =94 5A =558 23/X @4 @4 =94,>? I4 H GIP< 56 7I< 6G4< KCIBD<T 4G 23/WP <IB7 QIB4T 79< 45L IPX =94 =94 Q58L IP 7998KIB GI<79LI4LX %55879< J998 =558P:;8IBA< =94 23/T 23/WP 54<P<994X >9< IP @4 23/ IP C99L J998 5J =94 Q58L =558 =58J =94 QIB H998KIB 23/ P<I:;<I4L IP D- H9P @4 =94 @4 =94 FIB DH9J A5:GP 56 @4 =94 Q58L %558 = = H I4 23/ IP >IB 79< =94 [4 - 3,,'4256,7-.4 ;55A7P<GD L994 HIB I4 56 I4 I4 *55A7P<GD =94 =94 *55A7P<GD @4 %998I4 HIB @4 =94 I4 3

4 QIB4 ^ 55D 56 K9PIP ^ Q579< QIB 55D K8GIDK998 QIB4 = =94 KIB =94;G4 =I47< G =94 @4 8/ 9*:,"4,7;,"-2"-",<4,7;,"-,"-7,),1&7%;- =,<4,7;'*:,"4,7;2")-7"&:-5,%)& =94 GI< =94 9C I4 @4 QIB4 I4 #99P< OV //% MV KIB 99469D U&))(V 5A _V %998499P< QIB4 5A =558 =94 =I47< =99D 6C99<P =I9 P<8G:<GG8X 79< QIB =94 O X =94 Q5W4 IP Q5 9CP CIBD<X @8 @4 KIB < IPa"#%"#"&"'('"))"&(*+',)"&"'-.//&0/1"'"'/2)/(("'.,'2&/%)"1,#*"0%*33"4+5*+"'"' +"6*''"'7X J 7I< QIB4 I4 C J 23/WP @4 H587< 99469D = (/9*,)",9#/&"'5*",)5,''*"#."&%/'5"'6*3'5//&."&(9*))"'5"./&1"'.,'&"),#*"( %*3.//&%"")54*#:*((")*'+.,'*';/&1,#*"-4*#./"&"'.,'+"6,1"')*30"2&/3"9#"'"' O 4

5 - - B,%6,-+7-4,7;,"-2"-,,"-",<4,7;- 1I< IP 79< IP = D =94 8:*90"5 2&/%)"1(7? X %9< QIB [[4 5A @4 @4 =94 KIB >94< IP P<8G:<GG8 5J 994 FIB 5A IP 5J FIB D5J< a"#."&%*'5"' /; 5")"'.,' *';/&1,#*"- 1*55")"'-,9#*.*#"*#"' "' 9/12"#"'#*"( 5//& (/"."&"*'" /&+,'*(,#*"( /; 2&/;"((*/',)( /1 (,1"' ""' /4#9/1" #" %":"&0(#"))*+"' 5*" +""'.,' 5" /&+,'*(,#*"( /; 2&/;"((*/',)(,;6/'5"&)*30#/#(#,'50,'%&"'+"'hX H9< QIB /")/."&""'(#"11*'+F =94 = D"#,,'#,)5"")'"1"&(*'"#'"#:"&0c 1I< KCIBD< 79< 9:;< =558 IPX +5< 79< 994<9C D94 JI4 5A FIB 994<9C IP &,,+.),0c =94 P<994 FIB I4 5A I4 56 ;G4 %I< 794 =558 [[4 =94 QIB4 =IBA =94 U-ICH987i\85=94TMNNjV _ c M _ 5

6 C"&,'#://&5")*30"*5 '"1"' =558 H/';)*9#"','#"&"' IP 4557Q99DT =558 IP G"+*#*1,#*" %":"&0"' = L=C9D H94< I4 =558 >4''"' 0*"6"'.,' 5" 34*(#" '"#:"&0(#&49#44& "' I4 =94 @4 QIB4T KIB7899L< 994 =94 H587< C/ D,<-"&,76,;---,- F,"<7*1,- +7**)- G25- #,<- "&,76,;- 4*'- HI(- 4,1;,- 4256,- ;%"","- &,- ),:,,"<,-,"- &,- 67)7)*"2'*<2,'-6-,JJ2F2K"<-:),125;-'*:,"4,7;,"-+7-,,"-;2"&-J-),62"LM/--- @4 KIB )94 =5C7994 5J @AAI:IS4< I4 +*"- &,- 67)'<7%F<%%7- O- "*:,125;- #,<- G25&7*),"- **"- (1''2"),"- +7- P42F;,&- (7G1,:'QN-6*1-<,",:,"-,"-7,),1&7%;-6*1-+,7:2"&,7,"/- R7<7*5,F<- GI< @ J =94 @4 QIB4 23/WPX.4 HIB "4 I4 MM 6

7 Wat doet je organisatie? Wat houdt je werk precies in? rvaringen met samenwerken? Wat verwacht je van een professional in het CJG? Belemmeringen, schotten? IDAAL? Met wie werk je samen, hoe, waarom? Wie overziet de hele keten? Hoe wordt doorverwezen? Onderlinge communicatie? Waar zit de Regeldruk? bureaucratie? I*+44&J a)94=9c 56 1I<=9Ch m X IP =94GI< J I4 6C99<P =94 =94 IP @4 5J D =558 @4 I4 IP = =94 S/ T,'%1<*<,"U-F"F1%'2,'-,"-*1),:,",-1,'',"-- %I< ;55A7P<GD =94 @4 =94 23/ >IB %998499P< HIB 994P<G8I4L 5D HIB 79< 5J m 7

8 I4 IP B",1(%"<,"-,"-(1''2"),"- >IB =94 45L L994X %9< j @4 ^ ^ =94 I4 "#%&'(%)%#(*+*#,-#.//&00(% 8K& :/&5# :") 5"+")*30 +"(*+',)""&5 "' /2+"2,0#L M"1""'#"' :*))"' '*"# /&"' 5,# 2&/9"'#.,'5"(*+',)"&*'+5*"%*35"OPQR( S 0/1#5,,&:/&5#/2+")/(#-6":*))"'5,#"#HTM :"&0#< K' 5".&,,+ *(F /."& /"."") 0*'5"&"' "' +"6*''"' +,,# "#U K& *( +""' 54*5")*30 /."&6*9#-//0'*"#.,'"#+""'&"9#(#&""0(',,&2,&#*94)*"&"4)2."&)"'"&(+,,#<7 V,',+"& 5A @4 H587<X 23/WP 45L =99D QIB @4 H9< QIB U45LV L994 5J H587< @4 J99D =94 =558 23/ @4 Q59CP H587< @4 /99< =94 5A =94 QIB4 5A =94 g 8

9 -99D 7I:;<KIB I4 23/ Q579< QIB k L H998I4 @4 1&2(*322(%2#%&'(4(%(%2*&4*(%5&%63'/-334*'&% 8W*35"""&(#"(*+',)"'*('*"1,'5"9#."&,'#://&5")*30/15"(*#4,#*".,(##"2,00"'"'2,( )/(#"),#"',)("&*"#(+"5,,':/&5#:,#"9#")2#.//&"#+"6*'7< 8X"+"."'")0,,&'/+(#""5(5""#",,&5,22")5//&7< Y&/;"((*/',)(HTM9,(4(/."&)" I4 @4 KIB =94 \9D CP (%8.4-(%.%5.'-.(%-(9(2/4((09&&4(:&&0* 8Y&/;"((*/',)(4*#."&(9*))"'5"/&+,'*(,#*"(.*'5"'"#),(#*+/1")0,,&,,'#"(2&"0"',)( *"#('*"#+/"5+,,#<7 Y&/9"(&"+*(("4&HTM -99D 9CP 9AP6899D 56 = KIB 9CP 55D 9CP '58L =558 P:;5CI4L =558 I4 =

10 ;((%/&22(%-&&%9.-9#,9(6.(<*(5&%-(='#>%* 8Z'5,'0( /'5"&(#"4'*'+.,' "# +"6*'(([(#""1 5//& 1,,#(9,22")*30 :"&0- )""&2)*9#- 2/)*#*"- 9&*(*(/2.,'+ "' W4&",4 T"4+56/&+ )40#" "# '*"# /1 ""' *'#"+&,)",,'2,0 #" /&+,'*("&"'< *# 2&/%)""1 0,' )*++"',,' ""' %"2"&0#,,'%/5 *' 5" &"+*/ /; :,9#)*3(#"' :,,&5//& 5" 4)2 '*"# ('") +"'/"+ 0,' (#,&#"'< \/1(./)5/"# ""' 9,(4( //0 '*"#,,' 5" 9&*#"&*,:,,&5//&5"4)2'*"#+"(#,&#0,':/&5"'7< T"4+54)2."&)"'"& 8"."&(9*))"'5"&"+")*'+"'"'/&+,'*(,#*"(6*3'9/12)"]+"/&+,'*(""&5<"."&,'5"&*'+"'.,'1"'("')"."')/2"','5"&("'()4*#"'.,,0'*"#,,'%*3/"5"6/&+*(+"/&+,'*(""&5<" &"+")*'+"'6*3'+"&*9#/2/&+,'*(,#*"("'%"""&(%,,&"*5-1,,&'*"#/21"'("'<7 Q",1)"*5"&T"4+56/&+ - )CP :9PGP Q5G 55D )CP 7I< 56 P<GI< H998 55D %G8A IP 457IL 5J "8 IP =99D Q579< -99D =94 =94 =94 8"%"3"+"'*'+.,'(/11*+"+"1""'#")*30"5*"'(#"'*('*"#./)5/"'5"<H)*^'#"'./")"'6*9 ""''411"&*'2),,#(.,'""'1"'(<7 V/"5"& 8_';/&1,#*"',,&9)*^'#"'*(.,,0+"%&"00*+"''*"#+/"5+"9/`&5*'""&5/;,;+"(#"15<Z/0,)( 1"'("' (,1"' *' aa' +"%/4: 6*##"'- %"#"0"'# '/+ '*"# 5,# 6" ")0,,& 0"''"' "' 5,,5:"&0")*30(,1"':"&0"'<7 V"5":"&0"&(/9*,)"5*"'(# +89I4 @4 I4 '58L =558 @4 10

11 -99D H B%<.4:&*#(5(42*4(00#%*322(%/4.<(22#.%&'2 8K&*(.,,0+""'/;+"%&"00*+"9/114'*9,#*"#4(("'%"#&/00"'4)2."&)"'"&(/'5"&)*'+< Y&/9"(&"+*(("4&HTM7 '58L 79< -99D H998 QI:; 994 ;5G7< @4 =94GI< C(4*4.38(%(%2&:(%8(40#% 8\,1"':"&0*'+ #4(("' /&+,'*(,#*"( 0,' ""' 0'")24'# 6*3',)( "& 9/';)*9#"&"'5" /25&,9#"' 6*3'.,'4*#."&(9*))"'5",;5")*'+"' /; *'(#"))*'+"'< *# *(.,,0 "# +".,) %*3 +"6*''"' 1"# 1""&./45*+"2&/%)"1,#*"0<K"'(94)54)2."&)"'"&0,'%*3.//&%"")5""'+"""),'5"&5/") 1"# ""' 9)*^'# "%%"' 5,' 5" /2./"5/'5"&(#"4'"&< \/1( (#,+'""&# 5,' ""' +"6,1"')*30",,'2,0/;""'+"6,1"')*302),'<7 V,',+"& 8Q4(("' 4)2."&)"'"&( /'5"&)*'+ "' #4(("' 4)2."&)"'"& "' 9)*^'#"' /'#%&""0# (/1(."&#&/4:"' *' ")0,,&( "]2"&#*(" "',,'2,0< Z1 /2 5" 5"(04'5*+"*5.,' 5",'5"& #"."&#&/4:"'*(""')""&2&/9"(<7 Y&/9"(&"+*(("4&HTM 099< 994 QIB4 9CP IP =94 :9PGP I4 79< Q579< -99D 5J "72F#<,"-+*"-#,<-",<4,7;-- <IB7 =899L<X %9< 9C =94 78GDX IP I4 5J =I9 @4 11

12 7I< 55D 994X.4 HIB I48I:;<I4L %998GI< KCIBD< 79< IP IP 9:;< < =94 I Q9C 9C <IB7 457IL QIB4 5J QIB4T 55D =94 P<GG8<X, J C f X GI<79LI4L IP 5J Q5 I4 79< 5A IP 5A <5< 4G @:;< rnj T*"&+74**7&,"-+7-7,),1*7:,-'*:,"4,7;2") D94 9CP =5C7994 IP <9C ON X J 7I< 49 L994 P<99< <55C I4 =58J =94 J9<8IY 9 Zoals genoemd in hoofdstuk In de bijlage is de matrix uitgebreid uitgelegd. 12

13 V251*), =,<4,7;-*1'-)+,7"*"F,+7:- 9CP =558 =94 I4 H587< @ D =94 8:*90"5 2&/%)"1(7 9CP 5A [[4 [[4 6C94 9CP %558 IP "8 IP =94 Q59CP 5J @4 I4 6C99<P =94 =94 =94 IP =94 5A A J998 55D =94 =94 6C99<P =94 H998I4 QIB H587< 79< ;IB Q5G 56 QIB I4 \,1"':"&0"'%*''"'""''"#:"&0*("#."&%*'5"'/;5")"'.,'*';/&1,#*"-1*55")"'-,9#*.*#"*#"'"' 9/12"#"'#*"(.,'1*'(#"'(5&*"(/"."&"*'"/&+,'*(,#*"(/1(,1"'""'/4#9/1"#"%":"&0(#"))*+"'5*" +""'.,'5"/&+,'*(,#*"(,;6/'5"&)*30#/#(#,'50,'%&"'+"' b<<5*#%"#"0"'#.//&/&+,'*(,#*"(5,#'*"#4'"*+"'-1,,&*'5"""&(#"2),,#(5"2&"(#,#*".,'"# '"#:"&0:,,&*'6*32,&#*9*2"&"':/&5#%"//&5"")5< 13

14 )CP H587< D94 7I< 56 J 9A IPT =94 P< IP 9:;< @4 5A L855<T Het network-governanceperspectief Tabel 17.2 Drie vormen van network governance (bron: Provan & Kenis, 2008) Netwerk governance Visualisatie Zelfregulerend Zelfsturend Netwerk netwernetwertieve organisatie Leiderorganisatie- Lead Organisatie Netwerk administra- Organisatie Administratie(NAO) (NAO) 301 Lead Organization NAO Principe Geen administratieve Administratieve en toegewezen en entiteit, participatie in entiteit (en netwerk- aparte entiteit is netwerkmanagement manager) is een be- gecreëerd om het door alle partijen langrijke netwerkpartij netwerk te managen die ook een rol heeft in het primaire proces Het zelfregulerend netwerk is de eenvoudigste governancevorm. Deze vorm bestaat uit verschillende organisaties die op een collectieve manier samenwerken maar geen afzonderlijke besturingseenheid hebben. OO De besturing van gemeenschappelijke 794 activiteiten berust =558 helemaal [[4 bij de netwerkleden,558 zelf. In deze vorm =94 zijn het alle netwerkdeelnemers die alle besluiten nemen en alle netwerkactiviteiten managen. r bestaat geen afzonderlijke administratieve entiteit, maar OM X onder omstandigheden is het zo dat een subset van netwerkleden een aantal netwerkactiviteiten ontplooit. Het voordeel van deze vorm is dat er een hoge mate van participatie bestaat, dat de netwerkleden een hoge mate van betrokkenheid tonen en dat een dergelijke structuur zich gemakkelijk vormt. Het nadeel van een dergelijke vorm is dat het inefficiënt is. Iedereen communiceert OO met iedereen over alles, het vinden van een consensus kan moeilijk zijn en OM netwerk heeft geen gezicht naar de buitenwereld toe. Het leiderorganisatienetwerk is een gebruikelijke vorm, waarin het gaat om verticale relaties tussen afnemers en aanbieders of tussen subsidiërende en ontvangende organisaties. In een leiderorganisatienetwerk delen alle leden in zekere mate een gemeenschappelijke doelstelling en is er in zekere mate sprake 14

WISKUNDIGE OPGAVEN MET DE OPLOSSINGEN

WISKUNDIGE OPGAVEN MET DE OPLOSSINGEN WISKUNDIGE OPGAVEN MET DE OPLOSSINGEN DOOR LEDEN VAN MET WISKUNDIG GENOOTSCMAP TER SPREUKE VOERENDE LEN ONVERMOEIDE ARBEID KOMT ALLES TB BOVEN Ia~~;o_ IO~~4 NEGENTIENDE DEEL BOEKBINDERrJ K I ~ V I T ST

Nadere informatie

Niemand kan het. alleen!

Niemand kan het. alleen! Niemand kan het alleen! 1 Niemand kan het alleen! 2 1 Voorwoord In Nederland werken we met veel partijen hard aan de toekomst van de jeugd. We bouwen aan goed onderwijs, toegankelijke jeugdzorg, jeugdbeleid

Nadere informatie

Hoofdstuk 12. Sommen van kwadraten. 12.1 Sommen van twee kwadraten

Hoofdstuk 12. Sommen van kwadraten. 12.1 Sommen van twee kwadraten Hoofdstuk 12 Sommen van kwadraten 12.1 Sommen van twee kwadraten In Hoofdstuk 11 hebben we gezien dat als p een oneven priemdeler van a 2 + b 2 is, en p deelt niet zowel a als b, dan is p gelijk aan 1

Nadere informatie

Een draaiboek maken. TRACK Basis en Kader

Een draaiboek maken. TRACK Basis en Kader Een draaiboek maken TRACK Basis en Kader Het opstellen van een draaiboek Een goed draaiboek is onmisbaar bij elk evenement, zowel bij de voorbereiding als tijdens het evenement. Draaiboeken worden vaak

Nadere informatie

Samen de focus op werk. Een landelijk beeld van de samenwerking tussen professionals werk en inkomen en de gezondheidszorg

Samen de focus op werk. Een landelijk beeld van de samenwerking tussen professionals werk en inkomen en de gezondheidszorg Een landelijk beeld van de samenwerking tussen professionals werk en inkomen en de gezondheidszorg Colofon Titel: Samen de focus op werk Programma: Dienstverlenende Overheid Datum: augustus 2012 ISSN 1383-8733

Nadere informatie

Havo wiskunde D Vectoren en meetkunde

Havo wiskunde D Vectoren en meetkunde Havo wiskunde D Vectoren en meetkunde Inhoudsopgave Vectoren en meetkunde 1 Vectoren 1 2 Vectoren in een assenstelsel 7 3 Vlakken en lijnen in de ruimte 13 4 Rekenen in de ruimte 17 5 De cosinusregel 27

Nadere informatie

VAN DE WIJK VALT NIET ZOVEEL TE VERWACHTEN.

VAN DE WIJK VALT NIET ZOVEEL TE VERWACHTEN. VAN DE WIJK VALT NIET ZOVEEL TE VERWACHTEN. INTERVIEW MET PROMOVENDA FEMMIANNE BREDEWOLD in dit artikel: > geven en ontvangen > afstand > begrensde contacten > aangepaste wederkerigheid > andere aanbevelingen

Nadere informatie

Toeval of Niet. Realisatie. Stef van Grieken / A.J. Slaghuis. Versie 1.0

Toeval of Niet. Realisatie. Stef van Grieken / A.J. Slaghuis. Versie 1.0 Realisatie Toeval of Niet Stef van Grieken / A.J. Slaghuis Versie 1.0 Hoge der A 12 9712 AC Groningen bestuur@hetnieuwestemmen.nl www.hetnieuwestemmen.nl Groningen, 9 December 2011 Inhoudsopgaven 1 Inleiding...

Nadere informatie

Participatie in zicht

Participatie in zicht Participatie in zicht Gemeenten, jeugdigen, ouders en jeugdzorgcliënten in de transitie jeugdzorg 2013 Renske van der Gaag Rob Gilsing Jodi Mak Participatie in zicht Gemeenten, jeugdigen, ouders en jeugdzorgcliënten

Nadere informatie

Notitie Uitwerking arbeidsmatige activering en beschut werk in Ede

Notitie Uitwerking arbeidsmatige activering en beschut werk in Ede Notitie Uitwerking arbeidsmatige activering en beschut werk in Ede Status stuk en proces - Deze notitie is een uitwerking van de Themanotitie transitie AWBZ Verder bouwen aan het Sociaal Domein: Kanteling

Nadere informatie

Van evalueren kun je leren

Van evalueren kun je leren Van evalueren kun je leren Voorwoord Wie zich bezighoudt met cliëntenparticipatie doet er goed aan om van tijd tot tijd stil te staan bij de praktijk van dat moment. Cliëntenparticipatie is niet iets wat

Nadere informatie

Van weerstand naar commitment

Van weerstand naar commitment Van weerstand naar commitment Hoe ga je om met weerstanden in jouw organisatie? Dit artikel geeft je hiervoor diverse handreikingen. Het beschrijft welke vormen van individuele weerstand je kunt onderscheiden

Nadere informatie

Je baas als aanleiding voor de zoektocht naar ander werk

Je baas als aanleiding voor de zoektocht naar ander werk Je baas als aanleiding voor de zoektocht naar ander werk Een onderzoek naar de relatie tussen baasgedrag en loyauteit van medewerkers Met de huidige krapte op de arbeidsmarkt en de war for talents is het

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

SAMPLE. We hopen dat je het zelfinschattingsproces als leuk en uitdagend zult ervaren.

SAMPLE. We hopen dat je het zelfinschattingsproces als leuk en uitdagend zult ervaren. Kom alles over jezelf te weten! Het wereldwijd gerenommeerde Myers-Briggs -instrument heeft miljoenen mensen over de hele wereld geholpen een beter begrip te krijgen van zichzelf en hoe zij met anderen

Nadere informatie

Stappenplan en checklist convenant / samenwerkingovereenkomst

Stappenplan en checklist convenant / samenwerkingovereenkomst Stappenplan en checklist convenant / samenwerkingovereenkomst Met dit stappenplan en deze checklist legt u de basis voor een samenwerkingsovereenkomst tussen alle samenwerkingspartners in uw regio. Wat

Nadere informatie

Toegang tot geneesmiddelen (Uit: Kompas)

Toegang tot geneesmiddelen (Uit: Kompas) Toegang tot geneesmiddelen (Uit: Kompas) Een gezamenlijke wereldwijde inspanning door betrokken burgers kan het verschil maken. Deze activiteit is een simulatie van het 'farmaceutische' proces in Zuid-Afrika

Nadere informatie

Vraag het de VMBO er! Snuffelonderzoek naar VMBO vanuit leerling-perspectief. Januari 2011 P.S. Onderzoek Nijmegen

Vraag het de VMBO er! Snuffelonderzoek naar VMBO vanuit leerling-perspectief. Januari 2011 P.S. Onderzoek Nijmegen Vraag het de VMBO er! Snuffelonderzoek naar VMBO vanuit leerling-perspectief Januari 2011 P.S. Onderzoek Nijmegen Opdrachtgever LAKS Contactpersonen: Chanine Drijver en Anne Hertman Opdrachtnemer P.S.

Nadere informatie

Deelname aan wetenschappelijk onderzoek

Deelname aan wetenschappelijk onderzoek Sophia Kinderziekenhuis Erasmus MC -Sophia Kinderziekenhuis is een universitair medisch centrum. Dit betekent dat er niet alleen kinderen worden behandeld en verpleegd, maar dat er ook medisch wetenschappelijk

Nadere informatie

Uitgebreide versie. Mijn gegevens veilig bij Pluryn. Privacy Reglement

Uitgebreide versie. Mijn gegevens veilig bij Pluryn. Privacy Reglement Uitgebreide versie Mijn gegevens veilig bij Pluryn Privacy Reglement Mijn gegevens veilig bij Pluryn Als je clint bij Pluryn wordt, wil Pluryn veel over jou weten. Je krijgt heel veel vragen, bijvoorbeeld:

Nadere informatie

Klagen mag. Klachten zijn waardevol. Nabij Vertrouwd Gastvrij

Klagen mag. Klachten zijn waardevol. Nabij Vertrouwd Gastvrij Klagen mag Klachten zijn waardevol Klagen mag! Wij doen er alles aan om tevreden klanten te krijgen en te houden. Toch kan het zijn dat u niet tevreden bent over sommige onderdelen van onze dienstverlening.

Nadere informatie

Wie wordt de bouwheer?

Wie wordt de bouwheer? november 2013 het fundament Nieuwbouw en renovatie Wie wordt de bouwheer? 26 het fundament november 2013 Bij nieuwbouw en renovatie van schoolgebouwen is het nodig dat iemand de regie heeft. Dit zogenoemde

Nadere informatie

Hoe kan u strategie implementeren en tot leven brengen in uw organisatie?

Hoe kan u strategie implementeren en tot leven brengen in uw organisatie? Hoe kan u strategie implementeren en tot leven brengen in uw organisatie? De externe omgeving wordt voor meer en meer organisaties een onzekere factor. Het is een complexe oefening voor directieteams om

Nadere informatie

Bouwen aan beleidsadvisering IN SPI RATIE

Bouwen aan beleidsadvisering IN SPI RATIE Bouwen aan beleidsadvisering IN SPI RATIE INhoud Colofon Titel Bouwen aan beleidsadvisering Auteurs Paula Zwijgers, Marga Beckers, Karin Boode (allen NCJ) in samenwerking met Coumans Communicatie & Advies

Nadere informatie

Syllabus Algebra 3. Prof. Dr G. van der Geer

Syllabus Algebra 3. Prof. Dr G. van der Geer Algebra III 1 Syllabus Algebra 3 voorlopige versie Prof. Dr G. van der Geer Korteweg-de Vries Instituut Universiteit van Amsterdam Science Park 904 1098 XH Amsterdam Versie: 2014 Algebra III 1 1. Symmetrische

Nadere informatie

Heeft uw organisatie een alliantiecultuur?

Heeft uw organisatie een alliantiecultuur? allianties Ard-Pieter de Man en Dave Luvison Heeft uw organisatie een alliantiecultuur? Prof. dr. A.P. de Man is hoogleraar Management Studies aan de Vrije Universiteit Amsterdam en verbonden aan Atos

Nadere informatie

Beoordeling Goed Onderbouwd en Effectief

Beoordeling Goed Onderbouwd en Effectief Beoordeling Goed Onderbouwd en Effectief Criteria en procedure Datum Movisie Utrecht, maart 2015, versie 1.1 Utrecht, maart 2015, versie 1.1 * Beoordeling Goed Onderbouwd en Effectief, Criteria en procedure

Nadere informatie

Blijf er niet mee zitten! Informatie over de klachtenregeling

Blijf er niet mee zitten! Informatie over de klachtenregeling Blijf er niet mee zitten! Informatie over de klachtenregeling 1 Blijf er niet mee zitten! Bij Koraal Groep komen mensen op de eerste plaats. We vinden het belangrijk dat cliënten tevreden zijn over onze

Nadere informatie

Zijn veiligheidshuizen effectief?

Zijn veiligheidshuizen effectief? Een onderzoek naar de stand van zaken Remco Mannak, Hans Moors & Jörg Raab Nederland heeft een netwerk van veiligheidshuizen. Justitiepartners, lokaal bestuur, en zorg- en welzijnspartners werken daarin

Nadere informatie