GOED GEREGELD, MINDER GEREGEL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GOED GEREGELD, MINDER GEREGEL"

Transcriptie

1 GOD GRGLD, MINDR GRGL ""##%"&'"(#))&*"+,"&-.#%"&"#,)#&"/"0%&1(.#*"+23/ :;<=94,>? 1

2 "#%&'()*+,- Inhoudsopgave Aanleiding Samenwerken in netwerken en regeldruk Het onderzoek Resultaten, conclusies en algemene lessen Bijlage I

3 ./ 0*"1,2&2") < I4 U23/V I4 =94 5A =558 23/X @4 @4 =94,>? I4 H GIP< 56 7I< 6G4< KCIBD<T 4G 23/WP <IB7 QIB4T 79< 45L IPX =94 =94 Q58L IP 7998KIB GI<79LI4LX %55879< J998 =558P:;8IBA< =94 23/T 23/WP 54<P<994X >9< IP @4 23/ IP C99L J998 5J =94 Q58L =558 =58J =94 QIB H998KIB 23/ P<I:;<I4L IP D- H9P @4 =94 @4 =94 FIB DH9J A5:GP 56 @4 =94 Q58L %558 = = H I4 23/ IP >IB 79< =94 [4 - 3,,'4256,7-.4 ;55A7P<GD L994 HIB I4 56 I4 I4 *55A7P<GD =94 =94 *55A7P<GD @4 %998I4 HIB @4 =94 I4 3

4 QIB4 ^ 55D 56 K9PIP ^ Q579< QIB 55D K8GIDK998 QIB4 = =94 KIB =94;G4 =I47< G =94 @4 8/ 9*:,"4,7;,"-2"-",<4,7;,"-,"-7,),1&7%;- =,<4,7;'*:,"4,7;2")-7"&:-5,%)& =94 GI< =94 9C I4 @4 QIB4 I4 #99P< OV //% MV KIB 99469D U&))(V 5A _V %998499P< QIB4 5A =558 =94 =I47< =99D 6C99<P =I9 P<8G:<GG8X 79< QIB =94 O X =94 Q5W4 IP Q5 9CP CIBD<X @8 @4 KIB < IPa"#%"#"&"'('"))"&(*+',)"&"'-.//&0/1"'"'/2)/(("'.,'2&/%)"1,#*"0%*33"4+5*+"'"' +"6*''"'7X J 7I< QIB4 I4 C J 23/WP @4 H587< 99469D = (/9*,)",9#/&"'5*",)5,''*"#."&%/'5"'6*3'5//&."&(9*))"'5"./&1"'.,'&"),#*"( %*3.//&%"")54*#:*((")*'+.,'*';/&1,#*"-4*#./"&"'.,'+"6,1"')*30"2&/3"9#"'"' O 4

5 - - B,%6,-+7-4,7;,"-2"-,,"-",<4,7;- 1I< IP 79< IP = D =94 8:*90"5 2&/%)"1(7? X %9< QIB [[4 5A @4 @4 =94 KIB >94< IP P<8G:<GG8 5J 994 FIB 5A IP 5J FIB D5J< a"#."&%*'5"' /; 5")"'.,' *';/&1,#*"- 1*55")"'-,9#*.*#"*#"' "' 9/12"#"'#*"( 5//& (/"."&"*'" /&+,'*(,#*"( /; 2&/;"((*/',)( /1 (,1"' ""' /4#9/1" #" %":"&0(#"))*+"' 5*" +""'.,' 5" /&+,'*(,#*"( /; 2&/;"((*/',)(,;6/'5"&)*30#/#(#,'50,'%&"'+"'hX H9< QIB /")/."&""'(#"11*'+F =94 = D"#,,'#,)5"")'"1"&(*'"#'"#:"&0c 1I< KCIBD< 79< 9:;< =558 IPX +5< 79< 994<9C D94 JI4 5A FIB 994<9C IP &,,+.),0c =94 P<994 FIB I4 5A I4 56 ;G4 %I< 794 =558 [[4 =94 QIB4 =IBA =94 U-ICH987i\85=94TMNNjV _ c M _ 5

6 C"&,'#://&5")*30"*5 '"1"' =558 H/';)*9#"','#"&"' IP 4557Q99DT =558 IP G"+*#*1,#*" %":"&0"' = L=C9D H94< I4 =558 >4''"' 0*"6"'.,' 5" 34*(#" '"#:"&0(#&49#44& "' I4 =94 @4 QIB4T KIB7899L< 994 =94 H587< C/ D,<-"&,76,;---,- F,"<7*1,- +7**)- G25- #,<- "&,76,;- 4*'- HI(- 4,1;,- 4256,- ;%"","- &,- ),:,,"<,-,"- &,- 67)7)*"2'*<2,'-6-,JJ2F2K"<-:),125;-'*:,"4,7;,"-+7-,,"-;2"&-J-),62"LM/--- @4 KIB )94 =5C7994 5J @AAI:IS4< I4 +*"- &,- 67)'<7%F<%%7- O- "*:,125;- #,<- G25&7*),"- **"- (1''2"),"- +7- P42F;,&- (7G1,:'QN-6*1-<,",:,"-,"-7,),1&7%;-6*1-+,7:2"&,7,"/- R7<7*5,F<- GI< @ J =94 @4 QIB4 23/WPX.4 HIB "4 I4 MM 6

7 Wat doet je organisatie? Wat houdt je werk precies in? rvaringen met samenwerken? Wat verwacht je van een professional in het CJG? Belemmeringen, schotten? IDAAL? Met wie werk je samen, hoe, waarom? Wie overziet de hele keten? Hoe wordt doorverwezen? Onderlinge communicatie? Waar zit de Regeldruk? bureaucratie? I*+44&J a)94=9c 56 1I<=9Ch m X IP =94GI< J I4 6C99<P =94 =94 IP @4 5J D =558 @4 I4 IP = =94 S/ T,'%1<*<,"U-F"F1%'2,'-,"-*1),:,",-1,'',"-- %I< ;55A7P<GD =94 @4 =94 23/ >IB %998499P< HIB 994P<G8I4L 5D HIB 79< 5J m 7

8 I4 IP B",1(%"<,"-,"-(1''2"),"- >IB =94 45L L994X %9< j @4 ^ ^ =94 I4 "#%&'(%)%#(*+*#,-#.//&00(% 8K& :/&5# :") 5"+")*30 +"(*+',)""&5 "' /2+"2,0#L M"1""'#"' :*))"' '*"# /&"' 5,# 2&/9"'#.,'5"(*+',)"&*'+5*"%*35"OPQR( S 0/1#5,,&:/&5#/2+")/(#-6":*))"'5,#"#HTM :"&0#< K' 5".&,,+ *(F /."& /"."") 0*'5"&"' "' +"6*''"' +,,# "#U K& *( +""' 54*5")*30 /."&6*9#-//0'*"#.,'"#+""'&"9#(#&""0(',,&2,&#*94)*"&"4)2."&)"'"&(+,,#<7 V,',+"& 5A @4 H587<X 23/WP 45L =99D QIB @4 H9< QIB U45LV L994 5J H587< @4 J99D =94 =558 23/ @4 Q59CP H587< @4 /99< =94 5A =94 QIB4 5A =94 g 8

9 -99D 7I:;<KIB I4 23/ Q579< QIB k L H998I4 @4 1&2(*322(%2#%&'(4(%(%2*&4*(%5&%63'/-334*'&% 8W*35"""&(#"(*+',)"'*('*"1,'5"9#."&,'#://&5")*30/15"(*#4,#*".,(##"2,00"'"'2,( )/(#"),#"',)("&*"#(+"5,,':/&5#:,#"9#")2#.//&"#+"6*'7< 8X"+"."'")0,,&'/+(#""5(5""#",,&5,22")5//&7< Y&/;"((*/',)(HTM9,(4(/."&)" I4 @4 KIB =94 \9D CP (%8.4-(%.%5.'-.(%-(9(2/4((09&&4(:&&0* 8Y&/;"((*/',)(4*#."&(9*))"'5"/&+,'*(,#*"(.*'5"'"#),(#*+/1")0,,&,,'#"(2&"0"',)( *"#('*"#+/"5+,,#<7 Y&/9"(&"+*(("4&HTM -99D 9CP 9AP6899D 56 = KIB 9CP 55D 9CP '58L =558 P:;5CI4L =558 I4 =

10 ;((%/&22(%-&&%9.-9#,9(6.(<*(5&%-(='#>%* 8Z'5,'0( /'5"&(#"4'*'+.,' "# +"6*'(([(#""1 5//& 1,,#(9,22")*30 :"&0- )""&2)*9#- 2/)*#*"- 9&*(*(/2.,'+ "' W4&",4 T"4+56/&+ )40#" "# '*"# /1 ""' *'#"+&,)",,'2,0 #" /&+,'*("&"'< *# 2&/%)""1 0,' )*++"',,' ""' %"2"&0#,,'%/5 *' 5" &"+*/ /; :,9#)*3(#"' :,,&5//& 5" 4)2 '*"# ('") +"'/"+ 0,' (#,&#"'< \/1(./)5/"# ""' 9,(4( //0 '*"#,,' 5" 9&*#"&*,:,,&5//&5"4)2'*"#+"(#,&#0,':/&5"'7< T"4+54)2."&)"'"& 8"."&(9*))"'5"&"+")*'+"'"'/&+,'*(,#*"(6*3'9/12)"]+"/&+,'*(""&5<"."&,'5"&*'+"'.,'1"'("')"."')/2"','5"&("'()4*#"'.,,0'*"#,,'%*3/"5"6/&+*(+"/&+,'*(""&5<" &"+")*'+"'6*3'+"&*9#/2/&+,'*(,#*"("'%"""&(%,,&"*5-1,,&'*"#/21"'("'<7 Q",1)"*5"&T"4+56/&+ - )CP :9PGP Q5G 55D )CP 7I< 56 P<GI< H998 55D %G8A IP 457IL 5J "8 IP =99D Q579< -99D =94 =94 =94 8"%"3"+"'*'+.,'(/11*+"+"1""'#")*30"5*"'(#"'*('*"#./)5/"'5"<H)*^'#"'./")"'6*9 ""''411"&*'2),,#(.,'""'1"'(<7 V/"5"& 8_';/&1,#*"',,&9)*^'#"'*(.,,0+"%&"00*+"''*"#+/"5+"9/`&5*'""&5/;,;+"(#"15<Z/0,)( 1"'("' (,1"' *' aa' +"%/4: 6*##"'- %"#"0"'# '/+ '*"# 5,# 6" ")0,,& 0"''"' "' 5,,5:"&0")*30(,1"':"&0"'<7 V"5":"&0"&(/9*,)"5*"'(# +89I4 @4 I4 '58L =558 @4 10

11 -99D H B%<.4:&*#(5(42*4(00#%*322(%/4.<(22#.%&'2 8K&*(.,,0+""'/;+"%&"00*+"9/114'*9,#*"#4(("'%"#&/00"'4)2."&)"'"&(/'5"&)*'+< Y&/9"(&"+*(("4&HTM7 '58L 79< -99D H998 QI:; 994 ;5G7< @4 =94GI< C(4*4.38(%(%2&:(%8(40#% 8\,1"':"&0*'+ #4(("' /&+,'*(,#*"( 0,' ""' 0'")24'# 6*3',)( "& 9/';)*9#"&"'5" /25&,9#"' 6*3'.,'4*#."&(9*))"'5",;5")*'+"' /; *'(#"))*'+"'< *# *(.,,0 "# +".,) %*3 +"6*''"' 1"# 1""&./45*+"2&/%)"1,#*"0<K"'(94)54)2."&)"'"&0,'%*3.//&%"")5""'+"""),'5"&5/") 1"# ""' 9)*^'# "%%"' 5,' 5" /2./"5/'5"&(#"4'"&< \/1( (#,+'""&# 5,' ""' +"6,1"')*30",,'2,0/;""'+"6,1"')*302),'<7 V,',+"& 8Q4(("' 4)2."&)"'"&( /'5"&)*'+ "' #4(("' 4)2."&)"'"& "' 9)*^'#"' /'#%&""0# (/1(."&#&/4:"' *' ")0,,&( "]2"&#*(" "',,'2,0< Z1 /2 5" 5"(04'5*+"*5.,' 5",'5"& #"."&#&/4:"'*(""')""&2&/9"(<7 Y&/9"(&"+*(("4&HTM 099< 994 QIB4 9CP IP =94 :9PGP I4 79< Q579< -99D 5J "72F#<,"-+*"-#,<-",<4,7;-- <IB7 =899L<X %9< 9C =94 78GDX IP I4 5J =I9 @4 11

12 7I< 55D 994X.4 HIB I48I:;<I4L %998GI< KCIBD< 79< IP IP 9:;< < =94 I Q9C 9C <IB7 457IL QIB4 5J QIB4T 55D =94 P<GG8<X, J C f X GI<79LI4L IP 5J Q5 I4 79< 5A IP 5A <5< 4G @:;< rnj T*"&+74**7&,"-+7-7,),1*7:,-'*:,"4,7;2") D94 9CP =5C7994 IP <9C ON X J 7I< 49 L994 P<99< <55C I4 =58J =94 J9<8IY 9 Zoals genoemd in hoofdstuk In de bijlage is de matrix uitgebreid uitgelegd. 12

13 V251*), =,<4,7;-*1'-)+,7"*"F,+7:- 9CP =558 =94 I4 H587< @ D =94 8:*90"5 2&/%)"1(7 9CP 5A [[4 [[4 6C94 9CP %558 IP "8 IP =94 Q59CP 5J @4 I4 6C99<P =94 =94 =94 IP =94 5A A J998 55D =94 =94 6C99<P =94 H998I4 QIB H587< 79< ;IB Q5G 56 QIB I4 \,1"':"&0"'%*''"'""''"#:"&0*("#."&%*'5"'/;5")"'.,'*';/&1,#*"-1*55")"'-,9#*.*#"*#"'"' 9/12"#"'#*"(.,'1*'(#"'(5&*"(/"."&"*'"/&+,'*(,#*"(/1(,1"'""'/4#9/1"#"%":"&0(#"))*+"'5*" +""'.,'5"/&+,'*(,#*"(,;6/'5"&)*30#/#(#,'50,'%&"'+"' b<<5*#%"#"0"'#.//&/&+,'*(,#*"(5,#'*"#4'"*+"'-1,,&*'5"""&(#"2),,#(5"2&"(#,#*".,'"# '"#:"&0:,,&*'6*32,&#*9*2"&"':/&5#%"//&5"")5< 13

14 )CP H587< D94 7I< 56 J 9A IPT =94 P< IP 9:;< @4 5A L855<T Het network-governanceperspectief Tabel 17.2 Drie vormen van network governance (bron: Provan & Kenis, 2008) Netwerk governance Visualisatie Zelfregulerend Zelfsturend Netwerk netwernetwertieve organisatie Leiderorganisatie- Lead Organisatie Netwerk administra- Organisatie Administratie(NAO) (NAO) 301 Lead Organization NAO Principe Geen administratieve Administratieve en toegewezen en entiteit, participatie in entiteit (en netwerk- aparte entiteit is netwerkmanagement manager) is een be- gecreëerd om het door alle partijen langrijke netwerkpartij netwerk te managen die ook een rol heeft in het primaire proces Het zelfregulerend netwerk is de eenvoudigste governancevorm. Deze vorm bestaat uit verschillende organisaties die op een collectieve manier samenwerken maar geen afzonderlijke besturingseenheid hebben. OO De besturing van gemeenschappelijke 794 activiteiten berust =558 helemaal [[4 bij de netwerkleden,558 zelf. In deze vorm =94 zijn het alle netwerkdeelnemers die alle besluiten nemen en alle netwerkactiviteiten managen. r bestaat geen afzonderlijke administratieve entiteit, maar OM X onder omstandigheden is het zo dat een subset van netwerkleden een aantal netwerkactiviteiten ontplooit. Het voordeel van deze vorm is dat er een hoge mate van participatie bestaat, dat de netwerkleden een hoge mate van betrokkenheid tonen en dat een dergelijke structuur zich gemakkelijk vormt. Het nadeel van een dergelijke vorm is dat het inefficiënt is. Iedereen communiceert OO met iedereen over alles, het vinden van een consensus kan moeilijk zijn en OM netwerk heeft geen gezicht naar de buitenwereld toe. Het leiderorganisatienetwerk is een gebruikelijke vorm, waarin het gaat om verticale relaties tussen afnemers en aanbieders of tussen subsidiërende en ontvangende organisaties. In een leiderorganisatienetwerk delen alle leden in zekere mate een gemeenschappelijke doelstelling en is er in zekere mate sprake 14

15 T*"&+74**7&,"-+7-,JJ2F2K"<,-2"72F#<2")-+*"-,,"-",<4,7;-- D94 9CP IP =5C <9C O_ 5A 54P 9CP 8"# %"#"& "' ('"))"& (*+',)"&"'-.//&0/1"' "' /2)/(("'.,' 2&/%)"1,#*"0 %*3 3"4+5*+"' "' +"6*''"'7V 9CP I4 Om T KIB 4998 O`X @4 QIB PT 56 9P P<994 %I< QIB4 =94 :CIS4< P<994X.P u u = L 79< 9G<5J9<IP:; QIB4X %998GI< =5CL< u u Om 15

16 u CP =558 H/`2"&,#*" HIC IP 5J J998 55D IP = DX KIB 7899L=C9D =558 @4 =94 =94 QI:; u J9<8IY IP 79< K8GIDK998 IP 5J 5A 994 IP =5C7994X % u.p

17 L994X J9<8IY Oj Og @4 QIB PT 56 9P P<994 %I< QIB4 Oj Og 17

18 "#%&'("()( *+,-. /,0%"'%*"( #9664<=AB4=<( *>>C=734A;>3=4( 89:?4;>3=4( ' ( "# %&%%'(%)* +)%,-"' %&%%'(%'./0/1234/51/36122/0/7.# )+"'8U"(8%U %',+)*%UU8)'"KU +)'R)&C%VR%' %H8' 89 6/: ;00/ /<:/47/ 6122/0/7 4/=/7175 A?2;: >/: BC A?457/:D/4= H1I7/45/7?/517;7F1J7G K;;:2/D/:2/9;6/7D/4=175:?/G L2/7=MN#;;7O41N;FPQG H1I7 2/ N/4;7:D??42/01I=>/2/7 5/4/5/02M1I=0;F>:/7/7F?701F:/7G ""##%&#'()*+##,-#%'#.#%#'#% -##"% //% 0#)% 1/.2.(+#,"#&% +("&#.% 0#)%3,()(1("4%-/)%*.%./'#%'#)%/""#% (,&/*./)*#.% #% +("&#.% 0#)% 5(#67#% &#'//6)% 8#%3/,)#,.%'(#)#%+((,%+((,%99%:% '#.#% 5#.10*65//,%.)#""#% +((,% 0#)%#);#,6% H1I7 ;00/ 7??2A;=/01I=/ 6/79/7 /7 89 /4 //7 O;99/72 ;;7M?2 M1I 2/ M/>?/:/7N;72/F01J7:/7G WXY N;7 6/2/D/4=/49 39?F1;0/ =;;4:?O?42/G R4;;5: 2/ 17:/47/ N/42/0175 N;7 6122/0/7 M1I ;;7 >/: //F:1/ /7 /1F1J7: N;7 >/: BCSA?457/:D/4=G H1I72/17;7F1J75?/2N/42//02G H1I72/N/49F>100/72/ 17;7F1/417599:4?6/77;;4 2/A/02/5/A177/7>/02/4/7 9;6/7>;75/72G H1::/7 2/?N/45;75/7 2/ //F:1/ /7 /1F1J7: 17 /0=;;4G T?/ 19 2/ 2/ M/:4?==/7 T?/ 19 2/ 9;6/7D/4= /4 M1I 2/ M/:4?==/7 O;4:1I/7 24;;5N0;= N??4 2/ M/9:/2175 /7 N/42/0175N;76122/0/7G T//:>/:6;7;5/6/7:A1F> 5/F?661:://42;;72/ <,%*.%##%*#2;%3"/%'//,%-#% 3,(1#.,#&*..#2,.%0#55#%0*#,%*#)% #10)%(+#,%'##&#3,//)=% +/%-*#%+/%-#%&#'##)#=% 89 /4 M1I 2/ M/:4?==/7 O;4:1I/7 24;;5N0;= N??4 >/: BCS A?457/:D/4=G.1IN# 6//4D;;42/ N;7 >/: BCS A?457/:D/4=Z :/5/6?/:=?6175 ;;7 D/79/7 /7 M/>?/:/7 N;7 O4?/991?7;09 18

19 89/49O4;=/N;79;6/7D/4=175 H1I72/O4?/991?7;09N?02?/72/ 5/9F>??02G <,%C*7%;#"%.*&/"#4%'//,% 3,(B#..*(/".%0(2-#%(&%)#%+##"%.*&/"#%5*7%C*10C#"B%('-/)%C#% 0/-#"*&.+#,"#&#%C*7=% D6%+*-%-/)%-#%3,(B#..*(/".%-#%,(-#)/B#"&#.3,#66#%'##,%C#"B% C(2-#%'(#)#%2*)+(#,#4%#,%6('#% 5,##-% <,%*.%'##,%.10("*&%(+#,%1/.2.,#&*#% (-*&4%7#%'(#)%##%&(#-#% *.10/))*&%62#%'/6#% 3,(B#..*(/".%'(#)#%#10)%&#),/*-% ;(,-#%(3%0#)%5#.3,##65//,%'/6#% +/%C(,&#%5*7%-#%(2-#,.%% *&/"#,*&F%.)(3%-//,%+##"%##,&*#% *%#%*%&#.3,#66#%+(#,#%'#)% (2-#,.% *&/"#%C*7%(+#,%0#)%/"&#'##%)#% "//)%(3&#3/6)4%;#%'(#)#%'##,% 3,#+#)*#B%;#,6#4%5*7+((,5##"-%-#% "*7%+/%0#)%1(.2")/)*#52,#/2% -((,),#66#=%G((,6('#%+/% 2/ M/:4?==/7 H1I7 /4?45;719;:1/4/5/09 21/ //7 9?/O/0/?N/45; >/: 4;;2O0/5/7 N;7 //7 //7 ;72/4/?45;719;:1///70?519F>/9:;OG 8#%,(2)#% *.% 2% "/.)*&#,% -/% +,(#&#,F%2"-#%"*7%6/%(&%;#"%.*&/"#% *5,#&#4% '//,% -/% +*/% ##% /-#,% (B% +*/% 3/3*#,;#,64% -#% -,#'3#"% *.% 0(&#,% <,% C*7% H% (+#,"#&&#% ;//,% IJ% 3"2.% #% IJ% '*% 5#.3,#6*&#% 3"//).+*-#K% +//6%/".%##%#9),/%"//&%% (3%#"6//,%62#%//."2*)#%?#% '(#)% *#)% (3% 0#)% 1/.2.% (+#,"#&% ;/10)#4% '//,% C#"B% //%-#%."/&%&//=% <,% C*7% ((6% (&% ##% //)/"% /-#,#% (+#,"#&&#4% '#)% &,()#-##".%-#%C#"B-#%'#.#% D6% &/% *#)% C*))#% ;/10)#% (3% ##% 1/.2.(+#,"#&% ('% 3,(5"#'#%)#%5#.3,#6#% 89 /4?72/40175 N/49F>100/72/?45;719;:1/9G N/4D;F>:M1IF?701F:/4/72/?O24;F>:/7G N#%C*7%5#;2.)#,%'#)%#"6//,% &//%./'#;#,6#4%'#.#% #'#%'##,% +#,/);((,-#"*760#*-%?#%"##,)%;#"%+/%0#)%./'#;#,6#4%#"6//,% ()'(#)#%*.%0##"%#,&%&(#-4% '//,%7#%'(#)%;#"%(3%7#%#*&#%.)(#"%5"*7+#%C*))#% G((,%-#%.*&/"##,-#,.%*.%0#)% '(#*"*76#,%&#;(,-#4%-#% //'#"-B(,'2"*#,#%C*7%)(10% #10)%##%-,#'3#"% N#%;(,-#%*#)%C(%.#"% 2*)&#(-*&-%+((,%0#)% 1/.2.(+#,"#&4%)#,;*7"%)(10% 0##"%+##"%1"*#)#%OGP%C*7=%%<% ;#%5,#&#%((6%*#)%C(%.#"% C#"B%*#).%*% Q<<%0/&)%#,%.(;*#.(%##% 5##)7#%5*74%)#,;*7"%HR:%+/%-#% +##"3"#&#,.%##%5#3#,6*&% 0##B)K% 8#%1(.2"#)#%C*7%'(#%+/% 19

20 3,(5"#'#%-((,%(2-#,.%+##"%5#)#,%)#% 5#),#66#=% Q//).10/33#"*76%;#,6%;(,-)%.)##-.% '##,%//%5/-#%&#"#&-4% 5*7+((,5##"-%'#)%HS &#.3,#66#'(-#"=%% T,*+/1U%5"*7B)%##%"/.)*&%#% 6;#).5//,%32)4%#,%;(,-)%(&%.)##-.%&#C#&-%-/)%7#%&##% *B(,'/)*#%'/&%-#"#=% ##%6*-+("&#-%52-&#)%#%&##% B*/1*#"#%.10())#%'##,=% 8#%G#,;*7.*-#9%C(2%##%02"3'*--#"% '(#)#%C*7%+((,%3,(B#..*(/".4%-/)% *.%2%*#)%C(=% ")*7-%./'#%'#)%-#%(2-#,.% (+#,"#&&#=% <,%;(,-)%+##"%(+#,%(2-#,.%&#3,//)%*% 3"//).%+/%'#)= B# C%VR8%'%' %H8''%' H1I7 ;00/ :PO/7 F01J7:/7 5/[2/7:11F//42 /7 A/ N1; >/: BCSA?457/:D/4= 5/>?0O/7D?42/7G 89 D/0=/ F01J7:/7 D/0 /7 71/: 17 ;;76/4=175 =?6/7 N??4 M/9O4/=/7 17 >/: 89 >/: 2/ M/9:/ 6;71/4?6 2/ F01J7: N/42/4 :/ D6% ##'% *#).% '##% //,% 0#)% 1/.2.(+#,"#&% V/".% 0#)% /"% -((,% &//)W% (3% 0#)% '('#)% -/)% 0#)% *#)%&(#-%"((3)% L#)%*.%*#)%0/-*&%('%*#).%;//,% 7#% C#"B% '##% C*)% +*/% ##% /-#,% (+#,% )#% 5,#&#4% 0#)% *.% );##-#0/-.*B(,'/)*#=% DB(,'/)*#% '(#)% 6(,)% #% &#'/66#"*76% &#-##"-% 62#% ;(,-#=% % /""#%(+#,"#&&#% L#)%1/.2.(+#,"#&%*.%*#)% B"#9*5#"4%#,%*.%&##% +#,),(2;#%*%#"6//,4%0#)% ;(,-)%62.)'/)*&%*%.)/-% &#0(2-#%% P?A%0##B)%C(+##"%6,*)*#6% &#6,#&#%-/)%C#%0##"%.#"%*% -#%+#,-#-*&*&%.10*#)#% <,%'(#)%##%+/&#)%C*7% ;//,%7#%/".%+#,3"##&62-*&#% 7#%#.)/B#))#%.)(67#%//%-((,% 62)%&#+#% <,%'(#)%+#,),(2;#%C*7%-/)% 0#)%&(#-%6(')%/".%0#)%V-#% 1/.2.W%*.%-((,&#&#+#% /'#;#,6#%'#)%/-#,#% 02"3+#,"##,.%*.%#,&% /B0/6#"*76%+/%-#%3#,.((%%% 2/ N??4?72/49:/02/ N;7 >/: BCSA?457/:D/4= ;;7 M1I >/: 5/24;5N;72/F01J7:/7G 89>/:A?457/:D/4=5/6;==/01I= :?/5;7=/01I=N??4F01J7:/7G 2/ 4/5/09 /7 :?/5;75 :/ =41I5/7:?:>/:7/:D/4=;;7M1I >/: 0/N/7 N;7 2/ 6/79/7 21/ 89/4M1IN/49F>100/72/:PO/7F01J7:/7 24;;5N0;= N??4 >/: BCS A?457/:D/4=G H1I7 2/ F01J7:/7 X(-%-#%)/B#"%'#)%-#%1"*#)%*.% 3(32"/*,=%% D6% '//6% ##% 6#,.)5(('% '#)% +*.*)#6//,)7#.% +/% *#-#,##% 20

PA 9623PB 9623PC 9623PE 9623PG 9623PH 9623PJ 9623PK 9623TH PA 9624PB

PA 9623PB 9623PC 9623PE 9623PG 9623PH 9623PJ 9623PK 9623TH PA 9624PB 1 9616 9616TC 9616TH 9616TM 9617 9617AA 9617AN 9617AR 9617AT 9617AV 9617TB 9617TC 9618 9618PA 9618PB 9618PC 9618PD 9618PE 9618PG 9618PH 9619 9619PA 9619PD 9619PL 9619PM 9619PR 9619PS 9619PT 9619TA 9619TB

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Stein F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, juni 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k S t e i

Nadere informatie

nieuwsbrief Overdenking In dit nummer... Oktober jaargang 7 - nr 23

nieuwsbrief Overdenking In dit nummer... Oktober jaargang 7 - nr 23 O 2015-7 - 23 iif Oi E W i (J 1:22) E i i i W i f i Ki G N : i Li D i c O i i Sici Vi W i W G N G O i A i f G ic i Z i E Li I i Oi: Li N Ki B V B i R Ti M Bif i Bië B i A Ui V i C: Ki Cf I Sici Vi ii W

Nadere informatie

L i mb u r g s e L a n d m a r k s

L i mb u r g s e L a n d m a r k s L i mb u r g s e L a n d m a r k s P r o g r a m m a I n v e s t e r e n i n S t ed e n e n D o r p e n, l i j n 2 ; D e L i m b u r g s e I d e n t i t e i t v e r s i e 1. 0 D o c u m e n t h i s t o

Nadere informatie

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n M w. d r s. E. L. J. E n g e l s ( P r o v i n c i e L i m b u r g ) M w. d r s.

Nadere informatie

Start werkzaamheden Zorgeloos Wonen

Start werkzaamheden Zorgeloos Wonen jl PAGINA 2012 1 I S wz Zl W Mlw Uw R wj Pl D G Sppy Uw w cl E l w E jp z. W w. I z pl. S wz Zl W Zl lz wc Zl W jp w w. Il c w wj. D w Zl W, w w wwz, c, w zj pl 2 jl zj wz lw Kwll 87 89, z z zc. D w w

Nadere informatie

groep4 Thema 4 week 1 taalboek

groep4 Thema 4 week 1 taalboek T 4 w 1 Tl gp4 cif lb Di i vi v Tl cif v cil cl. I bl z pig g. G Eucif/Ryl Jgbl H ccp, ll, lu wv z ii gblv. Mlbg 1 u 2015 Ni ui z uigv g w vvlvuig /f pb g il v u, fpi, icfil f p wl wz z vfg cifl ig v uigv.

Nadere informatie

Veilig en bereikbaar tijdens de Giro Gelderland

Veilig en bereikbaar tijdens de Giro Gelderland Vii bib ijd d Gi Gdd Apd, Bid 1 pp 6 i 2016 D di pp v d Gi d Ii d i Gdd d. D v di ii ppv i i Apd. Op 5, 6 7 i Apd z. Z vid p 5 i d ppi p p Mpi, ijd d p 6 i pp i Apd p z p 7 i d. O v v id z fij ij vp zij

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Simpelveld F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, j u n i 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k

Nadere informatie

Oplegvel Raadsstuk. Onderwerp Strategisch Vastgoed

Oplegvel Raadsstuk. Onderwerp Strategisch Vastgoed i V Pi E A FJ T 023 511 3418 E-i: F@ Z/ 2012/418433 T ië: 1 K i i i 2 Lij i ii b i & -i 8 ji 2013 EL: i i i i cqi ij i i-i bjc i bi c & c : 1 A i bi i ; 2 c ij i i-i ij cii ii b 3 i cii ii : i i i ii i

Nadere informatie

TEBERDEMEI Het relatieblad van Severinus

TEBERDEMEI Het relatieblad van Severinus TEBERDEMEI H b S 2014 D S K 2014 V j S K. O j z fc, p jj. Scjf : S K 2014 p j 20 p z 21 j.. BIJZONDER IN SAMENLEVEN Op z j f p. D c j zj j z. D zj z cë S. Hf f z c? D f z c p. Z f-, -, p-, b- p z. M j

Nadere informatie

Start werkzaamheden Zorgeloos Wonen

Start werkzaamheden Zorgeloos Wonen jl PAGINA 2012 1 I S kz Zl W Ml Uv R jk Pl Pk Sppy U cl E vll Lj v D Pk. W. I z v pl v v v. I p v jp v. S kz Zl W Zl v k lz c Zl W jp v v. Il k v cv k jk. D v v Zl W, v v kz k v, c, zj pl 2 jl zj kz l

Nadere informatie

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M +

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + A a n l e i d i n g I n d e St a t e nc o m m i s si e v o or R ui m t e e n G r o e n ( n u g e n o em d d e St at e n c

Nadere informatie

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W +

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + D o e l m a t i g h e i d s t o e t s v o o r g e b i e d e n w a a r v o o r g e e n b o d e m b e h e e r p l a n i s v a s t g e s

Nadere informatie

integraal DE VTDV bouwen Duurzaam bouwen Gericht bouwen Gebruiks BOUWAWARDS aanpasbaar bouwen Bouwen Bevorderen de kennis over integraal

integraal DE VTDV bouwen Duurzaam bouwen Gericht bouwen Gebruiks BOUWAWARDS aanpasbaar bouwen Bouwen Bevorderen de kennis over integraal i i i Of - ij i i i i i i ii i ië i i - ii f i i ii i i ff i f i ii ii M i i i ii i i i i i Gi i i i G i 1 ij i iëi i, i ii: ij i ii ij i i i i i 2 I ij i i i i ii i (i f y, ) i i (i y- i ii) i i i i i

Nadere informatie

jaargang 4 I nummer 4 Specia jubile editie IN DIT Intervi Prijsvra

jaargang 4 I nummer 4 Specia jubile editie IN DIT Intervi Prijsvra j 4 I 4 Sci l jil ii! ER: M M U N IN DIT Ii O Pij V I S c i l i i V li ijz ii W i Hj Dz i lij lli i z zi A Bi O 9 2012 40 j l ij z ii E ijz ijll, i ijz c i V z i ij i l A ili ii z l i W f i i l ii jili

Nadere informatie

Veilig en bereikbaar tijdens de Giro Gelderland

Veilig en bereikbaar tijdens de Giro Gelderland Vii bib ij Gi G Ap, V / G Zh 1 pp 6 i 216 D i pp Gi Ii i G. D i ii pp i i Ap. Op 5, 6 7 i Ap z. Z i p 5 i ppi p p h Mpi, ij p 6 i h pp i Ap p z p 7 i H. O h i z fij ij p zij fp. Z Ap H ijij i bib. H i

Nadere informatie

H O E D U U R I S L I M B U R G?

H O E D U U R I S L I M B U R G? H O E D U U R I S L I M B U R G? N AD E R E I N F O R M A T I E S T A T E N C O M M I S S I E S OV E R O N D E R AN D E R E A F V A L S T O F F E N H E F F I N G E N I N L I M B U R G 1 6 a u g u s t u

Nadere informatie

!" # " $ % &&&$ " $ '( '( ) * + +,( - ). / "! 0 10 &.2 ( ). ( ) * +. *. $ $ $ * 0 $ 3

! #  $ % &&&$  $ '( '( ) * + +,( - ). / ! 0 10 &.2 ( ). ( ) * +. *. $ $ $ * 0 $ 3 !"#"$ % &&&$"$ '('( )*+ +,(-). /"! 010&.2().()*+.*. $$$*0$ 3 %(,!"" # $$ $$ $$ $$ $ % & '( ($ %$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

Nadere informatie

Oktober Maandelijks tijdschrift 48 ste jaargang Nr 8

Oktober Maandelijks tijdschrift 48 ste jaargang Nr 8 O 2016 M cf 48 N 8 Gzz M 11.11.11 w p w cp c c. V pp 40.000 c c ww. D 11.11.11 p zz. Gz c, 1946 p Wz 1948 U Rc M. Gz z w é c c c. 1,3 Tc f zz. V 1,3 w zz. W zz, c. I 100. Oc D z z. 90% z, w c 12% z. D

Nadere informatie

PCV Onderdeel van ROC West-Brabant. VMBO Groen

PCV Onderdeel van ROC West-Brabant. VMBO Groen PCV145-0911 O ROC W-B VMBO G 2012-2013 O j Zi j i 8 j i VMBO i j i? O Pii j j ii z i zi ii B i j i i I i I z i i i z i J j Pii z i W j j i Gz i ZOEKTOCHT i D j j i Pii! KLEIN Oz : 1 2 3 GOED BEREIKBAAR

Nadere informatie

Guizing Theater Oz (WAL/BXL)

Guizing Theater Oz (WAL/BXL) M i ji 12 2 PROGRAMMA 2016-2017 2 123 W ij i? M if 45 i i j! J ii S i - fij i i i i Fi i ii! D i f i FESTIVAL 26/12 ij 30/12 i 03/01 07/01 H i S i ij i Ti i 1000 1600 i f i Di f i V ji ji i f : i i! Fii:

Nadere informatie

Veilig en bereikbaar tijdens de Giro Gelderland

Veilig en bereikbaar tijdens de Giro Gelderland Vii bikb ij Gi G A, Kc 1 6 i 2016 D i Gi Ii i G. D i ii i i A. O 5, 6 7 i k A z. Z i 5 i i ki, ij 6 i i A z 7 i. O i z fijk ijk zij fk k. Z k A ijijk i bikb. i ijijk f f bk bikb zij. A z i k ij i - b,

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Venray F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k V e n

Nadere informatie

Drukkerij Van de Sande Ambachtshof 1, 2632 BB Nootdorp

Drukkerij Van de Sande Ambachtshof 1, 2632 BB Nootdorp Dij V S Amcf, 2632 BB N Dij V S - SD - S Pi - Bc.l Hii - Iiw - H Cll - D Ec - Fmiliijf - Mw 200 Amcf - T mi - Omij - Gmlij cii Dllli Aciii - P P: w,, wii - P: iil,, i, l - Af P: ij, ill, w, c, zi Oz l

Nadere informatie

Roele De Vries Recycling

Roele De Vries Recycling Vj 11 fb 2011 f O 2011 Sc j jb f Mééj f Mééj 2010: R D V Rcyc E (1991): H B Ccë bj Db f/ez C 2011 f O 2011 3 D zj j, z 1992 b c f f z é bjf H f O c z bjf H zj z cc bj c c zj D jz bb c fj jy z b j z, bf

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Strategisch Vastgoed. Reg. Nummer: StZ/VG 2012/ Inleiding

Raadsstuk. Onderwerp: Strategisch Vastgoed. Reg. Nummer: StZ/VG 2012/ Inleiding : i V N: Z/V 2012/418433 1 Iii V i i V z ii i b bi ii bi i b i bi i bi iiëi iii b i ii, ii bi z i i i V, z b i V iibi i V iii V (Z/V 2012/267990) z i i bi bi i, i xib i i V i ii i i i i i i, b i b zii

Nadere informatie

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m I b u w k k p l t H I C 6 4 4 0 3 X G l v r s t d z h d l d g t l z! B s t k l t, D k u v r h t k p v -p r d Bu c kt W h p d t u d b s t r s u l t t v r k r p r d u c t, d t v r v r d g d s m t d l l r

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Meerlo-Wanssum F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k Provincie L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k M e e

Nadere informatie

Versoberen verlichting. Waar gaat het licht s nachts uit en per wanneer?

Versoberen verlichting. Waar gaat het licht s nachts uit en per wanneer? b ii i i p? I Iii 5 4 i zi 6 i 8 i 1 i i 12 i 14 i Zi 16 i Z D 18 i Zi 2 2 i b ii 3 ii iii i Iii iii i i Ui 21. 5. Ui 23. 5. D izii i i i Ji 213 Ji 213 A 213 pb 213 i i i i p z i bi b b. D z i ii p. i

Nadere informatie

Indeling voorwedstrijden divisie 4 en 5 op 27 januari Turnlust Huizen

Indeling voorwedstrijden divisie 4 en 5 op 27 januari Turnlust Huizen Idi wdtijd diii 4 5 27 ji 2013 Tt Hiz Wdtijd 1 (wmi 8.15 ; tt wdtijd 8.30 ; # 59) B I (24) B II (35) It D1 diii 4 Ji diii 4 - i 6 Jd I diii 5 - i 8 Jd II diii 5 - i 8 Wdtijd 2 (wmi 12.00 ; tt wdtijd 12.15

Nadere informatie

HISTORISCH ONDERZOEK BESTEMMINGSPLAN NOORD, ZUID EN KLEINE KERNEN

HISTORISCH ONDERZOEK BESTEMMINGSPLAN NOORD, ZUID EN KLEINE KERNEN HIOICH ONEZOE EEINGPN NOO, ZUI EN EINE ENEN fli, mili & mm ll: I.... v Hij ppmm: IE m: m Ihpv. Ilii.... civ.... lm lciv.... mp hyli.... lm mlii.... lii p li.... lm, Hiich m (H-).... il-n.... Pij.... ij

Nadere informatie

Het relatieblad van Severinus

Het relatieblad van Severinus H lil v Svi OKTOBER 2015 TEBERDE Pil Dz Svi v i-ff Di 3 p 2015 l v pil Dz Svi D p All pij ij l ij i-ffij i Ai A v PPipi vl Hy S Mj p Cl Ji Dlij v ij pilj pil Svi BIJZONDER IN SAMENLEVEN N l F C R v B i

Nadere informatie

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s O p le i d i n g: M a s t e r P u b l i c M a n a g e m e n

Nadere informatie

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n I n é é n d a g k a n r e l i g i e u s e r f g o e d v a n m e e r d e r e g e n e r a t i e

Nadere informatie

Engelend Doeboek. a a. Cathelijne Filippo & Jeannette Post. palaysia. engelenweetjes, activiteiten en knutsels voor meer zelfvertrouwen en plezier

Engelend Doeboek. a a. Cathelijne Filippo & Jeannette Post. palaysia. engelenweetjes, activiteiten en knutsels voor meer zelfvertrouwen en plezier Eg D gw, c u fuw p C Fpp & J P py www.g. Cpyg 2015 C Fpp & J P D ug Py Puc, A, www.py. Ec & wp: E Hg F: Mu D, u g fg: pg. 71 Egw - F P, pg. 14 S RuR, pg. 10 Mu CNG Wp, pg. 18 Sy Pu80 Wp, pg. 8, 12, 19,

Nadere informatie

Overzicht van de kentekenletters uitgegeven van januari 1951 tot en met april 1974, gerangschikt per maand waarin met de uitgifte werd begonnen:

Overzicht van de kentekenletters uitgegeven van januari 1951 tot en met april 1974, gerangschikt per maand waarin met de uitgifte werd begonnen: Overzicht van de kentekenletters uitgegeven van januari 1951 tot en met april 1974, gerangschikt per maand waarin met de uitgifte werd begonnen: Personenauto s Serie 1 2 letters vooraf, gevolgd door 4

Nadere informatie

De kracht van het. PensioenLab. Formuleboek 2012-2014

De kracht van het. PensioenLab. Formuleboek 2012-2014 D Pi Ful 2012-2014 PNIN 2014 wwwill Pi i iiii CNV J FNV J VCP Yu Pil i wi PiFi FVP I w z 60 j ili ui l u w ull i w ii i l i l u D iz Pi z l il l u Pi wil u w i iiii? K wwwill ()ii M il : PGGM yu M D Nl

Nadere informatie

Op een dag...was er hagelslag!

Op een dag...was er hagelslag! O w hll W w jij hll L E S 1 Rcl uc, u DE GESCIEDENIS VAN AGELSLAG i hll u b lll i Vi i i uw I 1890 bi hij i A hl i chcl w I 1892 w zij z P b Tw j l, i 1894, w zij w z G b I j VENZ fi D Vi EN Z I 1904 w

Nadere informatie

Veilig en bereikbaar tijdens de Giro Gelderland

Veilig en bereikbaar tijdens de Giro Gelderland Vii bikb ij Gi G Ap, Zhiz (D h, Si, Sb) 1 pp 6 i 2016 D i pp Gi Ii i G. D i ii pp i i Ap. Op 5, 6 7 i k Ap z. Z i p 5 i ppi p p h kpi, ij p 6 i h pp i Ap p z p 7 i H. O h i z fijk ijk p zij fpk k. Z k

Nadere informatie

!"#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/

!#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/ !"#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/!"#$% &'()*+,*-.*(/ !"#$%&''()$((#$*&++,$(#$((#$(-+.(--/ !"""#$%"&'(()*"))%"+',,-")%"))%").,/)..0 !!"#$%&''()$ ((#$*&++,$(# ((#$(-+.(--/!"#$% &'()*+,*-.*(/ 0++*++%+++++1++$++$++2

Nadere informatie

Handleiding Onderzoek in Beweging

Handleiding Onderzoek in Beweging Laura Tamassia Goele Cornelissen Fien Depaepe Maarten Simons Thomas Storme Kristof Van de Keere Stephanie Vervaet Handleiding Onderzoek in Beweging Voor lerarenopleiders Onderzoek in Beweging "#$%&'(%($*$%'+,'.($/'0'($

Nadere informatie

De Brielse Zeilschool

De Brielse Zeilschool D iz B il 20 Z 1 il 7 c l S I D Bil Zilcl W iz D Bil Zilcl? O Sizili 2017 Kici Zw Oiw Ziw L V wijzil Oii CWO Dil D lii H i Cié Ai Abli Ifi Al w 3 4 5 6 7 8 9 10 10 10 11 12 13 14 14 15 D Bil Zilcl Al 60

Nadere informatie

Topografische kaart met toponiemen

Topografische kaart met toponiemen R OOATRAANPA ILA 3 Tpch p p uu p A3 110502/ZF8/38/201086/010 ARCADIS 205 R OOATRAANPA ILA 4 z Nu2000- p, uu p A3-110502/ZF8/38/201086/010 ARCADIS 206 R OOATRAANPA ILA 5 U R 2 p, uu p A0-110502/ZF8/38/201086/010

Nadere informatie

Partij Voor Nederland

Partij Voor Nederland ! " # $ $ % " & " " '"( " " " ) "" "!!"!!##$ "%"& $'&&()) $#)! $$) #!! *+!,$#'& $ $&, #$-.&#,,$ 2 / * """ * " " " " * " + " &, " & & " & " & " ""-". 0 "/ 0 " / 0 - " & De Programmacommissie 3 .1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Nulsituatie grondwater in Hollandse Delta

Nulsituatie grondwater in Hollandse Delta J 2008 cp b. z zj p zj f. Zj b j b b. VV 20 b 2006 2007 c bb. z b : B V p z zc c p b. - 2007 f pjc b. pjc b b. pjc, z p ( c). : pc b (p b ) f. b bj pb. pc ( bj c) j bj zj b c zj zj pc. cc j z pb. cp bb

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Jaarverslag 2009

Centraal Bureau voor de Statistiek. Jaarverslag 2009 Jaarverslag 2009 26 maart 2010 3 4 10 11 30 33 37! 42 " 60 # 62 $%& 64 ' 65 !"#!$!%%"! #&'# &!%' %!#%! (%)*% %##+,%!#,% ##! &%%'#& %%%& -* &+- &,.,$/%0 2% #%%"02 #%%#+#! %#!!&#%!% #%%! 3##%%4%! #%%' 5$#

Nadere informatie

! "###$ , &' 4 5#( 6 * 0<95( 6

! ###$ , &' 4 5#( 6 * 0<95( 6 ! "###$ % &''!()*+, --. /*. 01 232 &' 4 5#( 6 7 809##:04;< :

Nadere informatie

catalogus 2013 Nederland Transistorstraat 80 1322 CH Almere tel. +31 (0)36 5471 640 fax +31 (0)36 5471 582 e-mail uitgeverij@intertaal.

catalogus 2013 Nederland Transistorstraat 80 1322 CH Almere tel. +31 (0)36 5471 640 fax +31 (0)36 5471 582 e-mail uitgeverij@intertaal. i z IU v l i, c i P i i R i v f I ic U l h i l i l i i v i i l l l zi c i i iv h v h i f R i h l l c l v h i iv iv lv ic i v l iv l i i P i l h h i i - v ll l I B i i U v h ic h ic h & i i v v l f i i

Nadere informatie

PRIJS : 60 CENTIEMEN. D ecem b er 1938: OOSTENDE

PRIJS : 60 CENTIEMEN. D ecem b er 1938: OOSTENDE J J JS J? «z z i - ««& / -S J _ ; SS S f cc SJ iiii i c i c ci cci i i f z i S f S c i c c Ö c f i f zf j i c f z i f c j c f z i f j c ii f z i f j i ii iz c i i c i é f i i ic c c c f z i f zf j i c

Nadere informatie

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e 4 o k t o b e r 2 0 0 6 P r o j e c t n r. 2 9 5 7. 7 2 B o

Nadere informatie

Geboeid door het Woord

Geboeid door het Woord 2016-8 - 24 ibif Oi T Hi i, Hi ili fi b, i i i, l i bb (Mü 9:36) Bi 2000 l D H J i i E Hi i? E i i ib ll, lii D i Hi ili fi b, if Mü D ili fi li f l J i i i Zi il b il H, Hi i b l i l E 2016 Al J Zi i,

Nadere informatie

Er zijn veel soorten bomen en heesters geschikt voor. Het overlijden van een dierbare is altijd een ingrijpende

Er zijn veel soorten bomen en heesters geschikt voor. Het overlijden van een dierbare is altijd een ingrijpende l u z kijz H lij ib i lij iijp E b f h l blij u u E zij l b h chik W b il zuli kkijz bui. Vk i bhf l ib. Al l ku k z z pi. Wij ku u i b lli i l k z p pcll bij ku b l upl pl p bfpl, pk, i ui f kuz; fhklijk

Nadere informatie

e-learning Research Reeks Digitaal portfolio De hype voorbij of optimisme met grenzen?

e-learning Research Reeks Digitaal portfolio De hype voorbij of optimisme met grenzen? e-learning Research Reeks 6 Digitaal portfolio De hype voorbij of optimisme met grenzen? ! "#!!$$ %!"!"&''!!!"!"" '! () * +,,,* * -. $ /0 1 3 45 6 708!9:&#'9 ;9!!!# 7/%9,

Nadere informatie

Het relatieblad van Severinus

Het relatieblad van Severinus H lil Siu JUNI 2015 TEBERDE Aii Si l Ci Mi, Ki D Kli M, ill ii Bif W l ui, i u u l lië BIJZONDER IN SAMENLEVEN E l lië ui f i l D, i lf i ll lif l Z uffl i fli f, uj l H fi i l i, lui i l Ci Mi li l i

Nadere informatie

Adres post code Soort monument Woonplaats

Adres post code Soort monument Woonplaats Monumenten Gemeente Oisterwijk Gemeentelijke monumentenlijst Adres post code Soort monument Woonplaats Baaneind 6 5059 AS boerderij Heukelom Heukelomseweg 29 5059 AJ boerderij Heukelom Heukelomseweg 34

Nadere informatie

catalogus 2013 Nederland Transistorstraat 80 1322 CH Almere tel. +31 (0)36 5471 640 fax +31 (0)36 5471 582 e-mail uitgeverij@intertaal.

catalogus 2013 Nederland Transistorstraat 80 1322 CH Almere tel. +31 (0)36 5471 640 fax +31 (0)36 5471 582 e-mail uitgeverij@intertaal. i z IU v l i, c i P i i R i v f I ic U l h i l i l i i v i i l l l zi c i i iv h v h i f R i h l l c l v h i iv iv lv ic i v l iv l i i P i l h h i i - v ll l I B i i U v h ic h ic h & i i v v l f i i

Nadere informatie

)"#!$#! "+!! *$ %0"#" " "" )"&1$"#% ""#! )"&#! 3"$$$$ #!!#)!" $4#* "& $'*"#!!!$! * " "#"*!)"!)* "! ")!!%!""$#" "! ""! "!$ ;! *!//!* $<6!& &!$4#*!

)#!$#! +!! *$ %0#   )&1$#% #! )&#! 3$$$$ #!!#)! $4#* & $'*#!!!$! *  #*!)!)* ! )!!%!$# ! ! !$ ;! *!//!* $<6!& &!$4#*! !!"#!## "$! ""%!#""#%&"$ '(") #!*%#$ '&*)")!# "!##"# )"#!$#! "+!! *$,-!&***$.// ##)!& %0"#" " "" )"&1$"#% ""#! )"&#! )"&&"#"2 $$, -&"")%!#!!*)"%!)!#"#&"$ 3"$$$$ #!!#)!" $4#* "& "*"")#!%#)#&"! "$!"!%#0"1$##!

Nadere informatie

Bepaling van de stijfheidsmatrix voor rechthoekige kokers. Ir. F.E. Veldpaus TG

Bepaling van de stijfheidsmatrix voor rechthoekige kokers. Ir. F.E. Veldpaus TG Bepaling van de stijfheidsmatrix voor rechthoekige kokers. Ir. F.E. Veldpaus TG3 64-28 -I- -2 - -3- -4- -5- L - 6- -7-4 C 8 9 -6- -9- -ti- (%= -4 (x=- p, -/2 - -13- -/4 - - /6- -/6- -/7- '/ I y= f u.

Nadere informatie

De bruggenbouwer. wegwijzer. Minister van belangrijke zaken Jezus Christus, de mens die de hand reikt Er bestaat geen God, zegt men

De bruggenbouwer. wegwijzer. Minister van belangrijke zaken Jezus Christus, de mens die de hand reikt Er bestaat geen God, zegt men wwjz D w M j z Jz C, E G, z Dj jc 36 j www../wwjz E c. D K, j, c B c, w w c w. M j z M R S z w j z w, w j z zj. E w, w z? H j. J cyc cc w,. W j w z? I z c c. H w w, z cj z w. D c,. B j j c w, w w zj w

Nadere informatie

Pioniers in place making

Pioniers in place making Habi_deel_omslag lupi 5-3-2007 16:52 Pagina 1 Vernieuwend Ruimtegebruik Pioniers in place making Proeftuin IJburg Tineke Lupi Annemarijn Walberg Sako Musterd !"#$ %& '()*+, #'-.&/.. 0#'-.&/./ 12!3 4"""3!3

Nadere informatie

HISTORISCH ONDERZOEK BESTEMMINGSPLAN TIEL-WEST

HISTORISCH ONDERZOEK BESTEMMINGSPLAN TIEL-WEST HIOICH OZO IG I- fi, ii & : I.... v Hij : I : Ihv. Iii.... civ.... civ.... hyi.... ii.... ii i...., Hiich (H-).... Viii..... Vch ci..... Uiv z.... vi..... Vch ci..... Uiv z.... ihv..... Vch ci..... Uiv

Nadere informatie

1+!! 13! 1! !!"#!!!!$% %!! ! & ' %! $% +!!! !!! (!!! !!)&!! ) * ) )+!! ), -! (. & / ! $% $!!// !! # $% %!!!! ! / /!! #&$0 $!!!!!

1+!! 13! 1! !!#!!!!$% %!! ! & ' %! $% +!!! !!! (!!! !!)&!! ) * ) )+!! ), -! (. & / ! $% $!!// !! # $% %!!!! ! / /!! #&$0 $!!!!! 1 "# % % ' ) ) * ) ) ), -. # #0 % % 1 12 1 13 1 % % % - 2 %.4# - % - % - " # " % %. % # #%' 4 55 4 55. % 7 "" 489 Colofon BRUGnieuws is een uitgave van de Vereniging Ontwikkelingshulp DE BRUG, bestemd

Nadere informatie

H o ſ enhoef MEESTERLIJK WONEN IN HOLZENBOSCH. Brueghel Armando. Woningen. Meesterlijk wonen in Voorthuizen

H o ſ enhoef MEESTERLIJK WONEN IN HOLZENBOSCH.  Brueghel Armando. Woningen. Meesterlijk wonen in Voorthuizen BcoSp N99 3 Nij Uid Vi Vooi i, i d lw, l d Ndld Bi 5 à 20 i j i o of Apldoo of Afoo Fij l j Vooi STRLIJK WONN IN VOORTUIZN l dlpl olof lid lij Wo i Vooi Od Bi oloc wod d woi i di j o Wij i oo i lij oi

Nadere informatie

catalogus 2013 Nederland Transistorstraat CH Almere tel. +31 (0) fax +31 (0)

catalogus 2013 Nederland Transistorstraat CH Almere tel. +31 (0) fax +31 (0) i z IU v l i, c i P i i R i v f I ic U l h i l i l i i v i i l l l zi c i i iv h v h i f R i h l l c l v h i iv iv lv ic i v l iv l i i P i l h h i i - v ll l I B i i U v h ic h ic h & i i v v l f i i

Nadere informatie

$%%%&'$%'$&&( ) *++ &,"$ ''*++%"%%& -$'./" ' " " 0.$&"%$" ".1*+"..1*/ (

$%%%&'$%'$&&( ) *++ &,$ ''*++%%%& -$'./ '   0.$&%$ .1*+..1*/ ( !" # $%%%&'$%'$&&( ) *++ &,"$ ''*++%"%%& -$'./" ' " " 0.$&"%$" ".1*+"..1*/ ( ".&.$2130.$%$($* $ $..$ &.$.$*%1*" &(./. $4("."$"3 &*$%%&2(&.$ 1$$$50 6".1** $"0.$%$$' $*&77,( 1*$ "'-$ $'," %.'"/.$2,,%$&*$.$&&

Nadere informatie

!" ' ( #" '+ * ",!- 3", 3 %" ) &(

! ' ( # '+ * ,!- 3, 3 % ) &( ! !" #" % " &!" ' (!"! (!"#) * #" ' * ",!- "!. / 01!2!- "# "!! " #! "3. 4 "% 4 3 3", 3 3"! 1 #4'5 3 3"# 1 "'5. ( 3" 1 3" 6 3# 3"31 % %- 3"% 1 & %3 3"& 1 %* 3" 1 &3 3"( 1 & %" ) &( %"! %"# 7 8 &( -!!49.

Nadere informatie

0 (1 2 3 ' & ' 4 4 5+1 6

0 (1 2 3 ' & ' 4 4 5+1 6 !# $!# % & % ' ( ' )! 0 (1 2 3 ' & ' 0 7 6 '! & 4 (* + %!, &!-.(/! ' 4 4 5+1 6 % *! 38&04 9%+: ; 03+.)!)34) '7)8*7++38.

Nadere informatie

WS-WK N-D WR-A1. (sw-zm) Duinweg WR-AWG. Duinweg R-DR. Duinweg. (sh-spn) (-bw) Duinweg WS-WK WA-EW. De Riethof. Duinweg R-DR. (sr-rg) WA-EW WA-EW

WS-WK N-D WR-A1. (sw-zm) Duinweg WR-AWG. Duinweg R-DR. Duinweg. (sh-spn) (-bw) Duinweg WS-WK WA-EW. De Riethof. Duinweg R-DR. (sr-rg) WA-EW WA-EW b b j b - - D L- -I -D - -D -1 - - - - - - -K jf jf - z j j - jz bj D c L - - - D - c - Dc c - bjfc 1 c - bjfc c - bjfc c - - - c - - K Dbbb L- - -1 L L 1 U I U I I I Fc I () (b=.1) CLL CLL (b=.) (b) (-b)

Nadere informatie

Referentie. cartridge

Referentie. cartridge Canon erentie INKJET Canon 1600(40) Bk Virgin PG-40 BL 8141176 0.50 Canon 1600(41) Col Virgin CL-41 COL 8141180 0.50 Canon 200 Bc-02 BC-02/BX-2 8140620 - Canon Cl-51 Col Virgin CL-51 COL 8141182 0.25 Canon

Nadere informatie

PLANNING PLANMATIG ONDERHOUD 2017

PLANNING PLANMATIG ONDERHOUD 2017 0101 7601AA oneven Kwartaal 2-3-4 7601XR even 7601XS even 7601VZ oneven 7601VX even 7601XZ oneven 7601XV even 7601XT even 0102 7601VZ oneven Kwartaal 2-3-4 7601XV even 7601XH oneven 0501 7601XE oneven

Nadere informatie

DE MOOISTE WOONWINKEL

DE MOOISTE WOONWINKEL COLLECTIEKRANT OKTOBER 5 - CARRE WONEN EN SLAPEN B.V. Th j h! DE MOOISTE WOONWINKEL C w g wj. B Mch z +. Lv v fw, pg, z,. D zw ch. Afg: 8789 c. 99,-.. W Cy. Lv v fg. Tv w gj. 55 c. 599,-.. Ef Cy. M. Lv

Nadere informatie

Teams per klassegroep Regiocompetitie Noordoost Voorjaar 2016

Teams per klassegroep Regiocompetitie Noordoost Voorjaar 2016 0103 3e kl Za Mi Gemengd 17+ (DE-HE-GD-DD-HD) A.T.C. Emelwerth 1 8302 AX Overijssel 0104 4e kl Za Mi Gemengd 17+ (DE-HE-GD-DD-HD) A.T.C. Emelwerth 2 8302 AX Overijssel 0105 5e kl Za Mi Gemengd 17+ (DE-HE-GD-DD-HD)

Nadere informatie

! " # # # # $% & ' ( ) *+,,

!  # # # # $% & ' ( ) *+,, ## ##% & ' ( ) *+,, # % && #' () * + &,-.+/ 0 * -,. / 11 ) / 1, 0 10. 1 1( 2 - *.,+ 1,+ 2,+ 0.,+ (,+ (1 3,+ ( 4,* (0 )**,3 (( ),4 (5 6,4 (7 %,/ (8 ),/ (9 ),0 5,1-3. &,2 01,2 0 2, *,,2 00 *+ 0( : ** 0(1

Nadere informatie

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT Dit is een vereenvoudigde lijst met spijkerschrifttekens uit Mesopotamië. Deze lijst maakt het mogelijk de tijdens de workshop Graven om te Weten bestudeerde tablet te vertalen.

Nadere informatie

Gladheidbestrijdingsplan. Winter Auteur: J. de Waal Dudokplein EN Velsen

Gladheidbestrijdingsplan. Winter Auteur: J. de Waal Dudokplein EN Velsen Glhbjpl 2016-2017 A: J. l Dpl 1 1971EN Vl 0255 567382 jl@vl.l b 2016 INHOUD 1 DOEL EN UITGANGSPUNT GLADHEIDBESTRIJDING... 3 2 STROOIROUTE... 3 2.1 S lc... 3 2.2 D bj x ()... 3 2.3 D bj vz h... 3 2.4 Af

Nadere informatie

Infomagazine. Gorinchem 27, 28 en 29 oktober ijzersterk. in de metaalbranche

Infomagazine. Gorinchem 27, 28 en 29 oktober ijzersterk. in de metaalbranche Ifzi i 27 28 29 205 ijz i IHOUD 4 4 6 7 j i i xfi 7 x 2 3 8 f & fi 9 0 2 4 5 9 22 z OP-/Afij OPISTIJD ii VMTHAL FULL SRVIC FORMUL HAAL MR UIT UW BURSDLAM i COTACT W! D ij MTAVA i i A f i z ij D ii i i

Nadere informatie

Team Tijd Team thuis Team uit Locatie Poule Code Scheidsrechter Dinsdag Zaterdag Dinsdag Donderdag

Team Tijd Team thuis Team uit Locatie Poule Code Scheidsrechter Dinsdag Zaterdag Dinsdag Donderdag Dinsdag 05-01-2016 D3 21:30 s.v. Giethoorn s.e. DS 1 Dalvo DS 3 Eendracht, Giethoorn D2L IE H2 21:30 v.c. Emmeloord HS 1 Dalvo HS 2 Bosbadhal, Emmeloord H2H IE Zaterdag 09-01-2016 D1 15:00 Dalvo DS 1 Prota/Urk

Nadere informatie

Multi Functioneel Centrum. depaladijn MFC De Paladijn. gedragsproblemen/psychiatrische. problematiek

Multi Functioneel Centrum. depaladijn MFC De Paladijn. gedragsproblemen/psychiatrische. problematiek 1 Multi Functioneel Centrum 1Fc depaladijn MFC De Paladijn Samenwerking met Auriga Doelgroep: kinderen met een licht versta ndelijke beperking en gedragsproblemen/psychiatrische problematiek Uitgangspunten/kernwaarden

Nadere informatie

2'3"4"')3%()!"#$%&'),56-) ),78"3'9"(&4*'9':'("(&'() ;$<7=8>)*?1'@>)*'8?(>) *'8?("#A'9B)

2'34')3%()!#$%&'),56-) ),783'9(&4*'9':'((&'() ;$<7=8>)*?1'@>)*'8?(>) *'8?(#A'9B) "#$""&'()*+)&)#&',-('$-&.##)#&')/$/0/'1233"#4567 "#$&'( ) ) "#$&'()*"#) +''$),-).'/01''$) 2'3"4"')3()"#$&'),56-) ),78"3'9"(&4*'9':'("(&'() ;$)*?1'@>)*'8?(>) *'8?("#A'9B) ) ) ) 2'3"4"')CCDE6D5ECF)

Nadere informatie

STARTNOTA PROVINCIAAL BOUWMEESTER LIMBURG

STARTNOTA PROVINCIAAL BOUWMEESTER LIMBURG STARTNOTA PROVINCIAAL BOUWMEESTER LIMBURG V V B O V Rh p c h p Pc B L. D p h h h L h. E Pc B p j L y h. D ch cx Pc B z p. H c p. Achcjz, 2012 514: C-, G ( Sj B) E Achcjz z p chc j V Achcjz Pc B- L E M-Rj.

Nadere informatie

Programmabegroting 2018

Programmabegroting 2018 Programmabegroting 2018 ! "$$ !!! "! $!! %!&' " "! & "(!!& " &" ""(& "!!&&!& $!)$ ($$ "! " " " $!''!' ( ' &!$*' &!$'& $!($*' $!($' &!!!! $ (!!" (!!+" (!! &!$ &!$ ' $' $' $!! $"! & " & $ '! " (!!" (!"

Nadere informatie

GEMEENTE AALTEN - gemeentelijke monumenten per 23 januari 2014

GEMEENTE AALTEN - gemeentelijke monumenten per 23 januari 2014 GEMEENTE AALTEN - gemeentelijke monumenten per 23 januari 2014 Straatnaam nr. postcode plaats Aaltenseweg 2 en 4 + Kerkhofplein 1 7091 AE Dinxperlo Aaltenseweg 15 7091 AB Dinxperlo Aaltenseweg 22 7091

Nadere informatie

Verklaring kolommen Tape Lite

Verklaring kolommen Tape Lite Verklaring kolommen Tape Lite kolom naam inhoud mogelijke waarden grootte verplicht? A ACTION_CODE Deze code geeft aan wat er met de aangifte dient te gebeuren A= add M= modify 1 nee, doch wel aan te raden;

Nadere informatie

De Stelling van Pascal Inhoud

De Stelling van Pascal Inhoud De Stelling van Pascal Inhoud 1 Inleiding De stelling van Pascal voor een cirkel en ellips 3 De stelling van Pascal voor hyperbolen en parabolen 4 De stelling van Pappus 5 Een bewijs van Jan van IJzeren

Nadere informatie

Sony introduceert nieuwe BRAVIA tv s

Sony introduceert nieuwe BRAVIA tv s y dc w BRAVIA v Hg hb bdkw, vff gd f k Idc v w 4K LED v 65 55ch Bkjk d d m 4K XRy PRO w XRy PRO Odk w wd v k m h TRILUMINO dpy G v hd gd m dp, v b Mk dc vbdg m w mph f b Bf d wzghd vd v y w f Qz dg Bdhvdp,

Nadere informatie

E buki aki ta di: Lesa & skirbi. Anne Frank. Pa mucha di 9 pa 12 aña

E buki aki ta di: Lesa & skirbi. Anne Frank. Pa mucha di 9 pa 12 aña bki ki i: L & kibi A Fk k P ch i 9 12 ñ K? bki kí b bi iñ hi i A Fk A Fk ch hé hi i hi i ñ hñ ii i A i kibi i i i bi kibi k k hñ i ii B k i bi? L i bi kih Th bki kí b i fi ki! bki i b kí i chi k K chi

Nadere informatie

Experimentele analyse en modellering van het vermoeiingsgedrag van geschroefde buisverbindingen

Experimentele analyse en modellering van het vermoeiingsgedrag van geschroefde buisverbindingen Experimentele analyse en modellering van het vermoeiingsgedrag van geschroefde buisverbindingen Experimental Analysis and Modelling of the Fatigue Behaviour of Threaded Pipe Connections Jeroen Van Wittenberghe

Nadere informatie

@Fluenta. In memoriam Paul Dekter. Koersplan Fluenta: Geloof in de toekomst. Onderwerpen. Fluenta leert. Jaargang 2013-2014. Maart 2014.

@Fluenta. In memoriam Paul Dekter. Koersplan Fluenta: Geloof in de toekomst. Onderwerpen. Fluenta leert. Jaargang 2013-2014. Maart 2014. J 2013-2014 2014 8 @F Hiij ji isif 8 I z isif i j ifi i sici sc c j ij i isif is j pij J j pij 26 i 2014 -i if@f I i P D p 29 ji i ij c D B i ii fsci P D s c ic D i s i i ijs ijs p D D Fi P ijs z ijs i

Nadere informatie

Begrijpend en studerend lezen. leerlingmateriaal proefles instructieles

Begrijpend en studerend lezen. leerlingmateriaal proefles instructieles Bgijpd udd z igmi pof iuci 6 BLOK 3 LES 3 TELEVISIE 2 1 W vid d mm m g g po v-p v-p v h v v D m g g g g d i wi hui hu K o H K H g g z g m om o D w w d m m m m om o ccho g g ig v i fv d iid D j j i i ui

Nadere informatie

Datum Tijd Team thuis Team uit Locatie Veld Poule Code :00 vv Rolde MC 2 Annen MC 2 De Boerhoorn, Rolde 3 MCJD CK :00 vv

Datum Tijd Team thuis Team uit Locatie Veld Poule Code :00 vv Rolde MC 2 Annen MC 2 De Boerhoorn, Rolde 3 MCJD CK :00 vv Datum Tijd Team thuis Team uit Locatie Veld Poule Code 2012-09-22 14:00 vv Rolde MC 2 Annen MC 2 De Boerhoorn, Rolde 3 MCJD CK 2012-09-22 16:00 vv Rolde MC 1 DIO/Bedum MC 1 De Boerhoorn, Rolde 1 MCHA CJ

Nadere informatie

waterviolier twee-onder-een-kapwoningen wonenopeeneiland.nl kenmerken Waterviolier bouwnummers 6 t/m 13 en 30 t/m 37 woonoppervlakte ca.

waterviolier twee-onder-een-kapwoningen wonenopeeneiland.nl kenmerken Waterviolier bouwnummers 6 t/m 13 en 30 t/m 37 woonoppervlakte ca. wii w---wi bw 6 / 13 30 / 37 B i E/Of b A i O z h c i i O E i w z? i ch f i L- A 1 ii w i h Oi Wii w c 148 b i wi ië 40 343 4 1 ii x i z i i é ich i bj i ii bi z- wi bi iii i i icif x hwi ii bi EPC O,O

Nadere informatie

TIME- Van de Redactie Beste Dalvo-leden,

TIME- Van de Redactie Beste Dalvo-leden, Van de Redactie Beste Dalvo-leden, TIME- De meeste teams hebben er al een paar wedstrijden opzitten en de trefkoele plus begint steeds meer te wennen. Ja zelfs de oranje gang. In deze nieuwsbrief staan

Nadere informatie

Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij. methode voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling van minderjarigen

Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij. methode voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling van minderjarigen Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij methode voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling van minderjarigen Colofon Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij Uitgave # %& '()*++ )(', - Tekst. ' /0 1#23%' 14

Nadere informatie

baio'.i.v. teonwd «n D«Schepp<w- Allda, Voonitmat ea Katteolii«kk«rwU. Ptifs^ d«lw»ït (bles} oife'.osaadst î t ' f ' «n ;

baio'.i.v. teonwd «n D«Schepp<w- Allda, Voonitmat ea Katteolii«kk«rwU. Ptifs^ d«lw»ït (bles} oife'.osaadst î t ' f ' «n ; & à } \ y é Q b x ö b h< ö b b b h b y y ZŒ (b} î b h b h bx{ h h h Y bé 2Q 8 ÎÔ î 6 b x 8 h Zè ô b z b h h G h b? < ë Q z h ü hh h y b bhy b hê bh óé z h h b < bx

Nadere informatie

Pit Hopkins Syndroom

Pit Hopkins Syndroom E Nrf PTTTT P Hp F r Nc L P Hp F 2014 j Ar Ly F r J H Dfj r Dj cc F r Nc L Ir J H Sc P Hp Syr T 30 M P Hp,Br c Jr 4 Nr 1 2015 2 Cf, rc r 3 Vr prjc 4 PTHS f 2014 Ar 6 Dj fj! 8 Ir J H 10 Br Vr PTHS fprjc

Nadere informatie

1.1.1 Deze code bevat de gebiedsindeling van de netbeheerders, zoals bedoeld in artikel 12b, eerste lid, onderdeel f, van de Gaswet.

1.1.1 Deze code bevat de gebiedsindeling van de netbeheerders, zoals bedoeld in artikel 12b, eerste lid, onderdeel f, van de Gaswet. Ons kenmerk: ACM/DE/2015/207309 Zaaknummer: 14.0048.66 Besluit van de Autoriteit Consument en Markt van (datum), houdende de vaststelling van de voorwaarden als bedoeld in artikel 12b van de Gaswet (Gebiedsindelingscode

Nadere informatie

? n. Sociaal Ecologisch Economisch. Met de steun van: V.U. : Lily Deforce, Edinburgstraat 26, 1050 Brussel. September 2010

? n. Sociaal Ecologisch Economisch. Met de steun van: V.U. : Lily Deforce, Edinburgstraat 26, 1050 Brussel. September 2010 ?! D z c Z R RD Scl clch cch M v: V.U. : ly Dfc, 26, 1050 Bl. S 2010 O K I v N f: Flx V Py SIZONSFRUI WN BORN VRDINN MR OK c c h Pjl Pf h 12 hc lch fljf v Nl B h Jl Flx:, fz,, l-,, vl lw vl w l. I z j

Nadere informatie

Adres Postcode Woonplaats Soort Achterstraat AX Den Hout boerderij Achterstraat AX Den Hout schuur vl Achterstraat AZ Den Hout

Adres Postcode Woonplaats Soort Achterstraat AX Den Hout boerderij Achterstraat AX Den Hout schuur vl Achterstraat AZ Den Hout Adres Postcode Woonplaats Soort Achterstraat 1 4911 AX Den Hout boerderij Achterstraat 3 4911 AX Den Hout schuur vl Achterstraat 26 4911 AZ Den Hout schuur vl Arendstraat 13-13b 4901 JJ Oosterhout winkel

Nadere informatie