Gedragscode integriteit. Gedragscode Integriteit

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gedragscode integriteit. Gedragscode Integriteit"

Transcriptie

1 Gedragscode Integriteit Voorwoord Missie en kernwaarden Thuisvester wil zich graag profileren als een maatschappelijk en klantgericht ondernemer met als doel het woon- en leefklimaat te verbeteren. Thuisvester wil herkend worden als een ondernemende, slagvaardige en transparante woningcorporatie met een breed maatschappelijk gezicht. De missie van Thuisvester is: Tevreden individuele klanten in voldoende kwalitatief goede woningen met een betaalbare huurprijs. Thuisvester is een transparante gedreven woningcorporatie die midden in de maatschappij staat en naar vermogen presteert. Een aantal zaken staan hierbij centraal. Allereerst het versterken van de woon- en leefkwaliteit van huidige en toekomstige klanten, zoals gezinnen, starters, senioren en mensen met een bijzondere woon- en/of zorgvraag. Maar ook het intensiveren en waarborgen van wooninvesteringen in het totale werkgebied. Dit wil Thuisvester verwezenlijken door samen met maatschappelijke partners en gemeenten structureel bij te dragen aan een leefbare samenleving in de stad en op het platteland. Waarom is integriteit belangrijk Bij ons handelen vinden we het belangrijk dat onze missie en daarbij behorende kernwaarden als ondernemend, betrouwbaar, betrokken, slagvaardig en transparant niet alleen op papier zijn beschreven, maar ook onze motivatie en ons handelen bepalen. Uitgangspunt hierbij is dat we er ons van bewust zijn dat we werken voor gewone mensen, met geld dat oorspronkelijk door de maatschappij is gefinancierd. Thuisvester heeft vertrouwen in haar medewerkers. Maar er gaat bij Thuisvester ook veel geld om. Dit leidt er toe dat integriteit een belangrijk thema vormt. Integriteit houdt voor ons in dat we open, eerlijk en transparant willen werken naar alle relevante personen en partijen. Ook houdt dit in dat we op elk moment verantwoording willen afleggen over wat we doen en hoe en waarom we dat doen. Bovendien zijn wij ook niet blind voor de diverse fraudezaken en de negatieve publiciteit rondom de bouwwereld en de woningcorporatiesector. Dit maakt integriteit tot een zeer

2 relevant en actueel thema. Tevens is er enige tijd geleden een onderzoek van het Centraal Fonds Volkshuisvesting geweest naar de corporatiesector. Hierin zijn diverse aanbevelingen gedaan omtrent integriteit. Mede op basis hiervan tezamen met de reeds bestaande documenten op het gebied van integriteit, zoals de Governancecode Woningcorporaties en Aedescode, en rekening houdend met zaken die tot risico s kunnen leiden binnen onze organisatie is deze gedragscode tot stand gekomen. Wederkerigheid Integriteitsbeleid is niet af met de aanbevelingen en richtlijnen in deze gedragscode. We moeten ons inspannen om onze richtlijnen op het gebied van integriteit na te komen, maar dat geldt ook voor onze partners. Ons doel is dat alle betrokkenen weten hoe we zijn en hoe we het graag willen hebben en dat is niet vrijblijvend. De opdracht is om ons te gedragen vanuit een mentaliteit die past bij de filosofie van Thuisvester. Oosterhout, Gedragscode integriteit op instemming door OR d.d. goedgekeurd door RvT d.d. advies Koepel Huurdersorganisaties d.d. 1 juli 2010

3 Inleiding Thuisvester & Integriteit Werken bij Thuisvester betekent werken in een organisatie die klantgericht is en dicht bij de mensen staat. Een medewerker van een maatschappelijke onderneming zoals Thuisvester levert direct en indirect een bijdrage aan het welzijn van de samenleving. Vanuit deze verantwoordelijkheid is het vanzelfsprekend dat burgers, in- en externe partijen integer handelen van Thuisvester verwachten. Met andere woorden: integriteit is een belangrijke voorwaarde voor het vertrouwen in Thuisvester als lokaal verankerde maatschappelijke onderneming. Beleid en regels, normen en waarden lijken soms meer vanzelfsprekend te zijn dan dat ze overbodig lijken. Toch is van belang dat op hoofdlijnen de regels zijn vastgelegd, alleen dan kunnen we er verantwoording over afleggen en elkaar er ook op aanspreken. Werken aan integriteit is werken aan een cultuur van bewustheid, eigen verantwoordelijkheid en onderlinge transparante verantwoording. Op wie van Toepassing? Deze gedragscode is van toepassing op alle personen die in dienst zijn van Thuisvester of werkzaam zijn voor Thuisvester. Hieronder vallen niet alleen de personen, die een arbeidsovereenkomst hebben met Thuisvester, maar ook personen die bij de onderneming zijn gedetacheerd, uitzendkrachten, stagiaires, vrijwilligers, leden van de Raad van Toezicht, bestuurders etc. Tevens is deze gedragscode van toepassing op alle organisaties en/of personen waar Thuisvester diensten of zaken aan levert. Overal waar personeel of medewerker(s) in de gedragscode staat wordt een ieder zoals hierboven bedoeld. Overal waar hij staat dient hij/zij te worden gelezen. Randvoorwaarden en uitgangspunten Bij het opstellen van het advies c.q. de richtlijnen voor het integriteitsbeleid is uitgegaan van de volgende randvoorwaarden en uitgangspunten: Vertrouwen in een open, transparante cultuur met eigen verantwoordelijkheid voor iedere medewerker; Verwachting dat externe relaties ook een gedegen integriteitsbeleid hebben en zich daaraan houden; In contacten met derden zal er sprake zijn van een win-win situatie en wederkerigheid;

4 Uit het genoten voordeel vloeit geen oneigenlijk afhankelijkheidsgevoel of verplichting tot onzakelijke tegenprestaties tegenover die derden voort; De aanbevelingen van het Centraal Fond Volkshuisvesting uit de nulmeting van 7 september 2009 zijn geanalyseerd en verwerkt in het integriteitsbeleid en in deze gedragscode vormgegeven. Er is aangesloten bij de principes en bepalingen van de Governancecode Woningcorporaties Deze gedragscode geeft geen limitatieve opsomming van activiteiten, die wel of niet zijn toegestaan; Corruptie en fraude worden in geen enkel geval getolereerd; Goed voorbeeld doet volgen. De Raad van Toezicht, het bestuur, het management en de leidinggevenden geven het goede voorbeeld Inhoud van de gedragscode integriteit Deze gedragscode is opgebouwd uit de volgende 12 hoofdstukken. Ter referentie hebben we deze hoofdstukken onder elkaar weergegeven. Deze zijn in de digitale versie op intranet afzonderlijk aan te klikken. 1. Melding nevenfuncties 2. Melding tegenstrijdige belangen 3. Acceptatie geschenken en giften 4. Uitnodigingen en recepties 5. Declareren van onkosten 6. Geheimhouding (bedrijfsgevoelige) informatie 7. Informatiebeveiliging 8. Het gebruik van eigendommen van de corporatie 9. Omgang met elkaar en de melding van misstanden ( klokkenluidersregeling, meldregeling, integriteit) 10. Het Sanctiebeleid 11. Personeelsbeleid 12. De praktijk en communicatie Totstandkoming De gedragscode is tot stand gekomen in overleg met de Raad van Toezicht, de ondernemingsraad en het managementteam.

5 1. Melding van Nevenfuncties Toestemming Overeenkomstig de CAO woondiensten is het de medewerker niet toegestaan werkzaamheden voor derden (bijklussen, beunen) te verrichten, mits er schriftelijk toestemming door het Bestuur is gegeven. Dit geldt voor alle nevenwerkzaamheden zowel in loondienst voor derden of voor eigen rekening. Dit kan ook gebeuren in de vorm van een algemenere toestemming in termen van uren per week en looptijd van activiteiten. Verklaring nevenactiviteiten Om deze reden wordt bij indiensttreding een verklaring nevenactiviteiten ondertekend. Ook van werknemers waarvan nog geen verklaring nevenactiviteiten in het personeelsdossier is opgenomen, wordt verlangd dat zij deze ondertekenen. In deze verklaring geeft de medewerker aan wat zijn nevenfuncties zijn. Deze verklaring maakt onderdeel uit van de arbeidsovereenkomst. De verklaring wordt jaarlijks gecontroleerd op juistheid van gegevens. Wijzigingen in nevenactiviteiten leiden tot het opstellen van een nieuwe verklaring. Geen toestemming Indien er sprake is van concurrentie, overbelasting, strijdige belangen of een kennelijk nadelige invloed op functioneren, wordt geen toestemming gegeven en vindt geen ondertekening plaats. Als de werkgever geen toestemming geeft, dan deelt hij dat binnen 14 dagen, nadat het verzoek van de werknemer is ontvangen, schriftelijk mee. Daarna overleggen werkgever en werknemer over de voorwaarden waarop wel toestemming kan worden gegeven. Indien er geen akkoord is voor het uitoefen van een nevenactiviteit, draagt de raad van bestuur de medewerker op om de nevenactiviteiten per ommegaande te stoppen. Als hieraan niet wordt voldaan, kan dit leiden tot sancties of uiteindelijk ontslag. Functies in maatschappelijke organisaties Thuisvester waardeert het als medewerkers nevenfuncties vervullen in maatschappelijke organisaties. Het is zelfs denkbaar dat Thuisvester daarvoor in beperkte mate faciliteiten verleent. Tegelijkertijd beseffen we dat nevenfuncties kunnen leiden tot strijdige belangen. Hierin biedt de goedkeuring vooraf de oplossing. Mocht strijdigheid van belangen pas aan de orde komen nadat de betreffende functie is aanvaard, dan treedt de medewerker, op het eerste verzoek van de directie, terug uit deze nevenfunctie. Als hieraan niet wordt voldaan, kan dit leiden tot sancties of uiteindelijk ontslag. Nevenfuncties leden Raad van Toezicht Voor wat betreft nevenfuncties bij leden van de Raad van Toezicht wordt het volgende uitgangspunt gehanteerd. Met inachtneming van het bepaalde in het Reglement van de Raad

6 van Toezicht zal de Raad van Toezicht voor zijn functioneren de algemene beginselen van governance als uitgangspunt hanteren. Tevens onderschrijven de Raad van Toezicht en het Bestuur de Aedescode, de aanbevelingen van de Commissie Glasz en de Principes van de Governance Code voor Woningcorporaties. De openbare nevenfuncties van de leden van de Raad van Toezicht worden vermeld in het jaarverslag. Zakelijke nevenfuncties en / of niet-openbare maatschappelijke functies die geen verband houden met het lidmaatschap van de Raad van Toezicht worden gemeld binnen de Raad van Toezicht, zoals beschreven in artikel 7 van het Reglement Raad van Toezicht. Daarnaast past Thuisvester de Governancecode zodanig toe dat tijdelijk gedelegeerde bestuurstaken van toezichthouders bij ontsteltenis van de bestuurder niet leiden tot afhankelijkheid als bedoeld in de Governancecode. 2. Melding van tegenstrijdige belangen Scheiding zakelijk en privé Om de relatie met externe relaties zuiver te houden, houdt Thuisvester zakelijk en privé strikt gescheiden. Dat zou anders verplichtingen scheppen voor zowel medewerkers van Thuisvester als voor medewerkers van externe relaties. Omgang zakelijke relaties In situaties waarbij medewerkers van Thuisvester gebruik maken van de diensten van relaties waar Thuisvester zakelijk contacten mee onderhoudt, dient dit open en transparant te geschieden. Hoe om te gaan met zakelijke relaties staat verder beschreven in het document Regels voor de omgang met zakelijke relaties naast het gewone werk. Dit document maakt onderdeel uit van de arbeidsovereenkomst en is bijgevoegd in bijlage 2. Raad van Toezicht Voor wat betreft tegenstrijdige belangen bij de Raad van Toezicht past Thuisvester de Governance code voor wat betreft de formulering betreffende familieleden tot de tweede graad niet strikt toe. De reden hiervan is dat in de plaatselijke setting van het werkgebied van Thuisvester het onvermijdelijk is dat familieleden tot in de tweede graad zakelijke relaties hebben met Thuisvester (waaronder de hoedanigheid van huurder of medewerker van een bedrijf waarmee Thuisvester werkt.) Thuisvester hecht grotere waarde aan deelname van de Raad van Toezicht vanuit de lokale gemeenschap dan aan de strikte toepassing van (wellicht onbedoelde) governanceformuleringen. Tevens vindt Thuisvester in alle omstandigheden een zuivere positie van bestuur en toezichthoudend orgaan belangrijk. De -in de Statuten genoemde- bestuursbesluiten behoeven goedkeuring van de Raad van Toezicht. De praktijk is verder dat het Bestuur voornemens tot het nemen van ingrijpende besluiten, indien

7 mogelijk, vooraf bespreekt met de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht zal in ruime samenstelling als toehoorder deelnemen aan afrondende overleggen met de gezamenlijke stakeholders over de meerjarige strategie, beleid en presentaties van Thuisvester. Jaarlijks spreekt de Raad van Toezicht tevens met de betrokken colleges van B&W en de Ondernemingsraad. Dienstverlening door derden Het is niet toegestaan om tot eigen voordeel of tot voordeel van familie of vrienden voorrang te bepleiten of te verkrijgen, waar het de dienstverlening van of door Thuisvester betreft. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de toewijzing van woonruimteverdeling. Hetzelfde geldt voor de dienstverlening van bedrijven waar Thuisvester zakelijke contacten mee onderhoudt. Hiermee wordt de schijn van vriendjespolitiek voorkomen. Deze situaties kan de medewerker niet persoonlijk afhandelen, maar worden zo veel mogelijk doorverwezen naar een collega. Inkoop en aanbestedingsbeleid Onder inkoop en aanbestedingsbeleid verstaan we het volgende: de wijze van inkoop, de manier van gunnen van een opdracht voor producten en/of diensten en het selecteren van architecten-, ingenieurs- en adviesbureaus. Veelal staat er voor een leverancier veel op het spel. Dan kan het gebeuren dat deze meer dan de kwaliteit gebruikt om de medewerker te overtuigen met hem in zee te gaan. Het inkopen van goederen of diensten behoort onafhankelijk te gebeuren. Ter voorkoming van belangenverstrengelingen zijn er meerdere mensen bij de besluitvorming in het kader van een inkoopprocedure betrokken. Hier geldt dus het vier ogen principe. Inkopen of aanbesteden kan op verschillende manieren plaatsvinden. Dit is afhankelijk van de (geschatte) hoogte van het bedrag dat met de offerte of begroting is gemoeid. Bij de bepaling van welke functionaris bevoegd is tot het inkopen en/of aanbesteden wordt de procuratieregeling gevolgd. Voor externe relaties geldt dat de mandaten van de procuratiehouders te raadplegen zijn via de inschrijvingen bij de Kamer van Koophandel voor Zuid-West Nederland. Relatiebeheer Binnen het relatiebeheer gaat het om het onderhouden van contacten met en door bedrijven en instellingen van en naar Thuisvester. Onder andere moet worden gedacht aan contacten met ontwikkelaars, aannemers, zorg- en welzijnsinstellingen, leden college van B&W, ambtenaren, gemeenteraadsleden, architecten, adviesbureaus, banken en leveranciers. Deze contacten dienen een zakelijk belang voor Thuisvester te hebben. Ook hierbij is het dus zaak om op te letten dat zaken en privé niet door elkaar heenlopen.

8 3. Acceptatie van geschenken en giften Hoe om te gaan met giften Wij hanteren de volgende uitgangspunten als het gaat om het aannemen van giften: Geldbedragen kunnen alleen geaccepteerd worden als giften of geschenken aan Thuisvester worden gedaan in de vorm van legaten of erfenissen. Deze giften zullen apart worden geadministreerd en worden gestort naar Stichting Leergeld (bijlage 1). Overige geldelijke giften worden niet aangenomen. Individuele giften met een economische waarde van meer dan 25,- (prijspijl 2009) worden niet aangenomen maar geretourneerd naar de afzender of aanbieder. Acceptatie van een gift met een economische waarde van onder 25,- kan alleen als de onafhankelijke opstelling ten opzichte van de gever daardoor niet wordt beïnvloed. Hierbij is ook van belang om mee te wegen hoe een ander, of de buiten wereld, tegen het accepteren aan zou kijken. Aangeboden geschenken die niet worden geaccepteerd, vanwege hogere economische waarde of doordat door acceptatie je onafhankelijkheid in gedrang komt, worden bij een lid van het managementteam gemeld. Presentaties en lezingen Medewerkers die in het kader van hun functie een lezing, presentatie of iets dergelijks houden en hiervoor een waardebon of geschenk ontvangen mogen deze behouden, mits de waarde ervan niet hoger is dan 25,-. Is de geldelijke beloning hoger dan 25,- dan wordt dit bedrag gestort naar Stichting Leergeld. Daar staat dan tegenover, dat eventuele kosten voor deelname, voor rekening van Thuisvester komen. Kerst-, eindejaars- en relatiegeschenken Eindejaars-, kerst- of relatiegeschenken zijn geen bezwaar, mits bescheiden (aansluitend bij richtlijnen giften), en in verhouding tot de prestatie, de relatie en op kantoor afgeleverd (dus geen levering buiten het kantoor, bijvoorbeeld aan huis). Medewerkers melden de ontvangen geschenken aan hun leidinggevende. Geschenken aan alle medewerkers heeft de voorkeur boven geschenken aan één of enkele werknemers. Alle geschenken worden door een loting met elkaar gedeeld. 4. Uitnodigingen en recepties Lunches en diners Bij uitnodigingen voor lunches en diners geldt een aantal vuistregels:

9 Bekeken wordt of het informele contact noodzakelijk is. De onafhankelijkheid dient gewaarborgd te zijn en de uitnodiging wordt altijd besproken met de leidinggevende en wordt gemeld in het managementteam. Lunches en diners op uitnodiging worden veelal bekostigd door derden. Van deze regel wordt afgeweken als betrokkene zich bezwaard voelt. De dan gemaakte kosten kunnen conform de geldende regels bij Thuisvester worden gedeclareerd. In geval Thuisvester voornemens is anderen voor lunches of diners uit te nodigen wordt dit besproken in het managementteam en kunnen de kosten volgens het geldende reglement worden gedeclareerd. Als medewerker van Thuisvester vertegenwoordig je het belang en de organisatie Thuisvester. Het is daarom van belang te allen tijde een professionele houding te hebben en matig met alcohol te zijn. Wanneer blijkt dat de uitnodiging een ander karakter had dan vooraf ingeschat, dan wordt dit gemeld bij de leidinggevende en het managementteam. Product en dienstkennis Indien bedrijven je willen uitnodigen voor een relatiedag (congressen, symposia) moet dat gemeld en besproken worden met de leidinggevende. De bijeenkomsten moeten inspirerend en beeldvormend zijn en de ontwikkelingen bij Thuisvester en je functioneren positief beïnvloeden (opdoen van kennis en inspiratie). 5. Declareren van onkosten Declaraties Bij het indienen van declaraties doet Thuisvester een beroep op eigen verantwoordelijkheid. Uitgangspunt is dat een medewerker naar alle billijkheid, redelijkheid en eerlijkheid rekeningen en onkosten indient. Onkosten die je maakt in het kader van het uitoefenen van je functie, worden vergoed. Hierin worden de bestaande regelingen en richtlijnen gevolgd (bijvoorbeeld zakelijke reiskosten). In alle gevallen geldt het doelmatigheids- en soberheidcriterium. Medewerkers dienen daarnaast geen declaraties in voor kosten die reeds door Thuisvester of andere partijen worden vergoed. Declaraties worden indien mogelijk binnen een maand na het maken van de kosten ingediend onder overlegging van betalingsbewijzen of onderbouwing. Hoogte en functionaliteit f uitgaven/onkosten Desgevraagd dient de hoogte en de functionaliteit onderbouwd te worden. Met functionaliteit wordt bedoeld, dat met het doen van uitgaven het belang van Thuisvester direct gediend moet zijn. Het is dus niet functioneel om uitgaven te doen c.q. onkosten te maken, die hooguit indirect het belang van Thuisvester dienen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld uitgaven of

10 onkosten die uitgelegd kunnen worden als zijnde een verkapte vorm van beloning, dan wel als zogenaamde snoep- of pretuitgave. Ook hier is transparantie en openheid van belang. Daarnaast dienen declaraties altijd door de leidinggevende te worden gecontroleerd en te worden geparagrafeerd. Afrekening verloopt na fiattering door of namens het bestuur via de financiële administratie. 6. Geheimhouding (bedrijfsgevoelige ( bedrijfsgevoelige) informatie Vertrouwelijkheid en informatie i Thuisvester verlangt van haar werknemers dat zij zorgvuldig omgaan met de informatie over vertrouwelijke bedrijfsaangelegenheden waarover zij uit hoofde van hun functie beschikken. Dat betekent, dat oneigenlijk gebruik van die kennis of openbaarmaking niet is toegestaan voor zover dit niet in strijd komt met een wettelijke plicht tot openbaarmaking. Tevens dient de medewerker uit oogpunt van privacy, zorgvuldig om te gaan met gegevens van derden. De geheimhoudingsplicht blijft ook na beëindiging van het dienstverband/lidmaatschap van kracht. Medewerkers houden geen informatie achter die in het belang is van Thuisvester. Als deze geheim of vertrouwelijk is, dan vraagt dat om een integere afweging van belangen. Beschik je uit andere bronnen over informatie die je niet kenbaar mag maken, meld het dan bij je direct leidinggevende. Dan kan eventueel besloten worden je tijdelijk van de betreffende zaak af te halen. Medewerkers moeten zorgen dat informatie over Thuisvester deugdelijk wordt bewaard. Onbevoegden mogen er geen kennis van kunnen nemen. Ook is het belangrijk dat er geen belangrijke stukken op het bureau blijven liggen na werktijd of indien je een langere tijd niet op je werkplek aanwezig bent. Communicatie naar buiten Medewerkers hebben het recht van vrije meningsuiting. Een medewerker mag echter geen uitlatingen doen die zijn functioneren of het imago van Thuisvester schaden. Het grondrecht op vrije meningsuiting van de medewerker is niet absoluut. De grens ligt daar waar een goede functie invulling niet in redelijkheid meer is verzekerd. De medewerker is zelf verantwoordelijk voor wat hij zegt of doet. Heeft deze twijfels over wat hij wel of niet kan zeggen dan kan hij dit altijd overleggen met zijn leidinggevende. Voor sommige informatie is het evident dat deze vertrouwelijk moet worden behandeld.

11 Belangrijke belanghouders en journalisten ontvangen hun informatie over Thuisvester in zijn algemeenheid via of namens de bestuurders. Medewerkers dienen voorzichtig te handelen ten aanzien van contacten met deze belanghouders. In contacten met deze belanghouders geldt een aantal uitgangspunten en richtlijnen. De richtlijnen hieromtrent heeft Thuisvester in haar persbeleid opgenomen. Tevens is van belang dat alle communicatie plaatsvindt volgens de huisstijl van Thuisvester en wordt vormgegeven volgens de schrijfwijzer van Thuisvester. Deze schrijfwijzer is ook van toepassing op mail verkeer en intranet. Medewerkers dienen zich bewust te zijn van het directe karakter van participatie in digitale sociale netwerken als Hyves en Facebook. Zij laten zich niet ongunstig uit over Thuisvester ter voorkoming van imagoschade. 7. Informatiebeveiliging 7.1 Informatiebeveiliging Informatiebeveiliging kan worden gedefinieerd als het treffen en onderhouden van een samenhangend pakket van maatregelen ter waarborging van de beschikbaarheid, integriteit en exclusiviteit van de informatievoorziening. Onder deze kwaliteitscriteria wordt voor Thuisvester het volgende verstaan: Beschikbaarheid: de mate waarin ons informatiesysteem in bedrijf is op het moment dat een medewerker het nodig heeft. Integriteit: de mate waarin ons informatiesysteem zonder fouten is. Exclusiviteit: de mate waarin de toegang tot en de kennisname van ons informatiesysteem en de informatie daarin is beperkt tot een gedefinieerde groep van gerechtigden. Informatiebeveiliging heeft niet zozeer te maken met het op orde hebben van zaken, maar des te meer met het beheersen van de kwetsbaarheden. Dit is met name van belang omdat er binnen de organisatie en in onze systemen persoonlijke en gevoelige informatie over klanten of medewerkers beschikbaar is. Het is dan ook van groot belang dat de privacy gewaarborgd is en er op een integere manier met deze informatie wordt omgegaan. De regels ten aanzien van verantwoord -, intranet- en internetgebruik en de wijze waarop controle op persoonsgegevens over -, intranet- en internetgebruik plaatsvindt, zijn opgenomen in de gedragscode - en internetgebruik.

12 8. Het gebruik van eigendommen van de corporatie In dit hoofdstuk wordt stil gestaan bij zaken die logisch lijken en reeds op intranet of in regelingen/richtlijnen zijn weegegeven. De hier beschreven zaken treden niet in de plaats van hetgeen aldaar beschreven, maar geven een beknopte uiteenzetting van hoe binnen Thuisvester met ter beschikking gestelde zaken en daarmee ook werktijd dient te worden omgegaan. Privé zaken regelen in werktijd Uitgangspunt is dat privé zaken (bijvoorbeeld het voeren van privé telefoongesprekken) geregeld worden in eigen tijd. Ondanks dit uitgangspunt kan het nodig zijn dat een werknemer tijdens werktijd een dringend telefoontje dient te plegen of een fax of dient te versturen. Uiteraard is dit in bepaalde situaties toegestaan. Wel is het de bedoeling dat hier bewust en open mee wordt omgegaan. Zorg op de werkplek Thuisvester zorgt ervoor dat iedere medewerker de beschikking heeft over gedegen materiaal, gereedschappen, apparatuur enzovoorts. Thuisvester verwacht van iedere medewerker dat hiermee met zorg wordt omgegaan en deze zaken niet onbeheerd achter worden gelaten. Gebruik kantoorartikelen Alle kantoorartikelen (onder andere pennen, scharen, plakband, notieblokken) zijn uitsluitend bedoeld voor zakelijk gebruik. Alleen als een medewerker buiten kantooruren thuis of elders werk verricht ten behoeve van Thuisvester, mag daarvoor materiaal van Thuisvester gebruikt worden. Kantoorartikelen en kantoormaterieel van Thuisvester kunnen dus niet mee naar huis worden genomen. Fotokopieën en printuitdraaien Thuisvester biedt alle medewerkers in beperkte mate de mogelijkheid kopiëren en printuitdraaien te maken bestemd voor normaal privégebruik. Het is niet de bedoeling en dus ook niet toegestaan dat er vele (10tallen) prints of kopieën gemaakt worden voor een vereniging of club. Gebruik mobiele telefoon Een aantal medewerkers heeft de beschikking over een mobiele telefoon en zonodig over een passende Car-kit voor handsfree telefoneren. Het is de bedoeling dat deze telefoon wordt gebruikt voor zakelijk telefoonverkeer.

13 Het gebruik zal plaatsvinden volgens de regeling Gebruik mobiele telefoon. Gebruik laptop Een aantal medewerkers heeft uit hoofde van zijn functie een laptop ter beschikking. Het is de bedoeling dat deze gebruikt wordt voor zakelijke doeleinden. Langdurig privégebruik is derhalve niet toegestaan. Daarnaast heeft de medewerker de zorgplicht om vertrouwelijke gegevens niet vrij beschikbaar te laten zijn voor huisgenoten of derden, maar hier zorgvuldig mee om te gaan. Gebruik dienstauto s d en bedrijfsbussen Voor het uitvoeren van het werk heeft Thuisvester bedrijfsbussen en dienstauto s, hierna te noemen dienstauto s. Dienstauto s worden niet mee naar huis genomen, tenzij een medewerker deze nodig heeft voor het vervullen van de storingsdienst en/of hiervoor uitdrukkelijke toestemming van de leidinggevende heeft verkregen. Gereedschappen en materialen m Voor alle gereedschappen geldt dat deze alleen gebruikt mogen worden voor zakelijk gebruik, ten behoeve van Thuisvester. Gebruik voor persoonlijke doeleinden is dus niet toegestaan. Een uitzondering is gemaakt voor de gereedschappen die de medewerker van techniek & uitvoering gebruiken. Deze gereedschappen komen in eigendom van de werknemer, Materialen uit de voorraad zijn bestemd voor zakelijk gebruik, ten behoeve van Thuisvester en mogen niet voor persoonlijk doeleinden gebruikt worden.

14 9. Omgang met elkaar en de melding van misstanden (klokkenluidersregeling, meldregeling, integriteit) Medewerkers van Thuisvester en relaties die namens Thuisvester optreden of Thuisvester willen bezoeken, zijn zich ervan bewust werkzaamheden te verrichten in het belang van de maatschappelijke functie van Thuisvester. Ook zijn ze zich in het bijzonder bewust van de positie van de klanten. Dat betekent dat zij zich professioneel gedragen, kleden, verbaal en non-verbaal uiten en dergelijke. Maar ook dat eventuele misstanden gemeld kunnen worden, zonder dat er schade is voor degene die melding maakt. In het bijzonder wordt over huurders, kopers en de collega s van Thuisvester altijd respectvol gesproken. Dit ongeacht de taal, afkomst, huidskleur, geaardheid, religie of gedragingen. Ook buiten werktijd spreken en gedragen medewerkers en representanten zich ten alle tijd met respect voor Thuisvester, haar klanten, medewerkers en overige relaties. Elke verbale of nonverbale uiting die ook maar enigszins een discriminerend of seksistisch karakter heeft, is uitgesloten. Grof taalgebruik is eveneens niet toegestaan. Vertrouwenspersoon integriteit In de praktijk kunnen zich situaties voordoen die in deze gedragscode niet zijn beschreven. In die situaties is het verstandig te rade te gaan bij de leidinggevende of, wanneer dat minder wenselijk wordt geacht, de vertrouwenspersoon integriteit (VPI). Wie dit is, wordt op intranet vermeldt. Binnen Thuisvester vervult een daartoe door het bestuur aangewezen persoon of groep personen de rol van vertrouwenspersoon integriteit. Voor Thuisvester is omwille van de onafhankelijkheid, onpartijdigheid en de belangen die hierbij kunnen spelen gekozen deze functie buiten de organisatie in te vullen. Daarnaast kunnen de medewerkers worden geconfronteerd met een situatie dat ze meemaken dat anderen binnen de organisatie regels of normen overtreden. De medewerker doet er dan goed aan om deze kennis niet voor zich te houden. Wanneer er sprake is van een misdrijf is de medewerker verplicht hiervan aangifte te doen bij de officier van justitie. Daarnaast moeten vermoedens van misverstanden worden gemeld (klokkenluidersregeling). In al deze gevallen kan de medewerker zich wenden tot de VPI. Naast het geven van advies aan de medewerker kan deze VPI helpen om misstanden intern aan de orde te stellen. Bovendien heeft deze een signalerende rol naar het bestuur. De VPI werkt in principe op basis van anonimiteit en vertrouwelijkheid.

15 De klokkenluidersregeling Op grond van de Governancecode Woningcorporaties draagt het bestuur van Thuisvester er zorg voor dat werknemers zonder gevaar voor hun rechtspositie de mogelijkheden hebben te rapporteren over vermeende onregelmatigheden c.q. misstanden. Een vermoeden van een misstand betreft: een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden met betrekking tot Thuisvester van: Een (dreigend) strafbaar feit; Een (dreigende) schending van wet, statuten van Thuisvester en daarop gebaseerde reglementen; Een (dreigend) gevaar voor de volksgezondheid, de veiligheid of het milieu; Een (dreiging van) bewust onjuist informeren van publieke organen; Een dreigende verspilling van geld, (een dreiging van) het bewust achterhouden, vernietigen of manipuleren van informatie over deze feiten. De procedures die bij een dergelijk vermoeden gevolgd dienen te worden, zijn opgenomen in de apart e de klokkenluidersregeling. Vertouwenspersoon ongewenste omgangsvormen Naast een vertrouwenspersoon integriteit kent Thuisvester ook een vertrouwenspersoon voor ongewenste gedragsvormen. Onder ongewenst gedrag wordt verstaan: handelingen van een groep of van een individu, gericht tegen een persoon die deze handelingen als bedreigend, vernederend of intimiderend ervaart. Thuisvester wil gewenst gedrag stimuleren en ongewenste gedrag voorkomen en bestrijden. Thuisvester heeft deze zaken in de interne regeling gedragscode en de klachtenregeling ongewenst gedrag opgenomen. Wie de vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen is, staat vermeld op intranet. 10. Het Sanctiebeleid Sanctiebeleid In elk rechtsysteem staat tegenover het breken van een regel een sanctie. Zo is een stelsel van gedragsregels pas compleet als er een passend sanctiebeleid is bij het niet nakomen van de regels. Als een medewerker de regels uit deze gedragscode niet nakomt of anderszins niet integer handelt, wordt dit beschouwd als plichtsverzuim. Ook gedragingen in de privé tijd kunnen onder omstandigheden plichtsverzuim opleveren. Het moet dan gaan om gedrag waardoor de belangen van Thuisvester worden geschaad of waardoor diens integriteit voor zover deze in verband staat met zijn functievervulling in het geding is.

16 Mogelijke sancties Wie de e gedragsregels niet nakomt, zal daarop direct worden aangesproken door zijn leidinggevende. Er is geen uitputtende lijst te geven van welke sanctie bij welke misdraging moet worden opgelegd. Disciplinaire bestraffing is geen automatisme, er zijn ook andere rechtspositiemaatregelen mogelijk. Bij het sanctiebeleid zal uiteraard volgens de regels van het arbeidsrecht en in lijn van de CAO Woondiensten gehandeld worden. In ieder geval geldt dat eventueel ontvangen voordeel terug wordt gegeven aan de persoon of organisatie waarvan het ontvangen is. De leidinggevende kan op basis van de aard en de ernst van de overtreding tot het volgende besluiten: De leidinggevende kan de medewerker een mondelinge waarschuwing geven en of berispen; De leidinggevende en/of het Bestuur kan een schriftelijke waarschuwing geven; Een negatieve aantekening in de beoordeling; Het inhouden van een periodiek; Schorsen met of zonder behoud van loon; De leidinggevende kan besluiten tot het starten van een disfunctioneringsprocedure ; zo n procedure kan eventueel leiden tot ontslag; Het Bestuur kan de medewerker op staande voet ontslaan. Indien er een disciplinair beleid is, wordt hier aansluiting bij gezocht. 11. Integriteit en personeelsbeleid Integriteit in personeelsbeleid Bij Thuisvester is integriteit verweven in het personeelbeleid. Dit betekent dat wij elkaar aanspreken op gewenst en ongewenst gedrag en integriteit. Integriteit is dan ook opgenomen in onze organisatiecompetenties. Deze organisatiecompetenties zijn op iedereen van toepassing. Gedurende het jaar komt integriteit minimaal drie keer aan de orde. Dit is bij de plannings-, voortgangs- en evaluatiegesprek. Functies waarin integriteit in een verhoogde mate aanwezig is. Voor iedere functie is in welke mate integriteit met de functie verbonden is. Dit is vastgelegd in de functiecompetenties. In bepaalde functies is integriteit in een hoge mate vereist (niveau 3 of 4). Dit zijn functies die extra risico s op integriteitsinbreuken met zich brengen in verband met onder meer het werken met gevoelige/vertrouwelijke informatie, het kunnen beschikken over geld (procuratiebedrag hoger dan 5.000,- ), de omgang met zakelijke relaties, het hebben van een machts- en monopoliepositie, het kunnen toekennen van rechten/bevoegdheden aan personeel of burgers, het kunnen beoordelen en adviseren met grote gevolgen, het kunnen aanschaffen van goederen/diensten/aanbestedingen, het kunnen handhaven, solistisch handelen en/of het werken in de directe invloedsfeer van bedrijven.

17 Thuisvester heeft in dit kader een procuratieregeling opgesteld. In deze procuratieregeling is per functie omschreven tot welke bedragen een werknemer een opdracht betaalbaar mag stellen. Ook is een matrix opgenomen met betalingsbevoegdheden. Deze gegevens zijn voor externe partijen te raadplegen bij Kamer van Koophandel. Werving en selectie Hoe meer risicofactoren voorkomen in een functie (of hoe belangrijker deze factor voor de functie is), hoe belangrijker het is dat al in het werving- en selectieproces aandacht wordt besteed aan integriteit. Om deze reden worden in onze werving- en selectieprocedure een aantal standaardeisen opgenomen voordat een medewerker een contract aangeboden krijgt. Voor iedere medewerker zal gaan gelden dat bij indienstname 1 referentie wordt gecheckt. Bij de aanname van werknemers in een functie die een hoge mate van integriteit (niveau 3 of 4) vereist, zullen minimaal twee referenties gecheckt worden, wordt een open bronnen onderzoek gedaan en wordt een verklaring van goed gedrag vereist. Indien er twijfel is, kan ook een antecedenten onderzoek en /of CV check plaatsvinden. Borging ontvangst gedragscode Voor of tijdens het arbeidsvoorwaardengesprek zal de gedragscode integriteit aan de kandidaat worden overhandigd. De gedragscode wordt onderdeel van de arbeidsovereenkomst en wordt getekend voor ontvangst. Tevens wordt een bijlage ondertekend door beide partijen inzake een geheimhoudingsverklaring en hoe om te gaan met zakelijke relaties. Beide zijn opgenomen in bijlage 2 en 3. Beoordelen en belonen Thuisvester streeft ernaar om te komen tot een beoordeling en beloning voor haar medewerker die aansluit bij de verschillende kaders die zijn gesteld. Dit is de CAO Woondiensten en de adviesregeling Izeboud. Tevens wordt er gewerkt aan een aanvullend beloningsbeleid voor Thuisvester. Voor het vaststellen van de beloning van de directeur/bestuurders van Thuisvester is een remuneratiecommissie ingesteld, bestaande uit de voorzitter en vicevoorzitter van de Raad van Toezicht. Deze regeling is opgenomen in het apart e Reglement Raad van Toezicht stichting Thuisvester, De wijze van het beoordelen van het functioneren en het toekennen van salarisverhogingen is geregeld in de regeling functioneren en beoordelen die in 2010 tot stand komt. 12. De praktijk Communicatie intern en extern Het integriteitsbeleid dient in elk geval bij alle medewerkers bekend te zijn. Implementatie en communicatie naar medewerkers verdient extra aandacht door het agenderen van integriteit

18 als onderwerp tijdens de afdelingsoverleggen, sollicitatiegesprekken et cetera. Daarnaast kan het beleid worden gecommuniceerd via een persoonlijke mailing, posters en presentaties en publicatie op de website van Thuisvester. Extern wordt het integriteitsbeleid gecommuniceerd via melding aan relaties onder verwijzing naar de betreffende pagina op de website van Thuisvester, waar een en ander te lezen is en te downloaden. Het e beleid omtrent de interne en externe integriteit van Thuisvester wordt op het intranet geplaatst. Dilemma s en openheid Ondanks deze gedragscode, het e beleid en andere integriteitmaatregelen zullen zich in de praktijk situaties kunnen voordoen waarin niet direct een duidelijk antwoord te geven is of iets wel of niet kan. Als een medewerker voor zo n dilemma komt te staan, is het van belang dat hij hierover praat met bijvoorbeeld zijn leidinggevende, zijn collega s of de bestuurders. Op deze wijze blijft hij niet met het dilemma zitten, maar kan hij zijn eventuele ideeën toetsen aan de opvattingen van anderen en maakt hij zijn handelen transparant. Verder draagt dit bij aan het integriteitsbesef binnen Thuisvester. Sfeer en cultuur Hierbij zijn we ons bewust dat iedereen binnen Thuisvester onderdeel is van de sfeer en cultuur die er heerst. Samen zijn we hier verantwoordelijk voor en moet het normaal zijn om elkaar aan te spreken op niet gewenst of ontoelaatbaar gedrag. Op deze wijze is onze kernwaarde transparantie niet alleen op papier beschreven, maar bepaalt het onze motivatie en ons handelen. Oosterhout,. april 2010 Het Bestuur van Thuisvester w.g. ir. J. Westra, bestuurder w.g. J.W.M. Pooyé, bestuurder

19 Bijlage 1: Stichting Leergeld STICHTING LEERGELD: Nu meedoen is straks meetellen. In Nederland leven ten minste kinderen onder de armoedegrens. Helaas is dat een structureel gegeven. Anders dan in ontwikkelingslanden, maar in verhouding even schrijnend en bovendien om de hoek. Schoolgaande kinderen - in de greep van de armoede - kunnen niet of weinig met andere kinderen meedoen. Niet met schoolkamp/week, niet met excursie, geen sportclub of kunstzinnige vorming. Ook schoolmaterialen en aan het begin van het jaar alle boeken hebben, wordt steeds vaker een probleem. Meedoen vergroot de horizon van kinderen; zij maken sociale contacten, leren teamgeest, zich handhaven in een groep, leren winnen en verliezen. Als kinderen dit soort dingen niet leren maar worden buitengesloten, komen niet alleen zij ernstig tekort maar zal de maatschappij daar later duur "leergeld" voor betalen.

20 Regels voor de omgang met zakelijke relaties naast het gewone werk 1. Basis is de zakelijke relatie van opdrachtgever en opdrachtnemer, waarbij prijs en voorwaarden gelden voor te leveren producten, werkzaamheden en diensten. Deze relatie mag niet vertroebeld raken door activiteiten, attenties, diensten e.d. buiten/naast de contractuele relatie. 2. Naar de eigen leidinggevende wordt steeds vooraf volledige openheid betracht over alle activiteiten/gebeurtenissen/diensten tussen medewerkers en zakelijke relaties buiten/naast de gewone contractuele relatie. 3. Uitnodigingen voor etentjes, sportbezoek, bedrijfsbezoek, etc. worden alleen geaccepteerd als de uitnodiging qua aard, moment, gezelschap, etc. past bij de relatie op dat moment en past bij de verantwoordelijkheden van de genodigde t.o.v. de relatie op dat moment. Terughoudendheid is het sleutelbegrip. In een periode van (mogelijke) belangenconflicten worden deze uitnodigingen afgeslagen 4. Eindejaarsrelatiegeschenken zijn geen bezwaar, mits bescheiden, in verhouding tot de prestatie, tot de relatie en door de voordeur op kantoor afgeleverd. Medewerkers melden aan hun leidinggevende de ontvangen geschenken; relaties melden aan de directie de gegeven geschenken. Geschenken aan alle medewerkers hebben de voorkeur boven geschenken aan één of enkele medewerkers. Eindejaarsgeschenken worden met elkaar gedeeld. 5. Als zakelijke relaties, in het kader van de goede verstandhouding, bepaalde vaste faciliteiten wíllen bieden aan medewerkers van Thuisvester is daartegen in beginsel geen bezwaar als de faciliteiten voor een bepaalde periode vast omschreven zijn en gelden voor alle medewerkers. Er wordt geleverd tegen tenminste kostprijs plus BTW met factuur betaling per giro/bank of contant op factuur met vermelding door leverancier van contante voldoening (met datum) de te bieden faciliteiten vooraf zijn goedgekeurd door de directeur. 6. Het privé inschakelen van bedrijven en vaklieden is een eigen verantwoordelijkheid van de medewerkers. Het inschakelen van (werknemers van) zakelijke relatíes van de Thuisvester kan leiden tot belangenconflicten. Medewerkers van Thuisvester en werknemers van de bedrijven zorgen er zelf voor dat de zakelijke relatie tussen Thuisvester en het bedrijf zuiver blijft. Zij stellen het belang van Thuisvester boven het privé-belang. Dit laatste geldt in het bijzonder voor medewerkers van Thuisvester met een opdrachtgevende en/of controlerende bevoegdheid.

Integriteitsbeleid & Gedragscode

Integriteitsbeleid & Gedragscode Integriteitsbeleid & Gedragscode Mei 2014 Voorwoord De belangrijkste reden voor JKS Invest om een integriteitsbeleid en een gedragscode toe te passen, is te vinden in de organisatie zelf. Onduidelijkheid

Nadere informatie

Integriteitcode. Woningbouwvereniging Brederode Wonen

Integriteitcode. Woningbouwvereniging Brederode Wonen Integriteitcode Woningbouwvereniging Brederode Wonen Brederode Wonen INTEGRITEITCODE versie oktober 2013 Inleiding Woningbouwvereniging Brederode Wonen (hierna te noemen Brederode) is een woningbouwcorporatie

Nadere informatie

Integriteitscode. Woningbouwvereniging St. Willibrordus te Wassenaar

Integriteitscode. Woningbouwvereniging St. Willibrordus te Wassenaar Integriteitscode Woningbouwvereniging St. Willibrordus te Wassenaar Wassenaar, 27 maart 2017 1 Inhoud 1. Inleiding 2 2. Toewijzing van woningen 3 3 Zakelijk houden van relaties en nevenactiviteiten 3

Nadere informatie

Gedragscode Integriteit WormerWonen

Gedragscode Integriteit WormerWonen Gedragscode Integriteit WormerWonen Vastgesteld: 23-01-2015 Goedgekeurd MT: 03-02-2015 2 Integriteit & WormerWonen Voor u ligt de 'Gedragscode Integriteit WormerWonen'. Werken bij WormerWonen is iets om

Nadere informatie

Integriteitsbeleid Woningstichting Putten

Integriteitsbeleid Woningstichting Putten Integriteitsbeleid Woningstichting Putten Integriteitsbeleid Woningstichting Putten september 2007 Inleiding Werken bij Woningstichting Putten is iets om trots op te zijn. Een medewerker van een maatschappelijke

Nadere informatie

Integriteitscode. Woningbouwvereniging St. Willibrordus te Wassenaar

Integriteitscode. Woningbouwvereniging St. Willibrordus te Wassenaar Integriteitscode Woningbouwvereniging St. Willibrordus te Wassenaar Wassenaar juli 2010 Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Integriteitscode... 3 2.1 Toewijzing van woningen... 3 2.2 Zakelijk houden van relaties

Nadere informatie

GEDRAGSCODE INTEGRITEIT

GEDRAGSCODE INTEGRITEIT GEDRAGSCODE INTEGRITEIT Voorwoord Woningstichting Domus is een betrokken maatschappelijk onderneming met een sterke lokale verankering. Gezien de ontwikkelingen om ons heen is het van groot belang om keuzes

Nadere informatie

GEDRAGSCODE INTEGRITEIT

GEDRAGSCODE INTEGRITEIT GEDRAGSCODE INTEGRITEIT Stichting Woningcorporaties Het Gooi en Omstreken Voor extern gebruik Postadres Postbus 329 1200 AH Hilversum Bezoekadres Schapenkamp 130 1211 PB Hilversum Telefoon (035) 672 66

Nadere informatie

Gedragscode Integriteit Woningstichting Domus

Gedragscode Integriteit Woningstichting Domus Gedragscode Integriteit Woningstichting Domus Voorwoord Woningstichting Domus wil zich graag profileren als een maatschappelijk ondernemer met een sterke lokale verankering. In onze missie is dan ook verantwoord

Nadere informatie

Integriteitscode en klokkenluidersregeling Januari 2017

Integriteitscode en klokkenluidersregeling Januari 2017 Integriteitscode en klokkenluidersregeling Januari 2017 okkenluidersregeling Inhoud 1. Integriteitscode... 3 1.1 Uitgangspunten integriteitscode... 3 1. Respectvol gedrag... 3 2. Relaties zijn zakelijk...

Nadere informatie

KERNWAARDEN Bij Mercatus staan een aantal kernwaarden centraal:

KERNWAARDEN Bij Mercatus staan een aantal kernwaarden centraal: GEDRAGSCODE MERCATUS 1-10-2008 De gedragscode is van toepassing op medewerkers, MT-leden, directeur-bestuurder en Raad van Commissarissen. De code is ook van toepassing op personen, relaties en bedrijven

Nadere informatie

Korte uitleg over de Integriteitscode

Korte uitleg over de Integriteitscode De Integriteitscode Korte uitleg over de Integriteitscode Wat is de Integriteitscode? De Integriteitscode is een code waarin we hebben vastgelegd hoe we integer handelen in de omgang met huurders, klanten,

Nadere informatie

Integriteitscode. Woningstichting Heteren

Integriteitscode. Woningstichting Heteren Integriteitscode Woningstichting Heteren Status: Definitief, 11 februari 2014 Integriteitscode Woningstichting Heteren 1 Integriteit Integriteit en daaruit voortvloeiend integer handelen is belangrijk

Nadere informatie

GEDRAGSCODE INTEGRITEIT

GEDRAGSCODE INTEGRITEIT GEDRAGSCODE INTEGRITEIT Voorwoord Missie WOV wil zich graag profileren als een maatschappelijk ondernemer met een sterke lokale verankering. In onze missie is dan ook verwoord dat wij voor een brede groep

Nadere informatie

Integriteitcode SEW Eerlijkheid duurt het langst

Integriteitcode SEW Eerlijkheid duurt het langst Integriteitcode SEW Eerlijkheid duurt het langst Opgesteld door: Frans Schrijver Paterswolde, 27 november 2008 Inleiding Als SEW staan we midden in de samenleving en voelen voortdurend onze maatschappelijke

Nadere informatie

Gedragswijzer Integriteit

Gedragswijzer Integriteit Gedragswijzer Integriteit juli 2014 1 Inleiding Wij zijn Velison Wonen, een woningcorporatie met ambities in Velsen. We willen waarborgen en versterken wat we al zijn: een maatschappelijk betrokken, daadkrachtige

Nadere informatie

LAURENTIUS INTEGRITEITSCODE

LAURENTIUS INTEGRITEITSCODE LAURENTIUS INTEGRITEITSCODE Vastgesteld d.d. 21-10-2008 Gewijzigd d.d. 08-10-2009 Inleiding Laurentius wil voor de medewerkers, klanten en samenwerkingspartners een professionele, toegankelijke en betrouwbare

Nadere informatie

INTEGER NAAR ANDEREN INTEGER NAAR JEZELF. Waarom een integriteitsbeleid?

INTEGER NAAR ANDEREN INTEGER NAAR JEZELF. Waarom een integriteitsbeleid? INTEGER NAAR ANDEREN INTEGER NAAR JEZELF Waarom een integriteitsbeleid? Huis & Erf gaat er in principe vanuit dat onze bestuurders, medewerkers en andere betrokkenen die in naam van Huis & Erf handelen,

Nadere informatie

Integriteit en HW Wonen: bij twijfel niet inhalen

Integriteit en HW Wonen: bij twijfel niet inhalen Integriteit en HW Wonen: bij twijfel niet inhalen 1. Inleiding Wat we met de integriteitscode willen bereiken is het bewust worden in denken en doen. Integriteit, gedragsregels, spelregels. Wat mag er

Nadere informatie

INTEGRITEITCODE WOONBEDRIJF IEDER1. integriteitcode d.d. 1 januari 2014 Pagina 1 van 6

INTEGRITEITCODE WOONBEDRIJF IEDER1. integriteitcode d.d. 1 januari 2014 Pagina 1 van 6 INTEGRITEITCODE WOONBEDRIJF IEDER1 integriteitcode d.d. 1 januari 2014 Pagina 1 van 6 Inleiding Woonbedrijf ieder1 is een dynamische maatschappelijke organisatie die klantgericht en vernieuwend haar diensten

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE INTEGRITEITSCODE SPVOZN

INHOUDSOPGAVE INTEGRITEITSCODE SPVOZN Integriteitscode Stichting Primair en Voortgezet Onderwijs Zuid-Nederland Vastgesteld op 17 februari 2014 1 INHOUDSOPGAVE INTEGRITEITSCODE SPVOZN 1 Inleiding... 3 2 Wie vallen er onder de code?... 3 3

Nadere informatie

Integriteitcode Bo-Ex

Integriteitcode Bo-Ex Integriteitcode Bo-Ex Versie 1.0 Datum december 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Waarom integriteitsbeleid? 3. Wat is integriteit? 4. Uitgangspunten van de integriteitscode 5. Twee basisprincipes 6.

Nadere informatie

INTEGRITEITCODE. Formeel vastgesteld tijdens de vergadering van de Raad van Commissarissen op 21 november 2016

INTEGRITEITCODE. Formeel vastgesteld tijdens de vergadering van de Raad van Commissarissen op 21 november 2016 INTEGRITEITCODE Formeel vastgesteld tijdens de vergadering van de Raad van Commissarissen op 21 november 2016 1 Inleiding Woonbedrijf ieder1 is een dynamische maatschappelijke organisatie die klantgericht

Nadere informatie

Integriteitscode Woningstichting Laarbeek

Integriteitscode Woningstichting Laarbeek Integriteitscode Woningstichting Laarbeek 1. Inleiding In deze integriteitscode staat beschreven wat wij onder integer gedrag verstaan, welke principes wij hanteren en welke spelregels daarbij horen. De

Nadere informatie

Integriteitscode SEW. Eerlijkheid duurt het langst

Integriteitscode SEW. Eerlijkheid duurt het langst Integriteitscode SEW Eerlijkheid duurt het langst evaluatie 15 december 2015 Inleiding Als SEW staan we midden in de samenleving en voelen voortdurend onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Dat is

Nadere informatie

Integriteitscode Idealis

Integriteitscode Idealis Duivendaal 1 T (0317) 42 61 61 BNG 28.50.33.018 6701 AP Wageningen F (0317) 42 55 39 KvK 09070389 Postbus 18 E algemeen@idealis.nl 6700 AA Wageningen www.idealis.nl Integriteitscode Idealis Dit is de integriteitscode

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling Woonpartners Midden-Holland

Klokkenluidersregeling Woonpartners Midden-Holland Klokkenluidersregeling Woonpartners Midden-Holland Waddinxveen, 15 december 2014 Doc.nr.: 1412025 / # Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1 Inleiding 3 1.1 Waarom een klokkenluidersregeling... 3 1.2 Definities...

Nadere informatie

Goed wonen = goed werken Een integriteitcode voor Standvast wonen

Goed wonen = goed werken Een integriteitcode voor Standvast wonen Goed wonen = goed werken Een integriteitcode voor Standvast wonen Goed werken, wat betekent dat? Hoe behoor je je als medewerker van Standvast Wonen te gedragen en hoe niet? Waar liggen de grenzen? Vragen

Nadere informatie

SAMEN WERKEN AAN INTEGRITEIT. Integriteitcode bij Zeeuwland

SAMEN WERKEN AAN INTEGRITEIT. Integriteitcode bij Zeeuwland SAMEN WERKEN AAN INTEGRITEIT Integriteitcode bij Zeeuwland Samen werken aan integriteit! Integriteit gaat over hoe wij ons gedragen. Naar klanten, leveranciers, collega s en anderen die we tegen komen

Nadere informatie

Stichting Praktijkonderwijs regio Nijmegen

Stichting Praktijkonderwijs regio Nijmegen Stichting Praktijkonderwijs regio Nijmegen Integriteitcode Versie definitief 1 november 2012 Stichting Praktijkonderwijs regio Nijmegen Integriteitcode versie definitief 1 november 2012 1 Inleiding De

Nadere informatie

Bedrijfscode PMeijer. Augustus 2014

Bedrijfscode PMeijer. Augustus 2014 Bedrijfscode PMeijer Augustus 2014 PMeijer / Molenwerf 32 / 1911 DB / Uitgeest Postbus / 1920 AA / Akersloot / 0251 27 82 78 info@pmeijer.nl / pmeijer.nl Bedrijfscode Het hanteren van een bedrijfscode

Nadere informatie

Integriteitscode Noordwijkse Woningstichting (NWS)

Integriteitscode Noordwijkse Woningstichting (NWS) Integriteitscode Noordwijkse Woningstichting (NWS) Bestuurlijk vastgesteld d.d. 22 september 2009 Integriteitscode pagina 1 van 8 Inleiding Integer met elkaar omgaan is de basis van de manier van werken

Nadere informatie

KLOKKENLUIDERREGELING WONINGSTICHTING VOLKSBELANG

KLOKKENLUIDERREGELING WONINGSTICHTING VOLKSBELANG KLOKKENLUIDERREGELING WONINGSTICHTING VOLKSBELANG 1. Algemeen In de Governancecode Woningcorporaties d.d. november 2006 wordt gesteld dat de directeurbestuurder ervoor zorgt dat werknemers zonder gevaar

Nadere informatie

* Functionaliteit Het handelen van een bestuurder heeft een herkenbaar verband met de functie die hij vervult in het bestuur.

* Functionaliteit Het handelen van een bestuurder heeft een herkenbaar verband met de functie die hij vervult in het bestuur. CONCEPT-GEDRAGSCODE RAAD MAASDRIEL - rvbijlage cie ABZORG 01.06.10 (VNG model) De code bestaat uit 2 onderdelen: Deel I beschrijft een aantal kernbegrippen van integriteit ten behoeve van het bredere kader.

Nadere informatie

Integriteitscode ZVH

Integriteitscode ZVH Integriteitscode ZVH Waarom ZVH is een klantgerichte woningcorporatie met een grote maatschappelijke betrokkenheid. Van de medewerkers wordt verwacht dat zij professioneel, klantgericht, transparant handelen

Nadere informatie

Integriteitcode. Preambule

Integriteitcode. Preambule Integriteitcode Preambule Directie, medewerkers en toezichthouders van De Bouwvereniging doen hun werk in wisselwerking met de maatschappelijke omgeving. Het is dan ook van groot belang dat klanten en

Nadere informatie

Bedrijfscode Haag Wonen

Bedrijfscode Haag Wonen Bedrijfscode Haag Wonen Bedrijfscode Haag Wonen 1 Dit is de bedrijfscode van woningcorporatie Haag Wonen. In deze code benoemen we onze uitgangspunten voor eerlijk en integer samen werken. Wij handelen

Nadere informatie

I N T E G R I T E I T S C 0 D E. Integriteitscode 3B Wonen

I N T E G R I T E I T S C 0 D E. Integriteitscode 3B Wonen I N T E G R I T E I T S C 0 D E Integriteitscode 3B Wonen Voorjaar 2012 1 Inhoud Omgang met klanten 3 Omgang met relaties 4 Omgang met collega s 4 Gedrag op kantoor en werkplek 5 Gebruik bedrijfsmiddelen

Nadere informatie

Integriteit zit in de mens en is als het ware eerder een karaktereigenschap dan een voor te schrijven gedragspatroon.

Integriteit zit in de mens en is als het ware eerder een karaktereigenschap dan een voor te schrijven gedragspatroon. Integriteitsbeleid Integriteit binnen Wonen Zuid: Bij twijfel niet inhalen 1. Inleiding Integriteit is geen kwestie van regels en gedragscodes Integriteit zit in de mens en is als het ware eerder een karaktereigenschap

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling Thús Wonen

Klokkenluidersregeling Thús Wonen Klokkenluidersregeling Thús Wonen Voorwoord Thús Wonen vindt het belangrijk dat werknemers op een adequate en veilige manier melding kunnen doen van eventuele vermoedens van misstanden binnen de organisatie.

Nadere informatie

Integriteitscode WoonCompas

Integriteitscode WoonCompas Integriteitscode WoonCompas Datum vaststelling : vastgesteld door RvC d.d. 14 december 2010 Onderwerp : Governance In onze strategie voor 2010-2015 hebben we geformuleerd: Wij willen ons onderscheiden,

Nadere informatie

Integriteits- en gedragscode Noordwijkse Woningstichting (NWS)

Integriteits- en gedragscode Noordwijkse Woningstichting (NWS) Integriteits- en gedragscode Noordwijkse Woningstichting (NWS) Ondergetekende heeft kennis genomen van deze Integriteits- en gedragscode en gaat hiermee akkoord: (handtekening) Naam medewerk(st)er: Datum:

Nadere informatie

St.Woningbedrijf Warnsveld

St.Woningbedrijf Warnsveld St.Woningbedrijf Warnsveld Integriteitsbeleid van Stichting Woningbedrijf Warnsveld. Inhoud 1. Voorwoord 2 2. De Integriteitscode 3 3. Hoofdgebieden van ons integriteitsbeleid 3 3.1 Verdeling van de voorraad

Nadere informatie

Contents. Inhoudsopgave 1. ALGEMEEN GEDRAGSREGELS SANCTIES INWERKINGTREDING INTRODUCTIE... 3

Contents. Inhoudsopgave 1. ALGEMEEN GEDRAGSREGELS SANCTIES INWERKINGTREDING INTRODUCTIE... 3 Inhoudsopgave Contents 1. ALGEMEEN... 3 1.1 INTRODUCTIE... 3 1.2 DOEL VAN DE GEDRAGSCODE... 3 1.3 DE KERNWAARDEN VAN KAS BANK... 3 2. GEDRAGSREGELS... 4 2.1 ALGEMENE GEDRAGSREGELS BETREFFENDE INTEGRITEIT...

Nadere informatie

Gedragscode bestuurlijke integriteit ambtenaren

Gedragscode bestuurlijke integriteit ambtenaren Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld) Onderwerp gemeente

Nadere informatie

Gedrag- en Integriteitscode Stichting Wonen Vierlingsbeek

Gedrag- en Integriteitscode Stichting Wonen Vierlingsbeek Gedrag- en Integriteitscode Stichting Wonen Vierlingsbeek GEDRAG- EN INTEGRITEITSCODE Inleiding Voortvloeiend uit de Governance Code voor Woningcorporaties is voor Wonen Vierlingsbeek deze integriteitscode

Nadere informatie

November 2008. Woonpartners Gedragscode Integriteit

November 2008. Woonpartners Gedragscode Integriteit November 2008 Woonpartners Gedragscode Integriteit Inhoudsopgave - Inleiding; wat is integriteit? - Integriteit en Woonpartners - Waarom een Gedragscode Integriteit voor Woonpartners? - Voor wie is deze

Nadere informatie

Integriteitscode medewerkers eerlijkheid vanuit jezelf. Woonwenz

Integriteitscode medewerkers eerlijkheid vanuit jezelf. Woonwenz Integriteitscode medewerkers eerlijkheid vanuit jezelf Woonwenz 10 februari 2011 Inleiding Integer handelen gaat terug naar de wortels, de cultuur van een organisatie. Daarmee bedoelen we de normen, waarden

Nadere informatie

REGELING INTEGRITEITSBELEID IJSSELDAL WONEN

REGELING INTEGRITEITSBELEID IJSSELDAL WONEN REGELING INTEGRITEITSBELEID IJSSELDAL WONEN 1. Vaststelling en reikwijdte Deze regeling wordt vastgesteld door de directie en treedt in werking op de datum van ondertekening. De regeling behoeft de goedkeuring

Nadere informatie

Integriteitscode van de Koninklijke Nederlandse Biljart Bond

Integriteitscode van de Koninklijke Nederlandse Biljart Bond Daar waar in de integriteitscode gesproken wordt van hij en zijn kan ook zij en haar worden gelezen. Integriteitscode van de Koninklijke Nederlandse Biljart Bond De leden van het bestuur van de KNBB (hierna

Nadere informatie

ROC Ter AA. Integriteitscode

ROC Ter AA. Integriteitscode ROC Ter AA Integriteitscode 1 COLOFON Versie 20150210.1.CVB.DEF Geldig tot 20190101 Auteur Antoinette Knoet, College van Bestuur Soort document beleidsdocument Datum vaststelling 1-1-2015 Datum plaatsing

Nadere informatie

INTEGRITEITSCODE GOED WONEN ZEDERIK

INTEGRITEITSCODE GOED WONEN ZEDERIK INTEGRITEITSCODE GOED WONEN ZEDERIK Vastgesteld door het MT op 14 oktober 2008 1 Integriteitscode Goed Wonen Zederik werkt met maatschappelijk kapitaal aan de realisatie van belangrijke maatschappelijke

Nadere informatie

De Gedragscode voor ambtenaren Winsum 2015

De Gedragscode voor ambtenaren Winsum 2015 De Gedragscode voor ambtenaren Winsum 2015 Artikel 1 Algemene bepalingen 1. Onder ambtenaar wordt verstaan: de ambtenaar als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, sub a, van de CAR-UWO. 2. Onder het college

Nadere informatie

Integri teits code. Integriteitscode. Woningbouwvereniging Nieuw-Lekkerland. Dorpslaan 50 Postbus 16 2957 ZG Nieuw-Lekkerland Telefoon 0184-688181

Integri teits code. Integriteitscode. Woningbouwvereniging Nieuw-Lekkerland. Dorpslaan 50 Postbus 16 2957 ZG Nieuw-Lekkerland Telefoon 0184-688181 Woningbouwvereniging Nieuw-Lekkerland Dorpslaan 50 Postbus 16 2957 ZG Nieuw-Lekkerland Telefoon 0184-688181 Integri teits code Integriteitscode Versie A3 Pagina 1 van 6 Inleiding Woningbouwvereniging Nieuw-Lekkerland

Nadere informatie

INTEGRITEITCODE STICHTING WOONLINIE d.d. 1 januari 2017

INTEGRITEITCODE STICHTING WOONLINIE d.d. 1 januari 2017 INTEGRITEITCODE STICHTING WOONLINIE d.d. 1 januari 2017 INLEIDING Stichting Woonlinie (hierna: Woonlinie ) is een onderneming die midden in de samenleving staat. Vanuit onze verantwoordelijkheid proberen

Nadere informatie

Integriteit en gedragscode bij SWH Spelregels Spelregels gelden voor iedereen

Integriteit en gedragscode bij SWH Spelregels Spelregels gelden voor iedereen Integriteit en gedragscode bij SWH Spelregels Spelregels gelden voor iedereen De gedragscode geldt voor iedereen die in naam van SWH in actie komt. Dus niet alleen voor medewerkers, directie, bestuursleden

Nadere informatie

Integriteitscode Logchies Renovatie & Onderhoud

Integriteitscode Logchies Renovatie & Onderhoud Integriteitscode Logchies Renovatie & Onderhoud Inleiding Deze integriteitscode beschrijft wat we bij Logchies verstaan onder integriteit en waar bij ons de grenzen liggen. We streven ernaar zo integer

Nadere informatie

INTEGRITEITSCODE WONINGBOUWVERENIGING BETER WONEN

INTEGRITEITSCODE WONINGBOUWVERENIGING BETER WONEN INTEGRITEITSCODE WONINGBOUWVERENIGING BETER WONEN INLEIDING Woningbouwvereniging Beter Wonen staat midden in de samenleving. We zijn er voor onze klanten (leden, huurders, woningzoekenden etc.) en voelen

Nadere informatie

Integriteitscode van de Hogeschool van Amsterdam

Integriteitscode van de Hogeschool van Amsterdam Integriteitscode van de Hogeschool van Amsterdam Amsterdam mei 2010 Preambule Bij de uitoefening van de werkzaamheden kunnen medewerkers van de hogeschool - ongeacht hun functie - en (leden van) haar organen

Nadere informatie

Gedragscode Zayaz voor relaties

Gedragscode Zayaz voor relaties Gedragscode Zayaz voor relaties s-hertogenbosch, december 2011 1. Inleiding Integriteit, gedragsregels, spelregels. Wat mag wel en wat niet? Welk gedrag verwacht Zayaz van haar relaties 1 en wat kan en

Nadere informatie

Integriteitscode. Woningbouwvereniging Oudewater

Integriteitscode. Woningbouwvereniging Oudewater Integriteitscode Woningbouwvereniging Oudewater 2010 Inleiding Woningbouwvereniging Oudewater is er in hoofdzaak voor om die doelgroepen te huisvesten die daar zelf niet in kunnen voorzien. Daarnaast is

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding. Opzet. Kernwaarden 3. Omgang met klanten 4. Omgang met relaties 5. Omgang met collega s 5. Gedrag op kantoor en werkplek 6

Inhoud. Inleiding. Opzet. Kernwaarden 3. Omgang met klanten 4. Omgang met relaties 5. Omgang met collega s 5. Gedrag op kantoor en werkplek 6 Inhoud Kernwaarden 3 Omgang met klanten 4 Omgang met relaties 5 Omgang met collega s 5 Gedrag op kantoor en werkplek 6 Gebruik bedrijfsmiddelen 6 Verkoop/verhuur van 3B Wonen aan medewerkers 6 Handhaving

Nadere informatie

Externe Integriteitcode Wonen Noordwest Friesland

Externe Integriteitcode Wonen Noordwest Friesland Externe Integriteitcode Wonen Noordwest Friesland juni 2007 Inleiding Deze notitie bevat de integriteitcode van Wonen Noordwest Friesland. Hierin staat aangegeven wat bij Wonen Noordwest Friesland verstaan

Nadere informatie

KLOKKENLUIDERSREGELING

KLOKKENLUIDERSREGELING KLOKKENLUIDERSREGELING Juli 2013 Klokkenluidersregeling Poort6 Inleiding Poort6 hecht er veel waarde aan dat werknemers op een adequate en veilige manier melding kunnen maken van eventuele vermoedens van

Nadere informatie

Gedragscode voor het college van Burgemeester en Wethouders bij de gemeente Maasdriel

Gedragscode voor het college van Burgemeester en Wethouders bij de gemeente Maasdriel De raad van de gemeente Maasdriel; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 7 september 2010; gelet op artikel 41c van de Gemeentewet; besluit: vast te stellen de volgende: Gedragscode voor

Nadere informatie

Gedragscode Integriteit Blad 1 van 12

Gedragscode Integriteit Blad 1 van 12 Gedragscode Integriteit Blad 1 van 12 Voorwoord Missie Rondom Wonen wil zich graag profileren als een maatschappelijk ondernemer met een sterke lokale verankering. In onze missie is dan ook verantwoord

Nadere informatie

Als in de code gesproken wordt over medewerkers, worden bedoeld: directie en leidinggevende, alle medewerkers, en de toezichthouders.

Als in de code gesproken wordt over medewerkers, worden bedoeld: directie en leidinggevende, alle medewerkers, en de toezichthouders. Integriteitcode Preambule Directie, medewerkers en toezichthouders van De Bouwvereniging doen hun werk in wisselwerking met de maatschappelijke omgeving. Het is dan ook van groot belang dat klanten en

Nadere informatie

Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand Ons Middelbaar Onderwijs. ( Klokkenluidersregeling )

Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand Ons Middelbaar Onderwijs. ( Klokkenluidersregeling ) Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand Ons Middelbaar Onderwijs ( Klokkenluidersregeling ) Preambule De regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand Ons Middelbaar

Nadere informatie

Gedragscode Nieuwe Steen Investments n.v.

Gedragscode Nieuwe Steen Investments n.v. Inleiding Het zijn mensen die de activiteiten van Nieuwe Steen Investments N.V. (NSI) gestalte geven. Deze gedragscode verschaft de directie en de medewerkers van NSI de richtlijnen die er toe strekken

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling Stichting Standvast Wonen Klokkenluidersregeling Vastgesteld door Raad van Bestuur d.d. 18 september 2014 Goedgekeurd door Raad van Commissarissen d.d. 26 september 2014 Henri van Hees Controller d.d.

Nadere informatie

Gedragscode. Voor de voorzitter, de leden en de plaatsvervangende leden van de Algemene Rekenkamer van Sint Maarten.

Gedragscode. Voor de voorzitter, de leden en de plaatsvervangende leden van de Algemene Rekenkamer van Sint Maarten. Gedragscode Voor de voorzitter, de leden en de plaatsvervangende leden van de Algemene Rekenkamer van Sint Maarten. Vastgesteld in de vergadering van de Algemene Rekenkamer d.d. 20 februari 2013 Inhoud

Nadere informatie

Integriteitcode Rentree

Integriteitcode Rentree Inleiding Rentree is een onderneming die midden in de samenleving staat. Rentree richt zich vanuit haar maatschappelijke taak, die verankerd is in het huisvesten van de aandachtsgroep en de investeringen

Nadere informatie

bij twijfel niet doen!

bij twijfel niet doen! Gedragscode integriteit Woonstichting St. Joseph Boxtel 1. Inleiding Als maatschappelijke onderneming, midden in de Boxtelse samenleving, hecht St. Joseph grote waarde aan integriteit. Integriteit wordt

Nadere informatie

GEDRAGSCODE REGLEMENT STICHTING COLLECTIEVE MAROR-GELDEN NEDERLAND Herziene versie 22 augustus 2017

GEDRAGSCODE REGLEMENT STICHTING COLLECTIEVE MAROR-GELDEN NEDERLAND Herziene versie 22 augustus 2017 GEDRAGSCODE REGLEMENT STICHTING COLLECTIEVE MAROR-GELDEN NEDERLAND Herziene Artikel 1 Definities 1.1. Verbonden personen zijn: 1.1.a. de medewerkers van Stichting Collectieve Maror-gelden Nederland (COM),

Nadere informatie

Behoort bij raadsvoorstel , titel: Gedragscode integriteit 2017

Behoort bij raadsvoorstel , titel: Gedragscode integriteit 2017 Behoort bij raadsvoorstel 2017-378, titel: Gedragscode integriteit 2017 De raad van de gemeente Utrechtse Heuvelrug; Gelet op Gemeentewet, artikel 15 lid 3; BESLUIT Vast te stellen de gedragscode 2017

Nadere informatie

Drentse gedragscode integriteit Commissaris van de Koning, Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten

Drentse gedragscode integriteit Commissaris van de Koning, Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten Drentse gedragscode integriteit Commissaris van de Koning, Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten De code bestaat uit drie onderdelen. Deel I beschrijft een aantal kernbegrippen van integriteit en plaatst

Nadere informatie

Gedragscode integriteit.

Gedragscode integriteit. Gedragscode integriteit. Medewerkers van het Drenthe College stellen bij hun handelen de kwaliteit van de dienstverlening centraal. Integriteit is daarvoor een belangrijke voorwaarde. De belangen van het

Nadere informatie

KLOKKENLUIDERREGELING. Regeling inzake het omgaan met een (vermoeden van een) misstand

KLOKKENLUIDERREGELING. Regeling inzake het omgaan met een (vermoeden van een) misstand KLOKKENLUIDERREGELING Regeling inzake het omgaan met een (vermoeden van een) misstand Klokkenluiderregeling Centrada acht het van belang dat medewerkers op adequate en veilige wijze melding kunnen doen

Nadere informatie

Klokkenluiderregeling

Klokkenluiderregeling Klokkenluiderregeling Inleiding In de Governancecode voor Woningcorporaties is gesteld dat de directeur-bestuurder ervoor zorgt dat werknemers zonder gevaar voor hun rechtspositie de mogelijkheid hebben

Nadere informatie

KLOKKENLUIDERSREGELING CLUSIUS COLLEGE. Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een onregelmatigheid

KLOKKENLUIDERSREGELING CLUSIUS COLLEGE. Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een onregelmatigheid KLOKKENLUIDERSREGELING CLUSIUS COLLEGE Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een onregelmatigheid Vastgesteld College van Bestuur: 1 november 2013 Instemming OR: 11 oktober 2013 Vastgesteld

Nadere informatie

Integriteitscode Kleine Meierij

Integriteitscode Kleine Meierij Integriteitscode Kleine Meierij Inleiding Kleine Meierij is een onderneming die midden in de samenleving staat. Vanuit onze mottos "Zorgeloos woonplezier en Haal de buitenwereld binnen" proberen we invulling

Nadere informatie

1.4 Waar in deze gedragscode staat geschreven hij of zijn moet tevens worden gelezen zij of haar.

1.4 Waar in deze gedragscode staat geschreven hij of zijn moet tevens worden gelezen zij of haar. Gedragscode Artikel 1. Definities 1.1 Verbonden personen zijn: a. leden van de raad van toezicht, leden van het bestuur, leden van het verantwoordingsorgaan; b. alle medewerkers van het pensioenfonds,

Nadere informatie

Gedragscode SHE CARES ZORG

Gedragscode SHE CARES ZORG Gedragscode SHE CARES ZORG 1 Inleiding Wij willen graag dat de cliënten aan wie She Cares Zorg thuiszorg verleent, daar tevreden over zijn. Ook vinden we het belangrijk dat onze medewerkers met plezier

Nadere informatie

Regeling procedure en bescherming bij melding van een vermoeden van een misstand

Regeling procedure en bescherming bij melding van een vermoeden van een misstand Klokkenluidersregeling Kennemer Wonen Regeling procedure en bescherming bij melding van een vermoeden van een misstand Kennemer Wonen vindt het belangrijk dat werknemers op een goede maar vooral veilige

Nadere informatie

Integriteit, wat is dat? Allereerst is het zinvol om uit te leggen wat het woord integriteit betekent. De letterlijke vertaling van integriteit is:

Integriteit, wat is dat? Allereerst is het zinvol om uit te leggen wat het woord integriteit betekent. De letterlijke vertaling van integriteit is: Goed Wonen en integriteit; de integriteitscode Inleiding Steeds meer bedrijven maken afspraken over integriteit. Zij stellen bijvoorbeeld regels op voor het aannemen van kerstgeschenken, het bezoeken van

Nadere informatie

Regeling omgaan met melden vermoeden misstand of onregelmatigheid (Klokkenluidersregeling)

Regeling omgaan met melden vermoeden misstand of onregelmatigheid (Klokkenluidersregeling) Regeling: Klokkenluidersregeling Datum: 24-05-2016 Kenmerk: BGTN7386 Regeling omgaan met melden vermoeden misstand of onregelmatigheid (Klokkenluidersregeling) De gemeenschappelijke regeling WOZL en de

Nadere informatie

Gedragscode Medewerkers Eumedion

Gedragscode Medewerkers Eumedion Gedragscode Medewerkers Eumedion Herzien op 19 december 2011 1. Definities Artikel 1 In deze Gedragscode wordt verstaan onder: Medewerkers: alle medewerkers van Eumedion, onafhankelijk van de duur waarvoor

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling Woonstichting Land van Altena

Klokkenluidersregeling Woonstichting Land van Altena Klokkenluidersregeling Woonstichting Land van Altena Inwerkingtreding De klokkenluidersregeling is op 18 mei 2016 vastgesteld in de vergadering van de RvC en treedt per 18 mei 2016 in werking. Klokkenluidersregeling

Nadere informatie

Integriteitscode. Woonpartners Midden-Holland

Integriteitscode. Woonpartners Midden-Holland Integriteitscode Leveranciers en aannemers Vastgesteld te Waddinxveen, 28 november 2012 Integriteitscode leveranciers en aannemers 1211025-# Pag. 1 Voorwoord Integriteit is een belangrijk onderwerp voor

Nadere informatie

Gedragscode VolkerWessels

Gedragscode VolkerWessels Gedragscode Gedragscode VolkerWessels 3 Voorwoord door de Raad van Bestuur VolkerWessels bouwt al 150 jaar met zorg aan projecten voor diverse opdrachtgevers. Onze nuchtere en verantwoordelijke aanpak

Nadere informatie

Wonen Delden. Integriteitscode. Vastgesteld door het bestuur: 31 januari 2008. Goedgekeurd door de Raad van Commissarissen: 4 februari 2008

Wonen Delden. Integriteitscode. Vastgesteld door het bestuur: 31 januari 2008. Goedgekeurd door de Raad van Commissarissen: 4 februari 2008 Wonen Delden Integriteitscode Vastgesteld door het bestuur: 31 januari 2008 Goedgekeurd door de Raad van Commissarissen: 4 februari 2008 Wonen Delden integriteitscode 1 maart 2008 1 WONEN DELDEN INTEGRITEITSCODE

Nadere informatie

KLOKKENLUIDERSREGLEMENT STICHTING TRIFOLIUM WOONDIENSTEN BOSKOOP

KLOKKENLUIDERSREGLEMENT STICHTING TRIFOLIUM WOONDIENSTEN BOSKOOP KLOKKENLUIDERSREGLEMENT STICHTING TRIFOLIUM WOONDIENSTEN BOSKOOP Inleiding/beleidslijn Trifolium verwacht dat haar medewerkers zich te allen tijde aan in- en externe regelgeving en afspraken zullen houden.

Nadere informatie

ALGEMENE GEDRAGS- EN INTEGRITEITSCODE. OSG Piter Jelles. Versie 17 december 2014

ALGEMENE GEDRAGS- EN INTEGRITEITSCODE. OSG Piter Jelles. Versie 17 december 2014 ALGEMENE GEDRAGS- EN INTEGRITEITSCODE - OSG Piter Jelles Versie 17 december 2014 1. Algemeen Openbare Scholengemeenschap Piter Jelles is een algemeen toegankelijke onderwijsinstelling voor Voortgezet Onderwijs

Nadere informatie

KWALITEIT & INTEGRITEIT

KWALITEIT & INTEGRITEIT KWALITEIT & INTEGRITEIT Maatschappelijk ondernemer Haag Wonen is een woningcorporatie die marktconform wil opereren in een brede maatschappelijke context. Wij willen op een professionele en bedrijfsmatige

Nadere informatie

GEDRAGSCODE Voor iedereen die werkzaam is bij een van de bedrijfsonderdelen van Transdev Nederland

GEDRAGSCODE Voor iedereen die werkzaam is bij een van de bedrijfsonderdelen van Transdev Nederland AMBULANCE GEDRAGSCODE Voor iedereen die werkzaam is bij een van de bedrijfsonderdelen van Transdev Nederland INLEIDING INHOUDSOPGAVE Een werkklimaat waarin iedereen zich prettig en veilig voelt. Waar we

Nadere informatie

Integriteitbeleid. Pagina 1 van 6. Inleiding

Integriteitbeleid. Pagina 1 van 6. Inleiding Pagina 1 van 6 Integriteitbeleid Inleiding Hoe gaan we om met klanten en collega s? Wat mag je accepteren als relatiegeschenk? Hoe houden we relaties zakelijk? Zo maar enkele vragen die allen te maken

Nadere informatie

Het integriteitsbeleid van R&B Wonen

Het integriteitsbeleid van R&B Wonen Het integriteitsbeleid van R&B Wonen Het integriteitsbeleid van R&B Wonen richt zich op vier hoofdgebieden: 1 Verdeling van schaars goed Hoe gaan we om met de verdeling van huur- en koopwoningen? 2 Zakelijk

Nadere informatie

Regeling voor het omgaan met melden vermoeden misstand of onregelmatigheid bij InterUM BV 1 Klokkenluidersregeling

Regeling voor het omgaan met melden vermoeden misstand of onregelmatigheid bij InterUM BV 1 Klokkenluidersregeling Regeling voor het omgaan met melden vermoeden misstand of onregelmatigheid bij InterUM BV 1 Klokkenluidersregeling InterUM BV; gelet op het belang dat InterUM BV hecht aan het voeren van een deugdelijk

Nadere informatie

KLOKKENLUIDERSREGELING WOONSERVICE MEANDER. 1 januari 2010

KLOKKENLUIDERSREGELING WOONSERVICE MEANDER. 1 januari 2010 KLOKKENLUIDERSREGELING WOONSERVICE MEANDER 1 januari 2010 Herzien februari 2014 Vastgesteld Raad van Bestuur d.d. 28 januari 2014 Instemming OR d.d. 21 januari 2014 Goedgekeurd door de Raad van commissarissen

Nadere informatie

Integriteitscode Pagina 2

Integriteitscode Pagina 2 Integriteitscode Integriteitscode Openbaar Primair Onderwijs Ameland Versie 1 Datum GMR 3 april 2013 Datum BC 26 april 2013 Evaluatie 2017 Integriteitscode Pagina 2 Inleiding De Bestuurscommissie Openbaar

Nadere informatie