FLASH. Editoriaal. Flash 1 Editoriaal 1 De Wet betreffende de bestrijding

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FLASH. Editoriaal. Flash 1 Editoriaal 1 De Wet betreffende de bestrijding"

Transcriptie

1 B ULLETIN VAN HET B EROEPSINSTITUUT VAN ERKENDE B OEKHOUDERS EN F ISCALISTEN Nieuwe VZW-wet opnieuw gepubliceerd FLASH De Wet van 2 mei 2002 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, kortom de VZW-wet, werd opnieuw gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 11 december Deze tekst annuleert en vervangt de tekst gepubliceerd in het Staatsblad van 18 oktober Afgiftekantoor Brussel X Tweewekelijks Editoriaal Beste confraters, Ik hoef u wellicht niet meer te vertellen dat de maand december 2002 een bijzonder druk jaar afsluit. Aan de vooravond van het nieuwe jaar wil ik u en al uw dierbaren alvast mijn beste wensen aanbieden. Ik hoop dat uw beroep u ook tijdens het jaar 2003 zal blijven motiveren en u het nodige evenwicht zal brengen in alles wat u van het dagelijks leven verlangt. Zoals u weet komt er dit jaar ook een einde aan het mandaat van de mensen die actief zijn binnen het Instituut, mensen die hun opdrachten uitstekend volbracht hebben en zich daarbij gesterkt voelden door het vertrouwen dat zij bij de vorige verkiezingen van u mochten ontvangen. De Nationale Raad, de Kamers en het Bureau hebben ervoor gezorgd dat het Instituut uitstekend werk geleverd heeft. Ik dank hierbij de mensen die van in het begin bijna tien jaar geleden tot de dag van vandaag alles in het werk gesteld hebben opdat het Instituut en al zijn leden volledig opgenomen zouden worden in de familie van de «Economische Beroepen». I N H O U D Flash 1 Editoriaal 1 De Wet betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties 2 Boekhoudkundige aspecten met betrekking tot vruchtgebruik en andere zakelijke rechten 6 Geschenken en andere sociale voordelen : de fiscaliteit eindelijk aangepast 7 Nieuwe BTW-aangifteformulieren gebruiken vanaf Versoepeling aanslag geheime commissielonen 8 1 P A C I O L I N R B I B F - I P C F 3 1 D E C E M B E R

2 Nu de volgende verkiezingen reeds in het verschiet liggen en u misschien overweegt om uw kandidatuur te stellen, zou ik graag even willen herhalen wat, volgens mijn bescheiden mening, een kandidatuur bij het BIBF precies inhoudt. Concreet betekent dit engagement immers dat u : het Instituut wenst te vertegenwoordigen door niet alleen te streven naar zijn continuïteit, maar ook naar zijn verdere evolutie; voortdurend ijvert om het prestige van het beroep te vrijwaren en te verbeteren; beschikt over professionele maar ook over leidinggevende capaciteiten; voldoende beschikbaar bent om de opdrachten van de organen van het Instituut volledig te kunnen uitvoeren; bereid bent om te luisteren en te onderhandelen rekening houdend met het vooropgestelde actieprogramma dat wij allemaal kennen. Het engagement dat wij van u verwachten, is dus zeker niet niets. Inderdaad, het is de wet die de taken van het Instituut vastgelegd heeft waardoor het, op zich, niet alleen een spil voor het beroep vormt, maar ook een veiligheidsgarantie voor de maatschappij die het beschouwt als één van de hoeders van een goede economische samenleving. Maar het BIBF is veel meer dan een wettelijke instelling. De beroepsverenigingen waarbij de meeste onder u aangesloten zijn, nemen allerlei gezamenlijke initiatieven om de werking van het Instituut te ondersteunen, onder meer door seminaries voor permanente vorming te organiseren. Deze verenigingen zijn een welgekomen hulp voor het Instituut. Naast mijn nieuwjaarswensen aan u allen, wil ik ook reeds de leden die van plan zijn om zich kandidaat te stellen geluk toewensen; de leden dus die bereid zijn om de verwachtingen van alle leden van ons Instituut te behartigen. Paul LEDENT Voorzitter De Wet betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties Essentiële punten De wet is van toepassing op alle betalingen tot vergoeding van handelstransacties (ze is niet van toepassing op faillissementsprocedures en procedures van gerechtelijk akkoord). Behoudens uitdrukkelijke tegenstrijdige bepaling, moet iedere betaling worden doorgevoerd binnen een termijn van 30 dagen te rekenen vanaf de ontvangst van de factuur, van de goederen of de aanvaarding van de goederen. Behoudens tegenstrijdige bepaling, dient de in gebreke blijvende schuldenaar van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest te betalen gebaseerd op de referentie-interestvoet van de ECB en actueel 10,5% bedragend. De schuldeiser kan bovendien terugbetaling bekomen van een redelijke schadeloosstelling voor alle gedragen invorderingskosten. Iedere tegenstrijdige contractuele bepaling kan worden herzien door de rechter wanneer deze een kennelijke onbillijkheid vormt ten opzichte van de schuldeiser. De wet is in werking getreden op 2 augustus 2002 en is van toepassing op alle contracten gesloten, vernieuwd of verlengd na 7 augustus 2002 en, in ieder geval, op alle lopende overeenkomsten vanaf 7 augustus Inleiding De Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties heeft tot doel de omzetting van de richtlijn 2000/35/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 juni 2000 betreffende bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties. De interesse van de Europese instanties voor dit onderwerp gaat terug tot 1993 wanneer het Europees Parlement een resolutie heeft aangenomen met betrekking tot de Europese 3 1 D E C E M B E R P A C I O L I N R B I B F - I P C F

3 markt van de onderaanneming en met betrekking tot de deelneming van de kleine en middelgrote ondernemingen aan de overheidsopdrachten. Het Parlement was immers van oordeel dat men een oplossing moest vinden voor het specifieke probleem waarmee de markt van de onderaanneming geconfronteerd werd, meer bepaald dat van de betalingsachterstand bij handelstransacties. Als gevolg van deze resolutie heeft de Europese Commissie op 12 mei 1995 een aanbeveling over de betalingstermijnen bij handelstransacties opgesteld aangezien de betalingsachterstand een risico vormde voor het financiële evenwicht en de overlevingskansen van ondernemingen. Omwille van de duur van de betalingstermijnen die een weerslag hebben op het juridische en financiële klimaat van ondernemingen, wogen zware administratieve en financiële lasten op de ondernemingen en meer bepaald op de KMO s die op dit punt beschouwd worden als benadeeld in vergelijking met de grote ondernemingen. Bovendien werden tussen de lidstaten belangrijke verschilpunten vastgesteld, van die aard dat ze de goede werking van de interne markt belemmeren. Dit is de reden waarom de Commissie in haar aanbeveling van 12 mei 1995 de nadruk had gelegd op de noodzaak om een, grotere transparantie te bevorderen in de termijnen toepasselijk tussen contractspartijen, op de aanmoediging van het eerbiedigen van de overeengekomen termijnen en op de verbetering van de informatie en de vorming van ondernemingen. Het Europees Parlement heeft op 4 juli 1996 een nieuwe resolutie aangenomen waarin het er bij de Commissie op heeft aangedrongen dat zij haar aanbeveling zou omzetten in een voorstel tot richtlijn. Een evaluatie doorgevoerd in 1997 bracht aan het licht dat de aanbeveling slechts een matig succes had gekend en dat het merendeel van de landen quasi niets had ondernomen. Integendeel, uit de statistieken bleek dat de gemiddelde duur van de betalingstermijnen in 1996 was toegenomen. De Commissie heeft vervolgens een voorstel tot richtlijn opgesteld dat, overeenkomstig het subsidiariteitsbeginsel, niet tot doel had een volledige harmonisatie te verwezenlijken van de nationale wetgevingen maar wel de vaststelling van een bepaald aantal minimale vereisten, dit alles in een poging van de lidstaten een wederzijdse erkenning van hun interne wettelijke bepalingen te verkrijgen. Dit voorstel heeft geleid tot de richtlijn van 29 juni 2000 betreffende de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties, die bij huidige wet wordt omgezet. 2. Toepassingsgebied De Wet van 2 augustus 2002 is van toepassing op alle betalingen tot vergoeding van handelstransacties. De wetgever definieert : een handelstransactie als iedere transactie tussen ondernemingen of tussen ondernemingen en aanbestedende overheden of aanbestedende diensten die leidt tot het leveren van goederen of het verrichten van diensten tegen vergoeding; een onderneming als elke organisatie die handelt in het kader van haar zelfstandige economische of beroepsmatige activiteit, ook wanneer deze door slechts één persoon wordt uitgeoefend; een aanbestedende overheid of aanbestedende dienst als elke overheid of elke dienst bedoeld in de Wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten. Het toepassingsgebied van de wet word beperkt ratione personae. de wet is aldus van toepassing : niet alleen op handelaars in de zin van het Wetboek van Koophandel, maar ook, bijvoorbeeld, op beoefenaars van een vrij beroep, ambachtslieden en landbouwondernemingen; op transacties tussen ondernemingen en aanbestedende overheden, zonder daarbij achter afbreuk te doen aan de bepalingen van het Koninklijk Besluit van 26 september 1995 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken. In het geval dat dit koninklijk besluit van toepassing zou zijn op een transactie, primeren de bepalingen van het koninklijk besluit; daarentegen is de wet niet van toepassing op : betalingen tot vergoeding van transacties met consumenten; transacties tussen publieke overheden. Het toepassingsgebied van de wet is eveneens beperkt ratione materiae. de wet is enkel van toepassing op : betalingen tot vergoeding van handelstransacties; transacties die leiden tot het leveren van goederen of het verrichten van diensten tegen vergoeding en ze is aldus van toepassing op transacties die leiden tot het leveren van onroerende goederen, met inbegrip van de verhuur ervan; P A C I O L I N R B I B F - I P C F D E C E M B E R

4 de wet is niet van toepassing op : betalingen uitgevoerd ten titel van schadevergoeding, met inbegrip van de schadevergoedingen uitbetaald door verzekeringsmaatschappijen; andere pecuniaire verplichtingen die hun oorsprong vinden in een handelstransactie, zoals de betaling van een vergoeding wegens verborgen gebreken of laattijdige levering; de vergoedende interest die de rechter kan toekennen op deze vergoedingen blijft onderworpen aan de principes die actueel van toepassing zijn op deze materie; betalingen uitgevoerd uit hoofde van de wetgeving inzake cheques en wisselbrieven, aangezien de betalingsverplichting die daaruit voortvloeit onafhankelijk is van de onderliggende juridische verhouding. Artikel 3 van de wet preciseert dat zij geen afbreuk doet aan de bijzondere regels inzake insolventieprocedures en in het bijzonder aan de bepalingen van de Faillissementswet van 5 augustus 1997, van de Wet van 17 juli 1997 betreffende het gerechtelijk akkoord en van de titel IV «Collectieve schuldenregeling» en van het 5de deel van het Gerechtelijk Wetboek. 3. Over de betalingsachterstand bij handelstransacties Artikel 4 van de Wet van 2 augustus 2002 bepaalt dat indien de partijen niet anders zijn overeengekomen met inachtneming van artikel 7, elke betaling tot vergoeding van een handelstransactie dient te gebeuren binnen een termijn van 30 dagen te rekenen vanaf de dag volgend op die : van de ontvangst door de schuldenaar van de factuur of een gelijkwaardig verzoek tot betaling; of van de ontvangst van de goederen of diensten, indien de datum van ontvangst van de factuur of het gelijkwaardig verzoek tot betaling niet vaststaat of indien de schuldenaar de factuur of het gelijkwaardig verzoek tot betaling eerder ontvangt dan de goederen of diensten; of van de aanvaarding of controle ter verificatie van de conformiteit van de goederen of diensten met de overeenkomst, indien de wet of de overeenkomst voorziet in een procedure voor aanvaarding of controle en indien de schuldenaar de factuur of het gelijkwaardig verzoek tot betaling ontvangt vóór of op de datum waarop de aanvaarding of controle plaatsvindt. Indien de partijen niet anders zijn overeengekomen, heeft de schuldeiser, wanneer de schuldenaar niet betaalt binnen de overeengekomen betalingstermijn of bij gebreke hieraan binnen de betalingstermijn van 30 dagen, vanaf de daaropvolgende dag, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, recht op de betaling van een interest tegen de referentie-interestvoet vermeerderd met 7 procentpunten en afgerond tot het hogere halve procentpunt (artikel 5 van de wet). De referentie-interestvoet is de interestvoet die door de Europese Centrale Bank wordt toegepast voor haar meest recente basisherfinancieringstransactie vóór de eerste kalenderdag van het betreffende half jaar in het geval de betrokken transactie wordt doorgevoerd in het kader van een vaste-rentetender. Ingeval de betrokken transactie wordt uitgevoerd door middel van een variabele-rentetender is de referentie-interestvoet de uit deze tender voortvloeiende marginale interestvoet, zowel bij toewijzingen op basis van een enkelvoudige rentevoet, als bij toewijzing op basis van een meervoudige rentevoet. Bij de behandeling in het Parlement, en meer bepaald op het ogenblik van de voorstelling van het inleidend verslag van het Ministerie van Justitie op 27 juni 2002 was deze interestvoet 10,5 %. Om redenen van transparantie zal de Minister van Financiën binnen de kortst mogelijke termijn de aldus bepaalde interestvoet, alsmede iedere wijziging van deze interestvoet, via een bericht in het Belgisch Staatsblad meedelen. De wet wijkt aldus aanzienlijk af van de algemene regels van het artikel 1153 van het Burgerlijk Wetboek vermits wordt voorzien in een interestvoet die aanzienlijk hoger ligt en vermits wordt bepaald dat deze interest verschuldigd is van rechtswege en zonder ingebrekestelling te rekenen vanaf het verstrijken van de overeengekomen betalingstermijn of de wettelijke betalingstermijn van 30 dagen. Bovendien zal de in gebreke blijvende schuldenaar niet alleen de eventuele gerechtskosten moeten terugbetalen, maar eveneens een redelijke schadeloosstelling voor alle relevante invorderingskosten ontstaan door de betalingsachterstand (artikel 6 van de wet), op voorwaarde dat deze invorderingskosten voldoen aan de beginselen van transparantie en in verhouding staan tot de schuld in kwestie. De Koning stelt het maximumbedrag vast van deze redelijke schadeloosstelling voor invorderingskosten voor verschillende schuldniveaus. 3 1 D E C E M B E R P A C I O L I N R B I B F - I P C F

5 Afwijkende contractuele bepalingen met betrekking tot de betalingstermijn en de interestvoet beschreven in de artikels 4, 5 en 6 van deze wet zijn mogelijk, maar zij die een kennelijke onbillijkheid jegens de schuldeiser behelzen, kunnen op verzoek van de schuldeiser door de rechter worden herzien (artikel 7 van de wet). Teneinde het kennelijk onbillijk karakter te beoordelen, zal de rechter alle omstandigheden in aanmerking nemen, met inbegrip van de eerlijke handelspraktijken en de aard van het product of de dienst. Hij zal in het bijzonder nagaan of de schuldenaar objectieve redenen heeft om af te wijken van deze bepalingen. De door de rechter bepaalde billijke voorwaarden kunnen echter aan de schuldeisers niet meer rechten verlenen dan deze waarover zij zouden beschikken krachtens de nieuwe wet. Ieder beding dat strijdig is met de bepalingen van artikel 7 wordt voor niet-geschreven gehouden. 4. De procedures De richtlijn vereiste dat de lidstaten erop zouden toezien dat de schuldeiser normaliter binnen een periode van 90 dagen na de instelling van zijn vordering een uitvoerbare titel zou verkrijgen voor onbetwiste schulden. De wetgever heeft geoordeeld dat het niet nodig was de Belgische wetgeving te wijzigen opdat deze zou beantwoorden aan de vereisten van artikel 5 van de richtlijn aangezien het Belgisch gerechtelijk recht reeds aan deze vereisten voldoet. De wetgever heeft inderdaad geoordeeld dat wanneer de schuldenaar de schuld niet betwist en geen procedureel bezwaar doet gelden, er normalerwijze geen probleem is om in België binnen de 90 dagen na de inleiding van de vordering bij de rechter een uitvoerbare titel te verkrijgen en dit dankzij de toepassing van het artikel 735 van het Gerechtelijk Wetboek. De wet voorziet daarentegen in een vordering tot staking van het gebruik van bepaalde contractuele bedingen. De voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg of, indien de vordering wordt ingesteld tegen handelaars of hun beroepsverenigingen, de voorzitter van de rechtbank van koophandel, kan het bestaan vaststellen en de staking bevelen van het gebruik van contractuele bedingen die een kennelijke onbillijkheid behelzen in de zin van artikel 7. Deze vordering tot staking kan worden ingesteld op verzoek van belanghebbenden, de minister die voor de betrokken aangelegenheid bevoegd is en de beroepsregulerende overheid of een beroepsvereniging met rechtspersoonlijkheid. De vordering tot staking wordt ingesteld en behandeld zoals in kort geding. 5. Het eigendomsvoorbehoud Artikel 4 van de richtlijn vermeldde dat de lidstaten ervoor moesten zorgen om, in overeenstemming met de nationale bepalingen die ingevolge het internationaal privaatrecht van toepassing zijn, dat de verkoper eigenaar blijft van de goederen totdat de prijs volledig is betaald, wanneer tussen koper en verkoper vóór de levering van de goederen uitdrukkelijk een beding van eigendomsvoorbehoud is overeengekomen. De wetgever heeft geoordeeld dat de richtlijn niet tot doel had de nationale wettelijke bepalingen van de lidstaten op het gebied van het eigendomsvoorbehoud te harmoniseren, maar enkel ervoor te zorgen dat één lidstaat het recht van een andere lidstaat op het gebied van het eigendomsvoorbehoud zou toepassen wanneer zijn eigen regels van internationaal privaatrecht het recht van die andere lidstaat aanwijzen als het toepasselijk recht. Teneinde aan deze vereiste te beantwoorden, diende noch het Belgische materieel recht, noch het Belgisch internationaal privaatrecht te worden gewijzigd. Bovendien vertoont het beding van eigendomsvoorbehoud vooral een belang in de insolventieprocedures, een materie uitgesloten van het toepassingsgebied van de Wet van 2 augustus Dit is de reden waarom de bepalingen van het Belgisch recht met betrekking tot het beding van eigendomsvoorbehoud niet werden gewijzigd. 6. Inwerkingtreding De wet is van toepassing op betalingen in uitvoering van overeenkomsten gestoten, vernieuwd of verlengd na 7 augustus Evenwel, om te vermijden dat lopende overeenkomsten afgestoten voor onbepaalde duur of voor een zeer lange periode buiten het toepassingsgebied van deze wet zouden blijven, is voorzien dat ze in eik geval van toepassing is op betalingen in uitvoering van lopende overeenkomsten twee jaar na haar inwerkingtreding. Meester Françoise LEFÈVRE Meester Johan VERBIST P A C I O L I N R B I B F - I P C F D E C E M B E R

6 Boekhoudkundige aspecten met betrekking tot vruchtgebruik en andere zakelijke rechten Aansluitend op het artikel «zakelijke rechten en gebruiksrechten op onroerende goederen», gepubliceerd in Pacioli 128 van 15 oktober 2002, wordt in dit artikel meer specifiek ingegaan op de boekhoudtechnische aspecten van deze materie. In dit nummer bespreken we «De boekhoudkundige verwerking van het vruchtgebruik». In één van de volgende nummers wordt nader ingegaan op de boekhoudkundige verwerkingen met betrekking tot volgende specifieke situaties inzake zakelijke rechten : verkoop van het vruchtgebruik van een onroerend goed dat de onderneming in volle eigendom bezit; verkoop van de blote eigendom van een onroerend goed; verwerving door een onderneming van de blote eigendom van een gebouw. Verwerving, door een onderneming, van het vruchtgebruik van een onroerend goed De sommen, verkregen naar aanleiding van de vestiging of de overdracht van het vruchtgebruik op een in België of in het buitenland gelegen onroerend goed vormen voor de toepassing van de personenbelasting geen inkomsten uit onroerende goederen. (Vr. en Antw. Senaat , nr. 677, 1901 (Vr. nr. 21 DE CLIPPELE, 17 juni 1988)) Definitie (Art. 578 B.W.) Vruchtgebruik is het recht om van een zaak waarvan een ander de eigendom heeft, het genot te hebben, zoals de eigenaar zelf, maar onder verplichting om de zaak zelf in stand te houden. Vruchtgebruik wordt gevestigd door de wet of door de wil van de mens. Bij vruchtgebruik merkt men de splitsing van een eigendom op. Dit betekent dat de verschillende aan het volle eigendom van een goed gekoppelde rechten niet langer aan dezelfde eigenaar toebehoren, maar verdeeld zijn onder twee of meer personen. Door deze verrichting wordt het recht van gebruik of het recht van genot van een goed gescheiden van de eigendom van het goed (blote eigenaar). Kenmerken (art. 617 B.W.) De belangrijkste kenmerken van het vruchtgebruik zijn : het genot van een aan een ander toebehorend goed, een tijdelijk recht vermits het vruchtgebruik eindigt : door de dood van de vruchtgebruiker; e door het verstrijken van de tijd waarvoor het is verleend; door de vermenging of vereniging van de beide hoedanigheden van vruchtgebruiker en van eigenaar in dezelfde persoon; door het tenietgaan van de zaak waarop het vruchtgebruik is gevestigd. Vruchtgebruik op een onroerend goed Het vruchtgebruik op een onroerend goed is in de balans opgenomen onder rubriek III A. «Terreinen en gebouwen». De betreffende rekeningen zijn : 223 Overige zakelijke rechten op onroerende goederen 2230 Aanschaffingswaarde 2231Aanschaffingskosten 2232 Tussentijdse interesten 2238 Meerwaarde op overige zakelijke rechten op onroerende goederen 2239 Afschrijvingen en waardeverminderingen op overige zakelijke rechten op onroerende goederen Het actief zal tegen de aanschaffingswaarde worden geboekt. Voor zover een vruchtgebruik in de tijd beperkt is, wordt de aanschaffingswaarde van het vruchtgebruik afgeschreven. Deze regel geldt eveneens voor een vruchtgebruik op een terrein, hoewel het terrein zelf niet afschrijfbaar is. De afschrijvingsduur is gelijk aan de duur van het recht op het vruchtgebruik of aan de economische levensduur van het goed. Voorbeeld De heer Albert bezit een gebouw dat voor beroepsdoeleinden kan worden aangewend. Zijn zoon richt een vennootschap op en koopt het vruchtgebruik van het gebouw voor EUR Aanschaffingskosten EUR (Duur 15 jaar). 3 1 D E C E M B E R P A C I O L I N R B I B F - I P C F

7 Boeking Bij de aankoop 223 Overige zakelijke rechten op onroerende goederen 2230 Aanschaffingsprijs Aanschaffingskosten aan Kredietinstellingen Bij de afschrijving 6302 Toevoegingen aan de afschrijvingen op materiële vaste activa op Afschrijvingen op overige zakelijke rechten op onroerende goederen De onroerende voorheffing is door de vruchtgebruiker verschuldigd. Georges HONORÉ Lid van de Nationale Raad Geschenken en andere sociale voordelen : de fiscaliteit eindelijk aangepast Volgens artikel 12, 1, 1e lid, 2 van het BTW-wetboek, wordt met een levering onder bezwarende titel gelijkgesteld het door een belastingplichtige aan zijn bedrijf onttrekken van een goed om het gratis te verstrekken (wanneer voor dat goed of de bestanddelen ervan recht op volledige of gedeeltelijke aftrek van de belasting is ontstaan), behalve voor het verstrekken van handelsmonsters of handelsgeschenken van geringe waarde. Het bedrag van 12,5 EUR (het in euro uitgedrukte bedrag van 500 BEF dat sinds 1970 toegepast wordt om inzake BTW de geringe waarde van een handelsgeschenk aan te duiden) wordt op 50 EUR gebracht (er wordt in dit geval rekening gehouden met de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen sinds 1 januari 1971). In het kader van de harmonisatie kan dit bedrag van 50 EUR ook dienen als referentie voor het begrip «geschenk van geringe waarde» inzake de inkomstenbelasting (dus allerlei voordelen of gelegenheidsgeschenken verkregen uit hoofde of naar aanleiding van gebeurtenissen die niet rechtstreeks in verband staan met de beroepswerkzaamheid, die daardoor vrijgesteld zijn in hoofde van de begunstigde waarvan sprake in artikel 38, 1e lid, 11, c, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992). Inzake de sociale voordelen die toegekend worden in de vorm van cheques en die aftrekbaar zijn door de schenker op grond van een publicatie in het Belgisch Staatsblad van 28 november 1986, worden drie nieuwigheden ingevoerd : er wordt geen enkel onderscheid meer gemaakt op grond van bestemming of de benaming van de cheques (behalve natuurlijk de maaltijdcheques), want het huidig onderscheid steunt niet op een objectief criterium; de huidige maximumbedragen van 25 en 75 EUR worden aangepast aan de index en worden voortaan opgetrokken tot 35 en 105 EUR; bij pensionering wordt een nieuw maximumbedrag van 35 EUR per dienstjaar ingevoerd, want het is niet logisch dat de limiet, ongeacht het aantal bij de firma gepresteerde dienstjaren, dezelfde zou zijn (zo is de limiet bijvoorbeeld 875 EUR voor 25 jaren dienst, EUR voor 35 jaren dienst, enz.). Dit betekent dus dat de geschenken in natura, in contanten of in betaalbons (geschenk-, verrassings-, boeken-, gezondheids-, sport- en cultuurcheques, aankoopbons, enz.) een voor de werkgever of de vennootschap (voor de bedrijfsleiders) aftrekbare kosten zijn, op voorwaarde dat : alle personeelsleden hetzelfde voordeel krijgen; het jaarlijks toegekende totale bedrag niet hoger is dan 35 EUR (er kan bijvoorbeeld een cheque van 20 EUR en een tweede van 15 EUR toegekend worden); de toekenning gebeurt ter gelegenheid van Kerstmis of Nieuwjaar, of van een ander in het beroep gebruikelijk patroonsfeest (onder meer Sint-Elooi of Sinte-Barbara) of bij een jaarlijkse speciale gebeurtenis (een verjaardag bijvoorbeeld). Er mag bovendien een jaarlijks bijkomend bedrag van maximum 35 EUR per kind ten laste toegekend worden ter gelegenheid van het Sinterklaasfeest of van een ander feest van dezelfde sociale aard (bijvoorbeeld Sint-Maarten of zelfs de verjaardag van het kind). P A C I O L I N R B I B F - I P C F D E C E M B E R

8 De geschenken in natura, in contanten of in de vorm van betaalbons (geschenk-, verrassings-, boeken-, gezondheids-, sport- en cultuurcheques, aankoopbons, enz.) die aan een werknemer overhandigd worden ter gelegenheid van de toekenning van een eervolle onderscheiding of bij zijn pensionering, zijn voortaan aftrekbaar door de werkgever of van de schenkende vennootschap als het jaarlijks totaal bedrag ervan niet meer bedraagt dan 105 EUR per werknemer. Bij de pensionering van een werknemer kan het bedrag van 105 EUR opgetrokken worden tot een maximumbedrag dat overeenstemt met 35 EUR per volledig dienstjaar. We herinneren eraan dat betaalbons die als voordeel toegekend worden, enkel ingewisseld mogen worden bij ondernemingen die vooraf een overeenkomst gesloten hebben met de uitgevers van die betaalbons. Ze moeten bovendien een beperkte looptijd hebben en mogen in geen geval in contanten aan de begunstigde uitbetaald worden. Inwerkingtreding Voor wat de inkomstenbelastingen betreft, zijn voorgaande wijzigingen van kracht vanaf het aanslagjaar 2003 (inkomsten 2002). Voor de BTW kunnen desgevallend herzieningen doorgevoerd worden voor handelingen vanaf 1 januari Nieuwe BTW-aangifteformulieren gebruiken vanaf 2003 Zoals we reeds uiteenzetten in Pacioli 125 (31 augustus 2002) en Pacioli 129 (31 oktober 2002) is er een nieuwe indienings- en verwerkingsprocedure voor BTW-aangiften. Wij wijzen er op dat u vanaf 2003 de nieuwe formulieren dient te gebruiken voor het indienen van de BTW-aangifte. De oude aangifteformulieren zullen niet meer aanvaard worden door de Administratie. M.a.w. de nieuwe formulieren dient u u reeds te gebruiken voor de maandaangiften van de maand januari 2003 (indienen tegen 20 februari 2003) en voor de kwartaalaangiften van het eerste kwartaal 2003 (indienen tegen 20 april 2003). Versoepeling aanslag geheime commissielonen Artikel 219 van het WIB 1992 belast commissies en retributies die niet worden verantwoord met individuele fiches of samenvattende opgaven aan 309 %, d.i. de zgn. geheimecommissielonenaanslag. Als nu evenwel niet de betaler, maar wel de ontvanger het bedrag opneemt in zijn aangifte, kan de geheimecommissielonenaanslag niet toegepast worden. Zo bepaalt een nieuwe wetsbepaling die op 10 december 2002 in het Staatsblad verscheen. Noch deze publicatie, noch gedeelten van deze publicatie mogen worden gereproduceerd of opgeslagen in een retrievalsysteem, en evenmin worden overgedragen in welke vorm of op welke wijze ook, elektronisch, mechanisch of door middel van fotokopieën, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. De redactie staat in voor de betrouwbaarheid van de in haar uitgaven opgenomen info, waarvoor zij echter niet aansprakelijk kan worden gesteld. Verantwoordelijke uitgever : Paul LEDENT, B.I.B.F. Legrandlaan 45, 1050 Brussel, Tel. 02/ , Fax. 02/ bibf.be, URL : Redactie : Valérie CARLIER, José HAUSTRAETE, Georges HONORE, Paul LEDENT, Geert LENAERTS, Françoise PHILIPPE Adviesraad : Professor P. MICHEL, Ecole d Administration des Affaires de l Université de Liège, Professor C. LEFEBVRE, Katholieke Universiteit Leuven. In samenwerking met Kluwer uitgevers 3 1 D E C E M B E R P A C I O L I N R B I B F - I P C F

FICHE WETTELIJKE RENTEVOETEN.

FICHE WETTELIJKE RENTEVOETEN. FICHE WETTELIJKE RENTEVOETEN. HOOGTE WETTELIJKE BASIS BEREKENING WETTELIJKE RENTEVOET Voor het jaar 2015: 2,5% Mededeling in het Belgisch Staatsblad van 30/01/2015. -Wet van 05/05/1865 betreffende de lening

Nadere informatie

WETTELIJKE RENTEVOET IN DE

WETTELIJKE RENTEVOET IN DE FICHE WETTELIJKE RENTEVOETEN. WETTELIJKE RENTEVOET WETTELIJKE RENTEVOET IN DE HANDELSTRANSACTIES HOOGTE Voor het jaar 2016: 2,25 % Mededeling in het Belgisch Staatsblad van 18/01/2016. - Tweede semester

Nadere informatie

FICHE WETTELIJKE RENTEVOETEN.

FICHE WETTELIJKE RENTEVOETEN. FICHE WETTELIJKE RENTEVOETEN. HOOGTE WETTELIJKE RENTEVOET Voor het jaar 2014: 2,75% Mededeling in het Belgisch Staatsblad van 20/01/2014. WETTELIJKE RENTEVOET IN DE HANDELSTRANSACTIES - Eerste semester

Nadere informatie

FICHE WETTELIJKE RENTEVOETEN.

FICHE WETTELIJKE RENTEVOETEN. FICHE WETTELIJKE RENTEVOETEN. HOOGTE WETTELIJKE RENTEVOET Voor het jaar 2015: 2,5% Mededeling in het Belgisch Staatsblad van 30/01/2015. WETTELIJKE RENTEVOET IN DE HANDELSTRANSACTIES - Eerste semester

Nadere informatie

Richtlijn 2000/35/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 juni 2000 betreffende bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties

Richtlijn 2000/35/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 juni 2000 betreffende bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties Richtlijn 2000/35/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 juni 2000 betreffende bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties Publicatieblad Nr. L 200 van 08/08/2000 blz. 0035-0038

Nadere informatie

PC Advocaten Nieuwsbrief DE NIEUWE RICHTLIJN BETALINGSACHTERSTAND. Contact ZZINLEIDING

PC Advocaten Nieuwsbrief DE NIEUWE RICHTLIJN BETALINGSACHTERSTAND. Contact ZZINLEIDING DE NIEUWE RICHTLIJN BETALINGSACHTERSTAND ZZINLEIDING Ongeveer 2,6% van alle facturen in de EU worden te laat of zelfs helemaal niet betaald. Vooral voor KMO s is dit problematisch gezien zij geen grote

Nadere informatie

De publicatie en inwerkingtreding van de verschillende boeken van het Wetboek Economisch Recht gaat door.

De publicatie en inwerkingtreding van de verschillende boeken van het Wetboek Economisch Recht gaat door. Wetgeving Nieuw Wetboek Economisch Recht De publicatie en inwerkingtreding van de verschillende boeken van het Wetboek Economisch Recht gaat door. Het boek dat de wet betreffende de marktpraktijken omzet

Nadere informatie

MEDEDELING AAN DE LEDEN

MEDEDELING AAN DE LEDEN EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie verzoekschriften 6.9.2011 MEDEDELING AAN DE LEDEN Betreft: Verzoekschrift 1820/2009, ingediend door José Maria Carrasco Cano (Spaanse nationaliteit), namens de "Asociación

Nadere informatie

Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, titel III, hoofdstuk II, afdeling III, onderafdeling 4. Ondernemingen die investeren in een raamovereenkomst voor de productie van een audiovisueel werk Art. 194ter.

Nadere informatie

Geschenken, geschenkcheques en premies

Geschenken, geschenkcheques en premies CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 Geschenken, geschenkcheques en premies info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com De werkgever

Nadere informatie

Commissie publiceert overzichtsadvies over zakelijke rechten op onroerende goederen Deel 1 : Vruchtgebruik

Commissie publiceert overzichtsadvies over zakelijke rechten op onroerende goederen Deel 1 : Vruchtgebruik Commissie publiceert overzichtsadvies over zakelijke rechten op onroerende goederen Deel 1 : Vruchtgebruik Prof. dr. Stijn Goeminne, Vakgroep Public Governance, Management & Finance, Universiteit Gent.

Nadere informatie

Aftrek voor risicokapitaal

Aftrek voor risicokapitaal Opgave 275C 1/2 Benaming :............... Ondernemingsnummer :... Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen Aftrek voor risicokapitaal AANSLAGJAAR

Nadere informatie

Minister van Binnenlandse Zaken. Secretariaat van de Geïntegreerde Politie (SSGPI)

Minister van Binnenlandse Zaken. Secretariaat van de Geïntegreerde Politie (SSGPI) Minister van Binnenlandse Zaken Secretariaat van de Geïntegreerde Politie (SSGPI) Kroonlaan 145 A 1050 Brussel Uitgiftenummer SSGPI-RIO/2015/1258 Tel 02 554 43 16 Uitgiftedatum 21-12-2015 Classificatiegraad

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND. Hoofdstuk 5. Art.21. Voorafgaandelijke bepaling

RECHTSBIJSTAND. Hoofdstuk 5. Art.21. Voorafgaandelijke bepaling Hoofdstuk 5 RECHTSBIJSTAND Voorafgaandelijke bepaling Gewaarborgd schadegeval Art.21 De bepalingen van de overige hoofdstukken van deze overeenkomst zijn van toepassing op Rechtsbijstand voor zover ze

Nadere informatie

DE WET VAN 2 AUGUSTUS 2002 BETREFFENDE DE BESTRIJDING VAN DE BETALINGSACHTERSTAND BIJ HANDELSTRANSACTIES

DE WET VAN 2 AUGUSTUS 2002 BETREFFENDE DE BESTRIJDING VAN DE BETALINGSACHTERSTAND BIJ HANDELSTRANSACTIES 1 DE WET VAN 2 AUGUSTUS 2002 BETREFFENDE DE BESTRIJDING VAN DE BETALINGSACHTERSTAND BIJ HANDELSTRANSACTIES. INGRIJPENDE REGELGEVING VOOR DE PROFESSIONELE WANBETALER 1. Inleiding Het zal voor de meeste

Nadere informatie

Uitbreiding toepassingsgebied belastingneutrale zetelverplaatsing & andere fiscale bepalingen aangenomen in Parlement

Uitbreiding toepassingsgebied belastingneutrale zetelverplaatsing & andere fiscale bepalingen aangenomen in Parlement Uitbreiding toepassingsgebied belastingneutrale zetelverplaatsing & andere fiscale bepalingen aangenomen in Parlement Na de Kamer van volksvertegenwoordigers heeft gisteren ook de Senaat diverse fiscale

Nadere informatie

Percen- tage. 8. TOTAAL (nrs. 1 tot 7)... (A)... Afschrijfbare aanschaffings- of beleggingswaarde. 3. TOTAAL (nrs. 1 en 2)... (B)...

Percen- tage. 8. TOTAAL (nrs. 1 tot 7)... (A)... Afschrijfbare aanschaffings- of beleggingswaarde. 3. TOTAAL (nrs. 1 en 2)... (B)... Identiteit: Ondernemingsnr. of nationaal nr.:........ INVESTERINGSAFTREK van toepassing voor NATUURLIJKE PERSONEN AANSLAGJAAR 0 I. Berekening van de investeringsaftrek A. Eenmalige aftrek Percen- Afschrijfbare

Nadere informatie

FLASH. IAS 12 : Inkomstenbelastingen

FLASH. IAS 12 : Inkomstenbelastingen B ULLETIN VAN HET B EROEPSINSTITUUT VAN ERKENDE B OEKHOUDERS EN F ISCALISTEN Gemiddelde motorbrandstofprijs van 2002 FLASH De prijzendienst van Economische Zaken heeft de gemiddelde brandstofprijs per

Nadere informatie

http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments...

http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments... Page 1 of 5 Home > Résultats de la recherche > Circulaires > Circulaire nr. Ci.RH.231/532.259 (AAFisc Nr. 3/2013) dd. 25.01.2013 Algemene administratie van de FISCALITEIT - Centrale diensten Personenbelasting

Nadere informatie

Kosten eigen aan de werkgever

Kosten eigen aan de werkgever CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 Kosten eigen aan de werkgever info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com De bedragen die aan

Nadere informatie

IAB-Info. Inhoud. Beroep. Economie

IAB-Info. Inhoud. Beroep. Economie Nummer 4 16 29 februari 2004 IAB-Info Inhoud 16e jaargang Beroep c Bestuur en aandeelhouderschap van erkende professionele vennootschappen Deze bijdrage strekt ertoe een overzicht te bieden van zowel de

Nadere informatie

Vanaf 1 januari 2010 worden de basisregels inzake het bepalen van de plaats van een dienst grondig veranderd in het Btw-Wetboek 1.

Vanaf 1 januari 2010 worden de basisregels inzake het bepalen van de plaats van een dienst grondig veranderd in het Btw-Wetboek 1. Belasting over de toegevoegde waarde Wijzigingen betreffende de plaats van diensten en samenhangende verplichtingen vanaf 1 januari 2010 Niet-belastingplichtige rechtspersonen met een btw-identificatienummer

Nadere informatie

Wijzigingen bescherming hoofdverblijfplaats zelfstandige en starters-bvba

Wijzigingen bescherming hoofdverblijfplaats zelfstandige en starters-bvba BIBF Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten INHOUD p. 1/ Wijzigingen bescherming hoofdverblijfplaats zelfstandige en starters-bvba p. 3/ Overheidsinstanties binnenkort verplicht hun facturen

Nadere informatie

Vanaf 1 januari 2010 worden de basisregels inzake het bepalen van de plaats van een dienst grondig veranderd in het Btw-Wetboek 1.

Vanaf 1 januari 2010 worden de basisregels inzake het bepalen van de plaats van een dienst grondig veranderd in het Btw-Wetboek 1. Belasting over de toegevoegde waarde Wijzigingen betreffende de plaats van diensten en samenhangende verplichtingen vanaf 1 januari 2010 Belastingplichtige die enkel vrijgestelde handelingen verricht waarvoor

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/14 De boekhoudkundige verwerking van de uitgestelde belastingen bij gerealiseerde meerwaarden waarvoor de uitgestelde belastingregeling geldt en bij

Nadere informatie

De bijzondere btw-aangifte : omschrijving van de roosters

De bijzondere btw-aangifte : omschrijving van de roosters De bijzondere btw-aangifte : omschrijving van de roosters De verplichting tot indiening van een bijzondere btw-aangifte (formulier nr. 629) is opgenomen in artikel 53ter van het Btw-Wetboek. Deze aangifte

Nadere informatie

Knipperlichten. Conflictmanagement. Luc Demeyere. 20 februari 2013

Knipperlichten. Conflictmanagement. Luc Demeyere. 20 februari 2013 2013 Knipperlichten Conflictmanagement Luc Demeyere 20 februari 2013 Minervastraat 5 1930 ZAVENTEM T +32 (0)2 275 00 75 F +32 (0)2 275 00 70 www.contrast -law.be Overzicht I. Richtlijn 2011/7/EU van 16

Nadere informatie

BETREFT : Gebruik van het fiscaal identificatienummer in de betrekkingen met de buitenlandse fiscale administraties.

BETREFT : Gebruik van het fiscaal identificatienummer in de betrekkingen met de buitenlandse fiscale administraties. ADVIES Nr 29 / 1997 van 5 november 1997 O. Ref. : 10 / A / 1997 / 014 BETREFT : Gebruik van het fiscaal identificatienummer in de betrekkingen met de buitenlandse fiscale administraties. De Commissie voor

Nadere informatie

Invloed van het buitengerechtelijk minnelijk akkoord of de gerechtelijke reorganisatie op de schulden en vorderingen. Ontwerpadvies 2010/X

Invloed van het buitengerechtelijk minnelijk akkoord of de gerechtelijke reorganisatie op de schulden en vorderingen. Ontwerpadvies 2010/X Invloed van het buitengerechtelijk minnelijk akkoord of de gerechtelijke reorganisatie op de schulden en vorderingen Ontwerpadvies 2010/X De Wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen 1 vervangt

Nadere informatie

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015 Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015 Het model van het aangifteformulier voor aj. 2015 is verschenen in het Belgisch Staatsblad

Nadere informatie

Art. 1.: De vereniging draagt de naam: Olympia Badmintonclub, vereniging zonder winstoogmerk, afgekort: "Olympia B.C.", v.z.w.

Art. 1.: De vereniging draagt de naam: Olympia Badmintonclub, vereniging zonder winstoogmerk, afgekort: Olympia B.C., v.z.w. Olympia Badmintonclub Vereniging zonder winstoogmerk Oogststraat 1A bus 6B 2600 Berchem Verenigingsnummer : 865787 Ondernemingsnummer : 433509034 Tel. : 03/440.34.19 e-mail : cornelis.vanlaer@skynet.be

Nadere informatie

(Wetgevingshandelingen) RICHTLIJNEN

(Wetgevingshandelingen) RICHTLIJNEN 23.2.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 48/1 I (Wetgevingshandelingen) RICHTLIJNEN RICHTLIJN 2011/7/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 16 februari 2011 betreffende bestrijding van betalingsachterstand

Nadere informatie

I. ALGEMENE BEPALINGEN... 1 II. DIENSTEN INZAKE TOT STAND KOMEN VAN OVEREENKOMSTEN... 2 III. OVERIGE VOORWAARDEN... 5

I. ALGEMENE BEPALINGEN... 1 II. DIENSTEN INZAKE TOT STAND KOMEN VAN OVEREENKOMSTEN... 2 III. OVERIGE VOORWAARDEN... 5 Algemene voorwaarden Schoeman consultants B.V. Per juli 2013 De algemene voorwaarden Schoeman consultants B.V. zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, behoudens

Nadere informatie

Relevante feiten. Beoordeling. RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG VAN ANTWERPEN Vonnis van 09 oktober 2002 - Rol nr 00/2654/A - Aanslagjaar 1996

Relevante feiten. Beoordeling. RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG VAN ANTWERPEN Vonnis van 09 oktober 2002 - Rol nr 00/2654/A - Aanslagjaar 1996 RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG VAN ANTWERPEN Vonnis van 09 oktober 2002 - Rol nr 00/2654/A - Aanslagjaar 1996 Relevante feiten Als kaderlid van M heeft eerste eiser in 1993 aandelenopties verkregen op aandelen

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Faillissement, Faillissementsakkoord en gerechtelijk akkoord - Gevolgen (personen, goederen, verbintenissen) - Verbintenissen - Schuldvordering - Aangifte Gevolg -

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2012/17 - Erkenning van opbrengsten en kosten. Advies van 7 november 2012

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2012/17 - Erkenning van opbrengsten en kosten. Advies van 7 november 2012 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2012/17 - Erkenning van opbrengsten en kosten Advies van 7 november 2012 I. Onderwerp van het advies 1. In het artikel 31, 1 van de Vierde Europese Richtlijn

Nadere informatie

Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen

Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen 2011L0007 NL 15.03.2011 000.001 1 Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen B RICHTLIJN 2011/7/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN

Nadere informatie

Voorafgaande opmerking bij de circulaire nr. Ci.RH.421/628.803

Voorafgaande opmerking bij de circulaire nr. Ci.RH.421/628.803 Algemene administratie van de FISCALITEIT Centrale diensten Circulaire nr. Ci.RH.421/628.803 (AAFisc Nr. 30/2013) dd. 22.07.2013 Berekening van de Ven.B Rechtspersonenbelasting Berekening van de RPB Afzonderlijke

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2009-10 Nieuwe BTW-regels vanaf 01/01/2010 : wijziging inzake de plaats van diensten

Nieuwsbrief 2009-10 Nieuwe BTW-regels vanaf 01/01/2010 : wijziging inzake de plaats van diensten Nieuwsbrief 2009-10 Nieuwe BTW-regels vanaf 01/01/2010 : wijziging inzake de plaats van diensten 1. Principe Vanaf 1 januari 2010 wijzigen de regels inzake plaatsbepaling bij grensoverschrijdende diensten

Nadere informatie

CIRCULAIRE. AOIF nr. 24/2009. Brussel, 9 mei 2009

CIRCULAIRE. AOIF nr. 24/2009. Brussel, 9 mei 2009 CIRCULAIRE AOIF nr. 24/2009 Federale Overheidsdienst FINANCIEN Administratie Van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit Centrale diensten Directie I/5A Ci.RH.241/598.219 ONDERWERP : Inkomstenbelastingen

Nadere informatie

Betalingstermijnen wettelijk vastgelegd Toelichting wet implementatie richtlijn bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties

Betalingstermijnen wettelijk vastgelegd Toelichting wet implementatie richtlijn bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties Betalingstermijnen wettelijk vastgelegd Toelichting wet implementatie richtlijn bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties Betalingstermijnen wettelijk vastgelegd Per 16 maart 2013 zijn

Nadere informatie

PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006. (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels

PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006. (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006 (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels Aangevuld, gewijzigd of aangepast door: - de wet van 21 december 2007 houdende diverse bepalingen (I) (B.S. 31 december

Nadere informatie

Het wel en wee van de vzw Deel 4 De vzw en de fiscus

Het wel en wee van de vzw Deel 4 De vzw en de fiscus Het wel en wee van de vzw Deel 4 De vzw en de fiscus William Wils, accountant De vzw en de fiscus Rechtspersonenbelasting Belasting over de toegevoegde waarde Schenkingsrechten Registratierechten Rechtspersonenbelasting

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Advies van 4 september 2013 1

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Advies van 4 september 2013 1 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/12 - Erkenning van de opbrengsten en kosten die overeenstemmen met interesten en royalty's, evenals de toewijzing van de resultaten in de vorm van

Nadere informatie

Aansprakelijkheid voor producten met gebreken

Aansprakelijkheid voor producten met gebreken FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND & ENERGIE KWALITEIT EN VEILIGHEID Afdeling Veiligheid Dienst Productveiligheid Aansprakelijkheid voor producten met gebreken Versie 07/02/2003 VERSIE

Nadere informatie

3.3.1. Het tariefverschil

3.3.1. Het tariefverschil www.vdvaccountants.be 49 3.3. Motieven van fiscale aard Werken met een vennootschap kan in de fiscale context motieven hebben die zowel betrekking hebben op de inkomstenbelasting als op de successierechten.

Nadere informatie

Vanaf 1 januari 2010 worden de basisregels inzake het bepalen van de plaats van een dienst grondig veranderd in het Btw-Wetboek 1.

Vanaf 1 januari 2010 worden de basisregels inzake het bepalen van de plaats van een dienst grondig veranderd in het Btw-Wetboek 1. Belasting over de toegevoegde waarde Wijzigingen betreffende de plaats van diensten en samenhangende verplichtingen vanaf 1 januari 2010 Landbouwondernemingen die onder de bijzondere regeling voor landbouwondernemingen

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2015 2016 33 987 Voorstel van wet van de leden Swinkels, Recourt en Van Oosten tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de Faillissementswet

Nadere informatie

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing behoudens wijzigingen, welke beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk overeenkomen.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing behoudens wijzigingen, welke beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk overeenkomen. EBNS Jan 2014 ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN 1. Algemeen Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing behoudens wijzigingen, welke beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk overeenkomen. 2. Totstandkoming

Nadere informatie

Richtlijn 98/59/EG van de Raad van 20 juli 1998 betreffende de aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake collectief ontslag

Richtlijn 98/59/EG van de Raad van 20 juli 1998 betreffende de aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake collectief ontslag Richtlijn 98/59/EG van de Raad van 20 juli 1998 betreffende de aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake collectief ontslag Publicatieblad Nr. L 225 van 12/08/1998 blz. 0016-0021 DE RAAD VAN

Nadere informatie

Ontbinding en vereffening

Ontbinding en vereffening Ontbinding en vereffening Art. 208-214 Situering TITEL III : VENNOOTSCHAPSBELASTING Art. 179-219bis HOOFDSTUK I : AAN DE BELASTING ONDERWORPEN VENNOOTSCHAPPEN Art. 179-182 HOOFDSTUK II : GRONDSLAG VAN

Nadere informatie

Abnormale of goedgunstige voordelen toch geen minimale belastbare basis?

Abnormale of goedgunstige voordelen toch geen minimale belastbare basis? Abnormale of goedgunstige voordelen toch geen minimale belastbare basis? Aan de hand van bepaalde transacties wordt binnen groepen van vennootschappen soms gepoogd om winsten te verschuiven naar de vennootschappen

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN. (artikel 47 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992)

Federale Overheidsdienst FINANCIEN. (artikel 47 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992) Identiteit :......... Repertoriumnr. :... Nationaal nr. :... Federale Overheidsdienst FINANCIEN Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit GESPREIDE BELASTING VAN MEERWAARDEN (artikel 47

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING Bestemd voor de Administratie Datum van ontvangst van de aangifte:.. FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING

Nadere informatie

Deel 1. Btw-analyse van het zakelijk recht in de drie fazen 11. Hoofdstuk 1. Waarom een analyse van de drie fazen? 13

Deel 1. Btw-analyse van het zakelijk recht in de drie fazen 11. Hoofdstuk 1. Waarom een analyse van de drie fazen? 13 Inhoudstafel Deel 1. Btw-analyse van het zakelijk recht in de drie fazen 11 Stefan Ruysschaert Hoofdstuk 1. Waarom een analyse van de drie fazen? 13 Hoofdstuk 2. Hoe wordt het vruchtgebruik correct gewaardeerd?

Nadere informatie

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. http://minfin.fgov.be. Onderwerp

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. http://minfin.fgov.be. Onderwerp Auteur Federale Overheidsdienst Financiën http://minfin.fgov.be Onderwerp Circulaire nr. Ci.RH.26/586.459 (AOIF 43/2007). Aftrek voor enige woning. Belastingvermindering voor het lange termijnsparen. Kapitaalaflossing

Nadere informatie

HOOFDSTUK I: Specifieke bepalingen aangaande verkoop op afstand via webshop Eco Toilet.be

HOOFDSTUK I: Specifieke bepalingen aangaande verkoop op afstand via webshop Eco Toilet.be HOOFDSTUK I: Specifieke bepalingen aangaande verkoop op afstand via webshop Eco Toilet.be Artikel 1 De bepalingen van dit hoofdstuk zijn enkel van toepassing op de contractuele relatie tussen NV Eco Toilet

Nadere informatie

niet verbeterde kopie

niet verbeterde kopie Rolnummer 4055 Arrest nr. 16/2007 van 17 januari 2007 A R R E S T In zake : de prejudiciële vragen over de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties,

Nadere informatie

Verkoop -en leveringsvoorwaarden van VAN HEES Benelux Sprl. 2. Aanbod en sluiten van het contract

Verkoop -en leveringsvoorwaarden van VAN HEES Benelux Sprl. 2. Aanbod en sluiten van het contract Verkoop -en leveringsvoorwaarden van VAN HEES Benelux Sprl 1. Algemeen Onze aanbiedingen, leveringen en prestaties zijn uitsluitend onderworpen aan onderhavige algemene verkoop en leveringsvoorwaarden.

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling FOD FINANCIËN Onderwerp Voorafgaande beslissing nr. 700.096. Personenbelasting.Vrijgesteld inkomen. Sociaal voordeel aan het personeel. Thuisoppas van zieke kinderen. Beroepskosten. Niet-aftrekbare

Nadere informatie

CIRCULAIRE AOIF Nr. 27/2010

CIRCULAIRE AOIF Nr. 27/2010 CIRCULAIRE AOIF Nr. 27/2010 Federale Overheidsdienst Brussel, 31 maart 2010 FINANCIEN ----------------------------------------- Personenbelasting. Administratie van de ondernemings- Bijzondere bijdrage

Nadere informatie

Commissie publiceert overzichtsadvies over zakelijke rechten op onroerende goederen Deel 2 : Opstalrecht

Commissie publiceert overzichtsadvies over zakelijke rechten op onroerende goederen Deel 2 : Opstalrecht Commissie publiceert overzichtsadvies over zakelijke rechten op onroerende goederen Deel 2 : Opstalrecht Prof. dr. Stijn Goeminne, Vakgroep Public Governance, Management & Finance, Universiteit Gent. De

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012)

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdracht : a) De overeenkomst waarbij Opdrachtnemer hetzij alleen

Nadere informatie

Directe belastingen >> Circulaires >> Personenbelasting / Vennootschapsbelasting. Aan alle ambtenaren INHOUDSTAFEL

Directe belastingen >> Circulaires >> Personenbelasting / Vennootschapsbelasting. Aan alle ambtenaren INHOUDSTAFEL pagina 1 van 6 Directe belastingen >> Circulaires >> Personenbelasting / Vennootschapsbelasting CIRC 05.02.04/1 Circulaire nr. Ci.RH.241/561.364 (AOIF 8/2004) dd. 05.02.2004 BEDRIJFSVOORHEFFING Inkomen

Nadere informatie

INTERNATIONAAL INCASSO

INTERNATIONAAL INCASSO INTERNATIONAAL INCASSO 1 I. Algemeen II. Preventie A. Vooronderzoek B. Contractvoorwaarden C. Het bindend maken van contractvoorwaarden D. Formaliseren van de eis III. Recuperatie A. Gerechtelijk B. Alternatieve

Nadere informatie

Deel II. Grondlijnen van het Belgisch belastingstelsel met betrekking tot de onroerende goederen... 7

Deel II. Grondlijnen van het Belgisch belastingstelsel met betrekking tot de onroerende goederen... 7 Deel I. Inleiding.... 1 Deel II. Grondlijnen van het Belgisch belastingstelsel met betrekking tot de onroerende goederen..... 7 Hoofdstuk 1. Inleiding.... 9 Hoofdstuk 2. Categoriee n dubbele belasting.........

Nadere informatie

Belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling: boekhoudkundige verwerking en fiscale behandeling.

Belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling: boekhoudkundige verwerking en fiscale behandeling. Algemene administratie van de FISCALITEIT - Centrale diensten Directie I/1 Circulaire nr. Ci.RH.421/579.072 (AOIF Nr. 60/2010) dd 10.09.2010 Vennootschapsbelasting Belasting van niet-inwoners vennootschappen

Nadere informatie

LEIDRAAD BIJ DE INLEIDINGSZITTING VAN DE RECHTBANKEN VAN KOOPHANDEL VAN LIMBURG

LEIDRAAD BIJ DE INLEIDINGSZITTING VAN DE RECHTBANKEN VAN KOOPHANDEL VAN LIMBURG 1 LEIDRAAD BIJ DE INLEIDINGSZITTING VAN DE RECHTBANKEN VAN KOOPHANDEL VAN LIMBURG A. INTERNATIONALE RECHTSMACHT Overeenkomstig art. 26 EEX-Verord. (Verordening (EG) nr. 44/2001 van de Raad van 22 december

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR ONRECHTMATIGE BEDINGEN

COMMISSIE VOOR ONRECHTMATIGE BEDINGEN C.O.B. 11 COMMISSIE VOOR ONRECHTMATIGE BEDINGEN ADVIES OVER HET WETSVOORSTEL Nr. 51/0122 TOT WIJZIGING VAN HET BURGERLIJK WETBOEK, WAT DE INTERESTEN EN SCHADEBEDINGEN BIJ CONTRACTUELE WANUITVOERING BETREFT

Nadere informatie

Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1

Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 Tussen : Meester Dimitri Vantomme, advocaat met kantoor te 8500 Kortrijk, Beheerstraat 32. hierna te noemen de advocaat (of het advocatenkantoor), en hierna te

Nadere informatie

Belangrijkste wijzigingen van reparatie-kb van 22 mei 2014 in KB Uitvoering

Belangrijkste wijzigingen van reparatie-kb van 22 mei 2014 in KB Uitvoering Belangrijkste wijzigingen van reparatie-kb van 22 mei 2014 in KB Uitvoering Versie september 2014 Belangrijkste wijzigingen van reparatie-kb van 22 mei 2014 in KB Uitvoering 1 Inhoudsopgave Inleiding...

Nadere informatie

De vestiging en de invordering van de inkomstenbelastingen

De vestiging en de invordering van de inkomstenbelastingen Hoofdstuk 9 De vestiging en de invordering van de inkomstenbelastingen 9.1 Aangifteverplichting Belastingplichtigen die onderworpen zijn aan de P.B., de Ven. B., de R.P.B. en de meeste B.N.I.'ers zijn

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT

Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Identiteit:......... Repertoriumnr.:... Ondernemingsnr. of nationaal nr.:... Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT GESPREIDE BELASTING VAN MEERWAARDEN (artikel 47

Nadere informatie

Steunmaatregel N 118/2004 -België (Vlaanderen) Subsidies voor haalbaarheidsstudies met betrekking tot bouw- en milieuprojecten buiten de EU.

Steunmaatregel N 118/2004 -België (Vlaanderen) Subsidies voor haalbaarheidsstudies met betrekking tot bouw- en milieuprojecten buiten de EU. Europese Commissie Brussel, 30.06.2004 C (2004)2042 fin Betreft: Steunmaatregel N 118/2004 -België (Vlaanderen) Subsidies voor haalbaarheidsstudies met betrekking tot bouw- en milieuprojecten buiten de

Nadere informatie

TOEGESTANE EVOLUTIE VAN DE LOONKOST VOOR 2015-2016. I. Geen loonsverhoging voor 2015, maar beperkte mogelijkheden voor 2016

TOEGESTANE EVOLUTIE VAN DE LOONKOST VOOR 2015-2016. I. Geen loonsverhoging voor 2015, maar beperkte mogelijkheden voor 2016 1/6 TOEGESTANE EVOLUTIE VAN DE LOONKOST VOOR 2015-2016 I. Geen loonsverhoging voor 2015, maar beperkte mogelijkheden voor 2016 Het ontwerp van interprofessioneel akkoord dat werd voorgesteld door de Regering

Nadere informatie

VOLMACHT. Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Sector BTW

VOLMACHT. Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Sector BTW Federale Overheidsdienst FINANCIEN Sector BTW OM UW BTW-TERUGGAAF VAN HET CREDITSALDO VAN UW REKENING-COURANT TE ONTVANGEN DIENT DIT FORMULIER, BEHOORLIJK INGEVULD, TE WORDEN AFGEGEVEN AAN DE POST OF AAN

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies Omrekening van kapitaal bij grensoverschrijdende fusies

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies Omrekening van kapitaal bij grensoverschrijdende fusies COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN Omrekening van kapitaal bij grensoverschrijdende fusies Advies van 16 december 2009 I. INLEIDING De Belgische wetgever heeft de grensoverschrijdende fusie, voorzien

Nadere informatie

1.2. Aankoop door de vennootschap

1.2. Aankoop door de vennootschap 1.2. Aankoop door de vennootschap 1.2.1. Registratierechten Net zoals uzelf moet uw vennootschap in principe ook registratierechten betalen op de aankoop van het gebouw dat als gezinswoning zal dienen.

Nadere informatie

Voorwoord... Opzet en leidraad... Lijst van de gebruikte afkortingen...

Voorwoord... Opzet en leidraad... Lijst van de gebruikte afkortingen... i INHOUDSTAFEL Voorwoord.............................................. Opzet en leidraad.......................................... Lijst van de gebruikte afkortingen............................. vii ix

Nadere informatie

BENOEMDE OVEREENKOMSTEN

BENOEMDE OVEREENKOMSTEN BENOEMDE OVEREENKOMSTEN 1. Koop De koop is een overeenkomst waarbij een partij (de verkoper) zich ertoe verbindt dat de eigendom van een zaak over te dragen aan een andere partij (de koper), die zich op

Nadere informatie

Wetgeving. De fiscale bemiddelingsdienst: Wet van 25.04.2007 houdende diverse bepalingen (Art. 116-131)

Wetgeving. De fiscale bemiddelingsdienst: Wet van 25.04.2007 houdende diverse bepalingen (Art. 116-131) Didier Reynders, Vice-premier Ministre et Ministre des Finances Vice-eersteminister en Minister van Financiën Wetgeving De fiscale bemiddelingsdienst: Wet van 25.04.2007 houdende diverse bepalingen (Art.

Nadere informatie

Vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen dd. 16 december 2005

Vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen dd. 16 december 2005 Vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen dd. 16 december 2005 Rol nr 02-6031-A-02-6439-A - Aanslagjaar 1998 Des frais professionnels effectués en vue de réduire le montant des impôts ne

Nadere informatie

Rolnummer Arrest nr. 82/2015 van 28 mei 2015 A R R E S T

Rolnummer Arrest nr. 82/2015 van 28 mei 2015 A R R E S T Rolnummer 6141 Arrest nr. 82/2015 van 28 mei 2015 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 171, 5, b), van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, gesteld door de Rechtbank

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Federale Overheidsdienst Financiën www.minfin.fgov.be Onderwerp Circulaire nr. Ci.RH 241/605.665 (AOIF 55/2010). Personenbelasting. Onderhoudsuitkering. Voorwaarde van aftrekbaarheid van een

Nadere informatie

Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1

Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1 Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1 Tussen : hierna te noemen de advocaat (of het advocatenkantoor) en hierna te noemen de cliënt(en) 2 Wordt het volgende overeengekomen : 1. Voorwerp van

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN LEEF ANDERS COACHING

ALGEMENE VOORWAARDEN LEEF ANDERS COACHING ALGEMENE VOORWAARDEN LEEF ANDERS COACHING Artikel 1. DEFINITIES De met hoofdletters aangegeven definities hebben in het kader van deze algemene voorwaarden de volgende betekenis: Leef anders Coaching Opdrachtgever

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2016/XX Vergoedingen aan bestuurders en werkende vennoten. Ontwerpadvies van 4 mei 2016

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2016/XX Vergoedingen aan bestuurders en werkende vennoten. Ontwerpadvies van 4 mei 2016 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2016/XX Vergoedingen aan bestuurders en werkende vennoten Ontwerpadvies van 4 mei 2016 I. Algemeen 1. In onderhavig advies wordt de boekhoudkundige verwerking

Nadere informatie

Het model van het aangifteformulier voor aanslagjaar 2014 is verschenen in het Belgisch Staatsblad dd. 02.05.2014.

Het model van het aangifteformulier voor aanslagjaar 2014 is verschenen in het Belgisch Staatsblad dd. 02.05.2014. Nieuwigheden in de aangifte aanslagjaar 2014 in de belasting van niet-inwoners Buitenlandse vennootschappen, verenigingen, instellingen of lichamen die een onderneming exploiteren of zich met verrichtingen

Nadere informatie

Praktische gids btw-plicht notaris

Praktische gids btw-plicht notaris Praktische gids btw-plicht notaris Patrick WILLE Managing Partner THE VAT HOUSE cvba (Het BTW Huis), VAT House Services nv, VAT Applications nv President VAT Forum cv Docent VUB, Professor Fiscale Hogeschool,

Nadere informatie

Toepassing van de BTW op verrichte handelingen inzake klinische proeven

Toepassing van de BTW op verrichte handelingen inzake klinische proeven Toepassing van de BTW op verrichte handelingen inzake klinische proeven Beslissing BTW nr. E.T. 116.111 dd. 21.02.2011 Verrichten van onderzoekswerk, met inbegrip van klinische proeven, verricht door artsen

Nadere informatie

WETSARTIKELEN DIE VERWIJZEN NAAR DE SANCTIES DIE WORDEN OPGELEGD BIJ NIET- OF LAATTIJDIGE INDIENING VAN STUKKEN

WETSARTIKELEN DIE VERWIJZEN NAAR DE SANCTIES DIE WORDEN OPGELEGD BIJ NIET- OF LAATTIJDIGE INDIENING VAN STUKKEN WETSARTIKELEN DIE VERWIJZEN NAAR DE SANCTIES DIE WORDEN OPGELEGD BIJ NIET- OF LAATTIJDIGE INDIENING VAN STUKKEN Dit document werd opgesteld om gemakkelijk de wetsartikelen te kunnen terugvinden die nodig

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN EPAC PROPERTY COUNSELORS B.V. (de "Algemene Voorwaarden")

ALGEMENE VOORWAARDEN EPAC PROPERTY COUNSELORS B.V. (de Algemene Voorwaarden) ALGEMENE VOORWAARDEN EPAC PROPERTY COUNSELORS B.V. (de "Algemene Voorwaarden") Artikel 1. Definities EPAC: EPAC Property Counselors B.V., statutair gevestigd te Bilthoven, ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

FAQ - TAX REFORM. 1. Hoe weet men of de drempel van de 20.020 aan roerende inkomsten overschreden wordt?

FAQ - TAX REFORM. 1. Hoe weet men of de drempel van de 20.020 aan roerende inkomsten overschreden wordt? FAQ - TAX REFORM 1. Hoe weet men of de drempel van de 20.020 aan roerende inkomsten overschreden wordt? Hiervoor moet men in twee stappen te werk gaan. In eerste instantie moeten de intresten op «staatsbons

Nadere informatie

De bezoldigingstheorie. Mr. Jan Tuerlinckx Tuerlinckx Fiscale Advocaten

De bezoldigingstheorie. Mr. Jan Tuerlinckx Tuerlinckx Fiscale Advocaten De bezoldigingstheorie Mr. Jan Tuerlinckx Tuerlinckx Fiscale Advocaten 1. Aftrekbaarheid beroepskosten Kosten zijn overeenkomstig art 49 WIB 1992 aftrekbaar indien (cumulatief): - De kosten houden noodzakelijk

Nadere informatie

Voorwoord 9. I. Omschrijving van het begrip investering of bedrijfsmiddel 11

Voorwoord 9. I. Omschrijving van het begrip investering of bedrijfsmiddel 11 INVBTW_DO_13001.book Page 3 Friday, September 6, 2013 1:24 PM INHOUDSTAFEL Voorwoord 9 I. Omschrijving van het begrip investering of bedrijfsmiddel 11 1. Boekhoudkundige omschrijving 11 1.1. Algemeen 11

Nadere informatie

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. minfin.fgov.be. Onderwerp

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. minfin.fgov.be. Onderwerp Auteur Federale Overheidsdienst Financiën minfin.fgov.be Onderwerp Circulaire nr. Ci.RH.26/582.830 (AOIF 17/2008). AFTREKBARE BESTEDING. Aftrek voor enige eigen woning. INTEREST VAN EEN HYPOTHECAIRE LENING.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden BudgetNL te Amersfoort ALGEMEEN. Artikel 1.

Algemene voorwaarden BudgetNL te Amersfoort ALGEMEEN. Artikel 1. Algemene voorwaarden BudgetNL te Amersfoort ALGEMEEN Artikel 1. Definities: 1. Opdrachtnemer: BudgetNL te Amersfoort ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 58925392 2. Opdrachtgever: Natuurlijke

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Boogaerdt Bedrijfsmakelaars B.V.

Algemene voorwaarden Boogaerdt Bedrijfsmakelaars B.V. Algemene voorwaarden Boogaerdt Bedrijfsmakelaars B.V. De inhoud van algemene voorwaarden is van toepassing op alle verstrekte opdrachten tot dienstverlening aan Boogaerdt Bedrijfsmakelaars B.V. en gelden

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2012/8 De boekhoudkundige verwerking van de inbreng in eigendom in een Belgische burgerlijke maatschap die niet de rechtsvorm heeft aangenomen van een handelsvennootschap

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP De consument heeft het recht aan AC-Dierenartsenpraktijk mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van boete en zonder opgave van motief binnen de

Nadere informatie