Deelnemersrichtlijnen: Experiment BewonersBedrijven

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Deelnemersrichtlijnen: Experiment BewonersBedrijven"

Transcriptie

1 Deelnemersrichtlijnen: Experiment BewonersBedrijven LSA / Henk Cornelissen & Kristel Jeuring Januari 2014

2 Inhoudsopgave Deelnemersrichtlijnen Experiment BewonersBedrijven... 2 De principes... 2 De rechtsvorm... 2 De zakelijk leider... 2 Beoordelingstraject... 2 De notaris en accountant... 3 Onderzoek OTB Delft... 3 Modelstatuten BewonersBedrijf... 4 De Zakelijk Leider De zakelijk leider in de organisatie De zakelijk leider in Nederland Werving & Selectieprocedure Beoordelings- en toekenningstraject startkapitaal

3 Deelnemersrichtlijnen Experiment BewonersBedrijven In het Experiment BewonersBedrijven ondersteunt het LSA 10 tot 15 groepen bewoners met begeleiding en startkapitaal om te komen tot een BewonersBedrijf. De principes in dit experiment zijn ontleend aan de Engelse Community Enterprises en Development Trusts. Om er zorg voor te dragen dat deze principes in de kern van elk BewonersBedrijf terug te vinden zijn en dat het startkapitaal nauwkeurig wordt toegekend, is er een aantal deelnemersvoorwaarden opgesteld. Deze worden hieronder kort toegelicht en een aantal zijn verder uitgewerkt in een apart document. De principes Elk BewonersBedrijf functioneert op basis van de 4 basisprincipes: Werkt aan economische, fysieke en sociale ontwikkeling van een gebied waarin bewoners zich herkennen; Is onafhankelijk, zelfvoorzienend en de winst vloeit terug naar de wijk en komt niet terecht bij private personen; Is ontstaan op initiatief van bewoners, is in bezit van bewoners en wordt bestuurd door en voor bewoners; Is gericht op samenwerking met bewonersverenigingen, lokale overheid, instellingen en bedrijven. De rechtsvorm Idealiter zou er een aparte rechtsvorm beschikbaar zijn voor BewonersBedrijven die aansluit bij de kernwaarden van het BewonersBedrijf; de maatschappelijke onderneming. Die is er momenteel niet en BewonersBedrijven gaan van start. Daarom heeft het LSA in overleg met een notaris voorbeeldstatuten opgesteld voor een stichting die zoveel mogelijk recht doen aan de doelstellingen van het BewonersBedrijf. Elk BewonersBedrijf gebruikt deze statuten als basis en gelden als de minimale vereisten. Deze kunnen uiteraard in overleg met specifieke elementen aangevuld worden. De zakelijk leider Uit de voorbeelden in Engeland wordt duidelijk dat het succes van Community Enterprises in grote mate bepaald wordt door de zakelijk leider. Iemand die gedreven, in opdracht van het bestuur en in samenhang met de buurt, kansen omzet in een verdienmodel en deze ook weet uit te voeren. Daarom moet er voor het aanvragen van het startkapitaal een beoogd zakelijk leider aanwezig zijn. Om elk BewonersBedrijf de kans te geven een goed zakelijk leider te vinden en aan te nemen is er een wervings- en selectieprocedure opgezet. Beoordelingstraject Het LSA heeft beschikking gekregen over 1,7 miljoen van de Nationale Postcodeloterij en het Fonds Werken aan Wonen als startkapitaal voor startende BewonersBedrijven. Het LSA besluit over de toekenning van het startkapitaal. Omdat zij de initiatieven ook begeleiden is er een beoordelingscommissie ingesteld. Deze beoordelingscommissie adviseert het LSA over de haalbaarheid en het maatschappelijk rendement van het BewonersBedrijf op basis van een ondernemingsplan en een interview met de zakelijk leider en het oprichtingsbestuur. 2

4 De notaris en accountant Elk initiatief kan zijn eigen notaris uitkiezen om het BewonersBedrijf op te richten. De voorbeeldstatuten zijn hierbij leidend. Als er geen geschikte notaris gevonden kan worden, helpt het LSA hierbij. Ook kan elk initiatief zelf een accountant uitkiezen om het BewonersBedrijf te helpen bij de financiën. Werkzaamheden van een accountant kunnen in de opstartfase onder andere zijn: Controleren van het ondernemingsplan op financiële onderbouwing (bij voorkeur vóór het aanbieden aan de beoordelingscommissie); De fiscale mogelijkheden met de groep bespreken om een ANBI status te verkrijgen en de aanvraag hiervan verzorgen; Ondersteunen bij het opstellen van de baten en lasten. Na toekenning zal elk BewonersBedrijf gebruik maken van een gangbaar boekhoudprogramma voor tenminste twee jaar. De kosten van zowel notaris als accountant moeten terugkomen op de begroting voor het eerste jaar, en wat betreft de accountant voor tenminste twee jaar. Onderzoek OTB Delft Het experiment BewonersBedrijven wordt gedurende de drie experimentjaren gevolgd door een onderzoeksteam van de Technische Universiteit Delft (OTB). Dit onderzoek wordt gefinancierd door het ministerie van Binnenlandse Zaken, OTB en LSA. Het doel is te onderzoeken of de principes waarop Community Enterprises in Engeland gebaseerd zijn en de manier waarop ze georganiseerd zijn en werken, toepasbaar zijn in de Nederlandse situatie. Daarom zullen onderzoekers zowel tijdens de aanloopfase als de operationele fase een beroep doen op de (kandidaat-)bewonersbedrijven voor informatie over de voortgang. Dit kan middels interviews, schriftelijke vragen of het bijwonen van bijeenkomsten door onderzoekers. 3

5 Modelstatuten BewonersBedrijf AKTE NOTARIS VAN MOURIK, 2013 ontwerp Voorbereid door mr. R.H.Y. van Mourik 24 januari 2013 Dossier: 2013.*/01 RvM OPRICHTING VAN EEN STICHTING (Stichting BewonersBedrijf *) Aantal bijlagen gehecht aan de originele akte: * Vandaag, *, verschijnen voor mij,.: 1. Verschijnende personen; de comparanten 1.1. *; 1.2. *; 1.3. *; 2. Hoedanigheid verschijnende personen; de partijen bij de akte De comparanten handelen allen VOOR ZICHZELF, hierna tezamen ook te noemen: de oprichters. 3. Vooraf 3.1. De bij deze akte op te richten stichting is als rechtsvorm dienstbaar aan het opzetten en uitvoeren van een 'BewonersBedrijf' Het 'BewonersBedrijf' is een landelijk experiment ondersteund vanuit het Landelijk Samenwerkingsverband Aandachtswijken (LSA) Een 'BewonersBedrijf' kent vier kernwaarden waaraan zij dient te (blijven) voldoen: 1. werken aan economische, fysieke en sociale ontwikkeling van een gebied waarin bewoners zich herkennen; 2. onafhankelijk zijn, zelfvoorzienend en dat winst terugvloeit naar de wijk en niet bij private personen terecht komt; 3. initiatieven genomen door/komt voort uit bewoners, in bezit van bewoners en bestuurd door en voor bewoners; 4

6 4. gericht op samenwerking met bewonersverenigingen, lokale overheid, instellingen en bedrijven. 4. Oprichting stichting De comparanten verklaren een stichting op te richten, waarvoor de volgende statuten worden vastgesteld: STATUTEN Naam en zetel Artikel De stichting draagt de naam: Stichting BewonersBedrijf * De verkorte naam luidt: * Zij heeft haar zetel in de gemeente *. Doel Artikel De stichting heeft ten doel het op basis van de geldende kernwaarden van het 'BewonersBedrijf': a. verbeteren en bevorderen van de sociale,economische en fysieke leefbaarheid in de wijk * te *, zijnde het navolgende postcode gebied: *, (hierna te noemen: de wijk), van, voor en met bewoners van de wijk; b. *; c. ontwikkelen van (wijkgerelateerde) initiatieven van bewoners van de wijk die leiden tot maatschappelijk verantwoorde verdienmodellen die leiden tot het generen van inkomsten, die worden aangewend ten behoeve van de wijk alsmede de duurzame uitvoering daarvan; 2.2. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door: a. het ontwikkelen, organiseren en uitvoeren van projecten met inzet van wijkbewoners met een winstoogmerk; b. samen te werken met andere organisaties en instellingen; c. het organiseren van (periodieke) bijeenkomsten voor wijkbewoners. Vermogen Artikel 3 5

7 3.1. Het vermogen van de stichting kan worden gevormd door: - subsidies; - opbrengsten van activiteiten van de stichting; - bijdragen van hen, die met het doel van de stichting sympathiseren; - bijdragen van hen in wier belang de stichting werkzaam is; - erfrechtelijke verkrijgingen en schenkingen; - alle andere baten Het vermogen van de stichting kan enkel aangewend worden binnen het kader van de doelstellingen van de stichting Nalatenschappen worden door de stichting slechts aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving. Organen e.d. Artikel De stichting kent de volgende organen: a. een bestuur (artikel 5); b. het platform van certificaathouders (artikel 10) De stichting kan een raad van advies instellen (artikel 11). Bestuur (samenstelling, benoeming, schorsing en defungeren) Artikel Het bestuur bestaat uit ten minste vijf leden en ten hoogste negen leden Het bestuur bestaat uit bewoners van het werkgebied van de stichting en kan aangevuld worden met bestuursleden met een specifieke expertise. Bewoners uit het werkgebied zullen altijd de meerderheid van het bestuur uitmaken. 5.3 Het bestuur stelt een profielschets op voor de omvang van en de samenstelling van het bestuur, rekening houdend met de aard van de stichting, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid van de bestuursleden De bestuursleden worden, met inachtneming van de profielschets als bedoeld in 5.2, door de het bestuur benoemd, geschorst en ontslagen Een schorsing die niet binnen tien dagen is gevolgd door ontslag vervalt na verloop van die termijn. 6

8 5.6. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen ook door één persoon worden vervuld Een bestuurslid wordt benoemd voor een periode van maximaal *vier jaar. Het bestuur kan een rooster van aftreden opstellen. Bestuursleden kunnen twee maal voor een aansluitende periode worden herbenoemd Na het ontstaan van een vacature dient daarin zo spoedig mogelijk te worden voorzien overeenkomstig het bepaalde in dit artikel Mocht(en) in het bestuur om welke reden dan ook een of meer leden ontbreken, dan vormen de, tenminste 3, overblijvende bestuursleden niettemin een geldig bestuur De leden van het bestuur hebben recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte en door het bestuur goedgekeurde kosten mits die kosten ook zijn opgenomen in de voor dat jaar vastgestelde en door het bestuur goedgekeurde begroting Een bestuurslid defungeert: 1. door overlijden; 2. door verstrijken van de mogelijkerwijze vastgestelde duur der benoeming; 3. door aftreden volgens rooster; 4. door schriftelijke ontslagneming met inachtneming van een redelijke termijn; 5. door zijn ontslag verleend door het bestuur; 6. door zijn ondercuratelestelling of door een rechterlijke beslissing waarbij als gevolg van `zijn lichamelijke of geestelijke toestand een bewind over één of meer van zijn goederen wordt ingesteld. Taken en bevoegdheden van het bestuur Artikel Het bestuur is belast met het besturen van de stichting Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen Het bestuur is niet bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt, tenzij daartoe besloten is met een meerderheid van drie/vierde der stemmen in een vergadering waarin alle in functie zijnde bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. 7

9 6.4. Indien in een vergadering als in het vorige lid bedoeld niet alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zal, niet eerder dan twee weken en niet later dan zes weken na de eerste vergadering, een tweede vergadering worden gehouden waarin over het desbetreffende onderwerp kan worden besloten met een meerderheid van drie/vierde der stemmen mits ter vergadering ten minste de helft van het aantal in functie zijnde bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd is Bestuursleden kunnen - behoudens ontheffing door het bestuur geen bestuurslid zijn van of het lidmaatschap van een toezichthoudend orgaan bekleden van een instelling die eenzelfde of gelijksoortig doel heeft als de stichting De leden van het bestuur doen opgave van hun nevenfuncties, waaronder -maar niet beperkt tot - bestuursfuncties, commissariaten en adviseurschappen. Indien en voor zover hier sprake van is, dient een bestuurslid melding te doen van de zakelijke banden tussen de stichting en een andere rechtspersoon of onderneming waarmee het betreffende lid - direct danwel indirect - persoonlijk betrokken is Het bestuur stelt een bestuursreglement vast waarin de besluitvorming en de werkwijze van het bestuur is vastgelegd. In het reglement wordt bepaald met welke taak ieder bestuurslid meer in het bijzonder zal zijn belast Besluiten van het bestuur kunnen te allen tijde buiten vergadering schriftelijk worden genomen, mits het desbetreffende voorstel aan alle in functie zijnde bestuursleden is voorgelegd en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. Schriftelijke besluitvorming geschiedt door middel van schriftelijke verklaringen van alle in functie zijnde bestuursleden. Schriftelijk betekent bij brief, telefax of , of bij boodschap die via een ander gangbaar communicatiemiddel wordt overgebracht en op schrift kan worden ontvangen Het bestuur stelt, *indien zij daartoe besluit, de volgende plannen op en herziet zo nodig: - een jaarlijks activiteitenplan met de daarbij behorende begroting; - een voortschrijdend meerjaren ondernemingsplan; - een plan inzake adequaat risicobeheersing- en controlesysteem; - eventuele andere plannen als van tijd tot tijd door het bestuur te bepalen Het bestuur kan zich door deskundigen laten bijstaan in het kader van haar bestuurstaken. Vertegenwoordiging Artikel 7 8

10 7.1. De stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur of door twee gezamenlijk handelende bestuursleden Aan een derde de titel '*' worden toegekend aan wie beperkte of algehele volmacht wordt verleend Aan derden kan door het bestuur beperkte of algehele volmacht worden gegeven voor zover het de uitoefening van diens taak betreft De beperking van de bestuursbevoegdheid in 6.3 geldt mede voor de bevoegdheid tot vertegenwoordiging De in het vorige lid vermelde beperking kan slechts door de stichting worden ingeroepen In alle gevallen waarin de stichting een tegenstrijdig belang heeft met één of meer bestuursleden, wordt de stichting vertegenwoordigd door een door overige bestuursleden aangewezen persoon. Verzwaarde besluitvorming Artikel Onverminderd het elders in deze statuten bepaalde, kunnen de navolgende besluiten van het bestuur slechts met *unanimiteit van stemmen worden genomen: a. het verkrijgen, vervreemden, bezwaren, huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van registergoederen; b. het aangaan van financieringen en/of investeringen die meer bedragen dan een bij *unaniem besluit van het bestuur bepaalde limiet binnen een bepaalde periode; c. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden boven een bij unaniem besluit van het bestuur bepaalde limiet binnen een bepaalde periode, waaronder niet is begrepen het gebruik maken van een aan de stichting verleend bankkrediet; d. duurzame rechtstreekse of middellijke samenwerking met een andere organisatie of instelling en het verbreken van zodanige samenwerking; e. het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt; f. het aanstellen van functionarissen (derden) als bedoeld in artikel 7.2 en 7.3 en het vaststellen van hun bevoegdheid en titulatuur; g. het optreden in rechte, met uitzondering van het nemen van die rechtsmaatregelen die geen uitstel kunnen lijden; 9

11 h. het vaststellen of het ingrijpend wijzigen van de hoofdlijnen van he arbeidsvoorwaardenbeleid voor de medewerkers en van het vrijwilligersbeleid; i. het sluiten, wijzigen of beëindigen van arbeidsovereenkomsten; j. het treffen van pensioenregelingen en het toekennen van pensioenrechten boven die, welke uit bestaande regelingen voortvloeien Indien in een vergadering als in het vorige lid bedoeld niet alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zal, niet eerder dan twee weken en niet later dan zes weken na de eerste vergadering, een tweede vergadering worden gehouden waarin over het desbetreffende onderwerp kan worden besloten met unanimiteit van de uitgebrachte stemmen mits ter vergadering ten minste drie/vierde van het aantal in functie zijnde bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd is Het ontbreken van een unaniem genomen besluit als hiervoor bedoeld tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de het bestuur of de bestuursleden niet aan, onverminderd het in artikel 7.4 bepaalde. Vergadering en besluitvorming bestuur Artikel Het bestuur vergadert ten minste vier maal per jaar en voorts zo dikwijls als de voorzitter of twee leden het nodig achten. De oproepingen tot de vergaderingen geschieden door de voorzitter of de secretaris van het bestuur met inachtneming van een termijn van tenminste zeven dagen. In spoedeisende gevallen kan met een kortere termijn worden volstaan, zulks ter beoordeling van de voorzitter. Bij de oproeping worden behalve plaats en tijdstip van vergadering de te behandelen onderwerpen vermeld Jaarlijks uiterlijk binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste vijf maanden, houdt het bestuur een jaarvergadering. In die vergadering komen tenminste de jaarrekening en het maatschappelijk jaarverslag als bedoeld in artikel 12.3 aan de orde De vergaderingen van het bestuur worden geleid door de voorzitter en bij diens afwezigheid door de vicevoorzitter. Ontbreken deze, dan voorziet de vergadering zelf in het voorzitterschap Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid van uitgebrachte stemmen Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. Zij tellen wel mee voor het vaststellen van het quorum Het bestuur kan alleen geldige besluiten nemen indien tenminste de helft van de in functie zijnde leden van het bestuur ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Een lid van het bestuur kan zich slechts door één ander lid door middel van een schriftelijke volmacht laten vertegenwoordigen. 10

12 9.7. Stemmingen vinden mondeling plaats, tenzij een van de leden van het bestuur schriftelijke stemming wenst. Bij staking van stemmen wordt binnen twee weken opnieuw een vergadering belegd. Indien de stemmen dan opnieuw staken, is het voorstel verworpen Is in de betreffende vergadering het vereiste aantal leden niet aanwezig, dan kan in een volgende vergadering, welke tussen twee en zes weken na die eerste vergadering moet worden gehouden, hierover rechtsgeldig een besluit worden genomen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden van het bestuur Besluiten van het bestuur kunnen te allen tijde buiten vergadering schriftelijk worden genomen, mits het desbetreffende voorstel aan alle in functie zijnde leden van het bestuur is voorgelegd en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. Schriftelijke besluitvorming geschiedt door middel van schriftelijke verklaringen van alle in functie zijnde leden van het bestuur Indien ter vergadering alle in functie zijnde leden van het bestuur aanwezig zijn kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen - behoudens wijziging van de statuten en ontbinding van de stichting -, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en het houden van vergaderingen niet in acht genomen Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door de secretaris of door een der andere aanwezigen, door de voorzitter daartoe aangezocht. De notulen worden in de volgende vergadering door het bestuur vastgesteld en ten bewijze daarvan getekend door degenen die in de vorige vergadering als voorzitter en secretaris hebben gefungeerd Het bestuur organiseert ten minste één maal per jaar een plenaire vergadering met het platform van certificaathouders. Platform van certificaathouders Artikel De stichting realiseert binnen een jaar na oprichting een platform van certificaathouders De stichting geeft op hun verzoek aan bewoners uit het postcodegebied van de stichting certificaten uit indien en voor zover wordt voldaan aan de voorwaarden voor het houderschap van een certificaat Het bestuur stelt nadere regels op in een reglement waarin onder meer worden vastgelegd: - de voorwaarden gesteld aan het worden en zijn van certificaathouder; - de toe- en uittredingsprocedure; 11

13 - het platform van certificaathouders; - het recht om een bestuurder af te vaardigen vanuit het platform van certificaathouders - de verdere rechten en plichten van de certificaathouders Het verkrijgen van een certificaat dient te allen tijde laagdrempelig te zijn Het bestuur houdt een certificaathoudersregister bij Voor besluiten tot vaststelling, wijziging of intrekking van het reglement is een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen binnen het bestuur vereist. Raad van advies Artikel Het bestuur kan besluiten tot het instellen van een raad van advies en wel door het nemen van het daartoe strekkende besluit De raad van advies dient het bestuur ter ondersteuning gevraagd en ongevraagd van advies De leden van de raad van advies genieten als zodanig geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte en door het bestuur goedgekeurde kosten mits die kosten ook zijn opgenomen in de voor dat jaar vastgestelde en door het bestuur goedgekeurde begroting Het bestuur stelt nadere regels op in een reglement omtrent de samenstelling, werkwijze, uitvoering van de taken en bevoegdheden van de raad van advies Voor besluiten tot vaststelling, wijziging of intrekking van het reglement is een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen binnen het bestuur vereist. Boekjaar, jaarrekening, maatschappelijk jaarverslag, begroting, wijkbijeenkomst Artikel Het boekjaar van de stichting is het kalenderjaar Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de rechtspersoon en alles betreffende de werkzaamheden van de rechtspersoon, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de rechtspersoon kunnen worden gekend Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste vijf maanden door het nemen van een bestuursbesluit, na afloop van het boekjaar een jaarrekening van de stichting op te maken en legt zij deze over aan de 12

14 individuele bestuursleden. Binnen deze termijn legt het bestuur ook een maatschappelijk jaarverslag, en indien het bestuur daartoe overeenkomstig artikel 14.5 heeft besloten, de verklaring van de (register-)accountant houdende bevindingen, alsmede het door de accountant opgestelde accountantsverslag, ter vaststelling over aan de individuele bestuursleden De jaarrekening bestaat uit een balans, een staat van baten en lasten en een toelichting In het maatschappelijk jaarverslag wordt ten minste vermeld: a. hoe de gemeenschap (de wijk) heeft geprofiteerd van de activiteiten van de stichting; b. welke stappen zijn genomen om belanghebbenden te raadplegen en wat de uitkomst van die consultatie was; c. welke betalingen zijn gedaan aan bestuurders; d. welke activa anders dan tegen marktwaarde zijn overgedragen. Het bestuur dient het maatschappelijk jaarverslag na de vaststelling daarvan door het bestuur openbaar te maken, ten minste via haar website Het bestuur kan besluiten aan de accountant opdracht te verlenen tot onderzoek van de jaarrekening en formuleert alsdan de opdracht daartoe. Het bepaalde in artikel 2:393 Burgerlijk Wetboek is in dat geval zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing De jaarrekening als in het vorige lid bedoeld worden door het bestuur vastgesteld en ten bewijze daarvan door alle bestuursleden ondertekend. Indien een handtekening ontbreekt wordt de reden daarvan op het desbetreffende stuk vermeld. De vaststelling door het bestuur vindt niet plaats zolang het bestuur niet met de sub 12.6 vermelde accountant (indien van toepassing) over diens bevindingen van gedachten heeft gewisseld Na goedkeuring van de jaarrekening besluit het bestuur omtrent het verlenen van kwijting aan de penningmeester voor de uitoefening van diens taak, voor zover de taakuitoefening blijkt uit de jaarrekening of uit informatie die anderszins voorafgaand aan de vaststelling van de jaarrekening aan de individuele bestuursleden is verstrekt. De reikwijdte van een verleende kwijting is onderworpen aan beperkingen op grond van de wet Het bestuur is verplicht de in 12.2 en 12.3 bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers zeven jaren te bewaren. De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier gestelde balans en staat van baten en lasten, kunnen op een andere gegevensdrager worden overgebracht en bewaard, mits de overbrenging geschiedt met juiste en volledige weergave der gegevens en deze gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt Indien zulks als voorwaarde voor subsidieverlening gesteld wordt, worden de jaarrekening en het maatschappelijk jaarverslag ter kennisneming toegezonden aan de subsidiërende organisatie of instelling. 13

15 Jaarlijks, zo mogelijk vóór de afloop van het lopende boekjaar doch uiterlijk een maand na het begin van het nieuwe boekjaar stelt het bestuur de begroting met betrekking tot het nieuwe boekjaar vast Indien de stichting één of meer ondernemingen als bedoeld in artikel 2:360 lid 3 Burgerlijk Wetboek in stand houdt en voldoet aan de andere in die wetsbepaling genoemde criteria is op haar jaarrekening voorts van toepassing het bepaalde in de artikelen 2:299a en 2:300 Burgerlijk Wetboek, alsmede het bepaalde in Boek 2, Titel 9, Burgerlijk Wetboek Het bestuur is verplicht binnen * maanden na de vaststelling van jaarrekening als bedoeld in 12.7 een jaarlijkse wijkbijeenkomst te beleggen waarvoor alle bewoners van de wijk worden uitgenodigd middels de website van de stichting én door *twee aankondiging*en daarvan in een wekelijks verspreide huis-aan-huis krant ten minste *twee weken voordat de bijeenkomst zal plaatsvinden. Op deze wijkbijeenkomst dient het bestuur een toelichting te geven op het maatschappelijk jaarverslag * en de jaarrekening. Wijkbewoners zijn gerechtigd tijdens de bijeenkomst het woord te voeren. Het bestuur kan*moet in een reglement nadere regels opstellen en vastleggen aangaande de wijkbijeenkomst. Voor besluiten tot vaststelling, wijziging of intrekking van het reglement is een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen binnen het bestuur vereist. Reglement Artikel Het bestuur is bevoegd een of meer reglementen vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, welke niet in deze statuten zijn vervat danwel op grond van artikel 6.7 zijn opgesteld Een reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn Het bestuur is te allen tijde bevoegd een vastgesteld reglement te wijzigen of in te trekken Voor besluiten tot vaststelling, wijziging of intrekking van het reglement is een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen vereist. Statutenwijziging, fusie, splitsing en omzetting Artikel Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. Het besluit daartoe, alsmede het besluit tot fusie, splitsing en omzetting, moet worden genomen met een meerderheid van drie/vierde der stemmen in een vergadering waarin alle leden van het bestuur aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zonder dat in het bestuur enige vacature bestaat Indien in een vergadering als in het vorige lid bedoeld het vereiste aantal leden van het bestuur niet aanwezig of vertegenwoordigd is, kan na twee weken maar uiterlijk binnen zes weken na de eerste vergadering een tweede vergadering worden gehouden waarin over het desbetreffende onderwerp met drie/vierde der stemmen kan worden besloten mits ter 14

16 vergadering ten minste de helft van de leden van het bestuur als in 16.1 bedoeld, aanwezig of vertegenwoordigd is Een besluit tot wijziging van artikel 2 en/of artikel 3.2 alsmede dit artikel, kunnen slechts genomen worden met unanimiteit van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin alle leden van het bestuur aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Artikel 14.2 is in dat geval niet van toepassing Wijziging van de statuten, fusie, splitsing en omzetting moeten op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. Ieder bestuurslid is bevoegd die akte te ondertekenen Het bestuur is verplicht een authentiek afschrift van de akte van statutenwijziging, fusie, splitsing of omzetting alsmede zo nodig de doorlopende tekst van de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister. Ontbinding en vereffening Artikel Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde in artikel 14.1 en 14.2 van overeenkomstige toepassing De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit ter vereffening van haar vermogen nodig is De vereffening geschiedt door het bestuur; het bestuur is echter bevoegd een of meer vereffenaars te benoemen De vereffenaars dragen er zorg voor, dat de ontbinding van de stichting wordt ingeschreven in het handelsregister Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten en de eventuele reglementen van kracht Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt zoveel mogelijk besteed overeenkomstig het doel van de stichting, derhalve ten behoeve van de wijk * te *, te bepalen door het bestuur, en dient, indien de stichting alsdan wordt aangemerkt als 'Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)', te worden besteed ten behoeve van een Algemeen Nut Beogende Instelling met een gelijksoortige doelstelling Na afloop van de vereffening blijven de boeken gedurende zeven jaren berusten onder de jongste vereffenaar. Slotbepaling Artikel 18 In alle gevallen, waarin noch de wet noch de statuten of verdere reglementen voorzien, beslist het bestuur. 15

17 (einde statuten) 5. Slotverklaringen De comparanten verklaren tenslotte: 5.1. Voor de eerste maal worden tot bestuurders van de stichting benoemd: - tot voorzitter: *; - tot secretaris/penningmeester: *; - tot gewoon bestuurslid: * Tot * als bedoeld in artikel 7.2 van de statuten wordt benoemd *, geboren te * op *. Diens bevoegdheden zullen bij afzonderlijke volmacht worden toegekend Het eerste boekjaar van de stichting loopt van haar aanvang af tot en met éénendertig december tweeduizend dertien Het adres, tevens correspondentieadres, van de stichting is *. 6. Slot akte De comparanten zijn mij, notaris, bekend. De identiteit van de comparanten is, voor zover nog nodig, door mij, notaris, aan de hand van de hiervoor (eventueel) vermelde documenten vastgesteld. Deze akte is opgemaakt te Nijmegen op de datum als aan het begin van deze akte vermeld. De comparanten hebben verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennis genomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte en een toelichting daarop is deze akte na beperkte voorlezing door de comparanten ondertekend. Onmiddellijk daarna is deze akte door mij, notaris, ondertekend om (tijd) te.(plaats) 16

18 De Zakelijk Leider Het LSA heeft het experiment BewonersBedrijven opgezet naar voorbeeld van de Engelse Community Enterprises en Development Trusts. Naast de principes die nu ten grondslag liggen aan elk BewonersBedrijf, is het ook duidelijk dat het succes van Community Enterprises in grote mate bepaald wordt door de zakelijk leider. Een persoon die, in opdracht van het bestuur en in samenhang met de buurt, kansen omzet in een verdienmodel en deze ook weet uit te voeren. Dit zijn vaak echte ondernemers, die passie voor de buurt of het maatschappelijke thema hebben en in staat zijn om met allerlei soorten mensen en instanties relaties op te bouwen. De zakelijk leider in de organisatie De zakelijk leider is in dienst van het BewonersBedrijf en krijgt zijn of haar opdracht van het bestuur van het BewonersBedrijf. Het bestuur en de zakelijk leider inventariseren wat er in het werkgebied (één specifiek afgebakende regio) speelt, waar behoefte aan is en welke kansen er liggen. Op basis daarvan bepaalt het bestuur welke koers het BewonersBedrijf gaat varen. Voor deze koers ontwikkelt de zakelijk leider gezonde verdienmodellen met concrete activiteiten die maatschappelijk rendement opleveren, financieel haalbaar zijn en waar bewoners in geloven. De uitvoering van de activiteiten gebeurt eigenlijk altijd door een combinatie van vrijwilligers en beroepskrachten. De zakelijk leider draagt zorg voor de dagelijkse leiding van het BewonersBedrijf en faciliteert de vrijwilligers. Als er meer beroepskrachten zijn, is dit ook de persoon die hen selecteert, aanstuurt en indien nodig ontslaat, in opdracht van het bestuur. Het bestuur kan hier overigens ook een rol in hebben, afhankelijk van de grootte van de organisatie en de taakopvatting van het bestuur. Hoe groter de organisatie, hoe meer het bestuur bestuurt op de grote lijnen van de organisatie. Dan is er bijvoorbeeld een bestuurslid die het thema personeelsbeleid in zijn of haar portefeuille heeft, maar het wordt uitgevoerd door de zakelijk leider. De zakelijk leider in Nederland In Engeland bestaan Community Enterprises al langer, en is het concept van een zakelijk leider een bekend fenomeen. Voor Nederlandse begrippen is dit een nieuwe functie die lastig te vergelijken is met bestaande functies. De combinatie van ondernemerschap, maatschappelijke gedrevenheid en de vaardigheden om op verschillende niveaus relaties op te bouwen met een redelijk maar proportioneel loon is niet typisch voor maatschappelijke instellingen zoals in het welzijn, kinderopvang, zorg, wonen of recreatie en horeca. Daarom wil het LSA er zorg voor dragen dat elk BewonersBedrijf de kans heeft om een zakelijk leider aan te trekken die wel aan alle eisen voldoet om het BewonersBedrijf tot een succes te maken. 17

19 Werving & Selectieprocedure zakelijk leiders Het LSA ziet een goede zakelijk leider (kunnen er ook twee zijn) als één van de succesfactoren voor het succes van een BewonersBedrijf. Daarom is het werven en selecteren van een zakelijk leider ook onderdeel van het experiment BewonersBedrijven. Elk BewonersBedrijf is anders. Dat betekent ook dat er, afhankelijk van de buurt en de activiteiten, andere specifieke eisen aan de zakelijk leider gesteld worden. Maar ongeacht de specifieke invulling zal elke zakelijk leider moeten voldoen aan een aantal voorwaarden die passen binnen het concept van BewonersBedrijven. Om dat te waarborgen heeft het LSA een werving & selectieprocedure opgesteld. Werving & Selectieprocedure De zakelijk leider moet bekend zijn op het moment dat het ondernemingsplan wordt voorgelegd aan de Beoordelingscommissie. Idealiter loopt de Zakelijk Leider al een paar weken mee met het oprichtingsbestuur. Daarom moet het wervings- en selectieproces vroegtijdig ingezet worden. Vanaf het moment van werven tot de daadwerkelijke indiensttreding kan het zo drie maanden in beslag nemen wanneer er nog geen potentieel zakelijk leider aanwezig is. Een manier om voor deze functie te werven is op een no cure no pay basis wat er op neer komt dat de inzet vrijwillig is tot op het moment van goedkeuring van het ondernemingsplan door de beoordelingscommissie. Komt die goedkeuring er niet dan is er geen geld om de inzet van de beoogd zakelijk leider te betalen en heeft de initiatiefgroep geen verplichtingen jegens de beoogd zakelijk leider. Blijkt het plan haalbaar, dan wordt de functie van zakelijk leider aangeboden. Elke potentieel zakelijk leider wordt aangenomen aan de hand van een sollicitatieprocedure, ongeacht of deze persoon al betrokken is bij het (opzetten) van het BewonersBedrijf. Een sollicitatieprocedure zorgt ervoor dat je goed nadenkt over de eisen aan een zakelijk leider en stelt je in staat om te testen of de sollicitanten voldoen aan die eisen. Wanneer je iemand al kent, omdat hij of zij deel uitmaakt van de initiatiefgroep van het BewonersBedrijf heb je het voordeel dat je al beter weet hoe iemand functioneert, maar is het tegelijkertijd ook lastig om nog objectief te beoordelen of iemand geschikt is. Juist daarom is het goed om van te voren een sollicitatieprocedure vast te leggen. Je kunt dan ook overwegen om er een externe persoon met expertise op het gebied van personeelszaken bij te betrekken. Het oprichtingsbestuur en het LSA zullen hun netwerk aanspreken om mogelijke kandidaten voor zakelijk leider te werven. Als hier niet genoeg kandidaten uit voortkomen kan er een vacature (middels advertenties en dergelijke) uitgezet worden. De zakelijk leider woont bij voorkeur in de regio. Het LSA zal ondersteuning bieden op het gebied van teksten en het selecteren van de juiste kanalen. De kosten voor de werving zullen uiteindelijk op de begroting van het BewonersBedrijf komen. 18

20 Vanuit het LSA kan er iemand onderdeel uitmaken van de sollicitatiecommissie ter ondersteuning van het oprichtingsbestuur. Deze sollicitatiecommissie formuleert een selectieprocedure en werkt een methode uit. Het LSA draagt methodes (vragenlijsten, assessments, etc.) aan. 19

DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE STICHTING

DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE STICHTING 1 DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE STICHTING STICHTING CAMPVUUR, statutair gevestigd in de gemeente Opsterland, opgericht bij akte verleden op zeven november tweeduizend zeven verleden voor mr.

Nadere informatie

STATUTEN Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting tot Bevordering en Stimulering van Onderzoek, Beschrijving en Publiceren

STATUTEN Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting tot Bevordering en Stimulering van Onderzoek, Beschrijving en Publiceren STATUTEN Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting tot Bevordering en Stimulering van Onderzoek, Beschrijving en Publiceren van Kleine kwalen in de huisartsgeneeskunde. Verkorte

Nadere informatie

STATUTEN. Statuten van de Stichting Vrienden van Harmonie St. Caecilia, zoals vastgesteld in de oprichtingsakte op 24 september 2010

STATUTEN. Statuten van de Stichting Vrienden van Harmonie St. Caecilia, zoals vastgesteld in de oprichtingsakte op 24 september 2010 STATUTEN Statuten van de Stichting Vrienden van Harmonie St. Caecilia, zoals vastgesteld in de oprichtingsakte op 24 september 2010 Artikel 1: Naam en Zetel 1. De stichting draagt de naam: Stichting Vrienden

Nadere informatie

STICHTING PLATFORM DUURZAAMHEID DORDRECHT (11 januari 2013)

STICHTING PLATFORM DUURZAAMHEID DORDRECHT (11 januari 2013) STATUTEN STICHTING PLATFORM DUURZAAMHEID DORDRECHT (11 januari 2013) Definitie Artikel 1 Schriftelijk 1. Onder schriftelijk wordt in deze statuten tevens verstaan een langs elektronische weg toegezonden

Nadere informatie

STATUTEN STICHTING PARTICIPATIE CERTIFICAAT 2017

STATUTEN STICHTING PARTICIPATIE CERTIFICAAT 2017 STATUTEN STICHTING PARTICIPATIE CERTIFICAAT 2017 STATUTEN STICHTING PARTICIPATIE CERTIFICAAT 2017 Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting Participatie Certificaat. 2. Zij heeft

Nadere informatie

Naam en Zetel Artikel

Naam en Zetel Artikel Naam en Zetel---------------------------------------------------- Artikel 1-------------------------------------------------------------- 1. De stichting draagt de naam: Stichting JCS.------------------

Nadere informatie

JW/ OMZETTING VERENIGING IN STICHTING / VASTSTELLING STATUTEN

JW/ OMZETTING VERENIGING IN STICHTING / VASTSTELLING STATUTEN JW/16873.01-1 - OMZETTING VERENIGING IN STICHTING / VASTSTELLING STATUTEN Heden, [passeerdatum], verscheen voor mij, mr. Jeroen van der Weele, notaris te Lelystad: *** De comparant verklaarde: - dat de

Nadere informatie

STATUTEN STICHTING TENNISPARK EINSTEIN

STATUTEN STICHTING TENNISPARK EINSTEIN STATUTEN STICHTING TENNISPARK EINSTEIN Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: STICHTING TENNISPARK EINSTEIN. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Zevenaar. Doel Artikel 2 1. De stichting

Nadere informatie

dossier : 1 behandelaar :

dossier : 1 behandelaar : dossier : 1 Doorlopende tekst van de statuten van de stichting Stichting Kumbatio Nederland, zoals laatstelijk gewijzigd bij akte op tweeëntwintig augustus tweeduizend dertien voor mevrouw Mr Imke Maria

Nadere informatie

Stichting Kwaliteit Haptotherapie Nederland

Stichting Kwaliteit Haptotherapie Nederland blad 1 Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting Kwaliteit Haptotherapie Nederland. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Apeldoorn. Doel Artikel 2 1. De stichting heeft ten doel

Nadere informatie

Stichting Gehandicaptenvervoer Barneveld Stichting Gehandicaptenvervoer Barneveld

Stichting Gehandicaptenvervoer Barneveld Stichting Gehandicaptenvervoer Barneveld Doorlopende tekst van de statuten van: de statutair te Barneveld gevestigde stichting: Stichting Gehandicaptenvervoer Barneveld, zoals de statuten zijn komen te luiden na de partiële statutenwijziging

Nadere informatie

Artikel 1 1.1. De stichting draagt de naam: STICHTING BELEGGERS COSAS VERDES GROEP. 1.2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Wageningen

Artikel 1 1.1. De stichting draagt de naam: STICHTING BELEGGERS COSAS VERDES GROEP. 1.2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Wageningen Statuten van de STICHTING BELEGGERS COSAS VERDES GROEP Naam en zetel Artikel 1 1.1. De stichting draagt de naam: STICHTING BELEGGERS COSAS VERDES GROEP. 1.2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Wageningen

Nadere informatie

C O N C E P T. blad 1 OPRICHTING STICHTING

C O N C E P T. blad 1 OPRICHTING STICHTING blad 1 C O N C E P T OPRICHTING STICHTING Heden,+, verscheen voor mij, mr. Alex Huberto Korlaar, notaris te Scherpenzeel: ++ De verschenen persoon verklaarden bij deze akte een stichting op te richten

Nadere informatie

Oprichting van een Stichting

Oprichting van een Stichting Oprichting van een Stichting Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting IxDA Nederland. 2. De stichting is gevestigd in de gemeente Utrecht. Doel Artikel 2 1. De stichting heeft

Nadere informatie

Stichting DDW Foundation Arnhem

Stichting DDW Foundation Arnhem Blad 1 Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting DDW Foundation. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Arnhem. Doel Artikel 2 1. De stichting dient het algemeen belang en heeft

Nadere informatie

MODEL BLAD - 1 - STATUTEN STICHTING

MODEL BLAD - 1 - STATUTEN STICHTING MODEL BLAD - 1 - STATUTEN STICHTING Heden, veertien mei tweeduizend twaalf, verschenen voor mij, mr. Jan Wim Weggemans, notaris gevestigd in de gemeente Bellingwedde: 1. de heer JAN LUIKENS, 2. de heer

Nadere informatie

NAAM, ZETEL EN DUUR Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: STICHTING OPEN DOOR. 2. Zij heeft haar zetel te Loon op Zand. 3. Zij is opgericht voor onbepaalde tijd. Artikel 2 1. De stichting heeft ten

Nadere informatie

NOTULEN Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting Fountain of Hope CambodjaNederland.

NOTULEN Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting Fountain of Hope CambodjaNederland. NOTULEN Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting Fountain of Hope CambodjaNederland. 2. Zij heeft haar zetel in Hendrik-Ido-Ambacht. Doel Artikel 2 De stichting heeft ten doel: a. het verlenen

Nadere informatie

Wijz. Statuten wijkstichtingen Oss

Wijz. Statuten wijkstichtingen Oss 1 VOORSTEL VOOR WIJZIGING STATUTEN WIJKSTICHTING Oss-Zuid Heden, DATUM, verschenen voor mij, mr. NAAM NOTARIS, notaris te Oss: 1. VOORNAMEN ACHTERNAAM VOORZITTER, wonende ADRES, geboren GEBOORTEDATUM te

Nadere informatie

AKTE VAN OPRICHTING (Stichting Duurzaamheidsfonds VvE s Den Haag)

AKTE VAN OPRICHTING (Stichting Duurzaamheidsfonds VvE s Den Haag) 1 AKTE VAN OPRICHTING (Stichting Duurzaamheidsfonds VvE s Den Haag) Op DATUM is voor mij, NAAM NOTARIS, notaris met plaats van vestiging PLAATS, verschenen: [ kandidaat-notaris/paralegal]., te dezen handelend

Nadere informatie

benoemingsbesluit is benoemd. g. door het verstrijken van de tijd waarvoor hij is benoemd. 7. Het bestuur kan besluiten een bestuurder te schorsen. Ee

benoemingsbesluit is benoemd. g. door het verstrijken van de tijd waarvoor hij is benoemd. 7. Het bestuur kan besluiten een bestuurder te schorsen. Ee Oprichting stichting ANBI STATUTEN NAAM EN ZETEL Artikel 1. 1. De stichting draagt de naam: @. 2. Zij is gevestigd te @. DOEL Artikel 2. 1. De stichting heeft ten doel: @, en voorts al hetgeen met één

Nadere informatie

STICHTING Strategische Board Stedendriehoek

STICHTING Strategische Board Stedendriehoek STICHTING Strategische Board Stedendriehoek Heden, @ tweeduizend dertien verscheen voor mij, mr. Jan-Hein Brummelhuis, notaris te Deventer: @ De verschenen persoon verklaarde een stichting op te richten,

Nadere informatie

STATUTEN DER STICHTING GRONINGER POLITIEK JONGEREN KONTAKT

STATUTEN DER STICHTING GRONINGER POLITIEK JONGEREN KONTAKT STATUTEN DER STICHTING GRONINGER POLITIEK JONGEREN KONTAKT ARTIKEL 1. NAAM EN ZETEL 1. De stichting draagt de naam: Stichting Groninger Politiek Jongeren Kontakt. 2. Zij is gevestigd in de gemeente Groningen.

Nadere informatie

STICHTING t GILDE DE BEVELANDEN

STICHTING t GILDE DE BEVELANDEN 2002.001167.01/GS 1 STICHTING t GILDE DE BEVELANDEN Heden, drie november tweeduizenddrie zijn voor mij, mr Geertjan Lucius Frans Sarneel, notaris gevestigd te Reimerswaal, verschenen: 1. de heer Petrus

Nadere informatie

vacatures moet zo spoedig mogelijk worden voorzien. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.

vacatures moet zo spoedig mogelijk worden voorzien. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. 1 STICHTING 60774 Heden, tweeëntwintig juni tweeduizend zestien, verscheen voor mij, Mr. Auke van der Meer, notaris, gevestigd te Almere: de heer MAURICE NATHAN WEERT, geboren te Den Helder op vijfentwintig

Nadere informatie

STATUTEN NAAM EN ZETEL ARTIKEL

STATUTEN NAAM EN ZETEL ARTIKEL Doorlopende tekst van de statuten van de stichting Stichting S.P.Y.N. Welfare Foundation, blijkens de akte van oprichting op 10 december 2004 verleden voor notaris mr J. Hagen te Vleuten, gemeente Utrecht.

Nadere informatie

Notariskantoor Lont & Lalmahomed

Notariskantoor Lont & Lalmahomed 1 45188.01/FL AKTE STICHTING Heden, negentien juni tweeduizend vijftien, verscheen voor mij, mr. Fazilah Farahnaz Lalmahomed, notaris te 's-gravenhage: de heer MICHAEL MAWAMBI DHATEMWA, geboren te Wairaka,

Nadere informatie

Gegevens en Statuten van de Stichting GVPZ. Stichting Geestelijke Verzorging binnen de Palliatieve Zorg Thuis Regio Zuid Gelderland

Gegevens en Statuten van de Stichting GVPZ. Stichting Geestelijke Verzorging binnen de Palliatieve Zorg Thuis Regio Zuid Gelderland 1 Gegevens en Statuten van de Stichting GVPZ Stichting Geestelijke Verzorging binnen de Palliatieve Zorg Thuis Regio Zuid Gelderland De Stichting is opgericht op 5 september 2012 Website: Email: www.gvpz.nl

Nadere informatie

Op 17 oktober 2013 werd Stichting Kansvol opgericht en werden de volgende statuten vastgesteld:

Op 17 oktober 2013 werd Stichting Kansvol opgericht en werden de volgende statuten vastgesteld: Op 17 oktober 2013 werd Stichting Kansvol opgericht en werden de volgende statuten vastgesteld: Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting Kansvol. 2. Zij heeft haar zetel in de

Nadere informatie

NAAM EN ZETEL Artikel 1 DOEL Artikel 2 VERMOGEN Artikel 3 BESTUUR Artikel 4

NAAM EN ZETEL Artikel 1 DOEL Artikel 2 VERMOGEN Artikel 3 BESTUUR Artikel 4 blad 1 NAAM EN ZETEL Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting 'Belangenzorg'. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Veenendaal. DOEL Artikel 2 1. De stichting heeft ten doel: het verlenen van

Nadere informatie

DOORLOPENDE TEKST NA PARTIËLE STATUTENWIJZIGING STICHTING HARTSLAG VOOR NEDERLAND per tien april tweeduizend dertien ( )

DOORLOPENDE TEKST NA PARTIËLE STATUTENWIJZIGING STICHTING HARTSLAG VOOR NEDERLAND per tien april tweeduizend dertien ( ) DOORLOPENDE TEKST NA PARTIËLE STATUTENWIJZIGING STICHTING HARTSLAG VOOR NEDERLAND per tien april tweeduizend dertien (10-04-2013) 1 NAAM EN ZETEL Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting Hartslag

Nadere informatie

2.1. De stichting heeft ten doel het doen van uitkeringen met een ideële of sociale strekking.

2.1. De stichting heeft ten doel het doen van uitkeringen met een ideële of sociale strekking. STATUTEN VAN STICHTING BEHEER SNS REAAL met zetel te Utrecht, zoals deze luiden na het verlijden van de akte van statutenwijziging verleden op 30 januari 2015 voor mr. M.A.J. Cremers, notaris te Amsterdam.

Nadere informatie

Doorlopende tekst van de statuten van. Stichting Vlichthus

Doorlopende tekst van de statuten van. Stichting Vlichthus 1 Doorlopende tekst van de statuten van Stichting Vlichthus zoals vastgesteld bij akte van oprichting op 16 februari 2016 verleden voor mr. H.A. Kraayenhof, notaris in de gemeente Berkelland (standplaats

Nadere informatie

AKTE VAN OPRICHTING STICHTING. Heden,*tweeduizend tien, verscheen voor mij,

AKTE VAN OPRICHTING STICHTING. Heden,*tweeduizend tien, verscheen voor mij, bladzijde: 1 AKTE VAN OPRICHTING STICHTING 23238DB Heden,*tweeduizend tien, verscheen voor mij, NAAM EN ZETEL Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: midwives4mothers 2. Zij heeft haar zetel te Utrecht.

Nadere informatie

Stichting Olifant in Nood, gevestigd te Noordwijk (ZH).

Stichting Olifant in Nood, gevestigd te Noordwijk (ZH). blad 1 /PR OPRICHTING Stichting Olifant in Nood, gevestigd te Noordwijk (ZH). Heden, vierentwintig maart tweeduizend veertien, verschenen voor mij, Mr. Colette Anne Marie Kruis-Sweere, notaris te Noordwijk:

Nadere informatie

AKTE VAN OPRICHTING STICHTING HET MEERLANDENFONDS. De comparant verklaart een stichting op te richten, die wordt geregeerd door de volgende

AKTE VAN OPRICHTING STICHTING HET MEERLANDENFONDS. De comparant verklaart een stichting op te richten, die wordt geregeerd door de volgende AKTE VAN OPRICHTING STICHTING HET MEERLANDENFONDS De comparant verklaart een stichting op te richten, die wordt geregeerd door de volgende S T A T U T E N : Naam. Zetel. Artikel 1. De stichting draagt

Nadere informatie

STATUTEN STICHTING OOSTERKERK

STATUTEN STICHTING OOSTERKERK 1 STATUTEN STICHTING OOSTERKERK Doorlopende tekst van de statuten van de Stichting Oosterkerk na statutenwijziging de dato 16 november 2015. Naam en zetel Artikel 1 De stichting draagt de naam: Stichting

Nadere informatie

De tot verwezenlijking van het doel van de stichting bestemde middelen worden gevormd door alle wettige baten.

De tot verwezenlijking van het doel van de stichting bestemde middelen worden gevormd door alle wettige baten. Stichting AOC Oost Naam en Zetel Artikel 1 1. De Stichting draagt de naam: Stichting AOC OOST-NEDERLAND De stichting gebruikt als handelsnaam: AOC Oost 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Doetinchem

Nadere informatie

Modelstatuten stichting derdengelden StichtingService 2015 OPRICHTING

Modelstatuten stichting derdengelden StichtingService 2015 OPRICHTING OPRICHTING Heden, @, verscheen voor mij, mr. @, notaris te Hilversum: @ De verschenen persoon verklaarde bij deze akte een stichting op te richten en daarvoor de volgende statuten vast te stellen: S T

Nadere informatie

SWI\GZE\LJA\20046439\152065 STATUTEN DOORLOPENDE TEKST STICHTING JONGE BALIE ACTIVITEITEN AMSTERDAM

SWI\GZE\LJA\20046439\152065 STATUTEN DOORLOPENDE TEKST STICHTING JONGE BALIE ACTIVITEITEN AMSTERDAM - 1 - SWI\GZE\LJA\20046439\152065 STATUTEN DOORLOPENDE TEKST STICHTING JONGE BALIE ACTIVITEITEN AMSTERDAM STATUTEN Naam en zetel: Artikel 1: 1. De stichting draagt de naam: Stichting Jonge Balie Activiteiten

Nadere informatie

Ref: /B/cvb OPRICHTING STICHTING

Ref: /B/cvb OPRICHTING STICHTING Ref:2013.0128.01/B/cvb 1 OPRICHTING STICHTING Heden, vijf april tweeduizend dertien, verscheen voor mij, mr. Jan van den Berg, notaris te Oostburg: de heer Ronny Hendrikus René Rammeloo, wonende te 4501

Nadere informatie

S.G. Waterland voor aangepast sporten. Statuten. Versie : 2.0 Datum : 21 mei 1984 Status : Definitief

S.G. Waterland voor aangepast sporten. Statuten. Versie : 2.0 Datum : 21 mei 1984 Status : Definitief S.G. Waterland voor aangepast sporten Statuten Versie : 2.0 Datum : 21 mei 1984 Status : Definitief Inhoudsopgave Artikel 1: Naam, zetel en duur... 2 Artikel 2: Doel... 2 Artikel 3: Vermogen... 2 Artikel

Nadere informatie

STATUTEN Stichting NVLE Fonds

STATUTEN Stichting NVLE Fonds STATUTEN Stichting NVLE Fonds NAAM EN ZETEL Artikel 1 1. De Stichting draag de naam: Stichting NVLE Fonds. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Bunnik DOEL EN DUUR Artikel 2 1. De stichting heeft ten

Nadere informatie

Stichting theaterineziatief. Oprichting Stichting

Stichting theaterineziatief. Oprichting Stichting Stichting theaterineziatief Oprichting Stichting Het Stichtingsbestuur bestaat uit: Voorzitter: Bob de Boer Secretaris: Addie Birkhoff Penningmeester: Pia Laning Algemeen Bestuurslid: Mettje Gerlsma Naam

Nadere informatie

2012.0243.01/JDO OPRICHTING STICHTING

2012.0243.01/JDO OPRICHTING STICHTING 2012.0243.01/JDO 1 OPRICHTING STICHTING Heden, achttien april tweeduizend twaalf, verschenen voor mij, mr. Jan Dogger, notaris gevestigd te Den Burg op Texel: 1. de heer Frits LANGEVELD, wonende te 1791

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE STICHTING KUNSTSPOOR NOORD-BEVELAND.

STATUTEN VAN DE STICHTING KUNSTSPOOR NOORD-BEVELAND. STATUTEN VAN DE STICHTING KUNSTSPOOR NOORD-BEVELAND. Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting Kunstspoor Noord-Beveland. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente: Noord-Beveland.

Nadere informatie

2. mevrouw Tanneke Françoise de Jonge,

2. mevrouw Tanneke Françoise de Jonge, 1 2006465/AP OPRICHTING Heden, [passeerdatum], verschenen voor mij, Mr Adrianus Wilhelmus van Spreeuwel, notaris te Barendrecht: 1. de heer Pieter Jongenotter, 2. mevrouw Tanneke Françoise de Jonge, 3.

Nadere informatie

Stichting Vrienden van de Roef Stichting Vrienden van De Roef.

Stichting Vrienden van de Roef Stichting Vrienden van De Roef. 1 VOLLEDIG DOORLOPENDE TEKST van de statuten van de statutair te De Meern, gemeente Utrecht, (feitelijk adres: 3454 DH De Meern, Mandenmakerslaan 146) gevestigde stichting Stichting Vrienden van de Roef,

Nadere informatie

Statuten. Artikel 2. Naam en zetel. 1. De Stichting draagt de naam: Stichting Brem. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Nijmegen.

Statuten. Artikel 2. Naam en zetel. 1. De Stichting draagt de naam: Stichting Brem. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Nijmegen. Statuten. Artikel 1. Begripsbepalingen. In deze statuten wordt verstaan onder: - Bestuur: het bestuur van de Stichting; - Schriftelijk: bij brief, telefax of e-mail, of bij boodschap die via een ander

Nadere informatie

/FB/AM/versie1 STATUTEN STICHTING

/FB/AM/versie1 STATUTEN STICHTING - 1-25637/FB/AM/versie1 STATUTEN STICHTING STATUTEN ------------------------------------------------------------------- Artikel 1 - Naam en zetel ---------------------------------------------------------

Nadere informatie

ABRAHAM HENDRIK VAN DEN ENDE

ABRAHAM HENDRIK VAN DEN ENDE - 1-5800/FWS STICHTING Heden, achttien maart tweeduizend negen, verschenen voor mij, mr. Remus Dovianus, notaris te Dordrecht: 1. de heer ABRAHAM HENDRIK VAN DEN ENDE, geboren te Dordrecht op twee en twintig

Nadere informatie

- 1 - Statuten. Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting TAQA Cultuurfonds Regio Alkmaar 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Alkmaar.

- 1 - Statuten. Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting TAQA Cultuurfonds Regio Alkmaar 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Alkmaar. Statuten Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting TAQA Cultuurfonds Regio Alkmaar 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Alkmaar. Artikel 2 1. De stichting heeft ten doel: a. het uitdrukking

Nadere informatie

STICHTING VRIENDEN VAN BRONLAAK na statutenwijziging d.d. 16-04-2013

STICHTING VRIENDEN VAN BRONLAAK na statutenwijziging d.d. 16-04-2013 1 32145/RS/AS DOORLOPENDE TEKST VAN DE STICHTING: STICHTING VRIENDEN VAN BRONLAAK na statutenwijziging d.d. 16-04-2013 Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting Vrienden van Bronlaak.

Nadere informatie

Statuten van STICHTING Regtvast, statutair gevestigd te Amsterdam, zoals vastgesteld op 20 december 2012 voor mr. K. Stelling, notaris te Amsterdam.

Statuten van STICHTING Regtvast, statutair gevestigd te Amsterdam, zoals vastgesteld op 20 december 2012 voor mr. K. Stelling, notaris te Amsterdam. 1 Statuten van STICHTING Regtvast, statutair gevestigd te Amsterdam, zoals vastgesteld op 20 december 2012 voor mr. K. Stelling, notaris te Amsterdam. Naam en zetel. Artikel 1. 1. De stichting draagt de

Nadere informatie

c. door zijn ondercuratelestelling of de onderbewindstelling van zijn gehele vermogen; d. door zijn vrijwillig aftreden; e. door zijn ontslag door de

c. door zijn ondercuratelestelling of de onderbewindstelling van zijn gehele vermogen; d. door zijn vrijwillig aftreden; e. door zijn ontslag door de STATUTEN Artikel 1 -Naam en vestigingsplaats 1. De stichting draagt de naam: Stichting Vivir Juntos. 2. De stichting is gevestigd in de gemeente Leiden. Artikel 2 - Doel 1. De stichting heeft ten doel

Nadere informatie

6. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter. Indien deze afwezig is voorzien de aanwezige bestuurders in de leiding van de vergadering.

6. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter. Indien deze afwezig is voorzien de aanwezige bestuurders in de leiding van de vergadering. 1 OPRICHTING STICHTING 67893 Heden, twee november tweeduizend twaalf, verschenen voor mij, mr. Margaretha Maria Adelheid Savenije, notaris, gevestigd te Heerenveen: 1. de heer Jouke BREITSMA, wonende te

Nadere informatie

2015R6181LK STICHTING

2015R6181LK STICHTING 1 2015R6181LK STICHTING Heden, vijftien juni tweeduizend vijftien, verschenen voor mij, mr. Anne Geert de ---- Raad, notaris te Medemblik: -------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

vagt/pv/mo/

vagt/pv/mo/ vagt/pv/mo/810013.001 Doorlopende tekst van de statuten van de te Rotterdam gevestigde stichting: Stichting de Rotterdamse Avondschool (STRAS), kantoorhoudende te 3012 AB Rotterdam, Coolsingel 57, na akte

Nadere informatie

OPRICHTING. KOPIE 19 juli 2012

OPRICHTING. KOPIE 19 juli 2012 Ref:2012.000202.01/MH/MH MR A.P. BAKKER notaris Raadhuisstraat 1 1474 HE Oosthuizen Tel: 0299 40 13 51 fax: 0299 40 36 54 E-mail: notaris@bakker.oosthuizen.knb.nl KOPIE 19 juli 2012 OPRICHTING Blad 1 Heden,

Nadere informatie

Statuten Dea Dia. Artikel 1 Naam en Zetel 1. De stichting draagt de naam: Stichting Dea Dia. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Delft.

Statuten Dea Dia. Artikel 1 Naam en Zetel 1. De stichting draagt de naam: Stichting Dea Dia. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Delft. Statuten Dea Dia Artikel 1 Naam en Zetel 1. De stichting draagt de naam: Stichting Dea Dia. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Delft. Artikel 2 VISIE 1. Dea Dia biedt vrouwelijke ondernemers een praktisch

Nadere informatie

-1 - Notariskantoor Vierlingsbeek Tel: Fax: /MR OPRICHTING STICHTING

-1 - Notariskantoor Vierlingsbeek Tel: Fax: /MR OPRICHTING STICHTING -1 - Notariskantoor Vierlingsbeek Tel: 0478-631555 Fax: 0478-632248 E-mail: info@notariskantoorvierlingsbeek.nl CONCEPT 25 april 2016 Indien er onjuistheden voorkomen in uw personalia of elders in de tekst,

Nadere informatie

Statuten Promotie Driebanden Groot Veldhoven. Artikel 1 - Naam, zetel en duur

Statuten Promotie Driebanden Groot Veldhoven. Artikel 1 - Naam, zetel en duur Statuten Promotie Driebanden Groot Veldhoven. Artikel 1 - Naam, zetel en duur 1. De stichting is genaamd: Promotie Driebanden Groot Veldhoven verder genoemd als DGV. 2. Zij is gevestigd te Veldhoven 3.

Nadere informatie

OPRICHTING STICHTING FONDS BEHEER FLIGHT FORUM. Heden,., verschenen voor mij, mr., notaris te Eindhoven:

OPRICHTING STICHTING FONDS BEHEER FLIGHT FORUM. Heden,., verschenen voor mij, mr., notaris te Eindhoven: OPRICHTING STICHTING FONDS BEHEER FLIGHT FORUM Heden,., verschenen voor mij, mr., notaris te Eindhoven: De commanditaire vennootschap Flight Forum CV, gevestigd en kantoorhoudende te Eindhoven aan het

Nadere informatie

S T A T U T E N : 1. Naam. Zetel. 1.1 De stichting draagt de naam: Stichting Solus Non Solus. 1.2 Zij is gevestigd te Amsterdam. 2. Doel. 2.

S T A T U T E N : 1. Naam. Zetel. 1.1 De stichting draagt de naam: Stichting Solus Non Solus. 1.2 Zij is gevestigd te Amsterdam. 2. Doel. 2. S T A T U T E N : 1. Naam. Zetel. 1.1 De stichting draagt de naam: Stichting Solus Non Solus. 1.2 Zij is gevestigd te Amsterdam. 2. Doel. 2.1 De stichting heeft ten doel: (a) het goed functioneren van

Nadere informatie

Statuten Naam en zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: STICHTING FIBER OVERAL. 2. De stichting heeft haar zetel te Nijmegen.

Statuten Naam en zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: STICHTING FIBER OVERAL. 2. De stichting heeft haar zetel te Nijmegen. Statuten Naam en zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: STICHTING FIBER OVERAL. 2. De stichting heeft haar zetel te Nijmegen. Doel Artikel 2 1. De stichting heeft tot doel in Nijmegen en omgeving

Nadere informatie

STATUTEN GILDE EMMEN OPRICHTING STICHTING

STATUTEN GILDE EMMEN OPRICHTING STICHTING STATUTEN GILDE EMMEN OPRICHTING STICHTING Op achttien april 2002, verschenen voor mij, Mr. Johan Herman Kral, notaris gevestigd te Emmen: a) De heer Berend Hekkema, wonende te 7824 VH Emmen, Veldlaan 44,

Nadere informatie

AKTE VAN OPRICHTING STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR HYGEAR. Op [ ] verscheen voor mij, mr. Remco Bosveld, notaris te Amsterdam: [ ]

AKTE VAN OPRICHTING STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR HYGEAR. Op [ ] verscheen voor mij, mr. Remco Bosveld, notaris te Amsterdam: [ ] 272987/RB/MR Versie datum 13-06-2017 AKTE VAN OPRICHTING STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR HYGEAR Op [ ] verscheen voor mij, mr. Remco Bosveld, notaris te Amsterdam: [ ], te dezen handelend als schriftelijk

Nadere informatie

VAN DOORNE N.V. Doorlopende tekst van de statuten van : Stichting Supermarktfonds Nederland IV (Zoals deze luiden na de statutenwijziging in 2010)

VAN DOORNE N.V. Doorlopende tekst van de statuten van : Stichting Supermarktfonds Nederland IV (Zoals deze luiden na de statutenwijziging in 2010) VAN DOORNE N.V. Doorlopende tekst van de statuten van : Stichting Supermarktfonds Nederland IV (Zoals deze luiden na de statutenwijziging in 2010) STATUTEN HOOFDSTUK I. Begripsbepalingen Artikel 1 In deze

Nadere informatie

mr. N.H. Wessel notaris

mr. N.H. Wessel notaris 1 mr. N.H. Wessel notaris Postbus 49 9765 ZG Paterswolde T 050-309 56 38 F 050-309 43 18 ONTWERP 7 maart 2013 Indien er onjuistheden voorkomen in Uw personalia of elders in de tekst gelieve U tijdig voor

Nadere informatie

STATUTEN STICHTING MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN

STATUTEN STICHTING MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN 20140163 1 STATUTEN STICHTING MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN doorlopende tekst van de statuten van de stichting: Stichting Meesman Beleggingsfondsen (vóór statutenwijziging genaamd: Stichting Bewaarder Meesman

Nadere informatie

STATUTEN STICHTING VRIENDEN VAN 5MW

STATUTEN STICHTING VRIENDEN VAN 5MW STATUTEN STICHTING VRIENDEN VAN 5MW opgericht op 3 september 2014 NAAM EN ZETEL Artikel 1 1.1 De stichting draagt de naam: Stichting Vrienden van 5mw. 1.2 Zij is gevestigd te Amsterdam. DOEL Artikel 2

Nadere informatie

- 1 - STICHTING BEHEER SNS REAAL

- 1 - STICHTING BEHEER SNS REAAL - 1 - STATUTEN VAN STICHTING BEHEER SNS REAAL PHK/6006588/10100283.dlt met zetel te Utrecht, zoals deze luiden na een akte van statutenwijziging verleden op 30 september 2009 voor mr. M.A.J. Cremers, notaris

Nadere informatie

AKTE NOTARIS LAP, 2016 Voorbereid door mr. mr. M.E.J. Koster 14 december 2016 Dossier: /MK

AKTE NOTARIS LAP, 2016 Voorbereid door mr. mr. M.E.J. Koster 14 december 2016 Dossier: /MK 1 AKTE NOTARIS LAP, 2016 ontwerp Voorbereid door mr. mr. M.E.J. Koster 14 december 2016 Dossier: 2016.15139.01/MK OPRICHTING VAN EEN STICHTING (Stichting duurzaam beheer nederland) Aantal bijlagen gehecht

Nadere informatie

MH/078776.01 OPRICHTING STICHTING

MH/078776.01 OPRICHTING STICHTING 1 MH/078776.01 OPRICHTING STICHTING Heden, drieëntwintig juli tweeduizend vijftien, verscheen voor mij, Mr. Martin Jan van Hoven, notaris met plaats van vestiging Hellevoetsluis: de heer Bernardus Cornelis

Nadere informatie

STATUTEN stichting ouderraad OBS Balans Veenendaal

STATUTEN stichting ouderraad OBS Balans Veenendaal STATUTEN stichting ouderraad OBS Balans Veenendaal Artikel 1 - Naam en zetel 1. De naam van de stichting is: Stichting Ouderraad OBS Balans Veenendaal. 2. De stichting is gevestigd in de gemeente Veenendaal.

Nadere informatie

CONCEPT STATUTEN van STICHTING OBLIGATIEHOUDERS OLD LIQUORS INVEST

CONCEPT STATUTEN van STICHTING OBLIGATIEHOUDERS OLD LIQUORS INVEST CONCEPT STATUTEN van STICHTING OBLIGATIEHOUDERS OLD LIQUORS INVEST Artikel 1 - Naam en zetel De Stichting draagt de naam: Stichting Obligatiehouders Old Liquors Invest. Zij is gevestigd te Breda. Artikel

Nadere informatie

Bijlage 1 Model statuten stichtingen

Bijlage 1 Model statuten stichtingen Bijlage 1 Model statuten stichtingen NAAM, ZETEL EN DUUR ARTIKEL 1. l. De stichting draagt de naam: STICHTING 2. Zij is gevestigd te Voorburg. 3. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd. DOEL ARTIKEL

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE STICHTING WIJKRAAD ST. ANTONIUSVELD.

STATUTEN VAN DE STICHTING WIJKRAAD ST. ANTONIUSVELD. STATUTEN VAN DE STICHTING WIJKRAAD ST. ANTONIUSVELD. Datum van oprichting van de stichting is 23 februari 2000. STATUTEN. NAAM EN ZETEL EN DUUR. Artikel 1. 1. De stichting is genaamd: Stichting Wijkraad

Nadere informatie

ONTWERP 22 oktober 2009

ONTWERP 22 oktober 2009 mr. F.M. Konijnenberg notaris Mathenesserlaan 239 3021 HB Rotterdam Tel. 010-4768833 E-mail. notaris@konijnenberg.knb.nl ONTWERP 22 oktober 2009 OPRICHTING STICHTING Versie d.d. 22-10-2009 2009.000717

Nadere informatie

STATUTEN van: Stichting Elektronische Communicatie Vennootschappen en Aandeelhouders. gevestigd te Amsterdam

STATUTEN van: Stichting Elektronische Communicatie Vennootschappen en Aandeelhouders. gevestigd te Amsterdam 1/6 STATUTEN van: Stichting Elektronische Communicatie Vennootschappen en Aandeelhouders gevestigd te Amsterdam De statuten zijn laatstelijk partieel gewijzigd bij akte op 17 september 2007 verleden voor

Nadere informatie

2013L16756is OPRICHTING STICHTING

2013L16756is OPRICHTING STICHTING 2013L16756is OPRICHTING STICHTING Op drie juli tweeduizend dertien verschenen voor mij, mr. Johannes Theodorus Henricus Leijser, notaris te Rotterdam: 1. de heer Jan Cornelis VAN DUIN, wonende te (3054

Nadere informatie

24 oktober 2013 2013.001397.01/KJA/HJO - 1 - OPRICHTING STICHTING. (Kwaliteitsstichting Mediators)

24 oktober 2013 2013.001397.01/KJA/HJO - 1 - OPRICHTING STICHTING. (Kwaliteitsstichting Mediators) 2013.001397.01/KJA/HJO - 1 - OPRICHTING STICHTING (Kwaliteitsstichting Mediators) Heden, verschenen voor mij, mr. ***, notaris te Ede: 1. ***; 2. ***; 3. ***. De comparanten verklaarden bij deze akte een

Nadere informatie

OPRICHTING STICHTING NAZORGCENTRUM INTERMEZZO 421186 BRE/KFI

OPRICHTING STICHTING NAZORGCENTRUM INTERMEZZO 421186 BRE/KFI - 1 - OPRICHTING STICHTING NAZORGCENTRUM INTERMEZZO 421186 BRE/KFI Op twee september tweeduizend negen verschenen voor mij, mr. Derk Timmerman, notaris gevestigd te Zwolle: 1. de heer GASTON LODEWIJK SPORRE,

Nadere informatie

AMSN444079/

AMSN444079/ Doorlopende tekst van de statuten van Stichting Continuïteit NN Group zoals deze luiden na het verlijden van de akte van oprichting voor mr. Dirk-Jan Jeroen Smit, notaris te Amsterdam, op 11 juni 2014.

Nadere informatie

jongeren te (doen) voorkomen, casu quo beperken met als uiteindelijk doel tabaksgebruik tot geschiedenis te maken;

jongeren te (doen) voorkomen, casu quo beperken met als uiteindelijk doel tabaksgebruik tot geschiedenis te maken; - 1 - Doorlopende tekst van de statuten van Stichting Rookpreventie Jeugd, gevestigd te Amsterdam, welke stichting is opgericht bij akte verleden op 31 maart 2009 voor mr. M.C. Aarts, notaris te Amsterdam.

Nadere informatie

Statuten Tawergha Foundation

Statuten Tawergha Foundation Statuten Tawergha Foundation Artikel 1 - Naam, zetel en duur 1. De stichting is genaamd: Tawergha Foundation 2. Zij is gevestigd te Arnhem 3. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd 4. De stichting

Nadere informatie

DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN STICHTING HOLDINGFONDS ECONOMISCHE INVESTERINGEN DEN HAAG (na statutenwijziging d.d. 2013)

DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN STICHTING HOLDINGFONDS ECONOMISCHE INVESTERINGEN DEN HAAG (na statutenwijziging d.d. 2013) 1 HJP/RVDK/5144764/40054627 DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN STICHTING HOLDINGFONDS ECONOMISCHE INVESTERINGEN DEN HAAG (na statutenwijziging d.d. 2013) STATUTEN: Artikel 1 Begripsbepalingen. 1.1 In

Nadere informatie

Doorlopende tekst van de S T A T U T E N

Doorlopende tekst van de S T A T U T E N blad 1 Stichting De Morgenster Oprichtingsakte d.d. 1 juli 2009 verleden voor Mr. C.A.M. Sweere, notaris te Noordwijk. Statutenwijziging (artikel 2) d.d. 6 november 2013 verleden voor Mr. C.A.M. Kruis-Sweere,

Nadere informatie

Statuten Stichting Demeter

Statuten Stichting Demeter blad 1 Statuten Stichting Demeter NAAM, ZETEL EN DUUR Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: STICHTING DEMETER. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Driebergen-Rijsenburg. 3. De stichting is opgericht

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion

Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion Statuten van de Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion, gevestigd te Rotterdam, volgens de akte van oprichting van 4 januari 2010,

Nadere informatie

NAAM. ZETEL Artikel De stichting draagt de naam: Stichting Gedupeerden Propertize. 2. Zij is gevestigd te Laren.

NAAM. ZETEL Artikel De stichting draagt de naam: Stichting Gedupeerden Propertize. 2. Zij is gevestigd te Laren. STATUTEN NAAM. ZETEL Artikel 1. 1. De stichting draagt de naam: Stichting Gedupeerden Propertize. 2. Zij is gevestigd te Laren. DOEL Artikel 2. 1. De stichting heeft ten doel: a. het behartigen van de

Nadere informatie

Statuten Stichting Stadsherstel Leiden en omgeving. Artikel 1. Naam en zetel Artikel 2. Doel Artikel 3. Vermogen Artikel 4.

Statuten Stichting Stadsherstel Leiden en omgeving. Artikel 1. Naam en zetel Artikel 2. Doel Artikel 3. Vermogen Artikel 4. -1- BV/20140741 Statuten Stichting Stadsherstel Leiden en omgeving. Artikel 1. Naam en zetel 1. De stichting draagt de naam: Stichting Stadsherstel Leiden en omgeving. 2. De stichting heeft haar zetel

Nadere informatie

STATUTEN STICHTING UTRECHT NATUURLIJK

STATUTEN STICHTING UTRECHT NATUURLIJK STATUTEN STICHTING UTRECHT NATUURLIJK CONCEPT HOOFDSTUK I. Artikel 1. Begripsbepalingen. In deze statuten hebben de volgende begrippen de daarachter vermelde betekenissen: a. bestuur betekent het bestuur

Nadere informatie

Stichting Homburg Stoneridge

Stichting Homburg Stoneridge 1 STATUTEN Stichting Homburg Stoneridge Artikel 1. Naam en zetel. 1.1 De stichting draagt de naam: Stichting Homburg Stoneridge. 1.2 De stichting heeft haar zetel in de gemeente Haarlemmermeer. Artikel

Nadere informatie

CONCEPT OPRICHTING. Heden,

CONCEPT OPRICHTING. Heden, Ref. 2012.001511.01/MT Notariskantoor Daemen Bredaseweg 4 4901 KL Oosterhout Tel. 0162-492492 CONCEPT OPRICHTING 1 Heden, #, verschenen voor mij, Mr. Hubert Guillaume Marie Daemen, notaris te Oosterhout:

Nadere informatie

STATUTENWIJZIGING STICHTING KOPIE. de Kerf & van Sprang notarissen Dossier /pk/ijj

STATUTENWIJZIGING STICHTING KOPIE. de Kerf & van Sprang notarissen Dossier /pk/ijj - 1 - Dossier 2011.000927.01/pk/ijj KOPIE 7 september 2011 de Kerf & van Sprang notarissen Tilburg Tel. 013 5321155 Fax 013-5430308 STATUTENWIJZIGING STICHTING Heden,vierentwintig augustus tweeduizend

Nadere informatie

Statuten stichting tot het verstrekken van basisonderwijs op reformatorische grondslag STATUTEN

Statuten stichting tot het verstrekken van basisonderwijs op reformatorische grondslag STATUTEN STATUTEN Artikel 1: De naam der stichting is: Stichting tot het verstrekken van basisonderwijs op reformatorische grondslag. De stichting is gevestigd te Bennekom. De stichting is opgericht voor onbepaald

Nadere informatie

- 1 - OPRICHTING dossier :2015.000114.01 referentie :KS\KS Heden, vier februari tweeduizend vijftien, verscheen voor mij, mr. Karel Jacobus Maria Schretlen, notaris te Geldrop-Mierlo: mevrouw MARIA MARTIENA

Nadere informatie

Statuten van Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A ANNO12, gevestigd te Amersfoort

Statuten van Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A ANNO12, gevestigd te Amersfoort Statuten van Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A ANNO12, gevestigd te Amersfoort Naam en zetel. Artikel 1. 1. De stichting draagt de naam: Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen

Nadere informatie

2009L13824/CM OPRICHTING STICHTING

2009L13824/CM OPRICHTING STICHTING 2009L13824/CM OPRICHTING STICHTING Op * verschenen voor mij, Johannes Theodorus Henricus Leijser, notaris te Rotterdam: a. de heer Paul Edward HOHNEN, wonende te (1017 SL) Amsterdam, Weteringstraat 13,

Nadere informatie