Green. Milieuhandboek. 12,5 jarig. Management processen Operationele processen Ondersteunende processen Beheersings processen. OSP viert in 2013 haar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Green. Milieuhandboek. 12,5 jarig. Management processen Operationele processen Ondersteunende processen Beheersings processen. OSP viert in 2013 haar"

Transcriptie

1 ZAKELIJKE HORECA CATERING OSP viert in 2013 haar 12,5 jarig bestaan Green Book Milieuhandboek Management Operationele Ondersteunende Beheersings

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Management Beleid Organisatiestructuur OSP begint met de exploitatie van de restaurants van Holland Media Groep te Hilversum. Daarna volgen in rap tempo meerdere opdrachtgevers; allen in de omgeving van Hilversum. De organisatie wordt vanuit een zolder kamertje op Schiphol aangestuurd OSP draait voor het eerst, sinds haar bestaan, zwarte cijfers. Dat wordt uitbundig gevierd. Inmiddels staat de teller op 10 waardevolle opdrachtgevers die geloof hebben in het OSP-concept U live U love U lunch. Inmiddels is de verhuizing van de zolderkamer naar Hoofddorp, Jadelaan 113 een feit! Wij hebben ons eigen kantoor. 1.3 Procesmodel Continu verbeteren Overlegstructuur Referentiematrix ISO 14001: Operationele 17 3 Ondersteunende Selecteren en beoordelen van leveranciers Opleiden van medewerkers 20 4 Beheersings Afhandelen van ongevallen, milieu-incidenten en noodsituaties Inventarisatie en significantiebepaling milieuaspecten incl. wetgeving 24 OSP heeft 6 opdrachtgevers en begint een langdurige 4.3 Uitvoering en afhandeling audits 25 partnership met Hocras te Bussum. De omzet wordt 4.4 Beheren van documenten en data 26 gehalveerd we gaan van gulden over op euro en 4.5 Afwijkingen, corrigerende en preventieve maatregelen 29 realiseren nog net 1 miljoen euro omzet. 5 Formulieren

3 Inhoudsopgave OSP breidt haar activiteiten op het Mediapark te Hilversum aanzienlijk uit en is sindsdien 24/7 ingericht om op alle nieuwsactiviteiten en calamiteiten te kunnen anticiperen. Ook in 2013 is OSP nog zeer actief op het Mediapark. 1.1 Beleid Management Processen De management beschrijven de betrokkenheid van het management om de milieudoelstellingen van de organisatie te realiseren. Hierbij wordt stilgestaan bij het plannen en uitvoeren van het geformuleerde milieubeleid, de mate van doeltreffendheid hiervan en het vermogen om continu te verbeteren. Het organogram geeft inzicht in de structuur en functies binnen OSP Zakelijke Horeca. Het procesmodel is een grafische weergave van alle belangrijke welke zorgdragen dat de milieuprestaties van OSP Zakelijke Horeca verbeteren. De overlegstructuur beschrijft de interne communicatie van onder andere milieubeleid, milieudoelstellingen en resultaten en de externe communicatie met belanghebbenden en bevoegd gezag. OSP Zakelijke Horeca heeft sinds 2001 een reputatie opgebouwd als kwaliteits-cateraar met opvallende en verrassende positieve bijdrage te leveren aan het milieu en de maatschappij. Horeca. OSP Zakelijke Horeca vindt het belangrijk om een ideeën. Vanuit de hoofdvestiging in Hoofddorp wordt gewerkt Daarom is het essentieel dat de activiteiten van OSP Zakelijke aan een gecontroleerde groei, die gerealiseerd wordt zonder Horeca op een milieuverantwoorde wijze worden uitgevoerd. concessies te doen aan kwaliteit, door selectief te zijn bij het Door het aanbieden van biologische producten, het inkopen bij aangaan van verbintenissen en door binnen operationele regio s leveranciers die duurzaam ondernemen, het reduceren van te werken. energie, het juist scheiden van afval en het terugdringen van de CO2 uitstoot, wordt de belasting van het milieu geminimaliseerd en de kwaliteit van het leefmilieu en de werkomgeving De strategie is helder; OSP Zakelijke Horeca wil niet de grootste, maar de beste cateraar van Nederland zijn. Deze positief beïnvloed. strategie wordt vertaald in een duidelijke koers, waarin beheerste groei centraal staat. Daarnaast staan duurzaam ondernemen Om dit te kunnen realiseren heeft OSP Zakelijke Horeca een en biologische producten hoog op de agenda van OSP Zakelijke milieumanagementsysteem opgezet, waarin alle kritische momenten op het gebied van milieu zijn geborgd. Met behulp van dit managementsysteem stelt OSP Zakelijke Horeca alles in het werk om te voldoen aan de geldende regel- en wetgeving en andere eisen ten aanzien van milieu en aan de eisen van de NEN-EN-ISO 14001:2004 norm. De werking van dit managementsysteem wordt hiermee ook door onafhankelijke partijen geverifieerd en bevestigd. In het managementsysteem is ook gekeken naar de aspecten van maatschappelijk verantwoord ondernemen en zijn aspecten opgenomen als diversiteit, ontwikkeling medewerkers, gezondheid, welzijn en veiligheid, de bijdrage aan maatschappelijke doelen en duurzaam inkopen. Toepassingsgebied voor het managementsysteem is alle activiteiten op het gebied van bedrijfscatering. Het managementsysteem van OSP Zakelijke Horeca stelt zeker dat er zo min mogelijke belasting van het milieu plaatsvindt en negatieve effecten op het milieu worden beperkt. Een belangrijk aspect van het managementsysteem is dat op een systematische wijze continu wordt gestreefd naar verbeteringen op het gebied van milieu. Deze verbeteringen kunnen worden geïnitieerd door het implementeren van een goede interne overlegstructuur, periodieke interne audits en een jaarlijkse beoordeling van het managementsysteem waarbij rekening wordt gehouden met veranderingen in de wet- en regelgeving. De directie van OSP Zakelijke Horeca is verantwoordelijk voor de opzet en implementatie van het managementsysteem. Eenmaal per jaar formuleert de directie een aantal doelstellingen, die zich richten op de continuïteit van de organisatie, preventie van milieubelasting en maatschappelijke betrokkenheid. De uitkomsten van de jaarlijkse Management Review en de jaarlijkse evaluatie van het milieuaspecten-register worden hierbij gebruikt. Deze doelstellingen worden uitgewerkt, opgevolgd en waar nodig bijgesteld. Bij het vaststellen van de doelstellingen wordt rekening gehouden met wet- en regelgeving, de belangrijke milieuaspecten, andere eisen inzake milieu indien van toepassing, de technologische opties, de klantgerichtheid, de financiële, operationele en zakelijke behoeften en de visie van belanghebbende partijen. De doelstellingen worden zoveel mogelijk SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdsgebonden) geformuleerd. Daarnaast neemt de directie alle mogelijke maatregelen om het beleid uit te voeren en ervoor te zorgen dat dit beleid door alle medewerkers (vast en tijdelijk) wordt begrepen, onderschreven en uitgedragen. De opvolging van de realisatie van de doelstellingen wordt eens per kwartaal besproken in het directieoverleg. De status wordt geregistreerd in de notulen en in het milieuprogramma van OSP Zakelijke Horeca. Iedere medewerker draagt de verantwoordelijkheid voor het nakomen van alle afspraken die zijn vastgelegd in het managementsysteem. De operationeel directeur treedt op als directievertegenwoordiger. Het beheer en onderhoud van het managementsysteem is gedelegeerd aan de milieucoördinator en hij draagt zorg voor de interne audits en de rapportage aan de directievertegenwoordiger. OSP Zakelijke Horeca stelt het beleid graag beschikbaar aan externe partijen. OSP Zakelijke Horeca, Evert Kersten, Algemeen directeur Monique Marchant, Adjunct directeur Marcel Gerritse, Commercieel directeur Ellen Smit, Financieel directeur Mark Oostrom, Operationeel directeur 1.2 Organisatiestructuur De directie van OSP Zakelijke Horeca bestaat uit een algemeen directeur, adjunct directeur, commercieel directeur, financieel directeur en een operationeel directeur. Uiteraard heeft ieder directielid zijn/haar specialisme en werkterrein en zijn er overlappende aandachtsgebieden die in een directiemeeting worden besproken. De directie is tevens verantwoordelijk voor het managen van de algemene stafzaken. De werkzaamheden zijn breed en veelomvattend. Het personeel- en begeleidingstraject bij o.a. ziekte is ondergebracht bij een arbodienst. De operationele managers ontvangen leiding van de operationeel directeur en zijn verantwoordelijk voor de operationele en financiële aansturing van de accountmanagers. Naast de aansturing van medewerkers is het beheren van locaties één 4 5

4 Algemeen Directeur Management Planning & Ondersteuning Operationeel Directeur Managers Operations QSN (Extern ISO) Commercieel Directeur Senior Salesmanager Sales binnendienst/ telesales Financieel Directeur Manager Finance Administratief medewerkers Adjunct Directeur Personeels functionaris Het rapporteren van de prestaties van het milieumanagementsysteem aan de directie. Het doen van aanbevelingen voor verbetering binnen het milieumanagementsysteem. Kwalificaties: HBO-niveau of vergelijke ervaring. Training Normkennis ISO 14001:2004. Training interne auditor Daarnaast zijn alle functies van OSP Zakelijke Horeca verantwoordelijk voor de milieuactiviteiten van toepassing op hun functie met als doel het verminderen van de milieubelasting van OSP Zakelijke Horeca. De geldende milieuactiviteiten zijn beschreven in het milieuprogramma en huisregels. Milieutaken / aandachtspunten bij functies op het hoofdkantoor: Directeur Beheert het wagenpark en streeft ernaar zoveel mogelijk duurzame auto s daarin op te nemen. Inkoop Zorgt bij de selectie van leveranciers en producten zoveel mogelijk voor duurzame en/ of biologische keuzes. Is verantwoordelijk voor het beoordelingstraject door OSP van leveranciers. Bepaalt aan de hand van leveranciersrapportages welk aandeel duurzame/ biologische producten uitmaken op het totaal van de door OSP verkochte producten. Adjunct directeur Aanspreekpunt voor de ISO certificering. Vastlegging en bijhouden, samen met de milieu-coordinator van alle ISO gerelateerde zaken. BHV-er Zorgt voor een veilige werkomgeving, ook op het gebied van materialen als blusmiddelen, noodverlichting e.d. Uitwerken van het bedrijfsnoodplan. Organiseert en stuurt ontruimingsoefeningen aan. Planner Streeft ernaar de reisafstanden van in te zetten (regio)personeel en uitzendkrachten zo kort mogelijk te houden. Event planning Selecteert bij voorkeur leveranciers (van bijv. inhuurmaterialen) uit de omgeving van de plek waar het evenement plaats vindt. Accountmanagers Controllers 1.3 Procesmodel van de belangrijkste kerntaken van deze functie. De operationeel managers worden terzijde gestaan door een medewerker operationele ondersteuning. Zij verzorgt secretariële/ administratieve ondersteuning richting operationeel management. De planning van flexibele personele inzet wordt geregeld door de operationeel manager. Het sales team ontvangt leiding van de commercieel directeur en bestaat verder uit 1 senior salesmanager en 1 sales representative die verantwoordelijk is voor de cold calls en de mailingcampagne bewaakt en stimuleert. De financieel manager ontvangt leiding van de financieel directeur en is verantwoordelijk voor de gehele administratie (crediteuren en debiteuren) van OSP, waarbij de boekhouding de meeste aandacht en tijd vergt. De financieel manager coördineert de betalingen en is tevens verantwoordelijk voor de facturering. Daarnaast levert hij managementinformatie aan ten behoeve van de aansturing van de cateringlocaties. De financieel manager wordt ter zijde gestaan door administratief medewerkers, financial controllers alsmede de salarisadministratie. De adjunct directeur is onder andere verantwoordelijk voor het personeelsbeleid. Zij stuurt direct de personeelsfunctionaris aan. Tevens beheert de adjunct directeur contracten en is ondermeer verantwoordelijk voor marketing en communicatie. De adjunct directeur is tevens aangewezen als directievertegenwoordiger / milieucoördinator. Zij is eindverantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van het managementsysteem. Een deel van deze taken is gedelegeerd aan een externe partij (die dan als milieucoördinator fungeert). De directievertegenwoordiger / milieucoördinator heeft de volgende taken en verantwoordelijkheden: Het opzetten, implementeren en onderhouden van het milieumanagementsysteem. Het planmatig uitvoeren van activiteiten om aantoonbaar te werken aan verbetering en het certificaat te kunnen blijven behouden. Het uitvoeren van interne audits. Het voorbereiden van de management review. Het opvolgen van bevindingen vanuit de interne en externe audits en het management review. Het periodiek actualiseren van de documentatie. continue verbetering communicatie verwachtingen Beleid Organisatiestructuur Verantwoordelijkheden & bevoegdheden Doelstellingen Overlegstructuren Functioneringsgesprekken acquisitie en verkoop afsluiten contracten ondersteunende Selecteren leveranciers Selecteren en opleiden van medewerkers uitvoeren dienstverlening vaststellen en opvolgen beleid communicatie resultaten Rapportages Controlles Metingen Evaluaties Notulen overleg Management review evalueren tevredenheid dienstverlening facturatie beheersings Afhandelen van ongevallen, milieu- incidenten en noodsituaties Inventarisatie en prioriteitstelling milieuaspecten Uitvoering en afhandeling audits Beheren van documenten en data Afwijkingen, corrigerende en preventieve maatregelen 6 7

5 1.4 Continu verbeteren Management doel van het proces Het doel van dit proces is het periodiek beoordelen van het managementsysteem van OSP Zakelijke Horeca teneinde zeker te stellen dat het systeem voldoende aansluit bij de organisatie en doeltreffend is. De beoordeling moet leiden tot de juiste maatregelen met betrekking tot verbetering van de doeltreffendheid van het managementsysteem en bijbehorende, verbetering van de dienstverlening en producten en de behoefte aan middelen procedure Management review De directie en milieucoördinator komen minimaal één keer per jaar samen, op een vooraf vastgelegd tijdstip, voor het beoordelen van de werking van het managementsysteem, waaronder de voortgang van de doelstellingen. Deze beoordeling wordt de management review genoemd Verzamelen van gegevens De milieucoördinator bereidt het overleg gedeeltelijk voor; dat wil zeggen hij verzamelt en analyseert de volgende rapportages: Realisatie van het milieubeleid en doelstellingen Status van milieuaspectenregister Milieuprestaties Communicatie van externe partijen Klachten Interne en externe audits Leveranciersbeoordelingen Milieu-incidenten en noodsituaties; Beoordeling op naleving wettelijke eisen Veranderingen in wet- en regelgeving Veranderingen van invloed op het milieumanagementsysteem Status preventieve en corrigerende maatregelen Alle rapportages worden samengevoegd tot een verslag. De milieucoördinator voorziet het verslag tevens van de actiepunten vanuit de voorgaande management review, een overzicht met veranderingen die van invloed kunnen zijn op het managementsysteem en de aanbevelingen ter verbetering Beoordeling van het managementsysteem De directie en milieucoördinator beoordelen op basis van bovengenoemde rapportages de werking van het managementsysteem en het al dan niet behalen van de gestelde doelen. Zij bepalen de oorzaken van het niet realiseren van gestelde doelen en stellen vast of er structurele corrigerende of preventieve maatregelen moeten worden getroffen. De resultaten worden tevens gebruikt voor het vaststellen van het beleid en de doelstellingen voor het komende jaar Verslaglegging Van deze bijeenkomst wordt een verslag gemaakt. Onderdeel van het verslag is een opsomming van de corrigerende en preventieve maatregelen die genomen moeten worden. De opvolging van de corrigerende en preventieve maatregelen wordt tijdens het directieoverleg besproken PROCESBEWAKING Aan de hand van het verslag van de management review kan aangetoond worden of het managementsysteem nog actueel is en of er preventieve of corrigerende maatregelen zijn genomen. Het verslag van de management review wordt door de milieucoördinator drie jaar bewaard. 1.5 Overlegstructuur DOEL VAN HET PROCES Deze procedure heeft tot doel de communicatie tussen de medewerkers van OSP Zakelijke Horeca en tussen OSP Zakelijke Horeca en externe belanghebbende partijen te waarborgen teneinde een optimale gegevensoverdracht en afstemming van activiteiten te bewerkstelligen INTERNE COMMUNICATIE- STRUCTUUR Directieoverleg Frequentie Deelnemers Doel Verslaglegging 2 keer per maand Algemeen directeur, adjunct directeur, financieel directeur, commercieel directeur en operationeel directeur Bespreken beleid, doelstellingen en strategie Adjunct Directeur Operationeel overleg Overlegstructuur binnen de operatie is vastgelegd in communicatiematrix operatie OSP Def Financieel overleg Frequentie 1 keer per maand Deelnemers Accountmanagers en controllers Doel Bespreken financiële zaken Verslaglegging Accountmanager Managers meeting Frequentie 1 keer per 3 of 6 maanden Deelnemers Account- en vestigingsmanagers Doel Bespreken financiële en operationele zaken (inclusief milieuzaken) Verslaglegging Manager operations Sales meeting Frequentie 1 keer per 2 weken Deelnemers Sales binnen- en buitendienst Doel Bespreken salesactiviteiten Verslaglegging Sales binnendienst management review Frequentie 1 keer per jaar Deelnemers Directie, milieucoördinator en controller ICT Doel Nagaan in hoeverre het beleid en doelstellingen zijn gerealiseerd en welke structurele verbeteringen zouden kunnen worden opgepakt in het kader van milieu, duurzaamheid en continuïteit. Agenda Bespreking van de volgende onderwerpen: Actiepunten vorige directiebeoordeling Verzamelde rapportages conform procedure 1.5 Veranderingen van invloed op managementsysteem (wetgeving, markt) Corrigerende en preventieve maatregelen Wijzigingen in het management systeem Rondvraag Verslaglegging Door de controller ICT wordt een verslag opgesteld EXTERNE COMMUNICATIE- STRUCTUUR Communicatie bevoegd gezag Communicatie met bevoegd gezag verloopt via de milieucoördinator betreffende het activiteitenbesluit voor OSP Zakelijke Horeca. Mocht er na beoordeling van het activiteitenbesluit een melding gedaan moeten worden aan het bevoegd gezag dan is de milieucoördinator hiervoor verantwoordelijk. Communicatie met lokaal bevoegd gezag verloopt via de operatie en opdrachtgever. In overleg met de opdrachtgever kan de operatie contact opnemen met het lokaal bevoegd gezag betreffende milieuaangelegenheden Communicatie met belanghebbenden Communicatie (inclusief klachten en/of incidenten) met belanghebbenden zoals klanten, omgeving, branche organisaties en media verloopt via de Directie en eventueel aangewezen woordvoerder. Klachten en incidenten worden schriftelijk afgehandeld door de milieucoördinator in samenspraak met de directie. De huidige communicatie verloopt via internet en nieuwsbrieven. Daarnaast is het beleid beschikbaar voor externe partijen, mocht erom gevraagd worden. Bij communicatie over milieu en ISO overlegt de milieucoördinator met de directie over de mogelijkheden en wordt een communicatieplan opgezet PROCESBEWAKING De directie is er verantwoordelijk voor dat de overleggen uitgevoerd worden volgens planning. Verslagen worden tenminste centraal op het hoofdkantoor bewaard door verslaglegger. Alle relevante ontvangen en verstuurde communicatie m.b.t. de externe partijen wordt tenminste bewaard door de milieucoördinator OSP viert haar 1e lustrum en verliest ook haar eerste grote klant (Holland Media Groep). Inmiddels is de naamsbekendheid van OSP gevestigd en wordt OSP regelmatig gevraagd door adviesbureaus om mee te doen aan grote tendertrajecten. 8 9

6 1.6 Referentiematrix iso 14001:2004 Management 4 MILIEUMANAGEMENTSYSTEEM 4.1 Milieumanagementsysteemeisen: Is er een milieumanagementsysteem ingericht, gedocumenteerd, geïmplementeerd, onderhouden en wat continu verbeterd wordt? Is het toepassingsgebied gedefinieerd en gedocumenteerd? 4.2 Milieubeleid: D 4.2 Heeft de directie het milieubeleid van de organisatie gedefinieerd en bewerkstelligt zij dat: De zijn vastgesteld en opgenomen in het Green Book. Het toepassingsgebied is vermeld in procedure 1.1 Beleid. Procedure 1.7 Referentiematrix heeft inzicht in de invulling van de desbetreffende normparagrafen van ISO Het milieubeleid is opgenomen in procedure 1.1 Beleid a De milieuaspecten te identificeren van haar activiteiten, producten en diensten binnen het gedefinieerde toepassingsgebied van het milieumanagementsysteem; b Te bepalen welke aspecten belangrijke effecten hebben of kunnen hebben voor het milieu Heeft de organisatie een procedure vastgesteld, geïmplementeerd en wordt deze bijgehouden om: a De van toepassing zijnde wettelijke eisen en andere eisen die de organisatie onderschrijft en die betrekking hebben op de milieuaspecten van de organisatie, te identificeren en daar toegang toe te hebben; De procedure omtrent het identificeren van effecten op het milieu is beschreven in 4.2 Inventarisatie en significantiebepaling milieuaspecten. De procedure omtrent het identificeren van eisen en wetgeving betreffende milieu zijn beschreven in 4.4 Beheren van documenten en data en 4.2 Inventarisatie en significantiebepaling milieuaspecten. De procedure omtrent het identificeren van eisen en wetgeving betreffende milieu zijn beschreven in 4.4 Beheren van documenten en data en 4.2 Inventarisatie en significantiebepaling milieuaspecten. 4.2.a 4.2.b Het geschikt is voor de aard, omvang en milieueffecten van haar activiteiten, producten en diensten; Het een verbintenis bevat tot continue verbetering en het verkomen van milieuvervuiling; Het milieubeleid is opgenomen in procedure 1.1 Beleid Het milieubeleid is opgenomen in procedure 1.1 Beleid b Vast te stellen hoe deze eisen van toepassing zijn op haar milieuaspecten. De procedure omtrent het identificeren van eisen en wetgeving betreffende milieu zijn beschreven in 4.4 Beheren van documenten en data en 4.2 Inventarisatie en significantiebepaling milieuaspecten. 4.2.c Het een verbintenis bevat om te voldoen aan de van toepassing zijnde wettelijke eisen en andere eisen die de organisatie onderschrijft en die betrekking hebben op de milieuaspecten van de organisatie; 4.2.d Het een kader biedt om milieudoelstellingen en taakstellingen vast te stellen en te beoordelen; 4.2.e Het wordt gedocumenteerd, geïmplementeerd en bijgehouden; 4.2.f Het kenbaar wordt gemaakt aan alle personen die voor of namens de organisatie werkzaam zijn; 4.2.g Het beschikbaar is voor het publiek. 4.3 Milieubeleid: D Heeft de organisatie een procedure vastgesteld, geïmplementeerd en wordt deze bijgehouden om: Het milieubeleid is opgenomen in procedure 1.1 Beleid. Het milieubeleid is opgenomen in procedure 1.1 Beleid. Het milieubeleid is opgenomen in procedure 1.1 Beleid Het milieubeleid is opgenomen in procedure 1.1 Beleid. De procedure omtrent het identificeren van effecten op het milieu is beschreven in 4.2 Inventarisatie en significantiebepaling milieuaspecten. De procedure omtrent het identificeren van effecten op het milieu is beschreven in 4.2 Inventarisatie en significantiebepaling milieuaspecten. D De organisatie moet gedocumenteerde milieudoelstellingen en taakstellingen vaststellen, implementeren en bijhouden voor alle relevante functies binnen de organisatie. Daarnaast moet de organisatie een programma vaststellen, implementeren en bijhouden om haar doel- en taakstellingen te halen, waarbij het programma moet omvatten: 4.3.3a Toewijzing van de verantwoordelijkheden voor het halen van doel- en taakstellingen voor de relevante functies en niveaus binnen de organisatie; 4.3.3b De middelen waarmee en het tijdsbestek waarin deze doel- en taakstellingen moeten worden gehaald. 4.4 Implementatie en uitvoering: D Heeft de organisatie, mede op het gebied van milieu, de taakverdeling, verantwoordelijkheden en bevoegdheden gedefinieerd, gedocumenteerd en kenbaar gemaakt binnen de organisatie? Is er een directievertegenwoordiger benoemd die: Opgenomen in 4.2 Inventarisatie en significantiebepaling milieuaspecten en het milieu-aspectenregister Opgenomen in 4.2 Inventarisatie en significantiebepaling milieuaspecten en het milieu-aspectenregister. In de procedures 1.2 Organisatiestructuur en 1.5 Overlegstructuur zijn de verantwoordelijkheden en bevoegdheden vastgelegd. Daarnaast worden specifieke verantwoordelijkheden en bevoegdheden beschreven in de beschikbare procedures. In 1.1 Beleid is de directievertegenwoordiger benoemd

7 Management a b Bewerkstelligt dat het milieumanagementsysteem wordt ingericht, geïmplementeerd en onderhouden overeenkomstig de eisen van de norm; De prestaties van het milieumanagementsysteem ter beoordeling aan de directie rapporteert en aanbevelingen doet ter verbetering? In 1.1 Beleid is de directievertegenwoordiger benoemd. In 1.1 Beleid is de directievertegenwoordiger benoemd. Dit besluit moet gedocumenteerd zijn. Indien de organisatie extern zal communiceren, moet de methode voor externe communicatie worden vastgesteld en geïmplementeerd Het gedocumenteerde milieumanagementsysteem moet bestaan uit: Het milieumanagementsysteem is gedocumenteerd in het Green Book. R De organisatie moet bewerkstellingen dat eenieder die werkzaamheden voor of namens de organisatie uitvoert, die milieueffecten kunnen veroorzaken, bekwaam is op basis van geschikte opleiding, training of ervaring en moet daarbij behorende registraties van bewaren. De organisatie voorziet in trainingsbehoefte en bewaart de daarbij behorende registraties. Heeft de organisatie een procedure vastgesteld, geïmplementeerd en wordt deze bijgehouden om personen die voor of namens haar werken bewust te maken van: In procedure 3.2 Selecteren en opleiden van medewerkers is de aantoonbaarheid van de benodigde kwalificaties geregeld a b c Het milieubeleid, de milieudoelstellingen en taakstellingen; Een omschrijving van het toepassingsgebied van het milieumanagementsysteem; Een omschrijving van de hoofdonderdelen van het milieumanagementsysteem en de interacties daartussen en verwijzingen naar ermee samenhangende documenten; Het milieubeleid is beschreven in procedure 1.1 Beleid Beheersmaatregelen en significantiebepaling en doelstellingen t.a.v. milieu, staan tevens vermeld in het milieuaspectenregister van OSP. Het toepassingsgebied is beschreven in procedure 1.1 Beleid. De volgorde en interacties van de zijn opgenomen in procedure 1.3 Procesmodel a b c d Het belang van naleving van het milieubeleid en de procedures en van de eisen van het milieumanagementsysteem; De belangrijkste milieuaspecten en hieraan gerelateerde feitelijke of mogelijke effecten, die samenhangen met hun werk en de milieuvoordelen van verbeterde persoonlijke prestaties; Hun taken en verantwoordelijkheden bij het voldoen aan de eisen van het milieumanagementsysteem; De mogelijke gevolgen indien van gespecificeerde procedures wordt afgeweken. In is de aantoonbaarheid van de benodigde kwalificaties geregeld en wordt besproken tijdens introductie In is de aantoonbaarheid van de benodigde kwalificaties geregeld en wordt besproken tijdens introductie In is de aantoonbaarheid van de benodigde kwalificaties geregeld en wordt besproken tijdens introductie. In is de aantoonbaarheid van de benodigde kwalificaties geregeld en wordt besproken tijdens introductie d Documenten, met inbegrip van registraties, die deze norm vereisen; e Documenten, met inbegrip van registraties, waarvan de organisatie heeft vastgesteld dat deze nodig zijn om een doeltreffende planning, uitvoering en beheersing van te bewerkstelligen Is er een gedocumenteerde procedure gericht op de beheersing van de documentatie? a Goedkeuring documenten op geschiktheid voor uitgifte b Beoordelen, actualiseren en opnieuw goedkeuren van documenten Heeft de organisatie een procedure vastgesteld, geïmplementeerd en wordt deze bijgehouden voor: In procedure 1.5 Overlegstructuur wordt de in- en externe communicatie besproken c Identificatie van veranderingen en revisiestatus van documenten a Interne communicatie tussen de verschillende functies en niveaus binnen de organisatie; In procedure 1.5 Overlegstructuur wordt de in- en externe communicatie besproken d Beschikbaarheid van relevante versies op werkplekken b Het ontvangen, documenteren en reageren op relevante communicatie van externe belanghebbenden. In procedure 1.5 Overlegstructuur wordt de in- en externe communicatie besproken e Documenten leesbaar en makkelijk herkenbaar zijn D De organisatie moet besluiten of zij extern wil communiceren over haar belangrijke milieuaspecten. In procedure 1.5 Overlegstructuur wordt de in- en externe communicatie besproken f Documenten van externe oorsprong herkenbaar zijn en worden beheerst 12 13

8 Management g Onbedoeld gebruik van vervallen documenten voorkomen R De organisatie moet de naleving beoordelen van andere eisen die zij onderschrijft. In procedure 1.4 Continu verbeteren is het beoordelen van de eisen beschreven De organisatie moet de werkzaamheden identificeren en plannen die samenhangen met de geïdentificeerde belangrijke milieuaspecten om te bewerkstelligen dat deze werkzaamheden onder gespecificeerde omstandigheden worden uitgevoerd, door: Opgenomen in de documentatie op vestigingen en huisregels voor het hoofdkantoor (formulieren). Beheersmaatregelen en significantiebepaling en doelstellingen t.a.v. milieu, staan vermeld in het milieuaspectenregister van OSP Heeft de organisatie een procedure vastgesteld, geïmplementeerd en wordt deze bijgehouden voor het omgaan met feitelijke en mogelijke afwijkingen en voor het nemen van corrigerende en preventieve maatregelen, waarbij eisen zijn gedefinieerd voor: In procedure 4.5 Afwijkingen, corrigerende en preventieve maatregelen staat beschreven hoe er omgegaan dient te worden met corrigerende maatregelen a b c Het vaststellen, implementeren en bijhouden van gedocumenteerde procedures om situaties te beheersen waar het ontbreken van procedures kan leiden tot afwijkingen van het milieubeleid, de milieudoelstellingen en taakstellingen; Het bepalen van de uitvoeringscriteria in de procedures; Het vaststellen, implementeren en bijhouden van procedures met betrekking tot de geïdentificeerde milieuaspecten van goederen en diensten die door de organisatie worden gebruikt, en het bekend maken van de voor hen van toepassing zijnde procedures en eisen aan leveranciers, met inbegrip van aannemers van werk. Beheersmaatregelen en significantiebepaling en doelstellingen t.a.v. milieu, staan vermeld in het milieuaspectenregister van OSP. Beheersmaatregelen en significantiebepaling en doelstellingen t.a.v. milieu, staan vermeld in het milieuaspectenregister van OSP. Beheersmaatregelen en significantiebepaling en doelstellingen t.a.v. milieu, staan vermeld in het milieuaspectenregister van OSP a Het identificeren en corrigeren van afwijkingen en het nemen van maatregelen om milieueffecten ervan tegen te gaan; b Het onderzoeken van afwijkingen, het vaststellen van oorzaken en het nemen van maatregelen om herhaling te voorkomen; c Het beoordelen van de noodzaak om afwijkingen te voorkomen en het implementeren van geschikte maatregelen om te voorkomen dat de afwijkingen zullen optreden; R d Het registreren van de resultaten van corrigerende en preventieve maatregelen die zijn genomen; In procedure 4.5 Afwijkingen, corrigerende en preventieve maatregelen staat beschreven hoe er omgegaan dient te worden met corrigerende maatregelen. In procedure 4.5 Afwijkingen,corrigerende en preventieve maatregelen staat beschreven hoe er omgegaan dient te worden met corrigerende maatregelen. In procedure 4.5 Afwijkingen, corrigerende en preventieve maatregelen staat beschreven hoe er omgegaan dient te worden met corrigerende maatregelen. In procedure 4.5 afwijkingen, corrigerende en preventieve maatregelen staat beschreven hoe er omgegaan dient te worden met corrigerende maatregelen Is er een procedure bijna ongevallen, ongevallen en calamiteiten waarin het milieueffect is meegenomen? In procedure 4.1 Afhandelen van ongevallen, milieu-incidenten en noodsituaties wordt het milieueffect van (bijna) ongevallen en calamiteiten beschreven e Het beoordelen van doelmatigheid van corrigerende en preventieve maatregelen die zijn genomen. In procedure 4.5 Afwijkingen, corrigerende en preventieve maatregelen staat beschreven hoe er omgegaan dient te worden met corrigerende maatregelen. 4.5 Controles: Zijn er procedures vastgelegd voor het monitoren en meten van werkzaamheden welke een belangrijk effect hebben op het milieu? Is bepaald welke bewakings- en meetapparatuur nodig zijn om de benodigde metingen uit te voeren en worden deze regelmatig gekalibreerd en onderhouden? De beheersingsmethode is beschreven in 4.2 Inventarisatie en significantiebepaling milieuaspecten. D Is er een gedocumenteerde procedure gericht op de beheersing van registraties? De registraties moeten leesbaar, herkenbaar en terugvindbaar zijn. R Is er een procedure gericht op het plannen, uitvoeren en opvolgen van de milieumanagementsysteem audits? Is er een programma vastgelegd voor deze audits? 4.6 Directieverantwoordelijkheid: De omgang met kwaliteitsregistraties is geregeld in procedure 4.4 Beheren van documenten en data. In procedure 4.3 Uitvoering en afhandeling audits staat beschreven hoe er omgegaan dient te worden met audits. R De organisatie moet overeenkomstig haar verbintenis tot naleving procedures vaststellen, implementeren en bijhouden om de naleving van de van toepassing zijnde wettelijke eisen periodiek te beoordelen. In procedure 1.4 Continu verbeteren is het beoordelen van de eisen beschreven. 4.6 Wordt het managementsysteem regelmatig beoordeeld (directiebeoordeling)? Input moet bestaan uit: 14 15

9 4.6.a Resultaten van interne audits en beoordelingen van naleving van wettelijke en andere eisen die de organisatie onderschrijft; 4.6.b 4.6.c 4.6.d 4.6.e 4.6.f 4.6.g 4.6.h Communicatie met externe belanghebbenden, met inbegrip van klachten; De milieuprestaties van de organisatie; zie procedure 1.4 Continu verbeteren en 1.5 De mate waarin doel- en taakstellingen zijn gerealiseerd; Status van corrigerende en preventieve maatregelen; Follow up van acties uit eerdere directiebeoordelingen; Veranderende omstandigheden, met inbegrip van ontwikkelingen in wettelijke en andere eisen die betrekking hebben op de milieuaspecten van de organisatie; Aanbevelingen ter verbetering De teller qua opdrachtgevers staat nu op 20. Een gecontroleerde groei dat door een kleine groep gemotiveerde medewerkers wordt aangestuurd zorgt ervoor dat onze opdrachtgevers de aandacht krijgen die ze verdienen. Met 8 mensen op het hoofdkantoor en 100 werknemers op de werkvloer begint het op een echt bedrijf te lijken OSP overschrijdt omzet. Veel van onze opdrachtgevers komen via positieve lip-service bij OSP terecht. Met La Place wordt een exclusiviteitcontract voor 10 jaar aangegaan. OSP staat in eens groot op de kaart en mag nu op de markt van de bedrijfsrestaurants maar ook op universiteiten en in de zorg met La Place concepten het verschil maken. Operationele Processen Operationele De output moet alle besluiten en maatregelen omvatten met betrekking tot mogelijke veranderingen van het milieubeleid, met doelstellingen, taakstellingen en andere onderdelen van het milieumanagementsysteem. D: Moet gedocumenteerd zijn. R: Registraties moeten aantoonbaar zijn. Operationele die impact hebben op het milieu, zijn beschreven in het locatiehandboek inclusief milieurichtlijnen, met als doel het op de juiste wijze leveren van producten of het realiseren van diensten door OSP Zakelijke Horeca. De impact op het milieu van deze activiteiten zijn in het milieuaspectenregister benoemd. Hierin zijn tevens bijbehorende beheersmaatregelen en/of milieudoelstellingen opgenomen. Beheersmaatregelen kunnen beschreven zijn in instructies en/of formulieren en zijn als bijlage bij het Green book toegevoegd

10 3 Ondersteunende Processen De ondersteunende beschrijven de die betrekking hebben op ondersteunende activiteiten die van belang zijn voor de beheersing van het milieumanagementsysteem en het verbeteren van de milieuprestaties. Het betreft hier de selectie en de beoordeling van leveranciers en het opleiden van medewerkers. 3.1 Selecteren en beoordelen van leveranciers DOEL VAN HET PROCES PROCEDURE Doel van dit proces is het selecteren en beoordelen van leveranciers waarmee afspraken zijn Het hoofdkantoor selecteert leveranciers van Selectie leverancier van voedingsmiddelen gemaakt, teneinde de kwantiteit, kwaliteit, veiligheid en milieuvriendelijkheid van ingekochte regionaal of lokaal niveau en verklaren dat zij de voedingsmiddelen die structureel leveren op landelijk, producten en diensten zeker te stellen. Hiervoor veiligheid van hun producten garanderen. wordt onder andere gekeken naar het milieubewustzijn van de leveranciers. Dit proces geldt voor Selectie leverancier door het hoofdkantoor de kritische leveranciers die medebepalend zijn Het hoofdkantoor stuurt aan elke potentiële leverancier voor de realisatie van de diensten van OSP inkoopcriteria om kenbaar te maken aan welke eisen een Zakelijke Horeca. Onder een kritische leverancier leverancier van OSP Zakelijke Horeca moet voldoen. wordt verstaan een leverancier van producten en De criteria zijn o.a.: diensten die de continuïteit van het primaire alle geleverde producten dienen te voldoen aan de proces van OSP Zakelijke Horeca in gevaar kan warenwettelijke bepalingen. brengen bij het niet nakomen van de overeengekomen afspraken. eisen voor grondstoffen worden tijdens uitvoer van de risicobepaling kunnen andere vastgesteld. het bedrijfsproces van de leverancier voldoet aan de warenwettelijke eisen en de geldende branchenormen, zoals vastgelegd in bijvoorbeeld hygiënecodes of ontwerpeisen. bij gebreken zal de leverancier volledig aansprakelijk worden gehouden voor de (schadelijke) gevolgen. tijdens opslag en transport van voedingsmiddelen tot aan het moment van levering voldoet de temperatuur aan de warenwettelijke bepalingen. Tevens voert de leverancier hierop regelmatig controle uit waarvan registratie wordt bijgehouden. OSP Zakelijke Horeca behoudt zich het recht voor om producten te weigeren die niet aan de gestelde kwaliteitseisen voldoen. Afwijkingen worden gemeld aan de leverancier en goederen worden meteen retour gegeven of geblokkeerd voor de verkoop. OSP Zakelijke Horeca behoudt zich het recht voor om steekproefsgewijs controle te laten uitvoeren op het voldoen aan de overeengekomen eisen (zonodig m.b.v. een gekwalificeerd laboratorium). Bij afwijking worden de kosten hiervoor doorberekend aan de leverancier. OSP Zakelijke Horeca behoudt zich het recht voor zowel aangekondigde als onaangekondigde (HACCP) audits uit te voeren binnen het bedrijf van de leverancier. De leverancier verleent hieraan alle medewerking en verstrekt hierbij alle relevante procesdocumentatie ter inzage. Naast kwaliteits- en warenwettelijke eisen, dient de leverancier ook te voldoen aan de milieuwetgeving. Gewenste eis van OSP Zakelijke Horeca is dat de leverancier zich bewust is van maatschappelijk en duurzaam ondernemen. De leverancier kan gevraagd worden tot het invullen van de gedragscode MVO van OSP Zakelijke Horeca. Als door OSP aan bepaalde producten aanvullende eisen worden gesteld dan worden deze separaat in de inkoopcriteria opgenomen, welke vervolgens op het hoofdkantoor beschikbaar zijn. De inkoopcriteria dienen te worden ondertekend door OSP Zakelijke Horeca en de leverancier zodat duidelijk is wat partijen hebben afgesproken en eventuele discussies in de toekomst worden vermeden. Daarnaast kan op deze manier aan relevante autoriteiten worden getoond welke randvoorwaarden aan de leveranciers zijn gesteld om zo naleving van de warenwettelijke eisen te waarborgen. Het hoofdkantoor selecteert een leverancier pas nadat is vastgesteld dat: De leverancier zich conformeert aan de inkoopcriteria van OSP Zakelijke Horeca en de aanvullende eisen die zijn gesteld; De leverancier en alle door hem geleverde producten voldoen aan de wettelijke bepalingen en dienaangaande OSP Zakelijke Horeca als afnemer dan ook vrijwaart. De ontvangen proefproducten voldoen aan de gestelde criteria, te weten: kleur, geur, smaak, consistentie en prijs. Daarnaast worden tijdens het operationeel overleg de nieuwe producten geproefd en worden de meningen verzameld. Het product dient door alle deelnemers goedgekeurd te worden, waarbij de smaak van groot belang is Selectie leverancier door de locatie Het hoofdkantoor dient te allen tijde op de hoogte te zijn van alle leveranciers die binnen het bedrijf leveren. Indien een locatie een leverancier rechtstreeks wil selecteren, dan dient dit te worden gemeld aan het hoofdkantoor en moet toestemming worden gevraagd voor het selectieproces. De leverancier die wordt geselecteerd voor incidentele aankopen dient volgens een goedgekeurde hygiënecode te werken. Voordat de producten worden afgenomen moet dit bij de leverancier worden gecontroleerd. Het is uiteraard ook mogelijk dat een leverancier werkt volgens een eigen HACCP systeem. De voorkeur gaat uit naar leveranciers die door onafhankelijke organisaties controles laten uitvoeren op de naleving van de hygiënecode of het eigen HACCP systeem. Dit moet aangetoond kunnen worden door middel van een rapport van een recent uitgevoerde HACCP audit of een geldig HACCP certificaat. Dergelijke rapporten en certificaten geven geen garantie, maar tonen wel aan dat de leverancier waarde hecht aan de voedselveiligheid en tevens bereid is daar de nodige inspanningen voor te verrichten. Kan de leverancier niet aantonen dat hij de nodige maatregelen heeft getroffen in het belang van de voedselveiligheid, dan moet een andere leverancier worden gekozen. Ondersteunende 18 19

11 Alle mutaties moeten worden doorgegeven aan het hoofdkantoor, met vermelding van de reden waarom is besloten bij een bepaald bedrijf geen aankopen meer te doen. Hiermee kan het hoofdkantoor voorkomen dat andere vestigingen ook negatieve ervaringen opdoen bij dezelfde leverancier Selectie leverancier non-foodproducten, werkmaterialen en apparatuur. Bij het inkopen van non-food producten, werkmaterialen en apparatuur moet tijdens het selectieproces worden nagegaan of de producten voldoen aan de warenwettelijke bepalingen. Daarnaast dient de leverancier zich bewust te zijn van maatschappelijk en duurzaam ondernemen, dit betekent ook voldoen aan milieuwetgeving. Indien gewenst door OSP Zakelijke Horeca kan de leverancier gevraagd worden tot het invullen van de gedragscode leveranciers van OSP Zakelijke Horeca Bestellen door de locatie Locaties mogen alleen bestellingen plaatsen bij door het hoofdkantoor geaccordeerde leveranciers. Ter voorkoming van fouten, zorgt het hoofdkantoor ervoor dat de vestigingen en distributeurs continu worden geïnformeerd over geselecteerde producenten en leveranciers. Mutaties moeten dan ook direct worden doorgegeven. Vanuit de locatie dient het hoofdkantoor steeds op de hoogte te worden gebracht van mutaties in de lokaal geselecteerde leveranciers Meten van leveranciersprestaties De prestaties van de leveranciers worden gevolgd door de inkoper. Indien er sprake is van wanprestatie, worden de leveranciers mondeling of schriftelijk op de hoogte gebracht en verzocht om passende maatregelen te nemen Beoordeling van leveranciers Voor elke kritische leverancier wordt éénmalig op een schaal van 1 tot 10 een cijfer gegeven per onderdeel van de inkoopcriteria en wordt op basis van heldere argumentatie een schriftelijke onderbouwing gegeven. Het scoren van een gemiddeld cijfer lager dan 6 betekent uitsluiting. Er bestaat geen 2e kans tot verbetering. Jaarlijks worden de kritische leveranciers beoordeeld op hun milieuprestaties door de inkoper met behulp van het beoordelingsformulier leverancier Milieuprestaties van leveranciers Aan de hand van de diverse leveranciersbeoordelingen wordt door de inkoper jaarlijks een totaalanalyse gemaakt om eventuele trends te kunnen ontdekken en tekortkomingen in de toekomst uit te kunnen sluiten. De totaalanalyse wordt aangeleverd bij de milieucoördinator ten behoeve van de Management Review PROCESBEWAKING Locaties zijn verantwoordelijk voor het melden van negatieve ervaringen met leveranciers aan het hoofdkantoor / inkoper zodat deze de leverancier hierop kan aanspreken. De getekende inkoopcriteria en eventueel gedragscode leveranciers worden bewaard door het hoofdkantoor. Tijdens de Management Review komen de milieuprestaties van leveranciers aan de orde. Van dit overleg wordt verslag gemaakt. 3.2 Opleiden van medewerkers DOEL VAN HET PROCES Het doel van het proces is het selecteren, inwerken en opleiden van medewerkers teneinde te kunnen zekerstellen dat medewerkers voldoende gekwalificeerd zijn voor de uitvoering van werkzaamheden. Daarnaast wordt aangegeven welke kwalificaties geëist worden van medewerkers PROCEDURE Volgen wet- en regelgeving Personeelszaken op het hoofdkantoor is verantwoordelijk voor het volgen van de wet- en regelgeving die betrekking heeft op de werkzaamheden van OSP Zakelijke Horeca. Het betreft de volgende wet- en regelgeving: Arbowetgeving CAO Contractcateringbranche CAO SUCON I CAO SUCON II CAO Horeca Arbeidsrecht Sociale verzekeringen Verzuimwetgeving (Ziektewet, Wet Verbetering Poortwachter) Werven personeel Wanneer op een vestiging behoefte is aan extra personeel, wordt eerst nagevraagd bij de medewerker planning van het hoofdkantoor of er een medewerker van het reserveteam beschikbaar is. Dient er een medewerker aangenomen te worden, dan wordt de accountmanager en het hoofdkantoor geïnformeerd. De accountmanager verzorgt de selectie. Gekeken wordt naar de ervaring, opleiding, motivatie van de potentiële medewerker. De voorkeur voor de selectie van nieuwe medewerkers heeft de regio in de buurt van de vestiging. OSP Zakelijke Horeca streeft ernaar de reistijd en de reiskilometers van het woon-werkverkeer zo laag mogelijk te houden Registreren nieuwe medewerker Na aanname van de medewerker worden de gegevens van de nieuwe werknemer zo spoedig mogelijk door personeelszaken geregistreerd in de personeels- en salarisadministratie. Door personeelszaken wordt de arbeidsovereenkomst opgesteld. Bij aanname worden ook de gevolgde opleidingen en de vakbekwaamheid door OSP Zakelijke Horeca vastgesteld. Tevens wordt nagegaan welke opleidingen met betrekking tot vakkennis gevolgd moeten worden, zoals introductieprogramma STOR code. Deze trainingen worden vervolgens ingepland Inwerkprogramma nieuwe medewerker Alle nieuwe medewerkers (zowel vast als via een uitzendorganisatie) krijgen een inwerkprogramma. In dit programma wordt onder andere aandacht besteed aan eisen op gebied van hygiëne en milieu (huisregels en Green book) Borgen kennis milieuzaken In de huisregels staan alle milieuaandachtspunten waar medewerkers rekening mee dienen te houden tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden. De desbetreffende leidinggevende is ervoor verantwoordelijk dat zijn medewerkers hiervan op de hoogte zijn Controleren naleving / kennis huisregels Twee maal per jaar worden de locaties getoetst op de naleving van de regels ten aanzien van hygiëne. Eén keer per jaar wordt daarbij de naleving van de milieurichtlijnen meegenomen. Eén keer per maand controleert ook de accountmanager op naleving van de milieurichtlijnen. Van beide controlemomenten wordt een rapportage gemaakt en de resultaten worden besproken in de overlegstructuur. Op afwijkingen wordt actie ondernomen Opleidingsbehoeften Opleidingsbehoeften kunnen te allen tijde kenbaar worden gemaakt bij de leidinggevende. In samenspraak met Personeelszaken wordt het verzoek beoordeeld en bij volgen van opleiding dient de opleiding geautoriseerd te worden door de algemeen directeur. Personeelszaken brengt de leidinggevende en de medewerker op de hoogte van het besluit en de opleiding wordt eventueel ingepland. De effectiviteit van de opleiding wordt besproken tijdens eventuele tussentijdse evaluaties Vervanging bij aanwezigheid leidinggevende Alle leidinggevenden zijn verantwoordelijk om in het geval van afwezigheid taken en verantwoordelijkheden over te dragen aan specifieke medewerkers. Daartoe dienen zij hen vooraf te instrueren en te informeren PROCESBEWAKING De accountmanager selecteert nieuwe medewerkers die voldoen aan de gestelde kwalificatie eisen. Personeelszaken is ervoor verantwoordelijk dat alle nieuwe medewerkers een arbeidscontract ontvangen en alle zaken worden geregistreerd in de personeels- en salarisadministratie. Middels diverse controles wordt getoetst of alle medewerkers kennis hebben van de aandachtspunten ten aanzien van milieuaspecten OSP scoort haar eerste grote opdracht met La Place bij een grote speler in de bancaire sector. Nu moeten we voor het eerste onze randstad filosofie en de straal rondom Schiphol loslaten. OSP wordt nu een landelijk actieve cateraar. De recessie slaat hard toe en we moeten alle zeilen bijzetten. De groeit gaat gestaag door maar de marges staan onder grote druk. Ondersteunende 20 21

12 4.1.1 DOEL VAN HET PROCES Beheersings 4 Processen De beheersings beschrijven de die betrekking hebben op de meting, analyse en verbetering van de dienstverlening en het managementsysteem. Het betreft hier het uitvoeren van interne audits, het afhandelen van afwijkingen en het opstellen van corrigerende en / of preventieve maatregelen. 4.1 Afhandelen van ongevallen, milieu-incidenten en noodsituaties Het doel van dit proces is om op uniforme wijze melding van een bedrijfsongeval, milieu-incident en het onderzoek naar de oorzaken daarvan vast te leggen. Daarnaast is het doel van het proces om effectief op te treden in geval van een noodsituatie bij OSP Zakelijke Horeca. Indien nodig zal dit leiden tot het nemen van corrigerende maatregelen, om herhaling van het ongeval of incident zoveel mogelijk te voorkomen. Onder dit proces vallen medewerkers van OSP Zakelijke Horeca en tijdelijk ingehuurd personeel PROCEDURE BEDRIJFSONGEVAL OF MILIEU-INCIDENT Maatregelen treffen en melden ongeval/incident Wanneer het gaat om een ongeval met persoonlijk letsel, moet direct een EHBO-er / bedrijfshulpverlener gewaarschuwd worden. Op locatie gebeurt dat via een melding aan de opdrachtgever die BHV geregeld heeft voor alle pandbewoners. Het hoofdkantoor heeft eigen BHV-ers. De BHV-er neemt direct maatregelen, zoals oproepen arts, transport naar arts/ehbo, oproepen brandweer of andere deskundige diensten, beperken verdere schade en letsel. De vestigingsmanager stelt tevens een (kort) onderzoeksrapport op, wat bij het meldingsformulier wordt gearchiveerd. Het meldingsformulier wordt naar het hoofdkantoor verstuurd en bij verzuimreductie ingediend. Indien het een milieu-incident betreft, zonder persoonlijk letsel, neemt de betrokken medewerker direct zelf maatregelen om de schade te herstellen of te beperken. Tevens dienen de vestigingsmanager en in geval van milieu-incidenten, de milieucoördinator van OSP gewaarschuwd te worden Vastleggen ongeval op een meldingsformulier Nadat de betreffende maatregelen zijn genomen, legt de vestigingmanager of de BHV-er op het hoofdkantoor de omstandigheden tijdens het ongeval en de oorzaken die tot het ongeval hebben geleid, zo nauwkeurig mogelijk vast op het meldingsformulier (bijna) ongeval/incident Melden van onveilige handelingen en / of situaties Iedere medewerker is verplicht bij het constateren van onveilige handelingen en/of situaties, de betrokkene en de accountmanager te waarschuwen en waar mogelijk de benodigde maatregelen te nemen, zodat de kans op een ongeval wordt weggenomen of verkleind. Tevens dient dit gemeld te worden op het meldingsformulier (bijna) ongeval/incident Onderzoek naar de oorzaken van het ontstaan van ongevallen, incidenten en onveilige handelingen/situaties Het onderzoek naar de oorzaken van het ontstaan van ongevallen, incidenten en onveilige handelingen/ situaties wordt uitgevoerd door de accountmanager en op het meldingsformulier (bijna) ongeval/ incident vastgelegd. Het mogelijke milieueffect wordt hierin ook meegenomen. Tevens wordt vermeld welke actie is ondernomen of moet worden ondernomen om herhaling te voorkomen. De manager operations bewaakt de voortgang van de te nemen maatregelen Ongevallen melden bij de Arbeidsinspectie Indien sprake is van de volgende ongevallen, dient OSP Zakelijke Horeca dit te melden aan de Arbeidsinspectie: ongeval met dodelijke afloop; ongeval met ernstig lichamelijk letsel (binnen 24 uur opname ziekenhuis ter observatie of behandeling in ziekenhuis); ongeval met geestelijke schade. Wanneer bij een ongeval schade aan het milieu is toegebracht, zal de regionale milieudienst ingelicht moeten worden. De melding aan de Arbeidsinspectie of milieudienst wordt uitgevoerd door de directie; zo snel mogelijk telefonisch en binnen 24 uur schriftelijk Maken van een analyse van de ongevallen De milieucoördinator maakt jaarlijks een analyse van de ongevallen t.b.v. de management review. De milieucoördinator bewaart alle meldingsformulieren gedurende PROCEDURE NOODSITUATIE Bedrijfsnoodplan Voor het hoofdkantoor van OSP Zakelijke Horeca is een bedrijfsnoodplan opgesteld. Iedere nieuwe medewerker wordt bij indiensttreding op de hoogte gebracht van de van de aanwezigheid en de inhoud van dit bedrijfsnoodplan. Op de vestiging geldt het aanwezige bedrijfsnoodplan van de opdrachtgever. Iedere nieuwe medewerker wordt bij indiensttreding op de hoogte gebracht van de van de aanwezigheid en de inhoud van dit bedrijfsnoodplan Testen van het bedrijfsnoodplan Op het hoofdkantoor wordt volgens vastgestelde frequentie een ontruimingsoefening georganiseerd. Alle medewerkers zijn verplicht om hieraan mee te werken. De BHV organisatie is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de scenario s van het bedrijfsnoodplan. Na elke uitvoering van scenario s van het bedrijfsnoodplan vindt er een evaluatie plaats in het directieoverleg. Op de vestiging dienen de medewerkers van OSP hun medewerking te verlenen aan de oefening van het bedrijfsnoodplan van de opdrachtgever PROCESBEWAKING Iedere medewerker is verantwoordelijk voor het melden van ongevallen, incidenten en onveilige situaties. De analyse van de ongevallen, incidenten en onveilige situaties wordt jaarlijks tijdens de management review besproken waarbij eventuele corrigerende maatregelen afgesproken worden. Iedere medewerker is verantwoordelijk voor het naleven van het bedrijfsnoodplan van OSP Zakelijke Horeca of opdrachtgever. Van elke oefening van de scenario s van het bedrijfsnoodplan van hoofdkantoor OSP vindt een evaluatie plaats welke besproken wordt in het directieoverleg. Beheersings 22 23

13 4.2 Inventarisatie en significantiebepaling milieuaspecten incl. wetgeving 4.3 Uitvoering en afhandeling audits DOEL VAN HET PROCES Het doel van dit proces is het uitvoeren van een inventarisatie en evaluatie van de belangrijke milieuaspecten binnen OSP Zakelijke Horeca met het doel de ongewenste milieueffecten van deze milieuaspecten tot een minimum te beperken. De milieuaspecten vormen de basis voor het bepalen van de milieudoelstellingen PROCEDURE Opstellen milieuaspectenregister De milieuaspectenanalyse wordt uitgevoerd door de milieucoördinator. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het milieuaspectenregister. Gestart wordt met het identificeren van de milieuaspecten en milieueffecten per activiteit. Vervolgens worden de milieuaspecten geselecteerd aan de hand van de significantiebepaling, waardoor OSP Zakelijke Horeca beheersmaatregelen en doelstellingen kan formuleren. Wanneer het milieuaspect significant 6 en hoger scoort dan dient er minimaal een beheersmaatregel opgesteld te worden, wanneer een milieuaspect significant 9 of hoger scoort dan dient een doelstelling bepaald te worden. Een doelstelling of plan ter verbetering mag te allen tijde ook bij een lagere score bepaald worden indien dit voor OSP wenselijk is Inventarisatie wet- en regelgeving en overige eisen Bij het uitvoeren van de milieuaspectenanalyse worden ook de wet- en regelgeving en andere eisen geïnventariseerd die van toepassing zijn. In het milieuaspectenregister is de actuele wet- en regelgeving beschreven. Eventuele acties die naar aanleiding van deze inventarisatie ondernomen moeten worden, worden opgenomen in het milieuprogramma Invullen milieuprogramma Vervolgens wordt per milieuaspect in het milieuaspectenregister aangegeven bij het milieu-programma welke acties uitgevoerd zullen worden. Dit kan bijvoorbeeld zijn het formuleren van een doelstelling, het invoeren van een beheersmaatregel of het bijhouden van een registratie. Tevens is opgenomen wie de actie uitvoert, de realisatie en het eventuele budget. De beheersmaatregelen en milieudoelstellingen worden opgenomen in het milieuprogramma Opvolgen milieuprogramma De directie is verantwoordelijk voor het opvolgen van het milieuprogramma. Tijdens het directieoverleg wordt 1x per kwartaal de voortgang van het milieuprogramma besproken. De status van opvolging wordt door de milieucoördinator geregistreerd in het milieuprogramma. De leidinggevenden bewaken de opvolging van de maatregelen, vermeld in de handboeken en locatiehandboeken. Beoordelen milieuaspectenregister Ieder jaar wordt tijdens de management review het milieuaspectenregister beoordeeld en wordt bepaald of de inventarisatie en significantiebepaling nog actueel zijn. Indien nodig wordt de milieuaspectenanalyse opnieuw uitgevoerd. Criteria hierbij zijn onder andere gewijzigde dienstverlening, werkmethoden en nieuwe technologische mogelijkheden. Actualiteit wet- en regelgeving De milieucoördinator is ervoor verantwoordelijk dat OSP Zakelijke Horeca voldoet aan de laatst geldende milieuwetgeving. Om de actualiteit van de wet- en regelgeving te borgen, wordt periodiek de Monitoring en meting Op verschillende niveaus binnen OSP Zakelijke Horeca worden milieuprestaties gemeten: Op directieniveau wordt de opvolging van de milieudoelstellingen bijgehouden. De opvolging wordt per kwartaal besproken aan de hand van de gegevens aangeleverd door de milieucoördinator. Tijdens interne audits wordt beoordeeld of de beheersmaatregelen benoemd in het milieuaspectenregister opgevolgd worden en dat tekortkomingen worden besproken tijdens de reguliere overlegstructuur. Tevens worden de resultaten van de interne audits gerapporteerd aan de directie. Monitoring en meting vindt ook plaats bij de milieucoördinator op het gebied van energie- gas en waterverbruik (jaarlijks). Daarnaast is de milieucoördinator verantwoordelijk voor het controleren op de registratie van afvalstromen op het hoofdkantoor. Eventuele afwijkingen en/of verbeteringen worden besproken door de milieucoördinator. Minimaal jaarlijks wordt door de milieucoördinator beoordeeld of OSP Zakelijke Horeca nog voldoet aan de geldende wet- en regelgeving, dit wordt opgenomen in de management review. geldende wetgeving gecontroleerd. Hiervoor gebruikt de milieucoördinator o.a. de website Infomil en de website van VROM, daarnaast ontvangt de milieucoördinator de nieuwsbrief van Infomil met de laatste wijzigingen in milieuwetgeving. Indien noodzakelijk worden de wijzigingen opgenomen in het milieuaspecten-register en gecommuniceerd naar de organisatie. De bevindingen worden gebruikt als input voor de management review Voldoen aan wet- en regelgeving Minimaal jaarlijks controleert de milieucoördinator of OSP Zakelijke Horeca nog voldoet aan de geldende wet- en regelgeving en/of overige eisen, vermeld in het milieuaspectenregister. De bevindingen worden door de milieucoördinator verwerkt in het milieuaspectenregister. De status en resultaten van deze controle worden gebruikt als input voor de management review en vastgelegd in het verslag van de management review PROCESBEWAKING De directie is verantwoordelijk voor het opvolgen van het milieuaspectenregister en het milieuprogramma. Tijdens het directieoverleg wordt de voortgang van het milieuprogramma besproken. Hiervan wordt een verslag gemaakt. De milieucoördinator bewaart het milieuaspectenregister en de opvolging van de maatregelen voor een periode van DOEL VAN HET PROCES Het doel van de procedure is het op een onafhankelijke en systematische wijze evalueren en beoordelen van de effectiviteit van het managementsysteem, het bespreken van de resultaten en het nemen van maatregelen ter verbetering. De milieucoördinator is verantwoordelijk voor het (laten) beoordelen van het Green Book tegen de eisen van ISO De interne auditor toetst de praktijk tegen de documenten uit het Green Book en daarin vermelde instructies of formulieren PROCEDURE Planning interne audits De auditor stelt jaarlijks in overleg met de milieucoördinator een planning vast voor het uitvoeren van een interne auditronde. Bij het opstellen van de planning wordt rekening gehouden met het (milieu)belang van de betrokken activiteit en de resultaten van eerdere audits. Indien daartoe aanleiding bestaat kunnen er ook tussentijds audits worden uitgevoerd. De planning stelt in ieder geval zeker dat alle en van toepassing zijnde normparagrafen jaarlijks geaudit worden. Een kopie van de planning wordt naar de milieucoördinator en de directie verstuurd Voorbereiding interne audits De milieucoördinator is eindverantwoordelijk voor de voorbereiding, uitvoering en documentatie van de interne audits. De milieucoördinator zorgt ervoor dat de auditor in voldoende mate onafhankelijk is van de te toetsen procedures. Dit gebeurt bij OSP door het uitbesteden van de interne audits aan een extern bureau. De interne auditor heeft minimaal de volgende kwalificaties: Kennis van de eisen van ISO 14001; Training voor interne auditor Doel interne audits Tijdens de interne audits wordt door de auditor nagegaan: In hoeverre de opgestelde procedures doeltreffend ingevoerd en toegepast zijn; In hoeverre het managementsysteem voldoet aan de gestelde eisen; In hoeverre het managementsysteem effectief is voor de organisatie; In welke mate de uitgevoerde maatregelen ter verbetering, voortkomend uit eerder gerapporteerde Nieuwe klanten in de private en publieke sector kiezen voor La Place concepten van OSP. De autonome, gecontroleerde groei van OSP draait op volle toeren. Het team wordt verder uitgebreid en er volgen meer mooie opdrachtgevers met vestigingen in het hele land. Het Green Book is een officiële bijbel binnen OSP en verankerd de groene richtlijnen die vanaf het begin als leidraad golden. OSP sluit haar eerste contract af met een overheidsinstelling en maakt het verschil met haar biologische aanpak. Beheersings

14 4.4 Beheren van documenten en data tekortkomingen (van interne en externe audits en beoordeling managementsysteem), doeltreffend zijn; Mogelijkheden ter verbetering teneinde strategie en doelstellingen te kunnen realiseren. Alle tekortkomingen en verbetersuggesties worden door de auditor genoteerd in een auditrapportage en op het overzicht continu verbeteren. Deze worden op basis van positieve bewijslast, verstuurd naar het management Opvolging interne auditresultaten De milieucoördinator bespreekt de resultaten binnen de organisatie en er worden corrigerende en preventieve maatregelen vastgesteld. De milieucoördinator vult het overzicht continu verbeteren aan met deze corrigerende en preventieve maatregelen. De corrigerende maatregelen worden besproken met de auditee in de lijn. Het ingevulde overzicht continu verbeteren wordt verzonden naar het management Bewaking voortgang auditresultaten De milieucoördinator bewaakt de voortgang van de auditopvolging. De opvolging van de corrigerende en preventieve maatregelen wordt tussentijds of tijdens de volgende audit geverifieerd. Ook eens per kwartaal wordt de status van openstaande acties, aan de hand van het overzicht continu verbeteren, besproken en vastgelegd tijdens het directieoverleg Bevindingen externe audit De bevindingen van de certificerende instelling worden ook toegevoegd aan het overzicht continu verbeteren, voorzien van corrigerende en preventieve maatregelen. De milieucoördinator draagt hiervoor zorg Jaarlijkse analyse Jaarlijks analyseert de milieucoördinator de auditbevindingen en maakt hiervan een analyse, welke besproken wordt in de management review PROCESBEWAKING Aan de hand van de planning wordt nagegaan of alle jaarlijks geaudit zijn. De milieucoördinator analyseert jaarlijks de resultaten van de audits op structurele oorzaken en verwerkt deze in het rapport voor de management review met voorstellen ter verbetering DOEL VAN HET PROCES Deze procedure heeft tot doel te bewerkstelligen dat alle medewerkers voorzien zijn van de juiste en meest actuele informatie. Daartoe wordt beschreven op welke wijze documenten worden opgesteld, beoordeeld, gedistribueerd en gewijzigd. Deze procedure is ook van toepassing voor het beheersen van data, met dien verstande dat onder data een elektronisch opgeslagen document wordt bedoeld PROCEDURE Opstellen en wijzigen documenten Iedere medewerker van OSP Zakelijke Horeca kan een voorstel indienen om een document op te stellen of te wijzigen indien de noodzaak zich voordoet om een bepaalde werkwijze of een formulier vast te leggen of aan te passen. Het voorstel moet bij de milieucoördinator worden ingediend Beheer van documentatie De documentatie van het originele Green Book wordt door de milieucoördinator beheerd. De milieucoördinator beoordeelt nieuwe documenten en eventuele wijzigingen en verwerkt deze. Vervolgens worden deze wijzigingen met de betrokken medewerker(s) besproken. Aanpassingen in de documentatie zijn herkenbaar aan een grijze tekstkleur, een gewijzigd versienummer en een gewijzigde versiedatum. De documentatie van het locatiehandboek wordt door de vestigingsmanager beheerd. De milieucoördinator heeft de mogelijkheid om belangrijke milieuregels toe te laten voegen in het locatiehandboek Goedkeuren en distributie goedgekeurde documentatie Voor uitgifte autoriseert de adjunct directeur de gewijzigde documenten door (digitale) ondertekening van de aangepaste inhoudsopgave. Vervolgens distribueert de milieucoördinator de documenten voorzien van een aangepaste inhoudsopgave. In een begeleidend memo worden de belangrijkste veranderingen gecommuniceerd. De milieucoördinator bewaart steeds één voorlaatste versie van de procedures Beheer van werkinstructies, richtlijnen en formulieren De werkinstructies, richtlijnen en formulieren worden beheerd door de milieucoördinator. Indien er nieuwe werkinstructies, richtlijnen of formulieren moeten worden aangemaakt of bestaande werkinstructies, richtlijnen of formulieren moeten worden gewijzigd, dan wordt een voorstel ingediend bij de milieucoördinator. Een werkinstructie, een richtlijn en een formulier moet minimaal voorzien zijn van een duidelijke titel, een versienummer, een versiedatum en paginabeheer. Te allen tijde moet duidelijk zijn wat de laatste versie is van de instructie en wie daarover beschikt Beheer externe documenten Het is ook mogelijk dat er van een externe bron (leveranciers, klanten, bepaalde instanties) een document wordt aangeleverd, dat op een gecontroleerde manier binnen OSP Zakelijke Horeca moet worden verspreid. Het document wordt aangeleverd aan de milieucoördinator. Hij beoordeelt het document en bepaalt of het document in het Green Book genoemd moet worden. Alle externe documenten welke van belang zijn voor de uitvoering van werkzaamheden worden centraal beheerd. De milieucoördinator is verantwoordelijk voor het bewaken van de actualiteit en de toegankelijkheid Beheer wet- en regelgeving De milieucoördinator is ervoor verantwoordelijk dat OSP Zakelijke Horeca voldoet aan de laatst geldende milieuwetgeving. Om de actualiteit van de wet- en regelgeving te borgen, wordt periodiek de geldende wetgeving gecontroleerd. Hiervoor gebruikt de milieucoördinator de website Infomil, daarnaast ontvangt de milieucoördinator de nieuwsbrief van Infomil met de laatste wijzigingen in milieuwetgeving. Indien noodzakelijk worden de wijzigingen opgenomen in het milieuaspectenregister en gecommuniceerd naar de organisatie Versiebeheer De milieucoördinator is ervoor verantwoordelijk dat de nieuwe versies van het Green Book, de werkinstructies, de richtlijnen en de formulieren bekend worden gemaakt bij de medewerkers en dat vervallen versies niet meer kunnen worden gebruikt Back-up digitale bestanden Dagelijks wordt er door de controller ICT in samenwerking met OMEGA Technolgies (externe systeembeheerder) een back-up gemaakt van alle netwerk computerbestanden binnen OSP Zakelijke Horeca. Deze back-up wordt op een veilige plaats bewaard PROCESBEWAKING Alle medewerkers zijn verantwoordelijk voor het melden van wijzigingen of verouderingen in het Green Book, werkinstructies, richtlijnen of formulieren bij de milieucoördinator, maar ook tijdens de interne audits zal de actualiteit van de documentatie worden beoordeeld MILIEUREGISTRATIES Op de volgende pagina vindt u een overzicht van de betreffende milieuregistraties. Daarbij wordt aangegeven wie verantwoordelijk is voor het beheer van de registraties en wie toegang heeft tot de registraties. De milieucoördinator draagt ervoor zorg dat de kwaliteitsregistraties: Leesbaar, gemakkelijk herkenbaar en terugvindbaar blijven; In voldoende mate zijn geïdentificeerd; Op een juiste wijze worden opgeslagen en beschermd; Volgens de gestelde bewaartermijn bewaard blijven en vervolgens op een adequate wijze worden vernietigd OSP behaalt officieel het ISO certificaat met MVO als speerpunt. Het directieteam wordt versterkt met een financieel directeur. En OSP doet haar eerste overname met het verwerven van Australian Homemade. Beheersings 26 27

15 milieuregistraties 4.5 Afwijkingen, corrigerende en preventieve maatregelen DOEL VAN HET PROCES Potentiële afwijking registratie beheerder bewaartermijn wie toegang Het doel van de procedure is het op de juiste wijze Potentiële afwijkingen zijn nu nog geen afwijkingen, treffen van corrigerende en preventieve maatregelen maar in de nabije toekomst is te verwachten dat dit 1 Milieudoelstellingen directie jaarlijks alle medewerkers om de oorzaak van afwijkingen en mogelijke potenti- wel afwijkingen worden, gezien de huidige informatie ële afwijkingen op te heffen en zo herhaling of het en resultaten. Potentiële afwijkingen kunnen geconsta- 2 Verslag management milieucoördinator directie en milieu ontstaan van afwijkingen te voorkomen. teerd worden tijdens het vaststellen beleid, operatio- review coördinator PROCEDURE nele proces, afhandelen van milieu-incidenten, uitvoeren van interne audits, tijdens de management review en 3 Notulen volgens belanghebbende deelnemers overleg Constatering afwijkingen tijdens de reguliere overlegstructuur. Ook bij de overlegstructuur verslaglegger Afwijkingen kunnen geconstateerd worden tijdens het uitvoering van risicoanalyses, marktanalyse en de operationele proces, afhandelen van milieu-incidenten, jaarlijkse analyse van het milieu-aspectenregister en 4 Opleidingsplanning medewerkers en gedurende dienstverband directie en office manager uitvoeren van interne audits, tijdens de management milieuwet- en regelgeving en overige eisen en directie en bij uitdienst nog 1 jaar review en tijdens de reguliere overlegstructuur. milieu-ontwikkelingen, kunnen toekomstige afwijkingen Afwijkingen geconstateerd tijdens het operationele geconstateerd worden. Potentiële afwijkingen worden 5 Formulier nieuwe direct leidinggevende gedurende dienstverband directie en office manager proces worden tijdens dit proces afgehandeld en genoteerd, met name geregistreerd in verslagen. medewerker en bij uitdienst nog 1 jaar geregistreerd in verslagen, voortgangsgesprekken, mail opdrachtgever en dossier Preventieve maatregelen 6 Functioneringsgesprekken direct leidinggevende gedurende dienstverband direct leidinggevende en Afwijkingen geconstateerd tijdens de interne audit en De volgende stappen dienen bij het treffen van een en bij uitdienst nog 1 jaar management team externe audit worden door de milieucoördinator preventieve maatregel doorlopen te worden: geregistreerd in een het overzicht Continue verbeteren Bepalen van de oorzaak van een toekomstige afwijking 7 Interne en externe audit rapporten 8 Data op netwerk milieucoördinator controller ICT en dagelijks milieucoördinator systeembeheerder en afgehandeld conform de procedure 4.3. Afwijkingen geconstateerd naar aanleiding van milieu-incidenten worden afgehandeld conform procedure 4.1. (waarom kan afwijking plaatsvinden); Bepalen van de kans op manifesteren; Beoordelen of er een maatregel opgesteld dient te worden; Beheersings systeem- beheerder Afwijkingen geconstateerd tijdens de management Vaststellen, plannen en doorvoeren van de maatregel; review worden door de milieucoördinator opgenomen Vastleggen van de resultaten van de getroffen maatregel; 9 Milieuaspectenregister milieucoördinator directie en milieucoördinator in de rapportage van de management review. Beoordelen van de effectiviteit van de getroffen maatregel. Afwijkingen geconstateerd tijdens het reguliere overleg Vastlegging van preventieve maatregelen is terug te 10 Meldingsformulier ongevallen milieucoördinator directie en milieucoördinator worden geregistreerd in de verslaglegging van het vinden in de verslagen van de directie, de rapportage overleg. Opvolging vindt plaats via het reguliere overleg. management review en in het milieu-aspectenregister 11 Bedrijfsnoodplan directie onbeperkt alle medewerkers c.q. milieuprogramma onder beheersmaatregelen (waar Corrigerende maatregel van toepassing). 12 Notulen oefening milieucoördinator alle medewerkers De volgende stappen dienen bij het treffen van een bedrijfnoodplan corrigerende maatregel doorlopen te worden: Beoordeling effectiviteit van corrigerende en Bepalen van een herstel maatregel; preventieve maatregelen 13 Beoordeling naleving milieucoördinator directie en milieucoordinator Oorzaakanalyse (waarom heeft afwijking plaatsgevon- Het management is verantwoordelijk voor het milieuwetgeving den); bewaken van de voortgang van de corrigerende en Bepalen van de kans op herhaling; preventieve maatregelen. Periodiek wordt de 14 Data op netwerk controller ICT en onbeperkt alle medewerkers Beoordelen of er een corrigerende maatregel opgesteld voortgang en effectiviteit van de preventieve en systeem-beheerder dient te worden (waarbij gekeken wordt naar de corrigerende maatregelen besproken in de geldende aspecten mens, middelen en methoden); communicatiestructuur. 15 Registraties van klachten of bevindingen van de overheid / milieucoördinator directie en milieucoördinator Vaststellen, plannen en doorvoeren van de maatregel; Vastleggen van de resultaten van de getroffen maatregel; PROCESBEWAKING externe belanghebbenden Beoordelen van de effectiviteit van de getroffen In de procedures is aangegeven wie verantwoordelijk inzake milieu maatregel. is voor de registratie van afwijkingen en potentiële De vastlegging van corrigerende maatregelen is terug afwijkingen. De milieucoördinator en management zijn 16 Formulier beoordeling inkoper Inkoper, directie en milieuco- te vinden in verslagen, rapportages, mailverkeer en verantwoordelijk voor de voortgangsbewaking van de leverancier ördinator rapportage management review. corrigerende en preventieve maatregelen

16 grootste opdrachtgevers. 5 Formulieren Formulier Beheerder Waar 1 OSP Zakelijke Horeca milieuaspectenregister Milieucoördinator Netwerk (m-schijf) 2 Formulier ongevallen registratie Adjunct directeur Netwerk (m-schijf) 3 Bedrijfsnoodplan hoofdkantoor OSP Zakelijke Horeca BHV coördinator M-schijf en fysiek in pantry 4 Huisregels hoofdkantoor OSP Zakelijke Horeca Milieucoördinator Netwerk (m-schijf) 5 Gedragscode MVO OSP Zakelijke Horeca Milieucoördinator Netwerk Formulieren 2011 Staat in het teken van consolideren, verbeteren en borgen van de bestaande klantenportfolio. Het eerste langdurige contract in de zorg met het Maasstad ziekenhuis te Rotterdam is een feit. OSP ondergaat een Pay-off wijziging van OSP Zakelijke Horeca naar OSP Zakelijke horeca. Wij zien onszelf meer als restaurateur dan 2012 OSP biedt emplooi aan 277 fulltime medewerkers en realiseert een omzet van 27 miljoen voor de gehele groep. als cateraar OSP sluit langdurige vernieuwde contracten af met 4 van haar 30 31

17 2013 ZAKELIJKE HORECA OSP Du Monde Food BV Jadelaan CATERING XZ Hoofddorp +31 (0) (0)

OSP viert in 2016 haar. Operationele processen Ondersteunende processen Beheersings processen 2016

OSP viert in 2016 haar. Operationele processen Ondersteunende processen Beheersings processen 2016 OSP viert in 2016 haar 15besjataarn ig n e e r G ook B Milieuhanprocdbesseoen k Management Operationele processen Ondersteunende processen Beheersings processen 2016 op euro en realiseren nog net 1 miljoen

Nadere informatie

4.2 Inzichten in de behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden. 4.3 Het toepassingsgebied van het milieumanagementsystee m vaststellen

4.2 Inzichten in de behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden. 4.3 Het toepassingsgebied van het milieumanagementsystee m vaststellen 4 Context van de organisatie 4 Milieumanagementsysteemeisen 4.1 Inzicht in de organisatie en haar context 4.2 Inzichten in de behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden 4.3 Het toepassingsgebied

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid

Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid 2.1 KAM beleidsverklaring De directie van Axent Groen BV onderschrijft het volgende KAM-beleid: Het beleid is er op gericht te willen

Nadere informatie

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000 Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 11 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER...

Nadere informatie

Generieke systeemeisen

Generieke systeemeisen Bijlage Generieke Systeem in kader van LAT-RB, versie 27 maart 2012 Generieke systeem NTA 8620 BRZO (VBS elementen) Arbowet Bevb / NTA 8000 OHSAS 18001 ISO 14001 Compliance competence checklist 1. Algemene

Nadere informatie

AUDITVRAGENLIJST GECOMBINEERDE AUDITS

AUDITVRAGENLIJST GECOMBINEERDE AUDITS AUDITVRAGENLIJST GECOMBINEERDE AUDITS ISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001 www.dnvba.nl/training 9001 14001 18001 4 KWALITEITSMANAGEMENTSYSTEEM 4 MILIEUMANAGEMENTSYSTEEMEISEN 4 ARBOMANAGEMENTSYSTEEMEISEN

Nadere informatie

Page 1 of 14. Deel 1: Procedures 1. Algemeen. Milieuhandboek Versie 1.0 1 april 2014. Page 1 of 14. 1.1.1: Inhoud en structuur handboek

Page 1 of 14. Deel 1: Procedures 1. Algemeen. Milieuhandboek Versie 1.0 1 april 2014. Page 1 of 14. 1.1.1: Inhoud en structuur handboek Milieu Page 1 of 14 Versie beheer Versie no. Datum Wijzigingen Auteur(s) 001 13-06-2014 H. Luksen Page 1 of 14 Milieu Page 2 of 14 Inhoud 0. MANAGEMENTVERKLARING 4 1. DOEL, INHOUD, STRUCTUUR MILIEUMANAGEMENTSYSTEEM

Nadere informatie

Energiemanagement Actieplan

Energiemanagement Actieplan 1 van 8 Energiemanagement Actieplan Datum 18 04 2013 Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 8 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

De nieuwe ISO norm 2015 Wat nu?!

De nieuwe ISO norm 2015 Wat nu?! De nieuwe ISO norm 2015 Wat nu?! Stichting QualityMasters Nieuwland Parc 157 3351 LJ Papendrecht 078-3030060 info@qualitymasters.com www.qualitymasters.com 02-2015 Inhoud Inleiding pagina 3 Van Oud naar

Nadere informatie

Checklist voor controle (audit) NEN 4000

Checklist voor controle (audit) NEN 4000 Rigaweg 26, 9723 TH Groningen T: (050) 54 45 112 // F: (050) 54 45 110 E: info@precare.nl // www.precare.nl Checklist voor controle (audit) NEN 4000 Nalooplijst hoofdstuk 4 Elementen in de beheersing van

Nadere informatie

Energiemanagementplan Carbon Footprint

Energiemanagementplan Carbon Footprint Energiemanagementplan Carbon Footprint Rapportnummer : Energiemanagementplan (2011.001) Versie : 1.0 Datum vrijgave : 14 juli 2011 Klaver Infratechniek B.V. Pagina 1 van 10 Energiemanagementplan (2011.001)

Nadere informatie

Communicatieplan Milieu Inclusief CO 2 -footprint en reductie. Koninklijke Bammens

Communicatieplan Milieu Inclusief CO 2 -footprint en reductie. Koninklijke Bammens Inclusief CO 2 -footprint en reductie Maarssen, 25 maart 2014 Auteur(s): Niels Helmond Geaccordeerd door: Simon Kragtwijk Directievertegenwoordiger Milieu / Manager Productontwikkeling COLOFON Het format

Nadere informatie

Documentenanalyse Veiligheidsvisitatiebezoek

Documentenanalyse Veiligheidsvisitatiebezoek Ingevuld door: Naam Instelling: Documentenanalyse Veiligheidsvisitatiebezoek In de documentenanalyse wordt gevraagd om verplichte documentatie en registraties vanuit de NTA 8009:2007 en HKZ certificatieschema

Nadere informatie

Evaluatie en verbetering kwaliteitsysteem

Evaluatie en verbetering kwaliteitsysteem Evaluatie en verbetering kwaliteitsysteem Versie : 00-00-00 Vervangt versie : 00-00-00 Geldig m.i.v. : Opsteller : ------------------- Pag. 1 van 5 Goedkeuringen : Datum: Paraaf: teamleider OK/CSA : DSMH

Nadere informatie

Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder

Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder Communicatieplan, 22 Augustus 2014 1 Voorwoord Duurzaamheid is geen trend, het is de toekomst. Het is niet meer weg te denken

Nadere informatie

6.4 DIRECTIEBEOORDELING

6.4 DIRECTIEBEOORDELING Pagina: van 7. DOEL PROCES Het systematisch beoordelen van de prestaties van de processen van HEWI Beheer B.V., waarbij gestreefd wordt naar het verkrijgen van gegevens voor prestatieverbetering van onze

Nadere informatie

4.3 Het toepassingsgebied van het kwaliteitsmanagement systeem vaststellen. 4.4 Kwaliteitsmanagementsysteem en de processen ervan.

4.3 Het toepassingsgebied van het kwaliteitsmanagement systeem vaststellen. 4.4 Kwaliteitsmanagementsysteem en de processen ervan. ISO 9001:2015 ISO 9001:2008 Toelichting van de verschillen. 1 Scope 1 Scope 1.1 Algemeen 4 Context van de organisatie 4 Kwaliteitsmanagementsysteem 4.1 Inzicht in de organisatie en haar context. 4 Kwaliteitsmanagementsysteem

Nadere informatie

Vergelijking van de eisen in ISO 9001:2008 met die in ISO FDIS 9001:2015

Vergelijking van de eisen in ISO 9001:2008 met die in ISO FDIS 9001:2015 ISO Revisions Nieuw en herzien Vergelijking van de eisen in ISO 9001:2008 met die in ISO FDIS 9001:2015 Inleiding Dit document maakt een vergelijking tussen ISO 9001:2008 en de Final Draft International

Nadere informatie

Introductie OHSAS 18001

Introductie OHSAS 18001 Introductie OHSAS 18001 OHSAS 18001 -in het kort OHSAS 18001 is een norm voor een managementsysteem die de veiligheid en gezondheid in en rondom de organisatie waarborgt. OHSAS staat voor Occupational

Nadere informatie

Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Onderdeel Kraamzorg

Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Onderdeel Kraamzorg Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Onderdeel Kraamzorg Versie 2012 Inleiding 201 Nederlands Normalisatie Instituut. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel

Nadere informatie

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK INHOUDSOPGAVE 1. FORMAT PLAN VAN AANPAK 1.1. Op weg naar een kwaliteitsmanagementsysteem 1.2. Besluit tot realisatie van een kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) 1.3. Vaststellen van meerjarenbeleid en SMART

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan. Baggerbedrijf West Friesland

Energiemanagement actieplan. Baggerbedrijf West Friesland Baggerbedrijf West Friesland Gebruikte handelsnamen: Baggerbedrijf West Friesland Grond & Cultuurtechniek West Friesland Andijk, februari-mei 2014 Auteurs: M. Komen C. Kiewiet Geaccordeerd door: K. Kiewiet

Nadere informatie

Communicatieplan m.b.t. CO2

Communicatieplan m.b.t. CO2 Communicatieplan m.b.t. CO2 Opgesteld door : H. van Roode en Y. van der Vlies Datum : 20 februari 2014 Goedgekeurd door : H. van Roode Datum: 20 februari 2014 Blad 2 van 11 Inhoudsopgave Inleiding... 3

Nadere informatie

Energie Kwailteitsmanagement systeem

Energie Kwailteitsmanagement systeem Energie Kwailteitsmanagement systeem (4.A.2) Colofon: Opgesteld : drs. M.J.C.H. de Ruijter paraaf: Gecontroleerd : W. van Houten paraaf: Vrijgegeven : W. van Houten paraaf: Datum : 1 april 2012 Energie

Nadere informatie

Energie management Actieplan

Energie management Actieplan Energie management Actieplan Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Auteur: Mariëlle de Gans - Hekman Datum: 30 september 2015 Versie: 1.0 Status: Concept Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Doelstellingen...

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE TELECOMMUNICATIE MOBIELE COMMUNICATIE. Bijlage 04 Kwaliteitsborging en auditing

GEMEENTELIJKE TELECOMMUNICATIE MOBIELE COMMUNICATIE. Bijlage 04 Kwaliteitsborging en auditing GEMEENTELIJKE TELECOMMUNICATIE MOBIELE COMMUNICATIE Bijlage 04 Kwaliteitsborging en auditing Inhoud 1 Inleiding 3 2 Aantonen kwaliteitsborging van de dienstverlening 4 3 Auditing 5 3.1 Wanneer toepassen

Nadere informatie

ENERGIEMANAGEMENT ACTIEPLAN. 3 oktober 2013

ENERGIEMANAGEMENT ACTIEPLAN. 3 oktober 2013 ENERGIEMANAGEMENT ACTIEPLAN code: B1308 3 oktober 2013 datum: 3 oktober 2013 referentie: lak code: B1308 blad: 3/8 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Onderdelen van het energiemanagement actieplan 5 2.1

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van. Henzen Wegenbouw B.V.

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van. Henzen Wegenbouw B.V. Communicatieplan Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2 Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Henzen Wegenbouw B.V. Auteur(s): Dhr. P. Henzen, (Directie) Mevr. H. Nawijn (CO 2-functionaris)

Nadere informatie

VMS veiligheidseisen voor het ZKN-Keurmerk Een vertaling van de NTA8009:2011 naar de situatie van de zelfstandige klinieken

VMS veiligheidseisen voor het ZKN-Keurmerk Een vertaling van de NTA8009:2011 naar de situatie van de zelfstandige klinieken VMS veiligheidseisen voor het ZKN-Keurmerk Een vertaling van de NTA8009:2011 naar de situatie van de zelfstandige klinieken Leiderschap 1. De directie heeft vastgelegd en is eindverantwoordelijk voor het

Nadere informatie

Energie Management Actieplan

Energie Management Actieplan Energie Management Actieplan Rijssen, Juli 2013 Auteur: L.J. Hoff Geaccodeerd door: M. Nijkamp Directeur Inhoudsopgave 1. Inleiding Pagina 3 2. Beleid CO₂ reductie Pagina 4 3. Borging CO₂ prestatieladder

Nadere informatie

CO₂ Prestatieladder - Communicatieplan

CO₂ Prestatieladder - Communicatieplan 2015 CO₂ Prestatieladder - Communicatieplan Goedgekeurd door: H. van Wijk Auteurs: Y. van der Vlies & L. van Wijk Bedrijf: H. van Wijk transport- en Handtekening: aannemersbedrijf & H. van Wijk bestrating

Nadere informatie

OHSAS certificaat voor het waarborgen van veiligheid

OHSAS certificaat voor het waarborgen van veiligheid OHSAS 18001-certificaat voor het waarborgen van veiligheid > continue verbetering > voordelen > internationaal erkende norm > eigen verantwoordelijkheid > compleet arbo- en veiligheidsmanagementsysteem

Nadere informatie

CO2 managementplan. Max Bögl

CO2 managementplan. Max Bögl CO2 managementplan Max Bögl Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Energie meetplan... 4 2.1 Planning meetmomenten... 4 2.2 Vergelijking met vergelijkbare organisaties... 5 3 Energiemanagement actieplan... 6 4 Stuurcyclus...

Nadere informatie

COMMUNICATIEPLAN code: B1308 1 oktober 2013

COMMUNICATIEPLAN code: B1308 1 oktober 2013 COMMUNICATIEPLAN code: B1308 1 oktober 2013 datum: 1 oktober 2013 referentie: lak code: B1308 blad: 3/11 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Belanghebbenden 4 2.1. Interne doelgroepen 4 2.2. Externe doelgroepen

Nadere informatie

CO 2 managementplan. Jan Knijnenburg B.V. Auteur: Adviseur MVO Consultants. Versie: 1.0. Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager

CO 2 managementplan. Jan Knijnenburg B.V. Auteur: Adviseur MVO Consultants. Versie: 1.0. Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager CO 2 managementplan Jan Knijnenburg B.V. Auteur: Adviseur MVO Consultants Versie: 1.0 Datum: xx-xx-2015 Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager Authorisatiedatum: Naam:.. Inhoud 1 Inleiding...

Nadere informatie

Bedrijfsmilieuplan 2012

Bedrijfsmilieuplan 2012 Bedrijfsmilieuplan 2012 Opgesteld door: Documentdatum: 01-08-2012 Documentversie: Versie 1.0 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Milieubeleid... 4 2. Wet- en regelgeving... 4 3. Input vanuit de directiebeoordeling...

Nadere informatie

Verschillenanalyse tussen VCU 2007/04 en 2011/05

Verschillenanalyse tussen VCU 2007/04 en 2011/05 1.1 Wordt het VG beheerssysteem in de hoofdvestiging en in all bij de VCU certificatie betrokken nevenvestigingen toegepast en intern beoordeeld door de hoofdvestiging? Minimumeisen: De uitzendorganisatie

Nadere informatie

CO2 prestatieladder Energie management plan

CO2 prestatieladder Energie management plan CO2 prestatieladder Versie: Definitief Datum: februari 2015 Eis: 2.C.3 Westgaag 42b - 3155 DG Maasland Postbus 285-3140 AG Maassluis Telefoon: 010-5922888 Fax: 010-5918621 E-mail: info@kroes.org Versie:

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan. Van Schoonhoven Infra BV

Energiemanagement actieplan. Van Schoonhoven Infra BV BV Leusden, oktober 2013 Auteurs: G.J. van Schoonhoven D.J. van Boven Geaccordeerd door: D.J. van Boven Directeur eigenaar INLEIDING Ons bedrijf heeft een energiemanagement actieplan conform NEN-ISO 50001.

Nadere informatie

Energie Management Actieplan Mei 2016 Versie 5

Energie Management Actieplan Mei 2016 Versie 5 Energie Management Actieplan Mei 2016 Versie 5 Colt International Beheer BV Korte Oijen 4 5433 NE KATWIJK Postbus 29 5430 AA CUIJK Tel: 0485-399 999 Website: www.coltinfo.nl E-mail: info@coltinfo.nl Opgesteld

Nadere informatie

Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3. 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Algemeen 2.2 Per scope

Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3. 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Algemeen 2.2 Per scope Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 CO 2 -prestatieladder Niveau 3 Auteur(s): F. Reijm () A.T. Zweers (A.T.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Energiemanagement programma I GMB 2

Inhoudsopgave. Energiemanagement programma I GMB 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Duurzaamheid beleid... 4 3 PLAN: Energieverbruik en reductiekansen... 6 3.1 Energieverbruik door GMB (scope 1 en 2)... 6 3.2 Energieverbruik in de keten (scope 3)... 7

Nadere informatie

Checklist documenten

Checklist documenten Checklist documenten De checklist kan gebruikt worden als hulpmiddel bij de voorbereiding voor een -Keurmerk audit. Met de checklist krijgt u een indruk welke onderwerpen mogelijk nog aandacht nodig hebben

Nadere informatie

CO 2 -Prestatieladder

CO 2 -Prestatieladder CO 2 -Prestatieladder Energiemanagement actieplan Schilderwerken De Boer Obdam B.V. 2015 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Auteur(s): R. de Boer (Schilderwerken

Nadere informatie

Van VCA naar OHSAS 18001:2007 naar ISO/CD 45001.2

Van VCA naar OHSAS 18001:2007 naar ISO/CD 45001.2 Van VCA naar OHSAS 18001:2007 naar ISO/CD 45001.2 Jacques Schouwenaars 13 oktober 2015 Onderwerpen Verschillen VCA en OHSAS 18001? ISO/CD 45001.2 Aandachtsgebieden tijdens certificatieaudits Voordelen

Nadere informatie

Communicatieplan Breur IJzerhandel

Communicatieplan Breur IJzerhandel Communicatieplan Breur IJzerhandel 4 Oktober 2014 4 OKT 2014 Communicatieplan Breur IJzerhandel 1. Voorwoord Duurzaamheid is geen trend, het is de toekomst. Het is niet meer weg te denken uit onze dagelijkse

Nadere informatie

Energie Management Actieplan Mei 2015 Versie 4

Energie Management Actieplan Mei 2015 Versie 4 Energie Management Actieplan Mei 2015 Versie 4 Colt International Beheer BV Korte Oijen 4 5433 NE KATWIJK Postbus 29 5430 AA CUIJK Tel: 0485-399 999 Website: www.coltinfo.nl E-mail: info@coltinfo.nl Opgesteld

Nadere informatie

4.A.2 en 3.B.2 Kwaliteitsmanagement plan en Energiemanagement programma Prop Beplantingswerken v.o.f.

4.A.2 en 3.B.2 Kwaliteitsmanagement plan en Energiemanagement programma Prop Beplantingswerken v.o.f. 4.A.2 en 3.B.2 Kwaliteitsmanagement plan en Energiemanagement programma Prop Beplantingswerken v.o.f. 4 A 2 en 3 B 2 Kwaliteitsmanagement plan en Energiemanagement programma v_1, 1/7 Inhoud Inhoud... 2

Nadere informatie

Rutges vernieuwt onderhoud en renovatie

Rutges vernieuwt onderhoud en renovatie 130508 Nummer OHSAS-K83614/01 Vervangt - Uitgegeven 2014-07-01 Eerste uitgave 2014-07-01 Geldig tot 2017-07-01 Arbomanagementsysteemcertificaat BS OHSAS 18001 Kiwa heeft vastgesteld dat het door Rutges

Nadere informatie

CO 2 Managementplan Energie meetplan 2.C.2 & 3.B.2 & 4.A.2. Jade Beheer B.V. OFN OFS 2C. Autorisatiedatum: 19-03-2016 Versie: 1.0

CO 2 Managementplan Energie meetplan 2.C.2 & 3.B.2 & 4.A.2. Jade Beheer B.V. OFN OFS 2C. Autorisatiedatum: 19-03-2016 Versie: 1.0 CO 2 Managementplan Energie meetplan 2.C.2 & 3.B.2 & 4.A.2 Jade Beheer B.V. OFN OFS 2C Auteur: Coert van Maren Autorisatiedatum: 19-03-2016 Versie: 1.0 CO 2 management plan 2.C.2 & 3.B.2 & 4.A.2 1 Inhoud

Nadere informatie

Algemeen beleid, beleid ketenpartners en financieel beleid van Dikkertje Dap

Algemeen beleid, beleid ketenpartners en financieel beleid van Dikkertje Dap Algemeen beleid Kinderopvang stelt zich tot doel kinderopvang te bieden waarin kwaliteit en flexibiliteit het uitgangspunt is. De leeftijdsgroep waarop wij ons richten bestaat uit kinderen van 0 tot 13

Nadere informatie

Officemanager. BSO Struin Opvang in de natuur zoekt een Duizendpoot een Spin in het web voor onze administratieve afdeling

Officemanager. BSO Struin Opvang in de natuur zoekt een Duizendpoot een Spin in het web voor onze administratieve afdeling Officemanager BSO Struin Opvang in de natuur zoekt een Duizendpoot een Spin in het web voor onze administratieve afdeling Het betreft een bestaande functie die opnieuw ingericht gaat worden. Je bent verantwoordelijk

Nadere informatie

CO 2 Organisatie plan 2012 2013 managementprogramma

CO 2 Organisatie plan 2012 2013 managementprogramma CO 2 Organisatie plan 2012 2013 managementprogramma auteur L.J.H. Poortvliet d.d. 01-01-2012 1 Inleiding In dit plan wordt inzicht gegeven in de organisatie van de milieueffectbeheersing van Ooms Civiel,

Nadere informatie

Logitech B.V. Auteur: Merel van de Geer Autorisatiedatum: 08-02-2016 Versie: 1.0. Handtekening autoriserend verantwoordelijke manager:

Logitech B.V. Auteur: Merel van de Geer Autorisatiedatum: 08-02-2016 Versie: 1.0. Handtekening autoriserend verantwoordelijke manager: CO 2 management plan Logitech B.V. Auteur: Merel van de Geer Autorisatiedatum: 08-02-2016 Versie: 1.0 Handtekening autoriserend manager: CO 2 management plan 2.C.2 & 3.B.2 & 4.A.2 1 Inhoud 1 Inleiding...3

Nadere informatie

Communicatieplan CO 2 -reductie

Communicatieplan CO 2 -reductie Communicatieplan CO 2 -reductie Nistelrode, maart 2016 Opgesteld door: M Schakenraad (intern) A. Heerkens (extern) Geaccordeerd door: Dhr. A Strijbosch Pagina 1 van 7 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 1.1

Nadere informatie

Opstapcertificatie fase I en II > VV&T

Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Opstapcertificatie fase I en II > VV&T versie 2010 Inleiding 2011 Stichting HKZ Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op

Nadere informatie

Communicatieplan Energie- & CO 2 beleid Heras

Communicatieplan Energie- & CO 2 beleid Heras Communicatieplan Energie- & CO 2 beleid Heras 15 Mei 2012 Communicatieplan Energie- & CO 2 beleid Heras Inhoud: 1. Inleiding 1.1 Ambitie 1.2 Aansluiting op de marktontwikkelingen 1.3 Doelstellingen en

Nadere informatie

Communicatieplan Van Mensvoort Beheer bv

Communicatieplan Van Mensvoort Beheer bv Van Mensvoort Beheer bv Communicatieplan Van Mensvoort Beheer bv 2016 B. van Lier 08 juni 2016 Inhoudsopgave 1. COMMUNICATIEPLAN... 3 1.1. Doel van de communicatie... 3 1.2. Interne communicatie... 3 1.3.

Nadere informatie

Klachtenbehandeling 2015

Klachtenbehandeling 2015 Klachtenbehandeling 05 Ria Kruiper INLEIDING Alle kinderopvang voorzieningen / welzijnsorganisaties in Nederland dienen in gevolge de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector te beschikken over een klachtenreglement

Nadere informatie

Energie management actieplan

Energie management actieplan Almere, 26 februari 2015 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Bedrijfsafbakening Knipscheer... 4 2. Doelstellingen... 5 3. Uitvoering... 5 3.1 Energieaspecten... 5 3.2. Referentiejaar... 6 3.3. Reductiedoelstellingen...

Nadere informatie

Aantoonbaar leiderschap door opdrachtgevers

Aantoonbaar leiderschap door opdrachtgevers V C O GM HECKLIST PDRACHTGEVERS V C O GM HECKLIST PDRACHTGEVERS Stichting Samenwerken Voor Veiligheid (SSVV) Postbus 443 2260 AK Leidschendam +31 (0) 70-337 87 55 info@ssvv.nl www.vca.nl veiligheid gezondheid

Nadere informatie

Functieprofiel: Operationeel Manager. De operationeel manager ontvangt leiding van en is verantwoording schuldig aan de directeur.

Functieprofiel: Operationeel Manager. De operationeel manager ontvangt leiding van en is verantwoording schuldig aan de directeur. Organisatie Functieprofiel: Operationeel Manager De operationeel manager ontvangt leiding van en is verantwoording schuldig aan de directeur. Geeft leiding aan en werkt samen met de vrijwilligers en de

Nadere informatie

Energie Management Plan 2015

Energie Management Plan 2015 Energie Management Plan 2015 Bijlage bij het KAM jaarplan 2015 Voorlopig Versie 1.0 VBG 2015-09 22 Energie Management Plan 2015 Pagina 1 van 5 Inhoudsopgave Energie Management Plan 2015 1 Veiligheid 2

Nadere informatie

Communicatieplan CO₂-Prestatieladder

Communicatieplan CO₂-Prestatieladder Documentnummer: Communicatieplan CO₂ Document: 2015-12 Communicatieplan CO₂-Prestatieladder Scope 1 en 2 Bedrijf: ToekomstGroep Gedeputeerde Laanweg 47 1619 PB Andijk Postbus 4 1619 ZG Andijk T 0228-594900

Nadere informatie

Bijlage A Governance

Bijlage A Governance Bijlage A Governance WFO-Suite en Diensten Opdrachtgever: Opdrachtgever/Centrum voor Facilitaire Dienstverlening (B/CFD) Inkoop Uitvoeringscentrum (IUC) Opdrachtnemer : Datum: Versie: publicatieversie

Nadere informatie

Stichting Kinderopvang Op Kop. Rapport functieomschrijving en functiewaardering coördinator kinderopvang

Stichting Kinderopvang Op Kop. Rapport functieomschrijving en functiewaardering coördinator kinderopvang Stichting Kinderopvang Op Kop Rapport functieomschrijving en functiewaardering coördinator kinderopvang Door dhr. R. Terpstra Datum 5 december 2014 Functieomschrijving coördinator kinderopvang Algemene

Nadere informatie

Terug naar de bedoeling met ISO 9001:2015

Terug naar de bedoeling met ISO 9001:2015 Walvis ConsultingGroep Brengt kwaliteit tot leven Voor kwaliteit van mens en organisatie Terug naar de bedoeling met ISO 9001:2015 Ronald Zwart Vennoot, senior consultant en auditor ronald.zwart@walviscg.nl

Nadere informatie

HKZ-norm voor ketens en netwerken in de zorg en het sociale domein versie 2015

HKZ-norm voor ketens en netwerken in de zorg en het sociale domein versie 2015 HKZ-norm voor ketens en netwerken in de zorg en het sociale domein versie 2015 Versiebeheer Datum Activiteit Versie 27 februari Niveau 2 losgekoppeld van overige niveaus 0.1 5 maart 2015 Input projectoverleg

Nadere informatie

COMMUNICATIEPLAN 2011-2020 (PUBLIEKE VERSIE) Communicatie plan CO₂ Prestatieladder (niveau 3)

COMMUNICATIEPLAN 2011-2020 (PUBLIEKE VERSIE) Communicatie plan CO₂ Prestatieladder (niveau 3) Blad : Pagina 1 van 9 COMMUNICATIEPLAN 2011-2020 (PUBLIEKE VERSIE) Blad : Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1. Inleiding. 3 2. Communicatie. 2.1 Stakeholders analyse. 4 2.2 Interne Communicatie. 6 Doelstellingen

Nadere informatie

Procedure 07 CO 2 -prestatieladder. 24 februari 2013 (FKO)

Procedure 07 CO 2 -prestatieladder. 24 februari 2013 (FKO) Procedure 07 CO 2 -prestatieladder 24 februari 2013 (FKO) Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Stuurcyclus Energiemanagement 4 2. Methodiek voor de emissie inventaris 6 Procedure 07 CO 2-prestatieladder 2 Inleiding

Nadere informatie

Ter certificering van de CO 2 -Prestatieladder. Status: Definitief versie 1.5 Datum opgesteld: 23 februari 2016 Auteur: M. Hoefsloot Handtekening:

Ter certificering van de CO 2 -Prestatieladder. Status: Definitief versie 1.5 Datum opgesteld: 23 februari 2016 Auteur: M. Hoefsloot Handtekening: Ter certificering van de CO 2 -Prestatieladder Status: Definitief versie 1.5 Datum opgesteld: 23 februari 2016 Auteur: M. Hoefsloot Handtekening: Inhoudsopgave: 1 Introductie... 3 1.1 Doel CO 2 -prestatieladder...

Nadere informatie

Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705

Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705 Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705 Doel Initiëren, coördineren, stimuleren en bewaken van Arbo- en Milieuwerkzaamheden binnen een, binnen de bevoegdheid van de leidinggevende,

Nadere informatie

Service van begin tot eind. De kwaliteit en service van Business Volume Service (BVS)

Service van begin tot eind. De kwaliteit en service van Business Volume Service (BVS) Service van begin tot eind De kwaliteit en service van Business Volume Service (BVS) INHOUD 1 VOORWOORD 2 MISSIE BVS 3 KWALITEITSBELEID 4 ORGANISATIESTRUCTUUR 5 HET KWALITEITSSYSTEEM 5.1 NORMEN 5.2 ELEMENTEN

Nadere informatie

1. Waar staan we nu? (de nulmeting)

1. Waar staan we nu? (de nulmeting) Amsterdam, 19 september 2015 Hoe zet u een praktisch milieumanagementsysteem voor uw organisatie op? Het stappenplan "ISO 14001 in 7 stappen" helpt u op weg! Onderstaand stappenplan is opgebouwd aan de

Nadere informatie

Energiemanagementsysteem

Energiemanagementsysteem Energiemanagementsysteem BVR Groep B.V. Roosendaal, 20-06-2014. Auteur(s): H. Schrauwen, Energie & Technisch adviseur. Geaccordeerd door: M. Soenessardien,Manager KAM, Personeel & Organisatie Pagina 1

Nadere informatie

Energiemanagementsysteem. Van de Kreeke Beheer BV en Habets-van de Kreeke Holding BV

Energiemanagementsysteem. Van de Kreeke Beheer BV en Habets-van de Kreeke Holding BV Van de Kreeke Beheer BV en Habets-van de Kreeke Holding BV Nuth,20augustus 2015 Auteur(s): Tom Kitzen Theo Beckers Geaccordeerd door: Serge Vreuls Financieel Directeur C O L O F O N Het format voor dit

Nadere informatie

Energiemanagement Actieplan

Energiemanagement Actieplan 1 van 8 Energiemanagement Actieplan Datum Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 8 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Keiser Verkeerstechniek B.V. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Keiser Verkeerstechniek B.V. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Communicatieplan Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2 Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Keiser Verkeerstechniek B.V. Auteur(s): Marko Keiser (Directeur Keiser Verkeerstechniek B.V.)

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 3.C.2. 23 juni 2015. Voorbij Prefab. Voorbij Prefab Siciliëweg 61 1045 AX Amsterdam Nederland

Communicatieplan. Conform 3.C.2. 23 juni 2015. Voorbij Prefab. Voorbij Prefab Siciliëweg 61 1045 AX Amsterdam Nederland Conform 3.C.2 23 juni 2015 Voorbij Prefab Voorbij Prefab Siciliëweg 61 1045 AX Amsterdam Nederland INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING COMMUNICATIE... 3 1.1 Interne communicatie... 3 1.2 Externe communicatie...

Nadere informatie

Energiemanagementprogramma HEVO B.V.

Energiemanagementprogramma HEVO B.V. Energiemanagementprogramma HEVO B.V. Opdrachtgever HEVO B.V. Project CO2 prestatieladder Datum 7 december 2010 Referentie 1000110-0154.3.0 Auteur mevrouw ir. C.D. Koolen Niets uit deze uitgave mag zonder

Nadere informatie

CO2-Prestatieladder. Energiemanagement actieplan. Rapportdatum 29 mei Autorisatie Naam Paraaf Datum. Auteur Wilma Melchers 29 mei 2015

CO2-Prestatieladder. Energiemanagement actieplan. Rapportdatum 29 mei Autorisatie Naam Paraaf Datum. Auteur Wilma Melchers 29 mei 2015 CO2-Prestatieladder Energiemanagement actieplan Opdrachtgever Rapportnummer Status Nebest Adviesgroep B.V. P0010 009 r04 v06 Definitief Rapportdatum 29 mei 2015 Autorisatie Naam Paraaf Datum Auteur Wilma

Nadere informatie

CO2 managementplan VAN DER GRIFT EN VALKENBURG ONDERHOUD BV. Auteur: Margriet de Jong. Versie: 1.0. Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager

CO2 managementplan VAN DER GRIFT EN VALKENBURG ONDERHOUD BV. Auteur: Margriet de Jong. Versie: 1.0. Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager CO2 managementplan VAN DER GRIFT EN VALKENBURG ONDERHOUD BV Auteur: Margriet de Jong Versie: 1.0 Datum: 14-04-2015 Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager Authorisatiedatum: Naam:.. Inhoud 1

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan. Koninklijke Bammens

Energiemanagement actieplan. Koninklijke Bammens Maarssen, 16 februari 2015 Auteur(s): Niels Helmond Geaccordeerd door: Simon Kragtwijk Directievertegenwoordiger Milieu / Manager Productontwikkeling C O L O F O N Het format voor dit document is opgesteld

Nadere informatie

Communicatieplan. Gebr. Janssen Beheer BV Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen. Conform 3.C.2. 05 Mei 2015

Communicatieplan. Gebr. Janssen Beheer BV Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen. Conform 3.C.2. 05 Mei 2015 Conform 3.C.2 05 Mei 2015 Gebr. Janssen Beheer BV Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING COMMUNICATIE... 3 1.1 Interne communicatie... 3 1.2 Externe communicatie... 4 2 DOELSTELLINGEN

Nadere informatie

3C2 - Communicatieplan

3C2 - Communicatieplan 3C2 - Communicatieplan Inleiding Voor u ligt het communicatieplan van Klaver Fietsparkeren. Door middel van dit plan wordt informatie verstrekt over het communicatiebeleid dat Klaver voert in het kader

Nadere informatie

FUGRO GEOSERVICES B.V.

FUGRO GEOSERVICES B.V. FUGRO GEOSERVICES B.V. CO 2 Prestatieladder - Energiemanagement Aktieplan Bijlage C - Transparantie Datum: 21 april 2017 Versie 1.0 Versie 1.0 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 3 2. BEHEERSMAATREGELEN... 4

Nadere informatie

Certificeren Waardevol?? KVGM B.V.

Certificeren Waardevol?? KVGM B.V. Certificeren Waardevol?? KVGM Improvement Solutions: + Specialisten in verbetermanagement + 20 jaar ervaring + 6 deskundige, gedreven en pragmatische professionals + Praktische aanpak waarbij de klantorganisatie

Nadere informatie

9 Documenten. 9.1 t/m 9.3 beheer van documenten. Statusoverzicht. Voorgenomen besluit Bestuursgroep OR. Vastgesteld door Bestuursgroep

9 Documenten. 9.1 t/m 9.3 beheer van documenten. Statusoverzicht. Voorgenomen besluit Bestuursgroep OR. Vastgesteld door Bestuursgroep Statusoverzicht. Consultatie 1 Consultatie 2 Voorgenomen besluit Bestuursgroep OR q Instemming q Advies q N.v.t. Vastgesteld door Bestuursgroep N.v.t. N.v.t. Borging. Implementatie m.i.v. Opgenomen in

Nadere informatie

CO 2 managementplan. 1 Inleiding

CO 2 managementplan. 1 Inleiding CO 2 managementplan Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Energie meetplan... 4 1.2 Planning meetmomenten... 4 1.3 Cofely Zuid Nederland... 4 Scope 1 emissies... 4 Scope 2 emissies... 4 1.4 Project Renovatie gemaal

Nadere informatie

Tussen Schoolse Opvang (TSO) Protocol. van o.b.s. De Vuurtoren

Tussen Schoolse Opvang (TSO) Protocol. van o.b.s. De Vuurtoren Tussen Schoolse Opvang (TSO) Protocol van o.b.s. De Vuurtoren 2 TSO Protocol o.b.s. de Vuurtoren Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Organisatie... 3 Opvang... 5 TSO vergoeding... 6 Overdracht...

Nadere informatie

ORGANISATIEBESCHRIJVING KWALITEITSZORGSYSTEEM

ORGANISATIEBESCHRIJVING KWALITEITSZORGSYSTEEM ORGANISATIEBESCHRIJVING KWALITEITSZORGSYSTEEM Voor het beschikbaar stellen van uitzendkrachten en detacheren van medewerkers overeenkomstig VG Checklist Uitzendorganisaties. DEKACHERING B.V. Kladseweg

Nadere informatie

Communicatieplan MVO en Duurzaamheid

Communicatieplan MVO en Duurzaamheid Revisienr. : 4 Blad nr. : 1 van 5 Communicatieplan MVO en Duurzaamheid Inleiding Het communicatieplan is er opgericht alle betrokkenen en belanghebbenden aantoonbaar te informeren over, en te stimuleren

Nadere informatie

Actieplan naar aanleiding van BDO-onderzoek. Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. Woensdag 13 juni 2012

Actieplan naar aanleiding van BDO-onderzoek. Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. Woensdag 13 juni 2012 Actieplan naar aanleiding van BDO-onderzoek Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. Woensdag 13 juni 2012 Inhoudsopgave - Actieplan GVB Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. n.a.v. BDO-rapportage 13

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Firma W. Zwaan en Zonen. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Firma W. Zwaan en Zonen. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Communicatieplan Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2 Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Firma W. Zwaan en Zonen Auteur(s): G. Zwaan, directie & CO 2-functionaris M. de Lange, extern

Nadere informatie

Communicatieplan (3.C.1 & 3.C.2)

Communicatieplan (3.C.1 & 3.C.2) Communicatieplan (3.C.1 & 3.C.2) Directie: K.J. de Jong Handtekening: KAM-Coördinator: D.T. de Jong Handtekening: Versienummer: 1 Autorisatiedatum: 01-03-2016 Ons communicatieplan omvat alle communicatie

Nadere informatie

Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent

Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent Het gerecht Het resultaat: weten dat u met de juiste dingen bezig bent. Alles is op een bepaalde manier meetbaar.

Nadere informatie

Met cliënt wordt bedoeld de cliënt zelf of diens (wettelijke) vertegenwoordiger. De regeling is ook bedoeld voor klachten van medewerkers.

Met cliënt wordt bedoeld de cliënt zelf of diens (wettelijke) vertegenwoordiger. De regeling is ook bedoeld voor klachten van medewerkers. Pagina: 1 van 5 Uitgifte datum : 15-04-2014 1. Inleiding Een klacht kan om meer kwesties gaan dan medische fouten. Ook in het contact met de hulpverlener of in de organisatie van de zorg kan van alles

Nadere informatie

A.Z. Sint Jan A.V. - apotheek. procedure. interne audit

A.Z. Sint Jan A.V. - apotheek. procedure. interne audit A.Z. Sint Jan A.V. - apotheek procedure interne audit nummer : ORG-00050 blz 1 van 3 eerste uitgiftedatum : 14.01.2000 datum herziening : 05.07.2007 verantwoordelijke : W. Renders uitgegeven door : apotheek

Nadere informatie

Compliance Charter. Pensioenfonds NIBC

Compliance Charter. Pensioenfonds NIBC Compliance Charter Pensioenfonds NIBC Vastgesteld in bestuursvergadering 9 december 2016 Inleiding Pensioenfonds NIBC voert de pensioenregeling van NIBC Bank N.V. uit. Het pensioenfonds is een stichting

Nadere informatie

Energie management actieplan

Energie management actieplan Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Gebr. Dalmulder Infra Auteur(s): C.J.J. Dalmulder, directeur & CO 2-functionaris

Nadere informatie