Algemene voorwaarden TOTAALPAKKET ZAKELIJK ALGEMENE VOORWAARDEN. Model TPZ-AV Indeling van de voorwaarden per artikel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene voorwaarden TOTAALPAKKET ZAKELIJK ALGEMENE VOORWAARDEN. Model TPZ-AV 0905. Indeling van de voorwaarden per artikel"

Transcriptie

1 Algemene voorwaarden Indeling van de voorwaarden per artikel ALGEMEEN 1 Begripsomschrijvingen 2 Verplichtingen na schade 3 Verval van rechten 4 Betaling van de premie 5 Pakketkorting 6 Naverrekening 7 Wijziging van premie en/of voorwaarden 8 Duur en einde van het TotaalPakket Zakelijk en/of een rubriek 9 Adres 10 Toepasselijk recht 11 Verwerking persoonsgegevens 12 Klachten ALGEMENE UITSLUITINGEN EN NADERE OMSCHRIJVINGEN 13 Aardbeving of vulkanische uitbarsting 14 Atoomkernreactie 15 Molest 16 Brand 17 Inbraak 18 Luchtvaartuigen 19 Ontploffing 20 Storm 21 Rellen, relletjes en opstootjes 22 Overtroming 23 Bereddingskosten 24 Opruimingskosten 25 Saneringskosten 26 Expertisekosten 27 Salvagekosten 28 Extra kosten UITBREIDINGEN Clausule Terrorismedekking 29 Begripsomschrijvingen 30 Begrenzingen van de dekking voor het terrorismerisico 31 Uitkeringsprotocol NHT 1

2 1 Begripsomschrijvingen De Algemene Voorwaarden van het TotaalPakket Zakelijk zijn voor alle daaronder gesloten verzekeringen van toepassing. Daarnaast zijn voor elke verzekering Bijzondere Voorwaarden van toepassing. Bij het sluiten van het TotaalPakket Zakelijk is de maatschappij er van uitgegaan dat de verstrekte gegevens en verklaringen juist en volledig waren. Verzwegen gegevens en onjuist of onvolledig gegeven antwoorden op de door de maatschappij gestelde vragen kunnen een reden zijn om de nietigheid van het TotaalPakket Zakelijk of van één of meer individuele verzekeringen in te roepen. In de verzekeringsvoorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 V.C.N.: V.C.N. Verzekerings Combinatie Nederland B.V. De Pinckart 9a, 5674 CB Nuenen, Nederland Postbus 130, 5670 AC Nuenen 1.2 Alarmcentrale: De met V.C.N. samenwerkende hulpverleningsorganisatie. 1.3 Verzekeringnemer: Degene met wie het TotaalPakket Zakelijk is aangegaan. 1.4 Verzekerde: verzekeringnemer en/of degene die als zodanig is omschreven in de Bijzondere Voorwaarden. 1.5 Verzekering: onder verzekering wordt verstaan een individuele verzekering die wordt gesloten onder het TotaalPakket Zakelijk. 1.5 Begunstigde: Degene aan wie de verzekerde uitkering in verband met een ongeval of overlijden zal worden uitgekeerd. 1.6 TotaalPakket Zakelijk: onder het TotaalPakket Zakelijk wordt verstaan het geheel van de gesloten verzekeringen. 1.7 Rubriek: Een onderdeel van een schadeverzekeringsovereenkomst, dat betrekking heeft op één of meer specifieke vormen van vermogensaantasting, dan wel op invaliditeit of overlijden van een bepaald persoon of bepaalde personen ten gevolge van een (al dan niet bepaald type) ongeval. 1.8 Rubrieksvoorwaarden: De contractsbepalingen, die per rubriek in een afzonderlijk - met een modelnummer aangeduid - voorwaardenblad zijn opgenomen. 1.9 Overige begrippen: De in de rubrieksvoorwaarden met een * gemerkte begrippen worden ter voorkoming van misverstand omtrent hun betekenis omschreven in de "Nadere Omschrijvingen" van de betreffende rubrieksvoorwaarden. 2 Verplichtingen na schade 2.1 Zodra een verzekerde kennis draagt van een gebeurtenis, aanspraak of omstandigheid die voor de maatschappij tot een verplichting tot uitkering kan leiden, is hij verplicht: die gebeurtenis, aanspraak of omstandigheid zo spoedig mogelijk aan de maatschappij te melden; alle maatregelen te nemen ter voorkoming en beperking van onmiddellijk dreigende schade; in geval van inbraak, diefstal, beroving, afpersing of vandalisme terstond aangifte te doen bij de politie; zijn volle medewerking te verlenen bij de regeling van de schade en alles na te laten, wat de belangen van de maatschappij zou kunnen schaden; aan de maatschappij op te geven welke andere verzekeringen op het verzekerde belang ten tijde van de schade van kracht zijn; de aanwijzingen van de maatschappij nauwkeurig op te volgen en de ter zake van de schade gestelde vragen volledig en naar waarheid te beantwoorden; de maatschappij desgevraagd een volledig ingevuld en ondertekend schadeaangifteformulier te zenden; zich te onthouden van al hetgeen waaruit erkenning van aansprakelijkheid zou kunnen worden afgeleid. 2.2 Elk recht op schadevergoeding vervalt, indien een verzekerde een van deze verplichtingen niet is nagekomen en daardoor de belangen van de maatschappij heeft geschaad. 2.3 Elk recht op schadevergoeding vervalt, indien de verzekerde bij schade opzettelijk onjuiste gegevens verstrekt. 3 Verval van rechten 3.1 Elk uit deze verzekeringen voortvloeiend recht op schadevergoeding vervalt, indien binnen 1 jaar na de schriftelijke definitieve beslissing van de maatschappij deze beslissing niet gemotiveerd is aangevochten. 3.2 In elk geval vervalt het recht op schadevergoeding, indien een schade niet wordt gemeld binnen 3 jaar na de gebeurtenis, aanspraak of omstandigheid. Deze termijn geldt niet als de verzekeringnemer aantoont, dat hem de te late aanmelding redelijkerwijs niet valt te verwijten. 4 Betaling van de premie 4.1 De verzekeringnemer dient de premie, en indien van toepassing de kosten en de assurantiebelasting, vooruit te betalen uiterlijk op de 30 e dag nadat deze verschuldigd worden. Indien de verzekeringnemer het verschuldigde niet tijdig betaalt of weigert te betalen, is de dekking geschorst met ingang van de dag waarop het bedrag verschuldigd was. Een nadere ingebrekestelling door V.C.N. is daarvoor niet vereist. De verzekeringnemer dient het verschuldigde alsnog te betalen. V.C.N. verleent geen dekking voor schade ontstaan tijdens de schorsingsperiode. De dekking gaat pas weer in op de dag nadat de maatschappij het verschuldigde bedrag heeft ontvangen en aangenomen. Als verzekeringnemer het verschuldigde bedrag na 3 maanden nog niet heeft betaald, heeft V.C.N. het recht de verzekering te beëindigen. Uitsluitend in geval van beëindiging van een verzekering door V.C.N. of de onderliggende maatschappij op grond van het bepaalde onder 6.3.1, wordt premierestitutie verleend over de nog niet verstreken verzekeringstermijn. 2

3 4.2 Bij tussentijdse verlaging van de premie ontvangt de verzekeringnemer het verschil tussen de betaalde en de verschuldigde premie en assurantiebelasting terug over de periode, die een aanvang neemt op de ingangsdatum van de verlaging en eindigt op de eerstvolgende vervaldatum van de premie. 4.3 Behalve bij opzegging wegens opzet V.C.N. te misleiden, wordt bij tussentijdse beëindiging van één of meer rubrieken de premie pro rata verminderd. 5 Pakketkorting 5.1 Op de brutopremie van de kortingsrubrieken kan een pakketkorting worden verleend. De korting bedraagt 4 % indien in het TotaalPakket Zakelijk twee kortingsrubrieken zijn gesloten, 6 % indien drie, 8 % indien vier en 10 % indien vijf of meer kortingsrubrieken in het TotaalPakket Zakelijk zijn ondergebracht. 6 Naverrekening 6.1 De maatschappij kan na het einde van ieder verzekeringsjaar opgave vragen van de gegevens, die bij de aanvang van dat jaar zijn geschat, om als grondslag te dienen voor de definitieve premieberekening. 6.2 Daartoe zal een formulier worden verstrekt dat binnen de daarin gestelde termijn volledig ingevuld en ondertekend moet zijn teruggezonden. Bij gebreke daarvan heeft de maatschappij het recht de premie voor de bedrijfsschade-, de aansprakelijkheids-, en de rechtsbijstandsverzekering met 30% te verhogen. 6.3 Aan de hand van de verstrekte gegevens kan de maatschappij, na desgewenst de opgave te hebben geverifieerd, de voorschotpremie aanpassen en het teveel of te weinig betaalde in rekening brengen. Dan zal ook de inmiddels voor het nieuwe verzekeringsjaar in rekening gebrachte voorschotpremie worden aangepast. 7 Wijziging van premie en/of voorwaarden 7.1 Indien de maatschappij haar tarieven of voorwaarden van het Bedrijvenpakket of van één of meer verzekeringen of groep(en) van verzekeringen van dezelfde aard als een individuele verzekering van het Bedrijvenpakket herziet, is zij gerechtigd aanpassing van de desbetreffende verzekering(en) aan de nieuwe tarieven of voorwaarden te verlangen met ingang van een door de maatschappij te bepalen datum. 7.2 de maatschappij doet van de aanpassing schriftelijk mededeling aan de verzekeringnemer. 7.3 Indien sprake is van een premieverhoging of vermindering van de dekking heeft de verzekeringnemer het recht de aanpassing te weigeren binnen 30 dagen nadat hem daarvan mededeling is gedaan. In dat geval eindigt (eindigen) de desbetreffende verzekering(en), aan het einde van het lopende verzekeringsjaar. 7.4 Verzekeringnemer kan de aanpassing niet weigeren, indien: a. de aanpassing van de premie of voorwaarden voortvloeit uit wettelijke regelingen; b. de aanpassing van de premie of voorwaarden voortvloeit uit het bepaalde onder 2.3; c. de aanpassing van de premie een gevolg is van wijziging van het indexcijfer bij geïndexeerde verzekeringen. N.B.: Wijzigingen die door beëindiging van één of meer verzekeringen optreden in het kortingspercentage uit hoofde van het bepaalde onder 5.1, vallen niet onder de werking van het hierboven bepaalde. 8 Duur en einde van het TotaalPakket Zakelijk en/of een rubriek 8.1 Het TotaalPakket Zakelijk is aangegaan voor en wordt vervolgens stilzwijgend verlengd volgens de op het polisblad vermelde termijn. Alle onder het TotaalPakket Zakelijk gesloten verzekeringen hebben, ongeacht hun ingangsdatum, dezelfde contractsvervaldatum als het TotaalPakket Zakelijk. 8.2 Opzegging door verzekeringnemer Verzekeringnemer kan het TotaalPakket Zakelijk, alsook een afzonderlijke verzekering, schriftelijk opzeggen met ingang van de op het polisblad vermelde contractsvervaldatum, mits deze opzegging ten minste 3 maanden voor deze datum door de maatschappij is ontvangen Verzekeringnemer kan een verzekering schriftelijk opzeggen na de afwikkeling van een krachtens die verzekering gedekt schadegeval, mits deze opzegging uiterlijk op de 30 e dag na afwikkeling van die schade door de maatschappij is ontvangen met een opzeggingstermijn van tenminste 14 dagen. 8.3 Opzegging door de maatschappij De maatschappij kan het TotaalPakket Zakelijk of een verzekering schriftelijk opzeggen: binnen 30 dagen nadat een gebeurtenis, aanspraak of omstandigheid die voor de maatschappij tot een verplichting tot uitkering kan leiden haar ter kennis is gekomen en/of binnen 30 dagen nadat zij een uitkering krachtens een verzekering heeft gedaan, dan wel heeft afgewezen. De maatschappij zal in dit geval een opzeggingstermijn in acht nemen van tenminste 30 dagen met ingang van de premievervaldag mits de opzegging schriftelijk geschiedt en daarbij een termijn van tenminste 3 maanden in acht wordt genomen; met onmiddellijke ingang indien de verzekerde naar aanleiding van een gebeurtenis, aanspraak of omstandigheid met opzet een onjuiste voorstelling van zaken heeft gegeven Voorts eindigt een verzekering indien de verzekeringnemer weigert de wijziging van premie en/of voorwaarden van die verzekering te accepteren, die de maatschappij op grond van het bepaalde onder 7 van deze Algemene Voorwaarden (Wijziging van premie en/of voorwaarden) kan verlangen en wel aan het einde van het lopende verzekeringsjaar Indien en voorzover een verzekering is gesloten onder Rubriek I: Aansprakelijkheid eindigt die verzekering bovendien bij beëindiging van de activiteiten van verzekeringnemer. 3

4 9 Adres Kennisgevingen door de maatschappij aan de verzekeringnemer geschieden rechtsgeldig aan diens laatste bij de maatschappij bekende adres. 10 Toepasselijk recht Op deze verzekering is Nederlands recht van toepassing. 11 Verwerking Persoonsgegevens Uw persoonsgegevens worden door V.C.N. en AEGON Schade Bedrijven verwerkt a. ten behoeve van het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten; b. te behoeve van het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip van de voorkoming, en bestrijding van fraude, en; c. om de dienstverlening van de gevolmachtigde agent en de AEGON groep uit te breiden. Op deze verwerking door de gevolmachtigde agent en/of AEGON is de gedragscode van de branche-organisatie van toepassing. 12 Klachten Klachten naar aanleiding van deze verzekeringsovereenkomst kunnen worden voorgelegd aan de directie van de gevolmachtigde agent of de directie van V.C.N. Verzekerings Combinatie Nederland B.V., Postbus 130, 5670 AC Nuenen (telefoonnummer ). Wanneer het oordeel van V.C.N. voor u niet bevredigend is, kunt u zich wenden tot de Stichting Klachteninstituut Verzekeringen, Postbus 93560, 2509 AN Den Haag (telefoonnummer ). ALGEMENE UITSLUITINGEN EN NADERE OMSCHRIJVINGEN De navolgende bepalingen zijn van kracht voorzover er in de Bijzondere Voorwaarden naar wordt verwezen. 13 Aardbeving of vulkanische uitbarsting Schade ontstaan door of ten gevolge van aardbeving of vulkanische uitbarsting, ook indien gedurende de tijd waarin, of gedurende 24 uur nadat de schade is ontstaan in of nabij de plaats, waar het verzekerde is gelegen, de gevolgen van aardbeving of vulkanische uitbarsting zich hebben geopenbaard, tenzij de verzekerde bewijst dat de schade niet aan één der genoemde verschijnselen kan worden toegeschreven. 14 Atoomkernreactie Uitgesloten is schade veroorzaakt door, optredende bij of voortvloeiende uit atoomkernreacties onverschillig hoe deze zijn ontstaan. Onder atoomkernreactie is te verstaan iedere kernreactie waarbij energie vrijkomt zoals kernfusie, kernsplijting, kunstmatige en natuurlijke radioactiviteit. De uitsluiting geldt niet met betrekking tot radioactieve nucliden, die zich buiten een kerninstallatie bevinden en gebruikt worden of bestemd zijn om gebruikt te worden voor industriële, commerciële, landbouwkundige, medische of wetenschappelijke doeleinden, met dien verstande dat een vergunning voor vervaardiging, gebruik, opslag en het zich ontdoen van radioactieve stoffen door het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer moet zijn afgegeven. Voor zover krachtens de wet een derde voor de geleden schade aansprakelijk is, blijft de uitsluiting van kracht. Onder wet te verstaan de Wet Aansprakelijkheid Kernongevallen (Staatsblad ), zijnde de bijzondere wettelijke regeling van de aansprakelijkheid op het gebied van de kernenergie. Onder kerninstallatie wordt verstaan een kerninstallatie in de zin van bedoelde wet alsmede een kerninstallatie aan boord van een schip. 15 Molest Onder molest wordt verstaan schade veroorzaakt door: 15.1 Gewapend conflict: Onder gewapend conflict wordt verstaan elk geval waarin staten of andere georganiseerde partijen elkaar, of althans de één de ander, gebruik makend van militaire machtsmiddelen, bestrijden. Onder gewapend conflict wordt mede verstaan optreden van een Vredesmacht der Verenigde Naties Burgeroorlog: Onder burgeroorlog wordt verstaan een min of meer georganiseerde gewelddadige strijd tussen de inwoners van een zelfde staat, waarbij een belangrijk deel van de inwoners van die staat betrokken is Opstand: Onder opstand wordt verstaan georganiseerd gewelddadig verzet binnen een staat, gericht tegen het openbaar gezag Binnenlandse onlusten Onder binnenlandse onlusten wordt verstaan min of meer georganiseerde gewelddadige handelingen op verschillende plaatsen zich voordoend binnen een staat Oproer: Onder oproer wordt verstaan een min of meer georganiseerde plaatselijke gewelddadige beweging, gericht tegen het openbaar gezag. 4

5 15.6 Muiterij: Onder muiterij wordt verstaan min of meer georganiseerde gewelddadige beweging van leden van enige gewapende macht gericht tegen het gezag waaronder zij gesteld zijn. De maatschappij dient te bewijzen dat de schade direct veroorzaakt is of ontstaan is uit één van de in dit artikel genoemde oorzaken. De zes genoemde vormen van molest, alsmede de definities van deze vormen van molest, vormen een onderdeel van de tekst die door het Verbond van Verzekeraars op 2 november 1981 ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te s- Gravenhage is gedeponeerd. 16 Brand Onder brand wordt verstaan een door verbranding veroorzaakt en met vlammen gepaard gaand vuur buiten een haard, dat in staat is zich uit eigen kracht voort te planten. Zo is, onder andere geen brand: a. zengen, schroeien, smelten, verkolen, broeien; b. doorbranden van elektrische apparaten en motoren; c. oververhitten, doorbranden, doorbreken van ovens en ketels. 17 Inbraak Onder inbraak wordt verstaan het met geweld, dat wil zeggen door het verbreken van afsluitingen, zich wederrechtelijk toegang verschaffen tot het gebouw of het gedeelte van het gebouw dat verzekerde in gebruik heeft en waarin zich de op deze polis verzekerde zaken bevinden. 18 Luchtvaartuigen Onder schade door luchtvaartuigen wordt verstaan schade aan de verzekerde zaken ten gevolge van getroffen worden door een vertrekkend, vliegend, landend of vallend lucht- of ruimtevaartuig, dan wel een daaraan verbonden, daarvan losgeraakt, daaruit geworpen of daaruit gevallen projectiel, ontploffingsmiddel of ander voorwerp, alsmede enig ander voorwerp getroffen is door enig hier genoemd voorwerp. 19 Ontploffing Onder schade door ontploffing wordt verstaan een gehele of gedeeltelijke vernieling, onmiddellijk veroorzaakt door een eensklaps verlopende hevige krachtsuiting van gassen of dampen, zulks met inachtneming van het hierna bepaalde. Is de ontploffing ontstaan binnen een - al dan niet gesloten - vat, dan is aan het vereiste van een eensklaps verlopende krachtsuiting voldaan, indien de wand van het vat onder de druk van de zich daarin bevindende gassen of dampen (onverschillig hoe deze gassen of dampen zijn ontstaan en onverschillig of zij reeds voor de ontploffing aanwezig waren en dan wel eerst tijdens deze ontwikkeld werden) een zodanige scheiding heeft ondergaan, dat door het uitstromen van gas, damp of vloeistof uit de door de scheiding gevormde opening, de drukken binnen en buiten het vat eensklaps aan elkaar gelijk zijn geworden. In dit niet het geval of is de ontploffing buiten een vat ontstaan, dan moet de eensklaps verlopende, hevige krachtsuiting de onmiddellijke werking zijn geweest van gassen of dampen die door een scheikundige reactie van vaste, vloeibare, gas- en dampvormige stoffen, of van een mengsel daarvan, zijn ontwikkeld of tot uitzetting gebracht. In het geval van gehele of gedeeltelijke vernieling van verzekerde zaken door ontploffing wordt tevens onder ontploffing verstaan de schade aan de verzekerde zaken welke als gevolg van die vernieling moet worden aangemerkt. In het geval van gehele of gedeeltelijke vernieling van andere zaken door ontploffing wordt tevens onder ontploffing verstaan de schade aan de verzekerde zaken welke als gevolg van de nabijheid van die vernieling moet worden aangemerkt. De tekst van deze clausule en van de daarbij behorende toelichting is op 5 april 1982 onder nummer 275/82 ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht gedeponeerd. 20 Storm Onder storm wordt verstaan een windsnelheid van tenminste 14 meter per seconde. 21 Rellen, relletjes en opstootjes Onder rellen, relletjes en opstootjes worden verstaan incidentele geweldmanifestaties. 22 Overstroming Onder schade door overstroming wordt verstaan schade door overstroming als gevolg van het overlopen of bezwijken van dijken, kaden, sluizen of andere waterkeringen, onverschillig of de overstroming oorzaak dan wel gevolg is van een door deze polis gedekte gebeurtenis. Deze uitsluiting geldt niet voor schade door: a. brand of ontploffing veroorzaakt door overstroming, indien en voor zover de brand of ontploffing door de polis is gedekt; b. het overlopen van waterkeringen, indien dit water uitsluitend als gevolg van hevige plaatselijke regenval buiten zijn normale loop is getreden. Onder hevige plaatselijke regenval wordt verstaan neerslag van tenminste 40 mm in 24 uur, 53 mm in 48 uur of 67 mm in 72 uur, op en/of nabij de locatie waar de schade is ontstaan. Schade door water, vrijgekomen na dijkdoorbraak of na scheuren, gaten en andere beschadigingen van waterkeringen is uitgesloten. 23 Bereddingskosten Hieronder worden verstaan de kosten die door verzekerde zijn gemaakt voor maatregelen ter voorkoming of vermindering van de schade, bij of na een gedekt evenement, ook indien deze maatregelen geen baat mochten hebben gehad. 5

6 24 Opruimingskosten De niet reeds in de schadetaxatie begrepen kosten van wegruimen afbreken en afvoeren van de verzekerde zaken, voor zover het wegruimen, de afbraak en/of afvoer het noodzakelijk gevolg is van een door de verzekering gedekte schade en daarvoor geen enkele behandeling of bewerking van grond of water is vereist. Het bedrag van deze kosten zal worden vastgesteld door dezelfde experts, die het bedrag der overige schade waartegen de verzekering dekking verleent, zullen hebben vastgesteld. 25 Saneringskosten De kosten van onderzoek, reinigen, opruimen, opslaan, vernietigen en/of vervangen van grond, grond- en/of oppervlaktewater, teneinde de verontreiniging hierin op het perceel van verzekeringnemer en/of de directe belendingen daarvan, weg te nemen en/of te isoleren. Onder deze kosten worden niet begrepen de kosten van herinrichting van het terrein. 26 Expertisekosten Hieronder worden verstaan het salaris en de kosten van alle deskundigen voor vaststelling van de schade. Van de door verzekerde benoemde deskundige echter tot maximaal het bedrag van salaris en kosten van de door de maatschappij benoemde deskundige. 27 Salvagekosten De kosten die door of namens de Stichting Salvage tijdens of direct na een brand worden gemaakt voor het bieden van hulpverlening en het treffen van de eerste en meest noodzakelijke maatregelen om de schade te beperken. Voorwaarde is dat de Stichting Salvage door de brandweer is ingeschakeld 28 Extra kosten Extra kosten boven de normale uitgaven voor levensonderhoud wegens een gedwongen verblijf elders van de verzekerde en zijn gezin, indien als gevolg van een gedekte gebeurtenis zijn woning onbewoonbaar is geworden. UITBREIDINGEN Ru Clausule Terrorismedekking bij de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V. (NHT) briek Geneeskundige kosten In afwijking van en in aanvulling op het bepaalde in de algemene voorwaarden (artikel 1 t/m 6) wordt het navolgende bepaald. 29 Begripsomschrijvingen In dit clausuleblad en de daarop berustende bepalingen wordt voor zover niet anders blijkt verstaan onder: 29.1 Terrorisme: Gewelddadige handelingen en/of gedragingen begaan buiten het kader van een van de zes in artikel 64 lid 2 van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 genoemde vormen van molest in de vorm van een aanslag of een reeks van in tijd en oogmerk met elkaar samenhangende aanslagen als gevolg waarvan letsel en/of aantasting van de gezondheid, al dan niet de dood tengevolge hebbend, en/of schade aan zaken ontstaat dan wel anderszins economische belangen worden aangetast, waarbij aannemelijk is dat deze aanslag of reeks al dan niet in enig organisatorisch verband is beraamd en/of uitgevoerd met het oogmerk om bepaalde politieke en/of religieuze en/of ideologische doelen te verwezenlijken Kwaadwillige besmetting: Het buiten het kader van een van de zes in artikel 64 lid 2 van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 genoemde vormen van molest (doen)verspreiden van ziektekiemen en/of stoffen die als gevolg van hun (in)directe fysische, biologische, radioactieve of chemische inwerking letsel en/of aantasting van de gezondheid, al dan niet de dood tengevolge hebbend, bij mensen of dieren kunnen veroorzaken en/of schade aan zaken kunnen toebrengen dan wel anderszins economische belangen kunnen aantasten, waarbij aannemelijk is dat het (doen) verspreiden al dan niet in enig organisatorisch verband is beraamd en/of uitgevoerd met het oogmerk om bepaalde politieke en/of religieuze en/of ideologische doelen te verwezenlijken Preventieve maatregelen: Van overheidswege en/of door verzekerden en/of derden getroffen maatregelen om het onmiddellijk dreigend gevaar van terrorisme en/of kwaadwillige besmetting af te wenden of indien dit gevaar zich heeft verwezenlijkt de gevolgen daarvan te beperken Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V. (NHT): Een door het Verbond van Verzekeraars in Nederland opgerichte herverzekeringsmaatschappij, waarbij uitkeringsverplichtingen uit hoofde van verzekeringsovereenkomsten, die voor in Nederland toegelaten verzekeraars direct of indirect kunnen voortvloeien uit de verwezenlijking van de in artikel 7.1, 7.2 en 7.3 omschreven risico s, in herverzekering kunnen worden ondergebracht. 6

7 29.5 Verzekeringsovereenkomsten: a. Overeenkomsten van schadeverzekering voor zover zij overeenkomstig het bepaalde in artikel 1 lid 1 sub o van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 betrekking hebben op in Nederland gelegen risico's. b. Overeenkomsten van levensverzekering voor zover gesloten met een verzekeringnemer met gewone verblijfplaats in Nederland, of, indien verzekeringnemer een rechtspersoon is, met de in Nederland gevestigde vestiging van de rechtspersoon waarop de verzekering betrekking heeft. c. Overeenkomsten van natura-uitvaartverzekering voor zover gesloten met een verzekeringnemer met een gewone verblijfplaats in Nederland, of, indien verzekeringnemer een rechtspersoon is, met de in Nederland gevestigde vestiging van de rechtspersoon waarop de verzekering betrekking heeft In Nederland toegelaten verzekeraars: - Schade-, levens- en zorgverzekeraars zoals bedoeld in artikel 12 van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993, en - Natura-uitvaartverzekeraars zoals bedoeld in artikel 7 van de Wet toezicht natura-uitvaartverzekeringsbedrijf, die bevoegd zijn om in Nederland het verzekeringsbedrijf uit te oefenen. 30 Begrenzing van de dekking voor het terrorismerisico 30.1 Indien en voor zover, met inachtneming van de in artikel 7.1, 7.2 en 7.3 gegeven omschrijvingen, en binnen de grenzen van de geldende polisvoorwaarden, dekking bestaat voor gevolgen van een gebeurtenis die (direct of indirect) verband houdt met: - terrorisme, kwaadwillige besmetting of preventieve maatregelen, - handelingen of gedragingen ter voorbereiding van terrorisme, kwaadwillige besmetting of preventieve maatregelen, hierna gezamenlijk aan te duiden als het terrorismerisico, geldt dat de uitkeringsplicht van de verzekeraar terzake van iedere bij haar ingediende aanspraak op schadevergoeding en/of uitkering, is beperkt tot het bedrag van de uitkering die de verzekeraar terzake van die aanspraak ontvangt onder de herverzekering voor het terrorismerisico bij de NHT, in het geval van een verzekering met vermogensopbouw vermeerderd met het bedrag van de uit hoofde van de betrokken verzekering reeds gerealiseerde vermogensopbouw. Bij levensverzekeringen wordt het bedrag van de gerealiseerde vermogensopbouw gesteld op de krachtens de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 aan te houden premiereserve ten aanzien van de betrokken verzekering De NHT biedt herverzekeringsdekking voor de hiervoor genoemde aanspraken tot maximaal 1 miljard euro per kalenderjaar. Vorengenoemd bedrag kan van jaar tot jaar worden aangepast en geldt voor alle bij de NHT aangesloten verzekeraars tezamen. Van een eventuele aanpassing zal mededeling worden gedaan in drie landelijk verschijnende dagbladen In afwijking van het in de voorgaande leden van dit artikel bepaalde, geldt voor verzekeringen die betrekking hebben op: - schade aan onroerende zaken en//of de inhoud daarvan; - gevolgschade van schade aan onroerende zaken en/of de inhoud daarvan, dat per verzekeringnemer per verzekerde locatie per jaar maximaal 75 miljoen euro onder deze overeenkomst zal worden uitgekeerd, voor alle deelnemende verzekeraars zoals bedoeld in artikel 1 tezamen, ongeacht het aantal afgegeven polissen. Voor de toepassing van dit artikellid wordt onder verzekerde locatie verstaan: alle op het risicoadres aanwezige door verzekeringnemer verzekerde objecten, alsmede alle buiten het risicoadres gelegen door verzekeringnemer verzekerde objecten waarvan het gebruik en/of de bestemming in relatie staat tot de bedrijfsactiviteiten op het risicoadres. Als zodanig zullen in ieder geval worden aangemerkt alle door verzekeringnemer verzekerde objecten die op minder dan 50 meter afstand van elkaar gelegen zijn en waarvan er tenminste een op het risicoadres is gelegen. Voor de toepassing van dit artikellid geldt voor rechtspersonen en vennootschappen die zijn verbonden in een groep, zoals bedoeld in artikel 2:24b van het Burgerlijk Wetboek, dat alle groepsmaatschappijen tezamen worden aangemerkt als een verzekeringnemer, ongeacht door welke tot de groep behorende groepsmaatschappij(en) de polis(sen) is (zijn) afgesloten. 31 Uitkeringsprotocol NHT 31.1 Op de herverzekering van de verzekeraar bij de NHT is van toepassing het Protocol afwikkeling claims (hierna te noemen het Protocol). Op grond van de in dit protocol vastgestelde bepalingen is de NHT onder meer gerechtigd de uitkering van de schadevergoeding of het verzekerde bedrag uit te stellen tot het moment waarop zij kan bepalen of en in hoeverre zij over voldoende financiële middelen beschikt om alle vorderingen waarvoor zij als herverzekeraar dekking biedt, voor het geheel te voldoen. Voor zover de NHT niet over voldoende financiële middelen blijkt te beschikken, is zij gerechtigd overeenkomstig bedoelde bepalingen een gedeeltelijke uitkering aan de verzekeraar te doen De NHT is, met in achtneming van het gestelde in bepaling 7 van het Protocol afwikkeling claims, bevoegd om te beslissen of een gebeurtenis in verband waarmee aanspraak op uitkering wordt gedaan, als een gevolg van de verwezenlijking van het terrorismerisico moet worden aangemerkt. Een daartoe strekkend en overeenkomstig voornoemde bepaling genomen besluit van de NHT, is bindend jegens verzekeraar, verzekeringnemer, verzekerden en tot uitkering gerechtigden Eerst nadat de NHT aan de verzekeraar heeft medegedeeld welk bedrag, al dan niet bij wijze van voorschot, terzake van een vordering tot uitkering aan haar zal worden uitgekeerd, kan de verzekerde of de tot uitkering gerechtigde op de in artikel 9.1 bedoelde uitkering terzake tegenover de verzekeraar aanspraak maken De herverzekeringsdekking bij de NHT is ingevolge bepaling 17 van het Protocol slechts van kracht voor aanspraken op schadevergoeding en/of uitkering die worden gemeld binnen twee jaar nadat de NHT van een bepaalde gebeurtenis of omstandigheid heeft vastgesteld dat deze als een verwezenlijking van het terrorismerisico in de zin van dit Clausuleblad wordt beschouwd. Bewaar deze informatie bij uw verzekeringspapieren! 7