Informatie over uw reisverzekering

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatie over uw reisverzekering"

Transcriptie

1 Informatie over uw reisverzekering BE Geldt uitsluitend voor prestaties die via RSD-Belgium SPRL geboekt zijn. Direct bij de boeking afsluitbaar, evenwel uiterlijk tot 30 dagen voor het begin van de reis. RSD Premium verzekering ( tot 42 dagen) REISANNULATIEVERZEKERING Prestatiebeschrijving, zie onder reisannulatieverzekering. REIS-ZIEKTEVERZEKERING Vergoeding van de kosten voor: ambulante en klinische behandeling bij arts in het buitenland, door een dokter voorgeschreven medicijnen en verbandmiddelen alsook vanwege een ongeval benodigde hulpmiddelen, de medisch zinvolle en door een dokter voorgeschreven repatriëring naar het eigen land, geen eigen risico. VERZEKERING VOOR NOODGEVALLEN Helpt bij noodgevallen die de verzekerde persoon tijdens de reis overkomen, bijv. hulp bij noodzakelijke beëindiging van de reis, bij strafvervolging of bij verlies van betaalmiddelen en documenten. Directe hulp de klok rond: Wereldwijde noodservice voor reizen Tel REISBAGAGEVERZEKERING Verzekerd bedrag: voor particuliere personen geen eigen risico 2.000, VAKANTIEGARANTIE (REISONDERBREKINGSVERZEKERING) Betaalt voor extra terugreiskosten bij een vroegtijdige of uitgestelde terugreis en bij een beëindiging van de reis tijdens de 1e helft van de reis (max. tijdens de eerste 8 reisdagen) de volledige, later de evenredige reisprijs uit en vergoedt de niet-gebruikte reisonderdelen bij een uitgesteld begin van de reis. Verzekerde redenen zijn bijv.: ernstig ongeluk, onverwachte en ernstige ziekte, overlijden, aanzienlijke schade aan eigendom, vertraging van verkeersmiddelen, natuurrampen op de vakantieplaats. (: zie reisannulatieverzekering) premie Reisprijs per persoon tot 300, 600, 900, 1.200, 1.600, 2.000, 2.500, 3.000, vanaf 3.001, premie Verlenging tot Reisongevallenverzekering Dekt ongevallen op reis die tot invaliditeit of overlijden van de verzekerde persoon leiden. Verzekerd bedrag: bij overlijden1) , bij invaliditeit tot , bergingskosten tot 5.000, Voor kosten van cosmetische operaties tot 5.000, Voor kinderen tot 18 jaar in geval van overlijden ,- 7 dagen 14 dagen 21 dagen 28 dagen 35 dagen 42 dagen Particuliere persoon Code 31, 42, 52, 62, 71, 79, 99, 119, 165, particuliere persoon Code 19, 32, 45, 57, 69, 81, particuliere persoon Code ) RSD-Reisannulatieverzekering REISANNULATIEVERZEKERING Als u vanwege een verzekerde reden een geboekte reis annuleert of een reis pas later begint, vergoeden wij u de contractueel verschuldigde annulatiekosten resp. de meerkosten voor de heenreis. Verzekerde redenen zijn bijv.: ernstig ongeluk, onverwachte en ernstige ziekte, overlijden, verlies van werk, sluiten van een nieuw arbeidscontract, verandering van werk, werktijdverkorting. Er is tevens sprake van een verzekerde gebeurtenis, als u uw reis niet kunt beginnen, omdat de bevoegde vertegenwoordiging (ambassade, consulaat) van uw vakantieland geweigerd heeft een visum uit te reiken. Voorwaarde hiervoor is dat de visumaanvraag door een professioneel agentschap werd ingediend. Geen eigen risico! Enige uitzondering: ambulante behandelingen. In dit geval bedraagt het eigen risico 20% van de te vergoeden schade, evenwel met een minimum van 25, per verzekerde persoon. k mmer is tegelij Het boekingsnu snummer uw verzekering Verzekeringsbewijs premie Reisprijs per persoon tot 300, 600, 900, 1.200, 1.600, 2.000, 2.500, 3.000, van 3.001, 18, 25, 30, 37, 41, 49, 65, 79, 3,0% AD-nummer Beste RSD-klant, U hebt bij het boeken van uw reis een reisverzekering aangevraagd. Met dit bewijs bevestigen wij de door u gekozen verzekeringsdekking. De voor de verzekeringsdekking bindende voorwaarden VB-RS 2012 (RSD-B) vindt u op de volgende pagina s. RSD en HanseMerkur wensen u een fijne vakantie Ehses Dr. Gent Bestuur: Fritz Horst Melsheimer (voorzitter), Eberhard Sautter (plaatsvervangend voorzitter), Eric Bussert, Holger Ehses, Dr. Andreas Gent Raad van toezicht: Jürgen R. Thumann (voorzitter) Handelsregister: Hamburg B 19768, btw-nummer DE HanseMerkur Reiseversicherung AG, Siegfried-Wedells-Platz 1, D Hamburg, tel.:

2 Hoofdkantoor Siegfried-Wedells-Platz 1 D Hamburg Contractvoorwaarden van uw reisverzekering Geachte klant, in dit document hebben wij alle noodzakelijk informatie voor met bbetrekking tot de door u afgesloten verzekering samengevat. Let op! De vermelde verzekeringen gelden slechts, voor zover ze bij de door u gekozen verzekeringsomvang inbegrepen zijn. Inhoudsopgave A: Belangrijke informatie over het verzekeringscontract B: Belangrijke instructies voor schadegevallen C: Verzekeringsvoorwaarden voor de reisverzekering Informatie over uw reisverzekering. Belangrijk document! Neem dit mee op uw reis! A. Belangrijke informatie bij het verzekeringscontract Identiteit van de verzekeraar (naam, adres): HanseMerkur Reisverzekering AG (rechtsvorm: naamloze vennootschap) Siegfried-Wedells-Platz 1, D Hamburg Telefoon +49 (40) , Fax +49 (40) Inschrijving in het handelsregister: Kantongerecht Hamburg HRB Maatschappelijke zetel en vertegenwoordigers van HanseMerkur Reisverzekering AG: HanseMerkur Reisverzekering AG HanseMerkur Reiseversicherung AG Siegfried-Wedells-Platz 1, D Hamburg vertegenwoordigd door de directie: Fritz Horst Melsheimer (voorzitter), Eberhard Sautter (plaatsvervangend voorzitter), Eric Bussert, Holger Ehses, Dr. Andreas Gent, Hoofdactiviteit van HanseMerkur Reiseversicherung AG, hierna HanseMerkur genoemd HanseMerkur verzekert risico s die met reizen verband houden. Naam en adres van de bevoegde toezichthouder Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) Graurheindorfer Straße 108, D Bonn, Garantiefonds of andere regelingen voor schadeloosstelling Voor de in dit document vermelde producten bestaan geen garantiefonds of andere regelingen voor schadeloosstelling. Wezenlijke kenmerken van de prestaties HanseMerkur biedt reisbijstandsverzekeringen aan. Afhankelijk van de omvang van de gekozen verzekeringsdekking presteert HanseMerkur volgens de verzekeringsvoorwaarden van de reisannulatieverzekering, reisonderbrekingsverzekering (vakantiegarantie), reis-ziekteverzekering, reisverzekering voor noodgevallen, reis-ongevallenverzekering, reis-ba-verzekering of reisbagageverzekering voertuig. De omvang van de verzekeringsdekking wordt door de verzekeringsnemer op het aanvraagformulier bepaald. Meer informatie over de aard en omvang van de door de verzekeringsnemer gekozen dekking vindt u in de prestatiebeschrijving op het aanvraagformulier en in de verzekeringsvoorwaarden. Als de reden en omvang van de aansprakelijkheid van HanseMerkur vastgesteld is, vindt de uitbetaling van de schadevergoeding binnen de 2 weken plaats. Deze termijn begint niet, zolang door de schuld van de verzekerde persoon HanseMerkur verhinderd is de claim te controleren. Totaalprijs en prijsbestanddelen De in totaal te betalen premie wordt bepaald door de omvang van de door de verzekeringsnemer gekozen verzekeringsdekking. De premies voor de verschillende bestanddelen van de verzekeringsdekking zijn op het aanvraagformulier aangegeven. De vermelde premies zijn inclusief de geldende wettelijke verzekeringstaks. Bijkomende kosten, taksen en tarieven Er zijn geen extra kosten, taksen of tarieven, bijv. voor het gebruik van telecommunicatiemiddelen, met uitzondering van de service onder het noodnummer. Voor oproepen in het Engels: HanseMerkur Reiseversicherung AG c/o IMA BENELUX S.A. Square des Conduites d Eau 11/12, 4020 Liège (Luik) Tel.: , Fax: Noodnummer: Voor oproepen in het Frans: Save Assistance 6 Rue Jean-Pierre Timbaud Le Campus, Bat. B1 RDC Droite F Montigny Le Bretonneux Tel.: , Fax: Noodnummer: Details inzake betaling en nakoming van het contract De premie is een eenmalige premie en dient bij de afsluiting van het contract te worden betaald. Geldigheidsduur van de ter beschikking gestelde informatie De ter beschikking gestelde informatie is voor onbeperkte duur geldig. Begin van het contract, begin van de verzekeringsdekking, gestanddoeningstermijn bij de aanvraag Het contract komt tot stand met de betaling van de verschuldigde premie. De verzekeringsdekking begint vanaf het door de verzekeringsnemer genoemde tijdstip, evenwel niet voor de verschuldigde premie betaald is. Is overeengekomen dat de premie wordt geïnd door afschrijving van een bankrekening, dan geldt de betaling als tijdig verricht, indien de premie op de boekingsdatum kan worden geïnd en de verzekeringsnemer geen bezwaar maakt tegen de rechtmatige inning. Als de premie buiten de schuld van de verzekeringsnemer niet kan worden geïnd, dan geldt de betaling nog als tijdig uitgevoerd, indien deze onmiddellijk na de schriftelijke aanmaning van de verzekeraar plaatsvindt. Voor de reis-ziekteverzekering begint de verzekeringsdekking niet voor het tijdstip van vertrek uit België of uit het land waar de verzekerde persoon een woonplaats heeft. Een gestanddoeningstermijn is niet voorzien. Belangrijke informatie: Als het verzekerde schadegeval zich na de afsluiting van het contract voordoet en de eenmalige of eerste verzekeringspremie op dat ogenblik nog niet betaald is, dan is HanseMerkur niet tot prestatie verplicht, tenzij de verzekeringsnemer niet verantwoordelijk is voor de niet-betaling. Recht van herroeping Bij verzekeringscontracten met een looptijd van ten minste een maand kan de verzekeringsnemer zijn contractaanvraag binnen de twee weken zonder opgaaf van redenen schriftelijk herroepen (bijv. per brief, fax of ). Deze termijn begint op het ogenblik van het ondertekenen van de verzekeringsovereenkomst of vanaf de dag dat de verzekeringsnemer de contractuele voorwaarden en alle andere aanvullende informatie ontvangt indien deze datum later is dan die van de ondertekening van de overeenkomst. Om de herroepingstermijn in acht te nemen volstaat de tijdige verzending van de herroeping. De herroeping dient te worden gericht aan HanseMerkur Reiseversicherung AG, Hamburg; tel ; fax ; hansemerkur.de. Overeenkomstig de Belgische wet m.b.t. landverzekeringsovereenkomst: Het opzeggingsrecht is niet van toepassing op reis -en bagageverzekeringspolissen of soortgelijke kortetermijnverzekeringspolissen met een looptijd van minder dan één maand, noch op levensverzekeringsovereenkomsten gebonden aan een beleggingsfonds. Gevolgen van een herroeping In het geval van een geldige herroeping zal HanseMerkur de reeds betaalde premies terugbetalen. Informatie over de looptijd van de verzekering Het contract is van beperkte duur overeenkomstig de gekozen periode. Einde van het contract, opzeggingsrecht, administratieve kosten Het contract eindigt voor de reisannulatieverzekering met het begin van de reis, voor alle andere verzekeringen met het einde van de reis of op de overeengekomen einddatum van de verzekering. Voor de reis-ziekteverzekering eindigt de verzekeringsdekking met het binnenkomen van België of van het land waar de verzekerde persoon een woonplaats heeft. Er bestaat geen recht op voortijdige opzegging van het verzekeringscontract. Indien HanseMerkur het contract beëindigt omwille van de niet-betaling van de eerste of eenmalige premie, conform de artikelen 14 tot 16 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst, worden administratieve kosten ten bedrage van 15,00 per verzekeringscontract in rekening gebracht. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank Op het contract is het Belgische recht van toepassing. Klachten tegen HanseMerkur kunnen worden ingediend in Hamburg of op de plaats waar de verzekeringsnemer ten tijde van de klacht zijn domicilie of, bij gebrek aan een domicilie, zijn gewone verblijfplaats heeft. worden aan de in aanmerking komende verenigingen binnen de verzekeringsbranche en de betreffende herverzekeraars, evenals naar behoefte aan de gemachtigde agenten, voor zover dit voor de juiste uitvoering van de contractuele verhoudingen is vereist. De voorschriften van de Duitse wet op gegevensbescherming met betrekking tot het doorgeven van gegevens blijven onaangetast. Het adres van de betreffende gegevensontvanger wordt desgewenst meegedeeld. Taal van het contract De bindende taal voor de contractuele verhouding en de communicatie met de verzekeringsnemer tijdens de looptijd van het contract is het Engels of Frans. Buitengerechtelijke bemiddelings- en klachtenprocedure Bemiddelingspogingen en klachten kunnen worden gericht aan: Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel tel.: , fax: , De mogelijkheid om gerechtelijke stappen te ondernemen, wordt hier niet door aangetast. Mogelijkheid tot indiening van een klacht bij de bevoegde toezichthouder Klachten tegen HanseMerkur kunnen bij de bevoegde toezichthouder worden ingediend: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) Graurheindorfer Straße 108, D Bonn, Instructie volgens de Duitse wet inzake de bescherming van persoonsgegevens De gegevens overgemaakt aan de verzekeraar worden verwerkt conform artikel 95 van de landverzekeringsovereenkomst en de bepalingen in de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Informatie betreffende gegevensbescherming Wij maken u bij dezen erop attent dat bij het aangaan van een overeenkomst of in geval van schade de gegevens worden opgeslagen en eventueel aan de betreffende verzekeringsorganisaties en aan de betreffende herverzekeraars en indien nodig aan gemachtigde assistenten of derden ter beschikking worden gesteld, voor zover dit in het kader van een correcte uitvoering van de contractuele relaties noodzakelijk is. B. Belangrijke instructies voor schadegevallen 1. In een schadegeval hebben wij in elk geval volgende documenten nodig: a) kopie van de boekingsbevestiging van de organisator; b) kopie van het verzekeringsbewijs; c) voor overschrijving van de eventuele vergoeding de bankgegevens van de ontvanger (voor overschrijvingen naar het buitenland het IBAN-nummer en de BIC-code); d) de desbetreffende, onder I - IV genoemde andere documenten. 2. Als bewijs van de kosten moeten betaalde, originele rekeningen worden ingediend, die volgende gegevens moeten bevatten: naam en adres van de patiënt; naam en adres van de behandelaar of arts; naam van de ziekte; behandelingsperiode; afzonderlijke prestaties van de arts resp. het ziekenhuis; precieze benaming van de buitenlandse munteenheid. 3. Bij een klinische behandeling moet onmiddellijk de Engelstalige noodservice op het noodnummer of de Franstalige noodservice op het noodnummer worden verwittigd (onder vermelding van het verzekeringsnummer en eventueel de touroperator). 4. Een medisch zinvolle en door de arts voorgeschreven repatriëring van zieken wordt uitsluitend door de specialist van onze wereldwijde noodservice voor reizen georganiseerd. Deze is dag en nacht bereikbaar op de onder punt 3 genoemde noodnummers. V. Schadeaangifte Stuur schadeaangiftes in het Engels informeel naar: HanseMerkur Reiseversicherung AG c/o IMA BENELUX S.A. Square des Conduites d Eau 11/12, 4020 Liège (Luik) Tel.: , Fax: Stuur schadeaangiftes in het Frans informeel naar: I. Reisannulatieverzekering en vakantiegarantie wanneer een leerling niet naar de volgende klas overgaat, een desbe- 1. Een onmiddellijke annulatie bij het boekingskantoor is noodzakelijk, om de annulatiekosten zo laag mogelijk te houden! Hogere annulatiekosten worden niet vergoed, als u door het uitblijven van een verhoopte betering of genezing de reis te laat annuleert! 2. Bij een schadegeval van meer dan 300,- kunt u een formulier voor de schadeaangifte met medisch attest aanvragen (in het Engels onder tel of in het Frans onder tel ) of zelf downloaden en afdrukken onder Voor kleinere schadegevallen volstaat een informeel medisch attest met vermelding van de diagnose en behandelingsgegevens. 3. Verder dienen nog de volgende documenten bij HanseMerkur te worden ingediend: alle originele documenten van de boeking en annulering; de originele bewijzen van betaalde kosten; medische attesten met vermelding van de diagnose en behandelingsgegevens (bij de vakantiegarantie: het medische attest van een arts op de reisbestemming); bij overlijden, een kopie van de overlijdensakte; bij verlies van werk, een verklaring van de werkgever over het gedwongen ontslag en een attest van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening over het begin van de werkloosheid (geldt alleen bij reisannulering); bij het sluiten van een nieuw arbeidscontract vanuit werkloosheid, een verklaring van de nieuwe werkgever over het begin van het arbeidscontract en een attest van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening over de wijziging (geldt alleen bij reisannulering); bij een verandering van werk, verklaringen van de oude en nieuwe werkgever (geldt alleen bij reisannulering) incl. bewijs van de proefperiode; bij noodzakelijke herexamens, een attest van de universiteit, hogeschool of academie (geldt alleen bij reisannulering); bij een dagvaarding voor het gerecht, een eis tot echtscheiding of een Save Assistance 6 Rue Jean-Pierre Timbaud Le Campus, Bat. B1 RDC Droite, F Montigny Le Bretonneux Tel.: , Fax: Bij onvolledig ingediende documenten kan het tot vertragingen in de schaderegeling komen! Bevestig uw documenten a.u.b. niet met nietjes of paperclips! treffende verklaring van de school of een kopie van het rapport (geldt alleen bij reisannulering); vertraging van verkeersmiddelen, de desbetreffende bewijzen; bij ziekte van een voor de reis ingeschreven hond, een desbetreffend attest van de dierenarts. II. Reisbagageverzekering 1. Schade door strafbare handelingen van derden moet u onmiddellijk aangeven bij het voor de plaats van de schade bevoegde politiekantoor. Laat u a.u.b. het volledige proces-verbaal overhandigen en bezorg ons de originele versie hiervan. 2. Schade tijdens het vervoer door een vervoersmaatschappij moet u onmiddellijk bij het betreffende bedrijf aangeven. Laat de vervoersmaatschappij een attest van aangifte opstellen en bezorg ons het origineel hiervan. 3. Schade in een logiesverstrekkend bedrijf moet u ook aan de directie van dit bedrijf melden. Laat het logiesverstrekkende bedrijf een attest van aangifte opstellen en bezorg ons het origineel hiervan. 4. Als u aan een all-in reis deelneemt, verzoeken wij u de schade tevens aan de reisleider te melden. Laat de reisleider een attest van aangifte opstellen en bezorg ons het origineel hiervan. III. Verzekering voor noodgevallen De prestaties uit deze verzekering verrichten wij via onze wereldwijde noodservice voor reizen. Deze is dag en nacht bereikbaar op tel (Engels) of tel (Frans). IV. Reis-BA-verzekering 1. In een geval van burgerlijke aansprakelijkheid verzoeken wij u tegenover het slachtoffer geen schuld te bekennen. 2. De namen en adressen van eisers en getuigen moeten worden genoteerd. Noodservice voor reizen Tel.: in het Engels. Tel.: in het Frans. Bij noodgevallen op reis staat onze 24/7-noodservice u ter beschikking altijd, wereldwijd, dag en nacht, ook op zon- en feestdagen. Deze bijzondere service is beschikbaar voor alle verzekerden van HanseMerkur. Andere verplichtingen: Instructie: Neem verder ook de algemene verplichtingen bij schadegevallen volgens paragraaf II. punt 6. en de betreffende bijzondere verplichtingen voor de afzonderlijke verzekeringen in paragraaf III. van de onderstaande verzekeringsvoorwaarden in acht. 2 RE Als u op basis van uw reisverzekering een claim indient, dient u het volgende in acht te nemen:

3 Hoofdkantoor: Siegfried-Wedells-Platz 1 D Hamburg C. Verzekeringsvoorwaarden voor de reisverzekering (VB-RKS 2012 (RSD-B)) Inhoudsopgave van deze verzekeringsvoorwaarden Paragraaf I. Prestatieoverzicht Hier vindt u een korte beschrijving van de verzekerde prestaties, bedragen en gebeurtenissen. Paragraaf II. Algemene bepalingen Hier vindt u toelichtingen bij de termijnen voor de afsluiting, de verzekerde kring van personen en de premiebetaling alsook algemene be- palingen bij de omvang van de dekking en algemene instructies die in een schadegeval in acht moeten worden genomen. Paragraaf III. Prestatiebeschrijving Hier vindt u een uitvoerige beschrijving van de verzekerde prestaties en gebeurtenissen. Paragraaf I. Prestatieoverzicht De hierna vermelde verzekeringen gelden slechts, voor zover ze bij de door u gekozen verzekeringsdekking inbegrepen zijn. De exacte tekst van de verzekerde prestaties en gebeurtenissen vindt u onder de opgesomde cijfers in deze verzekeringsvoorwaarden onder paragraaf III. Prestatiebeschrijving. RRKV. Reisannulatieverzekering De verzekering geldt wereldwijd. Verzekerd bedrag Het verzekerde bedrag moet overeenkomen met de prijs van de reis. Als u een kleiner bedrag verzekert, daalt de schadevergoeding in verhouding tot de door u betaalde premie, tot het bedrag dat uit het premieoverzicht blijkt (onderverzekering). Verzekerde prestaties 1.1 Annulatiekosten bij niet-aanvangen van de reis Bemiddelingskosten tot 100,- bij niet-aanvangen van de reis 1.2 Meerkosten voor de heenreis Vergoeding van niet-gebruikte reisonderdelen door vertraging 1.3 Omboekingskosten tot maximaal het bedrag van de annulatiekosten vanwege redenen onder punten Omboekingskosten tot maximaal 30,- per persoon/voorwerp bij punt Toeslag eenpersoonskamer Verzekerde gebeurtenissen bij verzekerde personen of risicopersonen Onverwachte en ernstige ziekte Overlijden, ernstig ongeluk, zwangerschap Breuk van prothesen Intolerantie voor inentingen Verlies van werk Sluiten van een nieuw arbeidscontract Verandering van werk Aanzienlijke schade (vanaf 2.500,-) aan het eigendom van de verzekerde persoon Verzekerde gebeurtenissen bij verzekerde personen Annulering van de vakantie door de werkgever Uitvallen van transportmiddelen Gedeeltelijk uitvallen van dynamische pakketreizen Vertraging van verkeersmiddelen van meer dan 2 uur Diefstal van documenten Niet-uitreiking van een toeristenvisum Onverwachte missie in opdracht van een hulporganisatie Onverwachte oproep voor legerdienst Ontvangst van een dagvaarding voor het gerecht Transplantaties, donororganen Bij huwelijksreizen: annulering van een burgerlijk huwelijk Inleiding van een scheidingsproces Adoptie van een kind Herexamens Niet overgaan naar de volgende klas of verandering van school Ontslag uit verzorgingstehuis Opzegging van huurwoning Annulering van een cultuur- of sportevenement 2.3 Ziekte van de meereizende hond 2.4 Omboekingen tot 42 dagen voor het begin van de reis Met uitzondering van punt wordt bij alle verzekerde gebeurtenissen geen eigen risico berekend. In het geval van een onverwachte en ernstige ziekte bedraagt het eigen risico 20% van de te vergoeden schade, met een minimum van 25,- per verzekerde persoon. Ook dit eigen risico vervalt, indien vanwege deze ziekte een volledig klinische behandeling noodzakelijk wordt. UG Vakantiegarantieverzekering De verzekering geldt wereldwijd. Verzekerd bedrag Het verzekerde bedrag moet overeenkomen met de prijs van de reis. Als u een kleiner bedrag verzekert, daalt de schadevergoeding in verhouding tot de door u betaalde premie, tot het bedrag dat uit het premieoverzicht blijkt (onderverzekering). Verzekerde gebeurtenissen bij verzekerde personen Transplantaties, donororganen Onverwachte oproep tot legerdienst Adoptie van een kind Vertraging van verkeersmiddelen van meer dan 2 uur Natuurrampen op de vakantieplaats Met uitzondering van punt wordt bij alle verzekerde gebeurtenissen geen eigen risico berekend. In het geval van een onverwachte en ernstige ziekte bedraagt her eigen risico 20% van de te vergoeden schade, met een minimum van 25,- per verzekerde persoon. Ook dit eigen risico vervalt, indien vanwege deze ziekte een volledig klinische behandeling noodzakelijk wordt. RGV. Reisbagageverzekering De verzekering geldt wereldwijd. Ritten, wandelingen en verblijven binnen de vaste woonplaats van de verzekerde personen gelden niet als reizen. Wordt bij reizen met een motorvoertuig de reisbagage niet onmiddellijk na aankomst op de vaste woonplaats uitgeladen, dan eindigt de verzekeringsdekking al met deze aankomst. Verzekerde gebeurtenissen 2.1 Beschadiging van in bewaring gegeven reisbagage 2.2 Overschrijding van leveringstermijnen 2.3 Strafbare handelingen van derden 2.4 Schade bij verkeersongevallen 2.5 Schade door brand, explosie of natuurrampen Verzekerde bedragen Per verzekerd schadegeval betalen wij maximaal een verzekerd bedrag van Individu Gezin 2.000, ,- Grenzen van de schadevergoeding Voor onderstaande zaken is de schadevergoeding beperkt tot volgende bedragen: Voorwerpen van waarde 1.000, ,Brillen, contactlenzen, hoorapparaten en gsm s (autotelefoons zijn niet verzekerd), telkens met toebehoren 250,- 250,Golf- en duikuitrustingen, fietsen, telkens met toebehoren 500,- 500,Surfplanken, windsurfuitrusting, telkens met toebehoren 500,- 500,Muziekinstrumenten met toebehoren (indien voor privédoelen meegenomen) 250,- 250,Audiospeler, draagbare dvd-speler 250,- 250,Vervangingsaankopen bij overschrijding van leveringstermijnen 500,- 500,Voor films, beeld-, geluids- en gegevensdragers vergoeden wij de materiële waarde. Voor identiteitskaarten, paspoorten, voertuigpapieren en andere legitimatiepapieren vergoeden wij de officiële tarieven. Verzekerde zaken Reisbagage als reisbagage gelden de persoonlijke reisbenodigdheden die u op een reis meeneemt, alsook geschenken en souvenirs die u tijdens uw reis koopt. Voorwerpen die gewoonlijk alleen voor beroepsdoeleinden meegenomen of tijdens de reis gekocht worden, zijn niet verzekerd. Sporttoestellen inclusief toebehoren (motoren echter niet) zijn alleen verzekerd, zolang ze niet in beoogd gebruik zijn. Voorwerpen van waarde in de zin van deze bepalingen zijn bontjassen, sieraden, edelmetalen voorwerpen, foto- en filmtoestellen, telkens met toebehoren, gameconsoles en gsm s inclusief toebehoren (autotelefoons zijn echter niet verzekerd). Niet-verzekerde zaken Niet verzekerd zijn cash, cheques, betaalpasjes, kredietkaarten, telefoon kaarten, waardepapieren, rijbewijzen, alle soorten aktes en documenten, voorwerpen met overwegend kunstwaarde of waarde voor liefhebbers, gouden tandvullingen, alle soorten prothesen, alle soorten elektronische gegevensverwerkingssystemen (gameconsoles, audiospelers en laptops zijn wel verzekerd) inclusief toebehoren en software, alle soorten vuurwapens inclusief toebehoren, voer-, vlieg- en vaartuigen, deltavliegers, zweefvliegtuigen, valschermen, telkens met toebehoren. Geen eigen risico. Verzekerde prestaties 1.1 Extra terugreiskosten 1.2 Niet-gebruikte reisonderdelen 1.3 Nareiskosten bij reisonderbreking Verzekerde gebeurtenissen bij verzekerde personen of risicopersonen Onverwachte en ernstige ziekte Overlijden, ernstig ongeluk, zwangerschap Breuk van prothesen 3 RKV. Reis-ziekteverzekering De verzekering geldt voor reizen in het buitenland. Als buitenland geldt niet het grondgebied van België en van de staat waar u een woonplaats hebt. Verzekerde prestaties Ambulante behandeling Tandheelkundige behandeling Medicijnen en verbandmiddelen Stralen-, licht- en andere fysische therapieën Massages, pakkingen, inhalaties, fysiotherapie Voorgeschreven hulpmiddelen ten gevolge van een ongeval Röntgendiagnostiek Operaties Klinische behandeling 1.2 Verzekeringsuitkeringen voor prematuurtjes ,1.3.1 Begeleider in het ziekenhuis voor kinderen tot 18 jaar Reisbegeleiding voor kinderen tot 18 jaar Hotelkosten tot maximaal 10 dagen 2.500,1.4.1 Medisch zinvolle repatriëring van zieken Kosten voor een begeleider bij de repatriëring van zieken Ziekenvervoer Overbrengingskosten Begrafeniskosten in het buitenland 1.5. Verzekeringsdekking bij een verlengd verblijf in het buitenland 1.6 Onkostenvergoeding bij klinische behandeling maximaal 14 dagen, per dag 50, bij ambulante behandeling eenmalig 25,1.7 Optionele vergoeding per opnamedag voor maximaal 30 dagen, per dag 50,- NFV. Verzekering voor noodgevallen De verzekering geldt wereldwijd. Verzekerde prestaties 1.1 Bij ziekte/ongeval en overlijden Verklaring tegenover het ziekenhuis dat de kosten worden gedragen (lening) ,1.1.2 Organisatie van een ziekenbezoek Organisatie van de overbrenging of van de begrafenis in het buitenland Informatie over artsen ter plaatse Informatie-uitwisseling tussen artsen Verzending van medicijnen Repatriëring van bagage Bijkomende overnachtings- en maaltijdkosten 2.500,1.2 Bij vroegtijdige beëindiging van de reis of uitgestelde terugreis (lening voor bijkomende kosten) Ziekte, ongeval of overlijden Ontvoering ,1.3 Telefoonkosten voor contact met helpline, per reis 1.4 Oproepbericht 50, 1.5 Bij strafvervolging Hulp bij arrestatie en dreigende arrestatie (lening) 3.000,1.5.2 Lening voor borgtocht ,1.6 Verlies van betaalmiddelen en documenten Verlies van betaalmiddelen voor de reis (lening) Hulp bij verlies van kredietkaarten en debetof Maestro-kaarten Verlies van reisdocumenten 1.500, 1.7 Hulp bij omboekingen/vertragingen 1.8 Fietsverzekering Fietspech Fietsdiefstal Geen eigen risico. 75, 250,-