Vrij op Reisverzekering voor particulieren nr. 95

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vrij op Reisverzekering voor particulieren nr. 95"

Transcriptie

1 Vrij op Reisverzekering voor particulieren nr. 95 Dit onderdeel van de Pakketpolisvoorwaarden behandelt de verzekering van risico s die gezinsleden als particulieren lopen tijdens een vakantiereis. Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1e of 2e graad - echtgeno(o)t(e), inwonende partner, (schoon)ouders, stiefouders of pleegouders; - (schoon)zonen, (schoon)dochters, stiefkinderen, pleegkinderen en kleinkinderen; - broers en zusters, zwagers en schoonzusters; - grootouders, ook die van de inwonende partner. Alarmcentrale Alarmcentrale EuroCross International BV Telefoon vanuit Nederland Telefoon vanuit het buitenland Bagage a) de zaken, waaronder kampeertent(en) en bijbehorende uitrusting, die de verzekerde voor eigen gebruik heeft meegenomen, of die hij binnen de periode dat er dekking is, heeft vooruitgezonden of nagezonden; b) de zaken die de verzekerde tijdens de reis en binnen de periode dat er dekking is, heeft aangeschaft of heeft gekregen. Onder bagage wordt niet verstaan: - geld, waardepapieren, manuscripten, aantekeningen, concepten en reisdocumenten (zie voor reisdocumenten hierna bij artikel 4); - verzamelingen, zoals postzegel- en muntenverzamelingen; - bouwmaterialen; - koopmansgoederen en monstercollecties; - dieren; - vaartuigen, inclusief losse motoren en aanhangmotoren behalve opvouwbare/opblaasbare boten zonder motor en kano s; - luchtvaartuigen, waaronder ook zeilvlieg-, parachute- en valschermzweefuitrusting begrepen zijn; - motorrijtuigen en andere voertuigen waaronder bromfietsen, kampeerwagens, caravans, aanhangwagens en de tenten, accessoires, sleutels, onderdelen en toebehoren; - kantoor- of kluissleutels en andere bagage die niet voor vakantiedoeleinden bestemd is. Bestuurder De chauffeur/ schipper/berijder van het verzekerde vervoermiddel. Blijvende invaliditeit Het rechtstreeks en zonder medewerking van andere oorzaken geheel of gedeeltelijk blijvend verlies of functieverlies van enig deel, vermogen of orgaan van het lichaam van verzekerde als gevolg van een ongeval. Dagwaarde De nieuwwaarde onder aftrek van een bedrag wegens waardevermindering door veroudering of slijtage. Eigen gebrek Een minderwaardige eigenschap in of van de verzekerde zaken die bij soortgelijke zaken niet hoort voor te komen. Gebeurtenis Een voorval of een reeks met elkaar verband houdende voorvallen die zich voor de verzekerde plotseling en onverwacht voordoen. Het voorval moet tijdens de geldigheidsduur van de verzekering plaatsvinden. Geboekte vakantiereizen Een reis of verblijf met minimaal één overnachting, waarvan de verzekerde het originele boekingsbewijs of de verblijfnota kan tonen. Bij vooraf geboekte reizen of verblijven is er dekking vanaf het moment dat de verzekerde het vaste woonadres in Nederland verlaat en rechtstreeks op weg is naar de geboekte bestemming. Bij reizen of verblijven die de verzekerde ter plaatse boekt, is er dekking vanaf het moment van boeking. Kostbare zaken Geld, reisdocumenten, foto-, film-, beeld-, geluids- en computerapparatuur of mobiele telefoons en hun toebehoren, gehoorapparaten, sieraden, horloges, leder- of bontwerk. Nieuwwaarde Het bedrag dat nodig is voor het verkrijgen van nieuwe zaken van dezelfde soort en kwaliteit op het moment van de gebeurtenis. Ongeval Het gevolg van een geweld dat plotseling en onverwacht van buiten af op het lichaam inwerkt en dat rechtstreeks lichamelijk letsel veroorzaakt. De aard en de plaats van het letsel moeten wel geneeskundig zijn vast te stellen.

2 Dit geweld moet tijdens de geldigheidsduur van de verzekering plaatsvinden. In artikel 11.1 worden uitbreidingen van dit begrip vermeld. Ontploffing Een eensklaps verlopende, hevige krachtsuiting van gassen of dampen. De volledige tekst van de omschrijving ontploffing en de daarbij behorende toelichting is door het Verbond van Verzekeraars d.d. 5 april 1982 ter griffie van de Arrondissementsbank te Utrecht gedeponeerd. Stichting Achmea Rechtsbijstand (SAR) Dit is een onafhankelijke instelling die gespecialiseerd is in het verlenen van rechtshulp. De Stichting Achmea Rechtsbijstand beschikt over juridisch deskundigen, een medisch adviseur en specialisten op het gebied van berekening van (letsel)schade. Stichting Achmea Rechtsbijstand Postbus JC TILBURG Tel. (013) de echtgenoot, de echtgenote of (geregistreerde) partner van verzekeringnemer; - hun minderjarige kinderen dus ook de pleeg- en stiefkinderen; - hun meerderjarige, ongehuwde kinderen (waaronder pleeg- en stiefkinderen), die bij hen inwonen of voor studie uitwonend zijn. Artikel 2 Hoedanigheid en Geldigheidsgebied Hoedanigheid Verzekerd zijn: - privéreizen; - zakenreizen indien dit uitdrukkelijk op de polis is vermeld. Onder privéreizen worden verstaan reizen voor privédoeleinden, zonder dat er een relatie is tot een beroep, bedrijf, studie/stage, vrijwilligerswerk, school of betaalde functie. Onder zakenreizen worden verstaan reizen naar het buitenland die in relatie staan tot: - vrijwilligerswerk; - een beroep, bedrijf of betaalde functie; - studie of stageopdrachten. Grensoverschrijdend woon-/werk- of schoolgaand verkeer is niet verzekerd. Vervoermiddel Het motorrijtuig, de caravan, de aanhanger en/of de boot waarmee verzekerde zijn vakantiereis onderneemt, zoals in aantal en combinatie op het polisblad vermeld. Vaste woonadres Het adres in Nederland waarop verzekerde bij het bevolkingsregister staat ingeschreven. Verkeersongeval Een botsing, een aanrijding of aanvaring waarbij het vervoermiddel betrokken is. Verzekeraar Achmea Schadeverzekeringen N.V. de verzekeringsmaatschappij waarmee de verzekeringsovereenkomst is gesloten, onder haar handelsnaam Avéro Achmea. Verzekerden De verzekerde bent u en alle personen die op het polisblad zijn vermeld en aan de reis deelnemen, Bij gezinsdekking zijn aanvullend meeverzekerd: Geldigheidsgebied De verzekering is geldig in: - de gehele wereld; - de Europese landen en ook de niet-europese landen aan de Middellandse zee, de Azoren, de Canarische Eilanden en Madeira. Op het polisblad staat welk geldigheidsgebied van toepassing is. In Nederland is de verzekering alleen van kracht: - tijdens een geboekte vakantiereis; - als de verzekerde vanuit een bestemming die valt binnen het geldigheidsgebied van deze verzekering, rechtstreeks op weg is naar zijn vaste woonadres in Nederland. Artikel 3 Bagage 3.1 Wat is verzekerd Verzekerd is schade aan of verlies van bagage onder de volgende voorwaarden: Bagage is verzekerd tot maximaal 2500,- per verzekerde per reis. Voor verzekerden tot vijf jaar geldt dat de bagage is verzekerd tot 1250,- per verzekerde per reis. Binnen deze bedragen gelden de volgende maximeringen: 1. Opvouwbare/opblaasbare boten zonder motor, kano s, zeilplanken, kitesurfplanken, waterski s, kinderwagens en niet gemotoriseerde invalidenwagens zijn - met zijn toebehoren - verzekerd tot maximaal 250,- per object/per stel;

3 2. rijwielen, inclusief toebehoren, tot maximaal 750,- per reis; 3. sneeuwkettingen, autobeeld- en geluidsapparatuur en een set reserveonderdelen, gereedschappen zijn samen verzekerd tot maximaal 250,- per reis per polis; 4. skibox, bagagebox, allesdrager of imperiaal, fietsimperiaal of fietsendrager. Deze zaken zijn verzekerd als ze slotvast zijn gemonteerd op de auto of zich bevinden in een slotvast afgesloten ruimte tot maximaal 500,- per reis; 5. gehoorapparaten, foto-, film-, beeld- geluidsapparatuur en andere elektronische apparatuur met hun toebehoren, en computer hardware zijn verzekerd tot maximaal 1250,- per verzekerde per reis; 6. muziekinstrumenten zijn verzekerd tot maximaal 500,- per verzekerde per reis; 7. lijfsieraden, waaronder uitsluitend worden verstaan juwelen, echte parels, en voorwerpen van platina, goud en zilver, tot maximaal 250,- per reis. 8. horloges, horlogebanden en -kettingen, zijn verzekerd tot maximaal 250, - per verzekerde per reis; 9. (zonne)brillen, inclusief glazen, contactlenzen en toebehoren, zijn verzekerd tot maximaal 500,- per verzekerde per reis; 10. kunstgebitten tot maximaal 500,- per reis; 11. mobiele telefoons tot maximaal 250,- per reis; 12. tot maximaal 150,- per verzekerde per reis zijn ook verzekerd de kosten van de noodzakelijke aanschaf van vervangende kleding en toiletartikelen wegens vertraagde aankomst van de bagage van deze verzekerde op de reisbestemming. Dit geldt niet voor vertraagde aankomst van de bagage op het vaste woonadres in Nederland. Voor verzekerden tot vijf jaar geldt een vergoeding tot maximaal 50, - per verzekerde per reis. 3.2 Wat is niet verzekerd In aanvulling op de uitsluitingen genoemd in de algemene voorwaarden en artikel 16 van deze voorwaarden is er tevens geen recht op schadevergoeding: 1. als de schade of het verlies het gevolg is van slijtage, eigen gebrek, eigen bederf, langzaam inwerkende weersinvloeden, mot of ander ongedierte, inbeslagneming of verbeurdverklaring om een andere reden dan vanwege een verkeersongeval; 2. als de verzekerde niet de normale voorzichtigheid in acht heeft genomen om verlies, diefstal of beschadiging te voorkomen. Van de verzekerde wordt verlangd dat hij onder de gegeven omstandigheden in redelijkheid niet betere maatregelen ter voorkoming van schade had kunnen treffen; 3. in geval van diefstal uit een motorrijtuig van bagage. Deze uitsluiting geldt niet als de verzekerde kan aantonen dat er zichtbare braakschade is aan het motorrijtuig. Bovendien dient de verzekerde dan aan te tonen dat deze bagage was opgeborgen in een met een slot deugdelijk afgesloten kofferruimte, waarvan de inhoud niet van buitenaf zichtbaar is, en die niet in een open verbinding staat met het passagiersgedeelte. Bij een auto met een derde of vijfde deur moet de kofferruimte daarom afgedekt zijn met een vaste hoedenplank/rolhoes. Bij een bestelauto/camper geldt, dat deze zaken opgeborgen moeten zijn in een deugdelijk afgesloten vast gemonteerde kast of kist of dat deze zaken waren opgeborgen in een dashboardkastje dat met een slot deugdelijk was afgesloten; 4. in het geval dat kostbare zaken zonder toezicht of niet in deugdelijk afgesloten ruimten zijn achtergelaten. In een boot, bus, taxi, trein of vliegtuig moet de verzekerde kostbare en/of breekbare zaken als handbagage meenemen. Daarbij blijft gelden wat hierboven bij 2 en 3 is gesteld; 5. in het geval dat kostbare zaken verloren raken of worden gestolen uit openbare gelegenheden (zoals cafés, restaurants, etc.) als deze zaken zich uit het directe gezichtsveld of buiten handbereik van de verzekerde bevonden, op het moment van het verlies of diefstal; 6. voor schade aan koffers als die schade bestaat uit krassen, deuken, schrammen, vlekken en dergelijke; 7. voor schade aan winter- en onderwatersportuitrusting. Artikel 4 Reisdocumenten 4.1 Wat is verzekerd Verzekerd is schade aan of verlies van reisdocumenten tegen de kostprijs. Als de verzekerde recht heeft op schadevergoeding van reisdocumenten, zijn de reiskosten ter plaatse, om vervangende documenten te verkrijgen, verzekerd. Onder reisdocumenten worden verstaan paspoorten, reisbiljetten, kentekenbewijzen en kentekenplaten, carnets, groene kaarten, visa, identiteitsbewijzen, rij- /vaarbewijzen en toeristenkaarten. Skipassen worden niet gerekend tot de reisdocumenten. 4.2 Wat is niet verzekerd De uitsluitingen die zijn vermeld in artikel 3.2 gelden ook voor dit artikel. Artikel 5 Aansprakelijkheid 5.1 Wat is verzekerd Verzekerd is schade aan vakantieverblijven (waaronder caravans, boten en tenten) en de daarin aanwezige inventaris, die aan de verzekerde verhuurd zijn of in bruikleen zijn gegeven. Bovendien is verze-

4 kerd de directe gevolgschade van het verloren gaan van de sleutel van een voor de vakantie gehuurd vakantieverblijf of vakantiekluisje. Recht op vergoeding bestaat uitsluitend indien en voor zover de verzekerde voor deze schade aansprakelijk is. 5.2 Wat is niet of beperkt verzekerd Aansprakelijkheid is maximaal verzekerd tot 500,- per gebeurtenis. De aansprakelijkheid voor verkeersschade valt niet onder deze verzekering. Artikel 6 Geld en cheques 6.1 Wat is verzekerd Schade aan of diefstal van muntgeld, bankbiljetten en het saldo op de chipkaart is meeverzekerd tot maximaal 350,- per reis per polis. Cheques zijn verzekerd tot maximaal 150,- per persoon per reis. 6.2 Wat is niet verzekerd Verlies en diefstal van geld uit een motorrijtuig is niet verzekerd. Daarnaast gelden de uitsluitingen die zijn vermeld in artikel 3.2. Artikel 8 Buitengewone kosten Onder buitengewone kosten worden verstaan noodzakelijke kosten, die: 1. onder normale omstandigheden niet worden gemaakt; en 2. het gevolg zijn van een onvoorziene gebeurtenis; en 3. gemaakt worden tijdens de periode dat er dekking is. 8.1 Wat is verzekerd De kosten, genoemd in de leden tot en met 5 en 8 van dit onderdeel, vergoedt de verzekeraar alleen als de Alarmcentrale vooraf toestemming heeft gegeven voor die kosten. Deze voorwaarde geldt niet als de verzekerde achteraf aannemelijk maakt dat het onmogelijk was vooraf toestemming aan de Alarmcentrale te vragen. De hierna genoemde kosten zijn verzekerd tegen kostprijs. De verzekeraar vergoedt gemaakte kosten onder aftrek van besparingen en terugbetalingen. Verzekerd zijn: 1. Kosten van opsporing en redding van de verzekerde; deze kosten zijn uitsluitend verzekerd indien deze zijn gemaakt door of onder leiding van een bevoegde instantie met als doel de verzekerde terug te brengen naar de bewoonde wereld; Artikel 7 Hulpverlening Onder hulpverlening wordt verstaan de dienstverlening door de Alarmcentrale met hieronder genoemde diensten. De hierna genoemde kosten zijn verzekerd tegen de kostprijs. De verzekeraar vergoedt gemaakte kosten onder aftrek van besparingen en terugbetalingen. Wat is verzekerd 1. de kosten van organisatie van vervoer van zieke, gewonde of overleden verzekerden naar een ziekenhuis in Nederland of naar hun vaste woonadres in Nederland en ook de kosten van voorgeschreven medische begeleiding door een arts of verpleegkundige tijdens het vervoer. Voor het vervoer van een zieke of gewonde verzekerde is een schriftelijke verklaring vereist van de behandelende arts waaruit blijkt: - dat vervoer verantwoord is; - welke wijze van vervoer noodzakelijk is en - in welke vorm medische begeleiding tijdens dat vervoer is voorgeschreven. 2. de kosten van het toezenden van medicijnen, kunst en hulpmiddelen, die op doktersvoorschrift dringend noodzakelijk zijn en waarvoor ter plaatse geen bruikbare alternatieven verkrijgbaar zijn. Voor rekening van de verzekerde komen de kosten van aankoop, voor zover deze kosten niet verzekerd zijn bij artikel 12 ziektekosten. Annulering van bestellingen is niet mogelijk. 2. Kosten in verband met overlijden van de verzekerde buiten Nederland a) de kosten van vervoer, om het stoffelijk overschot naar Nederland te brengen, inclusief de kosten van de kist die voor dat vervoer noodzakelijk is; b) de kosten van de begrafenis of crematie ter plaatse plus de reiskosten vanuit Nederland en terug - inclusief de verblijfkosten voor maximaal drie dagen - van de familieleden van de overledene in de 1e en 2e graad. Deze kosten worden vergoedt tot maximaal de kosten van keuzemogelijkheid a. 3. Kosten in verband met overlijden van de verzekerde in Nederland: a) de kosten van vervoer van het stoffelijk overschot naar een plaats in Nederland; b) de reiskosten in Nederland naar de plaats van overlijden en terug - inclusief de verblijfkosten - van maximaal twee personen. Bovendien vergoedt de verzekeraar: - de extra reis- en verblijfkosten voor het bereiken van het vaste woonadres in Nederland; - en de kosten van een noodzakelijk langer verblijf, voor zover die kosten gemaakt zijn door andere verzekerden en door familieleden in de 1e of 2e graad.

5 4. Kosten van repatriëring van een zieke of gewonde verzekerde Onder repatriëring wordt verstaan het medisch noodzakelijke vervoer van de verzekerde, anders dan per openbaar vervoermiddel of het vervoermiddel waarmee de reis werd gemaakt, vanuit het buitenland naar een ziekenhuis in Nederland of naar het vaste woonadres in Nederland. Hiertoe worden ook gerekend de kosten van noodzakelijke begeleiding door een arts of verpleegkundige. De medische noodzaak tot vervoer per ambulancevliegtuig wordt in overleg tussen de behandelende arts in het buitenland en de Alarmcentrale vastgesteld. In elk geval moet de repatriëring tot doel hebben: het redden van het leven en/of het voorkomen of verminderen van te verwachten invaliditeit van de verzekerde. 5. Kosten bij ziekte of ongeval van de verzekerde a) de extra kosten van de terugreis van verzekerde per openbaar vervoermiddel of het vervoermiddel waarmee de reis werd gemaakt plus de extra verblijfkosten tijdens de terugreis; b). de kosten van langer verblijf van verzekerde dan tot het einde van de voorgenomen reis en/of de extra kosten van verblijf tijdens de verzekerde periode; c) de onder a en b genoemde kosten van alle andere personen die op het polisblad genoemd zijn of van één andere reisgenoot, voor zover deze kosten noodzakelijk zijn om de gewonde of zieke verzekerde te verplegen en bij te staan; d) de onder a genoemde kosten van alle andere verzekerden als de verzekerde door een ongeval of door ziekte uitvalt als bestuurder van het vervoermiddel waarmee vanuit Nederland de reis wordt gemaakt. Deze kosten zijn alleen verzekerd als er in het reisgezelschap geen vervangende bestuurder aanwezig is; e) de extra vervoerskosten per openbaar of privé vervoermiddel van de reisgenoten die gemaakt worden in verband met ziekenbezoek aan een verzekerde die in een ziekenhuis verblijft. Hierbij geldt een maximum van 250,- per reis; f) de reiskosten voor de heen- en terugreis, plus de extra verblijfkosten van maximaal twee personen, maar alleen als dat noodzakelijk is om een alleen reizende verzekerde te verplegen en bij te staan; g) de reiskosten voor de heen- en terugreis, plus de extra verblijfkosten van maximaal één persoon, ter begeleiding naar Nederland van verzekerden die niet zonder begeleiding kunnen reizen, zoals kinderen beneden 16 jaar en lichamelijk of verstandelijk gehandicapten. Deze kosten zijn alleen verzekerd als de verzekerde, die er gedurende de reis zorg voor zou dragen, hiertoe door een ongeval of ziekte niet in staat is; h) de volgende kosten zijn alleen verzekerd als de dekking zakenreizen is meeverzekerd. De reiskosten voor heen- en terugreis van maximaal één persoon, die gemaakt moeten worden om de verzekerde te vervangen, als de verzekerde zijn werkzaamheden ter plaatse niet kan afmaken omdat hij: - is opgenomen in het ziekenhuis; - op medische indicatie moet terugkeren naar Nederland; - is overleden; - naar Nederland moet terugkeren in verband met overlijden, ernstige ziekte of ernstig ongeval van een familielid in de 1e of 2e graad. 6. Kosten van terugkeer a) Vanwege overlijden of levensgevaar van familie. In geval van overlijden of levensgevaar van niet-meereizende familieleden in de 1e of 2e graad zijn verzekerd de extra reis- en verblijfkosten van betrokken verzekerden en maximaal één reisgenoot naar de terugroepplaats in Nederland. Daarbij geldt als maximum vergoeding de kosten die de verzekerde zou moeten maken om het vaste woonadres in Nederland te bereiken. b) Vanwege schade aan eigendom. In geval van een materiële schade aan de woning, inboedel of het bedrijf in eigendom van de verzekerde in Nederland, zijn verzekerd de extra reis- en verblijfkosten van de verzekerde naar het vaste woonadres in Nederland. Dit geldt alleen als het belang van de schade zo groot is dat de aanwezigheid van de verzekerde in Nederland noodzakelijk is. Bovendien zijn verzekerd de reis- en verblijfkosten terug naar de oorspronkelijke vakantiebestemming onder voorwaarde dat de terugreis plaatsvindt uiterlijk binnen eenentwintig dagen na de afloopdatum van de reis waarbinnen de gebeurtenis heeft plaatsgevonden. 7. Kosten door oponthoud door natuurgeweld of staking Onder natuurgeweld wordt verstaan lawines, bergstorting, aardbeving, overstroming, storm, orkaan of abnormale sneeuwval. In geval van oponthoud van of naar de reisbestemming, dat ontstaan is door: a) natuurgeweld; b) werkstaking bij vervoersondernemingen of luchthavens waarvan de verzekerde gebruik zou maken. Verzekerd zijn de extrakosten van langer verblijf en de extra reiskosten naar de reisbestemming of het vaste woonadres in Nederland, die het gevolg zijn van dit oponthoud. 8. Kosten vervangend verblijf Als de tent, die de verzekerde - tijdens de periode dat er dekking was - als vakantieverblijf gebruikte, door beschadiging onbruikbaar is geworden, vergoedt de verzekeraar de extra verblijfkosten tot maximaal 50,- per dag per polis en niet langer dan tien dagen.

6 9. Kosten bij uitvallen van het vervoermiddel Als het vervoermiddel waarmee vanuit Nederland de reis wordt gemaakt, tijdens de reis en binnen de periode dat er dekking is, uitvalt door: - schade of defect aan of verlies van het vervoermiddel door eigen gebrek of een andere onzekere gebeurtenis. Dit geldt niet bij inbeslagneming of verbeurdverklaring, behalve als dit gedaan wordt vanwege een verkeersongeval; - lawines, bergstorting, overstroming of andere natuurrampen. En als het rijklaar maken, de teruggave of de opheffing van het uitvallen niet mogelijk is binnen twee werkdagen, dan zijn de volgende kosten verzekerd: a) de huurkosten van een, voor zover beschikbaar, soortgelijk en gelijkwaardig ander vervoermiddel voor de periode dat het vervoermiddel niet beschikbaar is. De kosten voor huur zijn verzekerd tot maximaal 100,- per dag, voor alle verzekerden samen. De kosten voor het terugbrengen van het gehuurde vervoermiddel zijn verzekerd tot maximaal 500,- per reis per polis. Deze kosten worden alleen vergoed voor zover ze gemaakt zijn tijdens de periode dat er dekking is, met een maximum van dertig dagen. Als het vervoermiddel een auto met aanhanger betreft - en beide vallen uit - dan verdubbelt de verzekeraar de dagvergoeding; b) de extra reiskosten per trein inclusief de vervoerskosten van bagage. Deze kosten vergoedt de verzekeraar alleen voor zover ze gemaakt zijn tijdens de periode dat er dekking is; c) de extra verblijfkosten van de verzekerde tijdens het gedwongen oponthoud door het uitvallen van het vervoermiddel, als het uitvallen plaatsvond tijdens de periode dat er dekking is. Hierbij geldt een maximum van 60,- per verzekerde per dag; d) de kosten om het vervoermiddel naar de plaats van de reisbestemming te brengen als dit gezien de resterende reisduur nog zin heeft; e) de reis- en verblijfskosten (van maximaal één persoon) om het vervoermiddel naar Nederland terug te brengen, indien de verzekerde reeds naar Nederland teruggekeerd is. 10. Kosten bij uitvallen van een (brom)fiets In geval van diefstal of total loss van de (brom)fiets zijn verzekerd de extra reiskosten per trein vanaf de plaats waar de (brom)fiets gestolen werd of total loss raakte, naar het vaste woonadres in Nederland. 11. Extra reis- en verblijfskosten De extra reis- en verblijfkosten die de verzekerde moet maken als gevolg van een gebeurtenis die een niet in de polis genoemde reisgenoot is overkomen en waardoor de verzekerde alleen reizend wordt. Deze dekking geldt alleen als: a) de getroffen reisgenoot een eigen geldige reisverzekering heeft; b) de gebeurtenis van de getroffen reisgenoot onder de dekking van zijn reisverzekering valt en deze reisverzekering geen dekking biedt voor de extra kosten van de meereizende reisgenoot; c) de extra door de verzekerde gemaakte kosten aantoonbaar noodzakelijk zijn en tijdens de duur van de reis gemaakt zijn. 8.2 Wat is niet verzekerd In aanvulling op de uitsluitingen genoemd in de algemene voorwaarden en artikel 16 van deze voorwaarden zijn tevens uitgesloten de buitengewone kosten: 1. die gemaakt zijn vanwege de gevolgen van een ongeval zoals genoemd in artikel 11.4 lid 1 en 4 en vanwege de gevolgen van gevechtssporten. Deze beperking geldt niet voor de buitengewone kosten genoemd in artikel 8.1 onderdeel 1 en 2; 2. die het gevolg zijn van een (para)medische behandeling zoals genoemd in artikel 12.2 lid 5 en 6 behalve als de verzekerde kan aantonen dat deze kosten geen verband houden met de betrokken ziekte, aandoening of afwijking; 3. die het gevolg zijn van het uitvallen van het vervoermiddel als dat al bij het begin van de reis was te voorzien of redelijkerwijs voorzien had kunnen worden door de slechte staat van onderhoud van het vervoermiddel. De verzekerde is verplicht op verzoek het vervoermiddel voor expertise beschikbaar te houden. Er is ook geen recht op vergoeding als de verzekerde geen keuringsbewijs/-rapport A.P.K. (Algemene Periodieke Keuring voor motorvoertuigen) met goedkeuring kan tonen, in situaties waarin dit voor het betreffende motorvoertuig wel verplicht is. Artikel 9 Telecommunicatiekosten Als recht op schadevergoeding, op uitkering of op hulpverlening bestaat, zijn verzekerd de telefoon-, telegram-, fax-, - en telexkosten die de verzekerde noodzakelijk moet maken. Hierbij geldt een maximum van 125,- per reis per polis. Deze kosten zijn boven het verzekerd bedrag verzekerd, voor zover ze zijn gemaakt om contact op te nemen met de Alarmcentrale. Artikel 10 Rechtsbijstand in het buitenland 10.1 Wat is verzekerd SAR zal: 1. vergoeding eisen voor materiële en immateriële schade door verzekerden geleden, voor zover de schade voortvloeit uit een ongeval waarvoor een ander dan de verzekerde aansprakelijk is; 2. SAR zal voorzien in:

7 a) de rechtsbijstand van verzekerde(n) in geval van strafvervolging, tenzij ten laste wordt gelegd het bij zich hebben van verboden stimulerende middelen (drugs); b) verweer tegen aanspraken van derden, tenzij een door verzekerde afgesloten aansprakelijkheidsverzekering hierin voorziet; c) bijstand aan verzekerde in geval van geschillen met derden, die rechtstreeks verband houden met de reis; d) het verlenen van een borgsom bij wijze van voorschot tot een maximum van ,- om op die manier de invrijheidstelling van de verzekerde te realiseren. Dit geldt alleen wanneer de bevoegde overheidsinstanties een strafvervolging instellen op basis van lid 2 sub a van dit artikel vermelde en daarbij een waarborgsom verlangen. Verzekerde dient dit voorschot uiterlijk drie maanden na storting aan de Alarmcentrale terug te betalen; 3. de kosten van de hierboven genoemde rechtsbijstand worden vergoed tot maximaal ,- per gebeurtenis; 4. Behandeling van de zaak de verzekeraar heeft de uitvoering van de rechtsbijstandverzekering (de rechtshulp) in handen gegeven van SAR. De verzekeraar garandeert dat SAR haar verplichtingen ingevolge de verzekeringsvoorwaarden nakomt. De specialisten van SAR behartigen de belangen van de verzekerde zowel in als buiten een gerechtelijke procedure. Vanzelfsprekend vindt de behandeling in overleg met de verzekerde plaats en is de behandeling erop gericht het best mogelijke resultaat voor de verzekerde te behalen. SAR kan voor de behandeling van het geschil gebruik maken van advocaten, fiscalisten, mediators of andere deskundigen. In twee gevallen heeft de verzekerde zelf de keuze: a) bij een belangentegenstelling: als de verzekerde en de ander met wie hij het geschil heeft, beiden aanspraak kunnen maken op rechtsbijstand van de SAR; b) als SAR een advocaat of andere deskundige vraagt de belangen van de verzekerde in een gerechtelijke of administratieve procedure te verdedigen, te vertegenwoordigen of te behartigen. Als een advocaat of andere deskundige het geschil gaat behandelen, dan mag alleen SAR de opdracht namens de verzekerde geven. Is in dat geval de Nederlandse rechter bevoegd, dan komen voor de behandeling van het geschil uitsluitend advocaten in aanmerking die in Nederland zijn ingeschreven en kantoor houden. Komt de zaak voor een buitenlandse rechter, dan komen alleen advocaten of andere deskundigen in aanmerking die bij het bevoegde buitenlandse gerecht staan ingeschreven. SAR verstrekt de opdracht, betaalt de advocaat, mediator, fiscalist of andere deskundige rechtstreeks en is niet gebonden aan afspraken die afwijkend van de opdracht door de verzekerde zijn gemaakt. Deze kosten worden vergoedt tot maximaal ,-; 5. Geschillen met de SAR SAR zet zich in om een goed resultaat voor de verzekerde te bereiken. Toch kan het voorkomen dat de verzekerde met SAR van mening verschilt over de werkwijze van de behandelaar of over de vraag of het door de verzekerde beoogde resultaat met een redelijke kans van slagen bereikt kan worden. In dat geval kan de verzekerde SAR verzoeken dit verschil van mening voor te leggen aan een bevoegde Nederlandse advocaat naar keuze van de verzekerde. SAR legt dan dit verschil van mening, met alle relevante stukken, voor aan de gekozen advocaat en vraagt hem zijn mening te geven. De verzekerde mag ook zelf de zaak toelichten. SAR betaalt de kosten van het advies van de advocaat. Als de advocaat de mening van de verzekerde deelt en wel een redelijke kans op succes ziet, dan mag hij op kosten van SAR de behandeling overnemen. Als de verzekerde het niet eens is met het oordeel van de advocaat, dan kan de verzekerde zelf op eigen kosten de zaak afhandelen of laten afhandelen. Bereikt de verzekerde het beoogde resultaat, dan vergoedt SAR alsnog de redelijk gemaakte kosten van rechtsbijstand. Deze regeling is van toepassing in alle gevallen dat SAR de verzekerde bijstaat. Als een externe deskundige de zaak van de verzekerde behandelt en de verzekerde is het niet met de externe deskundige eens over het voor hem te bereiken resultaat, dan kan de verzekerde de zaak met behulp van een andere externe deskundige voortzetten. De daarbij behorende kosten zijn dan echter voor zijn rekening, tenzij de verzekerde het resultaat behaalt dat hij voor ogen had. In dat geval betaalt SAR de redelijk gemaakte kosten alsnog aan de verzekerde. 6. SAR is niet gehouden een rechtsvordering in te stellen, tegen een ingestelde rechtsvordering verweer te voeren of tegen een gerechtelijke beslissing in beroep te gaan, indien: a) er niet voldoende kans op succes is; b) de verantwoordelijk geachte derde niet in staat is aan eventuele financiële verplichtingen te voldoen; c) het belang niet meer bedraagt dan 500,-; d. het voorstel tot schikking van de derde redelijk en billijk is. In deze gevallen mag de verzekerde de rechtsvordering op eigen kosten instellen of voortzetten. Indien verzekerde de procedure wint, zal SAR het bedrag van de gemaakte kosten van rechtsbijstand terugbetalen voor zover deze in redelijkheid gemaakt zijn. 7. Afkoop Bij de afhandeling van bepaalde geschillen kan een onevenredige verhouding ontstaan tussen de kosten van de afhandeling van het