Monitoring asielzoekers, erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Monitoring asielzoekers, erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden"

Transcriptie

1 Monitoring asielzoekers, erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden November 2015 Inhoudstafel 1. Asielaanvragen en beschermingsgraad op 30/11/ a. Aantal asielaanvragen... 3 b. Beschermingsgraad Asielzoekers in het opvangnetwerk op 31/10/ Opvangplaatsen Asielzoekers in Vlaanderen en Brussel: persoonskenmerken a. Nationaliteit b. Leeftijd en geslacht c. Gezinssituatie d. Overzicht per opvangcentrum in Vlaanderen en Brussel Recente instroom van asielzoekers, erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden Nota in het kader van de coördinatieopdracht Agentschap Integratie en Inburgering

2 Bronnen Voor deze nota maken we gebruik van drie verschillende databronnen: 1. De statistieken van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) Het gaat om: - de asielaanvragen: het aantal meerderjarigen én het aantal niet-begeleide minderjarigen dat een asielaanvraag indiende. Begeleide minderjarigen zijn niet opgenomen in de cijfers. - de beslissingen in asieldossiers: het aantal meerderjarigen en niet-begeleide minderjarigen waarvoor het CGVS een beslissing nam in het asieldossier. De beslissing van het CGVS heeft drie mogelijke uitkomsten: de erkenning als vluchteling de toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus of de weigering van één van beide verblijfsstatuten Na de procedure bij het CGVS kan de asielzoeker nog een beroep indienen bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV). Die heeft volle rechtsmacht en kan de asielzoeker opnieuw beide verblijfsstatuten toekennen of weigeren. 2. Een databestand van Fedasil Fedasil is de federale instantie die instaat voor de opvang van asielzoekers tijdens hun procedure. Asielzoekers hebben tijdens de hele procedure 1 recht op materiële opvang. Asielzoekers die van dat recht op materiële hulp gebruik willen maken, kunnen hun woonplaats niet vrij kiezen. De gegevens van Fedasil geven de beste indicatie van de woonplaats van de asielzoekers. Bovendien leveren ze ons informatie die cruciaal is voor het Vlaamse beleid, zoals leeftijd of gezinssituatie 2. Het databestand bevat informatie over: - de personen die op 31/10/2015 in een opvangstructuur verbleven: we houden rekening met alle personen, ongeacht het aantal maanden dat zij in de opvang verblijven. Het bestand bevat gegevens over opvangplaats, nationaliteit, leeftijd en gezinssituatie. 3. De Kruispuntbank Inburgering 1 Asielzoekers die een meervoudige (tweede, derde ) aanvraag indienen, hebben geen recht op opvang tot aan de inoverwegingneming van het dossier door het CGVS. De Opvangwet van 12 januari 2007 bepaalt de voorwaarden voor de opvang. Voor gedetailleerde informatie m.b.t. het recht op opvang verwijzen we naar 2 De data betreffen het effectieve aantal personen in opvang. Personen met een meervoudige aanvraag kunnen hierin opgenomen zijn (zie noot hierboven). Ook personen waarvan het dossier door de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) niet doorgegeven wordt aan het CCVS voor verder onderzoek (Dublin-procedure of technische weigering) kunnen in de opvangstructuren opgenomen zijn: de opvangaanvraag volgt immers meteen op de asielaanvraag, terwijl het onderzoek van DVZ nog tijd in beslag neemt. Personen die geen opvang wensen, zijn niet opgenomen in het databestand. Personen die wel een aanvraag indienden, maar niet arriveerden in de opvangstructuur (no-shows) evenmin. Asielzoekers die een verblijfsstatus van erkend vluchteling of subsidiaire bescherming toegekend krijgen, hebben nadien nog twee maanden recht op opvang met het oog op hun integratie. Zij zijn ook opgenomen in de cijfers van Fedasil. Pagina 1 van 20

3 De Kruispuntbank krijgt gegevens uit het Rijksregister over nieuwkomers die doelgroep zijn van het inburgeringsbeleid. Voor erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden gebeurt dat de maand die volgt op de toekenning van hun verblijfsstatus. Voor asielzoekers ontvangt de Kruispuntbank Inburgering de gegevens wanneer zij vier maanden in procedure zijn. De drie databronnen zijn dus onderling niet vergelijkbaar. Toch geven ze samen een onderbouwd breedbeeld van de huidige situatie. In deze nota verwerken we sommige gegevens anders dan in de vorige nota van oktober De reden daarvoor is dat de ruwe datasets waarop we onze in deze nota baseren anders gestructureerd zijn. Overzicht van de belangrijkste wijzigingen in vergelijking met de vorige nota: - Berekeningswijze prognose aantal asielaanvragen: in de vorige nota gingen we voor de prognose uit van een jaargemiddelde. In deze nota houden we rekening met de daling van het aantal asielaanvragen in de maand november ten opzichte van de maand oktober, in plaats van met een jaargemiddelde zoals in de vorige nota. We vermoeden dat de toekomstige instroom van asielzoekers beïnvloed zal worden door de recente evoluties: bijvoorbeeld beleidsmaatregelen en de situatie in het land van herkomst. - Aantal personen in opvang: in de vorige nota legden we de focus op de personen die recent in de opvangstructuren terechtkwamen, om zo de recente instroom te kunnen kaderen. In de huidige nota verleggen we de focus naar alle personen die in de opvang verblijven. Als bijlage bij deze nota vindt u een excel-bestand met per opvangcentrum in Vlaanderen en Brussel met een overzicht van nationaliteit, leeftijd, geslacht en gezinssituatie van de opgevangen personen. Pagina 2 van 20

4 1. Asielaanvragen en beschermingsgraad op 30/11/2015 a. Aantal asielaanvragen Sinds 1 januari 2015 werden asielaanvragen ingediend in België. 3 Van mei tot en met september noteren we een stijging in het aantal aanvragen. In oktober en november daalt het aantal aanvragen licht ten opzichte van september. 4 Als we deze cijfers doortrekken tot het einde van het jaar, komen we op asielaanvragen 5. Dat is een niet onbelangrijke piek vergeleken met de vorige jaren. Figuur 1. Evolutie aantal asielaanvragen (incl. prognose voor 2015) 45,000 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5, BRON: Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen: asielstatistieken; bewerking Agentschap Integratie en Inburgering 3 Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen, asielstatistieken oktober 2015, 4 Met meervoudige aanvraag bedoelt men een asielzoeker die zijn aanvraag voor een tweede of derde (of meerdere) keer indient, in principe op basis van nieuwe elementen in het dossier. Deze asielzoekers hebben niet zonder meer recht op opvang, zie ook 5 Premissen: daling enkelvoudige aanvragen tussen oktober en november (-8,7%) zet zich door in december. Prognose meervoudige aanvragen: voor december wordt de waarde van november hernomen. Pagina 3 van 20

5 Het geschatte aantal asielaanvragen voor 2015 overtreft ruim het aantal aanvragen uit 2011, maar niet het aantal uit het recordjaar Belangrijk verschil met 2000 is echter dat het aantal positieve beslissingen in verhouding veel groter is (zie ook verder). Bekijken we het aantal aanvragen sinds begin januari 2015, dan zien we een globale stijging sinds de maand mei 2015, met een record aantal aanvragen in september. In oktober en vervolgens nogmaals in november daalde het aantal aanvragen licht. Figuur 2. Asielaanvragen, januari november 2015, prognose tot en met december ,000 5,000 4, ,000 2,000 1, , , ,630 4,315 5,166 4,438 4,053 3,701 enkelvoudige aanvragen meervoudige aanvragen BRON: Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen: asielstatistieken; bewerking Agentschap Integratie en Inburgering De globale stijging van het aantal aanvragen sinds mei is voornamelijk te verklaren door de stijging van het aantal aanvragen uit Irak, Syrië en Afghanistan. De daling in oktober en november verbergt grote interne verschuivingen per nationaliteit: het aantal aanvragen van Irakezen daalde sterk, terwijl het aantal aanvragen van Afghanen sterk steeg. De aanvragen van Syriërs (het land met het grootst aantal aanvragen in oktober) bleven in oktober stabiel maar daalden in november. Pagina 4 van 20

6 Astitel Figuur 3. Asielaanvragen naar nationaliteit aanvrager, januari november ,500 2,000 1,500 1, Irak Syrië Afghanistan Somalië andere 0 BRON: Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen: asielstatistieken; bewerking Agentschap Integratie en Inburgering Tot slot is ook het aantal aanvragen van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen sterk toegenomen in 2015: tot en met november werden aanvragen ingediend, 7,6 procent van het totaal aantal aanvragen. Na elf maanden is het vorige recordjaar 2011 al veruit overschreden. Pagina 5 van 20

7 Figuur 4. Asielaanvragen van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen ( ) 2,500 2,370 2,000 1,500 1,385 1, tot en met november BRON: Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen: asielstatistieken; bewerking Agentschap Integratie en Inburgering De aanvragen van de niet-begeleide minderjarige vreemdelingen volgen in 2015 niet hetzelfde verloop als het totaal aantal aanvragen, in die zin dat er geen sprake is van een daling na september, integendeel: oktober en november laten een sterke stijging zien. Volgende figuur toont het aantal aanvragen van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen sinds januari Bij de interpretatie van deze grafiek is enige nuancering nodig: de cijfers over de niet-begeleide minderjarige vreemdelingen worden elke maand bijgesteld, omdat van een aantal aanvragers blijkt dat zij toch meerderjarig zijn. Het is dus waarschijnlijk dat het hoge cijfer van november 2015 (765 aanvragen) in een volgend rapport van het CGVS lager is. Om die reden wagen we ons niet aan een prognose. Toch valt op dat het aantal aanvragen van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen doorheen het jaar blijft stijgen. Voorlopig verwachten we daarom geen daling. Deze aanhoudende stijging van het aantal nietbegeleide minderjarige vreemdelingen houdt verband met de stijging van het aantal aanvragen uit Afghanistan: de grote meerderheid (58,1 procent in 2015) van de niet-begeleide minderjarigen komt uit dat land. Pagina 6 van 20

8 Figuur 5. Asielaanvragen van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen, januari november BRON: Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen: asielstatistieken; bewerking Agentschap Integratie en Inburgering b. Beschermingsgraad Asielzoekers kunnen na de eerste procedure bij het CGVS een erkenning krijgen als vluchteling, volgens de definitie van de Conventie van Genève, of een zgn. subsidiaire bescherming 6. Beide verblijfsstatuten zijn gelijkaardig wat rechten en plichten in de maatschappij betreft (wonen, werken, onderwijs, inburgering, ) 7. 6 Subsidiaire bescherming kan men verkrijgen als men bij terugkeer een reëel risico loopt op ernstige schade, bijvoorbeeld door een gewapend conflict. Zie ook voor het onderscheid tussen beide statuten. 7 Subsidiaire bescherming is een tijdelijk verblijfsstatuut, dat automatisch verlengd wordt tenzij het CGVS de bescherming intrekt. Na vijf jaar wordt het verblijf automatisch omgezet in een verblijf van onbepaalde duur. Subsidiair beschermden hebben, in tegenstelling tot erkende vluchtelingen, geen recht op maatschappelijke integratie bij een OCMW (leefloon). Het verblijfsstatuut van subsidiaire bescherming geeft wel recht op de maatschappelijke dienstverlening bij een OCMW, als ook aan de andere voorwaarden voldaan is (bijvoorbeeld behoeftigheid). De maatschappelijke dienstverlening kan financiële steun omvatten, maar ook sociale tewerkstelling. Erkende vluchtelingen komen ook in aanmerking voor maatschappelijke dienstverlening. Zie ook voor meer informatie. Pagina 7 van 20

9 Met beschermingsgraad bedoelen we het aantal positieve beslissingen (erkenning als vluchteling of subsidiaire bescherming) ten opzichte van het aantal beslissingen ten gronde 8. Het gaat steeds om de dossiers bij het CGVS. Asielzoekers kunnen na een weigering nog een beroep indienen bij de RvV. Voor de periode januari oktober 2015 ligt die beschermingsgraad op 59,4%. Dat is hoger dan in voorgaande jaren, zoals volgende figuur aantoont. Vooral het aandeel erkenningen als vluchteling stijgt sterk: van 15,4% in 2012 naar 49,4% in Figuur 6. Beslissingen Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen, erkenning subsidiaire bescherming weigering 53.2% 40.6% 77.6% 72.9% 10.0% 10.2% 7.0% 10.7% 36.6% 49.4% 15.4% 16.4% tot en met november BRON: Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen: asielstatistieken; bewerking Agentschap Integratie en Inburgering De verschillen tussen de nationaliteiten zijn groot. Van de Syrische asielzoekers wordt meer dan negen op tien asielzoekers erkend als vluchteling. Opvallend is dat Irakezen, Afghanen en Somaliërs minder vaak erkend worden als vluchteling. Zij verkrijgen wel vaak de subsidiaire beschermingsstatus. 8 Het gaat om het aantal dossiers dat in een maand behandeld wordt door CGVS, niet om het aantal personen dat een aanvraag indiende. Pagina 8 van 20

10 Figuur 7: Asieldossiers naar nationaliteit en beslissing CGVS, periode januari november 2015 Nationaliteit erkenning als vluchteling subsidiaire bescherming Weigering aantal dossiers dd september 2015 Syrië 90,3% 7,3% 2,5% Irak 47,1% 28,8% 24,1% 941 Afghanistan 40,3% 37,7% 22,0% 940 Somalië 33,0% 48,9% 18,1% 503 Andere nationaliteiten 9 39,6% 2,0% 58,4% 7224 Gemiddelde 49,4% 10,0% 40,6% BRON: Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen: asielstatistieken; bewerking Agentschap Integratie en Inburgering 2. Asielzoekers in het opvangnetwerk op 31/10/ Opvangplaatsen Op 30 september 2015 telde het opvangnetwerk personen in opvang. Van hen bevond 41% zich in het Vlaams Gewest en 6% in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Voor 6% (1.173 personen) van de asielzoekers in opvang kunnen we de woonplaats niet bepalen. Het gaat om de asielzoekers die opgevangen worden door Vluchtelingenwerk Vlaanderen (VWV) en Coordination et Initiatives pour Réfugiés et Étrangers (Ciré) 10. Op 31 oktober 2015 is het aantal personen in het opvangnetwerk gestegen tot personen. Van hen bevond 47,12% zich in het Vlaams Gewest en 7,41% in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Figuur 8: Asielzoekers in het opvangnetwerk op 31/10/2015 naar Gewest Regio # personen in % personen in opvang opvang Brussel ,41% Vlaanderen ,12% Wallonie ,47% Eindtotaal ,00% 9 Noot: van de 539 behandelde asieldossiers van personen uit Eritrea, werden er 504 erkend als vluchteling, ofwel 93,5%. We hebben geen cijfers over de subsidiaire bescherming. Daarom is deze nationaliteit niet opgenomen in de tabel. 10 Van Vluchtelingenwerk Vlaanderen weten we uit de vorige twee nota s dat het merendeel van hun opvangplaatsen zich bevindt in Vlaanderen, en een deel in Brussel. Ciré werkt dan weer voornamelijk in Wallonië en Brussel. Pagina 9 van 20

11 Als we dit bekijken per regio in Vlaanderen en Brussel, rekening houdend met het type opvang, komen we tot volgend beeld: Figuur 9: Asielzoekers in het opvangnetwerk op 31/10/2015 naar regio en opvangtype Regio Provincie collectief individueel Eindtotaal Brussel Brussel Totaal Brussel Vlaanderen Antwerpen (excl. Stad Antwerpen) Stad Antwerpen Limburg Oost-Vlaanderen (excl. Stad Gent) Stad Gent Vlaams-Brabant West-Vlaanderen Totaal Vlaanderen Eindtotaal Figuur 10: Asielzoekers in het opvangnetwerk op 31/10/2015 naar regio en opvangtype (2) Asielzoekers in het opvangnetwerk op 31/10/2015 naar regio en type West-Vlaanderen Vlaams-Brabant Stad Gent Oost-Vlaanderen (excl. Stad Gent) Limburg Stad Antwerpen Antwerpen (excl. Stad Antwerpen) Brussel ,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 Eindtotaal individueel collectief Pagina 10 van 20

12 2.2. Asielzoekers in Vlaanderen en Brussel: persoonskenmerken In wat volgt omschrijven we de kenmerken van de populatie opgevangen asielzoekers, voor het Vlaams Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. a. Nationaliteit De vier belangrijkste nationaliteiten van de asielzoekers in het opvangnetwerk van het Vlaams en Brussels Gewest blijven Irak (27,66% van het aantal opgevangen asielzoekers), Syrië (21,27%), Afghanistan (12,98%) en Somalië (5,38%). Figuur 11: Asielzoekers in het opvangnetwerk op 31/10/2015 naar nationaliteit Nationaliteit Eindtotaal Eindtotaal Pakistan 1,04% 132 Iran 1,08% 138 Kosovo 1,30% 166 Congo DR (Kinshasa) 1,42% 181 Oekraïne 1,59% 203 Onbekend 1,62% 207 Albanië 1,90% 242 Guinee 1,96% 250 Eritrea 2,31% 295 Rusland (incl. Tsjetsjenië) 2,47% 315 Onbepaald 2,80% 357 Somalië 5,38% 686 Afghanistan 12,98% Syrië 21,27% Irak 27,66% Andere 13,21% TOTAAL 100% Pagina 11 van 20

13 Figuur 12: Asielzoekers in het opvangnetwerk op 31/10/2015 naar nationaliteit (2) Top 15 Asielzoekers in het opvangnetwerk op 31/10/2015 naar nationaliteit 1.04% 27.66% 1.30% 1.42% 1.08% 1.59% 13.21% 21.27% 1.62% 1.90% 1.96% 2.31% 2.47% 2.80% 5.38% 12.98% Pakistan Iran Kosovo Congo DR (Kinshasa) Oekraïne Onbekend Albanië Guinee Eritrea Rusland (incl. Tsjetsjenië) Onbepaald Somalië Afghanistan Syrië Irak Andere b. Leeftijd en geslacht Van het totaal aantal opgevangen asielzoekers in het Vlaams Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is 70,96% meerderjarig en 29,04% minderjarig. Figuur 13: Asielzoekers in opvangnetwerk op 31/10/2015 naar leeftijd en opvangtype Regio BE leeftijdsgroep collectief individueel Eindtotaal Brussel meerderjarig ,65% 229 4,59% ,27% minderjarig 451 5,81% 227 4,55% 678 5,32% Totaal Brussel ,46% 456 9,13% ,59% Vlaanderen meerderjarig ,88% ,50% ,69% minderjarig ,66% ,37% ,72% Totaal Vlaanderen ,54% ,87% ,41% Eindtotaal ,00% ,00% ,00% Pagina 12 van 20

14 Van het totaal aantal opgevangen asielzoekers in het Vlaams Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is 25% tussen de 18 en de 25 jaar en 45,27% ouder dan 25 jaar. Figuur 14: Asielzoekers in het opvangnetwerk op 31/10/2015 naar leeftijd Leeftijd categorie Eindtotaal % totaal Brussel Vlaanderen ,59% ,86% ,24% ,34% ,00% ,27% Onbekend 89 0,70% 2 87 Eindtotaal ,00% Figuur 15: Asielzoekers in het opvangnetwerk op 31/10/2015 naar leeftijd (2) Pagina 13 van 20

15 Figuur 16: Asielzoekers in het opvangnetwerk op 31/10/2015 naar leeftijd en geslacht Leeftijd categorie M % M O % O V %V Eindtotaal % totaal ,28% 0,00% 286 7,94% 586 4,59% ,45% 3 27,27% 302 8,39% 620 4,86% ,50% 1 9,09% ,66% ,24% ,11% 0,00% 248 6,89% ,34% ,50% 0,00% ,72% ,00% ,33% 2 18,18% ,18% ,27% Ongekend 76 0,83% 5 45,45% 8 0,22% 89 0,70% Eindtotaal ,00% ,00% ,00% ,00% Figuur 17: Asielzoekers in het opvangnetwerk op 31/10/2015 naar leeftijd en geslacht (2) Leeftijd categorie M O V % M % O %V Eindtotaal % totaal ,19% 0,00% 48,81% 586 4,59% ,81% 0,48% 48,71% 620 4,86% ,52% 0,10% 43,39% ,24% ,85% 0,00% 17,15% ,34% ,86% 0,00% 21,14% ,00% ,78% 0,03% 28,18% ,27% Ongekend ,39% 5,62% 8,99% 89 0,70% Eindtotaal ,68% 0,09% 28,24% ,00% De verdeling tussen mannen en vrouwen is zeer verschillend: in totaal zijn er mannen (of 71,68%) en vrouwen (of 28,24%). Bij de minderjarigen tot en met 11 jaar is de verdeling tussen de geslachten nagenoeg gelijk. Bij de jongeren en jongvolwassenen tussen 12 en 25 jaar is ongeveer 8 op 10 van de opgevangen asielzoekers man. Slechts 2 op 10 is vrouw. Bij de asielzoekers ouder dan 25 jaar, is 28% vrouw en 72% man. De verdeling in geslacht is eveneens verschillend naargelang het type opvangstructuur. In de collectieve centra ligt het aandeel mannen hoger (75% mannen) dan in de LOI s (65% mannen). Figuur 18: Asielzoekers in het opvangnetwerk op 31/10/2015 naar geslacht en opvangtype Regio BE geslacht collectief individueel Eindtotaal Brussel man ,06% 244 4,89% ,25% vrouw 341 4,39% 212 4,25% 553 4,34% Totaal Brussel ,46% 456 9,13% ,59% Vlaanderen man ,86% ,19% ,42% vrouw ,67% ,48% ,90% onbekend 1 0,01% 10 0,20% 11 0,09% Totaal Vlaanderen ,54% ,87% ,41% Eindtotaal ,00% ,00% ,00% Pagina 14 van 20

16 c. Gezinssituatie Ook de gezinssituaties van de asielzoekers zijn uiteenlopend. Figuur 19: Asielzoekers in het opvangnetwerk op 31/10/2015 naar gezinssituatie Familiale situatie Eindtotaal % totaal Brussel Vlaanderen Alleenstaande man ,45% Alleenstaande vrouw 648 5,08% Ander gezin ,89% Ander gezin (met NBMV) 117 0,92% Eenoudergezin ,17% Koppel 439 3,44% NBMV jongen 718 5,63% NBMV meisje 42 0,33% Tweeoudergezin ,09% Eindtotaal ,00% Figuur 20: Asielzoekers in het opvangnetwerk op 31/10/2015 naar gezinssituatie (2) Asielzoekers in het opvangnetwerk op 31/10/2015 naar familiale situatie 6,000 5,414 5,000 4,000 3,000 2,689 2,000 1, , , Het merendeel van de asielzoekers in Vlaanderen en Brussel zijn alleenstaande mannen (5.414 personen, of 42,45% van het totaal aantal opgevangen asielzoekers). 648 asielzoekers zijn alleenstaande vrouwen. Pagina 15 van 20

17 Figuur 21: Asielzoekers in het opvangnetwerk op 31/10/2015 naar gezinssituatie en opvangtype collectief Totaal collectief % Totaal collectief individueel Totaal individueel % Totaal individueel Eindtotaal % Eindtotaal Familiale situatie Brussel Vlaanderen Brussel Vlaanderen Alleenstaande man ,39% ,78% ,45% Alleenstaande vrouw ,41% ,57% 648 5,08% Ander gezin ,18% ,32% ,89% Ander gezin (met NBMV) ,70% ,26% 117 0,92% Eenoudergezin ,79% ,21% ,17% Koppel ,58% ,22% 439 3,44% NBMV jongen ,84% ,20% 718 5,63% NBMV meisje ,43% ,18% 42 0,33% Tweeoudergezin ,69% ,25% ,09% Eindtotaal ,00% ,00% ,00% In de collectieve centra zijn er naar verhouding minder personen die deel uitmaken van een gezin (38,94%), dan in de individuele opvang (58,27%). In de collectieve centra zijn er, in vergelijking met de individuele opvang, meer niet-begeleide minderjarige vreemdelingen. d. Overzicht per opvangcentrum in Vlaanderen en Brussel In het excel bestand in bijlage kan het aantal personen per opvangcentrum naar nationaliteit, naar familiale situatie en naar leeftijdscategorie opgevraagd worden. Pagina 16 van 20

18 3. Recente instroom van asielzoekers, erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden Iedere maand wordt een lijst getrokken uit het Rijksregister met de nieuwe personen die tot de doelgroep van inburgering behoren. Naargelang hun woonplaats worden de nieuwkomers toegewezen aan één van de twee stedelijke Agentschappen in Antwerpen en Gent of aan een werkingsgebied van het Agentschap Integratie en Inburgering. In Brussel heeft de Vlaamse overheid geen zicht op de instroom van inburgeraars omdat de nieuwkomers hier niet uit het Rijksregister geselecteerd worden. De cijfers over instroom beperken zich bijgevolg tot het Vlaams Gewest. De cijfers betreffen louter meerderjarigen. O.b.v. de Kruispuntbank Inburgering kunnen we per regio weergeven hoe veel mensen met woonplaats in die regio in de periode mei november 2015 een verblijfsstatus als erkend vluchteling of subsidiair beschermde kregen 11. In totaal gaat het om personen woonachtig in het Vlaams Gewest. Verdeeld naar de regio s ziet dit er als volgt uit: Figuur 22: Erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden naar woonplaats - Vlaams Gewest (mei-nov 2015) Stad Antwerpen 583 Provincie Antwerpen zonder de stad Antwerpen 646 Stad Gent 70 Oost-Vlaanderen 403 Limburg 371 Vlaams-Brabant 313 West-Vlaanderen BRON: Kruispuntbank Inburgering, verwerking Agentschap Binnenlands Bestuur 11 In de Kruispuntbank Inburgering maken we daarvoor gebruik van de laatste extractie uit het Rijksregister. Zo kijken we als het ware op 1 december 2015 terug in de tijd en kijken we naar de asielzoekers die in deze periode veranderden van verblijfsstatuut. De cijfers betreffen de asielzoekers die een verblijfsstatuut (erkend vluchteling, subsidiaire bescherming) kregen, onafhankelijk van hoe lang zij reeds in procedure zaten. Het kan dus gaan om personen die een korte of reeds een lange tijd in België verblijven. We weten o.b.v. deze cijfers niet hoe lang deze personen reeds in het Vlaams Gewest woonden, we weten wel dat deze personen in het Vlaams Gewest in de periode mei november 2015 een verblijfsstatuut als erkend vluchteling of subsidiaire bescherming kregen. Pagina 17 van 20

19 Van de recent erkende vluchtelingen en personen die het verblijfsstatuut subsidiaire bescherming kregen in het Vlaams Gewest, woonde 22% in de provincie Antwerpen zonder de stad Antwerpen (646 op personen). 20% woonde in de stad Antwerpen, nog eens 18% in West-Vlaanderen. Deze verdeling staat niet los van de verdeling van het aantal opvangplaatsen. Ook erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden hebben immers na de toekenning van hun verblijfsstatus, nog recht op opvang. Hun woonplaats blijft dan de opvangstructuur. Willen we de evolutie van de voorbije periode in kaart brengen, dan moeten we de asielzoekers vier maanden of langer in procedure meenemen in de cijfers. Zij kunnen immers na die vier maanden nog erkend vluchteling worden of subsidiaire bescherming verkrijgen 12. We bekijken dus de personen die doelgroep werden van het inburgeringsbeleid, per regio, voor de periode mei november Het gaat in totaal om personen. Figuur 23: Evolutie instroom van asielzoekers, erkend vluchtelingen en subsidiair beschermden naar regio (mei-nov 2015) mei juni juli aug sept okt nov Stad Antwerpen Provincie Antwerpen Stad Gent Oost-Vlaanderen Limburg Vlaams-Brabant West-Vlaanderen BRON: Kruispuntbank Inburgering, verwerking Agentschap Binnenlands Bestuur In alle regio s is de instroom van asielzoekers meer dan vier maanden in procedure, van erkende vluchtelingen en van subsidiair beschermden, gestegen. In de regio s provincie Antwerpen zonder de 12 We gebruiken de cijfers uit KBI Connect en gaan uit van de eerste extractie uit het Rijksregister. Op deze manier brengen we in rekening dat deze personen ook effectief recent voor het eerst aankwamen in België. De asielzoekers in deze cijfers zijn op het moment van instroom vier maanden in België (indien zij meteen na aankomst asiel aanvroegen). Indien zij bijvoorbeeld in mei instromen in onze cijfers, betekent dit dat zij in januari asiel aangevraagd hebben en in mei woonachtig waren in het Vlaams Gewest. Voor erkend vluchtelingen en subsidiair beschermden is deze periode minder dan vier maanden. Anders zouden zij immers reeds als asielzoeker meer dan vier maanden in procedure in de database terechtkomen. Om evoluties te schetsen moeten we uitgaan van deze eerste extractie: op deze manier garanderen we dat we per maand unieke personen tellen, en geen dubbeltellingen uitvoeren bij een verandering van verblijfsstatuut. Pagina 18 van 20

20 stad Antwerpen, Limburg en West-Vlaanderen tekent deze stijging zich het scherpst af. Ook hier zien we een relatie met de toename van het aantal opvangplaatsen en de regionale spreiding van deze plaatsen. Omwille van de doelgroepomschrijving, omschrijven deze cijfers met vertraging de toename van het werkelijke aantal personen. Asielzoekers worden pas na vier maanden doelgroep van het inburgeringsbeleid. Erkend vluchtelingen en subsidiair beschermden worden vanaf het moment dat zij deze verblijfsstatus krijgen, doelgroep. Voordien zijn zij echter asielzoeker. Voor alle drie deze verblijfsstatussen geldt dus dat deze personen in werkelijkheid nog voor zij in de database KBI Connect terechtkomen, een korte of langere periode woonachtig zijn in België. Pagina 19 van 20

Aantal aanvragen asielzoekers blijft hoog, beschermingsgraad ook

Aantal aanvragen asielzoekers blijft hoog, beschermingsgraad ook Aantal aanvragen asielzoekers blijft hoog, beschermingsgraad ook Sinds 1 januari 2015 zijn 27.076 asielaanvragen ingediend in België. 1 Van mei tot en met september 2015 zien we een stijging in het aantal

Nadere informatie

Monitoring asiel: profiel asielzoekers in het opvangnetwerk van Fedasil op 31 maart 2016

Monitoring asiel: profiel asielzoekers in het opvangnetwerk van Fedasil op 31 maart 2016 Monitoring asiel: profiel asielzoekers in het opvangnetwerk van Fedasil op 31 maart 2016 Nota in het kader van de coördinatieopdracht monitoring asielinstroom van het Agentschap Integratie en Inburgering

Nadere informatie

Profiel van de asielzoekers in opvang op 31 december 2015

Profiel van de asielzoekers in opvang op 31 december 2015 Monitoring asielinstroom Profiel van de asielzoekers in opvang op 31 december 2015 Nota in het kader van de coördinatieopdracht monitoring asielinstroom van het Agentschap Integratie en Inburgering Publicatiedatum:

Nadere informatie

Asielaanvragen en beschermingsgraad januari 2016

Asielaanvragen en beschermingsgraad januari 2016 Asielaanvragen en beschermingsgraad januari 2016 Nota in het kader van de coördinatieopdracht monitoring asielinstroom van het Agentschap Integratie en Inburgering Publicatiedatum: 26 februari 2016 Inhoud

Nadere informatie

Profiel van de personen in het opvangnetwerk van Fedasil op 31 januari 2016

Profiel van de personen in het opvangnetwerk van Fedasil op 31 januari 2016 Profiel van de personen in het opvangnetwerk van Fedasil op 31 januari 2016 Nota in het kader van de coördinatieopdracht monitoring asielinstroom van het Agentschap Integratie en Inburgering Publicatiedatum:

Nadere informatie

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN ASIELAANVRAGEN Maandelijkse statistieken voor het jaar 2015 Dienst Vreemdelingenzaken : maandelijkse statistieken asiel 2015 1. Inkomende aanvragen Tabel 1. inschrijvingen van asielzoekers per type aanvraag

Nadere informatie

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN ASIELAANVRAGEN Maandelijkse statistieken voor het jaar 2015 Dienst Vreemdelingenzaken : maandelijkse statistieken asiel 2015 1. Inkomende aanvragen Tabel 1. inschrijvingen van asielzoekers per type aanvraag

Nadere informatie

Instroom asielzoekers, erkend vluchtelingen en subsidiair beschermden

Instroom asielzoekers, erkend vluchtelingen en subsidiair beschermden Nota i.k.v. de coördinatieopdracht monitoring van het Agentschap Integratie en Inburgering Oktober 2015 Inhoudstafel Bronnen 1 1. Context: hoge instroom, hoge beschermingsgraad 3 2. Asielzoekers in het

Nadere informatie

Aandeel mannen en vrouwen, maart 2016

Aandeel mannen en vrouwen, maart 2016 Aandeel mannen en vrouwen, maart 2016 29% 71% mannen vrouwen Bron: Fedasil, bewerking: AgII Aandeel mannen en vrouwen, maart 2016 Aandeel mannen en vrouwen voor verschillende nationaliteiten van de opgevangen

Nadere informatie

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN ASIELAANVRAGEN Maandelijkse statistieken voor het jaar 2015 Dienst Vreemdelingenzaken : maandelijkse statistieken asiel 2015 1. Inkomende aanvragen Tabel 1. inschrijvingen van asielzoekers per type aanvraag

Nadere informatie

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELZOEKERS

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELZOEKERS ASIELZOEKERS Maandelijkse statistieken voor het 2016 Dienst Vreemdelingenzaken : maandelijkse statistieken asiel 2016 1. Inkomende aanvragen Tabel 1. Aantal asielzoekers 1 per type aanvraag en per maand

Nadere informatie

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELZOEKERS

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELZOEKERS ASIELZOEKERS Maandelijkse statistieken voor het 2016 Dienst Vreemdelingenzaken : maandelijkse statistieken asiel 2016 1. Inkomende aanvragen Tabel 1. Aantal asielzoekers 1 per type aanvraag en per maand

Nadere informatie

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELZOEKERS

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELZOEKERS ASIELZOEKERS Maandelijkse statistieken voor het 2016 Dienst Vreemdelingenzaken : maandelijkse statistieken asiel 2016 1. Inkomende aanvragen Tabel 1. Aantal asielzoekers 1 per type aanvraag en per maand

Nadere informatie

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN ASIELAANVRAGEN Maandelijkse statistieken voor het jaar 2015 Dienst Vreemdelingenzaken : maandelijkse statistieken asiel 2015 1. Inkomende aanvragen Tabel 1. inschrijvingen van asielzoekers per type aanvraag

Nadere informatie

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN ASIELAANVRAGEN Maandelijkse statistieken voor het jaar 2014 Dienst Vreemdelingenzaken : maandelijkse statistieken asiel 2014 1. Inkomende aanvragen 1.1. inschrijvingen van asielzoekers voor 2014 Maand

Nadere informatie

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN ASIELAANVRAGEN Maandelijkse statistieken voor het jaar 2015 Dienst Vreemdelingenzaken : maandelijkse statistieken asiel 2015 1. Inkomende aanvragen Tabel 1. inschrijvingen van asielzoekers per type aanvraag

Nadere informatie

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN ASIELAANVRAGEN Maandelijkse statistieken voor het jaar 2015 Dienst Vreemdelingenzaken : maandelijkse statistieken asiel 2015 925 815 921 884 1.354 1.886 2.630 Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken

Nadere informatie

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN ASIELAANVRAGEN Maandelijkse statistieken voor het jaar 2015 Dienst Vreemdelingenzaken : maandelijkse statistieken asiel 2015 1. Inkomende aanvragen 1.1. Aantal inschrijvingen van asielzoekers voor 2015

Nadere informatie

Profielen van asielzoekers, erkend vluchtelingen en subsidiair beschermden

Profielen van asielzoekers, erkend vluchtelingen en subsidiair beschermden Monitoring asielinstroom Profielen van asielzoekers, erkend vluchtelingen en subsidiair beschermden Nota in het kader van de coördinatieopdracht monitoring asielinstroom van het Agentschap Integratie en

Nadere informatie

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELZOEKERS

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELZOEKERS ASIELZOEKERS Maandelijkse statistieken voor het 2016 Dienst Vreemdelingenzaken : maandelijkse statistieken asiel 2016 1. Inkomende aanvragen Tabel 1. Aantal asielzoekers 1 per type aanvraag en per maand

Nadere informatie

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELZOEKERS

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELZOEKERS ASIELZOEKERS Maandelijkse statistieken voor het 2017 Dienst Vreemdelingenzaken : maandelijkse statistieken asiel 2017 1. Inkomende aanvragen Tabel 1. Aantal asielzoekers 1 per type aanvraag en per maand

Nadere informatie

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELZOEKERS

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELZOEKERS ASIELZOEKERS Maandelijkse statistieken voor het 2017 Dienst Vreemdelingenzaken : maandelijkse statistieken asiel 2017 1. Inkomende aanvragen Tabel 1. Aantal asielzoekers 1 per type aanvraag en per maand

Nadere informatie

Inhoud. Nota in het kader van de coördinatieopdracht monitoring asielinstroom van het Agentschap Integratie en Inburgering

Inhoud. Nota in het kader van de coördinatieopdracht monitoring asielinstroom van het Agentschap Integratie en Inburgering Nota in het kader van de coördinatieopdracht monitoring asielinstroom van het Agentschap Integratie en Inburgering Publicatiedatum: 25 mei 2016 Inhoud Samenvatting... 2 Inleiding... 3 1. Aantal asielaanvragen

Nadere informatie

MAANDRAPPORT - oktober 2016

MAANDRAPPORT - oktober 2016 MAANDRAPPORT - oktober 216 Bron: Fedasil 1. Opvangcapaciteit en bezetting Eind oktober 216 telt het netwerk van Fedasil en zijn partners 28 77 opvangplaatsen voor asielzoekers, verdeeld over collectieve

Nadere informatie

MAANDRAPPORT - april 2017

MAANDRAPPORT - april 2017 MAANDRAPPORT - april 217 Bron: Fedasil 1. Opvangcapaciteit en bezetting Eind april 217 telt het netwerk van Fedasil en zijn partners 25 169 opvangplaatsen voor asielzoekers, verdeeld over collectieve centra

Nadere informatie

ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG

ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG FEBRUARI 2016 Vanaf januari 2016: asielstatistieken in personen in plaats van in asieldossiers Tot eind 2015 hadden de statistieken die het CGVS publiceerde betrekking op

Nadere informatie

Monitoring asielinstroom: asielaanvragen in België en in de Europese Unie

Monitoring asielinstroom: asielaanvragen in België en in de Europese Unie Monitoring asielinstroom: asielaanvragen in België en in de Europese Unie Nota in het kader van de coördinatieopdracht monitoring asielinstroom van het Agentschap Integratie en Inburgering Publicatiedatum:

Nadere informatie

Vluchtelingen: traject, statuut, sociale rechten..? in samenwerking met:

Vluchtelingen: traject, statuut, sociale rechten..? in samenwerking met: Vluchtelingen: traject, statuut, sociale rechten..? in samenwerking met: 1. Overzicht wettelijke verblijfsmotieven Burgers van de unie Gezinshereniging, gezinsvorming reguliere migratie Arbeid Studies

Nadere informatie

Informatiesessie Asielcrisis - Spreidingsplan. Februari 2016

Informatiesessie Asielcrisis - Spreidingsplan. Februari 2016 Informatiesessie Asielcrisis - Spreidingsplan Februari 2016 Fedasil Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers Fedasil Onze opdracht Fedasil is verantwoordelijk voor organisatie van materiële

Nadere informatie

Basisvorming. Wat is een vluchteling?

Basisvorming. Wat is een vluchteling? Basisvorming Wat is een vluchteling? Voorstellingsronde Stel je kort voor en vertel aan de groep hoe je zelf in contact bent gekomen met vluchtelingen VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN BASISVORMING - WAT IS

Nadere informatie

Asielzoekers CONTEXT 2015. Peter Vd Gucht, CM, Rode Kruisopvangcentrum Sint-Niklaas

Asielzoekers CONTEXT 2015. Peter Vd Gucht, CM, Rode Kruisopvangcentrum Sint-Niklaas Asielzoekers 1 CONTEXT 2015 Asielaanvragen laatste 20 jaar Evolutie enkelvoudige asielaanvragen België 2015 3 Maand Aantal Januari 925 (1313) Februari 815 Maart 921 April 884 Mei 1354 (1708) Juni 1886

Nadere informatie

Nota verhuisbewegingen

Nota verhuisbewegingen Nota verhuisbewegingen Inhoud Inleiding... 2 1. Over hoeveel asielzoekers en vluchtelingen gaat het?... 3 2. Wanneer kregen deze personen bescherming?... 4 3. Profiel van personen die bescherming kregen

Nadere informatie

Monitoring verhuisbewegingen erkend vluchtelingen oktober 2016

Monitoring verhuisbewegingen erkend vluchtelingen oktober 2016 Monitoring verhuisbewegingen erkend vluchtelingen oktober 2016 Nota in het kader van de coördinatieopdracht monitoring asielinstroom van het Agentschap Integratie en Inburgering Publicatiedatum: 05 oktober

Nadere informatie

Asiel in België Aangepaste opvang. Directeur Beleidsondersteuning, Fanny François

Asiel in België Aangepaste opvang. Directeur Beleidsondersteuning, Fanny François Asiel in België Aangepaste opvang Directeur Beleidsondersteuning, Fanny François Fedasil Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers Fedasil Organisatie Opgericht in 2001 Federaal Agentschap 1.200

Nadere informatie

Omzendbrief betreffende de nieuwe asielprocedure en zijn gevolgen voor de maatschappelijke dienstverlening.

Omzendbrief betreffende de nieuwe asielprocedure en zijn gevolgen voor de maatschappelijke dienstverlening. Url : www.mi-is.be Aan de Dames en Heren voorzitters van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn Onze referentie : 6212 Datum : 22 augustus 2007 Mevrouw de Voorzitter, Mijnheer de Voorzitter, Omzendbrief

Nadere informatie

Welk traject legt een asielzoeker af?

Welk traject legt een asielzoeker af? 5 JANUARI 2016 Welk traject legt een asielzoeker af? Hoe verloopt de asielprocedure? Waar worden asielzoekers opgevangen? Moeten ze een inburgeringstraject volgen? Kunnen hun kinderen naar school? Wie

Nadere informatie

ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG

ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG OVERZICHT 2014 Publicatiedatum: 8 januari 2015 Contact: Tine Van Valckenborgh tine.vanvalckenborgh@ibz.fgov.be 02 205 50 56 INHOUDSTAFEL I. Algemeen overzicht van asielaanvragen

Nadere informatie

Basisopleiding Asielprocedure en opvangwet. Dienst Studie en Beleid 16 juni 2017

Basisopleiding Asielprocedure en opvangwet. Dienst Studie en Beleid 16 juni 2017 Basisopleiding Asielprocedure en opvangwet Dienst Studie en Beleid 16 juni 2017 ellen.vanvooren@fedasil.be Opbouw van de sessie I. Algemeen II. De asielprocedure III.De opvang IV.Profiel asielzoekers in

Nadere informatie

Basisopleiding Asielprocedure en opvangwet. Dienst Studie en Beleid 13 oktober 2017

Basisopleiding Asielprocedure en opvangwet. Dienst Studie en Beleid 13 oktober 2017 Basisopleiding Asielprocedure en opvangwet Dienst Studie en Beleid 13 oktober 2017 ellen.vanvooren@fedasil.be Opbouw van de sessie I. Algemeen II. De asielprocedure III.De opvang IV.Profiel asielzoekers

Nadere informatie

Bevoegdheid bij het verlaten van de opvangstructuur

Bevoegdheid bij het verlaten van de opvangstructuur Bevoegdheid bij het verlaten van de opvangstructuur 1) De bijzondere bevoegdheidsregel voor het toekennen van een huurwaarborg bij het verlaten van een opvangstructuur Voor we de verschillende situaties

Nadere informatie

Asiel en vluchtelingen

Asiel en vluchtelingen Asiel en vluchtelingen maandag 15 februari 2016 RWO Waasland 1 Inhoudstafel 1. Inleiding 2. Vluchtelingen in de wereld 3. Vluchtelingen in België 4. Hoe verloopt een asielprocedure? 5. Waar worden asielzoekers

Nadere informatie

Basisopleiding Asielprocedure en opvangwet. Dienst Studie en Beleid 21 oktober

Basisopleiding Asielprocedure en opvangwet. Dienst Studie en Beleid 21 oktober Basisopleiding Asielprocedure en opvangwet Dienst Studie en Beleid 21 oktober ellen.vanvooren@fedasil.be Opbouw van de sessie I. Algemeen II. De asielprocedure III. De opvang IV. Profiel asielzoekers in

Nadere informatie

RECHT OP ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING (= ZIV) VOOR GENEESKUNDIGE VERZORGING

RECHT OP ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING (= ZIV) VOOR GENEESKUNDIGE VERZORGING Verblijfsstatuten & Gezondheidszorg voor asielzoekers, subsidiair beschermden en erkende vluchtelingen Een overzicht over de diverse procedures om medische zorgen te bekomen rekening houdende met de verblijfsstatus

Nadere informatie

Informatiesessies De asielcrisis in de lokale context. 26 november 2015

Informatiesessies De asielcrisis in de lokale context. 26 november 2015 Informatiesessies De asielcrisis in de lokale context 26 november 2015 1. Inleiding: asielzoekers en vluchtelingen in de wereld en Europa 2. Cijfers over de asielaanvragen 3. Cijfers over de opvang van

Nadere informatie

Welk traject legt een asielzoeker af? Welke rechten heeft een vluchteling of subsidiair beschermde?

Welk traject legt een asielzoeker af? Welke rechten heeft een vluchteling of subsidiair beschermde? 1 DEC EMBE R 2 016 Welk traject legt een asielzoeker af? Welke rechten heeft een vluchteling of subsidiair beschermde? Hoe verloopt de asielprocedure? Waar worden asielzoekers opgevangen? Kunnen hun kinderen

Nadere informatie

Studiedag. Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk. 27 november 2017

Studiedag. Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk. 27 november 2017 Studiedag Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk 27 november 2017 Enkele definities Vluchteling: persoon die uit gegronde vrees voor vervolging wegens zijn ras, godsdienst, nationaliteit, het behoren tot een

Nadere informatie

Monitoring asielinstroom: asielaanvragen, capaciteit opvang en profiel van de opgevangen asielzoekers

Monitoring asielinstroom: asielaanvragen, capaciteit opvang en profiel van de opgevangen asielzoekers Monitoring asielinstroom: asielaanvragen, capaciteit opvang en profiel van de opgevangen asielzoekers Nota in het kader van de coördinatieopdracht monitoring asielinstroom van het Agentschap Integratie

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. Voorwoord 3. Lijst met gebruikte afkortingen 5. Inhoudstafel 7. Hoofdstuk I Inleiding 13. Hoofdstuk II Rol van de begeleider 15

INHOUDSTAFEL. Voorwoord 3. Lijst met gebruikte afkortingen 5. Inhoudstafel 7. Hoofdstuk I Inleiding 13. Hoofdstuk II Rol van de begeleider 15 INHOUDSTAFEL Voorwoord 3 Lijst met gebruikte afkortingen 5 Inhoudstafel 7 Hoofdstuk I Inleiding 13 Hoofdstuk II Rol van de begeleider 15 1 Inleiding 15 2 Doel van de begeleiding 16 3 Kenmerken van een

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET. tot wijziging van het decreet van 4 juni 2003 betreffende het inwerkingsbeleid

ONTWERP VAN DECREET. tot wijziging van het decreet van 4 juni 2003 betreffende het inwerkingsbeleid Stuk 1762 (2007-2008) Nr. 1 Zitting 2007-2008 24 juni 2008 ONTWERP VAN DECREET tot wijziging van het decreet van 4 juni 2003 betreffende het inwerkingsbeleid 4441 ECO Stuk 1762 (2007-2008) Nr. 1 2 INHOUD

Nadere informatie

Geachte heer Deforche

Geachte heer Deforche VERVIERVOUDIGING VAN AANTAL ERKENDE VLUCHTELINGEN IN ROESELARE op VIJF JAAR TIJD Dat de vluchtelingencrisis van de jongste jaren ook Roeselare had bereikt, konden we al enigszins vermoeden. Dat merkt eenieder

Nadere informatie

FAQ. Opheffing op vrijwillige basis van de code 207. Fedasil, Dienst Voorbereiding Opvangbeleid >> augustus ²² Thema s:

FAQ. Opheffing op vrijwillige basis van de code 207. Fedasil, Dienst Voorbereiding Opvangbeleid >> augustus ²² Thema s: FAQ Opheffing op vrijwillige basis van de code 207 Fedasil, Dienst Voorbereiding Opvangbeleid >> augustus 2011 ²² Thema s: Voorwaarden wie komt in aanmerking? De aanvraag Behandeling van de aanvraag Vertrek

Nadere informatie

3. Kan de minister meedelen welk aandeel van de asielzoekers daadwerkelijk een taalcursus start?

3. Kan de minister meedelen welk aandeel van de asielzoekers daadwerkelijk een taalcursus start? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 387 van CHRIS JANSSENS datum: 23 februari 2016 aan LIESBETH HOMANS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE

Nadere informatie

ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG APRIL 2015

ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG APRIL 2015 ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG APRIL 2015 Publicatiedatum: 18 mei 2015 INHOUDSTAFEL I. Algemeen overzicht van asielaanvragen in 2015... 2 II. Overzicht van asielaanvragen in België... 4 1. Aantal asielaanvragen

Nadere informatie

Agentschap Integratie en Inburgering. Wij ondersteunen, stimuleren en begeleiden het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid

Agentschap Integratie en Inburgering. Wij ondersteunen, stimuleren en begeleiden het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid Agentschap Integratie en Inburgering Wij ondersteunen, stimuleren en begeleiden het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid 19.02.2016 Agentschap Integratie en Inburgering in het kort 1 januari 2015

Nadere informatie

ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG MEI 2015

ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG MEI 2015 ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG MEI 2015 Publicatiedatum: 11 juni 2015 INHOUDSTAFEL I. Algemeen overzicht van asielaanvragen in 2015... 2 II. Overzicht van asielaanvragen in België... 4 1. Aantal asielaanvragen

Nadere informatie

European Migration Network

European Migration Network European Migration Network Opvangsysteem voor asielzoekers: een vergelijking, reflectie en uitdagingen De rol en uitdagingen voor het OCMW tijdens en na de 25 oktober 2013 Opdracht OCMW Artikel 1 OCMW-wet

Nadere informatie

De vluchtelingencrisis. Een fact-check van 9 clichés

De vluchtelingencrisis. Een fact-check van 9 clichés De vluchtelingencrisis Een fact-check van 9 clichés Er zijn wereldwijd nooit meer vluchtelingen dan vandaag Klopt? / Klopt niet? Er zijn wereldwijd nooit meer vluchtelingen dan vandaag One year ago, UNHCR

Nadere informatie

Bevoegdheid bij het verlaten van een opvangstructuur

Bevoegdheid bij het verlaten van een opvangstructuur Bevoegdheid bij het verlaten van een opvangstructuur 1) De bijzondere bevoegdheidsregel voor het toekennen van een huurwaarborg bij het verlaten van een opvangstructuur Voor we de verschillende situaties

Nadere informatie

(Nieuwe) asielzoekers zonder toewijzing opvangstructuur

(Nieuwe) asielzoekers zonder toewijzing opvangstructuur (Nieuwe) asielzoekers zonder toewijzing opvangstructuur De overbezetting van het opvangnetwerk brengt met zich mee dat het aantal niet aan een opvangstructuur toegewezen asielzoekers stijgt. Concreet betekent

Nadere informatie

Verblijfsstatuten & Gezondheidszorg voor niet-eu-burgers

Verblijfsstatuten & Gezondheidszorg voor niet-eu-burgers Verblijfsstatuten & Gezondheidszorg voor niet-eu-burgers Een overzicht over de diverse procedures om medische zorgen te bekomen rekening houdende met de verblijfsstatus INSTRUCTIES BIJ HET LEZEN VAN DIT

Nadere informatie

ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG

ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG SEPTEMBER 2015 Publicatiedatum: 6 oktober 2015 Contact: Damien Dermaux damien.dermaux@ibz.fgov.be 02 205 56 27 INHOUDSTAFEL I. Algemeen overzicht van asielaanvragen in 2015...

Nadere informatie

Hoe gebeurt de toewijzing van een asielzoeker door de Dispatching?

Hoe gebeurt de toewijzing van een asielzoeker door de Dispatching? Hoe gebeurt de toewijzing van een asielzoeker door de Dispatching? Nota over de toewijzing en de niet toewijzing van asielzoekers door de Dispatching In deze nota beschrijven we de verschillende mogelijkheden

Nadere informatie

Minderjarige vreemdelingen: statuten - rechten - plichten

Minderjarige vreemdelingen: statuten - rechten - plichten Minderjarige vreemdelingen: statuten - rechten - plichten Geertrui Daem Juridische Dienst Vreemdelingenrecht & IPR 29 november 2016 Plan 1. Terminologie definities 2. Welke verblijfsprocedures (en statuten)

Nadere informatie

BALANS 2015 Opvang van asielzoekers en Vrijwillige terugkeer

BALANS 2015 Opvang van asielzoekers en Vrijwillige terugkeer BALANS 2015 Opvang van asielzoekers en Vrijwillige terugkeer VOORWOORD VAN DE DIRECTEUR-GENERAAL In het hiernavolgende verslag maken we de balans op van het werkjaar 2015 van het Federaal agentschap voor

Nadere informatie

ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG

ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG AUGUSTUS 2015 Publicatiedatum: 10 september 2015 Contact: Damien Dermaux damien.dermaux@ibz.fgov.be 02 205 56 27 INHOUDSTAFEL I. Algemeen overzicht van asielaanvragen in

Nadere informatie

ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG

ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG JULI 2014 Publicatiedatum: 6 augustus 2014 Contact: Tine Van Valckenborgh tine.vanvalckenborgh@ibz.fgov.be 02 205 50 56 INHOUDSTAFEL I. Algemeen overzicht van asielaanvragen

Nadere informatie

Wegwijs in het Europees Vluchtelingenfonds

Wegwijs in het Europees Vluchtelingenfonds Wegwijs in het Europees Vluchtelingenfonds Zoeken naar huisvesting Minderjarigen Juridische bijstand Opleidingen Werk zoeken Psychologische hulp Verantwoordelijke uitgever: Isabelle Küntziger Redactie:

Nadere informatie

KLIK OM DE STIJL TE BEWERKEN. Winter 2011-2012

KLIK OM DE STIJL TE BEWERKEN. Winter 2011-2012 KLIK OM DE STIJL TE BEWERKEN Winter 20112012 INHOUD 1) Doel en opzet SOS Opvang 2) Dagbegeleiding 3) Nachtopvang 4) Enkele evaluatiepunten 5) In 2012 geen crisis in de asielopvang? 2 Ontstaanscontext SOS

Nadere informatie

Inhoud 1. Hoofdstuk 1: Kort verblijf, lang verblijf en vestiging Kort verblijf Lang verblijf Vestiging 11

Inhoud 1. Hoofdstuk 1: Kort verblijf, lang verblijf en vestiging Kort verblijf Lang verblijf Vestiging 11 INHOUD DEEL 1: ALGEMEEN Inhoud 1 Inleiding 5 1.1. Wat u mag verwachten 5 1.2. Wat u in de toekomst nog mag verwachten 6 1.3. Hoe kwam deze publicatie tot stand? 6 Lijst van gebruikte afkortingen 9 DEEL

Nadere informatie

nr. 46 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 14 oktober 2014 aan PHILIPPE MUYTERS Dienstencheques - Gebruikers

nr. 46 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 14 oktober 2014 aan PHILIPPE MUYTERS Dienstencheques - Gebruikers SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 46 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 14 oktober 2014 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Dienstencheques - Gebruikers De dienstencheque (DC),

Nadere informatie

Ce bilan est également disponible en français. This review is also available in English.

Ce bilan est également disponible en français. This review is also available in English. Ce bilan est également disponible en français. This review is also available in English. Verantwoordelijke uitgever: Jean-Pierre Luxen, Directeur-generaal Redactieverantwoordelijke: Mieke Candaele Coördinatie:

Nadere informatie

Arbeidsmarktbarometer Onderwijs

Arbeidsmarktbarometer Onderwijs Arbeidsmarktbarometer Onderwijs Basisonderwijs en secundair onderwijs December 29 VLAAMS MINISTERIE VAN ONDERWIJS EN VORMING AGENTSCHAP VOOR ONDERWIJSDIENSTEN (AgODi) Arbeidsmarktbarometer Onderwijs december

Nadere informatie

1.1 Aantal levend geborenen dat bij geboorte woont in het Vlaamse Gewest sinds 2001

1.1 Aantal levend geborenen dat bij geboorte woont in het Vlaamse Gewest sinds 2001 Bijlage bij het persbericht dd. 08/06/15: 1 Vrouwen krijgen hun kinderen in toenemende mate na hun dertigste verjaardag 1. Het geboortecijfer volgens Kind en Gezin 67 875 geboorten in 2014, daling van

Nadere informatie

VVSG #TREFDAGSOCIAAL. De vluchtelingencrisis in de lokale context Fabienne Crauwels en Sabine Van Cauwenberge

VVSG #TREFDAGSOCIAAL. De vluchtelingencrisis in de lokale context Fabienne Crauwels en Sabine Van Cauwenberge VVSG #TREFDAGSOCIAAL De vluchtelingencrisis in de lokale context Fabienne Crauwels en Sabine Van Cauwenberge De vluchtelingencrisis in de lokale context 1. De vluchtelingencrisis in cijfers 2. Spreidingsplan

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief SEPTEMBER 2010 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand

Nadere informatie

Agentschap Integratie en inburgering. Wij ondersteunen, stimuleren en begeleiden het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid

Agentschap Integratie en inburgering. Wij ondersteunen, stimuleren en begeleiden het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid Agentschap Integratie en inburgering Wij ondersteunen, stimuleren en begeleiden het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid 1 januari 2015 Agentschap Integratie en inburgering Extern verzelfstandigd

Nadere informatie

Provinciale netwerkdag over werken op maat De vluchtelingeninclusie op de arbeidsmarkt

Provinciale netwerkdag over werken op maat De vluchtelingeninclusie op de arbeidsmarkt Provinciale netwerkdag over werken op maat De vluchtelingeninclusie op de arbeidsmarkt 2 Overzicht presentatie Inleiding: verschillende statuten Presentatie Patrick actieplan VDAB Acties en contactgegevens

Nadere informatie

12. Vaak een uitkering

12. Vaak een uitkering 12. Vaak een uitkering Eind 2001 hadden niet-westerse allochtonen naar verhouding 2,5 maal zo vaak een uitkering als autochtonen. De toename van de WW-uitkeringen in 2002 was bij niet-westerse allochtonen

Nadere informatie

ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG

ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG AUGUSTUS 2016 Vanaf januari 2016: asielstatistieken in personen in plaats van in asieldossiers Tot eind 2015 hadden de statistieken die het CGVS publiceerde betrekking op

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE CONTACTVERGADERING. 9 oktober 2012

VERSLAG VAN DE CONTACTVERGADERING. 9 oktober 2012 VERSLAG VAN DE CONTACTVERGADERING 9 oktober 2012 Aanwezigen Dames: Aussems (ADDE), Blommaert (CIRE), Bonamini (VwV), Crauwels (VVSG), Daem (BCHV), Dupont (AI Vl.), Goris (CGKR), Kapinga (PSC), Kerstenne

Nadere informatie

[INFORMATIE IN HET VERBAND MET HET ARTIKEL, HET TIJDSCHRIFT EN DE AUTEUR]

[INFORMATIE IN HET VERBAND MET HET ARTIKEL, HET TIJDSCHRIFT EN DE AUTEUR] Asielzoeker Lut Debroey Dit document werd gemaakt door Annelies Portier. [INFORMATIE IN HET VERBAND MET HET ARTIKEL, HET TIJDSCHRIFT EN DE AUTEUR] In dit document vindt je meer informatie over het artikel,

Nadere informatie

5.1. Impact van de wijzigingen van het nationaliteitswetboek

5.1. Impact van de wijzigingen van het nationaliteitswetboek 5. Verkrijgen en toekennen van de Belgische nationaliteit 1 5.1. Impact van de wijzigingen van het nationaliteitswetboek Sinds het ontstaan van het Koninkrijk stijgt het aantal vreemdelingen dat Belg wordt

Nadere informatie

De vrouwen hebben dan ook een grotere kans op werkloosheid (0,39) dan de mannen uit de onderzoekspopulatie (0,29).

De vrouwen hebben dan ook een grotere kans op werkloosheid (0,39) dan de mannen uit de onderzoekspopulatie (0,29). In het kader van het onderzoek kreeg de RVA de vraag om op basis van de door het VFSIPH opgestelde lijst van Rijksregisternummers na te gaan welke personen op 30 juni 1997 als werkloze ingeschreven waren.

Nadere informatie

Invoegbedrijven. Maatregel. De begunstigden en bestedingen

Invoegbedrijven. Maatregel. De begunstigden en bestedingen Invoegbedrijven Maatregel Het programma invoegbedrijven beoogt de creatie van duurzame tewerkstelling voor kansengroepen binnen de reguliere economie. Aan ondernemingen die de principes van Maatschappelijk

Nadere informatie

Arbeidsmarktbarometer 2011 Basisonderwijs en Secundair onderwijs

Arbeidsmarktbarometer 2011 Basisonderwijs en Secundair onderwijs Arbeidsmarktbarometer 2011 Basisonderwijs en Secundair onderwijs Vlaams ministerie van Onderwijs & Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel http://www.ond.vlaanderen.be/wegwijs/agodi

Nadere informatie

VLUCHTELINGEN EN ASIELZOEKERS ACHTERGROND BIJ DE SPELDOOS INTEGREER

VLUCHTELINGEN EN ASIELZOEKERS ACHTERGROND BIJ DE SPELDOOS INTEGREER Nota voor: Leerkrachten en leerlingen 8 september 2015 VLUCHTELINGEN EN ASIELZOEKERS ACHTERGROND BIJ DE SPELDOOS INTEGREER Het thema asiel en migratie is de laatste jaren niet weg te denken uit de actualiteit.

Nadere informatie

Doelstellingen. 1. Informeren over de laatste cijfers en ontwikkelingen rond asiel en huisvesting

Doelstellingen. 1. Informeren over de laatste cijfers en ontwikkelingen rond asiel en huisvesting Doelstellingen 1. Informeren over de laatste cijfers en ontwikkelingen rond asiel en huisvesting 2. Laten kennismaken met Woning Gezocht, Buren gevonden 3. Laten inspireren door lokale huisvestingsinitiatieven

Nadere informatie

FAQ Einde recht op materiële hulp Verlengingen artikel 7 Overgang naar financiële steun

FAQ Einde recht op materiële hulp Verlengingen artikel 7 Overgang naar financiële steun FAQ Einde recht op materiële hulp Verlengingen artikel 7 Overgang naar financiële steun >> Fedasil >> Dienst Voorbereiding opvangbeleid >> mei 2010 Thema s: (klik op de titel om rechtstreeks bij een thema

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief JANUARI 2012 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief SEPTEMBER 2011 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand

Nadere informatie

Profiel van de UVW-WZ: vergelijking 2004/ 2013

Profiel van de UVW-WZ: vergelijking 2004/ 2013 Profiel van de UVW-WZ: vergelijking 24/ 213 Dienst Studies Studies@rva.be Inhoudstafel: 1 INLEIDING 1 2 METHODOLOGIE 1 3 PROFIEL VAN DE UVW-WZ IN 24 EN IN 213 VOLGENS HET GEWEST 2 3.1 De -5-jarigen die

Nadere informatie

RECHT OP MATERIËLE OPVANG

RECHT OP MATERIËLE OPVANG RECHT OP MATERIËLE OPVANG Welke vreemdelingen hebben recht op materiële opvang en wanneer komt er een einde aan dat recht op materiële opvang? 1. Welke vreemdelingen hebben recht op materiële opvang? -

Nadere informatie

I.T. 206 ASIELPROCEDURE

I.T. 206 ASIELPROCEDURE I.T. 206 ASIELPROCEDURE De asielprocedure wordt in het Rijksregister opgenomen onder het informatietype 206 (IT206). Binnen dit informatietype worden verschillende gegevens opgenomen. Er moet bovendien

Nadere informatie

1 jaar Michel Ontgoocheling over de hele lijn

1 jaar Michel Ontgoocheling over de hele lijn 1 jaar Michel Ontgoocheling over de hele lijn Communautair: totale stilstand langs Vlaamse zijde Eerste regering sinds 1970 zonder communautair programma Transfers onaangeroerd: Van Overtveldt weigert

Nadere informatie

STUDIE Faillissementen 1 december Maand november sluit af met stijging van 3,69% In Brussel een stijging van 25,17%.

STUDIE Faillissementen 1 december Maand november sluit af met stijging van 3,69% In Brussel een stijging van 25,17%. STUDIE Faillissementen 1 december 2016 Maand november sluit af met stijging van 3,69% In Brussel een stijging van 25,17%. 1 september 2016 2 Overname en gebruik van dit onderzoek wordt aangemoedigd bronvermelding

Nadere informatie

REGULARISATIE 7/2009 Samenvatting opgesteld door het advocatenkantoor www.casabel.be

REGULARISATIE 7/2009 Samenvatting opgesteld door het advocatenkantoor www.casabel.be REGULARISATIE 7/2009 Samenvatting opgesteld door het advocatenkantoor www.casabel.be Procedure Zij die reeds een aanvraag hebben ingediend : - Moeten geen nieuwe aanvraag indienen - Kunnen een aanvullende

Nadere informatie

Vluchtelingencrisis: gisteren, vandaag, morgen VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN

Vluchtelingencrisis: gisteren, vandaag, morgen VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN Vluchtelingencrisis: gisteren, vandaag, morgen VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN Vluchtelingenwerk Dé referentie dankzij grondige expertise in asiel Opdrachten: Druk op het beleid Ondersteunen iedereen die

Nadere informatie

Bios2 Thema in de kijker Personeel in de bibliotheek

Bios2 Thema in de kijker Personeel in de bibliotheek Bios2 Thema in de kijker Personeel in de bibliotheek Bios2 thema reeks Oktober 2014 Het agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen verzamelt via de rapporteringstool Bios2 al geruime tijd

Nadere informatie

Ronde van Vlaanderen 2016

Ronde van Vlaanderen 2016 Ronde van Vlaanderen 2016 1 - VVSG - Ronde van Vlaanderen maart 2016 Ronde van Vlaanderen Vluchtelingencrisis in de lokale context Vluchtelingencrisis in de lokale context 1. Enkele cijfers 2. Spreidingsplan

Nadere informatie

Werken en verblijf in een LOI: combinatie recht op materiële opvang en een loon

Werken en verblijf in een LOI: combinatie recht op materiële opvang en een loon Werken en verblijf in een LOI: combinatie recht op materiële opvang en een loon Nota van 24 september 2010 Inleiding De federale overheid heeft een tijd geleden beslist dat asielzoekers die hun asielaanvraag

Nadere informatie