Actie overzicht n.a.v. de Startnotitie Ring Utrecht VERDER, Chronologie van 6 maanden Toelichting bij dit actie-overzicht 2008: 2009:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Actie overzicht 2008 2009 n.a.v. de Startnotitie Ring Utrecht VERDER, Chronologie van 6 maanden Toelichting bij dit actie-overzicht 2008: 2009:"

Transcriptie

1 Actie overzicht n.a.v.destartnotitieringutrechtverder, Chronologievan6maanden 5december2008(Startnotitie)t/m3juli2009(KrachtvanUtrecht motievendrik) Toelichting bij dit actie-overzicht In 2009 is een belangrijke kans gemist om in het proces een paar stappen terug te doen met als doel een daadwerkelijk breed draagvlak te creëren ( Elverding ). Dat was er niet in 2009, getuige de vele acties die sinds het bekend worden van de Startnotitie op 5 december 2008 in de stad zijn georganiseerd. Pas na de startnotitie in dec 2008 is de publieksparticipatie 1 goed op gang gekomen. Daarom verstrekken we de Commissie Schoof een actie-overzicht de eerste zes maanden na 5 december juli : 5dec 6dec 17dec Einddec 22dec 2009: 2jan 4jan PublicatievandeStartnotitieRingUtrecht,alsonderdeelvanhet samenwerkingsprogrammaverder(o.l.v.hetprogrammaburoverder voorhetopstellenenuitvoerenvanoplossingsmaatregelenvoordering Utrecht Hilversum Amersfoort):Min.VanVerkeerenWaterstaat,VROM, ProvincieUtrechtenGemeenteUtrecht. StartNMU PetitieGeenSnelwegendoorhetgroen Nabijna2wekenisdetellervandepetitiesde7500gepasseerd!Ende reactiesstromennogiederedagbinnen. FlyereninAmelisweerd InformatieavondvanNMUoverplannenVERDER ProtestwandelinginHoutentegenrondweg.Ongeveer60personen hebbenopnieuwjaarsdaggeprotesteerdtegeneenmogelijkewegdoor hetnieuwaangelegdebosnieuw Wulven.Deprotestactiewas georganiseerddoordemilieuwerkgroephouten(mwh). Zeker250mensenhebbenzondagmiddag4januarimeegedaanaande protestwandelingvandevriendenvanamelisweerdinrhijnauwen.zij wandeldendoorhetbedreigdegebiedaanweerszijdenvandekromme Rijn.BoerKeesvanDijk,diebijaanlegvandeweggeentoekomstmeer zietvoorzijnbedrijf,lietzienhoehettracéongeveermoetlopenenwat hetaanrichtinhetgebied.joskloppenborgenjankorffdegidtsstelden namensdevriendenvanamelisweerddatactievoerenvoorhetbehoud vannatuurenlandschapookbetekent:concretealternatieven ontwikkelenvoorhet'asfaltdenken'.belangrijkisdaarbijeenflinke 1 Dwz bewoners nemen initiatieven. Officiële participatie is er pas in 2011

2 5jan 12jan 17jan verbeteringvanhetopenbaarvervoerinderegioendeaanlegvaneen spoorverbindingalmere Utrecht Breda.Raads enstatenledenvan diversefracties(pvda,groenlinks,sp,d66)warenaanwezig.hetcollege vanburgemeesterenwethoudersvanbunnikwasflink vertegenwoordigd,doorzowelburgemeestervanderstroom vanewijk alswethouderwalburgschmidt.foto'svandewandelingkuntuhier vinden.linksnaarvideo impressiesvandewandelingstaanhieronder XAOHU, Maandagavond5januariorganiseerdedeStichtingNatuurlijk Vleuterweideeeninformatiebijeenkomst.Erwarenzo'n500aanwezigen. NMUstuurtnieuwsbrief TothierennietVerder aandemensendiede petitiehebbenondertekendenhebbenaangegevendatzeopdehoogte gehoudenwillenworden. ProtestactieHETLINTinBunnikopinitiatiefvanbewonersinBunnik.Er wordteenmenselijklintgevormdopeendeelvanhettracé.kinderen speciaaluitgenodigd.naarschatting2500mensenhebben zaterdagmiddag17januarimeegedaanaaneenactievanbewonersuit Bunnikomeenmenselijklinttevormenuitprotesttegendeplannen vooreensnelwegdoorrhijnauwen.hetlintvanmensenliepvanhet VagantenpadnaardeRhijnauwenselaanoverhetlandvanboervanDijk, waarhettracéhetlandgoedzoumoetendoorkruisen.onderdebetogers waren,naastraads enstatenledenvandiversefractiesenuitdiverse gemeenten,ookdekamerledendepla(pvda)envendrik(groenlinks),en cabaretiervincentbijlo.evenvoorhalfvierwasereenkortfluit en lawaaiconcert.fanfaredetegenwindzorgdevooreenmeermuzikaal accent.foto'svandeprotestactiekuntuhiervinden. Meerfoto's,gemaaktdoorTonSledsensstaanhier.Helikopterfilm. VertoondinalleJournaalsvandieavond.Erisnuookeenfilmpjeonline, gemaaktvanuitdehelikopterdiebovenhetlintcirkelde,tevindenop YouTube!Luisternaaronseigenradio verslag!eenrazendereportervan devriendenvanamelisweerdheeftopdezedagopnamengemaakt.in dereportagehoortupoliticivand66enspuitutrechtenvangroen LinksuitHouten;verdermedewerkersvandeactiegroepenGroenFront! enmilieuwerkgroephouten,decabaretiervincentbijloeneenaantal protesterendeburgers.klikhiervoordezeuniekereportage.filmsvande gebeurtenissen FabiandeGroenheefteenkleinefilm impressiegemaakt,diekuntuhier bekijken.eenfilmpjevanjacquelineboumanstaathieropyoutube.op desitevandeweekkrantstaateeninteressantereportage,klikhier.leuk isookdereportagevanhetjeugdjournaaldatuhierkuntvinden.

3 17jan MilieudefensieAmersfoortendeVerenigingBehoudBosBirkhoven Bokkeduinenorganisereneendemonstratievewandelingtegende plannenrondamersfoort.aanvang:10.00u 20jan OpverzoekvandebewonersendegemeenteBunnikwerdeenextra informatieavondgehoudenoverdestartnotitieringutrecht.opdeze avondkregenmensenmeerinformatieoverdeplannenenspraken hieropin. 20jan InNieuwegeinisookeenextrainspraakavondgeplandvoordeplannen metderingutrecht.locatie:nieuwegeinbusinesscenter,deblokhoeve, Blokhoeve1,3438LCNieuwegein.Deavondbegintom18.00uuren eindigtom21.00uur 24jan Nieuwegeinspreektzichuittegeneennieuwesnelweg.Nadegemeente BunnikheeftookdegemeenteNieuwegeinzichonomwonden uitgesprokentegeneennieuwesnelweg,diedoornieuwegeinenlangs Rhijnauwenzouwordengetrokken.Voorzoverbekendzijnookalle partijenindeutrechtsegemeenteraadtegendesnelweg,alisernog geenofficieelstandpuntnaarbuitengebracht.deraadinhoutenspreekt zichdinsdag27januariuit.leeshetstandpuntvannieuwegeinhier,en zieonderandereditverslagopdevolkskrantsite. 25jan Zondag25januariwillenaktievoerdersvanGroenFront!meteenludieke aktiebezoekersvanamelisweerdenrhijnauweninformerenoverde zorgwekkendeplannenvanrijkswaterstaatvoorringutrecht.onderveel belangstellingvanbezoekersenpersgavenledenvangroenfront!inhet zonnetjeeenboomklimworkshopbijdespeelweidevlakbijhettheehuis Rhijnauwen.GroenFront!hadzichgoedvoorbereidmetgeoefende kliminstructeurs,veiligematerialenenstambeschermendemattenvoor debomen.vanuiteeningerichtestandwerdhetpubliekvoorgelichtover deplannenrondderingwegengroenfront!.erheersteeen gemoedelijkesfeer.veelkinderengingenonderdeskundigebegeleiding omhoogofklommenlangsdetouwendietussentweebomengespannen waren.depolitielietzichwelevenzien,maarbleefopdeachtergrond. Bekijkonzefotocollage.FabiandeGroenheefteenkleinefilm impressie gemaakt,diekuntuhierbekijken.rtvutrechtheefteenmooie reportagegemaaktdieuhieropyoutubekuntbekijken.vanaf12.00uur hangendeklimtouwenineenboomhangen,nabijhettheehuis Rhijnauwen. 25jan AfgelopenzondaggavendeactievoerdersvanGroenfront!klimlesin Amelisweerd. Methetmooieweerwashetbehoorlijkdrukinhetbosengingendiverse mensenzelfdeboom 26jan MINISTERCRAMERSPREEKTZICHUITOVERSTARTNOTITIE.27/01/2009 GisterenwasministerCrameropwerkbezoekinUtrecht.Zijgafaan,dat zijnietverwachtdatereennieuweringwegdooramelisweerdzal komen.tijdenseenkorteperspresentatiekonjorishogenboom,

4 27jan 28jan 28jan directeurvandenatuurenmilieufederatieutrecht,deministeralvast inlichtenoverhoeruim30organisatiesinderegioutrechtdenkenover deplannenvandestartnotities handtekeningenvoormeerOVentegennieuwewegenin provincieutrecht.denmuheeft19.277handtekeningenvandepetitie TothierennietVerder!aandeTweedeKameraangeboden.De ondertekenaarstekendenvoormeerduurzamemobiliteitentegende plannenvanrijkswaterstaatomnieuwewegenaanteleggendoornatuur enwoonwijken.dekinderenvandeboomhutclubuitbunnikhebbende NMUvergezeldnaarDenHaagengevraagdofdekamerledenhunbos wildenbeschermen.zijhebbennogeens710handtekeningeneneen hasselbraamaangeboden.ukunthierkijkennaareenkleinefotoimpressie.helaasmochtuwfotograafnietaanwezigzijnbijhet aanbiedenvandehandtekeningenaandekamerleden.welisernogeen filmpjemetdaaropdeactievoerdersdievoldaannaarhetstation terugkeren,hiertebekijkenopyoutube.meerfoto's,o.a.vande overhandigingvandepetitieaandekamercommissie,zijntevindenop VriendenvanAmelisweerdwillenStartnotitieRingUtrechtvantafel.De VriendenvanAmelisweerdhebbenvandaaghunzienswijzeingediendop destartnotitieringutrecht.destartnotitiebeoogteenoplossingte biedenvoordetoenemendeverkeersdrukronddestadutrecht.de voorgesteldeoplossingenzijnechterdusdanigschadelijkenineffectief datdezestartnotitienaaronzemeningdienttewordeningetrokken. Eerstdienteenanalysetewordengemaakthoede bereikbaarheidsproblematiekwélkanwordenaangepaktentegelijkertijd deleefkwaliteitinderegiokanwordenverbeterd.wijkerenonsspecifiek tegendeaanlegvaneenwegdoorrhijnauwen,voorgesteldinde zogehetenspreidingsvariant.uiteraardvanwegedeonherstelbareschade aaneenlandschapvanonvervangbarewaarde.maarookomdataanleg vannieuwewegendebereikbaarheidsproblemenalleenmaarerger maakt.daarmeewordtbuitengewoonveelgeldwordtbesteedaan oplossingendieergerzijndandekwaal.geld,datzoveelbeteranders kanwordenbesteed,aanverbeteringvanhetopenbaarvervoeren versterkingvannatuurenlandschap!ookzienwijgeenredentot verbredingvandea27tussenlunettenenrijnsweerd.inplaatsdaarvan moethetlawaaiendeluchtvervuilingvandea27eensworden aangepakt,inhetbelangvandebewonersaandeoostkantvanutrecht enbezoekersvannieuw Amelisweerd.Wijdelenverderallebezwaren, dieindereactievandenatuur enmilieufederatie(nmu)opdeze Startnotitiezijnverwoord. Leesdevolledigereactieindebijlage(PDF). OnderzoekAD/Tangram:grotemeerderheidtegennieuwewegen,steun voorovalsoplossing.slechts11%vandeinwonersvanderegioutrecht

5 29jan 30jan 10feb 16feb vindtdeaanlegvannieuwewegeneenoplossingvoorde verkeersproblemen.datblijktuiteenonderzoekvanhet onderzoeksbureautangramuitzeistinopdrachtvanhetad.uithet onderzoekblijktookdat"veelmeergeldstekeninhetopenbaarvervoer" hetfavorietealternatiefis.nietalleenisaanlegvannieuwewegenhet minstfavoriet,opvallendveelmensen vooraluitdestadutrecht zeggendatjemetdefilesmoetlerenleven.zieook:'geennieuwe wegen!' InspraakreactieStartnotitie RingUtrecht doordenmu.aanmerkingen op5puntenuitdestartnotitie:1.opdeprocedure,2.deinhoud,3.dete onderzoekenhoofdalternatieven;4.dematewaarindestartnotitie rekeninghoudtmetnatuurenlandschap;5.strijdigheidmetde rijksdoelenopgebiedvanlucht,geluid. Maarbovenaldenkenwedatu metdevoorgesteldeoplossingsrichtingenuwdoelstelling: het verbeterenvandebereikbaarheidvanmiddennederlandomeen voortgaandeeconomischeontwikkelinginregioenrandstadmogelijkte maken nietzulthalen.meerwegeniseenachterhaaldmiddelomde bereikbaarheidteverbeteren.terwijldemaatschappelijkekosten,zoals geblekenuithetmassaleverzetvanafgelopenwekenhoogzijn.een duurzaamalternatief,metdaarinprijsbeleid,korterittenbeleid, mobiliteitsmanagementeneenuitmuntendovzalopdelangetermijn eenbeterebereikbaarheidrealiserenmetaanzienlijkminderschadevoor natuur,landschapenmilieu. Sluitingsdatumvoorinspraakreacties.OpdeStartnotitieRingUtrechtzijn 3039inspraakreactiesbinnengekomen. GemeenteHoutenookheelkritischoverStartnotitie.NaBunniken NieuwegeinheeftookdegemeenteHoutenzeerkritischgereageerdop destartnotitieringendeplannentotaanlegvannieuwewegenrond Utrecht.Houtenvindtdateerstdemogelijkhedenvanfiets,openbaar vervoerenketenmobiliteitveelbetermoetenwordenbenut. Autoverkeerzouvroegtijdigbuitenderegiomoetenwordenopgevangen, bijvoorbeeldbijp&rterreinenbijeverdingenenhoutenlangsdenieuw aanteleggenspoorlijnalmere Utrecht Breda.Allevariantendiezijn voorgelegdzijnomdiverseredenennietofnauwelijksaanvaardbaar,en maatschappelijknietreëel.deplannenmogendeinzetvoorverbetering vankwaliteitvanhetbuitengebied,zoalsdievoordenieuwehollandse Waterlinie,nietdoorkruisen.DegemeenteHoutenbenadruktverderhet vanbelangtevindendatdeinbrengvanderegiogemeentenvolwaardig wordtmeegenomen. WethouderDeWeger,RijkswaterstaatenprovinciewillenookA27 petitievoordorpnietinontvangstnemen.opmaandagavond16februari a.s.om20.00uur,zouopeenbewonersbijeenkomstinvoordorpeen petitie,ondertekendmetvelehonderdenhandtekeningenvan Voordorpers,wordenaangebodenaanvertegenwoordigersvande

6 19feb 22feb 23feb gemeente,provincieenrijkswaterstaat/verder.debewonerszijn tegendegeplandeverbredingvandea27,vanwegehetalsmaar groeiendeautoverkeer,hetlawaaiendeluchtkwaliteitindewijklangsde weg.nublijktdatgeenvandezepartijendezepetitieinontvangstwil nemen,hoeweldateerderdoordemakersvandestartnotitieringwel wasbeloofd.wederomeentekendatonzeoverheidnietmetbewoners indebatwilgaan.inmiddelszijnwelallegemeenteraadsledenvoorde bijeenkomstuitgenodigd!latenzijhettijkeren!meerweten?bertvan Velzen: ,LiesbethSimpelaar: MinisterVerburgtegensnelwegplannenrondUtrecht.MinisterGerda VerburgvanLNVheeftzichdonderdag19februarizeerkritischuitgelaten overdewegenplannenvanhaarcollegaeurlings,deministervanverkeer enwaterstaat.''wemoetenverkeersinfarctenoplossen,maarmoeten onswelafvragentegenwelkeprijs.''verburgisnietalleenbangvoor aantastingvandeecologischehoofdstructuur,maarspringtookopde bresvoorhetrecreatiefgroenronddestad.''jetastookhetgroenaan rondeenstadwaardoordeinwonerszogretiggebruikvanwordt gemaakt''.verburgmaaktehaaropmerkingentergelegenheidvande openingvandegedektewegbijforthonsdijknabijhouten,eenproject inhetkadervandenieuwehollandsewaterlinie.rijkenprovincie bestedendekomendejarensamen70miljoenaanhetopknappenvande NieuweHollandseWaterlinie.AlsereensnelweglangsFortVechtenen dwarsdoorrhijnauwenwordtaangelegd,isdatvooreenbelangrijkdeel weggegooidgeld. MinisterieLNV:Geenwegendoorhetgroen,huiswerkmoetover.Het MinisterievanLandbouw,NatuurenVoedselkwaliteit(LNV)kraaktin haarreactiedestartnotitieringutrechtvrijwelvolledigaf.lnvsteltdat ertotaalnietintegraalnaarhetgebiedisgekeken,enverbaastzichover deeenzijdigeopzetvandestartnotitie.hetbelangvandekwaliteitvan nationalelandschappenendegroenrecreatiegebiedenronddestadis volstrektonvoldoendemeegenomen.specifiekvindthetministeriede aanlegvaneennieuwesnelwegdooramelisweerd/rhijnauwenenhet gebiedvandenieuwehollandsewaterlinieonaanvaardbaar.ook verbredingvandea27tussenlunettenenrijnsweerdbetekenteen aantastingvandelandgoederenendaarmeederecreatievekwaliteit. LNVvindtdateerstnaaranderemethodenvanaanpakvandemobiliteit moetwordengekeken.ookmoetermeerwordeningezetopopenbaar vervoer.concluderendbeveeltlnvaan,dehuidigeplanstudieniet verdermeerinbeschouwingtenemen,enopnieuwtestartenmeteen integralegebiedsstudiewaarinhetbelangvangroenenrecreatie volwaardigwordtmeegenomen. UkuntdevolledigereactievanLNVhiervinden(PDF). NMUorganiseerteendiscussieavondvooralleorganisatiesdieactief betrokkenzijnbijstartnotitiesuitvooreenbijeenkomstop

7 23feb 24feb 24feb 25feb 24feb maandagavond23februari.wewillendansamenkijkenhoeweverder gaanmetdeprotestenronddeuitbreidingvanhetasfalt. Bijeenkomstlokaalnetwerk.Opmaandag23februariwasdebijeenkomst voordeorganisatiesdiebijdeactiesvantothierennietverder! betrokkenzijn. ProvincialecoalitiedurftniettegenwegendoorRhijnauwenenLeidsche Rijntestemmen.DeregerendecoalitieinProvincialeStatenvanCDA, VVDenChristenunieheeftgistereneenmotievanPvdA,GroenLinks, D66,SPendePartijvoordeDierenverworpendiezichuitspraktegen snelwegendoorleidscherijnenrhijnauweninderegioutrechtendoor BirkhovenenVathorstinderegioAmersfoort.Ookverwierpenzijeen motievandezepartijendiepleittevooreenambitieuzeropenbaar vervoeralternatief.hetwasweerhetzelfdeliedje:decoalitiepartijencda, VVDenCUzeideniederophunmaniermoeitetehebbenmetde variantendoorwijkenofhetgroen,maaralleoptiesopentewillen houdentoterverderekeuzeswordengemaakt.deindienersvande motieswerdenlanginonzekerheidgehouden,omdatvvdzodanigaan demotiewildesleutelen,datdievoordevvdaanvaardbaarzouworden. Dietekstwerdtoenweerzoslapenonduidelijk,datdaargeensteunvoor wasbijdeoorspronkelijkeindieners.vervolgensbrachtdevvdmede namenscdaencueenmotiein,waarinhetcollegevangedeputeerde Statenwerdopgeroepenomtelobbyenvoormeergeldvoor"inpassing" vanwegen.vvd gedeputeerdejanekkersreageerdedaaroplaconiekdat hijdatnatuurlijkaldeed.daaropwerddemotievandevvdonmiddellijk weeringetrokken. Ditheleschouwspelspeeldezichafinhetkadervandebehandelinginde StatenvandeVERDER pakketten1en2,vandezogehetenpakketstudies. Hetgaatdaarbijvooralomnietalteduremaatregelendiehetgebruik vanfietsenopenbaarvervoermoetenbevorderen.devoorstellen werdenbreedondersteund,alvondendemeesteoppositiepartijeninde Statendatdezestimulerendemaatregelenveelverderzoudenmoeten gaan.kijkookopdesitevanhetadvoorhetberichtoverutrechten Amersfoort,endeterugkrabbelendereactievangedeputeerdeEkkers. ExpertbijeenkomstLuchtkwaliteitinhetUtrechtsestadhuis.Het programmabestonduitbijdragenvandeskundigenvanrivm,natuuren Milieu,degemeenteAmsterdamenVROM.Doel:watzoueraan luchtkwaliteitgemetenmoetenwordeninutrechtenopwelkemanier? Voordepresentaties,kijkhieropdesitevanUtrecht. Opwoensdag25februariorganiseertGroenLinksUtrechteenpolitiek caféwaarindezevraagcentraalstaat.deskundigenenondernemers discussiërenmetuoverdeutrechtseplannenenoverwaternogmeer mogelijkisomdestadleefbaardertemaken. ProvincieniettegenringwegrondUtrecht.Eennieuweringwegom UtrechtdoordenatuurgebiedenAmelisweerd/Rhijnauwenendoor

8 25feb 27feb 12mrt 16mrt LeidscheRijnwordtnietbijvoorbaatafgewezendooreenmeerderheidin deprovincialestaten.decoalitiepartijencda,vvdenchristenunie verwierpengistereneenmotievandepvdahierover. Hetprovinciebestuurisnietopvoorhandtegeneennieuweringweg rondomutrechtdiemogelijkdewijkleidscherijnennatuurgebied Amelisweerddoorsnijdt,maarzegterzekerookgeenvoorstandervante zijn.,,zelfsalszo nwegdebesteoptieis,gaanwedaarnietzomaarmee akkoord, steltgedeputeerdeekkers. VPROArgosradiovan28februari2009:deechovanAmelisweerd. RadioprogrammaArgosvandeVPROheeft27februarieenuitzending gewijdaandeplannenvanrijkswaterstaatmbtderingutrechtonderde titel'deechovanamelisweerd'.dezeargosradio uitzendingover AmelisweerdistebeluisterenviawebsitevanVPRO'sArgos.Zitereen slimmestrategieachterdeplannenvanrijkswaterstaat?erisnuweer eenwegdooramelisweerdgetekend,netals25jaargeleden.velen ervarenditalsdéjàvu.erzijnindecember2008doorrijkswaterstaatvier planvariantengepresenteerdomdeproblemenrondderingwegutrecht aantepakken.verbijsteringalombijambtenarenenaktievoerdersvan destijds.aanhetwoordzijno.a.jankorffdegidtsenjoskloppenborg resp.voorzitterensecretaris&woordvoerdervandevriendenvan Amelisweerd.Deuitzendingbevatookhistorischefragmenten.Beluister deuitzendingopdewebpaginavandevproenstartdoorophet luidsprekersymbooltjeonderdealineavanradioonjoteklikken.de reportageoveramelisweerdstartopdetijdllijnom00:17:00.meer historischegeluidsfragmentenoveramelisweerduithetradioarchiefvan devpro.onderdetitel"littekenindedemocratie"staanuitzendingen vanderadioprogramma'svillavproenhetprogrammademocriet.ze gaanoverhetverzettegendewegdooramelisweerdin1982.beluister de"audiomp3fragmenten". PersberichtCommissieMER.CommissieMilieuEffectRapportage(MER) overdestartnotitieringutrecht:nualconclusiestrekkenoverde haalbaarheidofwenselijkheidvanalternatievenvoordetoekomstige infrastructuurinderingutrechtisvoorbarig.leefmilieu,cultuurhistorie ennatuurzijndaarindebelangrijkstemilieuaspecten,dievolwaardig meegewogenmoetenkunnenworden.leeshetpersbericht(pdf). BestuurRegioUtrechtgeeftreactieopstartnotitie.HetBRUschrijft ondermeer:"eerstmaatregelenvoordefiets,hetopenbaarvervoer, mobiliteitsmanagementenbeprijzingsmaatregelenonderzoekenenop huneffectenbeoordelen,voordatwedewegenstructuuruitbreiden.de eventueleaantastingvanecologischenlandschappelijkwaardevolle elementendoordeverschillendevariantenmoetindeanalyseenselectie vaneenvoorkeursvarianteenprominenteplaatskrijgen.bestuurregio Utrechtistegenstandervaneenaantalextremealternatievenuitde spreidingsvariant.hetbetrefteenwegdooramelisweerd,doorsnijdingen

9 vanbestaandstedelijkgebied(leidscherijn)envannieuwegein Noord." LeesdehelereactievanhetBRU(PDF). 16mrt Bijeenkomstlokaleorganisaties,diebetrokkenzijnbijdeactiesrondom destartnotitiesringutrechtenknooppunthoevelaken. 18mrt AdviesoprichtlijnenCommissieMER.DeCommissievoorde milieueffectrapportageiseenonafhankelijkecommissievan deskundigen.zijadviseertoverdeinhoudvanmilieueffectrapportages. Op12maartjlheeftdecommissieadviesgegevenoverdeMERRing UtrechtenMERKnooppuntHoevelaken 27mrt CONGRESBEREIKBAARHEIDREGIOUTRECHT.Op27maartorganiseert hetstudiecentrumbedrijfenoverheideencongresoverde BereikbaarheidvandeRegioUtrecht.Ophetcongreskomendiverse sprekersvanoverheidenbedrijfsleven.ookdenmuis vertegenwoordigddoorsaskiakluit.locatie:jaarbeursutrecht (Beatrixgebouw).Tijd:9.30tot16.30uur.Ophetprogrammastaat o.a.:hoederegioutrechtin2009haarmobiliteitaanpaktde maatregelenvanuithetactieplanluchtkwaliteit.deactiesopde projecten:ringutrecht,knooppunthoevelaken,driehoekena12zone Derolvandemarkt 8apr Destelt32vragenoverdeStartnotitieRingUtrecht. 15apr BijeenkomstActieplanLuchtkwaliteitUtrecht.Opwoensdag15april organiseerthetplueenthema avondoverhetactieplanluchtkwaliteit Utrecht. Locatie:Oudegracht60,Utrecht 23apr HetrapportDeKrachtvanUtrechtisaangebodenaanwethouder mobiliteitingriddebondtvanutrechtenportefeuillehoudermarianne KallenvanhetBestuurRegioUtrecht(BRU).DeBondtisblijdatzoveel mensenactiefmeedenkenomutrechtenomgevingbereikbaarte houden."mensenwonengraaginderegioutrecht,vanwegedecentrale ligging,hetgroenendeopenruimte.maartegelijkmoetde bereikbaarheidgewaarborgdblijven.ditrapportdraagtsuggestiesaan, diewemeezullenwegen.watmeookaanspreektisdatdebevolkingvan Utrechtbijdebesluitvormingoverdeplannenwordtbetrokken. Ook Kallen,tevenswethoudervanHouten,isnamensdeBRUblijmethet rapport."hetrapportlaatziendathetinteressantisomnatedenken overdebereikbaarheidvanderegioinhetjaar2030.degepresenteerde ideeënzoudenhetgatkunnenvullentussendeinhoudvande startnotitiesendebereikbaarheidvanderegioin apr RichtlijnenvoordeMERRingUtrechtnaarraadUtrechtgestuurd. 23apr CursusVERDERlobbyen.DeNMUgeeftdecursus"VERDERlobbyen", speciaalvoormensenengroependiezichbezighoudenmethetverzet tegendenieuwewegen. 26apr FietstochtstadsrandUtrechtOost.Op26aprilorganiseerthetUtrechts LandschapeenfietstochtlangsdestadsrandaandeoostkantvanUtrecht

10 27apr 12mei 14mei 16mei enlangsdebuitenplaatsen.detochtstaatinhettekenvandenatuurin ditgebiedenerwordtaandachtbesteedaandebedreigingendoorde plannenvanringutrecht. EerstereactievanNMUoprichtlijnenvoorMERRingUtrecht.Eriskritiek opteweinigrekeninghoudenmetde3039inspraakreacties,hetnietin achtnemenvandetermijnvoorhetbekendmakenvanderichtlijnen,de tekorteduurvoorhetbestuderenvandemerrichtlijn,hetachterwege latenvanrichtlijnenbetreffendevolksgezondheidenkmbeprijzing,het ontbrekenvanevidentievoorderelatietusseneconomischontwikkeing enbereikbaarheid,hetslechtstendeletoepassenvande Laddervan Verdaas,DerobuustheidenbetrouwbaarheidvanhetOV netwerkof fietsnetwerkwordennietonderzochtofmeegewogen,hetniet meewegenvanstaandbeleid,zoalshetklimaatneutraalwordenvan gemeenteutrechtin2030enprovincieutrechtin2050. BURGERINITIATIEF:SCHOONGENOEGVANVUILELUCHT.Start burgerinitiatiefvoorschoneluchtopdea1/a10: Wij,deledenvande StichtingA1/A10oost,vindendaterinhetTweedekamer debatover mobiliteitonvoldoendeaandachtisvoordeluchtverontreinigingende gevolgenhiervanvoordegezondheid.wijconstaterendatuitdiverse onderzoekenisgeblekendatfijnstofenstikstofoxidenveelernstiger gevolgenhebbenvoordegezondheiddanvoorheenwerdaangenomen. WijverzoekendeTweedekamerhetvraagstukvandemobiliteitintegraal tebehandelen:nietalleendoorv&wenvrom,maardusookdoor VWS. Petitie. DeUtrechtseGemeenteraadneemtdegehekeldeMER richtlijnen ongewijzigdaan.alleamendementenzijndoordecoalitiepartijen(pvda, CDA,VVD,CU)verworpenmet21 19.Metfractiediscipline.Reactievan devrienden:dankvoordeinzetvangroenlinks,d66,leefbaarutrecht enspomdemer richtlijnentepogentebeinvloeden.decoalitieheeft zichlatenringelorendoorrijkswaterstaatendeprovincieinhet bijzonder,wantamenderingzousoeza,vertragingenjuridischgedoe opleveren.hoezo,dualisme?politiekgesprokeniservandaageengrote kansgemistomdecontourenvaneenrobuustenduurzaamov netwerk voorutrechtenregio zonderextraasfalt telatendoorrekenenenop eenpresenteerblaadjeaangereikttekrijgen.hetismaargoeddatweniet alleeneenstrategievantegenhebben(wantdanwasheteendroeve avond)maarookeenvisieenstrategiewaarwevoorzijn. ActieinRhijnauwen:erwerdeen'file'vankoeiengemaakt.Diti.v.m.de vaststellingvanderichtlijnenvandemer commissie.dezemercommissieheeftgeadviseerdomnadrukkelijkookdemilieuaspecten uitgebreidteonderzoeken.injuniwordthetonderzoeknaarde voorkeursvariantuitgevoerd.datmoetinjuliklaarzijn.bijnavijfhonderd mensenhebbenzaterdagmiddag16meigadegeslagenhoe50hollandse koeieninrhijnauweneenfilevanheiligekoeienhebbenveroorzaakt.de

11 17mei 20mei 24mei koeienvanboerkeesvandijkraaktenerzovanstreekvandatzeeenluid boe geroeplietenhoren,gevolgddooreenboe geroepoverdenieuwe wegenplannenvanuithetpubliekaandeanderekantvandekromme Rijn.IntoesprakenmaaktenhetactiecomiteWegmetdeWegduidelijk datergeensnelweginditwaardevollenatuurgebiedmagkomen.indruk maakteookdevocalgroupvocalicious,diemeteenfraaiemeerstemmige soundhetpubliektotapplausverleidde.actiecomite,huldevoordit tweedeopnieuwgeslaagdeinitiatief LudiekeNOWAY! actieinleidscherijn,n.a.v.devaststellingvande RichtlijnenvoordeeerstefasevanhetMERonderzoekdoorhetBevoegd Gezag(deMinistervanV&W,MinistervanVROM,Gedeputeerdevande ProvincieUtrechtenhetCollegevanB&WvandeGemeenteUtrecht). Bijna600mensenkwamennaarVleuterweideomeensignaalaftegeven aandepolitiekdatdeplannenvooreensnelwegdooroflangsleidsche Rijnonaanvaardbaarzijn.Deenormegroepvolwassenenenkinderen vormdenopdeparkstrook hetbeoogdetracevoordesnelweg gezamenlijkhetwoordnoway!terwijlzijvanonderhunparaplu sen regencape s Noway!Noway! scandeerdenenzijdoortweevliegtuigen gefotografeerdengefilmdwerden.lotjevannimmerdorvanstichting Natuurlijk!Vleuterweide: Hoemoetikaanmijnachterbanuitleggendat politiekepartijendieverklaardhebbentégendesnelwegtezijn, vervolgensdiezelfdewegnietuithet dure onderzoekschraptentoenze dekanskregen? NeemdewegdoorMaastricht,zezijnnuenormveel geldaanhetinvesterenomdediverseproblemendaaroptelossen,dan kanjetochnietmetvoortschrijdendinzichteensnelwegdwarsdooreen kinderrijkewoonwijkplannen?! DeStichtingisnietalleengerichtop actievoerenmaardenktvooralmeemetdeoverheidendraagtinhaar inspraakreactievelealternatievenaanzoalsbundelingvaninfrastructuur, grootschaligov,hetaanpakkenvanknooppuntoudenrijn.alternatieven dieminderingrijpendzijnvoormensenleefomgeving,maarmeer bijdragenaaneenstructureleoplossing.debewonersgingennaafloop vanhunactie,nettoendezonachterderegenwolkentevoorschijn kwam,meteensamenhorigenstrijdlustiggevoelweernaarhuis.ze hopendatdepolitiekgehoorgaatgevenaanhunoproependemogelijke wegdoorleidscherijndefinitiefindeprullenbakbelandt,zodatookde toekomstvandezebewonerserwatzonnigeruitgaatzien.bekijkde overigeluchtfoto'sinhetfotoboek. Natuurmonumentenroeptop:GEENWEGDOORHAARZUILENS. Natuurmonumentenmaaktzichgrotezorgenoverdenieuwe toegevoegdevariantdoorhetlandgoedhaarzuilens.dezenieuwewegis geplandtussenkasteeldehaarendehaarrijnseplas,dwarsdoorhetin ontwikkelingzijndelandgoedhaarzuilens. Verslagvandeactievan18meiinVroegeVogels(ofluisterviadeVroege Vogelspodcast).HetfragmentuitVroegeVogelsoverdezeactieisapart

12 tedownloadenvanafonzedownloadpagina.defoto'svandeactiezijn hiertebekijken. 28mei Raadsinformatieavondoverhetrapport DeKrachtvanUtrecht inde RaadszaalvandegemeenteUtrecht.DeVriendenvanAmelisweerd verzorgendepresentatie.28mei:raadsinformatieavondvande VriendenoverDeKrachtvanUtrecht 28mei BegeleidingsgroepvoorToekomstvisievandelandgoederenvanstart. PresentatiesinhetBunniksegemeentehuisinhetkadervandeactuele verkeersdiscussies,entegelijkgingin toudetolhuysaandewegnaar RhijnauwendeBegeleidingsgroepvoorToekomstvisievande landgoederenvanstart. NamensdeVriendenisJosKloppenborglidvandezecommissie.De andereledenzijnarnoldgrijns(buurtschaprhijnauwen Vechten), MarloesKrol(WijkraadOost),Trudiejongkind(PlatformUtrechtse Natuur enmilieuorganisaties)enllewellynbogaers(historica).vorigjaar junipresenteerdenwijonszevenderapport Amelisweerdverdientmeer inreactieopvoorstellenvanhetbureauklingeninhetinopdrachtvande gemeentegeschrevenrapport NoblesseOblige.Onsrapporthieldonder meereenpleidooiinvoorhetbehoudvanwaardevolleoudebomenen verbeteringvanhungroeimogelijkheden.wijbereiktenermeedathet UtrechtsecollegevoorstellenuithetrapportvanKlingenom monumentalebomentekappenvoorbos enlaanverjongingniet overnam.28mei OpenHuisGemeentehuisBunnik 4juni HetsamenwerkingsverbandVERDER(MobiliteitMidden Nederland) organiseertop4junieeninformatiebijeenkomstvoorraadsledenoverde mobiliteitsplannenvoormiddennederland.eerderwerdende raadsledenop26meitijdenseenbustoergeinformeerdoverde belangrijksteknelpuntenopmobiliteitsgebiedinderegio. 11juni DeNatuurenMilieufederatieUtrechtendeVriendenvanAmelisweerd lichtenhetrapportdekrachtvanutrechttoeaandeledenvandevaste KamercommissievoorVerkeerenWaterstaatinDenHaag.De commissie ledenwarenzeerenthousiastoverhetrapport.nogdezelfde middagisdoordecommissieeenbriefverzondenaanministereurlings methetverzoekomhetonderzoeknaaralternatieventeverbredenen daar DeKrachtvanUtrecht"bijtebetrekken.Hetantwoordvande ministerwildetweedekamergraaghorenvóórhetalgemeenoverleg MIRTvan23juni juni SchriftelijkevragenindegemeenteraadvanUtrecht.Depakketstudiesin hetkadervanverder,w.o.devervolgstudieopdestartnotitiering Utrecht,roepennogaltijdveelcommotieopzowelin Bunnik/Amelisweerd RhijnauwenalsinVleuterweide.. 3juli MotieVendrik,aanvaarddoordeTweedeKamer overwegendedatdeze voorstellenvande KrachtvanUtrecht,dieinzettenophetvolwaardig

13 benuttenvandeeerstetredenvandeladdervanverdaashetverdienen alsvolwaardigalternatiefonderzochtteworden,verzoektderegering de KrachtvanUtrecht nietalleentoetejuichenmaardezeookals volwaardigalternatiefmeetenemenindemer2defase.

14 Commentarenvandewijkradenteutrecht LeidscheRijn: AdviesStartnotitieRingUtrecht.doc; vooraluzie: adv/lrijn/wijkraadadvies%20actieplan%20luchtkwaliteit%20utrecht 17%20januari% pdf Zuid: ALU: Overvecht: Binnenstad: geenadvies,weloverhetalu: Noord Oost: ALU: Noord West: ALU: Vleuten DeMeern: geen West: ALU: Zuid West: geen Samenstelling:AngelaGallee Utrecht,25januari2013

Donderdag 28-jan 6:30 8:27 11:54 12:54 15:34 17:23 19:20

Donderdag 28-jan 6:30 8:27 11:54 12:54 15:34 17:23 19:20 Januari 2016 Vrijdag 1-jan 6:44 8:50 11:41 12:44 14:55 16:41 18:45 Zaterdag 2-jan 6:44 8:50 11:41 12:45 14:56 16:42 18:46 Zondag 3-jan 6:44 8:50 11:42 12:45 14:57 16:43 18:47 Maandag 4-jan 6:44 8:49 11:42

Nadere informatie

Kasstaat Contante verkopen feb-10

Kasstaat Contante verkopen feb-10 Kasstaat Contante verkopen feb-10 Kasstuk 1 tm 233 Afleverdatum: 1-28 februari 45 Villa 225,00 10.125,00 110 Lodge 180,00 19.800,00 78 Cabin 150,00 11.700,00 Bedrag exclusief omzetbelasting 41.625,00 Omzetbelasting

Nadere informatie

Boot - DEM/DT/BE_MFAO-BOO, Financieel Advies en Ondersteuning - DEM/DL/BE_TS-MFAO, Fiscaal - DEM/DT/BE_MFAO-FIS, Gespreksvaardigheden Gr.1...

Boot - DEM/DT/BE_MFAO-BOO, Financieel Advies en Ondersteuning - DEM/DL/BE_TS-MFAO, Fiscaal - DEM/DT/BE_MFAO-FIS, Gespreksvaardigheden Gr.1... - DEM/DT/BE_MFAO-BOO, Financieel Advies en Ondersteuning - DEM/DL/BE_TS-MFAO, - DEM/DT/BE_MFAO-FIS,... Week 6 (4 feb 2013-10 feb 2013) maandag (04/02) dinsdag (05/02) woensdag (06/02) donderdag (07/02)

Nadere informatie

Samenstelling Levensloop Platina Fonds in 2015

Samenstelling Levensloop Platina Fonds in 2015 Samenstelling Levensloop Platina Fonds in 2015 januari 813,401 535,514 1,568 1,350,482.89 10,416.12 februari 835,453 519,550 4,203 1,359,207.13 9,964.25 maart 877,904 524,371 3,271 1,405,545.28 10,002.50

Nadere informatie

De arbeidsmarkt onderwijs

De arbeidsmarkt onderwijs De arbeidsmarkt onderwijs aan de start van een nieuwe economische cyclus 1 november 215 Bruno Lamelyn Meewerken aan de opvolging van de onderwijsarbeidsmarkt en acties om het lerarentekort te helpen oplossen

Nadere informatie

Leeswijzer levensverwachting tabellen

Leeswijzer levensverwachting tabellen Leeswijzer levensverwachting tabellen Om inzicht te krijgen in de lokale gezondheidssituatie zijn de levensverwachting (LV) en varianten van de gezonde levensverwachting belangrijke gezondheidsmaten. Dit

Nadere informatie

Verzuimgegevens BVE 3e kwartaal 2014 t/m 2e kwartaal 2015

Verzuimgegevens BVE 3e kwartaal 2014 t/m 2e kwartaal 2015 Printdatum : 5-10-2015 1/13 Aantal werknemers gemiddeld Aantal werknemers totaal Aantal fte Aantal fte BAPO Aantal fte ziek Aantal ziekmeldingen Aantal herstelmeldingen Aantal nul-verzuimers 49.100 58.155

Nadere informatie

VOZN training kalender 2014

VOZN training kalender 2014 VOZN training kalender 214 Dag Datum Bad Eindhoven Tijdstip 5-sep-15 Wedstrijd bad 1 banen 6.15-8. woensdag 9-sep-15 Training bad 4 banen 18.3-2. 11-sep-15 Training bad 4 banen 19. - 2.3 12-sep-15 Wedstrijdbad

Nadere informatie

Competitieschema Women's BeNe League seizoen 2013/'14

Competitieschema Women's BeNe League seizoen 2013/'14 30 aug. '13 3 sep. '13 6 sep. '13 13 sep. '13 1 okt. '13 4 okt. '13 1 Telstar R. Standard de Liegè 1 sc Heerenveen PSV/Eindhoven 1 RSC Anderlecht ADO Den Haag 1 KAA Gent FC Utrecht 1 Club Brugge KV Ajax

Nadere informatie

IN BEELD 22-01-2013. Datum. Organisatie. Demo Rapportage

IN BEELD 22-01-2013. Datum. Organisatie. Demo Rapportage IN BEELD Datum Organisatie 22-01-2013 Demo Rapportage Inhoud Inhoud 01 Organisatie 1.01 Aantal medewerkers per soort dienstverband 02 1.02 Aantal medewerkers per geslacht 03 1.03 Aantal medewerkers per

Nadere informatie

Vluchtoord Uden tijdens WO I - Bevolkingsstatistieken

Vluchtoord Uden tijdens WO I - Bevolkingsstatistieken - 0 - De basis/bron van deze gegevens is een MS Office-Excelsheet dat destijds is samengesteld door het Streekarchief Brabant Noordoost te Veghel. Dit Excelsheet is door ondergetekende op een aantal punten

Nadere informatie

Dienstregeling 2015 KBS Sluis Klein Willebroek

Dienstregeling 2015 KBS Sluis Klein Willebroek regeling 2015 KBS Sluis Klein Willebroek lijst van : januari 2015 Sluis Klein Willebroek donderdag 01 jan - - - - 13:34-00:00 Nieuwjaar vrijdag 02 jan - - 11:06 18:06 02:12 14:36 07:00 zaterdag 03 jan

Nadere informatie

2 de. Kwartaalrapportage cluster Aalsmeerbaan

2 de. Kwartaalrapportage cluster Aalsmeerbaan 2 de Inleiding Dit is de tweede kwartaalrapportage van het gebruiksjaar 2016 van Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (Bas). Deze rapportage beslaat de periode van 1 februari t/m 30 april 2016 en bevat alle

Nadere informatie

Vastgoedbericht juni 2008

Vastgoedbericht juni 2008 Vastgoedbericht juni 20 Het Kadaster brengt maandelijks een vastgoedbericht uit. Hierin worden statistieken gepresenteerd met de ontwikkelingen van de afgelopen maand: de prijsindex en het aantal verkochte

Nadere informatie

Inleiding van prof. mr. Roel Bekker ter gelegenheid van de intreedrede van mr. dr. G.S.A.

Inleiding van prof. mr. Roel Bekker ter gelegenheid van de intreedrede van mr. dr. G.S.A. LEVEDEMANAGER! Inleidingvanprof.mr.RoelBekkertergelegenheidvandeintreedredevanmr.dr.G.S.A. DijkstraalslectoropdeHaagseHogeschool,25januari2012. Dederdewoensdagvanmeihadeengedenkwaardigedaginonsstaatsbestelmoeten

Nadere informatie

Overwegend wind uit westelijke richtingen, minder uit noord- tot noordoostelijke richtingen.

Overwegend wind uit westelijke richtingen, minder uit noord- tot noordoostelijke richtingen. 2 de Inleiding Dit is de tweede kwartaalrapportage van het gebruiksjaar 2017 van Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (Bas). Deze rapportage beslaat de periode van 1 februari t/m 30 april 2017 en bevat de gegevens

Nadere informatie

KERKDIENSTEN GEREFORMEERDE KERKEN ENSCHEDE NOORD, OOST, WEST en ZUID 2014. WEST Immanuelkerk Wicher Nijkampstraat 95 9.30 u en 16.

KERKDIENSTEN GEREFORMEERDE KERKEN ENSCHEDE NOORD, OOST, WEST en ZUID 2014. WEST Immanuelkerk Wicher Nijkampstraat 95 9.30 u en 16. KERKDIENSTEN GEREFORMEERDE KERKEN ENSCHEDE NOORD, OOST, WEST en ZUID 204 204 NOORD Lasondersingel 8 9.30 u en 6.30 u OOST Wilhelminastraat 8 9.30 u en 6.30 u WEST Immanuelkerk Wicher Nijkampstraat 95 9.30

Nadere informatie

Agenda "ZV Olympia Geldermalsen" 2015-2016

Agenda ZV Olympia Geldermalsen 2015-2016 dinsdag 01- dec [0] woensdag 02- dec [0] donderdag 03- dec [0] vrijdag 04- dec [0] zaterdag 05- dec [0] zondag 06- dec [0] maandag 07- dec [0] dinsdag 08- dec [0] woensdag 09- dec [0] donderdag 10- dec

Nadere informatie

De Buitenveldertbaan was van 5 maart tot en met 24 april buiten gebruik vanwege groot onderhoud. toe- /afname

De Buitenveldertbaan was van 5 maart tot en met 24 april buiten gebruik vanwege groot onderhoud. toe- /afname 2 de Inleiding Dit is de tweede kwartaalrapportage van het gebruiksjaar 2016 van Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (Bas). Deze rapportage beslaat de periode van 1 februari t/m 30 april 2016 en bevat alle

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief JULI 2010 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand van

Nadere informatie

Repetitieschema Me On Stage VALKENSWAARD

Repetitieschema Me On Stage VALKENSWAARD OKTOBER week 41 5-okt 6-okt 7-okt 8-okt 9-okt 10-okt 11-okt Valkenswaard (1) week 42 12-okt 13-okt 14-okt 15-okt 16-okt 17-okt 18-okt Valkenswaard (2) week 43 19-okt 20-okt 21-okt 22-okt 23-okt 24-okt

Nadere informatie

Taak Splitsing Voortgang. Mijlpaal Samenvatting Projectsamenvatting. Externe taken Externe mijlpaal Deadline

Taak Splitsing Voortgang. Mijlpaal Samenvatting Projectsamenvatting. Externe taken Externe mijlpaal Deadline Id naam Duur Begindatum Einddatum an '10 18 jan '10 25 jan '10 1 feb '1 d w d v z z m d w d v z z m d w d v z z m d 1 2 Start 1 dag woe 13-1-10 woe 13-1-10 3 Voorbereidende werkzaamheden (offertes, besluiten

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief SEPTEMBER 2010 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand

Nadere informatie

Stabilisatie op de Amsterdamse koopwoningenmarkt

Stabilisatie op de Amsterdamse koopwoningenmarkt Stabilisatie op de Amsterdamse koopwoningenmarkt Sinds eind 28 zijn de gevolgen van de kredietcrisis op de Amsterdamse woningmarkt zichtbaar. In een paar maanden tijd daalden de verkoopprijzen sterk en

Nadere informatie

Overwegend wind uit westelijke richtingen, minder uit noord- tot noordoostelijke richtingen.

Overwegend wind uit westelijke richtingen, minder uit noord- tot noordoostelijke richtingen. 2 de Inleiding Dit is de tweede kwartaalrapportage van het gebruiksjaar 2017 van Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (Bas). Deze rapportage beslaat de periode van 1 februari t/m 30 april 2017 en bevat de gegevens

Nadere informatie

2 de. Kwartaalrapportage cluster Zwanenburgbaan

2 de. Kwartaalrapportage cluster Zwanenburgbaan 2 de Inleiding Dit is de tweede kwartaalrapportage van het gebruiksjaar 2016 van Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (Bas). Deze rapportage beslaat de periode van 1 februari t/m 30 april 2016 en bevat alle

Nadere informatie

Overwegend wind uit westelijke richtingen, minder uit noord- tot noordoostelijke richtingen.

Overwegend wind uit westelijke richtingen, minder uit noord- tot noordoostelijke richtingen. 2 de Inleiding Dit is de tweede kwartaalrapportage van het gebruiksjaar 2017 van Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (Bas). Deze rapportage beslaat de periode 1 februari t/m 30 april 2017 en bevat de gegevens

Nadere informatie

De onderwijsarbeidsmarkt in Vlaanderen

De onderwijsarbeidsmarkt in Vlaanderen De onderwijsarbeidsmarkt in Vlaanderen Commissie Onderwijs oktober 212 Bruno Lamelyn Hilde Lesage De onderwijsarbeidsmarkt in Vlaanderen Inhoud De onderwijsarbeidsmarkt morgen: een prognose De onderwijsarbeidsmarkt

Nadere informatie

januari 2015 29 dec 30 31 1 jan 15 2 3 4 26 27 28 29 30 31 1 feb MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG 09:15 vrijzwemmen

januari 2015 29 dec 30 31 1 jan 15 2 3 4 26 27 28 29 30 31 1 feb MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG 09:15 vrijzwemmen januari 2015 januari 2015 1 1 2 3 4 2 5 6 7 8 9 10 11 3 12 13 14 15 16 17 18 4 19 20 21 22 23 24 25 5 26 27 28 29 30 31 februari 2015 5 1 6 2 3 4 5 6 7 8 7 9 10 11 12 13 14 15 8 16 17 18 19 20 21 22 9

Nadere informatie

Jaarprogramma HSG 2015-2016

Jaarprogramma HSG 2015-2016 Jaarrooster HSG 2015_2016 datum activiteit 07-sep start proefperiode 12-sep training HSG 12-sep wedstrijd 19-sep Lions puplis training 19-sep specialistentraining HSG (hoekpositie) 26-sep train-de-trainer-clinic

Nadere informatie

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag 30 dec 31 1 jan :30 Sportgala (Theater Speelhuis)

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag 30 dec 31 1 jan :30 Sportgala (Theater Speelhuis) januari 2014 januari 2014 1 1 2 3 4 5 2 6 7 8 9 10 11 12 3 13 14 15 16 17 18 19 4 20 21 22 23 24 25 26 5 27 28 29 30 31 februari 2014 5 1 2 6 3 4 5 6 7 8 9 7 10 11 12 13 14 15 16 8 17 18 19 20 21 22 23

Nadere informatie

Jaaroverzicht cluster Zwanenburgbaan. Jaaroverzicht 2015

Jaaroverzicht cluster Zwanenburgbaan. Jaaroverzicht 2015 Jaaroverzicht 2015 Inleiding Sinds dit jaar publiceert het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol(Bas) clustergerichte rapportages. Voor u ligt het eerste jaaroverzicht van het in de nieuwe vorm. Deze rapportage

Nadere informatie

De regels zijn gelijk. Toch is iedereen anders. Eerstelijns verblijf

De regels zijn gelijk. Toch is iedereen anders. Eerstelijns verblijf De regels zijn gelijk. Toch is iedereen anders. Eerstelijns verblijf 15 juli Agenda Indicatiestelling subsidieregeling ELV Toetsing achteraf indicatiebesluiten ELV Resultaten toetsing Conclusies en blik

Nadere informatie

De Schiphol-Oostbaan is in % meer ingezet voor landingen door weersomstandigheden en baanonderhoud aan andere start- en landingsbanen.

De Schiphol-Oostbaan is in % meer ingezet voor landingen door weersomstandigheden en baanonderhoud aan andere start- en landingsbanen. Jaaroverzicht 2015 Inleiding Sinds dit jaar publiceert het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol(Bas) clustergerichte rapportages. Voor u ligt het eerste jaaroverzicht van het in de nieuwe vorm. Deze rapportage

Nadere informatie

Uitwerkingen Basiskennis Calculatie met resultaat hoofdstuk 3

Uitwerkingen Basiskennis Calculatie met resultaat hoofdstuk 3 Opgave 3.1 a. Enkelvoudige interest = 6% 4.500 = 270 b. Enkelvoudige interest = 5,5% 5.800 5/12 = 132,92 c. Enkelvoudige interest = 4,2% 8.974 25/52 = 181,21 d. Enkelvoudige interest = 3,8% 4.123 184/360

Nadere informatie

Welkom bij YourMoneyAlarms.tips

Welkom bij YourMoneyAlarms.tips Welkom bij YourMoneyAlarms.tips In dit overzicht leest u onze resultaten tot en met augustus 2017. Sinds januari 2008 zijn er meer dan 100 trades uitgevoerd op basis van de signalen van het analysemodel

Nadere informatie

Aantal groenestroomcertificaten verkocht aan minimumsteun

Aantal groenestroomcertificaten verkocht aan minimumsteun Statistieken Laatste aanpassing Aantal groenestroomcertificaten verkocht aan minimumsteun Dit document bevat gegevens betreffende de groenestroomcertificaten die werden verkocht aan de wettelijk vastgelegde

Nadere informatie

Overwegend wind uit westelijke richtingen, minder uit noord- tot noordoostelijke richtingen.

Overwegend wind uit westelijke richtingen, minder uit noord- tot noordoostelijke richtingen. 2 de Inleiding Dit is de tweede kwartaalrapportage van het gebruiksjaar 2017 van Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (Bas). Deze rapportage beslaat de periode van 1 februari t/m 30 april 2017 en bevat de gegevens

Nadere informatie

Niet Werkende Werkzoekenden en jeugdwerkloosheid in de arbeidsmarktregio FoodValley april 2012 april 2013

Niet Werkende Werkzoekenden en jeugdwerkloosheid in de arbeidsmarktregio FoodValley april 2012 april 2013 Niet Werkende Werkzoekenden en jeugdwerkloosheid in de arbeidsmarktregio FoodValley april 2 april 213 Het aantal Niet Werkende Werkzoekenden 1 is vanaf januari 2 tot april 213 fors gestegen. In de arbeidsmarktregio

Nadere informatie

Let op; Plaats uw containers en het kunststof vóór 7.30 uur aan de weg. GFT KUNSTSTOF & DRANKKARTON REST GROFVUIL

Let op; Plaats uw containers en het kunststof vóór 7.30 uur aan de weg. GFT KUNSTSTOF & DRANKKARTON REST GROFVUIL WIJK A ma 04 jan ma 11 jan ma 11 jan wo 20 jan ma 18 jan ma 25 jan ma 08 feb wo 17 feb ma 01 feb ma 08 feb ma 07 mrt wo 16 mrt ma 15 feb ma 22 feb ma 04 apr wo 13 apr ma 29 feb ma 07 mrt ma 02 mei wo 11

Nadere informatie

Jaaroverzicht cluster Kaagbaan. Jaaroverzicht 2015

Jaaroverzicht cluster Kaagbaan. Jaaroverzicht 2015 Jaaroverzicht 2015 Inleiding Sinds dit jaar publiceert het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol(Bas) clustergerichte rapportages. Voor u ligt het eerste jaaroverzicht van het de nieuwe vorm. Deze rapportage

Nadere informatie

ber augustus juli . Jaarplanning Sterk VO Maand week datum tijd omschrijving Deelnemers overleg versie:

ber augustus juli . Jaarplanning Sterk VO Maand week datum tijd omschrijving Deelnemers overleg versie: 29 ber augustus juli 30 31 32 33 34 35 36 37 ma 21-jul hele week Start schoolvakantie ma 1-sep hele dag Eerste schooldag di 2-sep 13.00-15.00 Projectteam De Overstap projectteamleden di 9-sep 14.00-16.00

Nadere informatie

Sterfte. Aantal sterfgevallen (per jaar) in Utrecht over de periode , uitgesplitst naar leeftijd, geslacht en wijk (Bron: CBS)

Sterfte. Aantal sterfgevallen (per jaar) in Utrecht over de periode , uitgesplitst naar leeftijd, geslacht en wijk (Bron: CBS) Sterfte Tabel 1 Aantal sterfgevallen (per jaar) in Utrecht over de periode 2007-2010, uitgesplitst naar leeftijd, geslacht en wijk (Bron: CBS) totaal mannen vrouwen TOTAAL 1839.25 854.50 984.75 LEEFTIJD

Nadere informatie

Aantal groenestroomcertificaten verkocht aan minimumsteun

Aantal groenestroomcertificaten verkocht aan minimumsteun Statistieken Laatste aanpassing Aantal groenestroomcertificaten verkocht aan minimumsteun Dit document bevat gegevens betreffende de groenestroomcertificaten die werden verkocht aan de wettelijk vastgelegde

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr. 151. Nieuwe omgevingsvergunningen Week 22. 5 juni 2013. Officiële uitgave van gemeente Utrecht (Utr). BINNENSTAD

GEMEENTEBLAD. Nr. 151. Nieuwe omgevingsvergunningen Week 22. 5 juni 2013. Officiële uitgave van gemeente Utrecht (Utr). BINNENSTAD GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Utrecht (Utr). Nr. 151 5 juni 2013 Nieuwe omgevingsvergunningen Week 22 BINNENSTAD Brigittenstraat 5 te Utrecht HZ_WABO-13-07702 Het plaatsen van een dakraam

Nadere informatie

Jaaroverzicht cluster Zwanenburgbaan. Jaaroverzicht 2016

Jaaroverzicht cluster Zwanenburgbaan. Jaaroverzicht 2016 Jaaroverzicht 2016 Inleiding Voor u ligt het jaaroverzicht van het. Deze rapportage beslaat de gebruiksperiode van 1 november 2015 t/m 31 oktober 2016. Bas geeft per cluster informatie over de gemelde

Nadere informatie

1 januari 2012 zondag

1 januari 2012 zondag 1 januari 2012 zondag januari 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 februari 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Nadere informatie

Versie Datum Auteur Wijzigingen Marcel Jansens Initiële versie Leo Koot Aangepaste versie Marcel Jansens

Versie Datum Auteur Wijzigingen Marcel Jansens Initiële versie Leo Koot Aangepaste versie Marcel Jansens ACTIEPUNTEN JAARPLAN 00 Datum: 6-06-00 Versie: 0. Organisatie: Locatie: Lekdijk Oost 86 GA Bergambacht Contactpersonen: De heer L. Koot Korte beschrijving Actiepunten KAM Jaarplan 00. Dit document beschrijft

Nadere informatie

Samenstelling Levensloop Platina Fonds in 2017 F_MNSALAFAE2A FONDS F_MNSALAFVE2A FONDS F_MNSALA /EUR

Samenstelling Levensloop Platina Fonds in 2017 F_MNSALAFAE2A FONDS F_MNSALAFVE2A FONDS F_MNSALA /EUR Samenstelling Levensloop Platina Fonds in 2017 F_MNSALAFAE2A FONDS F_MNSALAFVE2A FONDS F_MNSALA11520938/EUR Aandelenfonds Europa Obligatiefonds Europa LA LIAB januari 601,976 368,331 1,498 971,804.98 7,214.41

Nadere informatie

Kwantitatieve ontwikkelingen rondom jeugdwerkloosheid

Kwantitatieve ontwikkelingen rondom jeugdwerkloosheid Bijlage 1 Kwantitatieve ontwikkelingen rondom jeugdwerkloosheid Landelijk beeld Algemeen beeld: Daling jeugdwerkloosheid zet door De daling van de jeugdwerkloosheid 15-26 jaar in het 2 e kwartaal 2010

Nadere informatie

rente d.d. tegenrekening code omschrijving bedrag in D/C 1-jan 524701010 pb ABN-AMRO 11467223/1 750,00 D 5-jan 165818115 ov CvH 20.

rente d.d. tegenrekening code omschrijving bedrag in D/C 1-jan 524701010 pb ABN-AMRO 11467223/1 750,00 D 5-jan 165818115 ov CvH 20. volgnummer 242 ABN-AMRO Bank bladnummer 1*) 1-jan 524701010 pb ABN-AMRO 11467223/1 750,00 D 5-jan 165818115 ov CvH 20.791-12021 106,00 D 7-jan 234356967 ov BMV Utrecht 00024 144.000,00 D 10-jan 111578650

Nadere informatie

Dag Datum Aanvang Locatie Soort

Dag Datum Aanvang Locatie Soort Dag Datum Aanvang Locatie Soort Januari Dinsdag 3-jan 15.00u Papendal Nieuwjaarsreceptie PS en GS, aansluitend Provincie Gelderland Woensdag 4-jan 19.45u Fractievergadering VERVALT Dinsdag 10-jan 19.45u

Nadere informatie

Jaaroverzicht cluster Buitenveldertbaan. Jaaroverzicht 2016

Jaaroverzicht cluster Buitenveldertbaan. Jaaroverzicht 2016 Jaaroverzicht 2016 Inleiding Voor u ligt het jaaroverzicht van het. Deze rapportage beslaat de gebruiksperiode van 1 november 2015 t/m 31 oktober 2016. Bas geeft per cluster informatie over de gemelde

Nadere informatie

ACTIVITEITENOVERZICHT GEMEENTERAAD 1 JUNI 2014 T/M 31 DECEMBER 2014

ACTIVITEITENOVERZICHT GEMEENTERAAD 1 JUNI 2014 T/M 31 DECEMBER 2014 Wijzigingen/aanvullingen zijn in vet opgenomen Maandag 2 juni Subcommissie Contrôle & Financiën 0.18 17.30-19.00 uur 2861325 Dinsdag 3 juni Commissie M&S Raadzaal 2861031/1064 Dinsdag 3 juni Cie M&S informatiebijeenkomst

Nadere informatie

Stand van zaken experiment persoonsvolgende bekostiging in Zuid-Limburg Effect op inkoop en wachtlijsten

Stand van zaken experiment persoonsvolgende bekostiging in Zuid-Limburg Effect op inkoop en wachtlijsten Stand van zaken experiment persoonsvolgende bekostiging in Zuid-Limburg Effect op inkoop en wachtlijsten Caro Verlaan Manager zorginkoop Verpleging & Verzorging 30-06-17 Doelstellingen van het experiment

Nadere informatie

Aantal meldingen laatste 12 maanden

Aantal meldingen laatste 12 maanden M.g. positieve leg koppels 20 Aantal meldingen laatste 12 maanden 15 10 5 0 0 0 2 2 6 1 3 3 1 0 3 1 Tabel: vet en schuin = nieuw toegevoegd rood, vet en schuingedrukt = gecorrigeerd Het kaartje geeft de

Nadere informatie

Jaaroverzicht cluster Polderbaan. Jaaroverzicht 2015

Jaaroverzicht cluster Polderbaan. Jaaroverzicht 2015 Jaaroverzicht 2015 Inleiding Sinds dit jaar publiceert het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol(Bas) clustergerichte rapportages. Voor u ligt het eerste jaaroverzicht van het in de nieuwe vorm. Deze rapportage

Nadere informatie

dress BB( B L1 L2 M1 M2 Z1 Z2 BB(B L1 L2 M1 M2 Z1 Z2 ZZ-L Kür spr. BB(impulBB - ZZ BB(impulBB - ZZ

dress BB( B L1 L2 M1 M2 Z1 Z2 BB(B L1 L2 M1 M2 Z1 Z2 ZZ-L Kür spr. BB(impulBB - ZZ BB(impulBB - ZZ Kalender indoor 2016/2017 1 oktober t/m 31 maart oktober BB B L1 L2 M1 M2 Z1 Z2 BB B L1 L2 M1 M2 Z1 Z2 ZZ-L Kür BB(imp) BB - ZZ BB(imp) BB - ZZ za 1-okt Gameren de Bommelerwaard al goedgekeurd za 1-okt

Nadere informatie

Datum Reis doel vervoermiddel aant km (retou kosten Utrecht - A'dam Amstel Lessen OOOL UPvA trein nvt 7,80 TOTAAL REISKOSTEN AUG ,80

Datum Reis doel vervoermiddel aant km (retou kosten Utrecht - A'dam Amstel Lessen OOOL UPvA trein nvt 7,80 TOTAAL REISKOSTEN AUG ,80 Datum Reis doel vervoermiddel aant km (retou kosten 31-8-2015 Utrecht - A'dam Amstel Lessen OOOL UPvA trein nvt 7,80 TOTAAL REISKOSTEN AUG 2015 7,80 1-9-2015 Utrecht - Tilburg Universiteit kantoor ed trein

Nadere informatie

Jaaroverzicht cluster Kaagbaan. Jaaroverzicht 2016

Jaaroverzicht cluster Kaagbaan. Jaaroverzicht 2016 Jaaroverzicht 2016 Inleiding Voor u ligt het jaaroverzicht van het. Deze rapportage beslaat de gebruiksperiode van 1 november 2015 t/m 31 oktober 2016. Bas geeft per cluster informatie over de gemelde

Nadere informatie

Uitnodiging Leergang Praktisch Personeelsbeleid

Uitnodiging Leergang Praktisch Personeelsbeleid Uitnodiging Leergang Praktisch Personeelsbeleid WORKSHOPS P&O 2015 1 Inhoudsopgave 1 Leergang Praktisch Personeelsbeleid 3 2 Programma 4 3 Data, locaties en tijden 5 Data en tijden 5 Locaties 6 4 Contactpersonen

Nadere informatie

WijkWijzer De tien Utrechtse wijken in cijfers

WijkWijzer De tien Utrechtse wijken in cijfers De tien Utrechtse wijken in cijfers Inhoud Inleiding 3 Utrechtse wijken vergeleken 4 Bevolking & wonen 4 Sociaal-economisch 4 Veiligheid 5 Sociale infrastructuur & participatie 5 Openbare ruimte & verkeer

Nadere informatie

1 januari 2015 donderdag

1 januari 2015 donderdag januari 205 donderdag januari 205 2 3 4 2 5 6 7 8 9 0 3 2 3 4 5 6 7 8 4 9 20 2 22 23 24 25 5 26 27 28 29 30 3 februari 205 5 6 2 3 4 5 6 7 8 7 902345 8 6 7 8 9 20 2 22 9 23 24 25 26 27 28 donderdag Van

Nadere informatie

Bijlage 1 Spreiding en fluctuaties leerplichtige asielzoekers

Bijlage 1 Spreiding en fluctuaties leerplichtige asielzoekers Bijlage 1 Spreiding en fluctuaties leerplichtige asielzoekers p 1 Totaal aantal leerplichtige asielzoekers In het onderzoek is het aantal leerplichtige asielzoekers bepaald op basis van het aantal asielzoekers

Nadere informatie

PROGRAMMA 9 jan t/m 14 jan 2017

PROGRAMMA 9 jan t/m 14 jan 2017 Week 1 24-dec PROGRAMMA 2 jan t/m 7 jan 2017 maandag 2 januari 2017 maandag 2 januari 2017 GJS Gesloten dinsdag 3 januari 2017 dinsdag 3 januari 2017 GJS Gesloten middag pr GJS JO17-1 (Proxsys-Cup in Oosterbliek)

Nadere informatie

herfstvakantie vr. 23 okt. herfstvakantie

herfstvakantie vr. 23 okt. herfstvakantie Speeldata 2015-2016 dag datum van tot omschrijving competitie wo 26 aug. jeugd 18.00 20.00 vrij spelen wo 2 sept. jeugd 18.00 20.00 training wo 9 sept. jeugd 18.00 20.00 training senioren 20.00 22.30 CKS

Nadere informatie

Archief van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam

Archief van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam Archief van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam Algemene kenmerken Toegangsnummer: 5287 Periode: 1811-1980 Archiefvormer Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam Inventaris 1-49

Nadere informatie

Stand van zaken experiment persoonsvolgende bekostiging in Zuid-Limburg Effect op inkoop en wachtlijsten

Stand van zaken experiment persoonsvolgende bekostiging in Zuid-Limburg Effect op inkoop en wachtlijsten Stand van zaken experiment persoonsvolgende bekostiging in Zuid-Limburg Effect op inkoop en wachtlijsten Caro Verlaan Manager zorginkoop Verpleging & Verzorging 22-05-17 Het experiment persoonsvolgende

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief JANUARI 2012 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand

Nadere informatie

Marktpositie-informatie Notariaat Transportakten. Marktpositie-informatie Notariaat Hypotheekakten

Marktpositie-informatie Notariaat Transportakten. Marktpositie-informatie Notariaat Hypotheekakten Marktpositie-informatie Notariaat Transportakten UTRECHT 18 25,% 16 14 12 1 8 6 4 2 2,% 15,% 1,% 5,%,% jan 28 feb 28 mrt 28 apr 28 mei 28 jun 28 jul 28 aug 28 sep 28 okt 28 nov 28 dec 28 marktgebied AB

Nadere informatie

POST IN BEELD Voortgang van het proces Digitale Post bij de gemeente Steenwijkerland. Verslagperiode: april 2016

POST IN BEELD Voortgang van het proces Digitale Post bij de gemeente Steenwijkerland. Verslagperiode: april 2016 POST IN BEELD Voortgang van het proces Digitale Post bij de gemeente Steenwijkerland Verslagperiode: april 2016 Aantal geregistreerde nieuwe zaken Hoeveel nieuwe zaken worden per maand geregistreerd 2500

Nadere informatie

ondersteuning dichtbij

ondersteuning dichtbij s, professionele ondersteuning dichtbij BUURTTEAMS UTRECHT Iedereen wil graag grip houden op het eigen leven. Maar wat als dat door omstandigheden niet lukt? Dan staat het buurtteam voor u klaar! In Utrecht

Nadere informatie

Opgave 7 Het regiem van de Rijn en zijrivieren in Duitsland

Opgave 7 Het regiem van de Rijn en zijrivieren in Duitsland Leefomgeving Opgave 7 Het regiem van de Rijn en zijrivieren in Duitsland Bestudeer de bronnen 1 en 2 uit het bronnenboekje die bij deze opgave horen. 3p 26 In welk jaargetijde komen het vaakst piekafvoeren

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief MAART 2010 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand van

Nadere informatie

Belangrijkste resultaten: toedeling sociale huurwoningen

Belangrijkste resultaten: toedeling sociale huurwoningen Afdeling Bestuursinformatie, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Resultaten Bewonerspanel: maartpeiling 2012 Van 19 maart t/m 1 april 2012 heeft Bestuursinformatie

Nadere informatie

Jaaragenda 2015-2016. Periode 1

Jaaragenda 2015-2016. Periode 1 Jaaragenda 2015-2016 Periode 1 lesw1/week 35 24-aug-15 Openingsprogram centen. 25-aug-15 Start mentoren met hun leerlingen. Fotograaf voor leerlingen 26-aug-15 De eerste lesdag volgens rooster 27-aug-15

Nadere informatie

Districtsvergadering te Schiedam 24 augustus '11. Districtsvergadering woensdag 24 augustus 2011. Westfrankelandsestraat 11 Schiedam

Districtsvergadering te Schiedam 24 augustus '11. Districtsvergadering woensdag 24 augustus 2011. Westfrankelandsestraat 11 Schiedam Districtsvergadering woensdag 24 augustus 2011 Westfrankelandsestraat 11 Schiedam 1 NBB district Delft 2 1 Agenda 3 Opening en welkom Doel van de bijeenkomst Te bespreken onderwerpen Wensen verenigingen

Nadere informatie

AUG 2015. activiteiten. Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag. 7 Zomervakantie. 4 Zomervakantie.

AUG 2015. activiteiten. Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag. 7 Zomervakantie. 4 Zomervakantie. AUG 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Techniek SEP 2015 1 2 3 4 5 6 7 1930-2030 : Ouderavond groep 6, 7, 8 8 1930-2030 : Ouderavond groep 3, 4, 5

Nadere informatie

Yes we can! Buitenlandse studenten via Studielink. Buitenlandse studenten via Studielink. Metten Knüppe De Haagse Hogeschool

Yes we can! Buitenlandse studenten via Studielink. Buitenlandse studenten via Studielink. Metten Knüppe De Haagse Hogeschool Buitenlandse studenten via Studielink Metten Knüppe De Haagse Hogeschool De Haagse Hogeschool Centrale Studenten Inschrijving International Office TIS-DHBRV GHZ ESCM AFM MHR FM PABO MC SPORT TIS-D SP Vroegâh

Nadere informatie

Uw brief van Uw kenmerk Datum ---- ---- 14 september 2011. Ons kenmerk Behandeld door Doorkiesnummer CCZ/2011080189 J. Knollema (020) 797 86 22

Uw brief van Uw kenmerk Datum ---- ---- 14 september 2011. Ons kenmerk Behandeld door Doorkiesnummer CCZ/2011080189 J. Knollema (020) 797 86 22 De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus 20350 2500 EJ S-GRAVENHAGE Uw brief van Uw kenmerk Datum ---- ---- 14 september 2011 Ons kenmerk Behandeld door Doorkiesnummer CCZ/2011080189

Nadere informatie

Watervogels in een deel van de uiterwaard langs de Boven-Rijn (Gld) in winter 2008/09

Watervogels in een deel van de uiterwaard langs de Boven-Rijn (Gld) in winter 2008/09 SOVON Vogelonderzoek Nederland Rijksstraatweg 178 6573 DG Beek-Ubbergen T (024) 684 81 11 F (024) 684 81 22 Watervogels in een deel van de uiterwaard langs de Boven-Rijn (Gld) in winter 2008/09 E info@sovon.nl

Nadere informatie

In tabel 1 zie je de eenmaandsrendementen van het aandeel LUXA over 2005, steeds afgerond op twee decimalen.

In tabel 1 zie je de eenmaandsrendementen van het aandeel LUXA over 2005, steeds afgerond op twee decimalen. Beleggen in aandelen De waarde van aandelen kan sterk schommelen. Zo kan een aandeel op dit moment 23,30 euro waard zijn en over een maand gezakt zijn tot 21,10 euro, dat is een daling met ongeveer 9,44%.

Nadere informatie

Bewonerspanel Koningsdag

Bewonerspanel Koningsdag Interne Bedrijven, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel Koningsdag Leden Bewonerspanel tevreden over uitvoering Koningsdag in Utrecht Ruim een derde

Nadere informatie

Leeswijzer Jeugdmonitor Utrecht tabellen

Leeswijzer Jeugdmonitor Utrecht tabellen Leeswijzer Jeugdmonitor Utrecht tabellen In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend bij een bepaald thema. De tabellen zijn toegespitst op de door u opgevraagde leeftijdscategorie. In de tabellen

Nadere informatie

Monitor Steun en Draagvlak

Monitor Steun en Draagvlak Bezoekadres: Alexanderkazerne Van Alkemadelaan 357 Postadres: MPC 58 A Postbus 90701 2509 LS Den Haag Nederland Monitor Steun en Draagvlak Steller: Drs. A.J.V.M. Vos Februari 2008 Rapportnummer GW-08-022A

Nadere informatie

1 ma 31-dec di 1-jan wo 2-jan do 3-jan vr 4-jan. 2 ma 7-jan di 8-jan DB-stukken verzenden wo 9-jan do 10-jan vr 11-jan

1 ma 31-dec di 1-jan wo 2-jan do 3-jan vr 4-jan. 2 ma 7-jan di 8-jan DB-stukken verzenden wo 9-jan do 10-jan vr 11-jan di 25-dec Kerstreces wo 26-dec do 27-dec vr 28-dec 1 ma 31-dec di 1-jan wo 2-jan do 3-jan vr 4-jan 2 ma 7-jan di 8-jan DB-stukken verzenden wo 9-jan do 10-jan vr 11-jan 3 ma 14-jan di 15-jan wo 16-jan

Nadere informatie

Profiel digitale krantenlezer

Profiel digitale krantenlezer Nieuwsmerken ook sterk online. Bezoekersaantallen dagbladsites blijven stijgen. De digitale dagbladlezer anno 2011 11 miljoen Nederlanders bezochten in 2011 dagbladsites. Een stijging t.o.v. het vorig

Nadere informatie

Visie op inkoop dure geneesmiddelen (vertrouwen, transparantie en krachten bundelen) Disclosure:

Visie op inkoop dure geneesmiddelen (vertrouwen, transparantie en krachten bundelen) Disclosure: Visie op inkoop dure geneesmiddelen (vertrouwen, transparantie en krachten bundelen) NVZA/FarmaActueel symposium Inkoop Dure Geneesmiddelen (4 oktober 2017) Disclosure: I have no actual or potential conflict

Nadere informatie

De Dubbele Schaalsprong in Fiets- + OV-rail-netwerken Casus Utrecht

De Dubbele Schaalsprong in Fiets- + OV-rail-netwerken Casus Utrecht De Dubbele Schaalsprong in Fiets- + OV-rail-netwerken Casus Utrecht Jan Korff de Gidts en Tymon de Weger Railforumbijeenkomst, 5 juni 2014 Kracht van Utrecht Interdisciplinair team (experts en bewoners)

Nadere informatie

Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede (eerste fase)

Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede (eerste fase) Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede (eerste fase) 1. Inleiding In het collegeakkoord voor de periode 2014-2018 is als één van de doelstellingen geformuleerd: Het college zet zich in voor een florerende

Nadere informatie

Economische barometer maart 2012

Economische barometer maart 2012 Economische barometer maart 2012 In de periode juli 2009 tot en met januari 20 is maandelijks een overzicht gegeven van een aantal belangrijke economische kengetallen. Deze overzichten zijn terug te vinden

Nadere informatie

Heeft uw kind genoeg inzet en talent om een Rugby Topsporter te zijn? Landelijk Overleg Opleiding Talent bestaat 20 jaar, 28 LOOT-scholen in Nederland

Heeft uw kind genoeg inzet en talent om een Rugby Topsporter te zijn? Landelijk Overleg Opleiding Talent bestaat 20 jaar, 28 LOOT-scholen in Nederland Heeft uw kind genoeg inzet en talent om een Rugby Topsporter te zijn? Landelijk Overleg Opleiding Talent bestaat 20 jaar, 28 LOOT-scholen in Nederland September 2012 komt de Rugby Academy MiddenOost voor

Nadere informatie

Leeswijzer Jeugdgezondheidszorg Utrecht tabellen

Leeswijzer Jeugdgezondheidszorg Utrecht tabellen Leeswijzer Jeugdgezondheidszorg Utrecht tabellen In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend bij een bepaald thema. De tabellen zijn toegespitst op de door u opgevraagde leeftijdscategorie. In

Nadere informatie

Vastgoedbericht november 2008

Vastgoedbericht november 2008 22 december 20 Vastgoedbericht november 20 Het Kadaster brengt maandelijks een vastgoedbericht uit. Hierin worden statistieken gepresenteerd met de ontwikkelingen van de afgelopen maand: de prijsindex,

Nadere informatie

Overzicht behaalde resultaten Resultaten t/m : 17 feb :50

Overzicht behaalde resultaten Resultaten t/m : 17 feb :50 PAP element: P.LAK.11/12.Vt.AK 2011 11-Argumenteren jaar 1 Goed 2 D 20 apr. 2012 Opdracht Goed D 20 apr. 2012 Schriftelijke toets 8 D 20 apr. 2012 11-Excursie jaar 1 AK Voldoende 1 D 4 jun. 2013 Opdracht

Nadere informatie

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Provincie Overijssel februari 2010 De maandelijkse monitor geeft in het kort een overzicht van de ontwikkeling en stand van zaken van: Ontwikkeling omvang niet-werkende

Nadere informatie

Donderdag 24 april. Nationale Sport Week 2014 - Utrecht. Bewegen in het park. Mensen met en zonder beperking van 18 t/m 60 jaar

Donderdag 24 april. Nationale Sport Week 2014 - Utrecht. Bewegen in het park. Mensen met en zonder beperking van 18 t/m 60 jaar Donderdag 24 april Bewegen in het park Mensen met en zonder beperking van 2 t/m 75 jaar 20:00-21:00 uur Griftpark Utrecht (Tussen grote heuvel en kinderboerderij Wijk: Noordoost Let's Spark www.letsspark.nl

Nadere informatie

Marktprijzen per land 2015 Marketprices by country

Marktprijzen per land 2015 Marketprices by country Marktprijzen per land 2015 ( / ton) Marktprijzen 2015 Market prices index: 2014=100 Wereld (Oceanië) jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec gem./aver. index Boter 3.020 3.362 3.456 3.062 : : :

Nadere informatie

Evaluatie actie Winterwandelboek Scheldeland. Kenniscel Toerisme Oost-Vlaanderen, April

Evaluatie actie Winterwandelboek Scheldeland. Kenniscel Toerisme Oost-Vlaanderen, April Evaluatie actie Winterwandelboek Scheldeland Kenniscel Toerisme Oost-Vlaanderen, April 2016 1 Doelstelling campagne Winterwandelboek Scheldeland Scheldeland positioneren als aantrekkelijke wandelbestemming

Nadere informatie

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag AUG 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 SEP 2015 1 2 3 Dictee 1 Engels 4 5 6 7 8 9 10 Dictee 2 Engels 11 12 13 14 15 16 17 Dictee 3 Engels 18 19 20

Nadere informatie