Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording. Verslagjaar 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording. Verslagjaar 2011"

Transcriptie

1 Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording Verslagjaar 2011 GGZ ingeest, partner VUmc Amsterdam, mei 2012

2 2

3 Voorwoord GGZ ingeest heeft 2011 afgesloten met een positief resultaat van 1,5 miljoen euro en een structurele bezuiniging gerealiseerd van ca. 8 miljoen euro. Tegelijkertijd hebben we een aantal belangrijke kwaliteitsverbeteringen tot stand gebracht, zowel op het vlak van de zorg als in de bedrijfsvoering. Recente overheidsmaatregelen noodzaken ons in 2012 tot een volumekorting van nog eens ca. 9 miljoen euro. De eerder geformuleerde meerjaren bezuinigingsopdracht komt hierdoor in een ander daglicht te staan en dwingt ons om opnieuw kritisch te kijken naar wat de organisatie aankan en wat verstandig is. In elk geval zal ook 2012 een jaar worden van ingrijpende maatregelen die zowel onze patiënten als onze medewerkers zullen treffen. Daarbij komt dat GGZ-patiënten vanaf 2012 een eigen bijdrage moeten gaan betalen. We houden er daarom rekening mee dat de vraag naar geestelijke gezondheidszorg gaat afnemen. Een oneerlijke situatie, omdat de overheid een verschil maakt tussen geestelijke gezondheidszorg en somatische zorg, met alle stigmatiserende en onwenselijke maatschappelijke gevolgen van dien. Ondanks deze verontrustende ontwikkeling zijn we er trots op dat het ons in 2011 gelukt is om 8 miljoen euro te bezuinigingen. Het is een bijzondere prestatie die geheel op eigen kracht is bereikt, dankzij de inzet van velen. Zonder teamwork, een gezamenlijk gevoel voor verantwoordelijkheid, hadden we dit nooit tot stand kunnen brengen. Graag willen we als raad van bestuur dan ook onze waardering uitspreken voor alle medewerkers van GGZ ingeest die zich het afgelopen jaar hiervoor hebben ingezet. Joke van Lonkhuijzen-Hoekstra Thijs Stoop Aartjan Beekman 3

4 4

5 Samenvatting Een combinatie van factoren noopte GGZ ingeest eind 2010 tot drastische financiële maatregelen. In de periode moest een aanzienlijker kostenreductie en verbetering van de efficiëntie worden gerealiseerd dan oorspronkelijk was voorzien. Naast door de overheid opgelegde volume- en tariefkortingen, was er behoefte om investeringsruimte te creëren voor vernieuwing en verbeteringen. Bovendien had GGZ ingeest zich in het meerjarenbeleid ten doel gesteld het bedrijfsrendement op een adequaat niveau te brengen en zoveel mogelijk effectieve zorg te leveren met de beschikbare middelen. Tezamen leidde dit tot een bezuinigingsopdracht voor 2011 van ca. 11,4 miljoen euro. Dat doel is grotendeels bereikt. Realisatie financiële opdracht Met het door GGZ ingeest opgezette programma Quick Wins als kompas, is in 2011 op projectmatige wijze gewerkt aan kostenreductie binnen zowel de diensten als circuits. Uiteenlopende maatregelen zoals het verhogen van de productiviteit, het terugdringen van kosten voor externe inhuur, het opzetten van een mobiliteitsbureau, het invoeren van financiële taakstellingen voor de ondersteunende diensten, maar ook praktische zaken zoals het invoeren van dubbelzijdig kopiëren, hadden veel effect. Forse en soms ook pijnlijke ingrepen, maar het uiteindelijk resultaat was een structurele kostenreductie per januari 2012 van ca. 8 miljoen euro. De interne begrotingssystematiek is verder verbeterd ten opzichte van 2010, het jaar waarop GGZ ingeest hiermee van start ging. Er is en betere aansluiting op de planning & controlcyclus en de managementinformatie. Op alle niveaus in de organisatie wordt de managementinformatie intensief en goed gebruikt en functioneert de sturing op DBC s/zzp s steeds beter, zowel in kwalitatief als kwantitatief opzicht. Op 1 september 2011 heeft GGZ ingeest een meerjarenovereenkomst met zorgverzekeraar Achmea gesloten. De overeenkomst bevat separate afspraken in aanvulling op de reguliere productieafspraken. Onderdeel van de afspraken is onder andere een verschuiving van zorg van de intramurale AWBZ naar de ZVW. De afbouw van bedden, de implementatie van het programma Soma & Psyche en het preventieve aanbod van Prezens maken dit haalbaar. Aanvullende afspraken zijn gemaakt op drie zorginhoudelijke onderwerpen: dwang en drang, routine outcome measurement (ROM) en patiëntenfeedback. Samenwerking en voorgenomen fusie met VUmc GGZ ingeest heeft sinds 1 januari 2008 een samenwerkingsovereenkomst met VUmc, instelling van de Vereniging VU-Windesheim 1. De samenwerking is erop gericht tot een juridische fusie te komen. Deze werd beoogd per 1 januari Aan de voorwaarde om te komen tot één pensioenfonds voor beide instellingen kon echter niet worden voldaan omdat de beoogde (landelijke) overgang van de UMC s van ABP naar PFZW tot op heden niet is geëffectueerd. De samenwerking tussen VUmc en GGZ ingeest wordt niettemin voortgezet en verder uitgebouwd, zowel op inhoudelijk als op ondersteunend gebied. Per 1 januari 2012 worden de ondersteunende diensten van GGZ ingeest aangestuurd door directeuren, die tevens directeur zijn van diezelfde dienst binnen VUmc. Enkele diensten zijn inmiddels op een gezamenlijke locatie gehuisvest. 1 Per 1 januari 2012: instelling van de stichting VU-VUmc 5

6 Op 26 september 2011 is officieel het hoogste punt van De Westflank bereikt, het gebouw naast VUmc, waarin GGZ ingeest en VUmc gezamenlijk vormgeven aan hun visie op geïntegreerde somatische en psychische zorg. Inmiddels wordt invulling gegeven aan de visie en ambities met betrekking tot de Westflank. Naar verwachting is de Westflank medio 2013 gereed. Zorginhoudelijke ontwikkelingen In 2011 zijn verschillende projecten en activiteiten gestart in het kader van kwaliteitsverbetering van de zorg. Zo is in het eerste kwartaal van 2011 de nieuwbouw op het terrein in Bennebroek opgeleverd en zijn de eerste patiënten verhuisd. De patiënten wonen zelfstandig, maar ze kunnen terugvallen op de voorzieningen die op het terrein aanwezig zijn. Zij hebben zelf zoveel mogelijk de regie en verantwoordelijkheid voor hun herstelproces. Op zowel de locatie Spaarnepoort, Westerpoort als Zuiderpoort is een familiekamer beschikbaar. Een familiekamer is een kamer op een gesloten afdeling waar familie en naastbetrokkenen van de cliënt kunnen verblijven (en slapen) om dichtbij hun naaste te zijn. Vooral familieleden van patiënten in crisis maken gebruik van de kamer. Het terugdringen van dwang en drang (met name separaties) is succesvol. Nog steeds daalt zowel het aantal separaties als de duur ervan. Er wordt hard gewerkt aan het sluiten van separeercellen en deze om te bouwen tot zogenaamde comfort-rooms. Inmiddels zijn acht van de 22 separatieruimten gesloten. In maart 2011 is de overgang naar het nieuwe Elektronisch patiëntendossier, Quarant, afgerond. In de eerste maanden van 2011 is Psygis Quarant voor de hele organisatie in gebruik genomen en is er sprake van één EPD. Het project Implementatie Quarant (IQ) is met succes afgerond. GGZ ingeest en VUmc ambiëren de kwaliteit van zorg en van leven voor patiënten met somatischpsychische comorbiditeit en lichamelijk onverklaarde klachten aanzienlijk te verbeteren, door koppeling van wetenschappelijk onderzoek, patiëntenzorg en opleiding/onderwijs. Om in samenhang (meer) te kunnen sturen op het realiseren van de ambities, is medio 2010 het fusieprogramma Soma & Psyche gestart. In 2011 is het gegroeid naar in totaal acht projecten. Voorbeelden zijn de implementatie van het initiatief MamaKits in VUmc, het zorgketenprogramma voor mensen met lichamelijke onverklaarde klachten en de ontwikkeling van een screeningsinstrument voor een vroegtijdige herkenning van psychische comorbiditeit bij somatische ziekten. De adviesraad Soma & Psyche, die sinds 2011 aan het programma verbonden is, bestaat uit een brede groep professionals uit beide instellingen die verbonden zijn aan patiëntenzorg, onderzoek, opleiding en/of onderwijs. 6

7 Inhoudsopgave Maatschappelijk verslag 1 Uitgangspunten verslaglegging 11 2 Profiel van de organisatie Algemene identificatiegegevens Structuur van het concern Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering Patiënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten Samenwerkingsrelaties 17 3 Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en adviesraden Bestuur Dagelijks bestuur / Algemeen bestuur Toezichthouders Bedrijfsvoering en adviesraden Bedrijfsvoering Adviesraden 24 4 Beleid, inspanningen en prestaties Missie GGZ ingeest Meerjarenbeleid Algemeen beleid Algemeen kwaliteitsbeleid Kwaliteitsbeleid patiënten Ketenzorg Organisatie Kwaliteit bedrijfsvoering Management Medewerkers Middelen Processen onderwijs en opleiden Processen onderzoek Waardering Patiënten Verwijzers Samenleving Financieel beleid 43 7

8 Bijlagen maatschappelijk verslag 1 Overzicht functies en nevenfuncties dagelijks bestuur en algemeen bestuur Samenstelling en verslag van de Raad van Toezicht Overzicht adviesraden en cliënten belangenbureau GGZ ingeest Overzicht kwaliteitscommissies 61 Jaarrekening 5.1 Jaarrekening Balans per 31 december Resultaatrekening over Kasstroomoverzicht over Grondslagen van waardering en resultaatbepaling Toelichting op balans per 31 december Mutatieoverzicht materiële vaste activa (financiële vaste activa) Specificatie ultimo boekjaar onderhanden projecten en gereedgekomen projecten Overzichten langlopende schulden ultimo Toelichting over de resultaatrekening Overige gegevens Vaststelling en goedkeuring jaarrekening Statutaire regeling resultaatbestemming Resultaatbestemming Gebeurtenissen na balansdatum Ondertekening door bestuurders en toezichthouders Controleverklaring 8

9 Maatschappelijk verslag

10 10

11 Hoofdstuk 1 Uitgangspunten verslaglegging Het jaardocument bestaat uit het maatschappelijke verslag, de jaarrekening en de feitelijke gegevens. De feitelijke gegevens worden via DIGImv, een webenquête, ingevoerd. De verantwoording is op concernniveau en wat betreft de jaarrekening er is sprake van een segment. Verantwoording over de kwaliteit van de zorg wordt door GGZ ingeest afgelegd in het kader van het project Zichtbare Zorg GGZ. GGZ ingeest levert gegevens aan voor de kwaliteitsindicatoren GGZ Kernset. In het project Zichtbare Zorg GGZ werken verschillende partijen samen om de kwaliteit van geleverde geestelijke gezondheidszorg inzichtelijk te maken. In maart is de overgang naar het nieuwe Electronisch Patiëntendossier, Quarant, afgerond. In de eerste maanden van 2011 is Psygis Quarant voor de hele organisatie in gebruik genomen en is er sprake van één EPD. Mogelijk zijn hierdoor niet alle cijfers van beide verslagjaren vergelijkbaar. 11

12 12

13 Hoofdstuk 2 Profiel van de organisatie 2.1 Algemene identificatiegegevens Naam verslagleggende rechtspersoon GGZ ingeest Adres Lassusstraat 2 Postcode 1075 GV Plaats Amsterdam Telefoonnummer (020) Nummer Kamer van Koophandel adres Website 2.2 Structuur van het concern Juridische structuur en besturingsmodel GGZ ingeest is een stichting met een driehoofdig dagelijks bestuur dat functioneert op basis van taakverdeling en collegiaal bestuur. Vooruitlopend op de fusie met VUmc is het bestuur van VUmc toegetreden tot de raad van bestuur van GGZ ingeest en vormen zij samen het (zevenhoofdige) algemeen bestuur (AB). Het college van geneesheren-directeuren is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de zorg en de uitvoering van de BOPZ. De hoogleraar psychiatrie van VUmc maakt voor 50% deel uit van de raad van bestuur en is verantwoordelijk voor het functioneren van de academische werkplaats. GGZ ingeest (regio Amsterdam) vervult al 88 jaar de academische werkplaatsfunctie psychiatrie voor VUmc op het gebied van (topreferente) patiëntenzorg, onderwijs en onderzoek. GGZ ingeest is georganiseerd in 11 behandel circuits, Actenz (dagbesteding en arbeid), Prezens (preventie) en 7 ondersteunende diensten. De circuits worden aangestuurd door een tweehoofdige directie, bestaande uit een directeur algemene zaken en een directeur behandelzaken. De afdelingen binnen de circuits worden aangestuurd door een tweehoofdig of een enkelvoudig afdelingsmanagement, afhankelijk van de omvang en complexiteit van het team. De overige eenheden en stafdiensten hebben een enkelvoudig management. Organisatorische structuur De zorgactiviteiten worden aangeboden vanuit circuits in de regio s Amstelland en de Meerlanden, Zuid-Kennemerland en Amsterdam. De circuits zijn enerzijds ingedeeld op basis van doelgroepen (Amsterdam) en anderzijds regiogebonden (Amstelland, Meerlanden, Zuid-Kennemerland). In de stichting werken 2129 medewerkers vanuit 21 locaties in Amsterdam, Haarlem, Amstelveen, Hoofddorp en Bennebroek. In de circuits wordt hulp geboden aan jeugd, volwassenen en ouderen. Daarnaast bestaan er twee organisatie-eenheden, Prezens en Actenz. Prezens biedt preventie activiteiten aan en levert ondersteuning op maat in huisartsenpraktijken en in wijkcentra. Actenz biedt ondersteuning aan kwetsbare mensen op het gebied van werken, wonen en het (her)krijgen van regie over hun eigen leven. 13

14 De ondersteuning van de zorg wordt geleverd door de stafdiensten financiën en ICT, personeel opleiding en organisatie, onderzoek, facilitair bedrijf, bureau kwaliteit en beleid, geestelijke verzorging, vastgoed en communicatie. Medezeggenschapstructuur van patiënten en medewerkers De medezeggenschap van patiënten komt onder meer tot uitdrukking via de cliëntenraden. Naast de centrale cliëntenraad zijn ook locatieraden actief. De cliëntenraden vertegenwoordigen de patiënten en voeren de taken uit zoals vastgelegd in de Wet medezeggenschap patiënten zorginstellingen en de samenwerkingsovereenkomst tussen cliëntenraden en GGZ ingeest. De medezeggenschap van medewerkers verloopt onder meer via de ondernemingsraad. De ondernemingsraad vertegenwoordigt de medewerkers en voert taken uit zoals deze in de Wet op de ondernemingsraden zijn vastgelegd. De ondernemingsraad heeft diverse adviescommissies. GGZ ingeest kent naast een wettelijk verplichte ondernemingsraad en cliëntenraad ook een verpleegkundige adviesraad (VAR) en een familieraad. De VAR adviseert de raad van bestuur inhoudelijk en over de richting van het beleid vanuit verpleegkundig perspectief. De familieraad vertegenwoordigt familieleden van patiënten van GGZ ingeest en geeft voorlichting aan hulpverleners en familie/naasten van patiënten. Toelatingen GGZ ingeest beschikt over de volgende toelatingen: Persoonlijke verzorging Verpleging Behandeling Ondersteunende begeleiding Activerende begeleiding Verblijf op grond van de AWBZ Aanmerking van een aantal locaties als BOPZ-locatie (art. 1 BOPZ). 14

15 15

16 2.3 Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering GGZ ingeest heeft als doelstelling: - het ontwikkelen en (doen) uitoefenen van functies op het gebied van intra-, semi- en extramurale geestelijke gezondheidszorg ten behoeve van personen die door de stichting als cliënt worden aangenomen, alsmede het bieden van begeleiding bij re-integratie; - beroepsgericht onderwijs geven, dan wel medewerking verlenen aan opleidingen, in het kader van de (geestelijke) gezondheidszorg; - het verrichten van, dan wel medewerking verlenen aan, wetenschappelijk onderzoek en verder alles wat met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn Patiënten,, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten Het aantal patiënten in behandeling in: Jeugd Volwassenen Ouderen Totaal Nieuwe inschrijvingen Productie en opbrengsten Het boekjaar 2011 is afgesloten met per saldo een positief resultaat. De productiewaarde die in 2011 is gerealiseerd, bedraagt 130 mln voor de AWBZ en Zvw gezamenlijk. Kerngegevens capaciteit, personeel en opbrengsten Kerngegevens Totaal GGZ ingeest 2010 Totaal GGZ ingeest 2011 Aantal patiënten in zorg op 31/ Aantal feitelijke bedden op 31/12 (inclusief beschermd wonen) (bedbezetting 2011 cf NC) Aantal verzorgingsdagen incl BOPZ Aantal deeltijdbehandelingen Ambulante contacten Aantal personeelsleden in loondienst op 31/12 Aantal FTE in loondienst op 31/ , ,3 Totaal bedrijfsopbrengsten Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Waarvan overige bedrijfsopbrengsten

17 Werkgebieden en doelgroepen GGZ ingeest biedt zorg in de regio Amsterdam, Amstelland, Meerlanden en Zuid-Kennemerland. De werkgebieden en doelgroepen zijn de bevolking van de regio s en specifieke doelgroepen waarvoor de stichting bovenregionale zorgprogramma s biedt. GGZ ingeest werkt voornamelijk in de care- en de cure-functies voor de bovengenoemde subregio s en landelijk voor de specialismen en topreferente functies. 2.4 Samenwerkingsrelaties VU medisch centrum Vanaf 2008 werkt GGZ ingeest intensief samen met VU medisch centrum en per 1 januari 2010 maakt GGZ ingeest operationeel onderdeel uit van de divisie Psychiatrie VUmc. Samenwerking op landelijk en stedelijk niveau en contact met overheden In de G4-groep (de vier grote steden: Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht) werkt GGZ ingeest samen met aanbieders van geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg op het gebied van OGGZ en is GGZ ingeest actief in kennis- en expertisecentra. De instelling participeert in de landelijke organisatie SynQuest BV. Er vindt regelmatig overleg plaats met zowel de gemeentelijke als rijksoverheden over onder andere de OGGZ, de WMO, regionale preventie en vastgoed. Incidenteel is er contact met cliëntenbelangenverenigingen en cliëntenorganisaties. Ketenpartners Vanuit de onderscheiden circuits ouderen, volwassenen en jeugd en jongeren zijn er vele samenwerkingsovereenkomsten met ketenzorgpartners (verzorgings- en verpleeghuizen, voorzieningen voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang, bureau Jeugdzorg) ten behoeve van de psychiatrische behandeling en begeleiding, consultatie, voorlichting en doorstroming. Brancheverenigingen GGZ ingeest is lid van diverse brancheverenigingen waaronder GGZ Nederland, het Nederlands kenniscentrum ouderen psychiatrie (NKOP) en de landelijke vereniging van eerste geneeskundigen of geneesheren-directeuren. Opleidingen GGZ ingeest werkt samen met het Consortium psychiater opleiding Amsterdam/Noord-Holland voor het opleiden van psychiaters. De verpleegkundige opleidingen worden verzorgd in samenwerking met de Academie voor Psychiatrie te Haarlem, de Hogeschool van Amsterdam en de Hogeschool InHolland. Financiers De financiering van GGZ ingeest vindt plaats middels de AWBZ (zorgkantoor Agis/Achmea), ZVW, WMO (gemeenten) en justitie. Voor de ZVW (DBC-financiering) is conform het representatiemodel Agis/Achmea de spreekbuis van de verzekeraars, maar vindt de feitelijke betaling van de zorg plaats door de verschillende verzekeraars waarbij de patiënten zijn verzekerd. De belangrijkste verzekeraars voor GGZ ingeest zijn: Agis/Achmea, Zorg&Zekerheid en CZ. 17

18 18

19 Hoofdstuk 3 Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap 3.1 Bestuur Dagelijks bestuur / Algemeen bestuur Op 1juni 2009 heeft een bestuurlijke fusie plaatsgevonden tussen VUmc en GGZ ingeest: het statutaire bestuur van GGZ ingeest bestaat per die datum uit een zevenhoofdig algemeen bestuur dat bestaat uit de vier VUmc-bestuursleden en een driehoofdig dagelijks bestuur. Het Reglement Raad van Bestuur, gericht op de raad van bestuur als orgaan, sluit aan bij de NVZD-gedragscode voor de goede bestuurder (maart 2005), gericht op de individuele leden van de raad van bestuur. Er is voor gekozen om de taken en bevoegdheden binnen de raad van bestuur te verdelen onder bestuursleden dagelijks bestuur en bestuursleden algemeen bestuur. Het dagelijks bestuur vormt het bestuur van de stichting en heeft, feitelijk, de dagelijkse leiding over de stichting. Het dagelijks bestuur hanteert voor het afleggen van openbare verantwoording de Zorgbrede Governance code. Het dagelijks bestuur bestond in 2011 uit drie personen en werkt volgens het collegiaal model. Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor de instelling en geeft direct leiding aan de managers van de tweede managementlaag (directies van circuits en diensten). De verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de patiëntenzorg en de BOPZ-uitvoering is door het dagelijks bestuur gedelegeerd aan de geneesheer-directeur. Dagelijks bestuur GGZ ingeest Mevrouw S.T. van Lonkhuijzen-Hoekstra, voorzitter De heer A.T.F. Beekman De heer M.P.O. Stoop Algemeen bestuur Het algemeen bestuur bestaat uit de volgende personen: Dhr. E. B. Mulder, voorzitter algemeen bestuur Dhr. T. J. F. Savelkoul (tot september 2011) Dhr. W. A. B. Stalman Dhr. W. M. van Ewijk Mevrouw S.T. van Lonkhuijzen-Hoekstra De heer A.T.F. Beekman De heer M.P.O. Stoop Transparantie eisen Zie DIGImv voor de afzonderlijke wettelijke transparantie-eisen ten aanzien van de bestuursstructuur, de kwantitatieve gegevens over de bezoldiging en de toepassing van de WOPT. Functies en nevenfuncties bestuur Zie bijlage 1 voor een overzicht van de functies en nevenfuncties van het dagelijks bestuur en algemeen bestuur. 19

20 3.1.2 Toezichthouders Vooruitlopend op de voorgenomen fusie met VU medisch centrum, is sinds 2008 sprake van een personele unie van de RvT GGZ ingeest met de Raad van Toezicht van de Vereniging VU-Windesheim (VVU); de leden van de Raad van Toezicht VVU zijn vanuit die hoedanigheid tevens lid van de Raad van Toezicht GGZ ingeest. De Raad van Toezicht VVU houdt toezicht op de raad van bestuur van VU medisch centrum, het college van bestuur van de Vrije Universiteit en het college van bestuur van de Christelijke Hogeschool Windesheim, alsmede op het algemeen bestuur van de VVU, dat wordt gevormd door de leden van de besturen van de drie instellingen. Nevenfuncties bestuurders Volgens het Reglement Raad van Bestuur oefenen de bestuurders geen (on)bezoldigde nevenfuncties uit zonder toestemming van de Raad van Toezicht. In 2010 zijn de nevenfuncties van de leden van het bestuur voorgelegd aan de Raad van Toezicht; de voorzitter van de Raad van Toezicht heeft alle nevenfuncties goedgekeurd. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen jaarlijks het actuele overzicht ter kennisname. In het verslagjaar heeft de Raad van Toezicht zich, naast overkoepelende thema s, ook beziggehouden met onderwerpen die alleen voor specifieke instellingen actueel waren. Hieronder is een korte samenvatting opgenomen van de belangrijkste besproken onderwerpen met betrekking tot GGZ ingeest. Het integrale verslag van de raad van toezicht is opgenomen in bijlage 2. Korte samenvatting aandachtspunten toezicht GGZ ingeest De Raad van Toezicht is ook in 2011 betrokken geweest bij de voortgang van het fusieproces tussen VUmc en GGZ ingeest. In verband met externe omstandigheden, te weten de problematiek in de harmonisatie van de arbeidsvoorwaarden, heeft de juridische fusie vertraging opgelopen. De Raad van Toezicht heeft in 2010 zijn goedkeuring verleend aan een model waarin de rechtspersoon van GGZ ingeest (met de bijbehorende Raad van Toezicht) tot de juridische fusie wordt behouden. De Raad van Toezicht is verheugd dat de feitelijke integratie, zowel in de ondersteunende diensten als in het primaire proces, volgens de oorspronkelijke planning verloopt. Het algemeen bestuur van GGZ ingeest heeft een ochtendprogramma aangewend om de Raad van Toezicht te informeren over o.a. de Visie 2020 van GGZ ingeest, de toekomstige verhuizing van de acute psychiatrie naar de Westflank, de bezuinigingen in de bedrijfsoperatie en de ontwikkelingen op het gebied van e-health. De Raad van Toezicht heeft, na een positief advies van de commissie Huisvesting, het strategisch vastgoedplan GGZ ingeest goedgekeurd. Het vastgoedplan is gebaseerd op de Visie 2020 van GGZ ingeest waarin o.a. wordt uitgegaan van verdere ambulantisering van de zorg. Voorts heeft de Raad van Toezicht het jaarverslag 2010 en het tweejarenplan (incl. begroting 2012) goedgekeurd. 20

21 Samenstelling Raad van Toezicht en overzicht functies Vergaderingen Naam Functie Aangetreden Termijn in 2011 Voorzitter Aandachtsgebied Vereniging en GGZ ingeest Dhr. drs. P. Bouw Lid commissie Huisvesting Voorzitter Presidium/ Remuneratiecommissie Portefeuille: juridische zaken Vice-voorzitter Aandachtsgebied VU (tot ) en Dhr. prof. dr. Windesheim (vanaf ) F. Leijnse Lid Presidium/ Remuneratiecommissie Lid dat in het bijzonder het vertrouwen geniet van de medezeggenschap Mw. drs. Vice-voorzitter A. de Widt- Aandachtsgebied Windesheim Nieuwenhuizen Lid Presidium/ * 2 (afgetreden per 25 Remuneratiecommissie mei 2011) Lid Auditcommissie Vice-voorzitter Aandachtsgebied VUmc Lid Presidium/ Remuneratiecommissie Dhr. ir. R. Willems Lid Auditcommissie Lid commissie Huisvesting Portefeuille: zorg ** 4 Dhr. L. Bikker Lid Raad van Toezicht (afgetreden per Voorzitter commissie Huisvesting ) Dhr. mr. drs. Lid Raad van Toezicht ) medezeggenschap Lid Raad van Toezicht Aandachtsgebied VU (vanaf ) Mw. drs. Lid Presidium/ Remuneratiecommissie A.E.J.M. (vanaf ) Schaapveld MA Voorzitter Auditcommissie Lid commissie Huisvesting Portefeuille: financiën Dhr. Lid Raad van Toezicht ** 4 A. Weijsenfeld Dhr. A.H. Berg F.J. Paas Dhr. prof. dr. Lid Raad van Toezicht Lid dat in het bijzonder het Lid Raad van Toezicht (afgetreden per W. van Tilburg Lid Auditcommissie vertrouwen geniet van de Portefeuille: zorg De zittingstermijn van de leden van de Raad van Toezicht bedroeg vier jaar, zij waren twee keer herbenoembaar. * In het kader van de fusie VU-Windesheim herbenoemd tot en met ** In het kader van de voorgenomen fusie VUmc-GGZ ingeest benoemd tot lid van de Raad van Toezicht Vereniging VU-Windesheim op 1 januari

22 3.2 Bedrijfsvoering en adviesraden Bedrijfsvoering De noodzaak van aanzienlijke kostenreductie en efficiëntie verbeteringen is begin 2011 extra onderstreept doordat de productieafspraken voor 2011 die de verzekeraar wilde afspreken substantieel lager lagen dan de realisatie in De beschikbare capaciteit voor zorg ultimo 2010 moest dus deels worden gereduceerd. In het kader van deze noodzakelijke grote kostenreductie per 2011 heeft de verbetering van de bedrijfsvoering gedurende 2011 hoog op de agenda van de raad van bestuur en van het management gestaan. Teneinde het overzicht en de monitoring gedurende het jaar goed te kunnen uitvoeren is een tijdelijke Regiegroep in het leven geroepen. In 2011 is de interne begrotingssystematiek verder verbeterd ten opzichte van De aansluiting op de planning & controlcyclus en de managementinformatie zijn verbeterd na het startjaar In 2011 is op alle niveaus in de organisatie de managementinformatie intensief en goed gebruikt en heeft de sturing op DBC s/zzp s kwalitatief en kwantitatief veel terrein gewonnen. De managementinformatie op instellings-, circuit- en teamniveau is op DBC-parameters toegesneden en, nadat in 2010 de basis op orde was, verder verbeterd in gebruiksgemak en op inhoud. De noodzakelijke aanpassingen en verfijning van de rapportage op DBC s zijn in 2011 gerealiseerd. De afstemming en integratie met de planning & controlcyclus en de managementinformatie op de werkwijze van VUmc gaat gestaag verder. Sturing met en op DBC s Onder leiding van de interne stuurgroep Invoering DBC s heeft in 2010 de feitelijke implementatie en interne invoering van DBC s plaatsgevonden. Met het intern ontwikkelde bekostigings-/budgetmodel en de bijbehorende managementinformatie voor de circuits ter vervanging van het op de NZa gebaseerde 2 model zijn de eerste (goede) ervaringen opgedaan. In 2011 is de sturing op DBC s verder ingeburgerd en is de verwachting en doelstelling dat de DBC-omzet de (benaderde) NZa-parameter omzet in elkaars verlengde liggen. Sturing met en op ZZP s Na de snelle en succesvolle invoering van de zorg zwaarte pakketten (ZZP) binnen GGZ ingeest is 2010 het jaar van stabilisatie geweest, wat is doorgezet in De tarifering van de ZZP s wordt als karig en niet toereikend getypeerd. Het vooruitzicht dat in 2012 een tariefaanpassing plaatsvindt, maakt dat deze AWBZ-productie nader bezien wordt op kostendekkendheid. Vastgoedinventarisatie Sinds 2009 is sprake van een transitiefase voor de bekostiging van de materiële vaste activa die tot op heden in aanmerking komen voor integrale nacalculatie. Het WTZi-bouwregime is afgeschaft. Het Ministerie van VWS heeft aangegeven dat ook het systeem van integrale nacalculatie van kapitaallasten zal worden afgebouwd. Het huidige, in beginsel risicoloze bekostigingssysteem wordt vervangen door een systeem van prestatiebekostiging. Kapitaal- lasten moeten voortaan gedekt worden via een opslag in de integrale tarieven (normatieve huisvestingscomponent). Niet langer bestaat zekerheid over de inkomsten en daarmee de dekking van de huisvestingslasten. Afhankelijk van het zorgaanbod, de bezettingsgraad en de geleverde productie kunnen de inkomsten sterk fluctueren. Hierdoor ontstaan 2 NZa: Nederlandse Zorgautoriteit 22

23 nieuwe risico s voor het vastgoed, zoals exploitatierisico s (leegstand/onderbezetting), boekwaarderisico s (marktontwikkeling vastgoed) en het risico van herwaardering bij exploitatieverliezen (impairment). Afschrijvingstermijnen moeten voortaan gebaseerd worden op de economische levensduur en niet meer op de oude bekostigingssystematiek. Deze situatie leidt er toe dat in de uitvoering van het strategisch vastgoedplan (SVP) verdergaande flexibilisering van de beschikbare vierkante meters een belangrijk onderdeel is. Bij het vaststellen van de jaarrekening 2011 is nog niet helemaal helder hoe de NHC-regeling er exact gaat uitzien en wanneer en hoe (overgangsregeling) de implementatie wordt vormgegeven. Deze onduidelijkheden (en dus onzekerheden) hebben tot gevolg dat de daaruit voortvloeiende financiële waardering van de materiële vaste activa niet voldoende zeker worden bepaald. Onzeker blijft de ontwikkeling van de werkelijke exploitatie en op welke wijze definitieve vaststelling van de nieuwe bekostiging plaatsvindt. Om deze reden en ingevolge artikel 3 sub h van de Regeling Verslaglegging WTZi, is bij de waardering van de materiële vaste activa van GGZ ingeest uitgegaan van het bestaande systeem van integrale vergoeding voor werkelijke afschrijvingskosten van de vaste activa. Er heeft derhalve nog geen impairment plaatsgevonden. Wel hebben wij op grond van de beschikbare informatie van het Ministerie van VWS en de Nederlandse Zorgautoriteit initiële berekeningen gemaakt van de gevolgen van de overgang naar het nieuwe systeem van prestatiebekostiging. Hieruit kan geconcludeerd worden dat de instelling ten gevolge van deze beleidswijziging voor ongeveer 4 miljoen vergoeding zou kunnen mislopen op vervangen en/of afgestoten activa, alsmede 3,5 miljoen ten gevolge van het terugbrengen van de afschrijvingsduur waarop de NHC vergoeding is gebaseerd. Voor een nadere uitwerking wordt verwezen naar de grondslagen voor de waardering van de materiële vaste activa (zie jaarrekening). Risicoanalyse De omgeving waarbinnen GGZ ingeest opereert kenmerkt zich anno 2011 door vele risico s. Niet de minste hiervan worden bepaald door veranderende rolverdelingen tussen zorgaanbieders en andere stakeholders waardoor bijvoorbeeld de verantwoordelijkheid voor de continuïteit van zorg anders (nl. bij de verzekeraar) is komen te liggen. Daarnaast is de financieel economische omgeving rondom GGZ ingeest dusdanig sterk in beweging, dat de kansen en bedreigingen minimaal maandelijks door de raad van bestuur worden besproken en kunnen leiden tot passende bijstellingen van activiteiten. Deze aanpak is aanvullend op de uitvoering en vertaling van de eerdere risicoanalyse binnen GGZ ingeest die richting management contracten van de circuits heeft plaatsgevonden. Risico's in het primaire proces worden gedetecteerd, geanalyseerd en beheerst middels een systeem dat bestaat uit een meldingsmodule, instrumenten voor retrospectieve en prospectieve risicoanalyse (resp. PRISMA en HFMEA), centrale en decentrale meldingscommissies en een overkoepelende Commissie Veiligheid. Nieuw te starten activiteiten worden voorbereid met behulp van een projectplan en/of businesscase, waar een risico-inventarisatie onderdeel van uitmaakt. Administratieve organisatie en interne controle De administratieve organisatie is beschreven en de beschrijving wordt regelmatig geactualiseerd. Jaarlijks wordt een intern controleplan opgesteld waarin de uit te voeren interne controlewerkzaamheden worden beschreven. Aan dat plan ligt een risicoanalyse ten grondslag. 23

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE PROFIEL @ VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE voor meer informatie over de functie: dhr. mr. E.G. Martinus, Bestuurssecretaris, telefoon (088) 878 98 03 of 06 207 441 66 ORGANISATIE

Nadere informatie

Toelichting op de waardering van zorgvastgoed in de jaarrekening 2010 van AWBZ- en GGZ-instellingen

Toelichting op de waardering van zorgvastgoed in de jaarrekening 2010 van AWBZ- en GGZ-instellingen -Wijzer 1 Toelichting op de waardering van zorgvastgoed in de jaarrekening 2010 van AWBZ en GGZ-instellingen -wijzer 1 Toelichting op de waardering van zorgvastgoed in de jaarrekening 2010 van AWBZ- en

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING)

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING) TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING) Maart 2016 DE ORGANISATIE RIBW Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden De Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Kennemerland

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN)

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) 7 november 2014 DE ORGANISATIE RIBW Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden De Regionale Instelling

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-5052

BELEIDSREGEL BR/CU-5052 BELEIDSREGEL BELEIDSREGEL OVERGANG CURATIEVE GGZ NAAR ZVW EN INVOERING DBC S Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk Directie Zorgmarkten Care Care/AWBZ/11/12c 11D

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk Directie Zorgmarkten Care Care/AWBZ/11/12c 11D Aan besturen van AWBZ-instellingen alle GGZ-instellingen (Care en Cure) de zorgkantoren en de zorgverzekeraars Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82

Nadere informatie

Asset management Business case: Ipse de Bruggen Roeland Brouns Ipse de Bruggen Bastiaan Roon - Fakton. 22 maart 2012

Asset management Business case: Ipse de Bruggen Roeland Brouns Ipse de Bruggen Bastiaan Roon - Fakton. 22 maart 2012 Asset management Business case: Ipse de Bruggen Roeland Brouns Ipse de Bruggen Bastiaan Roon - Fakton 22 maart 2012 Inhoud Inleiding Ipse de Bruggen en Fakton De noodzaak van professioneel assetmanagement

Nadere informatie

Congres ziekenhuispsychiatrie

Congres ziekenhuispsychiatrie Congres ziekenhuispsychiatrie Het belang van integrale zorg psychiatrie & somatiek belicht vanuit de visie van de zorgverzekeraar 7 november 2013 Anouk Mateijsen Regio manager, Achmea Divisie Zorg & Gezondheid

Nadere informatie

4.1 Forensische zorg Zorg als bedoeld in artikel 2 van het Interimbesluit forensische zorg. 1

4.1 Forensische zorg Zorg als bedoeld in artikel 2 van het Interimbesluit forensische zorg. 1 REGELING Verplichte informatieverstrekking zorgaanbieders van forensische zorg Ingevolge artikel 62 en 68 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de navolgende

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Magentazorg

FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Magentazorg FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER Algemeen Organisatie: Stichting Magentazorg Organisatorische eenheid: raad van bestuur Opsteller functiebeschrijving: adviseur P&O Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CU-5002. Invoering DBC s in de geestelijke gezondheidszorg. 1. Algemeen

BELEIDSREGEL CU-5002. Invoering DBC s in de geestelijke gezondheidszorg. 1. Algemeen BELEIDSREGEL Invoering DBC s in de geestelijke gezondheidszorg 1. Algemeen a. Deze beleidsregel is van toepassing op zorg of dienst als omschreven bij of krachtens de Zorgverzekeringswet (ZvW) zoals die

Nadere informatie

Beleidsplan Opvang en Bescherming. Anne-Marie van Bergen (Movisie) en Daan Heineke (Talenter)

Beleidsplan Opvang en Bescherming. Anne-Marie van Bergen (Movisie) en Daan Heineke (Talenter) Beleidsplan Opvang en Bescherming Anne-Marie van Bergen (Movisie) en Daan Heineke (Talenter) 9/21/2015 Even voorstellen Anne-Marie van Bergen Daan Heineke Adviseur Movisie Gespecialiseerd in (O)GGZ 2013

Nadere informatie

Werken met commissies

Werken met commissies Werken met commissies Inleiding De Raad van Commissarissen van Maasvallei streeft in het kader van good governance naar transparantie en het zo goed mogelijk invullen van haar rol als toezichthouder op

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-5035. Extramurale zorg GGZ Zvw

BELEIDSREGEL BR/CU-5035. Extramurale zorg GGZ Zvw BELEIDSREGEL BR/CU-5035 Extramurale zorg GGZ Zvw Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk directie Zorgmarkten Care 0900 770 70 70 Vragencare@nza.nl Care/Wlz/15/02c 0116071/0163272

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk directie Zorgmarkten Care 0900 770 70 70 Vragencare@nza.nl Care/Wlz/15/02c 0116071/0163272 Aan de besturen van de Wlz-instellingen en de zorgkantoren Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl Behandeld door Telefoonnummer

Nadere informatie

Rapport Monitor decentralisaties Federatie Opvang

Rapport Monitor decentralisaties Federatie Opvang Rapport Monitor decentralisaties Federatie Opvang Amersfoort, maart 2015 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Respons en achtergrondkenmerken 3 Inkoop 4 Administratieve lasten en kwaliteitseisen 5 Gevolgen

Nadere informatie

NVTG Zorgvastgoed Congres "Begrijpen wij elkaar nog wel"

NVTG Zorgvastgoed Congres Begrijpen wij elkaar nog wel pagina 1 pagina 2 Agenda 1) Voorstellen 2) Onderwerp: Bouwen is meer dan alleen stenen stapelen 3) Positie van de vastgoedportefeuille. 4) Bedrijfswaarde 5) Bouwen doe je samen (cliënt bestuur - zorg vastgoed)

Nadere informatie

-PERSBERICHT- -ZORGINSTELLING ANTICIPEREN OP EFFECTEN SCHEIDEN WONEN EN ZORG-

-PERSBERICHT- -ZORGINSTELLING ANTICIPEREN OP EFFECTEN SCHEIDEN WONEN EN ZORG- -PERSBERICHT- Utrecht, 19 maart 2013 -ZORGINSTELLING ANTICIPEREN OP EFFECTEN SCHEIDEN WONEN EN ZORG- Door de invoer van wonen en zorg transformeert de markt in hoog tempo van aanbodgericht naar vraaggestuurd.

Nadere informatie

Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording. Verslagjaar 2012

Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording. Verslagjaar 2012 Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording Verslagjaar 2012 GGZ ingeest, partner van VUmc Amsterdam, 14 mei 2013 2 Voorwoord GGZ ingeest is gericht op het verlenen van zorg aan patiënten met ernstige

Nadere informatie

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner Beleidsplan Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode 2012 2016 De cliënt als partner 1 Inleiding De cliënt als partner In de afgelopen beleidsperiode heeft er in het Martini Ziekenhuis een verandering van

Nadere informatie

Profiel. Stichting Jeugdformaat. Twee leden raad van toezicht

Profiel. Stichting Jeugdformaat. Twee leden raad van toezicht Profiel Stichting Jeugdformaat Twee leden raad van toezicht Stichting Jeugdformaat Twee leden raad van toezicht Algemene gegevens Stichting Jeugdformaat is een organisatie voor jeugd- en opvoedhulp in

Nadere informatie

Samen voor de beste zorg Zeepkistbijeenkomst 9 december 2015. ActiVite

Samen voor de beste zorg Zeepkistbijeenkomst 9 december 2015. ActiVite Samen voor de beste zorg Zeepkistbijeenkomst 9 december 2015 ActiVite Agenda Welkom Programma: Missie en visie van ActiVite Beleid van overheid zet door Strategische thema s Stand van zaken ActiVite per

Nadere informatie

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur Informatieprotocol Datum: 27 april 2010 Aan: Raad van toezicht Van: Raad van bestuur Kenmerk: II-1.1/10.78.1n 1. Inleiding De RvT en de RvB van de St. Anna Zorggroep achten het van belang dat de RvT tijdig

Nadere informatie

Inkoopbeleid 2013 sector Verpleging & Verzorging

Inkoopbeleid 2013 sector Verpleging & Verzorging Inkoopbeleid 2013 sector Verpleging & Verzorging Sector Verpleging en Verzorging AWBZ Raakvlakken met WMO en ZVW Met name ouderenzorg Extramuraal: thuiszorg Intramuraal verzorging- en verpleeghuizen Ontwikkelingen

Nadere informatie

Format inschrijving nieuwe aanbieders toewijsbare zorg (S2)

Format inschrijving nieuwe aanbieders toewijsbare zorg (S2) Format inschrijving nieuwe aanbieders toewijsbare zorg (S2) Voor u ligt het format inschrijving nieuwe aanbieders toewijsbare zorg (S2) wijkverpleging 2015. Door het invullen van dit format maakt u de

Nadere informatie

Bestuurlijke afspraken Investeren in kwaliteit verpleeghuiszorg : zinvolle daginvulling en deskundig personeel.

Bestuurlijke afspraken Investeren in kwaliteit verpleeghuiszorg : zinvolle daginvulling en deskundig personeel. Bestuurlijke afspraken Investeren in kwaliteit verpleeghuiszorg : zinvolle daginvulling en deskundig personeel. Datum: Partijen: ActiZ, organisatie van zorgondernemers Zorgverzekeraars Nederland (ZN) De

Nadere informatie

indien ten behoeve van het getrouwe beeld een nadere toelichting noodzakelijk is in een jaarrekening die voldoet aan de Regeling Verslaggeving WTZi

indien ten behoeve van het getrouwe beeld een nadere toelichting noodzakelijk is in een jaarrekening die voldoet aan de Regeling Verslaggeving WTZi Audit Alert 25 Verklaringen bij jaarrekeningen van AWBZ- en GGZ-instellingen indien ten behoeve van het getrouwe beeld een nadere toelichting noodzakelijk is in een jaarrekening die voldoet aan de Regeling

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2011 2012 32 398 Vaststelling van een Wet forensische zorg en daarmee verband houdende wijzigingen in diverse andere wetten (Wet forensische zorg) A BRIEF

Nadere informatie

HealthRatio Integrated Planning

HealthRatio Integrated Planning HealthRatio Integrated Planning HIP is de alles in één oplossing voor uw besturing: Begroten, plannen, prognosticeren en rapportage Financieel, Productie en Middelen (FTE, OK, Bedden) Geïntegreerde kostprijscalculatie

Nadere informatie

Bestuurlijk akkoord GGZ en gemeenten

Bestuurlijk akkoord GGZ en gemeenten Bestuurlijk akkoord GGZ en gemeenten Veronique Esman Directeur Curatieve Zorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 21 november 2013 Inhoud 1. Akkoorden curatieve zorg 1. Akkoorden curatieve

Nadere informatie

Zorg en ondersteuning voor mensen met ernstige psychische aandoeningen. Elly van Kooten. Directie Maatschappelijke Ondersteuning, Ministerie van VWS

Zorg en ondersteuning voor mensen met ernstige psychische aandoeningen. Elly van Kooten. Directie Maatschappelijke Ondersteuning, Ministerie van VWS Zorg en ondersteuning voor mensen met ernstige psychische aandoeningen Presentatie Congres Phrenos 13 november 2014 Elly van Kooten Directie Maatschappelijke Ondersteuning, Ministerie van VWS 1 Inhoud

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 25539 20 augustus 2015 Informatieverstrekking gebudgetteerde zorgaanbieders van gespecialiseerde GGZ Vastgesteld op 11

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-5069. Extramurale curatieve GGZ

BELEIDSREGEL BR/CU-5069. Extramurale curatieve GGZ BELEIDSREGEL Extramurale curatieve GGZ Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels

Nadere informatie

Impactanalyse kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptensector update 2

Impactanalyse kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptensector update 2 Impactanalyse kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptensector update 2 Inleiding In juni 2013 heeft de VGN de eerste impactanalyse van het kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptenzorg

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Wijkverpleging 25 - juni 2014 Gewijzigde versie. De Friesland Zorgverzekeraar

Informatiebijeenkomst Wijkverpleging 25 - juni 2014 Gewijzigde versie. De Friesland Zorgverzekeraar Informatiebijeenkomst Wijkverpleging 25 - juni 2014 Gewijzigde versie De Friesland Zorgverzekeraar Wijzigingen Inkoopbeleid S2 publicatiedatum 1 juli 2014 naar Inkoopbeleid S2 publicatiedatum 7 juli 2014

Nadere informatie

Eerst even de stand van zaken in de GGZ sector.

Eerst even de stand van zaken in de GGZ sector. Rosmalen 22 april 2013 HB/220413/01 College voor Zorgverzekeringen T.a.v. Mw. mr. J.M. van Diggelen Postbus 320 1110 AH in Diemen Betreft: Reactie VOGGZ op CVZ rapport Geneeskundige GGZ deel 2 Geachte

Nadere informatie

het antwoord op de Basis GGZ

het antwoord op de Basis GGZ het antwoord op de Basis GGZ mentale ondersteuning direct en dichtbij Inhoudsopgave Indigo Wat is de Basis GGZ? Verwijscriteria Wat kan Indigo mij bieden? 1. POH-GGZ 2. Generalistische Basis GGZ Mirro:

Nadere informatie

Het credo wordt steeds meer: zorgen dat.in plaats van zorgen voor.

Het credo wordt steeds meer: zorgen dat.in plaats van zorgen voor. Jaarplan 2014 Inleiding In dit jaarplan wordt tegen de achtergrond van grote veranderingen in de zorgfinanciering een uitwerking gegeven van de plannen van Orion voor het jaar 2014. De gemeentes worden

Nadere informatie

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Oktober 2015 1 Traverse, thuis in opvang en begeleiding, missie Traverse is een Stichting voor maatschappelijke opvang in Midden-Brabant en organiseert

Nadere informatie

het antwoord op de Basis GGZ

het antwoord op de Basis GGZ het antwoord op de Basis GGZ mentale ondersteuning direct en dichtbij 2 Inhoudsopgave Indigo Wat is de Basis GGZ? Verwijscriteria Wat kan Indigo mij bieden? 1. POH-GGZ 2. Generalistische Basis GGZ 3. mirro:

Nadere informatie

het antwoord op de Basis GGZ

het antwoord op de Basis GGZ het antwoord op de Basis GGZ mentale ondersteuning direct en dichtbij Inhoudsopgave Indigo Wat is de Basis GGZ? Verwijscriteria Wat kan Indigo mij bieden? 1. POH-GGZ 2. Generalistische Basis GGZ 3. mirro:

Nadere informatie

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz)

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) & De Friesland Zorgverzekeraar Toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Niet-toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Inhoud Presentatie Hervormingen Langdurige

Nadere informatie

Jaarverslag 2015. Bouwen aan een gezamenlijke toekomst, de ODBN verandert

Jaarverslag 2015. Bouwen aan een gezamenlijke toekomst, de ODBN verandert Jaarverslag 2015 Bouwen aan een gezamenlijke toekomst, de ODBN verandert Voorwoord Hierbij bied ik u het jaarverslag 2015 aan. Een jaar waarin de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) aanzienlijk is doorontwikkeld

Nadere informatie

uw antwoord op de Basis GGZ

uw antwoord op de Basis GGZ uw antwoord op de Basis GGZ mentale ondersteuning direct en dichtbij 2 Inhoudsopgave Indigo Wat is de Basis GGZ? Verwijscriteria Wat kan Indigo mij bieden? 1. POH-GGZ 2. Generalistische Basis GGZ Mirro:

Nadere informatie

VERKOOPINFORMATIE 9 LOCATIES STICHTING MONDRIAAN

VERKOOPINFORMATIE 9 LOCATIES STICHTING MONDRIAAN VERKOOPINFORMATIE 9 LOCATIES STICHTING MONDRIAAN ABZV B.V. 2 JANUARI 2015 1 INLEIDING Stichting Mondriaan (verder te noemen Mondriaan ), een instelling voor geestelijke gezondheidszorg in Limburg, biedt

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES November 2006 1 GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur 1 en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Integraal risicomanagement binnen Dimence. 26 november 2010: Bestuurlijke conferentie risicomanagement GGZN

Integraal risicomanagement binnen Dimence. 26 november 2010: Bestuurlijke conferentie risicomanagement GGZN Integraal risicomanagement binnen Dimence 26 november 2010: Bestuurlijke conferentie risicomanagement GGZN Inhoud Over Dimence Governance en risicomanagement Risicomanagement Vragen? Over Dimence De feiten

Nadere informatie

Lid Raad van Toezicht (aandachtsgebied financiële bedrijfsvoering en vastgoed)

Lid Raad van Toezicht (aandachtsgebied financiële bedrijfsvoering en vastgoed) Profiel Lid Raad van Toezicht (aandachtsgebied financiële bedrijfsvoering en vastgoed) 20 maart 2015 Opdrachtgever Cosis Voor meer informatie over de functie Douwe Wijbenga, Leeuwendaal Telefoon (070)

Nadere informatie

BELEIDSREGEL OVERGANG CURATIEVE GGZ NAAR ZVW EN INVOERING DBC S

BELEIDSREGEL OVERGANG CURATIEVE GGZ NAAR ZVW EN INVOERING DBC S BELEIDSREGEL BELEIDSREGEL OVERGANG CURATIEVE GGZ NAAR ZVW EN INVOERING DBC S Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Profiel. Vanboeijen. Twee leden raad van toezicht

Profiel. Vanboeijen. Twee leden raad van toezicht Profiel Vanboeijen Twee leden raad van toezicht 1 Vanboeijen Twee leden raad van toezicht Organisatie Vanboeijen biedt overwegend in Drenthe zorg en ondersteuning aan ruim 700 kinderen, jongeren, volwassenen

Nadere informatie

INDIGO HET ANTWOORD OP DE BASIS GGZ

INDIGO HET ANTWOORD OP DE BASIS GGZ INDIGO HET ANTWOORD OP DE BASIS GGZ Inhoudsopgave Indigo Brabant 2 Wat is de Basis GGZ? 2 Wat kan Indigo mij bieden? 4 1. POH-GGZ 2. Generalistische Basis GGZ Specialistische GGZ 7 Heeft u vragen? 7 Contact

Nadere informatie

Impactanalyse kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptensector update

Impactanalyse kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptensector update Impactanalyse kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptensector update Inleiding In juni 2013 heeft de VGN de eerste impactanalyse van het kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptenzorg

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING: WIJKMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Actiezorg en Magentazorg

FUNCTIEBESCHRIJVING: WIJKMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Actiezorg en Magentazorg FUNCTIEBESCHRIJVING: WIJKMANAGER Algemeen Organisatie: Stichting Actiezorg en Magentazorg Organisatorische eenheid: raad van bestuur Opsteller functiebeschrijving: adviseur P&O Datum voorlopige vaststelling:

Nadere informatie

samenvatting WOONZORGVISIE GEERTRUIDENBERG Woonzorgvisie Geertruidenberg 4 maart 2015 Pagina 1

samenvatting WOONZORGVISIE GEERTRUIDENBERG Woonzorgvisie Geertruidenberg 4 maart 2015 Pagina 1 samenvatting WOONZORGVISIE GEERTRUIDENBERG Woonzorgvisie Geertruidenberg 4 maart 2015 Pagina 1 Inleiding In de gemeente Geertruidenberg staan al geruime tijd woonzorgcomplexen op de nominatie om herontwikkeld

Nadere informatie

Welkom bij GGz Breburg. Onderzoek, diagnostiek en behandeling Informatie voor cliënten

Welkom bij GGz Breburg. Onderzoek, diagnostiek en behandeling Informatie voor cliënten Welkom bij GGz Breburg Onderzoek, diagnostiek en behandeling Informatie voor cliënten 2 Inhoudsopgave 1. Aanmelding... 5 2. Onderzoek... 6 3. Hoe gaat uw behandeling verder?... 8 4. Waar kunnen familie

Nadere informatie

Profiel Raad van Toezicht De Rading Jeugd & Opvoedhulp

Profiel Raad van Toezicht De Rading Jeugd & Opvoedhulp Profiel Raad van Toezicht De Rading Jeugd & Opvoedhulp Complementair aan de huidige Raad van Toezicht zoeken wij twee leden met specifieke aandachtsgebieden: Financiën & Bedrijfsvoering (affiniteit HRM

Nadere informatie

Reinier in de komende jaren. Informatiebijeenkomsten cliënten en familie

Reinier in de komende jaren. Informatiebijeenkomsten cliënten en familie Reinier in de komende jaren Informatiebijeenkomsten cliënten en familie Inleiding samengevat Ontwikkelingen Consequenties 2014 en daarna Oplossingsrichtingen Vervolg 2 Belangrijke ontwikkelingen 2012/13

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Strategie & omgeving. Bram Baselmans Brenda Meusen-den Ouden

Strategie & omgeving. Bram Baselmans Brenda Meusen-den Ouden IVVU: Leergang innoveren locaties intramurale zorg Strategie & omgeving Bram Baselmans Brenda Meusen-den Ouden Programma leergang Blok 1: Strategie & omgeving Blok 2: Zorg & bedrijfsvoering Blok 3: Wonen

Nadere informatie

> Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

> Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

ZORGINKOOP PRESENTATIE

ZORGINKOOP PRESENTATIE ZORGINKOOP PRESENTATIE voor Themadag CNV in Nijkerk Woensdag 25 mei 2016 door Sabrina Weij Zorginkoper / Relatiebeheerder Care Inhoud presentatie Uitleg werkzaamheden Zorgkantoor DSW Transities / overhevelingen

Nadere informatie

Toezichtkader Raad van toezicht van De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs

Toezichtkader Raad van toezicht van De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs Toezichtkader Raad van toezicht van De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs Inleiding. Vanaf 1 augustus 2011 zijn bij De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk l / Ervaringen invoering Wlz 16 september 2015

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk l / Ervaringen invoering Wlz 16 september 2015 Aan alle Wlz-uitvoerders Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres l Onderwerp Datum

Nadere informatie

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015 De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is ZorgImpuls maart 2015 Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk heeft veel taken

Nadere informatie

VERANTWOORDINGSVERKLARING Code Goed Bestuur

VERANTWOORDINGSVERKLARING Code Goed Bestuur VERANTWOORDINGSVERKLARING 2015 Code Goed Bestuur Nationale Vereniging de Zonnebloem wordt bestuurd volgens eisen die de Code Goed Bestuur stelt aan fondsenwervende instellingen. Binnen de Zonnebloem zijn

Nadere informatie

Dialoog belanghebbenden. Uitgiftedatum: Juli 2015 Definitief Concept Revisienummer: Datum vaststelling directie overleg: Evaluatiedatum:

Dialoog belanghebbenden. Uitgiftedatum: Juli 2015 Definitief Concept Revisienummer: Datum vaststelling directie overleg: Evaluatiedatum: Document Uitgiftedatum: Juli 2015 Definitief Concept Revisienummer: Datum vaststelling directie overleg: Evaluatiedatum: Dialoog belanghebbenden Inleiding De belanghebbenden van SGL zijn op centraal niveau

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-5059

BELEIDSREGEL BR/CU-5059 BELEIDSREGEL Voorschotten en rentevergoeding onderhanden DBC's GGZ Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Twee Leden Raad van Toezicht bij Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland te Zaandam

Twee Leden Raad van Toezicht bij Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland te Zaandam PROFIEL Twee Leden Raad van Toezicht bij Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland te Zaandam PublicSpirit drs. Marylin E.A. Demers Senior consultant Amersfoort, oktober 2014 Organisatie & context

Nadere informatie

Lid Raad van Toezicht GGZ Westelijk Noord-Brabant Bestuurlijke ervaring in een complexe omgeving, bij voorkeur zorgorganisatie

Lid Raad van Toezicht GGZ Westelijk Noord-Brabant Bestuurlijke ervaring in een complexe omgeving, bij voorkeur zorgorganisatie Lid Raad van Toezicht GGZ Westelijk Noord-Brabant Bestuurlijke ervaring in een complexe omgeving, bij voorkeur zorgorganisatie Korte schets profiel Binnen de Raad van Toezicht van Geestelijke GezondheidsZorg

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CA-300-536. Volledig Pakket Thuis. Bijlage 12 bij circulaire AWBZ/Care/12/07c

BELEIDSREGEL CA-300-536. Volledig Pakket Thuis. Bijlage 12 bij circulaire AWBZ/Care/12/07c Bijlage 12 bij circulaire AWBZ/Care/12/07c BELEIDSREGEL Volledig Pakket Thuis Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

twee nieuwe leden waaronder een beoogd voorzitter

twee nieuwe leden waaronder een beoogd voorzitter Vacature twee leden Raad van Toezicht waaronder een beoogd voorzitter Stichting Voortgezet Vrijeschool Onderwijs Noord-Holland De Stichting De Stichting Voortgezet Vrijeschool Onderwijs Noord-Holland (SVVONH),

Nadere informatie

Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 29689 Herziening Zorgstelsel 25424 Geestelijke gezondheidszorg Nr. 599 Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den

Nadere informatie

REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT

REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT 1. Taken en verantwoordelijkheden 1. Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de Stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht.

Nadere informatie

Hervorming Langdurige Zorg - gevolgen voor de ggz

Hervorming Langdurige Zorg - gevolgen voor de ggz Hervorming Langdurige Zorg - gevolgen voor de ggz Per 1 januari 2015 worden grote veranderingen in de zorg van kracht. De Hervorming Langdurige Zorg is één van de ingrijpendste veranderingen in het zorgstelsel

Nadere informatie

Profielschets Voorzitter Raad van Toezicht (m/v) Nieuwe Eindhovense Opvang Stichting (Neos)

Profielschets Voorzitter Raad van Toezicht (m/v) Nieuwe Eindhovense Opvang Stichting (Neos) Profielschets Voorzitter Raad van Toezicht (m/v) Nieuwe Eindhovense Opvang Stichting (Neos) Voor onze opdrachtgever de Nieuwe Eindhovense Opvang Stichting (Neos) in Eindhoven e.o. komen wij graag in contact

Nadere informatie

PROFIEL. Lid Raad van Toezicht profiel Onderwijs. Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland

PROFIEL. Lid Raad van Toezicht profiel Onderwijs. Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland PROFIEL Lid Raad van Toezicht profiel Onderwijs Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland PublicSpirit drs. Marylin E.A. Demers Senior consultant Amersfoort, november 2015 Organisatie & context Het

Nadere informatie

FAQ Update enquête inventarisatie boekwaarde AWBZ

FAQ Update enquête inventarisatie boekwaarde AWBZ FAQ Update enquête inventarisatie boekwaarde AWBZ Met deze vraag en antwoord geven wij een nadere toelichting op het formulier enquête inventarisatie boekwaarde AWBZ. Dit is een update van de FAQ die 26

Nadere informatie

1 RAPPORT. Rapport naar aanleiding van het extra bezoek aan Triade Almere op 21 januari 2009

1 RAPPORT. Rapport naar aanleiding van het extra bezoek aan Triade Almere op 21 januari 2009 1 RAPPORT Rapport naar aanleiding van het extra bezoek aan Triade Almere op 21 januari 2009 Amsterdam, april 2009 2 INSPECTIE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Resultaten inspectiebezoek

Nadere informatie

Samen op eigen wijze. De beste aanpak voor u

Samen op eigen wijze. De beste aanpak voor u Samen op eigen wijze De beste aanpak voor u Bij GGZ ingeest hebben we aandacht voor uw persoonlijke situatie. Met locaties in Amsterdam, Amstelveen, Bennebroek, Haarlem en Hoofddorp is hulp bij u in de

Nadere informatie

HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT

HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT INLEIDING Sinds 24 oktober 2011 is het Raad van Toezichtmodel bij de Meerwaarde operationeel. De dagelijkse leiding is vanaf die datum in handen van een eenhoofdig

Nadere informatie

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk

Nadere informatie

Jaarplan 2015. Jaarplan 2015 Stichting Orion 1

Jaarplan 2015. Jaarplan 2015 Stichting Orion 1 Jaarplan 2015 Inleiding In 2015 zullen we de eerste effecten gaan merken van de verschillende transities in de zorg. Nu (oktober 2014) heeft Orion het jaar 2015 een aanbesteding gedaan de WMO ongeveer

Nadere informatie

Profielbeschrijving Voorzitter College van Bestuur. Pagina 1

Profielbeschrijving Voorzitter College van Bestuur. Pagina 1 Profielbeschrijving Voorzitter College van Bestuur Pagina 1 Contactgegevens Stichting Hervormde Scholen De Drieslag Lange Voren 88 3773 AS Barneveld info@dedrieslag.nl www.dedrieslag.nl Datum 28-01-2015

Nadere informatie

Raadsledendag 20 september

Raadsledendag 20 september Raadsledendag 20 september Wet langdurige zorg & Zorgverzekeringswet Marlies Kamp Manon Jansen Programmamanagement HLZ 3 Presentatie 1. Wet langdurige zorg 2. Zorgverzekeringswet 3. Implementatie 4. Communicatie

Nadere informatie

Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur

Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur 1. De Werf kijkt vooruit De Werf is een algemeen bijzondere basisschool die onderwijs verzorgt

Nadere informatie

WELKOM IN DE CLIËNTENRAAD 10 & vragen antwoorden

WELKOM IN DE CLIËNTENRAAD 10 & vragen antwoorden WELKOM IN DE CLIËNTENRAAD 10 & vragen antwoorden Welkom in de cliëntenraad is een uitgave van LOC Zeggenschap in zorg. LOC is er voor cliëntenraden in de geestelijke gezondheidszorg, maatschappelijke opvang,

Nadere informatie

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015 Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking Wat verandert er in de zorg in 2015 De zorg in beweging Wat verandert er in 2015? In 2015 verandert er veel in de zorg. Via een aantal

Nadere informatie

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014 JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014 STICHTING HET ERFDEEL Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de Raad van Toezicht van Stichting Het Erfdeel. Hiermee legt de RvT verantwoording af over haar wijze

Nadere informatie

Vastgoed en Ontwikkeling

Vastgoed en Ontwikkeling Vastgoed en Ontwikkeling in de Zorg Door: Henk Brinkman MBA Raad van Bestuur Breda, 29 november 2012 Onderwerpen presentatie 1. Bestuurlijke visie op het veranderde zorglandschap 2. Voorbeeld Business

Nadere informatie

Profielschets Lid Raad van Toezicht per januari 2015

Profielschets Lid Raad van Toezicht per januari 2015 Profielschets Lid Raad van Toezicht per januari 2015 Algemeen De Riethorst Stromenland richt zich met ca 1300 medewerkers en 700 vrijwilligers op wonen, zorg en welzijn. Enerzijds via een eigen aanbod

Nadere informatie

Doet scheiden lijden?

Doet scheiden lijden? Doet scheiden lijden? Extramuralisering na Zorgakkoord en Kamerbrief Jasper Klapwijk Strateeg Espria Woonzorg Nederland Apeldoorn, 30 mei 2013 Extramuralisering voor zorgaanbieders Waar staan we? Zorgakkoord

Nadere informatie

het bevorderen van de kwaliteit van DVN, door realisering van de doelen van DVN, juiste besteding van middelen en efficiënte bedrijfsvoering;

het bevorderen van de kwaliteit van DVN, door realisering van de doelen van DVN, juiste besteding van middelen en efficiënte bedrijfsvoering; Code Goed Bestuur DVN vastgesteld in de Ledenraad van 6 oktober 2012 Vooraf DVN heeft een aantal kernwaarden vastgelegd rondom de houding, gedragingen en cultuur van de vereniging DVN. Deze zijn uitgewerkt

Nadere informatie

Compensatieregeling AWBZ/GGZ versus Compensatieregeling Ziekenhuizen

Compensatieregeling AWBZ/GGZ versus Compensatieregeling Ziekenhuizen Compensatieregeling AWBZ/GGZ versus Compensatieregeling Ziekenhuizen Onderdeel AWBZ/GGZ Algemene/ Academische Ziekenhuizen Commentaar 1. Beleidsregel CA 300 493 Compensatie vaste activa AWBZ en GGZ in

Nadere informatie

Welkom. Introductie GGZ Delfland Iris Bandhoe en Ron Sponselee Raad van Bestuur

Welkom. Introductie GGZ Delfland Iris Bandhoe en Ron Sponselee Raad van Bestuur Welkom Introductie GGZ Delfland Iris Bandhoe en Ron Sponselee Raad van Bestuur Historie GGZ Delfland HJorLocatie GGZ Delfland Tekstvak 3 Jorisweg in vogelvlucht 4 DE RIDDERmeerjarenbeleid i Een nieuwe

Nadere informatie

Functieprofiel: Controller Functiecode: 0304

Functieprofiel: Controller Functiecode: 0304 Functieprofiel: Controller Functiecode: 0304 Doel Bijdragen aan de formulering van het strategische en tactische (financieel-)economische beleid van de instelling of onderdelen daarvan, alsmede vorm en

Nadere informatie

Startbijeenkomst Decentralisatie AWBZ A2-gemeenten

Startbijeenkomst Decentralisatie AWBZ A2-gemeenten Startbijeenkomst Decentralisatie AWBZ A2-gemeenten Agenda Opening Toelichting algemene ontwikkelingen (Ilse Vos); Project ondersteuningsarrangementen (Anne Rademakers); Onderzoek kortdurend verblijf (Anne

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk SBES/djon/GGZ 088 770 8770 vragencure@nza.nl 0146749/0204428

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk SBES/djon/GGZ 088 770 8770 vragencure@nza.nl 0146749/0204428 Aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport T.a.v. mevrouw drs. E.I. Schippers Postbus 20350 2500 EJ 'S-GRAVENHAGE Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11

Nadere informatie

De uitdagingen rondom zorgvastgoed. Bestuursvergadering 14 juni 2012 (inclusief aanvullingen)

De uitdagingen rondom zorgvastgoed. Bestuursvergadering 14 juni 2012 (inclusief aanvullingen) De uitdagingen rondom zorgvastgoed Bestuursvergadering 14 juni 2012 (inclusief aanvullingen) De elementen van de uitdaging Bekostiging: Normatieve huisverstingscomponent Scheiden wonen en zorg Strategie:

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk directie Regulering Care/Wlz/16/11c /

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk directie Regulering Care/Wlz/16/11c / Aan de besturen van de Wlz-instellingen en de zorgkantoren/wlz-uitvoerders Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl Behandeld

Nadere informatie

Klaar voor 2015 e.v. Hans Helgers. voorzitter Raad van Bestuur

Klaar voor 2015 e.v. Hans Helgers. voorzitter Raad van Bestuur Klaar voor 2015 e.v. Hans Helgers voorzitter Raad van Bestuur 11 december 2013 1 De Opbouw Wie of wat is De Opbouw? Opgericht 1939 Medewerkers ca. 5.500 (3.219 fte) 200+ locaties in 114 gemeenten in 3

Nadere informatie