Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording. Verslagjaar 2011

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording. Verslagjaar 2011"

Transcriptie

1 Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording Verslagjaar 2011 GGZ ingeest, partner VUmc Amsterdam, mei 2012

2 2

3 Voorwoord GGZ ingeest heeft 2011 afgesloten met een positief resultaat van 1,5 miljoen euro en een structurele bezuiniging gerealiseerd van ca. 8 miljoen euro. Tegelijkertijd hebben we een aantal belangrijke kwaliteitsverbeteringen tot stand gebracht, zowel op het vlak van de zorg als in de bedrijfsvoering. Recente overheidsmaatregelen noodzaken ons in 2012 tot een volumekorting van nog eens ca. 9 miljoen euro. De eerder geformuleerde meerjaren bezuinigingsopdracht komt hierdoor in een ander daglicht te staan en dwingt ons om opnieuw kritisch te kijken naar wat de organisatie aankan en wat verstandig is. In elk geval zal ook 2012 een jaar worden van ingrijpende maatregelen die zowel onze patiënten als onze medewerkers zullen treffen. Daarbij komt dat GGZ-patiënten vanaf 2012 een eigen bijdrage moeten gaan betalen. We houden er daarom rekening mee dat de vraag naar geestelijke gezondheidszorg gaat afnemen. Een oneerlijke situatie, omdat de overheid een verschil maakt tussen geestelijke gezondheidszorg en somatische zorg, met alle stigmatiserende en onwenselijke maatschappelijke gevolgen van dien. Ondanks deze verontrustende ontwikkeling zijn we er trots op dat het ons in 2011 gelukt is om 8 miljoen euro te bezuinigingen. Het is een bijzondere prestatie die geheel op eigen kracht is bereikt, dankzij de inzet van velen. Zonder teamwork, een gezamenlijk gevoel voor verantwoordelijkheid, hadden we dit nooit tot stand kunnen brengen. Graag willen we als raad van bestuur dan ook onze waardering uitspreken voor alle medewerkers van GGZ ingeest die zich het afgelopen jaar hiervoor hebben ingezet. Joke van Lonkhuijzen-Hoekstra Thijs Stoop Aartjan Beekman 3

4 4

5 Samenvatting Een combinatie van factoren noopte GGZ ingeest eind 2010 tot drastische financiële maatregelen. In de periode moest een aanzienlijker kostenreductie en verbetering van de efficiëntie worden gerealiseerd dan oorspronkelijk was voorzien. Naast door de overheid opgelegde volume- en tariefkortingen, was er behoefte om investeringsruimte te creëren voor vernieuwing en verbeteringen. Bovendien had GGZ ingeest zich in het meerjarenbeleid ten doel gesteld het bedrijfsrendement op een adequaat niveau te brengen en zoveel mogelijk effectieve zorg te leveren met de beschikbare middelen. Tezamen leidde dit tot een bezuinigingsopdracht voor 2011 van ca. 11,4 miljoen euro. Dat doel is grotendeels bereikt. Realisatie financiële opdracht Met het door GGZ ingeest opgezette programma Quick Wins als kompas, is in 2011 op projectmatige wijze gewerkt aan kostenreductie binnen zowel de diensten als circuits. Uiteenlopende maatregelen zoals het verhogen van de productiviteit, het terugdringen van kosten voor externe inhuur, het opzetten van een mobiliteitsbureau, het invoeren van financiële taakstellingen voor de ondersteunende diensten, maar ook praktische zaken zoals het invoeren van dubbelzijdig kopiëren, hadden veel effect. Forse en soms ook pijnlijke ingrepen, maar het uiteindelijk resultaat was een structurele kostenreductie per januari 2012 van ca. 8 miljoen euro. De interne begrotingssystematiek is verder verbeterd ten opzichte van 2010, het jaar waarop GGZ ingeest hiermee van start ging. Er is en betere aansluiting op de planning & controlcyclus en de managementinformatie. Op alle niveaus in de organisatie wordt de managementinformatie intensief en goed gebruikt en functioneert de sturing op DBC s/zzp s steeds beter, zowel in kwalitatief als kwantitatief opzicht. Op 1 september 2011 heeft GGZ ingeest een meerjarenovereenkomst met zorgverzekeraar Achmea gesloten. De overeenkomst bevat separate afspraken in aanvulling op de reguliere productieafspraken. Onderdeel van de afspraken is onder andere een verschuiving van zorg van de intramurale AWBZ naar de ZVW. De afbouw van bedden, de implementatie van het programma Soma & Psyche en het preventieve aanbod van Prezens maken dit haalbaar. Aanvullende afspraken zijn gemaakt op drie zorginhoudelijke onderwerpen: dwang en drang, routine outcome measurement (ROM) en patiëntenfeedback. Samenwerking en voorgenomen fusie met VUmc GGZ ingeest heeft sinds 1 januari 2008 een samenwerkingsovereenkomst met VUmc, instelling van de Vereniging VU-Windesheim 1. De samenwerking is erop gericht tot een juridische fusie te komen. Deze werd beoogd per 1 januari Aan de voorwaarde om te komen tot één pensioenfonds voor beide instellingen kon echter niet worden voldaan omdat de beoogde (landelijke) overgang van de UMC s van ABP naar PFZW tot op heden niet is geëffectueerd. De samenwerking tussen VUmc en GGZ ingeest wordt niettemin voortgezet en verder uitgebouwd, zowel op inhoudelijk als op ondersteunend gebied. Per 1 januari 2012 worden de ondersteunende diensten van GGZ ingeest aangestuurd door directeuren, die tevens directeur zijn van diezelfde dienst binnen VUmc. Enkele diensten zijn inmiddels op een gezamenlijke locatie gehuisvest. 1 Per 1 januari 2012: instelling van de stichting VU-VUmc 5

6 Op 26 september 2011 is officieel het hoogste punt van De Westflank bereikt, het gebouw naast VUmc, waarin GGZ ingeest en VUmc gezamenlijk vormgeven aan hun visie op geïntegreerde somatische en psychische zorg. Inmiddels wordt invulling gegeven aan de visie en ambities met betrekking tot de Westflank. Naar verwachting is de Westflank medio 2013 gereed. Zorginhoudelijke ontwikkelingen In 2011 zijn verschillende projecten en activiteiten gestart in het kader van kwaliteitsverbetering van de zorg. Zo is in het eerste kwartaal van 2011 de nieuwbouw op het terrein in Bennebroek opgeleverd en zijn de eerste patiënten verhuisd. De patiënten wonen zelfstandig, maar ze kunnen terugvallen op de voorzieningen die op het terrein aanwezig zijn. Zij hebben zelf zoveel mogelijk de regie en verantwoordelijkheid voor hun herstelproces. Op zowel de locatie Spaarnepoort, Westerpoort als Zuiderpoort is een familiekamer beschikbaar. Een familiekamer is een kamer op een gesloten afdeling waar familie en naastbetrokkenen van de cliënt kunnen verblijven (en slapen) om dichtbij hun naaste te zijn. Vooral familieleden van patiënten in crisis maken gebruik van de kamer. Het terugdringen van dwang en drang (met name separaties) is succesvol. Nog steeds daalt zowel het aantal separaties als de duur ervan. Er wordt hard gewerkt aan het sluiten van separeercellen en deze om te bouwen tot zogenaamde comfort-rooms. Inmiddels zijn acht van de 22 separatieruimten gesloten. In maart 2011 is de overgang naar het nieuwe Elektronisch patiëntendossier, Quarant, afgerond. In de eerste maanden van 2011 is Psygis Quarant voor de hele organisatie in gebruik genomen en is er sprake van één EPD. Het project Implementatie Quarant (IQ) is met succes afgerond. GGZ ingeest en VUmc ambiëren de kwaliteit van zorg en van leven voor patiënten met somatischpsychische comorbiditeit en lichamelijk onverklaarde klachten aanzienlijk te verbeteren, door koppeling van wetenschappelijk onderzoek, patiëntenzorg en opleiding/onderwijs. Om in samenhang (meer) te kunnen sturen op het realiseren van de ambities, is medio 2010 het fusieprogramma Soma & Psyche gestart. In 2011 is het gegroeid naar in totaal acht projecten. Voorbeelden zijn de implementatie van het initiatief MamaKits in VUmc, het zorgketenprogramma voor mensen met lichamelijke onverklaarde klachten en de ontwikkeling van een screeningsinstrument voor een vroegtijdige herkenning van psychische comorbiditeit bij somatische ziekten. De adviesraad Soma & Psyche, die sinds 2011 aan het programma verbonden is, bestaat uit een brede groep professionals uit beide instellingen die verbonden zijn aan patiëntenzorg, onderzoek, opleiding en/of onderwijs. 6

7 Inhoudsopgave Maatschappelijk verslag 1 Uitgangspunten verslaglegging 11 2 Profiel van de organisatie Algemene identificatiegegevens Structuur van het concern Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering Patiënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten Samenwerkingsrelaties 17 3 Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en adviesraden Bestuur Dagelijks bestuur / Algemeen bestuur Toezichthouders Bedrijfsvoering en adviesraden Bedrijfsvoering Adviesraden 24 4 Beleid, inspanningen en prestaties Missie GGZ ingeest Meerjarenbeleid Algemeen beleid Algemeen kwaliteitsbeleid Kwaliteitsbeleid patiënten Ketenzorg Organisatie Kwaliteit bedrijfsvoering Management Medewerkers Middelen Processen onderwijs en opleiden Processen onderzoek Waardering Patiënten Verwijzers Samenleving Financieel beleid 43 7

8 Bijlagen maatschappelijk verslag 1 Overzicht functies en nevenfuncties dagelijks bestuur en algemeen bestuur Samenstelling en verslag van de Raad van Toezicht Overzicht adviesraden en cliënten belangenbureau GGZ ingeest Overzicht kwaliteitscommissies 61 Jaarrekening 5.1 Jaarrekening Balans per 31 december Resultaatrekening over Kasstroomoverzicht over Grondslagen van waardering en resultaatbepaling Toelichting op balans per 31 december Mutatieoverzicht materiële vaste activa (financiële vaste activa) Specificatie ultimo boekjaar onderhanden projecten en gereedgekomen projecten Overzichten langlopende schulden ultimo Toelichting over de resultaatrekening Overige gegevens Vaststelling en goedkeuring jaarrekening Statutaire regeling resultaatbestemming Resultaatbestemming Gebeurtenissen na balansdatum Ondertekening door bestuurders en toezichthouders Controleverklaring 8

9 Maatschappelijk verslag

10 10

11 Hoofdstuk 1 Uitgangspunten verslaglegging Het jaardocument bestaat uit het maatschappelijke verslag, de jaarrekening en de feitelijke gegevens. De feitelijke gegevens worden via DIGImv, een webenquête, ingevoerd. De verantwoording is op concernniveau en wat betreft de jaarrekening er is sprake van een segment. Verantwoording over de kwaliteit van de zorg wordt door GGZ ingeest afgelegd in het kader van het project Zichtbare Zorg GGZ. GGZ ingeest levert gegevens aan voor de kwaliteitsindicatoren GGZ Kernset. In het project Zichtbare Zorg GGZ werken verschillende partijen samen om de kwaliteit van geleverde geestelijke gezondheidszorg inzichtelijk te maken. In maart is de overgang naar het nieuwe Electronisch Patiëntendossier, Quarant, afgerond. In de eerste maanden van 2011 is Psygis Quarant voor de hele organisatie in gebruik genomen en is er sprake van één EPD. Mogelijk zijn hierdoor niet alle cijfers van beide verslagjaren vergelijkbaar. 11

12 12

13 Hoofdstuk 2 Profiel van de organisatie 2.1 Algemene identificatiegegevens Naam verslagleggende rechtspersoon GGZ ingeest Adres Lassusstraat 2 Postcode 1075 GV Plaats Amsterdam Telefoonnummer (020) Nummer Kamer van Koophandel adres Website 2.2 Structuur van het concern Juridische structuur en besturingsmodel GGZ ingeest is een stichting met een driehoofdig dagelijks bestuur dat functioneert op basis van taakverdeling en collegiaal bestuur. Vooruitlopend op de fusie met VUmc is het bestuur van VUmc toegetreden tot de raad van bestuur van GGZ ingeest en vormen zij samen het (zevenhoofdige) algemeen bestuur (AB). Het college van geneesheren-directeuren is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de zorg en de uitvoering van de BOPZ. De hoogleraar psychiatrie van VUmc maakt voor 50% deel uit van de raad van bestuur en is verantwoordelijk voor het functioneren van de academische werkplaats. GGZ ingeest (regio Amsterdam) vervult al 88 jaar de academische werkplaatsfunctie psychiatrie voor VUmc op het gebied van (topreferente) patiëntenzorg, onderwijs en onderzoek. GGZ ingeest is georganiseerd in 11 behandel circuits, Actenz (dagbesteding en arbeid), Prezens (preventie) en 7 ondersteunende diensten. De circuits worden aangestuurd door een tweehoofdige directie, bestaande uit een directeur algemene zaken en een directeur behandelzaken. De afdelingen binnen de circuits worden aangestuurd door een tweehoofdig of een enkelvoudig afdelingsmanagement, afhankelijk van de omvang en complexiteit van het team. De overige eenheden en stafdiensten hebben een enkelvoudig management. Organisatorische structuur De zorgactiviteiten worden aangeboden vanuit circuits in de regio s Amstelland en de Meerlanden, Zuid-Kennemerland en Amsterdam. De circuits zijn enerzijds ingedeeld op basis van doelgroepen (Amsterdam) en anderzijds regiogebonden (Amstelland, Meerlanden, Zuid-Kennemerland). In de stichting werken 2129 medewerkers vanuit 21 locaties in Amsterdam, Haarlem, Amstelveen, Hoofddorp en Bennebroek. In de circuits wordt hulp geboden aan jeugd, volwassenen en ouderen. Daarnaast bestaan er twee organisatie-eenheden, Prezens en Actenz. Prezens biedt preventie activiteiten aan en levert ondersteuning op maat in huisartsenpraktijken en in wijkcentra. Actenz biedt ondersteuning aan kwetsbare mensen op het gebied van werken, wonen en het (her)krijgen van regie over hun eigen leven. 13

14 De ondersteuning van de zorg wordt geleverd door de stafdiensten financiën en ICT, personeel opleiding en organisatie, onderzoek, facilitair bedrijf, bureau kwaliteit en beleid, geestelijke verzorging, vastgoed en communicatie. Medezeggenschapstructuur van patiënten en medewerkers De medezeggenschap van patiënten komt onder meer tot uitdrukking via de cliëntenraden. Naast de centrale cliëntenraad zijn ook locatieraden actief. De cliëntenraden vertegenwoordigen de patiënten en voeren de taken uit zoals vastgelegd in de Wet medezeggenschap patiënten zorginstellingen en de samenwerkingsovereenkomst tussen cliëntenraden en GGZ ingeest. De medezeggenschap van medewerkers verloopt onder meer via de ondernemingsraad. De ondernemingsraad vertegenwoordigt de medewerkers en voert taken uit zoals deze in de Wet op de ondernemingsraden zijn vastgelegd. De ondernemingsraad heeft diverse adviescommissies. GGZ ingeest kent naast een wettelijk verplichte ondernemingsraad en cliëntenraad ook een verpleegkundige adviesraad (VAR) en een familieraad. De VAR adviseert de raad van bestuur inhoudelijk en over de richting van het beleid vanuit verpleegkundig perspectief. De familieraad vertegenwoordigt familieleden van patiënten van GGZ ingeest en geeft voorlichting aan hulpverleners en familie/naasten van patiënten. Toelatingen GGZ ingeest beschikt over de volgende toelatingen: Persoonlijke verzorging Verpleging Behandeling Ondersteunende begeleiding Activerende begeleiding Verblijf op grond van de AWBZ Aanmerking van een aantal locaties als BOPZ-locatie (art. 1 BOPZ). 14

15 15

16 2.3 Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering GGZ ingeest heeft als doelstelling: - het ontwikkelen en (doen) uitoefenen van functies op het gebied van intra-, semi- en extramurale geestelijke gezondheidszorg ten behoeve van personen die door de stichting als cliënt worden aangenomen, alsmede het bieden van begeleiding bij re-integratie; - beroepsgericht onderwijs geven, dan wel medewerking verlenen aan opleidingen, in het kader van de (geestelijke) gezondheidszorg; - het verrichten van, dan wel medewerking verlenen aan, wetenschappelijk onderzoek en verder alles wat met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn Patiënten,, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten Het aantal patiënten in behandeling in: Jeugd Volwassenen Ouderen Totaal Nieuwe inschrijvingen Productie en opbrengsten Het boekjaar 2011 is afgesloten met per saldo een positief resultaat. De productiewaarde die in 2011 is gerealiseerd, bedraagt 130 mln voor de AWBZ en Zvw gezamenlijk. Kerngegevens capaciteit, personeel en opbrengsten Kerngegevens Totaal GGZ ingeest 2010 Totaal GGZ ingeest 2011 Aantal patiënten in zorg op 31/ Aantal feitelijke bedden op 31/12 (inclusief beschermd wonen) (bedbezetting 2011 cf NC) Aantal verzorgingsdagen incl BOPZ Aantal deeltijdbehandelingen Ambulante contacten Aantal personeelsleden in loondienst op 31/12 Aantal FTE in loondienst op 31/ , ,3 Totaal bedrijfsopbrengsten Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Waarvan overige bedrijfsopbrengsten

17 Werkgebieden en doelgroepen GGZ ingeest biedt zorg in de regio Amsterdam, Amstelland, Meerlanden en Zuid-Kennemerland. De werkgebieden en doelgroepen zijn de bevolking van de regio s en specifieke doelgroepen waarvoor de stichting bovenregionale zorgprogramma s biedt. GGZ ingeest werkt voornamelijk in de care- en de cure-functies voor de bovengenoemde subregio s en landelijk voor de specialismen en topreferente functies. 2.4 Samenwerkingsrelaties VU medisch centrum Vanaf 2008 werkt GGZ ingeest intensief samen met VU medisch centrum en per 1 januari 2010 maakt GGZ ingeest operationeel onderdeel uit van de divisie Psychiatrie VUmc. Samenwerking op landelijk en stedelijk niveau en contact met overheden In de G4-groep (de vier grote steden: Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht) werkt GGZ ingeest samen met aanbieders van geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg op het gebied van OGGZ en is GGZ ingeest actief in kennis- en expertisecentra. De instelling participeert in de landelijke organisatie SynQuest BV. Er vindt regelmatig overleg plaats met zowel de gemeentelijke als rijksoverheden over onder andere de OGGZ, de WMO, regionale preventie en vastgoed. Incidenteel is er contact met cliëntenbelangenverenigingen en cliëntenorganisaties. Ketenpartners Vanuit de onderscheiden circuits ouderen, volwassenen en jeugd en jongeren zijn er vele samenwerkingsovereenkomsten met ketenzorgpartners (verzorgings- en verpleeghuizen, voorzieningen voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang, bureau Jeugdzorg) ten behoeve van de psychiatrische behandeling en begeleiding, consultatie, voorlichting en doorstroming. Brancheverenigingen GGZ ingeest is lid van diverse brancheverenigingen waaronder GGZ Nederland, het Nederlands kenniscentrum ouderen psychiatrie (NKOP) en de landelijke vereniging van eerste geneeskundigen of geneesheren-directeuren. Opleidingen GGZ ingeest werkt samen met het Consortium psychiater opleiding Amsterdam/Noord-Holland voor het opleiden van psychiaters. De verpleegkundige opleidingen worden verzorgd in samenwerking met de Academie voor Psychiatrie te Haarlem, de Hogeschool van Amsterdam en de Hogeschool InHolland. Financiers De financiering van GGZ ingeest vindt plaats middels de AWBZ (zorgkantoor Agis/Achmea), ZVW, WMO (gemeenten) en justitie. Voor de ZVW (DBC-financiering) is conform het representatiemodel Agis/Achmea de spreekbuis van de verzekeraars, maar vindt de feitelijke betaling van de zorg plaats door de verschillende verzekeraars waarbij de patiënten zijn verzekerd. De belangrijkste verzekeraars voor GGZ ingeest zijn: Agis/Achmea, Zorg&Zekerheid en CZ. 17

18 18

19 Hoofdstuk 3 Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap 3.1 Bestuur Dagelijks bestuur / Algemeen bestuur Op 1juni 2009 heeft een bestuurlijke fusie plaatsgevonden tussen VUmc en GGZ ingeest: het statutaire bestuur van GGZ ingeest bestaat per die datum uit een zevenhoofdig algemeen bestuur dat bestaat uit de vier VUmc-bestuursleden en een driehoofdig dagelijks bestuur. Het Reglement Raad van Bestuur, gericht op de raad van bestuur als orgaan, sluit aan bij de NVZD-gedragscode voor de goede bestuurder (maart 2005), gericht op de individuele leden van de raad van bestuur. Er is voor gekozen om de taken en bevoegdheden binnen de raad van bestuur te verdelen onder bestuursleden dagelijks bestuur en bestuursleden algemeen bestuur. Het dagelijks bestuur vormt het bestuur van de stichting en heeft, feitelijk, de dagelijkse leiding over de stichting. Het dagelijks bestuur hanteert voor het afleggen van openbare verantwoording de Zorgbrede Governance code. Het dagelijks bestuur bestond in 2011 uit drie personen en werkt volgens het collegiaal model. Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor de instelling en geeft direct leiding aan de managers van de tweede managementlaag (directies van circuits en diensten). De verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de patiëntenzorg en de BOPZ-uitvoering is door het dagelijks bestuur gedelegeerd aan de geneesheer-directeur. Dagelijks bestuur GGZ ingeest Mevrouw S.T. van Lonkhuijzen-Hoekstra, voorzitter De heer A.T.F. Beekman De heer M.P.O. Stoop Algemeen bestuur Het algemeen bestuur bestaat uit de volgende personen: Dhr. E. B. Mulder, voorzitter algemeen bestuur Dhr. T. J. F. Savelkoul (tot september 2011) Dhr. W. A. B. Stalman Dhr. W. M. van Ewijk Mevrouw S.T. van Lonkhuijzen-Hoekstra De heer A.T.F. Beekman De heer M.P.O. Stoop Transparantie eisen Zie DIGImv voor de afzonderlijke wettelijke transparantie-eisen ten aanzien van de bestuursstructuur, de kwantitatieve gegevens over de bezoldiging en de toepassing van de WOPT. Functies en nevenfuncties bestuur Zie bijlage 1 voor een overzicht van de functies en nevenfuncties van het dagelijks bestuur en algemeen bestuur. 19

20 3.1.2 Toezichthouders Vooruitlopend op de voorgenomen fusie met VU medisch centrum, is sinds 2008 sprake van een personele unie van de RvT GGZ ingeest met de Raad van Toezicht van de Vereniging VU-Windesheim (VVU); de leden van de Raad van Toezicht VVU zijn vanuit die hoedanigheid tevens lid van de Raad van Toezicht GGZ ingeest. De Raad van Toezicht VVU houdt toezicht op de raad van bestuur van VU medisch centrum, het college van bestuur van de Vrije Universiteit en het college van bestuur van de Christelijke Hogeschool Windesheim, alsmede op het algemeen bestuur van de VVU, dat wordt gevormd door de leden van de besturen van de drie instellingen. Nevenfuncties bestuurders Volgens het Reglement Raad van Bestuur oefenen de bestuurders geen (on)bezoldigde nevenfuncties uit zonder toestemming van de Raad van Toezicht. In 2010 zijn de nevenfuncties van de leden van het bestuur voorgelegd aan de Raad van Toezicht; de voorzitter van de Raad van Toezicht heeft alle nevenfuncties goedgekeurd. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen jaarlijks het actuele overzicht ter kennisname. In het verslagjaar heeft de Raad van Toezicht zich, naast overkoepelende thema s, ook beziggehouden met onderwerpen die alleen voor specifieke instellingen actueel waren. Hieronder is een korte samenvatting opgenomen van de belangrijkste besproken onderwerpen met betrekking tot GGZ ingeest. Het integrale verslag van de raad van toezicht is opgenomen in bijlage 2. Korte samenvatting aandachtspunten toezicht GGZ ingeest De Raad van Toezicht is ook in 2011 betrokken geweest bij de voortgang van het fusieproces tussen VUmc en GGZ ingeest. In verband met externe omstandigheden, te weten de problematiek in de harmonisatie van de arbeidsvoorwaarden, heeft de juridische fusie vertraging opgelopen. De Raad van Toezicht heeft in 2010 zijn goedkeuring verleend aan een model waarin de rechtspersoon van GGZ ingeest (met de bijbehorende Raad van Toezicht) tot de juridische fusie wordt behouden. De Raad van Toezicht is verheugd dat de feitelijke integratie, zowel in de ondersteunende diensten als in het primaire proces, volgens de oorspronkelijke planning verloopt. Het algemeen bestuur van GGZ ingeest heeft een ochtendprogramma aangewend om de Raad van Toezicht te informeren over o.a. de Visie 2020 van GGZ ingeest, de toekomstige verhuizing van de acute psychiatrie naar de Westflank, de bezuinigingen in de bedrijfsoperatie en de ontwikkelingen op het gebied van e-health. De Raad van Toezicht heeft, na een positief advies van de commissie Huisvesting, het strategisch vastgoedplan GGZ ingeest goedgekeurd. Het vastgoedplan is gebaseerd op de Visie 2020 van GGZ ingeest waarin o.a. wordt uitgegaan van verdere ambulantisering van de zorg. Voorts heeft de Raad van Toezicht het jaarverslag 2010 en het tweejarenplan (incl. begroting 2012) goedgekeurd. 20

21 Samenstelling Raad van Toezicht en overzicht functies Vergaderingen Naam Functie Aangetreden Termijn in 2011 Voorzitter Aandachtsgebied Vereniging en GGZ ingeest Dhr. drs. P. Bouw Lid commissie Huisvesting Voorzitter Presidium/ Remuneratiecommissie Portefeuille: juridische zaken Vice-voorzitter Aandachtsgebied VU (tot ) en Dhr. prof. dr. Windesheim (vanaf ) F. Leijnse Lid Presidium/ Remuneratiecommissie Lid dat in het bijzonder het vertrouwen geniet van de medezeggenschap Mw. drs. Vice-voorzitter A. de Widt- Aandachtsgebied Windesheim Nieuwenhuizen Lid Presidium/ * 2 (afgetreden per 25 Remuneratiecommissie mei 2011) Lid Auditcommissie Vice-voorzitter Aandachtsgebied VUmc Lid Presidium/ Remuneratiecommissie Dhr. ir. R. Willems Lid Auditcommissie Lid commissie Huisvesting Portefeuille: zorg ** 4 Dhr. L. Bikker Lid Raad van Toezicht (afgetreden per Voorzitter commissie Huisvesting ) Dhr. mr. drs. Lid Raad van Toezicht ) medezeggenschap Lid Raad van Toezicht Aandachtsgebied VU (vanaf ) Mw. drs. Lid Presidium/ Remuneratiecommissie A.E.J.M. (vanaf ) Schaapveld MA Voorzitter Auditcommissie Lid commissie Huisvesting Portefeuille: financiën Dhr. Lid Raad van Toezicht ** 4 A. Weijsenfeld Dhr. A.H. Berg F.J. Paas Dhr. prof. dr. Lid Raad van Toezicht Lid dat in het bijzonder het Lid Raad van Toezicht (afgetreden per W. van Tilburg Lid Auditcommissie vertrouwen geniet van de Portefeuille: zorg De zittingstermijn van de leden van de Raad van Toezicht bedroeg vier jaar, zij waren twee keer herbenoembaar. * In het kader van de fusie VU-Windesheim herbenoemd tot en met ** In het kader van de voorgenomen fusie VUmc-GGZ ingeest benoemd tot lid van de Raad van Toezicht Vereniging VU-Windesheim op 1 januari

22 3.2 Bedrijfsvoering en adviesraden Bedrijfsvoering De noodzaak van aanzienlijke kostenreductie en efficiëntie verbeteringen is begin 2011 extra onderstreept doordat de productieafspraken voor 2011 die de verzekeraar wilde afspreken substantieel lager lagen dan de realisatie in De beschikbare capaciteit voor zorg ultimo 2010 moest dus deels worden gereduceerd. In het kader van deze noodzakelijke grote kostenreductie per 2011 heeft de verbetering van de bedrijfsvoering gedurende 2011 hoog op de agenda van de raad van bestuur en van het management gestaan. Teneinde het overzicht en de monitoring gedurende het jaar goed te kunnen uitvoeren is een tijdelijke Regiegroep in het leven geroepen. In 2011 is de interne begrotingssystematiek verder verbeterd ten opzichte van De aansluiting op de planning & controlcyclus en de managementinformatie zijn verbeterd na het startjaar In 2011 is op alle niveaus in de organisatie de managementinformatie intensief en goed gebruikt en heeft de sturing op DBC s/zzp s kwalitatief en kwantitatief veel terrein gewonnen. De managementinformatie op instellings-, circuit- en teamniveau is op DBC-parameters toegesneden en, nadat in 2010 de basis op orde was, verder verbeterd in gebruiksgemak en op inhoud. De noodzakelijke aanpassingen en verfijning van de rapportage op DBC s zijn in 2011 gerealiseerd. De afstemming en integratie met de planning & controlcyclus en de managementinformatie op de werkwijze van VUmc gaat gestaag verder. Sturing met en op DBC s Onder leiding van de interne stuurgroep Invoering DBC s heeft in 2010 de feitelijke implementatie en interne invoering van DBC s plaatsgevonden. Met het intern ontwikkelde bekostigings-/budgetmodel en de bijbehorende managementinformatie voor de circuits ter vervanging van het op de NZa gebaseerde 2 model zijn de eerste (goede) ervaringen opgedaan. In 2011 is de sturing op DBC s verder ingeburgerd en is de verwachting en doelstelling dat de DBC-omzet de (benaderde) NZa-parameter omzet in elkaars verlengde liggen. Sturing met en op ZZP s Na de snelle en succesvolle invoering van de zorg zwaarte pakketten (ZZP) binnen GGZ ingeest is 2010 het jaar van stabilisatie geweest, wat is doorgezet in De tarifering van de ZZP s wordt als karig en niet toereikend getypeerd. Het vooruitzicht dat in 2012 een tariefaanpassing plaatsvindt, maakt dat deze AWBZ-productie nader bezien wordt op kostendekkendheid. Vastgoedinventarisatie Sinds 2009 is sprake van een transitiefase voor de bekostiging van de materiële vaste activa die tot op heden in aanmerking komen voor integrale nacalculatie. Het WTZi-bouwregime is afgeschaft. Het Ministerie van VWS heeft aangegeven dat ook het systeem van integrale nacalculatie van kapitaallasten zal worden afgebouwd. Het huidige, in beginsel risicoloze bekostigingssysteem wordt vervangen door een systeem van prestatiebekostiging. Kapitaal- lasten moeten voortaan gedekt worden via een opslag in de integrale tarieven (normatieve huisvestingscomponent). Niet langer bestaat zekerheid over de inkomsten en daarmee de dekking van de huisvestingslasten. Afhankelijk van het zorgaanbod, de bezettingsgraad en de geleverde productie kunnen de inkomsten sterk fluctueren. Hierdoor ontstaan 2 NZa: Nederlandse Zorgautoriteit 22

23 nieuwe risico s voor het vastgoed, zoals exploitatierisico s (leegstand/onderbezetting), boekwaarderisico s (marktontwikkeling vastgoed) en het risico van herwaardering bij exploitatieverliezen (impairment). Afschrijvingstermijnen moeten voortaan gebaseerd worden op de economische levensduur en niet meer op de oude bekostigingssystematiek. Deze situatie leidt er toe dat in de uitvoering van het strategisch vastgoedplan (SVP) verdergaande flexibilisering van de beschikbare vierkante meters een belangrijk onderdeel is. Bij het vaststellen van de jaarrekening 2011 is nog niet helemaal helder hoe de NHC-regeling er exact gaat uitzien en wanneer en hoe (overgangsregeling) de implementatie wordt vormgegeven. Deze onduidelijkheden (en dus onzekerheden) hebben tot gevolg dat de daaruit voortvloeiende financiële waardering van de materiële vaste activa niet voldoende zeker worden bepaald. Onzeker blijft de ontwikkeling van de werkelijke exploitatie en op welke wijze definitieve vaststelling van de nieuwe bekostiging plaatsvindt. Om deze reden en ingevolge artikel 3 sub h van de Regeling Verslaglegging WTZi, is bij de waardering van de materiële vaste activa van GGZ ingeest uitgegaan van het bestaande systeem van integrale vergoeding voor werkelijke afschrijvingskosten van de vaste activa. Er heeft derhalve nog geen impairment plaatsgevonden. Wel hebben wij op grond van de beschikbare informatie van het Ministerie van VWS en de Nederlandse Zorgautoriteit initiële berekeningen gemaakt van de gevolgen van de overgang naar het nieuwe systeem van prestatiebekostiging. Hieruit kan geconcludeerd worden dat de instelling ten gevolge van deze beleidswijziging voor ongeveer 4 miljoen vergoeding zou kunnen mislopen op vervangen en/of afgestoten activa, alsmede 3,5 miljoen ten gevolge van het terugbrengen van de afschrijvingsduur waarop de NHC vergoeding is gebaseerd. Voor een nadere uitwerking wordt verwezen naar de grondslagen voor de waardering van de materiële vaste activa (zie jaarrekening). Risicoanalyse De omgeving waarbinnen GGZ ingeest opereert kenmerkt zich anno 2011 door vele risico s. Niet de minste hiervan worden bepaald door veranderende rolverdelingen tussen zorgaanbieders en andere stakeholders waardoor bijvoorbeeld de verantwoordelijkheid voor de continuïteit van zorg anders (nl. bij de verzekeraar) is komen te liggen. Daarnaast is de financieel economische omgeving rondom GGZ ingeest dusdanig sterk in beweging, dat de kansen en bedreigingen minimaal maandelijks door de raad van bestuur worden besproken en kunnen leiden tot passende bijstellingen van activiteiten. Deze aanpak is aanvullend op de uitvoering en vertaling van de eerdere risicoanalyse binnen GGZ ingeest die richting management contracten van de circuits heeft plaatsgevonden. Risico's in het primaire proces worden gedetecteerd, geanalyseerd en beheerst middels een systeem dat bestaat uit een meldingsmodule, instrumenten voor retrospectieve en prospectieve risicoanalyse (resp. PRISMA en HFMEA), centrale en decentrale meldingscommissies en een overkoepelende Commissie Veiligheid. Nieuw te starten activiteiten worden voorbereid met behulp van een projectplan en/of businesscase, waar een risico-inventarisatie onderdeel van uitmaakt. Administratieve organisatie en interne controle De administratieve organisatie is beschreven en de beschrijving wordt regelmatig geactualiseerd. Jaarlijks wordt een intern controleplan opgesteld waarin de uit te voeren interne controlewerkzaamheden worden beschreven. Aan dat plan ligt een risicoanalyse ten grondslag. 23