Pedagogisch werkplan BSO Weemeweide

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Pedagogisch werkplan BSO Weemeweide"

Transcriptie

1 Pedagogisch werkplan BSO Weemeweide Koningshof GE Vriezenveen Voorwoord Voor u ligt het pedagogisch werkplan van de BSO-vestiging waar uw kind naartoe gaat. Dit werkplan sluit aan bij ons pedagogisch beleid voor Buitenschoolse Opvang. Het pedagogisch beleid is opnieuw vastgelegd in december 2012 in het document: Pedagogisch beleid Buitenschoolse Opvang. Dit algemene document beschrijft in kaders hoe we bij Buitenschoolse Opvang het pedagogisch beleid invullen en vormgeven. De praktische uitwerking is per vestiging verschillend en wordt uitgewerkt in een werkplan per vestiging. Dit werkplan ligt nu voor u. Wij wensen u veel plezier bij het doorlezen ervan en mocht het vragen oproepen dan is de teamleider van uw vestiging uiteraard bereid om deze te beantwoorden. Pedagogisch beleidsplan Buitenschoolse Opvang Ons pedagogisch beleidsplan kunt u vinden op onze website U kunt in het beleidsplan van de buitenschoolse opvang lezen wat de visie betekent voor: BSO-tijd is Vrije tijd Mede opvoeden Groepssamenstelling Groepsbenadering Integratie Groepsleiding-kind relatie Inspraak van kinderen en ouders Overdracht normen en waarden Algemene pedagogische visie Ons algemene pedagogisch beleid, dat onderschreven en uitgevoerd wordt in al onze buitenschoolse-opvang voorzieningen, is gebaseerd op de visie dat ieder kind uniek is en ter wereld komt met eigen karaktereigenschappen en temperament. De omgeving heeft invloed op het kind. Een kind ontwikkelt zich in wisselwerking met zijn omgeving. Wat in potentie aanwezig is in het kind wordt door ons gestimuleerd. We kijken en luisteren goed naar de kinderen en sluiten aan bij de mogelijkheden van het kind. Wij accepteren kinderen zoals ze zijn; uniek en waardevol. Wij hebben vertrouwen in het vermogen van kinderen en hun innerlijke motivatie om te willen leren. Het eigen en unieke ontwikkelingstempo van het kind is voor ons maatgevend in de begeleiding van de kinderen

2 Kinderen hebben recht op de ondersteuning en positieve aandacht van volwassenen. Wij helpen kinderen het zelf te gaan doen door ze actief te helpen waar nodig en afstand te nemen als het kan. Wij geven kinderen liefdevolle aandacht en verzorging en sluiten aan bij hun behoeften. Vaste rituelen, ritme en regels zorgen ervoor dat kinderen zich zeker voelen. Vanuit een veilige basis durven én kunnen zij de wereld gaan ontdekken. Kinderen worden zo gestimuleerd tot zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Op al onze vestigingen wordt van kinderen 1x per jaar een observatie vastgelegd. Ouders worden uitgenodigd om die observatie te bespreken met de pedagogisch medewerkers. Zodra het kind de opvang verlaat, krijgen de ouders de observatielijsten mee. De ouders kunnen dan zelf beslissen of zij deze informatie met anderen willen delen, bijvoorbeeld met de basisschool. Kinderen maken deel uit van de samenleving. Wij zien onze BSO als een samenleving in het klein waar kinderen kunnen oefenen. Dit gaat letterlijk en figuurlijk met vallen en opstaan. Wij stellen kinderen in de gelegenheid om vanuit de BSO de wereld om hen heen te ontdekken. Kinderen leren van én door elkaar, voor nu én later. Groepsgrootte en team Kinderopvang De Cirkel werkt volgens de normen uit de CAO Kinderopvang en de Beleidsregels Kwaliteit. Wij hanteren een pedagogisch medewerker-kind ratio van 1:10. Bij BSO Weemeweide wordt gewerkt met een vast team van pedagogisch medewerkers en stagiaires. Op deze manier treffen kinderen te allen tijde vertrouwde gezichten op de BSO. Bij de BSO begeleiden we de kinderen om te leren omgaan met vrijheid, die als ze het aankunnen, in de BSO steeds groter wordt. Maar wij blijven betrokken en aanwezig om als veilige basis op terug te vallen. De pedagogisch medewerker volgt de ontwikkeling van de kinderen om samen met het kind en de ouders te bepalen wanneer het welke vrijheid en zelfstandigheid aan kan. In het zelfstandigheidformulier leggen wij dat samen vast. We zijn begeleider bij interactie en spel. We zijn kindvolgend wanneer het gaat om spel. We observeren, organiseren en begeleiden kinderen in het spel. We scheppen voorwaarden voor en observeren kinderen in hun spel. We spelen mee of voegen ideeën en materialen toe als we het spel daardoor kunnen verrijken of verdiepen, als we de kinderen daarmee een stapje verder kunnen brengen. Graag laten we u kennismaken met een aantal vestigingsspecifieke zaken die van invloed zijn op de pedagogische aanpak en die de vestiging een eigen karakter geven. Voor vragen over onze visie, ons beleidsplan of de dagelijkse invulling van zaken op de vestiging kunt u terecht bij de teamleider: Marloes Oude Nijhuis

3 Vestigingsspecifieke zaken van BSO Weemeweide De vestiging BSO Weemeweide bevindt zich aan de Koningshof 6 in Vriezenveen, als onderdeel van kinderopvang Weemeweide in de Brede school, waar ook basisschool Weemewereld in gevestigd is. Kinderopvang Weemeweide beschikt over mooie locatie met eigen ingang en 3 lokalen die worden gebruikt voor kinderdagopvang en buitenschoolse opvang. In de BSO-groep is er gelegenheid om aan tafels te spelen, de computer te gebruiken of om in de grote hal activiteiten te doen. Samen met basisschool de Weemewereld delen zij de speelhal, waarin de kinderen bij slecht weer bewegingsactiviteiten kunnen doen en er is een fijne buitenspeelplaats. De kinderen mogen zich echter niet zonder begeleiding van een pedagogisch medewerker buiten de omheiningen begeven. Afhankelijk van de grootte van de groep wordt er in de hal van de school een groep gecreëerd voor de oudere kinderen van de BSO. Zij hebben hier de beschikking over een kast met allerlei materialen en spelletjes. In de hal/gang zijn bij de groepsruimte kapstokken voor de jassen van de kinderen. De kinderen die de BSO bezoeken mogen gebruik maken van de sanitairruimte van de basisschool. Vanuit de groepsruimtes kunnen de kinderen rechtstreeks naar buiten waar gebruik gemaakt kan worden van de omheinde buitenspeelplaats. De BSO kan ook gebruik maken van de speelplaats van de basisschool de Shalom die ernaast zit. Onze groepen Kindcentrum Weemeweide beschikt over: - twee lokalen met verticale kinderdagopvang groepen voor kinderen van 0 tot 4 jaar - één lokaal BSO-groepen voor kinderen van 4-13 jaar - één grote hal, samen met de school, die als tweede BSO-groep kan worden ingezet BSO-groep: De BSO-groepen beschikken beide over maximaal 20 kindplaatsen voor kinderen in de leeftijd van 4 13 jaar. De kinderen komen van alle basisscholen in Vriezenveen. Afhankelijk van het aantal kinderen worden ze in één of twee verticale groepen opgevangen. Zo kunnen de oudste kinderen de jongere kinderen helpen en begeleiden bij spelaktiviteiten. Uiteraard is altijd een pedagogisch medewerkerster aanwezig om dit spel tussen jonge en oudere kinderen te begeleiden. Kinderen kiezen bij de BSO zelf met wie ze willen spelen en wanneer. Soms kiezen kinderen ervoor om met kinderen te spelen die ze al van school kennen. Ook komt het voor dat kinderen bij de BSO juist met andere kinderen spelen, bijvoorbeeld met kinderen met wie ze dezelfde interesses delen. Als pedagogisch medewerker observeren wij en op basis van die observatie bepalen we onze rol. Zo kunnen we ervoor kiezen om activiteiten te ontwikkelen om samenspel tussen bepaalde kinderen te bevorderen. We stimuleren en ondersteunen vriendschapsvorming

4 Dagindeling We hanteren een dagprogramma met een aantal vaste en voorspelbare momenten. Dit biedt kinderen de structuur die zij nodig hebben. Doordat de kinderen van verschillende scholen afkomstig zijn, komen zij op verschillende tijdstippen op de BSO. Zodra de kinderen binnen zijn krijgen ze de mogelijkheid om te eten en te drinken. Zo kunnen kinderen als ze dat willen hun verhaal kwijt en de pedagogisch medewerker heeft even contact om te kunnen zien hoe het kind die dag in zijn vel zit. Na dit rustmoment gaan de kinderen spelen, ze kiezen zelf hun spel binnen of buiten en de pm er die het spel begeleid is eveneens aanspreekpunt voor de kinderen. Tijdens de opvang vindt er overdracht plaats tussen de pm ers om zo op de hoogte te zijn van de activiteiten van de kinderen. Invulling BSO-tijd Bij De Cirkel zien we BSO-tijd als vrije tijd van kinderen. Dit betekent dat kinderen veel vrijheid krijgen in het invullen van die tijd. Veel kinderen hebben zelf al wel een plannetje in hun hoofd wat ze graag willen doen. Er zijn kinderen die graag en vaak buitenspelen. Ook zijn er kinderen die ontzettend graag knutselen en die altijd wel materiaal van zijn of haar gading vinden in de knutselkast; andere kinderen willen graag even rustig bijkomen van de schooldag door op de bank te lezen of even achter de computer te kruipen. Tegelijkertijd willen we bij de BSO kinderen stimuleren om bij de BSO dingen uit te proberen en interesses en/of talenten te ontdekken. Dit doen we door te werken met een themaprogrammering welke in samenspraak met de kinderen wordt samengesteld. Er is dus enerzijds ruimte voor vrij spel en anderzijds is er een wisselend aanbod van voorbereide activiteiten waar kinderen aan deel kunnen nemen. Op die manier dragen wij er zorg voor dat kinderen hun vrije tijd bij de BSO op een voor hen aantrekkelijke en tegelijkertijd zinvolle manier kunnen doorbrengen terwijl zij zich emotioneel geborgen weten. Veiligheid en zorg In aansluiting op de Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk geweld, wordt op KC Weemeweide actief invulling gegeven aan het vier-ogen-principe. Dit principe beoogt een voorzorgsmaatregel te zijn voor grensoverschrijdend gedrag met kinderen door medewerkers. Doel van het principe is een zo transparant mogelijke wijze van samenwerking te garanderen. Voorop staat dat op alle vestigingen van de Cirkel Groep een open, professioneel werkklimaat heerst waarbij de drempel om elkaar op bepaalde gedragingen aan te spreken zo laagdrempelig mogelijk is. Bij BSO Weemeweide hebben we de volgende maatregelen genomen om vorm te geven aan het vier-ogen-principe Boventallige inzet van een stagiaire als extra paar ogen en oren Bouwkundige transparantie bijv. kijkgaten in de deuren van groepen en slaapkamers, groepen die met elkaar verbonden zijn door een verschoonruimte/door een keuken (door de open verbinding kun je elkaar zien/horen) Glaswerk tussen groepsruimtes Pedagogisch medewerkers gaan altijd met z n tweeën (of meer) op stap met kinderen Regelmatig staan de deuren van groepsruimtes open De teamleider komt regelmatig binnen in de groepsruimtes Pedagogisch medewerkers lopen regelmatig elkaars groepsruimte binnen zonder te kloppen Afspraken met de school en KC de Paddestoel om onaangekondigd bezoek te brengen

5 Achterwachtregeling: Aan het begin en aan het einde van de dag, of bij minder dan 7 kinderen in een groep, is het mogelijk dat er maar 1 pedagogisch medewerker aanwezig is op het kindcentrum. Op dat moment kan er als achterwacht teamleider, regiomanager of Centraal Kantoor worden gebeld om te alarmeren. Ontruimen: Mocht er als gevolg van een calamiteit ontruimd moeten worden, dan kan is voor onze vestiging de centrale verzamelplaats: Kindcentrum de Paddestoel, Koningsweg 18, Vriezenveen De teamleider en regiomanager of hun vervangers worden gebeld en komen zo spoedig mogelijk ter plaatse. Kinderen worden na een ontruiming alleen meegegeven aan één of beide ouders. Contacten met ouders Informeel: Bij BSO Weemeweide hanteren we de afspraken die voor de hele Cirkel gelden, namelijk we maken zo mogelijk voor plaatsing kennis en kinderen kunnen een middag komen wennen. Wij vinden het mondeling contact met de ouders belangrijk. Aan het eind van de dag even contact met elkaar om de dag af te sluiten en wetenswaardigheden met elkaar uitwisselen. Niet alle kinderen worden door ouders opgehaald, sommige kinderen mogen met een zelfstandigheidverklaring zelfstandig naar huis. Dan stellen we het op prijs om regelmatig hetzij telefonisch of per mail op een ander tijdstip contact te hebben. Eens per jaar, meestal in het najaar, houden we 10 minuten gesprekken. Wij nodigen ouders uit zich daar voor op te geven. We bespreken dan het welbevinden van de kinderen met de ouders. We meten dit welbevinden aan de hand van een observatie in elk levensjaar. Formeel: Kinderopvang Weemeweide beschikt over een vestigingsouderraad. Deze komt een aantal keren per jaar bij elkaar. Zij vergadert a.d.h.v. een aantal vaste agendapunten. Jaarlijks wordt de wijze waarop op deze vestiging wordt gewerkt aan het vierogen-principe met de ouderraad besproken. Ook het wenbeleid komt tot stand in overleg met de ouderraad. Verder geeft de raad ondersteuning bij de uitvoering van een aantal activiteiten. Deze activiteiten worden samen met de pedagogisch medewerkers georganiseerd. Te denken valt dan aan Open Huis of laatste schooldagen

6 Bijlage 1 Groepen en openingstijden van Kinderopvang Weemeweide Lokaal 1: de Kipjes Kinderdagopvang van uur Geopend op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag Lokaal 2: de Kalfjes Kinderdagopvang van uur Geopend op (dit moment) dinsdag en donderdag Lokaal 3: Buitenschoolse opvang, geopend aansluitende op de basisschooltijden, vakantieopvang Voorschoolse opvang, geopend van uur

Pedagogisch werkplan Kinderopvang De Cirkel BSO De Rotsduif

Pedagogisch werkplan Kinderopvang De Cirkel BSO De Rotsduif Pedagogisch werkplan Kinderopvang De Cirkel BSO De Rotsduif Algemene pedagogische visie Ons algemene pedagogisch beleid, dat onderschreven en uitgevoerd wordt in al onze buitenschoolse-opvang voorzieningen,

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan Kinderopvang De Cirkel BSO PH

Pedagogisch werkplan Kinderopvang De Cirkel BSO PH Pedagogisch werkplan Kinderopvang De Cirkel BSO PH Algemene pedagogische visie Ons algemene pedagogisch beleid, dat onderschreven en uitgevoerd wordt in al onze buitenschoolse-opvang voorzieningen, is

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan/vestigingsinformatie BSO DE KOLIBRIE

Pedagogisch werkplan/vestigingsinformatie BSO DE KOLIBRIE Pedagogisch werkplan/vestigingsinformatie BSO DE KOLIBRIE Pedagogische visie Ons pedagogisch beleid, dat onderschreven en uitgevoerd wordt op al onze vestigingen, is gebaseerd op de visie dat ieder kind

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan Kinderopvang De Cirkel KDV Den Ham Zuidmaten

Pedagogisch werkplan Kinderopvang De Cirkel KDV Den Ham Zuidmaten Pedagogisch werkplan Kinderopvang De Cirkel KDV Den Ham Zuidmaten Algemene pedagogische visie Ons algemene pedagogisch beleid, dat onderschreven en uitgevoerd wordt op al onze dagverblijven, is gebaseerd

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan/vestigingsinformatie BSO HET KWETTERNEST

Pedagogisch werkplan/vestigingsinformatie BSO HET KWETTERNEST Pedagogisch werkplan/vestigingsinformatie BSO HET KWETTERNEST Pedagogische visie Ons pedagogisch beleid, dat onderschreven en uitgevoerd wordt op al onze vestigingen, is gebaseerd op de visie dat ieder

Nadere informatie

Pedagogisch vestigingsplan Kinderopvang De Cirkel KDV PomPIdom

Pedagogisch vestigingsplan Kinderopvang De Cirkel KDV PomPIdom Pedagogisch vestigingsplan Kinderopvang De Cirkel KDV PomPIdom Algemene pedagogische visie Ons algemene pedagogisch beleid, dat onderschreven en uitgevoerd wordt op al onze dagverblijven, is gebaseerd

Nadere informatie

Pedagogisch vestigingsplan Kinderdagverblijf De Boomhut KOV De Cirkel

Pedagogisch vestigingsplan Kinderdagverblijf De Boomhut KOV De Cirkel Pedagogisch vestigingsplan Kinderdagverblijf De Boomhut KOV De Cirkel Algemene pedagogische visie Ons algemene pedagogisch beleid, dat onderschreven en uitgevoerd wordt op al onze dagverblijven, is gebaseerd

Nadere informatie

Pedagogisch vestigingsplan Kinderopvang De Cirkel KC De Kleine Wereld (werknaam)

Pedagogisch vestigingsplan Kinderopvang De Cirkel KC De Kleine Wereld (werknaam) Pedagogisch vestigingsplan Kinderopvang De Cirkel KC De Kleine Wereld (werknaam) Algemene pedagogische visie Ons algemene pedagogisch beleid, dat onderschreven en uitgevoerd wordt op al onze dagverblijven,

Nadere informatie

Pedagogisch vestigingsplan Kinderopvang De Cirkel KDV Sesamstraat

Pedagogisch vestigingsplan Kinderopvang De Cirkel KDV Sesamstraat Pedagogisch vestigingsplan Kinderopvang De Cirkel KDV Sesamstraat Algemene pedagogische visie Ons algemene pedagogisch beleid, dat onderschreven en uitgevoerd wordt op al onze dagverblijven, is gebaseerd

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan Kindcentrum de Paddestoel

Pedagogisch werkplan Kindcentrum de Paddestoel Pedagogisch werkplan Kindcentrum de Paddestoel Koningsweg 18 7672 GD Vriezenveen 0546-561098 (PSZ) of 0546-569937 (KDV) Depaddestoel@kovdecirkel.nl Voorwoord Voor u ligt het pedagogisch werkplan van de

Nadere informatie

Pedagogisch Werkplan Locatie Herwen

Pedagogisch Werkplan Locatie Herwen Pedagogisch Werkplan Locatie Herwen INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 3 2. GROEPSSAMENSTELLING 3 3. INDELING EN INRICHTING VAN DE BINNEN EN BUITENRUIMTE 4 4. DAGRITME 4 5. ALGEMENE REGELS 6 6. SIGNALEREN 6 ELMO-Kinderopvang

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan/vestigingsinformatie BSO DE BOEMERANG

Pedagogisch werkplan/vestigingsinformatie BSO DE BOEMERANG Pedagogisch werkplan/vestigingsinformatie BSO DE BOEMERANG Pedagogische visie Ons pedagogisch beleid, dat onderschreven en uitgevoerd wordt op al onze vestigingen, is gebaseerd op de visie dat ieder kind

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze BSO De Wilgenboom, versie december 2015 Vera Snelle, locatiemanager

Pedagogische werkwijze BSO De Wilgenboom, versie december 2015 Vera Snelle, locatiemanager Omvang van De BSO en de samenstelling van de en Er worden momenteel op maandag, dinsdag en donderdag niet meer dan 20 kinderen opgevangen op BSO De Wilgenboom. Op vrijdag worden er momenteel niet meer

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan/vestigingsinformatie KDV/BSO DE HAAMBENGELS

Pedagogisch werkplan/vestigingsinformatie KDV/BSO DE HAAMBENGELS Pedagogisch werkplan/vestigingsinformatie KDV/BSO DE HAAMBENGELS Pedagogische visie Ons pedagogisch beleid, dat onderschreven en uitgevoerd wordt op al onze vestigingen, is gebaseerd op de visie dat ieder

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan Kinderopvang De Cirkel KDV De Sumpel

Pedagogisch werkplan Kinderopvang De Cirkel KDV De Sumpel Pedagogisch werkplan Kinderopvang De Cirkel KDV De Sumpel Algemene pedagogische visie Ons algemene pedagogisch beleid, dat onderschreven en uitgevoerd wordt op al onze dagverblijven, is gebaseerd op de

Nadere informatie

Inhoudsopgave pedagogisch werkplan

Inhoudsopgave pedagogisch werkplan Inhoudsopgave pedagogisch werkplan Locatie D n Dulper Algemeen Stichting kinderopvang Le Papillon is gespecialiseerd in buitenschoolse en naschoolse opvang voor kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar.

Nadere informatie

Pedagogisch vestigingsplan Kinderopvang De Cirkel KDV Villa Kakelbont

Pedagogisch vestigingsplan Kinderopvang De Cirkel KDV Villa Kakelbont Pedagogisch vestigingsplan Kinderopvang De Cirkel KDV Villa Kakelbont Algemene pedagogische visie Ons algemene pedagogisch beleid, dat onderschreven en uitgevoerd wordt op al onze dagverblijven, is gebaseerd

Nadere informatie

Stoer & Robuust. Locatie: Stoer & Robuust Adres: Veurselaan 15,2272 AP Voorburg LRK nummer: 965304747 KVK nummer: 27280272

Stoer & Robuust. Locatie: Stoer & Robuust Adres: Veurselaan 15,2272 AP Voorburg LRK nummer: 965304747 KVK nummer: 27280272 Stoer & Robuust Locatie: Stoer & Robuust Adres: Veurselaan 15,2272 AP Voorburg LRK nummer: 965304747 KVK nummer: 27280272 Versie nummer: maart 2016 Pedagogisch werkplan naschoolse opvang Naam: Stoer en

Nadere informatie

Inhoudsopgave pedagogisch werkplan

Inhoudsopgave pedagogisch werkplan Inhoudsopgave pedagogisch werkplan Locatie de Kleurencirkel Algemeen 2 Doelstelling 2 Openingstijden 2 Haaltijden 2 Vakanties 3 Groepsindeling en dagindeling 3 Hele dag opvang op vrijdag 4 Activiteiten

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan/vestigingsinformatie KDV/BSO KRISKRAS

Pedagogisch werkplan/vestigingsinformatie KDV/BSO KRISKRAS Pedagogisch werkplan/vestigingsinformatie KDV/BSO KRISKRAS Pedagogische visie Ons pedagogisch beleid, dat onderschreven en uitgevoerd wordt op al onze vestigingen, is gebaseerd op de visie dat ieder kind

Nadere informatie

Inspectierapport KDV Burgemeester (KDV) Burgemeester Rauppstraat 30 5037MH Tilburg Registratienummer 105578228

Inspectierapport KDV Burgemeester (KDV) Burgemeester Rauppstraat 30 5037MH Tilburg Registratienummer 105578228 Inspectierapport KDV Burgemeester (KDV) Burgemeester Rauppstraat 30 5037MH Tilburg Registratienummer 105578228 Toezichthouder: GGD Hart voor Brabant In opdracht van gemeente: Tilburg Datum inspectie: 07-12-2015

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan/vestigingsinformatie KDV/BSO De Knuist

Pedagogisch werkplan/vestigingsinformatie KDV/BSO De Knuist Pedagogisch werkplan/vestigingsinformatie KDV/BSO De Knuist Pedagogische visie Ons pedagogisch beleid, dat onderschreven en uitgevoerd wordt op al onze vestigingen, is gebaseerd op de visie dat ieder kind

Nadere informatie

PEDAGOGISCH BELEID LOCATIE AMSTELVEEN

PEDAGOGISCH BELEID LOCATIE AMSTELVEEN PEDAGOGISCH BELEID LOCATIE AMSTELVEEN Algemene gegevens Naam locatie: School of Understanding Amstelveen Adres: Pandora 4a-5, 1183 KK Amstelveen Telefoonnummer: 06 29075172 E-mailadres: amstelveen@schoolofunderstanding.nl

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan. Peuterspeelzaal Groenknollenland

Pedagogisch werkplan. Peuterspeelzaal Groenknollenland Pedagogisch werkplan Peuterspeelzaal Groenknollenland Oktober 2016 1 Inhoud 1. informatie over Peuterspeelzaal Groenknollenland p. 3 2. groepsomvang, en leeftijdsopbouw en personeel p. 4 3. kennismaking

Nadere informatie

Informatie voor Ouders

Informatie voor Ouders Informatie voor Ouders Tjil! Kinderopvang Vermeulenstraat 52 5012 HB Tilburg 013-455 92 98 www.tjil.net info@tjil.net Voorwoord: Dit document bevat algemene informatie over Tjil! Kinderopvang. Tjil! Kinderopvang

Nadere informatie

Appendix bij Pedagogisch Beleidsplan voor Buiten Schoolse Opvang

Appendix bij Pedagogisch Beleidsplan voor Buiten Schoolse Opvang Appendix bij Pedagogisch Beleidsplan voor Buiten Schoolse Opvang INLEIDING Algemeen: Om tegemoet te komen aan de vraag van ouders vervullen wij op dezelfde locatie ook een BSO functie. Zij dit wel in beperkte

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze op de locatie (

Pedagogische werkwijze op de locatie ( Locatie: BSO De Kimme opgemaakt d.d.: 24 mei 2013 door: Dita Langenberg Omvang van de BSO en de samenstelling van de groepen Er kunnen maximaal 20 kinderen per dag worden opgevangen op BSO De Kimme. De

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Flexkidz

Pedagogisch beleid Flexkidz Pedagogisch beleid Flexkidz Voor u ligt het verkorte pedagogisch beleidsplan van Flexkidz. Hier beschrijven we in het kort de pedagogische visie en uitgangspunten. In dit pedagogisch beleidsplan beschrijven

Nadere informatie

Pedagogisch beleid en werkplan BSO Versiedatum: 27 september 2016

Pedagogisch beleid en werkplan BSO Versiedatum: 27 september 2016 Pedagogisch beleid en werkplan BSO Versiedatum: 27 september 2016 Het pedagogisch beleid van KomKids is gebaseerd op de volgende uitgangspunten: Samenwerken met ouders Werken met kinderen houdt in dat

Nadere informatie

Kennismaking op de Buitenschoolse Opvang (BSO) Kennismaking op de Buitenschoolse Opvang. Kindercentra De Roef

Kennismaking op de Buitenschoolse Opvang (BSO) Kennismaking op de Buitenschoolse Opvang. Kindercentra De Roef (BSO) Naar de buitenschoolse opvang Het team van Kindercentra De Roef doet enorm zijn best om het uw kind naar de zin te maken. Waar niets hoeft en bijna alles mag. Uw kind kan knutselen, vrij spelen,

Nadere informatie

Inspectierapport BSO Kolmenscate (BSO) Venninkweg 1 7421GP DEVENTER Registratienummer 151880712

Inspectierapport BSO Kolmenscate (BSO) Venninkweg 1 7421GP DEVENTER Registratienummer 151880712 Inspectierapport BSO Kolmenscate (BSO) Venninkweg 1 7421GP DEVENTER Registratienummer 151880712 Toezichthouder: GGD IJsselland In opdracht van gemeente: Deventer Datum inspectie: 03-03-2015 Type onderzoek:

Nadere informatie

Pedagogisch vestigingsplan Kinderopvang De Cirkel KDV Sesamstraat

Pedagogisch vestigingsplan Kinderopvang De Cirkel KDV Sesamstraat Pedagogisch vestigingsplan Kinderopvang De Cirkel KDV Sesamstraat Algemene pedagogische visie Ons algemene pedagogisch beleid, dat onderschreven en uitgevoerd wordt op al onze dagverblijven, is gebaseerd

Nadere informatie

Pedagogisch beleid. buitenschoolse opvang. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd en/-of verspreid zonder. maatwerk kinderopvang voor elk gezin

Pedagogisch beleid. buitenschoolse opvang. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd en/-of verspreid zonder. maatwerk kinderopvang voor elk gezin Pedagogisch beleid buitenschoolse opvang maatwerk kinderopvang voor elk gezin Pedagogisch beleidsplan 1.1 Visie 1.2 Missie 1.3 Uitgangspunten 1.4 Pedagogische doelen 1.4.1. Emotionele en lichamelijke veiligheid

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan/vestigigsinformatie KDV POMPIDOM

Pedagogisch werkplan/vestigigsinformatie KDV POMPIDOM Pedagogisch werkplan/vestigigsinformatie KDV POMPIDOM Pedagogische visie Ons pedagogisch beleid, dat onderschreven en uitgevoerd wordt op al onze vestigingen, is gebaseerd op de visie dat ieder kind uniek

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze BSO Johanna Margaretha, februari 2016 Ellen Hemmelder, locatiemanager

Pedagogische werkwijze BSO Johanna Margaretha, februari 2016 Ellen Hemmelder, locatiemanager Omvang van de BSO en de samenstelling van de groepen Er kunnen maximaal 20 kinderen per dag worden opgevangen op BSO Johanna Margaretha De samenstelling van de groepen: Naam van de basisgroep Johanna Margaretha

Nadere informatie

Inspectierapport BSO De Kleine Wereld (BSO) Oranjestraat 2a 7676BH WESTERHAAR-VRIEZENV WIJK Registratienummer 207344115

Inspectierapport BSO De Kleine Wereld (BSO) Oranjestraat 2a 7676BH WESTERHAAR-VRIEZENV WIJK Registratienummer 207344115 Inspectierapport BSO De Kleine Wereld (BSO) Oranjestraat 2a 7676BH WESTERHAAR-VRIEZENV WIJK Registratienummer 207344115 Toezichthouder: GGD Twente In opdracht van gemeente: TWENTERAND Datum inspectie:

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze KDV De Torenmolen, versie november 2015 Selma Schalkwijk, locatiemanager

Pedagogische werkwijze KDV De Torenmolen, versie november 2015 Selma Schalkwijk, locatiemanager Omvang van het kinderdagverblijf en de samenstelling van de en Er kunnen maximaal 16 kinderen per dag worden opgevangen op kinderdagverblijf De Torenmolen. De samenstelling van de en Naam van de Maximaal

Nadere informatie

Ruimte om te groeien. Pedagogisch werkplan. Dagopvang

Ruimte om te groeien. Pedagogisch werkplan. Dagopvang Ruimte om te groeien Pedagogisch werkplan Dagopvang Dikkie Dik 2016-2018 OPVANG ONTWIKKELING ONTSPANNING OPVOEDING ONDERWIJS WOORD VOORAF Voor je ligt het werkplan van de dagopvanggroep van de locatie:

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan BSO De Toermalijin het Rooster

Pedagogisch werkplan BSO De Toermalijin het Rooster Pedagogisch werkplan BSO De Toermalijin het Rooster 1. De locatie BSO De Toermalijn het Rooster bevindt zich in de wijk Zuidbroek in Apeldoorn. De locatie heeft 2 basisgroepen waar kinderen in de leeftijd

Nadere informatie

Inspectierapport Buitenschoolse opvang Kindercentrum Harkelein (BSO) Fugelkamp 10a 9281 MA HARKEMA Registratienummer 994631443

Inspectierapport Buitenschoolse opvang Kindercentrum Harkelein (BSO) Fugelkamp 10a 9281 MA HARKEMA Registratienummer 994631443 Inspectierapport Buitenschoolse opvang Kindercentrum Harkelein (BSO) Fugelkamp 10a 9281 MA HARKEMA Registratienummer 994631443 Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: ACHTKARSPELEN Datum

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan/vestigingsinformatie KDV DE KANJER EN BSO DE KNAPZAK

Pedagogisch werkplan/vestigingsinformatie KDV DE KANJER EN BSO DE KNAPZAK Pedagogisch werkplan/vestigingsinformatie KDV DE KANJER EN BSO DE KNAPZAK Pedagogische visie Ons pedagogisch beleid, dat onderschreven en uitgevoerd wordt op al onze vestigingen, is gebaseerd op de visie

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan/vestigingsinformatie KDV/BSO DE SUMPEL

Pedagogisch werkplan/vestigingsinformatie KDV/BSO DE SUMPEL Pedagogisch werkplan/vestigingsinformatie KDV/BSO DE SUMPEL Pedagogische visie Ons pedagogisch beleid, dat onderschreven en uitgevoerd wordt op al onze vestigingen, is gebaseerd op de visie dat ieder kind

Nadere informatie

kinderdagopvang peutergroep basisschool bso alles in huis voor kinderen van 0 tot 13 jaar

kinderdagopvang peutergroep basisschool bso alles in huis voor kinderen van 0 tot 13 jaar kinderdagopvang peutergroep basisschool bso alles in huis voor kinderen van 0 tot 13 jaar educatief centrum Educatief centrum de Bongerd is een plek waar kinderen van 0 tot 13 jaar de hele dag kunnen leren,

Nadere informatie

Ruimte om te groeien. Pedagogisch werkplan. Buitenschoolse Opvang. (Groen van Prinsterer) Ingangsdatum: April Pagina 1 van 7

Ruimte om te groeien. Pedagogisch werkplan. Buitenschoolse Opvang. (Groen van Prinsterer) Ingangsdatum: April Pagina 1 van 7 Ruimte om te groeien Pedagogisch werkplan Buitenschoolse Opvang (Groen van Prinsterer) Pagina 1 van 7 OPVANG ONTWIKKE- LING ONTSPAN- NING OPVOEDING ONDERWIJS WOORD VOORAF Voor je ligt het werkplan van

Nadere informatie

Pedagogisch vestigingsplan Kindcentrum De Kleine Wereld

Pedagogisch vestigingsplan Kindcentrum De Kleine Wereld Pedagogisch vestigingsplan Kindcentrum De Kleine Wereld Oranjestraat 2a 7676 BH Westerhaar 0546-658790 dekleinewereld@kovdecirkel.nl Voorwoord Voor u ligt het pedagogisch werkplan van de vestiging waar

Nadere informatie

Inspectierapport BSO Rendierhof (BSO) Professor Verbernelaan 3 5037AD TILBURG Registratienummer 195498434

Inspectierapport BSO Rendierhof (BSO) Professor Verbernelaan 3 5037AD TILBURG Registratienummer 195498434 Inspectierapport BSO Rendierhof (BSO) Professor Verbernelaan 3 5037AD TILBURG Registratienummer 195498434 Toezichthouder: GGD Hart voor Brabant In opdracht van gemeente: TILBURG Datum inspectie: 13-05-2014

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze BSO De Stap, versie maart 2017 Ineke van der Haak, locatiemanager

Pedagogische werkwijze BSO De Stap, versie maart 2017 Ineke van der Haak, locatiemanager Omvang van de BSO en de samenstelling van de en BSO De Stap is gehuisvest in basisschool de Stap te Landsmeer. De BSO maakt gebruik van een klaslokaal, de aula en een speellokaal. Er zijn 2 basisen op

Nadere informatie

Pedagogisch vestigingsplan Kinderdagverblijf De Boomhut KOV De Cirkel

Pedagogisch vestigingsplan Kinderdagverblijf De Boomhut KOV De Cirkel Pedagogisch vestigingsplan Kinderdagverblijf De Boomhut KOV De Cirkel Algemene pedagogische visie Ons algemene pedagogisch beleid, dat onderschreven en uitgevoerd wordt op al onze dagverblijven, is gebaseerd

Nadere informatie

Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd en/-of verspreid zonder schriftelijke toestemming van de Peuterspeelzaal Ukkie BV 2015-02

Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd en/-of verspreid zonder schriftelijke toestemming van de Peuterspeelzaal Ukkie BV 2015-02 Deel 1: Pedagogisch beleidsplan Peuterspeelzaal Ukkie 1.1 Visie 1.2 Missie 1.3 Uitgangspunten 1.4 Pedagogische doelen 1.4.1. Bieden van emotionele en lichamelijke veiligheid 1.4.2. Ontwikkeling sociale

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan/vestigingsinformatie Kindcentrum KDV DE KLEINE MAATJES/BSO HET KOMPAS

Pedagogisch werkplan/vestigingsinformatie Kindcentrum KDV DE KLEINE MAATJES/BSO HET KOMPAS Pedagogisch werkplan/vestigingsinformatie Kindcentrum KDV DE KLEINE MAATJES/BSO HET KOMPAS Pedagogische visie Ons pedagogisch beleid, dat onderschreven en uitgevoerd wordt op al onze vestigingen, is gebaseerd

Nadere informatie

Inspectierapport BSO Borus (BSO) Deltaweg 115 2134XS HOOFDDORP Registratienummer 767113676

Inspectierapport BSO Borus (BSO) Deltaweg 115 2134XS HOOFDDORP Registratienummer 767113676 Inspectierapport BSO Borus (BSO) Deltaweg 115 2134XS HOOFDDORP Registratienummer 767113676 Toezichthouder: GGD Kennemerland In opdracht van gemeente: Haarlemmermeer Datum inspectie: 20-04-2015 Type onderzoek

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze op de locatie (

Pedagogische werkwijze op de locatie ( Locatie: BSO De Kapitein opgemaakt d.d.: 23 juli 2013 door: Jolanda Beffers, locatiemanager Omvang van de BSO en de samenstelling van de groepen Er kunnen maximaal 20 kinderen per dag worden opgevangen

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan BSO Bussloo

Pedagogisch werkplan BSO Bussloo Pedagogisch werkplan BSO Bussloo 1. De locatie Onze buitenschoolse opvang biedt opvang aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar. BSO Bussloo is gelegen in het gelijknamige dorp Bussloo(gemeente Voorst).

Nadere informatie

Inspectierapport Buitenschoolse Opvang Vandaag Suderhiem (BSO) t Suderhiem 35 10 9203 HS DRACHTEN Registratienummer 165909651

Inspectierapport Buitenschoolse Opvang Vandaag Suderhiem (BSO) t Suderhiem 35 10 9203 HS DRACHTEN Registratienummer 165909651 Inspectierapport Buitenschoolse Opvang Vandaag Suderhiem (BSO) t Suderhiem 35 10 9203 HS DRACHTEN Registratienummer 165909651 Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: Smallingerland Datum

Nadere informatie

Inspectierapport Agrarisch kinderopvang Het Kalfje (KDV) Hardenbergerweg 19a 7691PC BERGENTHEIM Registratienummer 650235757

Inspectierapport Agrarisch kinderopvang Het Kalfje (KDV) Hardenbergerweg 19a 7691PC BERGENTHEIM Registratienummer 650235757 Inspectierapport Agrarisch kinderopvang Het Kalfje (KDV) Hardenbergerweg 19a 7691PC BERGENTHEIM Registratienummer 650235757 Toezichthouder: GGD IJsselland In opdracht van gemeente: HARDENBERG Datum inspectie:

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze op de locatie (

Pedagogische werkwijze op de locatie ( Locatie: TintelTuin Hoorn opgemaakt d.d.: 28 januari 2014 door: Leonie Hooyberg, locatiemanager Omvang van het kinderdagverblijf en de samenstelling van de groepen Er kunnen maximaal 24 kinderen per dag

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan

Pedagogisch beleidsplan Pedagogisch beleidsplan Auteur: Ingeborg van der Zanden Bartels Datum: 05 januari 2015 Plaats: Kerkdriel Versie: 0.1 Pedagogisch beleidsplan BSO VillaDriel 12 april 2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Inspectierapport Villa Mundial (BSO) W M Dudokstraat 38 1333LS ALMERE Registratienummer 212547495

Inspectierapport Villa Mundial (BSO) W M Dudokstraat 38 1333LS ALMERE Registratienummer 212547495 Inspectierapport Villa Mundial (BSO) W M Dudokstraat 38 1333LS ALMERE Registratienummer 212547495 Toezichthouder: GGD Flevoland In opdracht van gemeente: ALMERE Datum inspectie: 27-01-2014 Type onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderdagverblijf De Kleine Johannes (KDV) Hercules Seghersstraat 1 8932 DG LEEUWARDEN Registratienummer 830519324

Inspectierapport Kinderdagverblijf De Kleine Johannes (KDV) Hercules Seghersstraat 1 8932 DG LEEUWARDEN Registratienummer 830519324 Inspectierapport Kinderdagverblijf De Kleine Johannes (KDV) Hercules Seghersstraat 1 8932 DG LEEUWARDEN Registratienummer 830519324 Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: Leeuwarden Datum

Nadere informatie

Pedagogischwerkplan/vestigingsinformatie KDV HET KLEINE AVONTUUR

Pedagogischwerkplan/vestigingsinformatie KDV HET KLEINE AVONTUUR Pedagogischwerkplan/vestigingsinformatie KDV HET KLEINE AVONTUUR Pedagogische visie Ons pedagogisch beleid, dat onderschreven en uitgevoerd wordt op al onze vestigingen, is gebaseerd op de visie dat ieder

Nadere informatie

Pedagogisch vestigingsplan Kindcentrum Zuidmaten

Pedagogisch vestigingsplan Kindcentrum Zuidmaten Pedagogisch vestigingsplan Kindcentrum Zuidmaten Roelofsbrink 8 7683 CK Den Ham 0546-673655 DenHamzuidmaten@kovdecirkel.nl Voorwoord Voor u ligt het pedagogisch werkplan van de vestiging waar uw kind naartoe

Nadere informatie

Ruimte om te groeien. Oranje Nassau Pedagogisch werkplan. Buitenschoolse Opvang. Ingangsdatum: April 2016.

Ruimte om te groeien. Oranje Nassau Pedagogisch werkplan. Buitenschoolse Opvang. Ingangsdatum: April 2016. Ruimte om te groeien Pedagogisch werkplan Buitenschoolse Opvang Oranje Nassau 2016 2018 Pagina 1 van 7 OPVANG ONTWIKKE- LING ONTSPAN- NING OPVOEDING ONDERWIJS WOORD VOORAF Voor je ligt het werkplan van

Nadere informatie

Inspectierapport Buitenschoolse opvang Zo aan de Schoolstraat Schoolstraat 27 4693 BE POORTVLIET Registratienummer 148962439

Inspectierapport Buitenschoolse opvang Zo aan de Schoolstraat Schoolstraat 27 4693 BE POORTVLIET Registratienummer 148962439 Inspectierapport Buitenschoolse opvang Zo aan de Schoolstraat Schoolstraat 27 4693 BE POORTVLIET Registratienummer 148962439 Toezichthouder: GGD Zeeland In opdracht van gemeente: Tholen Datum inspectie:

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan Buitenschoolse opvang

Pedagogisch beleidsplan Buitenschoolse opvang Arnhemseweg 160, 7335 DN Apeldoorn Roerdompweg 3, 7331 CL Apeldoorn Telefoon 055-5424503 Pedagogisch beleidsplan Buitenschoolse opvang Deel 1: Pedagogisch beleidsplan 1.1 Visie 1.2 Missie 1.3 Uitgangspunten

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze op de locatie

Pedagogische werkwijze op de locatie Locatie: BSO De Vijf Sterren opgemaakt d.d.: juni 2014 door: Ineke van der Haak Omvang van de BSO en de samenstelling van de groepen Er kunnen maximaal 20 kinderen per dag worden opgevangen op BSO De Vijf

Nadere informatie

Inspectierapport MikMak (BSO) Ringelesteinstraat 2 4158CP DEIL Registratienummer 152199810

Inspectierapport MikMak (BSO) Ringelesteinstraat 2 4158CP DEIL Registratienummer 152199810 Inspectierapport MikMak (BSO) Ringelesteinstraat 2 4158CP DEIL Registratienummer 152199810 Toezichthouder: GGD Gelderland-Zuid, vestiging Tiel In opdracht van gemeente: Geldermalsen Datum inspectie: 19-01-2015

Nadere informatie

2.1.2. Pedagogische werkinstructies BSO Kest Wittenstraat

2.1.2. Pedagogische werkinstructies BSO Kest Wittenstraat 2.1.2. Pedagogische werkinstructies BSO Kest Wittenstraat De buitenschoolse opvang in de Kest Wittenstraat kent 3 stamgroepen, waaronder een carrouselgroep en combinatiegroepen op woensdag en vrijdag.

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderdagopvang Fazantstraat 64 (KDV) Fazantstraat BP WIJCHEN Registratienummer

Inspectierapport Kinderdagopvang Fazantstraat 64 (KDV) Fazantstraat BP WIJCHEN Registratienummer Inspectierapport Kinderdagopvang Fazantstraat 64 (KDV) Fazantstraat 64 6601BP WIJCHEN Registratienummer 119288175 Toezichthouder: GGD Gelderland-Zuid, vestiging Nijmegen In opdracht van gemeente: Wijchen

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze op de locatie (

Pedagogische werkwijze op de locatie ( Locatie: KDV Simcha opgemaakt d.d.: 23-01-2014 door: Monda Dorssers, coördinator Joods Integraal Kind Centrum Simcha Omvang van het kinderdagverblijf en de samenstelling van de groepen Er kunnen maximaal

Nadere informatie

Inspectierapport BSO Basisschool De Vlieger (BSO) Buckhorstlaan 50 8043RL ZWOLLE Registratienummer 130154131

Inspectierapport BSO Basisschool De Vlieger (BSO) Buckhorstlaan 50 8043RL ZWOLLE Registratienummer 130154131 Inspectierapport BSO Basisschool De Vlieger (BSO) Buckhorstlaan 50 8043RL ZWOLLE Registratienummer 130154131 Toezichthouder: GGD IJsselland In opdracht van gemeente: Zwolle Datum inspectie: 28-01-2015

Nadere informatie

Kinderopvang Het Kinderpaleis is een particuliere organisatie. In dit boekje willen we u informeren over onze Kinderopvang.

Kinderopvang Het Kinderpaleis is een particuliere organisatie. In dit boekje willen we u informeren over onze Kinderopvang. Welkom bij Kinderopvang Het Kinderpaleis Kinderopvang Het Kinderpaleis is een particuliere organisatie. In dit boekje willen we u informeren over onze Kinderopvang. Het Kinderpaleis biedt hele dagopvang

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan. Peuterspeelzaal Olleke Bolleke

Pedagogisch werkplan. Peuterspeelzaal Olleke Bolleke Pedagogisch werkplan Peuterspeelzaal Olleke Bolleke Maart 2016 1 Inhoud 1. informatie over peuterspeelzaal Olleke Bolleke p. 3 2. groepsomvang, en leeftijdsopbouw en personeel p. 4 3. kennismaking en wennen

Nadere informatie

Aanvulling pedagogisch beleidsplan Kleine Raaf

Aanvulling pedagogisch beleidsplan Kleine Raaf Aanvulling pedagogisch beleidsplan Kleine Raaf Auteur Datum geldigheidsverkl. Paraaf map Versie nr. IV juni 2015 Werkinstructie map Kinderopvang 2015A Voor u ligt de aanvulling op het pedagogisch beleidsplan

Nadere informatie

Opendeurenbeleid. Aanvulling op de brochure pedagogische kwaliteit van kinderopvang

Opendeurenbeleid. Aanvulling op de brochure pedagogische kwaliteit van kinderopvang Opendeurenbeleid Aanvulling op de brochure pedagogische kwaliteit van kinderopvang Colofon Dit is een uitgave van de Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang en Peuterspeelzalen, BOinK. Auteur

Nadere informatie

Kwaliteit & pedagogiek

Kwaliteit & pedagogiek Pedagogisch beleidsplan buitenschoolse opvang Kwaliteit & pedagogiek Bij de rakkers is kwaliteit een continu verbeterproces;. Dit houdt in dat wij ons (pedagogisch) beleid en werkwijzen periodiek evalueren,

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan/vestigingsinformatie KDV KIEKADOE EN BSO HET KRIOELNEST

Pedagogisch werkplan/vestigingsinformatie KDV KIEKADOE EN BSO HET KRIOELNEST Pedagogisch werkplan/vestigingsinformatie KDV KIEKADOE EN BSO HET KRIOELNEST Pedagogische visie Ons pedagogisch beleid, dat onderschreven en uitgevoerd wordt op al onze vestigingen, is gebaseerd op de

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan. De Gele Vlieger

Pedagogisch werkplan. De Gele Vlieger Pedagogisch werkplan De Gele Vlieger 2017 1 INHOUDSOPGAVE Voorwoord Inleiding Hoofdstuk1 Heyendael Pedagogiek doelen Hoofdstuk 2 Accommodatie; bijzonderheden eigen vestiging Hoofdstuk 3 Groepsgrootte en

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze op de locatie

Pedagogische werkwijze op de locatie Locatie: BSO De Wagemaker opgemaakt d.d.: februari 2015 door: Ineke van der Haak, locatiemanager Omvang van de BSO en de samenstelling van de en BSO De Wagemaker is gevestigd in OBS de Wagemaker te Landsmeer.

Nadere informatie

Kinderopvang de Bonte Vlinder

Kinderopvang de Bonte Vlinder Kinderopvang de Bonte Vlinder kinderopvang en buitenschoolse opvang Welkom bij Kinderopvang de Bonte Vlinder Centraal kantoor: Kinderopvang de Bonte Vlinder Harregatplein 3D 3214 VP Zuidland 0181-459252

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan Peuterspeelzaal Kweenie

Pedagogisch werkplan Peuterspeelzaal Kweenie Pedagogisch werkplan Peuterspeelzaal Kweenie September 2016 1 Inhoud 1. informatie over peuterspeelzaal Kweenie p. 3 2. groepsomvang, leeftijdsopbouw en personeel p. 4 3. kennismaking en wennen p. 4 4.

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderdagverblijf Casa Viva (KDV) Tilburgseweg CD OISTERWIJK Registratienummer

Inspectierapport Kinderdagverblijf Casa Viva (KDV) Tilburgseweg CD OISTERWIJK Registratienummer Inspectierapport Kinderdagverblijf Casa Viva (KDV) Tilburgseweg 16 5061CD OISTERWIJK Registratienummer 230309197 Toezichthouder: GGD Hart voor Brabant In opdracht van gemeente: OISTERWIJK Datum inspectie:

Nadere informatie

Inspectierapport De Kinderkajuit (BSO) 1e Wormenseweg GZ APELDOORN Registratienummer

Inspectierapport De Kinderkajuit (BSO) 1e Wormenseweg GZ APELDOORN Registratienummer Inspectierapport De Kinderkajuit (BSO) 1e Wormenseweg 460 7333 GZ APELDOORN Registratienummer 781924625 Toezichthouder: GGD Noord en Oost Gelderland In opdracht van gemeente: Apeldoorn Datum inspectie:

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze op de locatie (

Pedagogische werkwijze op de locatie ( Locatie: BSO De Korenaar opgemaakt d.d.: 2-12-2013 door: Maaike van Egdom Omvang van de BSO en de samenstelling van de groepen Er kunnen maximaal 20 kinderen per dag worden opgevangen op BSO De Korenaar.

Nadere informatie

Inspectierapport Kindercentrum "OkiDoki" (BSO) Rembrandtstraat XE HARDENBERG Registratienummer

Inspectierapport Kindercentrum OkiDoki (BSO) Rembrandtstraat XE HARDENBERG Registratienummer Inspectierapport Kindercentrum "OkiDoki" (BSO) Rembrandtstraat 29 7771XE HARDENBERG Registratienummer 217913052 Toezichthouder: GGD IJsselland In opdracht van gemeente: HARDENBERG Datum inspectie: 07-10-2014

Nadere informatie

Inspectierapport buitenschoolseopvang Alexandra (BSO) Zusterstraat 11 4201EK GORINCHEM Registratienummer 206944639

Inspectierapport buitenschoolseopvang Alexandra (BSO) Zusterstraat 11 4201EK GORINCHEM Registratienummer 206944639 Inspectierapport buitenschoolseopvang Alexandra (BSO) Zusterstraat 11 4201EK GORINCHEM Registratienummer 206944639 Toezichthouder: Dienst Gezondheid en Jeugd In opdracht van gemeente: Gorinchem Datum inspectie:

Nadere informatie

Algemene informatie Buitenschoolse Opvang DE COMPANY

Algemene informatie Buitenschoolse Opvang DE COMPANY Algemene informatie Buitenschoolse Opvang DE COMPANY De organisatie DE COMPANY is een organisatie die meehelpt en -denkt om voor taakcombineerders het leven makkelijker te maken. Een doelstelling van onze

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze op locatie BSO Baloe Weremere, Kameelstraat 24,1531 EK Wormer juni Locatie: BSO Baloe Weremere

Pedagogische werkwijze op locatie BSO Baloe Weremere, Kameelstraat 24,1531 EK Wormer juni Locatie: BSO Baloe Weremere Locatie: BSO Baloe Weremere Inleiding Deze locatie wordt ook wel De Spil genoemd (multifunctionele accommodatie) en grenst aan basisschool Weremere. Hier worden voornamelijk kinderen opgevangen van deze

Nadere informatie

Inspectierapport Blitz (BSO) Koningskruis XM HILVARENBEEK Registratienummer

Inspectierapport Blitz (BSO) Koningskruis XM HILVARENBEEK Registratienummer Inspectierapport Blitz (BSO) Koningskruis 11 5081XM HILVARENBEEK Registratienummer 158881631 Toezichthouder: GGD Hart voor Brabant In opdracht van gemeente: Hilvarenbeek Datum inspectie: 07-09-2015 Type

Nadere informatie

Informatieboekje Dirksland Transparant, betrouwbaar en betrokken!

Informatieboekje Dirksland Transparant, betrouwbaar en betrokken! Informatieboekje Dirksland Transparant, betrouwbaar en betrokken! Meer dan alleen kinderopvang Kinderopvang 2Bkidz is een particuliere organisatie met verschillende vestigingen en voornamelijk gericht

Nadere informatie

Inspectierapport KDV de Company (KDV) Doornenburg BE DEVENTER Registratienummer

Inspectierapport KDV de Company (KDV) Doornenburg BE DEVENTER Registratienummer Inspectierapport KDV de Company (KDV) Doornenburg 201 7423BE DEVENTER Registratienummer 194065108 Toezichthouder: GGD IJsselland In opdracht van gemeente: Deventer Datum inspectie: 28-01-2016 Type onderzoek:

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderdagverblijf Vandaag Suderhiem (KDV) 't Suderhiem 35 10 9203 HS DRACHTEN Registratienummer 398215923

Inspectierapport Kinderdagverblijf Vandaag Suderhiem (KDV) 't Suderhiem 35 10 9203 HS DRACHTEN Registratienummer 398215923 Inspectierapport Kinderdagverblijf Vandaag Suderhiem (KDV) 't Suderhiem 35 10 9203 HS DRACHTEN Registratienummer 398215923 Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: Smallingerland Datum inspectie:

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze BSO de Ooievaar (

Pedagogische werkwijze BSO de Ooievaar ( Locatie: BSO De Ooievaar opgemaakt d.d: 1 april 2014 door: Ellen van Foeken, locatiemanager Omvang van de BSO en de samenstelling van de groepen Dagelijks kunnen 60 kinderen buitenschoolse opvang De Ooievaar

Nadere informatie

Inspectierapport BSO Driehoek (BSO) Koestraat 69 5081BT HILVARENBEEK Registratienummer 194147447

Inspectierapport BSO Driehoek (BSO) Koestraat 69 5081BT HILVARENBEEK Registratienummer 194147447 Inspectierapport BSO Driehoek (BSO) Koestraat 69 5081BT HILVARENBEEK Registratienummer 194147447 Toezichthouder: GGD Hart voor Brabant In opdracht van gemeente: HILVARENBEEK Datum inspectie: 10-07-2014

Nadere informatie

Inspectierapport Boerderij BSO Reeshoeve (BSO) Langendijk 30a 5043NE Tilburg Registratienummer

Inspectierapport Boerderij BSO Reeshoeve (BSO) Langendijk 30a 5043NE Tilburg Registratienummer Inspectierapport Boerderij BSO Reeshoeve (BSO) Langendijk 30a 5043NE Tilburg Registratienummer 224640276 Toezichthouder: GGD Hart voor Brabant In opdracht van gemeente: Tilburg Datum inspectie: 24-11-2016

Nadere informatie

Inspectierapport. Kinderdagverblijf Altijd Lente (KDV) Willemsparkweg 146 1071 HR AMSTERDAM Registratienummer: 135535359

Inspectierapport. Kinderdagverblijf Altijd Lente (KDV) Willemsparkweg 146 1071 HR AMSTERDAM Registratienummer: 135535359 Inspectierapport Kinderdagverblijf Altijd Lente (KDV) Willemsparkweg 146 1071 HR AMSTERDAM Registratienummer: 135535359 Toezichthouder: GGD Amsterdam In opdracht van: Gemeente Amsterdam Datum inspectie:

Nadere informatie

Inspectierapport. Kinderdagverblijf Snuffie (KDV) Gouden Leeuw KA AMSTERDAM ZUIDOOST Registratienummer:

Inspectierapport. Kinderdagverblijf Snuffie (KDV) Gouden Leeuw KA AMSTERDAM ZUIDOOST Registratienummer: Inspectierapport Kinderdagverblijf Snuffie (KDV) Gouden Leeuw 105 1103 KA AMSTERDAM ZUIDOOST Registratienummer: 220141642 Toezichthouder: GGD Amsterdam In opdracht van: Gemeente Amsterdam Datum inspectie:

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Kidscasa

Pedagogisch beleid Kidscasa Pedagogisch beleid Kidscasa Doel van Kidscasa. Het zorg dragen voor een zo breed mogelijk aanbod van professionele kinderopvang. Het aanbod is gericht op kinderen van 0 tot 12 jaar (of zolang zij de basisschool

Nadere informatie

Kinderopvang 0-4 en peuteropvang

Kinderopvang 0-4 en peuteropvang Wet- en regelgeving opvang in groepen De Wet Kinderopvang stelt eisen aan de kinderopvang voor wat betreft het opvangen van kinderen in stamgroepen/basisgroepen. U vindt hier de tekst uit de Beleidsregels

Nadere informatie

Inspectierapport Hoeve Ackerdijk (KDV) Rotterdamseweg 223 2636KC Schipluiden

Inspectierapport Hoeve Ackerdijk (KDV) Rotterdamseweg 223 2636KC Schipluiden Inspectierapport Hoeve Ackerdijk (KDV) Rotterdamseweg 223 2636KC Schipluiden Toezichthouder: GGD Haaglanden In opdracht van gemeente: Midden-Delfland Datum inspectie: 07-12-2015 Type onderzoek: Onderzoek

Nadere informatie

Pedagogisch beleid. kinderdagverblijf

Pedagogisch beleid. kinderdagverblijf Pedagogisch beleid kinderdagverblijf maatwerk kinderopvang voor elk gezin Voorwoord Dit pedagogisch beleid is met het doel geschreven om duidelijkheid te geven aan de inhoud van een pedagogisch beleidsplan.

Nadere informatie