HANDBOEK VOOR BEGELEIDERS BIJ DE ASIELPROCEDURE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HANDBOEK VOOR BEGELEIDERS BIJ DE ASIELPROCEDURE"

Transcriptie

1 HANDBOEK VOOR BEGELEIDERS BIJ DE ASIELPROCEDURE Silvija Bašić Dominique Van Hespen Isabelle Poppe [Dit handboek kwam tot stand met steun van het Europees Vluchtelingenfonds]

2 HANDBOEK VOOR BEGELEIDERS BIJ DE ASIELPROCEDURE HANDBOEK VOOR BEGELEIDERS BIJ DE ASIELPROCEDURE - 1

3 Teksten: Silvija Bašić, Isabelle Poppe en Dominique Van Hespen Taalkundige correctie: Tom Van Buggenhout Lay-out: Reginald Dierckx Druk: De Wrikker Verantwoordelijke uitgever: Pieter De Gryse, Vluchtelingenwerk Vlaanderen, Gaucheretstraat 164, 1030 Brussel Een uitgave van Vluchtelingenwerk Vlaanderen 1e druk: oktober 2008 geactualiseerde versie november 2009 Gaucheretstraat Brussel Tel.: 02/ Fax: 02/ HANDBOEK VOOR BEGELEIDERS BIJ DE ASIELPROCEDURE

4 VOORWOORD Asielzoekers zijn volwassen mensen van wie we verwachten dat ze hun leven zelf in handen nemen. Voor Vluchtelingenwerk Vlaanderen zijn de autonomie en de keuzevrijheid van de asielzoeker centrale waarden. Het blijft uiteindelijk aan de asielzoeker om de beslissingen te nemen die cruciaal zijn voor haar of zijn toekomst. Hieruit afleiden dat de asielzoeker in staat is of zou moeten zijn om zich een weg te banen door de asielprocedure, is echter te kort door de bocht. In de asielprocedure wordt van de asielzoeker immers veel meer verwacht dan dat hij of zij simpelweg zijn vluchtverhaal vertelt. Hij of zij moet dit doen op een westers-logische en coherente manier, namen en data correct vermelden, allerlei moeilijke vragen over het herkomstland beantwoorden, via tolken communiceren, bewijsstukken aanbrengen, termijnen respecteren, enzovoort, enzovoort. De asielprocedure is een complex gebeuren, dat ook voor Belgen moeilijk te begrijpen blijft. Net zoals in zowat alle andere administratieve en juridische procedures kan enige begeleiding hierbij geen kwaad, om het zacht uit te drukken. Belgische rechtsonderhorigen die in een juridische procedure terechtkomen, laten zich ook systematisch bijstaan. Voor ingewikkelde administratieve procedures doen ze een beroep op helpdesks, websites, boeken, vrienden en kennissen, enz. Voor een asielzoeker, een mens in een precaire vluchtsituatie, meestal recent aangekomen in een totaal vreemde omgeving, geldt deze behoefte aan begeleiding a fortiori. Dit handboek is de geactualiseerde en sterk herwerkte versie van een publicatie die Vluchtelingenwerk uitbracht in Net als in de eerste editie proberen we een hanteerbare, realistische methode aan te bieden om asielzoekers doorheen de procedure te loodsen. We gaan er daarbij van uit dat de advocaat hierin de spilfiguur vormt, maar dat hij deze klus niet alleen kan klaren. Het samenspel advocaat - hulpverlener staat dan ook centraal in onze methodiek. We hopen dat dit handboek de lezer zal inspireren en aanmoedigen om asielzoekers nog beter bij te staan, zodat we er als begeleiders samen in slagen om asielzoekers die nood hebben aan bescherming, effectief aan die bescherming te helpen. Pieter De Gryse directeur Vluchtelingenwerk Vlaanderen HANDBOEK VOOR BEGELEIDERS BIJ DE ASIELPROCEDURE - 3

5 LIJST MET GEBRUIKTE AFKORTINGEN AI AMA BCHV BIVR Bijlage 13qq BJB CGVS COI DVZ EVRM HV IOM LOI NBMV NGO RvS RvV UNHCR Vreemdelingenwet Attest van Immatriculatie Alleenstaande Minderjarige Asielzoeker Belgisch Comité voor Hulp aan Vluchtelingen Bewijs van Inschrijving in het Vreemdelingenregister Bijlage 13quinquies Bureau voor Juridische Bijstand Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen Country of Origin Information Dienst Vreemdelingenzaken Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden Hulpverlener Internationale Organisatie voor Migratie Lokaal Opvanginitiatief Niet-Begeleide Minderjarige Vreemdeling Niet-Gouvernementele Organisatie Raad van State Raad voor Vreemdelingenbetwistingen United Nations High Commissioner for Refugees Wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen 4 - HANDBOEK VOOR BEGELEIDERS BIJ DE ASIELPROCEDURE

6 INHOUDSTAFEL VOORWOORD 3 LIJST MET GEBRUIKTE AFKORTINGEN 4 I INLEIDING 11 II ROL VAN DE BEGELEIDER Inleiding Doel van de begeleiding Kenmerken van een goede begeleiding Specifieke bepalingen voor de verschillende groepen begeleiders 17 A Hulpverleners 17 A.1 Basisbeginselen 17 A.2 Beroepsgeheim 18 B Advocaten 19 B.1 Onafhankelijkheid 19 B.2 Belangen cliënt 20 B.3 Onverenigbaarheden 20 B.4 Beroepsgeheim 20 B.5 Ereloon en kosten 21 B.6 Juridische bijstand en pro Deo prestaties 21 B.7 Rechtsbijstand 22 III COMMUNICATIE Inleiding Interculturele context en communicatie 23 HANDBOEK VOOR BEGELEIDERS BIJ DE ASIELPROCEDURE - 5

7 3 - Tips voor een goede communicatie Als de communicatie verstoord is door psychologische problemen 29 IV METHODIEK VAN DE BEGELEIDING Inleiding De actoren betrokken bij de procedurebegeleiding Het verwezenlijken van de samenwerking tussen de advocaat en de hulpverlener(s) 33 A Samenwerkingsovereenkomst tussen het LOI van Mol en een aantal advocaten 33 B De samenwerking tussen de balie van Antwerpen en een netwerk van sociale diensten 34 C Het netwerk van advocaten en hulpverleners in West-Vlaanderen Mogelijke taakverdeling tussen advocaat en hulpverlener(s) 36 V (PRAKTISCHE) BEGELEIDING BIJ HET DOORLOPEN VAN DE ASIELPROCE- DURE Inleiding Het eerste gesprek Het dossier De rechten en plichten van de asielzoeker Het administratieve luik Gronden voor bescherming 45 A Het Vluchtelingenverdrag 46 A.1 De vluchtelingendefinitie 47 A.2 Kernvragen voor de beoordeling van de definitie 47 A.2.1 Wat is het risico bij terugkeer? 48 a Is het risico nog actueel (tijdselement)? 48 b Waar doet het risico zich voor (plaats)? 50 c Wat is de risicograad? HANDBOEK VOOR BEGELEIDERS BIJ DE ASIELPROCEDURE

8 A.2.2 Is er sprake van vervolging? 52 a Wat is de aard van de vervolging? 53 b Wie is het slachtoffer? 55 c Wie is de auteur? 55 d Wat is de reden van de vervolging? 56 A.2.3 Wat zijn de bewijzen van het risico en van de vervolging? 59 a Moeten het risico en de vervolging bewezen worden? 59 b Met welke bewijzen kan men het risico en de vervolging aantonen? 60 A.3 Uitsluitingsgronden 61 A.4 Herkomstlandeninformatie 61 A.5 Informatie voor de asielzoeker 62 B Subsidiaire bescherming 68 C Artikel 9ter van de Vreemdelingenwet 70 D Nog andere beschermingsgronden? Het nationale kader van de Belgische asielprocedure 75 A De Dienst Vreemdelingenzaken 75 A.1 De asielaanvraag en registratie 75 A.2 Het Dublin-onderzoek 80 A.2.1 Beknopt overzicht van de Dublin-criteria 80 A.2.2 De Dublinprocedure 81 A.2.3 Gronden waardoor de DVZ zich verantwoordelijk kan verklaren, ook al is men er strikt genomen niet toe gehouden door de verordening 83 a De humanitaire clausule 83 b De soevereiniteitsclausule 84 c De eerbiediging van het privé- en het gezinsleven in de zin van artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) 84 d Medische redenen 84 e Het risico op refoulement, rechtstreeks of onrechtstreeks 85 A.2.4 Beroepsmogelijkheden tegen een Dublin overname 86 A.3 Onderzoek in overwegingname van de asielaanvraag 87 HANDBOEK VOOR BEGELEIDERS BIJ DE ASIELPROCEDURE - 7

9 B Het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen 88 B.1 De bevoegdheden van het CGVS 88 B.2 Het verloop van de procedure 88 B.3 De mogelijke beslissingen 97 B.4 Beroepsmogelijkheden 100 C De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen: beroep ten gronde tegen een beslissing van het CGVS 101 C.1 Aard van de procedure 101 C.2 Het verzoekschrift en de beroepstermijn 101 C.3 Na het indienen van het beroep 104 C.4 De hoorzitting 105 C.5 Het arrest 107 D De Raad van State 110 D.1 Procedure 110 D.2 Beroepstermijn 111 D.3 Zegelrechten 111 D.4 Verblijf gedurende de procedure 112 VI BIJZONDERE SITUATIES Alleenstaande minderjarige asielzoekers Vrouwelijke vluchtelingen en gender-gebonden vervolging 116 A Algemeen 116 B Vrees voor besnijdenis Erkend als vluchteling in een ander land Staatloosheid 120 VII NA AFLOOP VAN DE ASIELPROCEDURE Erkend als vluchteling 123 A Verblijf 123 B Tewerkstelling HANDBOEK VOOR BEGELEIDERS BIJ DE ASIELPROCEDURE

10 C Reizen 124 D Documenten aanvragen 124 E Vluchtelingenstatus voor de minderjarige kinderen 124 F Gezinshereniging 125 G Belg worden 126 H Afstand, beëindiging en intrekking van de vluchtelingenstatus Toekenning subsidiaire beschermingsstatus 127 A Verblijf 127 B Tewerkstelling 128 C Reizen 128 D Documenten aanvragen 128 E Subsidiaire bescherming voor minderjarige kinderen 129 F Gezinshereniging 129 G Belg worden 129 H Beëindigen status Verlenging van een bevel om het grondgebied te verlaten Regularisatie Terugkeer 135 A Algemeen 135 B Terugkeer vanuit de open opvangstructuren 136 C Terugkeer vanuit de gesloten centra 136 D De maximumduur van opsluiting 137 E Meer info? 138 VIII ADRESSENLIJST De asielinstanties Juridische ondersteuning 141 A Vlaanderen/België 141 B Antwerpen 144 HANDBOEK VOOR BEGELEIDERS BIJ DE ASIELPROCEDURE - 9

11 C Brussel en Vlaams Brabant 146 D Limburg 148 E Oost-Vlaanderen 150 F West-Vlaanderen Medisch Tolk- en Vertaaldiensten Terugkeer Landeninformatie Opsporingen Andere 159 IX LITERATUURLIJST 163 X BIJLAGEN 169 BIJLAGE I : Schema van de Asielprocedure 170 BIJLAGE II : Overzicht van de belangrijkste bijlagen en de beroepsmogelijkheden 171 BIJLAGE III : Aanstelling van een vertrouwenspersoon interview CGVS 178 BIJLAGE IV : Wijziging van woonplaats 179 BIJLAGE V : Aanvraag kopie van bepaalde administratieve stukken CGVS 180 BIJLAGE VI : Attest van immatriculatie model A 181 BIJLAGE VII : Vragenlijst vluchtverhaalanalyse voor de begeleider 182 BIJLAGE VIII : Rol van het UNHCR in de asielprocedure 189 BIJLAGE IX : Tuchtrecht advocaten HANDBOEK VOOR BEGELEIDERS BIJ DE ASIELPROCEDURE

12 [ INLEIDING ] I INLEIDING Met dit handboek willen we een werkinstrument aanbieden voor een kwaliteitsvolle begeleiding van asielzoekers tijdens hun asielprocedure. We gaan ervan uit dat een kwaliteitsvolle begeleiding een eerste stap is naar een correcte en rechtvaardige behandeling van de asielaanvraag. Telkens wanneer we de term begeleider gebruiken, zonder verdere verduidelijking, wordt verwezen naar ieder persoon die beroepsmatig of als vrijwilliger bezig is met de begeleiding van de asielzoeker tijdens de asielprocedure: maatschappelijke werkers, juristen, vrijwilligers, advocaten, enz. Indien we één categorie van de ruimere groep begeleiders voor ogen hebben, dan benoemen we deze uitdrukkelijk. De advocaat zal regelmatig expliciet benoemd worden omdat er een onderscheid kan gemaakt worden tussen de taken van de advocaat en die van alle andere begeleiders. In deze context duiden we alle andere begeleiders aan met de verzamelterm hulpverlener. In het handboek wordt regelmatig naar hij of hem verwezen, daar waar de invulling net zo goed vrouwelijk zou kunnen zijn. Dit werd gedaan om de lectuur te vergemakkelijken. We beginnen het handboek met een aantal hoofdstukken die strikt genomen weinig met de asielprocedure te maken hebben. Het lijkt ons echter onontbeerlijk te verduidelijken dat het werken met asielzoekers een aantal vaardigheden vereist die de begeleider zich eigen dient te maken. Elke begeleider heeft ook nood aan een duidelijk kader dat hem toelaat om kwaliteitsvolle begeleiding te bieden. Uit de ruime ervaring die Vluchtelingenwerk Vlaanderen opbouwde over de jaren heen is gebleken dat begeleiding van asielzoekers doorheen de asielprocedure gespecialiseerd en zeer tijdsintensief is. Samenwerking tussen de verschillende actoren die betrokken zijn bij de begeleiding van de asielzoeker tijdens de procedure kan verlichting betekenen van ieders taak en voor een betere en kwaliteitsvolle begeleiding zorgen. Er zijn in het handboek enkele voorbeelden opgenomen van samenwerkingsverbanden tussen de advocatuur en hulpverleners, die een inspiratie kunnen zijn. In verdere hoofdstukken wordt de asielprocedure in al zijn facetten zeer nauwkeurig toegelicht. Er wordt immers vanuit gegaan dat een theoretische kennis inzake asielrecht onontbeerlijk is. Door in het handboek ook praktijkgerichte informatie te brengen pogen we een totaalbeeld mee te geven over het verloop van de procedure voor al diegenen die betrokken zijn bij de begeleiding. Ook de asielzoeker zal gebaat zijn bij zoveel praktische HANDBOEK VOOR BEGELEIDERS BIJ DE ASIELPROCEDURE - 11

13 informatie en zal beter kunnen geïnformeerd worden over wat hem allemaal te wachten staat. Niet elke asielzoeker bevindt zich in een zelfde situatie, ook de asielinstanties zijn zich hiervan bewust en over de jaren heen werden bijzondere procedures ontwikkeld die aandacht geven aan specifieke situaties. Volledigheidshalve hebben we deze situaties opgenomen in het voorlaatste hoofdstuk. In de laatste hoofdstukken wordt kort ingegaan op verschillende situaties na afloop van de asielprocedure. Het gaat eerder om een korte schets van de verschillende situaties waarin de asielzoeker kan terecht komen. Achteraan het handboek hebben we ook een uitgebreide adressenlijst opgenomen van allerlei organisaties en instanties die nuttig kunnen zijn bij specifieke vragen rond de begeleiding in het kader van de asielprocedure. Tot slot wensen wij onze dankbaarheid te uiten aan de personen die via de stuurgroep een actieve bijdrage hebben geleverd aan de realisatie van dit handboek: Eric Somers van het VMC, Erik Willems van het Team Rechtspositie van de Stedelijke Integratiedienst Gent, Mathieu Beys van Caritas International, Jacqueline Vanderhaegen van het Protestants Sociaal Centrum Brussel, Nadia Liefooghe van CAW Mozaïek, Marijke Cupers van het LOI van Heusden-Zolder en meester Bob Brijs. Een bijzondere vermelding verdienen het CGVS voor het verstrekken van interessante informatie en een aantal bereidwillige collega s voor hun waardevolle bijdrage; Hannes Vervenne, Jennifer Addae, Pieter Stockmans, Kathelijne Houben, Dita Demaku, Charlotte Vandycke. Tot slot ook dank aan het Groot Begijnhof van Leuven die ons de mogelijkheid heeft geboden in alle rust te werken. Dit handboek kwam tot stand met de steun van het Europees Vluchtelingenfonds. Silvija Bašić en Dominique Van Hespen 12 - HANDBOEK VOOR BEGELEIDERS BIJ DE ASIELPROCEDURE

14 [ ROL BEGELEIDER ] II ROL VAN DE BEGELEIDER 1 - Inleiding Een goede professionele begeleiding tijdens de asielprocedure is cruciaal opdat elke asielzoeker een eerlijke kans zou krijgen op bescherming en erkenning. Het wettelijk en administratief kader waarbinnen de asielprocedure zich afspeelt, is ingewikkeld en staat vaak ver van de concrete realiteit waarmee asielzoekers geconfronteerd worden. Soms is de asielaanvraag op zich al een hele opgave voor de kandidaatvluchteling. Het proces dat moet worden doorlopen is er een van complexe juridische definities en voorwaarden. De verschillende asielinstanties zijn erop gericht de objectieve waarheid in het vluchtverhaal te achterhalen. Het al dan niet goed overbrengen van het vluchtverhaal bepaalt of de asielzoeker een beschermingsstatuut zal krijgen. Bewijsstukken, vragenlijsten, begrippen als contradictie en gebrek aan waarachtigheid in het verhaal, het respecteren van beroepsprocedures en termijnen, enz. behoren tot de juridische realiteit. Omdat de asielzoekers vaak geen idee hebben wat precies van hen verwacht wordt en/of welke criteria de autoriteiten hanteren, kan het gebeuren dat zij niet de bescherming bekomen waar zij recht op hebben. Het is niet altijd makkelijk voor de begeleider om de asielzoeker te midden van dit proces te helpen omkaderen, begeleiden en waar nodig door te verwijzen. Het belang van het vluchtelingen- of subsidiair beschermingsstatus mag niet onderschat worden. Met een statuut krijgen vluchtelingen niet alleen de nodige bescherming, ze krijgen ook toegang tot de rechten die essentieel zijn in het heropbouwen van hun leven. Een foutieve beslissing ontneemt niet alleen de toegang tot deze rechten, maar kan ook het leven van de vluchteling bedreigen indien hij wordt teruggestuurd naar het land dat hij ontvluchtte. In dit hoofdstuk belichten we de rol van de begeleider in het kader van de asielprocedure. Met begeleider bedoelen we hier ieder persoon die beroepsmatig of als vrijwilliger asielzoekers begeleidt: maatschappelijk werkers, advocaten, juristen, vrijwilligers, hulpverleners, enz. HANDBOEK VOOR BEGELEIDERS BIJ DE ASIELPROCEDURE - 13

15 2 - Doel van de begeleiding De begeleiding heeft als doelstelling dat: 1) de asielzoeker zich respectvol bejegend voelt; 2) de hulpverlening aansluit bij de noden en ervaring van de asielzoeker; 3) de eigen verantwoordelijkheid en mondigheid van de asielzoeker gestimuleerd worden en er beroep gedaan wordt op de eigen mogelijkheden (empowerment); 4) de asielzoeker de procedure beter begrijpt alsook de redenen waarom iemand in België al dan niet bescherming kan krijgen; 5) de asielzoeker zelf zo snel mogelijk beseft welk het resultaat van de procedure zal zijn. Belangrijke randvoorwaarden bij het vrijwaren van de rechten van de asielzoeker zijn onder andere: de communicatie tussen de asielzoeker en de begeleider, de vertrouwensrelatie tussen de asielzoeker en de begeleider, de kennis en ervaring van de begeleider, de kennis en achtergrond van de asielzoeker en de mentale situatie waarin de asielzoeker zich bevindt. Ook het kader (methode, samenwerkingsafspraken en wetgeving) waarbinnen de begeleider functioneert, speelt een belangrijke rol. 3 - Kenmerken van een goede begeleiding Het profiel van de betere hulpverlener bestaat wellicht niet. Toch is het belangrijk te onderkennen dat het slagen van professionele hulpverlening valt of staat met het ontwikkelen van een goede (vertrouwens)relatie. Het is geruststellend dat de meeste begeleiders in hun werk het beste van zichzelf naar boven halen en zich meestal met hart en ziel inzetten voor het welzijn van de asielzoeker. Goede hulpverlening betekent stevig met de voeten op de grond staan en waakzaam op het werk gericht zijn. Begeleiders die er niet in slagen een goede (vertrouwens)relatie tot stand te brengen met de asielzoeker bekomen geen/minder goede resultaten. We omschrijven de rol van de begeleider hier nader aan de hand van een aantal uitdagingen - soms ook valkuilen - die de begeleider te wachten staan. Permanente kennisverwerving en bijscholing Een goede begeleiding begint bij het beschikken over juiste informatie. Als begeleider moet je op de hoogte zijn van het wettelijke kader, de asielpraktijk en de rechtspraak. Bovendien moet je weten waar je relevante informatie kan terugvinden en bij wie je terecht kan voor vragen. Omdat wetgeving en praktijk enerzijds en de ondersteunende diensten anderzijds voortdurend in evolutie zijn, is het belangrijk om je als begeleider 14 - HANDBOEK VOOR BEGELEIDERS BIJ DE ASIELPROCEDURE

16 permanent te informeren. Een begeleider die goed geïnformeerd is en die de asielzoeker hiervan bewust kan maken, zal snel het vertrouwen winnen. Foute informatie waarmee de asielzoeker mogelijk naar België is gekomen, kan de begeleider op die manier ook rechtzetten. Luisterhouding Een goede begeleiding veronderstelt dat men kan luisteren. Het lijkt vanzelfsprekend, maar luisteren is hoogst ongewoon en wezenlijk verschillend van wat in het dagdagelijkse leven onder luisteren wordt verstaan. Het houdt de bereidheid in om het eigen perspectief (mening, oordeel en gevoel) opzij te zetten en zich af te stemmen op de context van de ander. Hinderpalen ontstaan wanneer de begeleider denkt slimmer te zijn dan de asielzoeker. Veel goede raad willen bieden, commentaar geven, voortdurend geruststellen en bevestigen zijn eigenschappen die niet aansluiten bij een goede begeleiding. De asielzoeker is meester van zijn verhaal, het is de taak van de begeleider de asielzoeker te helpen zijn verhaal helder en zuiver weer te geven. Authenticiteit De betere begeleider is geen geremd persoon, maar iemand die zich dynamisch opstelt en levendig uitdrukt. Hij doet dit door een eenvoudige aanwezigheid zonder veel vertoon. Echtheid houdt ook in dat de begeleider pijnlijke en confronterende boodschappen dient te brengen en eerlijk verwoordt wat de asielzoeker te wachten staat. Hij moffelt geen dingen weg die moeilijk liggen of stelt de situatie niet mooier voor dan ze is. Begeleiders bevinden zich ook voortdurend in een spanningsveld tussen een grote nabijheid en betrokkenheid en de noodzakelijke professionele afstand. Het besef van de begeleider dat het niet erkend worden als vluchteling onmiddellijke en verregaande gevolgen heeft voor het leven en het welzijn van de asielzoeker en zijn familie kan er in veel gevallen toe leiden dat de begeleider zichzelf heel betrokken voelt bij het lot van de asielzoeker. De asielzoeker is echter niet gediend met een begeleider die een overmaat aan sympathie en betrokkenheid toont. Ook een begeleider die een defensief-afstandelijke houding aanneemt, zal niet in staat zijn de noodzakelijke vertrouwensrelatie met de asielzoeker op te bouwen. De wil om een vertrouwensrelatie op te bouwen is gebaseerd op een professionele werkinstelling, waarbij persoonlijke en gevoelsmatige voorkeuren niet spelen in de begeleiding en het engagement zich vertaalt in prioriteiten en grenzen tijdens de begeleiding. Ongelijke relatie Hulpverlening houdt een ongelijke relatie in waarbij de asielzoeker in een afhankelijke positie zit en per definitie kwetsbaar is. De asielzoeker moet er op kunnen rekenen dat de begeleider een veilige relatie aanbiedt, met heldere afspraken over frequentie, duur en eventuele betaling van contacten. Eenduidige regels over wat wel en niet tot de professionele relatie behoort, moeten afgesproken en bewaakt worden. Kunnen terugvallen HANDBOEK VOOR BEGELEIDERS BIJ DE ASIELPROCEDURE - 15

17 op een zekere structuur en vaste grenzen zijn immers aspecten van een goede zorg. Dit neemt niet weg dat de begeleider een zekere flexibiliteit aan de dag moet kunnen leggen om te onderhandelen of tijdens crisismomenten kleine verschuivingen toe te staan. Het is normaal dat asielzoekers zich laten informeren. Zelfs voor de meest vaardige asielzoeker zal het doorlopen van de asielprocedure een serieuze uitdaging blijven. Zonder het dossier uit handen van de asielzoeker te nemen, moet de begeleider de asielzoeker bijstaan in het nemen van beslissingen. Hij moet de asielzoeker erop wijzen dat een beslissing zich opdringt, vervolgens de draagwijdte van de voorliggende keuzes toelichten en alle nodige informatie verstrekken zodat de asielzoeker met volledige kennis van zaken een beslissing kan nemen. De informatie van de begeleider moet een onderdeel worden van het oplossingsvermogen van de asielzoeker en geen vervaging ervan. Asielzoekers zijn niet hulpeloos, integendeel. De manier waarop zij overleven in hun nieuwe omgeving en de wijze waarop zij vervolging ontvluchten, getuigt van creativiteit en wilskracht. Het asielrecht is echter een gespecialiseerde materie, zodoende is hij afhankelijk van de informatie die hem gegeven wordt door anderen. De begeleider moet zich daarom zelf goed informeren, vertrekkende vanuit een volledig beeld van het vluchtverhaal, over de verschillende juridische pistes en over de heersende praktijk en rechtspraak. Vertrouwen Vertrouwen is heel belangrijk in de begeleiding. Asielzoekers hebben vaak veel meegemaakt en zijn heel kwetsbaar. Ons uitgangspunt is dat de interactie en het al dan niet opbouwen van een vertrouwensrelatie de begeleiding meer beïnvloedt dan eender welke andere factor. Iedere begeleiding zal omwille van de interactie tussen de begeleider en de asielzoeker anders verlopen. Van een begeleider mag men verwachten dat hij zoekt naar de individuele aanpak die toelaat om het vertrouwen te winnen. Wat daartoe kan bijdragen, naast de hoger aangestipte kenmerken van een goede begeleiding, is: voldoende tijd nemen voor gesprekken met de asielzoeker en interesse en respect tonen. Routinematig optreden is uit den boze. In deze context mag men ook de invloed van landgenoten, andere asielzoekers, enz. niet onderschatten. Ze hebben vaak een onrealistisch beeld van het Belgische systeem opgehangen. De asielzoeker zal aanvankelijk meer vertrouwen hebben in die personen dan in de begeleider. Indien de begeleider vermoedt dat de asielzoeker afgaat op bronnen die hem verkeerd informeren, kan dit best ter sprake worden gebracht. Essentieel in het vertrouwensproces is dat de asielzoekers er zeker van moet zijn dat de begeleider respecteert wat hem verteld wordt en dat niets daarvan zonder toestemming zal onthuld worden. Indien gewerkt wordt in teamverband valt het aan te raden de asielzoeker op de hoogte te brengen van het feit dat informatie binnen het team gedeeld wordt. De regels rond gedeeld beroepsgeheim worden verder in dit handboek besproken HANDBOEK VOOR BEGELEIDERS BIJ DE ASIELPROCEDURE

18 4 - Specifieke bepalingen voor de verschillende groepen begeleiders We geven in dit hoofdstuk nog een aantal regels mee voor de verschillende groepen begeleiders volgens het beroep dat ze uitoefenen. Het maatschappelijk werk in het algemeen kent een aantal basisregels die zowel in internationale als in nationale teksten zijn opgenomen zonder dat ze in een deontologische code zijn geüniformiseerd. Deze basisregels kunnen volgens ons worden doorgetrokken naar de hele professionele hulpverlening. Een van de basisregels, het beroepsgeheim, zal uitvoerig besproken worden. Advocaten van hun kant zijn gebonden aan een aantal duidelijk omschreven deontologische regels en staan onder het toezicht van een stafhouder, die waakt over de naleving van deze regels. Hieronder volgt een beknopt overzicht van de belangrijkste deontologische regels voor hulpverleners en advocaten. A Hulpverleners A.1 Basisbeginselen Enkele basisbeginselen verbonden aan de beroepscategorie van de maatschappelijk werkers kunnen als volgt worden omschreven: het respect voor de verscheidenheid het respect voor het beroepsgeheim het respect voor de autonomie van de persoon het werken vanuit een vertrouwensrelatie een informatieopdracht ten aanzien van de hulpvrager een objectieve en serene houding aannemen een bereidheid tot permanente vorming de bereidheid om in te gaan op de reële noden van de hulpvrager en er emancipatorische oplossingen en acties aan kunnen koppelen Deze basisbeginselen spelen een belangrijke rol in de ruime maatschappelijke begeleiding, maar kunnen evenzeer toegepast worden op de begeleiding van de asielprocedure. HANDBOEK VOOR BEGELEIDERS BIJ DE ASIELPROCEDURE - 17

19 A.2 Beroepsgeheim Aan het beroepsgeheim besteden we hier extra aandacht omdat het beginsel uitdrukkelijk in het Strafwetboek is opgenomen. Artikel 458 van het Strafwetboek bepaalt dat iemand die uit hoofde van zijn beroep of staat geheimen krijgt toevertrouwd en die bekend maakt, buiten het geval hij geroepen wordt om te getuigen voor het gerecht, gestraft kan worden. Het beroepsgeheim wordt geschonden als opzettelijk geheimen worden prijsgegeven ook al had men niet de bedoeling iemand schade of nadeel te berokkenen. Het artikel is algemeen opgesteld. Het kan in zijn geheel van toepassing zijn op begeleiders van asielzoekers. Begeleiders krijgen ofwel uit hoofde van hun beroep ofwel vanuit hun hoedanigheid (bijvoorbeeld een vrijwilliger die in vertrouwen genomen wordt) te maken met vertrouwelijke informatie en kunnen die niet ongestraft bekend maken. Het beroepsgeheim is geen recht waarop een begeleider zich kan beroepen, het is een verplichting. Het beroepsgeheim blijft ook gelden wanneer de vertrouwensrelatie of de arbeidsovereenkomst is beëindigd. Indien een begeleider in een gerechtelijke procedure (voor een magistraat, een rechter) wordt opgeroepen, geldt het beroepsgeheim minder absoluut. Hier wordt de keuze gelaten aan de begeleider zelf. In alle andere gevallen is men verplicht het beroepsgeheim te respecteren en kan men niet ingaan op vragen van de asielinstanties, politie, gemeente, enz. die betrekking hebben op de asielzoeker die men in begeleiding heeft of had. Volgens ons kan de asielzoeker afstand doen van zijn recht op geheimhouding en de mogelijkheid de hulpverlener te ontslaan van zijn geheimhoudingsplicht valt te verdedigen in die zin dat hij het best geplaatst is om te beslissen welke gegevens die tot zijn privésfeer behoren mogen meegedeeld worden aan derden. In de praktijk ervaart men vaak dat verschillende diensten, organisaties en individuen betrokken zijn bij de begeleiding van de asielzoeker. Ook in dit handboek wordt gepleit voor een nauwe samenwerking in het kader van een verbeterde juridische ondersteuning van de asielzoeker. Vraag is dan of men kan spreken van de mogelijkheid van een gedeeld of afgeleid beroepsgeheim. Hoewel het gedeeld beroepsgeheim niet algemeen aanvaard wordt, is het begrip doorgedrongen in de hulpverleningspraktijk. Men gaat ervan uit dat personen die gehouden zijn aan het beroepsgeheim informatie die hen in vertrouwen is verteld kunnen delen en men drager wordt van hetzelfde geheim ten aanzien van derden. Voorzichtigheid lijkt echter geboden en een te ruimte interpretatie af te raden. Schending van vertrouwen kan de relatie met de asielzoeker in het gedrang brengen en informatie die men via derden verneemt, is vaak vervormd en niet meer een waarheidsgetrouwe weergave van feiten. Het is aan te raden volgende aspecten in beschouwing te nemen indien men zich beroept op een gedeeld beroepsgeheim: informatie die men in vertrouwen heeft bekomen of vernomen kan enkel gedeeld worden tussen personen die door hetzelfde beroepsgeheim gehouden zijn (1), binnen dezelfde hulpverleningscontext handelen en met hetzelfde hulpverleningsdoel (2), het gaat om relevante en noodzakelijke gegevens (3), in het belang van de cliënt wordt gehandeld (4) en tot slot de cliënt hierover geïnformeerd wordt en zijn toestemming geeft (5) HANDBOEK VOOR BEGELEIDERS BIJ DE ASIELPROCEDURE

20 Artikel 29 en 30 van het Wetboek van Strafvordering verplicht ambtenaren en personen om misdrijven bekend te maken. Vaak wordt ervan uitgegaan dat deze verplichting in strijd is met het beroepsgeheim en er zelfs op primeert. Dit is niet het geval. De rechtsleer en de rechtspraak gaan er veeleer vanuit dat de meldingsplicht voorbijgestreefd is door de bepalingen inzake beroepsgeheim. Ook op begeleiders met een ambtenarenstatuut rust een even absolute verplichting inzake het bewaren van het beroepsgeheim. De meldingsplicht kan in principe niet aangewend worden om de geheimhoudingsverplichting onder druk te zetten. In de praktijk kan dit echter het geval zijn zolang de artikelen met betrekking tot de meldingsplicht niet zijn geschrapt uit het Wetboek van Strafvordering. Indien zich hieromtrent problemen stellen, zal men zich moeten beroepen op de geldende rechtspraak en rechtsleer. Het artikel 422bis van het Strafwetboek, waarin de verplichting is opgenomen om bijstand te verlenen aan personen in nood, houdt evenmin een algemene verplichting in om het beroepsgeheim op te heffen, maar wel een verplichting om hulp te bieden rekening houdend met alle omstandigheden. Alleen wanneer het opheffen van het beroepsgeheim de enige mogelijkheid is om hulp te bieden, is dit aanvaardbaar. Briefwisseling tussen advocaat en cliënt is per definitie vertrouwelijk en mag niet worden overgemaakt aan de asielinstanties. B Advocaten Elke advocaat is onderworpen aan duidelijk omschreven en strenge deontologische regels. Hij staat onder het toezicht van de stafhouder en is door de wet gelast om de waardigheid, rechtschapenheid en kiesheid van het beroep na te leven. De deontologie van de advocatuur is voornamelijk geregeld in de reglementen van de vroegere Nationale Orde en de reglementen van de Orde van Vlaamse balies. Daarnaast heeft iedere balie een eigen reglement. De reglementen voor de balies zijn te raadplegen op de website www. advocaat.be (Vlaamse balies) of (Franstalige en Duitstalige balies). B.1 Onafhankelijkheid Het Charter van de Advocaat, ondertekend door alle stafhouders van de Ordes van advocaten, stelt dat de advocaat een vrij beroep uitoefent. De onafhankelijkheid en integriteit van de advocaat waarborgen een doeltreffende tussenkomst. De onafhankelijkheid is vooral een houding, een instelling van de advocaat tegenover zijn cliënt, tegenover de rechtbank, de overheid en elke derde. Deze moet men beoordelen in het licht van de taak van de advocaat en de aard van zijn beroepswerkzaamheid. De advocaat moet zijn cliënten in onafhankelijkheid kunnen bijstaan en mag niet worden beïnvloed door belangen van andere cliënten of gewezen cliënten, laat staan door een persoonlijk belang in een geding of transactie. HANDBOEK VOOR BEGELEIDERS BIJ DE ASIELPROCEDURE - 19

INHOUDSTAFEL. Voorwoord 3. Lijst met gebruikte afkortingen 5. Inhoudstafel 7. Hoofdstuk I Inleiding 13. Hoofdstuk II Rol van de begeleider 15

INHOUDSTAFEL. Voorwoord 3. Lijst met gebruikte afkortingen 5. Inhoudstafel 7. Hoofdstuk I Inleiding 13. Hoofdstuk II Rol van de begeleider 15 INHOUDSTAFEL Voorwoord 3 Lijst met gebruikte afkortingen 5 Inhoudstafel 7 Hoofdstuk I Inleiding 13 Hoofdstuk II Rol van de begeleider 15 1 Inleiding 15 2 Doel van de begeleiding 16 3 Kenmerken van een

Nadere informatie

3.1.3.2. De Dublin-criteria teneinde de verantwoordelijke staat te bepalen.

3.1.3.2. De Dublin-criteria teneinde de verantwoordelijke staat te bepalen. INHOUDSTAFEL VOORWOORD DEEL I : ASIEL EN SUBSIDIAIRE BESCHERMING. 1. HET BEGRIP «VLUCHTELING». 1.1. Zich buiten het land van herkomst bevinden. 1.2. Een gegronde vrees voor vervolging hebben. 1.2.1. Het

Nadere informatie

afhankelijk van hun wettelijke vertegenwoordigers en waardoor ze vaak niet zelf kunnen beslissen over de

afhankelijk van hun wettelijke vertegenwoordigers en waardoor ze vaak niet zelf kunnen beslissen over de POSTION PAPER OVER DE POSITIE VAN BEGELEIDE MINDERJARIGEN 1 IN ASIEL- EN ANDERE VERBLIJFSPROCEDURES Migratie is een realiteit waarvoor we onze ogen niet mogen sluiten. Zowel meerder- als minderjarigen

Nadere informatie

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN ASIELAANVRAGEN Maandelijkse statistieken voor het jaar 2015 Dienst Vreemdelingenzaken : maandelijkse statistieken asiel 2015 1. Inkomende aanvragen Tabel 1. inschrijvingen van asielzoekers per type aanvraag

Nadere informatie

Omzendbrief betreffende de nieuwe asielprocedure en zijn gevolgen voor de maatschappelijke dienstverlening.

Omzendbrief betreffende de nieuwe asielprocedure en zijn gevolgen voor de maatschappelijke dienstverlening. Url : www.mi-is.be Aan de Dames en Heren voorzitters van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn Onze referentie : 6212 Datum : 22 augustus 2007 Mevrouw de Voorzitter, Mijnheer de Voorzitter, Omzendbrief

Nadere informatie

NOTA PRE-REGISTRATIE EN OPVANG BIJ MEERVOUDIGE ASIELAANVRAGEN

NOTA PRE-REGISTRATIE EN OPVANG BIJ MEERVOUDIGE ASIELAANVRAGEN NOTA PRE-REGISTRATIE EN OPVANG BIJ MEERVOUDIGE ASIELAANVRAGEN INHOUD Opvang bij Meervoudige asielaanvragen... 1 context en wetgeving... 1 1. Pre-registratie... 1 2. Code 207 no show... 2 3. Preregistratie

Nadere informatie

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN ASIELAANVRAGEN Maandelijkse statistieken voor het jaar 2015 Dienst Vreemdelingenzaken : maandelijkse statistieken asiel 2015 1. Inkomende aanvragen Tabel 1. inschrijvingen van asielzoekers per type aanvraag

Nadere informatie

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN ASIELAANVRAGEN Maandelijkse statistieken voor het jaar 2015 Dienst Vreemdelingenzaken : maandelijkse statistieken asiel 2015 1. Inkomende aanvragen Tabel 1. inschrijvingen van asielzoekers per type aanvraag

Nadere informatie

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN ASIELAANVRAGEN Maandelijkse statistieken voor het jaar 2015 Dienst Vreemdelingenzaken : maandelijkse statistieken asiel 2015 1. Inkomende aanvragen 1.1. Aantal inschrijvingen van asielzoekers voor 2015

Nadere informatie

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELZOEKERS

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELZOEKERS ASIELZOEKERS Maandelijkse statistieken voor het 2016 Dienst Vreemdelingenzaken : maandelijkse statistieken asiel 2016 1. Inkomende aanvragen Tabel 1. Aantal asielzoekers 1 per type aanvraag en per maand

Nadere informatie

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN ASIELAANVRAGEN Maandelijkse statistieken voor het jaar 2014 Dienst Vreemdelingenzaken : maandelijkse statistieken asiel 2014 1. Inkomende aanvragen 1.1. inschrijvingen van asielzoekers voor 2014 Maand

Nadere informatie

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELZOEKERS

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELZOEKERS ASIELZOEKERS Maandelijkse statistieken voor het 2016 Dienst Vreemdelingenzaken : maandelijkse statistieken asiel 2016 1. Inkomende aanvragen Tabel 1. Aantal asielzoekers 1 per type aanvraag en per maand

Nadere informatie

RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. XIVe KAMER A R R E S T. nr. 216.840 van 13 december 2011 in de zaak A. 198.115/XIV-32.

RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. XIVe KAMER A R R E S T. nr. 216.840 van 13 december 2011 in de zaak A. 198.115/XIV-32. RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK XIVe KAMER A R R E S T nr. 216.840 van 13 december 2011 in de zaak A. 198.115/XIV-32.556 In zake : XXX bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Steven Hooyberghs

Nadere informatie

HET DUBLIN-ONDERZOEK: LEIDRAAD VOOR DE ADVOCAAT 12 OKTOBER 2015 1 INGENIEURS GEZOCHT VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN

HET DUBLIN-ONDERZOEK: LEIDRAAD VOOR DE ADVOCAAT 12 OKTOBER 2015 1 INGENIEURS GEZOCHT VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN HET DUBLIN-ONDERZOEK: LEIDRAAD VOOR DE ADVOCAAT 12 OKTOBER 2015 1 INGENIEURS GEZOCHT VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN HET DUBLIN-ONDERZOEK: LEIDRAAD VOOR DE ADVOCAAT Uw cliënt heeft asiel aangevraagd in ons

Nadere informatie

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN ASIELAANVRAGEN Maandelijkse statistieken voor het jaar 2015 Dienst Vreemdelingenzaken : maandelijkse statistieken asiel 2015 1. Inkomende aanvragen Tabel 1. inschrijvingen van asielzoekers per type aanvraag

Nadere informatie

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN ASIELAANVRAGEN Maandelijkse statistieken voor het jaar 2015 Dienst Vreemdelingenzaken : maandelijkse statistieken asiel 2015 1. Inkomende aanvragen Tabel 1. inschrijvingen van asielzoekers per type aanvraag

Nadere informatie

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN ASIELAANVRAGEN Maandelijkse statistieken voor het jaar 2015 Dienst Vreemdelingenzaken : maandelijkse statistieken asiel 2015 925 815 921 884 1.354 1.886 2.630 Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken

Nadere informatie

NATIONALE KAMER VAN NOTARISSEN

NATIONALE KAMER VAN NOTARISSEN NATIONALE KAMER VAN NOTARISSEN Deontologische Code inzake notariële bemiddeling Aangenomen door de algemene vergadering op 7 oktober 2003 Gewijzigd door de algemene vergadering op 24 oktober 2006) Art.

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 12 mei 2005; A. CONTEXT VAN DE AANVRAAG EN ONDERWERP ERVAN

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 12 mei 2005; A. CONTEXT VAN DE AANVRAAG EN ONDERWERP ERVAN SCSZ/05/69 1 BERAADSLAGING NR. 05/026 VAN 7 JUNI 2005 M.B.T. DE RAADPLEGING VAN HET WACHTREGISTER DOOR DE DIENST VOOR ADMINISTRATIEVE CONTROLE VAN HET RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING

Nadere informatie

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELZOEKERS

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELZOEKERS ASIELZOEKERS Maandelijkse statistieken voor het 2016 Dienst Vreemdelingenzaken : maandelijkse statistieken asiel 2016 1. Inkomende aanvragen Tabel 1. Aantal asielzoekers 1 per type aanvraag en per maand

Nadere informatie

Stedelijke tolk- en vertaaldienst Antwerpen (STA)

Stedelijke tolk- en vertaaldienst Antwerpen (STA) Stedelijke tolk- en vertaaldienst Antwerpen (STA) ALGEMENE VOORWAARDEN Dienstverlening van STA STA fungeert hoofdzakelijk als makelaar bij de communicatie met anderstalige cliënten. - Tolken (mondeling)

Nadere informatie

Deontologische Code inzake notariële bemiddeling

Deontologische Code inzake notariële bemiddeling NATIONALE KAMER VAN NOTARISSEN Deontologische Code inzake notariële bemiddeling (Aangenomen door de A.V. op 7 oktober 2003; gewijzigd door de A.V. op 24 oktober 2006 en gewijzigd door de A.V. van 22 oktober

Nadere informatie

VERZOEKSCHRIFT TOT VRIJLATING (Artikels 71 e.v. van de Wet van 15 december 1980)

VERZOEKSCHRIFT TOT VRIJLATING (Artikels 71 e.v. van de Wet van 15 december 1980) VERZOEKSCHRIFT TOT VRIJLATING (Artikels 71 e.v. van de Wet van 15 december 1980) Aan Mevrouw/Mijnheer de Voorzitter van de Raadkamer van de Correctionele Rechtbank te Brussel Justitiepaleis Poelaertplein

Nadere informatie

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding.

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding. nr. 96 544 van 4 februari 2013 in de zaak RvV X / II In zake: X Gekozen woonplaats: X tegen: de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie

Nadere informatie

Vluchtelingen: traject, statuut, sociale rechten..? in samenwerking met:

Vluchtelingen: traject, statuut, sociale rechten..? in samenwerking met: Vluchtelingen: traject, statuut, sociale rechten..? in samenwerking met: 1. Overzicht wettelijke verblijfsmotieven Burgers van de unie Gezinshereniging, gezinsvorming reguliere migratie Arbeid Studies

Nadere informatie

Basisopleiding Asielprocedure en opvangwet. Dienst Studie en Beleid 21 oktober

Basisopleiding Asielprocedure en opvangwet. Dienst Studie en Beleid 21 oktober Basisopleiding Asielprocedure en opvangwet Dienst Studie en Beleid 21 oktober ellen.vanvooren@fedasil.be Opbouw van de sessie I. Algemeen II. De asielprocedure III. De opvang IV. Profiel asielzoekers in

Nadere informatie

Asielaanvragen en beschermingsgraad januari 2016

Asielaanvragen en beschermingsgraad januari 2016 Asielaanvragen en beschermingsgraad januari 2016 Nota in het kader van de coördinatieopdracht monitoring asielinstroom van het Agentschap Integratie en Inburgering Publicatiedatum: 26 februari 2016 Inhoud

Nadere informatie

Basisvorming. Wat is een vluchteling?

Basisvorming. Wat is een vluchteling? Basisvorming Wat is een vluchteling? Voorstellingsronde Stel je kort voor en vertel aan de groep hoe je zelf in contact bent gekomen met vluchtelingen VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN BASISVORMING - WAT IS

Nadere informatie

Bevoegdheid bij het verlaten van de opvangstructuur

Bevoegdheid bij het verlaten van de opvangstructuur Bevoegdheid bij het verlaten van de opvangstructuur 1) De bijzondere bevoegdheidsregel voor het toekennen van een huurwaarborg bij het verlaten van een opvangstructuur Voor we de verschillende situaties

Nadere informatie

I. Opvolging van de beslissing tot verwijdering genomen door de Minister of zijn gemachtigde.

I. Opvolging van de beslissing tot verwijdering genomen door de Minister of zijn gemachtigde. Omzendbrief van 10 juni 2011 betreffende de bevoegdheden van de Burgemeester in het kader van de verwijdering van een onderdaan van een derde land ( B.S. 16 juni 2011). Aan de Dames en Heren Burgemeesters,

Nadere informatie

Hervorming geestelijke gezondheidszorg 107 voor volwassenen Toekomstige hervorming voor kinderen Sector Arbeids- & Organisatiepsychologie

Hervorming geestelijke gezondheidszorg 107 voor volwassenen Toekomstige hervorming voor kinderen Sector Arbeids- & Organisatiepsychologie Deontologische vragen m.b.t. samenwerken in teams en netwerken Prof. Adélaïde BLAVIER, PhD Centre d Expertise en Psychotraumatismes et Psycho-Légale Département de Psychologie, Université de Liège (ULg)

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET. tot wijziging van het decreet van 4 juni 2003 betreffende het inwerkingsbeleid

ONTWERP VAN DECREET. tot wijziging van het decreet van 4 juni 2003 betreffende het inwerkingsbeleid Stuk 1762 (2007-2008) Nr. 1 Zitting 2007-2008 24 juni 2008 ONTWERP VAN DECREET tot wijziging van het decreet van 4 juni 2003 betreffende het inwerkingsbeleid 4441 ECO Stuk 1762 (2007-2008) Nr. 1 2 INHOUD

Nadere informatie

4. Toestemming in iedere tussenkomst van de beroepsbeoefenaar

4. Toestemming in iedere tussenkomst van de beroepsbeoefenaar Welke zijn de rechten van de patiënt? De wet betreffende de rechten van de patiënt voorziet in: 1. Kwaliteitsvolle dienstverstrekking 2. De vrije keuze van een beroepsbeoefenaar 3. Informatie over de persoonlijke

Nadere informatie

Verblijfsstatuten & Gezondheidszorg voor niet-eu-burgers

Verblijfsstatuten & Gezondheidszorg voor niet-eu-burgers Verblijfsstatuten & Gezondheidszorg voor niet-eu-burgers Een overzicht over de diverse procedures om medische zorgen te bekomen rekening houdende met de verblijfsstatus INSTRUCTIES BIJ HET LEZEN VAN DIT

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 10 SEPTEMBER 2007 S.07.0003.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. S.07.0003.F A. T., Mr. Michel Mahieu, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN LUIK.

Nadere informatie

Inhoud 1. Hoofdstuk 1: Kort verblijf, lang verblijf en vestiging Kort verblijf Lang verblijf Vestiging 11

Inhoud 1. Hoofdstuk 1: Kort verblijf, lang verblijf en vestiging Kort verblijf Lang verblijf Vestiging 11 INHOUD DEEL 1: ALGEMEEN Inhoud 1 Inleiding 5 1.1. Wat u mag verwachten 5 1.2. Wat u in de toekomst nog mag verwachten 6 1.3. Hoe kwam deze publicatie tot stand? 6 Lijst van gebruikte afkortingen 9 DEEL

Nadere informatie

I.T. 206 ASIELPROCEDURE

I.T. 206 ASIELPROCEDURE I.T. 206 ASIELPROCEDURE De asielprocedure wordt in het Rijksregister opgenomen onder het informatietype 206 (IT206). Binnen dit informatietype worden verschillende gegevens opgenomen. Er moet bovendien

Nadere informatie

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker Competentieprofiel maatschappelijk werker OCMW 1. Functie Functienaam Afdeling Dienst Functionele loopbaan Maatschappelijk werker Sociale zaken Sociale dienst B1-B3 2. Context Het OCMW garandeert aan elke

Nadere informatie

Dienst Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk Datum Bijlage(n) Dienst Juridisch en Beleidsondersteunend Advies

Dienst Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk Datum Bijlage(n) Dienst Juridisch en Beleidsondersteunend Advies aan Mevrouwen de Voorzitsters en de Heren Voorzitters van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn Dienst Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk Datum Bijlage(n) Dienst Juridisch en Beleidsondersteunend

Nadere informatie

4. Wat zijn de rechten en plichten van een asielzoeker in België?

4. Wat zijn de rechten en plichten van een asielzoeker in België? 4. Wat zijn de rechten en plichten van een asielzoeker in België? Sinds 12 januari 2007 is in België de 'opvangwet' van kracht. Dit is een bundel van bepalingen die de asielopvang regelen. De opvangwet

Nadere informatie

Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten

Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten Afdeling openbaarheid van bestuur 21 maart 2011 ADVIES 2011-102 over de weigering om toegang te verlenen tot het volledige fiscaal

Nadere informatie

INHOUD. Inleiding 9 INHOUD

INHOUD. Inleiding 9 INHOUD Inleiding 9 1 Kort verblijf, lang verblijf en vestiging 11 1. Kort verblijf 13 1.1. Meldingsplicht tijdens een kort verblijf 13 1.2. De aankomstverklaring bijlage 3 14 1.3. De melding van aanwezigheid

Nadere informatie

De Salduzwet: welke rechten hebt u bij een verhoor?

De Salduzwet: welke rechten hebt u bij een verhoor? De Salduzwet: welke rechten hebt u bij een verhoor? Is er in uw bedrijf al eens een ernstig arbeidsongeval gebeurd? Dan bent u als werkgever, als lid van de hiërarchische lijn, als preventieadviseur, als

Nadere informatie

Deontologische code - Commissie Projectsourcing

Deontologische code - Commissie Projectsourcing Deontologische code - Commissie Projectsourcing 1. Algemene bepalingen 1.1. Doel van deze gedragscode is het bepalen van de regels waartoe de leden zich verbinden ze na te leven. Ze moet bijdragen tot

Nadere informatie

RECHT OP BIJSTAND VAN EEN VERTROUWENSPERSOON. Artikel 24

RECHT OP BIJSTAND VAN EEN VERTROUWENSPERSOON. Artikel 24 RECHT OP BIJSTAND VAN EEN VERTROUWENSPERSOON Artikel 24 1. De minderjarige heeft het recht om zich in alle contacten met de jeugdhulpaanbieders, de toegangspoort en het ondersteuningscentrum Jeugdzorg

Nadere informatie

Standpunt van de Orde van Vlaamse Balies betreffende het deskundigenonderzoek

Standpunt van de Orde van Vlaamse Balies betreffende het deskundigenonderzoek Standpunt van de Orde van Vlaamse Balies betreffende het deskundigenonderzoek Het deskundigenonderzoek neemt in de burgerlijke procedure een belangrijke plaats in. Hoewel de rechters niet verplicht zijn

Nadere informatie

Inhoudstafel. 1. De aangetekende brief. 2. Hoe geraakt u aan uw geld zonder advocaat? 3. Andere gevallen waarin de tussenkomst van een

Inhoudstafel. 1. De aangetekende brief. 2. Hoe geraakt u aan uw geld zonder advocaat? 3. Andere gevallen waarin de tussenkomst van een Inhoudstafel Deel I: U werkt zonder advocaat 1. De aangetekende brief 1.1. Wat is het belang van een aangetekende brief?....................... 3 1.1.1. Bewijs.................................................

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE BELGISCHE NATIONALE ORDE VAN ADVOCATEN

REGLEMENT VAN DE BELGISCHE NATIONALE ORDE VAN ADVOCATEN REGLEMENT VAN DE BELGISCHE NATIONALE ORDE VAN ADVOCATEN BEMIDDELING IN FAMILIEZAKEN I. DE COMMISSIE VOOR BEMIDDELING IN FAMILIEZAKEN Artikel 1 Er wordt een commissie voor bemiddeling in familiezaken opgericht,

Nadere informatie

BESLISSING VAN 18 OKTOBER 2007 BETREFFENDE DE GEDRAGSCODE VAN DE ERKENDE BEMIDDELAAR

BESLISSING VAN 18 OKTOBER 2007 BETREFFENDE DE GEDRAGSCODE VAN DE ERKENDE BEMIDDELAAR BESLISSING VAN 18 OKTOBER 2007 BETREFFENDE DE GEDRAGSCODE VAN DE ERKENDE BEMIDDELAAR SECTIE 1: AANSTELLING VAN DE BEMIDDELAAR ARTIKEL 1 Bij vrijwillige bemiddeling wijzen de partijen in onderlinge overeenstemming

Nadere informatie

Dringende Medische Hulpverlening

Dringende Medische Hulpverlening Versie nr: 1 Laatste wijziging: 30-06-2007 1. Waartoe dient deze fiche? 2. Wat is dringende medische hulp? 3. Wie heeft recht op dringende medische hulp? 4. Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om aanspraak

Nadere informatie

Mensen in Nood - Geel

Mensen in Nood - Geel Mensen in Nood - Geel M.I.N. Geel staat voor Mensen in Nood die in Geel wonen. Het is een V.Z.W, die opgericht werd in 1991. Momenteel zijn er twaalf vrijwilligers. Het doel van de vereniging is om mensen

Nadere informatie

RECHT OP ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING (= ZIV) VOOR GENEESKUNDIGE VERZORGING

RECHT OP ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING (= ZIV) VOOR GENEESKUNDIGE VERZORGING Verblijfsstatuten & Gezondheidszorg voor asielzoekers, subsidiair beschermden en erkende vluchtelingen Een overzicht over de diverse procedures om medische zorgen te bekomen rekening houdende met de verblijfsstatus

Nadere informatie

= = = = = = =jáåçéêüéçéå. =téäòáàå. Het TOPOI- model

= = = = = = =jáåçéêüéçéå. =téäòáàå. Het TOPOI- model éêçîáååáéi á ã Ä ì ê Ö O Ç É a áê É Åí áé téäòáàå jáåçéêüéçéå Het TOPOI- model In de omgang met mensen, tijdens een gesprek stoten we gemakkelijk verschillen en misverstanden. Wie zich voorbereidt op storingen,

Nadere informatie

Bij zijn verzoek tot inschrijving op de lijst van de stagiairs maakt de kandidaat-stagiair aan het secretariaat van de Orde volgende documenten over:

Bij zijn verzoek tot inschrijving op de lijst van de stagiairs maakt de kandidaat-stagiair aan het secretariaat van de Orde volgende documenten over: REGLEMENT BETREFFENDE DE STAGE HOOFDSTUK 1: ALGEMENE ORGANISATIE VAN DE STAGE Artikel 1 Bij zijn verzoek tot inschrijving op de lijst van de stagiairs maakt de kandidaat-stagiair aan het secretariaat van

Nadere informatie

Rechtsbijstand bij bemiddeling

Rechtsbijstand bij bemiddeling Rechtsbijstand bij bemiddeling De wet van 21 februari 2005 in verband met de bemiddeling heeft de mogelijkheid geopend rechtsbijstand toe te kennen in elke procedure van vrijwillige of gerechtelijke bemiddeling

Nadere informatie

Gedragscode voor raadsleden van de stad Antwerpen

Gedragscode voor raadsleden van de stad Antwerpen Gedragscode voor raadsleden van de stad Antwerpen Raadsleden 1 mogen het vertrouwen dat zij van hun kiezers hebben gekregen, niet schaden. Ze zijn voortdurend in een dubbele positie: aan de ene kant dienen

Nadere informatie

Dienst uw brief van uw kenmerk Ons kenmerk datum Bijlage(n)

Dienst uw brief van uw kenmerk Ons kenmerk datum Bijlage(n) tél.: 02 509 81 48 fax: 02 509 85 58 personne de contact: Brigitte De Ruyck e-mail: brigitte.deruyck@ mi-is.be Aan Mevrouwen de Voorzitsters en de Heren Voorzitters van de openbare centra voor maatschappelijk

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Cel voor Financiële Informatieverwerking Onderwerp Toelichtingsnota bestemd voor advocaten Datum 24 maart 2004 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document

Nadere informatie

Datum: 24/05/1994 B.S.: 21/07/1994

Datum: 24/05/1994 B.S.: 21/07/1994 Datum: 24/05/1994 B.S.: 21/07/1994 24 MEI 1994. - Wet tot oprichting van een wachtregister voor vreemdelingen die zich vluchteling verklaren of die vragen om als vluchteling te worden erkend. ALBERT ll,

Nadere informatie

gelet op artikel 63, eerste alinea punt 3 van het EG-Verdrag,

gelet op artikel 63, eerste alinea punt 3 van het EG-Verdrag, P5_TA(2002)0591 Verblijfstitel met een korte geldigheidsduur * Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende de verblijfstitel met een korte

Nadere informatie

Procedurereglement met betrekking tot de Ombudsdienst van de advocaten van de Orde van Franstalige en Duitstalige balies

Procedurereglement met betrekking tot de Ombudsdienst van de advocaten van de Orde van Franstalige en Duitstalige balies Procedurereglement met betrekking tot de Ombudsdienst van de advocaten van de Orde van Franstalige en Duitstalige balies Artikel 1. Voorwerp van het procedurereglement Onderhavig reglement regelt de procedure

Nadere informatie

INHOUD INLEIDING. DE TAAK VAN DE ADVOCAAT... 1 HOOFDSTUK I. DE TOEGANGSVOORWAARDEN TOT DE STAGE EN HET BEROEP... 3

INHOUD INLEIDING. DE TAAK VAN DE ADVOCAAT... 1 HOOFDSTUK I. DE TOEGANGSVOORWAARDEN TOT DE STAGE EN HET BEROEP... 3 INHOUD INLEIDING. DE TAAK VAN DE ADVOCAAT...................................... 1 HOOFDSTUK I. DE TOEGANGSVOORWAARDEN TOT DE STAGE EN HET BEROEP.... 3 A. De toegangsvoorwaarden..........................................

Nadere informatie

ECHTSCHEIDINGEN KENNEN GEEN GRENZEN (regels van internationaal privaat recht)

ECHTSCHEIDINGEN KENNEN GEEN GRENZEN (regels van internationaal privaat recht) ECHTSCHEIDINGEN KENNEN GEEN GRENZEN (regels van internationaal privaat recht) Steeds meer worden we in de rechtspraktijk geconfronteerd met internationale echtscheidingen op basis van de volgende elementen:

Nadere informatie

TYPEFORMULIER Regularisatieaanvraag

TYPEFORMULIER Regularisatieaanvraag TYPEFORMULIER Regularisatieaanvraag Het gaat om een facultatief formulier dat enkel geldig is in het kader van de indiening van een nieuwe regularisatieaanvraag op basis van artikel 9 bis of van de actualisering

Nadere informatie

Indiening van een asielaanvraag... 2

Indiening van een asielaanvraag... 2 Indiening van een asielaanvraag... 2 Vaststelling van de Lidstaat die verantwoordelijk is voor het onderzoek van de asielaanvraag (Dublin-onderzoek)... 3 Mogelijkheid tot vasthouding tijdens het Dublin-onderzoek...

Nadere informatie

Zeg ik het of zeg ik het niet?

Zeg ik het of zeg ik het niet? Zeg ik het of zeg ik het niet? De praktijk van het beroepsgeheim Vijand of bondgenoot van de triade? Prof. Frank Hutsebaut Ter inleiding Kernvraag: hoe zorgvuldig communiceren in het kader van de triade

Nadere informatie

Gedrag- en integriteitscode. Het Stedelijk Lyceum

Gedrag- en integriteitscode. Het Stedelijk Lyceum Gedrag- en integriteitscode Het Stedelijk Lyceum vastgesteld op 27-01-2016 Voorwoord Een onderwijsinstelling is een maatschappelijke instelling en draagt daarmee een grote verantwoordelijkheid. Het betekent

Nadere informatie

Basisopleiding Asielprocedure en opvangwet. Dienst Studie en Beleid 16 juni 2017

Basisopleiding Asielprocedure en opvangwet. Dienst Studie en Beleid 16 juni 2017 Basisopleiding Asielprocedure en opvangwet Dienst Studie en Beleid 16 juni 2017 ellen.vanvooren@fedasil.be Opbouw van de sessie I. Algemeen II. De asielprocedure III.De opvang IV.Profiel asielzoekers in

Nadere informatie

Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten

Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten Afdeling openbaarheid van bestuur 16 mei 2011 ADVIES 2011-265 over de weigering om toegang te verlenen tot het volledige fiscaal dossier

Nadere informatie

Regeling ter bescherming van klokkenluiders bij de Universiteit Maastricht (klokkenluidersregeling)

Regeling ter bescherming van klokkenluiders bij de Universiteit Maastricht (klokkenluidersregeling) Regeling ter bescherming van klokkenluiders bij de Universiteit Maastricht (klokkenluidersregeling) Gelet op - De Code Goed Bestuur Universiteiten 2007, door de VSNU vastgesteld en inwerking getreden per

Nadere informatie

Aan de Dames en Heren Burgemeesters en aan de Ambtenaren van de burgerlijke stand van het Rijk,

Aan de Dames en Heren Burgemeesters en aan de Ambtenaren van de burgerlijke stand van het Rijk, Bijlage 2 OMZENDBRIEF van 17 september 2013 betreffende de gegevensuitwisseling tussen de ambtenaren van de burgerlijke stand en de Dienst Vreemdelingenzaken ter gelegenheid van een huwelijksaangifte of

Nadere informatie

Minderjarige vreemdelingen: statuten - rechten - plichten

Minderjarige vreemdelingen: statuten - rechten - plichten Minderjarige vreemdelingen: statuten - rechten - plichten Geertrui Daem Juridische Dienst Vreemdelingenrecht & IPR 29 november 2016 Plan 1. Terminologie definities 2. Welke verblijfsprocedures (en statuten)

Nadere informatie

Uitgeprocedeerde asielzoekers in beroep bij de Raad van State : aflevering van attesten door de Raad van State.

Uitgeprocedeerde asielzoekers in beroep bij de Raad van State : aflevering van attesten door de Raad van State. Bestuur van de Maatschappelijke Integratie Bestuursdirectie van het Maatschappelijk Welzijn DIENST FINANCIËN EN ONDERSTANDSKOSTEN tel.: 02/508.86.66 fax: 02/508.86.25 vragen naar: Kurt Gesquiere e-mail:

Nadere informatie

Buurt Informatie Netwerk LIEZEBOS

Buurt Informatie Netwerk LIEZEBOS Buurt Informatie Netwerk LIEZEBOS Uw rechten als slachtoffer van een misdrijf 7 rechten van het slachtoffer Recht op een correcte en tactvolle behandeling Recht op het krijgen van informatie Recht op het

Nadere informatie

GEDRAGSCODE. voor leden van de Nederlandse Vereniging van Rechtskundige Adviseurs (NVRA)

GEDRAGSCODE. voor leden van de Nederlandse Vereniging van Rechtskundige Adviseurs (NVRA) 2015 GEDRAGSCODE voor leden van de Nederlandse Vereniging van Rechtskundige Adviseurs (NVRA) INLEIDING In deze Gedragscode worden regels geformuleerd, die naar de heersende opvatting door de leden van

Nadere informatie

Wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur

Wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur Wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur Hoofdstuk I - Algemene bepalingen Art. 1. Deze wet is van toepassing: a) op de federale administratieve overheden; b) op de administratieve

Nadere informatie

Vanaf het moment dat informatie over een bepaalde persoon systematisch wordt bijgehouden, spreekt men van een dossier.

Vanaf het moment dat informatie over een bepaalde persoon systematisch wordt bijgehouden, spreekt men van een dossier. Dossier CKG s Vanaf het moment dat informatie over een bepaalde persoon systematisch wordt bijgehouden, spreekt men van een dossier. Bij de registratie van gegevens moet rekening worden gehouden met de

Nadere informatie

Rolnummer Arrest nr. 27/2013 van 28 februari 2013 A R R E S T

Rolnummer Arrest nr. 27/2013 van 28 februari 2013 A R R E S T Rolnummer 5401 Arrest nr. 27/2013 van 28 februari 2013 A R R E S T In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 6 van de wet van 19 januari 2012 tot wijziging van de wetgeving met betrekking tot de

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Bewijs. Strafzaken. Bewijsvoering. Onrechtmatig verkregen bewijs. Toelaatbaarheid. Beoordeling door de rechter Datum 23 maart 2004 Copyright and disclaimer Gelieve

Nadere informatie

Basisopleiding Asielprocedure en opvangwet. Dienst Studie en Beleid 13 oktober 2017

Basisopleiding Asielprocedure en opvangwet. Dienst Studie en Beleid 13 oktober 2017 Basisopleiding Asielprocedure en opvangwet Dienst Studie en Beleid 13 oktober 2017 ellen.vanvooren@fedasil.be Opbouw van de sessie I. Algemeen II. De asielprocedure III.De opvang IV.Profiel asielzoekers

Nadere informatie

Evaluatie van trauma in de beroepsprocedure bij de RvV

Evaluatie van trauma in de beroepsprocedure bij de RvV Evaluatie van trauma in de beroepsprocedure bij de RvV Sanne Crombecq, attaché juridische geschillen Structuur van de presentatie 1. Vaststelling van de feiten 2. Kwetsbaar profiel 1) Methode dossierbehandelaar

Nadere informatie

RECHT OP BIJSTAND. Artikel 24

RECHT OP BIJSTAND. Artikel 24 RECHT OP BIJSTAND Artikel 24 1. De minderjarige heeft het recht om zich in alle contacten met de jeugdhulpaanbieders, de toegangspoort en de trajectbegeleiding en in de uitoefening van zijn rechten, opgesomd

Nadere informatie

Intern kwaliteitscharter

Intern kwaliteitscharter Intern kwaliteitscharter Ons intern kwaliteitscharter is samen met het kwaliteitscharter van Federgon (zie volgende pagina) een instrument om de kwaliteit van onze dienstverlening te waarborgen. Al onze

Nadere informatie

Hoofdstuk V. Het Grondwettelijk Hof, de voorkoming en de regeling van conflicten. 1. Bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof

Hoofdstuk V. Het Grondwettelijk Hof, de voorkoming en de regeling van conflicten. 1. Bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof ALGEMENE INHOUD 1 Algemene inhoud Register Deel I. GRONDWET Titel III. De machten Hoofdstuk V. Het Grondwettelijk Hof, de voorkoming en de regeling van conflicten 141 143 Hoofdstuk VI. De rechterlijke

Nadere informatie

BIJLAGE 4. DEONTOLOGISCHE REGELEN EN HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE NEDERLANDSE ORDE VAN ADVOCATEN BIJ DE BALIE TE BRUSSEL

BIJLAGE 4. DEONTOLOGISCHE REGELEN EN HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE NEDERLANDSE ORDE VAN ADVOCATEN BIJ DE BALIE TE BRUSSEL BIJLAGE 4. DEONTOLOGISCHE REGELEN EN HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE NEDERLANDSE ORDE VAN ADVOCATEN BIJ DE BALIE TE BRUSSEL Toelichting: Zie artikel 459 Ger.W. Onderafdeling 5. Ereloongeschillen 1. Algemene

Nadere informatie

DE VERENIGINGSCULTUUR VAN NATUURPUNT DE WAARDEN EN DEONTOLOGIE VAN DE MEDEWERKERS VAN NATUURPUNT VOORAFGAANDE TOELICHTING EN PROCEDURE

DE VERENIGINGSCULTUUR VAN NATUURPUNT DE WAARDEN EN DEONTOLOGIE VAN DE MEDEWERKERS VAN NATUURPUNT VOORAFGAANDE TOELICHTING EN PROCEDURE DE VERENIGINGSCULTUUR VAN NATUURPUNT DE WAARDEN EN DEONTOLOGIE VAN DE MEDEWERKERS VAN NATUURPUNT VOORAFGAANDE TOELICHTING EN PROCEDURE Situering In mei 2007 werd een specifieke deontologische code voor

Nadere informatie

uitgave december 2011 beroepsgeheim

uitgave december 2011 beroepsgeheim uitgave december 2011... met thet beroepsgeheim ... met het beroepsgeheim Sommige problemen, ziektes, kan je niet in je eentje oplossen. Om deze problemen aan te pakken, heb je hulp nodig van mensen die

Nadere informatie

Ombudsman voor de Handel Procedurereglement 27/03/2017

Ombudsman voor de Handel Procedurereglement 27/03/2017 Ombudsman voor de Handel Procedurereglement 27/03/2017 Procedurereglement (Reglement) Het Reglement van de Ombudsman voor de Handel heeft als doel om een oplossing aan te reiken bij geschillen tussen een

Nadere informatie

BEMIDDELINGSPROTOCOL. [maatschappelijke benaming en zetel, vertegenwoordiger(s) en ondernemingsnummer voor een rechtspersoon]

BEMIDDELINGSPROTOCOL. [maatschappelijke benaming en zetel, vertegenwoordiger(s) en ondernemingsnummer voor een rechtspersoon] BEMIDDELINGSPROTOCOL TUSSEN : [naam, voornaam en woonplaats voor een natuurlijke persoon] Hierna, [maatschappelijke benaming en zetel, vertegenwoordiger(s) en ondernemingsnummer voor een rechtspersoon]

Nadere informatie

Informatiebrochure met rechten en plichten. Goede afspraken zorgen voor een harmonieuze sfeer.

Informatiebrochure met rechten en plichten. Goede afspraken zorgen voor een harmonieuze sfeer. Informatiebrochure met rechten en plichten Goede afspraken zorgen voor een harmonieuze sfeer. 2 Beste Binnen AZ Nikolaas streven wij dagdagelijks naar kwaliteitsvolle zorgverlening. De basis hiervan is

Nadere informatie

PROTOCOLAKKOORD. 1. Het Instituut voor bedrijfsjuristen, hier rechtsgeldig vertegenwoordigd door de Voorzitter, Pierre Schaubroeck,

PROTOCOLAKKOORD. 1. Het Instituut voor bedrijfsjuristen, hier rechtsgeldig vertegenwoordigd door de Voorzitter, Pierre Schaubroeck, PROTOCOLAKKOORD TUSSEN 1. Het Instituut voor bedrijfsjuristen, hier rechtsgeldig vertegenwoordigd door de Voorzitter, Pierre Schaubroeck, Hierna genoemd "het Instituut"; EN 2. De Nederlandse Orde van advocaten

Nadere informatie

TBN - Beroepscode Tarotprofessional

TBN - Beroepscode Tarotprofessional De Tarot Beroepsvereniging Nederland zet zich in voor de belangen van tarotprofessionals in Nederland. De bij de Tarot beroepsvereniging aangesloten leden werken door het hele land. Door opleiding en nascholing

Nadere informatie

Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012

Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012 Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012 En hoe de puzzelstukjes Of hoe de puzzelstukjes precies in elkaar precies passen in elkaar passen Onze Visie Wie we willen zijn in 2012 1 1 Als marktleider in het

Nadere informatie

Intercultureel leren. Workshop. Studievoormiddag 6 juni 2014

Intercultureel leren. Workshop. Studievoormiddag 6 juni 2014 Intercultureel leren Workshop Studievoormiddag 6 juni 2014 Aan de slag Hoeveel procent van mijn vrije tijd breng ik door met mensen van mijn eigen culturele achtergrond versus mensen met een andere culturele

Nadere informatie

Hoe kan de bijstand van een advocaat in de praktijk geregeld worden?

Hoe kan de bijstand van een advocaat in de praktijk geregeld worden? Hoe kan de bijstand van een advocaat in de praktijk geregeld worden? Preadvies Laurens van Puyenbroeck & Gert Vermeulen Brussel, 12 juni 2009 1 I. Inleiding Bijstand advocaat conferentie Brussel 12 juni

Nadere informatie

Betreft: Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de mededeling van informaties in het wachtregister. (A/2009/034)

Betreft: Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de mededeling van informaties in het wachtregister. (A/2009/034) 1/6 Advies nr 05/2010 van 3 februari 2010 Betreft: Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de mededeling van informaties in het wachtregister. (A/2009/034) De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke

Nadere informatie

Wet van 22 april 1999 betreffende de beroepstucht voor accountants en belastingconsulenten

Wet van 22 april 1999 betreffende de beroepstucht voor accountants en belastingconsulenten Wet van 22 april 1999 betreffende de beroepstucht voor accountants en belastingconsulenten Bron : Wet van 22 april 1999 betreffende de beroepstucht voor accountants en belastingconsulenten (Belgisch Staatsblad,

Nadere informatie

Allen hierboven genoemde betrokkenen mogen rekenen op een duidelijk, behulpzaam en toegankelijk apparaat.

Allen hierboven genoemde betrokkenen mogen rekenen op een duidelijk, behulpzaam en toegankelijk apparaat. Gedragscode Prins Claus Fonds 3 Prins Claus Fonds Jaarverslag 2002 Zo zijn onze manieren! Inleiding Een gedragscode voor het Prins Claus Fonds dient rekening te houden met de aard van de organisatie, het

Nadere informatie

OVEREENKOMST TUSSEN. SECURITAS AB (publ) UNION NETWORK INTERNATIONAL DE ZWEEDSE UNIE VOOR TRANSPORTWERKERS (SWEDISH TRANSPORT WORKERS UNION) OVER

OVEREENKOMST TUSSEN. SECURITAS AB (publ) UNION NETWORK INTERNATIONAL DE ZWEEDSE UNIE VOOR TRANSPORTWERKERS (SWEDISH TRANSPORT WORKERS UNION) OVER Gelieve er nota van te nemen dat dit een vertaling is van een origineel document in het Engels. OVEREENKOMST TUSSEN SECURITAS AB (publ) EN UNION NETWORK INTERNATIONAL EN DE ZWEEDSE UNIE VOOR TRANSPORTWERKERS

Nadere informatie

SOCIALE EN BURGERSCHAPSCOMPETENTIE

SOCIALE EN BURGERSCHAPSCOMPETENTIE Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel SOCIALE EN BURGERSCHAPSCOMPETENTIE Algemene vorming op het einde van de derde graad secundair onderwijs Voor de sociale

Nadere informatie