Inventaris van de digitale informatiesystemen van de stadsadministratie, het OCMW en het havenbedrijf van Antwerpen. Filip Boudrez

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inventaris van de digitale informatiesystemen van de stadsadministratie, het OCMW en het havenbedrijf van Antwerpen. Filip Boudrez"

Transcriptie

1 DAVID Inventaris van de digitale informatiesystemen van de stadsadministratie, het OCMW en het havenbedrijf van Antwerpen Filip Boudrez FACULTEIT RECHTSGELEERDHEID INTERDISCIPLINAIR CENTRUM VOOR RECHT EN INFORMATICA TIENSESTRAAT 41 B-3000 LEUVEN

2 Status van dit document Deze inventaris van de digitale informatiesystemen van de stadsadministratie, het O.C.M.W. en het havenbedrijf van Antwerpen is een document dat voortdurend wordt bijgewerkt en aangevuld. Dit werkdocument werd aangelegd in het kader van het DAVID-rapport betreffende de typologie van digitale archiefbestanden. Dit rapport had tot doel een typologie uit te werken op basis waarvan kon achterhaald worden hoe digitale bestanden het best werden gearchiveerd. Hiervoor werd informatie over alle in gebruik zijnde informatiesystemen verzameld 1. Vervolgens werd naar een typologie of manier van indeling gezocht die aan twee doelstellingen moest voldoen. Van de typologie werd verwacht dat ze overzichtelijk is en dat ze aangaf wat de archiveringsstrategie en - vereisten zijn. Uiteindelijk stelde ik vast dat een dergelijke typologie niet kan worden opgesteld. Aan de eerste vereiste kon relatief gemakkelijk worden voldaan, maar de tweede vereiste stelde veel problemen. In de plaats daarvan werkte ik een beslissingsmodel uit (zie rapport 4). Eén van de ondernomen pogingen om een typologie uit te werken mondde uit in een inventaris van de digitale informatiesystemen. Hierbij werden de informatiesystemen naar functie ingedeeld. Deze manier van indelen biedt een goed overzicht van alle informatie die in digitale vorm bij een archiefvormer aanwezig is, maar zegt niets over hoe en wat er moet worden gearchiveerd. Een dergelijke inventaris is een sleutelinstrument in het digitaal archiefbeleid van een archiefinstelling. In de inventaris houdt de archivaris bij over welke digitale informatie de archiefvormer beschikt. Zo houdt hij de vinger aan de pols en weet hij voor welke informatiesystemen archiveringsstrategieën moeten worden uitgewerkt. Voor de informatiesystemen zonder archiefwaarde volstaat een summiere beschrijving. Van de informatiesystemen met archiefwaarde worden gedetailleerde gegevens bijgehouden (zie bijlage 1). Deze gegevens zijn van belangrijke elementen in de keuze hoe en wat er wordt gearchiveerd en dienen als bron voor de metadata.. De informatiesystemen zijn ingedeeld op basis van hun functie. Binnen elke functie worden ze alfabetisch opgesomd. Elk informatiesysteem wordt als volgt beschreven: Naam van het informatiesysteem Betekenis van de benaming en beschrijving van de functie of functionaliteiten van de applicaties OPVOLGER VAN: Bestandsformaten waarin de digitale gegevens zijn opgeslagen of naam van de technologie die wordt toegepast. Opsomming van de documenten (redactionele vorm) die door middel van het informatiesysteem worden gegenereerd., of varieert Naam van de voorganger of opvolger van het informatiesysteem (optioneel) OPGEVOLGD DOOR: Bij een aantal informatiesystemen zijn sommige gegevensvelden nog niet ingevuld omdat de informatie nog ontbreekt. Het is de bedoeling dat de inventaris doorlopend wordt bijgehouden en aangevuld. In bijlage 2 is een index op de namen van de informatiesystemen opgenomen. Deze versie werd het laatst bijgewerkt op 5 juni Voor de opsomming en beschrijving van de informaticasystemen baseerde ik mij op: de intranetsite van Telepolis, Telelink Klantenmagazine Telepolis Antwerpen, de Y2K-inventaris van Telepolis, de operationele plannen van Telepolis, de softwaregids van Amaris op de intranetsite en de jaarverslagen van Amaris. Telepolis ondersteunt de informatica van het stadsbestuur en het O.C.M.W. van Antwerpen. Amaris is het informaticacentrum van het havenbedrijf van Antwerpen. 2

3 A. STADSADMINISTRATIE A.1 ALGEMEEN BAG Brieven-en agendastructuur BIF/BIS BeleidsInFormatiesysteem / Bedrijfsbeheersinformatiesysteem: aanmaken van statistische informatie / datawarehouse die de kerncijfers over de activiteiten verzamelt rapporten, statistieken e-knipselkrant Pro-cliptoepassing voor het maken van e-knipselkrant Html, PDF krantenknipsels GBKA OPVOLGER VAN: Grootschalige BasisKaart Antwerpen. Digitale referentie vectorkaart die als basis wordt gebruikt voor de diverse GIS-toepassingen binnen de stad. (bouwof milieuvergunningen, hydranten, rampenplan, enz.). De GBKA wordt dagelijks aangepast. ArcInfo, CAD kaart, plattegrond DRO-kaart 3

4 Geografisch Informatiesysteem TOEPASSINGEN: Informatiesysteem voor de inventarisatie, de bewaring, de actualisering, de bewerking en de analyse van ruimtelijk gerelateerde gegevens. GIS bestaat uit de GBKA, de kadastrale percelen en themalagen. SQL (kadastergegevens), SHAPE, BLOP, CAD, DMW lijsten, plattegronden, kaarten, legger Arcexplorer: Software voor visualisatie en analyse van geografische data Arcinfo: Ontwikkelomgeving van het GIS op HP-Ux Arcview: Software voor analyse en visualisatie van geografische data Autocad: Tekenprogramma Geo-edit: Editeeromgeving van de grootschalige havenkaart VIA: Viewer Antwerpen KAVIA: Kadaster Viewer Antwerpen IRIS: Informatiesysteem Ruimtelijke Inrichting en Infratsructuur Geografische Databank Databank voor de ontsluiting van al de digitale, geografische data van de stad (basiskaart en percelenkaart). / Geografische Metadatabank Databank waarin de beschrijving van de data van de geografische databank wordt bijgehouden. / GIS-Percelen Kadastrale perceelinformatie ingepast op GBKA kadastrale legger Inkomende briefwisseling 4

5 Systeem voor de registratie van alle briefwisseling gericht aan het college van burgemeester en schepenen. De stafdienst verspreidt de briefwisseling over de betrokken bedrijfseenheid. In een volgende stap wordt hieraan een opvolgsysteem gekoppeld. agenda, lijsten, index SQL, ASP, Exchange, Com-objecten, scanning Interne communicatie binnen 48 uur DOCUMENTEN en intranettoepassing voor de verspreiding van bekendmakingen, omzendbrieven en dienstnota s. MS Outlook, html-pagina s, Word bekendmaking, omzendbrieven, dienstnota s Klimatis Systeem voor de registratie, verspreiding en opvolging van de klachten van de burger. De burger kan de status van zijn klacht opvragen. Een aantal gegevens worden in het jaarverslag opgenomen. MS Outlook brief, nota, statistieken, grafieken, rapport, lijsten Notulus OPVOLGER VAN: Elektonisch documentmanagementsysteem voor de agenda en besluitvorming van de gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen en de districtsraden. Word,XML,PDF,Documentum ((voor)ontwerp)besluiten, besluiten en bijlagen, zittingsfolder, agenda, verslag, zittingsverslag (gemeenteblad), proces-verbalen PACO (college), PAGE (gemeenteraad), AREND (districtsraden) en ZEBRA MS OFFICE Bureauticatoepassing MS Word, MS Outlook, MS Excel, MS Access 5

6 rapporten, verslagen, briefwisseling, databanken, rekeningen, notulen, besluiten, inventaris, agenda, varieert Website: Digitale Metropool Antwerpen (DMA) Internet: Immodatabank, Notulus, Antwerpen Mobiel, JA, Toekan2, Visit Antwerpen Intranet: VILA, Notulus, Dienstnota, HOERA, Knipselkrant en Infogids, Telepolis Antwerpen, E-Floris HTML,ASP,PDF,XML,GIF,CSS,SQL brochures varieert A.2 ORGANISATIE EN PERSONEEL Dienstkledij Registratie van de erkende bewijsstukken, berekening van de jaarlijkse variabele vergoedingen, opvolgen toestand individuele kledij-fiches. fiches, lijsten, rapporten HRM2000 Systeem voor het bijhouden van de personeelsadministratie met meerdere modules: basissignaletiek (basispersoneelsgegevens), aan-en afwezigheden, ongevallen en beroepsziekten, werving en selectie, brutoberekening, rapportering, payroll, veiligheid en gezondheid, opleidingsadministratie en evaluatiemodule. mainframe, Peoplesoft, SQL, DDS (dimensionele data store) rapporten, weddeschalen, loonfiches, werkroosters, aanwezigheidsregister, lijsten LAB LoonAfstand en Beslag. Applicatie voor het inhouden van loon. 6

7 geen PANDA WORDT VERVANGEN: Systeem voor personeelsadministratie (planning, taken, lonen, registratie van de gepresteerde uren) systemz aanwezigheidsregister, werkroosters, lijsten door SP-EXPERT Promote STAD Systeem voor de afhandeling van het volledige cursustraject (van inschrijving tot en met evaluatie): bijhouden data, lesgevers, locaties, evaluaties, SQL DOCUMENT(EN): TOOL(S): Promote Werkkledij Geautomatiseerd magazijnbeheer en uitleenregistratie fiches, lijsten, rapporten Werkorderbeheer Systeem voor de registreren van de werkaanvragen, planning, kostenraming en de opvolging. werkroosters, register van de aanvragen, bestekken, register van de uitgevoerde werkzaamheden 7

8 A.3 BEHEER VAN HET PATRIMONIUM IDC/NDC Identificatie Debiteuren en Crediteuren / Nieuwe Debiteuren en Crediteurentoepassing: bijhouden van elke belastingplichtige persoon of firma die een handelsactiviteit uitvoert. Van elke debiteur of crediteur worden hoofdzetels en filalen bijgehouden, stopzettingen, beslagleggingen, faillissementen en vereffeningen, fusies en overnames. Moet in principe gekoppeld worden aan HERMES (archivering van de bewijsstukken: staatsblad, meldingen andere diensten). mainframe (DB2) lijsten, debiteuren/crediteurenfiche, OPVOLGING: IDC (IMS) werd door NDC (DB2) vervangen door 24/5/1999 Orkonet Systeem voor de ondersteuning van de logistiek aan de stad met o.a. als modules: voorraad-, reservatie en verstrekkingen-, budget-, order-, klant-, leveranciersbeheer DB2, mainframe, CICS lijsten, bestelbon, mandaat, creditnota, verstrekbon, factuur Patrimonium Programma waarin alle gegevens over de eigendommen (gronden en gebouwen) van de stad worden bijgehouden. SQL, Visual Basic, Documentum lijsten, plannen, foto s, notariële akten, Wagenparkbeheer Centraliseren van de identificatiegegevens van de voertuigen en van de massagegevens (zoals tankbeurten en gebruikers). Opvolgen van de kostprijs van de voertuigen, opsporen onregelmatigheden, enz. mainframe (DB2, Cobol); clientapplicaties (C) 8

9 rapporten, lijsten, voertuigenfiche, bestek A.4 FINANCIËN EN FISCALITEIT Abacus Registratie van de financiële verrichtingen via kas of bank. Koppeling met boekhouding en de opvolging van betaling van facturen. SQL, Powerbuilder dagboek, kasboek, kwitantie ATHENA I & II Documentbeheerssysteem voor de stafdienst van het departement Financiën: uitbouwen van een database databank, (Unix Windows NT) BEN/DAG Benaarstiging en dagvaarding: dagvaarden van wanbetalers lijsten, dagvaarding, dossiers, briefwisseling BLA belastingskohier mainframe, IMS-databank grootboeken 9

10 DOM Digitale Opmaak begroting en Meerjarenplanning mainframe, Oracle Financial Analyser: multidimensionele database, Project Costing: relationele database begroting(sontwerpen), FIN2000 Applicatie voor analytische en algemene boekhouding. Modules: BEN, END, DAG, Incasso, ABACUS, Lening-en subsidiebeheer mainframe (DB2), SQL, Oracledatabase rekening, jaarrekening, dagvaarding, journaal, grootboek, kasboek, maandstaten, hulpdagboek, balans, resultatenrekening, lijsten, schuldvordering, begrotingswijziging, rapporten varieert FIN/VEN Begrotingsboekhouding en ventilering van mandaten naar analytische boekhouding FTA Beheren van facturen DB2, Powerbuilder facturen HERMES Documentair Informatiesysteem voor het inscannen, verspreiden en goedkeuren van facturen facturen 10

11 HYPERION-PILLAR Systeem voor het gedecentraliseerd opmaken van de begroting. Uitwisseling met NGB begroting(svoorstel) Incassobeheer Beheren van incassodossiers. Gekoppeld aan FIN2000. Modules: BEN/DAG/END DB2 briefwisseling, facturen, rappels ISABEL Interbank Standards Association Belgium. Applicatie voor elektronische bankverrichtingen (bv. betalen van personeelswedden). EDI geen NFT Nieuwe Facturatie Toepassing. Toepassing voor de registratie van de uitgaande facturen van de stad. mainframe, SQL, Powerbuilder creditnota s, rappels, facturen NGB Boekhoudingsapplicatie voor algemene en budgettaire boekhouding. Koppeling met andere toepassingen (patrimoniumbeheer, orkonet, enz.). Bestaat uit meerdere modules: inkomende facturen, leningbeheer, prefinanciering 11

12 OPGEVOLGD DOOR: mainframe begroting, journalen, proces-verbaal van kasnazicht, balans, winst-en verliesrekening, (jaar)rekening Voor de begroting werd een afzonderlijke applicatie ontwikkeld (DOM: zie hieronder). Nieuwe belastingstoepassing: NOBEL Applicatie voor de inning en registratie van de belastingen DB2 belastingskohier, aanslagbiljetten, aanmaningen, rol A.5 BURGERLIJKE STAND ABS Applicatie ontwikkeld door Telepolis Antwerpen waarin de akten van de burgerlijke stand digitaal worden gegenereerd, bijgehouden en verspreid. Aan ABS is ook een module statistieken gekoppeld. SQL geboorteakten, huwelijksakten, overlijdensakten, indices, tafels, statistieken, formulieren ARABS Archivering aktes Burgerlijke Stand. Toepassing voor het archiveren, bewerken en registreren van de akten van de burgerlijke stand. akten burgerlijke stand, index. Begraafplaats Centrale databank voor alle gegevens mbt de begraafplaatsen (concessies, 12

13 begrafenissen, verstrooien asse) en voor de administratieve afhandeling van de begraafplaatsen Cool gen op mainframe, DB2 vergunning, werkrooster, planning, dossiers A.6 BEVOLKING BEAM OPVOLGER VAN: Bevolkingsapplicatie waarmee de bevolkingsregistratie wordt bijgehouden. Het invoeren gebeurt door de bevolkingsdiensten. Er zijn ook een aantal opvraagmodules die o.a. door politie en O.C.M.W. worden gebruikt. Er kunnen eveneens statistiekgegevens worden opgevraagd. Via BEAM datawarehouse kunnen rampenlijsten worden afgedrukt. BEAM bevat in totaal 45 modules. mainframe (DB2: relationele database), SQL (codetabellen), Cognostools (voor afdrukken rampenlijsten) bevolkingsregisters, indices, klappers, register van vertrek, register van aankomst, register van tijdelijk verblijf, register van ambtelijke schrappingen, register uitreiking van identiteitskaarten, statistieken, kiezersregister, voorzitterslijsten, statistieken, lijsten, rampenlijsten oude bevolkingstoepassing (IMS: hiërarchische database) PRS PeRSoneninfrastructuur. Applicatie voor de identificatie van adressen en personen die met de stad of het O.C.M.W. in contact kwamen, opzoeksysteem met verwijzing naar rijks-en bevolkingsregister DB2, SQL lijsten A.7 VERKIEZINGEN Kiezersregister 13

14 Kiezersregister mainframe, XML kiezersregister A.8 OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID Accident Centraal beheren van gegevens over de ongevallen en de betrokken partijen. Genereren en afdrukken van statistieken. SQL, Powerbuilder statistieken, lijsten Brandweer Interventieverslagen Beheren en redactie van de interventieverslagen van de brandweer. Automatisch opstellen van facturen. Gekoppeld aan personeels-en voertuiggegevens SQL, Visual Basic, Regis Ontwikkelomgeving van G&D Software, MS Word en MS ACCESS. verslagen, statistieken, facturen, rapporten CBR Centraal Bestand voor Rijbewijzen DYGEST Dynamic Geographic System for Transport. Routingsysteem dat actuele verkeersinformatie aan een kaart koppelt. 14

15 geen Hydrantenbeheer TOOLS: Beheren van geografische en administratieve gegevens over de hydranten. lijsten, kaart, ArcView (Esri) Nieuw Strafregister strafregister: bijhouden van identiteitsgegevens en gegevens over de opgelopen veroordelingen, de minnelijke schikkingen, opgelegde maatregelen,. De oude bevolkingstoepassing wordt gebruikt voor het aanleveren van de bevolkingsgegevens. mainframe (DB2) formulieren, statistieken, lijsten, attest van goed gedrag en zeden, strafregister Ongevallenanalyse Politie OPVOLGER VAN: Systeem voor de registratie van ongeval- en partijgegevens Powerbuilder 5 rapporten, statistieken Foxprotoepassing Politie Informatica Project (PIP) MS WORD, PDF proces-verbalen, wapenregister, klapper, indices, briefwisseling Werkrooster 15

16 Personeelstoepassing voor de planning van de diensten van de brandweer A.9 OPENBARE GEZONDHEID Dossieropvolging VLAREM Eetwareninspectie Remmicon Dossieropvolgings- en informatiesysteem voor het afleveren van milieuvergunningen en voor de dossieropvolging mainframe, SQL, Omnis 7.0 milieuvergunning A.10 OPENBARE WERKEN, OPENBARE NUTSVOORZIENINGEN, RUIMTELIJKE ORDENING EN STEDEBOUW Antwerpen Woonstad Databank warin het aanbod van huizen, bouwgronden en beschikbare 16

17 bedrijfsruimten word bijgehouden. html, ASP, Opvolging bouwvergunningen Dossieropvolgingssysteem voor bouwvergunningen, verkavelingsvergunningen, stedebouwkundige attesten, kadastrale gegevens. Recyclage Parken TOOL(S): Weging van de gestorte hoeveelheid afval, beheer van containerpark, melding en weging van klein gevaarlijk afval SQL rapporten, lijsten Ultimate ROL2000 Plannen- en vergunningensysteem (Remmicon): afleveren vergunningen. mainframe, SQL, Omnis 7.0, Remmicon plannenregister, bouw- en milieuvergunningen, milieufiches, bouwdossiers, plannen SPL applicatie voor de localisatie van straten en panden. Standaard voor de implementatie van straten en panden. Wordt beheerd door burgerlijke stand en bevolking. DB2, SQL lijsten 17

18 Stedelijk domein Gemeenschappelijke databank gekoppeld aan een geografisch informatiesysteem waarin gegevens inzake leegstand, verkrotting, bouwinformatie, monumentenzorg, BPA, enz. wordt bijgehouden. SQL, Visual Basic gewestplan, bijzonder plan van aanleg, verkavelingsplan, rooilijnplan, kadasterplan, stratenplan, lijst van de leegstaande en verwaarloosde plannen, lijst van de onbewoonbaar verklaarde panden, lijst van de onveilig en ongeschikt verklaarde panden, onbebouwde percelen in een woonzone, beschermde monumenten en landschappen, stedenbouwkundige vergunningen en overtredingen, milieuvergunningen en overtredingen, groenobjecten, gegevens mobiliteit en verkeer, economische gegevens, stedelijke attesten, inlichtingenformulieren notarissen. A.11 ONDERWIJS DOS-TASO Leerlingenadministratie Systeem voor het bijhouden van de leerlingenadministratie en het opmaken van de uurroosters uurrooster, fiches PB3 Registratie van aanstellingen en afwezigheden mainframe 18

19 A.12 CULTUUR, SPORT EN RECREATIE Adlib Registratie- en beschrijvingssysteem voor de museumcollecties. DOCUMENTEN OPVOLGER VAN: IMC collectieregistratie, Tinreg Beeldbank Digitaal fotosysteem met een digitale invoer van foto s, een beeld databank en een ontsluiting via intranet (nog in ontwikkeling, nog niet operationeel). database lijsten, Brocade Toepassing voor het bibliotheekbeheer. Bestaat uit diverse modules. (o.a. collectieregistratie, uitleningen, administratie). catalogus, briefwisseling, uitleenregister Cultureel adressenbestand OPVOLGER VAN: Bestand voor het beheren en afdrukken van de adressen. lijsten, adressen oude versie (dbase III) Dobis Beheersapplicatie voor de bibliotheekcollectie catalogi, uitleenregister, fiches 19

20 EVA BESTANDSFORMATEN/ European Visual Archive Skopeo (SQL) Feestmateriaal Centraliseren en beschikbaarstellen van alle gegevens mbt de beschikbaarheid en planning van de middelen. Aanvragen van materiaal. SQL facturen, aanvragen, magazijnlijsten, planning Kassa-en reserveringssysteem Kassa-en reserveringssysteem voor de sportzalen en zwembaden. Logiesreservatiesysteem Reservatiesysteem voor hotels en gastkamers brochures, lijsten, PASS Ticket Antwerpen TOOLS: Automatisering van de ticketverkoop in de culturele centra. Basis voor het centraal ticketing systeem is Pass-ticketing. De centrale gegevensbank voor het ticketverkeer tussen de schouwburgen en de externe verkoopkantoren is SelecTix. tickets Megasoft, PassII, UFO, TIX 20

21 Toekan Toeristische Klapper Antwerpen. Databank waarin de evenementen en bezienswaardigheden worden bijgehouden. SQL, Powerbuilder agenda Travelkit Multimediapresentatie over Antwerpen en Telepolis (cultuur en toerisme, de haven, economie, de diamantsector, het onderwijssysteem, statistieken) html, powerpoint geen varieert Vubis Beheersapplicatie voor de bibliotheekcollectie catalogi, uitleenregister, fiches Zaalreservering Automatisch zaalreserveringssysteem voor de culturele centra. Artifax Event overeenkomsten, memo s, facturen, rapporten, planning A.13 BEVORDERING VAN HET ECONOMISCH LEVEN Markten en foren 21

22 Beheren van alle informatie over de markten en foren van Antwerpen en haar districten. Naast een aantal basisbestanden (marktplaatsen, handelaars, bezetting) is er een tweede luik waarin de aanvragen van de handelaars worden verwerkt. DB2 aanvragen, overzicht van de standplaatsen A.14 SOCIALE VOORZIENINGEN EN ARBEIDSREGLEMENTERING Huishuren Beheren en beschikbaarstellen van de wachtlijsten voor het huren van een sociale woning lijsten Kinderkribbes Registratiesysteem voor het bijhouden van de aanwezigheid van kinderen in de kinderkribbes en onthaalgezinnen, gekoppeld aan facturatie aanwezigheidsregister, facturen B. O.C.M.W. B.1 ALGEMEEN zie p. Loonbeslag Promote OCMW 22

23 BESTANDSFORMATEN/ DOK Registratie verrichtingen HRM2000 zie p. 6 END beheer van eigendommen, nalatenschappen en depots van mensen die het OCMW nog moeten terugbetalen lijsten Nieuwe OCMWboekhouding Algemene bedrijfsboekhoudkundige boekhouding gesteund op een analytische boekhouding en een meerjarenplanning met budgetten. jaarrekening, begroting, rekening, balans, PCATR Applicatie voor het registreren van verrichtingen 23

24 REF Systeem voor het inbrengen van betalingen en afdrukken van rappels mainframe facturen, rappel B.2 HULPVERLENING Bulk Tool voor de registratie van de pensioengelden Apash-FT Totaal begeleidingssysteem. Registratie van cliënten, maken van financiële voorstellen, verrichten van uitbetalingen. Maakt gebruik van de tool Rapportgenerator: bevat 30 templates voor het maken van rapporten en een editor. Oracle mainframe, DB2, SQL, CICS, Cobol mandaat, lijsten, rapporten, dossier, briefwisseling OPVOLGER VAN: KLR-toepassing Apash NFT Antwerps Project Automatisering Sociale Hulpverlening-Niet financiële typologieën. Omvat de vier toepassingen: DienstPoetshulp, DienstBejaardenhulp, AanvraagPlaatsingBejaarden en Aanvraag Plaatsing Kinderen. 24

25 OPVOLGER VAN: KLR-toepassing DVB Domicilie Van Bijstand. Registratie van hulpverlening aan niet EUonderdanen, erkende (politieke) vluchtelingen en staatlozen op basis van vijf verschillende formulieren. DLI database, mainframe, Natural programma s lijsten, kostenstaten, facturen, formulieren TOA Thuiszorg OCMW Antwerpen. Registratie van helpstergegevens, cliëntgegevens, prestatiegegevens helpsters, beslissings-en facturatiegegevens, planningsgegevens wijkbijscholing, planningsgegevens wijkwerking, en overzicht prestatiegegevens per maand. mainframe facturen, werkrooster, B.3 RVT EN ZIEKENHUIZEN zie p. Abacus ABH/ABB analytische boekhouding van het Centraal Bestuur van het OCMW, de ziekenhuizen, de bejaardeninstellingen en de dienstencentra (jaar)rekening, balans, journaal, grootboek APO Applicatie voor het maken van voorschriften en afdrukken van etiketten. 25

26 lijsten, bestelbon, etiketten, voorschriften, statistieken BIN Systeem voor de registratie van patiënten inschrijvingsregister BST Bestellingen en STockbeheer in ziekenhuis. Bestaat uit verschillende modules (o.a. Opvolging materiaal in consignatie) mainframe bestelbons, statistieken Hosppat Beheren en verstrekken van patiëntgegevens IMS, mainframe patiëntdossier M2M Elektronisch patiëntendossier: medische, verpleegkundige en administratieve gegevens. Bestaat uit 5 modules: communicatie, patiëntbeheer (beddenbeheer, infobalie, reserveringsmodule en aktenmodule), medisch secretariaat en orders, farmeutisch dossier. verslagen, brieven, medicatievoorschriften Pegasys 26

27 OPVOLGER VAN: Beheren en verstrekken van patiëntgegevens. Pegasys beheert het administratief dossier (identificatie-en verzekeringsgegevens) van een patiënt in een ziekenhuis met daaraan gekoppeld een overzicht van alle bewegingen en prestaties die een patiënt ondergaat en een automatische tarificatie en facturatie. SQL patiëntdossier, facturen Hosppat SOD Stock op Dienst. Beheren van stock, samenstellen van bestellingen voor medicatie en medisch materieel op de verpleegafdelingen bestelbons, lijsten C. HAVENBEDRIJF C.1 ALGEMEEN Adira Toepassing voor het aanmaken, verzamelen en verspreiden van de agenda s van het directiecomité en de raad van bestuur agenda BIS zie p. 3 Brio Databanktoepassing voor het registreren en opvolgen van inkomende stukken 27

28 (brieven, faxen en s) agenda Digitaal Havenboek GIS-havenboek om te navigeren tussen de verschillende kaartthema sen havenzones PDF kaart, plattegrond EIS Multidimensionale databases over de goederenomzet en het scheepvaartverkeer in de haven van Antwerpen. GIS zie p. zie. Viewer die wordt gebruikt is GeoView+ of ArcView. Andere applicatietools zijn ARC/INFO, INFR/NI, S/BG en Portmap. CAD, PDF Jurisoft Dossierbeheer van de geschillendossiers, personeelsdossiers dossiers 28

29 METIS Elektronisch documentatiecentrum MS Office zie p. 5 MS Project Projectplanning Website zie p. Error! Bookmark not defined.. C.2 ORGANISATIE EN PERSONEEL Cedelec Simulatie loonberekening HRM2000 zie p. 6 29

30 C.3 BEHEER VAN HET PATRIMONIUM ATLAS Antwerps Technisch, Logistiek en Administratief Systeem. Registratie en opvolging van bestekken, bestellingen en leveringen, elektronische goedkeuring van facturen, credit, debet-en onkostennota s. Modules: Aannemingen Inkoop & Uitgaven. Access, Excel, PDF facturen, credit-, debet- en onksotennota s, bestekken, bestelbons, werkorders, werkroosters C.4 FINANCIËN EN FISCALITEIT Accon Toepassing voor de jaarrekening jaarrekening FIBAS Boekhoudpakket met automische koppeling naar Unifact begroting, grootboek, journaal, rekening, jaarrekening Masterpiece Applicatie voor het beheer van vaste activa, afschrijvingen en/of herwaarderingsmeerwaarden. Modules: Asset en Project Management varieert 30

31 UNIFACT Applicatie voor het beheren en afdrukken van facturen. facturen C.5 BEHEER VAN DE HAVEN APICS Antwerp Port Information and Control System: begeleiden van het scheepvaartverkeer in de haven. Modules: scheepvaartplanning en begeleiding, ligplaatsenbeheer, sleepbootplanning, sluis-en schutplanning,, Archief Autocadtekeningen Averijen Databank voor het beheer en opvolgen van averijen Bouwaanvragen-Adviesopvolging Applicatie voor de registratie en opvolging van de bouwaanvraagadviezen van 31

32 INFR aan AD/CONC. rapporten BPRS Bagger Productie Registraties Systeem. Genereren van statistieken en rapporten statistieken, rapporten, lijsten Brabo Werkplanner Dossierbeheer Averijen Dossieropvolging van averijen dossiers Dossierbeheer Debiteuren Dossieropvolging van debiteuren en crediteuren dossiers Dossierbeheer Uitgaven Dossieropvolging van elektronische goedkeuring van facturen, credit-, debet- 32

33 en onkostennota s facturen, credit-, debet- en onkostennota s EDIFACT Elektronische gegevensuitwisseling naar en van het havenbedrijf. / EDI ELECTRA OPVOLGER VAN: Toepassing voor elektriciteitsvoorziening: beheer van de -en spanningsaansluitingen. Beheren van de hardware en de aansluitingen, opnemen en controleren van het verbruik en het stellen van vorderingen. VB facturen Elefact Goldmine Relatiebeheer Havenrechten-binnenvaart Facturatiesysteem voor de havengelden van de binnenvaartschepen die de haven van Antwerpen aanlopen of doorvaren facturen, boetes, creditnota s, rekeningen 33

34 Havenrechten-zeevaart Facturatiesysteem voor de havengelden van de zeevaartschepen die de haven van Antwerpen aanlopen of doorvaren (tonnenmaatrechten, aanlegrechten, sleeprechten, ). facturen, boetes, creditnota s, rekeningen Horta Registreren en plannen van onderhoud aan brug-en sluiscomplexen. KACONC-CONFACT Toepassing voor de dagelijkse dossieropvolging van concessies, voor het aanrekenen van de concessievergoedingen en voor de terugvordering van de onroerende voorheffing. Dossiervorming en facturatie. facturen, dossiers Kastat Portmap Viewomgeving van de grootschalige havenkaart via het GIS. 34

35 Waterbalans Automatische gegevensverwerking van de waterhuishouding van de dokken. Waterbalans dokken Beheren van de waterbalansgegevens van de dokken. Bevat de rapporten over de waterbalans. rapporten Waterbedeling Binnenvaart Registratie en opvolging van de waterleveringen aan binnenschepen in de haven van Antwerpen 35

36 BIJLAGE 1: MODELFICHE INFORMATIESYSTEEM Naam Informatiesysteem NAAM Naam van de applicatie (+ betekenis afkorting) DOEL Omschrijf het doel en het werkproces waarbinnen het systeem wordt gebruikt. FUNCTIONEREN Hoe functioneert het informatiesysteem? Wat zijn de voornaamste functionaliteiten? Welke dynamische componenten bevatten de bestanden? AFHANKELIJKHEDEN: INFO Is het systeem gekoppeld aan één of meerdere andere systemen? Welke? AFHANKELIJKHEDEN: TOOLS Is het systeem afhankelijk van bepaalde tools? Wat is de functie van de tools? Zijn er andere tools die deze functionaliteit ondersteunen? PLATFORM 36

37 Wat is het OS van het informatiesysteem? HISTORIEK Voorgaande informatiesystemen? Datum van ingebruikname? Versies? Migraties van de digitale informatie? Opvolgende informatiesystemen? DIENSTEN Welke diensten werken met de applicatie? INFORMATIE Welke digitale informatie wordt door het systeem gegenereerd of beheerd? BESTANDSFORMATEN Welke opslagformaten worden er gebruikt? FUNCTIONALITEIT VAN DE GEARCHIVEERDE INFORMATIE Welke handelingen of bewerkingen moeten bij raadpleging mogelijk zijn? ARCHIEFWAARDE Wat is de archiefwaarde van de digitale informatie? 37

38 BIJLAGE: INDEX INFORMATIESYSTEMEN A Abacus... 9 ABH/ABB...25 ABS...12 Accident...14 Accon...30 Adira...27 Adlib...19 Antwerpen Woonstad...17 Apash NFT...25 Apash-FT...24 APICS...31 APO...26 ARABS...12 Archief Autocadtekeningen...31 ATHENA I & II... 9 ATLAS...30 Averijen...32 B BAG... 3 BEAM...13 Beeldbank...19 Begraafplaats...13 BEN/DAG... 9 BIF/BIS... 3 BIN...26 BLA... 9 Bouwaanvragen-Adviesopvolging...32 BPRS...32 Brabo Werkplanner...32 Brandweer Interventieverslagen...14 Brio...28 Brocade...19 BST...26 Bulk...24 C CBR...14 Cedelec...29 Cultureel adressenbestand...19 D Dienstkledij... 6 Digitaal Havenboek...28 Dobis...20 DOK...23 DOM...10 Dossierbeheer Averijen...32 Dossierbeheer Debiteuren...33 Dossierbeheer Uitgaven...33 Dossieropvolging VLAREM...16 DOS-TASO Leerlingenadministratie...18 DVB...25 DYGEST...15 E EDIFACT...33 Eetwareninspectie...16 EIS...28 e-knipselkrant... 3 ELECTRA...33 END...23 EVA...20 F Feestmateriaal...20 FIBAS...30 FIN/VEN...10 FIN FTA

Notaris Ines van Opstal

Notaris Ines van Opstal SW/BUR/SV Alle briefwisseling te richten aan Stad Antwerpen - / Stedenbouwkundige vergunningen, Jan Van Rijswijcklaan 162, 2020 Antwerpen Notaris Ines van Opstal Louisalei 60 2660 HOBOKEN uw bericht van

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 07/11/2011 TP/2110273 2570 09/11/2011

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 07/11/2011 TP/2110273 2570 09/11/2011 Alle briefwisseling sturen aan: - Stadsontwikkeling - Stedenbouwkundige vergunningen Grote Markt 1 2000 Antwerpen Steenackers Louis Clementinastraat 24 2018 ANTWERPEN uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk

Nadere informatie

Notaris Hans Van Overloop

Notaris Hans Van Overloop Nieuwe contactgegevens vanaf 10 maart 2010 Stedenbouwkundige vergunningen Loketadres op afspraak Postadres Grote Markt 1 2000 Antwerpen Tel 03 338 67 45 notaria@stad.antwerpen.be SW/V/SV Alle briefwisseling

Nadere informatie

Winkind DVO - De standaardsoftware voor de dienst onthaalouders

Winkind DVO - De standaardsoftware voor de dienst onthaalouders 1/13 Winkind DVO - De standaardsoftware voor de dienst onthaalouders Inleiding Marius Software Ontwikkeling bvba is gespecialiseerd in software voor kinderopvang. Het programma Winkind is ontwikkeld in

Nadere informatie

Shopt IT CCSP goes on!

Shopt IT CCSP goes on! Shopt IT CCSP goes on! Uw CRM OSLO compliant 30 april 2015 10.40 11.30 uur V-ICT-OR Vlaamse ICT Organisatie CCSP agenda 10.40 CCSP - Johan van der Waal 10.55 Aalter - Els De Wulf 11.10 Samenvatting 11.20

Nadere informatie

Notarisbrieven automatisch in Lier 2014.09.23

Notarisbrieven automatisch in Lier 2014.09.23 ICT & GIS Overleg Oost-Vlaanderen Luc Janssens Data-, Analyse- & GIS Coördinator Stadsbestuur van Lier Notarisbrieven automatisch in Lier V. 1.0 2014.09.23 Doelstelling Volledig automatische afhandeling

Nadere informatie

We hebben allemaal de titel GIS-coördinator, maar die functie wordt bij veschillende besturen op verschillende manieren ingevuld.

We hebben allemaal de titel GIS-coördinator, maar die functie wordt bij veschillende besturen op verschillende manieren ingevuld. 1 We hebben allemaal de titel GIS-coördinator, maar die functie wordt bij veschillende besturen op verschillende manieren ingevuld. Het is dus niet noodzakelijk zo dat wat wij vandaag beschrijven noodzakelijk

Nadere informatie

vragen naar telefoon - fax e-mail Josée Verlooy - Annie Verlegh 03/338 67 45 - - 03/338 67 88 notaria@stad.antwerpen.be

vragen naar telefoon - fax e-mail Josée Verlooy - Annie Verlegh 03/338 67 45 - - 03/338 67 88 notaria@stad.antwerpen.be Nieuwe contactgegevens vanaf 10 maart 2010 Stedenbouwkundige vergunningen Loketadres op afspraak Postadres Grote Markt 1 2000 Antwerpen Tel 03 338 67 45 notaria@stad.antwerpen.be SW/V/SV Alle briefwisseling

Nadere informatie

Winkind DVO - De standaardsoftware voor de dienst onthaalouders

Winkind DVO - De standaardsoftware voor de dienst onthaalouders 1/14 Winkind DVO - De standaardsoftware voor de dienst onthaalouders Inleiding Marius Software Ontwikkeling bvba is gespecialiseerd in software voor kinderopvang. Het programma Winkind is ontwikkeld in

Nadere informatie

U begrijpt dat een deel van uw administratie weinig geautomatiseerd is. TeamPlayer biedt nu voor u de oplossing.

U begrijpt dat een deel van uw administratie weinig geautomatiseerd is. TeamPlayer biedt nu voor u de oplossing. Waarom TeamPlayer? Wellicht heeft u reeds een administratief programma waarmee uw boekhouding, facturatie of bestellingen worden beheerd. Deze programma s schieten echter tekort als het gaat over nog andere

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 22/02/2013 22507 13/03/2013

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 22/02/2013 22507 13/03/2013 Alle briefwisseling sturen aan: - Stadsontwikkeling - Stedenbouwkundige vergunningen Grote Markt 1 2000 Antwerpen Beuckelaers Guillaume Grote Steenweg 293 2600 Berchem uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk

Nadere informatie

programma programma digitaal archiveren? digitaal archiveren? digitaal archiveren? Voormiddag: DAVID onderzoekresultaten

programma programma digitaal archiveren? digitaal archiveren? digitaal archiveren? Voormiddag: DAVID onderzoekresultaten programma Voormiddag: DAVID onderzoekresultaten 10u05: Digitaal archiveren? 10u20: Kantoordocumenten Casus: Archiveren van e-mail» Juridisch kader» Archiveringsprocedure bij de stad Antwerpen 11u10: Pauze

Nadere informatie

NOTULUS. Archivering van het agenderings- - en besluitvormingssysteem van de stad Antwerpen. Willem Vanneste,, consulent stadsarchief Antwerpen

NOTULUS. Archivering van het agenderings- - en besluitvormingssysteem van de stad Antwerpen. Willem Vanneste,, consulent stadsarchief Antwerpen NOTULUS Archivering van het agenderings- - en besluitvormingssysteem van de stad Antwerpen Willem Vanneste,, consulent stadsarchief Antwerpen Archivering NOTULUS Historiek Besluitvormingsproces & Notulus

Nadere informatie

Studiedag FOD Biza. 30 oktober 2006

Studiedag FOD Biza. 30 oktober 2006 Cevi eik-toepassingen Studiedag FOD Biza 30 oktober 2006 Stad Oudenaarde Dhr. William Vanden Houten Wat staat zichtbaar op de eik Naam, voornamen (max. 2) Geboorteplaats en datum Geslacht, Nationaliteit

Nadere informatie

Raad van het Gemeenschapsonderwijs blz. 1van 9

Raad van het Gemeenschapsonderwijs blz. 1van 9 Raad van het Gemeenschapsonderwijs blz. 1van 9 Informatie De tekst bevat informatie u aangereikt door de Raad van het Gemeenschapsonderwijs Inlichtingen Financiën/verificatie: Georges Tonla Briquet Emile

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 03/09/2013 VC/2131268 30431 06/09/2013

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 03/09/2013 VC/2131268 30431 06/09/2013 Alle briefwisseling sturen aan: - Stadsontwikkeling - Stedenbouwkundige vergunningen Grote Markt 1 2000 Antwerpen Bogaert Tom Jules Moretuslei 342 2610 WILRIJK uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum

Nadere informatie

d-basics b.v. Tinstraat 3-5 4823 AA Breda Tel 076-5239040 Fax 076-5239041 verzamelen, bewerken en versturen van informatie

d-basics b.v. Tinstraat 3-5 4823 AA Breda Tel 076-5239040 Fax 076-5239041 verzamelen, bewerken en versturen van informatie d-basics b.v. Tinstraat 3-5 4823 AA Breda Tel 076-5239040 Fax 076-5239041 verzamelen, bewerken en versturen van informatie Inhoudsopgave 1 Wat is d-basics Creditline?... 3 2 Verzamelen van informatie...

Nadere informatie

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad donderdag 18 december 2014. Mevrouw Mijnheer

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad donderdag 18 december 2014. Mevrouw Mijnheer Ilse Van den Branden secretariaat 03 778 30 75 ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be Aan de leden van de gemeenteraad 04-12-2014 uw kenmerk ons kenmerk bijlagen - SEC/-/0100/01/ bondige toelichting agenda

Nadere informatie

DAG VAN DE GEBRUIKER. Samen met CIPAL op weg naar de BBC 23 mei 2011

DAG VAN DE GEBRUIKER. Samen met CIPAL op weg naar de BBC 23 mei 2011 DAG VAN DE GEBRUIKER Samen met CIPAL op weg naar de BBC 23 mei 2011 1 BBC: wetgeving BBC en bronnen wetgeving en bronnen 2 BBC = beleids- en beheerscyclus: Het Besluit van de Vlaamse Regering betreffende

Nadere informatie

Overzicht SYNDICUS. Software voor de syndicus. Versie: 2007.12.26

Overzicht SYNDICUS. Software voor de syndicus. Versie: 2007.12.26 Versie: 2007.12.26 1. SYNDICUS SYNDICUS is een pakket voor het beheer van gebouwen, waarbinnen elk gebouw als aparte entiteit wordt beschouwd. Per gebouw worden de verschillende quotiteiten geparametriseerd

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam:

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: Functiebeschrijving Functie Graadnaam: administratief medewerker Functienaam: Functiefamilie: administratief uitvoerend Functionele loopbaan: C1-C3 Afdeling: Financiële Zaken Dienst: Subdienst: Code: Doel

Nadere informatie

een kwestie van de juiste invalshoek Grondgebiedzaken NESTOR SUITE CIPAL DV INFOFOLDER GRONDGEBIEDZAKEN

een kwestie van de juiste invalshoek Grondgebiedzaken NESTOR SUITE CIPAL DV INFOFOLDER GRONDGEBIEDZAKEN een kwestie van de juiste invalshoek Grondgebiedzaken NESTOR SUITE 1 Burgerzaken GIS-visie van CIPAL De GIS-visie in functie van geïntegreerd dossier- en informatiebeheer werd uitgestippeld in vier duidelijke

Nadere informatie

Op stapel. Katie Bouckaert

Op stapel. Katie Bouckaert Katie Bouckaert Unibel 1.50 gemeentebelastingen in eigen beheer: Nieuwe geg. belastingplichtigen en belaste goederen, nieuwe zoekmogelijkheid Historiek zendadressen en adressen verzonden documenten Uitbreiding

Nadere informatie

G@LILEO Geïntegreerd GIS als spil in informatieuitwisseling. Joris Voets

G@LILEO Geïntegreerd GIS als spil in informatieuitwisseling. Joris Voets G@LILEO Geïntegreerd GIS als spil in informatieuitwisseling Joris Voets G@lileo Geïntegreerd Geografisch - Informatiesysteem Ontwikkeld door stad Leuven in samenwerking met EDS en GE Energy Geografisch

Nadere informatie

Agenda. AbiWare en GIS. AbiWare. AbiWare Gebruikers. AbiWare Gebruikers. Kennismaking GIS en EDL. Eurotronics NV april / juni 2005

Agenda. AbiWare en GIS. AbiWare. AbiWare Gebruikers. AbiWare Gebruikers. Kennismaking GIS en EDL. Eurotronics NV april / juni 2005 Agenda Dhr Pol Van Cleemput - AbiWare Inleiding AbiPlan en GIS Dhr Peter Bonne Eurotronics Situering GIS en EDL product Demo AbiFire EDL Vragen AbiWare en GIS Pol Van Cleemput AbiWare 23 juni 25 Eurotronics

Nadere informatie

DAVID - Een archiveringssysteem voor dynamische en interactieve informatiesystemen

DAVID - Een archiveringssysteem voor dynamische en interactieve informatiesystemen Binnen het DAVID -project werd een digitaal archiveringssysteem voor dynamische en interactieve informatiesystemen uitgewerkt. Deze bijdrage 1 is gewijd aan de uitgangspunten en de concepten van dit archiveringssysteem

Nadere informatie

Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ. Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf

Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ. Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf Typ hier uw zoekterm Typ hier uw zoekterm zoeken Wonen en leven Energieschaarste

Nadere informatie

Functiekaart. Werkt onder leiding van en rapporteert aan de bestuurssecretaris (Algemene zaken - Financiën).

Functiekaart. Werkt onder leiding van en rapporteert aan de bestuurssecretaris (Algemene zaken - Financiën). Functie Graadnaam: deskundige Functienaam: boekhouder Functiefamilie: deskundig Functionele loopbaan: B1-B3 Afdeling: Algemene zaken Dienst: Financiën Subdienst: Administratie Code: Doel van de entiteit

Nadere informatie

Voordelen Exact Financials Enterprise versie 7. ten opzichte van Exact Financials versie 3

Voordelen Exact Financials Enterprise versie 7. ten opzichte van Exact Financials versie 3 Voordelen Exact Financials Enterprise versie 7 ten opzichte van Exact Financials versie 3 Voordelen Exact Financials Enterprise Dit document geeft een aantal interessante functionaliteiten per module weer

Nadere informatie

Het plannen- en vergunningenregister digitaal ontsloten,

Het plannen- en vergunningenregister digitaal ontsloten, Het plannen- en vergunningenregister digitaal ontsloten, De geografische component van de registers Jo Van Valckenborgh Stedenbouwkundige / Ruimtelijke planner GIS-deskundige OC GIS-Vlaanderen Centrale

Nadere informatie

Selectielijst PACKED vzw

Selectielijst PACKED vzw Selectielijst PACKED vzw Versie Datum Bewerkingen Auteur 1 21.08.2013 Eerste kladversie Alina Saenko 2 29.08.2013 Finale versie Alina Saenko 1. Algemeen bestuur 1.1 Statutaire documenten 1.1.1. Oprichting

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 19/02/2014 NOT /03/2014

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 19/02/2014 NOT /03/2014 Alle briefwisseling sturen aan: - Stadsontwikkeling - Stedenbouwkundige vergunningen Grote Markt 1 2000 Antwerpen Rochtus Luc Van Breestraat 33 2018 ANTWERPEN uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum

Nadere informatie

Trivium Software. De Lexxyn Groep. Waarom NEXTmatters? Synergie voor Juristen

Trivium Software. De Lexxyn Groep. Waarom NEXTmatters? Synergie voor Juristen Trivium Software Trivium Software ontwikkelt, installeert en onderhoudt software voor de advocatuur. Wij zijn groot geworden met het onder juristen en advocaten breed gewaardeerde pakket FORTUNA. In 2013

Nadere informatie

Formulier A: Aanvraagformulier renovatiepremie jonge gezinnen

Formulier A: Aanvraagformulier renovatiepremie jonge gezinnen Formulier A: Aanvraagformulier renovatiepremie jonge gezinnen Ontvangstdatum Dossiernummer *Vakken voorbehouden voor de administratie Het aanvraagformulier dient afgegeven te worden tegen ontvangstbewijs

Nadere informatie

RWO Data Manager. Toelichting West-Vlaanderen - 24/09/2013

RWO Data Manager. Toelichting West-Vlaanderen - 24/09/2013 RWO Data Manager Toelichting West-Vlaanderen - 24/09/2013 1 Inhoud 1. Inleiding a) Concept b) Doelstellingen 2. RWO Data Manager modules a) Module LBR b) Module Vergunningen Vergunningenregister c) Module

Nadere informatie

Administratief toezicht grondstromen. Arno Don, VROM-IOD

Administratief toezicht grondstromen. Arno Don, VROM-IOD Administratief toezicht grondstromen Arno Don, VROM-IOD Waarom administratief toezicht? Administratie- en registratieverplichting in wet & regelgeving Bedrijfsactiviteiten laten sporen na in de administratie

Nadere informatie

Functietitel: Verantwoordelijke in de boekhouding. Uiterste sollicitatiedatum: zo snel mogelijk

Functietitel: Verantwoordelijke in de boekhouding. Uiterste sollicitatiedatum: zo snel mogelijk SJABLOON Werken via KdG Gelieve dit ingevulde sjabloon te mailen naar: werken-via-kdg@kdg.be Sollicitaties dienen verstuurd te worden naar de contactgegevens uit de vacature. Functietitel: Verantwoordelijke

Nadere informatie

Workflow Inkoopfacturen

Workflow Inkoopfacturen Workflow Inkoopfacturen Met de Add-on Workflow Inkoopfacturen is het mogelijk om vanuit Microsoft Dynamics AX de inkomende inkoopfacturen te scannen. Vervolgens kunnen de gescande inkoopfacturen (elektronische

Nadere informatie

I-FourC Technologies. Digitaal en mobiel werken in de juridische praktijk. 1 => 3 x 3

I-FourC Technologies. Digitaal en mobiel werken in de juridische praktijk. 1 => 3 x 3 I-FourC Technologies Digitaal en mobiel werken in de juridische praktijk 1 => 3 x 3 In retrospect De ivoren toren binnen het ICT landschap De ICT analyse deel 1 Dossier Map Map Tabblad Tabblad Tabblad

Nadere informatie

Standaard functies FashionBase ERP

Standaard functies FashionBase ERP FashionBase ERP biedt voor de bedrijfskledingbranche een totaaloplossing en een op de klant gericht informatiesysteem. U kunt ook inzage krijgen in uw voorraden, inkoopprijzen en winstgevigheid van uw

Nadere informatie

Functiekaart. Werkt onder de leiding van en rapporteert aan het diensthoofd Burgerzaken.

Functiekaart. Werkt onder de leiding van en rapporteert aan het diensthoofd Burgerzaken. Functie Graadnaam: deskundige Functienaam: deskundige Functionele loopbaan: B1-B3 Functiegroep: Coördinerenden Code: Afdeling: Burgerzaken Dienst: Burgerzaken Subdienst: Doel van de entiteit De dienst

Nadere informatie

MODEL INLICHTINGENFORMULIER VASTGOEDINFORMATIE IDENTIFICATIE VAN DE AANVRAGER. Beroep: Datum van aanvraag:

MODEL INLICHTINGENFORMULIER VASTGOEDINFORMATIE IDENTIFICATIE VAN DE AANVRAGER. Beroep: Datum van aanvraag: 1 MODEL INLICHTINGENFORMULIER VASTGOEDINFORMATIE Voorliggend formulier is slechts een model dat aangepast kan worden aan de specifieke wensen en noden van de gemeente vak in te vullen door de aanvrager

Nadere informatie

Overzicht van de Standaard Lijsten en - Opvragingen in RACS

Overzicht van de Standaard Lijsten en - Opvragingen in RACS Overzicht van de Standaard Lijsten en - in RACS Pagina 1 / 8 Inleiding In Racs werken we met lijsten en opvragingen. Lijsten zijn voorgedefiniëerde rapporten met opmaak om eventueel af te drukken of via

Nadere informatie

Car-server. Managementtool voor dealers. Contact@automotivesystems.be

Car-server. Managementtool voor dealers. Contact@automotivesystems.be Managementtool voor dealers Contact@automotivesystems.be Algemeenheden / Technologiën Server Linux/Samba. Operatingssysteem Werkstations, Microsoft Windows 98, NT, 2000, XP. Integratie van Microsoft Excel/Word.

Nadere informatie

Zelftest Informatica-terminologie

Zelftest Informatica-terminologie Zelftest Informatica-terminologie Document: n0947test.fm 01/07/2015 ABIS Training & Consulting P.O. Box 220 B-3000 Leuven Belgium TRAINING & CONSULTING INTRODUCTIE Deze test is een zelf-test, waarmee u

Nadere informatie

MODEL INLICHTINGENFORMULIER VASTGOEDINFORMATIE IDENTIFICATIE VAN HET ONROEREND GOED

MODEL INLICHTINGENFORMULIER VASTGOEDINFORMATIE IDENTIFICATIE VAN HET ONROEREND GOED 1 MODEL INLICHTINGENFORMULIER VASTGOEDINFORMATIE Voorliggend formulier is slechts een model dat aangepast kan worden aan de specifieke wensen en noden van de gemeente vak in te vullen door de aanvrager

Nadere informatie

= betrokken afdeling van de administratie (de sjablonen worden per administratie gebundeld) 1. Taakgebied

= betrokken afdeling van de administratie (de sjablonen worden per administratie gebundeld) 1. Taakgebied Algemene opmerkingen:? betekent: niet te achterhalen / betekent: niet van toepassing AFDELING = betrokken afdeling van de administratie (de sjablonen worden per administratie gebundeld) 1. Taakgebied =

Nadere informatie

PSUB. gravita. Handleiding PSU Boekhouden V4 module Import INHOUD. Versie: 1.12 22 oktober 2007

PSUB. gravita. Handleiding PSU Boekhouden V4 module Import INHOUD. Versie: 1.12 22 oktober 2007 gravita Hoofdkade 95, 9503 HD Stadskanaal Tel. & fax: 0599-614815 E-mail: info@gravita.nl / www.gravita.nl Inschrijfnummer KvK: 02083322 Postbank 4491228 Fiscaalnummer 1345.68.266.B01 PSUB Handleiding

Nadere informatie

LVP Reserveringssystemen B.V.

LVP Reserveringssystemen B.V. LVP Reserveringssystemen B.V. Samenvatting presentatie TRS-Plan (Infodag LOCUS 19 maart 2012) Inhoud presentatie TRS-Plan 1. Inleiding 2. Plannen & reserveren 3. Basisgegevens (systeeminrichting) 4. Rapportage

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 08/09/2015 62801 25/09/2015

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 08/09/2015 62801 25/09/2015 Alle briefwisseling sturen aan: - Stadsontwikkeling - Stedenbouwkundige vergunningen Grote Markt 1 2000 Antwerpen ImmoNatie Michael Torfs Kronenburgstraat 27 2000 Antwerpen uw bericht van uw kenmerk ons

Nadere informatie

Team. Tijd. Tools. Eenvoudige, gebruiksvriendelijke en vlotte mobiele planning

Team. Tijd. Tools. Eenvoudige, gebruiksvriendelijke en vlotte mobiele planning Waarom? U beschikt over een onderneming van minstens 5 gebruikers en constateert dat u naast uw administratieve software meer en meer zaken moet bijhouden buiten deze software. biedt een volledig geautomatiseerd

Nadere informatie

Whitepaper ChainWise bedrijfssoftware

Whitepaper ChainWise bedrijfssoftware Whitepaper ChainWise bedrijfssoftware Product ChainWise Telecom+ Jaar 2015 Alle rechten voorbehouden aan ChainWise Niets in deze uitgave mag worden gebruikt in welke vorm dan ook zonder schriftelijke toestemming

Nadere informatie

KPD Services NV WIC Geert Vrolix Verkoop

KPD Services NV WIC Geert Vrolix Verkoop KPD Services NV WIC Geert Vrolix Verkoop ViBo Heusden Zolder KPD Missie De meest gerenommeerde informaticapartner zijn in de Belgische bouwsector KPD Organisatie Opgericht 1982 Exclusief actief in de bouw-,

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 04/09/2012 LL/cg/19663-003 15537 14/09/2012

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 04/09/2012 LL/cg/19663-003 15537 14/09/2012 Alle briefwisseling sturen aan: - Stadsontwikkeling - Stedenbouwkundige vergunningen Grote Markt 1 2000 Antwerpen Lamot Ludo Kerkhofstraat 12 2845 NIEL uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum

Nadere informatie

Voorstel bachelor proef Phara

Voorstel bachelor proef Phara Voorstel bachelor proef 2015 Phara Inhoud: voorstel Bachelor proef Referentie: 20150904 Voorstel bachelor proef Phara 2015 Laatste wijziging: 7/09/2015 Aantal pagina s: 9 Voorstel bachelor proef 2015-7/09/2015

Nadere informatie

Aanvraag voor vrijstelling van de belasting op leegstaande, verwaarloosde en ongeschikt/onbewoonbaar verklaarde panden

Aanvraag voor vrijstelling van de belasting op leegstaande, verwaarloosde en ongeschikt/onbewoonbaar verklaarde panden Aanvraag voor vrijstelling van de belasting op leegstaande, verwaarloosde en ongeschikt/onbewoonbaar verklaarde panden Dienst Administratie, Afdeling bouw en woontoezicht Bezoekadres Dienst Wonen Woodrow

Nadere informatie

1 Inleiding. 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 Verwerken... zaken 5 Afhandelen... van zaken. 7 Uitgebreidere... zaak opties

1 Inleiding. 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 Verwerken... zaken 5 Afhandelen... van zaken. 7 Uitgebreidere... zaak opties 2 Supportdesk Pro Introductie Inhoudsopgave I Supportdesk Pro 3 1 Inleiding... 3 2 Werkwijze... 3 II Zaken 4 1 Introductie... 4 2 Zaken beheren... 4 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 4 Verwerken...

Nadere informatie

Welkom bij de demonstratie van het Welkom bij de systeem demonstratie van Klachten en Meldingen

Welkom bij de demonstratie van het Welkom bij de systeem demonstratie van Klachten en Meldingen Welkom bij de demonstratie van het Welkom bij de systeem demonstratie van Management Klachten en Meldingen System Systemen van Inception Borgen Verbeteren Systemen van Inception Borgen Verbeteren Systemen

Nadere informatie

Functiebeschrijving. A. Functie. B. Plaats in de organisatie. C. Doel van de functie. Functietitel Administratief medewerker omgevingsdienst Graad

Functiebeschrijving. A. Functie. B. Plaats in de organisatie. C. Doel van de functie. Functietitel Administratief medewerker omgevingsdienst Graad Functiebeschrijving A. Functie Functietitel Administratief medewerker omgevingsdienst Graad Administratief medewerker Niveau van de functie C Rang Cv Salarisschaal C1-C2-C3 Dienst Omgevingsdienst Prestaties

Nadere informatie

1. Politieaangelegenheden: politiezone: begroting 2016 en prognose begroting 2015: vaststelling.

1. Politieaangelegenheden: politiezone: begroting 2016 en prognose begroting 2015: vaststelling. Ilse Van den Branden secretariaat 03 778 30 75 ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be Aan de leden van de gemeenteraad 27-11-2015 uw kenmerk ons kenmerk bijlagen - SEC/-/0100/01/ bondige toelichting agenda

Nadere informatie

Hit-Office Ondernemer. Documentatie. Hit-Office, uw ERP

Hit-Office Ondernemer. Documentatie. Hit-Office, uw ERP Hit-Office Ondernemer Documentatie Hit-Office, uw ERP Offertes, projecten, vanaf nu is het éénvoudiger geworden... Hit-Office is het resultaat van 25 jaar ontwikkeling in ons bouwbedrijf. De redenering

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/0100/01 04-12-2013

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/0100/01 04-12-2013 Dienst secretariaat contactpersoon: Ilse Van den Branden, administratief medewerker e-mail: ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be tel. 03 778 30 75, fax 03 766 08 82 Aan de leden van de gemeenteraad uw bericht

Nadere informatie

Functiekaart. Subdienst:

Functiekaart. Subdienst: Functie Graadnaam: administratief deskundige Functienaam: administratief deskundige Functionele loopbaan: B1-B3 Functiegroep: deskundigen Code: Afdeling: Burger- en welzijnszaken Dienst: Burgerzaken Subdienst:

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 05/06/2013 AL/PC/2130884 26915 18/06/2013

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 05/06/2013 AL/PC/2130884 26915 18/06/2013 Alle briefwisseling sturen aan: - Stadsontwikkeling - Stedenbouwkundige vergunningen Grote Markt 1 2000 Antwerpen Berquin notarissen _ Lloyd Georgelaan 11 1000 BRUSSEL uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk

Nadere informatie

Kassa systeem voor de detailhandel Infobrochure

Kassa systeem voor de detailhandel Infobrochure Kassa systeem voor de detailhandel Infobrochure Bizziware bvba Beverenstraat 131 8810 Lichtervelde (0495) 57 80 26 www.bizziware.be info@bizziware.be Algemeen Kassa Studio is het resultaat van jarenlange

Nadere informatie

Factsheet RACS Project Management Module

Factsheet RACS Project Management Module Factsheet RACS Project Management Module Pagina 1 / 9 Inleiding: Dit document geeft een beknopt overzicht van de functionaliteiten van de Project Management Module van RACS. In de module gebruiken wij

Nadere informatie

Elektronische archivering Praktische benadering. Erwin Vercammen Accountant Belastingconsulent Ondervoorzitter IAB

Elektronische archivering Praktische benadering. Erwin Vercammen Accountant Belastingconsulent Ondervoorzitter IAB Elektronische archivering Praktische benadering Erwin Vercammen Accountant Belastingconsulent Ondervoorzitter IAB Voorafgaande afspraken Geen gebruik van systeemsoftware voor documentbehandeling Geen gebruik

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 06/10/ /10/2011

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 06/10/ /10/2011 Alle briefwisseling sturen aan: - Stadsontwikkeling - Stedenbouwkundige vergunningen Grote Markt 1 2000 Antwerpen Stoel Cor Sint-Rochusstraat 1 2330 MERKSPLAS uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum

Nadere informatie

Het ondersteunen en mee uitvoeren van de boekhouding alsook het voeren van een verantwoord aankoopbeleid.

Het ondersteunen en mee uitvoeren van de boekhouding alsook het voeren van een verantwoord aankoopbeleid. O.C.M.W.- LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING AFDELING: DIENST: FUNCTIEBENAMING: FINANCIELE DIENST FINANCIELE DIENST-ECONOMAAT econoom-boekhouder 1. Plaats in de organisatie De econoom-boekhouder rapporteert

Nadere informatie

Intergemeentelijk reglement leegstand Pajottenland

Intergemeentelijk reglement leegstand Pajottenland Intergemeentelijk reglement leegstand Pajottenland In het kader van het decreet betreffende het grond en pandenbeleid van 27 maart 2009 is een van de op te stellen registers, het register van leegstaande

Nadere informatie

PLAATSEN VAN (VERLICHTE) RECLAME SAMENSTELLEN VAN HET BOUWAANVRAAGDOSSIER

PLAATSEN VAN (VERLICHTE) RECLAME SAMENSTELLEN VAN HET BOUWAANVRAAGDOSSIER PLAATSEN VAN (VERLICHTE) RECLAME SAMENSTELLEN VAN HET BOUWAANVRAAGDOSSIER Aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning waarvoor een eenvoudige dossiersamenstelling volstaat STADSBESTUUR ROESELARE Onderwerp

Nadere informatie

OPLEIDINGENSTRUCTUUR ADMINISTRATIEF MEDEWERKER KMO

OPLEIDINGENSTRUCTUUR ADMINISTRATIEF MEDEWERKER KMO OPLEIDINGENSTRUCTUUR ADMINISTRATIEF MEDEWERKER KMO 1. BESCHRIJVING Referentiekaders: WELZIJN OP HET WERK Beroepsprofielen (SERV, oktober 2004) POLYVALENT BEDIENDE Beroepsprofiel (SERV/CEVORA, juni 2003)

Nadere informatie

Notarisbrief Stedenbouwkundige Inlichtingen LIGGING IDENTIFICATIE VAN HET ONROEREND GOED 20 RUIMTELIJKE ORDENING

Notarisbrief Stedenbouwkundige Inlichtingen LIGGING IDENTIFICATIE VAN HET ONROEREND GOED 20 RUIMTELIJKE ORDENING Notarisbrief Stedenbouwkundige Inlichtingen Gemeente Bornem dienst ruimtelijke ontwikkeling Hingenesteenweg 13 2880 Bornem 03 890 69 21 bouwen@bornem.be 24 april 2017 LIGGING IDENTIFICATIE VAN HET ONROEREND

Nadere informatie

23070_E_0141_V_000_00

23070_E_0141_V_000_00 IDENTIFICATIE VAN DE AANVRAGER Naam: Carl Ockerman Beroep: Notaris Adres: Lloyd Georgelaan 11 1000 Brussel Datum van aanvraag: 25 september 2015 IDENTIFICATIE VAN HET PERCEEL Gemeente: DILBEEK Postnummer:

Nadere informatie

UNIBEL: een belastingtoepassing in evolutie Bibel: Beleidsinformatie Belastingen. Kristien Ooghe

UNIBEL: een belastingtoepassing in evolutie Bibel: Beleidsinformatie Belastingen. Kristien Ooghe UNIBEL: een belastingtoepassing in evolutie Bibel: Beleidsinformatie Belastingen Kristien Ooghe Unibel: een belastingtoepassing in evolutie Unibel 1.50 FASE 1 Belastingplichtige Zoeken op ingekohierde

Nadere informatie

Organigram gemeente Bocholt

Organigram gemeente Bocholt Organigram gemeente Bocholt Gemeenteraad College van burgemeester en schepenen (ver. 30/06/2016) Gemeentesecretaris Stafdienst Financieel Beheerder MENS RUIMTE ALGEMEEN BESTUUR EN ONDERSTEUNENDE DIENSTEN

Nadere informatie

Volledig grip op uw projecten met. Dynamics InTime

Volledig grip op uw projecten met. Dynamics InTime Volledig grip op uw projecten met Dynamics InTime en zijn mensenwerk Het uitvoeren van projecten is mensenwerk. De juiste persoon op het juiste project, daar gaat het om. Die krijgt te maken met zaken

Nadere informatie

Onderwerpen: Algemeen Projecten. Budgetten Rollen en rechten Uren/kosten Facturen CRM HRM Output/Custom fields Web. Procesbeschrijving

Onderwerpen: Algemeen Projecten. Budgetten Rollen en rechten Uren/kosten Facturen CRM HRM Output/Custom fields Web. Procesbeschrijving Onderwerpen: Algemeen Projecten Budgetten Rollen en rechten Uren/kosten Facturen CRM HRM Output/Custom fields Web Procesbeschrijving Algemeen PMO Pro is een systeem om al uw projectgerelateerde informatie

Nadere informatie

Release datum: 11 juni 2012

Release datum: 11 juni 2012 Highlights 1 HSExpert versie 5.2 Begin juni is versie 5.2 van HSExpert gereleased. In versie 5.2 zijn vooral wijzigingen op het RiAxion (Arbo) dossier doorgevoerd. Daarnaast zijn er wat kleinere wijzigingen

Nadere informatie

Lijst van te vernietigen en te bewaren documenten in stichtingsarchieven

Lijst van te vernietigen en te bewaren documenten in stichtingsarchieven Lijst van te vernietigen en te bewaren documenten in stichtingsarchieven Algemene richtlijnen: Documenten die informatie bevatten over het beleid, de doelstelling en de taakuitvoering van de organisatie,

Nadere informatie

CaseMaster PM ProjectManagement

CaseMaster PM ProjectManagement CaseMaster PM ProjectManagement Projectmanagement De manier waarop u uw projecten organiseert, voorbereid, uitvoert en afrond bepaald uw succes. Projecten staan en vallen met planning. Effectief projecten

Nadere informatie

Effectief opslaan en terugvinden van informatie OFFICE FILING

Effectief opslaan en terugvinden van informatie OFFICE FILING Effectief opslaan en terugvinden van informatie OFFICE FILING Snelle toegang tot uw dossiers optimaliseert uw productiviteit Informatie vormt de levenslijn binnen uw onderneming de basis van effectieve

Nadere informatie

Overzicht PLOP. Orderopvolging en planning voor koude en warme planten. Versie: 2007.12.26

Overzicht PLOP. Orderopvolging en planning voor koude en warme planten. Versie: 2007.12.26 Versie: 2007.12.26 1. PLOP PLOP is een ERP-softwarepakket dat speciaal ontwikkeld is voor plantgoedbedrijven (zowel warme als koude), rekeninghoudend met de zeer specifieke kenmerken van deze sector. Het

Nadere informatie

Workshop penningmeesterschap. 11 oktober 2012 Thorgerd van Veldhuijzen

Workshop penningmeesterschap. 11 oktober 2012 Thorgerd van Veldhuijzen Workshop penningmeesterschap 11 oktober 2012 Thorgerd van Veldhuijzen 1 Inhoud workshop Inleiding penningmeesterschap Eigenschappen van de penningmeester Aansprakelijkheid van de penningmeester Taken van

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. STUDIEMEESTER-OPVOEDER Buitengewoon Secundair Onderwijs

FUNCTIEBESCHRIJVING. STUDIEMEESTER-OPVOEDER Buitengewoon Secundair Onderwijs FUNCTIEBESCHRIJVING STUDIEMEESTER-OPVOEDER Buitengewoon Secundair Onderwijs B = Basisfunctie (voor elk personeelslid) S = Specifieke functie binnen de opdracht (slechts voor bepaalde personeelsleden i.f.v.

Nadere informatie

PRESENTATIE SCAN-OFFICE DINSDAG 17 FEBRUARI: ZEIJEN WOENSDAG 18 FEBRUARI: APELDOORN DONDERDAG 19 FEBRUARI: BODEGRAVEN WOENSDAG 25 FEBRUARI: DEN BOSCH

PRESENTATIE SCAN-OFFICE DINSDAG 17 FEBRUARI: ZEIJEN WOENSDAG 18 FEBRUARI: APELDOORN DONDERDAG 19 FEBRUARI: BODEGRAVEN WOENSDAG 25 FEBRUARI: DEN BOSCH PRESENTATIE SCAN-OFFICE DINSDAG 17 FEBRUARI: ZEIJEN WOENSDAG 18 FEBRUARI: APELDOORN DONDERDAG 19 FEBRUARI: BODEGRAVEN WOENSDAG 25 FEBRUARI: DEN BOSCH BERT WIEKEMA SCAN MEHMET CANAVAR ANS GROUP PROGRAMMA

Nadere informatie

Everything4Office UitvaartTotaal. Software voor subsidieverstrekkende organisatie s of afdelingen. Snel te implementeren. Aanpasbaar aan uw situatie

Everything4Office UitvaartTotaal. Software voor subsidieverstrekkende organisatie s of afdelingen. Snel te implementeren. Aanpasbaar aan uw situatie Everything4Office UitvaartTotaal Software voor subsidieverstrekkende organisatie s of afdelingen Snel te implementeren Aanpasbaar aan uw situatie Everything4Office Software, Tolnasingel 1, 2411 PV Bodegraven

Nadere informatie

Infodag Ticketingsoftware. 3 oktober 2011. Zwijnaarde - Gent

Infodag Ticketingsoftware. 3 oktober 2011. Zwijnaarde - Gent Mid- en Front Office Infodag Ticketingsoftware 3 oktober 2011 Zwijnaarde - Gent Uw uniek interlokaal samenwerkingsverband CIPAL DV oko LOCUS VVC HELIUS DSH - FC - 1 Mid- en Front Office STRATEGISCHE PIJLERS

Nadere informatie

Melding van handelingen in of aan gebouwen met toepassing van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening

Melding van handelingen in of aan gebouwen met toepassing van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening Bijlage I Formulier I Melding van handelingen in of aan gebouwen met toepassing van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening Vlaams Ministerie van Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed RWO-01-100330

Nadere informatie

BiziMan Werkt voor u!

BiziMan Werkt voor u! Werkt voor u! WebsiteKing.be Een totaaloplossing voor elke ondernemer BiziMan is een facturatieprogramma, ook wel ERP Software (Enterprise Resource Planning) genoemd, dat beschikt over een aantal basismodules

Nadere informatie

INLICHTINGENFORMULIER VASTGOEDINFORMATIE

INLICHTINGENFORMULIER VASTGOEDINFORMATIE INLICHTINGENFORMULIER VASTGOEDINFORMATIE Contactpersoon: Els Salembier 051 26 23 14 Esalembier@roeselare.be Ieperstraat 122 Type aanvraag: volledig dossier - 75 euro Identificatie van de aanvrager notaris/immo-kantoor

Nadere informatie

Functies level 1 level 2 level 3 level 4 level 5 level 6 level 7 level 8 level 9 Service Desk 600 Compleet Compleet

Functies level 1 level 2 level 3 level 4 level 5 level 6 level 7 level 8 level 9 Service Desk 600 Compleet Compleet ALGEMEEN EXTRA Invoeren en Meekijken Systeem- invoerverslag der Systeem Administratie Wisselen Bestands Statistieken Ingelogde gebruikers Favorieten Omgeving Instellingen Administratiegroepen Fiscale eenheden

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 13/10/ /10/2016

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 13/10/ /10/2016 Alle briefwisseling sturen aan: - Stadsontwikkeling - Stedenbouwkundige vergunningen Grote Markt 1 2000 Antwerpen FIRST IMMO Kapellensteenweg 49 2920 Kalmthout uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum

Nadere informatie

Uitgebreid voorstel Masterproef Informatica

Uitgebreid voorstel Masterproef Informatica HoGent Uitgebreid voorstel Masterproef Informatica Titel van het project: Optimalisatie & ontwikkeling van een gegevenstransfertool voor Business Intelligence-gebruikers Datum : 01/11/2012 Naam student

Nadere informatie

De gemeente Den Haag heeft verschillende software componenten van gebruik. Het betreft de volgende onderdelen:

De gemeente Den Haag heeft verschillende software componenten van gebruik. Het betreft de volgende onderdelen: Gemeente Den Haag Beschrijving Omgevingen 1 Inleiding De gemeente Den Haag heeft verschillende software componenten van gebruik. Het betreft de volgende onderdelen: Oracle E-Business Suite Datawarehouse

Nadere informatie

Stedelijke aankooppremie

Stedelijke aankooppremie Stedelijke aankooppremie STED-AAN-25-1-2010 Stedenbouw Gemeenteplein 2, 8790 WAREGEM T 056 62 12 86 F 056 62 12 79 stedenbouw@waregem.be www.waregem.be Openingstijden Voormiddag: Van maandag tot vrijdag

Nadere informatie

Handleiding conversie Davilex naar Exact Online

Handleiding conversie Davilex naar Exact Online Stap 0: Wat doen we wel/niet Optioneel kunnen wij documenten en bijlages van de financiële data mee converteren dit is maatwerk. BTW de grondslagen worden niet geconverteerd, de mutaties worden geboekt

Nadere informatie

Kassabeheer. De werkstations kunnen bediend worden via touchscreens, barcodelezers en ticketprinters. Tevens kan de toepassing de geldlade. aansturen.

Kassabeheer. De werkstations kunnen bediend worden via touchscreens, barcodelezers en ticketprinters. Tevens kan de toepassing de geldlade. aansturen. Financiën Kassa Kassabeheer KASSA is een geïntegreerd kassasysteem voor de verkoop van diensten en goederen door de gemeente- en OCMW besturen gaande van vuilniszakken, identiteitskaarten, reispassen en

Nadere informatie