Inventaris van de digitale informatiesystemen van de stadsadministratie, het OCMW en het havenbedrijf van Antwerpen. Filip Boudrez

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inventaris van de digitale informatiesystemen van de stadsadministratie, het OCMW en het havenbedrijf van Antwerpen. Filip Boudrez"

Transcriptie

1 DAVID Inventaris van de digitale informatiesystemen van de stadsadministratie, het OCMW en het havenbedrijf van Antwerpen Filip Boudrez FACULTEIT RECHTSGELEERDHEID INTERDISCIPLINAIR CENTRUM VOOR RECHT EN INFORMATICA TIENSESTRAAT 41 B-3000 LEUVEN

2 Status van dit document Deze inventaris van de digitale informatiesystemen van de stadsadministratie, het O.C.M.W. en het havenbedrijf van Antwerpen is een document dat voortdurend wordt bijgewerkt en aangevuld. Dit werkdocument werd aangelegd in het kader van het DAVID-rapport betreffende de typologie van digitale archiefbestanden. Dit rapport had tot doel een typologie uit te werken op basis waarvan kon achterhaald worden hoe digitale bestanden het best werden gearchiveerd. Hiervoor werd informatie over alle in gebruik zijnde informatiesystemen verzameld 1. Vervolgens werd naar een typologie of manier van indeling gezocht die aan twee doelstellingen moest voldoen. Van de typologie werd verwacht dat ze overzichtelijk is en dat ze aangaf wat de archiveringsstrategie en - vereisten zijn. Uiteindelijk stelde ik vast dat een dergelijke typologie niet kan worden opgesteld. Aan de eerste vereiste kon relatief gemakkelijk worden voldaan, maar de tweede vereiste stelde veel problemen. In de plaats daarvan werkte ik een beslissingsmodel uit (zie rapport 4). Eén van de ondernomen pogingen om een typologie uit te werken mondde uit in een inventaris van de digitale informatiesystemen. Hierbij werden de informatiesystemen naar functie ingedeeld. Deze manier van indelen biedt een goed overzicht van alle informatie die in digitale vorm bij een archiefvormer aanwezig is, maar zegt niets over hoe en wat er moet worden gearchiveerd. Een dergelijke inventaris is een sleutelinstrument in het digitaal archiefbeleid van een archiefinstelling. In de inventaris houdt de archivaris bij over welke digitale informatie de archiefvormer beschikt. Zo houdt hij de vinger aan de pols en weet hij voor welke informatiesystemen archiveringsstrategieën moeten worden uitgewerkt. Voor de informatiesystemen zonder archiefwaarde volstaat een summiere beschrijving. Van de informatiesystemen met archiefwaarde worden gedetailleerde gegevens bijgehouden (zie bijlage 1). Deze gegevens zijn van belangrijke elementen in de keuze hoe en wat er wordt gearchiveerd en dienen als bron voor de metadata.. De informatiesystemen zijn ingedeeld op basis van hun functie. Binnen elke functie worden ze alfabetisch opgesomd. Elk informatiesysteem wordt als volgt beschreven: Naam van het informatiesysteem Betekenis van de benaming en beschrijving van de functie of functionaliteiten van de applicaties OPVOLGER VAN: Bestandsformaten waarin de digitale gegevens zijn opgeslagen of naam van de technologie die wordt toegepast. Opsomming van de documenten (redactionele vorm) die door middel van het informatiesysteem worden gegenereerd., of varieert Naam van de voorganger of opvolger van het informatiesysteem (optioneel) OPGEVOLGD DOOR: Bij een aantal informatiesystemen zijn sommige gegevensvelden nog niet ingevuld omdat de informatie nog ontbreekt. Het is de bedoeling dat de inventaris doorlopend wordt bijgehouden en aangevuld. In bijlage 2 is een index op de namen van de informatiesystemen opgenomen. Deze versie werd het laatst bijgewerkt op 5 juni Voor de opsomming en beschrijving van de informaticasystemen baseerde ik mij op: de intranetsite van Telepolis, Telelink Klantenmagazine Telepolis Antwerpen, de Y2K-inventaris van Telepolis, de operationele plannen van Telepolis, de softwaregids van Amaris op de intranetsite en de jaarverslagen van Amaris. Telepolis ondersteunt de informatica van het stadsbestuur en het O.C.M.W. van Antwerpen. Amaris is het informaticacentrum van het havenbedrijf van Antwerpen. 2

3 A. STADSADMINISTRATIE A.1 ALGEMEEN BAG Brieven-en agendastructuur BIF/BIS BeleidsInFormatiesysteem / Bedrijfsbeheersinformatiesysteem: aanmaken van statistische informatie / datawarehouse die de kerncijfers over de activiteiten verzamelt rapporten, statistieken e-knipselkrant Pro-cliptoepassing voor het maken van e-knipselkrant Html, PDF krantenknipsels GBKA OPVOLGER VAN: Grootschalige BasisKaart Antwerpen. Digitale referentie vectorkaart die als basis wordt gebruikt voor de diverse GIS-toepassingen binnen de stad. (bouwof milieuvergunningen, hydranten, rampenplan, enz.). De GBKA wordt dagelijks aangepast. ArcInfo, CAD kaart, plattegrond DRO-kaart 3

4 Geografisch Informatiesysteem TOEPASSINGEN: Informatiesysteem voor de inventarisatie, de bewaring, de actualisering, de bewerking en de analyse van ruimtelijk gerelateerde gegevens. GIS bestaat uit de GBKA, de kadastrale percelen en themalagen. SQL (kadastergegevens), SHAPE, BLOP, CAD, DMW lijsten, plattegronden, kaarten, legger Arcexplorer: Software voor visualisatie en analyse van geografische data Arcinfo: Ontwikkelomgeving van het GIS op HP-Ux Arcview: Software voor analyse en visualisatie van geografische data Autocad: Tekenprogramma Geo-edit: Editeeromgeving van de grootschalige havenkaart VIA: Viewer Antwerpen KAVIA: Kadaster Viewer Antwerpen IRIS: Informatiesysteem Ruimtelijke Inrichting en Infratsructuur Geografische Databank Databank voor de ontsluiting van al de digitale, geografische data van de stad (basiskaart en percelenkaart). / Geografische Metadatabank Databank waarin de beschrijving van de data van de geografische databank wordt bijgehouden. / GIS-Percelen Kadastrale perceelinformatie ingepast op GBKA kadastrale legger Inkomende briefwisseling 4

5 Systeem voor de registratie van alle briefwisseling gericht aan het college van burgemeester en schepenen. De stafdienst verspreidt de briefwisseling over de betrokken bedrijfseenheid. In een volgende stap wordt hieraan een opvolgsysteem gekoppeld. agenda, lijsten, index SQL, ASP, Exchange, Com-objecten, scanning Interne communicatie binnen 48 uur DOCUMENTEN en intranettoepassing voor de verspreiding van bekendmakingen, omzendbrieven en dienstnota s. MS Outlook, html-pagina s, Word bekendmaking, omzendbrieven, dienstnota s Klimatis Systeem voor de registratie, verspreiding en opvolging van de klachten van de burger. De burger kan de status van zijn klacht opvragen. Een aantal gegevens worden in het jaarverslag opgenomen. MS Outlook brief, nota, statistieken, grafieken, rapport, lijsten Notulus OPVOLGER VAN: Elektonisch documentmanagementsysteem voor de agenda en besluitvorming van de gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen en de districtsraden. Word,XML,PDF,Documentum ((voor)ontwerp)besluiten, besluiten en bijlagen, zittingsfolder, agenda, verslag, zittingsverslag (gemeenteblad), proces-verbalen PACO (college), PAGE (gemeenteraad), AREND (districtsraden) en ZEBRA MS OFFICE Bureauticatoepassing MS Word, MS Outlook, MS Excel, MS Access 5

6 rapporten, verslagen, briefwisseling, databanken, rekeningen, notulen, besluiten, inventaris, agenda, varieert Website: Digitale Metropool Antwerpen (DMA) Internet: Immodatabank, Notulus, Antwerpen Mobiel, JA, Toekan2, Visit Antwerpen Intranet: VILA, Notulus, Dienstnota, HOERA, Knipselkrant en Infogids, Telepolis Antwerpen, E-Floris HTML,ASP,PDF,XML,GIF,CSS,SQL brochures varieert A.2 ORGANISATIE EN PERSONEEL Dienstkledij Registratie van de erkende bewijsstukken, berekening van de jaarlijkse variabele vergoedingen, opvolgen toestand individuele kledij-fiches. fiches, lijsten, rapporten HRM2000 Systeem voor het bijhouden van de personeelsadministratie met meerdere modules: basissignaletiek (basispersoneelsgegevens), aan-en afwezigheden, ongevallen en beroepsziekten, werving en selectie, brutoberekening, rapportering, payroll, veiligheid en gezondheid, opleidingsadministratie en evaluatiemodule. mainframe, Peoplesoft, SQL, DDS (dimensionele data store) rapporten, weddeschalen, loonfiches, werkroosters, aanwezigheidsregister, lijsten LAB LoonAfstand en Beslag. Applicatie voor het inhouden van loon. 6

7 geen PANDA WORDT VERVANGEN: Systeem voor personeelsadministratie (planning, taken, lonen, registratie van de gepresteerde uren) systemz aanwezigheidsregister, werkroosters, lijsten door SP-EXPERT Promote STAD Systeem voor de afhandeling van het volledige cursustraject (van inschrijving tot en met evaluatie): bijhouden data, lesgevers, locaties, evaluaties, SQL DOCUMENT(EN): TOOL(S): Promote Werkkledij Geautomatiseerd magazijnbeheer en uitleenregistratie fiches, lijsten, rapporten Werkorderbeheer Systeem voor de registreren van de werkaanvragen, planning, kostenraming en de opvolging. werkroosters, register van de aanvragen, bestekken, register van de uitgevoerde werkzaamheden 7

8 A.3 BEHEER VAN HET PATRIMONIUM IDC/NDC Identificatie Debiteuren en Crediteuren / Nieuwe Debiteuren en Crediteurentoepassing: bijhouden van elke belastingplichtige persoon of firma die een handelsactiviteit uitvoert. Van elke debiteur of crediteur worden hoofdzetels en filalen bijgehouden, stopzettingen, beslagleggingen, faillissementen en vereffeningen, fusies en overnames. Moet in principe gekoppeld worden aan HERMES (archivering van de bewijsstukken: staatsblad, meldingen andere diensten). mainframe (DB2) lijsten, debiteuren/crediteurenfiche, OPVOLGING: IDC (IMS) werd door NDC (DB2) vervangen door 24/5/1999 Orkonet Systeem voor de ondersteuning van de logistiek aan de stad met o.a. als modules: voorraad-, reservatie en verstrekkingen-, budget-, order-, klant-, leveranciersbeheer DB2, mainframe, CICS lijsten, bestelbon, mandaat, creditnota, verstrekbon, factuur Patrimonium Programma waarin alle gegevens over de eigendommen (gronden en gebouwen) van de stad worden bijgehouden. SQL, Visual Basic, Documentum lijsten, plannen, foto s, notariële akten, Wagenparkbeheer Centraliseren van de identificatiegegevens van de voertuigen en van de massagegevens (zoals tankbeurten en gebruikers). Opvolgen van de kostprijs van de voertuigen, opsporen onregelmatigheden, enz. mainframe (DB2, Cobol); clientapplicaties (C) 8

9 rapporten, lijsten, voertuigenfiche, bestek A.4 FINANCIËN EN FISCALITEIT Abacus Registratie van de financiële verrichtingen via kas of bank. Koppeling met boekhouding en de opvolging van betaling van facturen. SQL, Powerbuilder dagboek, kasboek, kwitantie ATHENA I & II Documentbeheerssysteem voor de stafdienst van het departement Financiën: uitbouwen van een database databank, (Unix Windows NT) BEN/DAG Benaarstiging en dagvaarding: dagvaarden van wanbetalers lijsten, dagvaarding, dossiers, briefwisseling BLA belastingskohier mainframe, IMS-databank grootboeken 9

10 DOM Digitale Opmaak begroting en Meerjarenplanning mainframe, Oracle Financial Analyser: multidimensionele database, Project Costing: relationele database begroting(sontwerpen), FIN2000 Applicatie voor analytische en algemene boekhouding. Modules: BEN, END, DAG, Incasso, ABACUS, Lening-en subsidiebeheer mainframe (DB2), SQL, Oracledatabase rekening, jaarrekening, dagvaarding, journaal, grootboek, kasboek, maandstaten, hulpdagboek, balans, resultatenrekening, lijsten, schuldvordering, begrotingswijziging, rapporten varieert FIN/VEN Begrotingsboekhouding en ventilering van mandaten naar analytische boekhouding FTA Beheren van facturen DB2, Powerbuilder facturen HERMES Documentair Informatiesysteem voor het inscannen, verspreiden en goedkeuren van facturen facturen 10

11 HYPERION-PILLAR Systeem voor het gedecentraliseerd opmaken van de begroting. Uitwisseling met NGB begroting(svoorstel) Incassobeheer Beheren van incassodossiers. Gekoppeld aan FIN2000. Modules: BEN/DAG/END DB2 briefwisseling, facturen, rappels ISABEL Interbank Standards Association Belgium. Applicatie voor elektronische bankverrichtingen (bv. betalen van personeelswedden). EDI geen NFT Nieuwe Facturatie Toepassing. Toepassing voor de registratie van de uitgaande facturen van de stad. mainframe, SQL, Powerbuilder creditnota s, rappels, facturen NGB Boekhoudingsapplicatie voor algemene en budgettaire boekhouding. Koppeling met andere toepassingen (patrimoniumbeheer, orkonet, enz.). Bestaat uit meerdere modules: inkomende facturen, leningbeheer, prefinanciering 11

12 OPGEVOLGD DOOR: mainframe begroting, journalen, proces-verbaal van kasnazicht, balans, winst-en verliesrekening, (jaar)rekening Voor de begroting werd een afzonderlijke applicatie ontwikkeld (DOM: zie hieronder). Nieuwe belastingstoepassing: NOBEL Applicatie voor de inning en registratie van de belastingen DB2 belastingskohier, aanslagbiljetten, aanmaningen, rol A.5 BURGERLIJKE STAND ABS Applicatie ontwikkeld door Telepolis Antwerpen waarin de akten van de burgerlijke stand digitaal worden gegenereerd, bijgehouden en verspreid. Aan ABS is ook een module statistieken gekoppeld. SQL geboorteakten, huwelijksakten, overlijdensakten, indices, tafels, statistieken, formulieren ARABS Archivering aktes Burgerlijke Stand. Toepassing voor het archiveren, bewerken en registreren van de akten van de burgerlijke stand. akten burgerlijke stand, index. Begraafplaats Centrale databank voor alle gegevens mbt de begraafplaatsen (concessies, 12

13 begrafenissen, verstrooien asse) en voor de administratieve afhandeling van de begraafplaatsen Cool gen op mainframe, DB2 vergunning, werkrooster, planning, dossiers A.6 BEVOLKING BEAM OPVOLGER VAN: Bevolkingsapplicatie waarmee de bevolkingsregistratie wordt bijgehouden. Het invoeren gebeurt door de bevolkingsdiensten. Er zijn ook een aantal opvraagmodules die o.a. door politie en O.C.M.W. worden gebruikt. Er kunnen eveneens statistiekgegevens worden opgevraagd. Via BEAM datawarehouse kunnen rampenlijsten worden afgedrukt. BEAM bevat in totaal 45 modules. mainframe (DB2: relationele database), SQL (codetabellen), Cognostools (voor afdrukken rampenlijsten) bevolkingsregisters, indices, klappers, register van vertrek, register van aankomst, register van tijdelijk verblijf, register van ambtelijke schrappingen, register uitreiking van identiteitskaarten, statistieken, kiezersregister, voorzitterslijsten, statistieken, lijsten, rampenlijsten oude bevolkingstoepassing (IMS: hiërarchische database) PRS PeRSoneninfrastructuur. Applicatie voor de identificatie van adressen en personen die met de stad of het O.C.M.W. in contact kwamen, opzoeksysteem met verwijzing naar rijks-en bevolkingsregister DB2, SQL lijsten A.7 VERKIEZINGEN Kiezersregister 13

14 Kiezersregister mainframe, XML kiezersregister A.8 OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID Accident Centraal beheren van gegevens over de ongevallen en de betrokken partijen. Genereren en afdrukken van statistieken. SQL, Powerbuilder statistieken, lijsten Brandweer Interventieverslagen Beheren en redactie van de interventieverslagen van de brandweer. Automatisch opstellen van facturen. Gekoppeld aan personeels-en voertuiggegevens SQL, Visual Basic, Regis Ontwikkelomgeving van G&D Software, MS Word en MS ACCESS. verslagen, statistieken, facturen, rapporten CBR Centraal Bestand voor Rijbewijzen DYGEST Dynamic Geographic System for Transport. Routingsysteem dat actuele verkeersinformatie aan een kaart koppelt. 14

15 geen Hydrantenbeheer TOOLS: Beheren van geografische en administratieve gegevens over de hydranten. lijsten, kaart, ArcView (Esri) Nieuw Strafregister strafregister: bijhouden van identiteitsgegevens en gegevens over de opgelopen veroordelingen, de minnelijke schikkingen, opgelegde maatregelen,. De oude bevolkingstoepassing wordt gebruikt voor het aanleveren van de bevolkingsgegevens. mainframe (DB2) formulieren, statistieken, lijsten, attest van goed gedrag en zeden, strafregister Ongevallenanalyse Politie OPVOLGER VAN: Systeem voor de registratie van ongeval- en partijgegevens Powerbuilder 5 rapporten, statistieken Foxprotoepassing Politie Informatica Project (PIP) MS WORD, PDF proces-verbalen, wapenregister, klapper, indices, briefwisseling Werkrooster 15

16 Personeelstoepassing voor de planning van de diensten van de brandweer A.9 OPENBARE GEZONDHEID Dossieropvolging VLAREM Eetwareninspectie Remmicon Dossieropvolgings- en informatiesysteem voor het afleveren van milieuvergunningen en voor de dossieropvolging mainframe, SQL, Omnis 7.0 milieuvergunning A.10 OPENBARE WERKEN, OPENBARE NUTSVOORZIENINGEN, RUIMTELIJKE ORDENING EN STEDEBOUW Antwerpen Woonstad Databank warin het aanbod van huizen, bouwgronden en beschikbare 16

17 bedrijfsruimten word bijgehouden. html, ASP, Opvolging bouwvergunningen Dossieropvolgingssysteem voor bouwvergunningen, verkavelingsvergunningen, stedebouwkundige attesten, kadastrale gegevens. Recyclage Parken TOOL(S): Weging van de gestorte hoeveelheid afval, beheer van containerpark, melding en weging van klein gevaarlijk afval SQL rapporten, lijsten Ultimate ROL2000 Plannen- en vergunningensysteem (Remmicon): afleveren vergunningen. mainframe, SQL, Omnis 7.0, Remmicon plannenregister, bouw- en milieuvergunningen, milieufiches, bouwdossiers, plannen SPL applicatie voor de localisatie van straten en panden. Standaard voor de implementatie van straten en panden. Wordt beheerd door burgerlijke stand en bevolking. DB2, SQL lijsten 17

18 Stedelijk domein Gemeenschappelijke databank gekoppeld aan een geografisch informatiesysteem waarin gegevens inzake leegstand, verkrotting, bouwinformatie, monumentenzorg, BPA, enz. wordt bijgehouden. SQL, Visual Basic gewestplan, bijzonder plan van aanleg, verkavelingsplan, rooilijnplan, kadasterplan, stratenplan, lijst van de leegstaande en verwaarloosde plannen, lijst van de onbewoonbaar verklaarde panden, lijst van de onveilig en ongeschikt verklaarde panden, onbebouwde percelen in een woonzone, beschermde monumenten en landschappen, stedenbouwkundige vergunningen en overtredingen, milieuvergunningen en overtredingen, groenobjecten, gegevens mobiliteit en verkeer, economische gegevens, stedelijke attesten, inlichtingenformulieren notarissen. A.11 ONDERWIJS DOS-TASO Leerlingenadministratie Systeem voor het bijhouden van de leerlingenadministratie en het opmaken van de uurroosters uurrooster, fiches PB3 Registratie van aanstellingen en afwezigheden mainframe 18

19 A.12 CULTUUR, SPORT EN RECREATIE Adlib Registratie- en beschrijvingssysteem voor de museumcollecties. DOCUMENTEN OPVOLGER VAN: IMC collectieregistratie, Tinreg Beeldbank Digitaal fotosysteem met een digitale invoer van foto s, een beeld databank en een ontsluiting via intranet (nog in ontwikkeling, nog niet operationeel). database lijsten, Brocade Toepassing voor het bibliotheekbeheer. Bestaat uit diverse modules. (o.a. collectieregistratie, uitleningen, administratie). catalogus, briefwisseling, uitleenregister Cultureel adressenbestand OPVOLGER VAN: Bestand voor het beheren en afdrukken van de adressen. lijsten, adressen oude versie (dbase III) Dobis Beheersapplicatie voor de bibliotheekcollectie catalogi, uitleenregister, fiches 19

20 EVA BESTANDSFORMATEN/ European Visual Archive Skopeo (SQL) Feestmateriaal Centraliseren en beschikbaarstellen van alle gegevens mbt de beschikbaarheid en planning van de middelen. Aanvragen van materiaal. SQL facturen, aanvragen, magazijnlijsten, planning Kassa-en reserveringssysteem Kassa-en reserveringssysteem voor de sportzalen en zwembaden. Logiesreservatiesysteem Reservatiesysteem voor hotels en gastkamers brochures, lijsten, PASS Ticket Antwerpen TOOLS: Automatisering van de ticketverkoop in de culturele centra. Basis voor het centraal ticketing systeem is Pass-ticketing. De centrale gegevensbank voor het ticketverkeer tussen de schouwburgen en de externe verkoopkantoren is SelecTix. tickets Megasoft, PassII, UFO, TIX 20

21 Toekan Toeristische Klapper Antwerpen. Databank waarin de evenementen en bezienswaardigheden worden bijgehouden. SQL, Powerbuilder agenda Travelkit Multimediapresentatie over Antwerpen en Telepolis (cultuur en toerisme, de haven, economie, de diamantsector, het onderwijssysteem, statistieken) html, powerpoint geen varieert Vubis Beheersapplicatie voor de bibliotheekcollectie catalogi, uitleenregister, fiches Zaalreservering Automatisch zaalreserveringssysteem voor de culturele centra. Artifax Event overeenkomsten, memo s, facturen, rapporten, planning A.13 BEVORDERING VAN HET ECONOMISCH LEVEN Markten en foren 21

22 Beheren van alle informatie over de markten en foren van Antwerpen en haar districten. Naast een aantal basisbestanden (marktplaatsen, handelaars, bezetting) is er een tweede luik waarin de aanvragen van de handelaars worden verwerkt. DB2 aanvragen, overzicht van de standplaatsen A.14 SOCIALE VOORZIENINGEN EN ARBEIDSREGLEMENTERING Huishuren Beheren en beschikbaarstellen van de wachtlijsten voor het huren van een sociale woning lijsten Kinderkribbes Registratiesysteem voor het bijhouden van de aanwezigheid van kinderen in de kinderkribbes en onthaalgezinnen, gekoppeld aan facturatie aanwezigheidsregister, facturen B. O.C.M.W. B.1 ALGEMEEN zie p. Loonbeslag Promote OCMW 22

23 BESTANDSFORMATEN/ DOK Registratie verrichtingen HRM2000 zie p. 6 END beheer van eigendommen, nalatenschappen en depots van mensen die het OCMW nog moeten terugbetalen lijsten Nieuwe OCMWboekhouding Algemene bedrijfsboekhoudkundige boekhouding gesteund op een analytische boekhouding en een meerjarenplanning met budgetten. jaarrekening, begroting, rekening, balans, PCATR Applicatie voor het registreren van verrichtingen 23

24 REF Systeem voor het inbrengen van betalingen en afdrukken van rappels mainframe facturen, rappel B.2 HULPVERLENING Bulk Tool voor de registratie van de pensioengelden Apash-FT Totaal begeleidingssysteem. Registratie van cliënten, maken van financiële voorstellen, verrichten van uitbetalingen. Maakt gebruik van de tool Rapportgenerator: bevat 30 templates voor het maken van rapporten en een editor. Oracle mainframe, DB2, SQL, CICS, Cobol mandaat, lijsten, rapporten, dossier, briefwisseling OPVOLGER VAN: KLR-toepassing Apash NFT Antwerps Project Automatisering Sociale Hulpverlening-Niet financiële typologieën. Omvat de vier toepassingen: DienstPoetshulp, DienstBejaardenhulp, AanvraagPlaatsingBejaarden en Aanvraag Plaatsing Kinderen. 24

25 OPVOLGER VAN: KLR-toepassing DVB Domicilie Van Bijstand. Registratie van hulpverlening aan niet EUonderdanen, erkende (politieke) vluchtelingen en staatlozen op basis van vijf verschillende formulieren. DLI database, mainframe, Natural programma s lijsten, kostenstaten, facturen, formulieren TOA Thuiszorg OCMW Antwerpen. Registratie van helpstergegevens, cliëntgegevens, prestatiegegevens helpsters, beslissings-en facturatiegegevens, planningsgegevens wijkbijscholing, planningsgegevens wijkwerking, en overzicht prestatiegegevens per maand. mainframe facturen, werkrooster, B.3 RVT EN ZIEKENHUIZEN zie p. Abacus ABH/ABB analytische boekhouding van het Centraal Bestuur van het OCMW, de ziekenhuizen, de bejaardeninstellingen en de dienstencentra (jaar)rekening, balans, journaal, grootboek APO Applicatie voor het maken van voorschriften en afdrukken van etiketten. 25

26 lijsten, bestelbon, etiketten, voorschriften, statistieken BIN Systeem voor de registratie van patiënten inschrijvingsregister BST Bestellingen en STockbeheer in ziekenhuis. Bestaat uit verschillende modules (o.a. Opvolging materiaal in consignatie) mainframe bestelbons, statistieken Hosppat Beheren en verstrekken van patiëntgegevens IMS, mainframe patiëntdossier M2M Elektronisch patiëntendossier: medische, verpleegkundige en administratieve gegevens. Bestaat uit 5 modules: communicatie, patiëntbeheer (beddenbeheer, infobalie, reserveringsmodule en aktenmodule), medisch secretariaat en orders, farmeutisch dossier. verslagen, brieven, medicatievoorschriften Pegasys 26

27 OPVOLGER VAN: Beheren en verstrekken van patiëntgegevens. Pegasys beheert het administratief dossier (identificatie-en verzekeringsgegevens) van een patiënt in een ziekenhuis met daaraan gekoppeld een overzicht van alle bewegingen en prestaties die een patiënt ondergaat en een automatische tarificatie en facturatie. SQL patiëntdossier, facturen Hosppat SOD Stock op Dienst. Beheren van stock, samenstellen van bestellingen voor medicatie en medisch materieel op de verpleegafdelingen bestelbons, lijsten C. HAVENBEDRIJF C.1 ALGEMEEN Adira Toepassing voor het aanmaken, verzamelen en verspreiden van de agenda s van het directiecomité en de raad van bestuur agenda BIS zie p. 3 Brio Databanktoepassing voor het registreren en opvolgen van inkomende stukken 27

28 (brieven, faxen en s) agenda Digitaal Havenboek GIS-havenboek om te navigeren tussen de verschillende kaartthema sen havenzones PDF kaart, plattegrond EIS Multidimensionale databases over de goederenomzet en het scheepvaartverkeer in de haven van Antwerpen. GIS zie p. zie. Viewer die wordt gebruikt is GeoView+ of ArcView. Andere applicatietools zijn ARC/INFO, INFR/NI, S/BG en Portmap. CAD, PDF Jurisoft Dossierbeheer van de geschillendossiers, personeelsdossiers dossiers 28

29 METIS Elektronisch documentatiecentrum MS Office zie p. 5 MS Project Projectplanning Website zie p. Error! Bookmark not defined.. C.2 ORGANISATIE EN PERSONEEL Cedelec Simulatie loonberekening HRM2000 zie p. 6 29

30 C.3 BEHEER VAN HET PATRIMONIUM ATLAS Antwerps Technisch, Logistiek en Administratief Systeem. Registratie en opvolging van bestekken, bestellingen en leveringen, elektronische goedkeuring van facturen, credit, debet-en onkostennota s. Modules: Aannemingen Inkoop & Uitgaven. Access, Excel, PDF facturen, credit-, debet- en onksotennota s, bestekken, bestelbons, werkorders, werkroosters C.4 FINANCIËN EN FISCALITEIT Accon Toepassing voor de jaarrekening jaarrekening FIBAS Boekhoudpakket met automische koppeling naar Unifact begroting, grootboek, journaal, rekening, jaarrekening Masterpiece Applicatie voor het beheer van vaste activa, afschrijvingen en/of herwaarderingsmeerwaarden. Modules: Asset en Project Management varieert 30

31 UNIFACT Applicatie voor het beheren en afdrukken van facturen. facturen C.5 BEHEER VAN DE HAVEN APICS Antwerp Port Information and Control System: begeleiden van het scheepvaartverkeer in de haven. Modules: scheepvaartplanning en begeleiding, ligplaatsenbeheer, sleepbootplanning, sluis-en schutplanning,, Archief Autocadtekeningen Averijen Databank voor het beheer en opvolgen van averijen Bouwaanvragen-Adviesopvolging Applicatie voor de registratie en opvolging van de bouwaanvraagadviezen van 31

32 INFR aan AD/CONC. rapporten BPRS Bagger Productie Registraties Systeem. Genereren van statistieken en rapporten statistieken, rapporten, lijsten Brabo Werkplanner Dossierbeheer Averijen Dossieropvolging van averijen dossiers Dossierbeheer Debiteuren Dossieropvolging van debiteuren en crediteuren dossiers Dossierbeheer Uitgaven Dossieropvolging van elektronische goedkeuring van facturen, credit-, debet- 32

33 en onkostennota s facturen, credit-, debet- en onkostennota s EDIFACT Elektronische gegevensuitwisseling naar en van het havenbedrijf. / EDI ELECTRA OPVOLGER VAN: Toepassing voor elektriciteitsvoorziening: beheer van de -en spanningsaansluitingen. Beheren van de hardware en de aansluitingen, opnemen en controleren van het verbruik en het stellen van vorderingen. VB facturen Elefact Goldmine Relatiebeheer Havenrechten-binnenvaart Facturatiesysteem voor de havengelden van de binnenvaartschepen die de haven van Antwerpen aanlopen of doorvaren facturen, boetes, creditnota s, rekeningen 33

34 Havenrechten-zeevaart Facturatiesysteem voor de havengelden van de zeevaartschepen die de haven van Antwerpen aanlopen of doorvaren (tonnenmaatrechten, aanlegrechten, sleeprechten, ). facturen, boetes, creditnota s, rekeningen Horta Registreren en plannen van onderhoud aan brug-en sluiscomplexen. KACONC-CONFACT Toepassing voor de dagelijkse dossieropvolging van concessies, voor het aanrekenen van de concessievergoedingen en voor de terugvordering van de onroerende voorheffing. Dossiervorming en facturatie. facturen, dossiers Kastat Portmap Viewomgeving van de grootschalige havenkaart via het GIS. 34

35 Waterbalans Automatische gegevensverwerking van de waterhuishouding van de dokken. Waterbalans dokken Beheren van de waterbalansgegevens van de dokken. Bevat de rapporten over de waterbalans. rapporten Waterbedeling Binnenvaart Registratie en opvolging van de waterleveringen aan binnenschepen in de haven van Antwerpen 35

36 BIJLAGE 1: MODELFICHE INFORMATIESYSTEEM Naam Informatiesysteem NAAM Naam van de applicatie (+ betekenis afkorting) DOEL Omschrijf het doel en het werkproces waarbinnen het systeem wordt gebruikt. FUNCTIONEREN Hoe functioneert het informatiesysteem? Wat zijn de voornaamste functionaliteiten? Welke dynamische componenten bevatten de bestanden? AFHANKELIJKHEDEN: INFO Is het systeem gekoppeld aan één of meerdere andere systemen? Welke? AFHANKELIJKHEDEN: TOOLS Is het systeem afhankelijk van bepaalde tools? Wat is de functie van de tools? Zijn er andere tools die deze functionaliteit ondersteunen? PLATFORM 36

37 Wat is het OS van het informatiesysteem? HISTORIEK Voorgaande informatiesystemen? Datum van ingebruikname? Versies? Migraties van de digitale informatie? Opvolgende informatiesystemen? DIENSTEN Welke diensten werken met de applicatie? INFORMATIE Welke digitale informatie wordt door het systeem gegenereerd of beheerd? BESTANDSFORMATEN Welke opslagformaten worden er gebruikt? FUNCTIONALITEIT VAN DE GEARCHIVEERDE INFORMATIE Welke handelingen of bewerkingen moeten bij raadpleging mogelijk zijn? ARCHIEFWAARDE Wat is de archiefwaarde van de digitale informatie? 37

38 BIJLAGE: INDEX INFORMATIESYSTEMEN A Abacus... 9 ABH/ABB...25 ABS...12 Accident...14 Accon...30 Adira...27 Adlib...19 Antwerpen Woonstad...17 Apash NFT...25 Apash-FT...24 APICS...31 APO...26 ARABS...12 Archief Autocadtekeningen...31 ATHENA I & II... 9 ATLAS...30 Averijen...32 B BAG... 3 BEAM...13 Beeldbank...19 Begraafplaats...13 BEN/DAG... 9 BIF/BIS... 3 BIN...26 BLA... 9 Bouwaanvragen-Adviesopvolging...32 BPRS...32 Brabo Werkplanner...32 Brandweer Interventieverslagen...14 Brio...28 Brocade...19 BST...26 Bulk...24 C CBR...14 Cedelec...29 Cultureel adressenbestand...19 D Dienstkledij... 6 Digitaal Havenboek...28 Dobis...20 DOK...23 DOM...10 Dossierbeheer Averijen...32 Dossierbeheer Debiteuren...33 Dossierbeheer Uitgaven...33 Dossieropvolging VLAREM...16 DOS-TASO Leerlingenadministratie...18 DVB...25 DYGEST...15 E EDIFACT...33 Eetwareninspectie...16 EIS...28 e-knipselkrant... 3 ELECTRA...33 END...23 EVA...20 F Feestmateriaal...20 FIBAS...30 FIN/VEN...10 FIN FTA