Autorijden. Mark Tant en Guido Baten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Autorijden. Mark Tant en Guido Baten"

Transcriptie

1 Autorijden Mark Tant en Guido Baten De auto op zich is soms, al dan niet terecht, een statussymbool. Het gebruik van de auto, als bestuurder, betekent echter meer dan louter het zich verplaatsen met dit statussymbool. Autorijden vervult meestal ook een belangrijke sociale, economische en psychologische functie. Men ervaart immers een zekere mate van onafhankelijkheid en zelfstandigheid. Om te mogen autorijden heeft men een geldig rijbewijs (en een autoverzekering) nodig. Het verlies van het gebruik van het rijbewijs (waardoor men dus niet meer als bestuurder met de auto mag rijden) kan dan ook grote consequenties hebben. Het betekent voor de persoon in kwestie een groot persoonlijk verlies. Echter, niet enkel de persoonlijke belangen mogen meespelen. Het belang van de verkeersveiligheid in het algemeen, en de veiligheid van zichzelf en anderen in het bijzonder zijn ook factoren, die mee bepalen of iemand al dan niet nog met de auto mag rijden. Immers, wie als bestuurder aan het verkeer deelneemt, is verantwoordelijk voor zichzelf, maar ook voor de veiligheid van zijn passagiers en de andere verkeersdeelnemers. Bij elk ongeval tracht men een verantwoordelijke aan te duiden. Men vraagt zich ook af of het ongeval had kunnen voorkomen worden. Daarom probeert men het risico te beperken dat iemand in een verkeersongeval betrokken raakt. Een ongeval is meestal een ongeluk of een ongelukkige samenloop van omstandigheden. Maar het kan wel ernstige gevolgen hebben. Wat indien een ongeval had kunnen vermeden worden omdat een bestuurder eigenlijk niet meer had mogen sturen? Dan is dit ongeval al veel minder een ongeluk! Men mag eigenlijk niet meer sturen wanneer men lichamelijk of geestelijk daartoe niet meer in staat is, bijvoorbeeld ten gevolge van vermoeidheid, het onder invloed zijn van alcohol of drugs, of ten gevolge van een ziekte, bijvoorbeeld dementie. Rijgeschiktheid Niet meer rijgeschikt zijn, heeft gevolgen voor het rijbewijs en ook voor de verzekering (Burgerlijke Aansprakelijkheid of BA). Iedereen die een normaal rijbewijs heeft of krijgt, wordt verondersteld niet te lijden aan bepaalde aandoeningen of stoornissen die het rijgedrag negatief beïnvloeden. Deze aandoeningen en stoornissen zijn bij Koninklijk Besluit bepaald, met name in het Koninklijk Besluit van 23 Maart 1998 of kortweg het KB betreffende het Rijbewijs. Anderzijds wordt iedereen die een rijbewijs heeft, verondersteld te weten dat, indien men lijdt aan een aandoening of stoornis vermeld in dit KB, men verplicht is om het rijbewijs in te leveren bij de bevoegde instantie, hetzij voor intrekking, hetzij voor aanpassing aan de (gewijzigde) lichamelijke conditie. Men dient dit te doen binnen de 4 werkdagen nadat men de diagnose te horen kreeg (Artikel 24 van de Wegverkeerswet). Een auto, die aan het wegverkeer deelneemt, moet gedekt zijn door een verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid of BA (de zogenaamde groene kaart ). De verzekeringsmaatschappij dient ingelicht te worden van bijvoorbeeld een afwijkende lichamelijke of geestelijke conditie, omdat de verzekering pas geldig is indien men rijgeschikt is of indien de verzekeringsmaatschappij op de hoogte is én instemt met enige lichamelijke, psychische of motorische afwijking. 1 webapplicatie expertisecentrum dementie vlaanderen

2 Iedereen vindt van zichzelf dat hij een goed chauffeur is. Maar misschien kreeg u al eens te horen dat u ongepast snel of traag, of agressief, of veel te dicht langs de kant of het midden van de weg rijdt. Misschien willen sommige mensen liever niet meer met u mee in de auto. Kwam het wel eens voor dat u erop gewezen werd dat u veel slingert op de weg, zonder dat u het zelf wist? Is het u wel eens overkomen dat u plots niet wist waar u was, terwijl u toch in een bekende omgeving was? Gaf u al eens gas, terwijl u wilde remmen of vergiste u zich al eens van pedaal? Misschien raakt u verstrooid of verward door sommige ingewikkelde constructies op kruispunten of markeringen op de weg? Sloeg u al eens een 1-richtingsstraat in de verkeerde richting in? Kwam het wel eens voor dat u aankwam bij uw vroegere woonplaats, terwijl u al verhuisd bent en u eigenlijk naar uw huidige huis wou? Kwam u wel eens thuis of bij vrienden of familie zonder dat dit de bedoeling was, omdat u eigenlijk naar ergens anders op weg was? Dit lijken misschien van die dingen die kunnen gebeuren, maar ze kunnen de eerste tekenen aan de wand zijn. Daarom is het belangrijk om na te gaan of er slechts sprake is van een onverklaarbaar feit of verstrooidheid, of dat deze elementen indicaties kunnen zijn van een ernstiger problematiek. Misschien zijn deze feiten te wijten aan bijvoorbeeld een verminderd zicht, een niet goed geregelde diabetes, de invloed van medicatie of de voortekens van een beginnende dementie. Spreek hierover met uw arts, want deze zal u helpen de gepaste maatregelen en beslissingen te nemen. Soms stoppen mensen spontaan met autorijden, omdat ze het zelf niet meer veilig en verantwoord vinden of omdat de familie (bijvoorbeeld de partner of de kinderen) die persoon overhaalde om niet meer als bestuurder aan het wegverkeer deel te nemen. Het niet meer veilig of verantwoord vinden om als bestuurder aan het wegverkeer deel te nemen, is vinden dat die persoon niet meer geschikt is om te rijden. Rijgeschiktheid wordt echter ook bepaald door medische voorwaarden en condities, die wettelijk vastliggen. Al dan niet rijgeschikt zijn, is dan ook een medische beslissing en kan enkel genomen worden door een arts. Deze arts kan uw eigen huisarts zijn, uw neuroloog, psychiater, oogarts enz. Eigenlijk is het zo dat eender welke arts aan wie u vraagt of u rijgeschikt bent, daardoor aangesteld is als keurend arts: hij moet keuren aan de hand van de medische voorwaarden of u (nog) rijgeschikt bent. Uiteraard kan uw familie, of eender wie u vertellen dat u niet meer of juist nog wel rijgeschikt bent. Misschien klopt dit wel; men zegt dit meestal niet zomaar. Echter, dit oordeel heeft geen wettelijke waarde; enkel het oordeel van een arts heeft een wettelijke waarde. De keurend arts mag alle middelen gebruiken die hij nodig acht om een passende beslissing te nemen. Indien nodig, moet hij dus het advies vragen van andere artsen of van specialisten. De huisarts (of eender welke andere keurend arts ) kan bijvoorbeeld advies vragen aan de psycholoog, aan de psychiater, aan de oogarts, enzovoort. Hij kan zijn besluit ook laten afhangen van de beslissing van het CARA. Het CARA is een afdeling van het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid (BIVV) en is door de Federaal Minister van Mobiliteit bij KB aangeduid als enig centrum belast met het bepalen van de rijgeschiktheid, van de eventuele aanpassingen die aan het voertuig moeten aangebracht worden en de eventuele voorwaarden of de beperkingen aan het gebruik van het rijbewijs (Artikel 45 van het KB betreffende het Rijbewijs). Ditzelfde artikel bepaalt ook dat indien de keurend arts vaststelt dat er een vermindering is in functionele vaardigheden die de motorische controle, de waarneming, het gedrag of beoordelingsvermogen beperken, hij de betrokkene moet doorverwijzen naar het CARA, waar een rijgeschiktheidsevaluatie zal gebeuren. Kortom, in 2 webapplicatie expertisecentrum dementie vlaanderen

3 geval van (jong)dementie kan elke arts in principe een rijgeschiktheidsattest afleveren. Op dit attest kan hij aangeven of de patiënt al dan niet rijgeschikt is, voor welke categorie voertuigen en onder welke voorwaarden of beperkingen. In de praktijk is het echter dikwijls zo dat de arts de rijgeschiktheid van zijn patiënt niet kan of wil beoordelen, omdat hij de vertrouwensrelatie met zijn patiënt niet wil schaden of omdat hij niet goed kan inschatten wat de impact is van de aandoening op het autorijden en dus bijkomend specialistisch advies wil. In deze gevallen zal de arts doorverwijzen naar het CARA, waar men de beslissing zal nemen. U kan ook altijd zelf contact opnemen met het CARA, waar men u zal vertellen wat de nodige stappen zijn, wat er dient te gebeuren, hoe en wanneer. Het CARA Wanneer u contact opneemt met het CARA, wordt u vooreerst een vragenlijst opgestuurd, de zogenaamde Eigenverklaring. Met deze vragenlijst zegt u wie u bent, waarom u naar het CARA doorverwezen werd en door wie. Een deel van de vragenlijst moet ingevuld worden door uzelf (of door uw partner, een familielid of kennis) en een ander deel door een arts (uw huisarts, neuroloog, psychiater enz.). Indien nodig, moet deze arts of specialist meer gedetailleerde informatie geven over de aard van het mogelijke probleem. Op basis van deze vragenlijst wordt door het CARA beslist wat de verdere stappen zijn. Een rijgeschiktheidsevaluatie omvat altijd een praktische rijproef. Deze proef gebeurt door een rijexpert gespecialiseerd in de praktische rijgeschiktheid. Omwille van verzekeringskwesties gebeuren de rijproeven niet met de eigen auto, maar met een auto van het CARA. In de meeste gevallen van jongdementie, zal de kandidaat (de klanten van het CARA worden kandidaten genoemd, omdat het kandidaat bestuurders zijn) ook gezien moeten worden door een arts en door de psycholoog van het CARA. Beiden zijn gespecialiseerd in rijgeschiktheidsbeoordelingen. Alle evaluaties door het CARA (praktische rijproef, CARA arts en CARA psycholoog) zijn gratis. Indien u een bezoek moet brengen aan de arts en/of de psycholoog, dan wordt u uitgenodigd om naar het CARA te komen in Brussel. Het CARA is makkelijk te bereiken, ook met het openbaar vervoer. Indien u enkel een praktische rijproef moet doen, dan kan u uitgenodigd worden naar één van de oproepplaatsen dichter bij u in de buurt. De CARA arts De arts op het CARA gaat de fysieke toestand van de kandidaat na en houdt rekening met de medische voorgeschiedenis. Hij verifieert zijn eigen bevindingen met wat zijn collega hem aanleverde in de Eigenverklaring. Indien hij dit nodig acht, vraagt hij bijkomend advies van een collega arts of specialist, die dichter bij de kandidaat staat. De CARA psycholoog Het psychologisch onderzoek neemt meestal een tweetal uur in beslag en bestaat uit een reeks (neuro)psychologische testen, vragenlijsten en gesprekken. Bij sommige testen is snelheid vereist, bij andere inzicht, bij andere dan weer uithoudings- of oordeelsvermogen. De psycholoog probeert vast te stellen welke de eventuele mentale problemen zijn, en in welke mate deze de capaciteit om veilig een motorvoertuig te besturen, zouden kunnen verminderen. 3 webapplicatie expertisecentrum dementie vlaanderen

4 De praktische rijproef De praktische rijproef wordt uitgevoerd met een auto van het CARA onder begeleiding van een rij-expert gespecialiseerd in de praktische rijgeschiktheid. Deze CARA-auto lijkt op een auto van een rijschool, want deze auto heeft ook dubbele pedalen. Indien gewenst of nodig, kan ook met automatische versnelling gereden worden. Tijdens de praktische rijproef wordt niet nagegaan of men zich rigoureus aan alle verkeersregels houdt. Wel wordt er gecontroleerd of men nog over alle functies en vaardigheden beschikt om in principe veilig als bestuurder aan het verkeer deel te kunnen nemen. Er wordt eerst wat geoefend. Men rijdt immers in een auto waar de kandidaat nog nooit mee gereden heeft. Indien zowel de kandidaat als de rij-expert van mening zijn dat er voldoende gewenning aan de auto is, dan pas gaat de echte evaluatie van start. De moeilijkheidsgraad van de rit wordt gradueel opgebouwd. De rijproef gebeurt op een rustige, serene en gemoedelijke manier. Tijdens de rijproef wordt er gelet op hoe eventuele problemen zich stellen, en al dan niet gecompenseerd (kunnen) worden. De rijgeschiktheidsbeoordeling De beoordeling van de rijgeschiktheid op het CARA is een multidisciplinaire beslissing. Dit wil zeggen dat de bevindingen van de arts, de psycholoog en de rij-expert samengebracht worden. Samen overleggen ze wat de positieve en negatieve elementen waren tijdens hun onderzoekingen en komen ze tot een beslissing. Het is de CARA arts die de uiteindelijke beslissing neemt en het rijgeschiktheidsattest, waarop de beslissing vermeld staat, ondertekent. De mogelijke beslissingen luiden: rijgeschikt zonder aanpassingen of beperkingen, rijgeschikt met aanpassingen of beperkingen, of niet rijgeschikt. Deze beslissing wordt de kandidaat schriftelijk meegedeeld, meestal binnen de 10 dagen na de onderzoeken. Indien het opgestuurde rijgeschiktheidsattest vermeldt dat de kandidaat niet rijgeschikt bevonden werd, dan wordt men gewezen op de wettelijke verplichting om het rijbewijs binnen de 4 werkdagen, na ontvangst van dit attest, in te leveren bij de bevoegde instantie. Dit is de dienst Rijbewijzen op het gemeentehuis of stadhuis. Men mag vanaf dat moment niet meer als bestuurder deelnemen aan het verkeer. Levert men het rijbewijs niet in, dan nog is dit rijbewijs eigenlijk ongeldig. Rijden met dit rijbewijs is hetzelfde als rijden zonder rijbewijs. Dit kan ernstige gevolgen hebben. Er zijn zowel geldelijke als gevangenisstraffen voorzien in de Wegverkeerswet (Artikel 30 tot 32) voor het rijden zonder rijbewijs. Wanneer men in een ongeval betrokken raakt als bestuurder met een rijbewijs dat zijn geldigheid verloren heeft, staat dit gelijk aan het rijden zonder rijbewijs en kan de verzekeringsmaatschappij de vergoede schade geheel of gedeeltelijk terugvorderen. Indien de kandidaat wel rijgeschikt bevonden werd, kunnen er voorwaarden of beperkingen opgelegd worden aan het gebruik van het rijbewijs. Vooreerst wordt er gespecificeerd voor welke categorieën het rijbewijs geldig is. Meestal is dit enkel voor categorie B, namelijk de gewone auto en niet (meer) voor de overige categorieën zoals de motorfiets, vrachtauto of bus. Verder kan er gezien de mogelijke achteruitgang van de medische toestand, een beperkte geldigheidsduur op het rijbewijs vermeld worden. Dikwijls wordt een rijbewijs afgeleverd voor één jaar of zelfs zes maanden. Verlenging is mogelijk na een nieuwe controle. Een andere mogelijke beperking is dat het rijbewijs enkel geldig is binnen een bepaalde straal 4 webapplicatie expertisecentrum dementie vlaanderen

5 (bijvoorbeeld 10 km) rondom de woonplaats. Dit laat de kandidaat toe om toch met de auto te rijden, maar enkel in bekende omgeving. Naargelang het geval en problematiek kan er toegestaan worden met de auto te rijden, maar niet op autosnelwegen of enkel bij daglicht en niet in het donker. Deze beperkingen worden opgelegd in overleg met de arts, psycholoog en rij-expert en worden door middel van een code op het rijgeschiktheidsattest vermeld. Deze codes worden door de dienst Rijbewijzen overgenomen en geplaatst op het rijbewijs. Enkel de code van de beperking wordt vermeld; dus niet de reden van de beperking of de medische diagnose, want dat behoort tot de private levenssfeer van de persoon. Met het nieuwe of aangepaste rijbewijs kan de verzekeringsmaatschappij ingelicht worden over de gewijzigde medische conditie. De maatschappij kan het te verzekeren risico aanvaarden onder dezelfde voorwaarden, nieuwe voorwaarden (hogere premie) of weigeren een verzekering te onderschrijven. Kortom, een rijgeschiktheidsevaluatie is geen zwart-wit beoordeling waardoor de geldigheid van het rijbewijs geen alles-of-niets zaak is. Door middel van de aanpassingen en beperkingen kan een compromis gesloten worden tussen het behouden van een zekere mobiliteit van de kandidaat, rekening houdend met de persoonlijke situatie, en de verkeersveiligheid in het algemeen. Een negatief advies Alle beslissingen worden in eer en geweten en naar bestvermogen genomen. Maar soms valt de beoordeling van de arts of het CARA tegen. Een echte beroepsprocedure bestaat er niet, maar de beslissing op het rijgeschiktheidsattest is nooit definitief. Een rijgeschiktheidsevaluatie is een beoordeling van een conditie op een bepaald moment in de tijd. Dus, indien de kandidaat meent dat zijn of haar toestand in de loop van de tijd in belangrijke mate en aantoonbaar verbeterd is, kan altijd een nieuwe aanvraag tot evaluatie ingediend worden. Er wordt dan een nieuwe procedure gestart. Alternatieven Indien men niet meer als bestuurder van een motorvoertuig aan het verkeer mag deelnemen, moet men dus op zoek naar alternatieven. Het behoort niet tot de bevoegdheid van het CARA om hiervoor concrete namen, bedrijven of middelen aan te bieden. Wel kunnen hier een aantal vrijblijvende suggesties geboden worden. Altijd moet men er zich bewust van zijn, dat een negatieve beslissing niet zomaar genomen werd. Wanneer men in stedelijk gebied woont, kan het openbaar vervoer een uitkomst bieden: de bus, de tram, de metro. Op het platteland en kleinere dorpen is het openbaar vervoer dikwijls minder sterk uitgebouwd. Dan kan soms de belbus uitkomst bieden. Informeer u bij De Lijn. Een ander alternatief is zich proberen te beroepen op de partner, vrienden of familie om u ergens heen te brengen met de auto. Hou er rekening mee dat u van deze vriendendiensten niet hetzelfde kan verwachten als van een taxibedrijf. Commerciële mogelijkheden zijn uiteraard de taxibedrijven, taxistop of onder meer de Minder Mobielen Centrales. Meestal is er wel een dergelijke voorziening in de buurt. Raadpleeg hiervoor de Gouden Gids of internet. 5 webapplicatie expertisecentrum dementie vlaanderen

6 Indien men toch nog als bestuurder aan het verkeer wil deelnemen, dan kan men denken aan de fiets, de brommer en alle andere voertuigen met twee, drie of vier wielen, die niet sneller dan 25km/u of 45 km/u rijden. Voor de fiets is geen rijbewijs nodig, ook geen BA verzekering. De medische criteria zijn dan ook niet van toepassing. Dit wil echter niet zeggen dat iedereen zomaar mag fietsen. Het verkeersreglement stelt immers dat elke bestuurder de vereiste lichaamsgeschiktheid en rijvaardigheid moet bezitten. Heeft men die niet, dan mag men eigenlijk ook niet fietsen. Voor de snorfiets, bromfiets en alle gemotoriseerde drie- of vierwielige kleine voertuigen, ongeacht het type van aandrijving (benzine, diesel, elektrisch) is er of een rijbewijs of een attest nodig. Rijdt het voertuig niet sneller dat 25 km/u, dan is er geen rijbewijs nodig, maar wel een attest van het slagen op een theoretische proef. De medische criteria voor het rijbewijs zijn echter wel van toepassing. Rijdt het voertuig tot 45 km/u, dan is er minimaal een rijbewijs categorie A3 vereist 1. Hoewel deze voertuigen geen nummerplaat moeten hebben, is dus wel een rijbewijs en ook een BA verzekering vereist. Dus ook voor deze vervoersmiddelen gelden dezelfde medische criteria als voor de gewone auto. Kortom, de normen en criteria voor het rijbewijs gelden ook voor andere voertuigen dan de auto, hoewel sommige van deze voertuigen geen nummerplaat nodig hebben. Besluit Rijgeschiktheid is een medische aangelegenheid en de criteria zijn wettelijk bepaald. Raadpleeg dus hiervoor dus een arts, bijvoorbeeld uw huisarts, neuroloog of psychiater. Uzelf of uw arts kan de hulp inroepen van het CARA. Het CARA beoordeelt de rijgeschiktheid van mensen met functiestoornissen, bijvoorbeeld dementie. Een rijbewijs hebben of houden is geen alles-of-niets zaak. In de mate van het mogelijke wordt er een evenwicht gezocht tussen persoonlijke belangen en de verkeersveiligheid in het algemeen. contactgegevens: CARA Haachtsesteenweg Brussel Tel. 02/ Fax 02/ Website: (klik door naar CARA Rijgeschiktheid) Bron: 'Wegwijs in dementie op jonge leeftijd, Een praktische gids voor personen met jongdementie, familie en hulpverleners'. Auteurs: Annemie Janssens et al., Lannoo Door de auteurs welwillend ter beschikking gesteld. 1 Voor personen geboren vóór 14 februari 1961 is er voor deze categorie geen rijbewijs vereist. De medische criteria blijven echter wel van toepassing volgens Artikel 8.3 van het Verkeersreglement 6 webapplicatie expertisecentrum dementie vlaanderen

UGP-folder. Rijgeschikt: u ook?

UGP-folder. Rijgeschikt: u ook? UGP-folder Rijgeschikt: u ook? Als u met de auto rijdt, is het belangrijk dat u in het bezit bent van het wettelijk verplicht rijbewijs maar ook dat u rijgeschikt bent. Als u een ziekte of een andere beperking

Nadere informatie

Medische Rijgeschiktheid bij Dementie. de rol van de arts de rol van het CARA

Medische Rijgeschiktheid bij Dementie. de rol van de arts de rol van het CARA Medische Rijgeschiktheid bij Dementie de rol van de arts de rol van het CARA Rijden en het Rijbewijs Wie heeft een Rijbewijs nodig? de meeste bestuurders (wie niet: bromfiets klasse A, geboren voor 14/02/

Nadere informatie

Ervaring vanuit arbeidsgeneeskunde:

Ervaring vanuit arbeidsgeneeskunde: Ervaring vanuit arbeidsgeneeskunde: de praktijk van het gezondheidstoezicht Dr. Edelhart Y. Kempeneers Medisch directeur Vlaanderen & Brussel SPMT-AristA Studievoormiddag 8 oktober 2015 Situering Groep

Nadere informatie

HOOFDSTUK 07 MEDISCH ONDERZOEK

HOOFDSTUK 07 MEDISCH ONDERZOEK HOOFDSTUK 07 MEDISCH ONDERZOEK INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. MEDISCH ONDERZOEK GROEP 1...2 1. Voor wie en op welk moment... 2 1.1 Bij het theoretisch examen... 2 1.2 Bij de aanvraag van het voorlopig rijbewijs

Nadere informatie

Autorijden. na een ziekte of met een handicap

Autorijden. na een ziekte of met een handicap Autorijden na een ziekte of met een handicap Deze folder is bestemd voor revalidanten (en hun familie) die meer willen weten over het zelf weer gaan autorijden na een ziekte of met een handicap. Is mijn

Nadere informatie

HOOFDSTUK 07 MEDISCH ONDERZOEK

HOOFDSTUK 07 MEDISCH ONDERZOEK HOOFDSTUK 07 MEDISCH ONDERZOEK OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. MEDISCH ONDERZOEK GROEP 1...2 1. Voor wie en op welk moment... 2 1.1 Bij het theoretisch examen... 2 1.2

Nadere informatie

Revalidatie Autorijden

Revalidatie Autorijden Revalidatie Autorijden Inleiding Deze informatie is bestemd voor revalidanten (en familie) die meer willen weten over het zelf weer gaan autorijden na ziekte of handicap. Meer informatie kunt u lezen in

Nadere informatie

Circulaire 2016 04 RIJBEWIJS

Circulaire 2016 04 RIJBEWIJS PRINCIPE KB Rijbewijs 23 maart 1998 KB Rijbewijs, vakbekwaamheid en nascholing, 4 mei 2007 De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer heeft een eigen reglementering (Koninklijk Besluit betreffende

Nadere informatie

Medische Rijgeschiktheid: de rol van de arts en van het CARA

Medische Rijgeschiktheid: de rol van de arts en van het CARA Medische Rijgeschiktheid: de rol van de arts en van het CARA Rijden en het Rijbewijs Wie heeft een Rijbewijs nodig? Waarom heb je een Rijbewijs nodig? Hoe krijg/hou je een Rijbewijs? Rijden en het Rijbewijs

Nadere informatie

Circulaire RIJGESCHIKTHEIDSATTEST

Circulaire RIJGESCHIKTHEIDSATTEST Rijgeschiktheidsattest voor UITZENDKRACHTEN PRINCIPE De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer heeft een eigen reglementering (Koninklijk Besluit betreffende het rijbewijs van 23/03/1998) waarin

Nadere informatie

Autorijden na ziekte of met een handicap

Autorijden na ziekte of met een handicap Autorijden na ziekte of met een handicap 1 Inhoud Inleiding 3 Is mijn rijbewijs nog geldig? 4 Rijvaardigheid 4 Eigen verklaring 4 Verandering gezondheid 4 Wie beslist of ik weer mag autorijden? 5 Wat is

Nadere informatie

Met een handicap veilig achter het stuur

Met een handicap veilig achter het stuur Met een handicap veilig achter het stuur Een rijbewijs betekent mobiliteit en vooral zelfstandigheid. Maar wat als u afhankelijk bent van een rolstoel? Of een arm of been niet goed kunt gebruiken? Kunt

Nadere informatie

Autorijden na uw zeventigste?

Autorijden na uw zeventigste? Autorijden na uw zeventigste? Uitleg over de verplichte keuring Ga wijs op weg, blijf veilig mobiel! Ga wijs op weg, blijf veilig mobiel! Ook nu u wat ouder wordt, wilt u actief blijven. U doet blijven

Nadere informatie

RIJGESCHIKTHEIDSATTEST

RIJGESCHIKTHEIDSATTEST 1. Principe RIJGESCHIKTHEIDSATTEST De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer heeft een eigen reglementering (KB van 23/03/1998) die stelt dat men naast het slagen in een theoretisch en praktisch

Nadere informatie

Wat brengt diabetes mee op finaciëel en sociaal vlak? Prof. Dr. Pieter Gillard. Rijbewijs Verzekeringen

Wat brengt diabetes mee op finaciëel en sociaal vlak? Prof. Dr. Pieter Gillard. Rijbewijs Verzekeringen Wat brengt diabetes mee op finaciëel en sociaal vlak? Prof. Dr. Pieter Gillard Symposium Halo vzw 2016_11_19 Rijbewijs Verzekeringen Rijbewijs Rijbewijs ALGEMEEN Rijbewijs laten aanpassen binnen 4 werkdagen,

Nadere informatie

HOOFDSTUK 22 HERNIEUWING, NIETIGHEID-TERUGGAVE

HOOFDSTUK 22 HERNIEUWING, NIETIGHEID-TERUGGAVE HOOFDSTUK 22 HERNIEUWING, NIETIGHEID-TERUGGAVE INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. SOORTEN HERNIEUWING... 2 1. Hernieuwing ingevolge verlies, diefstal, beschadiging, een niet-gelijkende foto of intrekking door

Nadere informatie

HET bromfiets- en motorrijbewijs * (rijbewijs A)

HET bromfiets- en motorrijbewijs * (rijbewijs A) HET bromfiets- en motorrijbewijs * (rijbewijs A) * vanaf 1 mei 2013 Ervaring en vertrouwen Een ontspannen tochtje op zondag. Een weekendje weg. Elke dag vlot door de files. Er zijn redenen te over waarom

Nadere informatie

CBR en rijgeschiktheid

CBR en rijgeschiktheid CBR en rijgeschiktheid Helmut van der Smitte Deskundige Praktische Rijgeschiktheid Breda, 5 februari 2015 Onderwerpen 1. Het CBR kerntaken 2. Rijgeschiktheid mobiliteit: wet- en regelgeving en praktische

Nadere informatie

al onze leerlingen hebben hun eigen verhaal... Rijbewijs B / aangepaste opleiding

al onze leerlingen hebben hun eigen verhaal... Rijbewijs B / aangepaste opleiding al onze leerlingen hebben hun eigen verhaal... Rijbewijs B / aangepaste opleiding Aangepaste rijopleiding Rijschool Mercator heeft zich door de jaren heen ook gespecialiseerd in het geven van rijlessen

Nadere informatie

Multidisciplinaire benadering van veilige mobiliteit bij ouderen. Themadag Bijzondere Weggebruiker Dr. Mark Lutin 19 december 2016

Multidisciplinaire benadering van veilige mobiliteit bij ouderen. Themadag Bijzondere Weggebruiker Dr. Mark Lutin 19 december 2016 Multidisciplinaire benadering van veilige mobiliteit bij ouderen Themadag Bijzondere Weggebruiker Dr. Mark Lutin 19 december 2016 Autorijden : een universeel toegankelijke vaardigheid Autorijden : een

Nadere informatie

27 JANUARI 2008. - Koninklijk besluit betreffende <praalwagens>

27 JANUARI 2008. - Koninklijk besluit betreffende <praalwagens> FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER 27 JANUARI 2008. - Koninklijk besluit betreffende VERSLAG AAN DE KONING Sire, Het ontwerp van koninklijk besluit dat ik de eer heb aan Uwe Majesteit

Nadere informatie

Autorijden na een CVA of een TIA

Autorijden na een CVA of een TIA Autorijden na een CVA of een TIA AUTORIJDEN NA EEN CVA OF TIA Het rijbewijs is voor de meeste mensen een groot goed, want het staat voor mobiliteit en vooral voor zelfstandigheid. Bij het behalen van

Nadere informatie

HOOFDSTUK 18 WIE KAN EEN BELGISCH RIJBEWIJS KRIJGEN

HOOFDSTUK 18 WIE KAN EEN BELGISCH RIJBEWIJS KRIJGEN HOOFDSTUK 18 WIE KAN EEN ELGISCH RIJEWIJS KRIJGEN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA 1. Verblijfsvoorwaarden... 2 2. Leeftijdsvoorwaarden... 3 3. Vooraf vereiste categorieën... 4 4. Rijverbod... 4 5. Medisch onderzoek...

Nadere informatie

Je rijbewijs. halen Verschillende wegen naar een rijbewijs voor auto en brommer

Je rijbewijs. halen Verschillende wegen naar een rijbewijs voor auto en brommer Je rijbewijs halen Verschillende wegen naar een rijbewijs voor auto en brommer Alles over je rijbewijs Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid tel. 02 244 15 11 www.bivv.be Groep van erkende Ondernemingen

Nadere informatie

Omzetting van de Europese Richtlijn 2006/126/CE van 20 december 2006 betreffende het rijbewijs

Omzetting van de Europese Richtlijn 2006/126/CE van 20 december 2006 betreffende het rijbewijs Omzetting van de Europese Richtlijn 2006/126/CE van 20 december 2006 betreffende het rijbewijs Wijzigingen aan het KB 23/03/1998 (RB) Wijzigingen aan het KB 04/05/2007 (VKB) 1 Treedt in werking Vanaf 01/05/2013

Nadere informatie

Je rijbewijs. halen Verschillende wegen naar een rijbewijs voor auto en brommer

Je rijbewijs. halen Verschillende wegen naar een rijbewijs voor auto en brommer Je rijbewijs halen Verschillende wegen naar een rijbewijs voor auto en brommer Alles over je rijbewijs Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid tel. 02 244 15 11 www.bivv.be Groep van erkende Ondernemingen

Nadere informatie

VERVAL HOOFDSTUK 26 OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA. 15/10/2013 Hoofdstuk 26- Pagina 1

VERVAL HOOFDSTUK 26 OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA. 15/10/2013 Hoofdstuk 26- Pagina 1 HOOFDSTUK 26 VERVAL INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. VOORAFGAANDE OPMERKINGEN... 3 1. Territorialiteit van het verval... 3 2. Verval en onmiddellijke intrekking... 3 II. INLEIDING... 3 1. Soorten verval...

Nadere informatie

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig flexibiliteit genoeg geraken gezondheid goed goede goedkoop grote BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT Grafische voorstelling open antwoorden andere belangrijke zaken bij verplaatsingen aankomen aansluiting

Nadere informatie

HOOFDSTUK 18 WIE KAN EEN BELGISCH RIJBEWIJS KRIJGEN

HOOFDSTUK 18 WIE KAN EEN BELGISCH RIJBEWIJS KRIJGEN OMZENDRIEF AAN DE GEMEENTEESTUREN HOOFDSTUK 18 WIE KAN EEN ELGISCH RIJEWIJS KRIJGEN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA 1. Verblijfsvoorwaarden... 2 2. Leeftijdsvoorwaarden... 3 3. Vooraf vereiste categorieën...

Nadere informatie

HOOFDSTUK 20 AANVRAAG OM EEN RIJBEWIJS

HOOFDSTUK 20 AANVRAAG OM EEN RIJBEWIJS HOOFDSTUK 20 AANVRAAG OM EEN RIJBEWIJS INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. DE AANVRAAG... 2 1. Voorzijde... 2 1.1. Voorbeeld... 2 1.2. Legende... 3 2. Achterzijde... 4 2.1. Voorbeeld... 4 2.2. Legende... 6 3.

Nadere informatie

Voorstel voor een richtlijn (COM(2003)0621 C5-0610/2003 2003/0252(COD)) Amendement 87 Artikel 4, lid 1, categorie B. Motivering

Voorstel voor een richtlijn (COM(2003)0621 C5-0610/2003 2003/0252(COD)) Amendement 87 Artikel 4, lid 1, categorie B. Motivering 16.2.2005 A6-0016/87 AMENDEMENT 87 Amendement 87 Artikel 4, lid 1, categorie B - motorvoertuigen met een maximaal toegestane massa van ten hoogste 3 500 kg en waarin ten hoogste acht personen worden vervoerd,

Nadere informatie

Rijgeschiktheid. Domus Medica 27 mei 2013 Ruud Bredewoud

Rijgeschiktheid. Domus Medica 27 mei 2013 Ruud Bredewoud Rijgeschiktheid Domus Medica 27 mei 2013 Ruud Bredewoud Wettelijk kader WVW94 Reglement rijbewijzen REG2000 Driehoek verkeersveiligheid Rijgeschiktheid Rijvaardigheid Verkeersveiligheid Rijgedrag Rijgeschiktheid

Nadere informatie

RIJBEWIJS VOOR LANDBOUWVOERTUIGEN

RIJBEWIJS VOOR LANDBOUWVOERTUIGEN Rijbewijs categorie G Het rijbewijs categorie G RIJBEWIJS VOOR LANDBOUWVOERTUIGEN Sinds 15 september 2006 is een specifiek rijbewijs noodzakelijk voor het besturen van land- en bosbouwvoertuigen en mobiel

Nadere informatie

Focusthema: met de auto Rijvaardigheid

Focusthema: met de auto Rijvaardigheid Focusthema: met de auto Rijvaardigheid Dra. Ariane Cuenen Instituut voor Mobiliteit (IMOB) Universiteit Hasselt Maandag 4 mei 2015 Mobiliteitsacademie Themadag: Mobiliteit, seniorproof? VSV, Mechelen Rijvaardigheid

Nadere informatie

De Verklaring van geschiktheid na een rijtest

De Verklaring van geschiktheid na een rijtest De Verklaring van geschiktheid na een rijtest Sommige aanpassingen aan het voertuig zijn beter mondeling uit te leggen dan op papier. Onze deskundige zal dit met u bespreken. 1 Verklaring van geschiktheid

Nadere informatie

Op de vragen van het lid Slob over de procedures en kosten bij verlenging van rijbewijzen, kan ik u als volgt antwoorden.

Op de vragen van het lid Slob over de procedures en kosten bij verlenging van rijbewijzen, kan ik u als volgt antwoorden. > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456

Nadere informatie

VOERTUIGEN GROEP 1 = CATEGORIEËN AM, A2, A1, A, B EN BE

VOERTUIGEN GROEP 1 = CATEGORIEËN AM, A2, A1, A, B EN BE HOOFDSTUK 04 BROMFIETSEN, MOTORFIETSEN, VOERTUIGEN GROEP 1 = CATEGORIEËN AM, A2, A1, A, B EN BE INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. OVERZICHTSTABELLEN VAN DE LEEFTIJDEN VOOR BROMFIETSEN EN MOTORFIETSEN... 3

Nadere informatie

INFOTEKST RIJVERBOD EN HERSTELPROEVEN

INFOTEKST RIJVERBOD EN HERSTELPROEVEN INFOTEKST RIJVERBOD EN HERSTELPROEVEN Indien de rechtbank u veroordeelt tot een rijverbod, wil dat zeggen dat u gedurende een bepaalde periode niet zal mogen rijden met (bepaalde) motorvoertuigen. Rijdt

Nadere informatie

REGISTRATIEDOCUMENT EUTHANASIE

REGISTRATIEDOCUMENT EUTHANASIE REGISTRATIEDOCUMENT EUTHANASIE Registratiedocument bij aangetekend schrijven met ontvangstbewijs te zenden, binnen de vier werkdagen na de euthanasie, op volgend adres: Federale Controle en Evaluatiecommissie

Nadere informatie

Mag ik nog wel rijden?

Mag ik nog wel rijden? Mag ik nog wel rijden? Een voertuig besturen met Ménière Commissie Ménière Voorjaar 2017 MÉNIÈRE EN RIJGESCHIKTHEID!1 Inleiding We weten nog allemaal hoe we ons rijbewijs haalden. Makkie, hakken over de

Nadere informatie

Hierbij doe ik u toekomen de antwoorden op de vragen van het kamerlid De Rouwe (CDA) over herkeuring voor een nieuw rijbewijs voor 70-plussers.

Hierbij doe ik u toekomen de antwoorden op de vragen van het kamerlid De Rouwe (CDA) over herkeuring voor een nieuw rijbewijs voor 70-plussers. abcdefgh de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Contactpersoon Datum 16 mei 2008 Ons kenmerk VENW/DGP2008/4495 Onderwerp kamervragen herkeuring rijbewijs 70plussers

Nadere informatie

OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN

OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN HOOFDSTUK 26 VERVAL INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. VOORAFGAANDE OPMERKINGEN... 3 1. Territorialiteit van het verval... 3 2. Verval en onmiddellijke intrekking... 3 II. INLEIDING... 3 1. Soorten verval...

Nadere informatie

RIJBEWIJS WETGEVING, VERZEKERINGEN HOE IS HET NU?

RIJBEWIJS WETGEVING, VERZEKERINGEN HOE IS HET NU? RIJBEWIJS WETGEVING, VERZEKERINGEN HOE IS HET NU? 2 Aangepast rijbewijs: algemeen Een aangepast rijbewijs is een rijbewijs met welbepaalde geldigheidsduur Reden van beperking wordt niet vermeld op het

Nadere informatie

Oefenboek. rijbewijs B

Oefenboek. rijbewijs B Oefenboek rijbewijs B Gevaarherkenning Elk examen/examen in dit oefenboek is ingedeeld zoals een theorie-examen bij het CBR. Een examen begint met 25 vragen over gevaarherkenning. Bij deze vragen wordt

Nadere informatie

Rijbewijs (categorieën) en rijgeschiktheid

Rijbewijs (categorieën) en rijgeschiktheid Rijbewijs (categorieën) en rijgeschiktheid 1/6 Rijbewijs (categorieën) en rijgeschiktheid VOERTUIG LEEFTIJD RIJBEWIJS? Tweewielige bromfiets klasse A 50 cc, 25 km/h Tweewielige bromfiets klasse B 50 cc,

Nadere informatie

Algemeen. Rijbewijs. De verschillende Rijbewijzen

Algemeen. Rijbewijs. De verschillende Rijbewijzen Algemeen Rijbewijs De verschillende rijbewijzen Internationaal Rijbewijs Kosten voor het rijbewijs Welk rijbewijs voor welk voertuig? Verval recht tot sturen Verging (duplicaat) het rijbewijs Nuttige adressen

Nadere informatie

NIETIGHEID TERUGGAVE DUPLICAAT OMWISSELING VAN EEN OUD

NIETIGHEID TERUGGAVE DUPLICAAT OMWISSELING VAN EEN OUD NIETIGHEID TERUGGAVE DUPLICAAT OMWISSELING VAN EEN OUD MODEL TEGEN EEN NIEUW MODEL INHOUDSOPGAVE Nietigheid van het rijbewijs Teruggave van het rijbewijs Duplicaat In welke omstandigheden wordt een duplicaat

Nadere informatie

Je rijbewijs. halen Verschillende wegen naar een rijbewijs voor auto en brommer

Je rijbewijs. halen Verschillende wegen naar een rijbewijs voor auto en brommer Je rijbewijs halen Verschillende wegen naar een rijbewijs voor auto en brommer Alles over je rijbewijs Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid tel. 02 244 15 11 www.bivv.be Groep van erkende Ondernemingen

Nadere informatie

Met een handicap veilig achter het stuur

Met een handicap veilig achter het stuur Met een handicap veilig achter het stuur Een rijbewijs betekent mobiliteit en vooral zelfstandigheid. Maar wat als je afhankelijk bent van een rolstoel? Of een arm of been niet goed kunt gebruiken? Kun

Nadere informatie

20 juli 2006- OMZENDBRIEF BETREFFENDE DE HERVORMING VAN DE RIJOPLEIDING CATEGORIE B

20 juli 2006- OMZENDBRIEF BETREFFENDE DE HERVORMING VAN DE RIJOPLEIDING CATEGORIE B 20 juli 2006- OMZENDBRIEF BETREFFENDE DE HERVORMING VAN DE RIJOPLEIDING CATEGORIE B Het koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B hervormt de rijopleiding

Nadere informatie

Het rijbewijs na implementatie van de derde Europese rijbewijsrichtlijn

Het rijbewijs na implementatie van de derde Europese rijbewijsrichtlijn Het rijbewijs na implementatie van de derde Europese rijbewijsrichtlijn Inhoud Aanleiding en doel van de derde rijbewijsrichtlijn Regelgeving Veranderingen in de rijbewijscategorieën Bijzonderheden Aanleiding

Nadere informatie

Op de weg in België - 2008 -

Op de weg in België - 2008 - Op de weg in België - 2008 - Als bestuurder van een gemotoriseerd voertuig in België moet u aan enkele verplichtingen voldoen. Rijbewijs en Wegcode Om u in België in het verkeer te begeven, moet u in het

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 29 398 Maatregelen verkeersveiligheid Nr. 337 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 23 augustus 2012 De vaste commissie voor Infrastructuur

Nadere informatie

Vakbekwaamheid van beroepsbestuurders voor personenvervoer

Vakbekwaamheid van beroepsbestuurders voor personenvervoer Vakbekwaamheid van beroepsbestuurders voor personenvervoer Betreft: Koninklijk besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de

Nadere informatie

Het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer wordt gewijzigd als volgt:

Het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer wordt gewijzigd als volgt: Concept tbv internetconsultatie november 2016 Besluit van tot wijziging van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer en het RVV 1990 ter invoering van de mogelijkheid snorfietsers in

Nadere informatie

Inhoud. Van Autorijden tot Zware Hypo s. Advies Gezondheidsraad Samenvatting advies GR. Richtlijn 2009/113/EG. Samenvatting advies GR

Inhoud. Van Autorijden tot Zware Hypo s. Advies Gezondheidsraad Samenvatting advies GR. Richtlijn 2009/113/EG. Samenvatting advies GR Inhoud Van Autorijden tot Zware Hypo s Overzicht regelgeving Overzicht criteria Overige aspecten 24 juni 2010 EADV Kennisdag Nascholing Diabetes Dr. David J. Bruinvels Criteria bij keuringen van diabetespatiënten

Nadere informatie

! "# #$ # # "!% & '# (% %&'%)

! # #$ # # !% & '# (% %&'%) BIJLAGE C: Model van formulier voor verlenging: Aanvraagformulier tot VERLENGING van de terugbetaling van een specialiteit opgenomen in 223000 van hoofdstuk IV van het K.B. van 21 december 2001 II Aanvraag

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Standpuntbepaling van de Vlaamse Regering over ontwerp van koninklijk

Nadere informatie

Rijbewijs D + vakbekwaamheid met vervaldatum 09 / 09 / 2015 (code 95)

Rijbewijs D + vakbekwaamheid met vervaldatum 09 / 09 / 2015 (code 95) B e r i c h t ingangsdatum 2 juli 2014 ter herinnering geldig tot nader bericht vervangt Rijbewijs D + vakbekwaamheid met vervaldatum 09 / 09 / 2015 (code 95) Aan alle werknemers houder van een rijbewijs

Nadere informatie

VAKBEKWAAMHEID EN DE NASCHOLING VAN BESTUURDERS VAN VOERTUIGEN VAN DE CATEGORIEËN C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E

VAKBEKWAAMHEID EN DE NASCHOLING VAN BESTUURDERS VAN VOERTUIGEN VAN DE CATEGORIEËN C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E HOOFDSTUK 08 BEWIJS VAN VAKBEKWAAMHEID VOOR BEROEPSCHAUFFEURS GROEP 2 = CATEGORIEËN C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D EN D+E EUROPESE RICHTLIJN 2003/59/EG KONINKLIJK BESLUIT VAN 04/05/2007 BETREFFENDE HET

Nadere informatie

Rode Kruis ziekenhuis. Patiënteninformatie. Autorijden na TIA of CVA. rkz.nl

Rode Kruis ziekenhuis. Patiënteninformatie. Autorijden na TIA of CVA. rkz.nl Patiënteninformatie Autorijden na TIA of CVA rkz.nl Het rijbewijs is voor de meeste mensen een groot goed. Het betekent namelijk mobiliteit en vooral zelfstandigheid. Onlangs heeft u een (lichte) beroerte

Nadere informatie

GELEN VOOR ALLE VOORLOPIGE RIJBEWIJZEN M36, M18 EN M3

GELEN VOOR ALLE VOORLOPIGE RIJBEWIJZEN M36, M18 EN M3 HOOFDSTUK 15 BIJZONDERE GEMEENSCHAPPELIJKE MAATRE- GELEN VOOR ALLE VOORLOPIGE RIJBEWIJZEN M36, M18 EN M3 INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. MATERIËLE FOUTEN... 2 1. Foute geldigheidsduur... 2 2. Afgifte vóór

Nadere informatie

HOOFDSTUK 05 VRACHTWAGENS, AUTOBUSSEN, AUTOCARS GROEP 2 = CATEGORIEËN C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E EN DE

HOOFDSTUK 05 VRACHTWAGENS, AUTOBUSSEN, AUTOCARS GROEP 2 = CATEGORIEËN C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E EN DE HOOFDSTUK 05 VRACHTWAGENS, AUTOBUSSEN, AUTOCARS GROEP 2 = CATEGORIEËN C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E EN DE INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. VRACHTWAGENS GROEP C: CATEGORIEËN C1, C1E, C EN CE...3 1. Overzichtstabel

Nadere informatie

HOOFDSTUK 21 AANMAAK VAN EEN RIJBEWIJS

HOOFDSTUK 21 AANMAAK VAN EEN RIJBEWIJS HOOFDSTUK 21 AANMAAK VAN EEN RIJBEWIJS INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. AAN TE VULLEN RUBRIEKEN - VOORZIJDE... 2 1. Naam, Voornamen, geboortedatum en plaats... 2 2. Plaats van afgifte en nummer van het rijbewijs...

Nadere informatie

Opgelet! Onder meer schade aan het verzekerde voertuig of de door het verzekerde voertuig vervoerde goederen, is niet verzekerd.

Opgelet! Onder meer schade aan het verzekerde voertuig of de door het verzekerde voertuig vervoerde goederen, is niet verzekerd. FIDEA MOTORFIETS - Fidea Motorfiets Het verkeer wordt dag na dag drukker en uiteraard doet u er alles aan om uzelf en uw dierbaren zo veilig mogelijk te vervoeren, maar soms loopt het toch fout. En dan

Nadere informatie

H.264339.0715. Autorijden na een beroerte (CVA) of een TIA

H.264339.0715. Autorijden na een beroerte (CVA) of een TIA H.264339.0715 Autorijden na een beroerte (CVA) of een TIA Inleiding Het rijbewijs is voor de meeste mensen een groot goed, want het staat voor mobiliteit en vooral voor zelfstandigheid. Bij het behalen

Nadere informatie

Wegwijs na een ongeval: aanrijdingsformulier + aansprakelijkheid

Wegwijs na een ongeval: aanrijdingsformulier + aansprakelijkheid Wegwijs na een ongeval: aanrijdingsformulier + aansprakelijkheid VSV i.s.m. Ethias Verzekeringen Geert Van Aken 1 De ongevalsaangifte 2 Wat te doen na een ongeval BLIJF KALM WEES HOFFELIJK WORD NIET BOOS

Nadere informatie

Rijvaardigheid met of na een hersentumor

Rijvaardigheid met of na een hersentumor Rijvaardigheid met of na een hersentumor Inleiding Een aandoening aan de hersenen kan gevolgen hebben voor uw rijvaardigheid. Deze folder is bestemd voor patiënten die een hersentumor hebben (gehad) en

Nadere informatie

Achtergrond onderzoek & respons

Achtergrond onderzoek & respons Resultaten Brabantpanel-onderzoek Nulmeting Verkeersveiligheid oktober 2012 Achtergrond onderzoek & respons De provincie Noord-Brabant wil op weg naar nul verkeersslachtoffers. De provincie redeneert dat

Nadere informatie

De psycholoog in Zuyderland Medisch Centrum. Medische Psychologie

De psycholoog in Zuyderland Medisch Centrum. Medische Psychologie De psycholoog in Zuyderland Medisch Centrum Medische Psychologie In deze folder informeren we u over de manier van werken van de psycholoog, verbonden aan de afdeling Medische psychologie van Zuyderland

Nadere informatie

Het rijbewijs na implementatie van de derde Europese rijbewijsrichtlijn

Het rijbewijs na implementatie van de derde Europese rijbewijsrichtlijn Het rijbewijs na implementatie van de derde Europese rijbewijsrichtlijn Inhoud Aanleiding en doel van de derde rijbewijsrichtlijn Regelgeving Veranderingen in de rijbewijscategorieën Bijzonderheden Aanleiding

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER GEHANDICAPTENPARKEERKAART (GPK)

AANVRAAGFORMULIER GEHANDICAPTENPARKEERKAART (GPK) AANVRAAGFORMULIER GEHANDICAPTENPARKEERKAART (GPK) Ondergetekende, Naam en voornamen (voluit) Geboren op Te Adres Postcode en woonplaats Telefoonnummer (overdag) Nummer legitimatiebewijs Burgerservicenummer

Nadere informatie

Autorijden na een beroerte

Autorijden na een beroerte Autorijden na een beroerte Albert Schweitzer ziekenhuis Januari 2014 Pavo 1027 Inleiding U heeft pasgeleden een beroerte gehad. Als iemand een beroerte heeft gehad, gelden er wettelijke regels voor het

Nadere informatie

HOOFDSTUK 09 CATEGORIE G: TREKKERS

HOOFDSTUK 09 CATEGORIE G: TREKKERS HOOFDSTUK 09 CATEGORIE G: TREKKERS DE CATEGORIE G EN ALLE REGELS DIE VOLGEN ZIJN ENKEL OP HET BELGISCH GRONDGEBIED VAN TOEPASSING INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. DEFINITIES...3 1. Categorie G... 3 2. Opmerkingen...

Nadere informatie

Opleidingscontract voor de bromfietsrijder

Opleidingscontract voor de bromfietsrijder Opleidingscontract voor de bromfietsrijder NAAM : INSCHRIJVINGSNUMMER: BELANGRIJKE INLEIDING: Leren rijden met een bromfiets moet niet lichtzinnig worden opgenomen! De bromfietser loopt een groter risico

Nadere informatie

De vakbekwaamheid van beroepschauffeurs van het goederenvervoer

De vakbekwaamheid van beroepschauffeurs van het goederenvervoer De vakbekwaamheid van beroepschauffeurs van het goederenvervoer Betreft : Koninklijk besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen

Nadere informatie

10. 11. 12. 13. 14. 15. 18.

10. 11. 12. 13. 14. 15. 18. 1. Op de fietspad en fietsstrook mogen alleen fietsers en snorfietsers rijden. 2. Alarmnummer is 112. 3. Rijbewijs is 10 jaar geldig. 4. Alle betrokkenen bij een aanrijding moeten blijven wachten. (Plaats

Nadere informatie

Autorijden na een neurologische aandoening

Autorijden na een neurologische aandoening Neurologie en Neurochirurgie Autorijden na een neurologische aandoening www.catharinaziekenhuis.nl Patiëntenvoorlichting: patienten.voorlichting@catharinaziekenhuis.nl NEU014 / Autorijden na een neurologische

Nadere informatie

Beoordeling. h2>klacht

Beoordeling. h2>klacht Rapport 2 h2>klacht Verzoekers klagen erover dat de Dienst Wegverkeer (RDW) hen met de zinsnede "met de Eigen Verklaring gaat u naar een (Arbo-)arts voor een medisch onderzoek" bij brief van 10 augustus

Nadere informatie

Nieuwe regels voor het rijbewijs. Het rijbewijs na implementatie van de derde Europese rijbewijsrichtlijn

Nieuwe regels voor het rijbewijs. Het rijbewijs na implementatie van de derde Europese rijbewijsrichtlijn Nieuwe regels voor het rijbewijs Het rijbewijs na implementatie van de derde Europese rijbewijsrichtlijn Wilt u binnenkort uw rijbewijs halen voor een of meerdere categorieën? Of beschikt u al over een

Nadere informatie

Vierwielige bromfiets klasse B Vierwieler met motor Landbouwtractor 29/04/2009

Vierwielige bromfiets klasse B Vierwieler met motor Landbouwtractor 29/04/2009 Vierwielige bromfiets klasse B Vierwieler met motor Landbouwtractor 29/04/2009 Homologatie van het voertuig Oorspronkelijk werden de quads gehomologeerd als landbouwmaterieel of bedrijfsmaterieel. Sedert

Nadere informatie

HOOFDSTUK 12 SCHOLING LESSEN MET DE RIJSCHOOL

HOOFDSTUK 12 SCHOLING LESSEN MET DE RIJSCHOOL HOOFDSTUK 12 SCHOLING LESSEN MET DE RIJSCHOOL INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. THEORETISCHE LESSEN...2 II. PRAKTISCHE LESSEN EN GELDIGHEID...2 1. Verplichte lessen... 2 2. Vervolmakingslessen... 2 III. MINIMUM

Nadere informatie

W E G W I J S IN HE T B E H A L E N V A N J E R I J B E W I J S ... RIJBEWIJS. door de vervroegde rijopleiding te volgen op de FAB rijschool

W E G W I J S IN HE T B E H A L E N V A N J E R I J B E W I J S ... RIJBEWIJS. door de vervroegde rijopleiding te volgen op de FAB rijschool Het examencentrum in uw buurt vindt u op www.goca.be G O C Av z w Technologiestraat 21/25-1082 Brussel Tel. : 02 469 09 00 - Fax :02 469 05 70 goca@goca.be - www.goca.be. RIJBEWIJS. W E G W I J S IN HE

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER Gehandicaptenparkeerkaart

AANVRAAGFORMULIER Gehandicaptenparkeerkaart Zorgloket WaalwijkWijzer Correspondentieadres: T 0416-683456 Postbus 10150 F 0416-683438 5140 GB waalwijk E zorgloket@waalwijk.nl W www.waalwijk.nl Bezoekadres: Taxandriaweg 6 5141 PA Waalwijk (bezoekersingang

Nadere informatie

Schoolpool. Gebruikersverklaring

Schoolpool. Gebruikersverklaring Schoolpool Gebruikersverklaring Inhoudsopgave 1 Verantwoordelijkheden 3 2 Informatie 3 3 Wegcode 4 4 Veiligheidsregels voor kinderen 4 5 Verzekering 5 6 Respect 5 7 Kostendelend 6 8 Aanvaarding gebruikersverklaring

Nadere informatie

Ontheffing autogordel medische gronden

Ontheffing autogordel medische gronden Aanvraagformulier: Ontheffing autogordel medische gronden Verzoek om ontheffing van de draagplicht autogordel op medische gronden. Indien u ontheffing vraagt in verband met medische redenen moet u, gelet

Nadere informatie

OMZENDNOTA Nr 33732 van 28 oktober 2010 BETREFFENDE DE NIEUWE NUMMERPLATEN

OMZENDNOTA Nr 33732 van 28 oktober 2010 BETREFFENDE DE NIEUWE NUMMERPLATEN K O N I N K R I J K B E L G I Ë F e d e r a l e o v e r h e i d s d i e n s t B u i t e n l a n d s s Z a k e n, B u i t e n l a n d s e H a n d e l e n O n t w i k k e l i n g s s a m e n w e r k i n

Nadere informatie

AANVRAAG OM EEN RIJBEWIJS

AANVRAAG OM EEN RIJBEWIJS HOOFDSTUK 20 AANVRAAG OM EEN RIJBEWIJS INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. DE AANVRAAG... 2 1. Voorbeeld aanvraag... 2 1.1. Legende voorzijde... 3 1.2. Legende achterzijde... 3 2. Geldigheid aanvraag... 3 3.

Nadere informatie

Neuropsychologisch onderzoek

Neuropsychologisch onderzoek Psychologie, medische (volwassenen) Neuropsychologisch onderzoek www.catharinaziekenhuis.nl Inhoud Wat is een klinisch neuropsycholoog?... 3 Voor wie kan een klinisch neuropsycholoog iets betekenen?...

Nadere informatie

Voorwaarden. Ongevallenverzekering motorrijtuigen Schade inzittenden. Uw rechten & plichten. Nummer: ACV-RV-01-141

Voorwaarden. Ongevallenverzekering motorrijtuigen Schade inzittenden. Uw rechten & plichten. Nummer: ACV-RV-01-141 Voorwaarden Ongevallenverzekering motorrijtuigen Schade inzittenden Uw rechten & plichten Nummer: ACV-RV-01-141 1 Oktober 2014 Rechten & Plichten Centraal Beheer Achmea Wat wilt u weten? over uw Ongevallenverzekering

Nadere informatie

Aanvraag gehandicaptenparkeerkaart (GPK)

Aanvraag gehandicaptenparkeerkaart (GPK) Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Postbus 83 1160 AB Zwanenburg T 020 407 9000 F 020 407 9090 Aanvraag gehandicaptenparkeerkaart (GPK) De door u verstrekte persoonsgegevens worden in overeenstemming

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B Rijbewijs B

Koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B Rijbewijs B Koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B Rijbewijs B Belgisch Staatsblad van 14 juli 2006 Versie in voege vanaf 4 maart 2017 Alle informatie in dit

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER GEHANDICAPTENPARKEERKAART (GPK)

AANVRAAGFORMULIER GEHANDICAPTENPARKEERKAART (GPK) AANVRAAGFORMULIER GEHANDICAPTENPARKEERKAART (GPK) Aan: Ondergetekende, Naam en voorletters (voluit) Geboren op Te Adres Postcode en woonplaats Telefoonnummer (overdag) Nummer legitimatiebewijs Verzoekt

Nadere informatie

Wijzigingen vanaf 01.05.2013

Wijzigingen vanaf 01.05.2013 MAATSCHAPPELIJKE ZETEL Brusselsesteenweg 460, 2800 Mechelen BE-0400.824.586 RPR rechtsgebied Mechelen BUREAU VOOR TECHNISCHE CONTROLE nv MAATSCHAPPELIJKE ZETEL Santvoortbeeklaan 34/36-2100 DEURNE BE-0404.288.971

Nadere informatie

Nieuwe regels voor het rijbewijs. Het rijbewijs na implementatie van de derde Europese rijbewijsrichtlijn

Nieuwe regels voor het rijbewijs. Het rijbewijs na implementatie van de derde Europese rijbewijsrichtlijn Nieuwe regels voor het rijbewijs Het rijbewijs na implementatie van de derde Europese rijbewijsrichtlijn Wilt u binnenkort uw rijbewijs halen voor een of meerdere categorieën? Of beschikt u al over een

Nadere informatie

Omgaan met cliënten met een psychische aandoening

Omgaan met cliënten met een psychische aandoening Opleiding Omgaan met cliënten met een psychische aandoening Waar en wanneer? 23 november in het Congrescentrum van de Koninklijke Bibliotheek, te Brussel Jaarlijks worden 800.000 Belgen geconfronteerd

Nadere informatie

A A N V R A A G G E H A N D I C A P T E N P A R K E E R V O O R Z I E N I N G 2012

A A N V R A A G G E H A N D I C A P T E N P A R K E E R V O O R Z I E N I N G 2012 A A N V R A A G G E H A N D I C A P T E N P A R K E E R V O O R Z I E N I N G 2012 Lees eerst de toelichting. Vragen? Bel de gemeente, telefoon 4065000 Aanvraag indienen bij de publieksbalie van het gemeentehuis.

Nadere informatie

Aangifte van ongeval KLEEF HIER GELE KLEVER. Ruimte voorbehouden voor het ziekenfonds. Type: GR A INT. I Identificatiegegevens van het slachtoffer

Aangifte van ongeval KLEEF HIER GELE KLEVER. Ruimte voorbehouden voor het ziekenfonds. Type: GR A INT. I Identificatiegegevens van het slachtoffer Aangifte van ongeval CHRISTELIJKE MUTUALITEIT Ruimte voorbehouden voor het ziekenfonds dossiernummer: Type: GR A INT I Identificatiegegevens van het slachtoffer 1. Naam en voornaam... Straat... nummer/bus...

Nadere informatie

! "#$%!&''! ( # ' ) * )# ' ' # ' ' ' ## * ' +,+, # '# - '.) ' +, # '# /, ' 0 1231 2 3 ' ) ' ## *' ' )" " # # * ) " ' ) ' ## ) ' 4

! #$%!&''! ( # ' ) * )# ' ' # ' ' ' ## * ' +,+, # '# - '.) ' +, # '# /, ' 0 1231 2 3 ' ) ' ## *' ' )  # # * )  ' ) ' ## ) ' 4 BIJLAGE A: Model van formulier voor eerste aanvraag: Formulier voor eerste aanvraag tot terugbetaling van een specialiteit ingeschreven in 2230000 van hoofdstuk IV van het K.B. van 21 december 2001 II

Nadere informatie