Omzetting NV naar BVBA gevolgd door onttrekking van onroerend goed aan de vennootschap (art W.Reg.)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Omzetting NV naar BVBA gevolgd door onttrekking van onroerend goed aan de vennootschap (art. 129-130 W.Reg.)"

Transcriptie

1 Hoofdstuk XII Omzetting NV naar BVBA gevolgd door onttrekking van onroerend goed aan de vennootschap (art W.Reg.) Afdeling 1. Algemeen 134. Er kunnen in de praktijk tal van redenen zijn om een onroerend goed uit een vennootschap te onttrekken en er bestaan bovendien verschillende manieren om dit te doen 201. Op het vlak van het registratierecht zijn het de artikelen 129 en 130 W.Reg. die de materie beheersen 202. Zoals bekend maakt de wetgever hierbij een onderscheid naargelang de onttrekking gebeurt vanuit een personenvennootschap (BVBA, V.O.F, Comm.V. of LV) dan wel vanuit een kapitaalvennootschap (NV, Comm.VA) of coöperatieve vennootschap. In het eerste geval wordt de onttrekking in principe belast aan het verkooprecht (art. 129, eerste lid W.Reg.) maar bestaan hierop uitzonderingen die (eventueel 203 ) tot een lagere taxatie aanleiding kunnen geven (art. 129, tweede en derde lid W.Reg.). In het tweede geval wordt steeds het kooprecht geheven (art. 130 W.Reg.) De verantwoording van de artikelen W.Reg. is tweeledig. Ze zijn enerzijds bedrogvoorkomend bedoeld en anderzijds gericht op het belasten van de economische realiteit. In de memorie van toelichting bij de wet van 30 augustus 1913 die zoals hierna zal blijken aan de basis ligt van deze bepalingen leest men het volgende: Rechtspraak en rechtsleer zijn het er over eens dat wanneer een onroerend goed het voorwerp heeft uitgemaakt van een inbreng in een vennootschap die rechtspersoonlijkheid bezit, iedere vennoot daar nadien eigenaar kan van worden, het Nu sinds 2012 als gevolg van nieuwe regeringsmaatregelen het voordeel van alle aard bij het aanhouden door een bedrijfsleider van zijn villa in de (management)vennootschap fors de hoogte is gegaan, is de vraag naar fiscaalvriendelijke onttrekking van onroerend goed uit de vennootschap in de praktijk fors gestegen. Zie voor een algemene en diepgaande bespreking van deze materie: E. SPRUYT, Onttrekking van onroerend goed aan de vennootschap, AFT 95/3, p ; in geactualiseerde versie hernomen in E. SPRUYT, en P. VAN MELKEBEKE, Onttrekking van onroerend goed aan een vennootschap bespreking van de artikelen 129 en 130 W.Reg. in Zakelijke rechten en fiscaliteit, Maklu, 2004, ; Cf. ook F. WERDEFROY, Registratierechten , Kluwer, II, nr /2, p De heffing van het registratierecht zal in deze uitzonderingsgevallen moeten gebeuren met inachtneming van het civielrechtelijke karakter van de verkrijging (F. WERDEFROY, Registratierechten , Kluwer, II, nr. 1092, p en nr. 1101, p. 1541; MvT bij de wet van 23 december 1958 onder art. 129, Rec.gén.enr.not. 1957, nr ; Rb. Gent 8 juni 1989, Rec.gén.enr.not. 1990, nr ). De aard van de verkrijging door de vennoot moet dus nauwkeurig worden ontleed en zal het toepasselijke recht bepalen. Dit kan het verkooprecht van 10% of 12,5% zijn (in zeer uitzonderlijke gevallen, bv. als de onttrekking neerkomt op een inbetalinggeving) of het verdelingsrecht van 2,5% of 1% (in heel wat gevallen, bv. een afstand van onverdeelde rechten tussen de vennoten na ontbinding van de vennootschap of na een kapitaalvermindering door uitbreng in natura van een onroerend goed) of nog het algemeen vast recht van 25 EUR (bv. na ontbinding van een eenmans-bvba). 82 LARCIER

2 zij door aankoop van de aandelen of belangendeelbewijzen van zijn medevennoten, hetzij door verdeling van het maatschappelijk vermogen, zonder het voor de overdrachten van onroerende goederen gesteld evenredig recht verschuldigd te zijn. De ondervinding heeft aangetoond dat de Schatkist alles te vrezen heeft van een rechtsleer die toelaat door het oprichten van fictieve vennootschappen, de betaling van de overgangsrechten te ontduiken. Een bijzondere bepaling drong zich dus op Dezelfde doelstelling werd opnieuw herhaald in de memorie van toelichting tot de wet van 23 december 1958 die nadien de bewuste artikelen herschreven heeft (zie verder). Ook daar wordt gewezen op de noodzaak te voorkomen dat personen, onder de dekmantel van vennootschappen, eigenaar van onroerende goederen onder bezwarende titel kunnen worden zonder betaling van het overgangsrecht 205. Verder beogen deze wetsartikelen een economische realiteit te belasten. De redenering daarbij is als volgt. Zolang de vennootschap duurt zijn de vennoten slechts titularis van een roerend recht. De vervanging van dit roerend recht door één of meer onroerende goederen vertoont vanuit economisch oogpunt voldoende belang om de heffing te rechtvaardigen van het verkooprecht, aldus de memorie van toelichting tot de wijzigingswet van 23 december Afdeling 2. In het vizier 136. Gelet op het meer gunstige fiscale klimaat in de BVBA is de kans groot dat de belastingplichtige die voornemens is tot een onttrekking over te gaan maar toevallig zijn onroerend goed geparkeerd heeft in een slechte cocon, lees: een NV, in de verleiding komt om voorafgaandelijk de onttrekking van het onroerend goed tot een wijziging van de rechtsvorm van zijn vennootschap te besluiten, conform de bepalingen van artikel 774 e.v. W.Venn Een dergelijk fiscaal geïnspireerd manoeuvre staat (voorlopig) niet op de zwarte lijst van verdachte transacties in de circulaire nr. 8/2012. Wie echter om louter fiscale redenen (!) tot een omzetting van een NV naar een BVBA beslist om vervolgens fiscaalvriendelijk tot een onttrekking van een onroerend goed uit de vennootschap over te gaan, loopt naar ons oordeel regelrecht in het vizier van artikel 18, 2 W.Reg en kan op grond van deze bepaling toch geconfronteerd worden met een taxatie van de rechtshandeling aan het verkooprecht bij toepassing van artikel 130 W.Reg. 206 Een omzetting gevolgd door een onttrekking is duidelijk een schoolvoorbeeld van een step by step 204 Geciteerd in Rec.gén.enr.not., nr , p Zie eveneens Rec.gén.enr.not., nr , p Onder het regime van de oude fiscale anti-rechtsmisbruikbepaling, toen deze geen toepassing vond in de privésfeer, kon men hieraan nog twijfelen. Wanneer men immers de onttrekking bekeek vanuit de gezichtshoek van de belastingplichtige natuurlijke persoon die een onroerend goed uit zijn vennootschap overbracht naar zijn privévermogen, kon men immers argumenteren dat dit tot de privésfeer behoorde. LARCIER 83

3 ( middels een geheel van rechtshandelingen een verrichting tot stand brengen ) en een regelrechte frustratie van artikel 129 en 130 W.Reg. Men brengt in dat geval manifest een verrichting tot stand waarbij men zichzelf, in strijd met de doelstellingen van een bepaling van het Wetboek (in casu het W.Reg.), buiten het toepassingsgebied van die bepaling plaatst Een analyse van de wetshistorische wording van de artikelen W.Reg. leert immers het volgende 207. De artikelen 129 en 130 W.Reg gaan terug tot artikel 7 van de wet van 30 augustus 1913, dat vervolgens nagenoeg ongewijzigd in 1939 in het W.Reg. werd ingeschreven. Reeds in de wet van 1913 werd een onderscheid gemaakt tussen enerzijds personenvennootschappen en anderzijds kapitaalvennootschappen. Terzake de personenvennootschappen werd bij verkrijging door de vennoten van onroerende goederen het verdelingsrecht geheven (behoudens voor de goederen waarvoor de vennoot als derdeverkrijger werd beschouwd bij toepassing van art. 4 van de wet van 15 mei 1905, thans art. 113 W.Reg.). Voor de personenvennootschap werd met andere woorden de afzonderlijke rechtsindividualiteit van de vennootschap gewoon genegeerd aangezien de goederen van dergelijke vennootschap, vanaf hun intrede in het maatschappelijk vermogen, vermoed werden voor registratiedoeleinden de persoonlijke en onverdeelde eigendom te zijn van de vennoten zelf. Bij kapitaalvennootschappen werd n.a.v. een onttrekking van onroerend goed door een vennoot het kooprecht geheven. Door de wet van 23 december 1958 werd de wettekst voor wat betreft de personenvennootschappen herschreven. Belangrijk in het licht van de analyse van de eventuele toepasselijkheid van de anti-rechtsmisbruikbepaling op een transactie bestaande uit de omzetting van een NV naar een BVBA gevolgd door een onttrekking vanuit deze laatste, zijn de overwegingen die terug te vinden zijn in de memorie van toelichting bij de wet van We lezen daarin het volgende 208 : D autre part, si pour les sociétés par actions, le texte de la loi (actuellement l article 130) prévoit que l acquisition de l immeuble de la société par un associé donne lieu, de quelque manière qu elle s opère, au droit établi pour les ventes, l exigibilité de ce droit de vente peut être mise en échec en transformant préalablement la société de capitaux en un société de personnes L attribution des biens à un associé rentre alors dans le champ d application de l article 129 et l exigibilité du droit de vente est écartée, parce que les associés de la société de personnes (tout en étant les mêmes que ceux de la société de capitaux) ont acquis les biens ensemble F. WERDEFROY, Registratierechten , volume II, Kluwer, nr. 1091/2, p Exposé des motifs bij de wet van 23 december 1958 zoals geciteerd in Rec.gén.enr.not., nr , p LARCIER

4 (dernier alinéa de l article 113) par l acte de transformation A ce point de vue encore, une réadaption des textes est nécessaire. Uit deze passage blijkt expliciet dat de wetgever de omzetting van NV s naar BVBA s met het oog op daaropvolgende fiscaalvriendelijke onttrekking van het onroerend goed heeft willen vermijden. Afdeling 3. Beslissing 14 september In het licht van de voormelde, duidelijke doelstellingen van de wetgever, is het dan ook verwonderlijk dat de fiscale administratie op 14 september 1972 de volgende beslissing genomen heeft: Wanneer een naamloze vennootschap werd omgevormd in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder het stelsel van de wet van 23 februari 1967 (gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen, art. 165 tot 174), dient te worden aangenomen daar de omvorming aldus geen verandering in de rechtspersoonlijkheid van de vennootschap heeft gebracht dat de in het derde lid van artikel 129 bepaalde uitzonderingen toepasselijk zijn op de onroerende goederen die in de vennootschap werden ingebracht of door haar werden verkregen vóór de omvorming, juist zoals op de onroerende goederen die werden ingebracht of verkregen na deze omvorming Vanuit louter juridisch oogpunt is deze beslissing begrijpbaar. De fiscus heeft namelijk terecht willen rekening houden met een inmiddels tussengekomen wijziging in ons vennootschapsrecht. Immers, sinds de wet van 23 februari 1967 brengt de omzetting van een vennootschap geen verandering meer in de rechtspersoonlijkheid (actueel art. 775 W.Venn.) 210. Echter, gelet op de hoger geciteerde de historische doelstelling van de fiscale wetgever, blijft het een vreemde beslissing. Bovendien lijkt het ons zeer gevaarlijk om in de praktijk in de actuele context rekening te houden met deze beslissing. Ze dateert immers nog van vóór de Koude Oorlog, lees van vóór de eerste anti-rechtsmisbruikbepaling ingevoerd door de wet van 30 maart Afdeling 4. Ontsnappen toch mogelijk? 140. Een louter fiscaal geïnspireerde omzetting van NV naar BVBA om vervolgens tot een onttrekking van een onroerend goed te kunnen overgaan met toepassing van de mildere 2 en 3 van artikel 129 W.Reg. lijkt ons dus thans risky business en de fiscus kan mogelijks de anti-rechtsmisbruikbepaling inroepen. 209 Besl. 14 september 1972, nr. E.E./82.848, Rep.RJ, R 129/04-01; Rec.gén.enr.not. 1973, nr F. WERDEFROY, Registratierechten , II, Kluwer, nr. 1098, p LARCIER 85

5 Dit hoeft evenwel niet in alle gevallen zo te zijn. Vooreerst zal de fiscus eenheid van opzet tussen beide verrichtingen (de omzetting enerzijds en de latere onttrekking anderzijds) moeten aantonen. Het is evident dat hoe langer beide operaties in de tijd gespreid plaatsvinden, hoe moeilijker dit is. Echter, ook hier dient gewaarschuwd te worden voor de passage die terug te vinden is in de Voorbereidende Werken en die stelt: Als de akten aldus over vele jaren worden gespreid, zal de administratie toch artikel 344, 1 WIB 1992 mogen toepassen 211. Verder kunnen er naar ons oordeel tal van vennootschapsrechtelijke redenen zijn die alvast de eerste stap in de keten van de verrichting, met name de omzetting van een NV naar een BVBA, rechtvaardigen en die geenszins verband houden met fiscaliteit. Het kan daarbij in de praktijk belangrijk zijn om deze nietfiscale motieven expliciet op te nemen in de verslaggeving die opgesteld te worden n.a.v. de omzetting (in het bijzonder in het toelichtend verslag van het bestuursorgaan dat door art. 778 W.Venn.). We denken hierbij o.a. aan volgende motieven: de verplichte verdwijning van alle aandelen aan toonder tegen 2013; de noodzaak te voorzien in een formule van statutair opvolgend zaakvoerderschap; de nood aan vereenvoudigde bestuursstructuur of vastheid van bestuur; het feit dat de NV eenhoofdig is geworden en de termijn van één jaar als bedoeld in artikel 646 W.Venn. lopende is; een gewijzigde of ingekrompen bedrijfsactiviteit die niet langer een kapitaalintensieve structuur eigen aan de NV noodzakelijk maakt en die een gebruik van diverse financieringstechnieken die enkel mogelijk waren binnen de NV-structuur overbodig maken (uitgifte van warrants of converteerbare obligaties, toegestaan kapitaal enz.) Afdeling 5. Voorstel de lege ferenda 141. Men kan zich de vraag stellen of het opportuun is om thans de dualiteit in fiscale regimes tussen personenvennootschappen enerzijds en kapitaalvennootschappen anderzijds bij onttrekking van onroerend goed aan de vennootschap in stand te houden. We zien persoonlijk, mede gelet op de ontwikkelingen van de laatste decennia in het vennootschapsrecht, geen enkele objectieve reden om dit onderscheid nog langer in stand te houden. Vooreerst omdat het historisch onderscheid berust op een bizar uitgangspunt, namelijk het vermoeden dat de goederen van een personenvennootschap aan de vennoten zelf in onverdeelde eigendom toebehoren. Niet meer of minder dus dan een complete negatie van het juridisch begrip rechtspersoonlijkheid. En ver- 211 MvT bij de wet van 29 maart 2012, DOC 53, 2081/001, p LARCIER

6 der dient vastgesteld te worden dat inzake kapitaalvereisten, onder invloed van de diverse EU-richtlijnen, het actueel vennootschapsrecht nagenoeg dezelfde regels oplegt voor BVBA s en NV s (en CVBA s) Het komt ons dan ook voor dat een samensmelting van de artikelen W.Reg. tot één enkel nieuw wetsartikel dat het fiscale regime van de onttrekking voor alle rechtspersonen zonder enig onderscheid op uniforme wijze regelt, wenselijk is. De initiële doelstellingen kunnen daarbij overeind blijven, te weten: a) bedrog via tussenschakeling van een vennootschap terzake overdracht van onroerende goederen voorkomen en b) een economische realiteit belasten (namelijk de overgang van roerend naar onroerend bezit). En het lijkt billijk dat in zulk geval tot heffing van het kooprecht wordt overgegaan. Daarom niet noodzakelijk het basistarief van 10% of 12,5% maar desgevallend waarom niet een verminderd tarief daar niet uit het oog verloren mag worden dat een onttrekking van vastgoed uit een vennootschap ook doorgaans reeds aanleiding geeft tot een niet onbelangrijke heffing in de vennootschapsbelasting (op de meerwaarde die alsdan aan het licht komt en, in het geval van ontbinding, de liquidatieaanslag van 10%). En waarom zou men dat verlaagd tarief dan niet enkel openstellen voor die onttrekkingen die door de belastingplichtige kunnen gemotiveerd worden vanuit hetzij economische hetzij private motieven. Ten titel van illustratie zou een economisch motief bv. kunnen zijn het verlichten van de vennootschap in het kader van een op stapel staande verkoop aan een derde van de aandelen van de exploitatievennootschap opdat de overnameprijs hiervan voor de koper een haalbare kaart zou kunnen zijn. Een motief uit de privésfeer zou kunnen zijn het verlangen van de eigenaars van de vennootschap om een onroerend goed (bv. een perceel bouwgrond of een opbrengsteigendom) te schenken aan de kinderen. Door de onttrekking aan het lager tarief te toetsen aan dergelijke motieven kunnen louter fiscaal geïnspireerde onttrekkingen perfect fiscaal afgestraft blijven door in dergelijke geval het volle kooprecht te heffen. Een louter fiscaal geïnspireerd motief zou kunnen zijn het feit dat de belastingplichtige een door de vennootschap voor woondoeleinden verhuurd onroerend goed naar het privépatrimonium wil overhevelen om zodoende van de meer gunstige belastingheffing op dit soort verhuur in de privé te kunnen genieten (belasting op gecorrigeerd KI versus belasting op de reële huur). Wat ons betreft kan bij de redactie van het nieuw samengesmolten artikel als uitgangspunt het bestaande artikel 129 W.Reg. genomen worden, met behoud ook van de uitzonderingsbepalingen zoals voorzien in het 2 de en 3 de lid, daar deze hun relevantie hebben en zich bovendien hieromtrent doorheen de jaren een duidelijke doctrine heeft gevestigd gebaseerd op rechtspraak en fiscale beslissingen van de fiscale administratie. Laat ons deze opgebouwde rechts- LARCIER 87

en btw) op de onttrekking van een onroerend goed aan een vennootschap : de vereffening (Deel 2)

en btw) op de onttrekking van een onroerend goed aan een vennootschap : de vereffening (Deel 2) BIBF Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten INHOUD p. 1/ De onttrekking van een onroerend goed aan een vennootschap : de vereffening (Deel 2) p. 6/ Fiscale aspecten interprofessioneel

Nadere informatie

Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen

Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen INHOUDSTAFEL Inhoudstafel...2 1. INLEIDING...3 2. TOEKENNING BEZOLDIGINGEN EN TANTIEMES...5 2.1 Bezoldiging...5 2.2 Tantième...6 3. INTRESTEN

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Handreiking 11xx Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) xx xxx 2014

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Handreiking 11xx Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) xx xxx 2014 Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Handreiking 11xx Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) xx xxx 2014 VERSIE juni 2014 NBA-handreiking 11xx NBA-handreiking 11xx Van toepassing

Nadere informatie

it document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1129 Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) Oktober 2014

it document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1129 Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) Oktober 2014 it document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1129 Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) Oktober 2014 NBA-handreiking 1129 NBA-handreiking 1129 Van toepassing op: De

Nadere informatie

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap?

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers.

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1124 Richtsnoeren ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) voor belastingadviseurs en accountants Februari 2014 Voor

Nadere informatie

De alarmbelprocedure : een belangrijke aanleiding tot bestuurdersaansprakelijkheid

De alarmbelprocedure : een belangrijke aanleiding tot bestuurdersaansprakelijkheid De alarmbelprocedure : een belangrijke aanleiding tot bestuurdersaansprakelijkheid 1. Inleiding In tijden van economische crisis is het thema bestuurdersaansprakelijkheid brandend actueel. Geconfronteerd

Nadere informatie

Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap

Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap Fiscale behandeling van de opbrengsten en kosten: privé versus vennootschap Opbrengsten en kosten van onroerende goederen in de personenbelasting

Nadere informatie

Verkorte syllabus vennootschapsrecht. Deel I: Algemeen Deel

Verkorte syllabus vennootschapsrecht. Deel I: Algemeen Deel 1 Verkorte syllabus vennootschapsrecht Deel I: Algemeen Deel Van de Keer Vincent Academiejaar 2013-2014 2 Ten geleide: Hieronder heb ik een samenbundeling geplaatst van slides, nota s en belangrijke delen

Nadere informatie

Rolnummers 4887, 4891, 4899 en 4917. Arrest nr. 2/2011 van 13 januari 2011 A R R E S T

Rolnummers 4887, 4891, 4899 en 4917. Arrest nr. 2/2011 van 13 januari 2011 A R R E S T Rolnummers 4887, 4891, 4899 en 4917 Arrest nr. 2/2011 van 13 januari 2011 A R R E S T In zake : de prejudiciële vragen betreffende de artikelen 6.1.1, derde en vierde lid, 6.1.2 en 6.1.47, eerste lid,

Nadere informatie

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave Rekeningenstelsel Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave INHOUD 1. INLEIDING 3 1.1. GEBRUIK VAN DE REKENINGEN 5 1.2. SCHEMA VAN DE JAARREKENING 6 1.3. NEGENDE UITGAVE 7 2. HANDLEIDING VOOR

Nadere informatie

Wat is een schenking? De handgift. Schenking per overschrijving

Wat is een schenking? De handgift. Schenking per overschrijving Wat is een schenking? Een schenking is een overeenkomst waarbij een schenker gratis en onherroepelijk afstand doet van een roerend of onroerend goed ten gunste van een begiftigde, en waarbij de begiftigde

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers.

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1133 Balanstest en uitkeringstoets door het bestuur van een BV: ondersteunende rol van de accountant (samenstelpraktijk) 12 februari 2015 NBA-handreiking

Nadere informatie

De niet-economisch handelende belastingplichtige. Wat is zijn aftrekrecht?

De niet-economisch handelende belastingplichtige. Wat is zijn aftrekrecht? De niet-economisch handelende belastingplichtige Wat is zijn aftrekrecht? Door: Myrthe (M.M.) Hinskens LL.M 2010/2011 Inhoudsopgave Lijst met gebruikte afkortingen 3 Hoofdstuk 1 Inleiding 4 1.1 Probleemstelling

Nadere informatie

BIJZONDER EN AFWI]KEND HANDELSRECHT OVERZICHT VAN RECHTSPRAAK EIGEN AARD- BRONNEN- TAALGEBRUIK

BIJZONDER EN AFWI]KEND HANDELSRECHT OVERZICHT VAN RECHTSPRAAK EIGEN AARD- BRONNEN- TAALGEBRUIK BIJZONDER EN AFWI]KEND HANDELSRECHT OVERZICHT VAN RECHTSPRAAK (1966-1971) door Yvette SCHOENTJES-MERCHIERS Docent aan de Rijksuniversiteit te Gent HooFDSTUK I EIGEN AARD- BRONNEN- TAALGEBRUIK VRIJHEID

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen

Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM TOELICHTING OP DE NVM-KOOPAKTE VOOR DE CONSUMENT *) *) Behorende bij model koopakte voor een appartementsrecht (model

Nadere informatie

Bibob en vastgoed. Handreiking voor de implementatie en toepassing van de Wet Bibob bij vastgoedtransacties van de overheid. 1 Bibob en vastgoed

Bibob en vastgoed. Handreiking voor de implementatie en toepassing van de Wet Bibob bij vastgoedtransacties van de overheid. 1 Bibob en vastgoed Bibob en vastgoed Handreiking voor de implementatie en toepassing van de Wet Bibob bij vastgoedtransacties van de overheid 1 Bibob en vastgoed Voorwoord Vastgoedtransacties waarbij de overheid partij is,

Nadere informatie

Eerst renoveren aan 6 %, nadien (moeten) verkopen aan 21 %?

Eerst renoveren aan 6 %, nadien (moeten) verkopen aan 21 %? 25 juni 2014 Eerst renoveren aan 6 %, nadien (moeten) verkopen aan 21 %? Ivan Massin, Deloitte Belgium, Indirect tax Gepubliceerd in: Fiscoloog, n 1391, p. 9, BIBLO Zoals in een vorige editie gemeld, maakt

Nadere informatie

De huurwet. de editie - MAART 2013

De huurwet. de editie - MAART 2013 De huurwet 14 de editie - MAART 2013 o Voorwoord Vele burgers huren een woning. Met de eigenaar van de woning wordt dan een huurovereenkomst gesloten. In die overeenkomst staan de rechten en plichten van

Nadere informatie

Inleiding tot het nieuwe BV-recht

Inleiding tot het nieuwe BV-recht Inleiding tot het nieuwe BV-recht The Inleiding new Netherlands tot het nieuwe Financial Services BV-recht Complaints Tribunal (KiFiD) De belangrijkste wijzigingen per 1 oktober 2012 Complaints settlement

Nadere informatie

De vaststellingsovereenkomst in strijd met dwingend arbeidsrecht; een panacee tegen knellende kaders?

De vaststellingsovereenkomst in strijd met dwingend arbeidsrecht; een panacee tegen knellende kaders? ONTSLAG De vaststellingsovereenkomst in strijd met dwingend arbeidsrecht; een panacee tegen knellende kaders? MR. DR. R.L. VAN HEUSDEN 1 In de arbeidsrechtpraktijk worden beëindigingsovereenkomsten vaak

Nadere informatie

Aftrek van voorbelasting voor niet-economische activiteiten

Aftrek van voorbelasting voor niet-economische activiteiten Aftrek van voorbelasting voor niet-economische activiteiten Door: R.J.M.C. Lantman MSc 2007/ 2008 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 2 Hoofdstuk 2 Definitie niet-economische activiteiten 4 Hoofdstuk 3

Nadere informatie

HET MOTIEF ALS MOTIVERING?

HET MOTIEF ALS MOTIVERING? HET MOTIEF ALS MOTIVERING? Een onderzoek naar de rol van de motieftheorie in de jurisprudentie van de Hoge Raad en de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State bij de beoordeling van de bovengrens

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de cvba Vlaams Woningfonds, ontvangen op 16/02/2015;

Gelet op de aanvraag van de cvba Vlaams Woningfonds, ontvangen op 16/02/2015; 1/12 Sectoraal comité voor de Federale Overheid Beraadslaging FO nr 10/2015 van 23 april 2015 Betreft: aanvraag van de cvba Vlaams Woningfonds om toegang te krijgen tot een aantal gegevens van de FOD Financiën

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 892 Regels inzake de bescherming van persoonsgegevens (Wet bescherming persoonsgegevens) Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING 1 INHOUDSOPGAVE Algemeen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden NVM & Tarieven B/mak voor professionele opdrachtgevers

Algemene Voorwaarden NVM & Tarieven B/mak voor professionele opdrachtgevers Algemene Voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers Algemene Voorwaarden NVM 1 Algemene Voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers Versie februari 2011 Vooraf De algemene voorwaarden NVM

Nadere informatie

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid April 2008 De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid April 2008 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Nadere informatie

Toepassing van het btw nultarief bij intracommunautaire leveringen

Toepassing van het btw nultarief bij intracommunautaire leveringen Toepassing van het btw nultarief bij intracommunautaire leveringen Door: mr. R.H. van Veen 2010/ 2011 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding... 2 1.1 Inleiding... 2 1.2 Probleemstelling... 2 Hoofdstuk 2 Introductie

Nadere informatie

Wie gaat dat betalen?

Wie gaat dat betalen? Wie gaat dat betalen? Inleiding Het enquêterecht biedt aan de daartoe gerechtigden een breed inzetbaar en effectief middel om een onderzoek te doen instellen naar het beleid en de gang van zaken van een

Nadere informatie

VERKOOP VAN EEN ONROEREND GOED

VERKOOP VAN EEN ONROEREND GOED 1. Algemeen VERKOOP VAN EEN ONROEREND GOED 1.1. Wat houdt het begrip verkoop in? Verkoop is een contract waarbij een partij zich ertoe verbindt de eigendom van een zaak, in casu een onroerend goed, over

Nadere informatie