Actualisatie akoestisch onderzoek in het kader van de aanvraag voor een omgevingsvergunning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Actualisatie akoestisch onderzoek in het kader van de aanvraag voor een omgevingsvergunning"

Transcriptie

1 Parkweg 22a 6212 XN Maastricht Postbus AL Maastricht T +31 (0) F +31 (0) E K.v.K IBAN NL71 RABO Actualisatie akoestisch onderzoek in het kader van de aanvraag voor een omgevingsvergunning Datum 15 oktober 2013 Referentie

2 Referentie Rapporttitel Actualisatie akoestisch onderzoek in het kader van de aanvraag voor een omgevingsvergunning Datum 15 oktober 2013 Opdrachtgever Contactpersoon Zilverzandgroeve Quaedvlieg Roebroekweg BA HEERLEN De heer J.P.J. Quaedvlieg Behandeld door De heer ir. M.J. van Wijngaarden De heer ing. R.H.R. Slangen Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs BV Parkweg 22A 6212 XN MAASTRICHT Postbus AL MAASTRICHT Telefoon Fax Actualisatie akoestisch onderzoek in het kader van de aanvraag voor een omgevingsvergunning 15 oktober 2013 Bladzijde 1

3 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2 Algemene omschrijving Situering en omschrijving inrichting Verandering activiteiten Normstelling Handreiking Industrielawaai en vergunningverlening Maximale geluidniveaus (L Amax ) Indirecte hinder 8 3 Berekeningen Representatieve bedrijfssituatie Geluidmetingen Meetomstandigheden Meetresultaten Rekenmodel Objecten Immissiepunten Bronnen Bijzondere geluiden en trillingen 13 4 Rekenresultaten 14 5 Afweging maatregelen Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (L Ar,LT ) Maximaal geluidniveau (L Amax ) 16 6 Toetsing Best Beschikbare Technieken (BBT) principe 18 7 Verkeersaantrekkende werking 19 8 Conclusies en samenvatting 20 Figuren Figuur 1 Figuur 2 Figuur 3 Ligging van de gebouwen, bodemgebieden en hoogtelijnen Ligging van de waarneempunten Ligging van de bronnen Actualisatie akoestisch onderzoek in het kader van de aanvraag voor een omgevingsvergunning 15 oktober 2013 Bladzijde 2

4 Bijlagen Bijlage I Bijlage I-1 Bijlage II Bijlage II-1 Bronvermogenbepaling Invoergegevens rekenmodel Bijlage III Bijlage III-1 Rekenresultaten langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (L Ar,LT ) Bijlage IV Bijlage IV-1 Rekenresultaten maximaal geluidniveau (L Amax ) Bijlage V Bijlage V-1 Bijlage VI Bijlage VI-1 Indirecte hinder Wegverkeer Roebroekweg Actualisatie akoestisch onderzoek in het kader van de aanvraag voor een omgevingsvergunning 15 oktober 2013 Bladzijde 3

5 1 Inleiding In opdracht van Zilverzandgroeve Quaedvlieg (hierna Groeve Quaedvlieg) is door DPA Cauberg- Huygen Raadgevende Ingenieurs BV een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de geluiduitstraling van de inrichting aan de Roebroekweg 29 te Heerlen. Aanleiding voor het akoestisch onderzoek is de aanvraag om een omgevingsvergunning voor het aspect milieu. Groeve Quaedvlieg beschikt over een Hinderwetvergunning uit Deze vergunning heeft betrekking op het winnen van zand. Inmiddels bestaan de activiteiten op basis van de verplichting uit de ontgrondingsvergunning met name uit het aanvullen van de groeve met grond en in beperkte mate het afvoeren van zand. Het winnen van zand behoort niet meer tot de activiteiten. Bij de op 29 mei 2013 aangevraagde omgevingsvergunning is een akoestisch onderzoek opgesteld met beschrijving van de aangevraagde situatie. Uitgangspunten en bevindingen van dit onderzoek staan beschreven in rapport van 17 mei Naar aanleiding van verzoek tot aanvulling van de aanvraag en overleg hierover is de aanvraag aangevuld op 24 juni 2013 en verduidelijkt op 20 september Als aanvulling op de aanvraag is de definitieve bedrijfssituatie opgenomen in dit akoestisch onderzoek. Het doel van dit akoestisch onderzoek is inzicht te geven in de geluidemissie van de inrichting naar haar directe omgeving voor de aangevraagde situatie. Hiertoe is de geluiduitstraling van de gehele inrichting berekend op basis van de representatieve bedrijfssituatie, aangevuld met (akoestische) ervaringscijfers, opgedaan bij eerdere onderzoeken voor vergelijkbare inrichtingen. Dit onderzoek beschrijft geen nieuwe of andere situatie dan reeds eerder gerapporteerd is. De beoordeling van de rekenresultaten heeft plaatsgevonden conform de regels en aanbevelingen uit de Handreiking Industrielawaai en vergunningverlening 1. Het onderzoek is uitgevoerd volgens de regels uit de Handleiding Meten en rekenen Industrielawaai van Middels voorliggende rapportage wordt verslag gedaan van de uitgangspunten en bevindingen van het uitgevoerde akoestisch onderzoek. 1 Ministeriële Circulaire d.d. 21 oktober 1998, Handreiking Industrielawaai en vergunningverlening. Deze handreiking dient ter vervanging van de Circulaire Industrielawaai. Actualisatie akoestisch onderzoek in het kader van de aanvraag voor een omgevingsvergunning 15 oktober 2013 Bladzijde 4

6 2 Algemene omschrijving 2.1 Situering en omschrijving inrichting Groeve Quaedvlieg is gesitueerd aan de Roebroekweg 29 te Heerlen. Daarnaast worden voertuigen behorende tot de inrichting gestald in een loods op de hoek Pronsebroekweg/Gildeweg. Gezien de relatief korte afstand tussen beide locaties én de organisatorische binding tussen de activiteiten op beide locaties, worden de locaties gezien als één inrichting. De situering van de inrichting wordt weergegeven in figuur 2.1. Figuur 2.1 situering inrichting (bron: Google Earth) 2.2 Verandering activiteiten Conform de vigerende vergunning bestaan de activiteiten binnen de inrichting hoofdzakelijk uit het winnen van zilverzand. Inmiddels wordt geen zilverzand meer gewonnen door Groeve Quaedvlieg. Het winnen van zand wordt uitsluitend gedaan door de firma Beaujean die over de hiervoor benodigde vergunningen beschikt. De activiteiten van Groeve Quaedvlieg bestaan uit het aanvullen van de groeve met grond ( tot ton op jaarbasis). Actualisatie akoestisch onderzoek in het kader van de aanvraag voor een omgevingsvergunning 15 oktober 2013 Bladzijde 5

7 Het aanvullen van de groeve met grond gebeurt uit bedrijfseconomisch oogpunt niet dagelijks en niet altijd even intensief. Dit is voornamelijk afhankelijk van het aanbod van grond vanuit werken/projecten elders waarbij grond vrijkomt. In de maximaal representatieve bedrijfssituatie (meer dan 12 dagen per jaar) worden per dag door 40 vrachtwagens grond aangevoerd. Deze vrachtwagens storten de grond aan de bovenrand van de afgraving, aan de zuidoostzijde van de inrichting. Vervolgens rijden de vrachtwagens via de bandenwaslocatie (bestaande uit een bandenwasbak met bijbehorende spuitlans) naar de uitrit en verlaten de inrichting. Tussen de bandenwaslocatie en openbare weg wordt een geasfalteerde weg aangelegd, waardoor de schone banden niet opnieuw worden vervuild. Voor deze aanvoer van grond wordt een nieuwe in-/uitrit gerealiseerd tussen de Roebroekweg 63 en de Roebroekweg 67. Ter beperking van de geluiduitstraling naar de omgeving wordt een grondwal gerealiseerd van 3 meter hoog en 23 meter lang ten oosten van de inrit en een grondwal van 2 meter hoog en 15 meter lang ten westen van de inrit (zie figuur 2.2). Figuur 2.2 situering afscherming nieuwe in-/uitrit Daarnaast wordt, conform de vigerende vergunning, zilverzand geleverd aan derden. Hiertoe worden in de maximaal representatieve situatie dagelijks 10 vrachtwagens gevuld met zilverzand ( tot ton op jaarbasis). Deze vrachtwagens rijden ook via de nieuwe in- en uitrit de groeve in, worden gevuld en verlaten de groeve weer. De bestaande in- en uitrit wordt daarmee niet meer door vrachtverkeer (grondaanvoer dan wel zandtransport) gebruikt. Wanneer een vrachtwagen grond stort of gevuld wordt met zand, blijft de motor van de vrachtwagen stationair draaien. Daarnaast wordt zowel bij het aanvullen met grond als in de groeve gebruik gemaakt van een shovel. In totaal is de shovel ca. 6,5 uur in gebruik. In de loods op de hoek Pronsebroekweg/Gildeweg worden de shovel en 2 eigen vrachtwagens gestald. Deze voertuigen verlaten in de ochtend de loods en keren er in de avond terug. De bestuurders van de voertuigen komen met een personenwagen naar de loods. In tabel 2.1 is een overzicht opgenomen van de representatieve bedrijfssituatie. Actualisatie akoestisch onderzoek in het kader van de aanvraag voor een omgevingsvergunning 15 oktober 2013 Bladzijde 6

8 Tabel 2.1: 0verzicht activiteiten representatieve bedrijfssituatie Omschrijving Vrachtwagens grond (groeve) Vrachtwagens zand (groeve) Vrachtwagens stationair (groeve) Shovel (groeve) Vrachtwagen (loods) Shovel (loods) Personenwagens (loods) Activiteiten in de dagperiode 40 voertuigen 10 voertuigen 5 minuten per vrachtwagen 6,5 uur 2 voertuigen 1 voertuig 3 voertuigen 2.3 Normstelling De geluidimmissie ten gevolge van Groeve Quaedvlieg wordt getoetst aan bij de meest nabij de inrichting gelegen woningen. De vigerende vergunning is een vergunning ingevolge de Hinderwet welke is afgegeven op 18 december Met betrekking tot geluid zijn in deze vergunning de volgende voorschriften opgenomen. Het equivalente geluidniveau (L Aeq ), veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige installaties alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden, mag op de gevels van woningen van derden niet meer bedragen dan: - 55 db(a) tussen uur; - 50 db(a) tussen uur; - 45 db(a) tussen uur. De verbrandingsmotoren van graafmachines en van de bij de graafwerkzaamheden betrokken vrachtwagens moeten zijn voorzien van doelmatige geluiddempers zodat het geluidniveau, gemeten op 7,5 meter afstand van de betreffende machines niet meer bedraagt dan 87 db(a) Handreiking Industrielawaai en vergunningverlening Aangaande de toetsing van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (L Ar,LT ) vanwege de inrichting wordt uitgegaan van de beoordelingssystematiek zoals deze beschreven staat in de Handreiking Industrielawaai en vergunningverlening. Actualisatie akoestisch onderzoek in het kader van de aanvraag voor een omgevingsvergunning 15 oktober 2013 Bladzijde 7

9 Deze schrijft voor dat bij herziening van een vergunning (zoals in onderhavig geval), de geluidimmissie ter plaatse van woningen getoetst dient te worden aan de in de genoemde handreiking opgenomen richtwaarden. Deze richtwaarden zijn gegeven voor drie verschillende omgevingstypen; landelijke omgeving, rustige woonwijk, weinig verkeer en woonwijk in de stad. Gezien de situatie ter plaatse komt de gebiedstypering woonwijk in de stad het beste overeen met de omgeving. Dit betekent dat het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (L Ar,LT ) vanwege de inrichting in eerste instantie getoetst wordt aan 50, 45 en 40 db(a) voor respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode ter plaatse van geluidgevoelige bestemmingen in de nabijheid van de inrichting. Voor bestaande inrichtingen geldt dat overschrijding van deze richtwaarden mogelijk is tot het referentieniveau van het omgevingsgeluid. Overschrijding van het referentieniveau van het omgevingsgeluid tot een maximum etmaalwaarde van 55 db(a) kan in sommige gevallen toelaatbaar worden geacht op grond van een bestuurlijk afwegingsproces, waarbij de geluidbestrijdingskosten een belangrijke rol dienen te spelen. Wanneer het bestaande (vergunde) niveau ten gevolge van de inrichting hoger is dan de etmaalwaarde van 55 db(a), dient bij de opstelling van vergunningvoorschriften de laatstgenoemde waarde óf het referentieniveau van het omgevingsgeluid als maximum te worden gehanteerd. Voor het eerdergenoemde geldt steeds dat een verhoging van de richtwaarden alleen kan worden toegestaan op basis van een goede motivatie waarom met maatregelen een lagere geluidbelasting niet bereikt kan worden Maximale geluidniveaus (L Amax ) Aangaande het maximaal geluidniveau (L Amax ) wordt aansluiting gezocht bij de Handreiking Industrielawaai en vergunningverlening. Deze vermeldt dat, ter plaatse van woningen, in eerste instantie getoetst dient te worden aan een streefwaarde gelijk aan het ter plaatse optredende langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (L Ar,LT ) vermeerderd met 10 db dan wel een ondergrens van 50 db(a) etmaalwaarde. In die gevallen waarin niet aan genoemde streefwaarde kan worden voldaan, kunnen onder bepaalde condities hogere maximale geluidniveaus (L Amax ) worden vergund. De maximale geluidniveaus (L Amax ) mogen echter de 70 db(a) etmaalwaarde niet overschrijden Indirecte hinder Als toetsingskader met betrekking tot de geluidbelasting ten gevolge van de verkeersaantrekkende werking geldt de Schrikkelcirculaire 2. Als gevolg van het verkeer van en naar de inrichting wordt in het kader van de vergunningverlening uitgegaan van een voorkeursgrenswaarde van 50 db(a) en een maximale geluidbelasting van 65 db(a) etmaalwaarde. Overschrijding van de voorkeursgrenswaarde is mogelijk mits het binnenniveau van 35 db(a) etmaalwaarde gerespecteerd wordt. 2 Ministeriële Circulaire d.d. 29 februari 1996 inzake Geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van naar de inrichting in het kader van de vergunningverlening op basis van de Wet milieubeheer. Actualisatie akoestisch onderzoek in het kader van de aanvraag voor een omgevingsvergunning 15 oktober 2013 Bladzijde 8

10 3 Berekeningen 3.1 Representatieve bedrijfssituatie Groeve Quaedvlieg is gespecialiseerd in de op-/overslag en afvoer van zilverzand. De op- en overslag van zilverzand vindt plaats in de groeve die ca. 10 meter lager is gelegen dan het omliggend maaiveld. Daarnaast wordt grond aangevoerd om de groeve op te vullen. Voor de aan- en afvoer wordt gebruik gemaakt van vrachtwagens van derden en de eigen vrachtwagens. Op een maximale representatieve dag vinden de volgende voertuigbewegingen plaats: - 40 vrachtwagens ten behoeve van de aanvoer grond; - 10 vrachtwagens ten behoeve van aan-/afvoer zand. Het lossen van de vrachtwagens met grond of het vullen van een vrachtwagen met zilverzand duurt maximaal 5 minuten per vrachtwagen. Bij het laden van een vrachtwagen wordt gebruik gemaakt van een shovel. De shovel is in totaal maximaal 6,5 uur per dag in gebruik. De shovel wordt voornamelijk ingezet bij de op- en overslag van zand in de groeve. Daarnaast wordt de shovel ook gebruik worden op de locaties waar grond wordt aangevoerd. Hier wordt uitgegaan van maximaal 2,5 uur gebruik van de shovel per dag. Op ca. 300 meter van de inrichting (hoek Gildestraat/Pronsebroekweg) is een loods gelegen. Deze loods en het bijbehorende terrein zijn onderdeel van de inrichting van Groeve Quaedvlieg. De loods wordt gebruikt voor stalling van de shovel en maximaal 2 vrachtwagens. 3.2 Geluidmetingen Meetomstandigheden Op 19 september 2012 zijn geluidmetingen verricht ter bepaling van de bronvermogens van shovel en de vrachtwagens (slaan van de klep). In tabel 3.1 zijn de weersomstandigheden tijdens de metingen samengevat. Tabel 3.1: weersomstandigheden tijdens de metingen conform de KNMI weersinformatie Temperatuur [ C] 12,6 Windsnelheid [m/s] 5 Windrichting Zuidwest Relatieve vochtigheid [%] 66 Bewolking [8 e delen] 5 Met betrekking tot het optrekken en afremmen van de voertuigen nabij de in- en uitrit zijn op 28 maart 2013 aanvullende metingen uitgevoerd aan voertuigen bij L Ortye Holding BV. Doelstelling van de metingen is het bepalen van het maximale geluidniveau tijdens de transportbewegingen. In tabel 3.2 zijn de weersomstandigheden tijdens de aanvullende metingen op 28 maart 2013 samengevat Actualisatie akoestisch onderzoek in het kader van de aanvraag voor een omgevingsvergunning 15 oktober 2013 Bladzijde 9

11 Tabel 3.2: weersomstandigheden tijdens de metingen conform de KNMI weersinformatie Temperatuur [ C] 4 Windsnelheid [m/s] 4 Windrichting Noordoost Relatieve vochtigheid [%] 56 Bewolking [8 e delen] 2 In tabel 3.3 is een overzicht gegeven van de voor alle metingen gebruikte meetapparatuur. Tabel 3.3: gebruikte meetapparatuur Omschrijving Fabricaat Type Real time analyzer (investigator) Brüel & Kjær 2260 Microfoon voor de real time analyzer Brüel & Kjær 4189 Calibrator Brüel & Kjær 4231 Het meetsysteem is voor en na de metingen geijkt. Er zijn geen afwijkingen geconstateerd Meetresultaten In bijlage I zijn de resultaten van de geluidmetingen en de daaruit volgende berekeningen van de bronvermogens opgenomen. 3.3 Rekenmodel Ten behoeve van de berekening van de geluidimmissie van de inrichting in de rekenpunten is een rekenmodel opgesteld. Hierbij is gebruik gemaakt van het programma GeoMilieu, versie Objecten In het rekenmodel zijn alle relevante objecten en bodemgebieden meegenomen. De omgeving van het bedrijf is gemodelleerd op basis van een digitale ondergrond (gegevens uit het kadaster en een luchtfoto). Buiten de bodemgebieden wordt gerekend met een bodemfactor 0,5 vanwege de aanwezige akoestisch harde en zachte bodemgebieden. In figuur 1 zijn de gehanteerde objecten en bodemgebieden grafisch weergegeven. In bijlage II zijn de invoergegevens van het rekenmodel ten aanzien van objecten opgenomen Immissiepunten De geluidimmissie vanwege de inrichting zal bepaald worden ter plaatse van de meest nabijgelegen woningen. Voor deze woningen wordt conform het gestelde in de Handreiking Industrielawaai en vergunningverlening een beoordelingshoogte van 1,5 meter gehanteerd voor de dagperiode. Conform de Handreiking Industrielawaai en vergunningverlening is het invallend geluidniveau bepaald waarbij gevelreflecties buiten beschouwing zijn gelaten. De locatie van de immissiepunten is weergegeven in figuur 2. Actualisatie akoestisch onderzoek in het kader van de aanvraag voor een omgevingsvergunning 15 oktober 2013 Bladzijde 10

12 3.4 Bronnen De binnen de inrichting relevante geluidbronnen zijn: - vrachtwagens; - personenauto s; - shovel; - spuitlans bij bandenwaslocatie. Voor het bepalen van het bronvermogen van de shovel zijn geluidmetingen uitgevoerd (zie paragraaf 3.2 en bijlage I). Daarbij is een (landtijdgemiddeld) bronvermogen vastgesteld van 102 db(a). Dit bronvermogen treedt op gedurende de laadactiviteiten met de shovel en bij het rijden van de shovel over vlak terrein. Voor het bergopwaarts rijden van de shovel wordt uitgegaan van een 5 db(a) hoger bronvermogen. Omdat Groeve Quaedvlieg geen invloed kan uitoefenen op de vrachtwagens van derden is voor het langtijdgemiddelde bronvermogen van de vrachtwagens en personenauto s uitgegaan van bureauervaringscijfers. Daarbij is een langtijdgemiddeld bronvermogen aangehouden van 103 db(a) en 90 db(a) voor respectievelijk de vrachtwagens en de personenauto s. Voor het bergopwaarts rijden van de vrachtwagens wordt, op basis van bureau-ervaringscijfers, uitgegaan van een bronvermogen van 106 db(a). Voor de optredende piekniveau (L Amax ) vanwege de losactiviteiten van de vrachtwagens zijn geluidmetingen verricht. Daarbij is een maximaal bronvermogen (L Amax ) gemeten van 119 db(a) vanwege het klepperen van de laadklep. Met betrekking tot het optrekken en afremmen van de voertuigen nabij de in- en uitrit zijn eveneens metingen uitgevoerd. Doelstelling van de metingen is het bepalen van het maximale geluidniveau tijdens de transportbewegingen. Het hoogst gemeten emissieniveau bedraagt 104 db(a). Op basis van jurisprudentie worden piekniveaus tot 107 tot 108 db(a) representatief geacht voor het optrekken en afremmen van vrachtwagen. In het kader van dit onderzoek is als worstcase gerekend met emissieniveaus van 108 db(a). Tabel 3.4 en 3.5 geeft een overzicht van de gehanteerde gemiddelde en maximale bronvermogens. Actualisatie akoestisch onderzoek in het kader van de aanvraag voor een omgevingsvergunning 15 oktober 2013 Bladzijde 11

13 Tabel 3.4: gehanteerde gemiddelde bronvermogens Bronomschrijving Bedrijfsduur aantal L WR [db(a)] bewegingen gemiddeld Dag Avond Nacht Bronnummers Puntbronnen Bedrijfsduur [uren] Laden/lossen vrachtwagen (stationair) 87 3, P01 Spuitlans P02, P03 Pomp Spuitlans P04, P05 Stationair vrachtwagen wasplaats P06 Lijnbronnen Bedrijfsduur [uren] Werkzaamheden shovel groeve 102** L01 Werkzaamheden shovel aanvullen grond 102** 2, L02 Mobiele bronnen Aantal bewegingen Vrachtwagens ten behoeve van de aanvoer grond * M01, M02 Vrachtwagens ten behoeve van aan-/afvoer zand * M03 Vrachtwagens ten behoeve van aan-/afvoer zand (oprijden helling) * M04 Vrachtwagens ten behoeve van de aan-/afvoer zand M05 Rijden vrachtwagens terrein stallingsplaats Gildestraat/Pronsebroekweg M06 Rijden shovel terrein stallingsplaats Gildestraat/Pronsebroekweg 102** M07 Rijden shovel over terrein M08 Rijden shovel over terrein M09 Rijden shovel over terrein (helling) M10 Personenwagen M11 * Voertuigroutes zijn gemodelleerd in een lus: aantal vrachtwagens = aantal vrachtwagenbewegingen. ** Gebaseerd op metingen ter plaatse. Tabel 3.5: gehanteerde maximale bronvermogens Bronomschrijving Puntbronnen L WR [db(a)] maximaal Bronnummers Vrachtwagen ter plaatse van de in-/uitrit 108** P21, P22 Spuitlans 108 P02, P03 Pomp Spuitlans 96 P04, P05 Vrachtwagen wasplaats 97 P06 Klepperen laadklep vrachtwagen tijdens lossen 119* P07 t/m P20 Vrachtwagens terrein stallingsplaats Gildestraat/Pronsebroekweg 108** M06 Shovel terrein stallingsplaats Gildestraat/Pronsebroekweg 112 M07 Personenauto s terrein stallingsplaats Gildestraat/Pronsebroekweg 105 M11 * Gebaseerd op metingen ter plaatse. * * Gebaseerd op metingen bij L Ortye. Actualisatie akoestisch onderzoek in het kader van de aanvraag voor een omgevingsvergunning 15 oktober 2013 Bladzijde 12

14 Een volledig overzicht van de gehanteerde (spectrale) invoergegevens van het rekenmodel ten aanzien van de geluidbronnen wordt gegeven in bijlage II. In figuur 3 wordt de locatie van de gehanteerde bronnen grafisch weergegeven. 3.5 Bijzondere geluiden en trillingen Gezien de relevante bronnen binnen het bedrijf zal de geluidimmissie vanwege de inrichting geen tonaal-, muziek- of impulsachtig karakter hebben. Van laagfrequente geluiden zal evenmin sprake zijn. Binnen de inrichting zijn geen machines of apparatuur in bedrijf die specifieke trillingen kunnen veroorzaken. Daarnaast is de afstand van tot woonbebouwing dusdanig dat ter plaatse van woningen binnen alle redelijkheid geen trillingshinder zal optreden. De snelheid van de vrachtwagens op het inrichtingsterrein is beperkt tot ca. 10 km/u. Daarnaast wordt het vrachtverkeer niet gehinderd door enige vorm van obstakels en zijn de transportwegen binnen de inrichting vlak. Ten gevolge van mobiele bronnen zal geen trillingshinder optreden. Actualisatie akoestisch onderzoek in het kader van de aanvraag voor een omgevingsvergunning 15 oktober 2013 Bladzijde 13

15 4 Rekenresultaten Tabel 4.1 geeft een overzicht van de berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus (L Ar,LT ) en de maximale geluidniveaus (L Amax ) op een aantal maatgevende waarneempunten. Omdat alleen activiteiten tussen uur plaatsvinden, zijn de rekenresultaten alleen gepresenteerd voor de dagperiode. Bijlage III en IV geven een uitgebreid overzicht van de rekenresultaten in alle rekenpunten. Tabel 4.1: rekenresultaten Rekenhoogte Geluidbelastingen - dagperiode Rekenpunt Adres [m] L Ar,LT [db(a)] L Amax [db(a)] 01 1,5 Roebroekweg Opmerking 02 1,5 Roebroekweg ,5 Roebroekweg ,5 Roebroekweg 39A ,5 Roebroekweg ,5 Roebroekweg ,5 Roebroekweg ,5 Elandstraat ,5 Elandstraat 15/ ,5 Roebroekweg ,5 Pronsebroekweg Ter hoogte van de loods Gildestraat 12 1,5 Leienhoesstraat Ter hoogte van de loods Gildestraat 13 1,5 Pronsebroekweg Ter hoogte van de loods Gildestraat 14 1,5 Gildestraat Ter hoogte van de loods Gildestraat 15 1,5 Gildestraat Ter hoogte van de loods Gildestraat 16 1,5 Roebroekweg ,5 Roebroekweg ,5 Roebroekweg 21A ,5 Roebroekweg ,5 Roebroekweg ,5 Roebroekweg 35C ,5 Roebroekweg ,5 Roebroekweg ,5 Roebroekweg 30/ ,5 Roebroekweg ,5 Roebroekweg ,5 Roebroekweg 28 a ,5 Roebroekweg 26/ Petrus Dondersstraat ,5 Roebroekweg ,5 Roebroekweg ,5 Roebroekweg Actualisatie akoestisch onderzoek in het kader van de aanvraag voor een omgevingsvergunning 15 oktober 2013 Bladzijde 14

16 Rekenhoogte Geluidbelastingen - dagperiode Rekenpunt Adres [m] L Ar,LT [db(a)] L Amax [db(a)] 36 1,5 Roebroekweg Opmerking 37 1,5 Roebroekweg ,5 Bruinkoolweg 38/ Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (L Ar,LT ) ter plaatse van de dichtstbijzijnde woningen bedraagt ten hoogste 50 db(a) gedurende de dagperiode. Daarmee wordt voldaan aan de normstelling voor een woonwijk in de stad van 50 db(a). Het maximale geluidniveau (L Amax ) ter plaatse van de dichtstbijzijnde woning bedraagt ten hoogste 79 db(a) in de dagperiode. Hiermee wordt de maximale ontheffingswaarde van 70 db(a) respectievelijk 75 db(a) overschreden. Deze maximale geluidniveaus worden veroorzaakt door de piekgeluiden van de voertuigen nabij de bestaande de in- en uitrit bij de loods. Actualisatie akoestisch onderzoek in het kader van de aanvraag voor een omgevingsvergunning 15 oktober 2013 Bladzijde 15

17 5 Afweging maatregelen 5.1 Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (L Ar,LT ) Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (L Ar,LT ) bedraagt ten hoogste 50 db(a) in de dagperiode. Daarmee wordt voldaan aan de normstelling voor een woonwijk in de stad van 50 db(a). Om de geluidbelasting op de omgeving te reduceren kunnen maatregelen aan de bron (de voertuigen) of in de overdracht (schermen of grondwallen) overwogen worden. De vrachtwagens die binnen de inrichting worden gebruikt voldoen aan de huidige stand der techniek. Maatregelen om de voertuigen stiller te maken kunnen in redelijkheid niet getroffen worden. Maatregelen in de overdracht bestaan uit schermen en/of wallen. Het terrein achter de woningen Roebroekweg 29, 31 en 33 wordt gebruikt als parkeerplaats en toegangsweg voor de achtertuinen van de woningen waar diverse bewoners een parkeerplaats hebben. Wanneer een grondwal of scherm wordt gerealiseerd is een dergelijk gebruik van het achterterrein door bewoners aan de Roebroekweg niet meer mogelijk. 5.2 Maximaal geluidniveau (L Amax ) Het maximale geluidniveau (L Amax ) ter plaatse van de dichtstbijzijnde woning bedraagt ten hoogste 79 db(a) in de dagperiode. Hiermee wordt de maximale ontheffingswaarde van 70 db(a) respectievelijk 75 db(a) overschreden. De maximale geluidniveaus worden veroorzaakt door de piekgeluiden van de voertuigen nabij de in- en uitrit bij de loods en het slaan met de klep van de vrachtwagen. Maatregelen om de geluidbelasting op de omgeving te reduceren bestaan aan maatregelen aan de bron of in de overdracht. Zoals in paragraaf 5.1 is aangegeven stuiten maatregelen aan de bron en in de overdracht op praktische bezwaren en zijn niet mogelijk. De piekgeluiden als gevolg van het verkeer dat gebruik maakt van de inrichting kunnen vermeden worden, indien het voertuig niet hoeft te stoppen voordat het de openbare weg oprijdt. De verkeerssituatie ter plaatse met woningen relatief dicht op de weg maakt het echter niet mogelijk dat de voertuigen direct de openbare weg op kunnen rijden. In de vigerende vergunning zijn geen normen opgenomen met betrekking tot de maximale geluidniveaus ten gevolge van de vergunde activiteiten. Aangezien bij de loods sprake is van een bestaande situatie waarbij de activiteiten niet in omvang toenemen wordt het bevoegd gezag verzocht, overeenkomstig de vigerende vergunning, voor de piekgeluiden als gevolg van het verkeer op de inrit bij de loods geen normstelling op te nemen in de vergunning. Dit sluit aan bij de beoordeling van piekgeluiden voor inrichtingen die vallen onder de werking van het BARIM. Daarin worden piekgeluiden ten gevolge van het laden en lossen (inclusief voertuigbewegingen ten behoeve van dit laden en lossen) uitgesloten van normering. Actualisatie akoestisch onderzoek in het kader van de aanvraag voor een omgevingsvergunning 15 oktober 2013 Bladzijde 16

18 In waarneempunt 06 en 27 wordt niet voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 70 db(a). In beide gevallen wordt de geluidbelasting veroorzaakt door het slaan met de laadklep. Chauffeurs worden er reeds op aangesproken dat slaan met de klep niet is toegestaan. Door middel van een waarschuwingsbord en aanschrijving van betreffende transportbedrijven, worden chauffeurs in de toekomst nog meer gewezen op dit verbod. De combinatie van aanspreken van chauffeurs/aanschrijven transporteurs en een bord zijn organisatorische maatregelen waardoor het slaan met de klep wordt voorkomen. Na het treffen van deze maatregel bedraagt het maximale geluidniveau ten hoogste 70 db(a). Actualisatie akoestisch onderzoek in het kader van de aanvraag voor een omgevingsvergunning 15 oktober 2013 Bladzijde 17

19 6 Toetsing Best Beschikbare Technieken (BBT) principe In artikel 8.11 derde lid van de Wet milieubeheer is de regeling BBT opgenomen. In deze regeling geldt dat aan de vergunning in het belang van het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu, voorschriften worden verbonden die nodig zijn om de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk - bij voorkeur bij de bron - te beperken. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat in de inrichting tenminste de voor de inrichting in aanmerking komende best beschikbare technieken worden toegepast, mits deze economisch en technisch haalbaar zijn in de bedrijfstak waartoe de inrichting behoort en die voor degene die de inrichting drijft, redelijkerwijs te verkrijgen zijn. Daarbij wordt onder technieken mede begrepen het ontwerp van de inrichting, de wijze waarop zij wordt gebouwd en onderhouden, evenals de wijze van bedrijfsvoering en de wijze waarop de inrichting buiten gebruik wordt gesteld. Transportmiddelen De transporten worden deels verzorgd door derden. De inrichtinghouder heeft een beperkte invloed op de geluidemissie van voertuigen van derden. De voertuigen betreffen normale en moderne transportmiddelen die in West-Europese landen conform de huidige stand der techniek zijn uitgevoerd. De shovel heeft een geluidvermogensniveau dat gebruikelijk is voor het vermogen en voldoet aan de huidige stand der techniek. Samenvattend kan worden geconcludeerd dat de aangevraagde situatie voldoet aan het BBTprincipe. Actualisatie akoestisch onderzoek in het kader van de aanvraag voor een omgevingsvergunning 15 oktober 2013 Bladzijde 18

20 7 Verkeersaantrekkende werking Ten gevolge van het verkeer van en naar de inrichting (verkeersaantrekkende werking) ondervinden de woningen gelegen aan de toegangsweg tot het inrichtingsterrein een geluidbelasting. Als toetsingskader met betrekking tot de geluidbelasting ten gevolge van de verkeersaantrekkende werking geldt de Schrikkelcirculaire 3. De geluidbelasting als gevolg van de verkeersaantrekkende werking wordt beschouwd voor zover het akoestisch herkenbaar is ten opzichte van het aanwezige wegverkeer, zonder bijdrage van de inrichting. In het algemeen wordt hiervoor het 2 db-criterium toegepast. Dit betekent dat sprake is van akoestische herkenbaarheid indien de geluidbelasting afgerond toeneemt met 2 db of meer. In onderhavige situatie bevinden zich de meest nabijgelegen woningen op ca. 5 meter afstand van de rijlijn op de Roebroekweg. Het verkeer van en naar de inrichting verspreid zich in gelijke mate in oostelijke en westelijke richting. De geluidbelasting op de woningen in de omgeving bedraagt ten hoogste 56 db(a), zie bijlage V. Uit gegevens van de gemeente Heerlen blijkt dat de geluidbelasting als gevolg van wegverkeer 62 db(a) in de dagperiode bedraagt op de woning waar de hoogste geluidbelasting is berekend, als gevolg van het verkeer van en naar de inrichting, zie bijlage VI. Ervan uitgaande dat de verkeersintensiteiten zijn bepaald inclusief de voertuigen van Groeve Quaedvlieg is de geluidbelasting als gevolg van wegverkeer bepaald zonder deze bijdrage. Op de maatgevende woning bedraagt de geluibelasting als gevolg van wegverkeer zonder de bijdrage van Groeve Quaedvlieg 61 db, onafgerond bedraagt de toename van de geluidbelasting als gevolg van het verkeer van en naar de inrichting 1,1 db. Op basis daarvan wordt geconcludeerd dat het verkeer van en naar de inrichting akoestisch niet herkenbaar is ten opzichte van het aanwezige overige verkeer. Een verdere toetsing aan de Schrikkelcirculaire is derhalve niet noodzakelijk. Voor het verkeer richting de loods is niet bepaald of er sprake is van akoestische herkenbaarheid. De geluidbelasting op de woningen bedraagt ten hoogste 47 db(a) in de dagperiode. Daarmee wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 50 db(a). De indirecte hinder als gevolg van het verkeer van en naar de inrichting vormt derhalve geen belemmering voor het verlenen van de vergunning. 3 Ministeriële Circulaire d.d. 29 februari 1996 inzake Geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van naar de inrichting in het kader van de vergunningverlening op basis van de Wet milieubeheer. Actualisatie akoestisch onderzoek in het kader van de aanvraag voor een omgevingsvergunning 15 oktober 2013 Bladzijde 19

21 8 Conclusies en samenvatting In opdracht van Groeve Quaedvlieg is door Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs BV een aanvullend akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de geluiduitstraling van de inrichting aan de Roebroekweg 29 te Heerlen volgens de laatst aangevulde vergunningaanvraag waarbij de bestaande in- en uitrit niet meer gebruikt wordt en de banden van vrachtwagens boven een bandenwasbak middels een spuitlans worden schoongespoten. Het akoestisch onderzoek is uitgevoerd ter aanvulling van de aanvraag en bevat geen nieuwe of andere bedrijfssituatie dan reeds in de aanvraag is opgenomen. Aan de hand van ter plaatse uitgevoerde metingen, de representatieve bedrijfssituatie en ervaringscijfers opgedaan bij vergelijkbare inrichtingen is voor de inrichting een akoestisch rekenmodel opgesteld. Middels dit rekenmodel is de geluiduitstraling naar de omgeving bepaald. Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (L Ar,LT ) ter plaatse van de rekenpunten bedraagt ten hoogste 50 db(a) in de dagperiode. Maatregelen aan de bron (voertuigen) zijn niet mogelijk omdat de voertuigen voldoen aan de huidige stand der techniek. Aanvullende maatregelen in de overdracht in de vorm van schermen of grondwallen kunnen niet gerealiseerd worden. Aangezien het een vergunde activiteit betreft, het referentieniveau plus de vigerende geluidvoorschriften worden gerespecteerd, wordt het bevoegd gezag verzocht om de voorschriften in de vergunning af te stemmen op de berekende geluidniveaus uit onderhavig onderzoek. Het maximale geluidniveau (L Amax ) ter plaatse van de dichtstbijzijnde woning bedraagt 79 db(a) in de dagperiode. De maximale geluidniveaus worden veroorzaakt door de piekgeluiden van de voertuigen nabij de in- en uitrit bij de loods en het slaan met de klep van de vrachtwagen. Het slaan met de klep van de vrachtwagen wordt niet als BBT beschouwd. Een combinatie van aanspreken van chauffeurs/aanschrijven van de betreffende transporteur en een bord moet er toe leiden dat in de toekomst niet meer geslagen wordt met de klep van de vrachtwagen. De piekgeluiden als gevolg van het gebruik van de bestaande inrit bij de loods kunnen niet beperkt worden. Aangezien bij de loods sprake is van een bestaande situatie waarbij de activiteiten niet in omvang toenemen én in de vigerende vergunning geen normen zijn opgenomen met betrekking tot de maximale geluidniveaus, wordt het bevoegd gezag verzocht voor de piekgeluiden conform de vigerende vergunning, als gevolg van het verkeer op de inrit geen normstelling op te nemen in de vergunning. De inrichting voldoet aan de BBT-principes. Op basis van aangeleverde verkeersgegevens van de gemeente Heerlen is geconcludeerd dat op de Roebroekweg het verkeer akoestisch niet herkenbaar is ten opzichte van het aanwezige overige verkeer. Actualisatie akoestisch onderzoek in het kader van de aanvraag voor een omgevingsvergunning 15 oktober 2013 Bladzijde 20

22 Voor het verkeer richting de loods is niet bepaald of er sprake is van akoestische herkenbaarheid. De geluidbelasting op de woningen bedraagt ten hoogste 47 db(a) in de dagperiode. Daarmee wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 50 db(a). De indirecte hinder als gevolg van het verkeer van en naar de inrichting vormt derhalve geen belemmering voor het verlenen van de vergunning. DPA Cauberg-Huygen BV De heer ing. R.H.R. Slangen Senior Adviseur Actualisatie akoestisch onderzoek in het kader van de aanvraag voor een omgevingsvergunning 15 oktober 2013 Bladzijde 21

23 Figuren Figuur 1 Figuur 2 Figuur 3 Ligging van de gebouwen, bodemgebieden en hoogtelijnen Ligging van de waarneempunten Ligging van de bronnen Actualisatie akoestisch onderzoek in het kader van de aanvraag voor een omgevingsvergunning M. van Wijngaarden

24 Bodemgebied Gebouw Hoogtelijn Scherm 19 sep 2013, 13:16 LAr,LT 0 m 300 m schaal = 1 : B B B1 B B B5 B B7 B B B4 B B B11B12 B B14 Industrielawaai - IL, [versie 5 - LAr,LT ], Geomilieu V2.10 Figuur 1a: overzicht rekenmodel objecten Cauberg-Huygen

25 B10 Bodemgebied Gebouw Hoogtelijn Scherm m 90 m 19 sep 2013, 13:18 LAr,LT schaal = 1 : B7 B B B B11 B16 B15 B12 22 B B14 Industrielawaai - IL, [versie 5 - LAr,LT ], Geomilieu V2.10 Figuur 1b: overzicht rekenmodel objecten Cauberg-Huygen

26 HLN01Q 00565G0000 Bodemgebied Gebouw Hoogtelijn Scherm 19 sep 2013, 13:18 LAr,LT B6 B5 0 m 60 m schaal = 1 : B2 107 B1 HLN01Q 00855G0000 HLN01Q 00399G HLN01Q 00631G HLN01Q 00432G HLN01Q 00354G0000 B3 HLN01Q 00561G HLN01Q 00566G HLN01Q 00563G HLN01Q 00564G Industrielawaai - IL, [versie 5 - LAr,LT ], Geomilieu V2.10 Figuur 1c: overzicht rekenmodel objecten Cauberg-Huygen

27 Bodemgebied Gebouw Hoogtelijn Scherm Toetspunt 19 sep 2013, 13:21 LAr,LT 0 m 100 m schaal = 1 : Industrielawaai - IL, [versie 5 - LAr,LT ], Geomilieu V2.10 Figuur 2a: overzicht rekenmodel immissiepunten Cauberg-Huygen

28 Bodemgebied Gebouw Hoogtelijn Scherm Toetspunt 19 sep 2013, 13:22 LAr,LT 0 m 70 m schaal = 1 : Industrielawaai - IL, [versie 5 - LAr,LT ], Geomilieu V2.10 Figuur 2b: overzicht rekenmodel immissiepunten Cauberg-Huygen

29 HLN01Q 00565G0000 Bodemgebied Gebouw Hoogtelijn Scherm Toetspunt 19 sep 2013, 13:22 LAr,LT 0 m 50 m schaal = 1 : HLN01Q 00399G0000 HLN01Q 00855G0000 HLN01Q 00631G0000 HLN01Q 00432G HLN01Q 00354G0000 HLN01Q 00561G HLN01Q 00566G0000 HLN01Q 00563G HLN01Q 00564G Industrielawaai - IL, [versie 5 - LAr,LT ], Geomilieu V2.10 Figuur 2c: overzicht rekenmodel immissiepunten Cauberg-Huygen

30

31 L 01 Bodemgebied Gebouw Hoogtelijn Lijnbron Mobiele bron Puntbron 19 sep 2013, 13:31 LAr,LT 0 m 60 m schaal = 1 : M0 3 P01 L 0 2 M 0 8 M0 2 M P06 P02 P03 P05 P Industrielawaai - IL, [versie 5 - LAr,LT ], Geomilieu V2.10 Figuur 3a: overzicht rekenmodel bronnen Cauberg-Huygen

32 Bodemgebied Gebouw Hoogtelijn Mobiele bron 19 sep 2013, 13:31 LAr,LT 0 m 60 m schaal = 1 : M 0 5 a M 0 9 b M Industrielawaai - IL, [versie 5 - LAr,LT ], Geomilieu V2.10 Figuur 3b: overzicht rekenmodel bronnen Cauberg-Huygen

33 Bodemgebied Gebouw Hoogtelijn Mobiele bron 19 sep 2013, 13:31 LAr,LT 0 m 50 m schaal = 1 : M 1 0 M 0 9 a M 0 5 b Industrielawaai - IL, [versie 5 - LAr,LT ], Geomilieu V2.10 Figuur 3c: overzicht rekenmodel bronnen Cauberg-Huygen

34 Bodemgebied Gebouw Hoogtelijn Mobiele bron 19 sep 2013, 13:31 LAr,LT 0 m 20 m schaal = 1 : HLN01Q 00399G0000 HLN01Q 00855G0000 HLN01Q 00432G0000 M0 7 M 0 6 HLN01Q 00354G0000 M 1 1 HLN01Q 00566G0000 HLN01Q 00561G0000 Industrielawaai - IL, [versie 5 - LAr,LT ], Geomilieu V2.10 Figuur 3d: overzicht rekenmodel bronnen HLN01Q 00565G0000 HLN01Q 00564G0000 HLN01Q 00563G Cauberg-Huygen

35 Bodemgebied Gebouw Hoogtelijn Puntbron Scherm 19 sep 2013, 13:31 LAr,LT 0 m 10 m schaal = 1 : 250 P06 P02 P04 P03 P Industrielawaai - IL, [versie 5 - LAr,LT ], Geomilieu V2.10 Figuur 3e: overzicht rekenmodel bronnen Cauberg-Huygen

36 Industrielawaai - IL, [versie 5 - LAmax ], Geomilieu V2.10 Figuur 3f: overzicht rekenmodel immissiepunten P17 P16 P15 P14 P13 P12 P18 P20 P07 P08 P09 P10 P11 P06 P02 P03 P04 P P22 P21 Bodemgebied Detail puntbron Gebouw Hoogtelijn Mobiele bron Puntbron Scherm Toetspunt 0 m 50 m schaal = 1 : 1286 Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs BV Cauberg-Huygen

37

38

39

40 Bijlage I Bijlage I-1 Bronvermogenbepaling Actualisatie akoestisch onderzoek in het kader van de aanvraag voor een omgevingsvergunning M. van Wijngaarden

41 Methode II.2 / C2 Projectnummer: Bedrijf: Zilverzandgroeve Quaedvlieg Bronnummer: -- Bronnaam: Shovel Bronhoogte h b : 1,5 m Meetafstand: r 12 m Meethoogte h o : 1,5 m Methode II.2 halve bol Frequentie [Hz] 31, Totaal L p [db(a)] 43,9 65,0 54,1 57,2 59,9 64,8 61,2 52,1 42,0 69,8 Correcties voor reflecties [db] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 D geo [db] 32,6 32,6 32,6 32,6 32,6 32,6 32,6 32,6 32,6 a lu R [db] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Halve bol correctie [db] -2,0-2,0-2,0-2,0-2,0-2,0-2,0-2,0-2,0 L WR [db(a)] 74,5 95,6 84,7 87,8 90,5 95,4 91,8 82,6 72,6 100,3 Bronnummer: -- Bronnaam: shovel Bronhoogte h b : 1,5 m Meetafstand: r 11,5 m Meethoogte h o : 1,5 m Methode II.2 halve bol Frequentie [Hz] 31, Totaal L p [db(a)] 46,8 66,3 58,1 59,6 62,5 66,3 63,6 54,9 45,7 71,6 Correcties voor reflecties [db] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 D geo [db] 32,2 32,2 32,2 32,2 32,2 32,2 32,2 32,2 32,2 a lu R [db] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Halve bol correctie [db] -2,0-2,0-2,0-2,0-2,0-2,0-2,0-2,0-2,0 L WR [db(a)] 77,0 96,5 88,3 89,8 92,7 96,5 93,8 85,1 75,9 101,8 Bronnummer: -- Bronnaam: Shovel Bronhoogte h b : 1,5 m Meetafstand: r 12 m Meethoogte h o : 1,5 m Methode II.2 halve bol Frequentie [Hz] 31, Totaal L p [db(a)] 42,8 65,9 55,7 56,1 60,0 64,8 61,8 53,2 44,2 70,2 Correcties voor reflecties [db] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 D geo [db] 32,6 32,6 32,6 32,6 32,6 32,6 32,6 32,6 32,6 a lu R [db] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Halve bol correctie [db] -2,0-2,0-2,0-2,0-2,0-2,0-2,0-2,0-2,0 L WR [db(a)] 73,4 96,5 86,3 86,7 90,6 95,4 92,3 83,8 74,8 100,8 Versie

42 Methode II.2 / C2 Projectnummer: Bedrijf: Zilverzandgroeve Quaedvlieg Bronnummer: -- Bronnaam: Pieken achterklep vw Bronhoogte h b : 1 m Meetafstand: r 8,3 m Meethoogte h o : 1 m Methode II.2 halve bol Frequentie [Hz] 31, Totaal L p [db(a)] 53,1 62,3 74,6 80,7 79,7 82,1 89,1 78,6 63,5 91,1 Correcties voor reflecties [db] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 D geo [db] 29,4 29,4 29,4 29,4 29,4 29,4 29,4 29,4 29,4 a lu R [db] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Halve bol correctie [db] -2,0-2,0-2,0-2,0-2,0-2,0-2,0-2,0-2,0 L WR [db(a)] 80,4 89,7 102,0 108,0 107,1 109,5 116,5 106,0 90,9 118,5 Bronnummer: -- Bronnaam: Stationair vw Bronhoogte h b : 1 m Meetafstand: r 5,9 m Meethoogte h o : 1 m Methode II.2 halve bol Frequentie [Hz] 31, Totaal L p [db(a)] 32,6 42,2 43,7 48,6 54,7 58,3 56,8 52,1 39,2 62,4 Correcties voor reflecties [db] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 D geo [db] 26,4 26,4 26,4 26,4 26,4 26,4 26,4 26,4 26,4 a lu R [db] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Halve bol correctie [db] -2,0-2,0-2,0-2,0-2,0-2,0-2,0-2,0-2,0 L WR [db(a)] 57,0 66,6 68,1 73,0 79,1 82,7 81,2 76,5 63,6 86,8 Bronnummer: -- Bronnaam: Bronhoogte h b : 1 m Meetafstand: r 4,6 m Meethoogte h o : 1 m Methode II.2 halve bol Frequentie [Hz] 31, Totaal L p [db(a)] 9,5 Correcties voor reflecties [db] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 D geo [db] 24,2 24,2 24,2 24,2 24,2 24,2 24,2 24,2 24,2 a lu R [db] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Halve bol correctie [db] -2,0-2,0-2,0-2,0-2,0-2,0-2,0-2,0-2,0 L WR [db(a)] 22,2 22,2 22,2 22,2 22,2 22,2 22,2 22,2 22,2 31,8 Versie

43 Bijlage II Bijlage II-1 Invoergegevens rekenmodel Actualisatie akoestisch onderzoek in het kader van de aanvraag voor een omgevingsvergunning M. van Wijngaarden

44 Rapport: Model: Lijst van model eigenschappen LAr,LT Model eigenschap Omschrijving LAr,LT Verantwoordelijke P.Kerckhoffs Rekenmethode IL Modelgrenzen (195394,83, ,11) - (196214,74, ,03) Aangemaakt door P.Kerckhoffs op Laatst ingezien door p.kerckhoffs op Model aangemaakt met Geomilieu V1.91 Standaard maaiveldhoogte 10 Rekenhoogte contouren 4 Detailniveau toetspunt resultaten Bronresultaten Detailniveau resultaten grids Totaalresultaten Meteorologische correctie Toepassen standaard, 5,0 Standaard bodemfactor 0,5 Absorptiestandaarden HMRI-II.8 Clusteren gebouwen Ja Verwijderen binnenwanden Ja Luchtdemping [db/km] 0,02 0,07 0,25 0,76 1,63 2,86 6,23 19,00 67,40 Aandachtsgebied -- Dynamische foutmarge --

45 Commentaar

46 Model: Groep: LAr,LT (hoofdgroep) Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL Naam Omschr. X-1 Y-1 Bf B1 harde bodem , ,48 0,00 B2 harde bodem , ,81 0,00 B3 harde bodem , ,68 0,00 B , ,14 0,00 B5 harde bodem , ,23 0,00 B6 harde bodem , ,58 0,00 B , ,73 0,00 B , ,49 0,00 B , ,53 0,00 B , ,37 0,00 B , ,27 0,00 B , ,98 0,00 B , ,70 0,00 B , ,82 0,00 B , ,19 0,00 B , ,69 0,00 B17 werkweg , ,57 0,50

47 Model: Groep: LAr,LT (hoofdgroep) Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL Naam Omschr. X-1 Y-1 Hoogte Maaiveld Cp Refl. 1k 18 Gebouw , ,89 10,00 10,00 0 db 0,80 19 Gebouw , ,25 10,00 10,00 0 db 0,80 20 Gebouw , ,41 10,00 10,00 0 db 0,80 21 Gebouw , ,99 10,00 10,00 0 db 0,80 22 Gebouw , ,70 10,00 10,00 0 db 0,80 23 Gebouw , ,13 10,00 10,00 0 db 0,80 24 Gebouw , ,19 10,00 10,00 0 db 0,80 25 Gebouw , ,93 10,00 10,00 0 db 0,80 26 Gebouw , ,03 10,00 10,00 0 db 0,80 27 Gebouw , ,85 10,00 10,00 0 db 0,80 28 Gebouw , ,58 10,00 10,00 0 db 0,80 29 Gebouw , ,42 10,00 10,00 0 db 0,80 30 Gebouw , ,59 10,00 10,00 0 db 0,80 31 Gebouw , ,16 10,00 10,00 0 db 0,80 32 Gebouw , ,10 10,00 10,00 0 db 0,80 33 Gebouw , ,41 10,00 10,00 0 db 0,80 aanbouw , ,17 2,50 10,00 0 db 0, , ,64 10,00 10,00 0 db 0,80 01 Gebouw , ,50 10,00 10,00 0 db 0,80 02 Gebouw , ,35 10,00 10,00 0 db 0,80 03 Gebouw , ,36 10,00 10,00 0 db 0,80 04 Gebouw , ,69 3,00 10,00 0 db 0,80 05 Gebouw , ,62 10,00 10,00 0 db 0,80 06 Gebouw , ,54 10,00 10,00 0 db 0,80 07 Gebouw , ,15 10,00 10,00 0 db 0,80 08 Gebouw , ,74 10,00 10,00 0 db 0,80 09 Gebouw , ,49 10,00 10,00 0 db 0,80 10 Gebouw , ,01 10,00 10,00 0 db 0,80 11 Gebouw , ,68 10,00 10,00 0 db 0,80 12 Gebouw , ,88 10,00 10,00 0 db 0,80 13 Gebouw , ,53 10,00 10,00 0 db 0,80 14 Gebouw , ,34 10,00 10,00 0 db 0,80 15 Gebouw , ,99 10,00 10,00 0 db 0,80 16 Gebouw , ,85 10,00 10,00 0 db 0,80 17 Gebouw , ,84 10,00 10,00 0 db 0, , ,27 10,00 10,00 0 db 0, , ,15 10,00 10,00 0 db 0, , ,58 10,00 10,00 0 db 0, , ,49 10,00 10,00 0 db 0, , ,97 10,00 10,00 0 db 0, , ,08 10,00 10,00 0 db 0, , ,74 10,00 10,00 0 db 0, , ,62 10,00 10,00 0 db 0,80 34 gebouw , ,41 10,00 10,00 0 db 0,80 35 gebouw , ,45 10,00 10,00 0 db 0,80 37 Gebouw , ,59 5,50 6,59 0 db 0,80

48 Model: Groep: LAr,LT (hoofdgroep) Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL Naam Omschr. X-1 Y-1 Hoogte Maaiveld Cp Refl. 1k 36 Gebouw , ,03 4,00 10,00 0 db 0,80 38 Gebouw , ,21 6,00 10,00 0 db 0, , ,18 10,00 10,00 0 db 0, , ,14 10,00 10,00 0 db 0, , ,14 10,00 10,00 0 db 0, , ,55 10,00 10,00 0 db 0, , ,16 10,00 10,00 0 db 0,80

49 Model: Groep: LAr,LT (hoofdgroep) Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL Naam Omschr. X-1 Y-1 X-n Y-n H-1 H-n , , , ,03 10,00 10, , , , ,46 10,00 10, , , , ,02 10,00 10, , , , ,26 10,00 10, , , , ,97 0,00 0, , , , ,22 0,00 0, , , , ,47 10,00 0,00

AKOESTISCH ONDERZOEK ZONNEPARK ZUIDPLAS TE WADDINXVEEN 17 JANUARI 2017

AKOESTISCH ONDERZOEK ZONNEPARK ZUIDPLAS TE WADDINXVEEN 17 JANUARI 2017 AKOESTISCH ONDERZOEK ZONNEPARK ZUIDPLAS TE 17 JANUARI 2017 Contactpersonen ERIK KOPPEN Senior adviseur geluid, luchtkwaliteit en windenergie T +31 (0)88 4261 551 M +31 (0)6 2706 2060 E erik.koppen@arcadis.com

Nadere informatie

Bouwbedrijf Homan B.V. De heer C. Wiggers Veldegge 6 7468 DJ ENTER. Geachte heer Wiggers, Aanslagsweg 22. 7622 LD Borne

Bouwbedrijf Homan B.V. De heer C. Wiggers Veldegge 6 7468 DJ ENTER. Geachte heer Wiggers, Aanslagsweg 22. 7622 LD Borne Aanslagsweg 22 7622 LD Borne Retouradres: Aanslagsweg 22, 7622 LD Borne Bouwbedrijf Homan B.V. De heer C. Wiggers Veldegge 6 7468 DJ ENTER telefoon 0541 539 333 / 06 10556500 e-mail info@munsterhuisgeluidsadvies.nl

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Industrielawaai Bestemmingsplan Voorofsche Zoom te Boskoop

Akoestisch onderzoek Industrielawaai Bestemmingsplan Voorofsche Zoom te Boskoop Akoestisch onderzoek Industrielawaai Bestemmingsplan Voorofsche Zoom te Boskoop Behandeld door: R. Bloemberg Omgevingsdienst Midden-Holland Postbus 45 2800 AA Gouda Opdrachtgever: Gemeente Alphen aan den

Nadere informatie

Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax. 043 407 09 72. Datum: 7 juni 2011. Rapportnummer: P2011.

Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax. 043 407 09 72. Datum: 7 juni 2011. Rapportnummer: P2011. Opdrachtgever: Kragten Contactpersoon: de heer P. van Zandvoort Uitgevoerd door: Contactpersoon: WINDMILL Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax. 043 407 09

Nadere informatie

Memo. Inleiding. Afbeelding 1. Kantoor Oranjewoud met voorgenomen uitbreiding (rood) en globale inrichtingsgrens (blauw) blad 1 van 6

Memo. Inleiding. Afbeelding 1. Kantoor Oranjewoud met voorgenomen uitbreiding (rood) en globale inrichtingsgrens (blauw) blad 1 van 6 Memo nummer 2012.01 aan Gemeente Heerenveen van Ingenieursbureau Oranjewoud B.V. M.J. Reinders datum 9 maart 2012 project Akoestische gevolgen uitbreiding parkeerplaats Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek uitbreiding parkeerplaats C1000 te Stramproy (gemeente Weert) Datum 30 maart 2011 Referentie

Akoestisch onderzoek uitbreiding parkeerplaats C1000 te Stramproy (gemeente Weert) Datum 30 maart 2011 Referentie Akoestisch onderzoek uitbreiding parkeerplaats C1000 te Stramproy (gemeente Weert) Datum 30 maart 2011 Referentie 20110272-02 Referentie 20110272-02 Rapporttitel Akoestisch onderzoek uitbreiding parkeerplaats

Nadere informatie

Rapport: 154314 01. Versie Datum Omschrijving 1 9 juli 2015 Akoestisch onderzoek paardenhouderij Van der Sluis

Rapport: 154314 01. Versie Datum Omschrijving 1 9 juli 2015 Akoestisch onderzoek paardenhouderij Van der Sluis Rapport: 154314 01 Akoestisch onderzoek paardenhouderij Van der Sluis in de Wijk, gemeente Meppel Verantwoording Auteur(s) : Ing. U.K. Jonker Paraaf auteur(s) : Aantal pagina s : 10 (excl. figuren en bijlagen)

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek ten behoeve van de aanvraag omgevingsvergunning met betrekking tot milieuneutrale verandering locatie BPS 223

Akoestisch onderzoek ten behoeve van de aanvraag omgevingsvergunning met betrekking tot milieuneutrale verandering locatie BPS 223 Amerikalaan 14 6199 AE MAASTRICHT - AIRPORT Postbus 480 6200 AL MAASTRICHT T +31 (0)43-3467878 F +31 (0)43-3476347 E maastricht.ch@dpa.nl www.dpa.nl/cauberg-huygen K.v.K 58792562 IBAN NL71 RABO 0112 075584

Nadere informatie

Bestemmingsplan Centrum-Oss - 2013. Bijlage 6: Akoestisch onderzoek woningen Bram van den Berghstraat november 2012

Bestemmingsplan Centrum-Oss - 2013. Bijlage 6: Akoestisch onderzoek woningen Bram van den Berghstraat november 2012 Bestemmingsplan Centrum-Oss - 2013 Bijlage 6: Akoestisch onderzoek woningen Bram van den Berghstraat november 2012 Bestemmingsplan Centrum-Oss 2013 Bijlage 6: Akoestisch onderzoek woningen Bram van den

Nadere informatie

Datum 12 december 2011 Referentie

Datum 12 december 2011 Referentie Akoestisch onderzoek naar de geluidbelasting op de omgeving als gevolg van de voetbalvelden Jekerdal te Maastricht in het kader van de melding Activiteitenbesluit Datum 12 december 2011 Referentie 20101867-07

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Gebr. Elzinga Int. Transportbedrijf te Zenderen

Akoestisch onderzoek Gebr. Elzinga Int. Transportbedrijf te Zenderen Akoestisch onderzoek Gebr. Elzinga Int. Transportbedrijf te Zenderen Munsterhuis Geluidsadvies B.V. Aanslagsweg 22 7622 LD Borne (T. 0541-539 333) Akoestisch onderzoek Gebr. Elzinga Int. Transportbedrijf

Nadere informatie

BIJLAGE 1 BESTAANDE SITUATIE OPPERDUIT 434. gras. verharding. (gebroken puin) gras. buitenopslag. loods. verharding. (stelconplaten) opstallen

BIJLAGE 1 BESTAANDE SITUATIE OPPERDUIT 434. gras. verharding. (gebroken puin) gras. buitenopslag. loods. verharding. (stelconplaten) opstallen nr. 438 BIJLAGE 1 gras watergang verharding (gebroken puin) watergang gras buitenopslag loods verharding (stelconplaten) watergang opstallen watergang wasplaats gras kantoor loods watergang loods woning

Nadere informatie

Airparc Seppe Airport Seppe Arcus van Oranjewoud Paul Kennes en Corine Laman kopie

Airparc Seppe Airport Seppe Arcus van Oranjewoud Paul Kennes en Corine Laman kopie Memo nummer 02 datum 12 februari 2013 aan Stef Have Charles Jacobs Angelique Remijn Airparc Seppe Airport Seppe Arcus van Oranjewoud Paul Kennes en Corine Laman kopie project Airparc Seppe projectnummer

Nadere informatie

Unibroed Van Lith B.V.

Unibroed Van Lith B.V. bezoekadres: Hobostraat 1 E 5402 CB Uden postadres: Hurk 303 5403 LD Uden T. 0413-269091 F. 0413-252513 E. info@amitec.nl I. www.amitec.nl ABN-AMRO nr. 40.84.88.735 ING nr. 424 598 K.v.K. nr. 16058413

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek inrichting en activiteiten Recreatiepark Cavelot. Datum 4 augustus 2009 Referentie

Akoestisch onderzoek inrichting en activiteiten Recreatiepark Cavelot. Datum 4 augustus 2009 Referentie Akoestisch onderzoek inrichting en activiteiten Recreatiepark Cavelot Datum Referentie 20091107-08 Referentie 20091107-08 Rapporttitel Akoestisch onderzoek inrichting en activiteiten Recreatiepark Cavelot

Nadere informatie

Akoestisch Onderzoek V1.1

Akoestisch Onderzoek V1.1 Akoestisch Onderzoek V1.1 naar de geluidbelasting vanwege de activiteiten van het bedrijf Tibra Tulips op de gevels van de nieuw te realiseren woningen op het perceel aan de De Kolk 2 1645 VB URSEM Akoestisch

Nadere informatie

Lagemaat Sloopwerken Heerde. Geluidonderzoek

Lagemaat Sloopwerken Heerde. Geluidonderzoek Lagemaat Sloopwerken Heerde Geluidonderzoek Rapportnummer FE 15496-5-RA-001 d.d. 14 maart 2016 Lagemaat Sloopwerken Heerde Geluidonderzoek o p d r a c h t g e v e r M i S a a d v i e s r a p p o r t n

Nadere informatie

Geluid ten gevolge van sloopbedrijf Van Herk ter plaatse van een geplande woning op perceel Opperduit 434 te Lekkerkerk

Geluid ten gevolge van sloopbedrijf Van Herk ter plaatse van een geplande woning op perceel Opperduit 434 te Lekkerkerk Geluid ten gevolge van sloopbedrijf Van Herk ter plaatse van een geplande woning op perceel Opperduit 434 te Lekkerkerk Onderzoek in het kader van een wijzigingsplan Rapportnummer O 15525-1-RA-002 d.d.

Nadere informatie

Rapport: 991011-08. 1.0 25 oktober 2011 Geluidonderzoek Installatiebedrijf J. Klinkhamer

Rapport: 991011-08. 1.0 25 oktober 2011 Geluidonderzoek Installatiebedrijf J. Klinkhamer Rapport: 991011-08 Geluidonderzoek in kader van dezonering industrieterrein Stadsbedrijvenpark te Assen Installatiebedrijf J. Klinkhamer Verantwoording Auteur(s) : Ing. A. Gal Paraaf auteur(s) : Aantal

Nadere informatie

Notitie 20091672-04 Akoestisch onderzoek Kuppens aan de Meemortel 59 te Budel Datum Referentie Behandeld door 10 mei 2010 20091672-04 E. Philippens/LSC 1 Inleiding Door Cauberg-Huygen R.I. BV is een akoestisch

Nadere informatie

ADVIESMEMO. Second opinion geluid BP Ammerzoden Noord vs loods Uilecotenweg 8

ADVIESMEMO. Second opinion geluid BP Ammerzoden Noord vs loods Uilecotenweg 8 ADVIESMEMO Second opinion geluid BP Ammerzoden Noord vs loods Uilecotenweg 8 Bestemd voor : Inveniam BV, Richard van Es Afkomstig van :, drs. ing. C. den Hertog en ir. J.R. Brouwer Datum : 29 april 2015

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Le Sage Holding de Leeuwerik 8 te Bavel

Akoestisch onderzoek Le Sage Holding de Leeuwerik 8 te Bavel Akoestisch onderzoek Le Sage Holding de Leeuwerik 8 te Bavel Opdrachtgever: Contactpersoon: Van Dun Advies BV Dorpsstraat 54 5113 TE ULICOTEN de heer H. Wilborts Greten Raadgevende Ingenieurs bezoekadres

Nadere informatie

Notitie 20111675-14 Nieuwbouwplan Wijbosscheweg te Wijbosch; Facilitair dienstencentrum St. Verenigde Zorgcentra Schijndel

Notitie 20111675-14 Nieuwbouwplan Wijbosscheweg te Wijbosch; Facilitair dienstencentrum St. Verenigde Zorgcentra Schijndel Notitie 20111675-14 Nieuwbouwplan Wijbosscheweg te Wijbosch; Facilitair dienstencentrum St. Verenigde Zorgcentra Schijndel Datum Referentie Behandeld door 20 februari 2013 20111675-14 S. Achten/AAE 1 Inleiding

Nadere informatie

Geluidbelasting op de gevels van Hotel De Driesprong te Loosdrecht. Geluidbelasting ten gevolge van naastgelegen jachthaven Veendijk 2

Geluidbelasting op de gevels van Hotel De Driesprong te Loosdrecht. Geluidbelasting ten gevolge van naastgelegen jachthaven Veendijk 2 Geluidbelasting op de gevels van Hotel De Driesprong te Loosdrecht Geluidbelasting ten gevolge van naastgelegen jachthaven Veendijk 2 Rapportnummer F 20737-1-RA d.d. 22 april 2015 Geluidbelasting op de

Nadere informatie

Overslaghal Ede. Onderzoek industrielawaai. Definitief. Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 31 augustus , revisie D

Overslaghal Ede. Onderzoek industrielawaai. Definitief. Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 31 augustus , revisie D Overslaghal Ede Onderzoek industrielawaai Definitief Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 31 augustus 21 99058521, revisie D Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Toetsingskader... 5 2.1 Directe hinder... 5 2.2

Nadere informatie

MEMO. Van Werven, Dhr. Sybald Noordam. Milieuneutrale melding Scheidingsinstallatie Hal 1, locatie Biddinghuizen.

MEMO. Van Werven, Dhr. Sybald Noordam. Milieuneutrale melding Scheidingsinstallatie Hal 1, locatie Biddinghuizen. MEMO Aan: Van Werven, Dhr. Sybald Noordam Kenmerk: Titel: Milieuneutrale melding Scheidingsinstallatie Hal 1, locatie Biddinghuizen Opgesteld: Sietze Boonstra Datum: 02-10-2015 In opdracht van Van Werven

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Brede School Westkapelseweg te Zoutelande

Akoestisch onderzoek Brede School Westkapelseweg te Zoutelande Akoestisch onderzoek Brede School Westkapelseweg te Zoutelande Akoestisch onderzoek Brede School Westkapelseweg te Zoutelande Projectnummer : BP.1204.R01 Revisie : 0 Rapportdatum : 30 maart 2012 Auteur

Nadere informatie

Loon- en Grondverzetbedrijf Van Hal V.O.F. t.a.v. dhr. Erik Morssink Grensweg 6a 7083 AM VOORST (GEM. OUDE IJSSELSTREEK) Zutphen, 5 maart 2010

Loon- en Grondverzetbedrijf Van Hal V.O.F. t.a.v. dhr. Erik Morssink Grensweg 6a 7083 AM VOORST (GEM. OUDE IJSSELSTREEK) Zutphen, 5 maart 2010 Loon- en Grondverzetbedrijf Van Hal V.O.F. t.a.v. dhr. Erik Morssink Grensweg 6a 7083 AM VOORST (GEM. OUDE IJSSELSTREEK) Zutphen, 5 maart 2010 Geachte heer Morssink, Naar aanleiding van uw verzoek d.d.

Nadere informatie

Datum: 4 februari 2015

Datum: 4 februari 2015 Opdrachtgever: Plan ROS Contactpersoon: De heer S. Peters Uitgevoerd door: Contactpersoon: WINDMILL Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax. 043 407 09 72 ing.

Nadere informatie

Daniël Hake Datum advies 6 mei 2013, v4.2 Guido Distelbrink, Adviseur milieukwaliteit (geluid)

Daniël Hake Datum advies 6 mei 2013, v4.2 Guido Distelbrink, Adviseur milieukwaliteit (geluid) Intern advies geluid Project Intratuin Sassenheim Gemeente Teylingen Aan Daniël Hake Datum advies 6 mei 2013, v4.2 Van Guido Distelbrink, Adviseur milieukwaliteit (geluid) Adviesvraag De adviesvraag luidt:

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek uitbreiding Poels- Janssen Logistics B.V., Herenbosweg 45 te Horst.

Akoestisch onderzoek uitbreiding Poels- Janssen Logistics B.V., Herenbosweg 45 te Horst. Akoestisch onderzoek uitbreiding Poels- Janssen Logistics B.V., Herenbosweg 45 te Horst. Projectnr. M12 200.401.1 M12 200.401.1.docx 2 Opdrachtgever : BRO Tegelen Industriestraat 94 5931 PK Tegelen Tel:

Nadere informatie

Gronddepots TTOP 2 en TTOP 3 te Schiphol. Geluidimmissie in de omgeving vanwege tijdelijke gronddepots TTOP2 en TTOP3

Gronddepots TTOP 2 en TTOP 3 te Schiphol. Geluidimmissie in de omgeving vanwege tijdelijke gronddepots TTOP2 en TTOP3 Gronddepots TTOP 2 en TTOP 3 te Schiphol Geluidimmissie in de omgeving vanwege tijdelijke gronddepots TTOP2 en TTOP3 Rapportnummer ML 465-28-RA d.d. 22 november 2017 Gronddepots TTOP 2 en TTOP 3 te Schiphol

Nadere informatie

Geluidsbelasting zuidoostzijde Casteren GELUIDSBELASTING TEN GEVOLGE VAN DIERENPENSION EX-KUUS

Geluidsbelasting zuidoostzijde Casteren GELUIDSBELASTING TEN GEVOLGE VAN DIERENPENSION EX-KUUS Geluidsbelasting zuidoostzijde Casteren GELUIDSBELASTING TEN GEVOLGE VAN DIERENPENSION EX-KUUS Geluidsbelasting zuidoostzijde Casteren GELUIDSBELASTING TEN GEVOLGE VAN DIERENPENSION EX-KUUS In opdracht

Nadere informatie

AEB Amsterdam. Akoestisch onderzoek. afvalbrengpunt Cruquiusweg 90 te Amsterdam

AEB Amsterdam. Akoestisch onderzoek. afvalbrengpunt Cruquiusweg 90 te Amsterdam Pagina 1 van 50 AEB Amsterdam Versie 1 AEB Amsterdam Akoestisch onderzoek afvalbrengpunt Cruquiusweg 90 te Amsterdam Pagina 2 van 50 AEB Amsterdam Versie 1 Pagina 3 van 50 AEB Amsterdam Versie 1 ~Bos Witteveen

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek evenementen Landgoed kasteel de Berckt te Baarlo ten behoeve van een ruimtelijke onderbouwing

Akoestisch onderzoek evenementen Landgoed kasteel de Berckt te Baarlo ten behoeve van een ruimtelijke onderbouwing Akoestisch onderzoek evenementen Landgoed kasteel de Berckt te Baarlo ten behoeve van een ruimtelijke onderbouwing Datum 14 mei 2012 Referentie 20120487-04 Referentie 20120487-04 Rapporttitel Akoestisch

Nadere informatie

Rapport: 991011-08. Creator

Rapport: 991011-08. Creator Rapport: 991011-08 Geluidonderzoek in kader van dezonering industrieterrein Stadsbedrijvenpark te Assen Creator Verantwoording Auteur(s) : Ing. U.K. Jonker Paraaf auteur(s) : Aantal pagina s : 10 (excl.

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Borculoseweg 17; verbouwing kerk tot woning. Datum 24 juni 2010 Referentie 20092185-03

Akoestisch onderzoek Borculoseweg 17; verbouwing kerk tot woning. Datum 24 juni 2010 Referentie 20092185-03 Akoestisch onderzoek Borculoseweg 17; verbouwing kerk tot woning Datum 24 juni 2010 Referentie 20092185-03 Referentie 20092185-03 Rapporttitel Akoestisch onderzoek Borculoseweg 17; verbouwing kerk tot

Nadere informatie

MEMO. Van Werven, Dhr. Sybald Noordam. Milieuneutrale melding Tweede Sorteerunit, locatie Biddinghuizen. Datum:

MEMO. Van Werven, Dhr. Sybald Noordam. Milieuneutrale melding Tweede Sorteerunit, locatie Biddinghuizen. Datum: MEMO Aan: Van Werven, Dhr. Sybald Noordam Kenmerk: Titel: Milieuneutrale melding Tweede Sorteerunit, locatie Biddinghuizen Opgesteld: Sietze Boonstra Datum: 17-09-2015 In opdracht van Van Werven Infra

Nadere informatie

Referentie Rapporttitel Akoestisch onderzoek B.J. Events B.V. Melding Activiteitenbesluit verandering inrichting. Datum 14 juni 2013

Referentie Rapporttitel Akoestisch onderzoek B.J. Events B.V. Melding Activiteitenbesluit verandering inrichting. Datum 14 juni 2013 Referentie 20121417-04 Rapporttitel Akoestisch onderzoek B.J. Events B.V. Melding Activiteitenbesluit verandering inrichting Datum 14 juni 2013 Opdrachtgever Contactpersoon B.J. Events B.V. Napoleonsweg

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek dhr. C. de Rooij Vijfhuizenbaan 14 te Riel

Akoestisch onderzoek dhr. C. de Rooij Vijfhuizenbaan 14 te Riel Akoestisch onderzoek dhr. C. de Rooij Vijfhuizenbaan 14 te Riel Opdrachtgever: Contactpersoon: Van Dun Advies BV Dorpsstraat 54 5113 TE ULICOTEN de heer C. van der Heijden Greten Raadgevende Ingenieurs

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Evenemententerrein te Soest. Datum 4 maart 2014 Referentie

Akoestisch onderzoek Evenemententerrein te Soest. Datum 4 maart 2014 Referentie Parkweg 22A 6212 XN MAASTRICHT Postbus 480 6200 AL MAASTRICHT T +31 (0)43-3467878 F +31 (0)43-3476347 E Maastricht@chri.nl www.chri.nl K.v.K 58792562 IBAN NL71 RABO 0112 075584 Akoestisch onderzoek Evenemententerrein

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek industrielawaai. Leenaerts Interieurbouw Achterhoeksestraat 68a Rucphen

Akoestisch onderzoek industrielawaai. Leenaerts Interieurbouw Achterhoeksestraat 68a Rucphen Akoestisch onderzoek industrielawaai Leenaerts Interieurbouw Achterhoeksestraat 68a Rucphen Opdrachtgever : Mevrouw M.H.D. Lambregts Achterhoeksestraat 63 4715 BD RUCPHEN Projectnummer : 20090474 Status

Nadere informatie

B i j l a g e 1 : A k o e s t i s c h o n d e r z o e k - - - - - 3.4.1 Verkeer van en naar de inrichting 6.1.1 Organisatorische maatregelen 6.1.2 Overdrachtsmaatregelen 6.2.1 Organisatorische

Nadere informatie

Alle berekeningen zijn uitgevoerd volgens de Handleiding meten en rekenen industrielawaai (1999).

Alle berekeningen zijn uitgevoerd volgens de Handleiding meten en rekenen industrielawaai (1999). Notitie 20150477-06 Akoestisch onderzoek Bernhardkazerne te Amersfoort Gevolgen voorgenomen wijzigingen Science Park Eindhoven 5634 5692 EN SON Postbus 26 5690 AA SON T +31 (0)40-3031100 F +31 (0)40-3031101

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek

Akoestisch onderzoek Akoestisch onderzoek De Beek GROENCREATIEF Groenloseweg 38 Eibergen 13.074.01 Behandeld door: Ing. R. Herik Opdrachtgever : De Beek Groencreatief Groenloseweg 38 7151 HG EIBERGEN Enschede 29 augustus 2013

Nadere informatie

Referentienummer Datum Kenmerk rsd.431.N001, revisie 2 3 april 2009 R. Cornelis/JBr

Referentienummer Datum Kenmerk rsd.431.N001, revisie 2 3 april 2009 R. Cornelis/JBr Notitie Referentienummer Datum Kenmerk 263723.rsd.431.N001, revisie 2 3 april 2009 R. Cornelis/JBr Betreft Akoestisch onderzoek Boomkwekerij P. Versmissen te Eersel Inleiding De opdrachtgever is voornemens

Nadere informatie

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 29 januari 2013 20111675-13 - E. Philippens/LSC

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 29 januari 2013 20111675-13 - E. Philippens/LSC Notitie 20111675-13 Nieuwbouwplan Wijbosscheweg te Wijbosch; Basisschool De Regenboog Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 29 januari 2013 20111675-13 - E. Philippens/LSC 1 Inleiding In opdracht

Nadere informatie

1 INLEIDING 3. 3 OVERZICHT GELUIDSBRONNEN 8 3.1 Geluidsafstralende gebouwdelen 8 3.2 Mobiele geluidsbronnen 8

1 INLEIDING 3. 3 OVERZICHT GELUIDSBRONNEN 8 3.1 Geluidsafstralende gebouwdelen 8 3.2 Mobiele geluidsbronnen 8 INHOUD 1 INLEIDING 3 2 UITGANGSPUNTEN EN BEDRIJFSGEGEVENS 5 2.1 Gehanteerde onderzoeksgegevens 5 2.2 Bedrijfsomschrijving 5 2.2.1 Akoestisch representatieve bedrijfssituatie huidige situatie 5 2.2.2 Akoestisch

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Ambulancepost Eikenheuvelweg te Uden

Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Ambulancepost Eikenheuvelweg te Uden Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Ambulancepost Eikenheuvelweg te Uden Colofon Onderzoek Projectleider Opdrachtgever : Akoestisch onderzoek bestemmingsplan Ambulancepost : ing. P. Jans : Gemeente Uden

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK. Bruisterbosch 15 te Sint Geertruid

AKOESTISCH ONDERZOEK. Bruisterbosch 15 te Sint Geertruid AKOESTISCH ONDERZOEK Bruisterbosch 15 te Sint Geertruid Rapportnummer Dossiernummer 11/26419/B/M/JZ M18883.03 Aelmans Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu Aelmans Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu is een

Nadere informatie

Rapport: 991011-08. Alescon

Rapport: 991011-08. Alescon Rapport: 991011-08 Geluidonderzoek in kader van dezonering industrieterrein Stadsbedrijvenpark te Assen Alescon Verantwoording Auteur(s) : Ing. A. Gal Paraaf auteur(s) : Aantal pagina s : 11 (excl. figuren

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Bouw bedrijfsloods Van den Hoogenhoff Houtzagerijstraat MILL

Akoestisch onderzoek Bouw bedrijfsloods Van den Hoogenhoff Houtzagerijstraat MILL Akoestisch onderzoek Bouw bedrijfsloods Van den Hoogenhoff Houtzagerijstraat MILL Akoestisch onderzoek Bouw bedrijfsloods Van den Hoogenhoff Houtzagerijstraat MILL Projectnummer : IL.1117.RO1 Revisie :

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Activiteitenbesluit Hotel de Bergen Eindhoven

Akoestisch onderzoek Activiteitenbesluit Hotel de Bergen Eindhoven Akoestisch onderzoek Activiteitenbesluit Hotel de Bergen Eindhoven Tritium Advies BV Adviseurs in bouwen, milieu en veiligheid TRITIUM NUENEN» TRITIUM PRINSENBEEK» TRITIUM NEER» TRITIUM ARKEL» Gulberg

Nadere informatie

Akoestisch Onderzoek Bresser Las- & Constructiewerk, Beekbergen

Akoestisch Onderzoek Bresser Las- & Constructiewerk, Beekbergen Akoestisch Onderzoek Bresser Las- & Constructiewerk, Beekbergen 3 juni 2011 Kruizemuntstraat 371, 7322 LN Apeldoorn (T) 055-360 64 10 (M) 06-44 170 653 Rabobank 1521 14 815 KvK 082 04 400 www.sainadvies.nl

Nadere informatie

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 6 februari 2015 20140693-02 E. Philippens/AAE

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 6 februari 2015 20140693-02 E. Philippens/AAE Notitie 20140693-02 Jonker aan de Weteringdijk 113 te Vaassen Science Park Eindhoven 5634 5692 EN SON Postbus 26 5690 AA SON T +31 (0)40-3031100 F +31 (0)40-3031101 E eindhoven@chri.nl www.chri.nl K.v.K

Nadere informatie

Salemans Vastgoed T.a.v. de heer ir. H.J.M. Salemans Mildert 12 6031 SM NEDERWEERT

Salemans Vastgoed T.a.v. de heer ir. H.J.M. Salemans Mildert 12 6031 SM NEDERWEERT Tritium Advies B.V. Salemans Vastgoed T.a.v. de heer ir. H.J.M. Salemans Mildert 12 6031 SM NEDERWEERT Gulberg 35 5674 TE NUENEN Telefoon 040-2 951 951 Fax 040-2 951 950 Groenstraat 27 4841 BA PRINSENBEEK

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek vestiging Theo Pouw aan Asfaltstraat 25 te Lelystad In verband met de voorgenomen wijzigingen van de bedrijfsactiviteiten

Akoestisch onderzoek vestiging Theo Pouw aan Asfaltstraat 25 te Lelystad In verband met de voorgenomen wijzigingen van de bedrijfsactiviteiten Akoestisch onderzoek vestiging Theo Pouw aan Asfaltstraat 25 te Lelystad In verband met de voorgenomen wijzigingen van de bedrijfsactiviteiten Datum 30 september 2013 Referentie 20121392-05 Referentie

Nadere informatie

MEMO. Ijsselland Ziekenhuis R. Voorbraak Betreft: Akoestische beschouwing t.b.v realisatie sprinklerinstallatie Datum: 5 juni 2014

MEMO. Ijsselland Ziekenhuis R. Voorbraak Betreft: Akoestische beschouwing t.b.v realisatie sprinklerinstallatie Datum: 5 juni 2014 Kenmerk : RV140733.1 Pagina: 1 MEMO Aan: Ijsselland Ziekenhuis Van: R. Voorbraak Betreft: Akoestische beschouwing t.b.v realisatie sprinklerinstallatie Datum: 5 juni 2014 Inleiding In opdracht van IJsselland

Nadere informatie

Geluidbelasting ten gevolge van omliggende bedrijven. Project ''Churchilllaan te Rijswijk''. Datum 6 oktober 2011 Referentie

Geluidbelasting ten gevolge van omliggende bedrijven. Project ''Churchilllaan te Rijswijk''. Datum 6 oktober 2011 Referentie Geluidbelasting ten gevolge van omliggende bedrijven. Project ''Churchilllaan te Rijswijk''. Datum 6 oktober 2011 Referentie 20111307-17 Referentie 20111307-17 Rapporttitel Geluidbelasting ten gevolge

Nadere informatie

Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software. Rapport B.2006.0407.19.R002v2 Stadskantoor Deventer

Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software. Rapport B.2006.0407.19.R002v2 Stadskantoor Deventer Rapport B.2006.0407.19.R002v2 Akoestisch onderzoek t.b.v. ruimtelijke onderbouwing en Wabo-toets Status: DEFINITIEF (versie 2) Van Pallandtstraat 9-11 Casuariestraat 5 Lavendelheide 2 Geerweg 11 info@dgmr.nl

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK. Geluidsbelasting nieuwbouwplan De Kwakel Zuid. M+P - raadgevende ingenieurs Müller-BBM groep geluid trillingen lucht bouwfysica

AKOESTISCH ONDERZOEK. Geluidsbelasting nieuwbouwplan De Kwakel Zuid. M+P - raadgevende ingenieurs Müller-BBM groep geluid trillingen lucht bouwfysica M+P - raadgevende ingenieurs Müller-BBM groep geluid trillingen lucht bouwfysica Visserstraat 50, Aalsmeer Postbus 344 1430 AH Aalsmeer T 0297-320 651 F 0297-325 494 Aalsmeer@mp.nl www.mp.nl AKOESTISCH

Nadere informatie

Kurstjens Grubbenvorst BV. de heer J. van Meel. MilieuCoördinator Postbus ZH Margraten Tel ing. R.J.A.

Kurstjens Grubbenvorst BV. de heer J. van Meel. MilieuCoördinator Postbus ZH Margraten Tel ing. R.J.A. Rapportnummer: 2009.030.04-1 Akoestisch onderzoek Loonbedrijf Kurstjens Grubbenvorst BV Opdrachtgever: Kurstjens Grubbenvorst BV Contactpersoon: de heer J. van Meel Uitgevoerd door: Contactpersoon: MilieuCoördinator

Nadere informatie

AO dierenpension Beatrixhaven te Maastricht. In het kader van een aanvraag Omgevingsvergunning voor het aspect veranderen van een milieu-inrichting

AO dierenpension Beatrixhaven te Maastricht. In het kader van een aanvraag Omgevingsvergunning voor het aspect veranderen van een milieu-inrichting AO dierenpension Beatrixhaven te Maastricht. In het kader van een aanvraag Omgevingsvergunning voor het aspect veranderen van een milieu-inrichting Datum 12 mei 2011 Referentie 20102642-05 Referentie 20102642-05

Nadere informatie

Men is voornemens een aantal bedrijfswoningen en bedrijfshallen te projecten net ten zuiden van het bestaande bedrijventerrein Overrijke.

Men is voornemens een aantal bedrijfswoningen en bedrijfshallen te projecten net ten zuiden van het bestaande bedrijventerrein Overrijke. Notitie Project : Bedrijfswoningen van Noord Werknr./Ordernr : 11692-1 Orderomschrijving : Akoestisch onderzoek industrielawaai Datum : 25-04-2013 Onze referentie Opgemaakt door : 11692-Memo-02 : Dhr.

Nadere informatie

Brandweerkazerne aan de IJsseldijk te Welsum. Akoestisch onderzoek geluidsuitstraling

Brandweerkazerne aan de IJsseldijk te Welsum. Akoestisch onderzoek geluidsuitstraling Brandweerkazerne aan de IJsseldijk te Welsum Akoestisch onderzoek geluidsuitstraling Brandweerkazerne aan de IJsseldijk te Welsum Akoestisch onderzoek geluidsuitstraling Rapportnummer: 20123977.R02.V02

Nadere informatie

Zanders. Uitsluitend per e-mail. Gemeente Heerlen College van b & w Mevrouw mr. J.J.P. Pletsers (email: j.pletsers@heerlen.nl)

Zanders. Uitsluitend per e-mail. Gemeente Heerlen College van b & w Mevrouw mr. J.J.P. Pletsers (email: j.pletsers@heerlen.nl) l Zanders Uitsluitend per e-mail Gemeente Heerlen College van b & w Mevrouw mr. J.J.P. Pletsers (email: j.pletsers@heerlen.nl) H.H.B, Lamers Advocaat Postbus 1750, NL-6201 BT Maastricht Iamers@boelszanders.nl

Nadere informatie

(Industrielawaai) Project: Erfstraat 2a te Uden

(Industrielawaai) Project: Erfstraat 2a te Uden bezoekadres: Hobostraat 1 E 5402 CB Uden postadres: Hurk 303 5403 LD Uden T. 0413-269091 F. 0413-252513 E. info@amitec.nl I. www.amitec.nl IBAN NL90ABNA0408488735 K.v.K. nr. 16058413 Amitec bv is gecertificeerd

Nadere informatie

Milieu I Management I Advies Postbus ZG Cadier en Keer Tel Fax

Milieu I Management I Advies Postbus ZG Cadier en Keer Tel Fax Opdrachtgever: Aeres Milieu Contactpersoon: de heer G. Reuver Uitgevoerd door: Contactpersoon: WINDMILL Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax. 043 407 09

Nadere informatie

Gemeente Leiden. Akoestisch onderzoek. parkeergarage Garenmarkt

Gemeente Leiden. Akoestisch onderzoek. parkeergarage Garenmarkt Gemeente Leiden Akoestisch onderzoek parkeergarage Garenmarkt INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING 1 2. WETTELIJK KADER 3 2.1. Activiteitenbesluit 3 2.2. Indirecte hinder 3 3. UITGANGSPUNTEN 5 3.1. Omgeving

Nadere informatie

Hondenpension aan de Molenstraat 7 te Kuitaart

Hondenpension aan de Molenstraat 7 te Kuitaart Hondenpension aan de Molenstraat 7 te Kuitaart Akoestisch onderzoek in het kader van een aanvraag om milieuvergunning Definitief Opdrachtgever: De heer T. Bertram Molenstraat 7 4584 RV Kuitaart Grontmij

Nadere informatie

Rapport: 991011-08. Tuinland

Rapport: 991011-08. Tuinland Rapport: 991011-08 Geluidonderzoek in kader van dezonering industrieterrein Stadsbedrijvenpark te Assen Tuinland Verantwoording Auteur(s) : Ing. U.K. Jonker Paraaf auteur(s) : Aantal pagina s : 12 (excl.

Nadere informatie

Ford automuseum te Hillegom; actualisering 2009 te Hillegom

Ford automuseum te Hillegom; actualisering 2009 te Hillegom Ford automuseum te Hillegom; actualisering 2009 te Hillegom Actualisering 2009 Opdrachtgever : Gemeente Hillegom Kenmerk : R067526adA0.ac Datum : 11 september 2009 Auteur : dhr. ir. A.H.M. Crone Inhoudsopgave

Nadere informatie

Pallethandel Limburg T.a.v. de heer P.J.B. Schreurs Ophoven 34 6088 AE ROGGEL

Pallethandel Limburg T.a.v. de heer P.J.B. Schreurs Ophoven 34 6088 AE ROGGEL Tritium Advies B.V. Pallethandel Limburg T.a.v. de heer P.J.B. Schreurs Ophoven 34 6088 AE ROGGEL Gulberg 35 5674 TE NUENEN Telefoon 040-2 951 951 Fax 040-2 951 950 Groenstraat 27 4841 BA PRINSENBEEK Telefoon

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK INDUSTRIELAWAAI. Dakinstallaties Kloosterhof te Weurt Kapittelweg/Mariënweerd/Jonkerstraat te Weurt

AKOESTISCH ONDERZOEK INDUSTRIELAWAAI. Dakinstallaties Kloosterhof te Weurt Kapittelweg/Mariënweerd/Jonkerstraat te Weurt AKOESTISCH ONDERZOEK INDUSTRIELAWAAI Dakinstallaties Kloosterhof te Weurt Kapittelweg/Mariënweerd/Jonkerstraat te Weurt Opdrachtgever: Contactpersoon: Van Kessel Jansen BV de heer R. Hogenboom Documentnummer:

Nadere informatie

Notitie Akoestisch onderzoek uitwerkingsplan 'De Hoef Zuid' te Rosmalen Varianten afscherming geluidemissie tennisvereniging Rosmalen

Notitie Akoestisch onderzoek uitwerkingsplan 'De Hoef Zuid' te Rosmalen Varianten afscherming geluidemissie tennisvereniging Rosmalen Notitie 20090207-16 Akoestisch onderzoek uitwerkingsplan 'De Hoef Zuid' te Rosmalen Varianten afscherming geluidemissie tennisvereniging Rosmalen Datum Referentie Behandeld door 14 oktober 2013 20090207-16

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Toekomstige Boni Supermarkt Industrierondweg / Ambachtsweg op Urk

Akoestisch onderzoek Toekomstige Boni Supermarkt Industrierondweg / Ambachtsweg op Urk Akoestisch onderzoek Toekomstige Boni Supermarkt Industrierondweg / Ambachtsweg op Urk Munsterhuis Geluidsadvies B.V. Aanslagsweg 22 7622 LD BORNE (T. 74-7676007) Akoestisch onderzoek Toekomstige Boni

Nadere informatie

De VNG-publicatie omschrijft voor de beoordeling van geluidhinder het volgende stappenplan:

De VNG-publicatie omschrijft voor de beoordeling van geluidhinder het volgende stappenplan: Memo Datum Documentnummer Uw kenmerk Onderwerp 16 juni 2016 M166156.001.002/JGO Z/021906005 Memo Oude Rijksweg Noord 2020a te Susteren (Geluidsonderzoek) Opdrachtgever, Cortenraad Beheer BV, wenst om op

Nadere informatie

Akoestisch rapport Steunpunt Heijningen Potenblokseweg 2a te Heijningen

Akoestisch rapport Steunpunt Heijningen Potenblokseweg 2a te Heijningen Akoestisch rapport Steunpunt Heijningen Potenblokseweg 2a te Heijningen Akoestisch rapport Steunpunt Heijningen Potenblokseweg 2a te Heijningen Projectnummer : IL.1302.R01 Revisie : Rapportdatum : 26 maart

Nadere informatie

45 db(a) langtijdgemiddeld beoordelingsniveau;

45 db(a) langtijdgemiddeld beoordelingsniveau; Afdeling Expertise Contact M. Groen T 088 5450 381 mgroen@odmh.nl MEMO Postbus 45 2800 AA Gouda T 088 545 00 00 www.odmh.nl Aan Helen van den Heuvel CC Lilian Fassotte, gemeente Zuidplas Van Maarten Groen

Nadere informatie

Akoestisch prognose onderzoek Datacenter Lesscher IT Groep te Hengelo

Akoestisch prognose onderzoek Datacenter Lesscher IT Groep te Hengelo Akoestisch prognose onderzoek Datacenter Lesscher IT Groep te Hengelo 10.034 Munsterhuis Geluidsadvies BV Katoenstraat 7 7572 CW Oldenzaal (T. 0541-539333 F. 0541-531860) Akoestisch prognose onderzoek

Nadere informatie

MAATMERKVOORSCHRIFT WET MILIEUBEHEER

MAATMERKVOORSCHRIFT WET MILIEUBEHEER Gemeente Emmen, dienst Publiek, afdeling Vergunningen. MAATMERKVOORSCHRIFT WET MILIEUBEHEER betreffende Europaweg 17a te Nieuw Schoonebeek I. Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer Melding

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek tennisvereniging de Munnik. Uitwerkingsplan de Plantage te Leiderdorp

Akoestisch onderzoek tennisvereniging de Munnik. Uitwerkingsplan de Plantage te Leiderdorp Datum 18 dember 2014 Kenmerk 2014031928 Akoestisch onderzoek tennisvereniging de Munnik Uitwerkingsplan de Plantage te Leiderdorp Akoestisch onderzoek tennisvereniging de Munnik Uitwerkingsplan de Plantage

Nadere informatie

Windturbine E70 Grote Sloot 158 Sint Maartensbrug

Windturbine E70 Grote Sloot 158 Sint Maartensbrug Windturbine E70 Grote Sloot 158 Sint Maartensbrug Akoestisch onderzoek Opdrachtgever Usukara B.V. Contactpersoon de heer B.A. Schuijt Kenmerk R068224ag.00003.tdr Versie 01_001 Datum 17 februari 2015 Auteur

Nadere informatie

RAPPORTAGE AKOESTISCH ONDERZOEK. Nieuwbouw woning Heesterseweg 39 te Geffen Geluidsbelasting NAS Geffen

RAPPORTAGE AKOESTISCH ONDERZOEK. Nieuwbouw woning Heesterseweg 39 te Geffen Geluidsbelasting NAS Geffen RAPPORTAGE AKOESTISCH ONDERZOEK Nieuwbouw woning Heesterseweg 39 te Geffen Geluidsbelasting NAS Geffen Colofon Project : Nieuwbouw woning Heesterseweg 39 Onderdeel : Akoestisch onderzoek Opgesteld door

Nadere informatie

Notitie Dorpshart Soesterberg; geluidbelasting op de omgeving. 1 Inleiding

Notitie Dorpshart Soesterberg; geluidbelasting op de omgeving. 1 Inleiding Notitie 00988-12528-03 Dorpshart Soesterberg; geluidbelasting op de omgeving Amerikalaan 14 6199 AE MAASTRICHT - AIRPORT Postbus 480 6200 AL MAASTRICHT T +31 (0)43-3467878 F +31 (0)43-3476347 E maastricht.ch@dpa.nl

Nadere informatie

Geluidbelasting van ABUS kraansystemen BV in richting van Panoven 20, IJsselstein

Geluidbelasting van ABUS kraansystemen BV in richting van Panoven 20, IJsselstein Geluidelasting van ABUS kraansystemen BV in richting van Panoven 2, IJsselstein Akoestisch onderzoek ten ehoeve van ruimtelijke onderouwing Opdrachtgever : A.H. Molenaar Kenmerk : R52721aaA.tc Datum :

Nadere informatie

Gemeente Apeldoorn. Akoestisch onderzoek. woningbouw Kanaalzone Zuid - Kayersmolen Toriel. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2.

Gemeente Apeldoorn. Akoestisch onderzoek. woningbouw Kanaalzone Zuid - Kayersmolen Toriel. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2. Gemeente Apeldoorn Akoestisch onderzoek woningbouw Kanaalzone Zuid - Kayersmolen oriel van wickelostraat 2 postbus 2 700 AE Deventer telefoon 070 7 11 telefax 070 7 INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING 1 2.

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek horecalawaai in relatie tot de bouw van appartementen aan de Molenstraat te Hellevoetsluis. Opdrachtgever: Maasdelta B.V.

Akoestisch onderzoek horecalawaai in relatie tot de bouw van appartementen aan de Molenstraat te Hellevoetsluis. Opdrachtgever: Maasdelta B.V. Milieu consultancy Watermanagement Ruimtelijke ordening Akoestisch onderzoek horecalawaai in relatie tot de bouw van appartementen aan de Molenstraat te Hellevoetsluis Aqua-Terra Nova BV Zuidweg 79 2671

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek industrielawaai Bestemmingsplan Hotel Gronsveld

Akoestisch onderzoek industrielawaai Bestemmingsplan Hotel Gronsveld Akoestisch onderzoek industrielawaai Bestemmingsplan Hotel Gronsveld documentkenmerk: 1505/027/JS-01, versie 2 Akoestisch onderzoek industrielawaai in opdracht van Plangroep Heggen de heer J. van Schie

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Industrielawaai. Herbestemming voormalig pakhuis Broekhovenseweg, Tilburg

Akoestisch onderzoek Industrielawaai. Herbestemming voormalig pakhuis Broekhovenseweg, Tilburg Akoestisch onderzoek Industrielawaai Herbestemming voormalig pakhuis Broekhovenseweg, Tilburg projectnummer: 1108/054/MD, versie 1 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 1 2 OPZET VAN HET ONDERZOEK 2 3 SITUATIE TER

Nadere informatie

De VNG-publicatie omschrijft voor de beoordeling van geluidhinder het volgende stappenplan (beknopt samengevat):

De VNG-publicatie omschrijft voor de beoordeling van geluidhinder het volgende stappenplan (beknopt samengevat): Figuur 2.1: Richtafstand 30m vanaf inrichtingsgrens 2.2.2 Toetsingskader - stappenplan De VNG-publicatie omschrijft voor de beoordeling van geluidhinder het volgende stappenplan (beknopt samengevat): 1.

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Industrielawaai. 1 woning aan Den Heikop Elsendorp

Akoestisch onderzoek Industrielawaai. 1 woning aan Den Heikop Elsendorp Akoestisch onderzoek Industrielawaai 1 woning aan Den Heikop Elsendorp projectnummer: 1109/076/RV-03, versie 0 INHOUDSOPGAVE SAMENVATTING 4 1 INLEIDING 5 2 OPZET VAN HET ONDERZOEK 6 3 UITGANGSPUNTEN 7

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek woninglocatie Almen zuid fase 1 en 2. Geluidsuitstraling tennisbaan "ATC" en zwembad "De Berkel"

Akoestisch onderzoek woninglocatie Almen zuid fase 1 en 2. Geluidsuitstraling tennisbaan ATC en zwembad De Berkel Akoestisch onderzoek woninglocatie Almen zuid fase 1 en 2 Geluidsuitstraling tennisbaan "ATC" en zwembad "De Berkel" Akoestisch onderzoek woninglocatie Almen zuid fase 1 en 2 Geluidsuitstraling tennisbaan

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek evenementenparkeerplaats Kasteel de Haar

Akoestisch onderzoek evenementenparkeerplaats Kasteel de Haar Akoestisch onderzoek evenementenparkeerplaats Kasteel de Haar rapport van de afdeling september 2015 www.utrecht.nl Colofon uitgave Milieu en Mobiliteit Gemeente Utrecht 030-286 00 00 info@utrecht.nl in

Nadere informatie

Nieuw tankstation aan de Langbroekseweg in Wijk bij Duurstede Akoestisch onderzoek Ruimtelijke Ordening en Activiteitenbesluit

Nieuw tankstation aan de Langbroekseweg in Wijk bij Duurstede Akoestisch onderzoek Ruimtelijke Ordening en Activiteitenbesluit Nieuw tankstation aan de Langbroekseweg in Wijk bij Duurstede Akoestisch onderzoek Ruimtelijke Ordening en Activiteitenbesluit datum: 20 maart 2014 milieu geluid bouwadvies brandveiligheid ruimtelijke

Nadere informatie

24 oktober 2016 M /JSM van Hoven Interim Management & Consultancy BV, de heer P. van Hoven Akoestisch (voor)onderzoek industrielawaai

24 oktober 2016 M /JSM van Hoven Interim Management & Consultancy BV, de heer P. van Hoven Akoestisch (voor)onderzoek industrielawaai Akoestisch onderzoek Datum Documentnummer Relatie Onderwerp 24 oktober 2016 M10917.02.014/JSM van Hoven Interim Management & Consultancy BV, de heer P. van Hoven Akoestisch (voor)onderzoek industrielawaai

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Rodenburg Tuinen Geestdorp 30-30A te Woerden

Akoestisch onderzoek Rodenburg Tuinen Geestdorp 30-30A te Woerden Akoestisch onderzoek Rodenburg Tuinen Geestdorp 30-30A te Woerden Datum 1 september 2016 Projectgegevens Akoestisch onderzoek Rodenburg Tuinen Geestdorp 30-30A te Woerden Opdrachtgever Contactpersoon Haven

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek inrichtingslawaai

Akoestisch onderzoek inrichtingslawaai Bijlage 1 Akoestisch onderzoek inrichtingslawaai Rho adviseurs voor leefruimte 053100.19264.00 Hendrik-Ido-Ambacht Scholencluster Kruiswiel Akoestisch onderzoek inrichtingslawaai Rho Adviseurs bv Niets

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek geluidhinder Plus supermarkt Schoonhoven

Akoestisch onderzoek geluidhinder Plus supermarkt Schoonhoven Akoestisch onderzoek geluidhinder Plus supermarkt Schoonhoven Rapportnummer: SRO.14.06 Datum: 28 mei 2014 Opdrachtgever: buro SRO, mr. J.J. van Nuland Ing. C.M. Weel Van Noordtkade 18 B 1013 BZ Amsterdam

Nadere informatie

Adviesbureau Vrancken

Adviesbureau Vrancken Adviesbureau Vrancken Duinerlaan 8, 9761 CT Eelde Tel.: 050-3080225 E-mail: info@adviesbureau-vrancken.nl www.adviesbureau-vrancken.nl Topfresh Jarno Klaver p/a Team 2 Studio voor de bouwkunst B.V. De

Nadere informatie