Wetgeving betreffende BIBF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wetgeving betreffende BIBF"

Transcriptie

1 Wetgeving betreffende BIBF Wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen Titel I. Algemene bepalingen Titel II. Het instituut van de accountants en de belastingconsulenten Hoofdstuk I. Oprichting, doel, leden Hoofdstuk II. Beheer, werking, vermogen en begroting. 3 Titel III. Gemeenschappelijke bepalingen voor accountants en belastingconsulenten Hoofdstuk I. De titels van accountant en belastingconsulent Hoofdstuk II. Stage voor accountants en belastingconsulenten Hoofdstuk III. Uitoefening van een functie als accountant en belastingconsulent Titel IV. Specifieke bepalingen voor de functie van accountant en belastingconsulent Hoofdstuk I. De functie van accountant Hoofdstuk II. De functie van belastingconsulent Titel V. Vennootschappen Hoofdstuk I. Vennootschappen onder personen met dezelfde hoedanigheid Hoofdstuk II. Vennootschappen onder personen met verschillende hoedanigheden Titel VI. Beroepsinstituut van erkende boekhouders en fiscalisten Hoofdstuk I. Oprichting, doel Hoofdstuk II. Organisatie, werking Hoofdstuk III. Het beroep van boekhouder en de titels van erkend boekhouder en erkend boekhouder-fiscalist. 8 Titel VII. Het interinstitutencomité Titel VIII. Hoge Raad voor de economische beroepen Titel IX. Opheffingsbepaling Titel X. Wijzigingsbepaling Titel XI. Strafbepalingen Titel XII. Overgangsbepalingen Titel XIII. Slotbepalingen Titel XIV. Inwerkingtreding Kaderwet betreffende de dienstverlenende intellectuele beroepen Titel I. Definities Titel II. Bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van de dienstverlenende intellectuele beroepen Hoofdstuk I. Aanvraag tot reglementering Hoofdstuk II. Bescherming van de titel en van het beroep 12 Hoofdstuk III. Erkennings- en controle-organismen Hoofdstuk IV. Strafbepalingen Hoofdstuk V. Diverse bepalingen Titel III. Het voeren van de beroepstitel van een dienstverlenend intellectueel beroep Hoofdstuk I. Definities Hoofdstuk II. Aanvraag om bescherming van de beroepstitel Hoofdstuk III. Beroepstitel Titel IV. De commissies en de beroepscommissies die bevoegd zijn inzake het voeren van de beroepstitel van een dienstverlenend intellectueel beroep Hoofdstuk I. Over de commissies Afdeling I. Samenstelling en bevoegdheid Afdeling II. Bepalingen gemeenschappelijk aan de commissies 16 Titel V. Slotbepalingen Koninklijk besluit van 27 november 1985 tot bepaling van de regels inzake de organisatie en de werking van de beroepsinstituten die voor de dienstverlenende intellectuele beroepen zijn opgericht Hoofdstuk I. Samenstelling van de nationale raad en van de kamers Afdeling I. De Nationale Raad Afdeling II. De Uitvoerende Kamers en de Kamers van beroep 17 Hoofdstuk II. Organisatie van de verkiezingen Afdeling III. Stemopneming Afdeling IV. Beroep Afdeling V. Verkiezing van de voorzitter, de ondervoorzitter en de penningmeester Hoofdstuk III. Regels inzake werking Afdeling I. De Nationale Raad Afdeling II. De Uitvoerende Kamers Afdeling III. De Kamers van beroep Afdeling IV. De verenigde Kamers Afdeling V. Aan de Nationale Raad en de Kamers gemene bepalingen Hoofdstuk IV. Slot- en overgangsbepalingen Koninklijk besluit van 15 februari 2005 betreffende de uitoefening van het beroep van erkend boekhouder en erkend boekhouderfiscalist in het kader van een rechtspersoon.. 22 Hoofdstuk I. Definities Hoofdstuk II. Inschrijving van een rechtspersoon op het tableau bijgehouden door het Instituut Afdeling I. Algemene voorwaarden Afdeling II. Rechtspersonen tussen personen met de hoedanigheid van boekhouder en/of boekhouder-fiscalist Afdeling III. Rechtspersonen tussen personen met verschillende hoedanigheden Hoofdstuk III. Toetredingsvoorwaarden voor rechtspersonen van boekhouders en/of boekhouders-fiscalisten.. 22 Hoofdstuk IV. Overgangsbepalingen Hoofdstuk V. Slotbepalingen Koninklijk besluit van 23 december 1997 tot goedkeuring van het Reglement van Plichtenleer van het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten Hoofdstuk I. Algemene Bepalingen Hoofdstuk II. De Boekhouder BIBF en het Instituut Hoofdstuk III. Verplichtingen van de Boekhouder B.I.B.F mei 2012 i

2 Hoofdstuk IV. De boekhouder BIBF en zijn confraters.. 25 Hoofdstuk V. Het Beroepsgeheim Hoofdstuk VI. Beroepsactiviteiten en onverenigbaarheden Hoofdstuk VII. De informatie naar het publiek Koninklijk besluit van 29 januari 1998 tot goedkeuring van het stagereglement van het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten Hoofdstuk I. Definities Hoofdstuk II. De stage in het algemeen Hoofdstuk III. De inschrijving op de lijst van de stagiairs 26 Hoofdstuk IV. De stageovereenkomst Hoofdstuk V. De duur van de stage Hoofdstuk VI. Rechten en plichten van de stagiairs Hoofdstuk VII. Rechten en plichten van de stagemeester 27 Hoofdstuk VIII. Inbreuk op de verplichtingen van de stageovereenkomst Hoofdstuk IX. Slotbepaling Beslissing van de Nationale Raad van 6 september 2002 houdende vaststelling van het huishoudelijk reglement van het Beroepsinstituut van erkende boekhouders en fiscalisten Hoofdstuk I. Algemene bepalingen Hoofdstuk II. De leden van het Instituut Hoofdstuk III. De Bijdragen Hoofdstuk IV. De nationale raad, de kamers, de kamer van beroep van het instituut Hoofdstuk V. De jaarrekeningen en het budget Hoofdstuk VI. Slotbepalingen Koninklijk besluit van 20 januari 2003 betreffende het programma, de voorwaarden en de examenjury voor het praktisch bekwaamheidsexamen van de erkende boekhouders en erkende boekhouders-fiscalisten Hoofdstuk I. Definities Hoofdstuk II. Programma van het praktisch bekwaamheidsexamen Hoofdstuk III. Voorwaarden betreffende de toelating tot en de organisatie van het praktisch bekwaamheidsexamen Hoofdstuk IV. De Stagecommissie /Examenjury Hoofdstuk V. Vrijstellingen Hoofdstuk VI. Diverse bepalingen Wetboek Inkomstenbelastingen Wetboek van de inkomstenbelastingen Titel I. De verschillende inkomstenbelastingen - definities Titel II. Personenbelasting Hoofdstuk I. Aan de belasting onderworpen personen. 36 Hoofdstuk II. Grondslag van de belasting Afdeling I. Algemene bepaling van het belastbare inkomen.. 36 Afdeling II. Inkomen van onroerende goederen Onderafdeling I. Belastbare inkomsten Onderafdeling II. Vrijgestelde inkomsten Onderafdeling III. Vaststelling van het netto-inkomen.. 37 Onderafdeling IV. Woningaftrek Afdeling III. Inkomen van roerende goederen en kapitalen.. 38 Onderafdeling I. Bepaling Onderafdeling II. Niet als inkomsten van roerende goederen en kapitalen belastbare inkomsten Onderafdeling III. Vaststelling van het netto-inkomen.. 40 Afdeling IV. Beroepsinkomen Onderafdeling I. Belastbare inkomsten Onderafdeling II.Vrijgestelde inkomsten Onderafdeling III. Vaststelling van het netto-inkomen.. 50 Onderafdeling IV. Toekenning en toerekening van een deel van de beroepsinkomsten aan de echtgenoot Afdeling V. Diverse inkomsten Onderafdeling I. Bepaling Onderafdeling II. Vaststelling van het netto-inkomen.. 60 Onderafdeling III. Aftrekbare verliezen Afdeling VI. Aftrekbare bestedingen Afdeling VII. Gemeenschappelijke aanslag voor echtgenoten en wettelijke samenwonenden Hoofdstuk III. Berekening van de belasting Afdeling I. Gewoon stelsel van aanslag Onderafdeling I. Belastingtarief Onderafdeling II. Belastingvrije som Onderafdeling IIbis. Vermindering voor het lange termijnsparen Onderafdeling IIter. [...] Onderafdeling IIquater. Vermindering voor uitgaven betaald voor prestaties in het kader van plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen en voor prestaties betaald met dienstencheques Onderafdeling IIquinquies. Vermindering voor energiebesparende uitgaven in een woning Onderafdeling IIsexies. Vermindering voor uitgaven voor vernieuwing van woningen gelegen in een zone voor positief grootstedelijk beleid Onderafdeling IIsepties. Vermindering voor de verwerving van obligaties uitgegeven door het Kringloopfonds - Terugname van de vermindering Onderafdeling IIocties. Vermindering voor de verwerving van obligaties uitgegeven door het Startersfonds - Terugname van de vermindering Onderafdeling IInonies. Vermindering voor uitgaven met het oog op de verwerving van een elektrisch voertuig of met het oog op de installatie van een oplaadpunt voor elektrische voertuigen Onderafdeling IIdecies. Vermindering voor de verwerving van obligaties uitgegeven door het Fonds ter reductie van de globale energiekost - Terugname van de vermindering. 75 Onderafdeling IIundecies. Vermindering voor uitgaven gedaan voor vernieuwing van tegen een redelijke huurprijs in huur gegeven woningen Onderafdeling IIduodecies. Vermindering voor uitgaven ter beveiliging van woningen tegen inbraak of brand Onderafdeling IIterdecies. Vermindering voor uitgaven voor een ontwikkelingsfonds - terugname van de vermindering ii 1 mei 2012

3 Onderafdeling III. Vermindering voor pensioenen en vervangingsinkomsten Onderafdeling IIIbis. Vermindering voor bezoldigingen ingevolge het presteren van overwerk dat recht geeft op een overwerktoeslag Onderafdeling IV. Vermindering voor inkomsten uit het buitenland Onderafdeling IVbis. Omzetting van verminderingen in een terugbetaalbaar belastingkrediet Onderafdeling V. Vermeerdering ingeval geen of ontoereikende voorafbetalingen zijn gedaan Afdeling II. Bijzondere stelsels van aanslag Onderafdeling I. Omzetting van sommige kapitalen, vergoedingen en afkoopwaarden in lijfrente Onderafdeling II. Afzonderlijke aanslagen Onderafdeling III. Bijkomende heffing op roerende inkomsten Afdeling III. Bonificatie voor voorafbetaling van de belasting. 82 Afdeling IV. Jaarlijkse indexatie Titel III. Vennootschapsbelasting Hoofdstuk I. Aan de belasting onderworpen vennootschappen Hoofdstuk II. Grondslag van de belasting Afdeling I. Algemene bepalingen Afdeling II. Belastinggrondslag Afdeling III. Vrijgestelde inkomsten Onderafdeling I. Meerwaarden Onderafdeling Ibis. Vrijgestelde gewestelijke steunmaatregelen Onderafdeling II. Ondernemingen die in België afzettingen van vloeibare of gasachtige koolwaterstoffen ontginnen Onderafdeling III. Technische voorzieningen van verzekeringsondernemingen Onderafdeling IV. Ondernemingen die investeren in een raamovereenkomst voor de productie van een audiovisueel werk Onderafdeling V. Investeringsreserve Afdeling IV. Vaststelling van het netto-inkomen Onderafdeling I. Beroepskosten Onderafdeling II. Aftrek van vrijgestelde inkomsten Onderafdeling III. Aftrekken van de belastbare winst Onderafdeling IIIbis. Aftrek voor octrooi-inkomsten Onderafdeling IIIter. Aftrek voor risicokapitaal Onderafdeling IV. Vorige Verliezen Onderafdeling V. Gemene bepalingen betreffende de in de artikelen 199 tot 206 omschreven aftrekken Afdeling V. Ontbinding en vereffening Hoofdstuk III. Berekening van de belasting Afdeling I. Gewoon stelsel van aanslag Onderafdeling I. Belastingtarief Onderafdeling II. [ ] Onderafdeling III. Vermeerdering ingeval geen of ontoereikende voorafbetalingen zijn gedaan Afdeling II. Afzonderlijke aanslagen Titel IV. Rechtspersonenbelasting Hoofdstuk I. Aan de belasting onderworpen rechtspersonen Hoofdstuk II. Grondslag van de belasting Hoofdstuk III. Berekening van de belasting Titel V. Belasting van niet-inwoners Hoofdstuk I. Aan de belasting onderworpen personen Hoofdstuk II. Grondslag van de belasting Afdeling I. Belastbare inkomsten Afdeling II. Vrijgestelde inkomsten Hoofdstuk III. Samenvoeging van sommige inkomsten Afdeling I. Maatstaf van belastingheffing Afdeling II. Vaststelling van het nettobedrag van de samen te voegen inkomsten Afdeling III. Aftrekbare bestedingen Hoofdstuk IV. Berekening van de belasting Titel VI. Aan de vier belastingen gemene bepalingen Hoofdstuk I. Storting van de belasting door voorheffing 109 Afdeling I. Algemene bepalingen Afdeling II. Onroerende voorheffing Afdeling III. Roerende voorheffing Onderafdeling I. Schuldenaars van de voorheffing Onderafdeling II. Vrijstelling en verzaking van de voorheffing Onderafdeling III. Opeisbaarheid van de voorheffing Onderafdeling IV. Berekening van de voorheffing Afdeling IV. Bedrijfsvoorheffing Hoofdstuk II. Verrekening van de voorheffingen Afdeling I. Algemene bepalingen Afdeling II. Onroerende voorheffing Afdeling III. Roerende voorheffing Afdeling IIIbis. Bijkomende heffing op roerende inkomsten Afdeling IV. Forfaitair gedeelte van buitenlandse belasting Afdeling IVbis. Belastingkrediet Onderafdeling I. Belastingkrediet voor belastingplichtigen - natuurlijke personen Onderafdeling II. Belastingkrediet voor belastingplichtigen - vennootschappen Afdeling V. Mate van verrekening van de onroerende voorheffing, de roerende voorheffing en het forfaitair gedeelte van buitenlandse belasting en het belastingkrediet Afdeling VI. Bedrijfsvoorheffing Titel VII. Vestiging en invordering van de belastingen Hoofdstuk I. Algemene Bepalingen Hoofdstuk II. Aangifte Afdeling I. Aangifte inzake personenbelasting, vennootschapsbelasting, rechtspersonenbelasting en belasting van niet-inwoners Afdeling II. Aangifte inzake roerende voorheffing en bedrijfsvoorheffing Afdeling III. Vrijstelling van de verplichting om bepaalde inkomsten uit kapitalen en bepaalde diverse inkomsten aan te geven Afdeling IV. Identificatie van de belastingplichtige Afdeling V. Bewijskracht van aangiften Hoofdstuk III. Onderzoek en controle Afdeling I. Plichten van de belastingplichtige Afdeling Ibis. Bijzondere plicht van collectieve beleggingsinstellingen Afdeling II. Plichten van derden Afdeling III. Plichten van openbare diensten, instellingen en inrichtingen Afdeling IV. Gemene bepalingen inzake recht van onderzoek ten aanzien van de belastingplichtige en van derden Afdeling V. Aan alle belastingen gemene bepalingen mei 2012 iii

4 Afdeling VI. Beroepsgeheim Afdeling VII. Wederzijdse bijstand Hoofdstuk IV. Bewijsmiddelen van de administratie Hoofdstuk V. Aanslagprocedure Afdeling I. Wijziging van de aangifte Afdeling II. Aanslag van ambtswege Hoofdstuk VI. Aanslag Afdeling I. Aanslagtermijnen Afdeling II. Aanslagjaar en belastbaar tijdperk Afdeling III. Aanslag in hoofde van de overnemende of verkrijgende vennootschap Hoofdstuk VII. Rechtsmiddelen Afdeling I. Administratief beroep Afdeling II. Bijzondere bepalingen inzake rechtsmiddelen Hoofdstuk VIII. Invordering van de belasting Afdeling I. Belastingschuldigen Afdeling II. Hoofdelijke aansprakelijkheid voor de belastingschulden van een aannemer Afdeling III. Betwiste belastingen Afdeling IV. Betaaltermijn van voorheffingen en belastingen 152 Afdeling IVbis. Onbeperkt uitstel van de invordering van directe belastingen Afdeling V. Interesten Onderafdeling I. Nalatigheidsinteresten Onderafdeling II. Moratoriuminteresten Hoofdstuk IX. Rechten en voorrechten van de Schatkist inzake invordering Afdeling I. Door sommige belastingschuldigen te stellen waarborg Afdeling II. Voorrecht van de Schatkist Afdeling III. Wettelijke hypotheek Afdeling IV. Aansprakelijkheid en plichten van sommige ministeriële officieren, openbare ambtenaren en andere personen Afdeling V. Verplichtingen van kredietinstellingen of -inrichtingen Hoofdstuk IXbis. Verjaring van de rechten van de schatkist Hoofdstuk X. Strafbepalingen Afdeling I. Administratieve sancties Onderafdeling I. Belastingverhogingen Onderafdeling II. Administratieve boete Onderafdeling III. Verval van het recht om belastingplichtigen te vertegenwoordigen Afdeling II. Strafrechtelijke sancties Titel VIIbis. Aanvullende Crisisbijdrage Titel VIII. Toekenningen aan de provincies, de agglomeraties en de gemeenten Hoofdstuk I. Algemene bepalingen Hoofdstuk II. Aanvullende belastingen Hoofdstuk III. Bijzondere invorderingsregels Titel IX. Het kadastraal inkomen van onroerende goederen. 164 Hoofdstuk I. Bepaling van het kadastraal inkomen Hoofdstuk II. Vaststelling van het kadastraal inkomen. 164 Afdeling I. Algemene bepalingen Afdeling II. Aangifte van de belastingplichtigen en recht van onderzoek van de administratie Afdeling III. Gebouwde onroerende goederen Afdeling IV. Ongebouwde onroerende goederen Afdeling V. Materieel en outillage Afdeling VI. Referentietijdstip Hoofdstuk III. Tijdstip van vaststelling en invoegetreding van de kadastrale inkomens Afdeling I. Algemene perekwatie van de kadastrale inkomens 165 Afdeling II. Herzieningen van de kadastrale inkomens Afdeling III. Schatting en herschatting van de kadastrale inkomens Hoofdstuk IV. Betekening van de kadastrale inkomens. 166 Hoofdstuk V. Bezwaar tegen het kadastraal inkomen Afdeling I. Recht van bezwaar Afdeling II. Voorwaarden van geldigheid van het bezwaar Afdeling III. Procedure bij het onderzoek van de bezwaren Afdeling IV. Uitwerking van de bezwaren Hoofdstuk VI. Bewaring en bijhouding van de kadastrale bescheiden Titel X. Overgangsbepalingen Koninklijk Besluit WIB 1992 Koninklijk besluit tot uitvoering van het wetboek van de inkomstenbelastingen Hoofdstuk I. Grondslag en berekening van de belastingen Afdeling I. Kadastraal inkomen - Revalorisatiecoëfficiënt Afdeling Ibis. Bepaling van het percentage per jaar met het oog op het berekenen van het belastbaar inkomen uit rechten van deelneming in bepaalde instellingen voor collectieve beleggingen als de rentecomponent niet vastgesteld is Afdeling II. Fiscale voorwaarden inzake spaardeposito's Afdeling III. Forfaitaire raming van de kosten die aftrekbaar zijn van het bruto-inkomen uit verhuring, verpachting, gebruik en concessie van roerende goederen en auteursrechten Afdeling IV. Vaststelling van het nettobedrag van de beroepsinkomsten Afdeling V. Optiestelsel van landbouwvennootschappen Afdeling VI. Bezoldigingen van volledig, hoofdzakelijk of bijkomend met fooien bezoldigde werknemers - Belastbare minimumbezoldiging Afdeling VII. Forfaitaire raming van anders dan in geld verkregen voordelen van alle aard Afdeling VIII. PC-Privé-plannen Afdeling VIIIbis. Vrijstelling van de meerwaarden gerealiseerd op bepaalde bedrijfsvoertuigen Afdeling VIIIter. Vrijstelling van de meerwaarden gerealiseerd op bepaalde binnenvaartuigen Afdeling IX. Grenzen en voorwaarden voor belastingvrijstelling van waardeverminderingen en voorzieningen voor risico's en kosten Afdeling IXbis. Vrijstelling van de winst die voortvloeit uit minderwaarden die zijn opgetekend ten gevolge van de homologatie van een reorganisatieplan of ten gevolge van de vaststelling van een minnelijk akkoord Afdeling X. Forfaitaire aftrek voor uitzonderlijke beroepskosten ten gevolge van de afstand tussen de woonplaats en de plaats van tewerkstelling Afdeling XI. [...] Afdeling XII. Verantwoording van sommige beroepskosten iv 1 mei 2012

5 Afdeling XIII. Werkgeversbijdragen en -premies bedoeld in artikel 52, 3, b Afdeling XIV. Degressieve afschrijvingen Afdeling XIVbis. Beroepskosten met betrekking tot de verplaatsing tussen de woonplaats en de plaats van tewerkstelling 186 Afdeling XV. Vrijstelling voor bijkomend personeel dat voor [ ] uitvoer en integrale kwaliteitszorg wordt tewerkgesteld in België Afdeling XVbis. Stage in de onderneming Afdeling XVI. Investeringsaftrek Afdeling XVII. [...] Afdeling XVIII. Belastingvrijstelling van prijzen en subsidies betaald of toegekend aan geleerden, schrijvers of kunstenaars 189 Afdeling XIX. Meerwaarden op onroerende goederen Afdeling XX. Aftrek van uitgaven voor onderhoud en restauratie van beschermde onroerende goederen Afdeling XXI. Aanrekening van de van het totale netto-inkomen aftrekbare bestedingen Afdeling XXII. Instellingen die giften ontvangen Afdeling XXIII. Aftrek van uitgaven voor kinderoppas Afdeling XXIV. Aftrek voor enige woning Afdeling XXV. Aanrekening van de verliezen van één van de echtgenoten op de inkomsten van de andere echtgenoot Afdeling XXVbis. Persoonlijke bijdragen en premies betaald door de werkgever of de onderneming Afdeling XXVter. Voorwaarden en wijze waarop de vermindering voor het lange termijnsparen wordt toegepast met betrekking tot premies van individuele levensverzekeringen en betalingen voor de aflossing of wedersamenstelling van hypotheekleningen Afdeling XXVquater. Vermindering voor pensioensparen - Maximumbedrag - Inlichtingen te verstrekken betreffende betalingen voor pensioensparen Afdeling XXVquinquies. Voorwaarden tot toekenning en behoud van de erkenning van pensioenspaarfondsen Afdeling XXVsexies. Vermindering voor uitgaven betaald voor prestaties in het kader van plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen en voor prestaties betaald met dienstencheques Afdeling XXVsepties. Vermindering voor energiebesparende uitgaven in een woning Afdeling XXVocties. Vermindering voor uitgaven voor vernieuwing van woningen gelegen in een zone voor positief grootstedelijk beleid Afdeling XXVnonies. Vermindering voor de uitgaven met het oog op het verwerven in nieuwe staat van een elektrisch voertuig Afdeling XXVdecies. Vermindering voor uitgaven gedaan voor vernieuwing van tegen een redelijke huurprijs in huur gegeven woningen Afdeling XXVundecies. Vermindering voor uitgaven voor beveiliging van een woning tegen inbraak of brand Afdeling XXVduodecies. Vermindering voor bezoldigingen ingevolge het presteren van overwerk dat recht geeft op een overwerktoeslag Afdeling XXVI. Voorafbetalingen - Belastingvermeerdering - Bonificatie Afdeling XXVII. Omzetting in rente van kapitalen en afkoopwaarden Afdeling XXVIIbis. Voorwaarden en grenzen van de vrijstelling van de technische voorzieningen Afdeling XXVIIter. Investeringsmodaliteiten in het kader van de investeringsreserve ingeval van inbreng van een tak van werkzaamheid of een bedrijfsafdeling of van een algemeenheid van goederen of ingeval van fusie of splitsing Afdeling XXVIIquater. Definitief belaste inkomsten Afdeling XXVIIquater/1. Aftrek voor risicokapitaal Afdeling XXVIIquinquies. Erkenningsvoorwaarden waaraan een gecentraliseerd systeem voor het lenen en ontlenen van financiële instrumenten dat geïntegreerd is in een betalings- en afwikkelingssysteem van effectenverrichtingen moet voldoen en periode gedurende dewelke de erkenning kan worden verleend Afdeling XXVIII. Vaststelling van het belastbare inkomen inzake vennootschapsbelasting Afdeling XXIX. Opcentiemen op de belasting van niet-inwoners (natuurlijke personen) Afdeling. XXX. Belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling Hoofdstuk II. Voorheffingen en verrekening van voorheffingen Afdeling I. Roerende voorheffing Afdeling II. Bedrijfsvoorheffing Afdeling IIbis. Vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing Afdeling III. Roerende voorheffing op inkomsten van roerende goederen en kapitalen en op sommige diverse inkomsten Onderafdeling I. Inkomsten van vreemde waarden, van schuldvorderingen op of van gelddeposito's in het buitenland en inkomsten bedoeld in artikel 90, 11 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 ten laste van een schuldenaar niet rijksinwoner - Controlemaatregelen Onderafdeling II.Vrijstelling van de roerende voorheffing 210 Onderafdeling III. Volledige of gedeeltelijke verzaking van de inning van roerende voorheffing Onderafdeling IV. In België in open bewaring gegeven aandelen of aandelen op een effectenrekening in België uitgegeven vanaf 1 januari Voorwaarden en toepassingswijze voor het verkrijgen van een verlaagd tarief inzake roerende voorheffing Afdeling IV. Verrekening van voorheffingen Onderafdeling I. Fictieve onroerende voorheffing Onderafdeling II. Fictieve roerende voorheffing Onderafdeling III. Mate van verrekening Hoofdstuk III. Vestiging en invordering van de belasting 220 Afdeling I. Aangiften Afdeling II. Kohieren Afdeling III. Betalingen en kwitanties Afdeling IIIbis. Aandeel van iedere belastingplichtige in de gemeenschappelijke aanslag Afdeling IV. Verjaring Afdeling V. Vervolgingen Onderafdeling I. Inleidende bepaling - Indeling van de vervolgingen Onderafdeling II. Rechtstreekse vervolgingen Onderafdeling III. Onrechtstreekse vervolgingen Onderafdeling IV. Met de vervolgingen belaste personen 224 Onderafdeling V. Vervolgingskosten Onderafdeling VI. Algemene bepalingen Afdeling VI. Opsporing van inbreuken mei 2012 v

6 Afdeling VII. Vestiging en invordering door de administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen, van de belasting van niet-inwoners op meerwaarden op onroerende goederen Afdeling VIII. Vrijstelling van aangifteplicht in de personenbelasting Afdeling VIIIbis. Aangifteplicht betreffende betalingen die zij rechtstreeks of onrechtstreeks hebben gedaan aan personen gevestigd in Staten zonder of met een lage belasting Afdeling IX. Aanwijzing van derden om mededeling te verkrijgen van informatiegegevens voor de uitvoering van een opdracht van algemeen belang Afdeling IXbis. Aanwijzing van ambtenaren van andere fiscale administraties die bevoegd zijn om onderzoekingen uit te voeren Afdeling X. Minimum van de belastbare winst of baten van ondernemingen of beoefenaars van een vrij beroep Afdeling XI. [ ] Afdeling XII. Bepaling van het belastbare tijdperk voor de personenbelasting, vennootschapsbelasting, rechtspersonenbelasting, belasting van niet-inwoners en voorheffingen, en van de inkomsten die daartoe behoren Afdeling XIII. Hoofdelijke aansprakelijkheid voor de belastingschulden van een aannemer Afdeling XIIIbis. Inning door de administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen, van de bedrijfsvoorheffing op meerwaarden verwezenlijkt op onroerende goederen door niet-inwoners in het kader van hun beroepswerkzaamheid Afdeling XIV. Zakelijke zekerheid en persoonlijke borgstelling 229 Afdeling XV. Verplichtingen van kredietinstellingen of -inrichtingen Afdeling XVI. Schaal van de belastingverhogingen Hoofdstuk IV. Belastingwezen van de provincies, de agglomeraties en de gemeenten Afdeling I. Provinciale belastingen Afdeling II. Aanvullende agglomeratie- en gemeentebelastingen Hoofdstuk IVbis. Bijzondere invorderingsregels inzake de toekenningen aan de provincies, de agglomeraties en de gemeenten Hoofdstuk V. Overgangsbepalingen Afdeling I. Inhouding van een gedeelte van de roerende voorheffing Afdeling II. Herschatting voor de berekening van de afschrijving van bepaalde activa die zijn verkregen of tot stand gebracht vóór de normale datum van afsluiting van de laatste jaarbalans opgemaakt vóór 31 december 1940 en die nog in gebruik waren op de normale datum van afsluiting van de laatste jaarbalans opgemaakt vóór 31 december Afdeling III. Aftrek van interest van hypothecaire leningen aangegaan voor het vernieuwen van een woning Afdeling IV. Voorwaarden en wijze waarop de vermindering voor het lange termijnsparen wordt toegepast met betrekking tot premies van individuele levensverzekeringen en betalingen voor de aflossing of wedersamenstelling van hypotheekleningen Afdeling V. PC-privé-plannen Bijlage I Bijlage II. Lijst van activa die bedoeld zijn in artikel 69, eerste lid, 2, c. van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en die dienen voor een rationeler energieverbruik, de verbetering van de industriële processen uit energetische overwegingen en de terugwinning van energie in de industrie Bijlage IIbis. Verplichte vermeldingen die moeten voorkomen op de factuur betreffende de uitgaven die in artikel 145/24, 1 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 opgesomd zijn met het oog op een rationeler energiegebruik in een woning (KB/WIB 92, artikel 63/ 11) Bijlage IIter. Vermeldingen die verplicht moeten voorkomen op de factuur betreffende de uitgaven opgesomd in artikel 145/31 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 met het oog op het beveiligen van een woning tegen diefstal of brand (KB/WIB 92, artikelen 63/15 tot 63/18) Bijlage IIquater. Vermeldingen die verplicht moeten voorkomen op de factuur betreffende de materiële vaste activa opgesomd in artikel 69, 1, eerste lid, 3, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 inzake investeringsaftrek Bijlage III. Schalen en regels die van toepassing zijn om de bedrijfsvoorheffing vast te stellen bij de bron verschuldigd op inkomsten betaald of toegekend vanaf 1 januari Bijlage IIIbis. Lijst van de codes met betrekking tot de aard van de inkomsten in toepassing van artikel 952, 3, a, KB/WIB Bijlage IIIter. Modaliteiten na te leven door de in artikel 95/2, 1 KB/Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 bedoelde schuldenaars van de bedrijfsvoorheffing 272 Bijlage IIIquater. Lijst van de erkende instellingen voor wetenschappelijk onderzoek (artikel 275/3, tweede lid, WIB 92) Bijlage IV. [...] Bijlage V. [...] Met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen Titel I. Gemeenschappelijke bepalingen Titel II. Verkeersbelasting op de autovoertuigen Hoofdstuk I. Belastbare voertuigen Hoofdstuk II. Vrijstellingen Hoofdstuk III. Belastingschuldigen Hoofdstuk IV. Belastbare grondslag Hoofdstuk V. Bedrag der belasting of belastingvoet Hoofdstuk VI. Aanvullende verkeersbelasting Hoofdstuk VII. Verminderingen Hoofdstuk VIII. Ontstaan van de belastingschuld Hoofdstuk IX. Dagelijkse belasting vi 1 mei 2012

7 Hoofdstuk X. Vestiging en invordering Hoofdstuk Xbis. Bijzondere bepalingen Hoofdstuk XI. Uitvoerings- en controlemaatregelen Hoofdstuk XII. Sancties Hoofdstuk XIII. Bevoegdheid van de provincies, de agglomeraties en de gemeenten Titel III. Belasting op de spelen en de weddenschappen Hoofdstuk I. Grondslagen en belastingvoeten Hoofdstuk II. Belastingschuldigen Hoofdstuk III. Aangifte Hoofdstuk IV. Controlemaatregelen Hoofdstuk V. Betaling van de belasting Hoofdstuk VI. Borgtochten Hoofdstuk VII. Afwijkende bepalingen Hoofdstuk VIII. Bijzondere bepalingen in verband met de paardenwedrennen en de weddenschappen hierop Hoofdstuk IX. Sancties Hoofdstuk X. Bevoegdheid van de provincies en de gemeenten Titel IV. Belasting op de automatische ontspanningstoestellen 301 Hoofdstuk I. Belastbare toestellen Hoofdstuk II. Belastingschuldigen Hoofdstuk III. Bedrag van de belasting Hoofdstuk IV. Eisbaarheid van de belasting, aangifte en invordering Hoofdstuk IVbis. Regeling voor wat het Vlaams Gewest betreft tot teruggave van de belasting Hoofdstuk V. Controlemaatregelen Hoofdstuk VI. Sancties en strafbepalingen Hoofdstuk VII. Automatische kansspeltoestellen waarvan de exploitatie verboden is Hoofdstuk VIII. Bevoegdheid van de provincies en gemeenten Titel V. Belasting op de inverkeerstelling Hoofdstuk I. Belastbare voertuigen Hoofdstuk II. Vrijstellingen Hoofdstuk III. Belastbare grondslag Hoofdstuk IV. Bedrag der belasting Afdeling I. Belasting op de personenauto s, auto s voor dubbel gebruik en de minibussen vermeld in artikel 94, punt 1, die worden geacht in het verkeer te zijn gesteld in het Vlaamse Gewest Afdeling I. Bedrag van de belasting voor de personenauto's en de auto's voor dubbel gebruik bedoeld in artikel 94, 1, die in gebruik genomen worden door een in het Waalse Gewest woonachtige natuurlijke persoon Afdeling II. Bedrag van de belasting voor motorfietsen, luchtvoertuigen, boten en andere voertuigen, dan de voertuigen vermeld in artikel 97bis Afdeling II. Bedrag van de belasting voor de luchtvaartuigen, de boten en de voertuigen die niet bedoeld zijn in afdeling Hoofdstuk V. Ontstaan van de belastingschuld en inningsregels Hoofdstuk VI. Controlemaatregelen Hoofdstuk VII. Bevoegdheid van de Gemeenschappen, de Gewesten, de provincies, de agglomeraties en de gemeenten Titel VI. Accijnscompenserende belasting Titel VII. Belasting op de deelname van de werknemers in de winst of in het kapitaal van de vennootschap Hoofdstuk I. Belastbaar feit Hoofdstuk II. Belastbare grondslag Hoofdstuk III. Opeisbaarheid van de belasting Hoofdstuk IV. Belastingtarieven Hoofdstuk V. Schuldenaars van de belasting Hoofdstuk VI. Stortingswijze, vestiging en inning van de belasting BTW-Wetboek Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde Hoofdstuk I. Invoering van de belasting Hoofdstuk II. Belastingplicht Hoofdstuk III. Werkingssfeer Afdeling I. Levering van goederen Afdeling II. Diensten Afdeling III. Invoer Afdeling IV. Intracommunautaire verwerving van goederen Hoofdstuk IV. Maatstaf van heffing Hoofdstuk V. Tarief van de belasting Hoofdstuk VI. Vrijstellingen Afdeling I. Uitvoer, intracommunautaire leveringen en verwervingen, invoer en internationaal vervoer Afdeling II. Andere vrijstellingen Hoofdstuk VII. Aftrek van voorbelasting Hoofdstuk VIII. Regeling voor de voldoening van de belasting Hoofdstuk IX. Bijzondere regelingen Afdeling I. Kleine ondernemingen Afdeling II. Landbouwondernemingen Afdeling III. Andere bijzondere regelingen Hoofdstuk X. Bewijsmiddelen en controlemaatregelen Hoofdstuk XI. Strafbepalingen Afdeling I. Administratieve geldboeten Afdeling II. Strafrechtelijke sancties Hoofdstuk XII. Teruggaaf van belasting Hoofdstuk XIII. Verjaring Hoofdstuk XIV. Vervolgingen en gedingen rechten en voorrechten van de schatkist Hoofdstuk XV. Beroepsgeheim Hoofdstuk XVI. Aansprakelijkheid en plichten van sommige openbare ambtenaren en andere personen Hoofdstuk XVII. Verplichtingen van kredietinstellingen of -organismen Hoofdstuk XVIII. Wederzijdse bijstand Hoofdstuk XIX. Aan alle belastingen gemene bepalingen mei 2012 vii

8 Koninklijke Besluiten Belasting over de Toegevoegde Waarde Koninklijk Besluit nr. 1 van 29 december 1992 met betrekking tot de regeling voor de voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde Hoofdstuk I. Uit te reiken of op te maken facturen en stukken Hoofdstuk II. De boekhouding Hoofdstuk III. Opeisbaarheid van de belasting. Aangifte. Schuldenaar van de belasting Hoofdstuk IV. Andere verplichtingen Koninklijk Besluit nr. 2 van 7 november 1969 met betrekking tot de vaststelling van forfaitaire grondslagen van aanslag voor de belasting over de toegevoegde waarde Koninklijk Besluit nr. 3 van 10 december 1969 met betrekking tot de aftrekregeling voor de toepassing van de belasting over de toegevoegde waarde Afdeling I. Voorwaarden waaraan het uitoefenen van het recht op aftrek onderworpen is Afdeling II. Herziening van de aftrek ten aanzien van andere belasting dan die geheven van bedrijfsmiddelen Afdeling III. Herziening van de aftrek ten aanzien van belasting geheven van bedrijfsmiddelen Afdeling IV. Bepalingen met betrekking tot de aftrek volgens het algemeen verhoudingsgetal Afdeling V. Bepalingen met betrekking tot de aftrek volgens het werkelijk gebruik van de goederen en diensten Afdeling VI. Bijzondere bepaling Koninklijk Besluit nr. 4 van 29 december 1969 met betrekking tot de teruggaven inzake belasting over de toegevoegde waarde Koninklijk Besluit nr. 6 van 27 december 1977 met betrekking tot de vrijstellingen ten aanzien van internationaal vervoer, zee- en binnenschepen en luchtvaartuigen, op het stuk van de belasting over de toegevoegde waarde 384 Koninklijk Besluit nr. 7 van 29 december 1992 met betrekking tot de invoer van goederen voor de toepassing van de belasting over de toegevoegde waarde Hoofdstuk I. Voorwaarden waaronder de goederen op het grondgebied van het Rijk mogen worden gebracht. 385 Hoofdstuk II. Plaats van bestemming Hoofdstuk III. Voldoening van de belasting ter zake van invoer Hoofdstuk IV. Vrijstelling bij invoer Afdeling I. Vrijstelling ingesteld bij artikel 40, 1, 1, a, van het Wetboek Afdeling II. Vrijstelling ingesteld bij artikel 40, 1, 1, b, van het Wetboek Afdeling III. [...] Afdeling IV. Vrijstelling ingesteld bij artikel 40, 1, 1, d, van het Wetboek Afdeling V. Vrijstelling ingesteld bij artikel 40, 1, 2, van het Wetboek Afdeling VI. Vrijstelling ingesteld bij artikel 40, 2, van het Wetboek Afdeling VII. Vrijstelling ingesteld bij artikel 40, 4, van het Wetboek Hoofdstuk V. Voorziening om de invordering van de belasting te verzekeren Hoofdstuk VI. Opheffingsbepaling en inwerkingtreding Koninklijk Besluit nr. 8 van 12 maart 1970 tot vaststelling van de wijze van afronding van de verschuldigde, de aftrekbare of de voor teruggaaf vatbare belasting over de toegevoegde waarde Koninklijk Besluit nr. 9 van 12 maart 1970 met betrekking tot de ambtelijke aanslag inzake belasting over de toegevoegde waarde Koninklijk Besluit nr. 10 van 29 december 1992 met betrekking tot de uitoefeningsmodaliteiten van de keuzen, bedoeld in de artikelen 15, 5, derde lid en 25ter, 1, tweede lid, 2, tweede lid, van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde, de aangiften van aanvang, wijziging, stopzetting van activiteit en de voorafgaande kennisgevingen inzake de belasting voer de toegevoegde waarde Koninklijk Besluit nr. 11 van 29 december 1992 met betrekking tot de toepassing van de belasting over de toegevoegde waarde Koninklijk Besluit nr. 13 van 29 december 1992 met betrekking tot de regeling voor tabaksfabrikaten op het stuk van de belasting over de toegevoegde waarde Koninklijk Besluit nr. 14 van 3 juni 1970 met betrekking tot de vervreemdingen van gebouwen, gedeelten van gebouwen en het bijhorende terrein en de vestigingen, overdrachten en wederoverdrachten van een zakelijk recht in de zin van artikel 9, tweede lid, 2, van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde op zulke goederen Koninklijk Besluit nr. 15 van 3 juni 1970 tot regeling van de schattingsprocedure waarin artikel 59, 2, van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde voorziet Hoofdstuk I. Door de administratie ingestelde vordering tot schatting Afdeling I. Vervreemdingen van goederen bedoeld in artikel 1, 9, van het Wetboek Afdeling II. Werk in onroerende staat Hoofdstuk II. Tegen de administratie ingestelde vordering tot schatting viii 1 mei 2012

9 Koninklijk Besluit nr. 16 van 3 juni 1970 met betrekking tot de toepassing van de belasting over de toegevoegde waarde inzake de verkoop van vis, schaal-, schelp- en weekdieren in de gemeentelijke vismijn Koninklijk Besluit nr. 18 van 29 december 1992 met betrekking tot de vrijstellingen ten aanzien van de uitvoer van goederen en diensten naar een plaats buiten de Gemeenschap, op het stuk van de belasting over de toegevoegde waarde Hoofdstuk I. Vrijstelling ingesteld bij artikel 39, 1, van het Wetboek Afdeling I. Uitvoer van goederen door of voor rekening van de verkoper Afdeling II. Goederen afgehaald door de niet in België gevestigde koper of voor zijn rekening Afdeling III. Diensten Afdeling IV. Goederen uit te voeren in de persoonlijke bagage van de reizigers Hoofdstuk II. Vrijstelling ingesteld bij artikel 39, 2, van het Wetboek Hoofdstuk III. Algemene bepaling betreffende de hoofdstukken I en II Hoofdstuk IV. Vrijstelling ingesteld bij artikel 40, 1, 3, van het Wetboek Hoofdstuk V. Algemene bepalingen Koninklijk Besluit nr. 19 van 29 december 1992 met betrekking tot de vrijstellingsregeling bepaald door artikel 56, 2, van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde in het voordeel van kleine ondernemingen Koninklijk Besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven Afdeling I. Automobielen voor personenvervoer voor invaliden 408 Afdeling II. Onderdelen, uitrustingsstukken en toebehoren van voertuigen voor invaliden Koninklijk Besluit nr. 22 van 15 september 1970 met betrekking tot de bijzondere regeling voor landbouwondernemers inzake belasting over de toegevoegde waarde Koninklijk Besluit nr. 23 van 9 december 2009 met betrekking tot de jaarlijkse lijst van de BTW belastingplichtige afnemers Koninklijk Besluit nr. 24 van 29 december 1992 met betrekking tot de voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde Afdeling I. Betalingen op de postrekeningen van "BTW-Ontvangsten" Brussel, Mechelen, Namen en VAT on E-Services. 418 Onderafdeling I. Betaling op de postrekening van "BTW-Ontvangsten" Brussel Onderafdeling II. Betaling op de postrekening van "BTW-Ontvangsten" Mechelen of "BTW-Ontvangsten" Namen Onderafdeling III. Betaling op de postrekening van "VAT on E- Services" Afdeling II. Betaling vastgesteld door middel van het elektronisch systeem PLDA van de Administratie der douane en accijnzen Afdeling III. Betaling bestemd voor het kantoor van de door of vanwege de Minister van Financiën met de invordering belaste ambtenaar Afdeling IV. Betaling op een douane of accijnskantoor voor andere dan bij invoer verschuldigde belasting over de toegevoegde waarde Afdeling V. Slotbepalingen Koninklijk Besluit nr. 27 van 26 juni 1973 met betrekking tot de regeling voor de voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde, ten aanzien van vlees van slachtdieren Koninklijk Besluit nr. 30 van 29 december 1992 met betrekking tot de toepassing van de belasting over de toegevoegde waarde op de onroerende financieringshuur Koninklijk Besluit nr. 31 van 2 april 2002 met betrekking tot de toepassingsmodaliteiten ten aanzien van de handelingen verricht door niet in België gevestigde belastingplichtigen. 422 Koninklijk Besluit nr. 35 van 28 december 1999 tot invoering van een forfaitaire maatstaf van heffing van de belasting over de toegevoegde waarde op de winstmarge van reisbureaus Koninklijk Besluit nr. 39 van 17 oktober 1980 tot regeling van de toepassingsmodaliteiten van artikel 93duodecies van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde Koninklijk Besluit nr. 41 van 30 januari 1987 tot vaststelling van het bedrag van de proportionele fiscale geldboeten op het stuk van de belasting over de toegevoegde waarde Koninklijk Besluit nr. 42 van 29 december 1992 tot vaststelling van de toe te passen wisselkoers indien gegevens voor het bepalen van de maatstaf van heffing van de belasting over de toegevoegde waarde voor handelingen andere dan de invoeren van goederen, zijn uitgedrukt in een vreemde munteenheid. 434 Koninklijk Besluit nr. 43 van 5 juli 1991 met betrekking tot de vrijstelling op het stuk van de belasting over de toegevoegde waarde ten aanzien van de door zelfstandige groeperingen van personen aan hun leden verleende diensten mei 2012 ix

10 Koninklijk Besluit nr. 44 van 21 oktober 1993 tot vaststelling van het bedrag van de nietproportionele fiscale geldboeten op het stuk van de belasting over de toegevoegde waarde 435 Koninklijk Besluit nr. 45 van 14 april 1993 met betrekking tot de vrijstelling op het stuk van de belasting over de toegevoegde waarde ten aanzien van de kans- en geldspelen Koninklijk Besluit nr. 46 van 29 december 1992 tot regeling van de aangifte van de intracommunautaire verwerving van vervoermiddelen en van de betaling van de ter zake verschuldigde BTW Koninklijk Besluit nr. 47 van 25 februari 1996 tot regeling van de controle van de voldoening van de BTW verschuldigd ter zake van de levering, intracommunautaire verwerving en invoer van vervoermiddelen, in de zin van artikel 8bis, 2, 1, van het Wetboek Koninklijk Besluit nr. 48 van 29 december 1992 met betrekking tot de levering van vervoermiddelen in de zin van artikel 8bis, 2, 1, van het Wetboek, verricht binnen de voorwaarden van artikel 39bis van het BTW-Wetboek Koninklijk Besluit nr. 50 van 9 december 2009 met betrekking tot de BTW-opgave van de intracommunautaire handelingen Koninklijk Besluit nr. 51 van 14 april 1993 met betrekking tot de vereenvoudigingsregeling voor intracommunautaire verwerving van accijnsprodukten op het stuk van de belasting over de toegevoegde waarde Koninklijk Besluit nr. 52 van 29 december 1992 met betrekking tot de vrijstellingen betreffende de intracommunautaire leveringen van goederen en de ermee gelijkgestelde handelingen, alsook betreffende de intracommunautaire verwervingen van goederen, op het stuk van de belasting over de toegevoegde waarde Koninklijk Besluit nr. 53 van 23 december 1994 met betrekking tot de bijzondere regeling van belastingheffing over de winstmarge voor gebruikte goederen, kunstvoorwerpen, voorwerpen voor verzamelingen en antiquiteiten Koninklijk Besluit nr. 54 van 25 februari 1996 met betrekking tot de andere regeling van entrepot dan douane-entrepot bedoeld in artikel 39quater van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde Koninklijk Besluit nr. 55 van 9 maart 2007 met betrekking tot de regeling voor belastingplichtingen die een BTW-eenheid vormen 452 Koninklijk Besluit nr. 56 van 9 december 2009 met betrekking tot de teruggaaf inzake belasting over de toegevoegde waarde aan belastingplichtigen gevestigd in een andere lidstaat dan de lidstaat van teruggave Hoofdstuk I. Algemene bepalingen Hoofdstuk II. België is de lidstaat van teruggaaf Afdeling I. Algemeen Afdeling II. Modaliteiten van de teruggaaf Hoofdstuk III. België is de lidstaat van vestiging Hoofdstuk IV. Slotbepalingen en inwerkingtreding Koninklijk Besluit nr. 57 van 17 maart 2010 met betrekking tot de plaats van diensten in functie van hun werkelijke gebruik of hun werkelijke exploitatie inzake belasting over de toegevoegde waarde Koninklijk Besluit van 30 december 2009 tot het bepalen van de definitie en de voorwaarden waaraan een geregistreerd kassasysteem in de horecasector moet voldoen Ministeriële Besluiten Belasting over de Toegevoegde Waarde Ministerieel Besluit nr. 1 van 2 september 1980 met betrekking tot de aftrekregeling voor de toepassing van de belasting over de toegevoegde waarde (B.S ) Ministerieel Besluit nr. 2 van 21 december 2010 met betrekking tot de teruggaven inzake belasting over de toegevoegde waarde (B.S ) Ministerieel Besluit nr. 6 van 4 maart 1993 waarbij uitstel wordt verleend voor de voldoening van de ter zake van de invoer van goederen verschuldigde belasting over de toegevoegde waarde (B.S ) Ministerieel Besluit nr. 10 van 27 oktober 1972 met betrekking tot de vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de teruggaafprocedure van de belasting over de toegevoegde waarde bedoeld in de artikelen 9 tot 11 van het ministerieel besluit nr. 9 van 25 april 1972 (B.S ) Ministerieel Besluit nr. 11 van 3 november 1972 met betrekking tot de controle op de toepassing van de belasting over de toegevoegde waarde ten aanzien van de facturen betreffende oprichting van gebouwen (B.S ) x 1 mei 2012

11 Ministerieel Besluit nr. 12 van 28 augustus 1973 met betrekking tot de automatische weegtoestellen te gebruiken in slachthuizen voor de toepassing van de belasting over de toegevoegde waarde (B.S ) Ministerieel Besluit nr. 13 van 4 maart 1993 met betrekking tot de verplichtingen waartoe een belastingplichtige of een lid van een btweenheid in de zin van artikel 4, 2, van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde, eigenaar van een voor hypotheek vatbaar goed of van een gedeelte ervan of houder van een zakelijk recht op een dergelijk goed of op een gedeelte ervan, gehouden is (B.S ) Ministerieel Besluit nr. 14 van 17 oktober 1980 met betrekking tot de inschrijving van de wettelijke hypotheek tot zekerheid van de voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde, van de interesten en van de kosten verschuldigd aan de Schatkist (B.S ) Ministerieel Besluit nr. 16 van 29 september 1982 houdende vaststelling van de bijzondere modaliteiten waarvan de toepassing van het verminderde tarief van de belasting over de toegevoegde waarde voor brandstoffen geleverd en gefactureerd, tussen 1 oktober 1982 en 30 juni 1983, aan landbouwondernemers, afhankelijk wordt gesteld ( B.S ). 463 Ministerieel Besluit nr. 20 van 22 december 1995 tot vaststelling van de bijzondere voorwaarden en modaliteiten voor de toepassing van het verlaagd tarief van de belasting over de toegevoegde waarde van 12 pct. in de sector van de sociale privé-woningen (B.S ) Boekhoudwetgeving betreffende ondernemingen Wet van 17 juli 1975 met betrekking tot de boekhouding van de ondernemingen Hoofdstuk I. Boekhouding en jaarrekening van de ondernemingen Hoofdstuk II. Wijziging van het wetboek van koophandel 469 Hoofdstuk III. Diverse bepalingen en intrekkingsmaatregelen Koninklijke Besluiten betreffende de Boekhoudwetgeving Koninklijk Besluit van 12 september 1983 tot uitvoering van de wet van 17 juli 1975 op de boekhouding van de ondernemingen Hoofdstuk I. Vereenvoudigde boekhouding Hoofdstuk II. Houden en bewaren van de boeken Hoofdstuk III. Openbaarmaking van de jaarrekening van bepaalde grote ondernemingen Hoofdstuk IV. Berekening van de criteria bedoeld in artikel 12, 2 van de wet van 17 juli Hoofdstuk V. Diverse bepalingen en opheffingsbepalingen Koninklijk Besluit van 8 oktober 1976 met betrekking tot de jaarrekening van de ondernemingen Koninklijk Besluit van 23 september 1992 op de jaarrekening van de kredietinstellingen, de beleggingsondernemingen en de beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging Hoofdstuk I. Werkingssfeer Hoofdstuk II. Vorm en inhoud van de jaarrekening Afdeling I. Algemene beginselen Afdeling II. Structuur van de jaarrekening Afdeling III. Bijzondere bepalingen met betrekking tot de jaarrekening Hoofdstuk III. Waarderingsregels Afdeling I. Algemene beginselen Afdeling II. Aanschaffingswaarde en nominale waarde Afdeling III. Bijzondere regels Hoofdstuk IV. Vorm en inhoud van de jaarrekening die volgens de wet moet worden neergelegd Hoofdstuk V. Bevoegdheid van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen Hoofdstuk VI. Diverse bepalingen en overgangsbepalingen Koninklijk Besluit van 17 november 1994 betreffende de jaarrekening van verzekeringsondernemingen Hoofdstuk I. Toepassingsgebied Hoofdstuk II. Vorm en inhoud van de jaarrekening Afdeling I. Algemene principes Afdeling II. Structuur van de jaarrekening Afdeling III. Bijzondere bepalingen met betrekking tot de jaarrekening Hoofdstuk III. Waarderingsregels Afdeling I. Algemene principes Afdeling II. Aanschaffingswaarde Afdeling III. Bijzondere regels Hoofdstuk IV. Diverse en overgangsbepalingen Bijlage mei 2012 xi

12 Koninklijk Besluit van 12 september 1983 tot bepaling van de minimumindeling van een algemeen rekeningstelsel Bijlage: Minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel Vennootschappenrecht Wetboek vennootschappen van 7 mei Boek I. Inleidende bepalingen Titel I. Vennootschap en rechtspersoonlijkheid Titel II. Definities Hoofdstuk I. Genoteerde vennootschappen Hoofdstuk II. Controle, moeder- en dochtervennootschappen Afdeling I. Controle Afdeling II. Consortium Afdeling III. Verbonden en geassocieerde vennootschappen. 528 Afdeling IV. Deelneming en deelnemingsverhouding Hoofdstuk III. Grootte van vennootschappen en groepen 528 Afdeling I. Kleine vennootschappen Afdeling II. Kleine groepen Titel III. Algemene strafbepaling Boek II. Bepalingen gemeenschappelijk aan alle vennootschappen Titel I. Algemene bepalingen Titel II. Verplichtingen van vennoten tegenover elkaar Titel III. De verschillende wijze waarop de vennootschap eindigt Boek III. De maatschap, de tijdelijke handelsvennootschap en de stille handelsvennootschap Titel I. Definities Titel II. Bewijs Titel III. Aansprakelijkheid van de vennoten Titel IV. Vereffening Boek IV. Bepalingen gemeenschappelijk aan de rechtspersonen geregeld in dit wetboek Titel I. Internationaal privaatrechtelijke bepalingen Titel II. Verbintenissen in naam van een vennootschap in oprichting Titel III. Organen Hoofdstuk I. Vertegenwoordiging van vennootschappen 531 Hoofdstuk II. Regels van beraadslaging en sanctie Titel IV. De naam van een vennootschap Titel V. Oprichting en openbaarmakingsformaliteiten Hoofdstuk I. Vorm van de oprichtingsakte Hoofdstuk II. Openbaarmakingsformaliteiten Afdeling I. Belgische vennootschappen Onderafdeling I. Openbaarmakingsformaliteiten bij oprichting Onderafdeling II. Andere openbaarmakingsformaliteiten 533 Onderafdeling III. Tegenwerpelijkheid Onderafdeling IV. Enige in de stukken op te nemen vermeldingen Afdeling II. Buitenlandse vennootschappen met een bijkantoor in België Onderafdeling I. Openbaarmakingsformaliteiten bij opening van een bijkantoor Onderafdeling II. Andere openbaarmakingsformaliteiten 535 Onderafdeling III. Wijze van openbaarmaking Onderafdeling IV. Enige in de stukken uitgaande van bijkantoren op te nemen vermeldingen Afdeling III. Buitenlandse vennootschappen die in België een openbaar beroep op het spaarwezen doen; maar er geen bijkantoor hebben Hoofdstuk III. Strafbepalingen Titel VI. De jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening 536 Hoofdstuk I. Jaarrekening, jaarverslag en openbaarmakingsverplichtingen Afdeling I. De jaarrekening Afdeling II. Het jaarverslag Afdeling III. Openbaarmakingsverplichtingen Onderafdeling I. Belgische vennootschappen Onderafdeling II. Buitenlandse vennootschappen Hoofdstuk II. Geconsolideerde jaarrekening, jaarverslag en openbaarmakingsverplichtingen Afdeling I. Toepassingsgebied Afdeling II. Algemeen: de consolidatieverplichting Afdeling III. Consolidatiekring en geconsolideerde jaarrekening Afdeling IV. Jaarverslag over de geconsolideerde jaarrekening 541 Afdeling V. Openbaarmakingsverplichtingen Hoofdstuk III. Koninklijke besluiten genomen ter uitvoering van deze titel en uitzonderingsbepalingen Hoofdstuk IV. Strafbepalingen Hoofdstuk V. Administratieve geldboetes Titel VII. De controle van de jaarrekening en van de geconsolideerde jaarrekening Hoofdstuk I. Algemene bepalingen inzake controle Afdeling I. Benoeming Afdeling II. Bezoldiging Afdeling III. Ontslag Afdeling IV. Bevoegdheden Afdeling V. Aansprakelijkheid Hoofdstuk II. Controle op de jaarrekening Hoofdstuk III. Controle op de geconsolideerde jaarrekening Afdeling I. Algemene regeling Afdeling II. Koninklijke besluiten met betrekking tot de controle van de geconsolideerde jaarrekening Hoofdstuk IV. Controle in vennootschappen waar een ondernemingsraad werd opgericht Afdeling I. Aard van de controle Afdeling II. Vennootschappen waar een commissaris is aangesteld Afdeling III. Vennootschappen waar geen commissaris is aangesteld Afdeling IV. Koninklijke besluiten met betrekking tot de controle op vennootschappen waar een ondernemingsraad werd opgericht xii 1 mei 2012

13 Hoofdstuk V. Individuele onderzoeks- en controlebevoegdheid van vennoten Hoofdstuk VI. Deskundigen Hoofdstuk VII. Strafbepalingen Titel VIII. Procedure en gevolgen van nietigheid van vennootschappen en van besluiten van de algemene vergadering Hoofdstuk I. Procedure en gevolgen van de nietigheid van vennootschappen en van overeengekomen wijzigingen in vennootschapsakten Hoofdstuk II. Procedure en gevolgen van de nietigheid van besluiten van de algemene vergadering Titel IX. Ontbinding en vereffening Hoofdstuk I. Voorstel tot ontbinding Hoofdstuk II. De gerechtelijke ontbinding van niet meer actieve vennootschappen Hoofdstuk III. De vereffening Hoofdstuk IV. Strafbepaling Hoofdstuk V. Administratieve geldboete Titel X. Rechtsvorderingen en verjaring Boek V. De vennootschap onder firma en de gewone commanditaire vennootschap Titel I. Definities Titel II. Aansprakelijkheid Titel III. De overdracht van deelneming Boek VI. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Titel I. Aard en kwalificatie Titel II. Oprichting Hoofdstuk I. Bedrag van het kapitaal Hoofdstuk II. Plaatsing van het kapitaal Afdeling I. Volledige plaatsing Afdeling II. Inbreng in natura Afdeling III. Quasi-inbreng Hoofdstuk III. Storting van het kapitaal Hoofdstuk IV. Oprichtingsformaliteiten Hoofdstuk V. Nietigheid Hoofdstuk VI. Aansprakelijkheid Titel III. Effecten en hun overdracht en overgang Hoofdstuk I. Algemene bepalingen Hoofdstuk II. Aandelen Afdeling I. Algemene bepalingen Afdeling II. Aandelen zonder stemrecht Hoofdstuk III. Certificaten Hoofdstuk IV. Obligaties Hoofdstuk V. Overdracht en overgang van effecten Afdeling I. Overdracht en overgang van aandelen: algemeen. 559 Afdeling II. Overdracht van aandelen onder levenden Afdeling III. Overgang van aandelen ten gevolge van overlijden 560 Afdeling IV. Overdracht van obligaties Titel IV. Organen Hoofdstuk I. Organen van bestuur en vertegenwoordiging Afdeling I. Statuut van de zaakvoerders Afdeling II. Bevoegdheid en werkwijze Afdeling III. Aansprakelijkheid Hoofdstuk II. Algemene vergadering van vennoten Afdeling I. Gemeenschappelijke bepalingen Onderafdeling I. Bevoegdheden Onderafdeling II. Bijeenroeping van de algemene vergadering Onderafdeling III. Deelneming aan de algemene vergadering Onderafdeling IV. Verloop van de algemene vergadering 562 Onderafdeling V. Wijze van uitoefening van het stemrecht Afdeling II. Gewone algemene vergadering Afdeling III. Buitengewone algemene vergadering Onderafdeling I. Wijziging van de statuten: algemeen Onderafdeling II. Wijziging van het doel Onderafdeling III. Wijziging van de rechten verbonden aan effecten Hoofdstuk III. Vennootschapsvordering en minderheidsvordering Afdeling I. Vennootschapsvordering Afdeling II. Minderheidsvordering Hoofdstuk IV. Algemene vergadering van obligatiehouders Afdeling I. Bevoegdheden Afdeling II. Bijeenroeping van de algemene vergadering Afdeling III. Deelneming aan de algemene vergadering Afdeling IV. Verloop van de algemene vergadering Afdeling V. Wijze van uitoefening van het stemrecht Titel V. Kapitaal Hoofdstuk I. Kapitaalverhoging Afdeling I. Gemeenschappelijke bepalingen Afdeling II. Kapitaalverhoging bij wijze van inbreng in geld Onderafdeling I. Voorkeurrecht Onderafdeling II. Storting van de inbreng in geld Afdeling III. Kapitaalverhoging bij wijze van inbreng in natura 566 Afdeling IV. Aansprakelijkheid Hoofdstuk II. Kapitaalvermindering Hoofdstuk III. Instandhouding van het maatschappelijk kapitaal Afdeling I. Winstverdeling Onderafdeling I. Vorming van een reservefonds Onderafdeling II. Uitkeerbare winsten Afdeling II. Verkrijging van eigen aandelen of certificaten Onderafdeling I. Voorwaarden van verkrijging Onderafdeling II. Statuut van de verkregen aandelen en certificaten Onderafdeling III. Vermeldingen in de vennootschapsakten Onderafdeling IV. Financiering van de verkrijging van eigen aandelen of certificaten door een derde Onderafdeling V. Inpandneming van eigen aandelen of certificaten Onderafdeling VI. Wederinkoop van eigen aandelen zonder stemrecht Afdeling III. Verlies van het maatschappelijk kapitaal Titel VI. Geschillenregeling Hoofdstuk I. De uitsluiting Hoofdstuk II. De uittreding Hoofdstuk III. Bekendmaking mei 2012 xiii

14 Titel VII. Duur en ontbinding Titel VIII. Strafbepalingen Boek VII. De coöperatieve vennootschap Titel I. Bepalingen gemeenschappelijk aan alle coöperatieve vennootschappen Hoofdstuk I. Aard en kwalificatie Hoofdstuk II. Oprichting Afdeling I. Volledige plaatsing van het kapitaal Afdeling II. Inhoud van de oprichtingsakte Hoofdstuk III. Effecten en hun overdracht en overgang. 571 Afdeling I. Algemeen Afdeling II. Overdracht en overgang van aandelen Hoofdstuk IV. Wijzigingen in het vennotenbestand en in het kapitaal Afdeling I. Wijzigingen in het vennotenbestand Afdeling II. Uitkering van de waarde van de aandelen Afdeling III. Wijzigingen in het gestorte kapitaal Hoofdstuk V. Organen en controle Afdeling I. Bestuur Afdeling II. Algemene vergadering van vennoten Afdeling III. Controle Hoofdstuk VI. Duur en ontbinding Hoofdstuk VII. Strafbepalingen Titel II. Bepalingen eigen aan de coöperatieve vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid Hoofdstuk I. Oprichting Afdeling I. Het vaste en veranderlijke gedeelte van het kapitaal Afdeling II. Plaatsing van het kapitaal Onderafdeling I. Algemeen Onderafdeling II. Inbreng in natura Onderafdeling III. Quasi-inbreng Afdeling III. Storting van het kapitaal Afdeling IV. Oprichtingsformaliteiten Afdeling V. Nietigheid Afdeling VI. Aansprakelijkheid Hoofdstuk II. Organen Afdeling I. Vertegenwoordigingsbevoegdheid Afdeling II. Aansprakelijkheid Afdeling III. Algemene vergadering van vennoten Onderafdeling I. Informatie van de vennoten Onderafdeling II. Verloop van de algemene vergadering 577 Onderafdeling III. Wijziging van het doel Onderafdeling IV. Uitstel van de algemene vergadering. 577 Afdeling IV. Vennootschapsvordering en minderheidsvordering Onderafdeling I. Vennootschapsvordering Onderafdeling II. Minderheidsvordering Hoofdstuk III. Kapitaal Afdeling I. Kapitaalverhoging Afdeling II. Vermindering van het vaste gedeelte van het kapitaal Afdeling III. Instandhouding van het kapitaal Onderafdeling I. Uitkering van de waarde van de aandelen Onderafdeling II. De winstverdeling Onderafdeling III. De financiering van aankoop van eigen aandelen door derden Onderafdeling IV. Verlies van het maatschappelijk kapitaal Hoofdstuk IV. Strafbepalingen Titel III. Wijziging van de aansprakelijkheid van de vennoten van een coöperatieve vennootschap Boek VIII. De naamloze vennootschap Titel I. Aard en kwalificatie Titel II. Oprichting Hoofdstuk I. Bedrag van het kapitaal Hoofdstuk II. Plaatsing van het kapitaal Afdeling I. Volledige plaatsing Afdeling II. Inbreng in natura Afdeling III. Quasi-inbreng Hoofdstuk III. Storting van het kapitaal Hoofdstuk IV. Oprichtingsformaliteiten Afdeling I. Wijze van oprichting Afdeling II. Vermeldingen in de oprichtingsakte Hoofdstuk V. Nietigheid Hoofdstuk VI. Aansprakelijkheid Titel III. Effecten en hun overdracht en overgang Hoofdstuk I. Algemene bepalingen Hoofdstuk II. De vorm van effecten Afdeling I. Effecten op naam Afdeling II. Effecten aan toonder Afdeling III. Gedematerialiseerde effecten Hoofdstuk III. Categorieën van effecten Afdeling I. Aandelen Onderafdeling I. Algemeen Onderafdeling II. Aandelen zonder stemrecht Afdeling II. Winstbewijzen Afdeling III. Obligaties Onderafdeling I. Ontbindende voorwaarde Onderafdeling II. Obligaties met premie Onderafdeling III. Converteerbare obligaties Onderafdeling IV. Hypothecaire obligaties Afdeling IV. Warrants Afdeling V. Certificaten Hoofdstuk IV. Overdracht en overgang van effecten Afdeling I. Algemeen Afdeling II. Wettelijke beperkingen op de vrije overdraagbaarheid van effecten Afdeling III. Conventionele beperkingen op de vrije overdraagbaarheid van effecten Afdeling IV. Gedwongen verkoop van effecten Afdeling V. Openbaarmaking van belangrijke deelnemingen. 591 Titel IV. Organen Hoofdstuk I. Bestuur en dagelijks bestuur Afdeling I. Raad van bestuur Onderafdeling I. Statuut van de bestuurders Onderafdeling II. Bevoegdheid en werkwijze Afdeling Ibis. Het Directiecomité Afdeling II. Dagelijks bestuur Afdeling III. Overschrijding van het doel Afdeling IIIbis. Auditcomité Afdeling IIIter. Remuneratiecomité Afdeling IV. Aansprakelijkheid xiv 1 mei 2012

15 Hoofdstuk II. Algemene vergadering van aandeelhouders 597 Afdeling I. Gemeenschappelijke bepalingen Onderafdeling I. Bevoegdheden Onderafdeling II. Bijeenroeping van de algemene vergadering Onderafdeling III. Deelneming aan de algemene vergadering Onderafdeling IV. Verloop van de algemene vergadering 600 Onderafdeling V. Wijze van uitoefening van het stemrecht Onderafdeling VI. Gelijke behandeling Afdeling II. Gewone algemene vergadering Afdeling III. Bijzondere algemene vergadering Afdeling IV. Buitengewone algemene vergadering Onderafdeling I. Wijziging van de statuten: algemeen Onderafdeling II. Wijziging van het doel Onderafdeling III. Wijziging van de rechten verbonden aan effecten Hoofdstuk III. Vennootschapsvordering en minderheidsvordering Afdeling I. Vennootschapsvordering Afdeling II. Minderheidsvordering Hoofdstuk IV. Algemene vergadering van obligatiehouders Afdeling I. Bevoegdheden Afdeling II. Bijeenroeping van de algemene vergadering Afdeling III. Deelneming aan de algemene vergadering Afdeling IV. Verloop van de algemene vergadering Afdeling V. Wijze van uitoefening van het stemrecht Titel V. Kapitaal Hoofdstuk I. Kapitaalverhoging Afdeling I. Gemeenschappelijke bepalingen Afdeling II. Kapitaalverhoging bij wijze van inbreng in geld Onderafdeling I. Voorkeurrecht Onderafdeling II. Beperking van het voorkeurrecht Onderafdeling III. Storting van de inbreng in geld Afdeling III. Kapitaalverhoging bij wijze van inbreng in natura 608 Afdeling IV. Het toegestane kapitaal Onderafdeling I. Beginselen Onderafdeling II. Beperkingen Onderafdeling III. Vermeldingen in het jaarverslag Afdeling V. Kapitaalverhoging ten gunste van het personeel. 609 Afdeling VI. Aansprakelijkheid Hoofdstuk II. Kapitaalvermindering Hoofdstuk III. Aflossing van het kapitaal Hoofdstuk IV. Instandhouding van het kapitaal Afdeling I. Winstverdeling Onderafdeling I. Vorming van een reservefonds Onderafdeling II. Uitkeerbare winsten Onderafdeling III. Interimdividenden Onderafdeling IV. Sanctie Afdeling II. Verkrijging van eigen effecten Onderafdeling I. Verkrijging van eigen effecten door de naamloze vennootschap zelf Onderafdeling II. Aankoop van effecten van een naamloze vennootschap door een rechtstreeks gecontroleerde dochtervennootschap Onderafdeling III. Financiering door een naamloze vennootschap van de verkrijging van haar effecten door een derde Onderafdeling IV. Inpandneming van eigen effecten Afdeling III. Kruisparticipaties Afdeling IV. Verlies van maatschappelijk kapitaal Titel VI. Geschillenregeling Hoofdstuk I. Toepassingsgebied Hoofdstuk II. De uitsluiting Hoofdstuk III. De uittreding Hoofdstuk IV. Bekendmaking Titel VII. Duur en ontbinding Titel VIII. Strafbepalingen Boek IX. De commanditaire vennootschappen op aandelen Boek X. Vennootschappen met een sociaal oogmerk Hoofdstuk I. Aard en kwalificatie Hoofdstuk II. Bijzondere regels inzake het kapitaal van een vennootschap met een sociaal oogmerk Hoofdstuk III. Omzetting van een vereniging zonder winstoogmerk in een vennootschap met een sociaal oogmerk Boek XI. Herstructurering van vennootschappen Titel I. Inleidende bepalingen en definities Hoofdstuk I. Inleidende bepaling Hoofdstuk II. Definities Afdeling I. Fusies Afdeling II. Splitsingen Afdeling III. Gelijkgestelde verrichtingen Afdeling IV. Inbreng van een algemeenheid of van een bedrijfstak Titel II. De regeling inzake fusies, splitsingen en gelijkgestelde verrichtingen Hoofdstuk I. Gemeenschappelijke bepalingen Afdeling I. Fusie of splitsing van vennootschappen in vereffening of van failliet verklaarde vennootschappen Afdeling II. Rechtsgevolgen van fusie en splitsing Afdeling III. Tegenwerpelijkheid van de fusie of splitsing Afdeling IV. Zekerheidsstelling Afdeling V. Aansprakelijkheid Afdeling VI. Nietigheid van de fusie of splitsing Hoofdstuk II. Te volgen procedure bij fusie van vennootschappen Afdeling I. Procedure bij fusie door overneming Afdeling II. Procedure bij fusie door oprichting van een nieuwe vennootschap Afdeling III. Procedure bij met fusie door overneming gelijkgestelde verrichtingen Hoofdstuk III. Te volgen procedure bij splitsing van vennootschappen Afdeling I. Procedure bij splitsing door overneming Afdeling II. Procedure bij splitsing door oprichting van nieuwe vennootschappen Afdeling III. Procedure bij gemengde splitsing Titel III. Inbrengen van een algemeenheid of van een bedrijfstak Hoofdstuk I. Procedure Hoofdstuk II. Rechtsgevolgen Hoofdstuk III. Tegenwerpelijkheid Hoofdstuk IV. Zekerheidstelling mei 2012 xv

16 Hoofdstuk V. Aansprakelijkheid Hoofdstuk VI. Inbreng gedaan door een natuurlijke persoon Hoofdstuk VII. Sanctieregeling Titel IV. Overdrachten van een algemeenheid of van een bedrijfstak Titel V. Uitzonderingsbepalingen Titel Vbis. Bijzondere regels inzake grensoverschrijdende fusies 632 Hoofdstuk I. Gemeenschappelijke bepalingen Afdeling I. Inleidende bepaling Afdeling II. Vergoeding van de inbreng Afdeling III. Rechtsgevolgen van grensoverschrijdende fusie. 632 Afdeling IV. Tegenwerpelijkheid van de grensoverschrijdende fusie Afdeling V. Nietigheid van de grensoverschrijdende fusie Hoofdstuk II. Te volgen procedure bij grensoverschrijdende fusie van vennootschappen Titel VI. Strafbepalingen Boek XII. Omzetting van vennootschappen Titel I. Inleidende bepalingen Titel II. Formaliteiten die de beslissing tot omzetting van een vennootschap voorafgaan Titel III. Besluit tot omzetting Titel IV. Aansprakelijkheid bij omzetting Titel V. Bepaling eigen aan de vennootschap onder firma Titel VI. Strafbepalingen Boek XIII. De landbouwvennootschap Titel I. Aard en kwalificatie Titel II. Oprichting en samenstelling van het kapitaal Titel III. Effecten en hun overdracht en overgang Hoofdstuk I. Aandelen Hoofdstuk II. Overdracht en overgang van aandelen Titel IV. Organen en controle Hoofdstuk I. Bestuur en vertegenwoordiging Hoofdstuk II. Algemene vergadering van vennoten Hoofdstuk III. Controle Titel V. De winstverdeling Titel VI. Ontbinding Titel VII. Bepalingen van verschillende aard Boek XIV. Het economisch samenwerkingsverband Titel I. Aard en kwalificatie Titel II. Oprichting Titel III. Uittreding en uitsluiting Titel IV. Bestuur en vertegenwoordiging Hoofdstuk I. De zaakvoerders Hoofdstuk II. De vergadering van de leden Titel V. Ontbinding Titel VI. Bijzondere verbods- en gebodsbepalingen Titel VII. Strafbepalingen Boek XV. De Europese vennootschap Titel I. Algemene bepalingen Hoofdstuk I. Definities Hoofdstuk II. Zetel Hoofdstuk III. Rol van de werknemers Titel II. Oprichting Hoofdstuk I. Oprichting via fusie Afdeling I. Inleidende bepaling Afdeling II. Procedure Afdeling III. Wettigheidscontrole Afdeling IV. Inschrijving en openbaarmaking Hoofdstuk II. Oprichting via holding Hoofdstuk III. Omzetting van een naamloze vennootschap in SE Hoofdstuk IV. Deelname aan een SE door een vennootschap die haar hoofdbestuur niet in de europese gemeenschap heeft Titel III. Openbaarmakingsformaliteiten Titel IV. Organen Hoofdstuk I. Bestuur Afdeling I. Voorschriften die het monistisch en het dualistisch stelsel gemeen hebben Afdeling II. Monistisch stelsel Afdeling III. Dualistisch stelsel Onderafdeling I. Algemene bepalingen Onderafdeling II. Directieraad Onderafdeling III. Raad van toezicht Onderafdeling IV. Gemeenschappelijke regels voor de leden van de directieraad en de leden van de raad van toezicht Hoofdstuk II. Algemene vergadering van aandeelhouders 647 Afdeling I. Gemeenschappelijke bepalingen Onderafdeling I. Bijeenroeping van de algemene vergadering Onderafdeling II. Verloop van de algemene vergadering en wijze van de uitoefening van het stemrecht Afdeling II. Gewone algemene vergadering Afdeling III. Bijzondere algemene vergadering Afdeling IV. Buitengewone algemene vergadering Hoofdstuk III. Vennootschapsvordering en minderheidsvordering Titel V. Verplaatsing van de statutaire zetel Titel VI. Jaarrekening en geconsolideerde jaarrekening, en controle hierop - Specifieke bepalingen van toepassing op het dualistisch stelsel Titel VII. Ontbinding, vereffening, insolventie en staking van de betalingen Titel VIII. Omzetting van een SE in NV Titel IX. Strafbepalingen Boek XVI. De Europese coöperatieve vennootschap Titel I. Algemene bepalingen Hoofdstuk I. Definities Hoofdstuk II. Inbreng en zetel Hoofdstuk III. Kapitaalverschaffers Hoofdstuk IV. Rol van de werknemers Titel II. Oprichting Hoofdstuk I. Oprichting via fusie Afdeling I. Inleidende bepaling xvi 1 mei 2012

17 Afdeling II. Procedure Afdeling III. Wettigheidscontrole Afdeling IV. Inschrijving en openbaarmaking Hoofdstuk II. Omzetting van een coöperatieve vennootschap naar SCE Hoofdstuk III. Deelname aan een SCE door een vennootschap die haar hoofdbestuur niet in de europese gemeenschap heeft Titel III. Openbaarmakingsformaliteiten Titel IV. Organen Hoofdstuk I. Bestuur Afdeling I. Voorschriften die het monistisch en het dualistisch stelsel gemeen hebben Afdeling II. Monistisch stelsel Afdeling III. Dualistisch stelsel Onderafdeling I. Algemene bepalingen Onderafdeling II. Directieraad Onderafdeling III. Raad van toezicht Onderafdeling IV. Gemeenschappelijke regels voor de leden van de directieraad en de leden van de raad van toezicht Hoofdstuk II. Algemene vergadering van aandeelhouders 652 Afdeling I. Gemeenschappelijke bepalingen Onderafdeling I. Bijeenroeping van de algemene vergadering Onderafdeling II. Verloop van de algemene vergadering en wijze van de uitoefening van het stemrecht Afdeling II. Gewone algemene vergadering Afdeling III. Stemrecht Afdeling IV. Sector- en afdelingsvergaderingen Hoofdstuk III. Vennootschapsvordering en minderheidsvordering Titel V. Verplaatsing van de statutaire zetel Titel VI. Jaarrekening en geconsolideerde jaarrekening, en controle hierop - Specifieke bepalingen van toepassing op het dualistisch stelsel Titel VIII. Ontbinding, vereffening, insolventie en staking van de betalingen Titel IX. Omzetting van een SCE in CV Titel X. Strafbepalingen Boek XVII. Diverse bepalingen en overgangsbepalingen. 653 Titel I. Diverse bepalingen Titel II. Overgangsbepalingen Koninklijk Besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het wetboek van vennootschappen Boek I. Oprichting en formaliteiten inzake openbaarmaking Boek II. Jaarrekening, geconsolideerde jaarrekening en formaliteiten inzake de openbaarmaking Titel I. Jaarrekening Hoofdstuk I. Algemene principes Hoofdstuk II. Waarderingsregels Afdeling I. Algemene beginselen Afdeling II. Aanschaffingswaarde - Beginselen en uitzonderingen Afdeling III. Afschrijvingen en waardeverminderingen Afdeling IV. Voorzieningen Afdeling V. Herwaarderingsmeerwaarden Afdeling VI. Bijzondere regels Onderafdeling I. Bijzondere regels betreffende de oprichtingskosten Onderafdeling II. Bijzondere regels betreffende immateriële vaste activa Onderafdeling III. Bijzondere regels betreffende materiële vaste activa Onderafdeling IV. Bijzondere regels betreffende financiële vaste activa Onderafdeling V. Bijzondere regels betreffende vorderingen terugbetaalbaar op meer dan een jaar en op ten hoogste een jaar Onderafdeling VI. Bijzondere regels betreffende voorraden Onderafdeling VII. Bijzondere regels betreffende bestellingen in uitvoering Onderafdeling VIII. Bijzondere regels betreffende geldbeleggingen en liquide middelen Onderafdeling IX. Bijzondere regels betreffende uitgestelde belastingen Onderafdeling X. Bijzondere regels betreffende schulden 668 Onderafdeling XI. Bijzondere regels betreffende bestanddelen verworven in het kader van een fusie Onderafdeling XII. Bijzondere regels betreffende bestanddelen verworven in het kader van een splitsing Onderafdeling XIII. Bijzondere regels betreffende bestanddelen verworven in het kader van een inbreng van een bedrijfsafdeling of van een algemeenheid van goederen Hoofdstuk III. Structuur van de jaarrekening Afdeling I. Algemene beginselen Afdeling II. Volledige jaarrekening: schema van de balans, schema van de resultatenrekening en inhoud van de toelichting 670 Onderafdeling I. Schema van de balans Onderafdeling II. Schema van de resultatenrekening Onderafdeling IIbis. Schema van de resultatenrekening (voorstelling in scontrovorm) Onderafdeling III. Inhoud van de toelichting Afdeling III. Jaarrekening in verkorte vorm: schema van de balans, schema van de resultatenrekening en inhoud van de toelichting Onderafdeling I. Schema van de balans Onderafdeling II. Schema van de resultatenrekening Onderafdeling III. Inhoud van de toelichting Afdeling IV. Inhoud van bepaalde rubrieken Onderafdeling I. Inhoud van bepaalde rubrieken van de balans Onderafdeling II. Inhoud van bepaalde rubrieken van de resultatenrekening Onderafdeling III. Inhoud van bepaalde verplichte vermeldingen in de toelichting Hoofdstuk IV. Diverse bepalingen en overgangsbepalingen Titel II. Geconsolideerde jaarrekening Hoofdstuk I. Consolidatiekring Hoofdstuk II. Algemene beginselen Hoofdstuk III. Waarderingsregels Hoofdstuk IV. Consolidatiemethoden Afdeling I. Algemene beginselen mei 2012 xvii

18 Afdeling II. Integrale consolidatie Onderafdeling I. De geconsolideerde balans Onderafdeling II. De geconsolideerde resultatenrekening 698 Onderafdeling III. De geconsolideerde toelichting Onderafdeling IV. Gemeenschappelijke bepaling Afdeling III. Evenredige consolidatie Hoofdstuk V. De vermogensmutatie Hoofdstuk VI. Structuur van de geconsolideerde jaarrekening Afdeling I. Algemene beginselen Afdeling II. Geconsolideerde jaarrekening: schema van de balans, schema's van de resultatenrekening en inhoud van de toelichting Onderafdeling I. Schema van de balans Onderafdeling II. Schema's van de resultatenrekening Onderafdeling III. Inhoud van de toelichting Afdeling III. Inhoud van sommige posten van de geconsolideerde jaarrekening Hoofdstuk VII. Overgangsbepalingen Titel III. Openbaarmaking van de jaarrekening en van de geconsolideerde jaarrekening Hoofdstuk I. Voorstelling van de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening waarvan de openbaarmaking door het Wetboek van vennootschappen is voorgeschreven Afdeling I. Opmaak van de jaarrekening waarvan de openbaarmaking door het Wetboek van vennootschappen is voorgeschreven Afdeling II. Opmaak van de geconsolideerde jaarrekening waarvan de openbaarmaking door het Wetboek van vennootschappen is voorgeschreven Afdeling III. Overgangsbepalingen Hoofdstuk II. Openbaarmaking van de jaarrekening en van de geconsolideerde jaarrekening Boek III. Onafhankelijkheid van de commissaris en voordracht aan de ondernemingsraden van kandidaten voor de opdracht van commissaris of van bedrijfsrevisor Titel I. Onafhankelijkheid van de commissaris Titel II. Voordracht aan de ondernemingsraden van kandidaten voor de opdracht van commissaris of van bedrijfsrevisor. 707 Boek IV. Consignatieprocedure en bestemming van de activa in geval van gerechtelijke ontbinding Boek V. De naamloze vennootschap en de commanditaire vennootschap op aandelen Titel I. Inschrijving op, schrapping en weglating uit de lijst van vennootschappen die een openbaar beroep op het spaarwezen doen of gedaan hebben Titel II. Openbaar karakter van de verrichtingen bedoeld in de artikelen 438, 513, 1, derde lid, en 549 van het Wetboek van vennootschappen Titel III. Verkrijging van eigen effecten door genoteerde vennootschappen en vennootschappen waarvan de effecten zijn toegelaten tot de verhandeling op een MTF Titel IV. Uitkoopbod Boek Vbis. Essentiële criteria van het financiële plan bedoeld in artikel 215, tweede lid, van het Wetboek van Vennootschappen Boek VI. Diverse bepalingen Titel I. Opheffingsbepalingen Titel II. Wijzigingsbepalingen Titel III. Inwerkingtreding VZW-Wet Wet betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen. 719 Titel I. Verenigingen zonder winstoogmerk Hoofdstuk I. Belgische verenigingen zonder winstoogmerk Hoofdstuk II. Buitenlandse verenigingen zonder winstoogmerk Hoofdstuk III. Openbaarmakingsformaliteiten Titel II. De stichtingen Titel III. Internationale verenigingen zonder winstoogmerk Titel IIIbis. (Inbreng om niet van een algemeenheid of van een bedrijfstak) Titel IV. Fiscale bepalingen Titel V. Bijzondere bepalingen Hypotheekwet Hypotheekwet van 16 december Hoofdstuk I. Algemene bepalingen Hoofdstuk II. Voorrechten Afdeling I. Voorrechten op roerende en onroerende goederen 736 Afdeling II. Voorrechten op roerende goederen Afdeling III. Voorrechten op onroerende goederen Afdeling IV. Hoe voorrechten bewaard worden Hoofdstuk III. Hypotheken Afdeling I. Wettelijke hypotheken Afdeling II. Bedongen hypotheken Afdeling III. Rang van de hypotheken onderling Hoofdstuk IV. Wijze van inschrijving van de voorrechten en hypotheken Hoofdstuk V. Doorhaling en vermindering van de inschrijvingen Hoofdstuk VI. Gevolgen van de voorrechten en hypotheken tegen derden-bezitters Hoofdstuk VII. Tenietgaan van de voorrechten en hypotheken Hoofdstuk VIII. Wijze waarop eigendommen van de voorrechten en hypotheken worden gezuiverd Hoofdstuk IX. Openbaarheid van de registers en verantwoordelijkheid van de bewaarders Hoofdstuk X. Wijze van houden en bewaren van de hypothecaire bescheiden Hoofdstuk XI. Vermelding van de partijen en van de onroerende goederen xviii 1 mei 2012

19 Hoofdstuk XII. Materiële vormen van de formaliteiten van openbaarmaking en van de aanvragen Faillissementswet Faillissementswet van 8 augustus Titel I. Algemene bepalingen Titel II. Faillissement Hoofdstuk I. Aangifte, faillietverklaring en staking van betaling Hoofdstuk II. Gevolgen van het faillissement Hoofdstuk III. Beheer en vereffening van de failliete boedel Afdeling I. Algemene bepalingen Afdeling II. Formaliteiten en beheer van het faillissement Hoofdstuk IV. Aangifte en verificatie van de schuldvorderingen Hoofdstuk IVbis. Over de verklaring van de personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefailleerde 756 Hoofdstuk V. Summiere rechtspleging tot sluiting van het faillissement Hoofdstuk VI. Vereffening van het faillissement Hoofdstuk VII. Soorten schuldeisers en hun rechten Afdeling I. Medeschuldenaars en borgen Afdeling II. Pandhoudende schuldeisers en schuldeisers op roerende goederen bevoorrecht Afdeling III. Rechten van hypothecaire schuldeisers en van op onroerende goederen bevoorrechte schuldeisers Afdeling IV. Gevolgen van het faillissement van de ene echtgenoot ten opzichte van de andere Afdeling V. Gevolgen van het faillissement op de aansprakelijkheid van derden voor de financiering van een nieuwe activiteit Hoofdstuk VIII. Uitdeling aan schuldeisers Hoofdstuk IX. Verkoop van de onroerende goederen van de gefailleerde Hoofdstuk X. Terugvordering Titel III. Rehabilitatie Titel IV. Diverse bepalingen die verband houden met het faillissement Hoofdstuk I. Wijzigingen in het Gerechtelijk Wetboek Hoofdstuk II. Wijzigingen in de strafwetten Hoofdstuk III. Wijzigingen in de fiscale wetten Hoofdstuk IV. Wijzigingen van verschillende aard Titel V. Bepalingen waarvan de draagwijdte het faillissementsrecht overstijgt Hoofdstuk I. Wijzigingen in het Gerechtelijk Wetboek Hoofdstuk II. Wijzigingen in de strafwetten Hoofdstuk III. Wijzigingen in de wetten op de handelsvennootschappen Hoofdstuk IV. Opheffingsbepaling en inwerkingtreding. 762 Continuïteit van de ondernemingen Wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen Titel I. Algemene bepalingen Titel II. De gegevensverzameling en de handelsonderzoeken Hoofdstuk I. De gegevensverzameling Hoofdstuk II. De kamers voor handelsonderzoek Hoofdstuk III. Bewarende maatregelen Titel III. Het minnelijk akkoord Titel IV. De gerechtelijke reorganisatie Hoofdstuk I. Algemene bepalingen Afdeling I. Doel van de procedure Afdeling II. Het verzoek tot gerechtelijke reorganisatie en de daarop volgende procedure Afdeling III. Voorwaarden voor de opening van de procedure van gerechtelijke reorganisatie Afdeling IV. Het vonnis over het verzoek tot gerechtelijke reorganisatie en de gevolgen ervan Afdeling V. Gevolgen van de beslissing tot reorganisatie Afdeling VI. Verlenging van de opschorting Afdeling VII. Wijziging van het doel van de procedure Afdeling VIII. Voortijdige beëindiging en sluiting van de procedure Hoofdstuk II. De gerechtelijke reorganisatie door een minnelijk akkoord Hoofdstuk III. De gerechtelijke reorganisatie door een collectief akkoord Hoofdstuk IV. Gerechtelijke reorganisatie door overdracht onder gerechtelijk gezag Titel V. Diverse bepalingen Titel VI. Strafrechtelijke bepalingen Titel VII. Wijzigende bepalingen Titel VIII. Opheffings- en overgangsbepalingen Registratierechten Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten - Vlaams Gewest Titel I. Registratierecht Hoofdstuk I. Formaliteit der registratie en vestiging van de belasting Hoofdstuk II. Indeling van de rechten en algemene heffingsregels Hoofdstuk III. Registratieverplichting Afdeling I. Akten en verklaringen aan de formaliteit onderworpen Afdeling II. Termijnen voor de aanbieding ter registratie Afdeling III. Personen verplicht tot aanbieding ter registratie. 780 Afdeling IV. Plaats der registratie Afdeling V. Sanctiën Hoofdstuk IV. Vaststelling van de rechten Afdeling I. Overdrachten onder bezwarende titel van onroerende goederen mei 2012 xix

20 Afdeling II. Openbare verkopingen van lichamelijke roerende goederen Afdeling III. [ ] Afdeling IV. Huurcontracten Afdeling V. [ ] Afdeling VI. Hypotheekvestigingen, inpandgevingen van een handelszaak en vestigingen van een landbouwvoorrecht Afdeling VII-VIII. [ ] Afdeling IX. Opheffingen Afdeling X. Verdelingen Afdeling XI. Burgerlijke en handelsvennootschappen Afdeling XII. Schenkingen Onderafdeling I. Algemene bepalingen Onderafdeling II. [Bijzondere bepalingen voor schenkingen van ondernemingen en vennootschappen] Onderafdeling III. Bijzondere tijdelijke bepalingen voor schenkingen van percelen grond die volgens de stedenbouwkundige voorschriften bestemd zijn voor woningbouw Afdeling XIII. [ ] Afdeling XIV. Vonnissen en arresten Afdeling XV-XVII. [ ] Afdeling XVIII. [ ] Afdeling XIX. Protesten Afdeling XX. Akten vrijgesteld van het evenredig recht en onderhevig aan het algemeen vast recht Hoofdstuk V. Registratie in debet Hoofdstuk VI. Kosteloze registratie Hoofdstuk VII. Vrijstelling van de formaliteit der registratie Hoofdstuk VIII. Diverse bepalingen betreffende de vereffening van de rechten Hoofdstuk IX. Verplichtingen met het oog op het verzekeren van het heffen van de rechten Afdeling I. Vermeldingen op te nemen in bepaalde akten Afdeling II. Voorschriften betreffende het uitreiken van uitgiften Afdeling III. Repertorium van de akten Afdeling IV. Verplichtingen van inzageverlening Afdeling V. Verplichtingen opgelegd aan openbare ambtenaren ter verzekering van de invordering der registratierechten 801 Hoofdstuk X. Bewijsmiddelen Afdeling I. Algemene bepalingen Afdeling II. Controleschatting Hoofdstuk XI. Tekort in de waardering, bewimpeling en veinzing, sanctiën Hoofdstuk XII. Correctionele straffen Hoofdstuk XIII. Teruggaaf Hoofdstuk XIV. Verjaring Hoofdstuk XV. Vervolgingen en gedingen Hoofdstuk XVI. Bijzondere bepalingen betreffende de openbare verkopingen van roerende goederen Hoofdstuk XVII. Inlichtingen te verstrekken door de ontvangers Hoofdstuk XVIII. Speciaal recht op adelbrieven en vergunningen tot verandering van naam of van voornamen 808 Afdeling I. [ ] Afdeling II. Open brieven van adeldom en vergunningen tot verandering van naam of voornamen Afdeling III. Bepaling gemeen aan beide voorafgaande afdelingen Hoofdstuk XIX. Speciale geldboete wegens late neerlegging van aan bekendmaking onderworpen akten van vennootschap Titel II. Hypotheekrecht Titel III. Griffierecht Hoofdstuk I. Vestiging van de belasting en vaststelling van de rechten Afdeling I. Rolrecht Afdeling Ibis. Opstelrecht Afdeling II. Expeditierecht Afdeling III. [...] Afdeling IV. Recht van inschrijving in het handelsregister, in het ambachtsregister en in de registers van de economische samenwerkingsverbanden Hoofdstuk II. Vrijstellingen Hoofdstuk III. Diverse bepalingen Afdeling I. Is niet meer van toepassing Afdeling II. Diverse bepalingen Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten - Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 814 Titel I. Registratierecht Hoofdstuk I. Formaliteit der registratie en vestiging van de belasting Hoofdstuk II. Indeling van de rechten en algemene heffingsregels Hoofdstuk III. Registratieverplichting Afdeling I. Akten en verklaringen aan de formaliteit onderworpen Afdeling II. Termijnen voor de aanbieding ter registratie Afdeling III. Personen verplicht tot aanbieding ter registratie 817 Afdeling IV. Plaats der registratie Afdeling V. Sanctiën Hoofdstuk IV. Vaststelling van de rechten Afdeling I. Overdrachten onder bezwarende titel van onroerende goederen Afdeling II. Openbare verkopingen van lichamelijke roerende goederen Afdeling III. [...] Afdeling IV. Huurcontracten Afdeling V. [...] Afdeling VI. Hypotheekvestigingen, inpandgevingen van een handelszaak en vestigingen van een landbouwvoorrecht Afdeling VII-VIII. [ ] Afdeling IX. [...] Afdeling X. Verdelingen Afdeling XI. Burgerlijke en handelsvennootschappen Afdeling XII. Schenkingen Onderafdeling I. Algemene bepalingen Onderafdeling II. Bijzondere bepalingen voor schenkingen van ondernemingen Afdeling XIII. [...] Afdeling XIV. Vonnissen en arresten Afdeling XV-XVII. [ ] Afdeling XVIII. [ ] Afdeling XIX. Protesten Afdeling XX. Akten vrijgesteld van het evenredig recht en onderhevig aan het algemeen vast recht xx 1 mei 2012

Algemeen. Wet van 24 december 2002 tot wijziging. tot wijziging van de vennootschapsregeling

Algemeen. Wet van 24 december 2002 tot wijziging. tot wijziging van de vennootschapsregeling Algemeen Wet van 24 december 2002 tot wijziging van de vennootschapsregeling inzake inkomstenbelastingen en tot instelling van een systeem van voorafgaande beslissingen in fiscale zaken (Uittreksel).........

Nadere informatie

I. WIB92 1 I. WIB92. K.B. 10 april 1992 WIB Inhoudsopgave

I. WIB92 1 I. WIB92. K.B. 10 april 1992 WIB Inhoudsopgave I. WIB92 1 I. WIB92 K.B. 10 april 1992 WIB92..................................... 1 K.B. 10 APRIL 1992 WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN 1992 (B.S., 30 juli 1992) Inhoudsopgave TITEL I. De verschillende

Nadere informatie

Algemeen. Titel III. Voorafgaande beslissingen in fiscale

Algemeen. Titel III. Voorafgaande beslissingen in fiscale Algemeen Wet van 24 december 2002 tot wijziging van de vennootschapsregeling inzake inkomstenbelastingen en tot instelling van een systeem van voorafgaande beslissingen in fiscale zaken (Uittreksel).....................

Nadere informatie

Algemeen. Titel III. Voorafgaande beslissingen in fiscale

Algemeen. Titel III. Voorafgaande beslissingen in fiscale Algemeen Wet van 24 december 2002 tot wijziging van de vennootschapsregeling inzake inkomstenbelastingen en tot instelling van een systeem van voorafgaande beslissingen in fiscale zaken (Uittreksel)....................

Nadere informatie

Koninklijke Besluiten Belasting over de Toegevoegde Waarde

Koninklijke Besluiten Belasting over de Toegevoegde Waarde BTW-Wetboek Wetboek waarde................ 5 Hoofdstuk I. Invoering van de belasting. 5 Hoofdstuk II. Belastingplicht......... 6 Hoofdstuk III. Werkingssfeer.......... 8 Afdeling I. Levering van goederen..........

Nadere informatie

BTW-Wetboek. Koninklijke Besluiten Belasting over de Toegevoegde Waarde

BTW-Wetboek. Koninklijke Besluiten Belasting over de Toegevoegde Waarde BTW-Wetboek Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde................ 5 Hoofdstuk I. Invoering van de belasting.. 5 Hoofdstuk II. Belastingplicht........... 6 Hoofdstuk III. Werkingssfeer...........

Nadere informatie

Koninklijke besluiten Belasting over de Toegevoegde Waarde. BTW-Wetboek

Koninklijke besluiten Belasting over de Toegevoegde Waarde. BTW-Wetboek BTW-Wetboek toegevoegde waarde............. 5 Hoofdstuk I. Invoering van de belasting. 5 Hoofdstuk II. Belastingplicht......... 6 Hoofdstuk III. Werkingssfeer.......... 7 Afdeling 1. Levering van goederen..........

Nadere informatie

BTW-Wetboek. Koninklijke Besluiten Belasting over de Toegevoegde Waarde. Hoofdstuk XIX. Aan alle belastingen gemene bepalingen...

BTW-Wetboek. Koninklijke Besluiten Belasting over de Toegevoegde Waarde. Hoofdstuk XIX. Aan alle belastingen gemene bepalingen... BTW-Wetboek Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde................ 5 Hoofdstuk I. Invoering van de belasting.. 5 Hoofdstuk II. Belastingplicht........... 6 Hoofdstuk III. Werkingssfeer...........

Nadere informatie

Koninklijke Besluiten Belasting over de Toegevoegde Waarde. BTW-Wetboek

Koninklijke Besluiten Belasting over de Toegevoegde Waarde. BTW-Wetboek BTW-Wetboek Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde............. 5 Hoofdstuk I. Invoering van de belasting.. 5 Hoofdstuk II. Belastingplicht.......... 6 Hoofdstuk III. Werkingssfeer...........

Nadere informatie

Wetboek van de met inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen 23 november 1965

Wetboek van de met inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen 23 november 1965 INHOUD I. BIJZONDERE FISCALE WETGEVING Wet tot wijziging van de vennootschapsregeling inzake inkomstenbelastingen en tot instelling van een systeem van voorafgaande beslissingen in fiscale zaken 24 december

Nadere informatie

Algemeen. Inkomstenbelastingen. Titel III. Voorafgaande beslissingen in fiscale zaken

Algemeen. Inkomstenbelastingen. Titel III. Voorafgaande beslissingen in fiscale zaken Algemeen Wet van 24 december 2002 tot wijziging van de vennootschapsregeling inzake inkomstenbelastingen en tot instelling van een systeem van voorafgaande beslissingen in fiscale zaken (Uittreksel)........

Nadere informatie

Inhoudsopgave BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE. BTW-Wetboek. Uitvoeringsbesluiten. Inhoudsopgave

Inhoudsopgave BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE. BTW-Wetboek. Uitvoeringsbesluiten. Inhoudsopgave Inhoudsopgave BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE BTW-Wetboek Wet 3 juli 1969 tot invoering van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde, zoals gewijzigd bij wet 28 december 1992 (B.S.,

Nadere informatie

BTW-Wetboek. Koninklijke Besluiten Belasting over de Toegevoegde Waarde

BTW-Wetboek. Koninklijke Besluiten Belasting over de Toegevoegde Waarde BTW-Wetboek Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde............. 5 Hoofdstuk I. Invoering van de belasting 5 Hoofdstuk II. Belastingplicht........ 7 Hoofdstuk III. Werkingssfeer......... 8

Nadere informatie

Deel 1. Wetgeving betreffende het beroep

Deel 1. Wetgeving betreffende het beroep BIBF Codex i Deel 1. Wetgeving betreffende het beroep Wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen........................... 3 Titel I. Algemene bepalingen............ 3 Titel

Nadere informatie

Codex van de Accountant en van de Belastingconsulent

Codex van de Accountant en van de Belastingconsulent Codex van de Accountant en van de Belastingconsulent Dit wetboek is bijgewerkt tot en met het Belgisch Staatsblad van 6 april 2012. Verantwoordelijke uitgever: Hans Suijkerbuijk # 2012 Wolters Kluwer Belgium

Nadere informatie

BTW-Wetboek. Koninklijke Besluiten Belasting over de Toegevoegde Waarde. Wetboek van de belasting over de toegevoegde

BTW-Wetboek. Koninklijke Besluiten Belasting over de Toegevoegde Waarde. Wetboek van de belasting over de toegevoegde BTW-Wetboek Wetboek waarde............... 5 Hoofdstuk I. Invoering van de belasting..... 5 Hoofdstuk II. Belastingplicht............. 7 Hoofdstuk III. Werkingssfeer............. 8 Afdeling I. Levering

Nadere informatie

WETBOEK INKOMSTENBELASTINGEN

WETBOEK INKOMSTENBELASTINGEN WETBOEK INKOMSTENBELASTINGEN Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 - aanslagjaar 2009 (Inkomsten 2008) 3 Titel I. De verschillende inkomstenbelastingen - definities.... 3 Titel II. Personenbelasting..........................

Nadere informatie

Algemene inhoud. Belgische wetgeving. Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde. Koninklijke besluiten

Algemene inhoud. Belgische wetgeving. Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde. Koninklijke besluiten Algemene inhoud I A B Belgische wetgeving Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde 3 juli 1969 5 Koninklijke besluiten Koninklijk besluit

Nadere informatie

TOEPASSING VAN DE ARTIKELEN 243, 243/1 EN 244, WIB 92: CATEGORIEËN VAN NIET-RIJKSINWONERS (AJ. 2015)

TOEPASSING VAN DE ARTIKELEN 243, 243/1 EN 244, WIB 92: CATEGORIEËN VAN NIET-RIJKSINWONERS (AJ. 2015) BIJLAGE 1 TOEPASSING VAN DE ARTIKELEN 243, 243/1 EN 244, WIB 92: CATEGORIEËN VAN NIET-RIJKSINWONERS (AJ. 2015) Artikelen van het WIB 92 (de overgangsbepalingen worden, met uitzondering van de artikelen

Nadere informatie

Deel 1. Registratierechten

Deel 1. Registratierechten Deel 1. Registratierechten Griffierechten Vlaams gewest... 3 Titel I. Registratierecht.............. 3 Hoofdstuk I. Formaliteit der registratie en vestiging van de belasting............ 3 Hoofdstuk II.

Nadere informatie

Deel 1. Registratierechten

Deel 1. Registratierechten Deel 1. Registratierechten Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten - Vlaams Gewest....... 3 Titel I. Registratierecht............... 3 Hoofdstuk I. Formaliteit Der Registratie En Vestiging

Nadere informatie

Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2015

Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2015 Indexatie Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2015 Hierna vindt u een overzicht van de geïndexeerde plafonds die op het gebied van de inkomstenbelastingen voor het aan

Nadere informatie

Algemeen. Deel 1. Inkomstenbelastingen. Deel 2. Met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen. Deel 3. Registratierechten.

Algemeen. Deel 1. Inkomstenbelastingen. Deel 2. Met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen. Deel 3. Registratierechten. Algemene inhoudstafel Algemene inhoudstafel................ Gedetailleerde inhoudstafel............ Algemeen Wet van 24 december 2002 tot wijziging van de vennootschapsregeling inzake inkomstenbelastingen

Nadere informatie

Wetboek Inkomstenbelastingen

Wetboek Inkomstenbelastingen Proficiat met uw wetboek! U kan uw boek ook als Ebook installeren Ga naar www.mijnwetboek.be klik op de tab EBOOK geef de code in die u hierna vindt De download van het e-book gebeurt automatisch, wanneer

Nadere informatie

Artikel WIB. (16 - aj. 2005) 518

Artikel WIB. (16 - aj. 2005) 518 Omschrijving WONINGAFTREK (oud stelsel) Forfaitaire aftrek eigen woning: - verhoging persoon ten laste: - maximumbedrag netto-inkomen woningaftrek: BEROEPSINKOMSTEN Artikel WIB (16 - aj. 2005) 518 Basisbedrag

Nadere informatie

Boekdeel I. Deel 1. Inkomstenbelastingen. Algemeen. Deel 2. Met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen. Deel 3. BTW. i v

Boekdeel I. Deel 1. Inkomstenbelastingen. Algemeen. Deel 2. Met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen. Deel 3. BTW. i v Algemene inhoudstafel Boekdeel I Boekdeel I Algemene inhoudstafel Boekdeel I......... Algemene inhoudstafel Boekdeel II........ zie afzonderlijk verkrijgbaar Boekdeel II i v Wet van 24 december 2002 tot

Nadere informatie

Basisbedrag Geïndexeerd bedrag Artikel WIB 92 Omschrijving Aj. 2014

Basisbedrag Geïndexeerd bedrag Artikel WIB 92 Omschrijving Aj. 2014 I. Titel II van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (Coëfficiënt art. 178, 1 en 2, WIB 92: 1,7073) Art. 131, 1 ste lid, 1 Grensbedrag : 15.220 25.990 Belastingvrije som : 4.260 7.270 1 ste lid,

Nadere informatie

Ontbinding en vereffening

Ontbinding en vereffening Ontbinding en vereffening Art. 208-214 Situering TITEL III : VENNOOTSCHAPSBELASTING Art. 179-219bis HOOFDSTUK I : AAN DE BELASTING ONDERWORPEN VENNOOTSCHAPPEN Art. 179-182 HOOFDSTUK II : GRONDSLAG VAN

Nadere informatie

Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2012

Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2012 Indexatie Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2012 Hierna vindt u een overzicht van de geïndexeerde plafonds die op het gebied van de inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar

Nadere informatie

Titel 1. Inleidende bepalingen... 1 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen en definities.

Titel 1. Inleidende bepalingen... 1 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen en definities. Decreet van 13 december 2013 houdende de Vlaamse Codex Fiscaliteit.. 1 Titel 1. Inleidende bepalingen......... 1 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen en definities........................... 1 Titel 2. Belastingheffing.............

Nadere informatie

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING blz. 11 VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING Aanslagjaar 2011 - Inkomsten van het jaar 2010 DEEL 2 Vul hierna de vakken in die u aanbelangen. (Lees eerst aandachtig de toelichting) Opgelet!

Nadere informatie

Vak XVI. - WINST uit nijverheids-, handels- of landbouwondernemingen.

Vak XVI. - WINST uit nijverheids-, handels- of landbouwondernemingen. VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE BELASTING VAN NIET-INWONERS (natuurlijke personen) Aanslagjaar 2015 - Inkomsten van het jaar 2014 DEEL 2 blz. 15 Vul hierna de vakken in die u aanbelangen. (Lees eerst

Nadere informatie

SOFISK Aangifte personenbelasting 2014 : stilte voor de storm van volgend jaar.

SOFISK Aangifte personenbelasting 2014 : stilte voor de storm van volgend jaar. SOFISK 2014 Versie 2014.7.6 (10/06/2014) Personenbelasting o Beknopte afdruk: Kinderopvang werd niet afgedrukt. Vennootschapsbelasting o Correctie bij overname gegevens van vorig jaar. Versie 2014.7.5

Nadere informatie

blz. 16 B. ANDERE DIVERSE INKOMSTEN. Vak XVI. - DIVERSE INKOMSTEN - VERVOLG. 1. Winst of baten uit toevallige of occasionele prestaties, verrichtingen

blz. 16 B. ANDERE DIVERSE INKOMSTEN. Vak XVI. - DIVERSE INKOMSTEN - VERVOLG. 1. Winst of baten uit toevallige of occasionele prestaties, verrichtingen blz. 15 VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING Aanslagjaar 2016 - Inkomsten van het jaar 2015 DEEL 2 Vul hierna de vakken in die u aanbelangen. (Lees eerst aandachtig de toelichting) Opgelet!

Nadere informatie

Hoofdstuk I, Afdeling VI, Afdeling XXIV, Art. 62, Art. 63/11, Art. 120, 123-125, Art. 144/2, Art. 200, Art. 254-256 en Bijlage IIbis

Hoofdstuk I, Afdeling VI, Afdeling XXIV, Art. 62, Art. 63/11, Art. 120, 123-125, Art. 144/2, Art. 200, Art. 254-256 en Bijlage IIbis WIB: Art. 178/1 KB/WIB: Hoofdstuk I, Afdeling VI, Afdeling XXIV, Art. 62, Art. 63/11, Art. 120, 123-125, Art. 144/2, Art. 200, Art. 254-256 en Bijlage IIbis VCF: Art. 2.1.4.0.1. 1 WIJZIGINGEN KB/WIB WIJZIGINGEN

Nadere informatie

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE BELASTING VAN NIET-INWONERS (natuurlijke personen) DEEL 2

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE BELASTING VAN NIET-INWONERS (natuurlijke personen) DEEL 2 VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE BELASTING VAN NIET-INWONERS (natuurlijke personen) Aanslagjaar 2017 - Inkomsten van het jaar 2016 DEEL 2 Vul hierna de vakken in die u aanbelangen. (Lees eerst aandachtig

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Deel I Huurprincipes... 17. 1.1 Burgerlijk Wetboek... 17. Boek III Wijze van eigendomsverkrijging... 17. Titel VIII Huur...

Inhoudsopgave. Deel I Huurprincipes... 17. 1.1 Burgerlijk Wetboek... 17. Boek III Wijze van eigendomsverkrijging... 17. Titel VIII Huur... Inhoudsopgave Deel I Huurprincipes... 17 1.1 Burgerlijk Wetboek... 17 Boek III Wijze van eigendomsverkrijging... 17 Titel VIII Huur... 17 Hoofdstuk I Algemene bepalingen... 17 Hoofdstuk II Huur van goederen...

Nadere informatie

INHOUD. Huwelijk en fiscus

INHOUD. Huwelijk en fiscus Hoofdstuk 1. De periode voorafgaandelijk aan het huwelijk......... 1 Sectie 1. Het samenwonen van de toekomstige echtgenoten... 3 A. het vertrek uit de ouderlijke woonst... 3 B. Betaling van een onderhoudbijdrage....

Nadere informatie

Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde / 19

Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde / 19 INHOUD Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde / 19 Inleiding / 19 Titel I Voorwerp en toepassingsgebied / 30 Titel II Geografisch toepassingsgebied

Nadere informatie

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning. Dienst Reglementering

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning. Dienst Reglementering KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Dienst Reglementering Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen -

Nadere informatie

I. WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN Wetboek van de inkomstenbelastingen april

I. WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN Wetboek van de inkomstenbelastingen april Algemene inhoud I. WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN 1992 1 Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 10 april 1992............. 3 II. KONINKLIJK BESLUIT TOT UITVOERING VAN HET WIB 1992 415 Koninklijk

Nadere informatie

Tarieven personenbelasting

Tarieven personenbelasting Tarieven personenbelasting Gezamenlijk belastbaar inkomen INKOMSTENSCHIJF BELASTING OP VORIGE INK13 AJ14 0,00 8 590,00 25 % 8 590,00 12 220,00 30 % 2 147,50 12 220,00 20 370,00 40 % 3 236,50 20 370,00

Nadere informatie

Algemene inhoudstafel

Algemene inhoudstafel Algemene inhoudstafel Ten Geleide In memoriam Prof. dr. Jos J. Couturier Algemene inhoudstafel Inhoudstafel deel I Lijst van afkortingen Inleiding Boek I. Deel I. Staatsbelastingen Inkomstenbelastingen

Nadere informatie

Vlaamse Gewest. Erf- en registratiebelasting Titel 1. Inleidende bepalingen... 3 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen en definities.

Vlaamse Gewest. Erf- en registratiebelasting Titel 1. Inleidende bepalingen... 3 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen en definities. Vlaamse Gewest Erf- en registratiebelasting.... 3 Decreet van 13 december 2013 houdende de Vlaamse Codex Fiscaliteit (Uittreksel)..................... 3 Titel 1. Inleidende bepalingen......... 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

1 de uitgaven gedaan voor prestaties betaald met dienstencheques als bedoeld in de artikelen tot ;

1 de uitgaven gedaan voor prestaties betaald met dienstencheques als bedoeld in de artikelen tot ; Algemene administratie van de FISCALITEIT - Centrale diensten Directie I/5C Circulaire nr. Ci.RH.331.611.085 (AAFisc Nr. 41/2011) dd 22.08.2011 Personenbelasting Berekening van de belasting Berekening

Nadere informatie

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Administratie van Fiscale Zaken

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Administratie van Fiscale Zaken 1 KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Administratie van Fiscale Zaken Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Administratie van Fiscale Zaken

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Administratie van Fiscale Zaken FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Administratie van Fiscale Zaken Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen - Aanslagjaar 2012 Indexeringsregels A. De coëfficiënt bedoeld

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN Administratie van Fiscale Zaken

Federale Overheidsdienst FINANCIEN Administratie van Fiscale Zaken Federale Overheidsdienst FINANCIEN Administratie van Fiscale Zaken Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen - Aanslagjaar 2009 A. De coëfficiënt bedoeld in artikel

Nadere informatie

BOEKDEEL I. Algemeen. Deel 1. Inkomstenbelastingen

BOEKDEEL I. Algemeen. Deel 1. Inkomstenbelastingen BOEKDEEL I Algemene inhoudstafel Boekdeel I........... Algemene inhoudstafel Boekdeel II.......... zie afzonderlijk verkrijgbaar Boekdeel II Algemeen Gedetailleerde inhoudstafel........... 3 Wet van 24

Nadere informatie

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING blz. 13 VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING Aanslagjaar 2014 - Inkomsten van het jaar 2013 DEEL 2 Vul hierna de vakken in die u aanbelangen. (Lees eerst aandachtig de toelichting) Opgelet!

Nadere informatie

Ondernemingsgegevens. Identificatiegegevens van de onderneming. Inlichtingen omtrent de betreffende boekjaren. Naam. Ondernemingsnummer en rechtsvorm

Ondernemingsgegevens. Identificatiegegevens van de onderneming. Inlichtingen omtrent de betreffende boekjaren. Naam. Ondernemingsnummer en rechtsvorm Ondernemingsgegevens Identificatiegegevens van de onderneming Naam Dossier Wettelijke benaming Megaworks.sof12v Megaworks Ondernemingsnummer en rechtsvorm Ondernemingsnummer Rechtsvorm Bedrijfssector Naamloze

Nadere informatie

Afz. Boekjaar van...tot... a b. a b 279 dd... bijlage.../ E dd... bijlage.../... 5 A/G... A/G... G...

Afz. Boekjaar van...tot... a b. a b 279 dd... bijlage.../ E dd... bijlage.../... 5 A/G... A/G... G... V Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING AANSLAGJAAR 2012 (Boekjaren op 31 december 2011 of in 2012 vóór

Nadere informatie

Deel II. Grondlijnen van het Belgisch belastingstelsel met betrekking tot de onroerende goederen... 7

Deel II. Grondlijnen van het Belgisch belastingstelsel met betrekking tot de onroerende goederen... 7 Deel I. Inleiding.... 1 Deel II. Grondlijnen van het Belgisch belastingstelsel met betrekking tot de onroerende goederen..... 7 Hoofdstuk 1. Inleiding.... 9 Hoofdstuk 2. Categoriee n dubbele belasting.........

Nadere informatie

Boekdeel I. Algemeen. Deel 1. Inkomstenbelastingen

Boekdeel I. Algemeen. Deel 1. Inkomstenbelastingen Boekdeel I Algemene inhoudstafel - Boekdeel I Algemene inhoudstafel Boekdeel I...... Algemene inhoudstafel Boekdeel II..... zie afzonderlijk verkrijgbaar Boekdeel II Algemeen Gedetailleerde inhoudstafel...........

Nadere informatie

Deel I Vennootschappen Boek III Wijze van eigendomsverkrijging... 33

Deel I Vennootschappen Boek III Wijze van eigendomsverkrijging... 33 Inhoudsopgave Deel I Vennootschappen... 33 1.1 Burgerlijk Wetboek... 33 Boek III Wijze van eigendomsverkrijging... 33 Titel IX Vennootschappen (Wet 14 juli 1987, art. 1)... 33 Hoofdstuk I Algemene bepalingen...

Nadere informatie

Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, titel III, hoofdstuk II, afdeling III, onderafdeling 4. Ondernemingen die investeren in een raamovereenkomst voor de productie van een audiovisueel werk Art. 194ter.

Nadere informatie

oplossing ingevulde aangifte aj Reserves Belastbare gereserveerde winst 2/11

oplossing ingevulde aangifte aj Reserves Belastbare gereserveerde winst 2/11 2/11 Reserves Belastbare gereserveerde winst oplossing ingevulde aangifte aj. 2017 Bij het begin van het belastbare tijdperk Op het einde van het belastbare tijdperk Belastbare reserves in het kapitaal

Nadere informatie

Vlaamse Gewest. Erf- en registratiebelastingen Decreet van 13 december 2013 houdende de Vlaamse Codex Fiscaliteit (Uittreksel)...

Vlaamse Gewest. Erf- en registratiebelastingen Decreet van 13 december 2013 houdende de Vlaamse Codex Fiscaliteit (Uittreksel)... Vlaamse Gewest Erf- en registratiebelastingen... 3 Decreet van 13 december 2013 houdende de Vlaamse Codex Fiscaliteit (Uittreksel).................... 3 Titel 1. Inleidende bepalingen................ 3

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord...v DEEL 1. AANGIFTE EN CONTROLE. Inleiding...3. Hoofdstuk 2. De aangifte als grondslag voor de btw-heffing...5

Inhoud. Voorwoord...v DEEL 1. AANGIFTE EN CONTROLE. Inleiding...3. Hoofdstuk 2. De aangifte als grondslag voor de btw-heffing...5 Voorwoord...v DEEL 1. AANGIFTE EN CONTROLE Inleiding...3 De aangifte als grondslag voor de btw-heffing...5 Controle en onderzoek... 11 1. Onderzoeksbevoegdheden... 11 A. Onderzoek van de boekhouding...

Nadere informatie

Inhoudstafel. Algemene inleiding

Inhoudstafel. Algemene inleiding Tiberghn.JB.11001.book Page VII Friday, December 9, 2011 2:14 PM VII Woord vooraf bij editie 2011-2012..................................I Lijst van de voornaamste afkortingen........................xxxix

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN Administratie van Fiscale Zaken

Federale Overheidsdienst FINANCIEN Administratie van Fiscale Zaken Federale Overheidsdienst FINANCIEN Administratie van Fiscale Zaken Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen - Aanslagjaar 2010 A. De coëfficiënt bedoeld in artikel

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 IK BEN MOBIEL MET MIJN EIGEN NIEUWE WAGEN PRIVÉ 15

INHOUDSTAFEL VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 IK BEN MOBIEL MET MIJN EIGEN NIEUWE WAGEN PRIVÉ 15 INHOUDSTAFEL VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 IK BEN MOBIEL MET MIJN EIGEN NIEUWE WAGEN PRIVÉ 15 1. Aankoop van een nieuwe auto Btw 15 1.1. Definities 15 1.1.1. Vervoermiddelen 15 1.1.2. Landvoertuigen 16 1.1.3.

Nadere informatie

Vlaamse Gewest. Erf- en registratiebelasting Titel 1. Inleidende bepalingen... 3 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen en definities...

Vlaamse Gewest. Erf- en registratiebelasting Titel 1. Inleidende bepalingen... 3 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen en definities... Vlaamse Gewest Erf- en registratiebelasting........ 3 Decreet van 13 december 2013 houdende de Vlaamse Codex Fiscaliteit (Uittreksel).................... 3 Titel 1. Inleidende bepalingen........ 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 IK BEN MOBIEL MET MIJN EIGEN NIEUWE WAGEN PRIVÉ 15

VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 IK BEN MOBIEL MET MIJN EIGEN NIEUWE WAGEN PRIVÉ 15 MOBIFIS_DO_13001.book Page 3 Thursday, May 2, 2013 8:54 AM INHOUDSTAFEL VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 IK BEN MOBIEL MET MIJN EIGEN NIEUWE WAGEN PRIVÉ 15 1. Aankoop van een nieuwe auto Btw 15 1.1. Definities

Nadere informatie

Aangifte. Aangifte. Aangifte 2009-04-30. Aangifte Personenbelasting AJ 2009 Zwevegem 24 / 25 / 29 april 2009

Aangifte. Aangifte. Aangifte 2009-04-30. Aangifte Personenbelasting AJ 2009 Zwevegem 24 / 25 / 29 april 2009 mogelijkheden tot indiening van de aangifte Evelyn Decruyenaere Personenbelasting AJ 2009 Zwevegem 24 / 25 / 29 april 2009 Papieren aangifte TOW wijzigingen nieuw aangifteformulier code bestaat nu uit

Nadere informatie

Inhoudstafel. Woord vooraf 5. Inhoudstafel 7. Lijst van afkortingen 23

Inhoudstafel. Woord vooraf 5. Inhoudstafel 7. Lijst van afkortingen 23 Inhoudstafel Woord vooraf 5 Inhoudstafel 7 Lijst van afkortingen 23 Inleiding 27 Afd. 1. Bepaling van de belasting 27 Afd. 2. Kenmerken van de belasting 29 Afd. 3. Functies van de belasting 32 1. Financiële

Nadere informatie

Afz. Boekjaar van...tot...

Afz. Boekjaar van...tot... Bijlage bij het koninklijk besluit van Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING AANSLAGJAAR 2014 (Boekjaren

Nadere informatie

Afz. SPECIMEN. Boekjaar van...tot...

Afz. SPECIMEN. Boekjaar van...tot... Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE BELASTING VAN NIET-INWONERS (vennootschappen, verenigingen, enz.) AANSLAGJAAR 2015 (Boekjaren

Nadere informatie

HOOFDSTUK I. Definities. Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :

HOOFDSTUK I. Definities. Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : Koninklijk besluit van 15 februari 2005 betreffende de uitoefening van het beroep van erkend boekhouder en erkend boekhouder-fiscalist in het kader van een rechtspersoon Bron : Koninklijk besluit van 15

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Administratie & boekhouding

Hoofdstuk 1: Administratie & boekhouding Inhoudstafel Hoofdstuk 1: Administratie & boekhouding Hoofdelijke aansprakelijkheid voor sociale en fiscale schulden aannemer: inhoudingsplicht... 2 Jaarrekening: omvangcriteria voor kmo-vennootschappen....

Nadere informatie

Percen- tage. 8. TOTAAL (nrs. 1 tot 7)... (A)... Afschrijfbare aanschaffings- of beleggingswaarde. 3. TOTAAL (nrs. 1 en 2)... (B)...

Percen- tage. 8. TOTAAL (nrs. 1 tot 7)... (A)... Afschrijfbare aanschaffings- of beleggingswaarde. 3. TOTAAL (nrs. 1 en 2)... (B)... Identiteit: Ondernemingsnr. of nationaal nr.:........ INVESTERINGSAFTREK van toepassing voor NATUURLIJKE PERSONEN AANSLAGJAAR 0 I. Berekening van de investeringsaftrek A. Eenmalige aftrek Percen- Afschrijfbare

Nadere informatie

TWEEDE PROTOCOL TOT WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST TUSSEN DE REGERING VAN BELGIE DE REGERING VAN NIEUW-ZEELAND TOT HET VERMIJDEN VAN DUBBELE BELASTING

TWEEDE PROTOCOL TOT WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST TUSSEN DE REGERING VAN BELGIE DE REGERING VAN NIEUW-ZEELAND TOT HET VERMIJDEN VAN DUBBELE BELASTING TWEEDE PROTOCOL TOT WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST TUSSEN DE REGERING VAN BELGIE EN DE REGERING VAN NIEUW-ZEELAND TOT HET VERMIJDEN VAN DUBBELE BELASTING EN TOT HET VOORKOMEN VAN HET ONTGAAN VAN BELASTING

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 Aangifte inzake PB, VenB, RPB en BNI 3

HOOFDSTUK 1 Aangifte inzake PB, VenB, RPB en BNI 3 Algemene inhoud Reeks Fiscaal Compendium V Ten geleide 0 Voorwoord IX Algemene bibliografie XI DEEL I De aangifte HOOFDSTUK 1 Aangifte inzake PB, VenB, RPB en BNI 3 1. Overzicht van de soorten aangifteformulieren

Nadere informatie

Aftrek voor risicokapitaal

Aftrek voor risicokapitaal Opgave 275C 1/2 Benaming :............... Ondernemingsnummer :... Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen Aftrek voor risicokapitaal AANSLAGJAAR

Nadere informatie

HANDBOEK FISCALE PROCEDURE BTW

HANDBOEK FISCALE PROCEDURE BTW HANDBOEK FISCALE PROCEDURE BTW Fiscale Handboeken HANDBOEK FISCALE PROCEDURE BTW 2013 Prof. Dr. Luk Vandenberghe (Universiteit Antwerpen) Antwerpen Cambridge Handboek fiscale procedure btw Luk Vandenberghe

Nadere informatie

SPECIMEN. Bankinformatie. Contactpersoon. AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2016 (Inkomsten van het jaar 2015) BIJKOMENDE INFORMATIE

SPECIMEN. Bankinformatie. Contactpersoon. AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2016 (Inkomsten van het jaar 2015) BIJKOMENDE INFORMATIE Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de Fiscaliteit Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2016 (Inkomsten van het jaar 2015) De aangifte moet,

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst

Federale Overheidsdienst V Federale Overheidsdienst AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING FINANCIËN AANSLAGJAAR 2015 (Boekjaren op 31 december 2014 of in 2015 voor 31 december afgesloten) RESERVES OEFENING 11 HERWAARDERINGSMEERWAARDEN

Nadere informatie

Inhoudstafel. Voorwoord... Hoofdstuk I. Btw: De Europese achtergrond van de btw Hoofdstuk II. De advocaat als belastingplichtige...

Inhoudstafel. Voorwoord... Hoofdstuk I. Btw: De Europese achtergrond van de btw Hoofdstuk II. De advocaat als belastingplichtige... i Voorwoord............................................... vii Hoofdstuk I. Btw: De Europese achtergrond van de btw........ 1 HENRI VANDEBERGH Hoofdstuk II. De advocaat als belastingplichtige...............

Nadere informatie

Deel I Burgerlijk Wetboek (uitreksel), Opstal en Erfpacht Burgerlijk Wetboek Titel I Onderscheiding van de goederen...

Deel I Burgerlijk Wetboek (uitreksel), Opstal en Erfpacht Burgerlijk Wetboek Titel I Onderscheiding van de goederen... Inhoudsopgave Deel I Burgerlijk Wetboek (uitreksel), Opstal en Erfpacht... 21 1. Burgerlijk Wetboek... 21 Boek II Goederen en verschillende beperkingen van de eigendom... 21 Titel I Onderscheiding van

Nadere informatie

De aangifte in de personenbelasting voor aanslagjaar 2014 inkomsten 2013

De aangifte in de personenbelasting voor aanslagjaar 2014 inkomsten 2013 Het formulier voor de aangifte in de personenbelasting (PB) voor het aanslagjaar 2014 - inkomsten 2013 verscheen in het Belgisch Staatsblad van 28 maart 2014. De nieuwe PB-aangifte telt zo n 40 codes minder

Nadere informatie

HOOFDSTUK I. Definities. Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :

HOOFDSTUK I. Definities. Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : Koninklijk besluit van 20 januari 2003 betreffende het programma, de voorwaarden en de examenjury voor het praktisch bekwaamheidsexamen van de erkende boekhouders en erkende boekhouders-fiscalisten Bron

Nadere informatie

Inleiding in het Belgische belastingrecht

Inleiding in het Belgische belastingrecht in het Belgische belastingrecht drs ing. H.T.P.M. van den Hurk Gouda Quint bv (S. Gouda Quint - D. Brouwer en Zoon) Arnhem 1992 Inhoudsopgave Lijst van gebruikte afkortingen 15 HOOFDSTUK 1 rerscmendeiasung

Nadere informatie

Met inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen. Méhdi Zagheden

Met inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen. Méhdi Zagheden Met inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen Méhdi Zagheden Verantwoordelijke uitgever: Hans Suijkerbuijk 2012 Wolters Kluwer Belgium NV Ragheno Business Park Motstraat 30 B-2800 Mechelen Tel. 0200

Nadere informatie

Inhoudstafel. Afdeling 2. Planningsmogelijkheden bij overnames in het licht van de antimisbruikregels... 5

Inhoudstafel. Afdeling 2. Planningsmogelijkheden bij overnames in het licht van de antimisbruikregels... 5 VII Woord vooraf... V Hoofdstuk I. Algemeen....................................... 1 Afdeling 1. Situering van de problematiek inzake fiscale antimisbruikbepalingen bij de overdracht van ondernemingen....

Nadere informatie

AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING AANSLAGJAAR 2009. Vak voor de Administratie. Federale Overheidsdienst FINANCIEN

AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING AANSLAGJAAR 2009. Vak voor de Administratie. Federale Overheidsdienst FINANCIEN V Federale Overheidsdienst FINANCIEN Administratie van de ondememings- en inkomensfiscaliteit Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING AANSLAGJAAR 2009 (Boekjaren op 31 december 2008

Nadere informatie

I. INLEIDING. http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i...

I. INLEIDING. http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i... Page 1 of 12 Home > Circulaire AAFisc Nr. 13/2014 (nr. Ci.RH.421/630.788) dd. 03.04.2014 Algemene Administratie van de Fiscaliteit - Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst VENB Vennootschapsbelasting/Belasting

Nadere informatie

INHOUD. Voorwoord... v DEEL 1. DE AANGIFTE. Inleiding Hoofdstuk 1. De aangifteplichtigen Hoofdstuk 2. De aangiftetermijn...

INHOUD. Voorwoord... v DEEL 1. DE AANGIFTE. Inleiding Hoofdstuk 1. De aangifteplichtigen Hoofdstuk 2. De aangiftetermijn... INHOUD Voorwoord............................................................ v DEEL 1. DE AANGIFTE Inleiding............................................................. 3 De aangifteplichtigen..................................................

Nadere informatie

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Administratie van Fiscale Zaken

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Administratie van Fiscale Zaken 1 Indexeringsregels KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Administratie van Fiscale Zaken Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen - Aanslagjaar 2013

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 Situering van de vennootschapsbelasting

HOOFDSTUK 1 Situering van de vennootschapsbelasting DEEL 1 Inleiding 31 HOOFDSTUK 1 Situering van de vennootschapsbelasting HOOFDSTUK 1 Situering van de vennootschapsbelasting In België onderscheiden we vier belastingstelsels, namelijk: 1 De directe belastingen

Nadere informatie

SPECIMEN. Bankinformatie. Contactpersoon. AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2015 (Inkomsten van het jaar 2014) BIJKOMENDE INFORMATIE

SPECIMEN. Bankinformatie. Contactpersoon. AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2015 (Inkomsten van het jaar 2014) BIJKOMENDE INFORMATIE Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2015 (Inkomsten van het jaar 2014) De aangifte moet,

Nadere informatie

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Dienst Reglementering

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Dienst Reglementering KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Dienst Reglementering Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen -

Nadere informatie

Afz. SPECIMEN. Boekjaar van...tot...

Afz. SPECIMEN. Boekjaar van...tot... Opgelet! Dit document is enkel een voorbeeld. Dit is geen geldige aangifte. Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. VOORWOORD... v

INHOUDSOPGAVE. VOORWOORD... v INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... v HOOFDSTUK 1. BTW-PLICHT...1 1. BTW-plicht in het algemeen...1 1.1. De rol van de belastingplichtige...1 1.2. Definitie van de belastingplichtige...1 1.3. Gevolgen van de belastingplicht...4

Nadere informatie

III. Handelshuur. I. Algemeen huurrecht. IV. Pacht. II. Woninghuur. V. Sociale huur

III. Handelshuur. I. Algemeen huurrecht. IV. Pacht. II. Woninghuur. V. Sociale huur I. Algemeen huurrecht Burgerlijk wetboek (Uittreksel).... 3 verkregen wordt................ 3 Titel VIII. Huur.................. 3 Hoofdstuk I. Algemene bepalingen.... 3 Hoofdstuk II. Huur van goederen.....

Nadere informatie

De vestiging en de invordering van de inkomstenbelastingen

De vestiging en de invordering van de inkomstenbelastingen Hoofdstuk 9 De vestiging en de invordering van de inkomstenbelastingen 9.1 Aangifteverplichting Belastingplichtigen die onderworpen zijn aan de P.B., de Ven. B., de R.P.B. en de meeste B.N.I.'ers zijn

Nadere informatie

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIËN. Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen - Aanslagjaar 2011

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIËN. Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen - Aanslagjaar 2011 KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIËN Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen - Aanslagjaar 2011 Voorafgaande opmerkingen Overeenkomstig artikel 178,

Nadere informatie

Deel 1 - Belastingvermindering voor de enige en eigen woning (de zgn. woonbonus) als u gaat lenen voor uw verbouwing

Deel 1 - Belastingvermindering voor de enige en eigen woning (de zgn. woonbonus) als u gaat lenen voor uw verbouwing Inhoudstafel Deel 1 - Belastingvermindering voor de enige en eigen woning (de zgn. woonbonus) als u gaat lenen voor uw verbouwing 1. Voor wie?... 3 2. Voorwaarden waaraan de lening moet voldoen........

Nadere informatie

Adv Renier. a) 23 pct. van de eerste schijf van 4.420 EUR (basisbedrag 3.750 EUR);

Adv Renier. a) 23 pct. van de eerste schijf van 4.420 EUR (basisbedrag 3.750 EUR); Onderafdeling III Vaststelling van het netto-inkomen A. Beroepskosten Artikel 49 Als beroepskosten zijn aftrekbaar de kosten die de belastingplichtige in het belastbare tijdperk heeft gedaan of gedragen

Nadere informatie

Reglement. Gemeentebelasting op de vestiging van nietcommerciële. Vastgesteld door de gemeenteraad op 22 oktober 2015

Reglement. Gemeentebelasting op de vestiging van nietcommerciële. Vastgesteld door de gemeenteraad op 22 oktober 2015 Reglement Gemeentebelasting op de vestiging van nietcommerciële rechtspersonen Vastgesteld door de gemeenteraad op 22 oktober 2015 Bekendgemaakt op www.maldegem.be op 28 oktober 2015 Argumentatie Niet-commerciële

Nadere informatie