Charter Goed Bestuur. Kwaliteit in organisatie en structuur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Charter Goed Bestuur. Kwaliteit in organisatie en structuur"

Transcriptie

1 Charter Goed Bestuur Kwaliteit in organisatie en structuur oktober 2014

2

3 Inleiding De KU Leuven is een vrije universiteit. De KU Leuven biedt haar studenten een academische vorming aan die gebaseerd is op wetenschappelijk onderzoek van hoog niveau. De KU Leuven is een onderzoeksintensieve, internationaal georiënteerde universiteit. Zij werkt hiervoor actief samen met haar onderzoekspartners in binnen- en buitenland. De KU Leuven stimuleert het persoonlijke initiatief en de kritische reflectie in een cultuur van overleg, samenwerking, solidariteit en academische vrijheid. De KU Leuven beoogt een actieve deelname aan het maatschappelijke debat en aan de uitbouw van de kennismaatschappij. Bij de invulling van haar opdracht treedt de KU Leuven in dialoog met zeer uiteenlopende stakeholders: studenten, academisch, onderwijzend, administratief en technisch personeel, wetenschappelijke instellingen, regionale partners, onderzoeksfinanciers, financierende overheden, Om het hoofd te kunnen bieden aan de complexe uitdagingen die de stakeholders stellen is een goede organisatie en bestuursstructuur onontbeerlijk. Het Charter Goed Bestuur expliciteert ten aanzien van de stakeholders dat de KU Leuven over een gepaste organisatie en bestuursstructuur beschikt, en dat hier bij de gangbare principes van goed bestuur worden gerespecteerd. Als toetssteen fungeert het in 2013 gepubliceerde Referentiecharter Aanbevelingen voor Goed Bestuur in de Vlaamse Universiteiten, ontwikkeld door GUBERNA in opdracht van de Vlaamse Overheid. Het Charter Goed Bestuur herneemt de 6 fundamentele principes die door het referentiecharter worden aangereikt. Het Charter Goed Bestuur dient in samenhang gelezen te worden met het organiek reglement 1 van de KU Leuven. Het door de wetgever verplichte organiek reglement bevat een gedetailleerde beschrijving van de bestuursorganen en functies, hun bevoegdheden, samenstelling en werking. Het Charter Goed Bestuur beschrijft eerder de grote bestuursprincipes van de KU Leuven en de resultante van de bestuursstructuur. Op zijn beurt institutionaliseert het organiek reglement de belangrijkste principes uit het referentiecharter. De KU Leuven is een vrije instelling met rechtspersoonlijkheid, bestaande uit drie onderdelen: de Universiteit voor de academische opdrachten, de Universitaire Ziekenhuizen KU Leuven (UZ Leuven) voor de klinische opdrachten en KU Leuven Research and Development (LRD) voor de valorisatieopdrachten. De KU Leuven zoals in dit document vermeld betreft de universiteit KU Leuven. 1

4 Principe 1 Instellingsstructuren met een duidelijke taakafbakening De hoogste bestuursorganen van de KU Leuven zijn: de Inrichtende Overheid, de Raad van Bestuur, de Academische Raad en het Gemeenschappelijk Bureau. 2 De Inrichtende Overheid gaat na of de KU Leuven haar verklaring over opdracht en identiteit uitvoert en de algemene strategische visie respecteert. Zij houdt door tussenkomst van de Raad van Bestuur toezicht op de algemene werking van de KU Leuven. De Raad van Bestuur bestuurt de KU Leuven. Hij bepaalt de globale strategie en volgt de uitvoering ervan op. Hij keurt de begroting en de jaarrekening goed en waakt over het financiële evenwicht van de KU Leuven. Hij houdt toezicht op de risicobeheersings- en controlesystemen. De Raad van Bestuur is bevoegd voor alle aangelegenheden die niet bij wet, decreet of organiek reglement aan andere organen worden toegewezen of gedelegeerd. De Raad van Bestuur heeft zijn bevoegdheden gedeeltelijk gedelegeerd naar andere bestuursorganen. Als delegerend bestuursorgaan blijft de Raad van Bestuur echter wel de juridische eindverantwoordelijkheid dragen. De Raad van Bestuur delegeert aan de Academische Raad de bestuursbevoegdheid over: - de uitwerking van de strategie en het nemen van beleidsbeslissingen; - de bewaking van de universiteitsbrede kwaliteitscontrole betreffende onderwijs en onderzoek; - de verdeling van de door Raad van Bestuur toegekende financiële middelen betreffende het academisch onderwijs, het studentenbeleid, het beleid betreffende het wetenschappelijk onderzoek en het beleid betreffende de maatschappelijke en wetenschappelijke dienstverlening. Het Gemeenschappelijk Bureau oefent het dagelijkse bestuur van de Universiteit uit. Het bereidt, als Gemeenschappelijk Bureau van de Raad van Bestuur en de Academische Raad, de vergaderingen van de Inrichtende Overheid, de Raad van Bestuur en de Academische Raad voor. Het Gemeenschappelijk Bureau staat onder meer in voor: - het ontwerpen van het beleid en voor de opstelling van een concept strategisch meerjarenplan op basis van de strategische deelplannen; - de uitvoering van het beleid; - de opmaak van de begroting en de rekeningen; - de rapportering over de uitvoering van het beleid (oa. middels het jaarverslag). Ook op onderliggende niveaus zijn bestuursorganen ingesteld met specifieke opdrachten en bevoegdheden. De academische domeinen zijn geclusterd in de groepen Biomedische Wetenschappen, Humane Wetenschappen en Wetenschap & Technologie, met telkens een eigen groepsbestuur. Bij de groepen Biomedische Wetenschappen en Wetenschap & Technologie werden voor de onderwijscomponent faculteiten ingericht met telkens een faculteitsraad. Voor de onderzoekscomponent werden departementen ingericht met telkens een departementsraad. Bij de groep Humane Wetenschappen behartigen de faculteiten en hun faculteitsraden zowel de onderwijs- als de onderzoekscomponent. 2

5 Principe 2 Een doeltreffende samenstelling van de instellingstructuren De bestuursorganen van de KU Leuven zijn samengesteld met het oog op het garanderen van een voldoende onafhankelijke inbreng door de leden, de vertegenwoordiging van verschillende interne en externe stakeholders, het bereiken van een vlotte informatiedoorstroming tussen de organen en het voorzien van voldoende afstemming met de dagelijkse werking van de KU Leuven. Een collegiale werking van de bestuursorganen wordt voorop gesteld. Het organiek reglement voorziet standaard in een meerderheidsquorum, maar gezien de consensuscultuur binnen de KU Leuven vormt deze procedure veeleer de uitzondering. De mandaten zijn hoofdzakelijkbeperkt tot een periode van vier jaar die eenmaal onmiddellijk hernieuwbaar is. De mandaten van de vicerectoren en de academisch beheerders (die het academisch onderwijs op de campussen van de partnerhogescholen ondersteunen) zijn twee maal onmiddellijk hernieuwbaar. Het aantal mandaten van elk vier jaar dat door Gebu-leden kan ingevuld worden is bijgevolg beperkt tot drie waarvan ook maximaal twee in dezelfde functie voor vicerectoren en academisch beheerders. Het mandaat van de algemeen beheerder is, vanuit het belang van continuïteit van de organisatie van de ondersteunende diensten, onbeperkt hernieuwbaar. De rector wordt verkozen door de universitaire gemeenschap en benoemd door de Inrichtende Overheid. De Raad van Bestuur draagt, op voorstel van de rector, de vicerectoren voor aan de Inrichtende Overheid. De vicerectoren ondergaan een verplicht assessment. De Inrichtende Overheid bestaat uit vier geledingen: - de geleding namens de KU Leuven: o de voorzitter van de Raad van Bestuur; o een aantal vaste vertegenwoordigers van de KU Leuven; - de geleding namens elk van de andere instellingen voor hoger onderwijs die lid zijn van de Associatie KU Leuven: - de geleding onafhankelijken bestaat uit twee subgeledingen: o de geleding gecoöpteerde onafhankelijken; o een vertegenwoordiger van de Associatie KU Leuven. - de geleding met raadgevende stem bestaat uit de volgende subgeledingen: o de Aartsbisschop van Mechelen-Brussel, die de titel Grootkanselier van de KU Leuven voert, en de andere diocesane bisschoppen uit het Nederlandse taalgebied van België; o belanghebbenden uit het middenveld; o de rector van de KU Leuven. Elke geleding beschikt over externe leden, de externe leden beschikken in de Inrichtende Overheid over een meerderheid van de stemmen. De voorzitter van de Raad van Bestuur is voorzitter van de Inrichtende Overheid. De Inrichtende Overheid wijst de voorzitter van de Raad van Bestuur aan onder de externe leden van de Raad van Bestuur in overleg met de externe bestuurders en de rector. De Raad van Bestuur bestaat uit de geledingen: - de rector, de vicerectoren Humane Wetenschappen, Wetenschap & Technologie en Biomedische Wetenschappen en de algemeen beheerder; - de externe bestuurders (waaronder de voorzitter van het Bestuurscomité UZ Leuven en de voorzitter van het Bestuurscomité LRD) - twee voltijds ingeschreven studenten;

6 - leden met raadgevende stem aangesteld door de Inrichtende Overheid: o een vertegenwoordiger van de vierde geleding, eerste subgeleding van de Inrichtende Overheid; o een door de Raad van Bestuur van de Associatie KU Leuven voorgedragen vertegenwoordiger. De Commissaris van de Vlaamse Regering en de Afgevaardigde van Financiën worden uitgenodigd de vergaderingen van de Raad van Bestuur bij te wonen. Zij houden toezicht op de bescherming van het financiële evenwicht van de KU Leuven en de wetmatigheid van de genomen beslissingen. De externe bestuurders beschikken over een meerderheid van de stemmen. De voorzitter van de Raad van Bestuur wordt gekozen onder externe bestuurders. In het bijzonder in de Academische Raad is de universitaire gemeenschap vertegenwoordigd. De stemgerechtigde leden van de Academische Raad zijn: - de leden van het Gemeenschappelijk Bureau; - de decanen; - de verkozen vertegenwoordigers van het zelfstandig academisch personeel, van het assisterend en bijzonder academisch personeel en van het administratief en technisch personeel; - de vertegenwoordigers van de studenten. De ombudspersoon woont de vergaderingen bij met raadgevende stem. Het Gemeenschappelijk Bureau bestaat uit de geledingen: - de rector, tevens voorzitter; - de vicerectoren, bevoegd voor de domeinen Humane Wetenschappen, Wetenschap & Technologie, Biomedische Wetenschappen, onderzoeksbeleid, onderwijsbeleid, studentenbeleid, internationaal beleid, cultuur-, diversiteits- en duurzaamheidsbeleid; - de algemeen beheerder; - de academisch beheerders.

7 Principe 3 Duidelijke regels voor goed functionerende governance organen Het organiek reglement beschrijft in detail de door de bestuursorganen te respecteren regels. De samenstelling van de organen gecombineerd met toegekende bevoegdheden zorgt voor een systeem met adequate checks and balances. Op die manier worden de belangen van de verschillende stakeholders in rekening gebracht. De Raad van Bestuur verleent volmacht aan individuele functies en personen middels de authentieke en onderhandse volmachtenregelingen. De volmachtenregelingen zijn waar nodig opgesteld conform het 4-ogenprincipe. Functiescheidingen zijn universiteitsbreed ingebed in het ERP-systeem. De KU Leuven geeft in haar dagelijks bestuur en werking blijk van respect voor ethische bedrijfsvoering. De voornoemde checks and balances zorgen voor een correcte en onderbouwde besluitvorming. De KU Leuven beschikt over verschillende ethische comités (Commissie Wetenschappelijke Integriteit, Commissie Medische Ethiek, Ethische Commissie Dierproeven, Ethische Commissie Dual Use, Sociaalmaatschappelijke Ethische Commissie) die het respect voor integriteit en ethiek in de academische werking ondersteunen en bewaken. De KU Leuven voert een actief duurzaamheids- en diversiteitsbeleid. De ombudspersoon maakt deel uit van de Academische Raad en staat ter beschikking van het personeel van de KU Leuven. In de missie van de universiteit 3 staan een geheel van basiswaarden centraal. 3

8 Principe 4 Informatiedoorstroming De KU Leuven kent een cultuur van open communicatie. De geagendeerde documenten en verslagen van de Raad van Bestuur, de Academische Raad en het Gemeenschappelijk Bureau worden tussen de leden onderling en naar leden van de universitaire gemeenschap verspreid conform de door de Raad van Bestuur goedgekeurde autorisatietabel. Voor de praktische uitwerking maakt KU Leuven gebruik van een webplatform om documenten te delen. De onderlinge kruisvertegenwoordiging in de organen zorgt voor een permanente informatiedoorstroming. De volledige universitaire gemeenschap ontvangt op wekelijkse basis de belangrijke beleidsberichten, en kan zeer uiteenlopende informatie consulteren via KU Leuven intranet. De verslagen van de Ondernemingsraad en het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk worden aan de personeelsleden gecommuniceerd. Ook extern wordt er veelvuldig en open gecommuniceerd via wekelijkse nieuwsbrieven, de Campuskrant, allerhande beleidsberichten en persberichten. De publieke webpagina s van de KU Leuven bevatten brede en actuele informatie over het door de KU Leuven vorm gegeven onderwijs, onderzoek en wetenschappelijke en maatschappelijke dienstverlening. Jaarlijks worden de belangrijkste aspecten van het gevoerde beleid samengevat in het wettelijk verplichte jaarverslag.

9 Principe 5 Toezicht op de governance cyclus, de naleving van behoorlijk bestuur en financiële controle afdoende auditsysteem De financiële processen zijn onderworpen aan stringente controles op verschillende niveaus. Het financieel beheer door de operationele verantwoordelijken is volledig geïntegreerd in een universiteitsbreed ERP-systeem. Elke kredietbeheerder wordt ondersteund door een geaccrediteerde financiële antenne. De financiële antennemedewerkers dienen een opleiding te volgen en accreditatie te verwerven. Uitsluitend geaccrediteerde antenneleden hebben transactiebevoegdheid in het ERPsysteem. De financiële antennes worden hiërarchisch aangestuurd door de lokale lijnverantwoordelijken en functioneel aangestuurd door de centrale dienst organisatie financiële processen. De decentrale entiteiten liggen aan de basis van de financiële preregistraties: het plaatsen van bestellingen, het goed- of afkeuren van facturen, het indienen van bedrijfskosten,. De autorisaties m.b.t. de financiële preregistraties zijn binnen het ERP-systeem voorbehouden aan de financiële antenneleden. Alle registraties van financiële transacties en de verwante kernprocessen (i.e. beheer leveranciers- en klantenbestand, registratie en controle aankoopfacturen, betalingen aan de hand van elektronische handtekeningen conform de volmachtenregeling, controle en aanvaarding bedrijfskosten, ) worden uitgevoerd binnen de centrale financiële diensten. De centrale financiële diensten staan eveneens in voor de opmaak van de begroting en de jaarrekening. Deze zijn ingebed in een vaste opvolgingscyclus, waarbij wordt gerapporteerd aan de bevoegde bestuursorganen (het Gebu, het Auditcomité, de Raad van Bestuur). De financiële processen worden bewaakt door de algemeen beheerder, die in opdracht van de Raad van Bestuur toezicht houdt op het financiële beleid en het financiële evenwicht van de KU Leuven. De jaarrekening wordt ook geattesteerd door een commissaris-revisor, aangesteld door de Raad van Bestuur in overeenstemming met de wetgeving overheidsopdrachten. De Commissaris van de Vlaamse Regering en de Afgevaardigde van Financiën houden toezicht via hun deelname aan de Raad van Bestuur. Het Auditcomité is een comité van de Raad van Bestuur, dat specifiek instaat voor de monitoring van: - het financiële verslaggevingsproces; - de wettelijke controle hierop door de revisor; - de systemen voor interne controle en risicobeheer; - de interne audit. Het Auditcomité bestaat uit drie externe leden van de Raad van Bestuur en een extern expert. De rector, de algemeen beheerder en het hoofd van de interne audit worden uitgenodigd de vergadering bij te wonen. De werkingsprincipes van het Auditcomité en de interne audit zijn vastgelegd in een door de Raad van Bestuur goedgekeurd Auditcharter. De interne audit evalueert de systemen voor interne controle en risicobeheer en formuleert aanbevelingen indien risico s worden gedetecteerd. De audits worden uitgevoerd volgens een 3-jaarlijks auditplan dat opgesteld wordt op basis van een risico-analyse van de te auditeren processen. Het audituniversum, dat de te auditeren processen uitlijst, bestrijkt de volledige universiteit. Corporate governance is één van de te auditeren processen. De auditstandaarden van het Institute of Internal Auditors gelden als richtlijn voor de activiteiten van de interne audit. De controle-actoren geven invulling aan het principe single audit door frequent overleg met het oog op het optimaliseren van de efficiëntie en de effectiviteit van hun werkzaamheden. De KU Leuven beschikt sinds geruime tijd over een Remuneratiecomité, dat is opgericht in de schoot van de Raad van Bestuur. Het Remuneratiecomité is samengesteld uit externe leden van de Raad van

10 Bestuur. De rector en de algemeen beheerder worden uitgenodigd. Het comité staat in voor de behandeling van individuele verloningen van bestuurders en tegemoetkomingen aan directieleden en bestuursleden. Het ontwikkelt ten behoeve van de Raad van Bestuur het globale kader waarbinnen verloningsbeslissingen worden genomen en dient als klankbord voor verloningsdiscussies in het algemeen. Over de werking van het comité wordt regelmatig gerapporteerd aan de Raad van Bestuur. Op regelmatige basis wordt de werking van het comité geëvalueerd. Individuele verloningsbeslissingen voor medewerkers van de universiteit (niet-bestuurders) worden genomen in het kader van procedures die opgebouwd zijn volgens de in het organiek reglement vastgelegde bevoegdheden. De basis van het verloningsbeleid wordt gevormd door de baremieke structuur die door de Vlaamse overheid is opgelegd. Het verloningskader wordt goedgekeurd door de Raad van Bestuur, de uitvoering verloopt voor het ZAP via de Bijzondere Academische Raad, voor het AAP en BAP via de groepsbesturen en voor het ATP via de groepsbesturen (niveau B, C en D) of via het Gemeenschappelijk Bureau (niveau A).

11 Principe 6 Medezeggenschap of medebestuur De inspraak van studenten is verzekerd via de deelname van hun vertegenwoordigers in de Raad van bestuur en de Academische Raad. Ook op de lagere bestuursniveaus is de participatie van studenten zeer hoog, zij zijn bijvoorbeeld vertegenwoordigd in de Groepsbesturen en de Permanente Onderwijscommissies. De studenten hebben in al deze organen een volwaardige stem, inclusief stemrecht. De verschillende personeelscategorieën zijn vertegenwoordigd in de Academische Raad en in alle onderliggende facultaire en departementele structuren. Hierdoor is er een sterke betrokkenheid bij de besluitvorming in een systeem van directe participatie. Binnen de Academische Raad zijn er vier studentenvertegenwoordigers en zeven vertegenwoordigers van het personeel, die samen ongeveer één derde van de Raad uitmaken. De vertegenwoordiging van het academisch personeel wordt gecoördineerd door de Vereniging van Academisch Personeel Leuven (VAPL). Naast deze directe participatie worden zowel de bestuursfuncties (zoals decanen en departementsvoorzitters) als de leden van de diverse adviescomités (bijv. beoordelingscommissies, evaluatiecommissies) verkozen door de faculteitsraad of departementsraad. Dit is een indirecte vorm van medebestuur, die ervoor zorgt dat de genomen beslissingen een grotere legitimiteit verwerven. Tenslotte vindt er binnen de KU Leuven een gestructureerd overleg plaats met gekozen vertegenwoordigers van het personeel in de Ondernemingsraad en het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk. De KU Leuven heeft ook een Comité Personeelszaken dat in een aantal procedures een actieve rol speelt.

DE VLAAMSE REGERING, BESLUIT:

DE VLAAMSE REGERING, BESLUIT: Voorontwerp van bijzonder decreet tot wijziging van diverse bepalingen van het bijzonder decreet van 26 juni 1991 betreffende de Universiteit Gent en het Universitair Centrum Antwerpen DE VLAAMSE REGERING,

Nadere informatie

INTERN REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITÉ

INTERN REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITÉ BIJLAGE 2 BIJ HET CORPORATE GOVERNANCE CHARTER INTERN REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITÉ OPGESTELD DOOR DE RAAD VAN BESTUUR INHOUDSOPGAVE Algemeen... 3 1. Samenstelling... 3 2. Verantwoordelijkheden... 3 3.

Nadere informatie

INTERN REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITÉ

INTERN REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITÉ BIJLAGE 2. INTERN REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITÉ Dit intern reglement maakt integraal deel uit van het Corporate Governance Charter van de Vennootschap. Deze bijlage is een aanvulling op de toepasselijke

Nadere informatie

Kiesreglement verkiezingen

Kiesreglement verkiezingen Kiesreglement verkiezingen I Algemeen Artikel 1 Participatiedecreet Dit reglement voert de bepalingen uit van de artikelen II.48 tot II.52 en van artikel II.66, 3 van het participatiedecreet. (Het decreet

Nadere informatie

Universitair Charter Goed Bestuur

Universitair Charter Goed Bestuur Universitair Charter Goed Bestuur Goedgekeurd door de Raad van Bestuur d.d. 04 maart 2014 op voorstel van de Governance Commissie Preambule Dit charter bevat de beginselen van deugdelijk bestuur waarvoor

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 24.07.2012 MONITEUR BELGE 40927 Par ordonnance du Tribunal de Première Instance de MONS, du 16 juillet 2012, RRQ N 2012/744/B, Me E. DECRAUX, juge suppléant, avocat à 7033 CUESMES,

Nadere informatie

INTERN REGLEMENT VAN DE RAAD VAN BESTUUR

INTERN REGLEMENT VAN DE RAAD VAN BESTUUR BIJLAGE 1 BIJ HET CORPORATE GOVERNANCE CHARTER INTERN REGLEMENT VAN DE RAAD VAN BESTUUR OPGESTELD DOOR DE RAAD VAN BESTUUR INHOUDSOPGAVE Algemeen... 3 1. Samenstelling... 3 2. Benoeming... 3 3. Bevoegdheden

Nadere informatie

Charter Audit Comité Goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 2 oktober 2014

Charter Audit Comité Goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 2 oktober 2014 Charter Audit Comité Goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 2 oktober 2014 Charter van het Audit Comité van de Raad van Bestuur van Indaver NV 1 Doelstelling van het Auditcomité Het Auditcomité van Indaver

Nadere informatie

TITEL I OPRICHTING VAN EEN INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP "INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE"

TITEL I OPRICHTING VAN EEN INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Interne Audit van de Vlaamse Administratie en tot omvorming van het auditcomité van de Vlaamse Gemeenschap tot het

Nadere informatie

INTERN REGLEMENT VAN DE RAAD VAN BESTUUR

INTERN REGLEMENT VAN DE RAAD VAN BESTUUR BIJLAGE 1. INTERN REGLEMENT VAN DE RAAD VAN BESTUUR Dit intern reglement maakt integraal deel uit van het Corporate Governance Charter van de Vennootschap. Deze bijlage is een aanvulling op de toepasselijke

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement Departement: Datum ingang reglement: Chemie Datum goedkeuring groepsbestuur 1. Geldende reglementen Organiek reglement: https://admin.kuleuven.be/rd/organiek_regl.html Groepsreglement:

Nadere informatie

VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT ONDERWIJSRAAD

VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT ONDERWIJSRAAD VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT ONDERWIJSRAAD Hoofdstuk I: Samenstelling van de Onderwijsraad. Art. 1: Dit reglement werd opgesteld in uitvoering van en rekening houdend met de bepalingen

Nadere informatie

STANDPUNT. 1 Algemene principes en concepten. Het Leuvens Universitair Systeem Algemene Vergadering van 20 maart Principes. 1.

STANDPUNT. 1 Algemene principes en concepten. Het Leuvens Universitair Systeem Algemene Vergadering van 20 maart Principes. 1. STANDPUNT Het Leuvens Universitair Systeem Algemene Vergadering van 20 maart 2009. 1 Algemene principes en concepten 1.1 Principes De universiteit als eindverantwoordelijke voor een goede integratie. Deze

Nadere informatie

in 12 slides Code Buysse II, samengevat in 12 slides

in 12 slides Code Buysse II, samengevat in 12 slides in 12 slides Code Buysse II, samengevat in 12 slides 1 Governance principes De ondernemers hebben hun bedrijf nog niet in een vennootschapsstructuur ondergebracht. De ondernemers activeren een raad van

Nadere informatie

De effectieve directie

De effectieve directie Studiedag - Journée d études De interne audit en het auditcomité Walgraeve M. Hoofd interne audit NVSM 17.10.2008 Verslag over: De effectieve directie - Financiële, operationele en strategische risico

Nadere informatie

Deze 3 verslagen dienen in onderlinge samenhang te worden gelezen en kunnen niet afzonderlijk van elkaar worden gezien of gebruikt.

Deze 3 verslagen dienen in onderlinge samenhang te worden gelezen en kunnen niet afzonderlijk van elkaar worden gezien of gebruikt. Hoofding van het kantoor XYZ Verslagen van de bedrijfsrevisor (1) aan de raad van bestuur (2) van de Vlaamse rechtspersoon in uitvoering van artikel 9 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 7 september

Nadere informatie

CHARTER VAN HET AUDITCOMITE

CHARTER VAN HET AUDITCOMITE CHARTER VAN HET AUDITCOMITE INLEIDING 2 I. ROL 2 II. VERANTWOORDELIJKHEDEN 2 1. Financiële reporting 3 2. Interne controle - risicobeheer en compliance 3 3. Interne audit 4 4. Externe audit: de commissaris

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Lid Raad van Toezicht, portefeuille Financiën, Lid Raad van Toezicht, portefeuille Onderwijs (-kwaliteit)

FUNCTIEPROFIEL. Lid Raad van Toezicht, portefeuille Financiën, Lid Raad van Toezicht, portefeuille Onderwijs (-kwaliteit) FUNCTIEPROFIEL Functies: Lid Raad van Toezicht, portefeuille Financiën, Lid Raad van Toezicht, portefeuille Onderwijs (-kwaliteit) 1. ORGANISATIEBESCHRIJVING De Meerwegen scholengroep is een christelijke

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van het remuneratiecomité van de Vlaamse overheid

Huishoudelijk reglement van het remuneratiecomité van de Vlaamse overheid Huishoudelijk reglement van het remuneratiecomité van de Vlaamse overheid Opdracht en algemene werkingsregels 1 - Het remuneratiecomité heeft aandacht voor het strategische beleid en neemt hierin een adviserende

Nadere informatie

Interne controle, interne audit, compliance, externe controle

Interne controle, interne audit, compliance, externe controle De prudentiële verwachtingen van de CBFA inzake het deugdelijk bestuur van de IBP s Toepassing: Amonis Interne controle, interne audit, compliance, externe controle Françoise Leclercq 20/6/07 Agenda Actieplan

Nadere informatie

Toezichtkader Raad van toezicht van De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs

Toezichtkader Raad van toezicht van De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs Toezichtkader Raad van toezicht van De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs Inleiding. Vanaf 1 augustus 2011 zijn bij De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal

Nadere informatie

Charter deugdelijk bestuur

Charter deugdelijk bestuur Charter deugdelijk bestuur 1. Principes en aanbevelingen inzake deugdelijk bestuur voor extern verzelfstandigde agentschappen OPZ Geel onderschrijft onderstaande principes inzake deugdelijk bestuur voor

Nadere informatie

VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL FACULTEIT LICHAMELIJKE OPVOEDING EN KINESITHERAPIE FACULTAIR REGLEMENT LK

VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL FACULTEIT LICHAMELIJKE OPVOEDING EN KINESITHERAPIE FACULTAIR REGLEMENT LK VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL FACULTEIT LICHAMELIJKE OPVOEDING EN KINESITHERAPIE FACULTAIR REGLEMENT LK Oorspronkelijke versie goedgekeurd op de FR-LK van 10/03/98 Aanpassingen goedgekeurd op de FR-LK van

Nadere informatie

Corporate Governance verantwoording

Corporate Governance verantwoording Corporate Governance verantwoording Algemeen De Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur van Verenigde Nederlandse Compagnie (VNC) respecteren de principes en best practice bepalingen van de Corporate

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR HET BANK- EN FINANCIEWEZEN Prudentieel toezicht op de beleggingsondernemingen

COMMISSIE VOOR HET BANK- EN FINANCIEWEZEN Prudentieel toezicht op de beleggingsondernemingen Prudentieel toezicht op de beleggingsondernemingen Brussel, 14 november 2002. CIRCULAIRE D1/EB/2002/6 AAN DE BELEGGINGSONDERNEMINGEN OVER HUN INTERNE CONTROLE EN OVER DE INTERNE AUDITFUNCTIE EN DE COMPLIANCE-FUNCTIE

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES November 2006 1 GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur 1 en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

AuditchArter VAn het AGentSchAp Audit VLAAnderen 1 / 9

AuditchArter VAn het AGentSchAp Audit VLAAnderen 1 / 9 Auditcharter Van HET AGENTSChap AUDIT VLAANDEREN 1 / 9 Inhoudsopgave MISSIE VAN HET AGENTSCHAP AUDIT VLAANDEREN... 3 ONAFHANKELIJKHEID... 4 OBJECTIVITEIT EN BEKWAAMHEID... 5 KWALITEIT VAN DE AUDITWERKZAAMHEDEN...

Nadere informatie

Deel 2: Charter van het Gemeenschappelijk Auditcomité in de OISZ

Deel 2: Charter van het Gemeenschappelijk Auditcomité in de OISZ Deel 2: Charter van het Gemeenschappelijk Auditcomité in de OISZ INHOUD I. Context...4 II. 1. Interne audit: een gemeenschappelijke uitdaging voor de OISZ...4 Basisprincipes m.b.t. de figuur van Auditcomité

Nadere informatie

Participatiedecreet. Infofiche 1. WAT VOORAFGING

Participatiedecreet. Infofiche 1. WAT VOORAFGING Infofiche Participatiedecreet Het participatiedecreet legt de voorwaarden vast waaraan studentenparticipatie in het Vlaamse hoger onderwijs moet voldoen. VVS heeft nog enkele vragen om dit decreet aan

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE TELEGRAAF MEDIA GROEP N.V.

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE TELEGRAAF MEDIA GROEP N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE TELEGRAAF MEDIA GROEP N.V. Dit Reglement is goedgekeurd door de Raad van Commissarissen van Telegraaf Media Groep N.V. op 17 september 2013. 1. Inleiding De Auditcommissie is een

Nadere informatie

betreffende het onderwijs XXIV

betreffende het onderwijs XXIV stuk ingediend op 2422 (2013-2014) Nr. 2 26 februari 2014 (2013-2014) Ontwerp van decreet betreffende het onderwijs XXIV Amendementen Stukken in het dossier: 2422 (2013-2014) Nr. 1: Ontwerp van decreet

Nadere informatie

Reglement opleidingsraden zoals goedgekeurd door de Raad van Bestuur d.d. 1 april Opleidingsraden. reglement

Reglement opleidingsraden zoals goedgekeurd door de Raad van Bestuur d.d. 1 april Opleidingsraden. reglement Opleidingsraden reglement REGLEMENT OPLEIDINGSRADEN Zoals goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 1 april 2014. INHOUDSTABEL Hoofdstuk I: Definities en toepassingsgebied Hoofdstuk II: Samenstelling van

Nadere informatie

Toezichtkader Raad van Toezicht SGR

Toezichtkader Raad van Toezicht SGR Toezichtkader Raad van Toezicht SGR Vastgesteld door de Raad van Toezicht van SGR op 14 april 2015 Inleiding Vanaf 2011 zijn bij de SGR de functies van bestuur en intern toezicht gescheiden. Deze functiescheiding

Nadere informatie

Statuten HoGent Studentenraad (Zoals goedgekeurd op de algemene vergadering van 8 mei 2014)

Statuten HoGent Studentenraad (Zoals goedgekeurd op de algemene vergadering van 8 mei 2014) Statuten HoGent Studentenraad (Zoals goedgekeurd op de algemene vergadering van 8 mei 2014) TITEL I Inleidende bepalingen Artikel 1. De HoGent Studentenraad (hierna genoemd HGSR) is de officiële rechtstreeks

Nadere informatie

Studiedag «Prestatie-audit in de federale overheid: stand van zaken en vooruitblik» K.U.Leuven-Instituut voor de Overheid

Studiedag «Prestatie-audit in de federale overheid: stand van zaken en vooruitblik» K.U.Leuven-Instituut voor de Overheid Studiedag «Prestatie-audit in de federale overheid: stand van zaken en vooruitblik» K.U.Leuven-Instituut voor de Overheid ROLLEN VOOR DE INSPECTIE VAN FINANCIEN IN HET BELGISCH AUDITSYSTEEM 29 oktober

Nadere informatie

Corporate Governance Reglement

Corporate Governance Reglement Corporate Governance Reglement N.V. VSH Foods Corporate Governance Reglement april 2011 1 van 9 Algemeen Dit document is een handleiding voor de inrichting van de Corporate Governance voor N.V. VSH Foods

Nadere informatie

profiel Open Universiteit Voorzitter en leden raad van toezicht

profiel Open Universiteit Voorzitter en leden raad van toezicht profiel Open Universiteit Voorzitter en leden raad van toezicht Open Universiteit Voorzitter en leden raad van toezicht Organisatie De Open Universiteit (OU), opgericht in 1984, is de jongste universiteit

Nadere informatie

DIENSTVERLENENDE VERENIGING PELT STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING

DIENSTVERLENENDE VERENIGING PELT STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING DIENSTVERLENENDE VERENIGING PELT STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING Verslag van de statutaire algemene vergadering van donderdag 20 juni 2013, 20.15 uur, gehouden te Overpelt. Volgende stemgerechtigde leden

Nadere informatie

Corporate Governance Charter

Corporate Governance Charter Corporate Governance Charter Brief van de Voorzitter en de Gedelegeerd Bestuurder met betrekking tot het bedrijfsbeheer Fost Plus neemt als erkend organisme de uitvoering van de terugnameplicht en informatieplichten

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN

Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN Dit reglement is op grond van artikel 8.3 het reglement van de Raad van Commissarissen vastgesteld door middel van een besluit van de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Voorstel van bijzonder decreet

Voorstel van bijzonder decreet stuk ingediend op 1571 (2011-2012) Nr. 1 24 april 2012 (2011-2012) Voorstel van bijzonder decreet van de heer Ludo Sannen en de dames Veerle Heeren, Vera Celis, Kathleen Deckx, Kathleen Helsen, Goedele

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement LUCA School of Arts

Huishoudelijk reglement LUCA School of Arts Huishoudelijk reglement LUCA School of Arts Preambule Hoofdstuk I. Algemene werkingsprincipes Hoofdstuk II. De bestuursstructuur van LUCA Afdeling 1. Samenstelling en bevoegdheden van de bestuursorganen

Nadere informatie

WETTELIJKE BEKENDMAKINGEN EN VERSCHILLENDE BERICHTEN PUBLICATIONS LEGALES ET AVIS DIVERS

WETTELIJKE BEKENDMAKINGEN EN VERSCHILLENDE BERICHTEN PUBLICATIONS LEGALES ET AVIS DIVERS 84782 BELGISCH STAATSBLAD 06.11.2014 MONITEUR BELGE WETTELIJKE BEKENDMAKINGEN EN VERSCHILLENDE BERICHTEN PUBLICATIONS LEGALES ET AVIS DIVERS Universiteiten - Hogescholen - Faculteiten Université - Hautes

Nadere informatie

SOLVAY NV HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITE. De leden van het Auditcomité worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van twee jaar.

SOLVAY NV HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITE. De leden van het Auditcomité worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van twee jaar. SOLVAY NV HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITE I. SAMENSTELLING VAN HET AUDITCOMITÉ 1. Aantal leden - Duur van de mandaten Het Auditcomité telt minstens vier leden. De leden van het Auditcomité

Nadere informatie

Toelichting bij de nieuwe organisatiestructuur van het OLV Ziekenhuis

Toelichting bij de nieuwe organisatiestructuur van het OLV Ziekenhuis Toelichting bij de nieuwe organisatiestructuur van het OLV Ziekenhuis Missie en strategie van het OLV Ziekenhuis Het OLV Ziekenhuis wil een patiëntgericht, lokaal verankerd ziekenhuis zijn met een internationale

Nadere informatie

Audio Interne Auditcharter

Audio Interne Auditcharter Audio Interne Auditcharter Definities in het kader van dit charter : Lid het tot de vereniging Audio toegetreden lokaal bestuur (gemeente, stad of OCMW), andere publieke rechtspersoon, of private rechtspersoon

Nadere informatie

GECOÖRDINEERDE STATUTEN

GECOÖRDINEERDE STATUTEN GECOÖRDINEERDE STATUTEN Statuten van de vzw Interdiocesane Dienst voor het Katholiek Godsdienstonderwijs zoals gewijzigd door de algemene vergadering op 11 september 2003. N. 4999 [S-C 46030] Interdiocesane

Nadere informatie

F L U X Y S Naamloze Vennootschap. Kunstlaan Brussel BTW BE RPR Brussel

F L U X Y S Naamloze Vennootschap. Kunstlaan Brussel BTW BE RPR Brussel F L U X Y S Naamloze Vennootschap Kunstlaan 31-1040 Brussel BTW BE 0402 954 628 RPR Brussel UITTREKSEL VAN DE BIJEENROEPING VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 9 MEI 2006 Voorstel om de statuten

Nadere informatie

STRUCTUUR EN ORGANISATIE VAN DE INTERFACULTAIRE INTERDISCIPLINAIRE CENTRA BINNEN DE GROEP HUMANE WETENSCHAPPEN

STRUCTUUR EN ORGANISATIE VAN DE INTERFACULTAIRE INTERDISCIPLINAIRE CENTRA BINNEN DE GROEP HUMANE WETENSCHAPPEN STRUCTUUR EN ORGANISATIE VAN DE INTERFACULTAIRE INTERDISCIPLINAIRE CENTRA BINNEN DE GROEP HUMANE WETENSCHAPPEN 1. FACULTEITEN BETROKKEN BIJ DE BESTAANDE INTERFACULTAIRE INTERDISCIPLINAIRE CENTRA Penvoerende

Nadere informatie

REGLEMENT AUDIT, RISK & COMPLIANCE COMMISSIE PGGM N.V. 26 november 2013

REGLEMENT AUDIT, RISK & COMPLIANCE COMMISSIE PGGM N.V. 26 november 2013 REGLEMENT AUDIT, RISK & COMPLIANCE COMMISSIE PGGM N.V. 26 november 2013 Inhoudsopgave 1. Algemeen... 3 2. Taken en bevoegdheden... 3 3. Samenstelling... 6 4. De voorzitter... 7 5. De secretaris... 7 6.

Nadere informatie

Gedragscode voor de leden van het Europees Parlement inzake financiële belangen en belangenconflicten

Gedragscode voor de leden van het Europees Parlement inzake financiële belangen en belangenconflicten Gedragscode voor de leden van het Europees Parlement inzake financiële belangen en belangenconflicten Artikel 1 Grondbeginselen Bij de uitoefening van hun taken als lid van het Europees Parlement: Artikel

Nadere informatie

Een universiteit van waarde(n)

Een universiteit van waarde(n) Een universiteit van waarde(n) Naar een toekomstbestendige inrichting en besturing van de Universiteit van Amsterdam 24 oktober 2016 Voorgeschiedenis instelling commissie Langsluimerende onvrede onder

Nadere informatie

COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE

COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE Corporate Governance Novisource streeft naar een organisatiestructuur die onder meer recht doet aan de belangen van de onderneming, haar klanten,

Nadere informatie

Doelstellingenmanagement en monitoring vanuit de auditbril. Eddy Guilliams 1 april 2014

Doelstellingenmanagement en monitoring vanuit de auditbril. Eddy Guilliams 1 april 2014 Doelstellingenmanagement en monitoring vanuit de auditbril Eddy Guilliams 1 april 2014 Agenda Interne controle/ organisatiebeheersing en audit Wie zijn we? Doelstellingen en monitoring in de leidraad organisatiebeheersing

Nadere informatie

6. Medezeggenschap van studenten

6. Medezeggenschap van studenten 6. Medezeggenschap van studenten De medezeggenschap van studenten is vastgelegd in een drietal reglementen: de Structuurregeling, het reglement UGV/FGV en het reglement USR/FSR. 6.1 Medezeggenschap op

Nadere informatie

Corporate governance code Caparis NV

Corporate governance code Caparis NV Corporate governance code Caparis NV De brancheorganisatie sociale werkgelegenheid en arbeidsintegratie Cedris heeft in het voorjaar van 2010 een branchecode aangenomen. In de inleiding van deze branchecode

Nadere informatie

Profielschets voorzitter Raad van Toezicht

Profielschets voorzitter Raad van Toezicht Profielschets voorzitter Raad van Toezicht Ieder lid van de Raad van Toezicht beschikt over specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn specifieke taak, binnen de Raad van

Nadere informatie

S T A T U T E N TITEL I: DE VERENIGING. 1 De feitelijke vereniging draagt de naam Alumni Gentse Filosofen en Moraalwetenschappers (AGFM).

S T A T U T E N TITEL I: DE VERENIGING. 1 De feitelijke vereniging draagt de naam Alumni Gentse Filosofen en Moraalwetenschappers (AGFM). S T A T U T E N TITEL I: DE VERENIGING ARTIKEL 1: naam 1 De feitelijke vereniging draagt de naam Alumni Gentse Filosofen en Moraalwetenschappers (AGFM). ARTIKEL 2: zetel 1 De zetel van de vereniging is

Nadere informatie

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 Governancestructuur WonenBreburg januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Bestuur 3 2.1 Taak en werkwijze 3 2.2 Rechtspositie en bezoldiging bestuur 4 2.3 Tegenstrijdige belangen

Nadere informatie

Model van huishoudelijk reglement voor de schoolraad

Model van huishoudelijk reglement voor de schoolraad Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs vzw Guimardstraat 1 1040 BRUSSEL Model van huishoudelijk reglement voor de schoolraad Hoofdstuk 1 Oprichting Art. 1. In uitvoering van het Decreet van 2

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Directeur audit

Functiebeschrijving: Directeur audit Functiebeschrijving: Directeur audit Functiefamilie Controle en audit functies Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1. Context van de functie 1.1.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE SCHOOLRAAD

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE SCHOOLRAAD HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE SCHOOLRAAD Hoofdstuk 1 - Oprichting Art.1 In uitvoering van het Decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad, B.S. 6 augustus

Nadere informatie

Topstructuur Faculteit Bètawetenschappen

Topstructuur Faculteit Bètawetenschappen Faculteitsraad Bètafaculteit ingekomen 15 mrt 2005 FRBF 05-014 Topstructuur Faculteit Bètawetenschappen Vastgesteld in gezamenlijk overleg tussen het college van bestuur en het federatiebestuur. 15 maart

Nadere informatie

Overzicht van de afwijkingen van PGGM N.V. ten opzichte van de Nederlandse Corporate Governance Code

Overzicht van de afwijkingen van PGGM N.V. ten opzichte van de Nederlandse Corporate Governance Code Overzicht van de afwijkingen van PGGM N.V. ten opzichte van de Nederlandse Corporate Governance Code De Nederlandse Corporate Governance Code ( Code ) is van toepassing op alle Nederlandse beursgenoteerde

Nadere informatie

Audit Vlaanderen & de Leidraad Organisatiebeheersing

Audit Vlaanderen & de Leidraad Organisatiebeheersing Wat u zeker moet weten over Audit Vlaanderen & de Leidraad Organisatiebeheersing VOOR LOKALE BESTUREN AUDIT VLAANDEREN www.auditvlaanderen.be 1 Inhoud AUDIT VLAANDEREN 5 INTERNE CONTROLE OF ORGANISATIEBEHEERSING?

Nadere informatie

DE WERKING VAN ONZE RAAD VAN BESTUUR: EEN GEDEELDE DIAGNOSE

DE WERKING VAN ONZE RAAD VAN BESTUUR: EEN GEDEELDE DIAGNOSE 57140513.JV-C1 DE WERKING VAN ONZE RAAD VAN BESTUUR: EEN GEDEELDE DIAGNOSE VRAGENLIJST VOOR BESTUURSLEDEN Wij verzoeken u de vragenlijst individueel in te vullen. Het is niet de bedoeling uw kennis te

Nadere informatie

Verklarende memo over de voorgestelde wijzigingen aan de statuten van Proximus NV van publiek recht

Verklarende memo over de voorgestelde wijzigingen aan de statuten van Proximus NV van publiek recht Verklarende memo over de voorgestelde wijzigingen aan de statuten van Proximus NV van publiek recht Op 16 december 2015 keurde het Belgische parlement een nieuwe wet goed in verband met de hervorming van

Nadere informatie

ORGANIEK REGLEMENT VAN DE STUDENTENRAAD VAN DE VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL

ORGANIEK REGLEMENT VAN DE STUDENTENRAAD VAN DE VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL ORGANIEK REGLEMENT VAN DE STUDENTENRAAD VAN DE VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL HOOFDSTUK I - Algemene bepalingen en bevoegdheden Artikel 1 De Studentenraad verdedigt de belangen van de studenten en verstrekt

Nadere informatie

PROXIMUS NV van publiek recht CHARTER VAN HET AUDIT- EN TOEZICHTSCOMITE

PROXIMUS NV van publiek recht CHARTER VAN HET AUDIT- EN TOEZICHTSCOMITE PROXIMUS NV van publiek recht CHARTER VAN HET AUDIT- EN TOEZICHTSCOMITE Statuut Het Audit- en Toezichtscomité is een raadgevend comité van de Raad van Bestuur, met uitzondering voor de punten waarvoor

Nadere informatie

Bijlage 3. Intern reglement van het Auditcomité

Bijlage 3. Intern reglement van het Auditcomité Bijlage 3 Intern reglement van het Auditcomité 1. Samenstelling en vergoeding Het Comité bestaat uit twee leden die door de Raad van Bestuur van de Zaakvoerder worden aangeduid uit de onafhankelijke Bestuurders.

Nadere informatie

Profielschets. 4 leden Raad van Commissarissen Provides

Profielschets. 4 leden Raad van Commissarissen Provides Profielschets 4 leden Raad van Commissarissen Provides ERLY the consulting company Opdrachtgever: Provides Datum: april 2015 De Raad De Raad van Commissarissen (RvC) van Provides heeft tot taak toezicht

Nadere informatie

Gewijzigde doelstellingen in de leidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID. (inwerkingtreding: 1 januari 2015)

Gewijzigde doelstellingen in de leidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID. (inwerkingtreding: 1 januari 2015) Gewijzigde doelstellingen in de leidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID (inwerkingtreding: 1 januari 2015) 2 1. Doelstellingen, proces- & risicomanagement Subthema kwaliteitsbeleid

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemeen

Hoofdstuk 1. Algemeen REGLEMENT VAN HET WETENSCHAPPELIJK INSTITUUT LEIDEN UNIVERSITY CENTRE FOR THE ARTS IN SOCIETY (LUCAS) Hoofdstuk 1. Algemeen Artikel 1. Naam van het instituut Het instituut draagt de naam Leiden University

Nadere informatie

HEIJMANS N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE

HEIJMANS N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE HEIJMANS N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE Vastgesteld door de RvC op 10 maart 2010 1 10 maart 2010 INHOUDSOPGAVE Blz. 0. Inleiding... 3 1. Samenstelling... 3 2. Taken en bevoegdheden... 3 3. Taken betreffende

Nadere informatie

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VOLMACHTFORMULIER VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING Ondergetekende: naam en voornaam / (vennootschaps)naam: adres / zetel: eigenaar van: aandelen op naam 1 ; en/of eigenaar van: gedematerialiseerde aandelen

Nadere informatie

Organiek reglement in uitvoering van het Bijzonder Decreet voor de Erasmushogeschool Brussel

Organiek reglement in uitvoering van het Bijzonder Decreet voor de Erasmushogeschool Brussel Organiek reglement in uitvoering van het Bijzonder Decreet voor de Erasmushogeschool Brussel 1 INHOUDSTAFEL Hoofdstuk 1 - Inleiding... 4 Hoofdstuk 2 - Bestuursorganen... 4 2.1. Raad van Toezicht... 4 2.1.1.

Nadere informatie

MEMORANDUM DEUGDELIJK BESTUUR

MEMORANDUM DEUGDELIJK BESTUUR MEMORANDUM DEUGDELIJK BESTUUR Ethias Bank nv BTW BE 0420.327.328 - RPR Brussel Maatschappelijke zetel Sterrenkundelaan 19 1210 Brussel www.ethias.be info@ethias.be 1. Structuur van het aandeelhouderschap

Nadere informatie

Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur Stek

Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur Stek Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur Stek 1 Algemeen Deugdelijk ondernemingsbestuur is waar corporate governance over gaat. Binnen de bedrijfskunde wordt de term gebruikt voor het aanduiden van hoe

Nadere informatie

Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur

Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur 1. Algemeen Deugdelijk ondernemingsbestuur is waar corporate governance over gaat. Binnen de bedrijfskunde wordt de term gebruikt voor het aanduiden van hoe een

Nadere informatie

Statuten Stedelijke Seniorenraad Gent

Statuten Stedelijke Seniorenraad Gent Statuten Stedelijke Seniorenraad Gent Artikel 1 - Doelstellingen De stedelijke Ouderenadviesraad van Gent, hierna kortweg Seniorenraad genoemd en opgericht door de Gemeenteraad op 20 oktober 1992, is als

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht Thuiszorg Maatschappij

Reglement Raad van Toezicht Thuiszorg Maatschappij Artikel 1 Inleiding 1. Dit reglement is opgesteld ter aanvulling van de statuten van de coöperatieve vereniging ThuisZorg Maatschappij en is gebaseerd op de Governance Code Zorg en Welzijn 2010 2. Dit

Nadere informatie

WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT. Boek XIII

WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT. Boek XIII WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT Boek XIII Inhoud BOEK XIII. - Overleg... 3 TITEL 1. - De Centrale Raad voor het Bedrijfsleven Algemene organisatie... 3 TITEL 2. - Bijzondere raadgevende commissies... 4 HOOFDSTUK

Nadere informatie

PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN WONINGBOUWVERENIGING POORTUGAAL

PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN WONINGBOUWVERENIGING POORTUGAAL PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN WONINGBOUWVERENIGING POORTUGAAL 1. Uitgangspunten Deze profielschets is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Commissarissen d.d. 17 mei 2013

Nadere informatie

In uitvoering van artikel 2.1. van het Corporate Governance Charter van de vennootschap heeft de raad van bestuur zijn intern reglement vastgelegd.

In uitvoering van artikel 2.1. van het Corporate Governance Charter van de vennootschap heeft de raad van bestuur zijn intern reglement vastgelegd. INTERN REGLEMENT VAN DE RAAD VAN BESTUUR In uitvoering van artikel 2.1. van het Corporate Governance Charter van de vennootschap heeft de raad van bestuur zijn intern reglement vastgelegd. Dit intern reglement

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement voor de schoolraad van vrije basisschool de Vlinder

Huishoudelijk reglement voor de schoolraad van vrije basisschool de Vlinder Huishoudelijk reglement voor de schoolraad van vrije basisschool de Vlinder Hoofdstuk 1 Oprichting Art. 1. In uitvoering van het Decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse

Nadere informatie

TRANSPARANTIEVERSLAG 2013

TRANSPARANTIEVERSLAG 2013 TRANSPARANTIEVERSLAG 2013 1. Inleiding Dit verslag bevat de informatie zoals bepaald in artikel 15 van de wet van 22 juli 1953 houdende de oprichting van een Instituut van de Bedrijfsrevisoren, aangepast

Nadere informatie

FUNCTIE/ORGAAN: Directeur

FUNCTIE/ORGAAN: Directeur FUNCTIE/ORGAAN: Directeur Functiedoel: - De directeur is de eindverantwoordelijke van het PVT De Landhuizen en is verantwoordelijk voor de realisatie van de missie, de visie en het beleid binnen de doelstellingen

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout UITNODIGING GEWONE ALGEMENE VERGADERING te houden op woensdag

Nadere informatie

Reglement College van Bestuur

Reglement College van Bestuur Reglement College van Bestuur Meerwegen scholengroep Stichting PCVOE Versie 1.0 Vastgesteld door CvB op: 3 oktober 2011 Goedgekeurd door RvT op: 26 september 2011 1 Preambule Dit Reglement College van

Nadere informatie

Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs (versie 2012)

Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs (versie 2012) Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs (versie 2012) I. Algemene bepalingen Artikel 1 - Begripsbepalingen In deze code wordt verstaan onder: a) Wet: de Wet op het Primair Onderwijs dan wel de Wet op

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL 1. ORGANISATIE. Noorderpoort

FUNCTIEPROFIEL 1. ORGANISATIE. Noorderpoort FUNCTIEPROFIEL Opdrachtgever: Functienaam: Deskundigheid Noorderpoort Lid Raad van Toezicht Sociale domein 1. ORGANISATIE Noorderpoort Noorderpoort bereidt jongeren en volwassenen voor op hun rol in de

Nadere informatie

Corporate Governance Corporate governance structuur

Corporate Governance Corporate governance structuur Corporate Governance DPA Group N.V. ( DPA ) is een naamloze vennootschap met statutaire zetel in Amsterdam en een two-tier bestuursstructuur. DPA is sinds 1999 genoteerd aan Euronext Amsterdam. De corporate

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Bestuur (Beleid)

Reglement voor de Raad van Bestuur (Beleid) De Raad van Bestuur van de stichting Van Neynselgroep, gevestigd te s-hertogenbosch, besluit, met inachtneming van de statuten van de stichting zoals gewijzigd bij akte tot statutenwijziging op 28 december

Nadere informatie

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Instruerend Bestuur (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1.

Nadere informatie

Nederlandse Brandwonden Stichting

Nederlandse Brandwonden Stichting Nederlandse Brandwonden Stichting REGLEMENT AUDITCOMMISSIE Vastgesteld door de Raad van Toezicht op 24 april 2012 1/7 0. Inleiding 0.1 Dit reglement is opgesteld door de Raad van Toezicht (hierna RvT)

Nadere informatie

GOED BESTUUR VOOR CULTUUR! CULTURAL GOVERNANCE ALS HEFBOOM TOT PROFESSIONALISERING. Prof. dr. Annick Schramme & Joke Schrauwen

GOED BESTUUR VOOR CULTUUR! CULTURAL GOVERNANCE ALS HEFBOOM TOT PROFESSIONALISERING. Prof. dr. Annick Schramme & Joke Schrauwen GOED BESTUUR VOOR CULTUUR! CULTURAL GOVERNANCE ALS HEFBOOM TOT PROFESSIONALISERING Prof. dr. Annick Schramme & Joke Schrauwen 2 trajecten Werkgroep Bilsen Fonds Leidraad: principes governance op organisatieniveau

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen Woningstichting Omnivera

Profielschets Raad van Commissarissen Woningstichting Omnivera Profielschets Raad van Commissarissen Woningstichting Omnivera 1 Uitgangspunten Het toezicht richt zich vooral op het bewaken van de maatschappelijke doelstellingen van de rechtspersoon. Continuïteit bij

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT 1. Oprichting In uitvoering van het Decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 6 augustus

Nadere informatie

Wet versterking bestuur pensioenfondsen

Wet versterking bestuur pensioenfondsen Wet versterking bestuur pensioenfondsen Presentatie voor het Platform Deelnemersraden Drs. Harrie J.P. Penders 12 april 2013 Leerdoelen inzicht bieden in het wetsvoorstel (sheet 3 24) inzicht bieden in

Nadere informatie

Statuten Studentenraad

Statuten Studentenraad Statuten Studentenraad Artikel 1 Pronominale en derivationele verwijzingen naar personen in deze statuten worden geacht genderneutraal te zijn. TITEL I NAAM, RECHTSVORM, ZETEL, DOEL, DUUR Artikel 2 De

Nadere informatie