Charter Goed Bestuur. Kwaliteit in organisatie en structuur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Charter Goed Bestuur. Kwaliteit in organisatie en structuur"

Transcriptie

1 Charter Goed Bestuur Kwaliteit in organisatie en structuur oktober 2014

2

3 Inleiding De KU Leuven is een vrije universiteit. De KU Leuven biedt haar studenten een academische vorming aan die gebaseerd is op wetenschappelijk onderzoek van hoog niveau. De KU Leuven is een onderzoeksintensieve, internationaal georiënteerde universiteit. Zij werkt hiervoor actief samen met haar onderzoekspartners in binnen- en buitenland. De KU Leuven stimuleert het persoonlijke initiatief en de kritische reflectie in een cultuur van overleg, samenwerking, solidariteit en academische vrijheid. De KU Leuven beoogt een actieve deelname aan het maatschappelijke debat en aan de uitbouw van de kennismaatschappij. Bij de invulling van haar opdracht treedt de KU Leuven in dialoog met zeer uiteenlopende stakeholders: studenten, academisch, onderwijzend, administratief en technisch personeel, wetenschappelijke instellingen, regionale partners, onderzoeksfinanciers, financierende overheden, Om het hoofd te kunnen bieden aan de complexe uitdagingen die de stakeholders stellen is een goede organisatie en bestuursstructuur onontbeerlijk. Het Charter Goed Bestuur expliciteert ten aanzien van de stakeholders dat de KU Leuven over een gepaste organisatie en bestuursstructuur beschikt, en dat hier bij de gangbare principes van goed bestuur worden gerespecteerd. Als toetssteen fungeert het in 2013 gepubliceerde Referentiecharter Aanbevelingen voor Goed Bestuur in de Vlaamse Universiteiten, ontwikkeld door GUBERNA in opdracht van de Vlaamse Overheid. Het Charter Goed Bestuur herneemt de 6 fundamentele principes die door het referentiecharter worden aangereikt. Het Charter Goed Bestuur dient in samenhang gelezen te worden met het organiek reglement 1 van de KU Leuven. Het door de wetgever verplichte organiek reglement bevat een gedetailleerde beschrijving van de bestuursorganen en functies, hun bevoegdheden, samenstelling en werking. Het Charter Goed Bestuur beschrijft eerder de grote bestuursprincipes van de KU Leuven en de resultante van de bestuursstructuur. Op zijn beurt institutionaliseert het organiek reglement de belangrijkste principes uit het referentiecharter. De KU Leuven is een vrije instelling met rechtspersoonlijkheid, bestaande uit drie onderdelen: de Universiteit voor de academische opdrachten, de Universitaire Ziekenhuizen KU Leuven (UZ Leuven) voor de klinische opdrachten en KU Leuven Research and Development (LRD) voor de valorisatieopdrachten. De KU Leuven zoals in dit document vermeld betreft de universiteit KU Leuven. 1

4 Principe 1 Instellingsstructuren met een duidelijke taakafbakening De hoogste bestuursorganen van de KU Leuven zijn: de Inrichtende Overheid, de Raad van Bestuur, de Academische Raad en het Gemeenschappelijk Bureau. 2 De Inrichtende Overheid gaat na of de KU Leuven haar verklaring over opdracht en identiteit uitvoert en de algemene strategische visie respecteert. Zij houdt door tussenkomst van de Raad van Bestuur toezicht op de algemene werking van de KU Leuven. De Raad van Bestuur bestuurt de KU Leuven. Hij bepaalt de globale strategie en volgt de uitvoering ervan op. Hij keurt de begroting en de jaarrekening goed en waakt over het financiële evenwicht van de KU Leuven. Hij houdt toezicht op de risicobeheersings- en controlesystemen. De Raad van Bestuur is bevoegd voor alle aangelegenheden die niet bij wet, decreet of organiek reglement aan andere organen worden toegewezen of gedelegeerd. De Raad van Bestuur heeft zijn bevoegdheden gedeeltelijk gedelegeerd naar andere bestuursorganen. Als delegerend bestuursorgaan blijft de Raad van Bestuur echter wel de juridische eindverantwoordelijkheid dragen. De Raad van Bestuur delegeert aan de Academische Raad de bestuursbevoegdheid over: - de uitwerking van de strategie en het nemen van beleidsbeslissingen; - de bewaking van de universiteitsbrede kwaliteitscontrole betreffende onderwijs en onderzoek; - de verdeling van de door Raad van Bestuur toegekende financiële middelen betreffende het academisch onderwijs, het studentenbeleid, het beleid betreffende het wetenschappelijk onderzoek en het beleid betreffende de maatschappelijke en wetenschappelijke dienstverlening. Het Gemeenschappelijk Bureau oefent het dagelijkse bestuur van de Universiteit uit. Het bereidt, als Gemeenschappelijk Bureau van de Raad van Bestuur en de Academische Raad, de vergaderingen van de Inrichtende Overheid, de Raad van Bestuur en de Academische Raad voor. Het Gemeenschappelijk Bureau staat onder meer in voor: - het ontwerpen van het beleid en voor de opstelling van een concept strategisch meerjarenplan op basis van de strategische deelplannen; - de uitvoering van het beleid; - de opmaak van de begroting en de rekeningen; - de rapportering over de uitvoering van het beleid (oa. middels het jaarverslag). Ook op onderliggende niveaus zijn bestuursorganen ingesteld met specifieke opdrachten en bevoegdheden. De academische domeinen zijn geclusterd in de groepen Biomedische Wetenschappen, Humane Wetenschappen en Wetenschap & Technologie, met telkens een eigen groepsbestuur. Bij de groepen Biomedische Wetenschappen en Wetenschap & Technologie werden voor de onderwijscomponent faculteiten ingericht met telkens een faculteitsraad. Voor de onderzoekscomponent werden departementen ingericht met telkens een departementsraad. Bij de groep Humane Wetenschappen behartigen de faculteiten en hun faculteitsraden zowel de onderwijs- als de onderzoekscomponent. 2

5 Principe 2 Een doeltreffende samenstelling van de instellingstructuren De bestuursorganen van de KU Leuven zijn samengesteld met het oog op het garanderen van een voldoende onafhankelijke inbreng door de leden, de vertegenwoordiging van verschillende interne en externe stakeholders, het bereiken van een vlotte informatiedoorstroming tussen de organen en het voorzien van voldoende afstemming met de dagelijkse werking van de KU Leuven. Een collegiale werking van de bestuursorganen wordt voorop gesteld. Het organiek reglement voorziet standaard in een meerderheidsquorum, maar gezien de consensuscultuur binnen de KU Leuven vormt deze procedure veeleer de uitzondering. De mandaten zijn hoofdzakelijkbeperkt tot een periode van vier jaar die eenmaal onmiddellijk hernieuwbaar is. De mandaten van de vicerectoren en de academisch beheerders (die het academisch onderwijs op de campussen van de partnerhogescholen ondersteunen) zijn twee maal onmiddellijk hernieuwbaar. Het aantal mandaten van elk vier jaar dat door Gebu-leden kan ingevuld worden is bijgevolg beperkt tot drie waarvan ook maximaal twee in dezelfde functie voor vicerectoren en academisch beheerders. Het mandaat van de algemeen beheerder is, vanuit het belang van continuïteit van de organisatie van de ondersteunende diensten, onbeperkt hernieuwbaar. De rector wordt verkozen door de universitaire gemeenschap en benoemd door de Inrichtende Overheid. De Raad van Bestuur draagt, op voorstel van de rector, de vicerectoren voor aan de Inrichtende Overheid. De vicerectoren ondergaan een verplicht assessment. De Inrichtende Overheid bestaat uit vier geledingen: - de geleding namens de KU Leuven: o de voorzitter van de Raad van Bestuur; o een aantal vaste vertegenwoordigers van de KU Leuven; - de geleding namens elk van de andere instellingen voor hoger onderwijs die lid zijn van de Associatie KU Leuven: - de geleding onafhankelijken bestaat uit twee subgeledingen: o de geleding gecoöpteerde onafhankelijken; o een vertegenwoordiger van de Associatie KU Leuven. - de geleding met raadgevende stem bestaat uit de volgende subgeledingen: o de Aartsbisschop van Mechelen-Brussel, die de titel Grootkanselier van de KU Leuven voert, en de andere diocesane bisschoppen uit het Nederlandse taalgebied van België; o belanghebbenden uit het middenveld; o de rector van de KU Leuven. Elke geleding beschikt over externe leden, de externe leden beschikken in de Inrichtende Overheid over een meerderheid van de stemmen. De voorzitter van de Raad van Bestuur is voorzitter van de Inrichtende Overheid. De Inrichtende Overheid wijst de voorzitter van de Raad van Bestuur aan onder de externe leden van de Raad van Bestuur in overleg met de externe bestuurders en de rector. De Raad van Bestuur bestaat uit de geledingen: - de rector, de vicerectoren Humane Wetenschappen, Wetenschap & Technologie en Biomedische Wetenschappen en de algemeen beheerder; - de externe bestuurders (waaronder de voorzitter van het Bestuurscomité UZ Leuven en de voorzitter van het Bestuurscomité LRD) - twee voltijds ingeschreven studenten;

6 - leden met raadgevende stem aangesteld door de Inrichtende Overheid: o een vertegenwoordiger van de vierde geleding, eerste subgeleding van de Inrichtende Overheid; o een door de Raad van Bestuur van de Associatie KU Leuven voorgedragen vertegenwoordiger. De Commissaris van de Vlaamse Regering en de Afgevaardigde van Financiën worden uitgenodigd de vergaderingen van de Raad van Bestuur bij te wonen. Zij houden toezicht op de bescherming van het financiële evenwicht van de KU Leuven en de wetmatigheid van de genomen beslissingen. De externe bestuurders beschikken over een meerderheid van de stemmen. De voorzitter van de Raad van Bestuur wordt gekozen onder externe bestuurders. In het bijzonder in de Academische Raad is de universitaire gemeenschap vertegenwoordigd. De stemgerechtigde leden van de Academische Raad zijn: - de leden van het Gemeenschappelijk Bureau; - de decanen; - de verkozen vertegenwoordigers van het zelfstandig academisch personeel, van het assisterend en bijzonder academisch personeel en van het administratief en technisch personeel; - de vertegenwoordigers van de studenten. De ombudspersoon woont de vergaderingen bij met raadgevende stem. Het Gemeenschappelijk Bureau bestaat uit de geledingen: - de rector, tevens voorzitter; - de vicerectoren, bevoegd voor de domeinen Humane Wetenschappen, Wetenschap & Technologie, Biomedische Wetenschappen, onderzoeksbeleid, onderwijsbeleid, studentenbeleid, internationaal beleid, cultuur-, diversiteits- en duurzaamheidsbeleid; - de algemeen beheerder; - de academisch beheerders.

7 Principe 3 Duidelijke regels voor goed functionerende governance organen Het organiek reglement beschrijft in detail de door de bestuursorganen te respecteren regels. De samenstelling van de organen gecombineerd met toegekende bevoegdheden zorgt voor een systeem met adequate checks and balances. Op die manier worden de belangen van de verschillende stakeholders in rekening gebracht. De Raad van Bestuur verleent volmacht aan individuele functies en personen middels de authentieke en onderhandse volmachtenregelingen. De volmachtenregelingen zijn waar nodig opgesteld conform het 4-ogenprincipe. Functiescheidingen zijn universiteitsbreed ingebed in het ERP-systeem. De KU Leuven geeft in haar dagelijks bestuur en werking blijk van respect voor ethische bedrijfsvoering. De voornoemde checks and balances zorgen voor een correcte en onderbouwde besluitvorming. De KU Leuven beschikt over verschillende ethische comités (Commissie Wetenschappelijke Integriteit, Commissie Medische Ethiek, Ethische Commissie Dierproeven, Ethische Commissie Dual Use, Sociaalmaatschappelijke Ethische Commissie) die het respect voor integriteit en ethiek in de academische werking ondersteunen en bewaken. De KU Leuven voert een actief duurzaamheids- en diversiteitsbeleid. De ombudspersoon maakt deel uit van de Academische Raad en staat ter beschikking van het personeel van de KU Leuven. In de missie van de universiteit 3 staan een geheel van basiswaarden centraal. 3

8 Principe 4 Informatiedoorstroming De KU Leuven kent een cultuur van open communicatie. De geagendeerde documenten en verslagen van de Raad van Bestuur, de Academische Raad en het Gemeenschappelijk Bureau worden tussen de leden onderling en naar leden van de universitaire gemeenschap verspreid conform de door de Raad van Bestuur goedgekeurde autorisatietabel. Voor de praktische uitwerking maakt KU Leuven gebruik van een webplatform om documenten te delen. De onderlinge kruisvertegenwoordiging in de organen zorgt voor een permanente informatiedoorstroming. De volledige universitaire gemeenschap ontvangt op wekelijkse basis de belangrijke beleidsberichten, en kan zeer uiteenlopende informatie consulteren via KU Leuven intranet. De verslagen van de Ondernemingsraad en het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk worden aan de personeelsleden gecommuniceerd. Ook extern wordt er veelvuldig en open gecommuniceerd via wekelijkse nieuwsbrieven, de Campuskrant, allerhande beleidsberichten en persberichten. De publieke webpagina s van de KU Leuven bevatten brede en actuele informatie over het door de KU Leuven vorm gegeven onderwijs, onderzoek en wetenschappelijke en maatschappelijke dienstverlening. Jaarlijks worden de belangrijkste aspecten van het gevoerde beleid samengevat in het wettelijk verplichte jaarverslag.

9 Principe 5 Toezicht op de governance cyclus, de naleving van behoorlijk bestuur en financiële controle afdoende auditsysteem De financiële processen zijn onderworpen aan stringente controles op verschillende niveaus. Het financieel beheer door de operationele verantwoordelijken is volledig geïntegreerd in een universiteitsbreed ERP-systeem. Elke kredietbeheerder wordt ondersteund door een geaccrediteerde financiële antenne. De financiële antennemedewerkers dienen een opleiding te volgen en accreditatie te verwerven. Uitsluitend geaccrediteerde antenneleden hebben transactiebevoegdheid in het ERPsysteem. De financiële antennes worden hiërarchisch aangestuurd door de lokale lijnverantwoordelijken en functioneel aangestuurd door de centrale dienst organisatie financiële processen. De decentrale entiteiten liggen aan de basis van de financiële preregistraties: het plaatsen van bestellingen, het goed- of afkeuren van facturen, het indienen van bedrijfskosten,. De autorisaties m.b.t. de financiële preregistraties zijn binnen het ERP-systeem voorbehouden aan de financiële antenneleden. Alle registraties van financiële transacties en de verwante kernprocessen (i.e. beheer leveranciers- en klantenbestand, registratie en controle aankoopfacturen, betalingen aan de hand van elektronische handtekeningen conform de volmachtenregeling, controle en aanvaarding bedrijfskosten, ) worden uitgevoerd binnen de centrale financiële diensten. De centrale financiële diensten staan eveneens in voor de opmaak van de begroting en de jaarrekening. Deze zijn ingebed in een vaste opvolgingscyclus, waarbij wordt gerapporteerd aan de bevoegde bestuursorganen (het Gebu, het Auditcomité, de Raad van Bestuur). De financiële processen worden bewaakt door de algemeen beheerder, die in opdracht van de Raad van Bestuur toezicht houdt op het financiële beleid en het financiële evenwicht van de KU Leuven. De jaarrekening wordt ook geattesteerd door een commissaris-revisor, aangesteld door de Raad van Bestuur in overeenstemming met de wetgeving overheidsopdrachten. De Commissaris van de Vlaamse Regering en de Afgevaardigde van Financiën houden toezicht via hun deelname aan de Raad van Bestuur. Het Auditcomité is een comité van de Raad van Bestuur, dat specifiek instaat voor de monitoring van: - het financiële verslaggevingsproces; - de wettelijke controle hierop door de revisor; - de systemen voor interne controle en risicobeheer; - de interne audit. Het Auditcomité bestaat uit drie externe leden van de Raad van Bestuur en een extern expert. De rector, de algemeen beheerder en het hoofd van de interne audit worden uitgenodigd de vergadering bij te wonen. De werkingsprincipes van het Auditcomité en de interne audit zijn vastgelegd in een door de Raad van Bestuur goedgekeurd Auditcharter. De interne audit evalueert de systemen voor interne controle en risicobeheer en formuleert aanbevelingen indien risico s worden gedetecteerd. De audits worden uitgevoerd volgens een 3-jaarlijks auditplan dat opgesteld wordt op basis van een risico-analyse van de te auditeren processen. Het audituniversum, dat de te auditeren processen uitlijst, bestrijkt de volledige universiteit. Corporate governance is één van de te auditeren processen. De auditstandaarden van het Institute of Internal Auditors gelden als richtlijn voor de activiteiten van de interne audit. De controle-actoren geven invulling aan het principe single audit door frequent overleg met het oog op het optimaliseren van de efficiëntie en de effectiviteit van hun werkzaamheden. De KU Leuven beschikt sinds geruime tijd over een Remuneratiecomité, dat is opgericht in de schoot van de Raad van Bestuur. Het Remuneratiecomité is samengesteld uit externe leden van de Raad van

10 Bestuur. De rector en de algemeen beheerder worden uitgenodigd. Het comité staat in voor de behandeling van individuele verloningen van bestuurders en tegemoetkomingen aan directieleden en bestuursleden. Het ontwikkelt ten behoeve van de Raad van Bestuur het globale kader waarbinnen verloningsbeslissingen worden genomen en dient als klankbord voor verloningsdiscussies in het algemeen. Over de werking van het comité wordt regelmatig gerapporteerd aan de Raad van Bestuur. Op regelmatige basis wordt de werking van het comité geëvalueerd. Individuele verloningsbeslissingen voor medewerkers van de universiteit (niet-bestuurders) worden genomen in het kader van procedures die opgebouwd zijn volgens de in het organiek reglement vastgelegde bevoegdheden. De basis van het verloningsbeleid wordt gevormd door de baremieke structuur die door de Vlaamse overheid is opgelegd. Het verloningskader wordt goedgekeurd door de Raad van Bestuur, de uitvoering verloopt voor het ZAP via de Bijzondere Academische Raad, voor het AAP en BAP via de groepsbesturen en voor het ATP via de groepsbesturen (niveau B, C en D) of via het Gemeenschappelijk Bureau (niveau A).

11 Principe 6 Medezeggenschap of medebestuur De inspraak van studenten is verzekerd via de deelname van hun vertegenwoordigers in de Raad van bestuur en de Academische Raad. Ook op de lagere bestuursniveaus is de participatie van studenten zeer hoog, zij zijn bijvoorbeeld vertegenwoordigd in de Groepsbesturen en de Permanente Onderwijscommissies. De studenten hebben in al deze organen een volwaardige stem, inclusief stemrecht. De verschillende personeelscategorieën zijn vertegenwoordigd in de Academische Raad en in alle onderliggende facultaire en departementele structuren. Hierdoor is er een sterke betrokkenheid bij de besluitvorming in een systeem van directe participatie. Binnen de Academische Raad zijn er vier studentenvertegenwoordigers en zeven vertegenwoordigers van het personeel, die samen ongeveer één derde van de Raad uitmaken. De vertegenwoordiging van het academisch personeel wordt gecoördineerd door de Vereniging van Academisch Personeel Leuven (VAPL). Naast deze directe participatie worden zowel de bestuursfuncties (zoals decanen en departementsvoorzitters) als de leden van de diverse adviescomités (bijv. beoordelingscommissies, evaluatiecommissies) verkozen door de faculteitsraad of departementsraad. Dit is een indirecte vorm van medebestuur, die ervoor zorgt dat de genomen beslissingen een grotere legitimiteit verwerven. Tenslotte vindt er binnen de KU Leuven een gestructureerd overleg plaats met gekozen vertegenwoordigers van het personeel in de Ondernemingsraad en het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk. De KU Leuven heeft ook een Comité Personeelszaken dat in een aantal procedures een actieve rol speelt.

Huishoudelijk Reglement Departement

Huishoudelijk Reglement Departement Gewoon reglement betreffende de structuur van de universiteit (GRS) Goedgekeurd door de Raad van bestuur K.U.Leuven d.d. 21 februari 2006 en gewijzigd op 27 november 2007 en op 27 mei 2008 Versie van toepassing

Nadere informatie

Organiek reglement KU Leuven

Organiek reglement KU Leuven pagina 1 van 47 U bent hier: Home / Rectorale Diensten / Organiek reglement KU Leuven Organiek reglement KU Leuven English version Doelgroep: studenten, externen, personeelsleden KU Leuven Contact: Jos

Nadere informatie

Goedgekeurd door de Inrichtende Overheid op 10 juli 2012 en gepubliceerd in het BS op xx.

Goedgekeurd door de Inrichtende Overheid op 10 juli 2012 en gepubliceerd in het BS op xx. Organiek reglement KU Leuven Doelgroep: studenten, externen, personeelsleden Contactpersoon: Freddy Jochmans Goedgekeurd door de Inrichtende Overheid op 10 juli 2012 en gepubliceerd in het BS op xx. Preambule

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, BESLUIT:

DE VLAAMSE REGERING, BESLUIT: Voorontwerp van bijzonder decreet tot wijziging van diverse bepalingen van het bijzonder decreet van 26 juni 1991 betreffende de Universiteit Gent en het Universitair Centrum Antwerpen DE VLAAMSE REGERING,

Nadere informatie

DIENSTEN RECTORAAT HOME. person_outline

DIENSTEN RECTORAAT HOME.   person_outline Page 1 of 61 HOME DIENSTEN RECTORAAT MENU NL EN person_outline Eva Spruyt Home Organiek reglement KU Leuven ORGANIEK REGLEMENT KU LEUVEN Doelgroep: externen, personeelsleden KU Leuven, studenten Contact:

Nadere informatie

INTERN REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITÉ VAN DE FEDERALE PARTICIPATIE- EN INVESTERINGSMAATSCHAPPIJ ( FPIM )

INTERN REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITÉ VAN DE FEDERALE PARTICIPATIE- EN INVESTERINGSMAATSCHAPPIJ ( FPIM ) INTERN REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITÉ VAN DE FEDERALE PARTICIPATIE- EN INVESTERINGSMAATSCHAPPIJ ( FPIM ) Artikel 1 - Comité Krachtens artikel 3bis, 17 van de wet van 2 april 1962 betreffende de Federale

Nadere informatie

Participatiereglement Studentenraad KU Leuven

Participatiereglement Studentenraad KU Leuven Participatiereglement Studentenraad KU Leuven I Algemeen Artikel 1 Codex Hoger Onderwijs Dit reglement voert de bepalingen uit van de artikelen II.314 tot II.335 van de Codex Hoger Onderwijs versie 4 en

Nadere informatie

INTERN REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITÉ

INTERN REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITÉ BIJLAGE 2 BIJ HET CORPORATE GOVERNANCE CHARTER INTERN REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITÉ OPGESTELD DOOR DE RAAD VAN BESTUUR INHOUDSOPGAVE Algemeen... 3 1. Samenstelling... 3 2. Verantwoordelijkheden... 3 3.

Nadere informatie

INTERN REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITÉ

INTERN REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITÉ BIJLAGE 2. INTERN REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITÉ Dit intern reglement maakt integraal deel uit van het Corporate Governance Charter van de Vennootschap. Deze bijlage is een aanvulling op de toepasselijke

Nadere informatie

Verplaatsingen in dienstverband

Verplaatsingen in dienstverband Verplaatsingen in dienstverband Voor verplaatsingen in dienstverband door personeelsleden van KULeuven verwijzen we naar de procedure voor dienstverplaatsingen : https://admin.kuleuven.be/personeel/intranet/praktisch/verplaatsing_dienstverband

Nadere informatie

INTERN REGLEMENT VAN DE RAAD VAN BESTUUR

INTERN REGLEMENT VAN DE RAAD VAN BESTUUR BIJLAGE 1 BIJ HET CORPORATE GOVERNANCE CHARTER INTERN REGLEMENT VAN DE RAAD VAN BESTUUR OPGESTELD DOOR DE RAAD VAN BESTUUR INHOUDSOPGAVE Algemeen... 3 1. Samenstelling... 3 2. Benoeming... 3 3. Bevoegdheden

Nadere informatie

INTERN REGLEMENT VAN HET DIRECTIECOMITÉ

INTERN REGLEMENT VAN HET DIRECTIECOMITÉ BIJLAGE 4 BIJ HET CORPORATE GOVERNANCE CHARTER INTERN REGLEMENT VAN HET DIRECTIECOMITÉ OPGESTELD DOOR DE RAAD VAN BESTUUR INHOUDSOPGAVE Algemeen... 3 1. Samenstelling... 3 2. Benoeming... 3 3. Bevoegdheden

Nadere informatie

Kiesreglement verkiezingen

Kiesreglement verkiezingen Kiesreglement verkiezingen I Algemeen Artikel 1 Participatiedecreet Dit reglement voert de bepalingen uit van de artikelen II.48 tot II.52 en van artikel II.66, 3 van het participatiedecreet. (Het decreet

Nadere informatie

Verplaatsingen in dienstverband campus Kulak Kortrijk

Verplaatsingen in dienstverband campus Kulak Kortrijk Verplaatsingen in dienstverband Voor verplaatsingen in dienstverband door personeelsleden van KULeuven verwijzen we naar de procedure voor dienstverplaatsingen : https://admin.kuleuven.be/personeel/intranet/praktisch/verplaatsing_dienstverband

Nadere informatie

Universitair Charter Goed Bestuur

Universitair Charter Goed Bestuur Universitair Charter Goed Bestuur Goedgekeurd door de Raad van Bestuur d.d. 04 maart 2014 op voorstel van de Governance Commissie Preambule Dit charter bevat de beginselen van deugdelijk bestuur waarvoor

Nadere informatie

Participatiereglement verkiezingen

Participatiereglement verkiezingen Participatiereglement verkiezingen I Algemeen Artikel 1 Codex Hoger Onderwijs Dit reglement voert de bepalingen uit van de artikelen II.314 tot II.335 van de Codex Hoger Onderwijs versie 4 en de bijlagen

Nadere informatie

Verplaatsingen in dienstverband Kulak - Kulloc s. Verplaatsingen in dienstverband Kulak - KULeuven

Verplaatsingen in dienstverband Kulak - Kulloc s. Verplaatsingen in dienstverband Kulak - KULeuven Verplaatsingen in dienstverband Kulak - Kulloc s Voor verplaatsingen in dienstverband door personeelsleden van KULeuven (incl Kulloc s) verwijzen we naar de procedure voor dienstverplaatsingen : https://admin.kuleuven.be/personeel/intranet/praktisch/verplaatsing_dienstverband

Nadere informatie

Gelijke Kansen en Diversiteit binnen het UZ Gent

Gelijke Kansen en Diversiteit binnen het UZ Gent Gelijke Kansen en Diversiteit binnen het UZ Gent 1. Missie - visie Gelijke Kansen en Diversiteit UZ Gent Het UZ Gent is een pluralistische instelling. De benadering van Gelijke Kansen en Diversiteit op

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 24.07.2012 MONITEUR BELGE 40927 Par ordonnance du Tribunal de Première Instance de MONS, du 16 juillet 2012, RRQ N 2012/744/B, Me E. DECRAUX, juge suppléant, avocat à 7033 CUESMES,

Nadere informatie

TITEL I OPRICHTING VAN EEN INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP "INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE"

TITEL I OPRICHTING VAN EEN INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Interne Audit van de Vlaamse Administratie en tot omvorming van het auditcomité van de Vlaamse Gemeenschap tot het

Nadere informatie

INTERN REGLEMENT VAN DE RAAD VAN BESTUUR

INTERN REGLEMENT VAN DE RAAD VAN BESTUUR BIJLAGE 1. INTERN REGLEMENT VAN DE RAAD VAN BESTUUR Dit intern reglement maakt integraal deel uit van het Corporate Governance Charter van de Vennootschap. Deze bijlage is een aanvulling op de toepasselijke

Nadere informatie

Reglement opleidingsraden zoals goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 24 april Opleidingsraden. reglement

Reglement opleidingsraden zoals goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 24 april Opleidingsraden. reglement Opleidingsraden reglement REGLEMENT OPLEIDINGSRADEN Zoals goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 24 april 2012 INHOUDSTABEL Hoofdstuk I: Definities en toepassingsgebied Hoofdstuk II: Samenstelling van

Nadere informatie

Charter Audit Comité Goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 2 oktober 2014

Charter Audit Comité Goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 2 oktober 2014 Charter Audit Comité Goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 2 oktober 2014 Charter van het Audit Comité van de Raad van Bestuur van Indaver NV 1 Doelstelling van het Auditcomité Het Auditcomité van Indaver

Nadere informatie

F.D /007. Versie van toepassing op Wetenschap & Technologie/Biomedische wetenschappen

F.D /007. Versie van toepassing op Wetenschap & Technologie/Biomedische wetenschappen Gewoon reglement betreffende de structuur van de universiteit (GRS) Goedgekeurd door de Raad van bestuur K.U.Leuven d.d. 21 februari 2006 en gewijzigd op 27 november 2007 en op 27 mei 2008 Versie van toepassing

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT NEVENACTIVITEITEN GROEP BIOMEDISCHE WETENSCHAPPEN EN UZ LEUVEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT NEVENACTIVITEITEN GROEP BIOMEDISCHE WETENSCHAPPEN EN UZ LEUVEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT NEVENACTIVITEITEN GROEP BIOMEDISCHE WETENSCHAPPEN EN UZ LEUVEN Versie 2015 04 28 1. Voor wie is deze procedure van toepassing... 1 2. Definities... 2 a. Activiteiten met beroepsmatige

Nadere informatie

STANDPUNT. 1 Algemene principes en concepten. Het Leuvens Universitair Systeem Algemene Vergadering van 20 maart Principes. 1.

STANDPUNT. 1 Algemene principes en concepten. Het Leuvens Universitair Systeem Algemene Vergadering van 20 maart Principes. 1. STANDPUNT Het Leuvens Universitair Systeem Algemene Vergadering van 20 maart 2009. 1 Algemene principes en concepten 1.1 Principes De universiteit als eindverantwoordelijke voor een goede integratie. Deze

Nadere informatie

Mandaat- en profielbeschrijving van een onafhankelijk lid van het Gemeenschappelijk Auditcomité van de Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid

Mandaat- en profielbeschrijving van een onafhankelijk lid van het Gemeenschappelijk Auditcomité van de Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid Mandaat- en profielbeschrijving van een onafhankelijk lid van het Gemeenschappelijk Auditcomité van de Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid 1. Functiecontext De Openbare Instellingen van Sociale

Nadere informatie

Intern reglement van de raad van bestuur van Enabel

Intern reglement van de raad van bestuur van Enabel Intern reglement van de raad van bestuur van Enabel Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Opdracht 3. Taken en verantwoordelijkheden 4. Werking van de raad van bestuur 5. Rol van de voorzit(s)ter 6. Taken van

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement Departement: Datum ingang reglement: Chemie Datum goedkeuring groepsbestuur 1. Geldende reglementen Organiek reglement: https://admin.kuleuven.be/rd/organiek_regl.html Groepsreglement:

Nadere informatie

VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT ONDERWIJSRAAD

VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT ONDERWIJSRAAD VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT ONDERWIJSRAAD Hoofdstuk I: Samenstelling van de Onderwijsraad. Art. 1: Dit reglement werd opgesteld in uitvoering van en rekening houdend met de bepalingen

Nadere informatie

De effectieve directie

De effectieve directie Studiedag - Journée d études De interne audit en het auditcomité Walgraeve M. Hoofd interne audit NVSM 17.10.2008 Verslag over: De effectieve directie - Financiële, operationele en strategische risico

Nadere informatie

BASISINFO RECHTSPERSOON KU LEUVEN

BASISINFO RECHTSPERSOON KU LEUVEN Page 1 of 5 HOME JURIDISCHE DIENST MENU NL EN person_outline Eva Spruyt Home Basisinfo rechtspersoon KU Leuven BASISINFO RECHTSPERSOON KU LEUVEN Contact: Juridische Dienst Laatst bijgewerkt op: 8 februari

Nadere informatie

Centraal reglement betreffende de bestuurlijke inrichting en de werking van de faculteiten van de Vrije Universiteit Brussel

Centraal reglement betreffende de bestuurlijke inrichting en de werking van de faculteiten van de Vrije Universiteit Brussel Centraal reglement betreffende de bestuurlijke inrichting en de werking van de faculteiten van de Vrije Universiteit Brussel Aanvullend facultair reglement Faculteit Recht & Criminologie Preambule Het

Nadere informatie

Structuur Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen

Structuur Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen Structuur Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen Bestuurs- en adviesorganen, diensten Kris Willems, decaan Faculteitsraad FIIW, 29 maart 2013 1 Inhoud Uitgangspunten opbouw faculteit Facultaire

Nadere informatie

Toezichtkader Raad van Toezicht SGR

Toezichtkader Raad van Toezicht SGR Toezichtkader Raad van Toezicht SGR Vastgesteld door de Raad van Toezicht van SGR op 27 september 2016 Evaluatiedatum document : uiterlijk 27 september 2018 Inleiding Vanaf 2011 zijn bij de SGR de functies

Nadere informatie

in 12 slides Code Buysse II, samengevat in 12 slides

in 12 slides Code Buysse II, samengevat in 12 slides in 12 slides Code Buysse II, samengevat in 12 slides 1 Governance principes De ondernemers hebben hun bedrijf nog niet in een vennootschapsstructuur ondergebracht. De ondernemers activeren een raad van

Nadere informatie

Hoofdstuk I. Algemene bepalingen

Hoofdstuk I. Algemene bepalingen Decreet houdende de toekenning van subsidies voor de uitbouw, de coördinatie en de promotie van het sportaanbod van de studentensportvoorzieningen van de Vlaamse universiteiten en hogescholen en de erkenning

Nadere informatie

Statuten HoGent Studentenraad

Statuten HoGent Studentenraad Statuten HoGent Studentenraad (Zoals goedgekeurd op de algemene vergadering van 5 oktober 2017) TITEL I Inleidende bepalingen Artikel 1. De HoGent Studentenraad (hierna genoemd HGSR) is de officiële rechtstreeks

Nadere informatie

Interne controle, interne audit, compliance, externe controle

Interne controle, interne audit, compliance, externe controle De prudentiële verwachtingen van de CBFA inzake het deugdelijk bestuur van de IBP s Toepassing: Amonis Interne controle, interne audit, compliance, externe controle Françoise Leclercq 20/6/07 Agenda Actieplan

Nadere informatie

Corporate Governance Verklaring Alumexx N.V. 2017

Corporate Governance Verklaring Alumexx N.V. 2017 Corporate Governance Verklaring Alumexx N.V. 2017 Inleiding De vigerende Nederlandse Corporate Governance Code d.d. 8 december 2016 (de Code) richt zich op de governance van beursgenoteerde vennootschappen

Nadere informatie

VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL FACULTEIT LICHAMELIJKE OPVOEDING EN KINESITHERAPIE FACULTAIR REGLEMENT LK

VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL FACULTEIT LICHAMELIJKE OPVOEDING EN KINESITHERAPIE FACULTAIR REGLEMENT LK VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL FACULTEIT LICHAMELIJKE OPVOEDING EN KINESITHERAPIE FACULTAIR REGLEMENT LK Oorspronkelijke versie goedgekeurd op de FR-LK van 10/03/98 Aanpassingen goedgekeurd op de FR-LK van

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van het remuneratiecomité van de Vlaamse overheid

Huishoudelijk reglement van het remuneratiecomité van de Vlaamse overheid Huishoudelijk reglement van het remuneratiecomité van de Vlaamse overheid Opdracht en algemene werkingsregels 1 - Het remuneratiecomité heeft aandacht voor het strategische beleid en neemt hierin een adviserende

Nadere informatie

Deze 3 verslagen dienen in onderlinge samenhang te worden gelezen en kunnen niet afzonderlijk van elkaar worden gezien of gebruikt.

Deze 3 verslagen dienen in onderlinge samenhang te worden gelezen en kunnen niet afzonderlijk van elkaar worden gezien of gebruikt. Hoofding van het kantoor XYZ Verslagen van de bedrijfsrevisor (1) aan de raad van bestuur (2) van de Vlaamse rechtspersoon in uitvoering van artikel 9 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 7 september

Nadere informatie

Coordinatie--Rechten--patient--Samenstelling-werking--KB doc

Coordinatie--Rechten--patient--Samenstelling-werking--KB doc 1 APRIL 2003. - Koninklijk besluit tot regeling van de samenstelling en de werking van de Federale Commissie Rechten van de Patiënt ingesteld bij artikel 16 van de wet van 22 augustus 2002 betreffende

Nadere informatie

GOOD GOVERNANCE CHARTER. Flanders Make VZW

GOOD GOVERNANCE CHARTER. Flanders Make VZW GOOD GOVERNANCE CHARTER Flanders Make VZW 1 INHOUD INLEIDING... 3 HOOFDSTUK I. MISSIE EN VISIE VAN Flanders Make VZW... 4 HOOFDSTUK II. ALGEMENE UITGANGSPUNTEN VOOR GOOD GOVERNANCE... 5 HOOFDSTUK III.

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR KINDERRIJK Inclusief bijlage stroomschema besluitvorming

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR KINDERRIJK Inclusief bijlage stroomschema besluitvorming 1 Begripsbepaling REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR KINDERRIJK Inclusief bijlage stroomschema besluitvorming 1.1 In dit reglement van de Raad van Bestuur wordt verstaan: a) KinderRijk: Stichting KinderRijk gevestigd

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Lid Raad van Toezicht, portefeuille Financiën, Lid Raad van Toezicht, portefeuille Onderwijs (-kwaliteit)

FUNCTIEPROFIEL. Lid Raad van Toezicht, portefeuille Financiën, Lid Raad van Toezicht, portefeuille Onderwijs (-kwaliteit) FUNCTIEPROFIEL Functies: Lid Raad van Toezicht, portefeuille Financiën, Lid Raad van Toezicht, portefeuille Onderwijs (-kwaliteit) 1. ORGANISATIEBESCHRIJVING De Meerwegen scholengroep is een christelijke

Nadere informatie

Toezichtkader Raad van toezicht van De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs

Toezichtkader Raad van toezicht van De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs Toezichtkader Raad van toezicht van De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs Inleiding. Vanaf 1 augustus 2011 zijn bij De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal

Nadere informatie

CHARTER VAN HET AUDITCOMITE

CHARTER VAN HET AUDITCOMITE CHARTER VAN HET AUDITCOMITE INLEIDING 2 I. ROL 2 II. VERANTWOORDELIJKHEDEN 2 1. Financiële reporting 3 2. Interne controle - risicobeheer en compliance 3 3. Interne audit 4 4. Externe audit: de commissaris

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES November 2006 1 GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur 1 en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Toezichtkader Raad van Toezicht SGR

Toezichtkader Raad van Toezicht SGR Toezichtkader Raad van Toezicht SGR Vastgesteld door de Raad van Toezicht van SGR op 14 april 2015 Inleiding Vanaf 2011 zijn bij de SGR de functies van bestuur en intern toezicht gescheiden. Deze functiescheiding

Nadere informatie

FOVIG V.Z.W. ONDERNEMINGSNUMMER: Statuten volgens de wet van 27 juni 1921 zoals gewijzigd door de wet van 2 mei 2002.

FOVIG V.Z.W. ONDERNEMINGSNUMMER: Statuten volgens de wet van 27 juni 1921 zoals gewijzigd door de wet van 2 mei 2002. FOVIG V.Z.W. ONDERNEMINGSNUMMER: 0431976236 Statuten volgens de wet van 27 juni 1921 zoals gewijzigd door de wet van 2 mei 2002. BENAMING EN ZETEL Art. 1. De vereniging heeft als naam: Federatie van ouderverenigingen

Nadere informatie

F A C U L T E I T S O C I A L E W E T E N S C H A P P E N

F A C U L T E I T S O C I A L E W E T E N S C H A P P E N Bijlage 41 FR188 30 november 2009 1 F A C U L T E I T S O C I A L E W E T E N S C H A P P E N Huishoudelijk reglement Goedgekeurd door de Faculteitsraad van 30 november 2009 en bekrachtigd door het Groepsbestuur

Nadere informatie

Statuten HoGent Studentenraad (Zoals goedgekeurd op de algemene vergadering van 8 mei 2014)

Statuten HoGent Studentenraad (Zoals goedgekeurd op de algemene vergadering van 8 mei 2014) Statuten HoGent Studentenraad (Zoals goedgekeurd op de algemene vergadering van 8 mei 2014) TITEL I Inleidende bepalingen Artikel 1. De HoGent Studentenraad (hierna genoemd HGSR) is de officiële rechtstreeks

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT DECREET. houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot de Universiteit Antwerpen

VLAAMS PARLEMENT DECREET. houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot de Universiteit Antwerpen VLAAMS PARLEMENT DECREET houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot de Universiteit Antwerpen TITEL 1 Inleidende bepalingen Artikel 1 Dit decreet regelt een aangelegenheid bedoeld in artikel

Nadere informatie

Corporate Governance verantwoording

Corporate Governance verantwoording Corporate Governance verantwoording Algemeen De Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur van Verenigde Nederlandse Compagnie (VNC) respecteren de principes en best practice bepalingen van de Corporate

Nadere informatie

Mandaat van het Auditcomité

Mandaat van het Auditcomité ECB-OPENBAAR November 201 7 Mandaat van het Auditcomité Een Auditcomité op hoog niveau dat door de Raad van Bestuur is opgericht krachtens artikel 9b van het Reglement van orde van de ECB versterkt de

Nadere informatie

Reglement opleidingsraden zoals goedgekeurd door de Raad van Bestuur d.d. 1 april Opleidingsraden. reglement

Reglement opleidingsraden zoals goedgekeurd door de Raad van Bestuur d.d. 1 april Opleidingsraden. reglement Opleidingsraden reglement REGLEMENT OPLEIDINGSRADEN Zoals goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 1 april 2014. INHOUDSTABEL Hoofdstuk I: Definities en toepassingsgebied Hoofdstuk II: Samenstelling van

Nadere informatie

REGLEMENT RISICOCOMMISSIE

REGLEMENT RISICOCOMMISSIE REGLEMENT RISICOCOMMISSIE VAN LANSCHOT KEMPEN N.V. EN F. VAN LANSCHOT BANKIERS N.V. Vastgesteld door de RvC op 8 december 2017 0. INLEIDING 0.1 Dit reglement is opgesteld door de RvC ingevolge artikel

Nadere informatie

Deel 2: Charter van het Gemeenschappelijk Auditcomité in de OISZ

Deel 2: Charter van het Gemeenschappelijk Auditcomité in de OISZ Deel 2: Charter van het Gemeenschappelijk Auditcomité in de OISZ INHOUD I. Context...4 II. 1. Interne audit: een gemeenschappelijke uitdaging voor de OISZ...4 Basisprincipes m.b.t. de figuur van Auditcomité

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE VZW ASSOCIATIE UNIVERSITEIT GENT

STATUTEN VAN DE VZW ASSOCIATIE UNIVERSITEIT GENT STATUTEN VAN DE VZW ASSOCIATIE UNIVERSITEIT GENT Titel 1 naam, zetel Artikel 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt de naam Associatie Universiteit Gent, hierna genoemd de AUGent. Artikel 2. De zetel

Nadere informatie

INTERN REGLEMENT VAN HET BENOEMINGS- EN REMUNERATIECOMITÉ

INTERN REGLEMENT VAN HET BENOEMINGS- EN REMUNERATIECOMITÉ BIJLAGE 3 BIJ HET CORPORATE GOVERNANCE CHARTER INTERN REGLEMENT VAN HET BENOEMINGS- EN REMUNERATIECOMITÉ OPGESTELD DOOR DE RAAD VAN BESTUUR INHOUDSOPGAVE Algemeen... 3 1. Samenstelling... 3 2. Verantwoordelijkheden...

Nadere informatie

Charter deugdelijk bestuur

Charter deugdelijk bestuur Charter deugdelijk bestuur 1. Principes en aanbevelingen inzake deugdelijk bestuur voor extern verzelfstandigde agentschappen OPZ Geel onderschrijft onderstaande principes inzake deugdelijk bestuur voor

Nadere informatie

SOLVAY NV HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITE. De leden van het Auditcomité worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van twee jaar.

SOLVAY NV HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITE. De leden van het Auditcomité worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van twee jaar. SOLVAY NV HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITE I. SAMENSTELLING VAN HET AUDITCOMITÉ 1. Aantal leden - Duur van de mandaten Het Auditcomité telt minstens vier leden. De leden van het Auditcomité

Nadere informatie

AuditchArter VAn het AGentSchAp Audit VLAAnderen 1 / 9

AuditchArter VAn het AGentSchAp Audit VLAAnderen 1 / 9 Auditcharter Van HET AGENTSChap AUDIT VLAANDEREN 1 / 9 Inhoudsopgave MISSIE VAN HET AGENTSCHAP AUDIT VLAANDEREN... 3 ONAFHANKELIJKHEID... 4 OBJECTIVITEIT EN BEKWAAMHEID... 5 KWALITEIT VAN DE AUDITWERKZAAMHEDEN...

Nadere informatie

GOOD GOVERNANCE CHARTER. Flanders Make VZW. Goedgekeurd door de Raad van Bestuur van Flanders Make VZW op 17 november 2014

GOOD GOVERNANCE CHARTER. Flanders Make VZW. Goedgekeurd door de Raad van Bestuur van Flanders Make VZW op 17 november 2014 GOOD GOVERNANCE CHARTER Flanders Make VZW Goedgekeurd door de Raad van Bestuur van Flanders Make VZW op 17 november 2014 1 INHOUD INLEIDING... 3 HOOFDSTUK I. MISSIE EN VISIE VAN Flanders Make VZW... 4

Nadere informatie

Gecoördineerde statuten per 12 juni Hoofdstuk I - Naam, zetel, doel. Naam

Gecoördineerde statuten per 12 juni Hoofdstuk I - Naam, zetel, doel. Naam Europese Vereniging voor het Bank- en Financieel Recht Belgium, verkort : E.V.B.F.R.-Belgium, internationale vereniging AEDBF-EVBFR B E U M Identificatienummer : 14916/91 Gecoördineerde statuten per 12

Nadere informatie

betreffende het onderwijs XXIV

betreffende het onderwijs XXIV stuk ingediend op 2422 (2013-2014) Nr. 2 26 februari 2014 (2013-2014) Ontwerp van decreet betreffende het onderwijs XXIV Amendementen Stukken in het dossier: 2422 (2013-2014) Nr. 1: Ontwerp van decreet

Nadere informatie

VLAAMS SECRETARIAAT VAN HET KATHOLIEK ONDERWIJS vzw Dienst Besturen

VLAAMS SECRETARIAAT VAN HET KATHOLIEK ONDERWIJS vzw Dienst Besturen VLAAMS SECRETARIAAT VAN HET KATHOLIEK ONDERWIJS vzw Dienst Besturen OPDRACHT, SAMENSTELLING EN WERKING VAN HET BUREAU BESTUREN EN OVERLEGFORUM BESTUREN Intern reglement OPDRACHT Art. 1, 1 Art. 1, 2 Het

Nadere informatie

Organiek Statuut van de Vrije Universiteit Brussel

Organiek Statuut van de Vrije Universiteit Brussel Organiek Statuut van de Vrije Universiteit Brussel TITEL I - DE BEGINSELEN, DE ZENDING, DE ONDERDELEN EN DE VERTEGENWOORDIGING VAN DE VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL 3 TITEL II - DE UNIVERSITAIRE GEMEENSCHAP

Nadere informatie

INTERN REGLEMENT VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE FEDERALE PARTICIPATIE- EN INVESTERINGSMAATSCHAPPIJ ( FPIM )

INTERN REGLEMENT VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE FEDERALE PARTICIPATIE- EN INVESTERINGSMAATSCHAPPIJ ( FPIM ) INTERN REGLEMENT VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE FEDERALE PARTICIPATIE- EN INVESTERINGSMAATSCHAPPIJ ( FPIM ) I. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN DE BESTUURDERS Artikel 1 - Toetreding tot de toepasselijke regels

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE TELEGRAAF MEDIA GROEP N.V.

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE TELEGRAAF MEDIA GROEP N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE TELEGRAAF MEDIA GROEP N.V. Dit Reglement is goedgekeurd door de Raad van Commissarissen van Telegraaf Media Groep N.V. op 17 september 2013. 1. Inleiding De Auditcommissie is een

Nadere informatie

Participatiedecreet. Infofiche 1. WAT VOORAFGING

Participatiedecreet. Infofiche 1. WAT VOORAFGING Infofiche Participatiedecreet Het participatiedecreet legt de voorwaarden vast waaraan studentenparticipatie in het Vlaamse hoger onderwijs moet voldoen. VVS heeft nog enkele vragen om dit decreet aan

Nadere informatie

NIEUW HUISHOUDELIJK REGLEMENT FACULTEIT INGENIEURSWETENSCHAPPEN werkdocument BESTAAND HUISHOUDELIJK REGLEMENT FACULTEIT TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN

NIEUW HUISHOUDELIJK REGLEMENT FACULTEIT INGENIEURSWETENSCHAPPEN werkdocument BESTAAND HUISHOUDELIJK REGLEMENT FACULTEIT TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN BESTAAND HUISHOUDELIJK REGLEMENT FACULTEIT TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN goedgekeurd door de Faculteitsraad op 22 oktober 2001 bekrachtigd door de Academische raad op 12 november 2001 Hoofdstuk 1: De facultaire

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR HET BANK- EN FINANCIEWEZEN Prudentieel toezicht op de beleggingsondernemingen

COMMISSIE VOOR HET BANK- EN FINANCIEWEZEN Prudentieel toezicht op de beleggingsondernemingen Prudentieel toezicht op de beleggingsondernemingen Brussel, 14 november 2002. CIRCULAIRE D1/EB/2002/6 AAN DE BELEGGINGSONDERNEMINGEN OVER HUN INTERNE CONTROLE EN OVER DE INTERNE AUDITFUNCTIE EN DE COMPLIANCE-FUNCTIE

Nadere informatie

CHARTER DEUGDELIJK BESTUUR VITO. Versie oktober 2018

CHARTER DEUGDELIJK BESTUUR VITO. Versie oktober 2018 CHARTER DEUGDELIJK BESTUUR VITO Versie oktober 2018 1 OVERZICHT VAN DE VERSCHILLENDE PRINCIPES PRINCIPE 1. Het Vlaamse gewest en de ParticipatieMaatschappij Vlaanderen gedragen zich als actieve en geïnformeerde

Nadere informatie

Notitie toezicht openbaar onderwijs

Notitie toezicht openbaar onderwijs Notitie toezicht openbaar onderwijs 1. Taak/verantwoordelijkheid gemeente...1 2. Taakafbakening met Centrum financiële instellingen...1 3. Probleemstelling...2 4. Verbetervoorstellen...2 5. Conclusie en

Nadere informatie

Reglement van de Raad van Toezicht

Reglement van de Raad van Toezicht Van de besluit gelet op richtlijn 23 van de Code Goed Onderwijsbestuur VO d.d. 4 juni 2015 en artikel 11 lid 4 van de statuten van de stichting tot vaststelling van het onderstaande Reglement van de Raad

Nadere informatie

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd november 2017

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd november 2017 Governancestructuur WonenBreburg januari 2012, geactualiseerd november 2017 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Bestuur 3 2.1 Taak en werkwijze 3 2.2 Rechtspositie en bezoldiging bestuur 4 2.3 Tegenstrijdige belangen

Nadere informatie

Vacature Stafmedewerker Centraal

Vacature Stafmedewerker Centraal Studentenraad KU Leuven vzw s Meiersstraat 5 3000 Leuven www.sturakuleuven.be Over Stura KU Leuven Vacature Stafmedewerker Centraal Studentenraad KU Leuven (Stura KU Leuven) vzw is de officiële studentenraad

Nadere informatie

REGLEMENT RISICOCOMMISSIE VAN LANSCHOT N.V. EN F. VAN LANSCHOT BANKIERS N.V.

REGLEMENT RISICOCOMMISSIE VAN LANSCHOT N.V. EN F. VAN LANSCHOT BANKIERS N.V. REGLEMENT RISICOCOMMISSIE VAN LANSCHOT N.V. EN F. VAN LANSCHOT BANKIERS N.V. Vastgesteld door de RvC op 23 juni 2016 0. INLEIDING 0.1 Dit reglement is opgesteld door de RvC ingevolge artikel 5 van het

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie ForFarmers N.V.

Reglement Auditcommissie ForFarmers N.V. Reglement Auditcommissie ForFarmers N.V. 1 REGLEMENT AUDITCOMMISSIE FORFARMERS N.V. Dit document beschrijft beknopt de rol, taken, verantwoordelijkheden en organisatie van de Auditcommissie van de Raad

Nadere informatie

ORGANIEK STATUUT VAN DE VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL

ORGANIEK STATUUT VAN DE VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL Artikel 4 Onderdelen De VUB bestaat uit twee onderdelen: de Universiteit en het Universitair Ziekenhuis Brussel, hierna afgekort UZ Brussel. De Universiteit heeft een algemene academische opdracht. Vrije

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement LUCA School of Arts

Huishoudelijk reglement LUCA School of Arts Huishoudelijk reglement LUCA School of Arts Preambule Hoofdstuk I. Algemene werkingsprincipes Hoofdstuk II. De bestuursstructuur van LUCA Afdeling 1. Samenstelling en bevoegdheden van de bestuursorganen

Nadere informatie

Studiedag «Prestatie-audit in de federale overheid: stand van zaken en vooruitblik» K.U.Leuven-Instituut voor de Overheid

Studiedag «Prestatie-audit in de federale overheid: stand van zaken en vooruitblik» K.U.Leuven-Instituut voor de Overheid Studiedag «Prestatie-audit in de federale overheid: stand van zaken en vooruitblik» K.U.Leuven-Instituut voor de Overheid ROLLEN VOOR DE INSPECTIE VAN FINANCIEN IN HET BELGISCH AUDITSYSTEEM 29 oktober

Nadere informatie

Cultureelerfgoeddecreet 2017: voorwaarden en criteria voor werkingssubsidies

Cultureelerfgoeddecreet 2017: voorwaarden en criteria voor werkingssubsidies Cultureelerfgoeddecreet 2017: voorwaarden en criteria voor werkingssubsidies 1. ALGEMENE BEPALINGEN OVER WERKINGSSUBSIDIES Art. 30 Ontvankelijkheidsvoorwaarden: 1 beheerd worden door een rechtspersoon

Nadere informatie

Voorstel van bijzonder decreet

Voorstel van bijzonder decreet stuk ingediend op 1571 (2011-2012) Nr. 1 24 april 2012 (2011-2012) Voorstel van bijzonder decreet van de heer Ludo Sannen en de dames Veerle Heeren, Vera Celis, Kathleen Deckx, Kathleen Helsen, Goedele

Nadere informatie

Doel Samenstelling en vergaderingen Taken en bevoegdheden Rapportage aan de RvC Diversen Herzieningstermijn...

Doel Samenstelling en vergaderingen Taken en bevoegdheden Rapportage aan de RvC Diversen Herzieningstermijn... Doel... 3 Samenstelling en vergaderingen... 3 Taken en bevoegdheden... 4 Rapportage aan de RvC... 4 Diversen... 5 Herzieningstermijn... 5 Doel De Risicocommissie is een permanente commissie van de RvC.

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement PPW oktober 2008.doc Pagina 1 van 14

Huishoudelijk reglement PPW oktober 2008.doc Pagina 1 van 14 HUISHOUDELIJK REGLEMENT FACULTEIT PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN Artikel 1. Draagwijdte van het Huishoudelijk reglement van de faculteit Dit Huishoudelijk reglement bepaalt de organisatie en

Nadere informatie

profiel Open Universiteit Voorzitter en leden raad van toezicht

profiel Open Universiteit Voorzitter en leden raad van toezicht profiel Open Universiteit Voorzitter en leden raad van toezicht Open Universiteit Voorzitter en leden raad van toezicht Organisatie De Open Universiteit (OU), opgericht in 1984, is de jongste universiteit

Nadere informatie

Reglement Raad van toezicht

Reglement Raad van toezicht Reglement Raad van toezicht Meerwegen scholengroep Stichting PCVOE Versie 1.1 Vastgesteld door de Raad van Toezicht op: 18 december 2017 Preambule Dit Reglement Raad van Toezicht is opgesteld conform de

Nadere informatie

DIENSTVERLENENDE VERENIGING PELT STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING

DIENSTVERLENENDE VERENIGING PELT STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING DIENSTVERLENENDE VERENIGING PELT STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING Verslag van de statutaire algemene vergadering van donderdag 20 juni 2013, 20.15 uur, gehouden te Overpelt. Volgende stemgerechtigde leden

Nadere informatie

Corporate Governance Reglement

Corporate Governance Reglement Corporate Governance Reglement N.V. VSH Foods Corporate Governance Reglement april 2011 1 van 9 Algemeen Dit document is een handleiding voor de inrichting van de Corporate Governance voor N.V. VSH Foods

Nadere informatie

Vacature Stafmedewerker

Vacature Stafmedewerker Studentenraad KU Leuven vzw s Meiersstraat 5 3000 Leuven www.sturakuleuven.be Vacature Stafmedewerker Over Stura KU Leuven Studentenraad KU Leuven (Stura KU Leuven) vzw is de officiële studentenraad van

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN

Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN Dit reglement is op grond van artikel 8.3 het reglement van de Raad van Commissarissen vastgesteld door middel van een besluit van de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

WETTELIJKE BEKENDMAKINGEN EN VERSCHILLENDE BERICHTEN PUBLICATIONS LEGALES ET AVIS DIVERS

WETTELIJKE BEKENDMAKINGEN EN VERSCHILLENDE BERICHTEN PUBLICATIONS LEGALES ET AVIS DIVERS 84782 BELGISCH STAATSBLAD 06.11.2014 MONITEUR BELGE WETTELIJKE BEKENDMAKINGEN EN VERSCHILLENDE BERICHTEN PUBLICATIONS LEGALES ET AVIS DIVERS Universiteiten - Hogescholen - Faculteiten Université - Hautes

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN BESTUUR ACCELL GROUP N.V.

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN BESTUUR ACCELL GROUP N.V. REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN BESTUUR ACCELL GROUP N.V. 1. STATUS REGLEMENT 1.1. Dit reglement (het "Reglement") voor de raad van bestuur (de "RvB") van Accell Group N.V. ("Accell Group") is vastgesteld door

Nadere informatie

S T A T U T E N TITEL I: DE VERENIGING. 1 De feitelijke vereniging draagt de naam Alumni Gentse Filosofen en Moraalwetenschappers (AGFM).

S T A T U T E N TITEL I: DE VERENIGING. 1 De feitelijke vereniging draagt de naam Alumni Gentse Filosofen en Moraalwetenschappers (AGFM). S T A T U T E N TITEL I: DE VERENIGING ARTIKEL 1: naam 1 De feitelijke vereniging draagt de naam Alumni Gentse Filosofen en Moraalwetenschappers (AGFM). ARTIKEL 2: zetel 1 De zetel van de vereniging is

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement 10 ADEM-TOCHT vzw Eendenplasstraat 33 9940 EVERGEM Huishoudelijk reglement Hoofdstuk I: structuur van de vereniging Art. 1 De vzw bestaat uit het interdiocesane niveau en vijf diocesane niveaus die als

Nadere informatie

STRUCTUUR EN ORGANISATIE VAN DE INTERFACULTAIRE INTERDISCIPLINAIRE CENTRA BINNEN DE GROEP HUMANE WETENSCHAPPEN

STRUCTUUR EN ORGANISATIE VAN DE INTERFACULTAIRE INTERDISCIPLINAIRE CENTRA BINNEN DE GROEP HUMANE WETENSCHAPPEN STRUCTUUR EN ORGANISATIE VAN DE INTERFACULTAIRE INTERDISCIPLINAIRE CENTRA BINNEN DE GROEP HUMANE WETENSCHAPPEN 1. FACULTEITEN BETROKKEN BIJ DE BESTAANDE INTERFACULTAIRE INTERDISCIPLINAIRE CENTRA Penvoerende

Nadere informatie