Reglement van de Graham Awards 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Reglement van de Graham Awards 2014"

Transcriptie

1 Reglement van de Graham Awards 2014 Hieronder volgt het Reglement ten behoeve van jaarlijkse toekenning van de Graham Awards. Het reglement heeft algemene gelding voor alle betrokken partijen. Dit reglement is opgesteld door Channel BV BV (Channel BV), de organisator van de Graham Awards Algemeen De Graham Awards (Grahams) worden jaarlijks uitgereikt in de drie hoofdcategorieën Hardware, Abonnementen en Retail. De winnaars komen tot stand d.m.v. een consumentenstemming, een vakjurystemming en/of de resultaten van een mystery shopping- / mystery calling onderzoek. De Grahams bekronen producten of diensten die aansluiten bij het gebruik door consumenten in de Nederlandse markt. Channel BV heeft ten aanzien van de toekenning van de Grahams en daarmee ten aanzien van de jureringsprocedure een exclusieve verantwoordelijkheid met betrekking tot de organisatie van de jureringsprocedure. Channel BV zal zelf als zodanig geen invloed uitoefenen op de uitslag van de Grahams. Voor zover medewerkers van Channel BV deelnemen in de Vakjury, wordt dit vermeld, en gebeurt jurering op persoonlijke titel. De door Channel BV benoemde onafhankelijke Vakjury jureert in onafhankelijkheid van Channel BV of van welke organisatie dan ook. Daar waar een lid van de Vakjury zelf betrokken partij is, kan geen stem worden uitgebracht op een eigen of gelieerd product of dienst. Categorieën De Grahams 2014 worden uitgereikt in de volgende categorieën: Hoofdcategorie Hardware Best Smartphone 2014 Best Smartphone onder de 350 euro 2014 Most Innovatieve Smartphone 2014 Best Tablet 2014 Vakjury Award 2014 (Best Smartphone) (NIEUW) Best Wearable 2014 (NIEUW) Best Ultrabook 2014 (NIEUW) Hoofdcategorie: Abonnementen Best Postpaid 2014 Best Sim Only 2014 Best Alles-in-1 pakket 2014 (NIEUW)

2 Hoofdcategorie: Retail Best Telecom Retailer 2014 Best Telecom Retailer Personeel 2014 Best Telecom E-tailer 2014 Als criterium voor het toekennen van een Graham geldt in de eerste plaats de gepercipieerde kwaliteit (in de breedste zin des woords) van het product, dienst of partij. Daarnaast wordt er gelet op of het product, dienst of partij aansluit bij de belevingswereld van de Nederlandse consument. Consumenten worden door middel van een landelijke campagne opgeroepen te stemmen op de genomineerde producten, diensten of partijen. Toekenning van een Graham binnen de hoofdcategorie Hardware en Abonnementen geschiedt aan de hand van een weging van de resultaten van de landelijke consumentenstemming en het oordeel van de Vakjury. Daarnaast bestaat er de Vakjury Award, die de Vakjury aan een smart phone toekent, onafhankelijk van de consumentenstemming. De Vakjury bepaalt hiervoor zelf de procedure. Toekenning van een Graham binnen de hoofdcategorie Retail geschiedt aan de hand van een weging van de resultaten de landelijke consumentenstemming en de resultaten van het mystery shopping / mystery calling onderzoek. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet of waarin geen overeenstemming kan worden bereikt over de hantering van dit reglement, overlegt de Vakjury met Channel BV. De beslissing van Channel BV is bindend voor de Vakjury. Nominatie Om genomineerd te kunnen worden, dienen de deelnemende merken zich te hebben aangesloten bij de Grahams, en akkoord te gaan met de in dit Reglement beschreven procedures. Per categorie bepaalt Channel BV welke merken worden genomineerd, met uitzondering van de subcategorie Vakjury Award, waar de Vakjury zelf de nominatie binnen de deelnemende merken bepaalt. In de hoofdcategorie Hardware wordt de genomineerde merken gevraagd in een of meerdere subcategorieën hardware te nomineren. In de hoofdcategorie Abonnementen worden de genomineerde operators gevraagd in een of meerdere subcategorieën abonnementen te nomineren. In de hoofdcategorie Retail bepaalt Channel BV in de subcategorie Best Telecom Retailer en Best Telecom Retailer Personeel welke retailers worden genomineerd. Deze zijn automatisch voor beide subcategorieën genomineerd. In de subcategorie E-tailer worden e-tailers opgeroepen zich te nomineren, waarna Channel BV uiteindelijk beslist over nominatie. Voor jurering komen uitsluitend in Nederland op het moment van de bekendmaking van de Grahams algemeen verkrijgbare producten en diensten in aanmerking.

3 Vakjury De Vakjury bestaat uit ten minste 11 leden en in elk geval uit een oneven aantal. De Vakjury wordt na een selectieprocedure benoemd door de directie van Channel BV. In het algemeen geldt voor de juryleden dat zij in Nederland bekend staan als zeer goed op de hoogte van, en expert in ten minste 1 van de 3 categorieën waarin de Grahams worden uitgereikt. De zittingsperiode van elk jurylid is maximaal 5 jaar, waarna herbenoeming 1 maal mogelijk is. Juryleden ontvangen voor hun werkzaamheden geen financiële vergoeding. De voorzitter van de Vakjury wordt benoemd door de directie van Channel BV en maakt deel uit van de jury. De voorzitter zal deze functie twee jaar bekleden en kan voor één jaar worden herbenoemd. Een medewerker van Channel BV treedt op als secretaris van de Vakjury, zonder hiervan deel uit te maken. Jurering Op 27 maart 2014 zal Channel BV de nominaties gereed hebben. Vanaf het moment dat de merken hun producten of diensten in de subcategorieën aan Channel BV bekend hebben gemaakt, start de voorfase van de Graham publiekscampagne. De consumentenstemming start op 12 mei uur en loopt tot vrijdag 20 juni 2014 tot uur. In dezelfde periode vindt het mystery shopping / mystery calling onderzoek plaats. Uiterlijk 25 juni 2014 zal de Vakjury haar voordracht voor de Grahams gereed hebben. Genoemde data zijn onder voorbehoud. De Vakjury zal haar voordracht vergezeld doen gaan van een gedegen juryrapport waarin onder andere de criteria die zij voor de toekenning hanteerde, vermeldt. Geheimhouding en bekendmaking Over de beraadslagingen en de toekenning zullen de juryleden strikte geheimhouding betrachten. Bekendmaking van de Grahams geschiedt op een door Channel BV te bepalen wijze en tijdstip. Stemgerechtigd Stemgerechtigd is iedere natuurlijke persoon die via een geldig adres zijn of haar stem uitbrengt via Per adres mag niet meer dan één stem worden uitgebracht. Stemprocedure Op de website waar gestemd kan worden (www.grahamawards.nl), worden de genomineerde producten en diensten of partijen in de hoofdcategorieën Hardware, Abonnementen en Retail uniform gepresenteerd. Het stemmen gebeurt op persoonlijke titel via internet, waardoor de stemmer bovendien in aanmerking kan komen voor een van de te winnen prijzen, die worden ingezet om het stemmen te belonen. Om mee te dingen dient de stemmer een aantal persoonlijke gegevens in te vullen (opt-in) De persoonlijke gegevens zullen worden gebruikt om hem / haar te te informeren over de Grahams of relevante diensten en producten van de samenwerkende partners, als vermeld op de website.

4 Wanneer er zich in de ogen van Channel BV onregelmatigheden voordoen bij de stemprocedure dan behoudt Channel BV als organisator van de Grahams zich het recht voor om in te grijpen. Geautomatiseerd stemmen of andere vormen waarin stemmen wordt gemanipuleerd, zijn verboden en kunnen tot uitsluiting leiden. Stemperiode Stemgerechtigden kunnen hun stem uitbrengen van 12 mei uur tot vrijdag 20 juni uur. Toekenningsprocedure De Grahams kennen per (sub)categorie onderstaande toekenningsprocedure: Hoofdcategorie Hardware De toekenning in de hoofdcategorie Hardware geschiedt als volgt: Uit de consumentenstemming volgt een Top 3. Nummer 1 krijgt 80 punten, nummer 2 krijgt 75 De Vakjury beoordeelt de consumenten Top 3, op een schaal van 100. De punten van de Top 3 consumentenstemming + Vakjury worden bij elkaar opgeteld en gedeeld door 2. De winnaar is het product met de hoogste puntenscore. De toekenning van de Vakjury Award geschiedt als volgt: Uit de beoordeling van de Vakjury volgt een Top 3, beoordeeld op een schaal van 100 De winnaar is het product met de hoogste puntenscore Hoofdcategorie Abonnementen De toekenning in de hoofdcategorie Abonnementen geschiedt als volgt: Uit de consumentenstemming volgt een Top 3. Nummer 1 krijgt 80 punten, nummer 2 krijgt 75 De Vakjury beoordeelt de consumenten Top 3, op een schaal van 1 tot 100. De punten van de Top 3 consumentenstemming + Vakjury worden bij elkaar opgeteld en gedeeld door 2. De winnaar is het abonnement met de hoogste puntenscore. Hoofdcategorie Retail De toekenning in de hoofdcategorie Retail geschiedt als volgt: Uit de consumentenstemming volgt een Top 3. Nummer 1 krijgt 90 punten, nummer 2 krijgt 80 Uit de beoordeling van het mystery shopping / mystery calling onderzoek volgt een Top 3, op een schaal van 1 tot 100. De punten van de Top 3 consumentenstemming tellen 1 keer mee, de punten van de mystery shopping / mystery calling onderzoek tellen 2 keer mee.. De winnaar is het retailer / e-tailer met de hoogste puntenscore.

5 Bekendmaking De Top 3 in alle subcategorieën wordt bekend gemaakt. Bekendmaking geschiedt op de website en op de aan de Grahams gerelateerde social media. Prijzen voor stemmers Channel BV verloot onder alle stemmers, die woonachtig in Nederland moeten zijn, en geregistreerd zijn via de opt-in een aantal prijzen. Alle genomineerde merken wordt de mogelijkheid gegeven eigen producten ter beschikking te stellen. Prijswinnaars ontvangen persoonlijk bericht van Channel BV. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Spelregels bij stemmenwerving De merken wordt gevraagd actief campagne te voeren om stemmen te werven voor de Grahams. Echter, van alle partijen wordt fair play verwacht. Geautomatiseerd stemmen of andere vormen waarin stemmen wordt gemanipuleerd zijn verboden en kunnen tot uitsluiting leiden. Channel BV houdt zich te allen tijde het recht voor om bij vermoeden van misbruik het genomineerde product, dienst, partij of individu uit te sluiten van deelname. Bij twijfel wordt geadviseerd contact op te nemen met Channel BV. Bij alle consumentgerichte communicatie-uitingen over de Grahams moet het logo van de Grahams worden gebruikt. Voor het moment van bekendmaking van de Grahams moet bovendien duidelijk zijn dat een product of dienst of partij genomineerd is voor een Graham; het betreft op dat moment immers een nog niet besliste verkiezing. Spelregels gebruik beeldmerk en naam Grahams Uitsluitend deelnemers aan de Grahams is gebruik van het beeldmerk van de Grahams en de naam Grahams en/of Graham Awards toegestaan. Steeds dient dan het officiële beeldmerk gebruikt te worden. Tot slot In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist Channel BV, zijnde de organisator van de Grahams. Mijdrecht, Maart 2014