LOKAAL SOCIAAL BELEID ANTWERPEN Rapportering 2008 / Planning 2009

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "LOKAAL SOCIAAL BELEID ANTWERPEN Rapportering 2008 / Planning 2009"

Transcriptie

1 LOKAAL SOCIAAL BELEID ANTWERPEN Rapportering 2008 / Planning 2009

2

3 LOKAAL SOCIAAL BELEID STAD ANTWERPEN Rapportering 2008 / Planning 2009 Inhoud Inleiding... 2 Leeswijzer MIDDELEN RECHT DIENSTVERLENING WONEN GEZONDHEID ZINVOLLE ACTIVITEIT ONDERWIS VRIE TID SOCIALE COHESIE en RUIMTE VOOR ONTMOETING INBURGERING SAMENWERKING & OVERLEG DIVERSITEIT INHOUDELIKE TOELICHTINGEN PER THEMA Middelen Recht Dienstverlening Wonen Gezondheid Zinvolle activiteit Onderwijs Vrije Tijd Sociale cohesie / ruimte voor ontmoeting Inburgering Samenwerking en overleg Diversiteit

4 Inleiding De stad Antwerpen en het OCMW willen, samen met en in overleg met alle partners, de toegang tot de sociale grondrechten voor iedereen die zich op het Antwerpse grondgebied bevindt, garanderen. Dit engagement leidde tot de opmaak van een gezamenlijk lokaal sociaal beleidsplan , waarin de krijtlijnen worden uitgezet. De opmaak gebeurde door werkgroepen bestaande uit ambtenaren van stad en OCMW, externe partners en soms ook raadsleden. De concrete doelstellingen en acties werden ingebed in de meerjarenplanning van stad en OCMW. Na de goedkeuring van het lokaal sociaal beleidsplan in november 2007 (door de gemeenteraad op 12/11/2007 en door de raad voor maatschappelijk welzijn op 7/11/2007), presenteren we u een eerste rapport. Hierin vindt u een overzicht van de acties die plaatsvonden in 2008 én van de acties die reeds gepland zijn voor Heel wat van deze acties zijn vanzelfsprekend reeds de jaren daarvoor ontstaan, en worden ook de komende jaren verdergezet. Inclusiviteit met aandacht voor sociaal zwakkeren De basis voor het lokaal sociaal beleidsplan is het bestuursakkoord. We integreren het sociaal beleid zoveel mogelijk in het algemeen beleid. We moeten immers binnen alle domeinen aandacht geven aan de sociale thema s. Goede beleidsvoering in het kader van ruimtelijke ordening, mobiliteit, huisvesting, onderwijs, werkgelegenheid,. draagt bij tot de levenskwaliteit en participatiekansen van alle burgers. Tegelijkertijd zetten we specifiek middelen in om de mensen te bereiken die ondanks dit inclusief beleid toch uit de boot dreigen te vallen. We richten ons specifiek tot bewoners die zich onder de welzijnslat bevinden, of met andere woorden niet in staat zijn om op eigen kracht hun grondrechten te realiseren, en tot diegenen voor wie de toegang tot deze rechten sterk bedreigd is. Inhoudelijke thema s en twee toetsingsprincipes De ambitie van het lokaal sociaal beleidsplan is het garanderen van de toegang voor iedere burger tot zijn economische, sociale en culturele rechten, zodat iedereen een menswaardig bestaan kan leiden. We vertaalden deze grondrechten in een aantal levensdomeinen waarop de overheid middelen inzet: 1. Middelen 2. Recht 3. Dienstverlening 4. Wonen 5. Gezondheid 6. Zinvolle activiteit 7. Onderwijs 8. Vrije tijd 9. Sociale cohesie en ruimte voor ontmoeting 10. Inburgering Daarop passen we twee toetsingsprincipes toe: 1. Diversiteit: we willen investeren in een gelijke kansenbeleid zonder onderscheid van geslacht, leeftijd, geaardheid, handicap, inkomen, levensbeschouwing of afkomst. We vertrekken vanuit brede diversiteit, met accent op het thema vergrijzing, maar hebben ook aandacht voor specifieke diversiteit. 2. Samenwerking en overleg: het lokaal sociaal beleid wil een gedragen beleid zijn dat uitgaat van een actieve participatie van alle betrokkenen bij de organisatie van sociale dienstverlening in de brede zin van het woord. Vanzelfsprekend doet ook het jeugdbeleid in Antwerpen inspanningen die bijdragen aan het lokaal sociaal beleid. Hierover wordt apart gerapporteerd in het kader van het jeugdbeleidsplan

5 Leeswijzer Per (toetsings)thema uit het Lokaal Sociaal Beleid vindt u in dit document in eerste instantie een gedetailleerd overzicht in tabelvorm, waarin we kaderen op welke manier het sociaal beleid invulling kreeg in 2008, welke accenten werden gelegd en wat we plannen voor 2009: Overkoepelende strategische of facilitaire doelstelling Nagestreefde doelstellingen Verantwoordelijke stadsdienst / Ocmw departement per nagestreefde doelstelling. Gebruikte afkortingen: SZ stad (sociale zaken) SZ/PB stad (prostitutiebeleid) SZ/SODA stad (stedelijk overleg drugs Antwerpen ) SZ/G stad (gezondheid) WNE stad (werk en economie) CS stad (cultuur en sport) CS/AS stad (cultuur en sport, Antwerpen Sportstad) DL stad (districts- en loketwerking) LS stad (lerende stad) OCMW Welke projecten, acties planden we in 2008 om deze nagestreefde doelstelling te realiseren? Werd dit project / deze actie gerealiseerd in 2008? o ja o N Neen o G Gedeeltelijk Concrete invulling van het project / de actie, relevante indicatoren Wordt dit project / deze actie verdergezet in 2009? o ja o N Neen Welke nieuwe projecten of acties voorzien we om in 2009 de doelstelling te realiseren? Achteraan vindt u per thema een toelichting. 3

6 1. MIDDELEN MI01 - Iedere inwoner van de Stad Antwerpen heeft recht op een menswaardig bestaan. Hij of zij krijgt de kansen om dit te realiseren, maar moet deze kansen ook benutten, en dit volgens zijn of haar mogelijkheden. Nagestreefde doelstelling ND01 Respectvolle dienst- en hulpverlening Wie? OCMW Wat doen we om deze doelstelling te realiseren? (concrete projecten, acties, ) Opmaak gemotiveerde en begrijpbare beslissingsbrieven Klantparticipatie en inspraak Respectvolle omgang met klanten Integrale Kwaliteitszorg in maatschappelijk werk Uitwerken model van gebruikersparticipatie Aanstellen coördinator groepsmaatschappelijk werk Ontwikkelen gedragscode voor raadsleden, personeel en klanten Vorming maatschappelijke werkers rond diversiteit Wat is er concreet gebeurd en gerealiseerd in 2008? Wat is er gepland in 2009? OK? Opmerkingen, indicatoren, Opmaak is gerealiseerd. Implementatie in het informaticasysteem in 2009 Model is uitgewerkt en voorgelegd aan OCMW Raad op 4 november 2008 Groepswerker is aangesteld G Maakt deel uit van de globale deontologische code die in het nieuwe OCMW decreet voorzien is. Actie is opgenomen door juriste bij secretaris OCMW. A -waarden vormen het vertrekpunt voor de opmaak van deze gedragscode. Idem? Nieuwe projecten, acties, Implementatie in het informaticasysteem Een concreet plan van aanpak voor de uitwerking van de in januari 2009 opgeleverde studie Van Deloitte en Touche inzake het dienstverleningsnetwerk van Stad en OCMW zal uitgewerkt worden. De door de OCMW-Raad goedgekeurde maatregelen worden in 2009 uitgevoerd en het project inzake klantparticipatie wordt in 2009 verder gezet. Een deontologische code wordt uitgewerkt overeenkomstig de uitvoeringsbepalingen van het OCMW-decreet. G Is voorbereid. Aanbestedingsprocedure loopt nog. De vorming wordt in 2009 aangeboden. Begin 2009 start een antropoloog wiens opdracht bestaat uit : - uitvoeren van een studie naar de verschillende nationaliteiten van OCMW klanten; - zich documenteren over de verschillende nationaliteiten en culturen en de aandachtspunten voor de hulpverlening voor deze doelgroepen in kaart te brengen; - het opzetten van vorming omtrent hulpverlening voor deze doelgroep voor de maatschappelijk werkers. N De leefloonwet integreert de belangrijkste bepalingen uit het Handvest van de Sociaal Verzekerde, zo o.m: - het recht op informatie van de aanvrager - de registratie van de aanvragen - de termijn waarbinnen beslissingen genomen moeten worden - motivering van beslissingen - overmaken van aanvragen waarvoor OCMW niet bevoegd is aan de juiste sociale zekerheidsinstelling - hoorrecht van de aanvrager - Maatschappelijk werkers die nieuw in dienst komen in de sociale centra worden intensief gecoacht gedurende een periode van zes maanden. Deze intensieve begeleiding, geboden door ervaren personeelsleden die dit als exclusieve opdracht hebben, bestaat o.m. uit informatie-overdracht (wetgeving maar ook beleidsvisie), sociale- en gespreksvaardigheden in een OCMW-context, rapportage, Op deze wijze krijgen nieuwe maatschappelijk werkers on the job training en ondersteuning en garandeert OCMW Antwerpen De personeelsnorm van de sociale centra wordt in 2009 hervormd, er wordt gestreefd naar de ontwikkeling van een outputgerichte i.p.v. de huidige inputgerichte norm. Aspecten van kwaliteitsvolle, klantgerichte dienstverlening en resultaats- en oplossingsgericht werken zullen daarin doorslaggevend zijn. 4

7 ND02 Financiële en materiële ondersteuning ND03 Kansen voor ontplooiing en een autonoom leven OCMW OCMW Klantvriendelijk personeel en infrastructuur een kwaliteitsvolle hulpverlening. Opening SC Linkeroever Sociaal centrum is gehuisvest op nieuwe locatie N Herlocatie De Wilg Sociaal centrum is gehuisvest op nieuwe locatie N Herwerken blueprint Voorstellen voor een meer klantvriendelijke infrastructuur N infrastructuur SC ifv goedgekeurd door OCMW Raad op 4 november 2008 klantvriendelijke omgeving Financiële bijstand i.f.v. behoeften en activering: nieuw reglement aanvullende bijstand implementeren nieuwe bijstandsnorm in E-vita Groei sociale restaurants en kruideniers: opmaken planning voor uitbreiding in overleg met relevante partners Bijkomende kinderopvang voor OCMWklanten in opleiding of sociale tewerkstelling Versterken onderwijskansen van kinderen van klanten Verhogen schoolparticipatie Bestrijden kinderarmoede N Voorstel is uitgewerkt in een werkgroep bestaande uit interne en externe partners. Financiële gevolgen worden in kaart gebracht. N Voorstel dient eerst verder uitgewerkt te worden Sociaal restaurant De Stroming realiseerde avondopening. Ondernemingsplan voor uitbreiding sociale kruideniers is in opmaak De resultaten van de studie van Deloitte m.b.t. het dienstverleningsnetwerk van OCMW Antwerpen worden voorgelegd aan de OCMW Raad ter goedkeuring. Na goedkeuring wordt een meerjarenplanning uitgewerkt. De nieuwe norm wordt in het eerste kwartaal van 2009 aan de Raad ter goedkeuring voorgelegd en in de loop van 2009 in de informaticatoepassing geïmplementeerd. In 2009 zal een bijkomend sociaal restaurant worden geopend op Linker Oever (streefdoel opening voor ). Daarnaast wordt een nieuwe locatie gezocht voor het Sociaal Restaurant de 7 schaken. Levanto vzw levert in het eerste kwartaal van 2009 een voorstel van businessplan voor de sociale kruideniers op. In functie daarvan zal worden onderzocht hoe een globale oplossing kan worden uitgewerkt voor de problematiek van levering van goedkope voeding op het grondgebied van de Stad Antwerpen. N In de loop van het tweede kwartaal van 2009, zal in de Ketstraat te Borgerhout een nieuwe, buitenschoolse kinderopvang worden geopend specifiek voor OCMW-klanten die een opleiding gaan volgen of een sociale tewerkstelling starten. Er zal plaats zijn voor 17 kinderen. Okido staat in voor de uitvoering. Groepswerk georganiseerd in samenwerking met Basiseducatie met als doel klanten te versterken in hun ouderrol (doelgroep 0-6 jaar). De werking startte eind 2008; elf personen namen deel. OCMW en Stad organiseerden hulp bij aanvragen school- en studietoelagen. 81 personen werden geholpen bij het invullen van hun aanvraag. Het groepswerk ter versterking van de ouderrol wordt in 2009 toegespitst op ouders van kinderen tussen 6-12 jaar en naar ouders van pubers. De acties voor het invullen van aanvragen schooltoelagen lopen in samenwerking met de stad en het OCMW in alle districten in de eerste maanden van Bestrijden van intra-familiaal geweld (IFG) N In het kader van de doelgroepwerking met OCMW-klanten wordt in 2009 gewerkt rond Intra-familiaal geweld. In overleg met de stad Antwerpen (Integrale Veiligheid) en deskundige externe partners wordt een visietekst en een plan van aanpak opgemaakt voor het omgaan met OCMW klanten in situaties van IFG. Deze tekst wordt voor de zomer aan de Raad ter goedkeuring voorgelegd. Vorming versterken zelfwaarde Vormingssessies gerealiseerd in Binnenste Buiten. Ook groepswerk m.b.t. thema onthaal werkt versterkend voor deelnemers. In 2008 namen 15 personen deel aan de vorming in Binnenste Buiten; 30 personen namen deel aan het groepswerk over het thema onthaal. 5

8 ND04 Weten hoe rechten te benutten OCMW Communicatie met klanten Via participatie X-stra!, spreekuren Commissie uridische Bijstand, affichecampagne werking Energiecel, digipunten, Participatie in netwerk Sociale Infopunten G Verschillende sociale centra, verspreid over het grondgebied van de stad maken deel uit van het netwerk van sociale infopunten. Deze acties worden in de loop van 2009 verder gezet. Het netwerk van sociale infopunten wordt in 2009 verder uitgerold. Daarnaast zal werk gemaakt worden van een inhoudelijke verdieping (betere registratie en analyse van de hulpvragen, structurele aanpak van gesignaleerde knelpunten en leemtes in de dienst- en hulpverlening, ). Specifiek voor de sociale centra zal onderzocht worden wat de oorzaak is van de vastgestelde stijging van het aantal intakedossiers die niet leiden tot een financieel OCMW-dossier. ND05 Maatschappelijk verantwoord omgaan met financiële en materiële middelen OCMW Actieve detectie van niet bereikte klanten: participatie X-stra OCMW participeert samen met de Stad aan huisbezoeken Het OCMW blijft verder participeren aan de acties in het kader van X-stra. Bijkomend wordt vanaf begin 2009 een halftijds hoofdmaatschappelijk werker ingezet als leidinggevende en coach van de OCMW- X-stra ploeg. Op basis van de resultaten van het HIVA onderzoek naar onderbescherming bepaalt het OCMW welke maatregelen/acties zich opdringen om dit ondergebruik tegen te gaan. Deze acties worden in 2009 verder gezet. Schuldvoorkoming Informatie in scholen over omgaan met budgetten en preventie van schulden Rationeel energieverbruik en G afvalvoorkoming De energiecel van het OCMW voert samen met de stad het programma inzake energiescans uit. De energiesnoeiers van vzw Levanto staan in voor de uitvoering van energiebesparende maatregelen en ingrepen. De acties inzake energiescans en energiesnoeiers worden in 2009 verder gezet. Vzw Recyclant stapt in het Tandem-project om inwoners van de stad Antwerpen de gelegenheid te bieden dakisolatie aan te kopen tegen verminderde prijzen door samen-aankoop. Gezonde levenswijze N Een programma voor OCMW-klanten inzake beperking van afval zal worden ontwikkeld in samenwerking met bevoegde stadsdiensten. Een programma voor OCMW-klanten inzake gezonde levenswijze (op vlak van voeding, hygiëne, lichaamsbeweging.) zal in de loop van 2009 worden ontwikkeld. De vooropgestelde acties zullen aansluiten aan bij de maatregelen omschreven in de doelstelling Gezondheid (zie verder bij ND 03) en het preventief gezondheidsbeleid zoals omschreven in het gezondheidsbeleidsplan. Begin 2009 volgt een evaluatie van een experiment waarbij 20 tickets voor (goedkope) warme maaltijden in sociale restaurants ter beschikking gesteld werden van kleine vzw s (als alternatief voor voedselbedeling). 6

9 2. RECHT MI02 Iedere Antwerpenaar heeft recht op nabije en laagdrempelige juridische hulpverlening en schuldhulpverlening. Nagestreefde doelstelling ND01 Vergroten kennis over hulpverlening ND02 uridische basisinformatie en vaakgestelde vragen in sociale infopunten ND03 Sociale rechtshulp ND04 Schuldpreventie ND05 Schuldhulpverlening ND06 Schuldhulp = sociale hulpverlening Energiecel Wie? OCMW Wat doen we om deze doelstelling te Wat is er concreet gebeurd en gerealiseerd in 2008? Wat is er gepland in 2009? realiseren? (concrete projecten, acties, ) OK? Opmerkingen, indicatoren, Idem? Nieuwe projecten, acties, Communicatiecampagne rond aanbod Poster- & foldercampagne in gans de Stad De informatiecampagne wordt voortgezet. rechtshulp Informatie via sociale infopunten o.a. bij de infopunten OCMW Draaiboek voor vaak gestelde juridische vragen voor sociale infopunten OCMW Uitgebreide periodiek 1e lijnsrechtshulp in iedere district i.s.m. commissie juridische bijstand Advocaten van de commissie juridische bijstand wekelijks consulteerbaar in SC s OCMW Vorming rond schulden en beheer eigen budget OCMW (i.s.m. Lerende Stad, VDAB, ) OCMW OCMW realiseert aanbod schuldhulpverlening in ieder district Onderzoek naar opportuniteit nieuwe acties rond schuldpreventie De CAW's bieden schuldhulpverlening aan hun klanten (vnl. schuldbemiddeling) OCMW Vorming advocaten m.b.t. sociale aspect van schuldhulpverlening OCMW Bevorderen van rationeel energieverbruik bij klanten OCMW Actieve begeleiding van klanten OCMW in de gevarenzone m.b.t. energie Actieve samenwerking rond energiebesparende projecten uitbouwen Het benodigde informatiepakket wordt voorbereid door de Interne uridische Dienst van het OCMW. Gerealiseerd Gerealiseerd De informatiepakketten zullen in de loop van 2009 aan de sociale infopunten worden bezorgd. Deze dienstverlening wordt in 2009 op dezelfde wijze aangeboden. G Vanuit de OCMW-diensten i.v.m. schuldhulpverlening & budgetbeheer zijn er diverse vormingen gegeven in scholen. Zulks op aanvraag van de betrokken scholen. Het gestructureerd overleg met Lerende Stad om deze vorming in alle stedelijke afstudeerjaren in te lassen, dient nog te worden gevoerd. Voortzetting ad hoc vormingen + voeren van overleg met Lerende Stad in functie van een structurele samenwerking. G Gedeeltelijk gerealiseerd in enkele districten. (Antwerpen, Uitbreiding naar de overige districten. Wilrijk, Berchem, Deurne, Merksem, Hoboken) In functie van de startdata van de voorziene bijkomende personeelsleden zullen de permanenties in de overige districten eveneens gerealiseerd worden. Elke opportuniteit die zich aandient, wordt beoordeeld en indien Deze acties worden in 2009 verder gezet. praktisch mogelijk uitgevoerd. Gerealiseerd De CAW s blijven hun klanten deze dienstverlening bieden in G Via kanalen als het VVSG wordt deze problematiek aangekaart. Maar structurele gesprekken hieromtrent met de Balie van Antwerpen dienen nog te worden opgestart. De Energiecel van het OCMW werkt mee aan de bevordering van rationeel energieverbruik via zowel eigen vormingsmomenten als via de toeleiding naar projecten zoals de energiesnoeiers en klimaat op maat. In 2008 werden scans energiesnoeiers uitgevoerd, nl. 366 voor Infrax en voor Eandis. Energiekosten nemen een belangrijke plaats in bij het huishoudbudget van onze klanten. Elke besparing/optimalisering die op dit vlak kan gerealiseerd worden, wordt dan ook benut. O.a. met Recyclant, sociale leveranciers, relevante stedelijke diensten, Bond Beter Leefmilieu, Samenlevingsopbouw, Overleg met de Balie van Antwerpen Deze acties worden in 2009 verder gezet. In 2009 worden 108 scans gepland voor Infrax en voor Eandis (samen 2.599). Ook op dit vlak worden de acties in 2009 verder gezet. Deze samenwerkingen lopen verder. 7

10 3. DIENSTVERLENING Kwaliteitsvolle en klantvriendelijke dienstverlening Nagestreefde Wie? Wat doen we om deze doelstelling te doelstelling realiseren? (concrete projecten, ND01 Dienstverlening beantwoordt aan vooraf vastgestelde en objectieve kwaliteitsnormen DL ND02 DL Netwerken van sociale infopunten acties, ) Ontwikkelen van kwaliteitsnormen voor de lokettendienstverlening van stad en OCMW Voorstudie rapporteringstool kwaliteitsnormen Klantentevredenheidsonderzoek in de loketten van de districtshuizen, stadskantoren en sociale centra Wat is er concreet gebeurd en gerealiseerd in 2008? Wat is er gepland in 2009? OK? Opmerkingen, indicatoren, G N G Concreet betreft het hier de loketten en het onthaal van de districtshuizen, stadskantoren, dienstencentra en sociale centra. Binnen stad en OCMW werden de aanwezige normen en informatie geïnventariseerd. Een normmodel is in ontwikkeling. Was voorzien als voorstudie voor tool (Digipolis). Niet meer van N toepassing. Het onderzoek is volledig voorbereid en start in januari 2009 in de districtshuizen en stadskantoren en daaropvolgend in de dienstencentra en sociale centra. De vragenlijst werd uitgewerkt voor de districtshuizen en stadskantoren. Na een aantal proefenquêtes werd de vragenlijst bijgewerkt en gefinaliseerd. Idem? Nieuwe projecten, acties, Verdere uitwerking van het normmodel aan de hand van concrete producten. De kwaliteitsnormen zullen afgerond worden tegen de zomer van Afronding van het onderzoek en presentatie van de resultaten. In de week van 19 januari 2009 starten de bevragingen in de districtshuizen en stadskantoren. De vragenlijst voor de sociale centra en dienstencentra is in ontwerp, waarna ook daar de bevragingen zullen starten. Aansluitend aan de afronding van het onderzoek worden de gegevens geanalyseerd en gerapporteerd. De resultaten in het kader van het klantentevredenheidsonderzoek zullen in de maand april op tafel liggen. Uitrol van nieuwe netwerken van sociale infopunten In 2008 waren reeds netwerken van sociale infopunten actief in alle regio's waar een sociaal infopunt gelegen is, behalve in Hoboken. G Voorstudie en planning zijn afgerond Tegen einde 2010 zijn in alle wijken van de stad sociale infopunten actief. Gefaseerde uitvoering van de planning met eerste focus op Zuidrand en Antwerpen Noord Planning uitrol sociale infopunten : Met Zuidrand werd nu reeds gestart. Antwerpen Noord komt aan de beurt in het voorjaar van In het najaar van 2009 volgen Berendrecht & Ekeren. Kwaliteitscharter sociale infopunten G Filosofie en ruwe kader liggen vast. Verdere verfijning vanuit klant- en organisatieperspectief + Sociaal kennissysteem - portaalsite G Analyse tot optimalisering is afgerond. Eerste voorzet tot nieuw concept is afgetoetst. Vindplaatsgerichte werking - sociaal infopunt in de gevangenis - samenwerking stad/wa/gevangenis Verdiepen van de dienstverlening van sociale infopunten : 1. afstemmen van sociaal overleg Verdiepen van de dienstverlening van sociale infopunten: 2. kanaliseren van signalen Proactief aanreiken van heldere en begrijpbare informatie via aangepaste kanalen G G G Samenwerkingsafspraken zijn opgemaakt en goedgekeurd. De permanentie is gestart. Gedetineerden worden opgeroepen in afspraak met de trajectbegeleiders Het nieuwe model voor sociaal overleg is afgetoetst met de trekkers van het welzijnsoverleg en goedgekeurd. Hiermee heeft het welzijnsoverleg meteen een formele structuur gekregen. De signaalopdracht van sociale infopunten kreeg structuur. De procedure wordt tegelijk een kanaal voor de signalen vanuit de welzijnsoverleggen. definiëring van de manier waarop zal worden gemeten Invulling van het nieuwe concept en planning om de portaalsite te laten evolueren naar een interactief instrument tussen sociale infopunten Verderzetting van het experiment met evaluatie na zes maanden. Implementatie van het model in die districten / wijken waar een welzijnsoverleg bestaat. Uitbouw van de netwerken van sociale infopunten tot nieuwe welzijnsoverleggen. Actieve opvolging van en periodieke rapportering van signalen vanuit de netwerken van sociale infopunten en welzijnsoverleggen N Voorstudie naar aangepaste communicatiekanalen in functie van de klantengroep + vraaggericht uitwerken van bevattelijke informatie rond sociale thema's 8

11 ND03 Een geïntegreerd dienstverleningsnetwerk van stad en OCMW DL Uitbreiding van het productenaanbod van stad en OCMW met relevante en multikanale producten van de andere partner Synergie bouwprojecten districtshuizen, stadskantoren, sociale centra en G Verlenging van het contract m.b.t. Postpunt Permeke en de principiële goedkeuring van het college voor een verdere gefaseerde uitrol van postpunten Verdere gefaseerde uitrol van postpunten in districtshuizen N Hangt samen met de studie van Deloitte (zie verder) /N Er zal in het voorjaar gestart worden met de bouw van het stadskantoor op Luchtbal waarin ook het SC zal gehuisvest zijn. dienstencentra Oprichting centraal loket vreemdelingen Operationeel sinds 3 november 2008 N Project is afgerond In maart 2009 zullen de inschrijvingen van alle districten door het centraal loket vreemdelingen worden behandeld. Structurele oplossing voor de dienst en hulpverlening in het district Antwerpen (studie Deloitte) G Luik 1 van de studie (dienstverleningsnetwerk district Antwerpen) is voorlopig opgeleverd; luik 2 (netwerk van sociale centra) wordt afgerond Studie Deloitte wordt ter goedkeuring voorgelegd aan college en OCMW-raad; na goedkeuring wordt een actieplan opgemaakt voor gefaseerde uitvoering. 9

12 4. WONEN SZ01 Meer mensen vinden een kwaliteitsvolle en betaalbare - t - huis in de stad. Nagestreefde doelstelling Wie? Wat doen we om deze doelstelling te realiseren? (concrete projecten, Wat is er concreet gebeurd en gerealiseerd in 2008? OK? Opmerkingen, indicatoren, Wat is er gepland in 2009? Idem? Nieuwe projecten, acties, ND01 Verbeteren en toegankelijk maken van het woningaanbod SZ ND02 SZ Bestrijden van sociale segregatie door vermenging van sociaal wonen, betaalbare huizen en duurdere woningen acties, ) Regie woonbeleid Monitor Wonen (25 november 2008): in kaart brengen woonbehoeften. Woonkwaliteitpremies Ontwikkeling eigen premiestelsel bv. - saneringscontracten: 56 - renovatiecontracten: 20 N Wooncentra G Ontwikkeling uitgebreide dienstverlening rond wonen: - woonadvies, vbn. - Huursubsidie: 1039 infovragen en 309 aanvragen - Ergo-woonadvies (levenslang wonen): 16 infovragen in koop- en bouwadvies - kandidaatstelling inschrijving sociale huisvesting: 294 in goedkope en renteloze lening voor energiebesparende maatregelen - uitleendienst Nieuw intern gemeentelijk G Gemeentelijk toewijzingreglement voor sociale huurwoningen toewijzingsreglement sociale huisvesting opgemaakt in overleg met lokale actoren. Toewijzingen via chronologie, op basis van doelgroepenplan, op basis van leefbaarheidsplan. SZ04 Iedereen kan zijn recht op menswaardig wonen uitoefenen Nieuw ontwerp saneringscontract. Voorbereiding zesde wooncentrum in omgeving Ekeren-Merksem waardoor alle bewoners van stad Antwerpen bediend kunnen worden. Toepassing na goedkeuring door Vlaamse regering: maart-april Nagestreefde doelstelling ND01 Strijd tegen verkrotting, leegstand en huisjesmelkerij Wie? SZ Wat doen we om deze doelstelling te realiseren? (concrete projecten, acties, ) Wat is er concreet gebeurd en gerealiseerd in 2008? Wat is er gepland in 2009? OK? Opmerkingen, indicatoren, Idem? Nieuwe projecten, acties, Woonkwaliteitsonderzoek Woningen toetsen aan minimumnormen woonkwaliteit (Vlaamse Wooncode): - proactieve screening (Krotspot) van Antwerpen-Noord (Atheneum, Amandus, Stuivenberg en Willebrordus) en Antwerpen-Dam - op afroep - in het kader van openbare veiligheid (artikel 135) - attest voldoende huisvesting - Proactieve screening Antwerpen-Dam - Planning nieuwe buurten: Deurne-Noord en Borgerhout intra muros Totaal aantal woononderzoeken in 2008: 5810 Aantal woningen in orde bij eerste bezoek: 1040 Oplossingspercentage van woningen die niet in orde waren bij eerste bezoek: 65,24% Minimum 30 bijkomende transitplaatsen G Panden in: - Cronjestraat - Borgerhoutsestraat Bijkomende middelen in Federaal Grootstedenbeleid voor nog extra transitplaatsen. 10

13 ND03 Aangepaste huisvesting voor mensen met beperkte zelfredzaamheid ND04 Levensloopbestendig wonen ND06 Ondersteuning woonwagenbewoners OCMW OCMW OCMW SZ Screening woonaanbod op aangepastheid Gratis advies en ondersteuning bij woningaanpassingen Ontwikkeling nieuwe woonvormen voor zelfstandig wonen - Van Heybeeckstraat goed voor 34 extra transitplaatsen. Projecten in handen van Werkhaven en De Sleutel, twee sociaal economie bedrijven. Oplevering voor midden N Project nog niet geactiveerd. / N Project is lopend. I.s.m. Antwerpse ouderenraad, mutualiteiten en wooncentra. In 2008 werden 8 zorgflats bewoond in vernieuwde site De Pelikaan. De flats worden bewoond door koppels waarvan 1 zorgbehoevend is en zorg krijgt van het RVT bijkomende serviceflats G Project is in voorbereiding. Site Silsburg en site De Veldekens worden voorbereid (PPS / Wooncertificaten) IGLO: voorontwerp voor 100 flats Renovatie van stadsflats met middelen van het Federaal Grootstedenbeleid (Hoge Weg, De Fontein) Modernisering RVT s (zorgstrategisch plan) Opmaak masterplan ouderenvoorzieningen G Op 5 mei 2008 werd het Zorgstrategisch Plan door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn goedgekeurd: visie op wonen en zorg, gericht op de realisatie van levensloopbestendige wijken. Het Zorgstrategisch plan wordt uitgevoerd in 2009 en volgende jaren. Op 5 mei 2008 werd het Zorgstrategisch Plan door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn goedgekeurd: visie op wonen en zorg, gericht op de realisatie van levensloopbestendige wijken. Het Zorgstrategisch plan wordt uitgevoerd in 2009 en volgende jaren. Realisatie levensloopbestendige wijken G Zie Zorgstrategisch plan. Samenwerking met sociale economie Project in dienstencentra. ongeren met een SINE statuut worden ingezet als karwei mobiliteitshulp. Kwaliteitsvolle dienstencentra in elke wijk G Link met Zorgstrategisch plan. Er worden jaarlijks 3 LDC s (steunpunt thuisblijf-bevorderende (dienstencentra) aangepast qua infrastructuur en functies) personeelsnorm ( modeldienstencentra). Daling uithuisuitzettingen voorkomen dakloosheid Samenwerking begeleiding dak- en thuislozen Woonbegeleiding in sociale huisvesting (ism SZ) Uitbreiding aanbod inloopcentra + realisatie 2de nachtopvang Verbeteren infrastructuur woonwagenterreinen Verbeteren maatschappelijke positie woonwagenbewoners Preventieve woonbegeleiding vanuit CAW-regioteams. Samenwerking met CAW s. Met ingang van 1 mei 2008 gingen CAW De Mare, CAW De Terp, CAW Metropool, stad Antwerpen en OCMW Antwerpen een samenwerkingsovereenkomst aan met als doel de realisatie van een regiodekkend aanbod van (preventieve) woonbegeleiding in functie van het aanbod sociale huisvesting per regio. G Uitbreiding van het aanbod van de inloopcentra werd voorbereid in 2008 en wordt gerealiseerd in G - Onderhoudswerken infrastructuur doortrekkersterrein Herbouvillekaai - CB 17 oktober over sanering en heraanleg woonwagenterrein Deurne. In een eerste fase wordt de elektriciteitsinstallatie hersteld (februari 2009), vervolgens de bodem gesaneerd en nadien volgt de heraanleg van het terrein. Provinciale projectsubsidie van euro. Actiedomein: verbeteren toezicht en beheer op woonwagenterrein, bewoners N Plan (vernieuwing/modernisering RVT s) wordt uitgevoerd in 2009 en volgende jaren. Opmaak van wijkplannen door de Vlaamse bouwmeester. Prioritaire wijken worden eerst aangepakt (RVT Melgeshof, RVT Gitschotelhof, ) Zie boven Opening van een tweede nachtopvangcentrum wordt voorbereid in Heraanleg elektriciteit woonwagenterrein Deurne: start 16 februari