LOKAAL SOCIAAL BELEID ANTWERPEN Rapportering 2008 / Planning 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "LOKAAL SOCIAAL BELEID ANTWERPEN Rapportering 2008 / Planning 2009"

Transcriptie

1 LOKAAL SOCIAAL BELEID ANTWERPEN Rapportering 2008 / Planning 2009

2

3 LOKAAL SOCIAAL BELEID STAD ANTWERPEN Rapportering 2008 / Planning 2009 Inhoud Inleiding... 2 Leeswijzer MIDDELEN RECHT DIENSTVERLENING WONEN GEZONDHEID ZINVOLLE ACTIVITEIT ONDERWIS VRIE TID SOCIALE COHESIE en RUIMTE VOOR ONTMOETING INBURGERING SAMENWERKING & OVERLEG DIVERSITEIT INHOUDELIKE TOELICHTINGEN PER THEMA Middelen Recht Dienstverlening Wonen Gezondheid Zinvolle activiteit Onderwijs Vrije Tijd Sociale cohesie / ruimte voor ontmoeting Inburgering Samenwerking en overleg Diversiteit

4 Inleiding De stad Antwerpen en het OCMW willen, samen met en in overleg met alle partners, de toegang tot de sociale grondrechten voor iedereen die zich op het Antwerpse grondgebied bevindt, garanderen. Dit engagement leidde tot de opmaak van een gezamenlijk lokaal sociaal beleidsplan , waarin de krijtlijnen worden uitgezet. De opmaak gebeurde door werkgroepen bestaande uit ambtenaren van stad en OCMW, externe partners en soms ook raadsleden. De concrete doelstellingen en acties werden ingebed in de meerjarenplanning van stad en OCMW. Na de goedkeuring van het lokaal sociaal beleidsplan in november 2007 (door de gemeenteraad op 12/11/2007 en door de raad voor maatschappelijk welzijn op 7/11/2007), presenteren we u een eerste rapport. Hierin vindt u een overzicht van de acties die plaatsvonden in 2008 én van de acties die reeds gepland zijn voor Heel wat van deze acties zijn vanzelfsprekend reeds de jaren daarvoor ontstaan, en worden ook de komende jaren verdergezet. Inclusiviteit met aandacht voor sociaal zwakkeren De basis voor het lokaal sociaal beleidsplan is het bestuursakkoord. We integreren het sociaal beleid zoveel mogelijk in het algemeen beleid. We moeten immers binnen alle domeinen aandacht geven aan de sociale thema s. Goede beleidsvoering in het kader van ruimtelijke ordening, mobiliteit, huisvesting, onderwijs, werkgelegenheid,. draagt bij tot de levenskwaliteit en participatiekansen van alle burgers. Tegelijkertijd zetten we specifiek middelen in om de mensen te bereiken die ondanks dit inclusief beleid toch uit de boot dreigen te vallen. We richten ons specifiek tot bewoners die zich onder de welzijnslat bevinden, of met andere woorden niet in staat zijn om op eigen kracht hun grondrechten te realiseren, en tot diegenen voor wie de toegang tot deze rechten sterk bedreigd is. Inhoudelijke thema s en twee toetsingsprincipes De ambitie van het lokaal sociaal beleidsplan is het garanderen van de toegang voor iedere burger tot zijn economische, sociale en culturele rechten, zodat iedereen een menswaardig bestaan kan leiden. We vertaalden deze grondrechten in een aantal levensdomeinen waarop de overheid middelen inzet: 1. Middelen 2. Recht 3. Dienstverlening 4. Wonen 5. Gezondheid 6. Zinvolle activiteit 7. Onderwijs 8. Vrije tijd 9. Sociale cohesie en ruimte voor ontmoeting 10. Inburgering Daarop passen we twee toetsingsprincipes toe: 1. Diversiteit: we willen investeren in een gelijke kansenbeleid zonder onderscheid van geslacht, leeftijd, geaardheid, handicap, inkomen, levensbeschouwing of afkomst. We vertrekken vanuit brede diversiteit, met accent op het thema vergrijzing, maar hebben ook aandacht voor specifieke diversiteit. 2. Samenwerking en overleg: het lokaal sociaal beleid wil een gedragen beleid zijn dat uitgaat van een actieve participatie van alle betrokkenen bij de organisatie van sociale dienstverlening in de brede zin van het woord. Vanzelfsprekend doet ook het jeugdbeleid in Antwerpen inspanningen die bijdragen aan het lokaal sociaal beleid. Hierover wordt apart gerapporteerd in het kader van het jeugdbeleidsplan

5 Leeswijzer Per (toetsings)thema uit het Lokaal Sociaal Beleid vindt u in dit document in eerste instantie een gedetailleerd overzicht in tabelvorm, waarin we kaderen op welke manier het sociaal beleid invulling kreeg in 2008, welke accenten werden gelegd en wat we plannen voor 2009: Overkoepelende strategische of facilitaire doelstelling Nagestreefde doelstellingen Verantwoordelijke stadsdienst / Ocmw departement per nagestreefde doelstelling. Gebruikte afkortingen: SZ stad (sociale zaken) SZ/PB stad (prostitutiebeleid) SZ/SODA stad (stedelijk overleg drugs Antwerpen ) SZ/G stad (gezondheid) WNE stad (werk en economie) CS stad (cultuur en sport) CS/AS stad (cultuur en sport, Antwerpen Sportstad) DL stad (districts- en loketwerking) LS stad (lerende stad) OCMW Welke projecten, acties planden we in 2008 om deze nagestreefde doelstelling te realiseren? Werd dit project / deze actie gerealiseerd in 2008? o ja o N Neen o G Gedeeltelijk Concrete invulling van het project / de actie, relevante indicatoren Wordt dit project / deze actie verdergezet in 2009? o ja o N Neen Welke nieuwe projecten of acties voorzien we om in 2009 de doelstelling te realiseren? Achteraan vindt u per thema een toelichting. 3

6 1. MIDDELEN MI01 - Iedere inwoner van de Stad Antwerpen heeft recht op een menswaardig bestaan. Hij of zij krijgt de kansen om dit te realiseren, maar moet deze kansen ook benutten, en dit volgens zijn of haar mogelijkheden. Nagestreefde doelstelling ND01 Respectvolle dienst- en hulpverlening Wie? OCMW Wat doen we om deze doelstelling te realiseren? (concrete projecten, acties, ) Opmaak gemotiveerde en begrijpbare beslissingsbrieven Klantparticipatie en inspraak Respectvolle omgang met klanten Integrale Kwaliteitszorg in maatschappelijk werk Uitwerken model van gebruikersparticipatie Aanstellen coördinator groepsmaatschappelijk werk Ontwikkelen gedragscode voor raadsleden, personeel en klanten Vorming maatschappelijke werkers rond diversiteit Wat is er concreet gebeurd en gerealiseerd in 2008? Wat is er gepland in 2009? OK? Opmerkingen, indicatoren, Opmaak is gerealiseerd. Implementatie in het informaticasysteem in 2009 Model is uitgewerkt en voorgelegd aan OCMW Raad op 4 november 2008 Groepswerker is aangesteld G Maakt deel uit van de globale deontologische code die in het nieuwe OCMW decreet voorzien is. Actie is opgenomen door juriste bij secretaris OCMW. A -waarden vormen het vertrekpunt voor de opmaak van deze gedragscode. Idem? Nieuwe projecten, acties, Implementatie in het informaticasysteem Een concreet plan van aanpak voor de uitwerking van de in januari 2009 opgeleverde studie Van Deloitte en Touche inzake het dienstverleningsnetwerk van Stad en OCMW zal uitgewerkt worden. De door de OCMW-Raad goedgekeurde maatregelen worden in 2009 uitgevoerd en het project inzake klantparticipatie wordt in 2009 verder gezet. Een deontologische code wordt uitgewerkt overeenkomstig de uitvoeringsbepalingen van het OCMW-decreet. G Is voorbereid. Aanbestedingsprocedure loopt nog. De vorming wordt in 2009 aangeboden. Begin 2009 start een antropoloog wiens opdracht bestaat uit : - uitvoeren van een studie naar de verschillende nationaliteiten van OCMW klanten; - zich documenteren over de verschillende nationaliteiten en culturen en de aandachtspunten voor de hulpverlening voor deze doelgroepen in kaart te brengen; - het opzetten van vorming omtrent hulpverlening voor deze doelgroep voor de maatschappelijk werkers. N De leefloonwet integreert de belangrijkste bepalingen uit het Handvest van de Sociaal Verzekerde, zo o.m: - het recht op informatie van de aanvrager - de registratie van de aanvragen - de termijn waarbinnen beslissingen genomen moeten worden - motivering van beslissingen - overmaken van aanvragen waarvoor OCMW niet bevoegd is aan de juiste sociale zekerheidsinstelling - hoorrecht van de aanvrager - Maatschappelijk werkers die nieuw in dienst komen in de sociale centra worden intensief gecoacht gedurende een periode van zes maanden. Deze intensieve begeleiding, geboden door ervaren personeelsleden die dit als exclusieve opdracht hebben, bestaat o.m. uit informatie-overdracht (wetgeving maar ook beleidsvisie), sociale- en gespreksvaardigheden in een OCMW-context, rapportage, Op deze wijze krijgen nieuwe maatschappelijk werkers on the job training en ondersteuning en garandeert OCMW Antwerpen De personeelsnorm van de sociale centra wordt in 2009 hervormd, er wordt gestreefd naar de ontwikkeling van een outputgerichte i.p.v. de huidige inputgerichte norm. Aspecten van kwaliteitsvolle, klantgerichte dienstverlening en resultaats- en oplossingsgericht werken zullen daarin doorslaggevend zijn. 4

7 ND02 Financiële en materiële ondersteuning ND03 Kansen voor ontplooiing en een autonoom leven OCMW OCMW Klantvriendelijk personeel en infrastructuur een kwaliteitsvolle hulpverlening. Opening SC Linkeroever Sociaal centrum is gehuisvest op nieuwe locatie N Herlocatie De Wilg Sociaal centrum is gehuisvest op nieuwe locatie N Herwerken blueprint Voorstellen voor een meer klantvriendelijke infrastructuur N infrastructuur SC ifv goedgekeurd door OCMW Raad op 4 november 2008 klantvriendelijke omgeving Financiële bijstand i.f.v. behoeften en activering: nieuw reglement aanvullende bijstand implementeren nieuwe bijstandsnorm in E-vita Groei sociale restaurants en kruideniers: opmaken planning voor uitbreiding in overleg met relevante partners Bijkomende kinderopvang voor OCMWklanten in opleiding of sociale tewerkstelling Versterken onderwijskansen van kinderen van klanten Verhogen schoolparticipatie Bestrijden kinderarmoede N Voorstel is uitgewerkt in een werkgroep bestaande uit interne en externe partners. Financiële gevolgen worden in kaart gebracht. N Voorstel dient eerst verder uitgewerkt te worden Sociaal restaurant De Stroming realiseerde avondopening. Ondernemingsplan voor uitbreiding sociale kruideniers is in opmaak De resultaten van de studie van Deloitte m.b.t. het dienstverleningsnetwerk van OCMW Antwerpen worden voorgelegd aan de OCMW Raad ter goedkeuring. Na goedkeuring wordt een meerjarenplanning uitgewerkt. De nieuwe norm wordt in het eerste kwartaal van 2009 aan de Raad ter goedkeuring voorgelegd en in de loop van 2009 in de informaticatoepassing geïmplementeerd. In 2009 zal een bijkomend sociaal restaurant worden geopend op Linker Oever (streefdoel opening voor ). Daarnaast wordt een nieuwe locatie gezocht voor het Sociaal Restaurant de 7 schaken. Levanto vzw levert in het eerste kwartaal van 2009 een voorstel van businessplan voor de sociale kruideniers op. In functie daarvan zal worden onderzocht hoe een globale oplossing kan worden uitgewerkt voor de problematiek van levering van goedkope voeding op het grondgebied van de Stad Antwerpen. N In de loop van het tweede kwartaal van 2009, zal in de Ketstraat te Borgerhout een nieuwe, buitenschoolse kinderopvang worden geopend specifiek voor OCMW-klanten die een opleiding gaan volgen of een sociale tewerkstelling starten. Er zal plaats zijn voor 17 kinderen. Okido staat in voor de uitvoering. Groepswerk georganiseerd in samenwerking met Basiseducatie met als doel klanten te versterken in hun ouderrol (doelgroep 0-6 jaar). De werking startte eind 2008; elf personen namen deel. OCMW en Stad organiseerden hulp bij aanvragen school- en studietoelagen. 81 personen werden geholpen bij het invullen van hun aanvraag. Het groepswerk ter versterking van de ouderrol wordt in 2009 toegespitst op ouders van kinderen tussen 6-12 jaar en naar ouders van pubers. De acties voor het invullen van aanvragen schooltoelagen lopen in samenwerking met de stad en het OCMW in alle districten in de eerste maanden van Bestrijden van intra-familiaal geweld (IFG) N In het kader van de doelgroepwerking met OCMW-klanten wordt in 2009 gewerkt rond Intra-familiaal geweld. In overleg met de stad Antwerpen (Integrale Veiligheid) en deskundige externe partners wordt een visietekst en een plan van aanpak opgemaakt voor het omgaan met OCMW klanten in situaties van IFG. Deze tekst wordt voor de zomer aan de Raad ter goedkeuring voorgelegd. Vorming versterken zelfwaarde Vormingssessies gerealiseerd in Binnenste Buiten. Ook groepswerk m.b.t. thema onthaal werkt versterkend voor deelnemers. In 2008 namen 15 personen deel aan de vorming in Binnenste Buiten; 30 personen namen deel aan het groepswerk over het thema onthaal. 5

8 ND04 Weten hoe rechten te benutten OCMW Communicatie met klanten Via participatie X-stra!, spreekuren Commissie uridische Bijstand, affichecampagne werking Energiecel, digipunten, Participatie in netwerk Sociale Infopunten G Verschillende sociale centra, verspreid over het grondgebied van de stad maken deel uit van het netwerk van sociale infopunten. Deze acties worden in de loop van 2009 verder gezet. Het netwerk van sociale infopunten wordt in 2009 verder uitgerold. Daarnaast zal werk gemaakt worden van een inhoudelijke verdieping (betere registratie en analyse van de hulpvragen, structurele aanpak van gesignaleerde knelpunten en leemtes in de dienst- en hulpverlening, ). Specifiek voor de sociale centra zal onderzocht worden wat de oorzaak is van de vastgestelde stijging van het aantal intakedossiers die niet leiden tot een financieel OCMW-dossier. ND05 Maatschappelijk verantwoord omgaan met financiële en materiële middelen OCMW Actieve detectie van niet bereikte klanten: participatie X-stra OCMW participeert samen met de Stad aan huisbezoeken Het OCMW blijft verder participeren aan de acties in het kader van X-stra. Bijkomend wordt vanaf begin 2009 een halftijds hoofdmaatschappelijk werker ingezet als leidinggevende en coach van de OCMW- X-stra ploeg. Op basis van de resultaten van het HIVA onderzoek naar onderbescherming bepaalt het OCMW welke maatregelen/acties zich opdringen om dit ondergebruik tegen te gaan. Deze acties worden in 2009 verder gezet. Schuldvoorkoming Informatie in scholen over omgaan met budgetten en preventie van schulden Rationeel energieverbruik en G afvalvoorkoming De energiecel van het OCMW voert samen met de stad het programma inzake energiescans uit. De energiesnoeiers van vzw Levanto staan in voor de uitvoering van energiebesparende maatregelen en ingrepen. De acties inzake energiescans en energiesnoeiers worden in 2009 verder gezet. Vzw Recyclant stapt in het Tandem-project om inwoners van de stad Antwerpen de gelegenheid te bieden dakisolatie aan te kopen tegen verminderde prijzen door samen-aankoop. Gezonde levenswijze N Een programma voor OCMW-klanten inzake beperking van afval zal worden ontwikkeld in samenwerking met bevoegde stadsdiensten. Een programma voor OCMW-klanten inzake gezonde levenswijze (op vlak van voeding, hygiëne, lichaamsbeweging.) zal in de loop van 2009 worden ontwikkeld. De vooropgestelde acties zullen aansluiten aan bij de maatregelen omschreven in de doelstelling Gezondheid (zie verder bij ND 03) en het preventief gezondheidsbeleid zoals omschreven in het gezondheidsbeleidsplan. Begin 2009 volgt een evaluatie van een experiment waarbij 20 tickets voor (goedkope) warme maaltijden in sociale restaurants ter beschikking gesteld werden van kleine vzw s (als alternatief voor voedselbedeling). 6

9 2. RECHT MI02 Iedere Antwerpenaar heeft recht op nabije en laagdrempelige juridische hulpverlening en schuldhulpverlening. Nagestreefde doelstelling ND01 Vergroten kennis over hulpverlening ND02 uridische basisinformatie en vaakgestelde vragen in sociale infopunten ND03 Sociale rechtshulp ND04 Schuldpreventie ND05 Schuldhulpverlening ND06 Schuldhulp = sociale hulpverlening Energiecel Wie? OCMW Wat doen we om deze doelstelling te Wat is er concreet gebeurd en gerealiseerd in 2008? Wat is er gepland in 2009? realiseren? (concrete projecten, acties, ) OK? Opmerkingen, indicatoren, Idem? Nieuwe projecten, acties, Communicatiecampagne rond aanbod Poster- & foldercampagne in gans de Stad De informatiecampagne wordt voortgezet. rechtshulp Informatie via sociale infopunten o.a. bij de infopunten OCMW Draaiboek voor vaak gestelde juridische vragen voor sociale infopunten OCMW Uitgebreide periodiek 1e lijnsrechtshulp in iedere district i.s.m. commissie juridische bijstand Advocaten van de commissie juridische bijstand wekelijks consulteerbaar in SC s OCMW Vorming rond schulden en beheer eigen budget OCMW (i.s.m. Lerende Stad, VDAB, ) OCMW OCMW realiseert aanbod schuldhulpverlening in ieder district Onderzoek naar opportuniteit nieuwe acties rond schuldpreventie De CAW's bieden schuldhulpverlening aan hun klanten (vnl. schuldbemiddeling) OCMW Vorming advocaten m.b.t. sociale aspect van schuldhulpverlening OCMW Bevorderen van rationeel energieverbruik bij klanten OCMW Actieve begeleiding van klanten OCMW in de gevarenzone m.b.t. energie Actieve samenwerking rond energiebesparende projecten uitbouwen Het benodigde informatiepakket wordt voorbereid door de Interne uridische Dienst van het OCMW. Gerealiseerd Gerealiseerd De informatiepakketten zullen in de loop van 2009 aan de sociale infopunten worden bezorgd. Deze dienstverlening wordt in 2009 op dezelfde wijze aangeboden. G Vanuit de OCMW-diensten i.v.m. schuldhulpverlening & budgetbeheer zijn er diverse vormingen gegeven in scholen. Zulks op aanvraag van de betrokken scholen. Het gestructureerd overleg met Lerende Stad om deze vorming in alle stedelijke afstudeerjaren in te lassen, dient nog te worden gevoerd. Voortzetting ad hoc vormingen + voeren van overleg met Lerende Stad in functie van een structurele samenwerking. G Gedeeltelijk gerealiseerd in enkele districten. (Antwerpen, Uitbreiding naar de overige districten. Wilrijk, Berchem, Deurne, Merksem, Hoboken) In functie van de startdata van de voorziene bijkomende personeelsleden zullen de permanenties in de overige districten eveneens gerealiseerd worden. Elke opportuniteit die zich aandient, wordt beoordeeld en indien Deze acties worden in 2009 verder gezet. praktisch mogelijk uitgevoerd. Gerealiseerd De CAW s blijven hun klanten deze dienstverlening bieden in G Via kanalen als het VVSG wordt deze problematiek aangekaart. Maar structurele gesprekken hieromtrent met de Balie van Antwerpen dienen nog te worden opgestart. De Energiecel van het OCMW werkt mee aan de bevordering van rationeel energieverbruik via zowel eigen vormingsmomenten als via de toeleiding naar projecten zoals de energiesnoeiers en klimaat op maat. In 2008 werden scans energiesnoeiers uitgevoerd, nl. 366 voor Infrax en voor Eandis. Energiekosten nemen een belangrijke plaats in bij het huishoudbudget van onze klanten. Elke besparing/optimalisering die op dit vlak kan gerealiseerd worden, wordt dan ook benut. O.a. met Recyclant, sociale leveranciers, relevante stedelijke diensten, Bond Beter Leefmilieu, Samenlevingsopbouw, Overleg met de Balie van Antwerpen Deze acties worden in 2009 verder gezet. In 2009 worden 108 scans gepland voor Infrax en voor Eandis (samen 2.599). Ook op dit vlak worden de acties in 2009 verder gezet. Deze samenwerkingen lopen verder. 7

10 3. DIENSTVERLENING Kwaliteitsvolle en klantvriendelijke dienstverlening Nagestreefde Wie? Wat doen we om deze doelstelling te doelstelling realiseren? (concrete projecten, ND01 Dienstverlening beantwoordt aan vooraf vastgestelde en objectieve kwaliteitsnormen DL ND02 DL Netwerken van sociale infopunten acties, ) Ontwikkelen van kwaliteitsnormen voor de lokettendienstverlening van stad en OCMW Voorstudie rapporteringstool kwaliteitsnormen Klantentevredenheidsonderzoek in de loketten van de districtshuizen, stadskantoren en sociale centra Wat is er concreet gebeurd en gerealiseerd in 2008? Wat is er gepland in 2009? OK? Opmerkingen, indicatoren, G N G Concreet betreft het hier de loketten en het onthaal van de districtshuizen, stadskantoren, dienstencentra en sociale centra. Binnen stad en OCMW werden de aanwezige normen en informatie geïnventariseerd. Een normmodel is in ontwikkeling. Was voorzien als voorstudie voor tool (Digipolis). Niet meer van N toepassing. Het onderzoek is volledig voorbereid en start in januari 2009 in de districtshuizen en stadskantoren en daaropvolgend in de dienstencentra en sociale centra. De vragenlijst werd uitgewerkt voor de districtshuizen en stadskantoren. Na een aantal proefenquêtes werd de vragenlijst bijgewerkt en gefinaliseerd. Idem? Nieuwe projecten, acties, Verdere uitwerking van het normmodel aan de hand van concrete producten. De kwaliteitsnormen zullen afgerond worden tegen de zomer van Afronding van het onderzoek en presentatie van de resultaten. In de week van 19 januari 2009 starten de bevragingen in de districtshuizen en stadskantoren. De vragenlijst voor de sociale centra en dienstencentra is in ontwerp, waarna ook daar de bevragingen zullen starten. Aansluitend aan de afronding van het onderzoek worden de gegevens geanalyseerd en gerapporteerd. De resultaten in het kader van het klantentevredenheidsonderzoek zullen in de maand april op tafel liggen. Uitrol van nieuwe netwerken van sociale infopunten In 2008 waren reeds netwerken van sociale infopunten actief in alle regio's waar een sociaal infopunt gelegen is, behalve in Hoboken. G Voorstudie en planning zijn afgerond Tegen einde 2010 zijn in alle wijken van de stad sociale infopunten actief. Gefaseerde uitvoering van de planning met eerste focus op Zuidrand en Antwerpen Noord Planning uitrol sociale infopunten : Met Zuidrand werd nu reeds gestart. Antwerpen Noord komt aan de beurt in het voorjaar van In het najaar van 2009 volgen Berendrecht & Ekeren. Kwaliteitscharter sociale infopunten G Filosofie en ruwe kader liggen vast. Verdere verfijning vanuit klant- en organisatieperspectief + Sociaal kennissysteem - portaalsite G Analyse tot optimalisering is afgerond. Eerste voorzet tot nieuw concept is afgetoetst. Vindplaatsgerichte werking - sociaal infopunt in de gevangenis - samenwerking stad/wa/gevangenis Verdiepen van de dienstverlening van sociale infopunten : 1. afstemmen van sociaal overleg Verdiepen van de dienstverlening van sociale infopunten: 2. kanaliseren van signalen Proactief aanreiken van heldere en begrijpbare informatie via aangepaste kanalen G G G Samenwerkingsafspraken zijn opgemaakt en goedgekeurd. De permanentie is gestart. Gedetineerden worden opgeroepen in afspraak met de trajectbegeleiders Het nieuwe model voor sociaal overleg is afgetoetst met de trekkers van het welzijnsoverleg en goedgekeurd. Hiermee heeft het welzijnsoverleg meteen een formele structuur gekregen. De signaalopdracht van sociale infopunten kreeg structuur. De procedure wordt tegelijk een kanaal voor de signalen vanuit de welzijnsoverleggen. definiëring van de manier waarop zal worden gemeten Invulling van het nieuwe concept en planning om de portaalsite te laten evolueren naar een interactief instrument tussen sociale infopunten Verderzetting van het experiment met evaluatie na zes maanden. Implementatie van het model in die districten / wijken waar een welzijnsoverleg bestaat. Uitbouw van de netwerken van sociale infopunten tot nieuwe welzijnsoverleggen. Actieve opvolging van en periodieke rapportering van signalen vanuit de netwerken van sociale infopunten en welzijnsoverleggen N Voorstudie naar aangepaste communicatiekanalen in functie van de klantengroep + vraaggericht uitwerken van bevattelijke informatie rond sociale thema's 8

11 ND03 Een geïntegreerd dienstverleningsnetwerk van stad en OCMW DL Uitbreiding van het productenaanbod van stad en OCMW met relevante en multikanale producten van de andere partner Synergie bouwprojecten districtshuizen, stadskantoren, sociale centra en G Verlenging van het contract m.b.t. Postpunt Permeke en de principiële goedkeuring van het college voor een verdere gefaseerde uitrol van postpunten Verdere gefaseerde uitrol van postpunten in districtshuizen N Hangt samen met de studie van Deloitte (zie verder) /N Er zal in het voorjaar gestart worden met de bouw van het stadskantoor op Luchtbal waarin ook het SC zal gehuisvest zijn. dienstencentra Oprichting centraal loket vreemdelingen Operationeel sinds 3 november 2008 N Project is afgerond In maart 2009 zullen de inschrijvingen van alle districten door het centraal loket vreemdelingen worden behandeld. Structurele oplossing voor de dienst en hulpverlening in het district Antwerpen (studie Deloitte) G Luik 1 van de studie (dienstverleningsnetwerk district Antwerpen) is voorlopig opgeleverd; luik 2 (netwerk van sociale centra) wordt afgerond Studie Deloitte wordt ter goedkeuring voorgelegd aan college en OCMW-raad; na goedkeuring wordt een actieplan opgemaakt voor gefaseerde uitvoering. 9

12 4. WONEN SZ01 Meer mensen vinden een kwaliteitsvolle en betaalbare - t - huis in de stad. Nagestreefde doelstelling Wie? Wat doen we om deze doelstelling te realiseren? (concrete projecten, Wat is er concreet gebeurd en gerealiseerd in 2008? OK? Opmerkingen, indicatoren, Wat is er gepland in 2009? Idem? Nieuwe projecten, acties, ND01 Verbeteren en toegankelijk maken van het woningaanbod SZ ND02 SZ Bestrijden van sociale segregatie door vermenging van sociaal wonen, betaalbare huizen en duurdere woningen acties, ) Regie woonbeleid Monitor Wonen (25 november 2008): in kaart brengen woonbehoeften. Woonkwaliteitpremies Ontwikkeling eigen premiestelsel bv. - saneringscontracten: 56 - renovatiecontracten: 20 N Wooncentra G Ontwikkeling uitgebreide dienstverlening rond wonen: - woonadvies, vbn. - Huursubsidie: 1039 infovragen en 309 aanvragen - Ergo-woonadvies (levenslang wonen): 16 infovragen in koop- en bouwadvies - kandidaatstelling inschrijving sociale huisvesting: 294 in goedkope en renteloze lening voor energiebesparende maatregelen - uitleendienst Nieuw intern gemeentelijk G Gemeentelijk toewijzingreglement voor sociale huurwoningen toewijzingsreglement sociale huisvesting opgemaakt in overleg met lokale actoren. Toewijzingen via chronologie, op basis van doelgroepenplan, op basis van leefbaarheidsplan. SZ04 Iedereen kan zijn recht op menswaardig wonen uitoefenen Nieuw ontwerp saneringscontract. Voorbereiding zesde wooncentrum in omgeving Ekeren-Merksem waardoor alle bewoners van stad Antwerpen bediend kunnen worden. Toepassing na goedkeuring door Vlaamse regering: maart-april Nagestreefde doelstelling ND01 Strijd tegen verkrotting, leegstand en huisjesmelkerij Wie? SZ Wat doen we om deze doelstelling te realiseren? (concrete projecten, acties, ) Wat is er concreet gebeurd en gerealiseerd in 2008? Wat is er gepland in 2009? OK? Opmerkingen, indicatoren, Idem? Nieuwe projecten, acties, Woonkwaliteitsonderzoek Woningen toetsen aan minimumnormen woonkwaliteit (Vlaamse Wooncode): - proactieve screening (Krotspot) van Antwerpen-Noord (Atheneum, Amandus, Stuivenberg en Willebrordus) en Antwerpen-Dam - op afroep - in het kader van openbare veiligheid (artikel 135) - attest voldoende huisvesting - Proactieve screening Antwerpen-Dam - Planning nieuwe buurten: Deurne-Noord en Borgerhout intra muros Totaal aantal woononderzoeken in 2008: 5810 Aantal woningen in orde bij eerste bezoek: 1040 Oplossingspercentage van woningen die niet in orde waren bij eerste bezoek: 65,24% Minimum 30 bijkomende transitplaatsen G Panden in: - Cronjestraat - Borgerhoutsestraat Bijkomende middelen in Federaal Grootstedenbeleid voor nog extra transitplaatsen. 10

13 ND03 Aangepaste huisvesting voor mensen met beperkte zelfredzaamheid ND04 Levensloopbestendig wonen ND06 Ondersteuning woonwagenbewoners OCMW OCMW OCMW SZ Screening woonaanbod op aangepastheid Gratis advies en ondersteuning bij woningaanpassingen Ontwikkeling nieuwe woonvormen voor zelfstandig wonen - Van Heybeeckstraat goed voor 34 extra transitplaatsen. Projecten in handen van Werkhaven en De Sleutel, twee sociaal economie bedrijven. Oplevering voor midden N Project nog niet geactiveerd. / N Project is lopend. I.s.m. Antwerpse ouderenraad, mutualiteiten en wooncentra. In 2008 werden 8 zorgflats bewoond in vernieuwde site De Pelikaan. De flats worden bewoond door koppels waarvan 1 zorgbehoevend is en zorg krijgt van het RVT bijkomende serviceflats G Project is in voorbereiding. Site Silsburg en site De Veldekens worden voorbereid (PPS / Wooncertificaten) IGLO: voorontwerp voor 100 flats Renovatie van stadsflats met middelen van het Federaal Grootstedenbeleid (Hoge Weg, De Fontein) Modernisering RVT s (zorgstrategisch plan) Opmaak masterplan ouderenvoorzieningen G Op 5 mei 2008 werd het Zorgstrategisch Plan door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn goedgekeurd: visie op wonen en zorg, gericht op de realisatie van levensloopbestendige wijken. Het Zorgstrategisch plan wordt uitgevoerd in 2009 en volgende jaren. Op 5 mei 2008 werd het Zorgstrategisch Plan door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn goedgekeurd: visie op wonen en zorg, gericht op de realisatie van levensloopbestendige wijken. Het Zorgstrategisch plan wordt uitgevoerd in 2009 en volgende jaren. Realisatie levensloopbestendige wijken G Zie Zorgstrategisch plan. Samenwerking met sociale economie Project in dienstencentra. ongeren met een SINE statuut worden ingezet als karwei mobiliteitshulp. Kwaliteitsvolle dienstencentra in elke wijk G Link met Zorgstrategisch plan. Er worden jaarlijks 3 LDC s (steunpunt thuisblijf-bevorderende (dienstencentra) aangepast qua infrastructuur en functies) personeelsnorm ( modeldienstencentra). Daling uithuisuitzettingen voorkomen dakloosheid Samenwerking begeleiding dak- en thuislozen Woonbegeleiding in sociale huisvesting (ism SZ) Uitbreiding aanbod inloopcentra + realisatie 2de nachtopvang Verbeteren infrastructuur woonwagenterreinen Verbeteren maatschappelijke positie woonwagenbewoners Preventieve woonbegeleiding vanuit CAW-regioteams. Samenwerking met CAW s. Met ingang van 1 mei 2008 gingen CAW De Mare, CAW De Terp, CAW Metropool, stad Antwerpen en OCMW Antwerpen een samenwerkingsovereenkomst aan met als doel de realisatie van een regiodekkend aanbod van (preventieve) woonbegeleiding in functie van het aanbod sociale huisvesting per regio. G Uitbreiding van het aanbod van de inloopcentra werd voorbereid in 2008 en wordt gerealiseerd in G - Onderhoudswerken infrastructuur doortrekkersterrein Herbouvillekaai - CB 17 oktober over sanering en heraanleg woonwagenterrein Deurne. In een eerste fase wordt de elektriciteitsinstallatie hersteld (februari 2009), vervolgens de bodem gesaneerd en nadien volgt de heraanleg van het terrein. Provinciale projectsubsidie van euro. Actiedomein: verbeteren toezicht en beheer op woonwagenterrein, bewoners N Plan (vernieuwing/modernisering RVT s) wordt uitgevoerd in 2009 en volgende jaren. Opmaak van wijkplannen door de Vlaamse bouwmeester. Prioritaire wijken worden eerst aangepakt (RVT Melgeshof, RVT Gitschotelhof, ) Zie boven Opening van een tweede nachtopvangcentrum wordt voorbereid in Heraanleg elektriciteit woonwagenterrein Deurne: start 16 februari

14 ND07 SZ Fusie sociale huisvestingsmaatschappijen in één maatschappij Fusie 4 sociale huisvestingsmaatschappijen (tegen ) sensibiliseren rond afval en netheid en onderwijs. Sinds 6 juni 2008 is de fusie van de vier sociale huisvestingsmaatschappijen waarin de stad de grootste aandeelhouder is, een feit. Woonhaven Antwerpen verenigt CVBA Huisvesting, CVBA De Goede Woning, CVBA Onze Woning en CVBA Perisfeer. N.V.T. 12

15 5. GEZONDHEID TW01 Iedere Antwerpenaar krijgt maximale kansen, stimuli en toegang tot een kwaliteitsvolle gezondheidszorg op maat. Nagestreefde doelstelling ND01 Antwerpenaren vinden de weg naar het zorgaanbod Wie? OCMW SZ/G Wat doen we om deze doelstelling te realiseren? (concrete projecten, acties, ) Sociaal steunpunt gezondheid (SSG): - info en advies m.b.t. hygiëne, gezondheidsproblemen (0-de lijnsgezondheidszorgaanbod) - Toeleiding naar gepast (para)medisch aanbod - Doorgedreven trajectbegeleiding - Stimuleren zelfredzaamheid / zelfverantwoordelijkheid m.b.t. zelfzorg, kritische zorgconsumptie Info en advies m.b.t. hygiëne, gezondheidsproblemen sensibiliseringsprojecten rond gezonde voeding en stoppen met roken. Toegang tot de eerstelijnsgezondheidszorg verbeten d.m.v webapplicatie op weg naar de huisarts. Doelstelling is alle Antwerpenaren hebben een huisarts. Toeleiding van kwetsbare groepen (o.a., diabetespreventie allochtonen, vertaalbundels voor huisartsen, toeleiding allochtone vrouwen borstkankerscreening) Wat is er concreet gebeurd en gerealiseerd in 2008? Wat is er gepland in 2009? OK? Opmerkingen, indicatoren, Sociaal Steunpunt Gezondheid Noord en Zuid specifieke begeleiding aandachtsgroepen in Opening Antennepost Linkeroever. - Rookstopcursus werd opgestart in najaar 2008 en zal verder worden uitgewerkt in mensen in kansarmoede worden begeleid naar stoppen met roken. In 9 sessies komen groepen van 12 personen samen. De sociale centra leiden mensen toe naar deze cursussen. - Diëtisten van SSG organiseren sensibiliseringsprojecten rond gezonde voeding (groeiboek en kookworkshop. Opgestart najaar G - Diabetespreventie bij allochtone inwoners, via infosessies en kookdemo s i.s.m. ZNA, Samenlevingsopbouw Borgerhout, Platform allochtone vrouwen - Opstart pilootproject rond toeleiding van kwetsbare vrouwen naar borstkankerscreening in wijk 2060, omwille van verhoogde gezondheidsrisico s in combinatie met lage opkomt screening. I.s.m. Logo en andere - Ontwikkeling vertaalbundel voor eerstelijnsgezondheidswerkers: hulpmiddel om vaccinaties bij anderstalige patiënten te bevorderen. - I.sm. Logo, TOVO en VRGT Idem? Nieuwe projecten, acties, Werkingsgebied uitbreiden naar nieuwe aandachtswijken. Projecten opnemen in reguliere werking. - Diabetespreventie: evaluatie pilootproject en bijsturing aanbod, opnemen in reguliere werking onder andere via Sociaal Steunpunt Gezondheid. - Pilootproject borstkankerscreening (mama care): verder zetten project in Vertaalbundel: verspreiding onder huisartsen en andere eerstelijnsgezondheidswerkers in het kader van de Europese vaccinatiecampagne (jaarlijks in april). SZ/G/ SODA Uitwerken beleids- en adviesnota s (oa drugbeleidsplan en actieplan) Beleidsplan op GR dec2008, actieplan wordt afgewerkt eerste kwartaal Verder operationaliseren van actieplan drugbeleidsplan. Convenanten met Free Clinic (straathoekwerk, mobiele werking), De Sleutel ( extern team), CAW Metropool (Opvang Dakloze Druggebruikers, Onthaal AC Plus) Convenanten opgesteld en uitgewerkt: - Free Clinic straathoekwerk gericht op allochtone groepen druggebruikers - Free Clinic mobiele werking: outreach werking met cliënten op straat - CAW Metropool ODD (Onthaal Dakloze Druggebruikers): outreachende hulpverlening met dakloze druggebruikers en Actualiseren jaarlijkse convenanten. Convenanten worden bijgestuurd en opgesteld. 13

16 ND02 OCMW Gezondheidszorg op maat specifieke acties voor kwetsbare groepen SZ/G/PB Uitwerken van signaal- en beleidsnota s m.b.t. evoluties en knelpunten in de sector Afstemming registratie hulpverlening prostitutie i.s.m. Studiedienst Stadsobservatie Convenant met Free Clinic m.b.t. toeleiding van (verslaafde) straatprostituees naar gezondheidszorg op maat Gezondheidsmonitor (op stadswijkniveau): kwetsbare groepen en lacunes in het aanbod worden in beeld gebracht en optimaal op mekaar afgestemd Gezondheid vanuit een integrale visie benaderen Ondersteunen opstart nieuw Wijkgezondheidscentrum in 2060-wijk (financiële ondersteuning opstartkosten door OCMW + functionele samenwerking met sociaal steunpunt gezondheid) Zorg op maat voor patiënten met psychische problemen. Inspraak van kwetsbare groepen via bestaande inspraakstructuren Deskundigheidsbevordering hulpverleners in functie van kansengroepen Groei personeel in thuiszorg volgens vergrijzingsindex aandacht voor diversiteit zorgpersoneel in crisissituaties - CAW Metropool Onthaal AC +: eerste laagdrempelige opvang voor jonge gebruikers Opgeleverd: Opmaak Actieplan prostitutie Antwerpen Beleidsplan prostitutie Antwerpen Actieplan prostitutie Antwerpen 2009 Minimum format voor registratie werd opgemaakt Uniforme registratie via minimum format. Project gestart in juli 2008 Voortzetting project en onderzoek naar structurele financiering. G Project gezondheidsmonitor is opgestart en wordt verder uitgewerkt in In 2008 werd het Wijkgezondheidscentrum De Regent opgestart. Het centrum benadert de patiënt vanuit een integrale visie. Men werkt volgens het systeem van forfaitaire geneeskunde. SSG (Sociaal Steunpunt Gezondheid) Noord heeft een antennepost op Linkeroever (aandachtwijk hoge concentratie patiënten GGZ) voor toeleiding van doelgroep naar reguliere psycho-sociale hulpverlening. Opstart Pilootproject in campus Stuivenberg participatie gezondheid. Doelgroeporganisaties (kansengroepen) krijgen inspraak in toegankelijkheid ZNA ziekenhuizen. Leefwereld: - vorming personeel m.b.t. risico s TBC besmetting Stimuleren en faciliteren van medewerkers om zich om te scholen tot verpleegkundigen, polyvalent verzorgenden, zorgkundigen en referentieverpleegkundige geriatrie. - Uitwerken gezondheidsmonitor in Faciliteren onderzoek KANS (relatie kansarmoede en psychisch welbevinden) in de wijk 2060 en 2140 ( ) - Faciliteren Vlaamse ouderenzorgstudie (zorggebruik ouderen) in de wijk 2060 en 2140 ( ) - Deelname aan concept mapping Noord. Onderzoek in 8 Vlaamse regio s m.b.t. toegankelijkheid van de gezondheidszorg. ( ) De werking wordt verdergezet in Doorgedreven samenwerkingsverbanden thuiszorg en sociaal centrum / dagcentrum De Wilg - Samenwerking met Psychiatrische Thuiszorgorganisatie De Vliering (Mits toestemming van de klant kan er via de medewerker gezinszorg aan huis een gesprek plaatshebben met PTZ De Vliering). Project wordt verdergezet in 2009 In 2009 wordt de vorming m.b.t. TBC besmetting verder gezet en aangevuld met vormingen m.b.t. Leefwereld: - Competentieverhoging dienst gezinszorg OCMW d.m.v. samenwerking PTZ De Vlieringen - Samenwerking OCMW diensten gezinszorg en PTZ Adapt Procedures: - Vorming OCMW personeel m.b.t. procedures systeem vaste huisarts, globaal medisch dossier, omniostatuut en derdebetalers-systeem. - Vorming huisartsten m.b.t. procedures systeem vaste huisarts, globaal medisch dossier, omniostatuut en derdebetalersysteem. 14

17 ND03 Sensibiliseren gezondheidsrisico s SZ/G/ SODA Convenanten met CAW De Terp (De passant), ADIC (ambulant woonproject), CAW Metropool (woonbegeleiding AC Plus), Free Clinic (Bubbels&Babbels, psycho-sociale werking MSOC, activeringsproject) Ondersteunen 10 activiteiten met en voor druggebruikers SZ/G/PB Convenanten met en CAW De Terp (Boysproject) SZ/G Afsluiten bijkomende en/of uitgebreide convenanten om lacunes m.b.t. gezondheidszorg voor prostituees in te vullen Verspreiding geactualiseerde vaccinatiekaarten Lokale vaccinatiecampagne in kader van Europese vaccinatieweek Organisatie van lokale acties n.a.v. wereldaidsdag Doelgroepgericht Briefschrijfacties in kader van ziektepreventie (tetanusvaccinatie, baarmoederhalskankerscreening, griepvaccinatie, borstkankerscreening) Convenanten opgesteld en uitgewerkt Actualiseren jaarlijkse convenanten. - CAW de Terp De Passant: residentiele opvang voor dakloze druggebruikers Convenanten worden bijgestuurd en opgesteld. - ADIC ambulant woonproject: intensieve woonbegeleiding gericht op zelfstandig abstinent leven - CAW Metropool Woonbegeleiding AC+: intensieve woonbegeleiding voor gemarginaliseerde jonge gebruikers - Free Clinic Bubbels & Babbels: casemanagement, opvoedingsondersteuning en begeleiding voor gebruikende ouders - Free Clinic MSOC: psycho-sociale en medische begeleiding voor zwaar gemarginaliseerde gebruikers - Free Clinic Activeringsproject: sociale activering voor gebruikers op het De Coninckplein G Er werden 6 initiatieven ingediend door verschillende N Er worden middelen gezocht om acties in 2009 verder te zetten. organisaties. We konden pas laat in 2008 starten omdat eerst een subsidiereglement moest ingediend en goedgekeurd worden: - Activering: groenproject - Activering: vrouwenclub - t Vlot: sensibliseringsactie rond openbare toiletten - De Vaart: organisatie verwelkomingscomité voor voetballers uit Australië - Spuitenruil: onderzoek bij injecterende gebruikers - ADIC: aankoop folders met kinderen aan de praat De projecten bieden (preventieve) gezondheidszorg voor Projecten worden verder gezet. Er wordt verhoogde aandacht prostitue(é)s d.m.v. outreach, toeleiding, medische en geschonken aan het bereik van doelgroep via internet. psychosociale gezondheidszorgaanbod, informatieverstrekking en sensibilisering rond SOI. Project Outreach en basiszorg straatprostituees opgestart. Onderzoek bijkomende middelen om project structureel verder te kunnen zetten. G Actualisering, aanmaak en verspreiding van vaccinatiekaarten. Verspreiding via CLB s, artsen, districtshuizen, i.s.m. Logo. Ontwikkeling van materiaal (publieksfolder, vertaalbundel voor eerstelijnsgezondheidswerkers) dat bij de campagne in 2009 zal worden verspreid. (In kader van Europese week van Vaccinatie i.s.m. Logo) In acties: G - symposium testen op locatie i.s.m. ITG en Sensoa: als afsluiter van project dat door ITG met stedelijke middelen werd uitgevoerd; - solidariteitsactie: gratis verspreiding HIV-lintjes onder personeel en bevolking. Acties om de participatie aan screenings en vaccinaties te verhogen. Brieven worden gericht verstuurd naar inwoners die in de risicocategorie terecht komen. In 2008 werden in totaal brieven verstuurd. (i.s.m. Logo) Promotie van borstvoeding Actie tijdens de Internationale week van de Borstvoeding (1 e week van augustus): verspreiding gratis infopakketten. I.s.m. Kind en Gezin, De Kraamvogel, OCMW. Wordt verder gezet tijdens de volgende jaren (jaarlijks aanmaak en verspreiding van exemplaren). Vanaf 2009 jaarlijkse promotie in april d.m.v. verspreiding van infofolders, affiches, vaccinatiekaarten, vertaalbundels Solidariteitsactie wordt normaliter jaarlijks hernomen. Briefschrijfacties worden jaarlijks hernomen, met uitzondering van de actie rond baarmoederhalskankerscreening: deze gaat driejaarlijks door (in 2008 en 2011). Geplande evaluatie en bijsturing van de aanpak: - Meer gerichte promotie via bestaande kanalen/partners - Focus op kwetsbare groepen 15

18 SZ/ SODA ND04 OCMW Financiële toegankelijkheid van noodzakelijke gezondheidszorg ND05 Levensloopbestendig wonen ND06 Vraaggestuurde Settinggericht (scholen/ wijken) Borstkankercampagne Organisatie Mam Art ism Logo: campagne met expo s, lezingen, film, theater, rondleiding borstkliniek Pilootproject proefbevolkingsonderzoek dikkedarmkanker-screening Borgerhout G Ondersteuning van het door de UA uitgevoerde onderzoek: aanlevering actuele adresgegevens, promotie en communicatie, inschakeling stedelijke vertaaldienst, sensibilisatieactiviteiten. De voorbereiding hiervan werd enigszins verlaat opgestart in het najaar van Wedstrijd Lentepoets Straten die aan Lentepoets deelnemen kunnen inschrijven op deze wedstrijd. De straat met gezondste, lekkerste en creatiefste gerecht wint de wedstrijd. De drie best scorende straten winnen waardebon voor organisatie van volgend straatfeest. (i.s.m. Opsinjoren) Eindhappenings gezonde school Ondersteuning speelstraten Druk luizenfolders Antwerpse scholen Sensibilisatie CO2- problematiek in scholen Mammobiel Bezali en A pen LO Convenanten met VAGGA/Altox,(ouderen jongerenbegeleiding, stedelijk drugpreventieteam, communicatie over drugs met allochtone gemeenschappen, Breakline) Organiseren vorming deskundigheidsbevordering van intermediairen (oa OCMW) Verhogen financiële toegankelijkheid 1 e - lijnszorg: Subsidies aan private diensten gezinszorg OCMW Zie wonen OCMW G Feestelijke diploma-uitreiking aan klassen/scholen in kleuter-, lager en middelbaar onderwijs die werden geselecteerd als winnaar van LOGO en VIG-wedstrijden. Speelstraten kunnen via deelname aan wedstrijd spelmateriaal voor de straat winnen. (i.s.m. Opsinjoren) Aanmaak van luizenfolders voor verspreiding in Antwerpse scholen en CLB s. I.s.m. Logo / LS Ondersteuning en promotie van het Lekker fris -project o.m. door gratis uitlenen van CO2-meters aan scholen. Ism Logo Voorbereiding plaatsing mammobiel in Berendrecht in voorjaar Convenanten opgesteld en uitgewerkt - VAGGA/Altox Ouder en jongerenbegeleiding: aanbieden van groepsgericht hulpverleningsaanbod voor ouders van gebruikende kinderen en voor gebruikende jongeren - Stedelijk drugspreventieteam: - VAGGA/Altox Communicatie over drugs met allochtone gemeenschappen: drugthema bespreekbaar maken binnen allochtone gezinnen en gemeenschappen - VAGGA/Altox Breakline: project gericht op gebruik bij uitgaande jongeren Verslavingsmodule voor OCMW maatschappelijk werkers uitgewerkt door VAGGA/Altox. Een maximale toegankelijke eerstelijnsgezondheidszorg omniogerechtigden (nota RMW okt 2008) Wijkgezondheidscentrum De Regent met systeem van forfaitaire geneeskunde Overhevelen van budgetten gemeentelijk subsidies van stad naar OCMW. G Blijvende aandacht voor het thema door ondersteuning van jaarlijkse Logo-acties tijdens de maand van de borstkanker (oktober). Pilootproject loopt door gedurende Ondersteuning door het verspreiden van info en het evt. opzetten van activiteiten indien hieraan behoefte is. aarlijkse actie in april (tijdens Lentepoets). aarlijkse actie in mei. aarlijks in juli-augustus. De folders zijn te verspreiden gedurende 2008/2009/2010. In 2011 opnieuw druk van folders voor verspreiding gedurende 2011/2012/2013. Aanbod blijft verder lopen. Plaatsing van mammobiel gebeurt om de twee jaar (2009/2011/2013) in voorjaar (Berendrecht) en najaar (Linkeroever). Actualiseren jaarlijkse convenanten Convenanten worden bijgestuurd en opgesteld. Naast bestaande projecten worden met herbestedingsmiddelen 2008 van SVPP 3 projecten bijkomend voor 1 jaar gestart: 2 rond alcohol sensibilisering en het project vroeginterventie Deskundigheidsbevordering met OCMW blijft jaarlijks georganiseerd. We willen bijkomend gelijkaardig systeem uitwerken met ustitiehuis Uitvoering in 2009 Gemeentelijke subsidies aan private diensten worden verdergezet (ondanks afschaffing provinciale subsidies aan openbare diensten gezinszorg). Stedelijke regie m.b.t. gezondheid Oprichting regiegroep met stad en partners Overleg eerstelijn Overleg SIT / SEL Uitvoering van de uitvoeringsbesluiten. 16

19 netwerking, samenwerking en afstemming SZ/G SZ/G/ SODA Wijkgebonden overleg- en N Opdracht voor wijkgezondheidscentrum De Regent in afstemmingsforum Overleg doelgroep GGZ Werking OGGPA (Overleg platform geestelijke OGGPA faciliteert acties en projecten van de intermediairen. gezondheidszorg provincie Antwerpen) Signaalfunctie hogere overheden N Dept. TW neemt deel aan werkgroep van Vlaams Agentschap Wordt opgenomen in voor Gezondheid en Welzijn Ondersteuning intermediairen Toelage Logo via beheersovereenkomst Uitbouw netwerking, samenwerking en afstemming Organiseren overleg- en informatiemomenten 3 projecten seksuele gezondheid: ITG, Zindering, Roze huis Project op weg naar de huisarts van De Acht Toelagen lokale organisaties via 2 reglementen G G Structureel overleg met Logo stad A'pen Gemeenschappelijk actieplan met Logo (jaarlijks) Deelname aan G themagebonden overleg met lokale organisaties In uitvoering van beheersovereenkomst ook opmaak en uitvoering van gemeenschappelijk actieplan (concretisering taakverdeling en samenwerkingsafspraken). Subsidiëring op basis van beheersovereenkomst + opvolging via deelname aan stuurgroep. In de loop van 2009 doorlopen de Logo s een herstructureringsproces. Vanaf 2010 dienen toelage en beheersovereenkomst herbekeken te worden en aangepast aan nieuwe gegevenheid. N Alle drie projecten werden afgerond in de loop van Voorbereiding en goedkeuring van beheersovereenkomst. Opstart van project in december Doel van subsidie: ontwikkeling en implementatie van webapplicatie. Project loopt verder tot eind Opmaak en promotie van reglementen bij het werkveld. Opstart Loopt verder gedurende de volgende jaren (met bijsturing van eerste intekenrondes. reglement indien nodig). - Toelage aan organisaties die activiteiten m.b.t. gezondheid en preventie promoten. - Toelage aan projecten die dienstverlening aan personen met geestelijke gezondheidsproblemen bevorderen. Deelname aan thematische overlegvergaderingen, aan 2009 staat volledig in het teken van fusiebesprekingen. bestuursvergaderingen en aan fusiebesprekingen. Goedgekeurd actieplan is momenteel in uitvoering (conform Loopt verder in Voor periode vanaf 2010 zal nieuwe bepalingen van beheersovereenkomst). overeenkomst en nieuw plan moeten worden uitgewerkt. Inzake themagebonden overleg is er ongelijke investering, bv. zeer veel aandacht voor bv. kankerpreventie, preventie infectieziekten en promotie gezonde voeding. Veel minder aandacht voor bv. roken en ongevalpreventie. In 2008 ook veel aandacht naar seksuele gezondheid. Verder uit te bouwen. Organiseren: - werkbezoeken o.a. aan woonproject - vormingscyclus rond beroepsgeheim Organiseren fora Rond hepatitis C, Projectinfo, ADAM, Activeringsbeleid. In 2009 studiedag rond o.a.: - project registratie in hulpverlening. Derde rapport is klaar. - druggebruik en uitgaan Organiseren van vier sectorgebonden overlegplatforms en thematische werkgroepen rond actuele thema s Overleg met partners, stedelijke diensten en OCMW ifv uitwerken coherent integraal stedelijk beleid Uniform registratiesysteem via samenwerking Studiedienst Stadsobservatie (SSO) In kaart brengen en onderzoek methodiekontwikkeling Reguliere overlegwerking van SODA. Blijft georganiseerd: Sectorgebonden overlegplatforms rond hulpverlening, gebruikers, preventie. Thematische werkgroepen oa: onderzoek/registratie, patiëntenrechten, beroepsgeheim/samenwerking, wonen, zorgcircuit, spoed en crisisconvenant, mobiel psychiatrische hulp, interculturalisering hulpverlening. Is neergeschreven in projectfiches: samenwerking met OCMW en samenwerking met stedelijke diensten. Afstemmen uniform registratiesysteem. Dit gebeurt in kader van het project registratie in de hulpverlening, registratieformulier van Breakline: project dat zich richt op uitgaan. Uitwerken van jeugdmonitor (RUG), onderzoek rond substitutiemedicatie voorgeschreven door huisartsen (UA). 17

20 ND07 stimulansen om bij te dragen tot een gezond en leefbaar binnenen buitenmilieu. SZ/G/PB Centraal aanspreekpunt i.v.m. prostitutie SZ/G Organiseren van structureel overleg hulpverleningspartners prostitutie t.b.v. afstemming en samenwerking Organiseren van structureel overleg veiligheidspartners prostitutie t.b.v. afstemming en samenwerking Acties m.b.t. sensibilisering COproblematiek I.s.m. Logo / MMK De dienst prostitutiebeleid beantwoorde (interviews, presentaties, rondleidingen, ) 24 informatieve vragen van externen (vakorganisaties, onderzoekers, pers, ). In 2008 vonden 10 structurele overlegmomenten plaats. In 2008 vonden 7 structurele overlegmomenten plaats. 18

De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de

De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de OCMW s met regels voor de financiële aspecten van de

Nadere informatie

Ocmw Wichelen. Zorgzame gemeenschap met maximale ontplooiingskansen en aandacht voor de evoluerende maatschappij. vs. 11/03/2013 - Excel 2007

Ocmw Wichelen. Zorgzame gemeenschap met maximale ontplooiingskansen en aandacht voor de evoluerende maatschappij. vs. 11/03/2013 - Excel 2007 Met onze zorg beogen we de coördinatie van een warme zorg, 1 1.1 aangepast aan het individueel levensverhaal Bevordering huiselijkheid woonzorgvoorzieningen 1 1.1 1.1.2 1 1.1 1.1.3 1.1.1 Herinrichten WZC

Nadere informatie

Maatschappelijke uitdagingen voor brede scholen

Maatschappelijke uitdagingen voor brede scholen Maatschappelijke uitdagingen voor brede scholen Inspiratiedag Brede School - 29 april 2014 - BRONKS Programma armoedebestrijding cijfers Armoede in Kortrijk In Kortrijk leven in 2011 11.227 inwoners in

Nadere informatie

Presentatie Netwerkdag Kinderarmoede

Presentatie Netwerkdag Kinderarmoede Presentatie Netwerkdag Kinderarmoede De jaarlijkse poll Wie is aan de slag in een huis van het kind? Wie is nu al actief betrokken bij een huis van het kind of werkt samen met een huis van het kind? (niet

Nadere informatie

Onderwijs en OCMW: pleidooi voor meer samenwerking! Lege brooddozen op school symposium 14 oktober 2014

Onderwijs en OCMW: pleidooi voor meer samenwerking! Lege brooddozen op school symposium 14 oktober 2014 Onderwijs en OCMW: pleidooi voor meer samenwerking! Lege brooddozen op school symposium 14 oktober 2014 Programma armoedebestrijding cijfers Armoede in Kortrijk In Kortrijk leven in 2011 11.227 inwoners

Nadere informatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie DEEL ARMOEDEBESTRIJDING Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie Actie 1 : Het OCMW zorgt er, zelfstandig of

Nadere informatie

VVSG Trefdag Samen tegen Armoede wij ook 13/12/2010

VVSG Trefdag Samen tegen Armoede wij ook 13/12/2010 VVSG Trefdag Samen tegen Armoede wij ook 13/12/2010 Koen Clijsters Algemeen diensthoofd OCMW Heusden-Zolder Tel. 011/45.61.50 koen.clijsters@ocmwheusdenzolder.be Heusden- Zolder Provincie Limburg 31.500

Nadere informatie

Lokale jeugddiensten en het participatiedecreet

Lokale jeugddiensten en het participatiedecreet Lokale jeugddiensten en het participatiedecreet Inhoud 1. Van waar komen we? 2. Vrijetijdsparticipatie: Drempels 3. Het Participatiedecreet 4. De lokale afsprakennota vrijetijdsparticipatie Van waar komen

Nadere informatie

Convenant tussen OCMW Lier en Huisartsenvereniging Lier en Omstreken

Convenant tussen OCMW Lier en Huisartsenvereniging Lier en Omstreken Convenant 2014-2016 tussen OCMW Lier en Huisartsenvereniging Lier en Omstreken Tussen de stad Lier vertegenwoordigd door de OCMW-raad voor wie optreden Marleen Vanderpoorten, voorzitter en Katleen Janssens,

Nadere informatie

De rechtenverkenner: een hefboom voor het lokaal sociaal beleid in Vlaanderen

De rechtenverkenner: een hefboom voor het lokaal sociaal beleid in Vlaanderen De rechtenverkenner: een hefboom voor het lokaal sociaal beleid in Vlaanderen Steven Vanackere Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (WVG) 1 Lokaal sociaal beleid: een sterk verhaal Decreet

Nadere informatie

Programma LSB Bijsturingen na tussentijdse evaluatie 4 speerpunten LSB als lerend netwerk

Programma LSB Bijsturingen na tussentijdse evaluatie 4 speerpunten LSB als lerend netwerk Programma LSB 2011-2013 Bijsturingen na tussentijdse evaluatie 4 speerpunten LSB als lerend netwerk Bijsturingen na tussentijdse evaluatie 1. Prioritaire thema s: naar 4 speerpunten 2. Netwerk wordt versterkt

Nadere informatie

Lokale bestrijding. kinderarmoede. Groeiactieplan. kinderarmoede

Lokale bestrijding. kinderarmoede. Groeiactieplan. kinderarmoede Lokale bestrijding kinderarmoede Groeiactieplan kinderarmoede Overzicht 1. Algemeen kader 2. Greep uit de acties in Gent 3. Succesfactoren/knelpunten à Debat Psychologische Dienst - OCMW Gent 2 1. Algemeen

Nadere informatie

DE VIJF FUNCTIES BINNEN HET VERNIEUWDE MODEL GEESTELIJKE GEZONDHEID

DE VIJF FUNCTIES BINNEN HET VERNIEUWDE MODEL GEESTELIJKE GEZONDHEID DE VIJF FUNCTIES BINNEN HET VERNIEUWDE MODEL GEESTELIJKE GEZONDHEID Functie 1 Activiteiten op het vlak van preventie; geestelijke gezondheidszorgpromotie; vroegdetectie, -interventie en -diagnosestelling

Nadere informatie

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Federaal Plan Armoedebestrijding Reactie van BAPN vzw BAPN vzw Belgisch Netwerk Armoedebestrijding Vooruitgangstraat 333/6 1030

Nadere informatie

Workshop Sociaal Huis

Workshop Sociaal Huis Workshop Sociaal Huis 15 januari 2009 RWO Arrondissement Oudenaarde vzw Sint-Jozefsplein 2 9700 Oudenaarde www.rwo-oudenaarde.be Agenda 1. Stand van zaken lokale besturen 2. Wettelijk kader 2.1. Beleidsdocumenten

Nadere informatie

Naar meer dakisolatie voor sociale huurwoningen

Naar meer dakisolatie voor sociale huurwoningen Naar meer dakisolatie voor sociale huurwoningen Energie voor iedereen! met steun van de Koning Boudewijnstichting Inhoud Samenwerkingsverband Dakisolatie waarom? Probleemstelling Project Troeven, uitdagingen

Nadere informatie

Arts en verantwoordelijke consultatiebureau De Wijk

Arts en verantwoordelijke consultatiebureau De Wijk Vacature Arts en verantwoordelijke consultatiebureau De Wijk Preventieve gezondheidszorg, een generalistische aanpak, aandacht voor verschillende levensdomeinen, superdiversiteit, gedeelde zorg in samenwerking

Nadere informatie

Inspiratiedag Van opvang naar samenleven. Koen Clijsters, algemeen diensthoofd OCMW Heusden-Zolder

Inspiratiedag Van opvang naar samenleven. Koen Clijsters, algemeen diensthoofd OCMW Heusden-Zolder Inspiratiedag Van opvang naar samenleven Koen Clijsters, algemeen diensthoofd OCMW Heusden-Zolder Heusden-Zolder: iedereen welkom! Biografie Heusden-Zolder - Ex-mijngemeente in Limburg - Bevolking Heusden-Zolder:

Nadere informatie

ZORGNETWERKEN & PROACTIEF HANDELEN

ZORGNETWERKEN & PROACTIEF HANDELEN 1 ZORGNETWERKEN & PROACTIEF HANDELEN PROACTIEF HANDELEN In strikte zin Financiële onderbescherming (4,2%) In ruimere zin Onderbenutting recht op sociale hulpen dienstverlening van het OCMW In maximale

Nadere informatie

decreet Werk- en zorgtrajecten Goedgekeurd in plenaire zitting Vlaams parlement 23 april 2014

decreet Werk- en zorgtrajecten Goedgekeurd in plenaire zitting Vlaams parlement 23 april 2014 decreet Werk- en zorgtrajecten Goedgekeurd in plenaire zitting Vlaams parlement 23 april 2014 Basis = participatieladder Kader: Trede 5 = maatwerkdecreet Trede 3 en 4= decreet Werk- en zorgtrajecten Trede

Nadere informatie

Resultaten bevraging van de Logo s. Suggesties voor een betere lokale samenwerking

Resultaten bevraging van de Logo s. Suggesties voor een betere lokale samenwerking Inleiding Resultaten bevraging van de Logo s Ondersteuning Logo s door de provincies Ondersteuning Logo s door de lokale besturen Suggesties voor een betere lokale samenwerking Bevraging in opdracht van

Nadere informatie

Club 107. voor een vernieuwde GGZ in de regio Mechelen Rupelstreek. een initiatief van GGALIMERO

Club 107. voor een vernieuwde GGZ in de regio Mechelen Rupelstreek. een initiatief van GGALIMERO Club 107 voor een vernieuwde GGZ in de regio Mechelen Rupelstreek een initiatief van GGALIMERO PC Duffel woensdag 23 mei 2012 1. Welkom 2. GGALIMERO 3. GGZ-vernieuwing 4. Experimenten 5. En onze regio?

Nadere informatie

Decreet opvoedingsondersteuning in relatie tot de IJH. Benedikte Van den Bruel Veerle Roels

Decreet opvoedingsondersteuning in relatie tot de IJH. Benedikte Van den Bruel Veerle Roels Decreet opvoedingsondersteuning in relatie tot de IJH Benedikte Van den Bruel Veerle Roels Kind en Gezin èn Agentschap Jongerenwelzijn? Kind en Gezin en Agenschap Jongerenwelzijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Tewerkstelling. Algemene Vergadering Welzijnsoverleg Herentals 31 januari 2007. Projecteigenaar. Projectfiche tewerkstelling

Tewerkstelling. Algemene Vergadering Welzijnsoverleg Herentals 31 januari 2007. Projecteigenaar. Projectfiche tewerkstelling Algemene Vergadering Welzijnsoverleg Herentals 31 januari 2007 Algemene vergadering Welzijnsoverleg Herentals Tewerkstelling Projecteigenaar! strategisch verantwoordelijke: ISOM! operationeel verantwoordelijke:

Nadere informatie

BESTUURSAKKOORD TUSSEN GEMEENTE EN OCMW NEVELE 2008-2013

BESTUURSAKKOORD TUSSEN GEMEENTE EN OCMW NEVELE 2008-2013 BESTUURSAKKOORD TUSSEN GEMEENTE EN OCMW NEVELE 2008-2013 De gemeente en het OCMW van Nevele komen overeen om een lokaal geïntegreerd welzijnsbeleid te voeren. Daartoe worden volgende afspraken gemaakt.

Nadere informatie

Eén gezin één plan. Meer capaciteit en samenwerking in de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp

Eén gezin één plan. Meer capaciteit en samenwerking in de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp Eén gezin één plan Meer capaciteit en samenwerking in de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp Inhoud De oproep Context en beleidskeuzes Finaliteit van de oproep: één gezin, één plan Samenstelling en uitbouw

Nadere informatie

STRATEGIE EN JEUGD STAD ANTWERPEN

STRATEGIE EN JEUGD STAD ANTWERPEN STRATEGIE EN JEUGD STAD ANTWERPEN De stad Antwerpen Antwerpen = stad + 9 districten Stad : bovenlokale bevoegdheden: ruimtelijk structuurplan, Districten: lokale bevoegdheden: cultuur, sport, jeugd, senioren,

Nadere informatie

Opdracht van het OCMW bestuur: project ontwikkelen om kinderarmoede te voorkomen/bestrijden

Opdracht van het OCMW bestuur: project ontwikkelen om kinderarmoede te voorkomen/bestrijden Studiedag VVSG Kinderopvang en Gezinsbeleid Mechelen 26 maart 2013 2010: Europees Jaar ter bestrijding van armoede en sociale uitsluiting: strijd tegen kinderarmoede is topprioriteit voor de Vlaamse regering

Nadere informatie

ESF-project Versterkt streekbeleid 1 januari juli 2019

ESF-project Versterkt streekbeleid 1 januari juli 2019 ESF-project Versterkt streekbeleid 1 januari 2017 31 juli 2019 Versterkt streekbeleid Zuid-Oost-Vlaanderen ACTIES Focus op een duurzame lokale economie en ondernemerschap in de regio Mobiliteit als noodzakelijke

Nadere informatie

De gemeente Wingene wil een voldoende en betaalbaar aanbod voor iedereen realiseren.

De gemeente Wingene wil een voldoende en betaalbaar aanbod voor iedereen realiseren. Actieplan - > 2013 Woonbeleidskader 2013-2019 Het gemeentebestuur van Wingene wenst zich de komende jaren verder inzetten om hun regisseursrol inzake lokaal woonbeleid met voldoende slagkracht in te vullen.

Nadere informatie

Planning spuitenruil Provincie West-Vlaanderen 2013

Planning spuitenruil Provincie West-Vlaanderen 2013 Planning spuitenruil Provincie West-Vlaanderen 2013 Art. 4. 1. De algemene doelstelling van dit convenant is een bijdrage te leveren aan het preventieve gezondheidsbeleid op het gebied van middelengebruik,

Nadere informatie

nr. 735 van EMMILY TALPE datum: 26 juli 2017 aan PHILIPPE MUYTERS Wijk-werken - VDAB-personeel

nr. 735 van EMMILY TALPE datum: 26 juli 2017 aan PHILIPPE MUYTERS Wijk-werken - VDAB-personeel SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 735 van EMMILY TALPE datum: 26 juli 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Wijk-werken - VDAB-personeel Op 19 juli 2017 heeft de SERV een

Nadere informatie

VVSG studiedag toegankelijkheid dd. 12/10/2010. Integreren van kwetsbare groepen vanuit lokaal sociaal beleid

VVSG studiedag toegankelijkheid dd. 12/10/2010. Integreren van kwetsbare groepen vanuit lokaal sociaal beleid VVSG studiedag toegankelijkheid dd. 12/10/2010 Integreren van kwetsbare groepen vanuit lokaal sociaal beleid Beleidsplan lokaal sociaal beleid als uitgangspunt In de krachtlijnen die thema-overstijgend

Nadere informatie

Beleidsnota Sociale Economie 08/01/2015

Beleidsnota Sociale Economie 08/01/2015 Beleidsnota Sociale Economie 08/01/2015 1 Omgevingsanalyse 1. Werkzaamheid 2. Werkloosheid 3. Werkvormen in de sociale economie 4. Uitstroom Inhoud Strategische en operationele doelstellingen 1. SD1: Iedereen

Nadere informatie

CONVENANT BETREFFENDE EEN GEZAMENLIJKE AANPAK VAN OUDERENMIS(BE)HANDELING VOOR HET VLAAMSE GEWEST, DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE EN DE PROVINCIES

CONVENANT BETREFFENDE EEN GEZAMENLIJKE AANPAK VAN OUDERENMIS(BE)HANDELING VOOR HET VLAAMSE GEWEST, DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE EN DE PROVINCIES BIJLAGE Bijlage nr. 1 CONVENANT BETREFFENDE EEN GEZAMENLIJKE AANPAK VAN OUDERENMIS(BE)HANDELING VOOR HET VLAAMSE GEWEST, DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE EN DE PROVINCIES Tussen De Vlaamse overheid, vertegenwoordigd

Nadere informatie

Divers personeelsbeleid: personen met een arbeidshandicap

Divers personeelsbeleid: personen met een arbeidshandicap Divers personeelsbeleid: personen met een arbeidshandicap Kennismaking Sophie De Wintere HR consulent diversiteit Dienst Personeelsmanagement Elke Deforce Diensthoofd bureau voor diversiteitsmanagement

Nadere informatie

marc.vandaele@zwijndrecht.be Op het menu Aperitiefhapje Het lokaal sociaal beleidsplan en het sociaal huis Voorgerecht Doelstelling van het sociaal huis Hoofdgerecht Productencatalogus Tussengerecht Samenwerking

Nadere informatie

Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo.

Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo. Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo. Overzicht volgens beleidsdoelen uit kadernota Wmo 2008-2012 Mee(r)doen in Dalfsen* 2009 Thema Wmo-loket Informatie geven over wonen, welzijn en zorg Wmo-loket

Nadere informatie

AGENDA OPENBARE ZITTING. 12 februari 2013. Aan de raadsleden

AGENDA OPENBARE ZITTING. 12 februari 2013. Aan de raadsleden 12 februari 2013 Aan de raadsleden Graag nodigen wij u uit tot de zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. De zitting vindt plaats op 21 februari 2013 om 20u in de raadzaal van het OCMW, Gootje

Nadere informatie

4. JAARPLAN BEGROTING INDICATOREN 2012 Dienst Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg JAARPLAN 2012

4. JAARPLAN BEGROTING INDICATOREN 2012 Dienst Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg JAARPLAN 2012 4. JAARPLAN BEGROTING INDICATOREN 2012 Dienst Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg DAGG vzw, Guffenslaan 22-3500 Hasselt Adelberg 31-3920 LOMMEL Tel. 011 54 72 43 - Fax. 011 54 72 44 e-mail: administratie@dagg-cgg.be

Nadere informatie

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING December 2012 INLEIDING Het beleidsplan Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) 2008-2011 heeft een wettelijk bepaalde werkingsduur van vier jaren. In 2012 is besloten dit beleidsplan met één jaar te

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN RESOLUTIE. van mevrouw Ria Van Den Heuvel en de heren Jan Roegiers, Carlo Daelman en Koen Helsen

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN RESOLUTIE. van mevrouw Ria Van Den Heuvel en de heren Jan Roegiers, Carlo Daelman en Koen Helsen Stuk 2223 (2003-2004) Nr. 1 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2003-2004 5 maart 2004 VOORSTEL VAN RESOLUTIE van mevrouw Ria Van Den Heuvel en de heren Jan Roegiers, Carlo Daelman en Koen Helsen betreffende een

Nadere informatie

Lokaal Sociaal Beleidsplan

Lokaal Sociaal Beleidsplan Eindevaluatie Lokaal Sociaal Beleidsplan 2008-2013 Eindevaluatie LSB-plan 2008-2013 Tussentijdse evaluatie RMW: 21 april 2011 GR: 28 april 2011 Stuurgroepvergadering n.a.v. opmaak meerjarenplan/ clustervergaderingen

Nadere informatie

Kwaliteitsplanning 2014

Kwaliteitsplanning 2014 Kwaliteitsplanning 2014 Lokaal dienstencentrum De Stille Meers OCMW Middelkerke Sluisvaartstraat 17 8430 Middelkerke Voorzitter: Dirk Gilliaert Secretaris: Pierre Ryckewaert 1 Inhoudstafel 1. Evaluatie

Nadere informatie

Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie opvang en vrijetijd van kinderen. Ronde van Vlaanderen 2016

Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie opvang en vrijetijd van kinderen. Ronde van Vlaanderen 2016 Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie opvang en vrijetijd van kinderen Ronde van Vlaanderen 2016 2 - VVSG - Ronde van Vlaanderen maart 2016 Inhoud Op Vlaamse regering (18 december 2015) goedgekeurde

Nadere informatie

Garanties voor hulpcontinuïteit in de overgang naar meerderjarigheid

Garanties voor hulpcontinuïteit in de overgang naar meerderjarigheid Garanties voor hulpcontinuïteit in de overgang naar meerderjarigheid Trefdag Jong en zonder (t)huis 2 juni 2017 David Debrouwere Afdelingshoofd Voorzieningenbeleid Jongerenwelzijn Inhoud Actieplan jongvolwassenen

Nadere informatie

Voorontwerp van decreet betreffende het lokaal sociaal beleid

Voorontwerp van decreet betreffende het lokaal sociaal beleid VR 2017 2402 DOC.0170/2BIS Voorontwerp van decreet betreffende het lokaal sociaal beleid DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin; Na beraadslaging,

Nadere informatie

Interne controlesysteem OCMW Ninove. Rapport aan de ocmw-raad over Voorstel van planning voor Raad van 09 juni 2011

Interne controlesysteem OCMW Ninove. Rapport aan de ocmw-raad over Voorstel van planning voor Raad van 09 juni 2011 www.ocmwninove.be Interne controlesysteem OCMW Ninove Rapport aan de ocmw-raad over 2010-2011 Voorstel van planning voor 2011-2013 Raad van 09 juni 2011 Rapport Interne controlesysteem 1. Inleiding Het

Nadere informatie

Sociale infopunten: het Antwerps model van sociaal huis Paul Van Steenvoort, stad Antwerpen Leen Prims, OCMW Antwerpen

Sociale infopunten: het Antwerps model van sociaal huis Paul Van Steenvoort, stad Antwerpen Leen Prims, OCMW Antwerpen Sociale infopunten: het Antwerps model van sociaal huis Paul Van Steenvoort, stad Antwerpen Leen Prims, OCMW Antwerpen Het Antwerps model van sociaal huis een fysiek netwerk tussen bestaande loketdiensten

Nadere informatie

Structuur geven aan onze seniorenadviesraad

Structuur geven aan onze seniorenadviesraad Seniorenadviesraad Kampenhout 1 Structuur geven aan onze seniorenadviesraad Structureren in 4 stappen : -Oprichting adviesraad - Behoefteonderzoek - Opmaak beleidsplan - Opvolging van het beleid Structureren

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van MESEN Markt 1 8957 Mesen Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI MESEN/RMID-SCP/2017 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte Voorzitter, Hierbij

Nadere informatie

Historiek en vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg

Historiek en vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg Historiek en vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg Info avond SEL Waasland 24 mei 2012 Sint-Niklaas Stefaan Baeten Directeur psychiatrisch centrum Sint-Hiëronymus Historische context

Nadere informatie

ZORGNETWERKEN. Minder mazen en meer net

ZORGNETWERKEN. Minder mazen en meer net ZORGNETWERKEN Minder mazen en meer net Samenlevingsopbouw Ondersteunt en versterkt mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie Werkt samen met hen aan directe oplossingen en structurele beleidsveranderingen

Nadere informatie

Subsidiereglement OCMW Gent Projectoproep Projecten en/of Activiteiten in de strijd tegen armoede

Subsidiereglement OCMW Gent Projectoproep Projecten en/of Activiteiten in de strijd tegen armoede Subsidiereglement OCMW Gent Projectoproep Projecten en/of Activiteiten in de strijd tegen armoede Artikel 1 Middelen aan derden doelstelling OCMW Gent heeft de regierol in de strijd tegen armoede in Gent.

Nadere informatie

Ontwikkelingssamenwerking in de Antwerpse strategische cyclus

Ontwikkelingssamenwerking in de Antwerpse strategische cyclus Ontwikkelingssamenwerking in de Antwerpse strategische cyclus Inleiding - De Antwerpse dienst ontwikkelingssamenwerking - Stad Antwerpen / stadsbedrijf Samen Leven / afdeling Ontmoeting - Stad Antwerpen

Nadere informatie

Verslag OCMW-raad Hugo Cornelis

Verslag OCMW-raad Hugo Cornelis Verslag OCMW-raad 15/11/2017 1. Goedkeuring verslag vergadering 18/10/2017 openbaar gedeelte De OCMW-raad wordt gevraagd het verslag van de vergadering 18/10/2017 openbaar gedeelte goed te keuren. Goedgekeurd

Nadere informatie

Combinatiefunctie Wijkwerk-coach (Wijkwerken Zuid-West-Vlaanderen) & Trajectbegeleider Anzegem/Deerlijk Functiebeschrijving en competentieprofiel

Combinatiefunctie Wijkwerk-coach (Wijkwerken Zuid-West-Vlaanderen) & Trajectbegeleider Anzegem/Deerlijk Functiebeschrijving en competentieprofiel Combinatiefunctie Wijkwerk-coach (Wijkwerken Zuid-West-Vlaanderen) & Trajectbegeleider Anzegem/Deerlijk Functiebeschrijving en competentieprofiel 1. Identificatiegegevens Functietitel Juridische werkgever

Nadere informatie

OCMW s en armoedebestrijding

OCMW s en armoedebestrijding OCMW s en armoedebestrijding Hoorzitting Commissie Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid, Vlaams Parlement, 1.2.2011 Piet Van Schuylenbergh, directeur OCMW s VVSG Nathalie Debast, stafmedewerker

Nadere informatie

PROACTIEF EN GEZINSONDERSTEUNEND WERKEN MET KANSARME GEZINNEN MET JONGE KINDEREN

PROACTIEF EN GEZINSONDERSTEUNEND WERKEN MET KANSARME GEZINNEN MET JONGE KINDEREN PROACTIEF EN GEZINSONDERSTEUNEND WERKEN MET KANSARME GEZINNEN MET JONGE KINDEREN POPERINGE 11.933 HA (IN TOP 5 W-VL) - 19.894 INW KANSARME BUURTEN Kansarmoedeatlas Provincie West-Vlaanderen (Steunpunt

Nadere informatie

Strategisch Project Health Sciences Campus Gasthuisberg. Work shop RWO subsidie RSV 06/09/2011

Strategisch Project Health Sciences Campus Gasthuisberg. Work shop RWO subsidie RSV 06/09/2011 Strategisch Project Health Sciences Campus Gasthuisberg Work shop RWO subsidie RSV 06/09/2011 Masterplan De basis van het Health Sciences Campus project is het masterplan van het ontwerpteam AWG uitgevoerd

Nadere informatie

Lokale bestrijding. kinderarmoede. OCMW Gent en. kinderarmoede

Lokale bestrijding. kinderarmoede. OCMW Gent en. kinderarmoede Lokale bestrijding kinderarmoede OCMW Gent en kinderarmoede Algemeen kader Regie kinderarmoede : OCMW als regisseur (Beleidsondersteuning / Dept. Sociale Dienstverlening) Armoedebeleidsplan (Regie Joris

Nadere informatie

OCMW Lede - Beleidsnota 2010. Sociale dienstverlening. Financiële steun

OCMW Lede - Beleidsnota 2010. Sociale dienstverlening. Financiële steun OCMW Lede - Beleidsnota 2010 Deze beleidsnota hoort bij het budget 2010. Dit budget maakt deel uit van het financieel meerjarenplan 2008-2012. Het opgemaakte budget 2010 past binnen de opgemaakte meerjarenplanning

Nadere informatie

Perspectieven 11 juni 2013

Perspectieven 11 juni 2013 Werk en vorming Perspectieven 11 juni 2013 Uitbouw volwaardig beleid rond sociale economie (cf. VL beleidsprioriteiten) vb. investeren in intergemeentelijke samenwerking systematisch overleg partners -

Nadere informatie

Evaluatie Winterwerking

Evaluatie Winterwerking Evaluatie Winterwerking 2014-2015 Inhoud Presentatie 1. Evaluatie nachtopvang 2. Evaluatie dagopvang 3. Evaluatie geneeskundige, verpleegkundige en (para)medische zorgen 4. Evaluatie algemene organisatie

Nadere informatie

DIENSTWONEN. Infosessie voor intermediairen

DIENSTWONEN. Infosessie voor intermediairen DIENSTWONEN Infosessie voor intermediairen 1 OVERZICHTVOORSTELLING 1. algemeen organigram missie doelstellingen problematiek kernopdracht 2. werking Team Woonadvies en Team Woonondersteuning methodiek

Nadere informatie

Het preventieve gezondheidsbeleid in lokale besturen in kaart gebracht.

Het preventieve gezondheidsbeleid in lokale besturen in kaart gebracht. i.s.m. Het preventieve gezondheidsbeleid in lokale besturen in kaart gebracht. Lien Van Oyen & Werner De Wael Gezondheidsconferentie 16 december 2016 1 VIGeZ vzw, 2016, Inhoud Indicatorenbevraging: kader?

Nadere informatie

INHOUD. Voorwoord 9 INHOUD

INHOUD. Voorwoord 9 INHOUD Voorwoord 9 Inleiding: de sociale grond rechten en het sociaal beleid onder druk? 11 1.1. De crisis en de druk op het sociaal beleid 11 1.2. Veranderende lokale omgeving 13 1 Sociaal beleid vanuit een

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten:

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten: Opdrachtformulering kwartiermaker integrale welzijnsopdracht Aanleiding De gemeenteraad van de gemeente Tiel heeft in haar vergadering van juli 2014 het besluit genomen om een inhoudelijke discussie te

Nadere informatie

Doorlooptijden van investeringsprojecten inzake sociale woningbouw Wat kan een overheid doen?

Doorlooptijden van investeringsprojecten inzake sociale woningbouw Wat kan een overheid doen? Doorlooptijden van investeringsprojecten inzake sociale woningbouw Wat kan een overheid doen? Kurt Herregodts, Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen VMSW op weg naar de Beheersovereenkomst Commissie

Nadere informatie

Addendum 1 horende bij de beleidsovereenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor de periode 2008-2013

Addendum 1 horende bij de beleidsovereenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor de periode 2008-2013 Addendum 1 horende bij de beleidsovereenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor de periode 2008-2013 1. Inleiding Tussen de Vlaamse Regering en de Vlaamse Gemeenschapscommissie

Nadere informatie

Voor meer info: Hilde Rekkers hilde.rekkers@vlaamseprovincies.be +32 2 508 13 26

Voor meer info: Hilde Rekkers hilde.rekkers@vlaamseprovincies.be +32 2 508 13 26 Voor meer info: Hilde Rekkers hilde.rekkers@vlaamseprovincies.be +32 2 508 13 26 Intrafamilaal geweld: provincies slaan brug tussen federale en Vlaamse overheid Intrafamiliaal geweld is een groot maatschappelijk

Nadere informatie

Rol: clustermanager Inwoners

Rol: clustermanager Inwoners Datum opmaak: 2017-08-24 Goedgekeurd door secretaris op: Revisiedatum: Eigenaar: Koen De Feyter Doel van de functie Definiëren van de missie, visie en strategie van de cluster inwoners en plannen, organiseren,

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 459 (2011-2012) Nr. 1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZIT TING 2011-2012 17 NOVEMBER 2011 VOORSTEL VAN RESOLUTIE van mevrouw Elke ROEX betreffende het waarborgen van het recht op kinderopvang

Nadere informatie

Voorontwerp decreet betreffende wijk-werken en diverse bepalingen i.h.k.v. de zesde staatshervorming

Voorontwerp decreet betreffende wijk-werken en diverse bepalingen i.h.k.v. de zesde staatshervorming Voorontwerp decreet betreffende wijk-werken en diverse bepalingen i.h.k.v. de zesde staatshervorming Toelichting Raad van Bestuur VVSG 3/5/2017 Anneleen Peeters, Kabinet Philippe Muyters Algemeen (1) PWA-stelsel

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 8 december 2016 Besluit nummer: 2016_GR_01145 Onderwerp: Subsidieovereenkomst voor het project 'Tijdelijke inzet leegstaande sociale woningen in Gent'

Nadere informatie

20/04/ Inkomsten en uitgaven De OCMW-raad wordt gevraagd de voorgelegde inkomsten en de uitgaven goed te keuren.

20/04/ Inkomsten en uitgaven De OCMW-raad wordt gevraagd de voorgelegde inkomsten en de uitgaven goed te keuren. Verslag OCMW-raad 20/04/2016 1. Goedkeuring verslag vergadering 16/03/2016 openbaar gedeelte De OCMW-raad wordt gevraagd het verslag van de vergadering 16/03/2016 openbaar gedeelte goed te keuren. 2. Inkomsten

Nadere informatie

Op weg naar een proactieve dienstverlening

Op weg naar een proactieve dienstverlening van zijlijn naar welzijn 29 april 2014 Op weg naar een proactieve dienstverlening Nicole Mattheus, Hilde Ulenaers, Evelien Jaenen & Rudi Bloemen van zijlijn naar welzijn 29 april 2014 Een samenwerkingsverband

Nadere informatie

GEMEENTE KALMTHOUT. Toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen. Goedgekeurd door de minister op 14 november 2012

GEMEENTE KALMTHOUT. Toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen. Goedgekeurd door de minister op 14 november 2012 GEMEENTE KALMTHOUT Toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen Goedgekeurd door de minister op 14 november 2012 INHOUD 1. SITUERING... 1 1.1 Wettelijk kader... 1 1.1.1 Standaardregime... 1 1.1.2 Eigen

Nadere informatie

NETWERK GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG REGIO IEPER - DIKSMUIDE

NETWERK GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG REGIO IEPER - DIKSMUIDE NETWERK GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG REGIO IEPER - DIKSMUIDE Situering De overheid ontwikkelde een globale visie op wat er nodig is om te komen tot een (nog) betere geestelijke gezondheidszorg, weliswaar

Nadere informatie

NAAR EEN INTEGRALE AANPAK IN SINT-PIETERS-LEEUW Inspiratiedagen AG I&I VVSG Gent 5/9/2016 Leuven 26/9/2016

NAAR EEN INTEGRALE AANPAK IN SINT-PIETERS-LEEUW Inspiratiedagen AG I&I VVSG Gent 5/9/2016 Leuven 26/9/2016 NAAR EEN INTEGRALE AANPAK IN SINT-PIETERS-LEEUW Inspiratiedagen AG I&I VVSG Gent 5/9/2016 Leuven 26/9/2016 Aanleiding De specifieke realiteit van de Vlaamse Rand: Een grote instroom van nieuwe inwoners

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 20 september 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00735 Onderwerp: Subsidieaanvraag 'Doorstroom Lokale Diensteneconomie' bij het Europees Sociaal Fonds en

Nadere informatie

Lokaal Netwerk Vrijetijdsparticipatie Afsprakennota 2014-2019 Stad Antwerpen 11.02.2014

Lokaal Netwerk Vrijetijdsparticipatie Afsprakennota 2014-2019 Stad Antwerpen 11.02.2014 Lokaal Netwerk Vrijetijdsparticipatie Afsprakennota 2014-2019 Stad Antwerpen 11.02.2014 Participatiedecreet afd III subsidiëring lokale netwerken voor de bevordering van de vrijetijdsparticipatie van mensen

Nadere informatie

Organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden

Organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden Organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden De organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden wordt vandaag geregeld met het decreet van 8 maart 2013 betreffende de organisatie

Nadere informatie

Beleidsnota 2014. De SD wordt voor een optimale dienst- en hulpverlening aan de cliënten ondersteund middels vorming, supervisie en documentatie.

Beleidsnota 2014. De SD wordt voor een optimale dienst- en hulpverlening aan de cliënten ondersteund middels vorming, supervisie en documentatie. Mens Het verzekeren van de hulp- en dienstverlening aan de inwoners met verblijf in Bocholt zodat zij een leven kunnen leiden dat beantwoordt a.d. menselijke waardigheid, rekeninghoudend met de wettelijke

Nadere informatie

VR MED.0146/5TER

VR MED.0146/5TER VR 2017 3103 MED.0146/5TER Voortgangsverslag Horizontaal en Verticaal Permanent Armoedeoverleg Periode september 2014 maart 2017 Mensen in armoede hebben vaak problemen op verschillende levensdomeinen.

Nadere informatie

Stad Antwerpen Bureau van district Deurne

Stad Antwerpen Bureau van district Deurne Samenstelling: de heer René De Preter, voorzitter; mevrouw Marleen De Backer, de heren Walter Verbruggen, Luc Mahieu en Guy Dirckx, bureauleden; mevrouw Patricia De Somer, districtssecretaris. Zitting

Nadere informatie

Resultaten De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 kunnen als volgt worden omschreven:

Resultaten De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 kunnen als volgt worden omschreven: BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel initiatief: Brusselwerking Initiatiefnemer: vzw Forum van Etnisch-Culturele Minderheden (0478.953.435), Vooruitgangsstraat 323/4, 1030 Brussel (Schaarbeek) Omschrijving

Nadere informatie

VERENIGING VLAAMSE OCMW-SECRETARISSEN AFDELING WEST-VLAANDEREN

VERENIGING VLAAMSE OCMW-SECRETARISSEN AFDELING WEST-VLAANDEREN VERENIGING VLAAMSE OCMW-SECRETARISSEN AFDELING WEST-VLAANDEREN ALGEMENE VERGADERING TORHOUT 22 JANUARI 2015 1 www.desocialekaart.be wegwijs in welzijn en gezondheid 2 VOORSTELLING wat waar? door wie voor

Nadere informatie

SOCIALE ECONOMIE BEHOEFTE ONDERZOEK

SOCIALE ECONOMIE BEHOEFTE ONDERZOEK SOCIALE ECONOMIE BEHOEFTE ONDERZOEK 1. BEVRAGING Behoefte onderzoek 'Sociale Economie' In 2014 mochten we van de Vlaamse regering een goedkeuring krijgen betreffende de 'regierol ter stimulering van de

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Sociale Dienst. Functienaam: arbeidstrajectbegeleider

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Sociale Dienst. Functienaam: arbeidstrajectbegeleider Functie Graadnaam: maatschappelijk werker Functienaam: arbeidstrajectbegeleider Functiefamilie: maatschappelijk werkers Functionele loopbaan: B1-B3 Afdeling: Sociaal Huis Dienst: Sociale Dienst Subdienst:

Nadere informatie

STRATEGISCHE DOELSTELLING 1: DE BEVOLKING VERANTWOORD EN KRITISCH LEREN OMGAAN MET GENOTSMIDDELEN

STRATEGISCHE DOELSTELLING 1: DE BEVOLKING VERANTWOORD EN KRITISCH LEREN OMGAAN MET GENOTSMIDDELEN Actieplan voor Drugpunt, & 2013 STRATEGISCHE DOELSTELLING 1: DE BEVOLKING VERANTWOORD EN KRITISCH LEREN OMGAAN MET GENOTSMIDDELEN Locatie Meetpunten / indicatoren O.D. 1.1. De bevolking heeft kennis mbt

Nadere informatie

Al gehoord van de 107? Mieke Craeymeersch, directeur Similes

Al gehoord van de 107? Mieke Craeymeersch, directeur Similes Al gehoord van de 107? Mieke Craeymeersch, directeur Similes Heb je al gehoord van de 107? Niet 101 of 102 of 105 maar 107? gebaseerd op het nummer van het artikel in het KB over de ziekenhuizen die de

Nadere informatie

Naar een verdere uitbouwing en duurzame verankering van de drughulpverlening in het drugsbeleid

Naar een verdere uitbouwing en duurzame verankering van de drughulpverlening in het drugsbeleid Naar een verdere uitbouwing en duurzame verankering van de drughulpverlening in het drugsbeleid Prof. dr. Brice De Ruyver Studiedag De Kiem 29 maart 2012, Gent 1 Structuur 1. De bevraging van de noden

Nadere informatie

Inspiratiedag VVSG Ouderen- en thuiszorg. Cis Dewaele

Inspiratiedag VVSG Ouderen- en thuiszorg. Cis Dewaele Inspiratiedag VVSG Ouderen- en thuiszorg Cis Dewaele Inhoud 1. Waarom outreach 2. Quickscan 3. De visie 4. De cirkel 1. Waarom outreach Niet bereikte groepen De relatie werkt! (leefwereld, waarden en normen)

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Kalmthout Heuvel 39 2920 Kalmthout Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI KALMTHOUT/RMIB-STOF/2015 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte

Nadere informatie

Lokaal loket kinderopvang. Resultaten enquête 2016

Lokaal loket kinderopvang. Resultaten enquête 2016 Lokaal loket kinderopvang Resultaten enquête 2016 Inleiding Doelstelling: kinderopvang als basisvoorziening Recht van elk kind/ elk gezin op een kwaliteitsvolle dienstverlening Opvang in voldoende mate

Nadere informatie

Betreft: Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen

Betreft: Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen Conceptnota Betreft: Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen 1. Situering Deze conceptnota heeft tot doel om, binnen de contouren van het Vlaams Regeerakkoord

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING MAATSCHAPPELIJK WERKER. 1. Functienaam Maatschappelijk werker maatzorg Graadbenaming: Maatschappelijk werker

FUNCTIEBESCHRIJVING MAATSCHAPPELIJK WERKER. 1. Functienaam Maatschappelijk werker maatzorg Graadbenaming: Maatschappelijk werker FUNCTIEBESCHRIJVING MAATSCHAPPELIJK WERKER 1. Functienaam 1.1. Maatschappelijk werker maatzorg 1.2. Graadbenaming: Maatschappelijk werker 1.3. Weddeschaal: B1 B3 2. Plaats in de organisatie Afdeling: Sociale

Nadere informatie

Huizen van het Kind. Gezinnen ondersteunen in hun kracht

Huizen van het Kind. Gezinnen ondersteunen in hun kracht Huizen van het Kind Gezinnen ondersteunen in hun kracht Een noodzakelijke, natuurlijke evolutie ondersteund door een nieuwe regelgeving www.huizenvanhetkind.be Doelstelling Hoe Regels Doelstelling Hoe

Nadere informatie