Inventaris van het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: Directie Organisatie en Automatisering (DOA),

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inventaris van het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: Directie Organisatie en Automatisering (DOA), 1960-1992"

Transcriptie

1 Nummer archiefinventaris: Inventaris van het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: Directie Organisatie en Automatisering (DOA), Auteur: CAS 1202 Nationaal Archief, Den Haag 2009 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch.

2

3 BiZa / DOA 3 I N H O U D S O P G A V E Beschrijving van het archief...5 Aanwijzingen voor de gebruiker...6 Openbaarheidsbeperkingen...6 Beperkingen aan het gebruik...6 Aanvraaginstructie... 6 Citeerinstructie... 6 Archiefvorming...7 Geschiedenis van de archiefvormer...7 Geschiedenis van het archiefbeheer...7 De verwerving van het archief...7 Inhoud en structuur van het archief...8 Selectie en vernietiging...8 Verantwoording van de bewerking...8 Verwant materiaal...10 Beschrijving van de series en archiefbestanddelen Stukken van algemene aard Stukken betreffende bijzondere onderwerpen Organisatie en personeel Taak Algemeen Organisatie en doelmatigheidsbevordering Algemeen Commissies, werkgroepen, etc Centrale Personenadministratie Reorganisatie van de rijksdienst in de jaren tachtig Organisatie en reorganisatie bij diverse ministeries Automatisering Algemeen Commissies Commissie Automatisering Rijksdienst Bestuurlijke Overlegcommissie Overheidsinformatievoorziening (BOCO) Adviescommissie Overheidsorganisatie en Automatisering Commissie Automatisering Bevolkingsboekhouding Overige commissies en werkgroepen Documentatie en informatie Ontwikkeling, voorlichting en opleiding Rijksrekencentra Algemeen Rijkscentrale voor Mechanische Administratie (RMA) / Rijks Computer Centrum (RCC) Algemeen Ontstaan. Instelling, oprichting en opheffing Groei en ontwikkeling. Instandhouding Interne organisatie, - bedrijfsvoering Personele aangelegenheden Financiële aangelegenheden Commissies, werkgroepen etc Gebouwen en terreinen; nieuwbouwplannen en verplaatsing Procedures, werkinstructies, gegevensbescherming Organen en functionarissen Samenwerking met en dienstverlening aan derden Coördinatie; automatisering Computer Centrum Limburg...101

4 4 BiZa / DOA Algemeen Ontstaan. Instelling, oprichting en opheffing Groei en ontwikkeling. Instandhouding Interne organisatie en -bedrijfsvoering Personele aangelegenheden Financiële aangelegenheden Procedures, werkinstructies, gegevensbescherming Organen en functionarissen Samenwerking met en dienstverlening aan derden Coördinatie; automatisering Centrale Archief Selectiedienst...111

5 BiZa / DOA 5 Beschrijving van het archief B E S C H R I J V I N G V A N H E T A R C H I E F Naam archiefblok: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: Directie Organisatie en Automatisering (DOA) Periode: Archiefbloknummer: B6 Omvang: 70,70 meter; 2223 inventarisnummers. Taal van het archiefmateriaal: Het merendeel der stukken is in het Nederlands. Soort archiefmateriaal: Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten. Archiefbewaarplaats: Nationaal Archief, Den Haag Archiefvormers: Ministerie van Binnenlandse Zaken / Directie Organisatie en Automatisering Rijksdienst ( ) Ministerie van Binnenlandse Zaken / Directie Overheidsorganisatie en -Automatisering ( ) Rijkscomputercentrum te Apeldoorn ( ) Computer Centrum Limburg te Heerlen ( ) Samenvatting van de inhoud van het archief: Het archief bevat stukken van algemene aard, zoals agenda's van ingekomen en uitgaande stukken, en stukken betreffende bijzondere onderwerpen, zoals betreffende de organisatie en stafbesprekingen. Voorts zijn stukken opgenomen (meestal mbt automatisering) betreffende het beleid ten aanzien van de lucht- en ruimtevaart en onder welk ministerie dit beleid valt, de verantwoordelijkheid voor de kinderbescherming, de consequenties van de invoering Wet Chemische Afvalstoffen, onderzoek naar het functioneren van het Wetenschappelijke Corps, decentralisatiemogelijkheden van het Binnelands Bestuur, Nationaal Informatica Instituut, Molukse minderheden, Doelmatige Organisatie van de Rijksdienst (ADOR/ADR), privatisering van de PTT, Wet Centrale Personenadministratie, Pholas/Philips, automatisering van het kadaster, Rijks Computer Centrum (RCC), Werkgroep Onderzoek Openbare Informatievoorziening, RCC, enzovoort.

6 6 BiZa / DOA Aanwijzingen voor de gebruiker Aanwijzingen voor de gebruiker Openbaarheidsbeperkingen OPENBAARHEIDSBEPERKINGEN Volledig openbaar Beperkingen aan het gebruik BEPERKINGEN AAN HET GEBRUIK Reproductie van originele bescheiden uit dit archief is, behoudens de algemene regels die gelden voor het kopiëren van stukken, niet aan beperkingen onderhevig. Er zijn geen beperkingen krachtens het auteursrecht. Aanvraaginstructie AANVRAAGINSTRUCTIE Openbare archiefstukken kunnen online worden aangevraagd en gereserveerd. U kunt dit ook via de terminals in de studiezaal van het Nationaal Archief doen. Om te kunnen reserveren dient u de volgende stappen te volgen: 1. U maakt een profiel aan op en logt vervolgens in; 2. Via de archiefinventaris (alleen de beschrijvingen met rode nummers) selecteert u het gewenste archiefstuk door op de knop 'Reserveren' te klikken; 3. In het volgende scherm geeft u aan op welke dag u het archiefstuk wilt inzien; 4. Indien u zich bevindt in de studiezaal en een tafelnummer heeft ontvangen kunt u dit nummer vermelden. Als u geen tafelnummer heeft kunt u tafelnummer 777 laten staan; 5. Vervolgens bevestigt u uw reservering door deze te versturen. Citeerinstructie CITEERINSTRUCTIE Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling. VOLLEDIG: Nationaal Archief, Den Haag, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: Directie Organisatie en Automatisering (DOA), nummer toegang , inventarisnummer... VERKORT: NL-HaNA, BiZa / DOA, , inv.nr....

7 BiZa / DOA 7 Archiefvorming Archiefvorming Geschiedenis van de archiefvormer GESCHIEDENIS VAN DE ARCHIEFVORMER Het Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft van oudsher een omvangrijk en veelzijdig takenpakket. Het beslaat terreinen uiteenlopend van de bestuurlijke inrichting van Nederland tot een loopbaanbeleid voor de politie, van de Grondwet tot rampenbestrijding, en van de kwaliteit van de rijksdienst tot de binnenlandse veiligheid. Die taken worden uitgevoerd in nauwe samenwerking met de gemeenten, de provincies en de andere ministeries. In deze inventaris zijn de archiefbescheiden te vinden van de taakuitvoering van de Directie Overheidsorganisatie en Automatisering (DOA). De Directie Overheidsorganisatie en Automatisering werd ingesteld op 16 november Deze directie ontstond door een fusie van de Directie Organisatie en Automatisering Rijksdienst en de functie van raadadviseur voor de automatisering en kreeg als taak het voorbereiden en uitvoeren van het beleid inzake doelmatigheidsbevordering, organisatie en automatisering bij de overheid. Het werkterrein van de Directie Overheidsorganisatie en Automatisering omvatte voornamelijk de interdepartementale organisatie- en automatiseringsprojecten, het voeren van het secretariaat van en lidmaatschap in commissies en de opleidings- en voorlichtingsactiviteiten voor medewerkers bij de rijksdienst. De directie bestond in de 70er jaren uit de beleidsafdeling Organisatie, de afdeling Automatische Informatiesystemen, de afdeling Ontwikkeling, Voorlichting en Opleiding en de ondersteunende afdeling Algemene Zaken. Met ingang van 1 januari 1980 vond er een organisatiewijziging plaats. Er kwam een beleidsafdeling Coördinatie Documentaire Informatieverzorging bij, het Rijk Computer Centrum (RCC) te Apeldoorn en het Computer Centrum Limburg (CCL) te Heerlen werden onder de directie geplaatst en vanaf 1981 de Centrale Archief Selectiedienst te Winschoten. Met ingang van 15 december 1986 werd de Directie Overheidsorganisatie en Automatisering opgeheven. Geschiedenis van het archiefbeheer GESCHIEDENIS VAN HET ARCHIEFBEHEER De verwerving van het archief DE VERWERVING VAN HET ARCHIEF Overbrenging van een overheidsarchief

8 8 BiZa / DOA Inhoud en structuur van het archief Inhoud en structuur van het archief Selectie en vernietiging SELECTIE EN VERNIETIGING Voor de selectie werd gebruik gemaakt van: De 'selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de onder hem ressorterende actoren op het beleidsterrein Organisatie van de Rijksoverheid over de periode ', gepubliceerd in de Staatscourant van 16 december 2005, nr De 'selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de onder hem ressorterende actoren op het beleidsterrein Overheidsinformatievoorziening over de periode ', gepubliceerd in de Staatscourant van 20 oktober 2003, nr De 'selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, tevens als vakminister, en de onder hem ressorterende actoren op het deelbeleidsterrein arbeidsverhoudingen bij de overheid over de periode (1997)', gepubliceerd in de Staatscourant van 16 oktober 2001, nr. 200, geactualiseerd door publicatie in de Staatscourant van 20 november 2007, nr De 'selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de onder hem ressorterende actoren op het deelbeleidsterrein van personeelszaken, t.w. het personeelsdossier', gepubliceerd in de Staatscourant van 20 november 2007, nr De 'selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de onder hem ressorterende actoren op het beleidsterrein Bevolkingsadministratie en reisdocumenten over de periode vanaf 1945', gepubliceerd in de Staatscourant van 5 april 2007, nr. 68. De 'selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de onder hem ressorterende actoren op het beleidsterrein Rijksbegroting over de periode ', gepubliceerd in de Staatscourant van 30 juli 1998, nr. 142, geactualiseerd door publicatie in de Staatscourant van 31 maart 2005, nr. 62. Bij aanvang bestond het archief uit 102 meter. Na bewerking hiervan is in totaal 68 meter voor bewaring overgebleven. De archiefstukken welke voor bewaring in aanmerking kwamen zijn overgedragen aan het Nationaal Archief. De archiefstukken die voor vernietiging in aanmerking kwamen, zijn na verkregen toestemming van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, afgevoerd door Van Gansewinkel Nederland BV en daar op de gebruikelijke wijze vernietigd. Verantwoording van de bewerking VERANTWOORDING VAN DE BEWERKING Dit archief is bewerkt als uitvloeisel van artikel 1.2 van het hoofdstuk Algemeen van het raamconvenant, zoals dit is afgesloten op 15 september 1995 tussen het Ministerie van Binnenlandse Zaken en de CAS. Het archief bestond uit de volgende bestanden: Directie Overheidsorganisatie & -Automatisering, ; Directie Overheidsorganisatie en -Automatisering, ; Directie Organisatie en Automatisering Rijksdienst, ; Directoraat-Generaal voor Overheidspersoneelsbeleid, Directie Overheidsorganisatie en -Automatisering, ; Rijks Computer Centrum en taakvoorganger, (1947) ; Computer Centrum Limburg, (1990).

9 BiZa / DOA 9 Het uiteindelijke resultaat van de bewerking is een klassieke toegang op de genoemde archiefbestanden. Van de genoemde bestanden waren (dossier)inventarissen aanwezig, die op verzoek van de zorgdrager in de toegang zijn opgenomen, en wel onder de inventarisnummers 1-4, 1568 en Het archief was grotendeels geordend op rubriek/onderwerp. Het bestand Directie Overheidsorganisatie & -Automatisering, , is in 1993 door de Centrale Archief Selectiedienst bewerkt. De indeling van deze dossierinventaris diende als leidraad voor het opstellen van het archiefschema. De inventarisnummers 241, 448, 548, 1356, 1822, 2042, 2043, 2049 en 2050 zijn fysiek niet aanwezig, omdat zij naderhand voor vernietiging zijn aangewezen. In de inventaris zijn ze aangeduid met de opmerking 'vervallen'. Ten behoeve van de overbrenging naar het Nationaal Archief dient het archief te voldoen aan de in de Regeling duurzaamheid archiefbescheiden (2001) gestelde eisen. Concreet betekent dit dat de volgende stappen zijn uitgevoerd: Alle ijzerwerk (paperclips, nietjes, hechtmechanieken e.d.) is verwijderd; Foto's, lichtdrukken en andere materialen die aan sterkere chemische reacties dan goed papier onderhevig zijn, zijn voorzien van afzonderlijke fourflaps; Omslagen, archiefdozen en etiketten voldoen aan de ICN-kwaliteitseis.

10 10 BiZa / DOA Verwant materiaal Verwant materiaal

11 BiZa / DOA 11 Beschrijving van de series en archiefbestanddelen B E S C H R I J V I N G V A N D E S E R I E S E N A R C H I E F B E S T A N D D E L E N 1. Stukken van algemene aard 1. STUKKEN VAN ALGEMENE AARD 1 Dossierinventaris Directie Organisatie en Automatisering Rijksdienst Dossierinventaris Directie Overheidsorganisatie & -Automatisering Dossierinventaris Directoraat-Generaal voor Overheidspersoneelsbeleid, Directie Overheidsorganisatie en -Automatisering Dossierinventaris Directie Overheidsorganisatie en -Automatisering Agenda's van ingekomen en uitgaande stukken delen vanaf 1973 fiche-doorschrijfsysteem. 5 nummers , nummers , nummers , nummers , nummers , nummers , nummers , trefwoordenboek voor de nummers , nummers , nummers , nummers , nummers , nummers , nummers , nummers , nummers , nummers , nummers , nummers , nummers , nummers , nummers , nummers , trefwoordenboek voor de nummers , nummers , nummers , trefwoordenboek voor de nummers , 1976

12 12 BiZa / DOA nummers , nummers , trefwoordenboek voor de nummers , nummers , nummers , trefwoordenboek voor de nummers , nummers , nummers , nummers , nummers , nummers , nummers , nummers , nummers , nummers , nummers , nummers , nummers , 1984

13 BiZa / DOA Stukken betreffende bijzondere onderwerpen 2.1 Organisatie en personeel 2. STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE ONDERWERPEN 2.1 ORGANISATIE EN PERSONEEL 50 Stukken betreffende het opstellen van de septemberconferentie met betrekking tot de organisatorische plaats en functie van de Directie Organisatie en Efficiency en de daarin te verwachten ontwikkelingen pak 51 Stukken betreffende de beschikkingen van de minister van Binnenlandse Zaken inzake de instelling en organisatie van de Directie Overheidsorganisatie en Automatisering Stukken betreffende het adviseren inzake het beleidsterrein voor de nieuwe minister van Binnenlandse Zaken inzake overheidsorganisatie en -automatisering Stukken betreffende het opstellen van de organisatie, taken en doelen van de Directie Overheidsorganisatie en Automatisering Stukken betreffende opgestelde interne circulaires inzake de organisatie van de Directie Overheidsorganisatie en Automatisering Stukken betreffende het regelen van de tekenbevoegdheid bij de Directie Overheidsorganisatie en Automatisering en de plaatsvervanging van de secretarisgeneraal bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken Stukken betreffende het opgestelde document 'Proeve van een Reorganisatie van de Rijksdienst' Stukken betreffende de Afdeling Organisatie pakken en 1 omslag Verslagen van de werkzaamheden , omslag Taken, structuur en formatie Vergaderingen

14 14 BiZa / DOA Stukken betreffende het opstellen van nieuwe richtlijnen voor het verstrekken van informatie over dienstonderdelen en functies van de Directie Overheidsorganisatie en Automatisering Stukken betreffende het vaststellen van richtlijnen voor de introductie van nieuw personeel bij de Directie Overheidsorganisatie en Automatisering Stukken betreffende het voeren van overleg over de ontwikkeling en de coördinatie van automatiseringsactiviteiten binnen de Directie Overheidsorganisatie en Automatisering Stukken betreffende opleiding en deskundigheidsbevordering van het personeel omslagen 66 Totstandkoming van het Programma Deskundigheidsontwikkeling Organisatiemedewerkers Rijksdienst met medewerking van adviesbureau Bosboom en Hegener, Contracteren van adviesbureau De Galen & Voigt als docent en begeleider voor de opleidingen die voor de medewerkers worden verzorgd, Onderzoek van adviesbureau Bosboom en Hegener naar de behoeften van het personeel aan opleidingsmogelijkheden ten behoeve van het POR, Circulaires van de Afdeling Ontwikkeling, Voorlichting en Opleiding met betrekking tot deelname van personeelsleden aan leerprojecten naast het POR, Overleg tussen de afdelingshoofden inzake het opleidingsbeleid van het personeel, Stukken betreffende stafbesprekingen pakken jan. - mei juni - dec jan. - mei juni - dec jan. - mei juni - dec jan. - mei juni - sep okt nov. - dec.

15 BiZa / DOA jan. - feb mrt. - mei juni - sep okt. - dec. 92 Stukken betreffende verslagen van de Werkgroep Indeling Overheidstaken inzake het vaststellen van criteria voor het komen tot een systematische indeling van de overheidstaken Stukken betreffende het opzetten van een doelstellingenstructuur voor de Directie Overheidsorganisatie en Automatisering Stukken betreffende de huisvesting in het nieuwbouwcomplex aan de Schedeldoekshaven te Den Haag pakken en 5 omslagen Instelling, verslagen van vergaderingen en mededelingen van de Werkgroep Verhuizing , pak 96 Ruimte-indeling, Inrichting en het (centrale) beheer van de archieven, Tekeningen van de etages Niet nader onder te verdelen , pak , pak 100 Voorbereiding van de verhuizing en de huisvesting van de Afdelingen Ontwikkeling, Voorlichting en Opleiding en het Rijksopleidingscentrum in betreffend complex, Eisen met betrekking tot de inrichting van de cursuszalen van de Afdeling Ontwikkeling, Voorlichting en Opleiding en het Rijksopleidingencentrum, Stukken betreffende het voeren van overleg inzake de bij- en vaststelling van meerjarenafspraken en -ramingen voor de rijksbegroting pak 103 Stukken betreffende de opvolging van de directeur-generaal van de Directie Overheidsorganisatie en Automatisering en de organisatorische verhouding tussen de DOA en het Directoraat-Generaal voor Overheidspersoneelbeleid Stukken betreffende de interne organisatie- en bedrijfsvoering pakken en 2 omslagen , omslag , omslag

16 16 BiZa / DOA jan. - juni juli - sep okt. - dec jan. - juli aug. - dec jan. - mei jun i- dec jan. - mei juni - dec Stukken betreffende de Stuurgroep Reorganisatie pak en 1 omslag 118 Instelling en werkzaamheden van de Stuurgroep, , pak 119 Instelling en werkzaamheden van de Werkgroep Middelenbeheersing van de Stuurgroep, Stukken betreffende de introductie van nieuwe bewindslieden bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en de inventarisatie van de organisatiestructuur van de Directie Overheidsorganisatie en Automatisering pakken Stukken betreffende de taken, structuur, formatie en (re)organisatie van de Afdeling Coördinatie Documentaire Informatieverzorging van de Directie Overheidsorganisatie en Automatisering pak en 2 omslagen , pak 125 Stukken betreffende de planning en tijdsbesteding van diverse afdelingen van de Directie Overheidsorganisatie en Automatisering Stukken betreffende het voeren van correspondentie rondom het uitgevoerde onderzoek van de Rijksgebouwendienst naar de huisvesting van de Directie Overheidsorganisatie en Automatisering Stukken betreffende de opgestelde koers en het beleid voor de toekomst van de Directie Overheidsorganisatie en Automatisering Stukken betreffende het vaststellen van voorschriften met betrekking tot de werving, selectie en aanstelling van nieuw personeel Stukken betreffende de reorganisatie van de Directie Overheidsorganisatie en Automatisering.

17 BiZa / DOA pakken apr. - sep okt nov. - dec. 132 Stukken betreffende de samenwerkingsrelatie met de Departementale Organisatieafdeling. 2.2 Taak Algemeen 2.2 TAAK ALGEMEEN Stukken betreffende de beantwoording van kamervragen omslagen Stukken betreffende het voeren van overleg met de staatssecretaris van het Ministerie van Binnenlandse Zaken pakken jan. - apr mei - sep Organisatie en doelmatigheidsbevordering Algemeen ORGANISATIE EN DOELMATIGHEIDSBEVORDERING ALGEMEEN Vergaderstukken van de Adviseur voor Vraagstukken inzake de Organisatie van de Rijksdienst omslagen

18 18 BiZa / DOA Stukken betreffende het onderzoeken en adviseren inzake de doelmatigheid en efficiency binnen de rijksdienst Stukken betreffende het opstellen van efficiencymaatregelen en de Memorie van Toelichting op rijksbegrotingen Stukken betreffende het analyseren van de organisatie van de rijksdienst Stukken betreffende het onderzoeken van de doelmatigheid van het onderhoud van rijksgebouwen Stukken betreffende het vaststellen van de taakstelling van de departementale organisatieafdelingen Stukken betreffende het voeren van correspondentie met het Rijks Bestuursstudie Centrum inzake de efficiënte uitvoerbaarheid en kostenaspecten van wetsontwerpen Stukken betreffende het voeren van overleg inzake de oprichting van de interimstichting Juridische Informatica Stukken betreffende het bieden van ondersteuning bij de totstandkoming van een programma van eisen voor ministeries en rijksdiensten die een verzoek tot nieuwbouw indienen bij de Rijksgebouwendienst Stukken betreffende de invoering van onderraden en de werkwijze van de Ministerraad en de onderraden pak Stukken betreffende het beleid ten aanzien van de lucht- en ruimtevaart en het uitvoeren van een onderzoek om te bepalen onder welk ministerie dit beleid valt pakken en 2 omslagen , pak , pak Stukken betreffende verslagen van de vergaderingen met de hoofden van de departementale Organisatie en Efficiency-afdelingen pakken en 3 omslagen

19 BiZa / DOA , omslag , omslag , omslag jan. - juli juli - dec jan. - juli aug. - dec jan. - juli aug. - dec. 190 Stukken betreffende de herwaardering van overheidstaken- en uitgaven en de inschakeling van externe adviesbureaus voor de herwaardering van de overheidsuitgaven Stukken betreffende het opstellen van de taakverdelingen tussen ministers, die belast zijn met ontwikkelingssamenwerking Stukken betreffende het opstellen van een onderzoek inzake de taak en functie van vormingsleiders bij vormingsinstituten voor jongeren en bij de formatie van pedagogisch en ander personeel Verslagen betreffende vergaderingen met medewerkers van de Afdeling Beleidsondersteuning van de Hoofdafdeling Bestuurlijke Informatie en Financiële Aangelegenheden van het Directoraat-Generaal van de Arbeidsvoorziening Stukken betreffende de vaststelling van een procedure voor de aanpak van samenwerking bij de behandeling van interdepartementale vraagstukken pak 195 Stukken betreffende de samenwerking en integratie van het Nederlandse Instituut voor Audiovisuele Media en de Stichting Nederlandse Onderwijs Televisie pak Stukken betreffende het adviseren inzake de invoering van een nummersysteem voor niet-natuurlijke personen in het kader van de vastgoedregistratie pakken en 1 omslag Niet nader onder te verdelen , omslag

20 20 BiZa / DOA Stukken betreffende het doen van een onderzoek naar de organisatie van de verantwoordelijkheid voor de kinderbescherming pak en 2 omslagen , pak Stukken betreffende de standaardisering van de adressering van de voor externe verzending in aanmerking komende overheidsstukken en de uitvoering van een onderzoek naar de poststromen bij de rijksoverheid omslagen Stukken betreffende het opstellen van een voorstel tot samenwerking met de Rijkskantoormachinecentrale en het Rijksinkoopbureau pakken en 5 omslagen niet nader onder te verdelen , pak , pak , pak jan. - apr., pak mei - sep Stukken betreffende de reactie op het onderzoek van TNO naar de coördinatie van het hydrologisch onderzoek Stukken betreffende het onderzoeken van de reorganisatie van de Rijksmunt Vergaderstukken met betrekking tot het opzetten van een planmatige aanpak voor het organisatiebeleid van de rijksoverheid Stukken betreffende het doen van een onderzoek naar en overleg over de consequenties van de invoering van de Wet Chemische Afvalstoffen pak 220 Stukken betreffende het overleg over de organisatie van het Directoraat-Generaal van de Arbeidsvoorziening.

21 BiZa / DOA Stukken betreffende de instelling van een organisatieonderzoek bij de Eerste Kamer en het daaruit voortvloeiende organisatie-advies pak 222 Stukken betreffende het adviseren inzake de instelling en taakafbakening van de Directie Bouwnijverheid pak 223 Stukken betreffende het adviseren inzake de reorganisatie van de Centrale Directie Volkshuisvesting en Bouwnijverheid Stukken betreffende het opzetten van een overzicht van de taken en organisatie van de departementale organisatieafdelingen Stukken betreffende de inschakeling van extern advies betreffende de reorganisatie van het Centraal Bureau voor de Statistiek pak Stukken betreffende het verrichten van een onderzoek door het Instituut voor Bestuurskunde van de Universiteit van Amsterdam inzake de interdepartementale coördinatiestructuren en de subsidieregeling voor het betreffende onderzoek pakken en 1 omslag , omslag feb. - okt nov. - dec Stukken betreffende het bespreken van het Rapport 'Taakstelling, structurering en bezetting van de departementale personeelsafdelingen' Stukken betreffende het inhuren van externe bureaus ten behoeve van een onderzoek naar het functioneren van het Wetenschappelijk Corps pak 233 Stukken betreffende het adviseren inzake de inschakeling van een extern adviesbureau voor de inventarisatie van de bouwbehoefte Stukken betreffende het adviseren van het Ministerie van Binnenlandse Zaken inzake het aanschaffen van nieuwe apparatuur voor de gemeenten Weert en Roermond ter bevordering van de informatievoorziening Stukken betreffende het inschakelen van een extern adviesbureau inzake het begeleiden van de overplaatsing van een deel van de PTT naar het noorden van het land.

22 22 BiZa / DOA omslagen Stukken betreffende de inschakeling van een extern adviesbureau voor een onderzoek naar de uitvoering van de sociale verzekering Stukken betreffende een aangeboden notitie inzake de problemen in verband met de aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken opgedragen zorg voor de financiën van lagere overheden Stukken betreffende een in de Organisatie & Efficiency-vergadering behandeld idee inzake het aanleggen van een lijst met onderwerpen voor het schrijven van proefschriften in ambtelijke dienst Stukken betreffende het verzoek van de Surinaamse regering om medewerking voor de zuivering van hun bevolkingsregister Vervallen Stukken betreffende de totstandkoming van overzichten van interne en externe adviesorganen bij de rijksoverheid pakken en 4 omslagen , pak jan. - apr., pak mei - dec Stukken betreffende het voeren van overleg inzake de reorganisatie en met name de decentralisatiemogelijkheden van het Binnenlands Bestuur pakken en 2 omslagen Niet nader onder te verdelen , omslag , omslag Stukken betreffende het te voeren organisatiebeleid en organisatie-adviesbeleid pakken en 6 omslagen