Ref : JSV (25O4L3.2) 1. Op grond van het artikel 876c van het Burgerlijk Wetboek bepaalde, thans

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ref : JSV (25O4L3.2) 1. Op grond van het artikel 876c van het Burgerlijk Wetboek bepaalde, thans"

Transcriptie

1 tïm:,eh5ir* rostbus l5s 3Í3991;P*"' ONTWERP 2 mei 2O13 Dos : Ref : JSV (25O4L3.2) HUISHOUDELIJK REGELEMENT TEN BEHOEVE VAN EIGENAREN FLATGEBOUW ZUIDERKRUTS TE VEENENDAAL Aftikel 1 1. Op grond van het artikel 876c van het Burgerlijk Wetboek bepaalde, thans artikel 5:128 van het Burgerlijk Wetboek, is de vergadering van eigenaren bevoegd regels te stellen betreffende het gebruik van de gedeelten, die niet bestemd zijn als afzonderlijk geheel te worden gebruikt, voor zover het Model Reglement van Splitsing daarover geen bepalingen bevat. Dit reglement omvat mede de regels waarin het Model Reglement van Splitsing niet voorziet, dan wel de regels vastgesteld door de Vereniging van Eigenaren (hierna ookte noemen: WE) op grond van een verwijzing uit bedoeld Model Reglement van Splitsing. 2. Iedere appartementseigenaar kan een gebruiker vragen te verklaren, of hij bereid is een in het vorig lid bedoelde regel na te leven. Is de gebruiker daartoe niet bereid of verklaart hij zich niet, dan kan de kantonrechter op verzoek van iedere appartementseigenaar beslissen, dat de regel ten aanzien van de gebruiker komt te gelden. Aftikel 2 1. Dit huishoudelijk reglement is gebaseerd op het bepaalde in artikel 28 van het Model Reglement van Splitsing van Eigendom, van de KonÍnklijke Notariële Broederschap de Notarissen in Nederland, op 22 februan L973 vastgesteld bij akte verleden voor notaris mr. J. SchrÍjner te Rotterdam, naar welk Model Reglement wordt verwezen in de Akte van Splitsing, waarin onderhavig gebouw Zuiderkruis werd gesplitst in appartementsrechten, en welke akte werd verleden door notaris J. Hage te Veenendaal op 28 augustus Voor een definitie van in dit reglement gebruikte begrippen wordt verwezen naar artikel 1 van het Model Reglement van Splitsing. 3. In aanvulling op de bepalingen van het Model Reglement wordt in de akte van splitsing het volgende bepaald, voor zover hier van belang: a. Tot de gemeenschappelijke zaken wordt mede gerekend de tuin. b. Het aantal eigenaars dat bevoegd is de vergadering bijeen te roepen, als bedoeld in artikel 32 lid 3 van het Model Reglement van Splitsing bedraagt 10. c. De beslissing van de beheerder om opdrachten te geven tot het verrichten van onderhoudswerkzaamheden kan slechts worden genomen na voorafgaande machtiging door de vergadering, tenzij het bedrag wat met deze opdracht is gemoeíd niet hoger is dan ,00 (artikel 37 lid2). d. Het besluit van de vergadering tot het doen van uitgave voor een hoger bedrag dan ,00, dient te worden genomen met een meerderheid

2 2 van tenminste drie vierde van het aantal uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin tenminste 74 eigenaars aanwezig of vertegenwoordigd zijn; (aftikel 37 lid 5). Het bepaalde in artikel 37 lid 6 is hierop van toepassing. e. Voor spoedeisende gevallen, voortvloeiende uit het gewone beheer, is de beheerder bevoegd, maar dient de beheerder de machtiging van de voorzitter van de vergadering te verkrijgen voor het aangaan van verbintenissen, welke een belang te boven gaan van ,00. f. Het bestuur kan zonder machtiging van de vergadering van eigenaren, uitgaven doen tot maximaal 115o/o van bedragen volgend uit een door de vergaderin g vastgestelde ( meerja ren ) beg roti n g. g. Alle uitgaven dienen, na goedkeuring door de voorzitter van de WE te worden gedaan via de daartoe gemachtigde beheerder. h. Om onzorgvuldig, ongewenst of ongeoorloofd gebruik of beheer van de financiële middelen van de WE door de beheerder of het bestuur te voorkomen is een apart financieel protocol aan het huishoudelijk reglement toegevoegd. In dit protocol wordt de gang van zaken met betrekking tot beheer van de bankrekeningen, (teken)bevoegdheden e.d. omschreven. Dit protocol is/zal in nauw overleg met de huisbankier, de beheerder, het bestuur en de WE leden worden opgesteld, aangepast of gewijzigd. Artikel 3 1. Bij ingebruikgeving van een privé-gedeelte aan derden, blijft de eigenaar aansprakelijk voor de verplichtingen welke voortvloeien uit de akte en het Model Reglement van Splitsing van eigendom en het huishoudelijk reglement. 2. Elke opvolgende gebruiker is een vergoeding aan de "Vereniging van Eigenaren Flatgebouw Zuiderkruis" verschuldigd van 275,00, te voldoen voor de dag van sleutelafgifte ten kantore van de beheerder of diens gemachtigde. Deze kosten komen ten goede aan de vereniging en zijn o.a. bestemd voor herstel van (verhuis)schades en/of het uitvoeren van onderhoud aan liften, entreehal etc. 3. Het is de eigenaar niet toegestaan zijn privé-gedeelten en/of de gemeenschappelijke zaken aan een ander in gebruik te geven zonder een in duplo opgestelde verklaring, zoals vermeld en artikel 20 van het Model Reglement van Splitsing van eigendom, te laten ondertekenen. De beheerder ontvangt hiervan een exemplaar uiterlijk een dag voor de sleutelafgifte. Indien een eigenaar deze verklaring niet aan de beheerder verstrekt, verbeurt deze een direct opeisbare boete van 550, Elke eigenaar/eigenaresse die zijn of haar privé-gedeelte in gebruik geeft aan een andere gebruiker is een vergoeding verschuldigd van 23,00 per maand aan de Vereniging van Eigenaren Flatgebouw Zuiderkruis te voldoen voor de eerste dag van elke maand. Dit bedrag is exclusief 7,0O ínning- en controlekosten beheerder. Artikel 4

3 1. Het is de eigenaar/gebruiker niet toegestaan: a, het dak te betreden of daartoe toestemming te geven; b. kinderwagens, motorrijwielen, bromfietsen, rijwielen, asemmers of andere voorwerpen in de vestíbule, het trappenhuis, op galerijen of op gangen en in kelders te plaatsen of door huisgenoten of bezoekers te laten plaatsen; anders dan de op de daarvoor bestemde of aangegeven plaatsen; c. kleden of dergelijke te kloppen over de balustrades, alsmede voorwerpen, afval, etenswaren/resten over de balustrades te gooien of te laten vallen en/of wasgoed aan de buitenzijden van de balustrade te hangen; d. de in de keuken, de douchecel en toiletruimte aanwezige ontluchtingskanalen voor andere doeleinden te gebruiken, ook is het aansluiten van wasem-afzuigkap niet toegestaan behoudens de typen zonder luchtafvoer, welke op aanwijzing van de WE en/of de beheerder worden aangesloten; e. de hem ter beschikking gestelde bergruimte in de kelder als werkplaats, als woon- of slaapruimte of als bergplaats voor andere dan huishoudelijke voorwerpen te gebruiken; f. de schakelruimte voor de lift, de ruimte voor de centrale verwarmingsinstallatie en hydrofoor, te betreden anders dan in geval van nood; g. om ín de hem ter beschikking gestelde bergruimte op de begane grond elektrische fietsen, elektrische scooters en andere elektrische apparaten aangesloten te houden op het lichtnet, behoudens toestemming van de beheerder, die aan deze toestemming de voorwaarde van betaling van de gebruikte elektriciteít kan verbinden; h. om in de hem ter beschikking gestelde bergruimte benzine en/of ander licht ontvlambare stoffen op te slaan; i. affiches, reclamemateriaal, antennes, bloembakken en andere voorwerpen, van welke aard ook aan te brengen in de gemeenschappelijke ruimten en aan de buitenkant van het flatgebouw; j. dieren of gevogelte zoals duiven op de balkons, de galerijen of de bergingen te houden; k. veranderingen of uitbreidingen aan te brengen aan de in de woníng aa nwezige intercom instal latie ; l. te boren en te timmeren tussen uur's avonds en uur 's morgens en zondags voor 10.00's morgens; m. om zogenaamd wit- en/of bruingoed zoals wasmachines, koelkasten, TV's e.d., chemisch afual, bouwafual e.d. in de containers te deponeren; n. open vuur te veroorzaken op balkons en galerijen. Uitsluitend het gebruik van een elektrische barbecue is toegestaan; o. de tuin te gebruiken als uitlaatplaats voor honden, als speelplaats, om te barbecueën, voor festiviteiten of andere activiteiten, welke schade aan de 2. tuin kunnen berokkenen. Tevens is het de eigenaar/gebruiker niet toegestaan om in het eigendom, met uitzondering van het balkon, vloerbedekking van harde materialen zoals bijvoorbeeld parket of tegelvloeren aan te brengen of te hebben; zelfs rust op de eigenaar de verplichting vloerbedekking van zacht materiaal (tapijt) aan te

4 4 brengen. De eigenaren van de appartementen 170 tot en met 198, zijnde de appartementen op de verdieping direct boven de berging, hebben deze plicht niet. 3. Eveneens is het eigenaar niettoegestaan om op de galerijen, anders dan in nauw overleg met de beheerder, permanente hellingbanen ter behoeve van rolstoelgebruik e.d. aan te (laten) brengen. Hellingbanen welke na overleg met en goedkeuring van de beheerder worden aangebracht dienen in ieder geval geen grotere hellingshoek dan 1:10 te hebben en moeten van een antisliplaag zijn voorzien. Aanleg is te allen tijde voor rekening en risico van de eigenaar. Hellingbanen voor incidenteel gebruik dienen onmíddellijk na gebruik verwijderd c.q. opgeborgen te worden. 4. Bij (noodzakelijke) vervanging van cv-radiatoren in de privé-gedeelten (voor rekening van de eigenaar) dient vooraf met de beheerder overleg plaats te vinden met betrekking tot het bepalen van type, capaciteit, leverancier, installatie e.d. 5. Bij veranderingen c.q. verbouwingen van met name keukens, badkamers, toiletten e.d. dient de eigenaar/gebruiker zorg te dragen voor blijvende bereikbaarheid van toe- en afuoerleidingen/kanalen van (afval-)water, gas, electriciteit, lucht en de daarop (eventueel) gemonteerde kranen etc. 6. Iedere eigenaar/gebruiker is verantwoordelijk voor het goed schoonhouden van het galerijgedeelte direct grenzend aan zijn appartement. Hieronder vallen onder meer de galerijvloer, pui, ramen, binnenzijde borstwering e.d. Artikel 5 Alle schaden en/of kosten voortvloeiende uit het niet naleven van enige bepaling van dit reglement en/of het Model Reglement van Splítsing, zijn voor rekening van de in overtreding zijnde eigenaar/gebruiker, terwijl na de eerste sommatie de WE of haar beheerder gemachtigd is opdracht te geven, de door de eigenaar/gebruiker veroorzaakte schade of beschadigingen te doen herstellen voor rekening van de in gebreke zijnde eigenaar/gebruiker, waarbij de WE noch de beheerder enige aansprakelijkheid draagt voor de op deze wíjze ontstane beschadiging of het ontstane verlies. Aftikel 6 Het is uitdrukkelijk verboden op de terreínen, gelegen bij de ingangen van het flatgebouw, bergingen e.d., voeftuigen te parkeren, anders dan in de daarvoor bestemde vakken. Aftíkel 7 De eigenaren c.q. bewoners, hun gezinsleden en/of bezoekers zullen van de aanwezige liftinstallaties op eigen risico gebruik kunnen maken. Bíj gebruik moeten de gebruikers zich houden aan het door WE c.q. beheerder of liftinstallateur en/of bevoegde overheidsinstanties te geven voorschriften. Kinderen beneden 7 jaar

5 mogen zonder geleide van ouderen van de líft geen gebruik maken. In de lift mogen geen goederen, anders dan normale handbagage worden vervoerd, behalve in geval van verhuizing. De beheerder is bevoegd, indien hij of zij dit noodzakelijk oordeelt, de liftinstallatie buiten bedrijf te stellen zonder recht van compensatie met servicekosten of iets dergelijks. Artikel 8 De eigenaar/gebruiker en hun gezinsleden dienen bij het bespelen van muziekinstrumenten, van welke aard dan ook, zodanige beperkingen in acht te nemen, dat aan buren geen onredelijke hinder wordt veroorzaakt. De eigenaar/gebruiker is verplicht eventueel door beheerder voor te schrijven voorzieningen c.q. op te leggen beperkingen te treffen of in acht te nemen. Aftikel 9 Met betrekking tot gebruik van de in het flatgebouw aanwezige vuilstortkokers dienen door de eigenaar/gebruiker de navolgende bepalingen in acht te worden genomen: 1. Ter voorkoming van onnodig lawaai is het niet toegestaan harde voorwerpen, zoals flessen e.d. in de kokers te werpen. Etensresten en dergelijke mogen niet in de kokers worden gedeponeerd. Groente-, tuin- en fruitafval dient in de daarvoor bestemde G.F.T. containers op het parkeerterrein te worden gedeponeerd. 2. Het afval dient in kleíne hoeveelheden in het bakje van de vuílstortmonding gedeponeerd te worden. Nimmer mag dit bakje worden volgepropt. Voor zover nodig dient de handeling meer dan eens te worden verricht. 3. Vuil met afmetingen groter dan dat van het vuilstortbakje, mag nimmer via de stortkokers worden afgevoerd en dient op de dagen, dat de gemeente het huisvuil ophaalt rechtstreeks in de containers gedeponeerd te worden. 4. Er mogen geen brandende voorwerpen zoals smeulende peukjes sígaar of sigaret in de koker worden geworpen. 5. Nimmer mag via de vuilstortkokers in elkaar gepropt afual, dat zich na het verlaten van het vuilstortbakje in de koker kan ontspannen en daardoor tussen de wand klem komt te hangen, worden afgevoerd. 6. Bij een verstopping in de vuilstortkoker of bíj een defect aan de vuilstortkokermonding is het niet toegestaan nog vuil te stoften en dient onverwijld de beheerder te worden gewaarschuwd. Artikel 10 Het houden van huisdieren is toegestaan, míts de betrokken houder van huisdieren zich houdt aan de volgende voorschriften: 1. Binnen de flat en op het terrein dienen honden aangelijnd te zijn. 2. Elke houder van dieren is zelf aansprakelijk voor het opruimen van de door deze huisdieren gedeponeerde uitwerpselen. 3. Een huisdier mag nimmer last aan medebewoners veroorzaken. Indien de

6 6 vereniging van eigenaren klachten bereiken omtrent enig aan een eigenaar en/of bewoner toebehorend huisdier, is de beheerder, na tevoren te hebben gewaarschuwd, bevoegd de eigenaar te gelasten zijn huisdier te verwijderen. Artikel 11 De eigenaar van een appartementsrecht is verplicht de beheerder schriftelijk mee te delen, dat hij voornemens is zijn appartementsrecht te verkopen, met vermelding van de makelaar die eventueel de verkoop behandelt. De appartementseigenaar dient binnen tien dagen na ondertekening van de verkoopakte de beheerder schriftelijk te berichten bij welke notaris het transport zal plaatsvinden, op verbeufte van een direct opeisbare boete van 550,00. De beheerder zal dan de notaris kunnen informeren over een eventuele achterstand in de betaling van de maandelijkse servicekosten en de notaris een exemplaar van het huishoudelijk reglement ter hand kunnen stellen. De notaris zal in de akte van levering van het appartementsrecht een verklaring van de koper van het appaftementsrecht opnemen, inhoudende : - dat de koper kennis heeft genomen van de inhoud van het huishoudelijk reglement; - dat de koper zich aan de bepalingen van het huishoudelijk reglement onderwerpt. De notaris zal dan ook het entreegeld als bedoeld in artíkel 3.2. a ten laste van de koper op diens nota van afrekening opnemen. Voorafgaand aan de overdracht van een appartement aan een andere eigenaar zal het desbetreffende appartement door de beheerder aan de buitenkant (galerij en balkonzijde) worden gecontroleerd op eventuele gebreken en/of beschadigingen aan de pui, deuren, ramen, etc. Hiervoor in aanmerking komende herstellingen worden aan de verkopende eigenaar in rekening gebracht. Artikel 12 De eigenaar die niet aan zijn verplichtingen voortvloeiend uit dit huishoudelijk reglement voldoet, anders dan de verplichtingen als bedoeld artikel en/of artikel Lt, zal tot nakoming worden aangemaand met een termijn van veertien dagen. Heeft hij dan nog níet aan zijn verplichtingen voldaan, dan verbeurt hij daarmee een direct opeisbare boete van 550,00. Artikel 13 Een eigenaar/gebruiker kan, índien ten aanzien van hem door de vereniging van eigenaren een beslissing is genomen waardoor hij zich gegriefd voelt en die hem mondeling is meegedeeld, verlangen, dat binnen 5 dagen deze beslissing schriftelijk bevestigd wordt. Binnen een maand na de schriftelijke bevestiging kan beroep op de vergadering worden ingesteld door middel van een aangetekend schrijven, gericht aan de beheerder. Het beroep wordt behandeld op de eerstvolgende vergadering.

7 7 Artikel 14 De vereniging van eigenaren, vertegenwoordigd door de beheerder zal zorgdragen voor de levering van de navolgende diensten: a. warmtelevering; b. het schoonhouden van de gemeenschappelijke ruimten; c. de stroomlevering van de gemeenschappelijke ruimten, als ook voor de in het gebouw aanwezige installaties; d. het onderhoud van de lift, de c.v.-installatie, hydrofoor, de bliksemafleidingsinstallatie, alsmede de algemene verlichtingsinstallatie; e. het onderhoud van de groenvoorzieningen; f. de waterlevering; g. de vuilafuoer; h. het verzorgen van tenminste de volgende verzekeringen: - uitgebreide opstalverzekering tegen o.a. water, storm, brand en ontploffingsschade; - glasschadeverzekering; - WA verzekering t.b.v. de WE; - rechtsbijstandsverzekering t.b.v. de WE; - bestuursaansprakelijkheidsverzekering t.b.v. de WE. i. schade in of aan een privégedeelte dient in eerste instantie altíjd door de eigenaar bij zijn of haar eigen verzekering te worden gemeld. j. indien de WE verzekeraar schade in of aan een privégedeelte niet vergoed, komt deze schade voor rekening van de eigenaar. Het contact met de verzekeraar van de WE dient via de beheerder te verlopen. Noch de vereniging van eigenaren, noch de beheerder is aansprakelijk voor enige schade, welke voor een eigenaar of gebruiker kan voorvloeien uit tekortkomingen d van de genoemde diensten. Omtrent de hoogte van de kosten van serviceverlening zal door de vereniging van eigenaren c.q. de beheerder in de jaarvergadering verantwoording worden afgelegd. De betaling van de door de vereniging geleverde prestaties zal dienen te geschieden op de door de beheerder aangegeven wijze, waarbij het bepaalde in artikel 18 lid 6 van het Model Reglement van Splitsing van overeenkomstige toepassing zal zijn. De rente voor te late betaling wordt berekend op basis van de wettelijke rente voor handelstransacties, per l januari 20L2 acht procent (8olo). De kosten van eventueel noodzakelijk te voeren procedures zowel in als buiten rechte, komen volledig voor rekening van de debiteur. Wensen of klachten met betrekking tot algemene voorzíeningen, die bij de eigenaars/verbruikers mochten leven dienen schriftelijk aan het bestuur te worden voorgelegd. De vereniging van eigenaren behoudt zich het recht voor de diensten van de beheerder uit te breiden of te beperken. Artikel 15

8 8 1. De aansturing van de WE ligt in handen van een uit de leden van de WE gekozen bestuur. 2, Het bestuur bestaat uit tenminste drie en maximaal vijf leden. Het bestuur verdeelt de taken onderling en wijst in ieder geval de voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter aa n. 3. De voorzitter van het bestuur of diens plaatsvervanger leidt de vergadering van de vereniging van eigenaren, zoals omschreven in artikel 32 van het Model Reglement van Splitsing. 4. Het beheer, waaronder het beheer van de ontvangsten en uitgaven, het voeren van de boekhouding, het verstrekken van relevante informatie aan de eigenaren en het bestuur, alsmede het technisch/bouwkundig beheer, dient te worden uitgevoerd door een professionele, SKW gecertificeerde, beheerder. 5. Het aanstellen van een beheerder dient, op voorstel van het bestuur, door de ledenvergadering te geschieden. 6. Het bestuur kan gebruik maken van externe adviseurs en/of dienstverleners indien het ontbreken van specialistische kennis en/of capaciteit(en) bij de beheerder of het bestuur hiertoe noodzaken. 7. Het bestuur vertegenwoordigt de eigenaren bij de beheerder, bereidt mede de vergaderingen voor, doet beleidsvoorstellen en houdt toezicht op de correcte uitvoering door de beheerder van door de vereniging genomen besluiten. B. De WE dient SKW gecertificeerd te zijn. Aftikel 16 Indien een lid van de vereniging in de vergadering van de WE als schriftelijke gevolmachtigde optreedt voor een of meer eigenaren, kan hij voor niet meer dan drie eigenaren tegelijk als gevolmachtigde optreden. Artikel 17 Beheerder en bestuur zijn niet aansprakelijk voor gevolgen voortvloeiend uit geldig genomen besluiten door de vereniging van eigenaren, noch voor besluiten welke zij (beheerder en bestuur) binnen het kader van de hun toekomende bevoegdheden, in het belang van de vereniging zelfstandig hebben genomen en de gevolgen daarvan. Artikel In overleg met de beheerder kan de vergadering besluiten tot het maximeren van de algemene reserve. 2. Eveneens kan de vergadering op voorstel van de beheerder besluiten tot het vaststellen c.q. maximeren van de jaarlijkse bijdrage aan de reserve groot onderhoud. 3. Alle in dit reglement voorkomende bedragen (met uitzondering van de bedragen genoemd in artikel 2 punt 3 c, d en e) zullen voor het eerst weer worden herzien in de algemene leden vergadering van 2015 en daarna iedere vijf jaar.

9 9 4. Als de besluiten voortvloeien uit dit artikel leiden tot aanpassing van de bedoelde bedragen treedt het besluit in werking met ingang van 1 januari van het jaar volgend op het jaar waarin het besluit is genomen. Artikel 19 De eigenaar kiest ter zake van alles het lidmaatschap van de vereniging van eigenaren betreffende, domicílie in het hem ín eigendom behorende appartement. Artikel 20 Voor het gemeenschappelijk zaaltje is een apart reglement vastgesteld. Iedere gebruiker van het zaaltje is verplícht dit reglement na te leven. Artikel 21 In gevallen, waarin de Akte van Splitsing, het Model Reglement van Splitsing en/of het huishoudelijk reglement niet of onvoldoende voorziet, is het bestuur bevoegd om, in nauw overleg met de beheerder en de vergadering gehoord hebbende, een (voorlopige) beslissing te nemen. Slotbepalinqen 1. Per 1 januari van elk nieuw kalenderjaar zal het voorschot servicekosten automatisch worden aangepast aan het consumentenprijsindexcijfer (CPI) van het Centraal Bureau voor de Statistiek. 2. De ledenvergadering beslist in de jaarvergadering over de definitieve vaststelling van de exploitatierekening en de balans van de WE. Deze definitieve vaststelling strekt het bestuur en de beheerder tot decharge. 3. Iedere eigenaar en gebruiker is verantwoordelijk voor de naleving van het huishoudelijk reglement. 4. Onderlinge klachten tussen eigenaren en/of bewoners dienen in eerste instantie gezamenlijk, eventueel door inschakeling van buurtbemiddeling, te worden opgelost. Indien klachten niet onderling kunnen worden opgelost, dient dit schriftelijk te worden gemeld bij de beheerder. Het is bewoners of eigenaren niet toegestaan om zelf reparaties te (laten) verrichten aan of in gemeenschappelíjk gedeelten of gemeenschappelijke apparatuur, installaties of andere gemeenschappelijke zaken, anders dan in nauw overleg met of in opdracht van de beheerder of het bestuur. Roken in de gemeenschappelijke ruimten is niet toegestaan. Bepalingen in dit reglement kunnen zonodig worden afgedwongen bij de kantonrechter. Vastgesteld in de ALV van 10 september 2002 Gewijzigd in de ALV van 22 november 2005 Gewijzigd in de ALV van 15 juni 2011

10 È:.,l,i t 10 Gewijzigd Ín de ALV van 29 november De in het huishoude{ijk regjement aangebrachte wijzieingen, aanpassingen en/of toevoegingen worden per 1 januari 2OL3 van kracht of zoveel eerder als vastgesteld in een voorafgaande algemene ledenvergadering of zoveel later als wettelijk voorgeschreven c.q. vereist.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT DE MUZEN ALMERE STAD:

HUISHOUDELIJK REGLEMENT DE MUZEN ALMERE STAD: HUISHOUDELIJK REGLEMENT DE MUZEN ALMERE STAD: Artikel 1: De huurder c.q. de eigenaar staat het plaatsen van steigerwerk en het betreden van balkons, terrassen en galerijen, door personeel belast met reiniging

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. VVE Anthoniushof te Maashees

Huishoudelijk Reglement. VVE Anthoniushof te Maashees Huishoudelijk Reglement VVE Anthoniushof te Maashees Inhoudsopgave Doelstelling 3 Algemene zaken 3 Gemeenschappelijke gedeelten 3 Gebruik privé-gedeelten 4 Instructies aan het bestuur 5 Orde van de vergadering

Nadere informatie

Vereniging van Eigenaars Europalaan 234 tot en met 296

Vereniging van Eigenaars Europalaan 234 tot en met 296 HUISHOUDELIJK REGLEMENT Vereniging van Eigenaars Europalaan 234 tot en met 296 INHOUD Blad 1 Inhoudsopgave Blad 2 -art. 1 Algemeen -art. 2 Gemeenschappelijke delen -art. 3 Tuinen Blad 3 -art. 4 Huisdieren

Nadere informatie

In dit huishoudelijke reglement staan richtlijnen en afspraken om de woonomgeving prettig te maken en te houden.

In dit huishoudelijke reglement staan richtlijnen en afspraken om de woonomgeving prettig te maken en te houden. Voorbeeld Huishoudelijk Reglement Iedereen wil woongenot! Probeer normale leefgeluiden van elkaar te accepteren. Informeer uw buren over (incidentele) herrie. Hierdoor zal de ergernis veel minder groot

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VAN EIGENAREN. The Dunes. Te Cadzand Bad. Verkorte versie voor huurders

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VAN EIGENAREN. The Dunes. Te Cadzand Bad. Verkorte versie voor huurders HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VAN EIGENAREN The Dunes Te Cadzand Bad Verkorte versie voor huurders 1 Vereniging van Eigenaren The Dunes Dit huishoudelijk reglement geldt voor alle appartementdelen

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement VvE Korianderhof te Amsterdam

Huishoudelijk reglement VvE Korianderhof te Amsterdam Huishoudelijk reglement VvE Korianderhof te Amsterdam U bent eigenaar en/of gebruiker van een eengezinswoning of appartement in het appartementencomplex genaamd VVE Korianderhof, gelegen tussen de Willem

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Huishoudelijk Reglement t.b.v. de Vereniging van Eigenaren Résidence Ruimzicht Appartementen, appartementencomplex, Schelpweg 24, 4357 BR Domburg. Dit reglement is vastgesteld op

Nadere informatie

Vereniging van Eigenaars. Kadoelerbos Zoetermeer. Vastgesteld d.d HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Vereniging van Eigenaars. Kadoelerbos Zoetermeer. Vastgesteld d.d HUISHOUDELIJK REGLEMENT Vereniging van Eigenaars Kadoelerbos 1-191 te Zoetermeer Vastgesteld d.d. 16-05-2012 HUISHOUDELIJK REGLEMENT Algemeen 1. Dit reglement bevat de huishoudelijke regels voor de eigenaar-bewoners en gebruikers

Nadere informatie

Vereniging van Eigenaars Complex Fluitschiplaan Den Haag (Ypenburg)

Vereniging van Eigenaars Complex Fluitschiplaan Den Haag (Ypenburg) Vereniging van Eigenaars Complex Fluitschiplaan 295 357 Den Haag (Ypenburg) onder de naam VvE Carmiggelt te Den Haag HUISHOUDELIJK REGLEMENT Vastgesteld d.d. 1 juni 2011 Gewijzigd d.d. 16 februari 2017

Nadere informatie

Vereniging van Eigenaren HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Vereniging van Eigenaren HUISHOUDELIJK REGLEMENT Vereniging van Eigenaren Pisuissestraat 301-497 te Den Haag HUISHOUDELIJK REGLEMENT Vastgesteld op: 14 juni 2007 Inhoudsopgave Inleiding pagina 3 Artikel 1 Definities pagina 3 Artikel 2 Bestuur en kascommissie

Nadere informatie

Vereniging van Eigenaars Du Meelaan (VvED1) huisnummers 396 en 400 t/m 576 te Zoetermeer HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Vereniging van Eigenaars Du Meelaan (VvED1) huisnummers 396 en 400 t/m 576 te Zoetermeer HUISHOUDELIJK REGLEMENT Huishoudelijk Reglement van de vereniging van Eigenaars Du Meelaan 396 en 400 tot en met 576 te Zoetermeer, zoals vastgesteld in de Algemene vergadering van Eigenaars van 29 januari 1987 en gewijzigd,

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Vereniging van Eigenaars (VvE) Klooienberglaan 599 t/m 633 te Zwolle VvE Klooienberglaan 599 t/m 633 te Zwolle HR - 1 van 5 1. Doel De bepalingen van dit huishoudelijk reglement

Nadere informatie

Hoofdsplitsing Poort van Limburg te Weert. Huishoudelijk reglement

Hoofdsplitsing Poort van Limburg te Weert. Huishoudelijk reglement Vereniging van Eigenaars Hoofdsplitsing Poort van Limburg te Weert Huishoudelijk reglement Pagina 1 van 5 Het Huishoudelijk Reglement VvE HS Poort van Limburg te Weert is bedoeld als aanvulling op het

Nadere informatie

VAN DE VERENIGING VAN EIGENAREN KLOOSPLANTSOEN 201 387 RIDDERKERK FLATGEBOUW OUDELANDE

VAN DE VERENIGING VAN EIGENAREN KLOOSPLANTSOEN 201 387 RIDDERKERK FLATGEBOUW OUDELANDE BIJZONDER REGLEMENT. VAN DE VERENIGING VAN EIGENAREN KLOOSPLANTSOEN 201 387 RIDDERKERK FLATGEBOUW OUDELANDE ----------------- OPGENOMEN IN AKTE VAN SPLITSING d.d. 4 maart 1968 1 Bij akte op 17 april 1969

Nadere informatie

Artikel 1 Voorzitter en plaatsvervangend voorzitter

Artikel 1 Voorzitter en plaatsvervangend voorzitter Artikel 1 Voorzitter en plaatsvervangend voorzitter... 1 Artikel 2 De portefeuille Dagelijks Beheer... 1 Artikel 3 De portefeuille Onderhoudswerkzaamheden... 1 Artikel 4 De financiële commissie (de kascommissie)...

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. VVE Residentie Mookerschans te Mook

Huishoudelijk Reglement. VVE Residentie Mookerschans te Mook Huishoudelijk Reglement VVE Residentie Mookerschans te Mook Januari 2009 Inhoudsopgave Doelstelling 3 Algemene zaken 3 Gemeenschappelijke gedeelten 3 Gebruik privé-gedeelten 5 Instructies aan het bestuur

Nadere informatie

Vereniging van Eigenaars Woningen Batau 50 t/m 149 te Nieuwegein

Vereniging van Eigenaars Woningen Batau 50 t/m 149 te Nieuwegein HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN Vereniging van Eigenaars Woningen Batau 50 t/m 149 te Nieuwegein Definities 1. Dit Huishoudelijk Reglement bevat huishoudelijke regels voor de eigenaar-bewoners en gebruikers

Nadere informatie

KLOOSPLANTSOEN - RIDDERKERK FLAT Nr. II,

KLOOSPLANTSOEN - RIDDERKERK FLAT Nr. II, KLOOSPLANTSOEN - RIDDERKERK FLAT Nr. II, Bij akte op 24 okt. 1969 voor Notaris L. SMELIK te Ridderkerk verleden (overgeschreven ten Hypotheekkantore te Rotterdam, 27 oktober 1969, In deel 4005 nummer 37.

Nadere informatie

HUISREGLEMENT VERENIGING VAN EIGENAREN VOSSENLAAN TE NIJMEGEN

HUISREGLEMENT VERENIGING VAN EIGENAREN VOSSENLAAN TE NIJMEGEN HUISREGLEMENT VERENIGING VAN EIGENAREN VOSSENLAAN 313-359 TE NIJMEGEN Voor u ligt het Huishoudelijk Reglement (H.R.) waarin opgenomen een uittreksel van diverse bepalingen en/of regelingen uit het Reglement

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Vereniging van Eigenaars Brederode & Mercurius

Huishoudelijk Reglement Vereniging van Eigenaars Brederode & Mercurius Huishoudelijk Reglement Vereniging van Eigenaars Brederode & Mercurius Versie 2.1, 10 november 2008 INHOUD Artikel 1. Algemene Bepalingen Artikel 2. Algemeen gebruik van het gebouw Artikel 3. Gebruik gemeenschappelijke

Nadere informatie

Woningeigenaar en overlast. artikel 6:162 BW

Woningeigenaar en overlast. artikel 6:162 BW Woningeigenaar en overlast artikel 6:162 BW lid 1 Hij die jegens een ander een onrechtmatige daad pleegt, welke hem kan worden toegerekend, is verplicht de schade die de ander dientengevolge lijdt, te

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement (reglement van inwendige orde) Richtlijnen voor het woongenot! Probeer normale leef geluiden van elkaar te accepteren. 777 Informeer je buren over(incidentele) herrie. Hierdoor

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Versie 3

Huishoudelijk Reglement Versie 3 Huishoudelijk Reglement Versie 3 Algemeen Dit reglement bevat huishoudelijke regels voor de eigenaars, bewoners en gebruikers van het appartementencomplex Cum Laude Boedapestlaan, kadastraal bekend Gemeente

Nadere informatie

Iedere eigenaar van één der 88 appartementsrechten is automatisch lid van de vereniging van eigenaars.

Iedere eigenaar van één der 88 appartementsrechten is automatisch lid van de vereniging van eigenaars. Huishoudelijk Reglement VVE Loo I en II Voorwoord Dit is het Huishoudelijk Reglement van de Vereniging van Eigenaars t Loo I en II, gevestigd te Cuijk. Deze vereniging is opgericht bij notariële akte van

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement VvE Westerkaap II op het Westerdokseiland, Amsterdam

Huishoudelijk Reglement VvE Westerkaap II op het Westerdokseiland, Amsterdam Huishoudelijk Reglement VvE Westerkaap II op het Westerdokseiland, Amsterdam Inleiding en begrippen De bepalingen van dit huishoudelijk reglement zijn een aanvulling op het bepaalde in de akte van splitsing

Nadere informatie

Aldus vastgesteld in de vergadering van de Vereniging van Eigenaars De Groene Akker, gehouden op 3 november 2014.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de Vereniging van Eigenaars De Groene Akker, gehouden op 3 november 2014. november 2014 HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING VAN EIGENAARS D E G R O E N E A K K E R TE DE BILT INLEIDING Dit reglement bevat als aanvulling op het bepaalde in de Akte van Splitsing huishoudelijke

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VAN EIGENAARS De Hooghe Hes te Rotterdam Het Huishoudelijk Reglement is vooral bedoeld om in praktische zin de gemeenschappelijke belangen van de eigenaren en gebruikers

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de Vereniging van Eigenaren Flatgebouw "Camelot" te Alkmaar. Algemeen. Artikel 1.

Huishoudelijk Reglement van de Vereniging van Eigenaren Flatgebouw Camelot te Alkmaar. Algemeen. Artikel 1. Huishoudelijk Reglement van de Vereniging van Eigenaren Flatgebouw "Camelot" te Alkmaar Algemeen Artikel 1. Waarin dit Reglement wordt gesproken over: Vereniging Vergadering Voorzitter Bestuur Administrateur

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERSIE 10.060/01 16 juni 2009 Pagina 2 van 7 Dit Reglement bevat Huishoudelijke Regels voor de eigenaren / bewoners van Bergschenhof te Bergschenhoek. REGLEMENT Artikel 1 Alle bepalingen

Nadere informatie

VERENIGING VAN EIGENAARS VvE Ei-hof, Blok A H U I S H O U D E L IJ K R E G L E M E N T

VERENIGING VAN EIGENAARS VvE Ei-hof, Blok A H U I S H O U D E L IJ K R E G L E M E N T VERENIGING VAN EIGENAARS VvE Ei-hof, Blok A H U I S H O U D E L IJ K R E G L E M E N T Vastgesteld op 29 mei 2012 Inleiding Dit Huishoudelijk Reglement (HHR) heeft tot doel kaders te scheppen voor de wijze

Nadere informatie

VVE Velperplein A7 te Arnhem

VVE Velperplein A7 te Arnhem HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VAN EIGENAREN VELPERPLEIN A7 VASTGESTELD OP 31 MAART 2010 VVE Velperplein A7 te Arnhem HUISHOUDELIJK REGLEMENT Algemeen Dit huishoudelijk reglement is vastgesteld in

Nadere informatie

Huurvoorwaarden Sporthal De Sophiahal

Huurvoorwaarden Sporthal De Sophiahal Huurvoorwaarden Sporthal De Sophiahal Artikel 1 definities In het hierna volgende artikelen wordt verstaan onder: a. Sporthal: de beide sporthallen die bekend staan onder de naam Sporthal De Sophiahal

Nadere informatie

De Vereniging van Eigenaars Complex Meander, gevestigd te Amsterdam, hierna genoemd de VvE en :

De Vereniging van Eigenaars Complex Meander, gevestigd te Amsterdam, hierna genoemd de VvE en : HUUROVEREENKOMST PARKEERPLAATS MOTORFIETS De Vereniging van Eigenaars Complex Meander, gevestigd te Amsterdam, hierna genoemd de VvE en : Naam : Adres : Postcode : Geboortedatum : Legitimatie : Nummer

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de Vereniging van Eigenaars Karel Doorman Woningen te Rotterdam

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de Vereniging van Eigenaars Karel Doorman Woningen te Rotterdam HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de Vereniging van Eigenaars Karel Doorman Woningen te Rotterdam Introductie Dit reglement bevat huishoudelijke regels inzake de bewoning van de appartementen en het gebruik

Nadere informatie

- 1 - Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3:

- 1 - Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3: - 1 - Artikel 1: In dit reglement wordt verstaan onder: a. haven: de bij de vereniging in eigendom zijnde aanlegsteiger met toegangstrap en constructies; b. visboot: een vaartuig dat door middel van roeiriemen

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement VERENIGING VAN EIGENAREN FLATGEBOUW VAN DER WERFFSTRAAT 254 T/M 380 TE VLAARDINGEN. HUISHOUDELIJK REGLEMENT REGELS VOOR BEHEER, BEWONING EN GEBRUIK Artikel 1. Reglement 1. Het doel

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement (HR)

Huishoudelijk Reglement (HR) Vereniging van Eigenaars Jaap Edendreef 2 tot en met 196 (even nummering) te Utrecht Inleiding In de tekst zal de Vereniging van Eigenaars Jaap Edendreef worden aangeduid als de VvE. Indien er sprake is

Nadere informatie

Vereniging van Eigenaars De Nieuweling te Duiven

Vereniging van Eigenaars De Nieuweling te Duiven Vereniging van Eigenaars De Nieuweling te Duiven Huishoudelijk Reglement Artikel 1 Alle artikelen in dit Huishoudelijk Reglement zijn ondergeschikt aan de artikelen genoemd in de akte van splitsing in

Nadere informatie

3. Vaststelling en wijziging van het reglement vindt plaats door het bestuur na goedkeuring door de vergadering van eigenaren.

3. Vaststelling en wijziging van het reglement vindt plaats door het bestuur na goedkeuring door de vergadering van eigenaren. Huishoudelijk reglement VERENIGING VAN EIGENAREN FLATGEBOUW VAN DER WERFFSTRAAT 254 T/M 380 TE VLAARDINGEN. HUISHOUDELIJK REGLEMENT REGELS VOOR BEHEER, BEWONING EN GEBRUIK Artikel 1. Reglement 1. Het doel

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Vereniging van Eigenaars Nieuwendamlaan 308 t/m 560 (even nummers) te Den Haag Algemeen 1. Dit reglement bevat huishoudelijke regels voor de eigenaar-bewoner en gebruikers van het

Nadere informatie

DE RIJDENDE RECHTER. Bindend Advies. Vereniging van Eigenaars Flatgebouw Merellaan 617 tot en met 723 (oneven nummers) te Maassluis,

DE RIJDENDE RECHTER. Bindend Advies. Vereniging van Eigenaars Flatgebouw Merellaan 617 tot en met 723 (oneven nummers) te Maassluis, Zaaknummer: S21-14 Datum uitspraak: 2 juli 2014 Plaats uitspraak: Zaandam DE RIJDENDE RECHTER Bindend Advies in het geschil tussen: M. van der Knaap te Maassluis, verder te noemen: Van der Knaap, tegen:

Nadere informatie

Huurovereenkomst Onzelfstandige Woonruimte

Huurovereenkomst Onzelfstandige Woonruimte Huurovereenkomst Onzelfstandige Woonruimte Ondergetekende hierna te noemen verhuurder EN hierna te noemen huurder zijn het volgende overeengekomen: 1 Het gehuurde, bestemming 1.1 Verhuurder verhuurt aan

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VvE Papsouwselaan/Artemisstraat te Delft HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERSIE 10.084/01 Concept 18 december 2007 Pagina 2 van 6 Dit reglement bevat huishoudelijke regels voor de eigenaren / bewoners van. HET

Nadere informatie

KOOP-/AANNEMINGSOVEREENKOMST

KOOP-/AANNEMINGSOVEREENKOMST KOOP-/AANNEMINGSOVEREENKOMST Ondergetekenden: * hierna te noemen "de ondernemer", en Naam : Voornaam : Geboorteplaats: Geboortedatum: Straat : Woonplaats : Telefoon thuis : Telefoon werk : Faxnummer :

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Marineterrein Amsterdam

Huishoudelijk Reglement Marineterrein Amsterdam Huishoudelijk Reglement Marineterrein Amsterdam 1 - Algemeen Dit huishoudelijk reglement geldt voor de gebruikers/ huurders van de Voorwerf. Het huishoudelijk reglement wordt ieder half jaar aangepast.

Nadere informatie

gemengde complexen informatie voor

gemengde complexen informatie voor VvE beheer gemengde complexen informatie voor k o p e r K o p e r s inleiding Met deze brochure willen wij u als eigenaar van een appartement in een gemengd complex informeren over een aantal belangrijke

Nadere informatie

Pagina 1 van 3 juni 2010.

Pagina 1 van 3 juni 2010. Pagina 1 van 3 juni 2010. VERENIGING VAN EIGENAARS xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Inleiding Huishoudelijk Reglement. 1. Doelstelling H.H. Reglement. Ter aanvulling op het Model Reglement en de Splitsingsakte

Nadere informatie

Stichting De Vondel Algemene Voorwaarden Verstrekkingen Huur Service buiten Overige diensten

Stichting De Vondel Algemene Voorwaarden Verstrekkingen Huur Service buiten Overige diensten Stichting De Vondel Algemene Voorwaarden In deze Algemene Voorwaarden zijn de rechten en verplichtingen vermeld, zoals deze gelden voor de bewoners in het gebouw van de Stichting aan de Vondellaan 77 te

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Parkeergarages

Algemene voorwaarden Parkeergarages INHOUDSOPGAVE Algemene voorwaarden Parkeergarages HOOFDSTUK I - ALGEMEEN... 2 Artikel 1. Begripsbepaling... 2 Artikel 2. Algemene voowaarden van toepassing voor kortparkeerders en abonnementhouders...

Nadere informatie

Gebruikersreglement huur en verhuur MFA D n Hoender Dreumel

Gebruikersreglement huur en verhuur MFA D n Hoender Dreumel Gebruikersreglement huur en verhuur MFA D n Hoender Dreumel Algemene Voorwaarden en voorschriften verbonden aan verhuur van de MFA D n Hoender te Dreumel. Inleiding De Stichting MFA D n Hoender Dreumel

Nadere informatie

Begrippen. Overwegingen. VvE s Parkeergarage Timmerwerf fase 1 en fase 2. dit huishoudelijk reglement wordt aangeduid als: `Huishoudelijk Reglement

Begrippen. Overwegingen. VvE s Parkeergarage Timmerwerf fase 1 en fase 2. dit huishoudelijk reglement wordt aangeduid als: `Huishoudelijk Reglement HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING VAN EIGENAARS PARKEERGARAGE TIMMERWERF FASE 1 EN VERENIGING VAN EIGENAARS PARKEERGARAGE TIMMERWERF FASE 2 TE UTRECHT dit huishoudelijk reglement wordt aangeduid

Nadere informatie

Domaine-reglement. ASL Domaine Les Rives de l Ardèche. Januari 2014

Domaine-reglement. ASL Domaine Les Rives de l Ardèche. Januari 2014 De VVE (en namens haar de beheerder van de Algemene Voorzieningen van de VVE) zal er op toezien, dat de afgesproken gedragsregels binnen de reikwijdte van het beheer van deze Algemene Voorzieningen (zwembad/

Nadere informatie

Vereniging van. Eigenaars (VvE) Huishoudelijk reglement. appartementengebouw. Parckstede. Coornhertkade. Alkmaar

Vereniging van. Eigenaars (VvE) Huishoudelijk reglement. appartementengebouw. Parckstede. Coornhertkade. Alkmaar Vereniging van Eigenaars (VvE) Huishoudelijk reglement appartementengebouw Parckstede Coornhertkade Alkmaar Bestemd voor alle bewoners eigenaars, huurders en gebruikers - van gebouw Parckstede, Coornhertkade

Nadere informatie

Vereniging van Eigenaars Groenhoven te Amsterdam

Vereniging van Eigenaars Groenhoven te Amsterdam Huishoudelijk Reglement Het huishoudelijk reglement " Groenhoven " werd verschillende malen herschreven en goedgekeurd door de Bewonersraad. De eerste versie is van 21 april 1977, daarop volgden versies

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement Inleiding Dit huishoudelijk reglement bevat nadere uitwerken en/of verduidelijkingen, voor de bewoners (eigenaren en/of gebruikers) van het appartementsgebouw Quercus 1, Blikveldweg

Nadere informatie

Eikendonck 43 5261 BN Vught

Eikendonck 43 5261 BN Vught Eikendonck 43 5261 BN Vught Den Hollander Vastgoed Wonen B.V. Torengaard, Dorpsstraat 1, 5261 CJ Vught, tel 073-657 34 44, Fax 073-642 51 40. Email : contact@denhollander.com w w w. B e t e r e H u i z

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement CONCEPT dd 8 mei 2015. Dit reglement is bestemd voor eigenaren, huurders en gebruikers van een bedrijfsruimte deel uitmakend van bedrijfsverzamelgebouw Hazepad 8, 4825 AV te Breda.

Nadere informatie

- 1 - HUURREGLEMENT. Artikel 1. 1. Dit reglement maakt deel uit van de huurovereenkomst waarin het van toepassing is verklaard.

- 1 - HUURREGLEMENT. Artikel 1. 1. Dit reglement maakt deel uit van de huurovereenkomst waarin het van toepassing is verklaard. - 1 - HUURREGLEMENT Huurovereenkomst. Artikel 1 1. Dit reglement maakt deel uit van de huurovereenkomst waarin het van toepassing is verklaard. 2. Wijzigingen van de overeenkomst of dit reglement kunnen

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. 2. Voor de in dit HR gebruikte termen wordt verwezen naar artikel 1. van het reglement.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. 2. Voor de in dit HR gebruikte termen wordt verwezen naar artikel 1. van het reglement. HUISHOUDELIJK REGLEMENT Algemeen. Artikel 1: 1. De regelgeving voor de bewoners van bovengenoemd appartementencomplex is vastgelegd in: a. het Modelreglement bij splitsing in appartementsrechten vastgesteld

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. VVE IJburg Blok 7 te, Amsterdam

Huishoudelijk Reglement. VVE IJburg Blok 7 te, Amsterdam Huishoudelijk Reglement VVE IJburg Blok 7 te, Amsterdam Algemene zaken Artikel 1 De bepalingen van dit huishoudelijk reglement (hierna te noemen HR) hebben als doel een waarborg van een optimaal woongenot

Nadere informatie

Vereniging van Eigenaars Kastanjelaan Duiven

Vereniging van Eigenaars Kastanjelaan Duiven Vereniging van Eigenaars Kastanjelaan Duiven Huishoudelijk Reglement Artikel 1 Alle artikelen in dit Huishoudelijk Reglement zijn ondergeschikt aan de artikelen genoemd in de akte van splitsing in appartementsrechten;

Nadere informatie

Woon- en leefregels Portiekwoningen

Woon- en leefregels Portiekwoningen Woon- en leefregels Portiekwoningen Woon- en leefregels Portiekwoningen Inleiding Prettig wonen wordt nog plezieriger, als iedereen zijn steentje bijdraagt: de woningcorporatie dan wel de V.V.E. (vereniging

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Zuiderterras 1 120 en Carnissesingel 5 33

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Zuiderterras 1 120 en Carnissesingel 5 33 HUISHOUDELIJK REGLEMENT Zuiderterras 1 120 en Carnissesingel 5 33 ARTIKEL 1 1. Het huishoudelijk reglement omvat een aanvulling op de artikelen zoals omschreven in het reglement van Splitsing van eigendom

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement Voorwoord Doel van dit reglement is om het woongenot ten opzichte van elkaar zo groot mogelijk te maken. Dit reglement wordt door het bestuur aan iedere eigenaar verstrekt, zodat

Nadere informatie

VERENIGING VAN EIGENAARS (VVE) Buizenwerf 1 tot en met 277(oneven nummers) en Oostmaaslaan 79 tot en met 91(oneven nummers) te Rotterdam.

VERENIGING VAN EIGENAARS (VVE) Buizenwerf 1 tot en met 277(oneven nummers) en Oostmaaslaan 79 tot en met 91(oneven nummers) te Rotterdam. VERENIGING VAN EIGENAARS (VVE) Buizenwerf 1 tot en met 277(oneven nummers) en Oostmaaslaan 79 tot en met 91(oneven nummers) te Rotterdam. ======================= HUISHOUDELIJK REGLEMENT =======================

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement VvE Huidekoperstraat 25-29 te Amsterdam

Huishoudelijk Reglement VvE Huidekoperstraat 25-29 te Amsterdam Inleiding en begrippen Bij akte, gedateerd 26 augustus 1994, verleden door notaris E.IJ. Spier, is het gebouw (in aanbouw), kadastraal bekend als sectie I nummer 7340, gesplitst in appartementsrechten

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de Vereniging van Eigenaren Appartementencomplex Justus van Effenhof te Alkmaar

Huishoudelijk Reglement van de Vereniging van Eigenaren Appartementencomplex Justus van Effenhof te Alkmaar VVE Justus van Effenhof Vereniging van Eigenaren Secretariaat : J. v. Effenstraat 27 1813 KW Alkmaar 2013 2013 Website : www.justusvaneffenhof.nl Emailadres : vvejustus@gmail.com Inhoudsopgave Algemeen...

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT APPARTEMENTENCOMPLEX HET TUSSENDEK

HUISHOUDELIJK REGLEMENT APPARTEMENTENCOMPLEX HET TUSSENDEK HUISHOUDELIJK REGLEMENT APPARTEMENTENCOMPLEX HET TUSSENDEK 1 Huishoudelijk reglement ten behoeve van het appartementencomplex 'het Tussendek', gevestigd in de gemeente Dronten. Algemene bepalingen INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

TAAKOMSCHRIJVING / TOELICHTING BEHEERTAKEN V.v.E.

TAAKOMSCHRIJVING / TOELICHTING BEHEERTAKEN V.v.E. TAAKOMSCHRIJVING / TOELICHTING BEHEERTAKEN V.v.E. A. Financieel beheer Exploitatiebegroting Jaarlijks actualiseren van de exploitatiebegroting aan de hand van facturen van het voorafgaande jaar verhoogd

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST VERENIGING VAN VERHUURMAKELAARS AMSTERDAM

HUUROVEREENKOMST VERENIGING VAN VERHUURMAKELAARS AMSTERDAM HUUROVEREENKOMST VERENIGING VAN VERHUURMAKELAARS AMSTERDAM De ondergetekenden: en, verhuurder, huurder Overwegende dat a. verhuurder eigenaar is van de woonruimte aan de te Amsterdam; b. verhuurder in

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden We Love Fairs. Artikel 1 Begrippen

Algemene Voorwaarden We Love Fairs. Artikel 1 Begrippen Algemene Voorwaarden We Love Fairs Artikel 1 Begrippen Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden welke onlosmakelijk deel uitmaken en van toepassing zijn op alle overeenkomsten van deelname

Nadere informatie

Vereniging van Eigenaren De Roerdomp. Huishoudelijk Reglement 2017

Vereniging van Eigenaren De Roerdomp. Huishoudelijk Reglement 2017 Huishoudelijk Reglement 2017 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Voor dit Huishoudelijk Reglement wordt verstaan onder: a. Het Reglement van Splitsing: het Reglement van Splitsing van Eigendom, vastgesteld door

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Vereniging van Eigenaars Het Zwaard B. Versie 2011

Huishoudelijk Reglement Vereniging van Eigenaars Het Zwaard B. Versie 2011 Huishoudelijk Reglement Vereniging van Eigenaars Het Zwaard B Versie 2011 Inhoudsopgave Huishoudelijk Regelement 1. Inleiding... 3 a. Algemeen... 3 b. Definities... 3 c. Modelreglement en Huishoudelijk

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. Van de. Vereniging van Eigenaars. Groote Dok Oost te Hellevoetsluis

Huishoudelijk Reglement. Van de. Vereniging van Eigenaars. Groote Dok Oost te Hellevoetsluis Huishoudelijk Reglement Van de Vereniging van Eigenaars Groote Dok Oost te Hellevoetsluis VvE Groote Dok Oost, gelegen aan de Industriehaven te Hellevoetsluis. Algemeen Doel en strekking van dit Huishoudelijk

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. van de Vereniging van Eigenaars. Zeewijkplein 2 t/m 252 te IJmuiden

Huishoudelijk Reglement. van de Vereniging van Eigenaars. Zeewijkplein 2 t/m 252 te IJmuiden Huishoudelijk Reglement van de Vereniging van Eigenaars Zeewijkplein 2 t/m 252 te IJmuiden INHOUD Inleiding pagina 3 Algemeen pagina 3 Administrateur pagina 3 Betalingen pagina 4 Toegang pagina 4 Overlast

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING van EIGENAARS DE AANLEG INHOUD Blad1 - Voorblad/inhoudsopgave Blad 2 - art. 01. Algemeen - art. 02. Gemeenschappelijke delen - art. 03. Tuinen - art. 04. Parkeren - art.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden BeeDirect. 1) Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden BeeDirect. 1) Algemene voorwaarden Algemene Voorwaarden BeeDirect 1) Algemene voorwaarden Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het uitbrengen van alle offertes en overeenkomsten door de verkoper BeeDirect ten aanzien van de

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VAN EIGENAARS WATERHOF HUISHOUDELIJK REGLEMENT 2e editie Vastgesteld in de vergadering van Eigenaars dd. 16/03/2006. 25/05/2006 Revisie Oktober 2008 Het Bestuur: Voorzitter: Henk den Besten

Nadere informatie

A. Regels voor het gebruik, het beheer en het onderhoud van de gemeenschappelijke gedeelten

A. Regels voor het gebruik, het beheer en het onderhoud van de gemeenschappelijke gedeelten HUISHOUDELIJK REGLEMENT D.D. 7 juni 2013 als bedoeld in artikel 59 van het splitsingsreglement van appartementencomplex "De Rozenburgh" aan de Zandvoortselaan 84 te Heemstede A. Regels voor het gebruik,

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de Vereniging van onder-ondereigenaars parkeerdek Blok A

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de Vereniging van onder-ondereigenaars parkeerdek Blok A Huishoudelijk Reglement Vereniging van onder-ondereigenaars parkeerdek Blok A 1 HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de Vereniging van onder-ondereigenaars parkeerdek Blok A dit huishoudelijk reglement wordt aangeduid

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT (ook van toepassing op gebruikers/huurders) Appartementencomplex Kersengaarde 2-272 (even) te Voorburg en de bijbehorende parkeergarage. Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering

Nadere informatie

Vereniging van Eigenaars

Vereniging van Eigenaars HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VAN EIGENAARS "RESIDENTIE PARKZICHT, LANGSWATER 801 T/M 917" te AMSTERDAM Behorende bij de akte van splitsing in appartementsrechten, welke op 05-01-2000 werd gepasseerd

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN SERVICEOVEREENKOMST

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN SERVICEOVEREENKOMST SERVICEOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [NAAM], statutair gevestigd en kantoorhoudende aan de [adres] te [(postcode)] [plaats], ten deze rechtsgeldig

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de Vereniging van Eigenaren De Boxx Utrecht

Huishoudelijk Reglement van de Vereniging van Eigenaren De Boxx Utrecht Huishoudelijk Reglement van de Vereniging van Eigenaren De Boxx Utrecht Pag. 1/7 Inhoud a. Algemeen b. Eigenaren c. Leden d. Bestuur e. Service - en gebruikskosten f. Gemeenschappelijke ruimtes g. De lift

Nadere informatie

Hoe werkt een (gemengde) VvE?

Hoe werkt een (gemengde) VvE? Hoe werkt een (gemengde) VvE? De regels en de praktijk 25 april 2012 VVEgemak: Michiel Hopman Wordt het nu heel anders na oprichting van een VvE? Nee, huurders en eigenaren hebben beiden belang bij een

Nadere informatie

Met deze uitgangspunten wordt voorkomen dat de zonwering gaat detoneren.

Met deze uitgangspunten wordt voorkomen dat de zonwering gaat detoneren. Huishoudelijk reglement Vereniging van eigenaars Velpsche Veste V Prinses Maximastraat 12 t/m 84 (even nummers) te Velp Artikel 1: Alle artikelen in dit huishoudelijk reglement zijn ondergeschikt aan de

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT ALGEMEEN Het huishoudelijk reglement beoogt voor iedere bewoner van een appartement of werkruimte, een waarborg te scheppen voor een optimaal woon en gebruiksgenot. Dit alles binnen

Nadere informatie

Leden. Huishoudelijk reglement Februari 2011

Leden. Huishoudelijk reglement Februari 2011 Huishoudelijk reglement Februari 2011 Leden artikel 1 De aanvrage van het lidmaatschap geschiedt schriftelijk bij het bestuur. Het lidmaatschap gaat daadwerkelijk in, als aan de financiële verplichting

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Vereniging van Eigenaren Boxcomplex Zoetermeer

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Vereniging van Eigenaren Boxcomplex Zoetermeer HUISHOUDELIJK REGLEMENT Vereniging van Eigenaren Boxcomplex Zoetermeer Algemeen Appartementsrechten De in volle eigendom uitgegeven grond, de daarop te realiseren bebouwing wordt gesplitst in appartementsrechten.

Nadere informatie

Dienstenpakket De Rendant

Dienstenpakket De Rendant Dienstenpakket De Rendant A. Administratie en Financiën 1. Het uitvoeren van het administratief beheer, naar beste weten en kunnen en met inachtneming van de belangen van de vereniging. Ledenbestand en

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de Verenigingen van Eigenaars

Huishoudelijk Reglement van de Verenigingen van Eigenaars Huishoudelijk Reglement van de Verenigingen van Eigenaars van het gebouw Aquamarin I, Aquamarin 1 t/m 82, te Weesp, kadastraal bekend gemeente Weesp als: sectie C complexaanduiding 1572-A appartementenindex

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VvE Appartementencomplex Lindestaete

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VvE Appartementencomplex Lindestaete HUISHOUDELIJK REGLEMENT VvE Appartementencomplex Lindestaete 1 2 1 SPLITSINGSAKTE VERSUS HUISHOUDELIJK REGLEMENT... 4 1.1 Het reglement... 4 1.2 Uitleg en toepassing van het huishoudelijk reglement...

Nadere informatie

de persoon aan wie door de consulent advies en begeleiding verleend wordt dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger;

de persoon aan wie door de consulent advies en begeleiding verleend wordt dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger; Algemene voorwaarden Definities: In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Gewichtsconsulent: Cliënt: Praktijkadres: Arts: Klaaske Goos Minnema, lid van de Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Vereniging van Eigenaren De Boxx Argonweg Amersfoort Argonweg 32 postadres: Schone van Boskoopgaarde 69 3812 RB AMERSFOORT 3824 AC AMERSFOORT Rabobank 1342.34.995 Email: boxxamersfoort@gmail.com KVK nr.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VAN EIGENAARS De Hooghe Hes te Rotterdam Het Huishoudelijk Reglement is vooral bedoeld om in praktische zin de gemeenschappelijke belangen van de eigenaren en gebruikers

Nadere informatie

Woon- en leefregels Appartementen complex met lift en portiek

Woon- en leefregels Appartementen complex met lift en portiek Woon- en leefregels Appartementen complex met lift en portiek Woon- en leefregels Appartementen complex Inleiding Prettig wonen wordt nog plezieriger, als iedereen zijn steentje bijdraagt: de woningcorporatie

Nadere informatie

Huurovereenkomst Crumble development HuubieBuubie speelkeuken Pagina 1 van 5

Huurovereenkomst Crumble development HuubieBuubie speelkeuken Pagina 1 van 5 Huurovereenkomst Crumble development HuubieBuubie speelkeuken Pagina 1 van 5 De ondergetekenden: 1. Crumble development, gevestigd te Grubbenvorst, aan de Julianastraat 32, ten deze vertegenwoordigd door

Nadere informatie

Uitgangspunt is het respectvol met elkaar kunnen leven en wonen. In het huishoudelijk reglement staan hiervoor richtlijnen.

Uitgangspunt is het respectvol met elkaar kunnen leven en wonen. In het huishoudelijk reglement staan hiervoor richtlijnen. Inleiding. Voor u ligt het huishoudelijk reglement van de Beheervereniging Mariastichting (hierna: Beheervereniging) voor de bewoners en de bezoekers van dit complex. Uitgangspunt is het respectvol met

Nadere informatie

Woon- en leefregels Appartementen complex met lift en portiek

Woon- en leefregels Appartementen complex met lift en portiek Woon- en leefregels Appartementen complex met lift en portiek Woon- en leefregels Appartementen complex Inleiding Prettig wonen wordt nog plezieriger, als iedereen zijn steentje bijdraagt: de woningcorporatie

Nadere informatie

TE KOOP IN BEST, HARTENVIER 81

TE KOOP IN BEST, HARTENVIER 81 TE KOOP IN BEST, HARTENVIER 81 ERA makelaardij Ed Willems Nieuwstraat 32 5683 KC Best telefoon: 0499-374040 fax: 0499-391465 www.edwillems.nl best@edwillems.nl TE KOOP IN BEST, AAN HET HARTENVIER 81. Royaal

Nadere informatie