Ref : JSV (25O4L3.2) 1. Op grond van het artikel 876c van het Burgerlijk Wetboek bepaalde, thans

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ref : JSV (25O4L3.2) 1. Op grond van het artikel 876c van het Burgerlijk Wetboek bepaalde, thans"

Transcriptie

1 tïm:,eh5ir* rostbus l5s 3Í3991;P*"' ONTWERP 2 mei 2O13 Dos : Ref : JSV (25O4L3.2) HUISHOUDELIJK REGELEMENT TEN BEHOEVE VAN EIGENAREN FLATGEBOUW ZUIDERKRUTS TE VEENENDAAL Aftikel 1 1. Op grond van het artikel 876c van het Burgerlijk Wetboek bepaalde, thans artikel 5:128 van het Burgerlijk Wetboek, is de vergadering van eigenaren bevoegd regels te stellen betreffende het gebruik van de gedeelten, die niet bestemd zijn als afzonderlijk geheel te worden gebruikt, voor zover het Model Reglement van Splitsing daarover geen bepalingen bevat. Dit reglement omvat mede de regels waarin het Model Reglement van Splitsing niet voorziet, dan wel de regels vastgesteld door de Vereniging van Eigenaren (hierna ookte noemen: WE) op grond van een verwijzing uit bedoeld Model Reglement van Splitsing. 2. Iedere appartementseigenaar kan een gebruiker vragen te verklaren, of hij bereid is een in het vorig lid bedoelde regel na te leven. Is de gebruiker daartoe niet bereid of verklaart hij zich niet, dan kan de kantonrechter op verzoek van iedere appartementseigenaar beslissen, dat de regel ten aanzien van de gebruiker komt te gelden. Aftikel 2 1. Dit huishoudelijk reglement is gebaseerd op het bepaalde in artikel 28 van het Model Reglement van Splitsing van Eigendom, van de KonÍnklijke Notariële Broederschap de Notarissen in Nederland, op 22 februan L973 vastgesteld bij akte verleden voor notaris mr. J. SchrÍjner te Rotterdam, naar welk Model Reglement wordt verwezen in de Akte van Splitsing, waarin onderhavig gebouw Zuiderkruis werd gesplitst in appartementsrechten, en welke akte werd verleden door notaris J. Hage te Veenendaal op 28 augustus Voor een definitie van in dit reglement gebruikte begrippen wordt verwezen naar artikel 1 van het Model Reglement van Splitsing. 3. In aanvulling op de bepalingen van het Model Reglement wordt in de akte van splitsing het volgende bepaald, voor zover hier van belang: a. Tot de gemeenschappelijke zaken wordt mede gerekend de tuin. b. Het aantal eigenaars dat bevoegd is de vergadering bijeen te roepen, als bedoeld in artikel 32 lid 3 van het Model Reglement van Splitsing bedraagt 10. c. De beslissing van de beheerder om opdrachten te geven tot het verrichten van onderhoudswerkzaamheden kan slechts worden genomen na voorafgaande machtiging door de vergadering, tenzij het bedrag wat met deze opdracht is gemoeíd niet hoger is dan ,00 (artikel 37 lid2). d. Het besluit van de vergadering tot het doen van uitgave voor een hoger bedrag dan ,00, dient te worden genomen met een meerderheid

2 2 van tenminste drie vierde van het aantal uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin tenminste 74 eigenaars aanwezig of vertegenwoordigd zijn; (aftikel 37 lid 5). Het bepaalde in artikel 37 lid 6 is hierop van toepassing. e. Voor spoedeisende gevallen, voortvloeiende uit het gewone beheer, is de beheerder bevoegd, maar dient de beheerder de machtiging van de voorzitter van de vergadering te verkrijgen voor het aangaan van verbintenissen, welke een belang te boven gaan van ,00. f. Het bestuur kan zonder machtiging van de vergadering van eigenaren, uitgaven doen tot maximaal 115o/o van bedragen volgend uit een door de vergaderin g vastgestelde ( meerja ren ) beg roti n g. g. Alle uitgaven dienen, na goedkeuring door de voorzitter van de WE te worden gedaan via de daartoe gemachtigde beheerder. h. Om onzorgvuldig, ongewenst of ongeoorloofd gebruik of beheer van de financiële middelen van de WE door de beheerder of het bestuur te voorkomen is een apart financieel protocol aan het huishoudelijk reglement toegevoegd. In dit protocol wordt de gang van zaken met betrekking tot beheer van de bankrekeningen, (teken)bevoegdheden e.d. omschreven. Dit protocol is/zal in nauw overleg met de huisbankier, de beheerder, het bestuur en de WE leden worden opgesteld, aangepast of gewijzigd. Artikel 3 1. Bij ingebruikgeving van een privé-gedeelte aan derden, blijft de eigenaar aansprakelijk voor de verplichtingen welke voortvloeien uit de akte en het Model Reglement van Splitsing van eigendom en het huishoudelijk reglement. 2. Elke opvolgende gebruiker is een vergoeding aan de "Vereniging van Eigenaren Flatgebouw Zuiderkruis" verschuldigd van 275,00, te voldoen voor de dag van sleutelafgifte ten kantore van de beheerder of diens gemachtigde. Deze kosten komen ten goede aan de vereniging en zijn o.a. bestemd voor herstel van (verhuis)schades en/of het uitvoeren van onderhoud aan liften, entreehal etc. 3. Het is de eigenaar niet toegestaan zijn privé-gedeelten en/of de gemeenschappelijke zaken aan een ander in gebruik te geven zonder een in duplo opgestelde verklaring, zoals vermeld en artikel 20 van het Model Reglement van Splitsing van eigendom, te laten ondertekenen. De beheerder ontvangt hiervan een exemplaar uiterlijk een dag voor de sleutelafgifte. Indien een eigenaar deze verklaring niet aan de beheerder verstrekt, verbeurt deze een direct opeisbare boete van 550, Elke eigenaar/eigenaresse die zijn of haar privé-gedeelte in gebruik geeft aan een andere gebruiker is een vergoeding verschuldigd van 23,00 per maand aan de Vereniging van Eigenaren Flatgebouw Zuiderkruis te voldoen voor de eerste dag van elke maand. Dit bedrag is exclusief 7,0O ínning- en controlekosten beheerder. Artikel 4

3 1. Het is de eigenaar/gebruiker niet toegestaan: a, het dak te betreden of daartoe toestemming te geven; b. kinderwagens, motorrijwielen, bromfietsen, rijwielen, asemmers of andere voorwerpen in de vestíbule, het trappenhuis, op galerijen of op gangen en in kelders te plaatsen of door huisgenoten of bezoekers te laten plaatsen; anders dan de op de daarvoor bestemde of aangegeven plaatsen; c. kleden of dergelijke te kloppen over de balustrades, alsmede voorwerpen, afval, etenswaren/resten over de balustrades te gooien of te laten vallen en/of wasgoed aan de buitenzijden van de balustrade te hangen; d. de in de keuken, de douchecel en toiletruimte aanwezige ontluchtingskanalen voor andere doeleinden te gebruiken, ook is het aansluiten van wasem-afzuigkap niet toegestaan behoudens de typen zonder luchtafvoer, welke op aanwijzing van de WE en/of de beheerder worden aangesloten; e. de hem ter beschikking gestelde bergruimte in de kelder als werkplaats, als woon- of slaapruimte of als bergplaats voor andere dan huishoudelijke voorwerpen te gebruiken; f. de schakelruimte voor de lift, de ruimte voor de centrale verwarmingsinstallatie en hydrofoor, te betreden anders dan in geval van nood; g. om ín de hem ter beschikking gestelde bergruimte op de begane grond elektrische fietsen, elektrische scooters en andere elektrische apparaten aangesloten te houden op het lichtnet, behoudens toestemming van de beheerder, die aan deze toestemming de voorwaarde van betaling van de gebruikte elektriciteít kan verbinden; h. om in de hem ter beschikking gestelde bergruimte benzine en/of ander licht ontvlambare stoffen op te slaan; i. affiches, reclamemateriaal, antennes, bloembakken en andere voorwerpen, van welke aard ook aan te brengen in de gemeenschappelijke ruimten en aan de buitenkant van het flatgebouw; j. dieren of gevogelte zoals duiven op de balkons, de galerijen of de bergingen te houden; k. veranderingen of uitbreidingen aan te brengen aan de in de woníng aa nwezige intercom instal latie ; l. te boren en te timmeren tussen uur's avonds en uur 's morgens en zondags voor 10.00's morgens; m. om zogenaamd wit- en/of bruingoed zoals wasmachines, koelkasten, TV's e.d., chemisch afual, bouwafual e.d. in de containers te deponeren; n. open vuur te veroorzaken op balkons en galerijen. Uitsluitend het gebruik van een elektrische barbecue is toegestaan; o. de tuin te gebruiken als uitlaatplaats voor honden, als speelplaats, om te barbecueën, voor festiviteiten of andere activiteiten, welke schade aan de 2. tuin kunnen berokkenen. Tevens is het de eigenaar/gebruiker niet toegestaan om in het eigendom, met uitzondering van het balkon, vloerbedekking van harde materialen zoals bijvoorbeeld parket of tegelvloeren aan te brengen of te hebben; zelfs rust op de eigenaar de verplichting vloerbedekking van zacht materiaal (tapijt) aan te

4 4 brengen. De eigenaren van de appartementen 170 tot en met 198, zijnde de appartementen op de verdieping direct boven de berging, hebben deze plicht niet. 3. Eveneens is het eigenaar niettoegestaan om op de galerijen, anders dan in nauw overleg met de beheerder, permanente hellingbanen ter behoeve van rolstoelgebruik e.d. aan te (laten) brengen. Hellingbanen welke na overleg met en goedkeuring van de beheerder worden aangebracht dienen in ieder geval geen grotere hellingshoek dan 1:10 te hebben en moeten van een antisliplaag zijn voorzien. Aanleg is te allen tijde voor rekening en risico van de eigenaar. Hellingbanen voor incidenteel gebruik dienen onmíddellijk na gebruik verwijderd c.q. opgeborgen te worden. 4. Bij (noodzakelijke) vervanging van cv-radiatoren in de privé-gedeelten (voor rekening van de eigenaar) dient vooraf met de beheerder overleg plaats te vinden met betrekking tot het bepalen van type, capaciteit, leverancier, installatie e.d. 5. Bij veranderingen c.q. verbouwingen van met name keukens, badkamers, toiletten e.d. dient de eigenaar/gebruiker zorg te dragen voor blijvende bereikbaarheid van toe- en afuoerleidingen/kanalen van (afval-)water, gas, electriciteit, lucht en de daarop (eventueel) gemonteerde kranen etc. 6. Iedere eigenaar/gebruiker is verantwoordelijk voor het goed schoonhouden van het galerijgedeelte direct grenzend aan zijn appartement. Hieronder vallen onder meer de galerijvloer, pui, ramen, binnenzijde borstwering e.d. Artikel 5 Alle schaden en/of kosten voortvloeiende uit het niet naleven van enige bepaling van dit reglement en/of het Model Reglement van Splítsing, zijn voor rekening van de in overtreding zijnde eigenaar/gebruiker, terwijl na de eerste sommatie de WE of haar beheerder gemachtigd is opdracht te geven, de door de eigenaar/gebruiker veroorzaakte schade of beschadigingen te doen herstellen voor rekening van de in gebreke zijnde eigenaar/gebruiker, waarbij de WE noch de beheerder enige aansprakelijkheid draagt voor de op deze wíjze ontstane beschadiging of het ontstane verlies. Aftikel 6 Het is uitdrukkelijk verboden op de terreínen, gelegen bij de ingangen van het flatgebouw, bergingen e.d., voeftuigen te parkeren, anders dan in de daarvoor bestemde vakken. Aftíkel 7 De eigenaren c.q. bewoners, hun gezinsleden en/of bezoekers zullen van de aanwezige liftinstallaties op eigen risico gebruik kunnen maken. Bíj gebruik moeten de gebruikers zich houden aan het door WE c.q. beheerder of liftinstallateur en/of bevoegde overheidsinstanties te geven voorschriften. Kinderen beneden 7 jaar

5 mogen zonder geleide van ouderen van de líft geen gebruik maken. In de lift mogen geen goederen, anders dan normale handbagage worden vervoerd, behalve in geval van verhuizing. De beheerder is bevoegd, indien hij of zij dit noodzakelijk oordeelt, de liftinstallatie buiten bedrijf te stellen zonder recht van compensatie met servicekosten of iets dergelijks. Artikel 8 De eigenaar/gebruiker en hun gezinsleden dienen bij het bespelen van muziekinstrumenten, van welke aard dan ook, zodanige beperkingen in acht te nemen, dat aan buren geen onredelijke hinder wordt veroorzaakt. De eigenaar/gebruiker is verplicht eventueel door beheerder voor te schrijven voorzieningen c.q. op te leggen beperkingen te treffen of in acht te nemen. Aftikel 9 Met betrekking tot gebruik van de in het flatgebouw aanwezige vuilstortkokers dienen door de eigenaar/gebruiker de navolgende bepalingen in acht te worden genomen: 1. Ter voorkoming van onnodig lawaai is het niet toegestaan harde voorwerpen, zoals flessen e.d. in de kokers te werpen. Etensresten en dergelijke mogen niet in de kokers worden gedeponeerd. Groente-, tuin- en fruitafval dient in de daarvoor bestemde G.F.T. containers op het parkeerterrein te worden gedeponeerd. 2. Het afval dient in kleíne hoeveelheden in het bakje van de vuílstortmonding gedeponeerd te worden. Nimmer mag dit bakje worden volgepropt. Voor zover nodig dient de handeling meer dan eens te worden verricht. 3. Vuil met afmetingen groter dan dat van het vuilstortbakje, mag nimmer via de stortkokers worden afgevoerd en dient op de dagen, dat de gemeente het huisvuil ophaalt rechtstreeks in de containers gedeponeerd te worden. 4. Er mogen geen brandende voorwerpen zoals smeulende peukjes sígaar of sigaret in de koker worden geworpen. 5. Nimmer mag via de vuilstortkokers in elkaar gepropt afual, dat zich na het verlaten van het vuilstortbakje in de koker kan ontspannen en daardoor tussen de wand klem komt te hangen, worden afgevoerd. 6. Bij een verstopping in de vuilstortkoker of bíj een defect aan de vuilstortkokermonding is het niet toegestaan nog vuil te stoften en dient onverwijld de beheerder te worden gewaarschuwd. Artikel 10 Het houden van huisdieren is toegestaan, míts de betrokken houder van huisdieren zich houdt aan de volgende voorschriften: 1. Binnen de flat en op het terrein dienen honden aangelijnd te zijn. 2. Elke houder van dieren is zelf aansprakelijk voor het opruimen van de door deze huisdieren gedeponeerde uitwerpselen. 3. Een huisdier mag nimmer last aan medebewoners veroorzaken. Indien de

6 6 vereniging van eigenaren klachten bereiken omtrent enig aan een eigenaar en/of bewoner toebehorend huisdier, is de beheerder, na tevoren te hebben gewaarschuwd, bevoegd de eigenaar te gelasten zijn huisdier te verwijderen. Artikel 11 De eigenaar van een appartementsrecht is verplicht de beheerder schriftelijk mee te delen, dat hij voornemens is zijn appartementsrecht te verkopen, met vermelding van de makelaar die eventueel de verkoop behandelt. De appartementseigenaar dient binnen tien dagen na ondertekening van de verkoopakte de beheerder schriftelijk te berichten bij welke notaris het transport zal plaatsvinden, op verbeufte van een direct opeisbare boete van 550,00. De beheerder zal dan de notaris kunnen informeren over een eventuele achterstand in de betaling van de maandelijkse servicekosten en de notaris een exemplaar van het huishoudelijk reglement ter hand kunnen stellen. De notaris zal in de akte van levering van het appartementsrecht een verklaring van de koper van het appaftementsrecht opnemen, inhoudende : - dat de koper kennis heeft genomen van de inhoud van het huishoudelijk reglement; - dat de koper zich aan de bepalingen van het huishoudelijk reglement onderwerpt. De notaris zal dan ook het entreegeld als bedoeld in artíkel 3.2. a ten laste van de koper op diens nota van afrekening opnemen. Voorafgaand aan de overdracht van een appartement aan een andere eigenaar zal het desbetreffende appartement door de beheerder aan de buitenkant (galerij en balkonzijde) worden gecontroleerd op eventuele gebreken en/of beschadigingen aan de pui, deuren, ramen, etc. Hiervoor in aanmerking komende herstellingen worden aan de verkopende eigenaar in rekening gebracht. Artikel 12 De eigenaar die niet aan zijn verplichtingen voortvloeiend uit dit huishoudelijk reglement voldoet, anders dan de verplichtingen als bedoeld artikel en/of artikel Lt, zal tot nakoming worden aangemaand met een termijn van veertien dagen. Heeft hij dan nog níet aan zijn verplichtingen voldaan, dan verbeurt hij daarmee een direct opeisbare boete van 550,00. Artikel 13 Een eigenaar/gebruiker kan, índien ten aanzien van hem door de vereniging van eigenaren een beslissing is genomen waardoor hij zich gegriefd voelt en die hem mondeling is meegedeeld, verlangen, dat binnen 5 dagen deze beslissing schriftelijk bevestigd wordt. Binnen een maand na de schriftelijke bevestiging kan beroep op de vergadering worden ingesteld door middel van een aangetekend schrijven, gericht aan de beheerder. Het beroep wordt behandeld op de eerstvolgende vergadering.

7 7 Artikel 14 De vereniging van eigenaren, vertegenwoordigd door de beheerder zal zorgdragen voor de levering van de navolgende diensten: a. warmtelevering; b. het schoonhouden van de gemeenschappelijke ruimten; c. de stroomlevering van de gemeenschappelijke ruimten, als ook voor de in het gebouw aanwezige installaties; d. het onderhoud van de lift, de c.v.-installatie, hydrofoor, de bliksemafleidingsinstallatie, alsmede de algemene verlichtingsinstallatie; e. het onderhoud van de groenvoorzieningen; f. de waterlevering; g. de vuilafuoer; h. het verzorgen van tenminste de volgende verzekeringen: - uitgebreide opstalverzekering tegen o.a. water, storm, brand en ontploffingsschade; - glasschadeverzekering; - WA verzekering t.b.v. de WE; - rechtsbijstandsverzekering t.b.v. de WE; - bestuursaansprakelijkheidsverzekering t.b.v. de WE. i. schade in of aan een privégedeelte dient in eerste instantie altíjd door de eigenaar bij zijn of haar eigen verzekering te worden gemeld. j. indien de WE verzekeraar schade in of aan een privégedeelte niet vergoed, komt deze schade voor rekening van de eigenaar. Het contact met de verzekeraar van de WE dient via de beheerder te verlopen. Noch de vereniging van eigenaren, noch de beheerder is aansprakelijk voor enige schade, welke voor een eigenaar of gebruiker kan voorvloeien uit tekortkomingen d van de genoemde diensten. Omtrent de hoogte van de kosten van serviceverlening zal door de vereniging van eigenaren c.q. de beheerder in de jaarvergadering verantwoording worden afgelegd. De betaling van de door de vereniging geleverde prestaties zal dienen te geschieden op de door de beheerder aangegeven wijze, waarbij het bepaalde in artikel 18 lid 6 van het Model Reglement van Splitsing van overeenkomstige toepassing zal zijn. De rente voor te late betaling wordt berekend op basis van de wettelijke rente voor handelstransacties, per l januari 20L2 acht procent (8olo). De kosten van eventueel noodzakelijk te voeren procedures zowel in als buiten rechte, komen volledig voor rekening van de debiteur. Wensen of klachten met betrekking tot algemene voorzíeningen, die bij de eigenaars/verbruikers mochten leven dienen schriftelijk aan het bestuur te worden voorgelegd. De vereniging van eigenaren behoudt zich het recht voor de diensten van de beheerder uit te breiden of te beperken. Artikel 15

8 8 1. De aansturing van de WE ligt in handen van een uit de leden van de WE gekozen bestuur. 2, Het bestuur bestaat uit tenminste drie en maximaal vijf leden. Het bestuur verdeelt de taken onderling en wijst in ieder geval de voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter aa n. 3. De voorzitter van het bestuur of diens plaatsvervanger leidt de vergadering van de vereniging van eigenaren, zoals omschreven in artikel 32 van het Model Reglement van Splitsing. 4. Het beheer, waaronder het beheer van de ontvangsten en uitgaven, het voeren van de boekhouding, het verstrekken van relevante informatie aan de eigenaren en het bestuur, alsmede het technisch/bouwkundig beheer, dient te worden uitgevoerd door een professionele, SKW gecertificeerde, beheerder. 5. Het aanstellen van een beheerder dient, op voorstel van het bestuur, door de ledenvergadering te geschieden. 6. Het bestuur kan gebruik maken van externe adviseurs en/of dienstverleners indien het ontbreken van specialistische kennis en/of capaciteit(en) bij de beheerder of het bestuur hiertoe noodzaken. 7. Het bestuur vertegenwoordigt de eigenaren bij de beheerder, bereidt mede de vergaderingen voor, doet beleidsvoorstellen en houdt toezicht op de correcte uitvoering door de beheerder van door de vereniging genomen besluiten. B. De WE dient SKW gecertificeerd te zijn. Aftikel 16 Indien een lid van de vereniging in de vergadering van de WE als schriftelijke gevolmachtigde optreedt voor een of meer eigenaren, kan hij voor niet meer dan drie eigenaren tegelijk als gevolmachtigde optreden. Artikel 17 Beheerder en bestuur zijn niet aansprakelijk voor gevolgen voortvloeiend uit geldig genomen besluiten door de vereniging van eigenaren, noch voor besluiten welke zij (beheerder en bestuur) binnen het kader van de hun toekomende bevoegdheden, in het belang van de vereniging zelfstandig hebben genomen en de gevolgen daarvan. Artikel In overleg met de beheerder kan de vergadering besluiten tot het maximeren van de algemene reserve. 2. Eveneens kan de vergadering op voorstel van de beheerder besluiten tot het vaststellen c.q. maximeren van de jaarlijkse bijdrage aan de reserve groot onderhoud. 3. Alle in dit reglement voorkomende bedragen (met uitzondering van de bedragen genoemd in artikel 2 punt 3 c, d en e) zullen voor het eerst weer worden herzien in de algemene leden vergadering van 2015 en daarna iedere vijf jaar.

9 9 4. Als de besluiten voortvloeien uit dit artikel leiden tot aanpassing van de bedoelde bedragen treedt het besluit in werking met ingang van 1 januari van het jaar volgend op het jaar waarin het besluit is genomen. Artikel 19 De eigenaar kiest ter zake van alles het lidmaatschap van de vereniging van eigenaren betreffende, domicílie in het hem ín eigendom behorende appartement. Artikel 20 Voor het gemeenschappelijk zaaltje is een apart reglement vastgesteld. Iedere gebruiker van het zaaltje is verplícht dit reglement na te leven. Artikel 21 In gevallen, waarin de Akte van Splitsing, het Model Reglement van Splitsing en/of het huishoudelijk reglement niet of onvoldoende voorziet, is het bestuur bevoegd om, in nauw overleg met de beheerder en de vergadering gehoord hebbende, een (voorlopige) beslissing te nemen. Slotbepalinqen 1. Per 1 januari van elk nieuw kalenderjaar zal het voorschot servicekosten automatisch worden aangepast aan het consumentenprijsindexcijfer (CPI) van het Centraal Bureau voor de Statistiek. 2. De ledenvergadering beslist in de jaarvergadering over de definitieve vaststelling van de exploitatierekening en de balans van de WE. Deze definitieve vaststelling strekt het bestuur en de beheerder tot decharge. 3. Iedere eigenaar en gebruiker is verantwoordelijk voor de naleving van het huishoudelijk reglement. 4. Onderlinge klachten tussen eigenaren en/of bewoners dienen in eerste instantie gezamenlijk, eventueel door inschakeling van buurtbemiddeling, te worden opgelost. Indien klachten niet onderling kunnen worden opgelost, dient dit schriftelijk te worden gemeld bij de beheerder. Het is bewoners of eigenaren niet toegestaan om zelf reparaties te (laten) verrichten aan of in gemeenschappelíjk gedeelten of gemeenschappelijke apparatuur, installaties of andere gemeenschappelijke zaken, anders dan in nauw overleg met of in opdracht van de beheerder of het bestuur. Roken in de gemeenschappelijke ruimten is niet toegestaan. Bepalingen in dit reglement kunnen zonodig worden afgedwongen bij de kantonrechter. Vastgesteld in de ALV van 10 september 2002 Gewijzigd in de ALV van 22 november 2005 Gewijzigd in de ALV van 15 juni 2011

10 È:.,l,i t 10 Gewijzigd Ín de ALV van 29 november De in het huishoude{ijk regjement aangebrachte wijzieingen, aanpassingen en/of toevoegingen worden per 1 januari 2OL3 van kracht of zoveel eerder als vastgesteld in een voorafgaande algemene ledenvergadering of zoveel later als wettelijk voorgeschreven c.q. vereist.