Privé Pakket - Categorie Wonen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Privé Pakket - Categorie Wonen"

Transcriptie

1 Privé Pkket Ctegorie Wonen Voorwren Dit oekje evt e voorwren vn e verzekering uit e tegorie Wonen vn het Privé Pkket. De tegorie Wonen estt uit hulpverlening en e verzekeringsvormen, woonhuis, inoeel, gls, omintieekking voor huiseigenren en kostrheen. Op het polisl stt vermel welke verzekeringen voor u vn toepssing zijn. Inhousopgve Voorwren Hulpverlening Wonen Algemene voorwren Wonen Verzekeringsvoorwren Woonhuisverzekering Verzekeringsvoorwren Inoeelverzekering Verzekeringsvoorwren Glsverzekering Verzekeringsvoorwren Comintieekking voor huiseigenren Verzekeringsvoorwren Kostrheenverzekering

2 Hulpverlening Wonen Voorwren Inhousopgve Mteriële hulpverlening uurs inlihtingenservie uurs nooreprtieservie ls oor she e verzekere woning onewoonr is geworen herstel vn hng en sluitwerk tot een mximum erg vn 50 euro. (vergoeing mximl éénml per verzekeringsjr) B.T.W. Reht op hulpverlening Beplingen en voorwren Artikel 1 Mteriële hulpverlening De hulpverlening estt uit: 1.1 uurs inlihtingenservie De hulpentrle viseert u hoe te hnelen ij een noositutie en verstrekt op verzoek vn verzekere e volgene informtie: res en telefoonnummer vn e potheek en e ienstoene rts; res en telefoonnummer vn e etrokken openre iensten, wnneer er zih een proleem vooroet t vern hout met het verzekere risiores; telefoonnummer(s) vn storings en reprtieiensten met uursservie, zols ie vn kekkers, loogieters, timmerlieen, elektriiens, TVreprteurs, slotenmkers en glszetters. De hulpentrle is niet nsprkelijk voor e kwliteit vn e werkzmheen uitgevoer oor e reprteur ie oor e verzekere is ener. De tussenkomst vn e hulpentrle heeft uitsluiten tot oel e verzekere vn ienst te zijn met het verstrekken vn telefoonnummer(s) oner e voorwren ls hiervoor vermel; 1. uurs nooreprtieservie Als er she is ontstn n e verzekere woning, orgniseert e hulpentrle op verzoek vn verzekere t een rtoe erken instllteur en/of vkmn nooreprties verriht om verere she te voorkomen of e she te eperken. De hulpentrle vergoet e ruit voortvloeiene kosten tot een mximum vn 50 euro per geeurtenis; 1. ls oor she het verzekere risiores onewoonr is geworen reserveren vn (hotel)ommotie en het regelen vn het vervoer er nrtoe Als het verzekere risiores onewoonr is geworen, neemt e hulpentrle geurene nhten (75 euro per nht per verzekere tot een mximum vn 500 euro in totl) e orgnistie en kosten vn (hotel)ommotie op zih. Ook zl e hulpentrle e kosten rgen vn het vervoer vn e verzekeren nr het hotel, ls zij niet in stt zijn it zelf te regelen; e inzetten vn ewking geurene mximl 8 uur Als het verzekere risiores onewoonr is geworen en rom ewkt moet woren, om te voorkomen t e restnten gestolen woren, orgniseert en ekostigt e hulpentrle geurene mximl 8 uur e ewking vn het woonhuis en e inoeel op het risiores; overrengen vn e inoeel tot een mximum erg vn 75 euro n vervoerskosten, ls e verzekere woning tenminste 7 gen onewoonr is Als het noozkelijk is t resterene goeeren uit het onewoonre risiores getrnsporteer moeten woren, huurt en etlt e hulpentrle tot een mximum vn 75 euro een vervoermiel/ voertuig, estuurr met rijewijs B, om e verzekere in stt te stellen t te reliseren; overrengen oor e hulpentrle vn e inoeel, tot een mximum erg vn 75 euro n vervoerskosten, ls het verzekere risiores tenminste 0 gen onewoonr is Als het verzekere risiores n een shegevl niet innen 0 gen ewoonr is, zorgt e hulpentrle voor het verhuizen vn e inoeel nr e nieuwe verlijfplts in Neerln. Deze verhuizing moet pltsvinen innen 60 gen n het optreen vn het shegevl. De ruit voortvloeiene kosten woren tot mximl 75 euro vergoe; terugkeer nr het eshige risiores ij zkshe Als het risiores verlten is op het ogenlik t eze oor she wort getroffen en e verzekere zih in het uitenln evint, terwijl zijn nwezighei ononteerlijk is, vergoet e hulpentrle e terugkeer vn e verzekere per trein (1ste klsse) of per lijnvliegtuig. Als e verzekere zijn voertuig ter pltse moet hterlten, stelt e hulpentrle een vervoersiljet tot zijn eshikking om nr het voertuig terug te keren; 1. herstel vn hng en sluitwerk Als e verzekere oor verlies of iefstl vn zijn sleutels het verzekere risiores niet kn innengn, vergoet e hulpentrle e voorrij en reprtiekosten vn een slotenmker tot een mximum erg vn 50 euro (mximl éénml per verzekeringsjr); 1.5 B.T.W. Alle ergen genoem oner rtikel 1.1 t/m 1. zijn inlusief B.T.W.

3 Artikel Reht op hulpverlening Reht op hulpverlening of vergoeing vn kosten estt uitsluiten ls voorf ontt is opgenomen met e hulpentrle en e hulp in overleg met hen is uitgevoer. Artikel Vn e hulpverlening is uitgesloten:.1 De kosten oven ie vn e noozkelijk te treffen mtregelen (om verere she te eperken), en voorzieningen ie een permnent krkter heen en wrtoe e hulpentrle geen oprht heeft gegeven.. Ansprkelijkhei voor e kwliteit vn oor eskunigen/reprteurs uitgevoere werkzmheen of oor eren gelevere iensten.. Geeurtenissen ls omshreven in e speifieke uitsluitingen.. Ansprkelijkhei voor fouten en nltigheen. Dt wil zeggen enige nsprkelijkhei of gevolgshe ie voortkomt uit een hneling, verriht tijens e uitvoering vn e ienstverlenene tiviteiten wrin oor eze verzekering is voorzien..5 Kosten gemkt zoner overleg en goekeuring vn e hulpentrle. Artikel Beplingen en voorwren.1 Hulp wort verleen ls e inoeel en/of het woonhuis op het verzeker risiores woren getroffen oor: rn, ontploffing, likseminslg en vliegtuigshe; iefstl, inrk, vnlisme of poging rtoe; e f storm (win met een snelhei vn tenminste 1 meter per seone); wtershe en lekkge, ners n oor overstroming; reuk vn uiteneglzing; onvershillig welk ner plotseling en onvoorzien voorvl.. De verzekere moet voor e ientifitie e hulpentrle lle relevnte informtie verstrekken, wnneer hij e hulp vn e hulpentrle inroept.

4 Wonen Algemene voorwren Inhousopgve 1 Begripsomshrijvingen 5.1. She Nolim regeling eigen risio Ntur Bekenhei Verplihtingen ij risiowijzigingen Voortzetting en eëiniging n risiowijziging Artikel 1 Begripsomshrijvingen In eze voorwren wort verstn oner: 1.1 Afpersing oor ereiging met gewel iemn wingen een zk f te geven met ls oel weerrehtelijke evooreling; 1. Auiovisuele en omputerpprtuur lle eel, geluis, ontvng en zenpprtuur (met uitzonering vn moiele telefoons), zols rio's, spelers, televisietoestellen, vieomer's, n, ssette en vieoreorers; lle soorten omputerpprtuur. Alles met inegrip vn e rij geruikelijke rnpprtuur en overige hulpmielen, zols plten, nen, ssettes, ompt isks, v's, oxen, monitoren, shijf en frukeenheen; 1. Beroving met gewel iemn wingen een zk f te stn met ls oel weerrehtelijke evooreling; 1. Brk zihtre verreking vn een fsluiting met het oogmerk zih weerrehtelijk toegng te vershffen; 1.5 Brn een oor verrning veroorzkt en met vlmmen gepr gn vuur uiten een hr, t in stt is zih uit eigen krht voort te plnten. Drom is oner nere geen rn: oorrnen vn elektrishe pprten en motoren; oververhitten, oorrnen, oorreken vn ovens en ketels. Oner rn wort ook verstn: shroeien, zengen, smelten, verkolen en roeien; 1.6 Dgwre e nieuwwre oner ftrek vn een erg vnwege wreverminering oor verouering of slijtge; 1.7 Gel en gelswrig ppier oner gel wort verstn gemunt gel en nkiljetten, zowel in euro's ls in overige vlut, ienene tot wettig etlmiel. Oner gelswrig ppier wort verstn ppier t een wre in gel of een zekere gelsom vertegenwoorigt, zols heques, etlpssen, reitrs, hipkrten, telefoonkrten, effeten en wissels. Oner gelswrig ppier wort niet verstn ppieren wrmee een ienstverlening kn woren verkregen, zols strippenkrten, postzegels, onnementen en toegngsewijzen; 1.8 Gls ruiten ienene tot lihtoorlting, nwezig in rmen en euren vn het op het polisl omshreven woonhuis. Oner ruiten wort ook verstn: gls funtioneren ls rmen en euren; lihtoorlten kunststof, nwezig in of funtioneren ls rmen, euren en koepels; 1.9 Liggen gls tot fekking en lihtoorlting ienen gls of kunststof, gepltst oner een hoek vn 5 gren of miner; 1.10 Herouwwre het erg noig voor herouw vn het verzekere woonhuis, onmiellijk n het voorvl op ezelfe plts en met ezelfe estemming; 1.11 Huurerselng e oor verzekere voor zijn rekening in e gehuure woning ngerhte verneringen en vereteringen zols wit en shilerwerk, wnekleing, entrle verwrming, keuken en snitire instllties, etimmeringen, prket en tegelvloeren en voor eigen rekening vn verzekere ngerhte verneringen uiten e woning, zols zonweringen, ntennes, shuurtjes en shuttingen; 1.1 Inoeel lle roerene zken in eigenom vn verzekere, nwezig in het woonhuis en ehorene tot e prtiuliere huishouing. Met inegrip vn (rom en snor)fietsen, surfplnken, oplsre oten, kleine huisieren, en gereeshppen en kleing voor e uitoefening vn een eroep in loonienst en gehuure roerene zken. Deze gehuure zken woren lleen tot e inoeel gereken wnneer verzekere voor verlies of eshiging rvn tegenover e verhuurer nsprkelijk is.

5 Uitgezoner zijn: gel en gelswrig ppier; motorrijtuigen, nhngwgens, rvns, nere n hier genoeme voertuigen, zeil en motoroten en onerelen en essoires rvn; onewerkte eele metlen en ongezette eelstenen; 1.1 Lijfsieren sieren, inlusief horloges, ie vervrig zijn om op of n het lihm te rgen en ie geheel of ten ele estn uit (eel)metl, gesteente, minerl, ivoor, (loe)korl of nere ergelijke stoffen en prels. Oner eze egripsomshrijving vllen ook e lijfsieren ie n e oorspronkelijke estemming zijn onttrokken, zols e lijfsieren ie ls eleggingsojet woren eshouw. Vulpennen, nstekers en rillen vllen niet oner eze egripsomshrijving; 1.1 Mrktwre e prijs ie uitrukking geeft n e wre op e inkoopmrkt; 1.15 Nieuwwre het erg noig voor het verkrijgen vn nieuwe zken vn ezelfe soort en kwliteit; 1.16 Noovoorziening De reelijkerwijs noozkelijke voorlopige voorziening ij of n een geekte geeurtenis, ngerht voor e verzekere zken, in fwhting vn efinitief herstel vn e oor e geeurtenis ontstne she n e verzekere zken Ontploffing onmiellijk veroorzkt oor een eensklps verlopene hevige krhtsuiting vn gssen of mpen, met inhtneming vn het volgene. Als e ontploffing ontstn is: innen een l n niet gesloten vt n moet: 1 een opening in e wn vn het vt ontstn zijn oor e ruk vn e zih rin evinene gssen of mpen en oor ie opening moet e ruk innen en uiten het vt plotseling n elkr gelijk geworen zijn. Hoe e gssen of mpen ontstn zijn respetievelijk of ie l n niet voor e ontploffing nwezig wren, is niet relevnt. uiten een vt n moet ie krhtsuiting het onmiellijk gevolg zijn vn een sheikunige retie. Oner ontploffing wort niet verstn: implosie; 1.18 Opruimingskosten e niet l in e shevststelling egrepen kosten vn frk, wegruimen of fvoeren vn e verzekere voorwerpen, wnneer e frk, wegruiming en/of fvoer het noozkelijke gevolg is vn een oor eze polis geekt evenement. Het erg vn e opruimingskosten wort vstgestel oor ezelfe expert(s) ie het erg vn e overige shen, wrtegen op eze polis ekking is verleen, vststel(t)(len). Oner opruimingskosten vllen niet e kosten vn snering; 1.19 Overstroming het ezwijken of overlopen vn ijken, ken, sluizen of nere wterkeringen, onvershillig of e overstroming veroorzkt of het gevolg is vn een oor eze verzekering geekt evenement. Niet ls overstroming wort ngemerkt: het overlopen vn ovengenoeme wterkeringen, inien it overlopen wort veroorzkt oor een extreme toevloe oor hevige lokle regenvl vn ten minste 0 mm in uur, 50 mm in 8 uur of 65 mm in 7 uur op en/of nij e lotie wr e she is ontstn. 1.0 Snering Onerzoeken, reinigen, opruimen, opsln, vernietigen en/of vervngen vn gron, gron en/of oppervlktewter om e verontreiniging hierin weg te nemen. Isoleren vn ie verontreiniging, wroner egrepen ereing en noovoorziening. Alles wnneer gron, gron en/of oppervlktewter zijn gelegen op e lotie vn verzekere, zols in e polis omshreven, of op e irete eleningen vn ie lotie. Oner snering vlt niet e herinrihting vn het terrein. 1.1 Stellen en verzmelingen ij elkr ehorene voorwerpen ie in één erg verzeker zijn en wrvn e wre vn e onerelen niet fzonerlijk is vstgestel; 1. Storm win met een snelhei vn tenminste 1 meter per seone; 1. Verkoopwre het erg t oor e meest ieene gegige zou zijn etl, ij nieing voor e verkoop op e meest geshikte wijze en n e este voorereiing; 1. Verzekere e verzekeringnemer; e inwonene gezinsleen en/of met verzekeringnemer in gezinsvern smenwonene personen; e ongehuwe kineren ie voor stuie uitwonen zijn; inwonen personeel; 1.5 Woonhuis e op het polisl omshreven onroerene zk, ienene tot prtiulier geruik, met l wt volgens e lgemeen nvre verkeersopvtting rvn eel uitmkt. Hierin zijn lle ouwsels egrepen ie nr hun r en inrihting estem zijn om uurzm op hun plts te lijven; 1.6 Woning het op het polisl omshreven en oor verzekere ewoone (geeelte vn een) geouw en e rij ehorene en uitsluiten ij verzekere in geruik zijne ijgeouwen en privéergruimten. Artikel Voor e eplingen over e ekking wort verwezen nr rtikel vn e speifieke verzekeringsvoorwren vn e verzekeringsvormen innen e tegorie Wonen, en nr rtikel vn e Algemene Voorwren Privé Pkket. 5

6 Artikel Voor e omshrijving vn e voor eze verzekering gelene uitsluitingen wort verwezen nr rtikel vn e speifieke verzekeringsvoorwren vn e verzekeringsvormen innen e tegorie Wonen, en nr rtikel vn e Algemene Voorwren Privé Pkket. Artikel She.1 Nolim regeling eigen risio Als verzekeringnemer heeft gekozen voor een eigen risio vn, 5 euro of 50 euro met korting voor shevrije jren gelt het volgene: 1 per geeurtenis wort ij een she het eigen risio in rekening gerht; het eigen risio wort niet in rekening gerht ls e she in ntur is vergoe; ls een verzekeringnemer voor e ingngstum vn het volgene verzekeringsjr een gevllen she voor eigen rekening neemt of een gelime she niet tot uitkering heeft gelei, zl it shegevl geen invloe heen op e opouw vn shevrije jren. Korting eigen risio op sis vn shevrije jren in euro's Shevrije jren 1 Eigen risio Eigen risio N één of meer she(n) innen één verzekeringsjr, komt e korting op het eigen risio te vervllen en gelt per eerstvolgene hoofpremievervltum het oorspronkelijk gekozen eigen risio.. Ntur Als e mtshppij geruik mkt vn hr reht (een eel vn) e she in ntur te vergoeen, wort e omvng rvn vstgestel op het erg vn e nturvergoeing. Artikel 5 Voor eplingen over e premie wort verwezen nr rtikel 5 vn e speifieke verzekeringsvoorwren en e verzekeringsvormen innen e tegorie Wonen en nr rtikel 5 vn e Algemene voorwren Privé Pkket. Artikel 6 Wijziging 6.1 Bekenhei Verzekerr is eken met e ligging, ouwr, inrihting en het geruik vn het woonhuis op het moment vn het egin vn e overeenkomst, en met e eleningen geurene e looptij vn e overeenkomst. 6. Verplihtingen ij risiowijzigingen Verzekeringnemer moet verzekerr shriftelijk meeeling oen over wijziging vn res, estemming, ouwr of keekking, geruik en het geheel of geeeltelijk krken of leegstn vn het woonhuis. Deze meeeling moet zo spoeig mogelijk, mr uiterlijk innen 60 gen n e wijziging, woren gen. Tenzij verzekeringnemer vn het optreen vn één er genoeme wijzigingen niet op e hoogte ws en t reelijkerwijs ook niet kon zijn. 6. Voortzetting en eëiniging n risiowijziging N risiowijziging heeft verzekerr e mogelijkhei: 1 e verzekering innen twee mnen (ls op nere wijze vernomen innen één mn) n ontvngst vn e oner 6. eoele meeeling te eëinigen; nieuwe voorwren en/of premie voor te stellen wrop e verzekering kn woren voorgezet. Als geen overeenstemming ereikt wort over e voortzetting vn e verzekering, einigt eze lsnog 0 gen n e meeeling hiervn oor verzekerr. Verzuimt e verzekeringnemer meeeling te oen vn een risiowijziging, genoem in rtikel 6., n vervlt het reht op shevergoeing 60 gen n e tum vn risiowijziging. Tenzij e verzekering ook n kennisgeving zou zijn voortgezet. Een eventuele she wort vergoe, ls e verzekering zou zijn voortgezet: 1 tegen een hogere premie, in e verhouing vn e oorspronkelijke premie tot e nieuwe premie; tegen gewijzige voorwren met inhtneming vn ie voorwren. 6

7 Woonhuisverzekering Verzekeringsvoorwren Inhousopgve Begripsomshrijvingen Omvng vn e ekking oven het verzekere erg Anen verouw Voortxtie Overekking inex Grntie tegen onerverzekering Sheetling Eigen risio storm Inexering 6.1. She Vereling ewijslst Bepling vn e sheomvng Duur en eine vn e verzekering Eine vn e verzekering Artikel 1 Begripsomshrijvingen Voor e egripsomshrijvingen wort verwezen nr rtikel 1 vn e Algemene voorwren Wonen, en nr rtikel 1 vn e Algemene voorwren Privé Pkket. Artikel.1 Omvng vn e ekking De verzekering ekt ieere onvoorziene mteriële she, met uitzonering vn gls, n het op het polisl genoeme woonhuis veroorzkt oor: rn, ook oor enig gerek of eigen eerf; e ontploffing, ook oor enig gerek of eigen eerf; wter onvoorzien gestroom uit zit of slpmeuelen, zols wtereen oor een plotseling optreen efet; wter onvoorzien gestroom uit quri oor reuk of efet rvn; wter, of stoom, onvoorzien en plotseling, gestroom of gelopen uit innen of uiten e woning gelegen leiingen of rop ngesloten, vst geïnstlleere of vst opgestele toestellen, respetievelijk instllties vn wterleiingen, e entrle verwrming, ironitioning of sprinklerinstlltie, lsmee putten en riolen, ls gevolg vn het springen oor vorst, reuk, verstopping of een ner plotseling onvoorzien optreen efet. Als hieroor she n e woning is ontstn n zijn eveneens geekt: 1 e kosten vn het opsporen vn e reuk of efet n e leiingen innen e woning; e kosten, met het opsporen vn e reuk of efet n e leiingen innen e woning vern houene, vn reek en herstelwerk n muren, vloeren, en nere onerelen vn e woning ; e kosten vn herstel vn leiingen. f onvershillig welk ner plotseling en onvoorzien voorvl. She ontstn oor e gevren ls genoem in rtikel.1. t/m e wort niet eshouw ls she oor een ner plotseling en onvoorzien voorvl.. oven het verzeker erg Verzekerr ekt tot ten hoogste 0 proent vn het verzekere erg, elk vn e nvolgene onerelen: 1 huurerving op sis vn e huurwre vn het woonhuis, veroorzkt oor het geheel of geeeltelijk onruikr woren vn het woonhuis oor een verzekere geeurtenis geurene een perioe gelijk n e volle tij noig voor herstel of herouw tot ten hoogste 1 mnen htereenvolgen. Als niet wort herstel of herouw, wort mnen huurerving vergoe; hotel en/of pensionkosten, ls verzekere het woonhuis zelf geruikt en e extr kosten een gevolg zijn vn een geekte geeurtenis; she n tuinnleg, estrting en eplnting in e tuin vn het woonhuis oor e gevren rn, likseminslg, ontploffing, luht en ruimtevrtuigen, nrijing of nvring of het omvllen vn krnen, heistellingen en omen; opruimingskosten; 5 extr kosten vn herstel vn het woonhuis, n een geekte geeurtenis oor voorshriften vn Bouwen Woningtoeziht of nere evoege overheisorgnen; 6 extr kosten voor verhuizing, huur of finniering oor het op e opleveringstum niet kunnen etrekken vn een gekoht woonhuis oor e gevren rn, ontploffing, luht en ruimtevrtuigen nrijing en nvring of het omvllen vn krnen, heistellingen en omen; 7 she n eigenommen vn eren oor een geekte geeurtenis en op voorwre t eze eigenommen zih innen het woonhuis evinen en rn r of ngelvst zijn evestig; 8 e noozkelijke kosten vn ewking. Verzekerr ekt tot een mximum vn 500 euro per geeurtenis: e extr kosten ie vern houen met een oor eze verzekering geekte geeurtenis, voor zover niet vllen oner...1 t/m 8. Deze kosten moeten oor verzekere woren ngetoon en niet oor een nere verzekering zijn geekt. Verzekerr ekt ongelimiteer: honorri en kosten vn experts. Als ehter e honorri en kosten ie voortvloeien uit e oprht vn verzekere hoger zijn n ie voortvloeiene uit e oprht vn verzekerr, is het meerere voor rekening vn verzekere. Honorri en kosten vn oor verzekere enoeme experts woren ehter niet vergoe ls eze experts zih niet heen geonformeer n e 'Gergsoe Expertiseorgnisties". Verzekerr ekt tot een mximum vn het op het polisl vermele verzekere som: Snering ls iret gevolg vn een geekte geeurtenis, ie heeft pltsgevonen op e lotie vn verzekere, zols in e polis omshreven. Deze ekking gelt lleen ls sprke is vn e hiern genoeme omstnigheen. 7

8 1 Er is sprke vn een niet l estne verontreiniging of vn toenme vn l estne verontreiniging. Als oor een geekte geeurtenis een l estne verontreiniging toeneemt, zijn lleen sneringskosten geekt wnneer eze het erg voor het opheffen vn e estne verontreiniging te oven gn. Er is sprke vn overshrijing vn oor e overhei gehnteere normen (streefwre of gelijke wre) voor e lotie vn gron of wterverontreiniging, zols ie gelen op het moment wrop e verontreiniging zih voor het eerst mnifesteert. De kosten zijn meer n 1.1 euro en zijn oor verzekere zelf (of in overleg met e mtshppij nmens verzekere) gemkt en/of zijn n verzekere in rekening gerht in vern met oor e overhei hierover rehtmtig uitgeoefene estuurswng. De uitkering zl nooit meer ergen n het werkelijk estee erg.. An en verouw Verzekere heeft voor het woonhuis e vrijhei over te gn tot nouw, verouwing, uitreiing, frk en interne verpltsing. Geurene e perioe t het woonhuis in n of verouw, uitreiing of frk is en niet permnent ewoon wort, is het woonhuis uitsluiten verzeker tegen e gevolgen vn rn, rnlussing, likseminslg, ontploffing, luhtvrtuigen en storm. Geurene e n/verouwperioe estt ekking tegen she oor iefstl vn zken ie r en ngelvst in het woonhuis woren gepltst of geïnstlleer en rn lijven eel uitmken vn het woonhuis ls: het in n of verouw zijne woonhuis win/wteriht en slotvst/fgesloten is; en neren n e verzekere of e n/onernnemer geen toegng tot het woonhuis heen; en verzekeren e sleutels eheren; en er sporen vn rk zijn n het woonhuis. Artikel Nst e in e Algemene voorwren Wonen en e Algemene voorwren Privé Pkket opgenomen uitsluitingen gelen ook e onerstne uitsluitingen..1 Vn e verzekering is uitgesloten she n het verzekere woonhuis ls eze veroorzkt is oor of het gevolg is vn: 1 regen, hgel, sneeuw of smeltwter (verer te noemen neerslg) innengerongen oor openstne euren, rmen of luiken; 5 vohtoorlting vn muren; sleht onerhou vn e woning; gronwter tenzij innengerongen vi fvoerleiingen en rop ngesloten instllties en toestellen; instorting vn het geouw ls gevolg vn overruk oor wter of neerslg. Bovenien zijn uitgesloten reprtiekosten vn ken, kgoten, keekking en fvoerpijpen; Bij she oor een plotseling en onvoorzien voorvl ls eoel in rtikel.1.f is verer uitgesloten she n het verzekere woonhuis veroorzkt oor of het gevolg vn: ontwerp, proutie, uitvoerings, onstrutie, eieningsfouten, geruik vn onjuiste of gerekkige mterilen, lsmee onvoloene of hterstllig onerhou; she n mhines en pprten tengevolge vn geruik vn eze mhines en pprten; e f g h i j k l ewerken of testen, montge, enige reprtie, npssing, servie of onerhouswerkzmheen; wegvllen vn enige energie en wtervoorziening; fermenttie, roei, eigen gerek, eigen eerf, ongeierte, inseten, slijtge, orrosie, vohtige of roge tmosfeer, extreme temperturen, vernering vn tempertuur, luhtvervuiling, krimp, lekkge of verspilling, vermping, gewihtsverlies, roest, vernering vn smk, kleur of smenstelling; enig onverklrr verlies of tekort ten tije vn inventristie vstgestel, fruuleus hnelen, veruistering, vermissing; feitelijke, vermeene of reigene vrijkoming, lozing, ontsnpping of verspreiing vn esmette, verontreinigene of vervuilene stoffen, met inegrip vn teriën, shimmels, virussen of gevrlijke sustnties, onverminer e ekking voor sneringskosten ls omshreven in rtikel..; het geruik vn oliën, vetten, verven, ijtene of invretene stoffen e.. (ehlve olie onvoorzien gestroom uit een op een fvoerknl ngesloten verwrmingsinstlltie en uit e zih innenshuis evinene leiingen of tnks); wissen of vervorming vn informtie in elektronishe systemen of op informtiergers; instorten, zetten, verzkken, krimpen of uitzetten vn het woonhuis met inegrip vn funeringen; vnlisme (tenzij n weerrehtelijk innenringen in e woning oor e er) en eshiging oor grffiti, eklen, eshileren e..; overheisingrijpen wroner tevens wort verstn vereurverklring, vorering of onfistie oor enig wettig ingestele overhei; m ieren ie oor verzekere woren gehouen of oor eze zijn toegelten; n een plotseling en onvoorzien voorvl ls e she opzettelijk is veroorzkt oor een nietgezinsli zols een (oner)huurer, logé, inwonen personeelsli of een huisgenoot, ook ls e inwoning miner n rie mnen geleen is eëinig.. Niet vergoe wort she wrij e overhei is verpliht tot sheloosstelling, ls n een geekte geeurtenis het woonhuis vn overheiswege niet op e oneshige funmenten mg woren herouw. Artikel She.1 Vereling ewijslst Als zih een she n het verzekere ojet vooroet, zl verzekere n moeten tonen t eze she niet veroorzkt is oor of een gevolg is, noh iniret, noh iret vn e omstnigheen, zols genoem in rtikel.1. en.1.j. 8

9 . Bepling vn e sheomvng Sheomvng Als she zl woren ngemerkt: het vershil tussen e wre vn het verzekere ojet onmiellijk vóór en onmiellijk n e geeurtenis of, nr keuze vn verzekerr, e onmiellijk n e geeurtenis vstgestele herstelkosten, wnneer het woonhuis nr het ooreel vn e experts voor herstel vtr is. Herouwen of niet herouwen Als wre onmiellijk vóór e geeurtenis zl woren ngehouen het erg vn e voortxtie of e herouwwre, op voorwre t innen 1 jr n e shetum n verzekerr shriftelijk wort meegeeel t verzekeringnemer zl herouwen op ezelfe plts en met ezelfe estemming. De verkoopwre zl woren ngehouen ls: 1 verzekeringnemer niet, innen 1 jr, herouwt; of niet innen 1 jr shriftelijk meeeling oet vn herouw; of wnneer l vóór e she: e verzekeringnemer het voornemen h het woonhuis f te reken; het woonhuis estem ws voor frk of onteigening; het woonhuis oor een overheisinstntie onewoonr of onruikr ws verklr; een ls zelfstnig n te merken eel vn het woonhuis leegston of l lnger n 60 gen uiten geruik ws en het woonhuis ovenien voor e verkoop ston ngeoen; het woonhuis geheel of geeeltelijk gekrkt ws; e verzekeringnemer het voornemen h het woonhuis te verkopen; tenzij verzekeringnemer een herouwpliht heeft. In ieer gevl wort vn e herouwwre uitgegn ls eze lger is n e verkoopwre. Bij she n zonneshermen, mrkiezen en ntennes/shotels zl shevergoeing geurene één jr n nshf pltsvinen op sis vn nieuwwre. Drn zl shevergoeing pltsvinen op sis vn gwre.. Overekking inex Als ij she e wre vn het woonhuis hoger lijkt te zijn n het op e ltste premievervltum overeenkomstig het inexijfer vstgestele verzekere erg, zullen e experts op sis vn e gegevens vn het Centrl Bureu voor Sttistiek tevens een rming geven vn het inexijfer voor e ouwkosten op het moment vn e geeurtenis. Is het ltsteoele inexijfer hoger n het inexijfer op e vervltum onmiellijk voorfgne n e shetum, n gelt voor e regeling vn e she ls verzeker erg het erg overeenkomstig met het inexijfer op het moment vn e she; ehter met ls mximum 15 proent vn het op e ltste premievervlg vstgestele verzekere erg.. Shevergoeing Shevergoeing lsmee e in rtikel. omshreven ekkingen oven e verzekere som, met uitzonering vn rtikel.. zijn nr evenreighei vershulig inien e verzekere som lger is n e wre vn e woning onmiellijk voor e geeurtenis..5 Grntie tegen onerverzekering Verzekerr zl geen eroep oen op onerverzekering ls e wre vn het verzekere woonhuis is vstgestel oor miel vn een volleig ingevule en oor verzekere onertekene woonhuiswremeter vn hetzij verzekerr zelf hetzij vn het Veron vn Verzekerrs en eze in het ezit is vn verzekerr of ls e wre is vstgestel oor miel vn een voortxtie oor eskunigen mits het txtierpport niet ouer is n rie jr. Artikel. vn eze verzekeringsvoorwren en.. vn e Algemene voorwren wort in t gevl niet toegepst. Verzekerr kn herwrering vrgen oor het opnieuw invullen vn e woonhuiswremeter of een nieuwe voortxtie oor eskunigen: n een verouwing; n een she; n verloop vn 60 mnen sins e ltste wreepling. Vnf het moment wrop geurene e grntietermijn in of externe verouwingen pltsvinen, vervlt e grntie tenzij e woonhuiswre hierop is ngepst. De grntie tegen onerverzekering gelt niet ij onjuiste invulling vn e woonhuiswremeter. De grntie vervlt eveneens ls verzekere niet innen twee mnen, n het verzoek vn verzekerr om herwrering oor miel vn een nieuwe herouwwremeter of een nieuwe voortxtie oor eskunigen, n it verzoek heeft voln..6 Sheetling Verzekerr heeft het reht ij shevergoeing op sis vn herouwwre eerst 0 proent vn e nr herouwwre erekene shevergoeing te voloen. Verzekerr heeft het reht het meerere eerst te voloen n overlegging vn not's. De totle op e mteriële she etrekking heene uitkering(en) zl/zullen nooit meer ergen n e werkelijk etle kosten..7 Eigen risio storm Er gelt een eigen risio ls een she gelim wort op sis vn e sheoorzk storm of hre win. Bij keuze voor een eigen risio vn 0 euro of 15 euro ergt het eigen risio storm promille vn e verzekere som met een minimum vn 5 euro en een mximum vn 50 euro. Dit eigen risio storm lijft geurene e looptij vn eze verzekering gelijk, ongeht het ntl shevrije jren. Bij keuze voor een lgemeen eigen risio vn 5 euro of 50 euro is het eigen risio storm gelijk n het lgemeen eigen risio en wort e nolimregeling eigen risio (Algemene voorwren Wonen rtikel.1) onverminer toegepst. Artikel Inexering Elk jr op e premievervltum wort het verzeker erg en rmee ook e premie, ngepst volgens het ltste oor het Centrl Bureu voor e Sttistiek eken gemkte prijsinexijfer voor woonhuizen. Artikel 6 Voor e eplingen over e wijzigingen wort verwezen nr rtikel 6 vn e Algemene voorwren Wonen, en nr rtikel 6 vn e Algemene voorwren Privé Pkket. Artikel 7 Duur en eine vn e verzekering 7.1 Eine vn e verzekering Twee mnen n eigenomsoverrht vn het woonhuis, tenzij verzekerr met e nieuwe elngheene ners is overeengekomen. 9

10 Inoeelverzekering Verzekeringsvoorwren Inhousopgve Begripsomshrijvingen innen e woning uiten e woning oven het verzeker erg An en verouw Uitreiing vn e ekking, op voorwre t het verzeker erg toereiken is Bepling vn e sheomvng 5 proent overekking Grntie tegen onerverzekering Eigen risio Inexering.1 She Vereling ewijslst Duur en eine vn e verzekering Eine vn e verzekering Artikel 1 Begripsomshrijvingen Voor e egripsomshrijvingen wort verwezen nr rtikel 1 vn e Algemene voorwren Wonen, en nr rtikel 1 vn e Algemene voorwren Privé Pkket. Artikel.1 innen e woning De verzekering ekt onvoorziene mteriële she n of verlies vn e inoeel, veroorzkt oor: rn, ook oor enig gerek of eigen eerf; ontploffing ook oor enig gerek of eigen eerf; iefstl vn inoeel uit e woning l n niet voorfgegn oor rk. De nvolgene eperkingen zijn vn toepssing: 1 iefstl vn inoeel uit gemeenshppelijke ruimten en/of ijgeouwen is uitsluiten geekt ls e iefstl wort voorfgegn oor rk vn e gemeenshppelijke ruimten en/of ijgeouwen; een mximle vergoeing vn euro per geeurtenis wort verleen ij iefstl vn lijfsieren. De in it rtikel genoeme mximle vergoeing wort toegepst nt e she is ereken volgens rtikel. (epling vn e sheomvng); wter, of stoom, onvoorzien en plotseling, gestroom of gelopen uit innen of uiten e woning gelegen lei ingen of rop ngesloten, vst geïnstlleere of vst opgestele, toestellen respetievelijk instllties vn wterleiingen, e entrle verwrming, ironitioning of sprinklerinstlltie, lsmee putten en riolen, ls gevolg vn het springen oor vorst, reuk, verstopping of een ner plotseling onvoorzien optreen efet. Als hieroor she n e woning is ontstn n zijn eveneens geekt: 1 e kosten vn het opsporen vn e reuk of efet n e leiingen innen e woning; e kosten, met het opsporen vn e reuk of efet n e leiingen innen e woning vern houene, vn reek en herstelwerk n muren, vloeren, en nere onerelen vn e woning e kosten vn herstel vn leiingen. Bovengenoeme kosten woren geekt voor zover eze kosten niet ten lste vn e woonhuiseigenr zijn. e f g h wter onvoorzien gestroom uit zit of slpmeuelen, zols wtereen oor een plotseling optreen efet. She n e zit of slpmeuelen zelf is uitgesloten; wter onvoorzien gestroom uit quri oor reuk of efet rvn. kosten vn vervoer en opslg vn e inoeel ie gemkt zijn in vern met het geheel of geeeltelijk onruikr woren vn het op het polisl genoeme geouw oor een geekte geeurtenis; onvershillig welk ner plotseling en onvoorzien voorvl. She ontstn oor e gevren ls genoem in rtikel.1. t/m/ f wort niet eshouw ls she oor een ner plotseling en onvoorzien voorvl.. uiten e woning Op lkons, glerijen, in e tuin of op het erf, oner fken (lle ehorene ij het geouw) en n e uitenknt vn e woning wort uitsluiten she vergoe n: ntennes; zonweringen, mits r en ngelvst n e woning veronen; tuinmeuelen; tuingereeshp; vlggenstokken; wsgoe; ls e she het gevolg is vn: rn en rnlussing; likseminslg; ontploffing; luht en ruimtevrtuigen; iefstl (of een poging rtoe); eroving; fpersing; vnlisme. Bij ntennes en zonweringen wort ovenien she vergoe oor storm en neerslg. 10