Raadsvoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Zaaknummer OOPPH02. Onderwerp Stedenbouwkundig visie Dillenburg

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Raadsvoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Zaaknummer OOPPH02. Onderwerp Stedenbouwkundig visie Dillenburg"

Transcriptie

1 Zaaknummer OOH02 Onderwerp Stedenbouwkundig visie Dillenburg Raadsvoorstel Inleiding Op 19 februari 2002 is het raadsbesluit genomen om te komen tot de realisatie van een nieuwe sporthal in sport- en recreatiepark de Schroef, ter vervanging van Sporthal Onder de Bogen. Vanwege het ontbreken van voldoende financiële dekking is het voorstel destijds in het presidium gestrand. In 2008 zijn de plannen om te komen tot een nieuwe sporthal weer opgestart. Hierbij is gekozen voor een integrale benadering middels het opstellen van het rogramma Dillenburg (visie op het gebied rond de sporthal). Feitelijke informatie Ons college heeft in de vergadering van 2 december 2008 ingestemd met het ontwikkelingsplan voor de Dillenburglocatie en met nadere uitwerking daarvan in een stedenbouwkundig-, verkaveling- en beeldkwaliteitplan. Hierbij wordt rekening gehouden met de wegenstructuur rondom de Dillenburglocatie. Op 14 juli 2009 hebben wij dit bij de vaststelling van het rogramma Dillenburg op de volgende wijze nader toegelicht: voor het gehele plangebied wordt een globaal stedenbouwkundig plan opgesteld waarin belangrijke zaken als verkeersontsluiting, integratie park, water/groen, etc worden geregeld. Een gedetailleerde stedenbouwkundige uitwerking van een beperkt plangebied rondom het d Oultremontcollege vindt vervolgens plaats. Op de te ontwikkelen locatie Dillenburg kunnen de volgende onderdelen worden gerealiseerd: Multifunctionele accommodatie. Realisatie van een nieuwe sporthal Onder De Bogen in combinatie met uitbreiding van het doultremontcollege en een jeugdruimte. Is opgenomen in de gedetailleerde stedenbouwkundige uitwerking. Zorgcentrum. Zorgondernemers hebben het voornemen geuit zich in een zorgcentrum op de Dillenburg te willen vestigen. Deze ondernemers zijn nu tijdelijk elders gevestigd. De toekomstige situering van een zorgcentrum, ten oosten van het d Oultremontcollege, is opgenomen in de gedetailleerde stedenbouwkundige uitwerking. Woningbouw. De ontwikkeling van woningbouw, ten zuiden van het d Oultremontcollege, is vooralsnog niet geprioriteerd en is ingebracht in de programmering woningbouw. De betreffende locatie is opgenomen in de globale stedenbouwkundige uitwerking. Bedrijven. De ontwikkeling van bedrijvigheid, ten zuidoosten van het d Oultremontcollege, is vooralsnog niet geprioriteerd en is opgenomen in de globale stedenbouwkundige uitwerking. Recreatiepark. De ontwikkeling van Sportpark de Schroef is vooralsnog niet geprioriteerd en is opgenomen in de globale stedenbouwkundige uitwerking. Stedenbouwkundige visie Vanaf voorjaar 2010 is voor de Dillenburglocatie en de directe omgeving een stedenbouwkundige visie ontwikkeld. Gezien de prioriteit die aan ondermeer de ontwikkeling van de MFA is meegegeven, is voor deze zone het verkavelingsplan in detail uitgewerkt. Voor overige deelgebieden is de verkaveling op hoofdlijnen vastgelegd en omschreven. Synchroon aan dit proces is een participatietraject (overleg met belanghebbenden) doorlopen en zijn tevens de beeldregiekaders voor de architectuur en de openbare ruimte opgesteld. 1

2 Zaaknummer OOH02 Onderwerp Stedenbouwkundig visie Dillenburg De verkavelingzone van de toekomstige MFA en het zorgcentrum is geheel gericht op het recreatiepark. Hierdoor zal de huidige rins Hendrikstraat verlegd moeten worden. Deze nieuwe weg komt dan te liggen tussen de verkavelingzone welke gericht is op het recreatiepark en de zone van de woningbouw. Voor u ligt de stedenbouwkundige visie voor het rogramma Dillenburg, op basis waarvan wij het bestemmingsplan willen opstellen. Ruimtegebruik Van het totale gebied is een verkaveling gemaakt, rekening houdend met richtafstanden vanuit wet milieubeheer, wenselijk bouwprogramma en integratie park/sport en onderwijs/sport/jeugd (in de vorm van een MFA). Dit leidt tot een uitgeefbaar gebied van voornamelijk woningbouw, maar ook bedrijventerrein en maatschappelijke voorzieningen van ca. 60%. Dit is conform de kaderstelling vanuit het rogramma Dillenburg. Rekenen en tekenen In 2009 is een financiële verkenning gedaan naar de locatie Dillenburg. Hieruit bleek dat de ontwikkeling van de MFA locatie, alsmede woningbouw en bedrijvigheid financieel haalbaar is. In 2010 is de stedenbouwkundige visie gemaakt van de gehele locatie. Dit geheel is wederom financieel doorgerekend met de vastgestelde kaders. Het rekenen en tekenen is in het stedenbouwkundig ontwerpproces parallel aan elkaar uitgevoerd. Grondexploitatie In de grondexploitatie worden alle kosten en opbrengsten verantwoord als gevolg van de ontwikkeling van het project Dillenburg, ongeacht huidige eigendomspositie. Er wordt uitgegaan van het scenario dat de gemeente de volledige grondexploitatie voert. In dat geval is het saldo op de grondexploitatie per licht positief ( 0,4 miljoen). Dit is conform de kaderstelling vanuit het rogramma Dillenburg. Afweging: De stedenbouwkundige visie is binnen de kaderstelling van het programma Dillenburg gerealiseerd. Voorgesteld wordt om op basis van de voorliggende stedenbouwkundige visie het bestemmingsplan voor Dillenburg en de inrichtingsplannen voor het bouw- en woonrijp maken op te stellen. Risico's: Het vaststellen van de stedenbouwkundige visie brengt geen risico s met zich mee. De duur van een eventueel bezwaar- en beroepstraject in de bestemmingsplanprocedure is op de voorhand niet in te schatten. 2

3 Zaaknummer OOH02 Onderwerp Stedenbouwkundig visie Dillenburg rocedure: vervolgstappen Na vaststelling van de voorgelegde stedenbouwkundige visie kan gestart worden met het opstellen van het voorontwerpbestemmingsplan. De planning is dat dit voorjaar 2011 voorgelegd zal worden aan het college. Naar verwachting wordt het ontwerpbestemmingsplan eind 2011 aan uw raad ter besluitvorming voorgelegd. De toezegging aan uw raad om de stedenbouwkundige visie ter consultatie aan u voor te leggen (ten tijde van de behandeling van rogramma Dillenburg in uw vergadering van 9 februari 2010), willen wij op de wijze gestand doen. Wij vragen u dan ook uw gevoelen omtrent de stedenbouwkundige visie Dillenburg kenbaar te maken. Het college van Heusden, de secretaris, mr. J.T.A.J. van der Ven de burgemeester, drs. H..T.M. Willems BIJLAGEN: Stedenbouwkundig plan Dillenburg 3

4 Dillenburg, Drunen Stedenbouwkundig plan, november 2010

5 Dillenburg, Drunen Stedenbouwkundig plan, november 2010 in opdracht van: gemeente Heusden ostbus AA Vlijmen T: +31 (0) F: +31 (0) :\Gr09\09-960sb\960.tek\960.1so\960.tek\960.bk ontwerp: van den Oever, Zaaijer & artners architecten Kromwijkdreef JA ostbus DB Amsterdam Zuidoost T +31 (0) F +31 (0) participatie/projectmanagement: van den Oever, Zaaijer & artners architecten in samenwerking met Bureau Ruimtewerk

6 Aanleiding Vraagstelling De gemeente Heusden is opdrachtgever voor de ontwikkeling van de Dillenburglocatie te Drunen. Na een aantal selectiefasen heeft de gemeente Van den Oever, Zaaijer & artners architecten (OZ&) opdracht gegeven voor de stedenbouwkundige werkzaamheden ten behoeve van deze planontwikkeling. De opgave bestaat uit de uitwerking van een stedenbouwkundig plan en het opstellen van beeldregiekaders, ondermeer als grondslag voor een nieuw bestemmingsplan. Het stedenbouwkundig traject wordt geflankeerd door een participatietraject en een financieel traject. Over de eerste twee trajecten voert OZ& de regie. Het derde traject, het financiële traject (exploitatie), wordt onder leiding van de gemeente doorlopen. Gezien eerdere succesvolle ontwikkeltrajecten heeft OZ& voor het participatietraject Bureau Ruimtewerk uit Zwolle ingeschakeld. Samen met en onder leiding van OZ& heeft Bureau Ruimtewerk het participatietraject voor haar rekening genomen, wat tot op heden een succesvolle participatie heeft opgeleverd. Voorliggend stedenbouwkundig plan en beeldregiekaders zijn gebaseerd op de diverse beleidsstukken van de gemeente Heusden, die de kaders en uitgangspunten vormen voor de ontwikkeling van de Dillenburglocatie. Ondermeer Het rogramma Dillenburg (april 2009), het rofessioneel Oordeel (maart 2009), de Case Dillenburg (t.b.v. selectie stedenbouwkundig bureau) (april 2009) en de Quick scan grondexploitatie Dillenburglocatie Drunen (BRO, september 2009) staan aan de basis van het stedenbouwkundig plan. Opgave Het plangebied Dillenburg wordt begrensd door de rins Hendrikstraat, Lipsstraat, Hogeweg en de Dillenburgstraat. In het planontwikkeling worden ondermeer meegenomen: de uitbreiding van het d Oultemontcollege, de realisatie van een Multifunctionele Accommodatie (MFA), waaronder een nieuwe sporthal, de realisatie van kleinschalige kantoren en bedrijven, ontwikkeling van maatschappelijke voorzieningen en tenslotte moet de Dillenburglocatie in een gedeelte van de gemeentelijke woningbouwopgave voorzien / van den Oever, Zaaijer & artners architecten

7 roducten Vanaf afgelopen voorjaar is voor de Dillenburglocatie en de directe omgeving een stedenbouwkundige visie ontwikkeld, die nader is uitgewerkt tot voorliggend stedenbouwkundig plan en een verkavelingsplan. Gezien de prioriteit die aan ondermeer de ontwikkeling van de MFA is meegegeven, is voor deze zone het verkavelingsplan in detail uitgewerkt. Voor overige deelgebieden is de verkaveling op hoofdlijnen vastgelegd en omschreven. Synchroon aan dit proces is het participatietraject doorlopen en zijn tevens de beeldregiekaders voor de architectuur en de openbare ruimte opgesteld. Deze beeldregiekaders zijn bedoeld als toetsingskader en tegelijkertijd als inspiratiebron. Deze geven richting aan de uitwerking van het stedenbouwkundig plan en beschrijven de kaders waarbinnen de uitwerking van de architectuur en inrichting van de openbare ruimte moet plaatsvinden. roces De ontwikkeling van het stedenbouwkundig plan heeft in directe samenwerking met meerdere partijen plaatsgevonden in een intensief traject van projectteambesprekingen, bilaterale overleggen, gesprekken, presentaties en een inloopavond. Ondermeer de stedenbouwkundige, verkeerskundige en planeconoom, maar vanzelfsprekend ook de projectleider en projectassistente hebben namens de gemeente Heusden een bijdrage geleverd aan voorliggend product. Zoals eerder genoemd heeft Bureau Ruimtewerk met name een rol vervuld in het participatietraject. Na goedkeuring van voorliggend stedenbouwkundig plan door de directie en het college van B&W en informeren van de gemeenteraad, geldt het stedenbouwkundig plan als uitgangspunt voor het op te stellen bestemmingsplan. Van den Oever, Zaaijer & artners architecten Amsterdam, november 2010 Stedenbouwkundig plan, Dillenburg Drunen 5

8

9 inhoud Aanleiding 4 1. Lokatie 9 2. Inventarisatie en analyse Stedenbouwkundige visie Beelderegiekaders Duurzaamheid Financieel 53 Stedenbouwkundig plan, Dillenburg Drunen 7

10

11 1. lokatie

12 bebouwd gebied centrum bedrijfsgebied bosrijk gebied water snelweg / provinciale weg infrastructuur overig 45 historische route stoomtram spoorlijn afslag snelweg Heusden Oud Heusden Haarsteeg N267 Elshout V Nieuwkuijk Vliedberg Drunen Waalwijk N261 Loonse en Drunense Duinen

13 46 s Hertogenbosch 47 Dillenburglocatie en plangebied De Dillenburglocatie ligt in de noordoosthoek van Drunen, tussen het bedrijventerrein Groenewoud en het centrum van Drunen. Voor een groter gebied (plangebied) dan de locatie Dillenburg is de voorliggende stedenbouwkundig plan opgesteld. Het plangebied bevat naast de locatie Dillenburg het Sportpark De Schroef en het recreatieve deel van het park, met daarin de sporthal De Bogen. Het totale plangebied wordt omsloten door de wegen A59/ Spoorlaan, Lipsstraat, Hogeweg en Dillenburgstraat/ Chrysantenstraat. De rins Hendrikstraat, die de verbinding vormt tussen de Lipsstraat en de Dillenburgstraat/ Chrysantenstraat doorsnijdt het plangebied en vormt tevens de noordelijke begrenzing van de Dillenburglocatie. lijmen Historie Uit de analyse van de historie van de locatie (kaartbeeld 1902) blijkt dat de Dillenburglocatie al zeker 100 jaar herkenbaar is in het landschap. De kenmerkende Hogeweg is rond het jaar 1900 reeds als weg aanwezig en ook de huidige rins Hendrikstraat en Lipsstraat zijn als structuren herkenbaar. Het historisch kaartbeeld verbeeld de ontstaansgeschiedenis van Drunen als een dorp aan een lint, met aan de noordzijde de huidige A59 en aan de zuidzijde de Loonse en Drunense Duinen. Over de Grotestraat/ Bosscheweg, wat ook tegenwoordig de hoofdroute naar en door het centrum van Drunen is, reed vroeger de stoomtram.

14 A59 Chrysantenstraat rins Hendrikstraat Lipsstraat Dillenburgstraat Hogeweg Grotestraat

15 luchtfoto huidige situatie en historische kaart Historische kaart (1902) Stedenbouwkundig plan, Dillenburg Drunen 13

16 randen en locatie Dillenburgstraat rins Hendrikstraat Hogeweg rins Hendrikstraat Sportpark De Schroef arkeerterrein bij sportpark / van den Oever, Zaaijer & artners architecten

17 randen en locatie ark School d Oultremontcollege Sporthal De Bogen olitiebureau Nieuwbouw aan de Hogeweg Tankstation Lipsstraat Stedenbouwkundig plan, Dillenburg Drunen 15

18

19 2. inventarisatie en analyse

20 inventarisatie 100 snelweg A59 Spoorstraat 50 bushalte Wolfshoek Chrysantenstraat Lipsstraat clubgebouwen sport 30 nieuwbouw jeu des boules sporthal rins Hendrikstraat 50 bushalte rins Hendrikstr school noodlokalen Lipsstraat politiebureau tankstation 30 Dillenburgstraat ponyclub bushalte Dillenburgstr Hogeweg woningen bushalte Rubenslaan bushalte Lipsstraat 136 plangrens bebouwd wegen busroute plangrens bebouwd Ontsluiting en bereikbaarheid Zowel per auto, bus als op de fiets is het plangebied vanuit alle windstreken goed ontsloten. De Lipsstraat, een 50kmweg en onderdeel van de rondweg van Drunen, vormt de directe aansluiting op de A59 en via de Grotestraat is het centrum van Drunen met al haar voorzieningen binnen handbereik. Ook de sportclubs en de sporthal zijn via de rins Hendrikstraat prima ontsloten. De school is bereikbaar via de Havostraat, die aansluit op de Dillenburgstraat. De Hogeweg is een smal woonstraatje, met aan de zuidzijde (grote) kavels. Voor doorgaand verkeer is deze weg te smal. Via de Lipsstraat, rins Hendrikstraat en Dillenburgstraat lopen diverse busverbindingen, van en naar het centrum, met bushaltes bij de school en aan de Dillenburgstraat. Langs ondermeer de Lipsstraat, rins Hendrikstraat en Dillenburgstraat liggen vrijliggende fietspaden en ook de sportverenigingen, zijn via een fietspad bereikbaar. Bebouwing De locatie Dillenburg wordt gekenmerkt door de afwezigheid van bebouwing. De locatie bestaat uit groene weiden en enkele akkers. Slechts in de noordwesthoek is bebouwing aanwezig in de vorm van het nieuwe politiebureau aan de Dillenburgstraat en het d Oultremontcollege, met daarbij tijdelijke noodlokalen. Zowel het schoolgebouw als het politiebureau zijn twee bouwlagen hoog. In de zuidoosthoek is aan de Lippstraat een tankstation gesitueerd en bevindt zich het clubgebouw van de ponyclub. Ten noorden van de Hogeweg staat nabij de aansluiting op de Dillenburgstraat een aantal woningen. In en aan het recreatiepark/ sportpark zijn de sporthal De Bogen en de clubgebouwen van de atletiek-, hockey- en tennisvereniging en sinds kort ook het clubgebouw en de indoorbanen van de jeu des boulesvereniging gesitueerd / van den Oever, Zaaijer & artners architecten

21 inventarisatie achterkanten + groene buffer ca 730m bedrijventerrein: open - en parkeerterreinen ca 430m rins Hendrikstraat totaal ca 35ha voorkanten + breed groen profiel Hogewegzone (voorkanten) plangrens bebouwd Omgeving Het totale plangebied is circa 35Ha groot, waarvan slechts de Dillenburglocatie ontwikkeld zal worden. Aan de noordzijde wordt het plangebied ingekaderd door de infrastructuur van de A59 en parallel daaraan de Spoorlaan. De oostzijde wordt gekenmerkt door de bedrijven, kantoren en industrie van het bedrijventerrein Groenewoud. Tussen het plangebied en Groenewoud ligt een brede onbebouwde bufferzone bestaande uit groen en parkeerterreinen. Langs de zuidzijde loopt de Hogeweg met daaraan diepe kavels en kleinschalige lintbebouwing, voornamelijk woningen van twee lagen met een kap. De woningen zijn met hun voorzijde aan de Hogeweg gepositioneerd en meerdere kavels, met name aan de oostzijde, hebben diepe kavels met grote tuinen. De Dillenburgstraat is een brede groene laan, waarvan het profiel slechts enkele jaren geleden is opgewaardeerd. De brede groenzones, met daarin enkele parkeerplaatsen en karakteristieke bomen zorgen voor een fraai beeld. Aan de westzijde van deze laan begint de woonwijk met ruime kavels met één- of tweelaagse patioen bungalowwoningen. Verder naar het noorden sluit de Dillenburgstraat aan op de Chrysantenstraat. Aan de oostzijde van deze woonstraat ligt een zestal vrije kavels, als het ware met hun achtertuinen in het park. Stedenbouwkundig plan, Dillenburg Drunen 19

22 inventarisatie sportpark recreatiepark (1) (1) (2) akkerbouw en weiland (1) (3) (4) plangrens bebouwd plangrens bebouwd Groenstructuren De Dillenburglocatie bestaat voornamelijk uit grasland en enkele akkers. Waardevolle groenelementen, die bij de ontwikkeling van de locatie moeten worden ingepast zijn niet aanwezig. De Dillenburgstraat heeft karakteristieke laanbeplanting, die onaangetast moet blijven. Het park wordt gekenmerkt door een tweedeling, met aan de oostzijde de vier sportverenigingen (atletiek, hockey, tennis en jeu des boules) en aan de westkant het recreatieve deel van het park, waarin nu nog de sporthal De Bogen staat. Rond het park ligt een zone van struikgewas en bomen, die als het ware het gehele park omzoomd en grotendeels onderdeel is van de hoofdgroenstuctuur van Drunen. In het gehele park lopen paden, rond de diverse sportvelden en tussen de verschillende open grasvelden door. Deze velden worden met name in de zomer door zowel de jeugd als door de school gebruikt voor sport en spel. De velden en banen van de vier sportverenigingen zijn allen omgeven door hekwerken, waardoor dit deel van het park minder toegankelijk is. Eigendommen De grond van het recreatiepark en sportpark zijn in eigendom van de gemeente. De Dillenburglocatie kent vier eigenaren (zie overzicht eigendommen), te weten: de gemeente Heusden, de school (stichting OMO), een projectontwikkelaar (particulier) en in de zuidwesthoek nog enkele particuliere kavels / van den Oever, Zaaijer & artners architecten

23 inventarisatie Zones langs wegen Het plangebied ligt aan de A59 van s-hertogenbosch- Waalwijk. De 400m lijn, deze loopt parallel aan de A59, begrenst de 55dBa-zone langs de A59. Bij de realisatie van geluidsgevoelige objecten binnen deze zone moet een onderzoek plaatsvinden op basis van de Wet Geluidhinder db - contour Zone industrielawaai Het bedrijventerrein Groenewoud is vanwege de aanwezigheid van zogenaamde geluidszoneringsplichtige inrichtingen, volgens de Wet Geluidhinder voorzien van een geluidszone. Deze zones (50dBa en 55dBa-contouren) zijn op de afbeelding aangegeven. Gezien de contouren versus het beoogde programma binnen het stedenbouwkundig plan levert dit geen problemen op voor de ontwikkeling van dit programma. Voor bijvoorbeeld de enkele nieuwe woningen die binnen de 55dBa-contouren vallen, is het mogelijk met zeer beperkte extra voorzieningen deze woningen zonder problemen te realiseren. 55dB(A) 50dB(A) Externe veiligheid Ten aanzien van externe veiligheid moeten voor de A59, de hogedruk aardgasleiding en het tankstation een verantwoording van het groepsrisico plaatsvinden. Op basis van dit groepsrisico zal een veiligheidszone op de verbeelding bij het bestemmingsplan opgenomen moeten worden. 50 De mogelijkheid dat risicovolle bedrijven zich kunnen vestigen binnen het plangebied zal in het bestemmingsplan worden uitgesloten. Bron: Memo toelichting milieuhinder en externe veiligheid, d.d. 2 november 2010, gemeente Heusden (Ronald Flipsen) plangrens bebouwd Milieu- en hinderzones Met de ontwikkeling van de Dillenburglocatie worden er nieuwe activiteiten en/of functies bestemd. In het kader daarvan zijn de risico s in beeld gebracht ten aanzien van milieuhinder en externe veiligheid. Milieuhinder van bedrijven Voor een aantal bedrijven in en om het plangebied gelden richtafstanden. Deze richtafstanden zijn niet op de afbeelding opgenomen. In het kader van het bestemmingsplan zal onderbouwd worden welke richtsafstanden per bedrijf gehanteerd worden. Naar verwachting zijn er geen belemmeringen voor de beoogde ontwikkelingen. Voor de nieuwe functies zoals de MFA met de sporthal en de bedrijvenzone langs de Lipsstraat moeten in het kader van het bestemmingsplan de richtafstanden ook worden afgewogen. Stedenbouwkundig plan, Dillenburg Drunen 21

24

25 3. stedenbouwkundige visie

26 ruimtelijke visie A59 bedrijventerrein Chrysantenstraat sportpark De Schroef park Lipsstraat rins Hendrikstraat MFA zorg bedrijventerrein politiebureau werken Dillenburgstraat wonen Lipsstraat Hogeweg Grotestraat / van den Oever, Zaaijer & artners architecten

27 stedenbouwkundig plan rogramma Het programma, de ambitie en de visie voor de Dillenburglocatie zijn door de gemeente Heusden vastgelegd in de nota Het rogramma Dillenburg (april 2009), waarvan hierna een gedeelte is weergegeven. Van ambitie naar gebiedsvisie 1) De gemeentelijke ambitie voor de Dillenburglocatie is uitgewerkt in een concrete gebiedsvisie. Hierin is het duidelijk geworden waar ambities elkaar kunnen ondersteunen, versterken of waar richtinggevende keuzes gemaakt moeten worden tussen de verschillende ambities. Hiervoor zijn betrokken ambtenaren uitgenodigd om in een workshop en discussieronde deel te nemen om zo het proces te voeden, voorstellen te kunnen toetsen en draagvlak te creëren. De bouwopgave voor de Dillenburglocatie 1) Voor de Dillenburglocatie geldt als uitgangspunt woningen per hectare. Het gebied is ca. 4 ha. Invulling met alleen grondgebonden woningen wil zeggen een potentie van ca woningen. Worden huurappartementen toegevoegd dan kan het woningvolume toenemen. In de Nota Wonen en de Nota Ruimte wordt de derdenregel als vuistregel voorgesteld. Uit gewoonte hanteert de gemeente Heusden deze vuistregel ook. Uitgaande van de derdenregel geeft een verdeling van 1/3 x 92 = 31 woningen voor de categorieën sociaal, 31 projectmatig en 31 vrije kavels. De verhouding tussen huur en koopwoningen is in de gemeente Heusden 26% huur en 74% koop. Uitgegaan van het landelijk gemiddelde (40% huur en 60% koop) geeft een verdeling van 37 huurwoningen en 55 koopwoningen. Kijken we naar toekomstige gebruikers/doelgroepen en willen we de derdenregel daarbij toepassen, dan kunnen per doelgroep te weinig woningzoekenden worden geholpen. Uitgaande van het geformuleerde beleid in de Nota volkshuisvesting 2030 is het gewenst in te zetten op de doelgroepen starters, jonge gezinnen en senioren, voor huur (40%) en koop (60%). De nadruk ligt daarbij op: - Bereikbare huurwoningen ten behoeve van starters en jonge gezinnen (tot 632/maand); - Bereikbare koopwoningen ten behoeve van starters en jonge gezinnen (tot ); - Luxe huurwoningen ten behoeve van senioren 55+ (> 600/maand). Zogenaamde levensloop bestendige woningen voor senioren worden primair aan of bij de zorgvoorziening geprojecteerd. Bedrijfsvestiging op de Dillenburg 1) De Dillenburglocatie ligt in de rode zone rondom de A59. Op deze locatie kunnen de woonfunctie en bedrijvigheid worden geïntensiveerd en kan gebruikt worden om de maakindustrie te stimuleren. Vanuit het speerpunt bedrijvigheid is het wenselijk om meer vestigingsmogelijkheden voor het midden- en kleinbedrijf te realiseren. Meer bedrijvigheid voor de metaal- en machine-industrie mogelijk te maken. Als de nieuwe bedrijvigheid complementair is aan de bedrijvigheid op het Groenwoud is dat het meest ideaal. Denkbaar zijn dan bijvoorbeeld toeleveranciers van de metaal- en machine-industrie. Uit oogpunt van de goede bereikbaarheid kunnen perifere detailhandelsvestigingen of andere vormen van lichte bedrijvigheid/kantoren op een deel van de Dillenburglocatie gerealiseerd worden. Gezien het beleid van concentratie van detailhandel in de kernen, mag zich op de Dillenburglocatie geen detailhandel vestigen. Vanuit bedrijvigheid en arbeidsmarktbeleid is het wenselijk om scholingsmogelijkheden in de technische beroepen in de nabijheid van Groenewoud I te realiseren. Eventueel een bedrijfsschool. Aan de Lipsstraat wordt ruimte geboden voor lichte bedrijvigheid, diverse functies (horeca, bedrijfsschool en wellness) en woon-werk combinaties. Daarnaast biedt de Dillenburglocatie nu ruimte voor lichte bedrijvigheid of kantoren. Dit biedt mogelijkheden en ruimte voor bedrijven die eigenlijk niet op een echt bedrijventerrein passen, maar ook niet in het winkelcentrum van Drunen. In deze zone zou ook lichte bedrijvigheid, gelieerd aan Metal Valley, prima een plaats kunnen krijgen. Initiatieven vanuit de eerstelijnszorg 1) Het streven van de eerstelijnszorg om tot ketenzorg te komen past binnen de gemeentelijke uitgangspunten. Initiatieven vanuit de eerstelijnszorg hebben behoefte aan fysieke ruimte om de plannen tot ontwikkeling te kunnen laten komen. Het initiatief vanuit de huisartsenposten in de Stationsstraat moet zich volgens de initiatiefnemers in de onmiddellijke nabijheid van deze locatie concentreren. Het tweede initiatief gaat uit van de realisering van een gezondheidscentrum in Drunen-Noord. De uitbreidingslocatie Dillenburg kan in de behoefte voorzien om te komen tot het gewenste gezondheidscentrum. Dit gezondheidscen- Stedenbouwkundig plan, Dillenburg Drunen 25

28 stedenbouwkundig plan A59 Spoorlaan bedrijventerrein ƐƉŽƌƚƉĂƌŬ Ğ ^ĐŚƌŽĞĨ sportpark De Schroef ƌğđƌğăɵğɖăƌŭ recreatiepark wonen zorg ROFIEL (50 km) bedrijventerrein (incl fiets) ROFIEL (30 km) ǁĞƌŬĞŶ werken wonen ƉŽůŝƟĞďƵƌĞĂƵ politiebureau wonen Hogeweg Grotestraat / van den Oever, Zaaijer & artners architecten

29 trum bestaat uit huisartsenzorg, fysiotherapie, apotheek en mogelijk tweedelijnszorg. De ligging biedt synergetische effecten in de relatie eerstelijnszorg, preventie en curatie. De onmiddellijke nabijheid van een school biedt meer dan gemiddelde mogelijkheden op het gebied van maatschappelijke stages en andere projecten. Verder biedt het aangrenzende sport- en recreatiepark De Schroef mogelijkheden om gebruik te maken van elkaars voorzieningen. Sportcampus 1) Het d Oultremontcollege wil uitgroeien tot een sportcampus. Hierin worden school en sportvoorzieningen gecombineerd. In dit kader is het wenselijk om een sterke, moderne voortgezet onderwijs sportcampus te vestigen. Een brede school wordt hiermee gecreëerd. Daarnaast is een nieuw jongerencentrum in Drunen gewenst. Hiervoor is de Dillenburglocatie expliciet in beeld. Door de onderwijsruimte te faciliteren met zorg en welzijnsvoorzieningen, die gericht zijn op de doelgroep jongeren wordt de multifunctionaliteit van het brede schoolgedachtengoed verder versterkt. Hiermee wordt voor de te plegen nieuwbouw/ aanbouw multifunctionaliteit een van de belangrijkste uitgangspunten. Ruimten zullen zo ingericht worden dat ze overdag en s avonds door diverse partijen, bewoners, verenigingen gebruikt kunnen worden. Dit geldt zowel voor het schoolgebouw als voor het jongerencentrum als de sportvoorziening. Ter bevordering van de sociale cohesie in de wijk zal ook het gebruik van de Multifunctionele Accommodatie door wijkbewoners worden gestimuleerd. Het huidige park kan ruimte bieden voor grotere speelvoorzieningen. 1) Bron: Het rogramma Dillenburg (april 2009), d.d. 21 april 2009, gemeente Heusden Stedenbouwkundige visie Uitgangspunt van de stedenbouwkundige visie is het herstellen en versterken van de parkstructuur in combinatie met het realiseren van de uitbreiding van het d Oultremontcollege, een Multifunctionele Accommodatie (MFA), kantoor- en bedrijfsruimte, maatschappelijke voorzieningen en woningbouw. Naast sporten en recreëren vormen het park en de aansluitende groenstructuren de dragers voor het totale plan. De belangrijkste ingreep om bovenstaande te bereiken is het in zuidelijke richting verleggen van de huidige rins Hendrikstraat. Deze vormt momenteel een barrière tussen ondermeer de school en het park en daardoor ook tussen het park en de te ontwikkelen Dillenburglocatie. De weg heeft een 50km-regime, met een breed profiel met vrijliggende fietspaden en aan beide zijde hagen, waardoor de weg maar op een beperkt aantal plaatsen oversteekbaar is. Verkeerskundig is het verleggen van de weg geen probleem. Op de Lipsstraat zal een nieuwe rotonde worden aangelegd, die tevens de nieuwe aansluiting voor bedrijventerrein Groenewoud vormt. De nieuwe weg loopt vervolgens tussen de bestaande school en het politiebureau door, deels over het profiel van de huidige Havostraat, en sluit aan op de Dillenburgstraat. Met het verleggen van de weg kan het park (gevoelsmatig) worden vergroot in zuidelijke richting en komt o.a. de bestaande school aan of zelfs in het park te liggen. Tegen of naast de school zal de MFA worden gerealiseerd, met ondermeer de nieuwe sporthal. De parkzone biedt tevens plaats aan het nieuwe zorgcluster. Er ontstaat een zone met een campusachtige opzet, waarin de verschillende functies in een parkachtige setting zijn gesitueerd en een directe relatie hebben met het sportpark en recreatiepark. Als het ware vormt het park de voortuin van de school, MFA en het zorgcluster. Ten zuiden van de nieuwe weg worden de nieuwe woonwijk en de zone met kleinschalige kantoren en bedrijven (langs de Lipsstraat) ontwikkeld. Ook in deze plandelen is het landschap (groen en water) de drager en sluiten de structuren binnen de openbare ruimte zowel visueel als fysiek aan op het park. School/ MFA/ zorg De sporthal De Bogen zal in de toekomst worden gesloopt en worden vervangen door een nieuwe sporthal in de MFA. Naast dit sportprogramma zullen er binnen de MFA ook jeugdvoorzieningen en schoolfuncties worden gerealiseerd. Het bestaand schoolgebouw en de MFA vormen samen een cluster binnen de campusachtige parksetting. Hoe deze combinatie tussen school en MFA er uiteindelijk uit gaat zien is nog niet duidelijk. Dit hangt ondermeer af van het definitieve programma, de financiële kaders, de uitbreidings- en herontwikkelingsmogelijkheden binnen de bestaande school en de afspraken die de gemeente en de school onderling moeten maken. Een fysieke koppeling tussen school en MFA is mogelijk, met bijvoorbeeld een gezamenlijke entreezone en gedeelde buitenruimte. Een opzet met meerdere losse volumes behoort echter ook tot de mogelijkheden. In het stedenbouwkundig plan is voor het volume van de MFA de maximale footprint aangeven, Stedenbouwkundig plan, Dillenburg Drunen 27

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Inzet van Middelen. Risico's. Procedure. Voorgenomen besluit. Zaaknummer: OOPPH02

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Inzet van Middelen. Risico's. Procedure. Voorgenomen besluit. Zaaknummer: OOPPH02 Zaaknummer: OOH02 Onderwerp Stedenbouwkundige visie Dillenburg Collegevoorstel Inleiding Op 19 februari 2002 is het raadsbesluit genomen om te komen tot de realisatie van een nieuwe sporthal in sport-

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ANALYSE. Historische route

RUIMTELIJKE ANALYSE. Historische route RUIMTELIJKE ANALYSE 1868 2007 Historische route Over het eiland loopt een deel van een eeuwenoude route tussen Oosterhout (centrum) en Den Hout. Eén van de belangrijkste structuurbepalende elementen op

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Woningbouw Wilbertoord. Welkom. Woensdag 29 januari 2014 Gemeenschapshuis De Wilg

Informatiebijeenkomst Woningbouw Wilbertoord. Welkom. Woensdag 29 januari 2014 Gemeenschapshuis De Wilg Informatiebijeenkomst Woningbouw Wilbertoord Welkom Woensdag 29 januari 2014 Gemeenschapshuis De Wilg Visie Onderwerpen Woningbehoefte Locatie Moerboom III Stedenbouwkundig plan Beeldkwaliteit plan Duurzaamheid

Nadere informatie

Den Helder Stadshart 47

Den Helder Stadshart 47 Den Helder Stadshart 47 N 3.2.STADSPARK / DE STAD WORDT VERRIJKT MET EEN GROENZONE DIE LUCHT EN RUIMTE GEEFT IN HET STEDELIJK WEEFSEL. DIT STADSPARK VORMT EEN LOMMERRIJKE ENTREE VAN DE STAD VOOR DE TREINREIZIGER

Nadere informatie

ESSE ZOOM LAAG NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL GEMEENTE ZUIDPLAS

ESSE ZOOM LAAG NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL GEMEENTE ZUIDPLAS STEDENBOUWKUNDIG PLAN N Aan de zuidkant van Nieuwerkerk aan den IJssel, grenzend aan de Groene Zoom met Capelle aan den IJssel, ligt de toekomstige wijk Esse Zoom Laag. Hier worden de komende jaren 550

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan Harinxmaland Fase 1 E

Beeldkwaliteitsplan Harinxmaland Fase 1 E Beeldkwaliteitsplan Harinxmaland Fase 1 E Beeldkwaliteitsplan Fase 1 E Harinxmaland Vastgesteld door de gemeenteraad op Inhoud 1. Inleiding... 4 1.1 Achtergrond... 4 1.2 Plangebied... 5 2. Uitgangspunten...

Nadere informatie

Leidraad voor Boschkens-west d.d. oktober 2007 vormt het uitganspunt en toetsingskader voor de diverse deeluitwerkingen.

Leidraad voor Boschkens-west d.d. oktober 2007 vormt het uitganspunt en toetsingskader voor de diverse deeluitwerkingen. ligging plangebied 4a Boschkens, Goirle Context In juli 2014 is voor fase 4a in Boschkens een nieuw verkavelingsplan opgesteld bestaande uit volgende programma: - 30 rijwoningen, sociale huur, kavelgrootte

Nadere informatie

BLATENPLAN EWIJK BEELDKWALITEIT 10 oktober 2011 projectnummer 100468

BLATENPLAN EWIJK BEELDKWALITEIT 10 oktober 2011 projectnummer 100468 BLATENPLAN EWIJK BEELDKWALITEIT 10 oktober 2011 projectnummer 100468 colofon SAB Arnhem B.V. Contactpersoon: Arjan van der Laan bezoekadres: Frombergdwarsstraat 54 6814 DZ Arnhem correspondentieadres:

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan. Kop IJsselveld

Beeldkwaliteitsplan. Kop IJsselveld Beeldkwaliteitsplan Kop IJsselveld Status: Definitief Datum: 1 juli 2013 Beeldkwaliteitsplan Kop IJsselveld 2 Inhoud 1. Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Beeldkwaliteitsplan 3 1.3 Opbouw beeldkwaliteitsplan

Nadere informatie

beschrijving plankaart.

beschrijving plankaart. 06. plan. "Op en langs het voormalige tracé van de A9 wordt de vrijkomende ruimte gebruikt om nieuwe hoogwaardige woongebieden te realiseren binnen de bebouwde kom van Badhoevedorp. Deze gebieden krijgen

Nadere informatie

Zwembad De Vijf Heuvels Potdijk 5 te Markelo BEELDKWALITEITPLAN

Zwembad De Vijf Heuvels Potdijk 5 te Markelo BEELDKWALITEITPLAN Zwembad De Vijf Heuvels Potdijk 5 te Markelo BEELDKWALITEITPLAN colofon SAB Arnhem bezoekadres: Frombergdwarsstraat 54 6814 DZ Arnhem correspondentieadres: postbus 479 6800 AL Arnhem T (026) 3576911 F

Nadere informatie

KAVELPASPOORTEN / WATERMOLEN 24 SCHAGEN Watermolen. Zaagmolen

KAVELPASPOORTEN / WATERMOLEN 24 SCHAGEN Watermolen. Zaagmolen KAVELPASPOORTEN / WATERMOLEN 24 SCHAGEN Watermolen Zaagmolen KAVELPASPOORTEN / WATERMOLEN 24 SCHAGEN Inhoud Beeldkwaliteit Kavelpaspoorten Projectnummer : 11008-001 Bestand : 11008-001-19 Datum : 30 september

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1- Aanleiding voor aanpassing beeldkwaliteitplannen 3. 2- Ligging en hoofdopzet stedenbouwkundige plan 5

Inhoudsopgave. 1- Aanleiding voor aanpassing beeldkwaliteitplannen 3. 2- Ligging en hoofdopzet stedenbouwkundige plan 5 Inhoudsopgave 1- Aanleiding voor aanpassing beeldkwaliteitplannen 3 2- Ligging en hoofdopzet stedenbouwkundige plan 5 3- Algemene ontwikkelcriteria 6 3.1 Bebouwingsvorm 6 3.2 Architectuur, kleur en materiaalgebruik

Nadere informatie

Cuijk - De Valuwe. Openbare ruimte De Valuwe

Cuijk - De Valuwe. Openbare ruimte De Valuwe Openbare ruimte De Valuwe Openbare ruimte De Valuwe is de eerste naoorlogse uitbreidingswijk van Cuijk, een dorp aan de Maas. De wijk vormt de noordoostzijde van het huidige dorp, op de grens met het buitengebied.

Nadere informatie

5. Typologieën voor bebouwing

5. Typologieën voor bebouwing 5. Typologieën voor bebouwing Met de eerder genoemde landschappelijke nrichting als basis is tijdens workshops gediscussieerd over geschikte vormen van bebouwing in het gebied. Belangrijke conclusie daarin

Nadere informatie

PLAATSNAAM. Duurzaam landschappelijk raamwerk leidt tot zeer groen Slogan profiel

PLAATSNAAM. Duurzaam landschappelijk raamwerk leidt tot zeer groen Slogan profiel gaardenhage, PROJECTTITEL de maten PLAATSNAAM arnhem Duurzaam landschappelijk raamwerk leidt tot zeer groen Slogan profiel Gaarden en...... Hagen Gaardenhage, De Maten Duurzaam landschappelijk raamwerk

Nadere informatie

Schetsontwerp Starterswoningen Achterweg 90 Voormalig Cultureel Centrum, Nieuwe Wetering.

Schetsontwerp Starterswoningen Achterweg 90 Voormalig Cultureel Centrum, Nieuwe Wetering. Schetsontwerp Starterswoningen Achterweg 90 Voormalig Cultureel Centrum, Nieuwe Wetering. 1 September 2014 Schetsontwerp Starterswoningen Achterweg 90 Voormalig Cultureel Centrum, Nieuwe Wetering. Project:

Nadere informatie

De Wederik. Herontwikkeling woningbouw - Stedenbouwkundig plan Ontwerp

De Wederik. Herontwikkeling woningbouw - Stedenbouwkundig plan Ontwerp De Wederik Herontwikkeling woningbouw - Stedenbouwkundig plan Ontwerp Team stedenbouw Versie 10 april 2015 De Wederik Stedenbouwkundig plan (ontwerp) Inhoud 1. Inleiding 2. Bestaande situatie 3. Project

Nadere informatie

bedrijventerrein t58 tilburg Bedrijvenpark te midden van groen en water, aan de rand van de snelweg

bedrijventerrein t58 tilburg Bedrijvenpark te midden van groen en water, aan de rand van de snelweg bedrijventerrein t58 tilburg Bedrijvenpark te midden van groen en water, aan de rand van de snelweg Bedrijvenpark Noord Surfplas Bedrijvenpark zuid Bedrijventerrein T58 Bedrijvenpark te midden van groen

Nadere informatie

3 augustus 2012. 32 woningen in groenzone

3 augustus 2012. 32 woningen in groenzone Plek voor ideeën Beeldkwaliteitsplan Daalkampen II 030.00.02.45.20.00 3 augustus 2012 32 woningen in groenzone Beeldkwaliteitsplan, Daalkampen II - 32 woningen in groenzone 030.00.02.45.20.00 3 augustus

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan Dwarsakker, Zwartebroek Veenkarakteristieken opnieuw gebruikt 25 JUNI 2015

Beeldkwaliteitsplan Dwarsakker, Zwartebroek Veenkarakteristieken opnieuw gebruikt 25 JUNI 2015 Beeldkwaliteitsplan Dwarsakker, Zwartebroek Veenkarakteristieken opnieuw gebruikt 25 JUNI 2015 HERZIENING NAV HET BESTEMMINGSPLAN DWARSAKKER II ONDERDEEL BEELDKWALITEIT BEBOUWING INHOUDOPGAVE bladzijde

Nadere informatie

Ontsluiting Relaties met omgeving Water Duurzaamheid Sociaal Groen

Ontsluiting Relaties met omgeving Water Duurzaamheid Sociaal Groen Ontsluiting De ontsluiting van Oostindie vindt plaats via een verlenging van de Auwemalaan, met een rotonde. Deze weg loopt centraal door de wijken via de zuidwest-zijde er weer uit. In de wijk is een

Nadere informatie

Meerkerk - De Weide stedenbouwkundig plan

Meerkerk - De Weide stedenbouwkundig plan GEMEENTE ZEDERIK Meerkerk - De Weide stedenbouwkundig plan 21 augustus 2008 K3 architectuur en planning B.V., Arnhem 466w stedenbouwkundig plan06 2 0. INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 1.1. Ambitie 3 1.2. Het

Nadere informatie

Bestemmingsplan Zuidelijke Stadsrand (Augustapolder) 9 e Uitwerkingsplan 'de Meander, fase 1B'

Bestemmingsplan Zuidelijke Stadsrand (Augustapolder) 9 e Uitwerkingsplan 'de Meander, fase 1B' Bestemmingsplan Zuidelijke Stadsrand (Augustapolder) 9 e Uitwerkingsplan 'de Meander, fase 1B' Toelichting en regels Ontwerp Vaststelling Goedkeuring 31 augustus 4 e Uitwerkingsplan de Meander, fase 1

Nadere informatie

Transformatie Bunniklocatie Nieuwerbrug

Transformatie Bunniklocatie Nieuwerbrug Transformatie Bunniklocatie Nieuwerbrug 1 oktober 2014 Inhoudsopgave 1. Opgave 3. 2. Analyse 4. Provinciale en gemeentelijke ambities; Knelpunten plangebied; Kwaliteiten; Kansen. 3. Ontwikkelstrategie

Nadere informatie

Stedenbouwkundige en architectonische toelichting ( )

Stedenbouwkundige en architectonische toelichting ( ) Stedenbouwkundige en architectonische toelichting (09-06-2016) Stedenbouwkundige opzet van Stepekolk. Stepekolk is ten zuiden van de Veste gelegen en vormt de overgang van het cultuurhistorisch agrarisch

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan bij Inrichtingsplan woonkavel Voorstraat Velddriel. Gemeente Maasdriel

Beeldkwaliteitsplan bij Inrichtingsplan woonkavel Voorstraat Velddriel. Gemeente Maasdriel Beeldkwaliteitsplan bij Inrichtingsplan woonkavel Voorstraat Velddriel status: definitief datum: 17 november 2014 projectnummer: 202630R.2015 adviseurs: Wle / Jke Gemeente Maasdriel Image 2010 2013 GOOGLE

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan. Denekamp 't Pierik fase 2

Beeldkwaliteitsplan. Denekamp 't Pierik fase 2 Beeldkwaliteitsplan Denekamp 't Pierik fase 2 Govert Flinckstraat 31 - postbus 1158-8001 BD Zwolle 038-4216800 13 november 2008 2 Beeldkwaliteitsplan Denekamp t Pierik fase 2 1. Inleiding 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

Beeldkwaliteitplan Erve Broekmate concept / Datum: 5 november 2012

Beeldkwaliteitplan Erve Broekmate concept / Datum: 5 november 2012 Beeldkwaliteitplan Erve Broekmate concept / Datum: 5 november 2012 Oorsprong van het plangebied Erve Broekmate is een locatie in het zuiden van Nijverdal. Ter hoogte van de kruising van de Keizersweg met

Nadere informatie

t bouwhuis enschede Masterplan geeft zorgterrein kwaliteiten van landgoed terug

t bouwhuis enschede Masterplan geeft zorgterrein kwaliteiten van landgoed terug t bouwhuis enschede Masterplan geeft zorgterrein kwaliteiten van landgoed terug Masterplan t Bouwhuis Masterplan geeft zorgterrein kwaliteiten van landgoed terug 1. landgoederen Zorgterrein t Bouwhuis

Nadere informatie

Ruimtelijke inpassing asielzoekerscentrum te Heerenveen Maart 2016

Ruimtelijke inpassing asielzoekerscentrum te Heerenveen Maart 2016 Ruimtelijke inpassing asielzoekerscentrum te Heerenveen Maart 2016 1. Aanleiding De gemeenteraad van Heerenveen heeft op 30 november 2015 ingestemd met de vestiging van een azc voor 600 toekomstige bewoners

Nadere informatie

het plan in hoofdlijnen

het plan in hoofdlijnen an badhoevedorp het plan in hoofdlijnen vhet toekomstbeeld De A9 gaat om! Een langgekoesterde wens van de inwoners van Badhoevedorp en de gemeente Haarlemmermeer gaat in vervulling. Het nieuwe tracé van

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan Wielewaallaan

Beeldkwaliteitsplan Wielewaallaan Beeldkwaliteitsplan Wielewaallaan Afbeelding: luchtfoto met plangebied 1. Architectuur 2. Openbare ruimte 3. Erfafscheidingen Inhoud Naam deelgebied Beeldkwaliteitsplan Wielewaallaan zw/w sfeerfoto pagina

Nadere informatie

Bijlage 1 Beschrijving verloop ontwikkeling stedenbouwkundig plan herontwikkeling Riethorst

Bijlage 1 Beschrijving verloop ontwikkeling stedenbouwkundig plan herontwikkeling Riethorst Bijlage 1 Beschrijving verloop ontwikkeling stedenbouwkundig plan herontwikkeling Riethorst In deze bijlage wordt nader ingegaan op het proces dat de afgelopen jaren doorlopen is om te komen tot een stedenbouwkundig

Nadere informatie

Aanvullende aanwijzingen en randvoorwaarden voor het deelplan In de Luwte II - Drachtstervaart

Aanvullende aanwijzingen en randvoorwaarden voor het deelplan In de Luwte II - Drachtstervaart Aanvullende aanwijzingen en randvoorwaarden voor het deelplan In de Luwte II - Drachtstervaart Het deelplan In de Luwte II omvat het middelste eiland van de drie eilanden aan de Drachtstervaart. In het

Nadere informatie

Concept. wonen in de kern. wonen rondom de kern

Concept. wonen in de kern. wonen rondom de kern Concept Fiet sr out e wonen in de kern wonen rondom de kern won en in het lint 16 Door te spelen met de richtingen en de hellingshoeken van de kappen ontstaat er een gevarieerd straatbeeld. Eenheid en

Nadere informatie

3.2.1 Dorpskarakteristiek

3.2.1 Dorpskarakteristiek 3.2 De Glind Wegbeplanting en bosjes in het kampenlandschap Recreatieve voorzieningen in de kern Oorspronkelijk bestond de Glind uit een verzameling boerderijen Beperkte nieuwbouw vindt plaats waarbij

Nadere informatie

Datum: 26 mei 2015 Nummer: Onderwerp: Nota van Uitgangspunten locatie Eurowerft Noord te Denekamp

Datum: 26 mei 2015 Nummer: Onderwerp: Nota van Uitgangspunten locatie Eurowerft Noord te Denekamp RAADSVOORSTEL Datum: 26 mei 2015 Nummer: Onderwerp: Nota van Uitgangspunten locatie Eurowerft Noord te Denekamp Voorgesteld raadsbesluit: Vaststelling van de Nota van Uitgangspunten voor de locatie Eurowerft

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan De Poelakker, Lunteren 2 mei 2011

Beeldkwaliteitsplan De Poelakker, Lunteren 2 mei 2011 Beeldkwaliteitsplan De Poelakker Lunteren mei 0 Beeldkwaliteitsplan De Poelakker, Lunteren mei 0 N Beeldkwaliteitsplan De Poelakker, Lunteren mei 0 Inhoud Inleiding Stedenbouwkundige uitgangspunten Gebouwen

Nadere informatie

Den Bergh te Boxtel Beeldkwaliteitplan

Den Bergh te Boxtel Beeldkwaliteitplan Den Bergh te Boxtel Beeldkwaliteitplan 1 juni 2011 Beeldkwaliteitplan Den Bergh behorende bij bestemmingsplan Den Bergh inhoudsopgave aanleiding en doel luchtfoto plangebied stedenbouwkundig plan uitgangspunten

Nadere informatie

, voorzitter. , griffier

, voorzitter. , griffier Beeldkwaliteitplan Heinkenszand Over de Dijk, fase III, deelgebieden Oostelijk woongebied en Clara s Pad september 2008 Vastgesteld door de raad van de gemeente Borsele bij besluit van 4 september 2008,

Nadere informatie

Stedenbouwkundig plan

Stedenbouwkundig plan Stedenbouwkundig plan 40 m 7L/4W/+L 25m 21m >_ 70 % 18L/4W/+L 35m 30 m 25m 2,65 m 1,2 mv 5,50 m 68 m 70 42,60 m 6,70 m 40 m 27,80 m 43,20 m 2L 20 m 15 m 10 m 53,20 m 107,30 m 30,55 m Stedenbouwkundige

Nadere informatie

4. BEELDKWALITEIT. 2. Nieuw woongebied

4. BEELDKWALITEIT. 2. Nieuw woongebied 4. BEELDKWALITEIT 1. Algemeen Dit hoofdstuk gaat in op de ruimtelijke uitgangspunten en de beeldkwaliteitseisen voor de twee woningbouwlocaties binnen dit bestemmingsplan. Deze hebben als doel eenheid

Nadere informatie

SPIJKVOORDERHOUT WONEN AAN DE OERDIJK Overzicht kavels

SPIJKVOORDERHOUT WONEN AAN DE OERDIJK Overzicht kavels Overzicht kavels Verkaveling: Oerdijk Koekkoekpad Cees Wilkeshuisstraat Pieter Stuitjesstraat Van Der Marcklaan Willem ten Entelstraat Van Der Marcklaan Deelgebieden: Kavels: opp: 220 772 m 2 224 657 m

Nadere informatie

Piet Hein kavel te Goes

Piet Hein kavel te Goes Piet Hein kavel te Goes Stedenbouwkundige randvoorwaarden 151215 BIJLAGE 2 1 Bestaande situatie De Piet Hein kavel ligt aan de zuidrand van de oude binnenstad in een omgeving met deels kleinschalige oudere

Nadere informatie

Beeldkwaliteitplan Tolweg, Muntendam. februari 2007

Beeldkwaliteitplan Tolweg, Muntendam. februari 2007 Beeldkwaliteitplan Tolweg, Muntendam februari 2007 Beeldkwaliteitplan Tolweg, Muntendam februari 2007 261.400.03 inhoud 1 Inleiding 5 2 De opzet van het stedenbouwkundig plan 9 Een wijk geënt op het landschap

Nadere informatie

BKP Tubbergen, Manderveen, uitbreidingslokatie Beeldkwalteitsplan Manderveen, de Bessentuin

BKP Tubbergen, Manderveen, uitbreidingslokatie Beeldkwalteitsplan Manderveen, de Bessentuin BKP Tubbergen, Manderveen, uitbreidingslokatie Beeldkwalteitsplan Manderveen, de Bessentuin 1. inleiding In 2003 is een locatieonderzoek verricht voor de toekomstige woningbouwopgave van Manderveen. Uit

Nadere informatie

Vrije kavels, Westbroek 2 E INFORMATIEAVOND BELANGSTELLENDEN

Vrije kavels, Westbroek 2 E INFORMATIEAVOND BELANGSTELLENDEN Vrije kavels, Westbroek 2 E INFORMATIEAVOND BELANGSTELLENDEN Doel van de avond Informeren over voortgang project Presenteren Stedenbouwkundig plan en Beeldkwaliteitsplan Informeren over vervolgtraject

Nadere informatie

INRICHTINGSVOORSTEL BEELDKWALITEITSPLAN AKKERWEG 6 TE RIEL

INRICHTINGSVOORSTEL BEELDKWALITEITSPLAN AKKERWEG 6 TE RIEL INRICHTINGSVOORSTEL BEELDKWALITEITSPLAN AKKERWEG 6 TE RIEL INLEIDING Dit inrichtingsvoorstel - beeldkwaliteitsplan heeft betrekking op de locatie aan de Akkerweg 6 te Riel. Deze locatie is gelegen ten

Nadere informatie

: Stedenbouwkundig advies inpassing woning Heesterseweg Leiweg. Vraagstelling. Aanleiding. Uitgangspunten

: Stedenbouwkundig advies inpassing woning Heesterseweg Leiweg. Vraagstelling. Aanleiding. Uitgangspunten Advies : Stedenbouwkundig advies inpassing woning Heesterseweg Leiweg Datum : 26 november 2012 Opdrachtgever : Gemeente Maasdonk Ter attentie van Projectnummer : Roy Borst : 209x00452 Opgesteld door Michel

Nadere informatie

ontwerpvoorstel aan de raad

ontwerpvoorstel aan de raad Page 1 of 9 ontwerpvoorstel aan de raad Rotsoord: Ontwikkeling locatie De Boo - vaststelling Stedenbouwkundig Progrmma van Eisen Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor het volgende

Nadere informatie

Beeldkwaliteitkader Westpark Groningen

Beeldkwaliteitkader Westpark Groningen Beeldkwaliteitkader Westpark Groningen juli 2008 Westpark Westpark; een mozaïek van parkkamers Voorbeeld thematisering stadsparken 2000 Westpark is een park in ontwikkeling. Het park ligt op een tarraberging

Nadere informatie

BEELDKWALITEITPLAN DRIELANDEN WEST FASE 1

BEELDKWALITEITPLAN DRIELANDEN WEST FASE 1 BEELDKWALITEITPLAN DRIELANDEN WEST FASE 1 1 juli 2015 Doel In dit document worden de richtlijnen beschreven voor de vormgeving van de bebouwing in het stedenbouwkundig plan voor Drielanden west fase 1.

Nadere informatie

Beeldkwaliteitplan 5 woningen aan de Molendijk. Ammerzoden

Beeldkwaliteitplan 5 woningen aan de Molendijk. Ammerzoden Beeldkwaliteitplan 5 woningen aan de Molendijk Ammerzoden Titel: Beeldkwaliteitplan 5 woningen aan de Molendijk, Ammerzoden Status: Concept Rapportnummer: 211x07924-bkp-20161223 BRO Boxtel Datum: 23-02-2016

Nadere informatie

Welstandscriteria/Beeldkwaliteitkader Hultens End, Hulten

Welstandscriteria/Beeldkwaliteitkader Hultens End, Hulten Welstandscriteria/Beeldkwaliteitkader Hultens End, Hulten Inleiding Door middel van de stedenbouwkundige visie en de motivering hierop wordt er op hoofdlijnen een beeld gegeven van de beoogde toekomstige

Nadere informatie

Aanvraag om afgifte van een ontheffing op grond van artikel 2.5 (Ruimtelijke Verordening Gelderland)

Aanvraag om afgifte van een ontheffing op grond van artikel 2.5 (Ruimtelijke Verordening Gelderland) Aanvraag om afgifte van een ontheffing op grond van artikel 2.5 (Ruimtelijke Verordening Gelderland) De gemeente Berkelland vraagt voor het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied, Kieftendijk Haaksbergseweg

Nadere informatie

Beeldkwaliteitscriteria bedrijventerrein Tonsel

Beeldkwaliteitscriteria bedrijventerrein Tonsel Beeldkwaliteitscriteria bedrijventerrein Tonsel Inleiding In mei 2005 is het beeldkwaliteitplan voor het bedrijvenpark Tonsel vastgesteld. Inmiddels is een deel van het bedrijventerrein ontwikkeld. Voor

Nadere informatie

Buitenplaatsen De Noordzoom, Lelystad Beeldkwaliteitplan

Buitenplaatsen De Noordzoom, Lelystad Beeldkwaliteitplan Buitenplaatsen De Noordzoom, Lelystad Beeldkwaliteitplan Colofon Beeldkwaliteitplan Buitenplaatsen Noordzoom Lelystad is vervaardigd in opdracht van Van Heijst & partners bv 5 novemober 2008 BDP.khandekar

Nadere informatie

Stedenbouwkundige verkenning voormalig tuincentrum Schapendrift, Blaricum

Stedenbouwkundige verkenning voormalig tuincentrum Schapendrift, Blaricum Stedenbouwkundige verkenning voormalig tuincentrum Schapendrift, Blaricum 05 08 2015 Stedenbouwkundige verkenning voormalig tuincentrum Schapendrift, Blaricum Project: Locatie Schapendrift Blaricum datum:

Nadere informatie

Ouderen, als basis voor stedelijke vernieuwing

Ouderen, als basis voor stedelijke vernieuwing Ouderen, als basis voor stedelijke vernieuwing P5 presentatie - Femke Introductie van - de Onderzoek Meulengraaf - Ontwerp - 1503103 - Conclusie - 26 juni 2014 Introductie Onderzoek Ontwerp Conclusie Probleem

Nadere informatie

SPVE BGSV. Oostpolder Kombuis Papendrecht. bureau voor stedenbouw en landschap

SPVE BGSV. Oostpolder Kombuis Papendrecht. bureau voor stedenbouw en landschap SPVE Oostpolder Kombuis Papendrecht BGSV bureau voor stedenbouw en landschap Rotterdam, 26 september 2016 BGSV bureau voor stedenbouw en landschap bezoek Boompjes 55 post Postbus 21639 3001 AP Rotterdam

Nadere informatie

memo Verlegging rode contour ter plaatse van de Driebergsestraatweg 63 en 65 te Doorn

memo Verlegging rode contour ter plaatse van de Driebergsestraatweg 63 en 65 te Doorn memo aan: van: c.c.: Inge Eising Gemeente Utrechtse Heuvelrug Mariël Gerritsen Pieter Birkhoff Van Wijnen Groep N.V. datum: 14 december 2015 betreft: Verlegging rode contour ter plaatse van de Driebergsestraatweg

Nadere informatie

4. BESCHRIJVING EN ANALYSE BESTAANDE SITUATIE

4. BESCHRIJVING EN ANALYSE BESTAANDE SITUATIE 4. BESCHRIJVING EN ANALYSE BESTAANDE SITUATIE 4.1 Inleiding In dit hoofdstuk wordt een beeld geschetst van de bebouwde kom van Hertme, zoals deze nu is. Achtereenvolgens komen aan de orde: Cultuurhistorisch

Nadere informatie

Nieuwerkerk aan den IJssel - project 312 Rijskade. stedenbouwkundige randvoorwaarden 4 maart 2008 project nummer: 71032

Nieuwerkerk aan den IJssel - project 312 Rijskade. stedenbouwkundige randvoorwaarden 4 maart 2008 project nummer: 71032 Nieuwerkerk aan den IJssel - project 312 Rijskade stedenbouwkundige randvoorwaarden 4 maart 2008 project nummer: 71032 Nieuwerkerk aan den IJssel - project 312 Rijskade stedenbouwkundige randvoorwaarden

Nadere informatie

Gemeente Haaksbergen. Gebiedsvisie Buurserstraat/Julianastraat

Gemeente Haaksbergen. Gebiedsvisie Buurserstraat/Julianastraat Gemeente Haaksbergen Gebiedsvisie Buurserstraat/Julianastraat Vastgesteld door de gemeenteraad van Haaksbergen dd 30 mei 2012 Gemeente Haaksbergen Gebiedsvisie Buurserstraat/Julianastraat Opgesteld door:

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing bij Wabo Projectbesluit

Ruimtelijke onderbouwing bij Wabo Projectbesluit Ruimtelijke onderbouwing bij Wabo Projectbesluit ten behoeve van de realisatie van 8 rijwoningen in plaats van 7 op een perceel bouwterrein gelegen aan Het Wilgert te Epse Inleiding Tussen de straten Het

Nadere informatie

Een woonpark op het terrein van het voormalige van Lodenstein College te Kesteren Werknummer: 12-1596 Datum: 21-02-2014

Een woonpark op het terrein van het voormalige van Lodenstein College te Kesteren Werknummer: 12-1596 Datum: 21-02-2014 Een woonpark op het terrein van het voormalige van Lodenstein College te Kesteren Werknummer: 12-1596 Datum: 21-02-2014 Inleiding: Deze studie omvat een stedenbouwkundige en architectonische verkenning

Nadere informatie

Versie

Versie Inleiding Programma van Eisen Stenen Poort Randvoorwaarden, Uitgangspunten en overige ambities voor de herontwikkeling van het gebied de Stenen Poort Op 20 september heeft de raad ingestemd met de projectopdracht

Nadere informatie

Beeldkwaliteitplan plangebied `De Gracht` Stadsvilla s en stadstuin. Mei 2015

Beeldkwaliteitplan plangebied `De Gracht` Stadsvilla s en stadstuin. Mei 2015 Beeldkwaliteitplan plangebied `De Gracht` Stadsvilla s en stadstuin Mei 2015 Inleiding Voor de locatie De Gracht in Groenlo wordt al jaren naar een nieuwe invulling gezocht. Om de gewenste beeldkwaliteit

Nadere informatie

'DE KLEINE HAGEN' LAAG ZUTHEM

'DE KLEINE HAGEN' LAAG ZUTHEM BEELDKWALITEITPLAN 'DE KLEINE HAGEN' LAAG ZUTHEM Gemeente Raalte 16 juli 2013 amer / ruimtelijke ontwikkeling Grote Hagenweg plangebied Nieuwe Wetering Kolkweg t Solen t Weegel Kolkweg INHOUD Inleiding

Nadere informatie

Locatie 3 Parklaan: NS + Verweij sab 61403.02. Gemeente Boskoop 25 september

Locatie 3 Parklaan: NS + Verweij sab 61403.02. Gemeente Boskoop 25 september Locatie Parklaan: NS + Verweij sab 6140.02 Gemeente Boskoop 25 september locatienummer Het gebied wordt aan de noordzijde begrensd door het Laag Boskoop, aan de zuidzijde door de Zijde. Aan de oost en

Nadere informatie

6.2 Het deelproject Klaverweide/Bouwakker en omgeving

6.2 Het deelproject Klaverweide/Bouwakker en omgeving 6.2 Het deelproject Klaverweide/Bouwakker en omgeving In het centrale deel van de wijk zijn een aantal projecten voorgenomen die een grote relatie met elkaar hebben. D A 2 4 1 B 3 C De centrale noord-zuid

Nadere informatie

Startdocument Schuytgraaf Veld 17b. juni 2013

Startdocument Schuytgraaf Veld 17b. juni 2013 Startdocument Schuytgraaf Veld 17b juni 2013 1 Inleiding In mei 2012 heeft de gemeente Arnhem het project Schuytgraaf overgenomen van de GEM (Grondexploitatie maatschappij). De gemeente heeft nu de leiding

Nadere informatie

Duurzaam Beeldkwaliteitskader Sporthal Zwembad

Duurzaam Beeldkwaliteitskader Sporthal Zwembad Duurzaam Beeldkwaliteitskader Sporthal Zwembad Inleiding In de Duurzaam Beeldkwaliteitsgids Herziening Vliegende Vennen Noord Oost (DBKG) zijn de filosofie en de uitgangspunten van de private en openbare

Nadere informatie

4f 0431/13 TER INZAGE BIJLAGE(N) 19 december 2013 Commissie RZ OZ David Moolenburgh N.N.C. Plug 0297-29 18 31

4f 0431/13 TER INZAGE BIJLAGE(N) 19 december 2013 Commissie RZ OZ David Moolenburgh N.N.C. Plug 0297-29 18 31 Raadsvoorstel [ bijlage] AAN AGENDAPUNT NUMMER RAADSVERGADERING COMMISSIE ORGANISATIEONDERDEEL PORTEFEUILLEHOUDER BEHANDELEND AMBTENAAR TOESTELNUMMER de gemeenteraad 4f 0431/13 TER INZAGE BIJLAGE(N) ja

Nadere informatie

Stedenbouwkundig plan en Beeldkwaliteitsplan Wytgaard

Stedenbouwkundig plan en Beeldkwaliteitsplan Wytgaard Stedenbouwkundig plan en Beeldkwaliteitsplan Wytgaard Stedenbouwkundig plan Fasering bouwrijpmaken 2009-2016 Verkavelingsplan Wytgaard Beeldkwaliteitplan April 2009 INLEIDING Deze nota beeldkwaliteit Wytgaard

Nadere informatie

Kavelpaspoort plan Heideveld Harfsen

Kavelpaspoort plan Heideveld Harfsen 1 Kavelpaspoort plan Heideveld Harfsen Kavelgegevens Kavelnummer 15 Oppervlakte 605 m² Verkoopprijs 215700,-- vrij op naam Plangebied Type woning Goothoogte Nokhoogte vrijstaand 1 laag met kap max 4 m1

Nadere informatie

DE SCHANS II UITGIFTENVOORWAARDEN & BEELDKWALITEITSPLAN. Alphen aan den Rijn DECEMBER 2002 STAD MET BIJZONDERE BEDRIJVEN

DE SCHANS II UITGIFTENVOORWAARDEN & BEELDKWALITEITSPLAN. Alphen aan den Rijn DECEMBER 2002 STAD MET BIJZONDERE BEDRIJVEN DE SCHANS II UITGIFTENVOORWAARDEN & BEELDKWALITEITSPLAN DECEMBER 2002 K H A N D E K A R S T A D S O N T W E R P - B E N T H U I Z E N Alphen aan den Rijn STAD MET BIJZONDERE BEDRIJVEN INHOUD 2 Inleiding

Nadere informatie

SPIJKVOORDERHOUT WONEN AAN DE ALLEE Overzicht kavels

SPIJKVOORDERHOUT WONEN AAN DE ALLEE Overzicht kavels Overzicht kavels Verkaveling: Oerdijk Koekkoekpad Cees Wilkeshuisstraat Pieter Stuitjesstraat Van Der Marcklaan Willem ten Entelstraat Van Der Marcklaan Deelgebieden: Kavels: opp: 220 772 m 2 224 657 m

Nadere informatie

beeldkwaliteitplan Kerkweg Zeddam

beeldkwaliteitplan Kerkweg Zeddam Kerkweg zeddam beeldkwaliteitplan Kerkweg Zeddam colofon SAB bezoekadres: Frombergdwarsstraat 54 6814 DZ Arnhem correspondentieadres: postbus 479 6800 AL Arnhem T (026) 3576911 F (026) 3576611 I www.sab.nl

Nadere informatie

Terugtrekking d'oultremontcollege uit MFA-ontwikkeling Dillenburg

Terugtrekking d'oultremontcollege uit MFA-ontwikkeling Dillenburg Zaaknummer: OOPPH04 Onderwerp Terugtrekking d'oultremontcollege uit MFA-ontwikkeling Dillenburg Collegevoorstel Inleiding Het college heeft in de vergadering van 2 december 2008 besloten de nieuwbouw van

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan. Molehiem in Jirnsum. definitief

Beeldkwaliteitsplan. Molehiem in Jirnsum. definitief definitief Beeldkwaliteitsplan Molehiem in Jirnsum ------------ Buro Appelman ------------------------------------------------------------------------------------------------- tuin- & landschapsarchitectuur

Nadere informatie

3. Stedenbouwkundig plan fase 1

3. Stedenbouwkundig plan fase 1 3. Stedenbouwkundig plan fase 1 De basis voor het buurtontwikkelingsplan is de brede analyse die is opgesteld in de buurtvisie. De visie op de buurtontwikkeling volgt uit deze analyse en het bestaand gemeentelijk

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de raad, De heer drs. C.H. Boland, wethouder Vaststellen postzegelbestemmingsplan - Oudere Dorp Brinklaan 15ab

Raadsvoorstel. Aan de raad, De heer drs. C.H. Boland, wethouder Vaststellen postzegelbestemmingsplan - Oudere Dorp Brinklaan 15ab Raadsvoorstel Zaaknummer Portefeuillehouder Voorstel 13443 De heer drs. C.H. Boland, wethouder Vaststellen postzegelbestemmingsplan - Oudere Dorp Brinklaan 15ab Aan de raad, 1. Beslispunten De gemeenteraad

Nadere informatie

Kavelboek. De Groene Erven Schuytgraaf Veld 14

Kavelboek. De Groene Erven Schuytgraaf Veld 14 Kavelboek 050401 De Groene Erven Schuytgraaf Veld 14 Inleiding 4 Stedenbouwkundig plan 6 Beeldkwaliteit 10 Kavels 14 4 Inleiding Kavelboek De Groene Erven is in opdracht van GEM Schuytgraaf opgesteld

Nadere informatie

Goudenregenstraat. Korte Kerkweg. Beeldkwaliteitplan

Goudenregenstraat. Korte Kerkweg. Beeldkwaliteitplan Goudenregenstraat Korte Kerkweg Beeldkwaliteitplan Landelijk wonen Rouveen januari 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 1.1 Algemeen 5 1.2 Doelstelling 5 1.3 Status 5 2 Uitgangspunten 7 2.1 De ligging 7 2.2

Nadere informatie

Ontwikkelkader woonboulevard. Februari 2014

Ontwikkelkader woonboulevard. Februari 2014 Ontwikkelkader woonboulevard Februari 2014 1 Aanleiding, doel en aanpak Historie Onderzoek BRO, 2009 In dit rapport is de (stedelijke) marktruimte voor woondetailhandel onderzocht. Conclusie is dat woondetailhandel

Nadere informatie

GEMEENTE BRONCKHORST

GEMEENTE BRONCKHORST GEMEENTE BRONCKHORST Bestemmingsplan Vorden, Ruurloseweg-Enkweg Bijlage: Beeldkwaliteitsplan Vorden, Ruurloseweg-Enkweg Beeldkwaliteitsplan Vorden, Ruurloseweg Enkweg In aanvulling op de welstandsnota

Nadere informatie

Scherpenzeel Zuid Omgeving De Heijhorst. Stedenbouwkundig kader en beeldkwaliteitplan

Scherpenzeel Zuid Omgeving De Heijhorst. Stedenbouwkundig kader en beeldkwaliteitplan Scherpenzeel Zuid Omgeving De Heijhorst Stedenbouwkundig kader en beeldkwaliteitplan Opzet beeldkwaliteitplan kwalitatief duurzaam raamwerk vastleggen wat nodig is, vrijlaten wat kan bouwvelden kunnen

Nadere informatie

Plangroep H eggen b.v.

Plangroep H eggen b.v. Plangroep H eggen b.v. bureau voor ruimtelijke planning en infrastructuur Beeldkwaliteitplan Parkplan Emma jw -TC particuliere bouwkavels vlek E10 en E11 stedenbouw verkeerskunde landschapsinrichting cultuurtechniek

Nadere informatie

Toename bevolking v.a. 2008

Toename bevolking v.a. 2008 Collegevoorstel Inleiding De provincie prognosticeert de ontwikkeling van de woningbouw en bevolking voor elke gemeente. Het is aan elke gemeente om deze prognose om te zetten in een planning en deze te

Nadere informatie

BKP KEC WEERT 1410 RAP 2014-12-14 BKP

BKP KEC WEERT 1410 RAP 2014-12-14 BKP 1410 RAP 2014-12-14 BKP BKP KEC WEERT In opdracht van de Aloysiusstichting is 2.0 Architecten tezamen met bureau Verbeek, gevraagd een beeldkwaliteitsplan op te stellen voor de nieuwbouwlocatie van het

Nadere informatie

Nieuwsbrief woningbouwproject Nieuwveen

Nieuwsbrief woningbouwproject Nieuwveen Aan de bewoners van Nieuwveen datum Februari 2012 ons kenmerk 12.02656 betreft Nieuwsbrief Woningbouwproject Nieuwveen Nieuwsbrief woningbouwproject Nieuwveen Via deze nieuwsbrief informeert de gemeente

Nadere informatie

GROENEWEG HEIDE, VENRAY BEELDKWALITEIT

GROENEWEG HEIDE, VENRAY BEELDKWALITEIT GROENEWEG HEIDE, VENRAY BEELDKWALITEIT i.o.v. gemeente Venray projectnummer 100111 SAB Arnhem november 2011 GROENEWEG HEIDE 2 INLEIDING De gemeente Venray is voornemens in het dorp Heide circa 30 woningen

Nadere informatie

Stedenbouwkundige Randvoorwaarden Vrije Kavels De Eiken. Terwijde, Leidsche Rijn Utrecht

Stedenbouwkundige Randvoorwaarden Vrije Kavels De Eiken. Terwijde, Leidsche Rijn Utrecht Stedenbouwkundige Randvoorwaarden Vrije Kavels De Eiken Terwijde, Leidsche Rijn Utrecht Versie 2 December 2009 Inhoudsopgave De ligging van De Eiken 2 Het verkavelingsplan 3 De architectuur 6 De verschillende

Nadere informatie

HAREN. Stedenbouwkundigplan Stationsgebied. 8 September 2011

HAREN. Stedenbouwkundigplan Stationsgebied. 8 September 2011 HAREN Stedenbouwkundigplan Stationsgebied 8 September 2011 PROGRAMMA 19.30u Welkom en programma 19.35u Introductie dhr Pek, wethouder 19.45u Presentatie stedenbouwkundig plan, dhr Gjaltema (buro Vijn)

Nadere informatie

Individuele woningbouw niveau 3

Individuele woningbouw niveau 3 Gebied 11: Canadalaan Individuele woningbouw niveau 3 Bebouwing De bebouwing in dit gebied dateert uit de jaren 70-80 en de oorspronkelijke functie is gelijk aan de huidige; te weten wonen. De bebouwing

Nadere informatie

Gemeente Oosterhout. Kantorenlocatie Beneluxweg- Zuid

Gemeente Oosterhout. Kantorenlocatie Beneluxweg- Zuid Gemeente Oosterhout Kantorenlocatie Beneluxweg- Zuid Netto oppervlakte: ca. 1.4 hectare Aantal bedrijven: 1 bedrijf Bereikbaarheid (wegen, spoor, water, openbaar vervoer): A27 en openbaar vervoer Type

Nadere informatie

SPIJKVOORDERHOUT WONEN AAN HET LAANTJE Overzicht kavels

SPIJKVOORDERHOUT WONEN AAN HET LAANTJE Overzicht kavels Cees Wilkeshuisstraat SPIJKVOORDERHOUT WONEN AAN HET LAANTJE Overzicht kavels Verkaveling: Oerdijk Koekkoekpad Pieter Stuitjesstraat Van Der Marcklaan Willem ten Entelstraat Van Der Marcklaan Deelgebieden:

Nadere informatie

Beschikbaarstelling van een krediet voor de aankoop van gronden in diverse plangebieden in de gemeente Heusden

Beschikbaarstelling van een krediet voor de aankoop van gronden in diverse plangebieden in de gemeente Heusden Raadsvoorstel Inleiding: Volgens het duale stelsel zijn wij bevoegd tot het aangaan van privaatrechtelijke rechtshandelingen. Als die rechtshandelingen van ingrijpende aard zijn, vragen wij uw raad vóóraf

Nadere informatie