Inhoud. Verkiezingen 2012 Blz. 2 van 9

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoud. Verkiezingen 2012 Blz. 2 van 9"

Transcriptie

1 Verkiezingsprogramma 2012

2 Verkiezingen 2012 Blz. 2 van 9 Inhoud 1. ALGEMEEN CULTUUR & BIBLIOTHEEK SPORT JEUGD EN KINDEROPVANG OUDERENVOORZIENINGEN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING VEILIGHEID, POLITIE, BRANDWEER MOBILITEIT BURGERZAKEN (BEVOLKING BURGERLIJKE STAND) MILIEU & DUURZAAMHEID SOCIALE ZAKEN + OCMW FINANCIËN COMMUNICATIE INSPRAAK PERSONEEL OPENBARE WERKEN LANDBOUW EN PLATTELAND ONDERWIJS TOERISME ECONOMIE & MIDDENSTAND RUIMTELIJKE ORDENING & STEDENBOUW... 9

3 Verkiezingen 2012 Blz. 3 van 9 1. Algemeen 3D-Open VLD wil dat de gemeente een ondersteunende rol biedt aan verenigingen en initiatieven allerhande op verschillende vlakken. Stimuleren van anderen is de boodschap. 3D-Open VLD wil de 3 dorpen met hun eigenheid de kans geven om het eigen karakter te behouden en eigen accenten te blijven leggen. 3D-Open VLD vraagt om de verschillende adviesraden op te waarderen. 2. Cultuur & Bibliotheek Cultuur is een bindmiddel in onze samenleving. Iedereen moet de kans krijgen om op één of andere manier cultuur mee-te-maken. Het gemeentebestuur ondersteunt op verschillende manieren de werking van culturele verenigingen en creëert een forum voor de individuele kunstenaar. De bibliotheek is een culturele ontmoetingsruimte waarvan de dienstverlening toegankelijk moet zijn voor iedere Rumstenaar. Een verdere automatisering en vernieuwing zijn blijvende aandachtspunten. - tenstoonstellingsmogelijkheden aangeboden worden - degelijk materiaal voor tentoonstellingen beschikbaar is - beschikbare ruimte optimaal gebruikt kan worden door verenigingen en individuele kunstenaars - iedereen de kans krijgt om van de dienstverlening van de bibliotheek te genieten o thuisbezorgen van boeken / filiaal bus / - een cultuurhuis met beperkte capaciteit aangepast aan de eigenheid van Rumst opgericht wordt via een publiek-private samenwerking - ook kerkruimtes gebruikt kunnen worden voor culturele activiteiten 3. Sport Het gemeentebestuur zorgt ervoor dat zoveel mogelijk mensen de mogelijkheid krijgen om aan sport te doen in goede omstandigheden. Het gemeentebestuur ondersteunt op verschillende manieren de werking van sportverenigingen. Aandacht voor jeugd- en ouderen werking is een belangrijk aandachtspunt in het sportbeleidsplan. - Er een goede samenwerking bestaat tussen gemeente-verenigingen-sportraadsportfunctionaris - ondersteuning geboden wordt aan clubs financieel en logistiek met extra stimulans voor jeugd- en ouderenwerking - een systeem van sportcheques opgezet wordt (via OCMW) zodat financiële argumenten geen beletsel kunnen zijn om aan sport te doen.

4 Verkiezingen 2012 Blz. 4 van 9 4. Jeugd en Kinderopvang Het gemeentebestuur zorgt voor voldoende aandacht voor de jongeren in onze samenleving. De opvang van kinderen aan basis-prijzen moet mogelijk zijn. De al-dan-niet-georganiseerde jeugd moet voldoende kans krijgen om zich te ontplooien. - Kinderopvang tijdens vakanties beschikbaar en betaalbaar is o Basisaanbod speelpleinwerking (basispakket goedkoop aanbieden) - Het organiseren van jeugdhuizen aangemoedigd wordt. o Jeugdhuizen los van politiek o Niet georganiseerde jeugd niet vergeten - Jeugdinitiatieven allerhande ondersteund worden o subsidies voor concerten, museumbezoek, o wisselwerking met andere cultuurverenigingen o gratis oordopjes in fuifkoffer - Er een digitaal platform voor jeugdwerk en jongeren aangeboden wordt - Kinderen het recht hebben om te spelen o Inspelen op de vraag van kinderen/jongeren naar ruimte om hun ding te doen, daar waar het kan. 5. Ouderenvoorzieningen Het gemeentebestuur biedt mogelijkheden om ouderen in de vertrouwde omgeving te houden. Het voert een divers ouderenbeleid dat zich niet alleen concentreert op de zorgnoden van ouderen maar ook oog heeft voor de vragen van actieve senioren. - het Hof Van Crequi zich verder ontwikkelt - er subsidies komen om noodzakelijke aanpassingen te doen aan de woning om zo thuiszorg mogelijk te maken - Een seniorenraad uitgebouwd wordt - Er een samenwerking komt tussen rust- en verzorgingstehuizen en woonzorgcentra van de verschillende deelgemeentes - Er linken gelegd worden met sport, cultuur, om senioren actief te houden 6. Ontwikkelingssamenwerking Het gemeentebestuur houdt ook rekening met de mondiale problemen en geeft steun aan verschillende projecten. - Vooral kleine, eigen projecten van mensen die we kennen gesteund worden - Er ruimte is voor steun na natuurrampen

5 Verkiezingen 2012 Blz. 5 van 9 7. Veiligheid, Politie, Brandweer Het gemeentebestuur speelt een belangrijke rol in het veiligheidsgevoel van de inwoners. Overleg met brandweer en politie is structureel ingebouwd om kort op de bal te kunnen spelen. - Jeugdcriminaliteit aangepakt wordt -> ken uw jeugd - Het politiecollege een wisselend voorzitterschap invoert - Sensibilisering van sneeuw- en ijsbestrijding verhoogd wordt met gratis zoutbedeling - Opgestelde reglementen ook gecontroleerd worden - Een audit / controle van de politiewerking voorzien wordt - De wijkagent dicht bij de inwoners van zijn wijk staat om zo kort op de bal te kunnen spelen - Onderzoek gebeurt naar moderne technieken die de veiligheid kunnen verhogen (vb. invoer SDNA) - De Gemeentelijke Administratieve Sancties voluit gebruikt worden met ruimere bevoegdheden waar mogelijk - De lokale brandweerpost optimaal uitgebouwd wordt 8. Mobiliteit Het gemeentebestuur zorgt voor een hoge verkeersveiligheid in combinatie met een vlotte bereikbaarheid. Goed aangelegde en onderhouden wegen, fietspaden, voetpaden zijn daarbij essentieel. - Zebrapaden waar nodig en op correcte manier aangebracht worden - Schoolkinderen de nodige steun krijgen om zich veilig in het verkeer te begeven o fluo actie o opstellen gemeentelijk fietsplan met veilige fietsroutes / schoolroutekaarten o controles op fietsverlichting - het gemeentelijk mobiliteitsplan actueel gehouden wordt en afgestemd wordt op het beleid inzake ruimtelijke ordening - overleg met de Lijn geoptimaliseerd wordt zodat er reële inspraak komt in het vastleggen van het aanbod op het grondgebied - de aanleg van de expressweg op korte termijn plaatsvindt 9. Burgerzaken (bevolking burgerlijke stand) Het gemeentebestuur heeft oog voor belangrijke stappen in een mensenleven. - belangrijke gebeurtenissen in een mensenleven de nodige aandacht krijgen: geboorte / 12 jaar / trouwen / jubileum / 50-jarigen /. - Onthaaldagen voor nieuwe inwoners worden geëvalueerd en bijgestuurd

6 Verkiezingen 2012 Blz. 6 van Milieu & duurzaamheid Het gemeentebestuur stimuleert duurzaamheid op verschillende vlakken. De vervuiler betaalt is het devies. - Afval vermeden wordt waar het kan - De nodige acties genomen worden om de polderbelasting in Rumst af te schaffen en de werking van de polder te optimaliseren - De onkruidbestrijding verbeterd wordt - Er marktonderzoek gebeurt naar afvalbeheer -> is werken met intercommunale de beste oplossing? - Sluikstorten streng aangepakt wordt o Centraal gratis nummer om sluikstorten en lozen te melden (24/24, 7/7) - Energiebesparende maatregelen blijven subsidiëren - Maatregelen om licht-, lucht-, geluidsoverlast te beperken 11. Sociale zaken + OCMW Het gemeentebestuur heeft een belangrijke taak te vervullen naar het maatschappelijk welzijn van de inwoners toe. Er wordt gewerkt aan een laagdrempelig sociaal beleidsplan. Iemand die het (tijdelijk) moeilijk heeft moet opvang krijgen en de kans krijgen om de draad terug op te nemen. - Er een sociaal huis gecreëerd wordt zodat alle sociale functies (gemeente én OCMW) via één loket aangeboden worden - Er gewerkt wordt aan een laagdrempelig onthaal - Thuiszorg gepromoot wordt - Kansarmen de kans krijgen om zich te integreren in jeugd, sport, cultuur verenigingen - Een vrijwilligersploeg voor sneeuwruimen en klusjes verder uitgewerkt wordt - Hulpbehoevenden geholpen worden op een adequate manier waarbij het geven van cash geld vermeden wordt (-> voedingscheques) - Extra subsidie voorzien wordt voor WIGWs - Er ook gewerkt wordt aan ondersteuning en hulp voor zelfstandigen na faling - Er sensibilisatie is omtrent gezondheidsthema s - Er actief gezocht wordt naar eenzame senioren om problemen te voorkomen 12. Financiën Het gemeentebestuur zorgt voor een gezond financieel beleid. - Geen dure prestigeprojecten opgezet worden - Daar waar mogelijk gewerkt wordt met privaat publieke samenwerking - De noodzaak van dure studiekosten bekeken wordt - Informatie aan de bevolking (jaarlijks / verstaanbaar) gegeven wordt: waar gaat uw geld naartoe

7 Verkiezingen 2012 Blz. 7 van Communicatie Het gemeentebestuur zorgt voor een open communicatie naar de inwoners en andere betrokkenen. Mensen worden voldoende, tijdig en duidelijk geïnformeerd. - Een huisstijl bepaald wordt - Het gemeentelijk infoblad plezanter gemaakt wordt - De website verduidelijkt wordt o Meldpunt uitleggen - Een E-loket / elektronische nieuwsbrief opgezet wordt - De gemeente actief op facebook / twitter (jeugd) aanwezig is. 14. Inspraak Het gemeentebestuur houdt rekening met de mening van de inwoners. Inwoners krijgen inspraak bij de uitwerking van concrete projecten. - Een meldingskaart in elk infoblad voorzien wordt - Meldingen en klachten opgevolgd kunnen worden door de melder - Wijkbijeenkomsten worden uitgebouwd en opgevolgd o Hogere frequentie o Contactpersoon in iedere wijk 15. Personeel Het gemeentebestuur is een belangrijke werkgever die streeft naar een modern personeelsbeleid. - depolitisering plaatsvindt en een motiverend personeelsbeleid gevoerd wordt o Mobiliteit intern/extern (ook intergemeentelijk) mogelijk maken o Bevorderingsmogelijkheden optimaliseren o Anciënniteit uit privé gevalideerd kan worden op een eerlijke manier - aanwervingsexamens via externe organisatie bekeken wordt - er een doorlichting van het gemeentepersoneel gebeurt - er een tevredenheidsenquête georganiseerd wordt - er een evaluatie en bijsturing van het evaluatiesysteem komt

8 Verkiezingen 2012 Blz. 8 van Openbare werken Het gemeentebestuur voert een minder-hinder beleid en zorgt voor een structureel overleg met nutsbedrijven. Herstellingen aan wegen en verbetering van de nutsvoorziening worden in overleg gepland. Kwalitatief werk is de norm. - De keuze van bomen en planten aangepast wordt aan de omgeving - Er een veilige winterperiode voorzien wordt - De problemen van wateroverlast aangepakt worden - Kleine werken niet uitbesteed worden maar in eigen beheer gerealiseerd - De herinrichting van het Koningin Astridplein wordt aangepakt - Een doorlichting en opvolging van aannemers wordt opgezet - Duidelijke communicatie over de voortgang van werkzaamheden wordt opgezet 17. Landbouw en platteland Het gemeentebestuur heeft aandacht voor de landbouw in onze gemeente. Het is een partner voor land- en tuinbouwers en zorgt voor de nodige omkadering en ondersteuning. - Logistieke hulp voorzien wordt voor waterzuivering met bv rietveld - Alternatieve energie gepromoot wordt voor eigen gebruik - Er aandacht is voor lichtvervuiling (geen concentratie) - De sector gesteund wordt door het promoten van de lokale producten - Verdere steun geleverd wordt om de groene ruimtes te houden 18. Onderwijs Het gemeentebestuur zorgt voor voldoende onderwijsmogelijkheden in de verschillende deelgemeentes. Samenwerking op allerlei vlakken is cruciaal om kinderen voor te bereiden op de toekomst. - Er voldoende aandacht is voor het onderwijzend personeel vanuit het college - Samenwerking met sport- en cultuurverenigingen gestimuleerd wordt: o optimaal gebruik maken van sportschuur en sporthal o maar ook gebruik van klaslokalen door verenigingen - Verregaande samenwerking over verschillende netten gestimuleerd wordt - Vervoer voorzien wordt vanuit de verschillende scholen naar de buitenschoolse kinderopvang - Er aandacht is voor levenslang leren o Vb Aanbieden opleidingen in bib

9 Verkiezingen 2012 Blz. 9 van Toerisme Het gemeentebestuur heeft de taak om de belangrijke toeristische plaatsen van de gemeente verder te ontwikkelen. Het wandel- en fietsnetwerk is absoluut een troef. - Deelgemeente Rumst en Terhagen verder uitgebouwd worden als toeristische punten - Water/rivier-toerisme aangetrokken wordt o Aanlegsteiger - Werk gemaakt wordt van een bureau voor toerisme - Het museum opgewaardeerd en aantrekkelijker gemaakt wordt 20. Economie & middenstand Het gemeentebestuur biedt mogelijkheden aan lokale economie en middenstand. Aantrekken van nieuwe handelszaken is een must. De ligging van onze gemeente moet daarbij als troef worden uitgespeeld. - De gemeente een ondersteunende rol, geen sturende rol, heeft - Een ondersteuningsloket voor (kandidaat) zelfstandigen voorzien wordt. - Aankopen zoveel als mogelijk bij eigen middenstand gebeuren - De cadeaucheques opgewaardeerd worden o Te koop aanbieden als geschenkbon - Buurtwinkels de nodige waardering en ondersteuning krijgen 21. Ruimtelijke ordening & stedenbouw Het gemeentebestuur zorgt voor duidelijkheid in de mogelijkheden en beperkingen van de Ruimtelijke ordening. Het verder uitwerken van RUP s kan daarin helpen. Open communicatie is daarbij belangrijk. - Bewoners inspraak hebben in de uitwerking van RUP s o Communicatie verbeteren door open bevolkingsbijeenkomsten vóór opmaak RUP o feedback aan indieners van bezwaren - de herlocatie van bedrijven bespreekbaar gemaakt wordt (lange termijnvisie)