DYNAMISCH BEWEGWIJZERINGSSYSTEEM VOOR DE PARKING VAN HET GEBOUW

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DYNAMISCH BEWEGWIJZERINGSSYSTEEM +32 27905200 VOOR DE PARKING VAN HET GEBOUW"

Transcriptie

1 1/ 13 BE001 09/03/ BDA nummer: Standaardformulier 2 - NL DE PARKING VAN HET GEBOUW VAN DE FOD Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement GEDEELTE: DE LEVERING, FOD P&O DE Wetstraat, PLAATSING 51 B-1040 EN HET Brussel ONDERHOUD VAN EEN DYNAMISCH DE PARKING VAN HET GEBOUW VAN DE FOD FINANCIËN IN DE RUE DU REMPART 7/21 TE 7500 DOORNIK. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Afdeling Logistiek Generieke Diensten Nationale identificatie: Postadres: Koning Albert II-laan 33 Bus 979 Plaats: Brussel Postcode: 1030 Land: België Contactpunt(en): Aubry Céline Tel. T.a.v.: Fax Internetadres(sen) (indien van toepassing) Adres van de aanbestedende dienst (URL): Adres van het kopersprofiel (URL): https://enot.publicprocurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid= Elektronische toegang tot informatie (URL): Elektronische indiening van inschrijvingen en verzoeken tot deelneming (URL): https://eten.publicprocurement.be/etendering/ viewworkspacesbasedonexturl.do?wsname=division+logistique+services+g%c3%a9n%c3%a9riques- S%26L%2FAO%2F396%2F2014-F02 Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en) Andere: (Bijlage A.I invullen) Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en) Andere: (Bijlage A.II invullen) Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend bij Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en) Andere: (Bijlage A.III invullen) I.2) SOORT AANBESTEDENDE DIENST (in geval van een door de aanbestedende dienst bekendgemaakte aankondiging) Publiekrechtelijke instelling

2 2/ 13 BE001 09/03/ BDA nummer: Standaardformulier 2 - NL Ministerie of andere nationale of federale instantie, DE PARKING Europese VAN instelling/europees HET GEBOUW agentschap VAN DE of FOD FINANCIËN met regionale IN DE of plaatselijke RUE DE onderverdelingen FRAGNÉE 2 TE 4000 internationale LUIK; - ALS organisatie WAARDELIJK GEDEELTE: ervan DE LEVERING, DE PLAATSING EN Andere: HET ONDERHOUD (specificeren) VAN EEN DYNAMISCH Nationaal of federaal agentschap/bureau DE PARKING VAN HET GEBOUW VAN Regionale DE FOD of FINANCIËN plaatselijke instantie IN DE RUE DU REMPART 7/21 TE 7500 DOORNIK. Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau I.3) HOOFDACTIVITEIT (in geval van een door de aanbestedende dienst bekendgemaakte aankondiging) Algemene overheidsdiensten Defensie Openbare orde en veiligheid Milieu Economische en financiële zaken Gezondheid Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen Sociale bescherming Recreatie, cultuur en godsdienst Onderwijs Andere: (specificeren) I.4) GUNNING VAN DE OPDRACHT NAMENS ANDERE AANBESTEDENDE DIENSTEN De aanbestedende dienst koopt aan namens andere aanbestedende diensten: (Zo ja, dan kunnen nadere inlichtingen over die aanbestedende diensten in bijlage A worden verstrekt)

3 3/ 13 BE001 09/03/ BDA nummer: Standaardformulier 2 - NL AFDELING II: WERP VAN DE OPDRACHT DE PARKING VAN HET GEBOUW VAN DE FOD GEDEELTE: DE LEVERING, DE PLAATSING EN HET ONDERHOUD VAN EEN II.1) BESCHRIJVING DYNAMISCH DE PARKING VAN HET GEBOUW VAN II.1.1) DE Door FOD de aanbestedende FINANCIËN dienst IN DE aan RUE de DU opdracht REMPART gegeven 7/21 benaming TE 7500 DOORNIK. DE LEVERING, DE PLAATSING EN HET ONDERHOUD VAN EEN DYNAMISCH DE PARKING VAN HET GEBOUW VAN DE FOD FINANCIËN IN DE RUE DE FRAGNÉE 2 TE 4000 LUIK; - ALS WAARDELIJK GEDEELTE: DE LEVERING, DE PLAATSING EN HET ONDERHOUD VAN EEN DYNAMISCH DE PARKING VAN HET GEBOUW VAN DE FOD FINANCIËN IN DE RUE DU REMPART 7/21 TE 7500 DOORNIK. II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten (Kies slechts één categorie werken, leveringen of diensten die het best overeenkomt met het voorwerp van uw opdracht of aankoop/aankopen) Werken Leveringen Diensten Uitvoering Ontwerp en uitvoering Uitvoering ongeacht met welke middelen in overeenstemming met de door de aanbestedende diensten opgegeven vereisten Aankoop Leasing Huur Huurkoop Een combinatie daarvan Dienstencategorie nr: Zie voor de dienstencategorieën bijlage C1 Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: NUTS-code: BE327, BE332 II.1.3) Inlichtingen over de overheidsopdracht, de raamovereenkomst of het dynamisch aankoopsysteem (DAS) De aankondiging betreft een overheidsopdracht De aankondiging betreft de instelling van een dynamisch aankoopsysteem (DAS) De aankondiging betreft de opstelling van een raamovereenkomst II.1.4) Inlichtingen over de raamovereenkomst (indien van toepassing) Raamovereenkomst met verschillende ondernemingen Aantal of (indien van toepassing)maximumaantal deelnemers aan de beoogde raamovereenkomst Raamovereenkomst met één onderneming Looptijd van de raamovereenkomst Jaar/jaren: Motivering voor een raamovereenkomst van meer dan vier jaar: of In maanden: Geraamde totale waarde van de aankopen voor de gehele duur van de raamovereenkomst (indien van toepassing, alleen cijfers geven) Geraamde waarde zonder btw: Munt: of Tussen en Munt: Frequentie en waarde van de te gunnen opdrachten: (indien bekend)

4 4/ 13 BE001 09/03/ BDA nummer: Standaardformulier 2 - NL II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de DE aankoop/aankopen PARKING VAN HET GEBOUW VAN DE FOD OPEN OFFERTEAANVRAAG MET ALS WERP GEDEELTE: - ALS VAST GEDEELTE: DE LEVERING, DE LEVERING, DE PLAATSING DE PLAATSING EN HET EN HET ONDERHOUD VAN VAN EEN DYNAMISCH DYNAMISCH DE PARKING VAN HET DE GEBOUW PARKING VAN DE VAN FOD HET FINANCIËN GEBOUW IN DE VAN RUE DE FRAGNÉE FOD FINANCIËN 2 TE 4000 LUIK; IN DE RUE DU REMPART 7/21 TE 7500 DOORNIK. - ALS WAARDELIJK GEDEELTE: DE LEVERING, DE PLAATSING EN HET ONDERHOUD VAN EEN DYNAMISCH DE PARKING VAN HET GEBOUW VAN DE FOD FINANCIËN IN DE RUE DU REMPART 7/21 TE 7500 DOORNIK.

5 5/ 13 BE001 09/03/ BDA nummer: Standaardformulier 2 - NL II.1.6) CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst DE PARKING overheidsopdrachten) VAN HET GEBOUW VAN DE FOD Hoofdcategorieën Subcategorieën (indien van toepassing) GEDEELTE: DE LEVERING, DE PLAATSING EN HET ONDERHOUD VAN EEN Hoofdopdracht DYNAMISCH DE PARKING VAN HET GEBOUW VAN II.1.7) DE Opdracht FOD valt FINANCIËN onder de Overeenkomst IN DE RUE DU inzake REMPART overheidsopdrachten 7/21 TE 7500 (GPA) DOORNIK. II.1.8) Verdeling in percelen (voor inlichtingen over percelen, per perceel 1 exemplaar van bijlage B gebruiken) Zo ja, moeten inschrijvingen worden ingediend voor (1 vakje aankruisen): 1 perceel 1 of meerdere percelen alle percelen II.1.9) Varianten worden geaccepteerd II.2) HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT II.2.1) Totale hoeveelheid of omvang (indien van toepassing inclusief alle percelen en opties) (indien van toepassing, alleen cijfers geven)waarde zonder btw: Munt: of Tussen en Munt: II.2.2) Inlichtingen over opties (indien van toepassing) Opties (Zo ja) Beschrijving van deze opties: (indien bekend) Voorlopig tijdschema voor de uitoefening van deze opties: In maanden: of dagen: (vanaf de gunning van de opdracht) II.2.3) Inlichtingen over verlengingen (indien van toepassing) Deze opdracht kan worden verlengd Aantal mogelijke verlengingen: (indien bekend) of Tussen en (indien bekend) In geval van verlengbare opdrachten voor leveringen of diensten, geraamd tijdsbestek voor verdere opdrachten: In maanden: of dagen: (vanaf de gunning van de opdracht) II.3) LOOPTIJD OF UITVOERINGSTERMIJN VAN DE OPDRACHT Periode in maanden: of dagen: (vanaf de gunning van de opdracht) of Aanvang (dd/mm/jjjj) Voltooiing (dd/mm/jjjj)

6 6/ 13 BE001 09/03/ BDA nummer: Standaardformulier 2 - NL AFDELING III: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE DE PARKING EN TECHNISCHE VAN HET GEBOUW INLICHTINGEN VAN DE FOD GEDEELTE: DE LEVERING, DE PLAATSING EN HET ONDERHOUD VAN EEN III.1) WAARDEN MET BETREKKING TOT DE OPDRACHT DYNAMISCH DE PARKING VAN HET GEBOUW VAN III.1.1) DE Verlangde FOD FINANCIËN borgsommen IN en DE waarborgen RUE DU (indien REMPART van toepassing) 7/21 TE 7500 DOORNIK. De borgtocht van de opdracht is voor elk gedeelte vastgelegd op 5 % van het bedrag van het onderhoud, excl. btw, voor de hele duur van de opdracht, vermeerderd met het bedrag van de levering. Het aldus bekomen bedrag wordt naar het hoger tiental in euro afgerond. III.1.2) Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande Het bewijs van het stellen van de borgtocht moet binnen dertig (30) kalenderdagen na de kennisgeving van deze opdracht worden verzonden. Wanneer de borgtocht ongeschikt wordt ten gevolge van (een) aanvullende bestelling(en) waardoor het initiële bedrag van de opdracht met meer dan 20 procent wordt verhoogd, dan moet de borgtocht worden aangepast, dat wil zeggen verhoogd met een bedrag dat gelijk is aan 5% van het bedrag van de aanvullende bestellingen, afgerond op het hogere tiental in euro. Overeenkomstig de wets- en reglementsbepalingen kan de borgtocht hetzij in speciën of publieke fondsen, hetzij onder de vorm van een gezamenlijke borgtochtstelling worden gesteld. De borgtocht kan eveneens worden gesteld via een waarborg toegestaan door een kredietinstelling die voldoet aan de voorschriften van de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen of door een verzekeringsonderneming die voldoet aan de voorschriften van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen en die toegelaten is tot tak 15 (borgtocht). Binnen dertig kalenderdagen na de eerste bestelling moet de opdrachtnemer de borgtocht hetzij zelf of via een derde stellen op een van de volgende manieren: 1 wanneer de borgtocht in speciën wordt gesteld, door storting van het bedrag op het bpost bankrekeningnummer van de Deposito- en Consignatiekas [bpost rekeningnummer BE (IBAN) PCHQBEBB (BIC)] of van een openbare instelling die een functie vervult die gelijkaardig is met die van genoemde Kas, hierna genoemd openbare instelling die een gelijkaardige functie vervult; 2 wanneer de borgtocht uit publieke fondsen bestaat, door neerlegging van deze voor rekening van de Deposito- en Consignatiekas in handen van de Rijkskassier op de zetel van de Nationale Bank te Brussel of bij een van de provinciale agentschappen of van een openbare instelling die een gelijkaardige functie vervult; 3 wanneer de borgtocht gedekt wordt door een gezamenlijke borgtochtmaatschappij, door neerlegging via een instelling die deze activiteit wettelijk uitoefent, van een akte van solidaire borg bij de Deposito- en Consignatiekas of bij een openbare instelling die een gelijkaardige functie vervult; 4 wanneer de borgtocht gesteld wordt door middel van een waarborg, door de verbintenisakte van de kredietinstelling of van de verzekeringsonderneming. Dit bewijs wordt geleverd, naargelang het geval, door overlegging aan de aanbestedende overheid van: 1 hetzij het ontvangstbewijs van de Deposito- en Consignatiekas of van een openbare instelling die een gelijkaardige functie vervult; 2 hetzij het debetbericht van de kredietinstelling of van de verzekeringsonderneming; 3 hetzij het depositoattest van de Rijkskassier of van een openbare instelling die een gelijkaardige functie vervult; 4 hetzij de originele akte van solidaire borg, geviseerd door de Deposito- en Consignatiekas of van een openbare instelling die een gelijkaardige functie vervult; 5 hetzij het origineel van de verbintenisakte opgemaakt door de kredietinstelling of de verzekeringsonderneming die een waarborg heeft toegestaan. Deze documenten, ondertekend door de deponent, vermelden waarvoor de borgtocht werd gesteld en de precieze bestemming, bestaande uit de beknopte gegevens betreffende de opdracht en verwijzing naar de opdrachtdocumenten, alsmede de naam, voornamen en volledig adres van de opdrachtnemer en eventueel deze van de derde die voor rekening van de opdrachtnemer het deposito heeft verricht, met de vermelding geldschieter of gemachtigde, naargelang het geval. De hierboven vermelde termijn van dertig kalenderdagen wordt opgeschort tijdens de sluitingsperiode van de onderneming van de dienstverlener voor de betaalde jaarlijkse vakantiedagen en de inhaalrustdagen die op reglementaire wijze of in een algemeen bindende verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst werden bepaald. Het bewijs van de borgstelling moet worden verstuurd naar het volgende adres: Federale Overheidsdienst FINANCIËN Afdeling Aanwervingen Ter attentie van Mevrouw MALJEAN Françoise NOGA B22 Koning Albert II-laan 33, postbus 781 Blok B BRUSSEL

7 7/ 13 BE001 09/03/ BDA nummer: Standaardformulier 2 - NL DE PARKING VAN HET GEBOUW VAN DE FOD FINANCIËN III.1.3) De vereiste IN DE rechtsvorm RUE DE van FRAGNÉE de combinatie 2 TE van 4000 ondernemers LUIK; - ALS waaraan WAARDELIJK de opdracht wordt gegund GEDEELTE: (indien van toepassing) DE LEVERING, DE PLAATSING EN HET ONDERHOUD VAN EEN DYNAMISCH DE PARKING VAN HET GEBOUW III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht (indien van toepassing) VAN ja DE neen FOD FINANCIËN IN DE RUE DU REMPART 7/21 TE 7500 DOORNIK. Zo ja, beschrijving van de bijzondere voorwaarden III.2) WAARDEN DEELNEMING III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: NIHIL III.2.2) Economische en financiële draagkracht Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: NIHIL Eventueel vereiste minimumeisen (indien van toepassing): NIHIL III.2.3) Vakbekwaamheid Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: Zie artikel 71 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten in de klassieke sectoren. BELANGRIJK Elke referentie moet het bedrag, de datum en de periode van levering en plaatsing en de bestemmeling (privé of openbaar) vermelden met zijn adres en de personalia van een contactpersoon. Deze leveringen betreffen eindklanten (geen leveranciers of vervoerders). Indien het leveringen aan administraties betreft, worden de leveringen bewezen door certificaten die door de bevoegde administratie zijn opgesteld of goedgekeurd. Indien het leveringen aan privaatrechtelijke personen betreft, worden de leveringen bewezen door certificaten die door deze personen zijn opgesteld of, bij ontstentenis, door een verklaring van de inschrijver. De inschrijver moet een lijst met drie (3) referenties voorleggen die betrekking heeft op de levering en/of het onderhoud van een beheerssysteem voor de parkings met een minimumcapaciteit van 300 plaatsen tijdens de laatste drie jaar, de inschrijver moet hierbij ten minste één referentie voorleggen voor wat betreft de levering van een beheersysteem waarvan sprake. Eventueel vereiste minimumeisen (indien van toepassing): Klasse: N/A, Categorie: N/A III.2.4) Voorbehouden opdrachten (indien van toepassing) De opdracht is bestemd voor sociale werkplaatsen De uitvoering van de opdracht is beperkt tot het kader van de programma s voor beschermde arbeid

8 8/ 13 BE001 09/03/ BDA nummer: Standaardformulier 2 - NL III.3) WAARDEN BETREFFENDE EEN OPDRACHT DE PARKING VAN DIENSTVERLENING HET GEBOUW VAN DE FOD GEDEELTE: III.3.1) Het verrichten DE LEVERING, van de dienst DE is aan PLAATSING een bepaalde EN beroepsgroep HET ONDERHOUD voorbehouden VAN EEN DYNAMISCH DE PARKING VAN HET GEBOUW VAN Zo ja,verwijzen DE FOD naar FINANCIËN de toepasselijke IN DE wettelijke RUE DU of bestuursrechtelijke REMPART 7/21 bepaling: TE 7500 DOORNIK. III.3.2) Rechtspersonen moeten de namen en beroepskwalificaties opgeven van het personeel dat met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht wordt belast

9 9/ 13 BE001 09/03/ BDA nummer: Standaardformulier 2 - NL AFDELING IV: PROCEDURE DE PARKING VAN HET GEBOUW VAN DE FOD GEDEELTE: DE LEVERING, DE PLAATSING EN HET ONDERHOUD VAN EEN IV.1) TYPE PROCEDURE DYNAMISCH DE PARKING VAN HET GEBOUW VAN IV.1.1) DE Type FOD procedure FINANCIËN IN DE RUE DU REMPART 7/21 TE 7500 DOORNIK. Openbaar Niet-openbaar Versneld niet-openbaar Onderhandeling Versnelde onderhandelingsprocedure Concurrentiegerichte dialoog Motivering voor het gebruik van een versnelde procedure: De gegadigden zijn reeds geselecteerd Zo ja, naam en adres opgeven van ondernemers die reeds zijn geselecteerd overeenkomstig afdeling VI.3) Nadere inlichtingen Motivering voor het gebruik van een versnelde procedure:

10 10/ 13 BE001 09/03/ BDA nummer: Standaardformulier 2 - NL IV.2) GUNNINGSCRITERIA DE PARKING VAN HET GEBOUW VAN DE FOD GEDEELTE: IV.2.1) Gunningscriteria DE LEVERING, (het/de desbetreffende DE PLAATSING vakje(s) EN aankruisen) HET ONDERHOUD VAN EEN DYNAMISCH Laagste prijs DE PARKING VAN HET GEBOUW VAN OF DE FOD FINANCIËN IN DE RUE DU REMPART 7/21 TE 7500 DOORNIK. Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op de onderstaande criteria (de gunningscriteria moeten worden vermeld met hun weging of in afnemende volgorde van belangrijkheid wanneer om aantoonbare redenen geen weging mogelijk is) de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria Criteria Weging Criteria Weging 1. Prijs Duur van de voorgestelde garantieperiode 3. Aantal preventieve handelingen (op jaarbasis) IV.2.2) Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling ja neen Zo ja, nadere inlichtingen over de elektronische veiling (indien van toepassing) IV.3) ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst (indien van toepassing) Division Logistique Services Génériques-S&L/AO/396/2014-F02_0 IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht Zo ja, Vooraankondiging Aankondiging via een kopersprofiel Nummer van de aankondiging in het PB: van (dd/mm/jjjj) Andere eerdere aankondigingen (indien van toepassing) IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten (behalve voor een DAS) of een beschrijvend document (in geval van een concurrentiegerichte dialoog) Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten Datum 28/04/2015 (dd/mm/jjjj) Tijdstip 14:30 Tegen betaling verkrijgbare documenten Zo ja, prijs (alleen cijfers): Betalingstermijnen en -methode: Munt:

11 11/ 13 BE001 09/03/ BDA nummer: Standaardformulier 2 - NL IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen DE of PARKING deelnemingsaanvragen VAN HET GEBOUW VAN DE FOD Datum 28/04/2015 (dd/mm/jjjj) Tijdstip 14:30 GEDEELTE: DE LEVERING, DE PLAATSING EN HET ONDERHOUD VAN EEN DYNAMISCH IV.3.6) TAAL OF TALEN DIE MOGEN WORDEN GEBRUIKT BIJ INSCHRIJVINGEN DE PARKING VAN OF VERZOEKEN HET GEBOUW TOT VAN DEELNEMING FOD FINANCIËN IN DE RUE DU REMPART 7/21 TE 7500 DOORNIK. Elke officiële EU-taal Officiële EU-taal (talen) ES CS DA DE ET EL EN FR IT LV LT HU MT NL PL PT SK SL FI SV Andere: IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen (openbare procedure) Tot: OF Periode in maanden: (dd/mm/jjjj) IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend Datum 28/04/2015 (dd/mm/jjjj) Tijdstip 14:30 OF dagen: 180 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijvingen) Plaats (indien van toepassing): In één van de vergaderzalen van de North Galaxy, toegankelijk via de bezoekersingang, Koning Albert II-laan 33 te 1030 BRUSSEL Personen die de opening van de inschrijvingen mogen bijwonen (indien van toepassing) Openbaar

12 12/ 13 BE001 09/03/ BDA nummer: Standaardformulier 2 - NL AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN DE PARKING VAN HET GEBOUW VAN DE FOD GEDEELTE: DE LEVERING, DE PLAATSING EN HET ONDERHOUD VAN EEN VI.1) PERIODIEKE OPDRACHT (indien van toepassing) DYNAMISCH DE PARKING VAN HET GEBOUW VAN DE FOD FINANCIËN IN DE RUE DU REMPART 7/21 TE 7500 DOORNIK. Zo ja, tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt: VI.2) DE OPDRACHT HOUDT VERBAND MET EEN PROJECT EN/OF EEN PROGRAMMA DAT MET MIDDELEN VAN DE GEMEENSCHAP WORDT GEFINANCIERD Zo ja, verwijzen naar project(en) en/of programma('s): VI.3) NADERE INLICHTINGEN (indien van toepassing) VI.4) BEROEPSPROCEDURES VI.4.1) Voor beroepsprocedures bevoegde instantie Officiële benaming: Raad van State Postadres: Wetenschaapsstraat 33 Plaats: Brussel Postcode: Bruxelles Land: België Tel. Fax Internetadres (URL): Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie (indien van toepassing) Officiële benaming: Postadres: Plaats: Land: Internetadres (URL): Postcode: Tel. Fax VI.4.2) Instellen van beroep (rubriek VI.4.2 invullen OF, indien nodig, rubriek VI.4.3) Precieze aanduiding van de termijn(en) voor het instellen van een beroep:

13 13/ 13 BE001 09/03/ BDA nummer: Standaardformulier 2 - NL VI.4.3) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures DE PARKING kunnen VAN worden HET GEBOUW verkregen VAN DE FOD GEDEELTE: Officiële benaming: DE LEVERING, Raad van DE State PLAATSING EN HET ONDERHOUD VAN EEN DYNAMISCH Postadres: Wetenschaapsstraat 33 DE PARKING VAN HET GEBOUW VAN Plaats: DE FOD FINANCIËN Brussel IN DE RUE DU REMPART 7/21 TE Postcode: 7500 DOORNIK. Bruxelles Land: België Tel. Internetadres (URL): Fax VI.5) DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 09/03/2015 (dd/mm/jjjj)