Studentenstatuut Opleidingsdeel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Studentenstatuut Opleidingsdeel"

Transcriptie

1 Studentenstatuut Opleidingsdeel Studiejaar Bachelor Journalistiek CROHO-nummer Christelijke Hogeschool Windesheim voltijd / deeltijd De opleiding Journalistiek leidt op tot Bachelor of Journalism De opleiding Journalistiek is geaccrediteerd van 16 april 2012 t/m 15april 2016.

2 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1. - OMSCHRIJVING VAN HET ONDERWIJS VAN DE OPLEIDING De onderwijsvisie van Windesheim en de opleiding Journalistiek pagina De onderwijsleeractiviteiten pagina Studiebegeleiding pagina Kwaliteit en studeerbaarheid pagina Vorm van de opleiding pagina Studiesucces pagina Toetsing en beoordeling pagina DE RELATIE VAN DE OPLEIDING MET HET BEROEPENVELD Doelstelling van de opleiding pagina De eindtermen c.q. eindcompetenties van de opleiding pagina Inhoud van de opleiding pagina De relatie tussen de opleiding en het beroepenveld pagina INRICHTING VAN HET ONDERWIJS Inrichting van de opleiding pagina Propedeuse Postpropedeutische of hoofdfase Deeltijdopleiding Overzicht informatie major, minoren en onderwijseenheden pagina Accreditatie pagina 37 Bijlage 1 Randvoorwaarde verzorgd taalgebruik pagina 38 Bijlage 2 The Tartu Declaration 2013 pagina 39

3 INLEIDING In het Studentenstatuut zijn de regels opgenomen die betrekking hebben op de rechten en plichten van studenten. Samen met de Regels Examencommissie is het Onderwijs- en Examenreglement (OER) de belangrijkste regeling in het studentenstatuut. In het OER is een concrete uitwerking van de inhoud van de opleiding opgenomen. Deze is opgesteld door het management van de opleiding. De examencommissie oordeelt of het OER op een juiste manier wordt uitgevoerd. Als een student vragen, opmerkingen of klachten over de uitvoering van het OER heeft, dan kunnen deze aan de examencommissie worden voorgelegd. In de Regels Examencommissie staan de regels die de examencommissie daarbij hanteert. Enkele opleidingen hebben een deel van het studentenstatuut verwerkt in een studiegids. In deze gids staat, naast enkele regelingen uit het statuut, ook nog andere informatie over de opleiding. Bijvoorbeeld een overzicht van alle docenten en de openingstijden van de Servicebalie. Naast het OER en de Regels Examencommissie zijn er nog meer regelingen. Deze zijn alle in het Studentenstatuut opgenomen. Bijvoorbeeld regelingen over medezeggenschap, financiële uitkeringen, huis-regels en privacyregels, de rechtsbescherming van studenten en het klachtenloket. Het studentenstatuut met al deze regelingen is te vinden op Sharenet OMSCHRIJVING VAN HET ONDERWIJS VAN DE OPLEIDING De onderwijsvisie van Windesheim en de opleiding Journalistiek Windesheim is een brede kennisinstelling en heeft de ambitie een inspirerende omgeving voor hoger onderwijs te zijn. Onze studenten wordt een excellente opleiding aangeboden, die hen theoretisch en praktisch voorbereidt op een succesvolle en maatschappelijk relevante loopbaan. Om de ontwikkeling van het onderwijs verdere impulsen te geven, wordt praktijkgericht onderzoek verricht. Daarnaast wordt de kennis voortdurend getoetst aan de praktijk door samen te werken met bedrijven en non-profit organisaties in de regio. Door onderwijs, onderzoek en ondernemen op deze wijze uitgebalanceerd ten opzichte van elkaar te positioneren, versterken ze elkaar. Onze vier uitgangspunten Ambitieus studieklimaat Windesheim daagt studenten uit. In de leersituatie wordt steeds spanning gecreëerd tussen het bestaande en het volgende competentieniveau, waardoor studenten worden geprikkeld hun grenzen te verleggen. De praktijk van het beroep is de basis waaraan uitdagende opdrachten worden ontleend. Om recht te doen aan de verschillende talenten en ambities kunnen studenten binnen de beroepsgerichte curricula een deel van het onderwijs zelf invullen om tot verbreding, verdieping of verzwaring van het programma te komen. In dit ambitieuze studieklimaat worden kwantitatieve en kwalitatieve eisen gesteld aan de inspanningen van de student. Uitdagend, tegelijkertijd realistisch. De waarde(n)volle professional Windesheim leidt professionals op die geleerd hebben het eigen professionele handelen kritisch ter discussie te stellen en hierover verantwoording af te leggen. Daarbij hanteert de professional persoonlijke, institutionele en wettelijke waarden en normen. Door een onderzoekende en reflectieve houding ontwikkelen zij continu hun professionaliteit, vanuit hun idealen over goed samenleven. Vanuit de eigen vakbekwaamheid en met die kritische reflectie leveren zij een bijdrage aan de kwaliteit van de 3

4 samenleving. De professional is op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen op het vakgebied en is door onderzoekvaardigheden gewapend voor de toekomst en de steeds veranderende beroepspraktijk. Hij ziet kansen, weet deze te benutten, kan innoveren en neemt initiatief. Studentbegeleiding op maat Aan studenten wordt persoonlijke en adequate begeleiding aangeboden, met eerlijke en bruikbare feedback op de prestaties. Al voor de poort maakt de student kennis met Windesheim en vice versa, met het doel de meest passende opleiding te kunnen kiezen. Er wordt gestuurd op resultaat, zodat de student succesvol zijn studie kan doorlopen. Windesheim biedt een omgeving waarin studenten zich maximaal kunnen ontplooien. Hierbij worden zowel uitzonderlijke begaafdheden als specifieke functiebeperkingen serieus genomen. Tevens wordt waar mogelijk tijd- en plaats-onafhankelijk werken gefaciliteerd. Hoge kwaliteit van onderwijs De norm is het aanbieden van opleidingen van bovengemiddeld niveau. Een deel van de opleidingen van Windesheim heeft een nóg hoger ambitieniveau en werkt toe naar het predicaat: Topopleiding. Om steeds met de nieuwste inzichten in de diverse vakgebieden te kunnen werken, zijn opleidingen verbonden met Centers of Expertise en kenniscentra. Onderwijs, onderzoek en ondernemen zijn met elkaar geïntegreerd en versterken elkaar daardoor in kwaliteit en vernieuwingskracht. Windesheim laat iedere student zich internationaal oriënteren om de kwaliteit en het beroepsperspectief van de afgestudeerden te vergroten. Windesheim handhaaft en verbetert continu onderwijskwaliteit. Het professioneel handelen van alle medewerkers is het vertrekpunt voor kwaliteit. Docenten vormen de ruggengraat van de kwaliteit van de opleiding. Zij zijn op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen binnen hun vakgebied. Windesheim hanteert hierbij een dubbele professionaliteit: docenten zijn vakbekwaam én didactisch onderlegd. Hoge kwaliteit is voor hen geen toevallige uitkomst, het is een logisch gevolg van de beheersing van het proces en de afstemming met de omgeving. Windesheim Is een inspirerende kennisinstelling voor met name de regio Zwolle en Almere met een ambitieus studieklimaat en opleidingen van bovengemiddeld niveau. Biedt een omgeving waar de student zich, met de nodige invloed op het studieprogramma, kan vormen tot een waarde(n)volle professional. Levert een professional die de regie kan voeren over de eigen loopbaan en over de grenzen van het vakgebied kan heenkijken. Ambitie, missie en visie Journalistiek Journalistiek heeft in 2014 de ambitie, missie en visie verder uitgewerkt voor de opleiding. Deze zijn een belangrijk start- en ijkpunt voor de ontwikkeling van het curriculum. De missie en visie zijn noodzakelijk voor de inhoudelijke koers van de opleiding. Ambitie De opleiding Journalistiek van Windesheim is een van de vier hbo-opleidingen Journalistiek in Nederland. We delen ons beroepsopleidingsprofiel met de drie andere opleidingen, maar we onderscheiden ons in de ambitie om topopleiding te zijn. Dit is een opleiding waarvan werkveld en samenleving (h)erkennen dat die meer dan andere het beste haalt uit studenten, docenten en organisatie. De beroepspraktijk en het medialandschap veranderen snel en ingrijpend door journalistiek-inhoudelijke, technologische, (bedrijfs- en markt)economische en maatschappelijke ontwikkelingen. Wij willen op deze 4

5 ontwikkelingen inspelen en vooruitlopen. Met een open blik naar buiten en een kritische blik naar binnen, maken we dan ook voortdurend werk van verbetering van onderwijs, onderzoek en organisatie. In een wereld vol verandering gaan we echter niet mee met de waan van de dag. We hechten aan drie kernwaarden: betrouwbaarheid, betrokkenheid en gedrevenheid. Als onderwijsprofessionals en studenten brengen we die waarden in praktijk in de omgang met elkaar en met anderen. Missie Als opleiding hechten we aan de maatschappelijke rol van de journalist. We vinden dat journalisten een grote verantwoordelijkheid hebben vanwege hun invloed op de publieke opinie. Zij dragen bij aan het debat en de dialoog in een samenleving vol diversiteit. Journalistieke hoofdtaken als informatievoorziening en waarheidsvinding zijn volgens ons voorwaarden voor actief burgerschap, democratisch bestuur en een rechtvaardige samenleving. Journalisten moeten in staat zijn de burger te bereiken, te boeien en te betrekken. We willen dan ook professionals opleiden die het bijzondere en relevante journalistieke verhaal kunnen vinden, vertellen en verbeelden. Normatief beroepskader en instrumentele professionaliteit zijn voor ons onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ons beroepsonderwijs en praktijkgericht onderzoek richten zich daarom op kennis, vaardigheden en werkwijzen om de interactie met burgers aan te kunnen gaan. Daarmee stellen we zowel journalisten in opleiding als journalisten in de praktijk in staat hun maatschappelijke rol betekenis te geven. Visie Drie journalistieke beroepshoedanigheden staan centraal in ons onderwijs en onderzoek. Journalisten zijn voor ons waarde(n)volle professionals. Ze zijn zich bewust van het belang van hun werk voor burger en samenleving. Ze hechten daarom aan betrouwbaarheid van hun journalistieke professionaliteit en boodschap. Als ondernemende journalisten weten ze hoe ze middelen kunnen verwerven en inzetten om de interactie met burger en samenleving daadwerkelijk tot stand te brengen. Ze beschikken dan ook over de gedrevenheid om te ondernemen wat nodig is om hun verhaal te vertellen en hun brood te verdienen. Als reflective practitioners zijn ze in staat zichzelf en hun vak te vernieuwen en veranderen. Ze doen dat vanuit betrokkenheid bij hun eigen professionele ontwikkeling en de ontwikkeling van hun vakgebied. Daarmee leveren ze een bijdrage aan hun eigen toekomst, maar ook aan die van de journalistiek als beroepsgroep en vakgebied De onderwijsleeractiviteiten Het onderwijs van de opleiding Journalistiek wordt ontwikkeld en uitgevoerd volgens het model van De Bie. Het hart van model wordt gevormd door de integrale leerlijn. Hierin staat het ontwerpen en verantwoorden van beroepsproducten centraal. Aan de hand van gedetailleerd omschreven kenmerkende beroepssituaties (KBS) zijn thema s gekozen die in opeenvolgende leerjaren en semesters, onderwijs en praktijk nauw aan elkaar koppelen. Daarbinnen zijn taal en kennis van de maatschappij belangrijke onderdelen van het curriculum. Studenten worden al vanaf het begin van de opleiding geconfronteerd met complexe beroepsproblemen door middel van praktijkweken. Dit is een grote prikkel voor het stimuleren van de ontwikkeling van het probleemoplossend en het analyserend vermogen. De integrale leerlijn krijgt gestalte in de binnenschoolse onderwijsprojecten en in de buitenschoolse stage- en afstudeerperiode. Studenten worden vanaf het begin ondersteund bij het uitvoeren van de opdrachten, maar de sturing wordt naarmate de studie vordert steeds minder. De docent krijgt een meer 5

6 coachende rol en de zelfsturing van de student neemt toe. De begeleiding bij de KBS en en de ondersteunende onderwijseenheden staat beschreven in studiehandleidingen. Aan het eind van de studie kunnen studenten zelfstandig aan de slag. Met het model De Bie kiest de opleiding voor een sterke relatie met de beroepspraktijk op basis van toenemende complexiteit. De student doorloopt tijdens zijn of haar opleiding een breed perspectief van professionele rollen: van redacteur die vooral bezig is met het verwerken en bewerken van de dagelijkse nieuwsstroom, tot een professional met een specialisme die in staat is eigen, originele en onderscheidende journalistieke producties te maken. De samenhang wordt aangebracht door in de conceptuele, vaardigheids- en reflectieve leerlijn onderwijs aan te bieden dat een relatie heeft met de projecten in de integrale leerlijn. De eerste anderhalf jaar volgen studenten een generiek programma, waarbij in de conceptuele leerlijn Journalistiek en de maatschappijvakken een belangrijke rol spelen. In de vaardighedenleerlijn is er aandacht voor Taalbeheersing, Engels, onderzoek en crossmediale vaardigheden. Studenten komen vanaf het begin van de opleiding in aanraking met de verschillende aspecten van de geschreven en de audiovisuele journalistiek. Per periode is er een praktijkweek, waarin de gevolgde onderwijsonderdelen zoveel mogelijk samenkomen. In de specialiserende minor die studenten in het tweede semester van jaar 2 gaan volgen, kunnen zij meer accent leggen op een van de twee vormen van journalistiek: Geschreven of Audiovisuele Journalistiek. Zo geven studenten al in een vroeg stadium sturing aan hun studie. In beide richtingen is crossmediale journalistiek geïntegreerd, zoals de beroepspraktijk in toenemende mate vraagt. In de gekozen richting lopen studenten in jaar 3 ook hun stage en zij studeren er in jaar 4 op af Studiebegeleiding De opleiding kent twee vormen van studiebegeleiding: de basisbegeleiding en de specialistische begeleiding. De studieloopbaanbegeleiders en de studievoortgangsadviseurs zijn verantwoordelijk voor de basisbegeleiding en begeleiden studenten bij de ontwikkeling van loopbaan- en leercompetenties. Op Windesheimniveau bieden de decaan, psychologen, vertrouwenspersonen en deskundigen op het gebied van bijvoorbeeld dyslexie specialistische begeleiding. Voor studenten met een beperking en voor topsporters is beleid ontwikkeld en is een casemanager aangesteld. Binnen Windesheim is er voor gekozen om zelfsturing op studie en loopbaan als zogenaamde elfde HBO-competentie toe te voegen, naast de tien algemene competenties. Deze elfde competentie wordt ook wel de loopbaancompetentie genoemd. Dit betekent niets anders dan dat de student in staat is zijn eigen studieloopbaan zoveel mogelijk in te richten, en dat deze past bij wat hij wil en kan. In het huidige onderwijs is vraaggestuurd leren namelijk een belangrijk uitgangspunt. Hierbij gaat het om zelfsturing van de student in zijn eigen leerproces. Hij maakt zijn keuzes zo veel mogelijk zelf, en is als het ware de regisseur van zijn eigen leerproces. Om die rol te kunnen vervullen, moet hij in staat zijn leervragen te formuleren. Dat kan alleen als hij weet wat hij wil leren, waar zijn talenten liggen en zijn verbeterpunten, waar zijn belangstelling naar uitgaat en wat voor hem belangrijke waarden zijn in zijn werk. Om zijn leerproces te kunnen sturen, moet hij weten hoe hij zijn kwaliteiten en motieven kan inzetten. Met andere woorden: de student heeft loopbaancompetentie nodig om op een zinvolle manier sturing te kunnen geven aan zijn studieloopbaan. Studieloopbaanbegeleiding binnen de opleiding Journalistiek is er op gericht studenten in dit proces intensief te begeleiden. Slb ers ondersteunen studenten in hun persoonlijke ontwikkeling, bij de studievoortgang en bij de oriëntatie op de beroepspraktijk. Uiteindelijk doel is het ontwikkelen van 6

7 zogeheten arbeidsidentiteit. Dat betekent in dit geval dat de student weet binnen welke beroepen en arbeidsgebieden hij wil en kan werken. Hij weet welk (journalistiek) beroep bij hem past, en hij kan aangeven en onderbouwen wat hij kan en wat hij nog moet leren. Studenten kunnen de elfde HBOcompetentie ontwikkelen door het uitvoeren van vijf zogeheten loopbaantaken. Loopbaantaken Belangrijke vragen 1. Kwaliteitenreflectie Wat kan ik? 2. Motievenreflectie Wat wil ik? 3. Werkexploratie Hoe krijg ik greep op trends, ontwikkelingen en mogelijkheden op de arbeidsmarkt? 4. Netwerken Hoe creëer en onderhoud ik een netwerk van contacten dat ik kan inzetten voor mijn loopbaan? 5. Loopbaansturing Hoe zorg ik er voor dat mijn loopbaanontwikkeling aansluit bij mijn kwaliteiten en motieven? Om een antwoord te krijgen op bovengenoemde vragen, ontwikkelt de student gedurende de studie een groot aantal activiteiten. Dat kunnen hele concrete opdrachten zijn, maar de student kan ook zelf initiatieven ontplooien. Het resultaat verzamelt hij in zijn slb-portfolio dat hij bespreekt met de studieloopbaanbegeleider. Het eerste niveau heeft betrekking op de ervaringen die de student op doet binnen de opleiding (colleges, practicum jaar 1) en eventueel daarbuiten (zijn huidige werk). Op het tweede en derde niveau is de student in toenemende mate in staat om zich te verdiepen en te verbreden: hij kijkt verder dan de opleiding en stemt de opdrachten af op zijn toekomstige loopbaan. Op het gevorderde niveau gaat vraagsturing een rol spelen: Waar gaat het mij gemakkelijk, weet ik goed wat ik wil en kan? Op welk punt loop ik vast? De (studieloopbaan)vragen die hieruit voortkomen, kan de student bespreken met zijn studieloopbaanbegeleider in jaar 1 en 2, met de studieadviseur in jaar 3 en 4 of met de vakdocent. Uiteindelijk bepaalt de student helemaal zelf wat hij in de studieloopbaan verder wil ontwikkelen en hoe hij dat wil doen. Hij volgt de actuele ontwikkelingen in het werkveld, denkt na over het soort werk dat hij wil doen als hij afgestudeerd is, en vraagt zich af hoe hij zich gaat presenteren op de arbeidsmarkt Kwaliteit en studeerbaarheid Kwaliteitsbewaking De opleiding heeft een gestandaardiseerde wijze van interne kwaliteitsbewaking op basis van de PDCAcyclus (Plan-Do-Check-Act). De gehanteerde methode is een combinatie van kwantitatief en kwalitatief onderzoek. In dit kader wordt gebruik gemaakt van de volgende instrumenten: Standaard evaluatielijsten per leerlijn voor alle onderwijsmodulen; Analyse van studenttevredenheid aan de hand van panelgesprekken met studenten; Publicatie van evaluaties, panelverslagen en actielijsten; Analyse van de toetsresultaten; Analyse van alumni-enquêtes; Doorstroomanalyse: instroom doorstroom uitstroom; Selectiedagen voor aanmelders en monitoring van de eerstejaars studenten. 7

8 Studielast Voor het leerplan geldt dat het totaal van de studielast evenwichtig over de leerjaren en binnen de leerjaren is verdeeld. Als uitgangspunt voor de programmering is genomen de normstudent die 40 uur per week aan de studie besteedt. De belasting in het studieprogramma is gebaseerd op vastgestelde studeerbaarheidsnormen, zoals de leesnorm van tien pagina s per uur voor standaard studieboeken. Voor complexe teksten of teksten in een andere taal kan de norm lager zijn vastgesteld. De spreiding van studielast wordt stelselmatig geëvalueerd en wordt zo nodig besproken in onderwijsteamoverleg en geoptimaliseerd Studeerbaarheid Door de opbouw in moduulblokken kan de student de opleiding flexibel inrichten, waarmee grote studievertraging voorkomen kan worden. Het onderwijsprogramma heeft een heldere en eenvoudige structuur bestaande uit samenhangende onderwijsblokken van 30 EC. Studenten kunnen vrijwel elke maand afstuderen, maar studenten moeten rekening houden met een zomerstop die valt in de maanden juli en augustus. In deze periode worden geen cijfers verwerkt en kunnen geen diploma s worden uitgereikt. De zomerstop staat aangegeven in het Jaarrooster van de opleiding Journalistiek. Binnen de opleiding Journalistiek is sprake van een transparante informatievoorziening. Studenten en medewerkers beschikken over documenten als het Studentenstatuut en de Jaarplanning. Deze relevante informatie is toegankelijk op de Infosite van het hogeschoolnetwerk (Sharenet). Met behulp van Sharenet, Educator en de nieuwe elektronische leeromgeving kunnen studenten zelf hun tentamenresultaten inzien, hun studievoortgang bijhouden en onderwijsmateriaal raadplegen. Tijdig worden roosters, literatuurlijsten en overige relevante onderwijsinformatie voor studenten via Sharenet en/of aangeboden. Ook formulieren voor het aanvragen van vrijstellingen en andere relevante formulieren voor studenten zijn online beschikbaar via Sharenet. Van studenten wordt verwacht dat zij mededelingen en overige informatie die via Sharenet, Educator en worden verspreid regelmatig (wekelijks) raadplegen Visie op studieloopbaanbegeleiding Van iedere student Journalistiek wordt gevraagd dat hij zijn eigen koers uitzet in de studie. Dat hij zelf gaat bepalen wat hij hier wil leren, hoe hij dat wil leren, en welke werkzaamheden hij daarmee nu en later wil verrichten, binnen een bepaald beroep. Studieloopbaanbegeleiding is bedoeld om de student te helpen bij het maken van die keuzes. De student doet dit niet alleen. Hij heeft zijn vaste (slb-)groep medestudenten en krijgt begeleiding van een studieloopbaanbegeleider, die in principe een jaar aan de student is verbonden. De slb er organiseert groepsbijeenkomsten, voert individuele gesprekken met de student en verwijst waar nodig naar professionele hulp binnen of buiten Windesheim als persoonlijke omstandigheden bij de student daar aanleiding toe geven. Dan gaat het bijvoorbeeld om de decaan of de studentenpsycholoog. Verder voert de student verschillende opdrachten uit ter oriëntatie op de beroepspraktijk, binnen het practicum Journalistiek, tijdens slb-bijeenkomsten en ook daarbuiten. 8

9 Vorm van de opleiding Numerus fixus De opleiding Journalistiek hanteert een (100 procent) decentrale selectie voor het studiejaar en zal deze ook hanteren voor Deze selectie dient als instrument om studenten op kwaliteit te kunnen selecteren. Voor worden maximaal 225 studenten toegelaten. In het voorjaar van 2015 worden selectiedagen gehouden, waarbij aanmelders voor de opleiding op de volgende onderdelen worden getoetst: - Nederlands; - Engels; - Journalistieke beroepshouding. Journalistieke beroepshouding bestaat uit de volgende onderdelen: - toets algemene ontwikkeling (40 mc-vragen); - persoonlijkheidstest; - een persoonlijk gesprek met een docent. Dat is bedoeld als kennismaking, om de motivatie te peilen, maar ook voor het bespreken van de toetsresultaten. Op basis van de uitkomst van de toetsing en het gesprek krijgt de aanmelder een plek hoger of lager op de plaatsingslijst Opbouw De bacheloropleiding Journalistiek is georganiseerd in een structuur met een major en meerdere minoren. De major bestaat uit 180 EC en is verplicht voor alle studenten. In de minor bestaat de mogelijkheid te differentiëren. De eerste differentiatie betreft de afstudeerrichting, waarbij studenten kunnen kiezen uit de minoren Audiovisuele Journalistiek en Geschreven Journalistiek (elk 30 EC). Studenten kunnen daarnaast een keuzeminor op gevorderd of bachelorniveau van 30 EC kiezen of een tweede stage volgen. Hiermee wordt de bacheloropleiding gecompleteerd. Het curriculum kent een logische opbouw in niveau (concentrisch) en een evenwichtige spreiding van de studielast, namelijk 60 EC (= studiepunten) per jaar. Het programma van de opleiding heeft een overzichtelijke en eenduidige indeling in vier perioden die voor alle studiejaren gelijk is. Elke periode omvat tien weken bestaande uit ten minste zeven lesweken en twee tentamenweken. De beroepscompetenties en de algemene hbo-kwalificaties komen in het eerste jaar op basisniveau aan bod. In het tweede jaar worden de competenties uitgebouwd naar gevorderd niveau. In het derde jaar komen de beroepscompetenties op gevorderd niveau in de stage terug. Aansluitend wordt gewerkt aan het bachelorniveau. In de eerste helft van het vierde jaar verdiept of verbreedt de student zijn kennis en vaardigheden in een minor van 30 EC. In de tweede helft van jaar vier werkt de student zelfstandig aan zijn afstudeerproductie en onderzoeksproject. De studieroute die een student doorloopt bedraagt vier leerjaren. In het schema hieronder staat de gewenste studieroute aangegeven. In een aantal gevallen kan daarvan afgeweken worden. Zo bestaat de mogelijkheid voor een student om een tweede stage te lopen in plaats van het volgen van een keuzeminor. Dit kan in het eerste deel van het vierde studiejaar. Ook past hier het volgen van een studie in het buitenland. Het is mogelijk om M5 en de minor uit het vierde jaar om te draaien als een bepaalde keuzeminor alleen in het tweede semester wordt aangeboden. 9

10 Overgangssituatie Met de invoering van het nieuwe curriculum vanaf het studiejaar geldt een overgangssituatie tot het studiejaar In deze drie jaar wordt het curriculum op verschillende plaatsen aangepast, zodat de studenten die in het vorige curriculum hun studie zijn begonnen, zoveel mogelijk profiteren van de wijzigingen. Het nieuwe curriculum is in in de propedeuse en in de afstudeerfase ingevoerd. Het wordt in uitgerold naar jaar 2, en zoveel mogelijk naar jaar 3 en 4. Voor deze laatste twee studiejaren geldt een overgangssituatie. Jaar 1 Jaar 1 is een brede kennismaking met het vak journalistiek. Het hart van de leerlijnen wordt gevormd door de integrale leerlijn. Deze komt in jaar 1 tot uitdrukking in de praktijkweken. De praktijkweken vinden eenmaal per periode plaats. Colleges in de conceptuele, vaardigheden- en reflectieve leerlijn bereiden voor op de praktijkweek, waarin deze leerlijnen samenkomen in de integrale leerlijn. Na week 7 volgt een tentamenperiode van twee weken. In het eerste semester is de integrale leerlijn gericht op herkennen en verwerken van het nieuws, in het tweede semester op het nieuws meerwaarde geven door zelf verslag te doen. Jaar 2 Het eerste semester van jaar 2 kent vrijwel dezelfde opbouw als jaar 1. Tweedejaars studenten volgen dan het majorprogramma met praktijkweken. Hierin ligt het accent meer op context en duiding ( slow news ). In het tweede semester kiezen zij uit twee minordifferentiaties (Audiovisuele of Geschreven Journalistiek). Jaar 3 Derdejaars studenten vallen in de overgangssituatie. Zij kiezen in het eerste semester van het studiejaar uit een van de twee minordifferentiaties (Audiovisuele of Geschreven Journalistiek) en gaan in het tweede semester op stage. Deze stage sluit aan op de gekozen richting. Vervolgens volgen zij in jaar 4 nog een keuzeminor of tweede stage en studeren af met de nieuwe Afstudeerproductie en het Onderzoeksproject. In overleg met de Examencommissie is het mogelijk om de eerste stage in jaar 3 en de keuzeminor in jaar 4 om te draaien. Een tweede stage is in dat geval niet meer mogelijk. Als stage is in gevallen waar de stageplek geen 20 weken toestaat, een stage van 13 weken mogelijk voor 20 EC. De student kan dan na zijn stage nog een specialisatiemoduul van 10 EC naar keuze volgen. Deze specialisatiemodulen worden in periodes van 7 weken aangeboden. Jaar 4 Vierdejaars studenten vallen eveneens in de overgangssituatie. Zij lopen in het eerste semester stage. In het tweede semester studeren ze af met de Afstudeerproductie en het Onderzoeksproject. 10

11 Overgangssituatie Hieronder volgen de stroomschema s voor de overgang naar het nieuwe curriculum in jaar 3 en 4. Voor de studenten in jaar 3 (cohort 2012) verschuift de stage van jaar 4 naar jaar 3, waarmee de keuzeminor zou komen te vervallen. De keuzeminor kan voor dit cohort evenwel nog worden aangeboden in jaar 4, mits op bachelorniveau. De examencommissie beslist over bijzondere gevallen en uitzonderingen op deze routes. Reguliere route (cohorten ) Jaar 2014/ / /2017 Sem 1 Sem 2 Sem 1 Sem 2 Sem 1 Sem 2 2 Nieuw curriculum: Achter het nieuws (M3) Nieuw curriculum: Minordifferentiatie 3 Overgang naar nieuw curriculum: Minordifferentiatie Overgang naar nieuw curr.: Stage (M4) of Keuzeminor Nieuw curriculum: Stage (M4) Nieuw curriculum: Keuzeminor 4 Overgang naar nieuw curriculum: Stage (M4) Nieuw curriculum: Afstudeerproductie en Onderzoeksproject (M6) Overgang naar nieuw curriculum: Stage (M4) of Keuzeminor Nieuw curriculum: Afstudeerproductie en Onderzoeksproject (M6) Nieuw curriculum: Storytelling (M5) Nieuw curriculum: Afstudeerproductie en Onderzoeksproject (M6) Route Tussentijdse Instroom (cohorten 2011 en 2012) Jaar 2014/ /2016 Sem 1 Sem 2 Sem 1 3/4 Overgang naar nieuw curriculum: Stage 5 mnd. (M4) of Keuzeminor Overgang naar nieuw curriculum: Stage 5 mnd. (M4) of Keuzeminor 4 Nieuw curriculum M6 Nieuw curriculum M6 Deeltijd De instroom in de Deeltijdopleiding (DTO) Journalistiek is vanwege sterk teruggelopen belangstelling in stopgezet. De DTO faseert uit en stopt op 31 augustus De zittende studenten worden tot die tijd zoveel mogelijk in staat gesteld volgens het bestaande leerplan het onderwijsprogramma te doorlopen. Daarnaast kunnen deeltijdstudenten kiezen om af te studeren met de Afstudeerproductie en het Onderzoeksproject (M6) uit de voltijd. De huidige afstudeerroute met het praktijkgericht onderzoek is alleen nog in mogelijk. Vanaf zal voor de deeltijdstudenten de nieuwe afstudeerroute gelden met Afstudeerproductie en Onderzoeksproject. 11

12 1.6. Studiesucces Vanwege de BSA-norm heeft de opleiding Journalistiek zogeheten flankerend beleid ontwikkeld om het studiesucces te vergroten. De volgende maatregelen zijn getroffen: - Voor de praktijkweken in jaar 1 en 2 geldt een aanwezigheidsplicht. Docenten kunnen met betrekking tot de aanwezigheid eisen stellen aan studenten in de vorm van verplicht (eventueel vooraf) te maken opdracht(en). Als een student hier niet aan voldoet, dan heeft dit gevolgen voor het cijfer. De student kan herkansen in periode 5 tijdens een extra praktijkweek. - Elke periode vinden er proeftoetsen plaats voor alle vakken die met een tentamen worden afgesloten. De toetsen tellen ten minste 25 mc-vragen of de helft van het aantal (open) vragen van het tentamen. Zie ook de Regels Tentaminering in het Onderwijs- en Examenreglement, art Hertentamens zijn in de eerste tentamenweek (week 8), de reguliere tentamens worden gepland in de tweede week (week 9). Hiermee wordt de tentamendruk meer gespreid. Voor een aantal vakken vinden herkansingen plaats in week 4 van de eerstvolgende periode. - Wanneer een student door overmacht het reguliere of hertentamen niet heeft kunnen maken, geldt voor alle conceptuele vakken en de module Onderzoek 1.1 een extra tentamenronde in periode 5. Deelname is alleen mogelijk via een verzoek hiervoor bij de Examencommissie. Deze beoordeelt of er sprake is van overmacht. - Herkansingen van de tentamens Taalbeheersing en Engels worden twee keer aangeboden: de eerste keer in de periode volgend op de periode waarin de eerste kans wordt aangeboden, en de tweede keer in een latere periode. De student kan het hertentamen afleggen in de periode waarin hij verwacht de toets met voldoende resultaat te kunnen afronden. - In semester 2 zijn er bijspijkercursussen voor studenten die dit nodig hebben volgens de diagnostische taaltoets en/of die aan het eind van periode 1 een onvoldoende hebben behaald voor het tentamen Spelling en Formuleren Vereiste voorkennis Onderwijsmodule Vereiste voorkennis M1 geen M2 M1 gevolgd M3 M1 + M2 gevolgd minordifferentiatie M1 t/m M3 gevolgd M4 (stage) Stagedrempel behaald, zie 1.8 Keuzeminor Jaar 1 afgerond, M3 en M4 (oud curriculum) gevolgd M6 AP en OP Afstudeerdrempel behaald, zie 1.8 M6 Afstudeerdrempel behaald, zie 1,8 Praktijkgerichtonderzoek (oud curriculum) 12

13 1.8. Drempelvoorwaarden stage en afstuderen 1. Voor deelname aan stage geldt voor cohort of eerder (d.w.z. 4 e jaars en hoger) als drempelvoorwaarde dat de volgende onderdelen met goed gevolg moeten zijn afgerond: Het propedeutisch examen (60 EC) Alle onderwijsmodulen in jaar 2 (60 EC) De gekozen minordifferentiatie (30 EC) Voor cohort (3 e jaars, indien de student 2 x op stage wil) geldt als drempelvoorwaarde dat de volgende onderdelen met goed gevolg moeten zijn afgerond: Het propedeutisch examen (60 EC) Onderwijsmodulen in jaar 2 (54 EC) Van de gekozen minordifferentiatie de volgende onderdelen: tentamen journalistiek, tentamen maatschappijvak zorg en portfolio 1 (10 EC) 2. Voor studenten in de theoretische leerweg geldt de Premaster als differentiatie. Dat is inclusief het moduul Onderzoek. 3. Voor deelname aan het praktijkgericht onderzoek in jaar 4 van de deeltijdopleiding geldt dat de student de onderzoeksmodulen in jaar 2en de CW-modulen in jaar 3 met een voldoende moet hebben afgerond. 4. Voor deelname aan de stage in de deeltijdopleiding geldt dat de student de propedeuse moet hebben behaald. 5. Voor deelname aan Afstudeerproductie en Onderzoeksproject (M6) geldt als drempelvoorwaarde dat de volgende onderdelen met goed gevolg moeten zijn afgerond: Het propedeutisch examen (60 EC) Alle onderwijsmodulen in jaar 2 (60 EC) De gekozen minordifferentiatie (26 EC) plus CW/Onderzoek in jaar 3 (4 EC) of de Premaster De stage NB Deze voorwaarde geldt ook voor deeltijdstudenten. 6. Uitgangspunt is steeds dat er een studeerbaar programma overblijft. Dit betekent: Bij 15 ec of meer achterstanden (dus niet alleen binnen de drempel, maar voor het gehele curriculum), geldt dat studenten eerst gaan repareren en in het volgend semester de betreffende module gaan volgen mits dan aan de drempel is voldaan. Bij minder dan 15 ec achterstand en een drempel niet gehaald, kan de student een verzoek indienen voor dispensatie bij de examencommissie. De examencommissie bekijkt of er een studeerbaar programma overblijft. Een en ander is afhankelijk van het aantal openstaande vakken, de soort toetsing en eventuele kwalitatieve bezwaren. Indien dispensatie voor een drempel wordt verleend, sluit de student ook altijd een studiecontract af om de achterstanden alsnog in te halen. Dispensatie voor de stagedrempel leidt niet automatisch tot dispensatie van de afstudeerdrempel Toetsing en beoordeling Hierna volgen de regels van de opleiding voor de beoordeling van toetsen. Zie hiervoor ook de Regels Tentaminering in het Onderwijs- en Examenreglement. 13

14 1. Overzicht tentamens in het curriculum Alle vakken uit de conceptuele leerlijn worden afgesloten met een tentamen. Hieronder een overzicht van het soort tentamen dat de student kan verwachten: Onderwijsmodule M1 M2 M3 minordifferentiatie M4 (stage) Keuzeminor M6 AP M6 OP Soort tentamen Alle vakken uit de conceptuele leerlijn die worden afgesloten met een tentamen bestaan uit een MC-tentamen Uitzondering: Journalistiek Theorie. Dit tentamen is een mc-tentamen + casus Alle vakken uit de conceptuele leerlijn die worden afgesloten met een tentamen bestaan uit een MC-tentamen Uitzondering: Journalistiek Theorie. Dit tentamen is een mc-tentamen + casus Alle vakken uit de conceptuele leerlijn die worden afgesloten met een tentamen bestaan uit een MC-tentamen. Soms kan er ook een open vraag toegevoegd zijn aan het tentamen. Zie hiervoor de onderwijsbeschrijving van het betreffende vak. Uitzondering: Sociaalculturele ontwikkelingen. Dit tentamen bestaat uit open vragen. De tentamens uit de minordifferentiatie bestaan uit open vragen. n.v.t. De tentamens van de keuzeminors van de opleiding Journalistiek bestaan uit open vragen of een combinatie van mcvragen en open vragen. n.v.t. n.v.t. 2. Indien de student het tentamen dat direct op de onderwijsperiode volgt niet aflegt, kent de docent het cijfer 1 toe. 3. Docenten beoordelen alleen portfolio s, dossiers, werkstukken en verslagen die voor de gestelde deadline zijn ingeleverd en die voldoen aan eisen voor verzorgd taalgebruik. Deze eisen zijn randvoorwaardelijk en maken onderdeel uit van alle relevante beoordelingsformulieren. 1 Als niet aan de randvoorwaarden is voldaan, kan geen cijfer worden toegekend. Dat levert in Educator het cijfer 1 op. Het portfolio, dossier of werkstuk wordt verder niet beoordeeld of van feedback voorzien. Voor toetsen in jaar 1 geldt een uitzondering: de student krijgt een 1 in Educator als niet aan de 1 Zie bijlage Randvoorwaarde verzorgd taalgebruik. 14

15 randvoorwaarde is voldaan. Maar hij krijgt wel inhoudelijke feedback op het ingeleverde werk. De student mag dan één keer repareren. Is bij de tweede keer inleveren nog niet aan de randvoorwaarde voldaan, dan komt er een 1 in Educator. 4. Een portfolio/dossier wordt als eerste kans ingeleverd in de periode waarin onderwijs in de onderwijseenheid is verzorgd, volgens de deadlines die door de vakdocent zijn aangegeven. 5. Bij de beoordeling van een (onderdeel van een) portfolio/dossier wordt de datum waarop het onderdeel ter beoordeling is ingeleverd als tentamendatum geregistreerd in Educator. 6. Een groepsgewijs geproduceerd portfolio/dossier is zodanig ingericht dat een individuele beoordeling kan worden gegeven. 7. Docenten zien er op toe dat studenten alle portfolio s/dossiers inleveren via een Ephorusopdracht op Portfolio s/dossiers die niet op deze wijze zijn ingeleverd, zijn niet geldig en kunnen dus niet worden beoordeeld. Een uitzondering geldt voor bestanden die vanwege de omvang niet op geplaatst kunnen worden, zoals bijvoorbeeld audio- en videobestanden, afstudeerproducties en/of stageverslagen. Studenten leveren deze bestanden voor de gestelde deadline digitaal aan op cd/dvd of usb-stick of op een door de opleiding aangewezen AV-portaal. Dit ontslaat studenten niet van de plicht om de portfolio s/dossiers zelf op te plaatsen. Zij nemen hierin een verwijzing op naar de bestanden die op cd/dvd of usb-stick of via het AV-portaal zijn ingeleverd. Voor stage en afstuderen levert de student het portfolio en alle bijbehorende bestanden ook in op een dvd of usb-stick (voorzien van naam en studentnummer). De student heeft zelf bewaarplicht tot aan definitieve beoordeling en vermelding in Educator. 8. Als inleverdatum geldt het moment waarop het portfolio/dossier is ingeleverd op Voor stage en afstuderen geldt als inleverdatum het moment dat het document op de juiste wijze is aangeleverd bij de begeleidende/beoordelende docent. 9. Indien op de gestelde deadline geen portfolio/dossier is ingeleverd of als het portfolio/dossier niet volledig is of niet voldoet aan de randvoorwaarden voor verzorgd taalgebruik, dan registreert de docent in Educator een 1 als cijfer. 10. Niet complete of te laat ingeleverde portfolio s/dossiers worden niet voorzien van feedback. 11. Compleet ingeleverde portfolio s/dossiers worden beoordeeld en van feedback voorzien. 12. Studenten kunnen een als onvoldoende beoordeeld portfolio/dossier verbeteren op basis van de feedback en op aanwijzen van de docent, en het portfolio/dossier opnieuw inleveren tot en met één studiejaar volgend op het studiejaar waarin de eerste beoordeling is gegeven. Uitzondering hierop is de module Praktijkgericht Onderzoek, dat in het studiejaar voor het laatst wordt aangeboden en daarin een doorlooptermijn kent van 1 jaar. 13. Studenten kunnen opdrachten op dezelfde wijze herkansen tot één studiejaar na het jaar waarin de eerste kans is benut, met uitzondering van Praktijkgericht Onderzoek (zie regel 11). Na deze termijn vervalt dit recht en is de student gehouden aan de nieuwe herkansingsopdracht, die ook geldt voor studenten die op dat moment het moduul volgen. Deze opdracht kan altijd individueel worden uitgevoerd. 14. Herkansingen zijn van gelijke omvang als de oorspronkelijke opdracht en zijn een volwaardige afspiegeling van de hoeveelheid studielast van het moduul. 15

16 15. Voor herkansing van het dossier Beroepshouding in M3 en M4 geldt: Als de student gemiddeld een onvoldoende heeft gescoord op basis van de criteria uit het beoordelingsformulier, dan kan hij zelf de keuze bepalen van het criterium of de criteria die worden herkanst. Wanneer de verbetering van één criterium of enkele criteria gemiddeld tot een voldoende leidt, is het onderdeel gehaald. Voorwaarde is dat alle beoordelingscriteria met ten minste een 5 zijn beoordeeld. Is dit niet het geval, dan moet in elk geval dit criterium worden herkanst. Het kan dus zijn dat een student als gemiddelde over alle criteria een voldoende heeft gescoord en toch moet herkansen. De wijze van herkansen is te vinden in het moduulmateriaal op 16. Als een student een vrijstelling wil aanvragen, moet hij bij zijn verzoek gebruikmaken van het formulier verzoek tot vrijstelling voor het afleggen van één of meerdere tentamens en dient hij de gevraagde bewijsstukken toe te voegen. Het formulier verzoek vrijstelling is op ShareNet te vinden. 17. Voor de borging van de kwaliteit van de toetsing en van de onderwijsmodulen benoemt de hoofddocent van de opleiding Journalistiek voor elk onderwijsmoduul een moduulverantwoordelijke. Die is verantwoordelijk voor: a. de kwaliteit van de toetsing van het onderwijsmoduul; b. onderhoud van de toetsbank; c. uitvoeren van het vrijstellingenbeleid; d. herkansingen (als de eigen docent niet meer beschikbaar is); e. tijdig aanleveren van materiaal (toetsen, studiemateriaal); f. onderhoud van zijn/haar moduul op g. onderhoud van de inhoudelijke invulling van het moduul in Educator; h. het op verzoek informeren over het moduul (t.b.v. Coördinatie Team, Toetscommissie, Examencommissie of externe studenten) DE RELATIE VAN DE OPLEIDING MET HET BEROEPENVELD Doelstelling van de opleiding De opleiding Journalistiek en het Kenniscentrum Media willen kwalitatief hoogwaardig onderwijs bieden en een betekenisvolle partner zijn voor de beroepspraktijk. De opleiding wil een van de vooraanstaande opleidingen Journalistiek binnen Nederland zijn. Studenten en professionals uit de beroepspraktijk kunnen op Windesheim in verschillende fasen van hun journalistieke carrière kennis vergaren en (specifieke) vaardigheden leren en (verder) ontwikkelen. Drie kernwaarden nemen binnen de opleiding een centrale plaats in: betrouwbaarheid, betrokkenheid en gedrevenheid De eindtermen c.q. eindcompetenties van de opleiding Om een goede start te kunnen maken op de journalistieke arbeidsmarkt, moet de student beschikken over ten minste de kwalificaties die in het beroeps- en opleidingsprofiel zijn samengebracht onder tien competenties. Elke competentie is opgebouwd uit vijf kwalificaties. Daarin zijn de eindtermen van de opleiding zoals geformuleerd onder algemene beroepshouding, kennis en vaardigheden geïntegreerd samengebracht. De opleiding heeft deze eindtermen vastgelegd in een Body of Knowledge and Skills. 16

17 Beroeps- en opleidingsprofiel Competentie 1 Reflecteren op de maatschappelijke rol 1 Betrokken zijn op de samenleving 2 Inzicht hebben in de maatschappelijke rol van de journalistiek 3 Een onderbouwde visie op journalistiek hebben 4 De waarden begrijpen die journalistieke keuzes bepalen 5 Kunnen reflecteren op een toekomstige loopbaan Competentie 2 Relevante onderwerpen en invalshoeken vinden 6 De actualiteit kennen 7 De kenmerken van uiteenlopende media kennen 8 De relevantie van een onderwerp voor een doelgroep kunnen bepalen 9 Maatschappelijk debat kunnen bevorderen 10 Nieuwswaardige onderwerpen kunnen ontdekken op basis van diepergaand onderzoek Competentie 3 Journalistiek werk plannen en organiseren 11 Een realistisch plan van aanpak kunnen maken 12 Onder tijdsdruk kunnen werken 13 Aan onvoorziene situaties kunnen aanpassen 14 Bijdragen van het publiek kunnen organiseren 15 Binnen budgettaire grenzen kunnen werken Competentie 4 Snel informatie verzamelen 16 Een goede algemene ontwikkeling hebben 17 Op een bepaald gebied gespecialiseerde kennis hebben 18 Alle benodigde bronnen effectief kunnen gebruiken 19 Meerdere perspectieven in een verhaal kunnen verwerken 20 Interactie met het publiek willen Competentie 5 Belangrijke informatie selecteren 21 Hoofd- van bijzaken kunnen onderscheiden 22 Informatie kunnen selecteren op basis van betrouwbaarheid 23 De geselecteerde informatie kunnen interpreteren 24 De informatieselectie kunnen afstemmen op genre-eisen 25 Bewust zijn van de impact van de informatieselectie op bronnen en publiek Competentie 6 Informatie op een journalistieke manier structureren 26 Verschillende vertelstructuren kunnen toepassen 27 Vorm en inhoud kunnen afstemmen 17

18 28 Kunnen ordenen op basis van genre-eisen 29 Kunnen ordenen op basis van relevantie 30 Ordeningstechnieken van nieuwe media kunnen toepassen Competentie 7 Informatie in een journalistieke vorm presenteren 31 Over grote taalvaardigheid beschikken 32 Informatie kunnen presenteren in combinaties van woord, geluid en beeld. 33 De beginselen van vormgeving beheersen 34 Kunnen werken met technische middelen 35 Met gespecialiseerde technici kunnen samenwerken Competentie 8 Journalistiek werk(wijze) verantwoorden 36 Een helder beeld hebben van journalistieke kwaliteitseisen 37 Het eigen werk kritisch kunnen beschouwen 38 Kritiek van derden kunnen verwerken 39 Verantwoording nemen voor de gemaakte journalistieke keuzes 40 Verantwoording nemen voor het journalistieke eindproduct Competentie 9 In een team werken 41 Sociaal vaardig zijn 42 Betrouwbaar zijn 43 Initiatief tonen 44 Inzicht tonen in eigen sterkten en zwakten 45 Inzicht tonen in samenwerkingsrelaties Competentie 10 Bewust zijn van de eigen rol in een mediaorganisatie of als freelancer 46 Ideeën overtuigend kunnen presenteren 47 Rechten en plichten binnen een organisatie kennen 48 Marktomstandigheden kennen 49 Redactioneel beleid kunnen evalueren 50 Praktische aspecten van het freelancen kennen 18

19 Eindtermen Alle competenties uit het beroeps- en opleidingsprofiel zijn uitgewerkt in drie niveaus: beginnend, gevorderd en bachelorniveau. Vervolgens is in een tabel uitgewerkt welke competenties uit het beroepsen opleidingsprofiel op welk niveau door de student moeten worden getoond en in welke beroepscontext. Op deze wijze is inzichtelijk gemaakt hoe de student kan laten zien dat hij de competentie beheerst. Niveau Basis Gevorderd Bachelor De student voert de journalistieke taken uit conform standaardprocedures. Uitvoering is gericht op het aanleren van vaardigheden. Hij heeft nog veel begeleiding nodig, en krijgt veel tussentijdse feedback. De student maakt eigen handelen zichtbaar en is hierop aanspreekbaar. Kent de doelgroep (en) en de eigenschappen van de media waarvoor hij werkt. De student beheerst de meeste journalistieke genres. Hij voert de journalistieke taken uit door zelf een analyse te maken van de context waarbinnen hij werkt, en door zelf een keuze te maken voor de probleemaanpak en de methode. Minder begeleiding, meer zelfsturend, feedback meer aan het eind. Hij onderbouwt eigen handelen en verantwoordt de gevolgen van eigen handelen voor anderen. Kan z n werk afstemmen op het medium en de doelgroep van zijn keuze. De student werkt aan complexe opdrachten. Kan onderwerpen interpreteren en analyseren, en verricht zelfstandig research. Kan taken uitvoeren in uiteenlopende beroepssituaties. Werkt geheel zelfstandig en stemt eigen handelen af op de ander. Neemt zelf verantwoordelijkheid voor de eigen uitvoerende taken. Kan werken voor verschillende platformen tegelijk. Competenties Indicatoren Indicatoren Indicatoren 1. Reflecteren op de maatschappelijke rol - Betrokken zijn op de samenleving (1) - Betrokken zijn op de samenleving (1) - Betrokken zijn op de samenleving (1) - Inzicht hebben in de maatschappelijke rol van de journalistiek (2) - Inzicht hebben in de maatschappelijke rol van de journalistiek (2) - Een onderbouwde visie op journalistiek hebben (3) - Kunnen reflecteren op een toekomstige loopbaan (5) - Inzicht hebben in de maatschappelijke rol van de journalistiek (2) - Een onderbouwde visie op journalistiek hebben (3) - De waarden begrijpen die journalistieke keuzes bepalen (4) 19

20 - Kunnen reflecteren op een toekomstige loopbaan (5) 2. Relevante onderwerpen en invalshoeken vinden De student kent de rol van de journalistiek in maatschappelijke vraagstukken. - De actualiteit kennen (6) - De kenmerken van uiteenlopende media kennen (7) - De relevantie van een onderwerp voor een doelgroep kunnen bepalen (8) De student kan de rol van de journalistiek in maatschappelijke kwesties herkennen en analyseren. - De actualiteit kennen (6) - De relevantie van een onderwerp voor een doelgroep kunnen bepalen (8) - Nieuwswaardige onderwerpen kunnen ontdekken op basis van diepergaand onderzoek (10) De student heeft een visie op belangrijke vraagstukken die spelen in de journalistieke praktijk, en biedt onderbouwde suggesties voor innovatieve oplossingen. - De actualiteit kennen (6) - De kenmerken van uiteenlopende media kennen (7) - De relevantie van een onderwerp voor een doelgroep kunnen bepalen (8) - Het maatschappelijk debat kunnen bevorderen (9) - Nieuwswaardige onderwerpen kunnen ontdekken op basis van diepergaand onderzoek (10) De student volgt de actualiteit, en is op de hoogte van de belangrijkste maatschappelijke ontwikkelingen, in Nederland en daarbuiten. Hij is in staat onderwerpen te De student volgt de actualiteit en kiest onderwerpen die gecompliceerder zijn en vragen om meer inzicht in de achtergronden. Hij kan een context bij het nieuws kiezen die past De student ziet maatschappelijke trends en ontwikkelingen, en kan deze op een journalistieke manier aanpakken. Hij bedenkt relevante onderwerpen, en kan deze hun context plaatsen. Hij overziet 20

21 bedenken, en kan een nieuwsselectie maken die past bij het medium en de doelgroep. bij het medium en de doelgroep. het medialandschap en kan voor alle doelgroepen onderwerpen vaststellen. 3. Journalistiek werk plannen en organiseren -Een realistisch plan van aanpak kunnen maken (11) -Een realistisch plan van aanpak kunnen maken (11) - Een realistisch plan van aanpak kunnen maken (11) Onder tijdsdruk kunnen werken (12) Onder tijdsdruk kunnen werken (12) - Onder tijdsdruk kunnen werken (12) - Bijdragen van het publiek kunnen organiseren (14) - Aan onvoorziene situaties kunnen aanpassen (13) - Binnen budgettaire grenzen kunnen werken(15) - Bijdragen van het publiek kunnen organiseren (14) - Binnen budgettaire grenzen kunnen werken(15) De student kan een realistische werkplanning maken. Hij is resultaatgericht en houdt zich aan de deadlines. De student is in staat tot het zelfstandig en volgens opdracht produceren van journalistiek werk. Daarbij houdt hij zich aan de deadlines en hij blijft binnen de budgettaire grenzen. De student is in staat om zich, uitgaande van een werkplan, aan te passen aan onvoorziene omstandigheden. Dit binnen de deadlines en de budgettaire grenzen. 4. Snel informatie verzamelen - Een goede algemene ontwikkeling (16) - Een goede algemene ontwikkeling (16) - Een goede algemene ontwikkeling (16) - Alle benodigde bronnen effectief kunnen gebruiken (18) - Alle benodigde bronnen effectief kunnen gebruiken (18) - Op een bepaald gebied gespecialiseerde kennis hebben (17) - Meerdere perspectieven in een verhaal kunnen verwerken (19) - Alle benodigde bronnen effectief kunnen gebruiken (18) 21

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Studiejaar 2015-2016 Bachelor Journalistiek CROHO-nummer 34686 Christelijke Hogeschool Windesheim voltijd / deeltijd De opleiding Journalistiek leidt op tot Bachelor of

Nadere informatie

Bachelor Journalistiek

Bachelor Journalistiek Studentenstatuut 2013-2014 Opleidingsdeel Christelijke Hogeschool Windesheim Bachelor Journalistiek CROHO-nummer 34686 De opleiding Journalistiek leidt op tot Bachelor of Journalism voltijd en deeltijd

Nadere informatie

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2014-2015

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2014-2015 10 FACULTAIRE OER: FACULTEIT COMMUNICATIE EN JOURNALISTIEK Vastgesteld door de faculteitsdirecteur op 27 januari 2014 Instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op..2014 A. Nadere facultaire invulling

Nadere informatie

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2015-2016

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2015-2016 10 FACULTAIRE OER: FACULTEIT COMMUNICATIE EN JOURNALISTIEK Vastgesteld door de faculteitsdirecteur op 2 maart 2015 Met nstemming van de facultaire medezeggenschapsraad A. Nadere facultaire invulling van

Nadere informatie

Deze versie treedt in werking op 1 september 2016 en vervangt alle voorgaande versies.

Deze versie treedt in werking op 1 september 2016 en vervangt alle voorgaande versies. III FACULTEIT COMMUNICATIE EN JOURNALISTIEK Vastgesteld door de faculteitsdirectie op 14 maart 2016. Instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op 4 juli 2016. Deze versie treedt in werking op 1

Nadere informatie

OPLEIDINGSDEEL ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOR JOURNALISTIEK

OPLEIDINGSDEEL ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOR JOURNALISTIEK OPLEIDINGSDEEL ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2017-2018 BACHELOR JOURNALISTIEK CROHO-nummer 34686 De opleiding leidt op tot Bachelor of Journalism. Inhoudsopgave 1 DOEL EN CONTEXT VAN DEZE ONDERWIJS- EN

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek Studiejaar 2013-2014 Algemeen 1. Deze bijlage bij het algemene gedeelte van de Onderwijs- en examenregeling van Codarts is van toepassing

Nadere informatie

Curriculumevaluatie BA Wijsbegeerte

Curriculumevaluatie BA Wijsbegeerte Curriculumevaluatie BA Wijsbegeerte Beste student, U heeft onlangs alle onderdelen van uw bacheloropleiding Wijsbegeerte afgerond en kunt nu het BA-diploma aanvragen. Het bestuur van het Instituut voor

Nadere informatie

Begrippenkader Studieloopbaanbegeleiding en Reflectie

Begrippenkader Studieloopbaanbegeleiding en Reflectie Begrippenkader Studieloopbaanbegeleiding en Reflectie Kariene Mittendorff, lectoraat Innovatief en Effectief Onderwijs Studieloopbaanbegeleiding Binnen scholen wordt op verschillende manieren gewerkt aan

Nadere informatie

De faculteit Communicatie en Journalistiek kent de volgende nadere regelgeving die een integraal onderdeel van de OER vormen:

De faculteit Communicatie en Journalistiek kent de volgende nadere regelgeving die een integraal onderdeel van de OER vormen: 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN FCJ A. Nadere facultaire invulling van enige artikelen uit de HU-OER Artikel 33 Inschrijving voor tentamens 1. Door zich in te schrijven voor een cursus, is de student

Nadere informatie

middelbaar beroepsonderwijs Brainport regio Eindhoven Onderwijsvisie Onze kijk op onderwijs

middelbaar beroepsonderwijs Brainport regio Eindhoven Onderwijsvisie Onze kijk op onderwijs middelbaar beroepsonderwijs Brainport regio Eindhoven Onderwijsvisie Onze kijk op onderwijs Summa College maart 2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: De vijf onderwijspijlers 4 Hoofdstuk 2: De vijf onderwijspijlers

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1. 1 INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.4 Onderwijs- en examenregeling... 4 2. TOELATING TOT DE OPLEIDING...

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Studiejaar 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim Bachelor Small Business en Retail Management Croho: 8100 Bachelor Degree in Business Administration (BBA) voltijd

Nadere informatie

Beoordeling Stage 2 Code: ST2

Beoordeling Stage 2 Code: ST2 Beoordeling Stage 2 Code: ST2 Student: Ben v.d. Heijden Cijfer docentbegeleider Studentnummer: 247958 8 Docentbegeleider: PKK Cijfer praktijkbegeleider Praktijkbegeleider: Hans v.d. Dobbelsteen 8 Stageperiode:

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Christelijke Hogeschool Windesheim International Business and Languages CROHO-nummer 34407 Bachelor of Business Administration (B BA) voltijd accreditatiedatum 1 januari

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Studiejaar 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim Bachelor Logistiek en Economie CROHO-33436; Bachelor of Business Administration voltijd Accreditatieperiode: December

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Studiejaar 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim Bachelor Logistiek en Economie CROHO-33436; Bachelor of Business Administration voltijd Accreditatieperiode: December

Nadere informatie

Beoordeling Stage 2 Code: ST2

Beoordeling Stage 2 Code: ST2 Beoordeling Stage 2 Code: ST2 Student: Saskia Geurds Cijfer docentbegeleider: Studentnummer: 2143427 7 Docentbegeleider: Marieke van Willigen Praktijkbegeleider: Renee Brouwer Cijfer praktijkbegeleider:

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Studiejaar 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim Bachelor Financial Services Management Chroho: 34414 voltijd /duaal Accreditatie: 30 juni 2014 t/m 29 juni 2018 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De opleiding Bedrijfskunde MER (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Steeds meer krijgen organisaties te maken met

Nadere informatie

Beoordeling Stage 2 Code: ST2

Beoordeling Stage 2 Code: ST2 Beoordeling Stage 2 Code: ST2 Student: Marlien van Goor Cijfer docentbegeleider Studentnummer: 2135508 9 Docentbegeleider: Bea Nobbe Cijfer praktijkbegeleider Praktijkbegeleider: Rupert Parker Brady 9

Nadere informatie

Media Outlook 2 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI CDMMOU02-2. Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt. Goedgekeurd door:

Media Outlook 2 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI CDMMOU02-2. Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt. Goedgekeurd door: HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI Media Outlook 2 CDMMOU02-2 Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt Goedgekeurd door: (namens curriculumcommissie) Datum: MARKETING MET INTERACTIEVE MEDIA 6-5 -

Nadere informatie

Beoordeling Stage 2 Code: ST2

Beoordeling Stage 2 Code: ST2 Beoordeling Stage 2 Code: ST2 Student: Suzanne Huig Cijfer docentbegeleider: Studentnummer: 2134154 8 Docentbegeleider: Joop leuren Praktijkbegeleider: Rob van Trier Cijfer praktijkbegeleider: Stageperiode:

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Studiejaar 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim Bachelor International Business and Languages CROHO-nummer 34407 voltijd Accreditatiedatum: 1 januari 2011 31 december

Nadere informatie

Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool.

Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool. EXAMENREGLEMENT Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool. Art 5.1 Toetsing binnen de opleiding 1. Een tentamen ter afsluiting van een onderwijseenheid bestaat

Nadere informatie

Artikel Tekst 2.1 Toelatingseisen opleiding Voor toelating tot de opleiding Mediastudies komt in aanmerking de bezitter van

Artikel Tekst 2.1 Toelatingseisen opleiding Voor toelating tot de opleiding Mediastudies komt in aanmerking de bezitter van Opleidingsspecifieke deel OER, 2016-2017 Opleiding / programma: Mediastudies/ Film- en televisiewetenschap; New Media and Digital Culture (voorheen Nieuwe media en digitale cultuur, see English EER) Artikel

Nadere informatie

Stagebekwaamheidsgesprek Hoofdfase 1 Feedbackformulier

Stagebekwaamheidsgesprek Hoofdfase 1 Feedbackformulier Naam student: Studentnummer: Stagebekwaamheidsgesprek Hoofdfase 1 Feedbackformulier Bram Boonen Ellen Koop Datum 25 april 2013 Aanbieding Productcriteria Vormvereisten 1e aanbieding Assessmentdossier Het

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Cursusjaar 2015-2016 Christelijke Hogeschool Windesheim Bachelor Bedrijfskunde-MER CROHO-34139 [BBA Bedrijfskunde-MER] Voltijd / deeltijd Accreditatie 2009 tot 2017 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE DUALE MASTEROPLEIDING MEDIASTUDIES: JOURNALISTIEK EN MEDIA FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN 2016-2017 Deel B: opleidingsspecifiek

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO 2016-2017 Opleidingsdeel voor de bachelor lerarenopleidingen voortgezet onderwijs van Driestar hogeschool (onderdeel van Driestar educatief)

Nadere informatie

Handleiding Mbo-hbo doorstroomassessment jij en het hbo ..een succesvolle combinatie?

Handleiding Mbo-hbo doorstroomassessment jij en het hbo ..een succesvolle combinatie? Handleiding jij en het hbo..een succesvolle combinatie? Inhoudsopgave Leeswijzer 3 Inleiding 4 1. Het portfolio 5 1.1 Kwaliteitseisen 5 1.2 Samenstelling van het portfolio 5 1.3 Inleveren portfolio 6 1.4

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2015-2016 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt

Nadere informatie

Beoordeling Stage 2 Code: ST2

Beoordeling Stage 2 Code: ST2 Beoordeling Stage 2 Code: ST2 Student: Marijke Bax Cijfer docentbegeleider Studentnummer: 2142490 9 Docentbegeleider: MHN Cijfer praktijkbegeleider Praktijkbegeleider: Monique de Jong 9 Stageperiode: 1-3-13

Nadere informatie

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bewegingstechnologie van De Haagse Hogeschool

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bewegingstechnologie van De Haagse Hogeschool NAO nederlands- vlaamse accreditatieorganisatie Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bewegingstechnologie van De Haagse Hogeschool Datum: 1 oktober

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Studiejaar 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim HBO-Rechten [CROHO-nummer 39205] Opleiding tot Bachelor of Laws (LLB) voltijd / deeltijd Bij besluit van 17 juli

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Studiejaar

Onderwijs- en examenregeling Studiejaar Onderwijs- en examenregeling Studiejaar 2016-2017 Bachelor International Business and Languages CROHO-nummer 34407 Bij de Christelijke Hogeschool Windesheim voltijd Deze onderwijs- en examenregeling behoort

Nadere informatie

De onderwijs- en examenregeling

De onderwijs- en examenregeling De onderwijs- en examenregeling Algemeen In de onderwijs- en examenregeling (OER) wordt informatie gegeven over het onderwijs van een opleiding of een groep van opleidingen. Heeft de OER betrekking op

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2016-2017 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Master Filosofie () Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt in werking op 1 september 2016.

Nadere informatie

Informatie werkplekleren

Informatie werkplekleren Informatie werkplekleren Pabo Venlo 2014-2015 Inhoudsopgave Inleiding Blz. 3 Stagedagen Blz. 4 Stageweken Blz. 4 Jaaroverzicht 2014-2015 Blz. 5 Opleidingsprogramma Blz. 6 Propedeusefase Hoofdfase Afstudeerfase

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Cursusjaar 2015-2016 Christelijke Hogeschool Windesheim Opleiding HBO-Rechten Bachelor of Laws (LLB) CROHO-nummer 39205 Voltijd / deeltijd Bij besluit van 17 juli 2013 is

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Cursusjaar 2015-2016 Christelijke Hogeschool Windesheim Opleiding Communicatie HBO-Bachelor Communicatie Crohonummer: 34405 Voltijd / deeltijd Accreditatie: 1 januari 2012

Nadere informatie

Examenreglement 2014-2015

Examenreglement 2014-2015 Examenreglement 2014-2015 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Algemeen 3 Hoofdstuk 2 Toelating tot opleidingen en cursussen 4 Hoofdstuk 3 Onderwijsprogramma 5 Hoofdstuk 4 Getuigschrift 7 Hoofdstuk 5 Doel en vorm

Nadere informatie

Deze versie treedt in werking op 1 september 2013 en vervangt alle voorgaande versies.

Deze versie treedt in werking op 1 september 2013 en vervangt alle voorgaande versies. III FACULTEIT Maatschappij & Recht vastgesteld door de faculteitsdirectie op 26-02-2013 instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op. 2013. Deze versie treedt in werking op 1 september 2013 en

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit Communicatie en Journalistiek A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven Artikel 32 Inschrijving voor cursussen

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologe en Religiewetenschappen. Deel 2 (opleidingsspecifiek deel): Bachelor Theologie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologe en Religiewetenschappen. Deel 2 (opleidingsspecifiek deel): Bachelor Theologie ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2016-2017 Faculteit der Filosofie, Theologe en Religiewetenschappen Deel 2 (opleidingsspecifiek deel): Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt in werking op 1 september

Nadere informatie

Reglement Bachelorscriptie Geschiedenis Vastgesteld op 1-9-2015, verbeterd en goedgekeurd door de examencommissie op 10-9- 2015

Reglement Bachelorscriptie Geschiedenis Vastgesteld op 1-9-2015, verbeterd en goedgekeurd door de examencommissie op 10-9- 2015 Faculteit der Geesteswetenschappen Afdeling Geschiedenis, Europese studies en Religiewetenschappen Spuistraat 134 1012 VB Amsterdam Datum 10-9-2015 Contactpersoon J.J.B.Turpijn@uva.nl Bijlagen Beoordelingsformulier

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 05-06 Master Pedagogiek CROHO-nummer 443 variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: Zorg en Welzijn Versie: Concept besproken met AO-M.Peda 8-4-5 / definitief

Nadere informatie

OPLEIDINGSDEEL ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VERPLEEGKUNDE

OPLEIDINGSDEEL ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VERPLEEGKUNDE OPLEIDINGSDEEL ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VERPLEEGKUNDE VOOR DE VOLTIJDSE, DEELTIJDSE EN DUALE BACHELOROPLEIDING INHOUDSOPGAVE 1 Welkom... 3 2 doel en context van deze onderwijs- en examenregeling...

Nadere informatie

Modulebeschrijving FINSLC0108

Modulebeschrijving FINSLC0108 pagina 1 van 5 Modulebeschrijving FINSLC0108 Naam module FINSLC0108 Vakgebied(en) Studieloopbaancoaching Studiepunten 1 EC Voorkennis De vereiste voorkennis van deze module zijn de stagevoorbereidingsactiviteiten

Nadere informatie

Deel B van de onderwijs- en examenregeling voor de duale masteropleiding Communicatie- en informatiewetenschappen, 90 EC, 2014-2015

Deel B van de onderwijs- en examenregeling voor de duale masteropleiding Communicatie- en informatiewetenschappen, 90 EC, 2014-2015 Deel B van de onderwijs- en examenregeling voor de duale masteropleiding Communicatie- en informatiewetenschappen, 90 EC, 2014-2015 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling Deze

Nadere informatie

FORMULIER STRATEGISCHE THEMA S OPLEIDING [NAAM]: INSTITUUT: (G)OC: INSTITUUTSDIRECTEUR: DATUM:

FORMULIER STRATEGISCHE THEMA S OPLEIDING [NAAM]: INSTITUUT: (G)OC: INSTITUUTSDIRECTEUR: DATUM: FORMULIER STRATEGISCHE THEMA S OPLEIDING [NAAM]: INSTITUUT: (G)OC: INSTITUUTSDIRECTEUR: DATUM: De (G)OC heeft als formele wettelijke vastgelegde taak het adviseren over de OER en het jaarlijks beoordelen

Nadere informatie

Ons. Onderwijs. Kwaliteit in onderwijs

Ons. Onderwijs. Kwaliteit in onderwijs Ons Onderwijs Kwaliteit in onderwijs Voorwoord Bij Marianum staat de ontwikkeling van de leerling voorop. Wij staan voor aantrekkelijk en afgestemd onderwijs, gemotiveerde leerlingen en goede eindresultaten.

Nadere informatie

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA VOORWOORD Hoe leiden we elke student op tot de professional voor de wereld van morgen? Met de blik op 2025 daagt die vraag

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Cursusjaar 2015-2016 Christelijke Hogeschool Windesheim Opleiding Bedrijfseconomie Zwolle Bachelor of Business Administration CROHO: ISAT 33401/Brin 01vu Voltijd Accreditatietermijn

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Christelijke Hogeschool Windesheim Bachelor Toegepaste Gerontologie en CROHO-30108 Bachelor degree voltijd / deeltijd Geaccrediteerd van 01.09.2009 tot 01.09.2015 Colofon

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bachelor Opleiding Muziek Bijlage Muziektheater

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bachelor Opleiding Muziek Bijlage Muziektheater ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bachelor Opleiding Muziek Bijlage Muziektheater Studiejaar 2013-2014 1 Aanvulling OER 2012-2013 Muziektheater Inhoud en opbouw van het studieprogramma van de Muziektheaterafdeling

Nadere informatie

DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING ROEMEENSE TAAL EN CULTUUR

DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING ROEMEENSE TAAL EN CULTUUR DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING ROEMEENSE TAAL EN CULTUUR 2015-2016 Deel B: opleidingsspecifiek deel 1. Algemene bepalingen Artikel 1.1 Begripsbepalingen Artikel 1.2

Nadere informatie

Opleiding / programma: Communicatie- en Informatiewetenschappen/ Communicatie en Organisatie

Opleiding / programma: Communicatie- en Informatiewetenschappen/ Communicatie en Organisatie Opleidingsspecifieke deel OER, 2016-2017 Opleiding / programma: Communicatie- en Informatiewetenschappen/ Communicatie en Organisatie Artikel Tekst 2.1 Toelatingseisen opleiding 1. Voor toelating tot de

Nadere informatie

FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN

FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN REGELS VOOR HET SCHRIJVEN EN BEOORDELEN VAN BACHELORSCRIPTIES BIJ KUNST- EN CULTUURWETENSCHAPPEN (tot 1 september 2015 geldt dit reglement ook voor de BA Religiewetenschappen)

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Cursusjaar 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim Opleiding Bedrijfseconomie Zwolle Bachelor of Business Administration CROHO: ISAT 33401/Brin 01vu Voltijd Accreditatietermijn:

Nadere informatie

Rectificatie Bijlage D, 9 december 2014. Bijlage D: Praktische regels van de opleiding

Rectificatie Bijlage D, 9 december 2014. Bijlage D: Praktische regels van de opleiding Rectificatie Bijlage D, 9 december 2014 Bijlage D: Praktische regels van de opleiding In geval van strijdigheden tussen het bepaalde in de hoofdstukken 1 tot en met 8 van de Onderwijs- en Examenregeling

Nadere informatie

Topsport en studie op Windesheim

Topsport en studie op Windesheim Topsport en studie op Windesheim 2016-2017 Om naast je studie op topniveau te kunnen sporten is het vaak nodig het één en ander te regelen, zowel bij je sport als bij je opleiding. Voor alle sporten zul

Nadere informatie

Tekst uit de studiegids

Tekst uit de studiegids Tekst uit de studiegids Portfolio Een portfolio is een dossier waarin u beschrijft wat u weet en wat u kunt, waaruit dat blijkt en hoe u zich verder gaat ontwikkelen. In het portfolio horende bij deze

Nadere informatie

Toetsplan 2014-2015. Docent theater. M. Lammers

Toetsplan 2014-2015. Docent theater. M. Lammers Toetsplan 2014-2015 Docent theater M. Lammers Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Visie en uitgangspunten... 4 1.1 Visie op onderwijs... 4 Vaktraining en projecten... 4 Propedeuse en hoofdfase... 5 Actieve

Nadere informatie

STUDIEGIDS PREMASTERPROGRAMMA ACCOUNTING & CONTROL

STUDIEGIDS PREMASTERPROGRAMMA ACCOUNTING & CONTROL Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde STUDIEGIDS PREMASTERPROGRAMMA ACCOUNTING & CONTROL Cursusjaar 2015-2016 Versie september 2015 2015 Vrije Universiteit, Amsterdam PREMASTERPROGRAMMA

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Studiejaar 2015-2016

Onderwijs- en examenregeling Studiejaar 2015-2016 Onderwijs- en examenregeling Studiejaar 2015-2016 Bachelor Toegepaste Gerontologie Croho 30108 bachelor of science degree Bij de Christelijke Hogeschool Windesheim voltijd / deeltijd Deze onderwijs- en

Nadere informatie

Opleidingsspecfiek deel BA Kunstgeschiedenis. colloquium doctum

Opleidingsspecfiek deel BA Kunstgeschiedenis. colloquium doctum Opleidingsspecfiek deel Art.2.3 colloquium doctum Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.29 van de wet, heeft betrekking op maximaal vier van de volgende vakken op het daarbij vermelde niveau: Nederlands,

Nadere informatie

Men komt in aanmerking voor toelating tot het programma Kunstgeschiedenis indien men aantoont te beschikken over de volgende competenties:

Men komt in aanmerking voor toelating tot het programma Kunstgeschiedenis indien men aantoont te beschikken over de volgende competenties: Opleidingsspecifieke deel OER, 2016-2017 De opleiding Kunst- en cultuurwetenschappen Arts and Culture bestaat uit de programma s: Kunstgeschiedenis Gender Studies (see English EER) Arts & Society (voorheen

Nadere informatie

Kader Studieloopbaanbegeleiding bij Avans Hogeschool

Kader Studieloopbaanbegeleiding bij Avans Hogeschool Leer- en Innovatiecentrum Breda, 's-hertogenbosch, Tilburg Kader Studieloopbaanbegeleiding bij Avans Hogeschool datum oktober 2014 onderwerp Studieloopbaanbegeleiding bij Avans Hogeschool van Floor van

Nadere informatie

Keuzedeel mbo. Voorbereiding hbo. behorend bij één of meerdere kwalificatiedossiers mbo. Geldig vanaf 1 augustus 2013.

Keuzedeel mbo. Voorbereiding hbo. behorend bij één of meerdere kwalificatiedossiers mbo. Geldig vanaf 1 augustus 2013. Keuzedeel mbo Voorbereiding hbo behorend bij één of meerdere kwalificatiedossiers mbo Geldig vanaf 1 augustus 2013 Crebonummer(s) Penvoerder: Ontwikkeld door: 2 van 8 Leeswijzer Dit document bevat de kwalificatie-eisen

Nadere informatie

Eindbeoordeling Stage 1. Code: ST1

Eindbeoordeling Stage 1. Code: ST1 Eindbeoordeling Stage 1 CIJFER: Code: ST1 Studiepunten: 17 Naam student: eeske van eenendaal Stagebedrijf: De elderlander, Redactie Rivierenland, standplaats Tiel Docentbegeleider: Trudy Braber Praktijkbegeleider:

Nadere informatie

Voor intern gebruik bij een opleiding wordt gerapporteerd over alle stellingen, vragen, toelichtingen enz.

Voor intern gebruik bij een opleiding wordt gerapporteerd over alle stellingen, vragen, toelichtingen enz. Standaardisatie en formulering stellingen en vragen voor module evaluaties VHL versie 27 maart 2011 Inleiding In het voorjaar van 2010 is het project Standaardiseren module evaluaties VHL breed o.l.v.

Nadere informatie

Toetsvormen. Onderwijsmiddag 14 februari 2012 Ferdi Engels & Gerrit Heil toetsadviescommissie

Toetsvormen. Onderwijsmiddag 14 februari 2012 Ferdi Engels & Gerrit Heil toetsadviescommissie Toetsvormen Onderwijsmiddag 14 februari 2012 Ferdi Engels & Gerrit Heil toetsadviescommissie 1 Waarom wordt er getoetst? Om te beoordelen in hoeverre de student in staat is te handelen zoals op academisch

Nadere informatie

GROEI LOOPBAAN ONTWIKKELING EIGEN REGIE TALENT INNOVATIEKRACHT BEWUST PERSONEEL FLEXIBILITEIT ZELFSTURING EMPLOYMENT NETWERKEN TOEKOMST WERKNEMER

GROEI LOOPBAAN ONTWIKKELING EIGEN REGIE TALENT INNOVATIEKRACHT BEWUST PERSONEEL FLEXIBILITEIT ZELFSTURING EMPLOYMENT NETWERKEN TOEKOMST WERKNEMER KADER LOOPBAANONTWIKKELING DIALOOG BEWUST TOEKOMST ZELFSTURING TALENT INNOVATIEKRACHT LOOPBAAN ONTWIKKELING FLEXIBILITEIT EIGEN REGIE NETWERKEN GROEI PERSONEEL KWALITEITEN EMPLOYMENT WERKNEMER INLEIDING

Nadere informatie

OER Master facultair hoofdstuk 10 Maatschappij & Recht Vastgesteld d.d

OER Master facultair hoofdstuk 10 Maatschappij & Recht Vastgesteld d.d III FACULTEIT Maatschappij & Recht vastgesteld door de faculteitsdirectie op 13-02- 2014 instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op 24-04 2014. Deze versie treedt in werking op 1 september 2014

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Studiejaar 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim Bachelor Human Resource Management [34609] voltijd / deeltijd / afstandsleren Accreditatie: 01-01-2012 t/m 31-12-2017

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Studiejaar 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim Bachelor Commerciële Economie Crohonummer: 34402 Bachelor Degree in Business Administration (BBA) voltijd / deeltijd

Nadere informatie

De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk

De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk Op de HBOV van de Hogeschool Leiden wordt sinds het studiejaar 2013-2014 gewerkt met CBP s, Competentie Beoordelingen in de Praktijk. Gedachte hierachter is, dat

Nadere informatie

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE DUALE PROGRAMMA NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE DUALE PROGRAMMA NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE DUALE MASTEROPLEIDING TAALWETENSCHAPPEN 90 EC PROGRAMMA NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN 2015-201 Deel

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Studiejaar 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim Bachelor Commerciële Economie Crohonummer: 34402 Bachelor Degree in Business Administration (BBA) voltijd / deeltijd

Nadere informatie

OER. Uitleg over de. Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER)

OER. Uitleg over de. Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Fractie VUUR, Universiteitsraad www.verenigingvuur.nl info@verenigingvuur.nl Voorwoord De Onderwijs-

Nadere informatie

Voor het programma van de opleiding gelden geen aanvullende toelatingsvoorwaarden.

Voor het programma van de opleiding gelden geen aanvullende toelatingsvoorwaarden. Opleidingsspecifiek deel Art.2.1 toelatingseisen opleiding Toelaatbaar tot de opleiding is de bezitter van een Nederlands of een buitenlands diploma van hoger onderwijs die aantoont te beschikken over

Nadere informatie

Toetsregeling Professionaliteit

Toetsregeling Professionaliteit Toetsregeling Professionaliteit Bacheloropleidingen Geneeskunde en Biomedische Wetenschappen Radboudumc Propedeuse Deze regeling is van kracht vanaf 31 augustus 2015. 1) Begripsbepaling Professionaliteit

Nadere informatie

Taal, Media en Communicatie

Taal, Media en Communicatie BrVTTaalMediaCommdef 29-09-2011 12:39 Pagina 1 Handleiding voor bedrijfsmentoren Beroepenveld Taal, Media en Communicatie Begeleiden van ICT-studenten Opleidingen Afstuderen / stage Journalistiek Communicatie

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Cursusjaar 2015-2016 Christelijke Hogeschool Windesheim Bachelor Small Business en Retail Management 8100 Bachelor Degree in Business Administration (BBA) voltijd Accreditatietermijn:

Nadere informatie

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60738] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Islam in de moderne wereld Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 - Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing

Nadere informatie

Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER)

Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Fractie VUUR, Universiteitsraad www.verenigingvuur.nl info@verenigingvuur.nl - 2 - Voorwoord

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling 2016-2017 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Beschrijving van de opleiding... 3 Artikel 1.1 Doel van de opleiding... 3 Artikel 1.2 Onderwijs op de LiS... 3 Artikel 1.3 Opleiding en

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De Associate degree Human Resource Management (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Mensen zijn het belangrijkste

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Studiejaar 2015-2016 Christelijke Hogeschool Windesheim Bachelor Commerciële Economie Crohonummer: 34402 Bachelor Degree in Business Administration (BBA) voltijd / deeltijd

Nadere informatie

REGLEMENT SELECTIE VOOR NUMERUS FIXUS BACHELOROPLEIDINGEN

REGLEMENT SELECTIE VOOR NUMERUS FIXUS BACHELOROPLEIDINGEN REGLEMENT SELECTIE VOOR NUMERUS FIXUS BACHELOROPLEIDINGEN ex art. 7.53, 3 e lid en art. 6.7a, 1 e lid, WHW, vastgesteld door het College van Bestuur op 10 mei 2016 Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk

Nadere informatie

Reglement Onderzoekscollege en Bachelorscriptie Europese Studies

Reglement Onderzoekscollege en Bachelorscriptie Europese Studies Faculteit der Geesteswetenschappen Europese Studies Reglement Onderzoekscollege en Bachelorscriptie Europese Studies 2015-2016 Vastgesteld en goedgekeurd door de Examencommissie van het College of Humanities,

Nadere informatie

WINDESHEIM IN ZWOLLE: UNIEKE MASTER VOOR HET BEROEPS- ONDERWIJS. Inspirators voor de toekomst

WINDESHEIM IN ZWOLLE: UNIEKE MASTER VOOR HET BEROEPS- ONDERWIJS. Inspirators voor de toekomst WINDESHEIM IN ZWOLLE: UNIEKE MASTER VOOR HET BEROEPS- ONDERWIJS 90 Tweedegraads docenten en hbo-bachelors met een pedagogisch-didactisch getuigschrift die lesgeven in een beroepsgericht vak, kunnen bij

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Master leraar Algemene Economie Croho: 45275 deeltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie

Nadere informatie

Modulebeschrijving FINSLC0106

Modulebeschrijving FINSLC0106 Modulebeschrijving FINSLC0106 Naam module FINSLC0106 (onderdeel van stagenorm jaar 3 voor de BE-studenten) Vakgebied(en) Studieloopbaancoaching Studiepunten 1 EC (wordt in blok 4 uitgekeerd voor de AC-,

Nadere informatie

Keuzedeel mbo. Voorbereiding hbo. behorend bij één of meerdere kwalificatiedossiers mbo. Geldig vanaf 1 augustus 2013. Crebonr.

Keuzedeel mbo. Voorbereiding hbo. behorend bij één of meerdere kwalificatiedossiers mbo. Geldig vanaf 1 augustus 2013. Crebonr. Keuzedeel mbo Voorbereiding hbo behorend bij één of meerdere kwalificatiedossiers mbo Geldig vanaf 1 augustus 2013 Crebonr. Vastgesteld Penvoerder: Ontwikkeld door: 2 van 7 1. Algemene informatie D1: Voorbereiding

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 014-015 Master Pedagogiek CROHO-nummer 44113 deeltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1. Informatie en communicatie...

Nadere informatie

Piter Jelles Strategisch Perspectief

Piter Jelles Strategisch Perspectief Piter Jelles Strategisch Perspectief Strategisch Perspectief Inhoudsopgave Vooraf 05 Piter Jelles Onze missie 07 Onze ambities 07 Kernthema s Verbinden 09 Verbeteren 15 Vernieuwen 19 Ten slotte 23 02 03

Nadere informatie

Handreiking bij het beoordelingskader voor het bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs

Handreiking bij het beoordelingskader voor het bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs Handreiking bij het beoordelingskader voor het bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs 12 november 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Handreiking voor specifieke invulling van de standaarden

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2016-2017 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Master Filosofie (120 EC) Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt in werking op 1 september

Nadere informatie