I. Inleiding en algemene kritische beschouwingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "I. Inleiding en algemene kritische beschouwingen"

Transcriptie

1 Ontwerp van Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Specifiek regionaal bedrijventerrein Transport, distributie en logistieke zone Westrode te Meise I. Inleiding en algemene kritische beschouwingen 1. Hoe bestaat het dat dit GRUP voorlopig is aanvaard door de Vlaamse Regering zónder dat de studie rond de verkeerswisselaar is afgerond? Dit voorstel van de GRUP wat betreft de verkeerswisselaar geeft blijk van een onverantwoorde haast en wij verwachten dan ook ten stelligste dat al onze zeer goed overwogen voorschriften opgenomen worden in de definitieve versie. 2. Onze medewerking aan deze voorschriften betekent geenszins dat we akkoord gaan met de ontwikkeling van een bedrijventerrein in Westrode, integendeel: de ontwikkeling van het TDL-bedrijventerrein (en de verkeerswisselaar) zal onmiskenbaar immense negatieve veranderingen met zich mee brengen. Eén concreet voorbeeld: het MER-rapport vermeldt: De hoeveelheid stikstofdioxide stijgt met 27% en de hoeveelheid fijn stof met 17% (9.3). In 9.2. schrijft het MER letterlijk: Men heeft de laatste jaren vastgesteld dat het gebruikte Copert III computerprogramma te lage waarden aangeeft De berekende emissies van het project zijn hierdoor onderschat. De emissies in dit rapport zijn onderschat en de cijfers onvolledig: de werkelijke waarden zullen dus nog veel hoger zijn en volgens de laatste metingen is de huidige situatie nu reeds alarmerend! De leefbaarheid in het dorp Westrode zal dus in sterke mate worden aangetast door volgende effecten: ca. 33 % meer luchtverontreiniging, meer geluidshinder, risicotoename overstroming, lichthinder, ruimtebeslag, visuele verstoring, grote mobiliteitsproblemen. Het valt de inwoners van Westrode zwaar dat zij die tol zullen moeten betalen van deze toekomstige ontwikkelingen. 3. Als dit TDL-bedrijventerrein ontwikkeld zou worden, is dat niet volgens de wettelijke bepalingen. Meise behoort niet bij de 156 gemeenten die in het Vlaamse Gewest geselecteerd werden als economisch knooppunt. Het RSP-V stelt duidelijk dat bedrijventerreinen buiten de geselecteerde economische knooppunten en die vandaag nog niet effectief zijn ontwikkeld, niet meer in aanmerking komen voor aansnijding. 4. Het toekomstige bedrijventerrein ligt pal in de zogenaamde openruimteverbinding tussen Antwerpen en Brussel. Deze open-ruimteverbindingen zijn van essentieel belang en voorkomen enerzijds het aan elkaar groeien van bebouwde gebieden opdat de bebouwde entiteiten herkenbaar zouden blijven en anderzijds vormen zij de essentiele verbindingen tussen de grote aaneengesloten gebieden van het buitengebied in Vlaanderen. GRUP-IZ-Westrode-BEZWAARSCHRIFT-Boskantveldcomité april-21 juni /13

2 Volgens een beslissing van de Vlaamse regering op 3/12/2004 (toelichtingsnota GRUP blz. 10) moet men bij de ontwikkeling van het bedrijventerrein minstens rekening houden met het behoud en versterking van de open ruimteverbinding tussen Antwerpen en Brussel over Nieuwenrode. Dat de Vlaamse regering deze open ruimteverbinding plots opschuift naar - alleen - Nieuwenrode is op geografisch vlak niet correct. Ook Westrode ligt pal in de open ruimteverbinding Antwerpen Brussel. In plaats van het behoud en versterking van deze open ruimte, betekent de enorme oppervlakte van het bedrijventerrein een onmiskenbaar verlies van deze open ruimteverbinding. Het kleine bos dat de ontwikkelaar zal planten is niet meer dan oogverblinding. Men 'vergeet' om op het plan de parallelweg (grijze zone) door het bos te tekenen. Het bos wordt dus in realiteit véél kleiner dan voorgesteld. II. Verordenend grafisch plan - De overdruk van de landschapsbuffer (art 1.1) is ter hoogte van de woning in de Patatestraat 34a tot vlakbij de zijgevellijn (oost-zuid) van die privé woning getekend. Rekening houdende met de verordende planvoorschriften opgenomen in art 1.1 heeft dit tot gevolg dat de oost-zuidelijke ruimte pal aan de perceelsgrens van deze woning dient te worden ingericht met een dichtbeplante landschapsbuffer, waardoor de bezonning van de woning en van de tuin grotendeels verdwijnt. Het is dan ook beslist aangewezen van een open ruimte van 50 meter, zoals voorzien op het gewestplan, buiten de perimeter van het GRUP te plaatsen, zoals gevraagd werd door de gemeente Meise en op alle andere plaatsen wél is toegepast. - Aanduiding landschapsbuffer cfr art. 1.1 op het grafisch plan binnen de zone Gebied voor ongelijkvloerse verkeers- en vervoersinfrastructuur (art. 2.1) met eveneens verplichte minimumhoogte van 6 m voor aarden wal langsheen de oostelijke kant binnen deze zone. - Het reserveren van een strook van 13m breed doorheen het nieuw aan te leggen bos voor wegenis is niet compatibel met de beoogde realisatie van een nieuw bos. De oppervlakte voor de te realiseren wegenis parallel aan de A12 dient in het grijs aangeduid op het verordenend grafisch plan, net zoals voorgesteld binnen de perimeter van de verkeerswisselaar. Motivering : De grondinname van 13m op ongeveer 300m impliceert een feitelijk verlies aan bosoppervlakte van bijna een halve hectare. In de vooropgestelde bosuitbreiding van 7 ha is dit al gauw 7% die verloren gaat aan wegenis. Deze strook dient dus grijs aangeduid te worden, en de verloren bosoppervlakte aangewend voor verdere versterking van de boskern ter plaatse, of van het Secretarisbos en de zuidelijke landschapsbuffer. III. Verordenende stedenbouwkundige voorschriften Algemene opmerking vooraf: Wij wensen de voorschriften die fundamenteel belangrijk zijn voor de levenskwaliteit van Westrode glashelder en gedetailleerder te formuleren. De stedenbouwkundige voorschriften zijn verordenend en bijgevolg een soort van wettekst, waarbij elke zin en elk woord belangrijk is, en bepalend voor de toekomstige inrichting van de zone. GRUP-IZ-Westrode-BEZWAARSCHRIFT-Boskantveldcomité april-21 juni /13

3 Wij eisen ondubbelzinnige, klare en soms in detail uitgeschreven voorschriften die de woon- en leefkwaliteit van het dorp Westrode en de omwonenden waarborgen. Artikel 1. Zone voor transport, distributie en logistiek Alinea 6. Voor de gebouwen gelden volgende principes: - a) Het bouwen van meerdere lagen, wordt aangevuld met Het bouwen van meerdere lagen tot een maximum hoogte van 30m,.. - b) De afstand tot de zonegrens, inclusief overdruk, gemeten vanaf maaiveldniveau is de maximale bouwhoogte; wordt vervangen door: De afstand tot de zonegrens, inclusief overdruk, gemeten vanaf maaiveldniveau langsheen de residentiële bewoning is minimum 40 meter en langsheen de open Patatestraat minimum 100 meter. Bovendien bedraagt de maximale bouwhoogte langsheen de residentiële bewoning en de open Patatestraat 10 meter over een diepte van 50 meter. - c) Het parkeren van personenauto s wordt gegroepeerd voor verschillende bedrijven; wordt aangevuld met: Deze gemeenschappelijke parkeerruimten moeten in het midden van de T-zone rond de centrale verkeersas liggen op minstens 150 meter van de zonegrens met residentiële bebouwing in de Patatestraat en Papenboskant. Het spreekt voor zich dat deze grote gemeenschappelijke parkeerplaatsen voor het op- en afrijden van honderden wagens ruimtelijk zo ver mogelijk ingeplant moeten worden van de zones voor residentiële bewoning om de evidente geluidshinder, lucht- en lichtpollutie maximaal te beperken. Als zij ruimtelijk oordeelkundig in het midden ten aanzien van de bewoning rond de centrale verkeersas ingeplant worden, één in het midden van het terrein langs de zijde van de Papenboskant en één meer zuidelijk langs de kant van de open Patatestraat, dan kan de overwegend westelijke wind de geluideffecten en de giftige uitlaatgassen wegblazen in oostelijke richting naar de open Patatestraat toe en zal de verlichting de omwonenden s nachts nauwelijks storen. - d) Grootschalige opslag en verwerking in open lucht is niet toegelaten. Beperkte opslag wordt zo veel mogelijk onttrokken aan het zicht vanuit het openbaar domein;.. wordt vervangen door: Grootschalige opslag en verwerking in open lucht is niet toegelaten. Ook beperkte opslag wordt volledig onttrokken aan het zicht vanuit het openbaar domein. De maximale hoogte van de opslag in open lucht bedraagt 6 m. De beslissing van de Vlaamse regering spreekt van de ontwikkeling van een kwalitatief hoogwaardig logistiek park met een landschappelijke inkleding met lanenstructuur. Wel, op een hoogwaardig park met een kwaliteitsvolle landschappelijke inkleding moet van de bedrijven de vrij eenvoudige inspanning GRUP-IZ-Westrode-BEZWAARSCHRIFT-Boskantveldcomité april-21 juni /13

4 gevraagd worden om alle opslag buiten afdoende in te bufferen zodat het zicht volledig ontrokken wordt aan de groene lanen of het kwalitatief landschappelijk ingekleed openbaar domein. - e) toe te voegen: Ter hoogte van de residentiele percelen mogen geen rechtstreekse zichten (vensters) gemaakt worden hoger dan 6 m boven het bestaande maaiveld. - f) toe te voegen: De bedrijfsgebouwen dienen ten minste 50 % van de dakoppervlakte uit te voeren met een groendak en minstens 10 % met fotovoltaïsche panelen. Alinea 7. Bij de aanleg van het terrein moet het waterbergende vermogen van het gebied zo veel mogelijk worden behouden en het overstromingsrisico worden beperkt onder meer door een grachtenstelsel..wordt vervangen door: Bij de aanleg van het terrein moet het waterbergende vermogen van het gebied volledig op het bedrijventerrein zelf gerealiseerd worden, om zodoende het overstromingsrisico te voorkomen en te beheersen, onder meer door een grachtenstelsel. Om redenen van toezicht en onderhoud is dit grachtenstelsel aan te leggen langsheen de wegenis en langs de fietsverbindingen. De potentiële waterproblematiek ten gevolge van de verharding van een onvoorstelbaar grote oppervlakte van 50ha met intensief grondgebruik moet duidelijk en ondubbelzinnig in het GRUP aangekaart worden. De ruimtelijke impact van het industrieterrein op de onmiddellijke omgeving is al immens. De mogelijk te verwachten gevolgen met betrekking tot de opvang en de berging van het hemelwater bij uitzonderlijke weersomstandigheden moeten op het industrieterrein zelf onweerlegbaar opgevangen worden, temeer omdat de omgeving van Westrode het voorbije decennium reeds herhaaldelijk getroffen werd door overstromingen. De mogelijke watergevolgen mogen en kunnen niet afgerekend worden op de omliggende reeds waterzieke omgeving, buiten het plangebied. In het gebied zijn eveneens toegelaten, voor zover de hoofdbestemming niet in het gedrang komt, voor zover in overeenstemming met of aangewezen in de watertoets, alle werken, handelingen en wijzigingen in functie van het bereiken van de randvoorwaarden die nodig zijn voor het behoud van de watersystemen en het voorkomen van wateroverlast buiten de natuurlijke overstromingsgebieden toegelaten voor zover de technieken van de natuurtechnische milieubouw gehanteerd worden. wordt vervangen door: In het gebied zijn eveneens toegelaten, voor zover de hoofdbestemming niet in het gedrang komt, voor zover in overeenstemming met of aangewezen in de watertoets, alle werken, handelingen en wijzigingen in functie van het bereiken van de randvoorwaarden die nodig zijn voor het behoud van de watersystemen en het voorkomen van wateroverlast buiten het bedrijventerrein voor zover de technieken van de natuurtechnische milieubouw gehanteerd worden. Het is ons volstrekt onduidelijk wat er bedoeld wordt met de natuurlijke overstromingsgebieden buiten het industrieterrein. Het GRUP beperkt zich tot GRUP-IZ-Westrode-BEZWAARSCHRIFT-Boskantveldcomité april-21 juni /13

5 ruimtelijke stedenbouwkundige voorschriften binnen het plangebied en kan en mag dus geen beroep doen op zogenaamde natuurlijke overstromingsgebieden buiten het plangebied. Deze overstromingsmogelijkheden bestaan niet, noch langs de Valkebeek door het dorp Westrode, noch langs de ingebuisde Grote Bosbeek. Alle mogelijke watergevolgen moeten onweerlegbaar opgevangen worden binnen het plangebied. Alinea 8. - Kwalitatief kleur- en materiaalgebruik aanvullen met: zachte kleuren, duurzaam materiaal, - Toepassing van het principe van de best beschikbare technieken (BATNEC) aanvullen met: duurzame energiezuinige technieken, CO2-arme of neutrale technieken ter opwekking van energie, zoals fotovoltaïsche zonnecellen, zonneboilers, Een nieuw (vierde) punt moet volgende inhoud bevatten: - Geluidsproducerende elementen zoals ventilatoren, verbrandingsmotoren, airco, koelmachines, elektrische motoren, transformatoren, zijn niet toegelaten op de achtergevels en de zijgevels van de bedrijven langs de kant van de woningen, evenmin worden zij (los) geplaatst achter de achtermuur of naast de zijmuur. Het betreft niet alleen de achterkant, want wanneer dat element wordt geplaatst tegen (of los naast) een zijgevel, op de hoek van de achtergevel, dan is dat ook storend voor de bewoners langs het bedrijventerrein. Alinea 9 toe te voegen: Het bestaand landschapspatroon met hoogstammige elementen (bossen, bomen in lanen) wordt aangehouden bij de inrichting van het bedrijventerrein. De zone dient doorsneden onder de vorm van een lanenstructuur, te beschouwen als brede groene ruimten met streekgebonden inheemse hoogstammige bomen/struiken en grachten waarin een minimum infrastructuur voor de ontsluiting van de bedrijvenpercelen, alsmede een padennetwerk voor fietsers/voetgangers wordt voorzien. Alinea 10 toe te voegen: Lichthinderaspect: om de lichthinder tot een absoluut minimum te herleiden zal bij de keuze en de plaatsing van de verlichting met volgende voorwaarden rekening worden gehouden: regel - Geen opwaartse lichtstralen - Vermijden van weerkaatsing - Geen reclame-verlichting - Enkel de wegenis wordt verlicht en niet de zones naast de weg. GRUP-IZ-Westrode-BEZWAARSCHRIFT-Boskantveldcomité april-21 juni /13

6 Artikel 1.1. Landschapsbuffer (in overdruk) Opmerking vooraf aangaande de titel: wij wensen in dit artikel 1.1 een duidelijk onderscheid te maken tussen enerzijds de landschapsbuffer en anderzijds de waterbuffer. Het gehanteerde algemene begrip buffer leidt tot onduidelijkheden. Alinea 1. In het gebied, aangeduid in overdruk wordt in een buffer voorzien tussen de bedrijven en de aangrenzende zones. wordt vervangen en aangevuld door: In het gebied, aangeduid in overdruk wordt in een landschapsbuffer voorzien tussen de bedrijven en de aangrenzende zones. De landschapsbuffer langs de residentiële bewoning in de Patatestraat en de Papenboskant moet minstens 25 meter breed zijn. Langsheen de open Patatestraat, vanaf het woonhuis 34a naar het zuiden toe, moet de landschapsbuffer een breedte behouden van 80 meter, parallel met de Patatestraat. De beslissing van de Vlaamse Regering spreekt van de ontwikkeling van een kwalitatief hoogwaardig logistiek park met een landschappelijke inkleding en een kwalitatieve landschapsbuffer rond het terrein. Bovendien spreekt zij van het behoud en de versterking van de open ruimteverbinding tussen Antwerpen en Brussel over Nieuwenrode. Wel, de landschapsbuffer langsheen de residentiële bewoning van amper 15 meter is beslist te smal om de gestelde ruimtelijke kwaliteitsvoorwaarden van visuele afscherming, geluidsafscherming en landschappelijke inkleding te realiseren. Daartoe moet die breedte minimaal 25 meter zijn, temeer daar er een aarden wal van 6 meter hoog met bovenaan een breedte van 3 meter moet worden aangelegd. Het gedeelte van het industrieterrein tussen de open Patatestraat en de A12 en zelfs breder maakt onmiskenbaar deel uit van de open ruimteverbinding tussen Antwerpen en Brussel over Nieuwenrode zoals aangegeven in het RSV en wordt nu onterecht ingepalmd. Door over de lengte van een paar honderd meters langsheen die open Patatestraat, grenzend aan die brede open landelijke ruimte, een landschapsbuffer van 80 meter breed te voorzien wordt de zichtbare hoge industriële bebouwing naar de reeds sterk aangetaste open ruimtecorridor behoorlijk ingebufferd, omdat de landelijke inkleding vooral zal bestaan uit lanen en uit landschapsbuffers aan de rand. Op blz. 15 lezen we: De bedrijfspercelen worden aan een hoge densiteit benut met bouwlagen variërend van 12 meter tot 30 meter of ongeveer 6 bouwlagen. Elk bedrijfsperceel heeft een potentieel te bebouwen (gebouw of verharding) oppervlakte van maximaal 100%. Het voorzien van een kwalitatieve en voldoende brede landschapsbuffer minstens 80 meter - langsheen die open Patatestraat is een conditio sine qua non om de reeds sterk aangetaste open ruimteverbinding enigszins te respecteren en te vrijwaren! De buffer moet voldoen aan de voorwaarden van visuele afscherming, geluidsafscherming, landschappelijke inpassing, waterbuffering, waterberging en afstand. wordt vervangen door: De landschapsbuffer die niet gelegen is aan de residentiële bewoning moet voldoen aan de voorwaarden van visuele afscherming, geluidsafscherming, landschappelijke inpassing, waterbuffering, waterberging en afstand. De landschapbuffer die echter wél gelegen aan de residentiële bewoning moet over volledige breedte benut worden GRUP-IZ-Westrode-BEZWAARSCHRIFT-Boskantveldcomité april-21 juni /13

7 om te voldoen aan de voorwaarden van visuele afscherming, geluidsafscherming, landschappelijke inpassing. Alinea 2. De buffer wordt voor ten minste 60% (dicht) beplant met streekeigen struiken en hoogstammige bomen met het oog op het bufferen van de bedrijfsactiviteiten ten opzichte van de aanliggende functies. Waar de buffer in overdruk grenst aan percelen met residentiële functies, wordt de buffer deels met een aarden wal zo dicht mogelijk gelegen bij de bedrijfsfunctie uitgevoerd.. wordt vervangen door: De landschapsbuffer wordt voor ten minste 60%, uitgezonderd langsheen de percelen met residentiële functies voor de volle 100%, dicht beplant met inheemse streekgebonden struiken en inheemse streekgebonden hoogstammige bomen met het oog op het bufferen van de bedrijfsactiviteiten ten opzichte van de aanliggende functies. Aan de oostzijde (zijde van het Secretarisbos) dient de aanleg van de beplantingsstrook een verplichte continuïteit te hebben op 50 % van de breedte van de buffer en dit over de totale lengte. Waar de landschapsbuffer in overdruk grenst aan percelen met residentiële functies en aan de open Patatestraat, wordt de landschapsbuffer over de hele lengte met een aarden asymmetrische wal van minimaal 6 meter hoog en op de hoogte van 6 meter 3 meter breed, zo dicht mogelijk gelegen bij de bedrijfsfunctie, uitgevoerd. Alinea 3. Waterzuiveringsbekkens zijn toegelaten. Bufferbekkens zijn mogelijk voor maximaal 30% van de buffer....wordt vervangen door: Waterzuiveringsbekkens zijn toegelaten en waterbufferbekkens zijn mogelijk voor 30% van de landschapsbuffer, behalve in de landschapsbuffer langsheen de residentiële bewoning. Alinea 4. Bestaande vergunde residentiële bebouwing kan behouden blijven dient geschrapt, gezien dit achterhaald is. Alinea 5. De buffer mag doorsneden worden door: wordt vervangen en aangevuld met: De landschapsbuffer mag doorsneden worden door: een rechtstreekse inrit in het bedrijventerrein voor verkeer van de A12 komende uit Brussel en in een latere fase voor het verkeer komende vanuit de door te trekken parallelweg tussen het Neromhof en het bedrijventerrein. Een rechtstreekse uitrit uit het bedrijventerrein op de A12 voor verkeer naar Antwerpen. Zeer belangrijke motivering. MER: Om de verkeersleefbaarheid van de omliggende kernen te garanderen is het nodig dat het bedrijventerrein Westrode een onafhankelijke verkeersafwikkeling krijgt. GRUP-IZ-Westrode-BEZWAARSCHRIFT-Boskantveldcomité april-21 juni /13

8 RSP-Vlaanderen: De A12 t.h.v. het projectgebied wordt in het RSP-Vlaanderen aangeduid als een primaire verbindingsweg categorie I. Dit betekent dat de verkeersafwikkeling gescheiden dient te zijn. In functie hiervan wordt de aanleg van een op- en afrittencomplex in het project voorzien. Het MER is duidelijk: omwille van het dorp moet het verkeer gescheiden blijven. Voor het centrum van Westrode is het enorm belangrijk dat men de verkeersafwikkeling uit het bedrijventerrein zoveel mogelijk (d.i. tenminste voor de helft) scheidt met het verkeer van het dorp en de achterliggende gemeenten. Concreet: dat er een op- en afrit komt in het bedrijventerrein zelf. Argumentatie: in het terrein rijden alle vrachtwagens verspreid, maar op de verkeerswisselaar komen zij (indien geen op- en afrit) allemaal geconcentreerd. Dit op slechts 400 m van de dorpskern en 500 m van de basisschool!!! Wetende dat de windrichting voornamelijk naar Westrode draait, mag men dit niet onderschatten: àlle vrachtwagens en àl het gewone verkeer van de omliggende woonkernen worden àlle 24 uren van de dag en dit àlle dagen, constant naar de richting van de dorpskern geleid en daar geconcentreerd op één punt (stilstaand voor verkeerslichten?) om dan op de A 12 te rijden. En bijkomend: élke afzonderlijke vrachtwagen die van Brussel komt en naar Brussel rijdt, passeert vier (4!!!) keer langs Westrode. Ook het feit dat men de vrachtwagens een enorme omweg laat maken, is op ecologisch en economisch vlak niet verantwoord. Enorme verkeersbelasting zal dat worden, geen verkeersleefbaarheid zegt het MER, en toch zou men hier het argument durven bovenhalen van het streefbeeld van de A12. Dit is onlogisch en onaanvaardbaar! Het argument van streefbeeld van A12 als primaire verbindingsweg categorie 1 moet ondergeschikt blijven aan de leefbaarheid in Westrode!!! Laat ons er hier ook op wijzen dat in Londerzeel, minder dan ca. 900 meter verder dan onze oprit op A12 (naar Antwerpen) wél een rechtstreekse afrit is op het industrieterrein. Wie realistisch is, weet dat die rechtstreekse inrit daar hoogstwaarschijnlijk nooit gesloten zal worden. Besluit: het voorzien van een afrit voor verkeer vanuit Brussel in het bedrijventerrein is op ruimtelijk vlak een logische beslissing. Dit is werkelijk primordiaal. Op die wijze wordt het verkeer immers niet gedwongen om een grote omweg te maken en twee keer (eerst voorbijrijdend op de A12 én daarna terugrijdend naast de A12) de dorpskom van Westrode te passeren (en daarna idem huiswaarts). Bovendien betekent dit een forse ontlasting voor het verkeer aan de verkeerswisselaar. Het verkeersknooppunt wordt wél gezamenlijk gebruikt voor alle verkeer komende van Antwerpen en vertrekkende naar Brussel. Enkel de kruising met de A 12 gebeurt dan via de verkeerswisselaar, de rest is gescheiden. Wanneer men als tegenargument zou verwijzen naar het streefbeeld van de A12, plaatsen wij daartegenover het enorme belang van die rechtstreekse op- en afrit en vragen daarom uitdrukkelijk een uitzondering. Het rechtstreeks binnenrijden vanop de A12 in het bedrijventerrein vanuit Brussel is prioritair op het rechtstreeks buitenrijden. - Een uitrit voor het verkeer naar Antwerpen wordt om reden van ontlasting aan de verkeerswisselaar rechtstreeks vanuit het bedrijventerrein gecreëerd. Dat verkeer moet dan de stroom immers niet kruisen aan het drukke knooppunt. GRUP-IZ-Westrode-BEZWAARSCHRIFT-Boskantveldcomité april-21 juni /13

9 Alinea 5 (vervolg van de aanvullingen) De landschapsbuffer mag doorsneden worden voor elke weg die nodig is om de ruimte zo in te richten dat verkeerslichten niet nodig zijn. Motivering. Te vermijden is dat die vrachtwagens op enkele meters van de dorpskern moeten stilstaan wanneer dat niet nodig is. Dankzij de rechtstreekse in- en uitrit wordt de verkeersveiligheid verhoogd (de helft minder verkeer) en kan het verkeer op de verkeerswisselaar op een verantwoorde wijze ingericht worden zónder verkeerslichten: conflictvrij doorgaand verkeer is de optie, overal. Alinea 6. Alleen volgende werken, handelingen en wijzigingen zijn toegelaten: - voor de aanleg en het onderhoud van de buffer en de waterzuiveringsbekkens wordt vervangen door: voor de aanleg en het onderhoud van de landschapsbuffer en de waterzuiveringsbekkens. - voor instandhoudingswerken en afbraak van bestaande vergunde residentiële bebouwing dient geschrapt gezien dit achterhaald is. Alinea 8. Uiterlijk in het plantseizoen dat volgt op het verlenen van een stedenbouwkundige vergunning, na de inwerkingtreding van dit ruimtelijk uitvoeringsplan, moet de zone voor buffer aangelegd en beplant zijn... wordt vervangen door: Uiterlijk in het plantseizoen dat volgt op het verlenen van een stedenbouwkundige vergunning voor de wegenis en de nutsvoorzieningen van het bedrijventerrein, moet de zone voor landschapsbuffer aangelegd en beplant zijn, conform het beplantingsplan goedgekeurd door het Agentschap Natuur en Bos en de gemeente Meise. Artikel 1.2. Zone voor aan de TDL dienstverlenende bedrijvigheid (in overdruk) Art Zone voor aan TDL dienstverlenende bedrijvigheid dient aangevuld te worden met: - Enkel bedrijfsgebouwen met een hoogwaardige architectuur worden toegelaten! - Laatste alinea Waterzuiveringsinfrastructuur. is toegelaten en het gemeentelijk rioleringsstelsel. - Beperkte carpool-functies toelaten t.h.v. stopplaats openbaar vervoer!!! Artikel 2. Gebied voor verkeers- en vervoers-infrastructuur Alinea 4. In het gebied zijn eveneens toegelaten, voor zover de hoofdbestemming niet in het gedrang komt, voor zover in overeenstemming met of aangewezen in de watertoets, alle werken, handelingen en wijzigingen in functie van het bereiken van de randvoorwaarden die nodig zijn voor het behoud van de watersystemen en het voorkomen van wateroverlast buiten de natuurlijke overstromingsgebieden GRUP-IZ-Westrode-BEZWAARSCHRIFT-Boskantveldcomité april-21 juni /13

10 toegelaten voor zover de technieken van de natuurtechnische milieubouw gehanteerd worden.. wordt vervangen door: In het gebied zijn eveneens toegelaten, voor zover de hoofdbestemming niet in het gedrang komt, voor zover in overeenstemming met of aangewezen in de watertoets, alle werken, handelingen en wijzigingen in functie van het bereiken van de randvoorwaarden die nodig zijn voor het behoud van de watersystemen en het voorkomen van wateroverlast buiten het bedrijventerrein voor zover de technieken van de natuurtechnische milieubouw gehanteerd worden. Artikel 2.1. Gebied voor ongelijkvloerse verkeers- en vervoersinfrastructuur (in overdruk) Art. 2.1 Gebied voor ongelijkvloerse verkeers- en vervoersinfrastructuur (in overdruk).wordt vervangen door: Gebied voor ongelijkvloerse verkeers- en vervoersinfrastructuur en met gelijkgrondse kruisingen met de A12. Alinea 1. In het gebied, aangeduid met deze overdruk, zijn alle werken, handelingen en wijzigingen toegelaten voor de aanleg, het functioneren en de aanpassing van de ongelijkvloerse verkeers- en vervoersinfrastructuur van de A12 en aanhorigheden, wordt aangevuld met: De A12 wordt 6 meter ingegraven, heeft geluidsabsorberende keermuren of wordt ingetunneld. Elke oversteek over de A12 gebeurt op maaiveldhoogte. Nergens zijn er verkeerstakken in ophoging, noch viaducten boven het maaiveld. Daarnaast zijn werken, handelingen en wijzigingen in functie van de ruimtelijke inpassing, ecologische verbindingen, kruisende infrastructuren en leidingen toegelaten. Motivering. Vooropstellingen verkeerswisselaar: Op vlak van ruimte-inrichting: zo weinig mogelijk ruimtebeslag, zo weinig mogelijk visuele hinder. Bijkomende bezorgdheden: streven naar minder geluidsoverlast en minder schadelijke uitstoot van uitlaatgassen (conflictvrij doorgaand verkeer). Hieruit volgt: Intunnelen A12, zie toelichtingsnota GRUP pag.13: Ruimtelijke concepten: De aanvankelijke (beperkte)meerkost van een ingetunnelde A12 is relatief omdat: Beleidsmatig wordt geopteerd voor duurzaam beheer en duurzame inrichting. De inrichting ( ) moet uitgaan van een lange termijn visie. Ingraven A12, zie MER : Op landschappelijk vlak, akoestisch vlak, op vlak van leefbaarheid, op vlak van ruimtebeslag en op vlak van luchtverontreiniging scoren de volledig ingegraven oplossingen integendeel beter dan de half-half-oplossingen. GRUP-IZ-Westrode-BEZWAARSCHRIFT-Boskantveldcomité april-21 juni /13

11 Ingraven A12, zie MER : Concluderend kan worden gesteld dat de infrastructuur met ingegraven A12 minder zichtbaar is vanuit de omgeving en dus een betere landschappelijke inpassing kent dan de infrastructuur met verkeerswisselaar in ophoging. Een strakkere bundeling van infrastructuren betekent eveneens een betere landschappelijke inpassing. Bovendien is er geen aanleg van dure, hoge en vooral onderhoudsgevoelige kunstwerken boven de maaihoogte noodzakelijk (met uitzondering van de fietsbrug t.h.v. Imde). Hinderlijke aanleg van lange hellingen(+/- 400m) in alle richtingen voor het brugcomplex wordt vermeden. De intunneling moet gemaximaliseerd worden minstens tot aan het bos. Alinea 3. wordt toegevoegd: Over het gehele gebied voor verkeers- en vervoersinfrastructuur moet er enerzijds een landschapsbuffer uitgevoerd worden langs de A12 en anderzijds een tweede landschapsbuffer langs het projectgebied langs NO-zijde grenzend aan het centrum van het dorp Westrode. De landschapsbuffers moeten voldoen aan de voorwaarden van de visuele afscherming, de geluidsafscherming en de landschappelijke inpassing. Dit houdt in een asymmetrische berm van minstens 6m hoog en op de hoogte van 6m een breedte van 3m (zie art. 1.1) met tallud langs de verstorende zone zo steil mogelijk en met tallud langs de dorpskant zo flauw mogelijk. Waar niet mogelijk moet een geluidswerende afscherming worden gerealiseerd. Op de berm een groenscherm bestaande uit dichte struiken waar bewoning is en naast het open agrarisch gebied dichte struiken en loofbomen. Na het herleggen van de Valkebeek wordt op alle nog niet gebruikte oppervlakte van het projectgebied een bos aangeplant. Met het oog op het behoud en versterking van de open ruimteverbinding wordt op deze wijze het bos tussen bedrijventerrein en verkeerswisselaar in zo ruim mogelijke mate doorgetrokken naar het gebied rond de verkeerswisselaar. Al deze bomen zijn bovendien functioneel als landschapsbuffering tegen een visueel storende, geluidsstorende alsook luchtvervuilende zone. Alinea 4 wordt toegevoegd: Een fiets & voetgangerstunnel wordt gemaakt vanuit de Londerzeelsesteenweg en de Kerkhofstraat volgens volgende criteria: - de tunnel gaat in rechte lijn haaks op de A12 naar de Kerkhofstraat en is zo kort mogelijk. - de tunnel is open ter hoogte van de middenberm van de A12. - minimum vrije doorrijhoogte voor fietsers van 3 meter. - de breedte dient minstens gelijk te zijn aan twee keer de hoogte wegens dubbel gebruik (fietsers en voetgangers). De keuze voor een fiets & voetgangerstunnel is noodzakelijk omdat: a) (zie MER): Landschappelijk heeft een tunnel minder ingrijpend effect op de omgeving dan een brug. b) er een mogelijkheid moet voorzien blijven voor het uitzonderlijk vervoer hoger dan 6 meter om (via een afrit en een oprit) de brug over de A12 ter hoogte van de GRUP-IZ-Westrode-BEZWAARSCHRIFT-Boskantveldcomité april-21 juni /13

12 verkeerswisselaar te vermijden. Opteren voor een fietsbrug betekent dat de afrit voor dat uitzonderlijk vervoer nog voorbij die fietsbrug moet komen, wat niet gaat, ofwel dat die fietsbrug nog hoger dan 6 meter moet komen, wat geenszins wenselijk is. In geen enkel geval worden de fietsers en voetgangers naar de verkeerswisselaar geleid. Dit is financieel aantrekkelijker, maar zeer onveilig. Zie MER Twee belangrijke nadelen, namelijk de grote omwegfactor voor fietsers en de verkeersonveiligheid voor fietsers en voetgangers. Dit laatste nadeel wordt nog in de hand gewerkt door de aanwezigheid van een groot aandeel vrachtwagens ter hoogte van de op- en afritten. Alinea 5 wordt toegevoegd: Lichthinderaspect: om de lichthinder tot een absoluut minimum te herleiden zal bij de keuze en de plaatsing van de verlichting met volgende voorwaarden rekening worden gehouden: regel - Geen opwaartse lichtstralen - Vermijden van weerkaatsing - Geen reclame-verlichting - Enkel de wegenis wordt verlicht en niet de zones naast de weg. Art.3 Gebied voor overstap. Toevoegen: - Beperkte carpoolfuncties toelaten in een voldoende groene inbuffering. Artikel 4.2. Patatestraat Verbinding voor langzaam verkeer vanuit de Om functionele relaties te leggen worden op verschillende plaatsen verbindingen gerealiseerd voor de zachte weggebruiker. De pijlen duiden symbolisch aan welke plaatsen met elkaar verbonden moeten worden. De verbindingen kunnen mede aangelegd worden in functie van de noodontsluiting voor hulpdiensten aangeduid op het grafisch plan in bijlage 1. Optie 1: het huidige fietspad komende vanuit de dorpskern tussen huisnummers 73 en 75 in de Patatestraat wordt doorgetrokken door het aan te leggen recreatiebos en wordt aangesloten op de laterale verbindingsweg richting de zone voor overstap (art. 3). Optie 2: het huidige fietspad komende vanuit de dorpskern tussen huisnummers 73 en 75 in de Patatestraat volgt de rand van het recreatiebos (art. 7) en wordt via de landschapsbuffer en de zone voor aan de TDL dienstverlenende bedrijvigheid (art. 1.2.) aangesloten op de verbinding voor langzaam verkeer met overbrugging van de A12 (art. 4.1). Motivering : Geen extra onteigeningen De oversteekplaats is veel veiliger, deze is duidelijk zichtbaar t.o.v. de oorspronkelijk getekende situatie (gevaarlijke bocht). Geen extra doorsnijding van de aarden wal. Geen aansnijding van privé-eigendommen, behouden van de privacy buurtbewoners. GRUP-IZ-Westrode-BEZWAARSCHRIFT-Boskantveldcomité april-21 juni /13

13 Nieuw Artikel 8. Voorschriften betreffende de fasering van de uit te voeren werken Alle werken - behalve de aanleg van de wegen - zijn binnen de paarse zone (art. 1) niet toegestaan alvorens de ontsluitingen naar de verkeerswisselaar en de verkeerswisselaar zelf zijn afgewerkt. Werfverkeer ten gevolge van de aanleg der wegen moet binnen het plangebied blijven. Zelfs tijdens de werken kan geen werfontsluiting langs de Patatestraat, Papenboskant, Jan Hammeneckerstraat en Londerzeelsesteenweg toegelaten worden. Motivering : MER: Het ontwikkelen van beide projecten tegelijkertijd leidt tot capaciteitsproblemen. Cumulatieve effecten, zie MER: Ontwikkeling bedrijventerrein kan niet toegestaan worden zonder realisatie van de verkeerswisselaar. Conclusie van het MER: De realisatie van de verkeerswisselaar vormt een randvoorwaarde voor de ontwikkeling van het bedrijventerrein GRUP-IZ-Westrode-BEZWAARSCHRIFT-Boskantveldcomité april-21 juni /13

Gemengd regionaal bedrijventerrein Polderhoek te Zonnebeke

Gemengd regionaal bedrijventerrein Polderhoek te Zonnebeke Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Gemengd regionaal bedrijventerrein Polderhoek te Zonnebeke Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Gemengd regionaal bedrijventerrein

Nadere informatie

specifiek regionaal watergebonden bedrijventerrein

specifiek regionaal watergebonden bedrijventerrein Provincie Antwerpen Gemeente Herentals gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan specifiek regionaal watergebonden bedrijventerrein Heirenbroek te Herentals In uitvoering van de nadere uitwerking van het

Nadere informatie

historisch gegroeid bedrijf Aertssen te Stabroek

historisch gegroeid bedrijf Aertssen te Stabroek gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan historisch gegroeid bedrijf Aertssen te Stabroek Bijlage 1: grafisch plan Bijlage 2 stedenbouwkundige voorschriften Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap colofon

Nadere informatie

Historisch gegroeid bedrijf

Historisch gegroeid bedrijf Provincie Oost-Vlaanderen - Gemeente Knesselare definitief gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Historisch gegroeid bedrijf N.V. Drukkerij Verstraete te Knesselare Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften

Nadere informatie

Historisch gegroeid bedrijf Verhelst te Knokke-Heist

Historisch gegroeid bedrijf Verhelst te Knokke-Heist gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Historisch gegroeid bedrijf Verhelst te Knokke-Heist bijlage II. Stedenbouwkundige voorschriften Historisch gegroeid bedrijf Verhelst te Knokke-Heist 2 gewestelijk

Nadere informatie

Bestaand regionaal bedrijf

Bestaand regionaal bedrijf Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Bestaand regionaal bedrijf N.V. Wijckmans te Ham Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan

Nadere informatie

Regiostelplaats Antwerpen-Oost

Regiostelplaats Antwerpen-Oost gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan de ontwerper James Van Casteren Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van

Nadere informatie

Historisch gegroeid bedrijf Dejaeghere te Langemark-Poelkapelle

Historisch gegroeid bedrijf Dejaeghere te Langemark-Poelkapelle gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Historisch gegroeid bedrijf Dejaeghere te Langemark-Poelkapelle Bijlage II. Stedenbouwkundige voorschriften Historisch gegroeid bedrijf Dejaeghere te Langemark-Poelkapelle

Nadere informatie

Stedenbouwkundige voorschriften

Stedenbouwkundige voorschriften Stedenbouwkundige voorschriften 0. ALGEMENE BEPALINGEN 1. OPGAVE VAN DE PLANOLOGISCHE VOORSCHRIFTEN DIE STRIJDIG ZIJN MET HET RUP EN DIE OPGEHEVEN WORDEN Het RUP vervangt de bestemmingen van het gewestplan

Nadere informatie

Historisch gegroeid bedrijf De Kaasboerin in Mol

Historisch gegroeid bedrijf De Kaasboerin in Mol gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Historisch gegroeid bedrijf De Kaasboerin in Mol Bijlage II: Stedenbouwkundige voorschriften gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Historisch gegroeid bedrijf De

Nadere informatie

RUP Quintyn gebroeders bvba Gemeente Zulte. Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan November 2017

RUP Quintyn gebroeders bvba Gemeente Zulte. Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan November 2017 RUP Quintyn gebroeders bvba Gemeente Zulte Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan November 2017 Gemeentelijk RUP 'Quintyn Gebroeders bvba' te Zulte Verordenend grafisch plan 267V2 269Z 271S2

Nadere informatie

Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen

Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen Bijlage II stedenbouwkundige voorschriften gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen

Nadere informatie

Uitbreiding transportbedrijf H. Essers

Uitbreiding transportbedrijf H. Essers Ontwerp gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Uitbreiding transportbedrijf H. Essers Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften Ontwerp gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Uitbreiding transportbedrijf

Nadere informatie

Brabantnet sneltram A12

Brabantnet sneltram A12 VR 2017 1702 DOC.0153/7 ontwerp gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Brabantnet sneltram A12 1 0 ontwerp gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Brabantnet - sneltram A12 de ontwerpers Veerle Van Hassel

Nadere informatie

Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Beveren. gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan. Gevangenis Beveren. Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften

Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Beveren. gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan. Gevangenis Beveren. Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Beveren gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Gevangenis Beveren Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Beveren gewestelijk

Nadere informatie

Gebied voor stedelijke activiteiten

Gebied voor stedelijke activiteiten Provincie Antwerpen Stad Antwerpen gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Gebied voor stedelijke activiteiten Kievit fase II te Antwerpen Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften gewestelijk ruimtelijk

Nadere informatie

Afbakening regionaalstedelijk gebied Aalst deelplan 7 Gemengd Regionaal Bedrijventerrein Sterrenhoek (wijziging)

Afbakening regionaalstedelijk gebied Aalst deelplan 7 Gemengd Regionaal Bedrijventerrein Sterrenhoek (wijziging) gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening regionaalstedelijk gebied Aalst deelplan 7 Gemengd Regionaal Bedrijventerrein Sterrenhoek (wijziging) Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften gewestelijk

Nadere informatie

Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan

Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan Autohandelslint N32 Roeselare : Menen Stedenbouwkundige voorschriften Ontwerp november 2012 algplanid: rup_30000_213_00063_00002 01/11/2011 dienst ruimtelijke planning

Nadere informatie

DEEL II: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

DEEL II: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN DEEL II: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN INHOUD 0. Algemene bepalingen 2 0.1 Algemene Definities... 2 0.1.1 Bouwlaag... 2 0.1.2 Bouwhoogte... 2 0.1.3 Inplanting tov de zijkavelgrens... 3 0.1.4 terreinbezetting...

Nadere informatie

RUP KLAARSTRAAT (HERZIENING EN UITBREIDING VAN HET RUP ZONEVREEMDE TERREINEN EN GEBOUWEN VOOR SPORT-, RECREATIE- EN JEUGDACTIVITEITEN-

RUP KLAARSTRAAT (HERZIENING EN UITBREIDING VAN HET RUP ZONEVREEMDE TERREINEN EN GEBOUWEN VOOR SPORT-, RECREATIE- EN JEUGDACTIVITEITEN- GEMEENTE OPWIJK RUP KLAARSTRAAT (HERZIENING EN UITBREIDING VAN HET RUP ZONEVREEMDE TERREINEN EN GEBOUWEN VOOR SPORT-, RECREATIE- EN JEUGDACTIVITEITEN- Deelplan voetbalterrein Klaarstraat ) DEEL 2: ONTWERPPLANNEN

Nadere informatie

gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Historisch gegroeid bedrijf Brouwerij Lindemans te Sint-Pieters-Leeuw

gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Historisch gegroeid bedrijf Brouwerij Lindemans te Sint-Pieters-Leeuw gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Historisch gegroeid bedrijf Brouwerij Lindemans te Sint-Pieters-Leeuw Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Historisch

Nadere informatie

Bestaand regionaal bedrijf

Bestaand regionaal bedrijf gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Bestaand regionaal bedrijf Makro te Antwerpen Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan

Nadere informatie

1 DEELPLAN 1 - WILLTON PARKETVLOEREN

1 DEELPLAN 1 - WILLTON PARKETVLOEREN 1 DEELPLAN 1 - WILLTON PARKETVLOEREN Specifieke stedenbouwkundige voorschriften Art. 1.1 Zone voor bedrijvigheid 1.1.1 Bestemming Hoofdbestemming: De zone is bestemd voor één handelszaak in parketvloeren.

Nadere informatie

RUP Willaert Stad Roeselare. Stedenbouwkundige voorschriften Definitieve vaststelling 26 mei 2014

RUP Willaert Stad Roeselare. Stedenbouwkundige voorschriften Definitieve vaststelling 26 mei 2014 RUP Willaert Stad Roeselare Stedenbouwkundige voorschriften Definitieve vaststelling 26 mei 2014 STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Dit RUP vervangt de bestemming van het APA Roeselare (d.d. 29/04/1991).

Nadere informatie

DEEL II: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

DEEL II: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN DEEL II: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN INHOUD Artikel 0. Algemene bepalingen 1 0.1 Algemene voorschriften... 1 0.1.1 Werken/constructies in functie van openbaar nut, en milieutechnische ingrepen... 1

Nadere informatie

gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Oosterweelverbinding Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Oosterweelverbinding Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Oosterweelverbinding Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 1 gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Oosterweelverbinding

Nadere informatie

Gemeentelijk RUP zonevreemde bedrijven fase IV Johan Lasseel Gemeente Nazareth. Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan Juni 2010

Gemeentelijk RUP zonevreemde bedrijven fase IV Johan Lasseel Gemeente Nazareth. Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan Juni 2010 Gemeentelijk RUP zonevreemde bedrijven fase IV Johan Lasseel Gemeente Nazareth Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan Juni 2010 GEZIEN EN VOORLOPIG AANGENOMEN DOOR DE GEMEENTERAAD IN ZITTING

Nadere informatie

Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen

Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen Bijlage II stedenbouwkundige voorschriften gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen

Nadere informatie

Bijlage II. Stedenbouwkundige voorschriften. ontwerp gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan

Bijlage II. Stedenbouwkundige voorschriften. ontwerp gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ontwerp gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur regio Antwerpse Gordel en Klein-Brabant landbouw-, natuur- en bosgebieden Vallei van

Nadere informatie

DEEL II: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

DEEL II: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN DEEL II: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN INHOUD 0. Algemene bepalingen 2 0.1 Algemene Definities... 2 0.1.1 Bouwlaag... 2 0.1.2 Bouwhoogte... 2 0.1.3 Inplanting tov de zijkavelgrens... 3 0.1.4 terreinbezetting...

Nadere informatie

RUP Steven Pleysier. STUDIEBUREAU IR. JONCKHEERE bvba PROVINCIE WEST-VLAANDEREN GEMEENTE KOEKELARE. Koningin Astridlaan 134/ BRUGGE 050/

RUP Steven Pleysier. STUDIEBUREAU IR. JONCKHEERE bvba PROVINCIE WEST-VLAANDEREN GEMEENTE KOEKELARE. Koningin Astridlaan 134/ BRUGGE 050/ 16 PROVINCIE WEST-VLAANDEREN GEMEENTE KOEKELARE RUP Steven Pleysier STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN STUDIEBUREAU IR. JONCKHEERE bvba Koningin Astridlaan 134/5 8200 BRUGGE 050/40 40 80 email : ARCHITECTUUR@JONCKHEERE-SB.be

Nadere informatie

Historisch gegroeid bedrijf

Historisch gegroeid bedrijf gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Historisch gegroeid bedrijf Agristo te Harelbeke Bijlage III: toelichtingsnota tekst 1 Inhoudsopgave $ 4 5 5 4< < BF

Nadere informatie

RUP Verschoore Stad Roeselare. Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan Definitieve vaststelling 26 mei 2014

RUP Verschoore Stad Roeselare. Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan Definitieve vaststelling 26 mei 2014 RUP Verschoore Stad Roeselare Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan Definitieve vaststelling 26 mei 2014 Gemeentelijk RUP 'Verschoore' te Roeselare Verordenend grafisch plan Oostnieuwkerksesteenweg

Nadere informatie

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan. Stock Americain. Diksmuide. ONTWERP juni 2009 STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan. Stock Americain. Diksmuide. ONTWERP juni 2009 STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan Stock Americain Diksmuide ONTWERP juni 2009 Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan Stock Americain Diksmuide ONTWERP juni 2009 Plan_id: 2.13_00087_00001 wijzigingen

Nadere informatie

Albertknoop in Lanaken

Albertknoop in Lanaken VR 2017 1905 DOC.0502/5BIS gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Albertknoop in Lanaken Bijlage II. Stedenbouwkundige voorschriften Pagina 2 van 10 gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Albertknoop in

Nadere informatie

Sint-Niklaas - Lokeren

Sint-Niklaas - Lokeren Sint-Niklaas - Lokeren 1. Valleigebieden (KB 7/11/78) 0911 De agrarische gebieden met landschappelijke waarde die op kaart welke de bestemmingsgebieden omschrijven overdrukt zijn met de letter V hebben

Nadere informatie

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING 1 STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSWIJZIGING VAN EEN GOEDGEKEURDE, NIET-VERVALLEN VERKAVELING DD. 24/01/1964 NOOT: 1. De voorschriften van de oorspronkelijke verkaveling

Nadere informatie

stedenbouwkundige voorschriften

stedenbouwkundige voorschriften stedenbouwkundige voorschriften Algemene voorschriften VERORDENEND 1. Algemeen Openbaar nut en gemeenschapsvoorzieningen kleine inrichtingen van openbaar nut zoals infrastructuur in verband met openbare

Nadere informatie

RUP Driegaaienstraat

RUP Driegaaienstraat RUP Driegaaienstraat ontwerp oktober 2016 Stedenbouwkundige voorschriften Cluster omgeving Dienst ruimtelijke planning Gezien en voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 25/11/2016 De

Nadere informatie

Stedenbouwkundige voorschriften

Stedenbouwkundige voorschriften Stedenbouwkundige voorschriften 0. ALGEMENE BEPALINGEN 1. OPGAVE VAN DE PLANOLOGISCHE VOORSCHRIFTEN DIE STRIJDIG ZIJN MET HET RUP EN DIE OPGEHEVEN WORDEN Het RUP vervangt de bestemmingen van het gewestplan

Nadere informatie

2. Stedenbouwkundige voorschriften. Toelichting Algemeen Begrippen

2. Stedenbouwkundige voorschriften. Toelichting Algemeen Begrippen 2. Stedenbouwkundige voorschriften 2.1. Algemeen 2.1.1. Begrippen bezettingsgraad De verhouding van de bebouwde oppervlakte van het deel van het perceel binnen een welbepaalde zone t.o.v. het volledige

Nadere informatie

gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening regionaalstedelijk gebied Brugge

gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening regionaalstedelijk gebied Brugge gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening regionaalstedelijk gebied Brugge Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften Definitief Definitief gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening regionaalstedelijk

Nadere informatie

Stedenbouwkundige. voorschriften

Stedenbouwkundige. voorschriften Stedenbouwkundige voorschriften Algemene voorschriften voorkomen Alle materialen en kleuren die worden gebruikt binnen dit plangebied moeten afgestemd worden op de aard, het karakter en de uitstraling

Nadere informatie

10 DEELPLAN 10 - GARAGE VANDIERENDONCK

10 DEELPLAN 10 - GARAGE VANDIERENDONCK 10 DEELPLAN 10 - GARAGE VANDIERENDONCK Verordenende stedenbouwkundige voorschriften Art. Zone voor bedrijvigheid 10.1 CATEGORIE : BEDRIJVIGHEID 10.1.1 Bestemming Hoofdbestemming De zone is bestemd voor

Nadere informatie

IHOUDSTAFEL. Voorschriften BPA Rode Kruislaan. Stad Antwerpen

IHOUDSTAFEL. Voorschriften BPA Rode Kruislaan. Stad Antwerpen IHOUDSTAFEL IHOUDSTAFEL... 1 ALGEMEENHEDEN...1 ARTIKEL 1 ALGEMENE BEPALINGEN... 1 ARTIKEL 2 - GEBRUIK VAN MATERIALEN... 1 BESTEMMINGSVOORSCHRIFTEN... 2 ARTIKEL 3 - ZONE VOOR OPENBARE WEGENIS... 2 ARTIKEL

Nadere informatie

Leuven Noord. gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan BIJLAGE 1: GRAFISCH PLAN BIJLAGE 2: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

Leuven Noord. gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan BIJLAGE 1: GRAFISCH PLAN BIJLAGE 2: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Leuven Noord BIJLAGE 1: GRAFISCH PLAN BIJLAGE 2: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap colofon Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

Nadere informatie

algemene bepalingen TOELICHTEND VERORDENEND stedenbouwkundige voorschriften toelichting en visie

algemene bepalingen TOELICHTEND VERORDENEND stedenbouwkundige voorschriften toelichting en visie voorschriften art.0: algemene bepalingen VERORDENEND stedenbouwkundige voorschriften TOELICHTEND toelichting en visie 0.1. verordenende kracht van de diverse elementen opgenomen in onderhavig grup De

Nadere informatie

PRUP site Braem nv Handel in/van onderdelen en tweedehandsvrachtwagens te Handzame (Kortemark)

PRUP site Braem nv Handel in/van onderdelen en tweedehandsvrachtwagens te Handzame (Kortemark) Toelichting ontwerp PRUP site Braem nv Handel in/van onderdelen en tweedehandsvrachtwagens te Handzame (Kortemark) Infoavond 13 december 2016 Algemene toelichting i.k.v. voorlopige vaststelling door provincieraad

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Dit RUP vervangt de bestemming van het gewestplan Gentse en Kanaalzone (K.B. 14.09.1977). De voorschriften opgenomen in dit RUP vervangen de algemene voorschriften van het

Nadere informatie

DEEL II: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

DEEL II: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN DEEL II: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN INHOUD 0. ALGEMENE BEPALINGEN 1 0.1 Algemene Definities... 1 0.1.1 Hoofdbestemming nevenbestemming van het hoofdgebouw... 1 0.1.2 Bouwdiepte... 1 0.1.3 Bouwlaag...

Nadere informatie

Regionaal bedrijf Waeyaert - Vermeersch

Regionaal bedrijf Waeyaert - Vermeersch Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan Regionaal bedrijf Waeyaert - Vermeersch Gemeente Kortemark februari 2012 TOELICHTINGSNOTA STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN PLAN FEITELIJKE TOESTAND BESTEMMINGSPLAN

Nadere informatie

Afbakening regionaalstedelijk gebied Turnhout deelplan 4 - Gemengd Regionaal Bedrijventerrein Bentel

Afbakening regionaalstedelijk gebied Turnhout deelplan 4 - Gemengd Regionaal Bedrijventerrein Bentel RAVELS T ILBURG K AN AAL D ESSEL - SCHO TEN N 12 MERKSPLAS N 119 N 124 O O STH O VEN TU RN H O U T BEERSE O U D -T U RN H O U T N 12 VO SSELAAR PAPEN BRU G GE SCH O RVO O RT N 18 MO L AN TWERPEN N A 2007

Nadere informatie

sportpark Molenkouter 2 e infovergadering 29/06/2017

sportpark Molenkouter 2 e infovergadering 29/06/2017 sportpark Molenkouter 2 e infovergadering 29/06/2017 Verloop infovergadering Inleiding Toelichting bij ontvangen opmerkingen en presentatie aanpassingen aan inrichtingsschets door diensten Presentatie

Nadere informatie

RUP Oudenaardebaan Stedenbouwkundige voorschriften Gemeente Kluisbergen Maart 2012

RUP Oudenaardebaan Stedenbouwkundige voorschriften Gemeente Kluisbergen Maart 2012 Stedenbouwkundige voorschriften Gemeente Kluisbergen Maart 2012 Opdracht: Opdrachtgever: Opdrachthouder: Gemeentebestuur Kluisbergen Parklaan 16 9690 Kluisbergen Adoplan bvba Vaartlaan 28/1 9800 Deinze

Nadere informatie

13 Bedrijventerrein voor kantoren en kantoorachtigen en bedrijven van lokaal belang Keppekouter

13 Bedrijventerrein voor kantoren en kantoorachtigen en bedrijven van lokaal belang Keppekouter 13 Bedrijventerrein voor kantoren en kantoorachtigen en bedrijven van lokaal belang Keppekouter 84 A Relatie met het afbakeningsproces In de hypothese van gewenste ruimtelijke structuur van het regionaalstedelijk

Nadere informatie

TERMINOLOGIE... 2 1. BESTEMMING... 4

TERMINOLOGIE... 2 1. BESTEMMING... 4 INHOUDSOPGAVE DEEL 1: ALGEMENE BEPALINGEN...2 TERMINOLOGIE... 2 ALGEMEEN GELDENDE VOORSCHRIFTEN... 2 DEEL 2: BIJZONDERE BEPALINGEN... 4 ART 1. ZONE VOOR KANTOREN... 4 1. BESTEMMING... 4 2. BEBOUWING...

Nadere informatie

ADVIES VAN 28 JANUARI 2015 OVER HET VOORONTWERP RUP INSTEEKHAVEN LUMMEN

ADVIES VAN 28 JANUARI 2015 OVER HET VOORONTWERP RUP INSTEEKHAVEN LUMMEN ADVIES VAN 28 JANUARI 2015 OVER HET VOORONTWERP RUP INSTEEKHAVEN LUMMEN SARO KONING ALBERT II-LAAN 19 BUS 24 1210 BRUSSEL INHOUD I. SITUERING... 2 II. ALGEMENE BEOORDELING... 3 III. UITGEBREID PLANNINGS-

Nadere informatie

Stedenbouwkundige voorschriften

Stedenbouwkundige voorschriften Stedenbouwkundige voorschriften 16 ALGEMENE BEPALINGEN VERORDENEND TOELICHTING EN VISIE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 0.1. Verordenende kracht van de diverse elementen opgenomen in onderhavig RUP De

Nadere informatie

RUP nr. 2quater Zeedijk-Tennis Gemeente Middelkerke. Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan februari 2016

RUP nr. 2quater Zeedijk-Tennis Gemeente Middelkerke. Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan februari 2016 RUP nr. 2quater Zeedijk-Tennis Gemeente Middelkerke Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan februari 2016 Gemeentelijk RUP nr. 2quater 'Zeedijk-Tennis' te Middelkerke Verordenend grafisch plan

Nadere informatie

voorontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Oostelijke Tangent - Temse Verslag plenaire vergadering

voorontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Oostelijke Tangent - Temse Verslag plenaire vergadering voorontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Oostelijke Tangent te Sint-Niklaas - Verslag plenaire vergadering 8 juli 2015 Ruimte Vlaanderen Afdeling Gebieden en Projecten Koning Albert II-laan

Nadere informatie

afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur

afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur regio Waasland gebieden van het geactualiseerd Sigmaplan Durmevallei Bijlage II: stedenbouwkundige

Nadere informatie

RUP DROWA aanhangwagens bvba

RUP DROWA aanhangwagens bvba RUP DROWA aanhangwagens bvba ontwerp november 2012 Stedenbouwkundige voorschriften Departement ruimte en milieu Dienst ruimtelijke ordening Cel ruimtelijke planning Gezien en voorlopig vastgesteld door

Nadere informatie

provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan

provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ZUID-OOST CENTRUM Hoogstraten Stedenbouwkundige voorschriften Ruimtelijke planner: Peter Peeters Dienst Ruimtelijke Planning Gezien en definitief vastgesteld door

Nadere informatie

Aanpassingen naar aanleiding van het openbaar onderzoek en het advies van de GECORO.

Aanpassingen naar aanleiding van het openbaar onderzoek en het advies van de GECORO. RUP GGR-H7 Sportvelden Heverlee Aanpassingen naar aanleiding van het openbaar onderzoek en het advies van de GECORO. Op 27 juni 2016 stelde de gemeenteraad het RUP GGR-H7 Sportvelden Heverlee voorlopig

Nadere informatie

Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Afbakening regionaalstedelijk gebied Hasselt-Genk deelgebied 11 specifiek regionaal bedrijventerrein voor

Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Afbakening regionaalstedelijk gebied Hasselt-Genk deelgebied 11 specifiek regionaal bedrijventerrein voor Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Afbakening regionaalstedelijk gebied Hasselt-Genk deelgebied 11 specifiek regionaal bedrijventerrein voor Bijlage II. Stedenbouwkundige voorschriften 2.12/00480/0001

Nadere informatie

GEMEENTE MEEUWEN-GRUITRODE. Verkavelingsvoorschriften half-open bebouwing

GEMEENTE MEEUWEN-GRUITRODE. Verkavelingsvoorschriften half-open bebouwing GEMEENTE MEEUWEN-GRUITRODE Verkavelingsvoorschriften half-open bebouwing Informatief Toelichting bij de gewenste ruimtelijke context Bepalingen met betrekking tot bestemming - De hoofdbestemming: residentieel

Nadere informatie

Workshop C Van advies naar waterparagraaf

Workshop C Van advies naar waterparagraaf Workshop C Van advies naar waterparagraaf Mark Cromheecke Directie Ruimte, Provincie Oost-Vlaanderen Robin De Smedt Departement RWO Kracht van het advies Verplicht/niet verplicht Bindend/niet bindend Motiveringsplicht

Nadere informatie

Artikel 7 Zone voor Strategisch Woonproject 2.

Artikel 7 Zone voor Strategisch Woonproject 2. Artikel 7 Zone voor Strategisch Woonproject 2. Algemene bepalingen Deze zone wordt aangeduid als strategisch woonproject bij het centrum van Oostham omwille van het bestaande specifieke karakter en ligging.

Nadere informatie

Gemeente Wijnegem Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Weilandshof

Gemeente Wijnegem Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Weilandshof Gemeente Wijnegem Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Weilandshof Stedenbouwkundige voorschriften Dossier WIJ01021 Opdrachtgevend bestuur: Gemeentebestuur van Wijnegem Oktober 2015 Provincie: Gemeente

Nadere informatie

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan AFBAKENING VAN HET STRUCTUURONDERSTEUNEND KLEINSTEDELIJK GEBIED KNOKKE-HEIST

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan AFBAKENING VAN HET STRUCTUURONDERSTEUNEND KLEINSTEDELIJK GEBIED KNOKKE-HEIST Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan AFBAKENING VAN HET STRUCTUURONDERSTEUNEND KLEINSTEDELIJK GEBIED KNOKKE-HEIST DEFINITIEVE VASTSTELLING SEPTEMBER 2011 STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Inhoudstafel

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN. Pagina 54 van 73

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN. Pagina 54 van 73 STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Pagina 54 van 73 1 Algemene stedenbouwkundige voorschriften 1.1 Algemene bepalingen Bestaande situatie: Binnen de bestaande vergunde of vergund geachte en niet-verkrotte

Nadere informatie

GEMEENTE MIDDELKERKE Deelgemeente SLIJPE

GEMEENTE MIDDELKERKE Deelgemeente SLIJPE GEMEENTE MIDDELKERKE Deelgemeente SLIJPE ONTWERP SECTORAAL BPA ZONEVREEMDE BEDRIJVEN BPA NR.1 DEBRUYNE GINO BVBA (INVENTNR. 362) GROEP PLANNING Vennootschap van stedenbouwkundigen, verkeerskundigen, architecten

Nadere informatie

ADVIES VAN 12 APRIL 2016 OVER HET VOORONTWERP RUP HISTORISCH GEGROEID BEDRIJF STEENFABRIEKEN NELISSEN NV

ADVIES VAN 12 APRIL 2016 OVER HET VOORONTWERP RUP HISTORISCH GEGROEID BEDRIJF STEENFABRIEKEN NELISSEN NV ADVIES VAN 12 APRIL 2016 OVER HET VOORONTWERP RUP HISTORISCH GEGROEID BEDRIJF STEENFABRIEKEN NELISSEN NV SARO KONING ALBERT II-LAAN 19 BUS 24 1210 BRUSSEL INHOUD I. SITUERING... 1 II. ALGEMENE BEOORDELING...

Nadere informatie

GEMEENTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN

GEMEENTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN GEMEENTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN KWZI Dentergem (20.284) Voorschriften - Plannen Gemeente Dentergem Kerkstraat 1 8720 Dentergem Grontmij Belgium NV Mechelen, 14 juni 2013 306237_ab, Revisie Verantwoording

Nadere informatie

VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN WOONWAGENTERREIN EIKAART

VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN WOONWAGENTERREIN EIKAART VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN WOONWAGENTERREIN EIKAART 1. Bepalingen 1.1. Algemene bepalingen Deze zone wordt ingericht als woonwagenpark, waarbij een woonwagen gedefinieerd kan worden als een woongelegenheid,

Nadere informatie

stedenbouwkundige voorschriften

stedenbouwkundige voorschriften stedenbouwkundige voorschriften Algemene bepalingen...35 Artikel 1: Artikel 2: Zone voor ambachtelijke bedrijven en jeugdverblijf...38 Zone voor wonen en jeugdverblijf...41 Artikel 0: Algemene bepalingen

Nadere informatie

RUP Gerda. Stedenbouwkundige voorschriften. ontwerp. april Departement ruimte en milieu Dienst ruimtelijke ordening Cel ruimtelijke planning

RUP Gerda. Stedenbouwkundige voorschriften. ontwerp. april Departement ruimte en milieu Dienst ruimtelijke ordening Cel ruimtelijke planning RUP Gerda ontwerp april 2011 Stedenbouwkundige voorschriften Departement ruimte en milieu Dienst ruimtelijke ordening Cel ruimtelijke planning Gezien en voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad in zitting

Nadere informatie

Ontwerp BPA NIEUWE ABELE WEST

Ontwerp BPA NIEUWE ABELE WEST Provincie West-Vlaanderen STAD ROESELARE Ontwerp BPA NIEUWE ABELE WEST Stedenbouwkundige voorschriften Ruimtelijk planner: Leen Lauwers Wijzigingen: - aangepast aan plenaire vergadering (22.05.2008) Opgemaakt

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN artikel 14

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN artikel 14 PROVINCIE LIMBURG 63-34001 STAD TONGEREN BIJZONDER PLAN VAN AANLEG "ZONEVREEMDE TERREINEN EN GEBOUWEN VOOR SPORT-, RECREATIE- EN JEUGDACTIVITEITEN" Opgesteld volgens artikel 14 van het decreet betreffende

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 24 september 2015 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/1 Uitvoering RSPA : PRUP Marnixdreef Lier voorlopige

Nadere informatie

Gemeentelijk RUP Vanderstraeten Transport bvba Nazareth - 19/09/2016 STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

Gemeentelijk RUP Vanderstraeten Transport bvba Nazareth - 19/09/2016 STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 1 Artikel 1. WIJZE VAN METEN Bij toepassing van deze voorschriften wordt als volgt gemeten: 1 de hoogte/de nokhoogte van een bouwwerk: vanaf het gemiddelde peil op de rooilijn

Nadere informatie

In kader van het onderzoek tot milieueffectrapportage werden op basis van een lijst aangeleverd door de dienst MER volgende instanties geraadpleegd:

In kader van het onderzoek tot milieueffectrapportage werden op basis van een lijst aangeleverd door de dienst MER volgende instanties geraadpleegd: N o t a b e t r e f f e n d e d e b e h a n d e l i n g v a n d e a d v i e z e n i n k a d e r v a n h e t o n d e r z o e k t o t m i l i e u e f f e c t r a p p o r t a g e v a n de R U P s V r o e

Nadere informatie

AANVULLENDE NOTA VERZOEK TOT ONTHEFFING VAN DE PLAN-MER PLICHT

AANVULLENDE NOTA VERZOEK TOT ONTHEFFING VAN DE PLAN-MER PLICHT Aanvullende nota screeningsnota PRUP Regionaal bedrijf Waeyaert - Vermeersch - Kortemark PROVINCIE WEST-VLAANDEREN Dienst Ruimtelijke Planning AANVULLENDE NOTA VERZOEK TOT ONTHEFFING VAN DE PLAN-MER PLICHT

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN artikel 14

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN artikel 14 PROVINCIE LIMBURG 63-34001 STAD TONGEREN BIJZONDER PLAN VAN AANLEG "ZONEVREEMDE TERREINEN EN GEBOUWEN VOOR SPORT-, RECREATIE- EN JEUGDACTIVITEITEN" 10 - Honden Sport Club Tongeren Opgesteld volgens artikel

Nadere informatie

stationsomgeving Gent Sint-Pieters - Koningin Fabiolalaan

stationsomgeving Gent Sint-Pieters - Koningin Fabiolalaan gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan stationsomgeving Gent Sint-Pieters - Koningin Fabiolalaan informatievergadering 7 maart 2006 openbaar onderzoek van 27 februari 2006 tot 27 april 2006 1 inhoud toelichting

Nadere informatie

VR DOC.0153/1BIS

VR DOC.0153/1BIS VR 2017 1702 DOC.0153/1BIS DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN DE VLAAMSE MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW BISNOTA AAN DE LEDEN VAN DE

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan bij Inrichtingsplan woonkavel Voorstraat Velddriel. Gemeente Maasdriel

Beeldkwaliteitsplan bij Inrichtingsplan woonkavel Voorstraat Velddriel. Gemeente Maasdriel Beeldkwaliteitsplan bij Inrichtingsplan woonkavel Voorstraat Velddriel status: definitief datum: 17 november 2014 projectnummer: 202630R.2015 adviseurs: Wle / Jke Gemeente Maasdriel Image 2010 2013 GOOGLE

Nadere informatie

stedenbouwkundige voorschriften

stedenbouwkundige voorschriften stedenbouwkundige voorschriften art. 0: algemene bepalingen 1. begrippen 1.1. hoofd- en nevenbestemming De hoofdbestemming is de bestemming die meer dan 80% van de bebouwde oppervlakte mag innemen. De

Nadere informatie

Legende 2. STAD WAREGEM Provinciaal RUP Europoint deelgebied 5. verordenend plan. Legende

Legende 2. STAD WAREGEM Provinciaal RUP Europoint deelgebied 5. verordenend plan. Legende figuur: verordenend STAD WAREGEM grafisch plan Provinciaal RUP Europoint deelgebied 5 verordenend plan Legende STAD WAREGEM plangebied Provinciaal RUP Europoint deelgebied 5 Legende 2 zones verordenend

Nadere informatie

RUP Ter Beke. Stedenbouwkundige voorschriften. ontwerp. mei Departement ruimte en milieu Dienst ruimtelijke ordening Cel ruimtelijke planning

RUP Ter Beke. Stedenbouwkundige voorschriften. ontwerp. mei Departement ruimte en milieu Dienst ruimtelijke ordening Cel ruimtelijke planning RUP Ter Beke ontwerp mei 2012 Stedenbouwkundige voorschriften Departement ruimte en milieu Dienst ruimtelijke ordening Cel ruimtelijke planning Gezien en voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad in zitting

Nadere informatie

provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan

provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan LEEMSTRAAT Hoogstraten Stedenbouwkundige voorschriften Ruimtelijke planner: Peter Peeters Dienst Ruimtelijke Planning Gezien en definitief vastgesteld door de provincieraad

Nadere informatie

stationsomgeving Gent Sint-Pieters - Koningin Fabiolalaan

stationsomgeving Gent Sint-Pieters - Koningin Fabiolalaan GEWESTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN stationsomgeving Gent Sint-Pieters - Koningin Fabiolalaan Bijlage II STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN colofon samenstelling Ruimtelijke Planning Verantwoordelijke

Nadere informatie

RUP CONTAINERPARK LINTER - ZOUTLEEUW

RUP CONTAINERPARK LINTER - ZOUTLEEUW RUP CONTAINERPARK LINTER - ZOUTLEEUW STAD ZOUTLEEUW 7 december 2016 definitief ontwerp COLOFON Project 0003-048 RUP Containerpark Linter - Zoutleeuw Dossier definitief ontwerp Datum 25.03.2016 12.08.2016

Nadere informatie

Gebieden voor oppervlaktedelfstoffenwinning

Gebieden voor oppervlaktedelfstoffenwinning gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Gebieden voor oppervlaktedelfstoffenwinning Oppervlaktedelfstoffenzone ALLUVIALE KLEI VAN SCHELDE- EN MAASBEKKEN & POLDERKLEI Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften

Nadere informatie

VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN

VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN Verkaveling 010/070 (3b) Provincie ANTWERPEN Gemeente BERLAAR Ligging Smidstraat - Hemelshoek Kad. Afd. 1 Sectie D nrs. 548/b&c 544/n 545/c 546/d Verkaveling 010/070 (3b) Dossier

Nadere informatie

Heraanleg E40 Aalter. 14 mei 2014 Infovergadering Aalter

Heraanleg E40 Aalter. 14 mei 2014 Infovergadering Aalter Heraanleg E40 Aalter 14 mei 2014 Infovergadering Aalter Welkom Patrick Hoste Burgemeester Aalter Infovergadering 14 mei 2014 Historiek 1998: eerste schets + opmetingen 2004: eerste MER-rapport 2006: aangepaste

Nadere informatie

afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur

afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur Gebied 1 Bakels Broek / Galgenbeemd Art. 3 N Art. 1 Achtergrond: Gescande kadastrale plans - Toestand 01.01.01 - Bron KADSCAN (OC GIS Vlaanderen-AKRED) GEWESTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN Onderdelen

Nadere informatie

R.U.P. 18 GEMEENTELIJKE WERKPLAATSEN STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

R.U.P. 18 GEMEENTELIJKE WERKPLAATSEN STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN GEMEENTE ZEMST R.U.P. 18 GEMEENTELIJKE WERKPLAATSEN STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Februari 2015 Gemeente Zemst dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening De Griet 1 1980 Zemst Volgende voorschriften zijn

Nadere informatie

1.1. TERMINOLOGIE 1.2. INTERPRETATIE VAN DE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 1.3. AFWIJKING VAN DE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

1.1. TERMINOLOGIE 1.2. INTERPRETATIE VAN DE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 1.3. AFWIJKING VAN DE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN ARTIKEL 1 ALGEMENE BEPALINGEN 1.1. TERMINOLOGIE Voor de toepassing van de onderhavige voorschriften wordt verstaan onder: 1. Halfopen bebouwing: bebouwingswijze waarbij het hoofdgebouw slechts één gemene

Nadere informatie

Winning van oppervlaktedelfstoffen zand- en steengroeve Balegro

Winning van oppervlaktedelfstoffen zand- en steengroeve Balegro ontwerp gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Winning van oppervlaktedelfstoffen zand- en steengroeve Balegro. Stedenbouwkundige voorschriften Het ontwerp GRUP Winning van oppervlaktedelfstoffen zand-

Nadere informatie