I. Inleiding en algemene kritische beschouwingen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "I. Inleiding en algemene kritische beschouwingen"

Transcriptie

1 Ontwerp van Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Specifiek regionaal bedrijventerrein Transport, distributie en logistieke zone Westrode te Meise I. Inleiding en algemene kritische beschouwingen 1. Hoe bestaat het dat dit GRUP voorlopig is aanvaard door de Vlaamse Regering zónder dat de studie rond de verkeerswisselaar is afgerond? Dit voorstel van de GRUP wat betreft de verkeerswisselaar geeft blijk van een onverantwoorde haast en wij verwachten dan ook ten stelligste dat al onze zeer goed overwogen voorschriften opgenomen worden in de definitieve versie. 2. Onze medewerking aan deze voorschriften betekent geenszins dat we akkoord gaan met de ontwikkeling van een bedrijventerrein in Westrode, integendeel: de ontwikkeling van het TDL-bedrijventerrein (en de verkeerswisselaar) zal onmiskenbaar immense negatieve veranderingen met zich mee brengen. Eén concreet voorbeeld: het MER-rapport vermeldt: De hoeveelheid stikstofdioxide stijgt met 27% en de hoeveelheid fijn stof met 17% (9.3). In 9.2. schrijft het MER letterlijk: Men heeft de laatste jaren vastgesteld dat het gebruikte Copert III computerprogramma te lage waarden aangeeft De berekende emissies van het project zijn hierdoor onderschat. De emissies in dit rapport zijn onderschat en de cijfers onvolledig: de werkelijke waarden zullen dus nog veel hoger zijn en volgens de laatste metingen is de huidige situatie nu reeds alarmerend! De leefbaarheid in het dorp Westrode zal dus in sterke mate worden aangetast door volgende effecten: ca. 33 % meer luchtverontreiniging, meer geluidshinder, risicotoename overstroming, lichthinder, ruimtebeslag, visuele verstoring, grote mobiliteitsproblemen. Het valt de inwoners van Westrode zwaar dat zij die tol zullen moeten betalen van deze toekomstige ontwikkelingen. 3. Als dit TDL-bedrijventerrein ontwikkeld zou worden, is dat niet volgens de wettelijke bepalingen. Meise behoort niet bij de 156 gemeenten die in het Vlaamse Gewest geselecteerd werden als economisch knooppunt. Het RSP-V stelt duidelijk dat bedrijventerreinen buiten de geselecteerde economische knooppunten en die vandaag nog niet effectief zijn ontwikkeld, niet meer in aanmerking komen voor aansnijding. 4. Het toekomstige bedrijventerrein ligt pal in de zogenaamde openruimteverbinding tussen Antwerpen en Brussel. Deze open-ruimteverbindingen zijn van essentieel belang en voorkomen enerzijds het aan elkaar groeien van bebouwde gebieden opdat de bebouwde entiteiten herkenbaar zouden blijven en anderzijds vormen zij de essentiele verbindingen tussen de grote aaneengesloten gebieden van het buitengebied in Vlaanderen. GRUP-IZ-Westrode-BEZWAARSCHRIFT-Boskantveldcomité april-21 juni /13

2 Volgens een beslissing van de Vlaamse regering op 3/12/2004 (toelichtingsnota GRUP blz. 10) moet men bij de ontwikkeling van het bedrijventerrein minstens rekening houden met het behoud en versterking van de open ruimteverbinding tussen Antwerpen en Brussel over Nieuwenrode. Dat de Vlaamse regering deze open ruimteverbinding plots opschuift naar - alleen - Nieuwenrode is op geografisch vlak niet correct. Ook Westrode ligt pal in de open ruimteverbinding Antwerpen Brussel. In plaats van het behoud en versterking van deze open ruimte, betekent de enorme oppervlakte van het bedrijventerrein een onmiskenbaar verlies van deze open ruimteverbinding. Het kleine bos dat de ontwikkelaar zal planten is niet meer dan oogverblinding. Men 'vergeet' om op het plan de parallelweg (grijze zone) door het bos te tekenen. Het bos wordt dus in realiteit véél kleiner dan voorgesteld. II. Verordenend grafisch plan - De overdruk van de landschapsbuffer (art 1.1) is ter hoogte van de woning in de Patatestraat 34a tot vlakbij de zijgevellijn (oost-zuid) van die privé woning getekend. Rekening houdende met de verordende planvoorschriften opgenomen in art 1.1 heeft dit tot gevolg dat de oost-zuidelijke ruimte pal aan de perceelsgrens van deze woning dient te worden ingericht met een dichtbeplante landschapsbuffer, waardoor de bezonning van de woning en van de tuin grotendeels verdwijnt. Het is dan ook beslist aangewezen van een open ruimte van 50 meter, zoals voorzien op het gewestplan, buiten de perimeter van het GRUP te plaatsen, zoals gevraagd werd door de gemeente Meise en op alle andere plaatsen wél is toegepast. - Aanduiding landschapsbuffer cfr art. 1.1 op het grafisch plan binnen de zone Gebied voor ongelijkvloerse verkeers- en vervoersinfrastructuur (art. 2.1) met eveneens verplichte minimumhoogte van 6 m voor aarden wal langsheen de oostelijke kant binnen deze zone. - Het reserveren van een strook van 13m breed doorheen het nieuw aan te leggen bos voor wegenis is niet compatibel met de beoogde realisatie van een nieuw bos. De oppervlakte voor de te realiseren wegenis parallel aan de A12 dient in het grijs aangeduid op het verordenend grafisch plan, net zoals voorgesteld binnen de perimeter van de verkeerswisselaar. Motivering : De grondinname van 13m op ongeveer 300m impliceert een feitelijk verlies aan bosoppervlakte van bijna een halve hectare. In de vooropgestelde bosuitbreiding van 7 ha is dit al gauw 7% die verloren gaat aan wegenis. Deze strook dient dus grijs aangeduid te worden, en de verloren bosoppervlakte aangewend voor verdere versterking van de boskern ter plaatse, of van het Secretarisbos en de zuidelijke landschapsbuffer. III. Verordenende stedenbouwkundige voorschriften Algemene opmerking vooraf: Wij wensen de voorschriften die fundamenteel belangrijk zijn voor de levenskwaliteit van Westrode glashelder en gedetailleerder te formuleren. De stedenbouwkundige voorschriften zijn verordenend en bijgevolg een soort van wettekst, waarbij elke zin en elk woord belangrijk is, en bepalend voor de toekomstige inrichting van de zone. GRUP-IZ-Westrode-BEZWAARSCHRIFT-Boskantveldcomité april-21 juni /13

3 Wij eisen ondubbelzinnige, klare en soms in detail uitgeschreven voorschriften die de woon- en leefkwaliteit van het dorp Westrode en de omwonenden waarborgen. Artikel 1. Zone voor transport, distributie en logistiek Alinea 6. Voor de gebouwen gelden volgende principes: - a) Het bouwen van meerdere lagen, wordt aangevuld met Het bouwen van meerdere lagen tot een maximum hoogte van 30m,.. - b) De afstand tot de zonegrens, inclusief overdruk, gemeten vanaf maaiveldniveau is de maximale bouwhoogte; wordt vervangen door: De afstand tot de zonegrens, inclusief overdruk, gemeten vanaf maaiveldniveau langsheen de residentiële bewoning is minimum 40 meter en langsheen de open Patatestraat minimum 100 meter. Bovendien bedraagt de maximale bouwhoogte langsheen de residentiële bewoning en de open Patatestraat 10 meter over een diepte van 50 meter. - c) Het parkeren van personenauto s wordt gegroepeerd voor verschillende bedrijven; wordt aangevuld met: Deze gemeenschappelijke parkeerruimten moeten in het midden van de T-zone rond de centrale verkeersas liggen op minstens 150 meter van de zonegrens met residentiële bebouwing in de Patatestraat en Papenboskant. Het spreekt voor zich dat deze grote gemeenschappelijke parkeerplaatsen voor het op- en afrijden van honderden wagens ruimtelijk zo ver mogelijk ingeplant moeten worden van de zones voor residentiële bewoning om de evidente geluidshinder, lucht- en lichtpollutie maximaal te beperken. Als zij ruimtelijk oordeelkundig in het midden ten aanzien van de bewoning rond de centrale verkeersas ingeplant worden, één in het midden van het terrein langs de zijde van de Papenboskant en één meer zuidelijk langs de kant van de open Patatestraat, dan kan de overwegend westelijke wind de geluideffecten en de giftige uitlaatgassen wegblazen in oostelijke richting naar de open Patatestraat toe en zal de verlichting de omwonenden s nachts nauwelijks storen. - d) Grootschalige opslag en verwerking in open lucht is niet toegelaten. Beperkte opslag wordt zo veel mogelijk onttrokken aan het zicht vanuit het openbaar domein;.. wordt vervangen door: Grootschalige opslag en verwerking in open lucht is niet toegelaten. Ook beperkte opslag wordt volledig onttrokken aan het zicht vanuit het openbaar domein. De maximale hoogte van de opslag in open lucht bedraagt 6 m. De beslissing van de Vlaamse regering spreekt van de ontwikkeling van een kwalitatief hoogwaardig logistiek park met een landschappelijke inkleding met lanenstructuur. Wel, op een hoogwaardig park met een kwaliteitsvolle landschappelijke inkleding moet van de bedrijven de vrij eenvoudige inspanning GRUP-IZ-Westrode-BEZWAARSCHRIFT-Boskantveldcomité april-21 juni /13

4 gevraagd worden om alle opslag buiten afdoende in te bufferen zodat het zicht volledig ontrokken wordt aan de groene lanen of het kwalitatief landschappelijk ingekleed openbaar domein. - e) toe te voegen: Ter hoogte van de residentiele percelen mogen geen rechtstreekse zichten (vensters) gemaakt worden hoger dan 6 m boven het bestaande maaiveld. - f) toe te voegen: De bedrijfsgebouwen dienen ten minste 50 % van de dakoppervlakte uit te voeren met een groendak en minstens 10 % met fotovoltaïsche panelen. Alinea 7. Bij de aanleg van het terrein moet het waterbergende vermogen van het gebied zo veel mogelijk worden behouden en het overstromingsrisico worden beperkt onder meer door een grachtenstelsel..wordt vervangen door: Bij de aanleg van het terrein moet het waterbergende vermogen van het gebied volledig op het bedrijventerrein zelf gerealiseerd worden, om zodoende het overstromingsrisico te voorkomen en te beheersen, onder meer door een grachtenstelsel. Om redenen van toezicht en onderhoud is dit grachtenstelsel aan te leggen langsheen de wegenis en langs de fietsverbindingen. De potentiële waterproblematiek ten gevolge van de verharding van een onvoorstelbaar grote oppervlakte van 50ha met intensief grondgebruik moet duidelijk en ondubbelzinnig in het GRUP aangekaart worden. De ruimtelijke impact van het industrieterrein op de onmiddellijke omgeving is al immens. De mogelijk te verwachten gevolgen met betrekking tot de opvang en de berging van het hemelwater bij uitzonderlijke weersomstandigheden moeten op het industrieterrein zelf onweerlegbaar opgevangen worden, temeer omdat de omgeving van Westrode het voorbije decennium reeds herhaaldelijk getroffen werd door overstromingen. De mogelijke watergevolgen mogen en kunnen niet afgerekend worden op de omliggende reeds waterzieke omgeving, buiten het plangebied. In het gebied zijn eveneens toegelaten, voor zover de hoofdbestemming niet in het gedrang komt, voor zover in overeenstemming met of aangewezen in de watertoets, alle werken, handelingen en wijzigingen in functie van het bereiken van de randvoorwaarden die nodig zijn voor het behoud van de watersystemen en het voorkomen van wateroverlast buiten de natuurlijke overstromingsgebieden toegelaten voor zover de technieken van de natuurtechnische milieubouw gehanteerd worden. wordt vervangen door: In het gebied zijn eveneens toegelaten, voor zover de hoofdbestemming niet in het gedrang komt, voor zover in overeenstemming met of aangewezen in de watertoets, alle werken, handelingen en wijzigingen in functie van het bereiken van de randvoorwaarden die nodig zijn voor het behoud van de watersystemen en het voorkomen van wateroverlast buiten het bedrijventerrein voor zover de technieken van de natuurtechnische milieubouw gehanteerd worden. Het is ons volstrekt onduidelijk wat er bedoeld wordt met de natuurlijke overstromingsgebieden buiten het industrieterrein. Het GRUP beperkt zich tot GRUP-IZ-Westrode-BEZWAARSCHRIFT-Boskantveldcomité april-21 juni /13

5 ruimtelijke stedenbouwkundige voorschriften binnen het plangebied en kan en mag dus geen beroep doen op zogenaamde natuurlijke overstromingsgebieden buiten het plangebied. Deze overstromingsmogelijkheden bestaan niet, noch langs de Valkebeek door het dorp Westrode, noch langs de ingebuisde Grote Bosbeek. Alle mogelijke watergevolgen moeten onweerlegbaar opgevangen worden binnen het plangebied. Alinea 8. - Kwalitatief kleur- en materiaalgebruik aanvullen met: zachte kleuren, duurzaam materiaal, - Toepassing van het principe van de best beschikbare technieken (BATNEC) aanvullen met: duurzame energiezuinige technieken, CO2-arme of neutrale technieken ter opwekking van energie, zoals fotovoltaïsche zonnecellen, zonneboilers, Een nieuw (vierde) punt moet volgende inhoud bevatten: - Geluidsproducerende elementen zoals ventilatoren, verbrandingsmotoren, airco, koelmachines, elektrische motoren, transformatoren, zijn niet toegelaten op de achtergevels en de zijgevels van de bedrijven langs de kant van de woningen, evenmin worden zij (los) geplaatst achter de achtermuur of naast de zijmuur. Het betreft niet alleen de achterkant, want wanneer dat element wordt geplaatst tegen (of los naast) een zijgevel, op de hoek van de achtergevel, dan is dat ook storend voor de bewoners langs het bedrijventerrein. Alinea 9 toe te voegen: Het bestaand landschapspatroon met hoogstammige elementen (bossen, bomen in lanen) wordt aangehouden bij de inrichting van het bedrijventerrein. De zone dient doorsneden onder de vorm van een lanenstructuur, te beschouwen als brede groene ruimten met streekgebonden inheemse hoogstammige bomen/struiken en grachten waarin een minimum infrastructuur voor de ontsluiting van de bedrijvenpercelen, alsmede een padennetwerk voor fietsers/voetgangers wordt voorzien. Alinea 10 toe te voegen: Lichthinderaspect: om de lichthinder tot een absoluut minimum te herleiden zal bij de keuze en de plaatsing van de verlichting met volgende voorwaarden rekening worden gehouden: regel - Geen opwaartse lichtstralen - Vermijden van weerkaatsing - Geen reclame-verlichting - Enkel de wegenis wordt verlicht en niet de zones naast de weg. GRUP-IZ-Westrode-BEZWAARSCHRIFT-Boskantveldcomité april-21 juni /13

6 Artikel 1.1. Landschapsbuffer (in overdruk) Opmerking vooraf aangaande de titel: wij wensen in dit artikel 1.1 een duidelijk onderscheid te maken tussen enerzijds de landschapsbuffer en anderzijds de waterbuffer. Het gehanteerde algemene begrip buffer leidt tot onduidelijkheden. Alinea 1. In het gebied, aangeduid in overdruk wordt in een buffer voorzien tussen de bedrijven en de aangrenzende zones. wordt vervangen en aangevuld door: In het gebied, aangeduid in overdruk wordt in een landschapsbuffer voorzien tussen de bedrijven en de aangrenzende zones. De landschapsbuffer langs de residentiële bewoning in de Patatestraat en de Papenboskant moet minstens 25 meter breed zijn. Langsheen de open Patatestraat, vanaf het woonhuis 34a naar het zuiden toe, moet de landschapsbuffer een breedte behouden van 80 meter, parallel met de Patatestraat. De beslissing van de Vlaamse Regering spreekt van de ontwikkeling van een kwalitatief hoogwaardig logistiek park met een landschappelijke inkleding en een kwalitatieve landschapsbuffer rond het terrein. Bovendien spreekt zij van het behoud en de versterking van de open ruimteverbinding tussen Antwerpen en Brussel over Nieuwenrode. Wel, de landschapsbuffer langsheen de residentiële bewoning van amper 15 meter is beslist te smal om de gestelde ruimtelijke kwaliteitsvoorwaarden van visuele afscherming, geluidsafscherming en landschappelijke inkleding te realiseren. Daartoe moet die breedte minimaal 25 meter zijn, temeer daar er een aarden wal van 6 meter hoog met bovenaan een breedte van 3 meter moet worden aangelegd. Het gedeelte van het industrieterrein tussen de open Patatestraat en de A12 en zelfs breder maakt onmiskenbaar deel uit van de open ruimteverbinding tussen Antwerpen en Brussel over Nieuwenrode zoals aangegeven in het RSV en wordt nu onterecht ingepalmd. Door over de lengte van een paar honderd meters langsheen die open Patatestraat, grenzend aan die brede open landelijke ruimte, een landschapsbuffer van 80 meter breed te voorzien wordt de zichtbare hoge industriële bebouwing naar de reeds sterk aangetaste open ruimtecorridor behoorlijk ingebufferd, omdat de landelijke inkleding vooral zal bestaan uit lanen en uit landschapsbuffers aan de rand. Op blz. 15 lezen we: De bedrijfspercelen worden aan een hoge densiteit benut met bouwlagen variërend van 12 meter tot 30 meter of ongeveer 6 bouwlagen. Elk bedrijfsperceel heeft een potentieel te bebouwen (gebouw of verharding) oppervlakte van maximaal 100%. Het voorzien van een kwalitatieve en voldoende brede landschapsbuffer minstens 80 meter - langsheen die open Patatestraat is een conditio sine qua non om de reeds sterk aangetaste open ruimteverbinding enigszins te respecteren en te vrijwaren! De buffer moet voldoen aan de voorwaarden van visuele afscherming, geluidsafscherming, landschappelijke inpassing, waterbuffering, waterberging en afstand. wordt vervangen door: De landschapsbuffer die niet gelegen is aan de residentiële bewoning moet voldoen aan de voorwaarden van visuele afscherming, geluidsafscherming, landschappelijke inpassing, waterbuffering, waterberging en afstand. De landschapbuffer die echter wél gelegen aan de residentiële bewoning moet over volledige breedte benut worden GRUP-IZ-Westrode-BEZWAARSCHRIFT-Boskantveldcomité april-21 juni /13

7 om te voldoen aan de voorwaarden van visuele afscherming, geluidsafscherming, landschappelijke inpassing. Alinea 2. De buffer wordt voor ten minste 60% (dicht) beplant met streekeigen struiken en hoogstammige bomen met het oog op het bufferen van de bedrijfsactiviteiten ten opzichte van de aanliggende functies. Waar de buffer in overdruk grenst aan percelen met residentiële functies, wordt de buffer deels met een aarden wal zo dicht mogelijk gelegen bij de bedrijfsfunctie uitgevoerd.. wordt vervangen door: De landschapsbuffer wordt voor ten minste 60%, uitgezonderd langsheen de percelen met residentiële functies voor de volle 100%, dicht beplant met inheemse streekgebonden struiken en inheemse streekgebonden hoogstammige bomen met het oog op het bufferen van de bedrijfsactiviteiten ten opzichte van de aanliggende functies. Aan de oostzijde (zijde van het Secretarisbos) dient de aanleg van de beplantingsstrook een verplichte continuïteit te hebben op 50 % van de breedte van de buffer en dit over de totale lengte. Waar de landschapsbuffer in overdruk grenst aan percelen met residentiële functies en aan de open Patatestraat, wordt de landschapsbuffer over de hele lengte met een aarden asymmetrische wal van minimaal 6 meter hoog en op de hoogte van 6 meter 3 meter breed, zo dicht mogelijk gelegen bij de bedrijfsfunctie, uitgevoerd. Alinea 3. Waterzuiveringsbekkens zijn toegelaten. Bufferbekkens zijn mogelijk voor maximaal 30% van de buffer....wordt vervangen door: Waterzuiveringsbekkens zijn toegelaten en waterbufferbekkens zijn mogelijk voor 30% van de landschapsbuffer, behalve in de landschapsbuffer langsheen de residentiële bewoning. Alinea 4. Bestaande vergunde residentiële bebouwing kan behouden blijven dient geschrapt, gezien dit achterhaald is. Alinea 5. De buffer mag doorsneden worden door: wordt vervangen en aangevuld met: De landschapsbuffer mag doorsneden worden door: een rechtstreekse inrit in het bedrijventerrein voor verkeer van de A12 komende uit Brussel en in een latere fase voor het verkeer komende vanuit de door te trekken parallelweg tussen het Neromhof en het bedrijventerrein. Een rechtstreekse uitrit uit het bedrijventerrein op de A12 voor verkeer naar Antwerpen. Zeer belangrijke motivering. MER: Om de verkeersleefbaarheid van de omliggende kernen te garanderen is het nodig dat het bedrijventerrein Westrode een onafhankelijke verkeersafwikkeling krijgt. GRUP-IZ-Westrode-BEZWAARSCHRIFT-Boskantveldcomité april-21 juni /13

8 RSP-Vlaanderen: De A12 t.h.v. het projectgebied wordt in het RSP-Vlaanderen aangeduid als een primaire verbindingsweg categorie I. Dit betekent dat de verkeersafwikkeling gescheiden dient te zijn. In functie hiervan wordt de aanleg van een op- en afrittencomplex in het project voorzien. Het MER is duidelijk: omwille van het dorp moet het verkeer gescheiden blijven. Voor het centrum van Westrode is het enorm belangrijk dat men de verkeersafwikkeling uit het bedrijventerrein zoveel mogelijk (d.i. tenminste voor de helft) scheidt met het verkeer van het dorp en de achterliggende gemeenten. Concreet: dat er een op- en afrit komt in het bedrijventerrein zelf. Argumentatie: in het terrein rijden alle vrachtwagens verspreid, maar op de verkeerswisselaar komen zij (indien geen op- en afrit) allemaal geconcentreerd. Dit op slechts 400 m van de dorpskern en 500 m van de basisschool!!! Wetende dat de windrichting voornamelijk naar Westrode draait, mag men dit niet onderschatten: àlle vrachtwagens en àl het gewone verkeer van de omliggende woonkernen worden àlle 24 uren van de dag en dit àlle dagen, constant naar de richting van de dorpskern geleid en daar geconcentreerd op één punt (stilstaand voor verkeerslichten?) om dan op de A 12 te rijden. En bijkomend: élke afzonderlijke vrachtwagen die van Brussel komt en naar Brussel rijdt, passeert vier (4!!!) keer langs Westrode. Ook het feit dat men de vrachtwagens een enorme omweg laat maken, is op ecologisch en economisch vlak niet verantwoord. Enorme verkeersbelasting zal dat worden, geen verkeersleefbaarheid zegt het MER, en toch zou men hier het argument durven bovenhalen van het streefbeeld van de A12. Dit is onlogisch en onaanvaardbaar! Het argument van streefbeeld van A12 als primaire verbindingsweg categorie 1 moet ondergeschikt blijven aan de leefbaarheid in Westrode!!! Laat ons er hier ook op wijzen dat in Londerzeel, minder dan ca. 900 meter verder dan onze oprit op A12 (naar Antwerpen) wél een rechtstreekse afrit is op het industrieterrein. Wie realistisch is, weet dat die rechtstreekse inrit daar hoogstwaarschijnlijk nooit gesloten zal worden. Besluit: het voorzien van een afrit voor verkeer vanuit Brussel in het bedrijventerrein is op ruimtelijk vlak een logische beslissing. Dit is werkelijk primordiaal. Op die wijze wordt het verkeer immers niet gedwongen om een grote omweg te maken en twee keer (eerst voorbijrijdend op de A12 én daarna terugrijdend naast de A12) de dorpskom van Westrode te passeren (en daarna idem huiswaarts). Bovendien betekent dit een forse ontlasting voor het verkeer aan de verkeerswisselaar. Het verkeersknooppunt wordt wél gezamenlijk gebruikt voor alle verkeer komende van Antwerpen en vertrekkende naar Brussel. Enkel de kruising met de A 12 gebeurt dan via de verkeerswisselaar, de rest is gescheiden. Wanneer men als tegenargument zou verwijzen naar het streefbeeld van de A12, plaatsen wij daartegenover het enorme belang van die rechtstreekse op- en afrit en vragen daarom uitdrukkelijk een uitzondering. Het rechtstreeks binnenrijden vanop de A12 in het bedrijventerrein vanuit Brussel is prioritair op het rechtstreeks buitenrijden. - Een uitrit voor het verkeer naar Antwerpen wordt om reden van ontlasting aan de verkeerswisselaar rechtstreeks vanuit het bedrijventerrein gecreëerd. Dat verkeer moet dan de stroom immers niet kruisen aan het drukke knooppunt. GRUP-IZ-Westrode-BEZWAARSCHRIFT-Boskantveldcomité april-21 juni /13

9 Alinea 5 (vervolg van de aanvullingen) De landschapsbuffer mag doorsneden worden voor elke weg die nodig is om de ruimte zo in te richten dat verkeerslichten niet nodig zijn. Motivering. Te vermijden is dat die vrachtwagens op enkele meters van de dorpskern moeten stilstaan wanneer dat niet nodig is. Dankzij de rechtstreekse in- en uitrit wordt de verkeersveiligheid verhoogd (de helft minder verkeer) en kan het verkeer op de verkeerswisselaar op een verantwoorde wijze ingericht worden zónder verkeerslichten: conflictvrij doorgaand verkeer is de optie, overal. Alinea 6. Alleen volgende werken, handelingen en wijzigingen zijn toegelaten: - voor de aanleg en het onderhoud van de buffer en de waterzuiveringsbekkens wordt vervangen door: voor de aanleg en het onderhoud van de landschapsbuffer en de waterzuiveringsbekkens. - voor instandhoudingswerken en afbraak van bestaande vergunde residentiële bebouwing dient geschrapt gezien dit achterhaald is. Alinea 8. Uiterlijk in het plantseizoen dat volgt op het verlenen van een stedenbouwkundige vergunning, na de inwerkingtreding van dit ruimtelijk uitvoeringsplan, moet de zone voor buffer aangelegd en beplant zijn... wordt vervangen door: Uiterlijk in het plantseizoen dat volgt op het verlenen van een stedenbouwkundige vergunning voor de wegenis en de nutsvoorzieningen van het bedrijventerrein, moet de zone voor landschapsbuffer aangelegd en beplant zijn, conform het beplantingsplan goedgekeurd door het Agentschap Natuur en Bos en de gemeente Meise. Artikel 1.2. Zone voor aan de TDL dienstverlenende bedrijvigheid (in overdruk) Art Zone voor aan TDL dienstverlenende bedrijvigheid dient aangevuld te worden met: - Enkel bedrijfsgebouwen met een hoogwaardige architectuur worden toegelaten! - Laatste alinea Waterzuiveringsinfrastructuur. is toegelaten en het gemeentelijk rioleringsstelsel. - Beperkte carpool-functies toelaten t.h.v. stopplaats openbaar vervoer!!! Artikel 2. Gebied voor verkeers- en vervoers-infrastructuur Alinea 4. In het gebied zijn eveneens toegelaten, voor zover de hoofdbestemming niet in het gedrang komt, voor zover in overeenstemming met of aangewezen in de watertoets, alle werken, handelingen en wijzigingen in functie van het bereiken van de randvoorwaarden die nodig zijn voor het behoud van de watersystemen en het voorkomen van wateroverlast buiten de natuurlijke overstromingsgebieden GRUP-IZ-Westrode-BEZWAARSCHRIFT-Boskantveldcomité april-21 juni /13

10 toegelaten voor zover de technieken van de natuurtechnische milieubouw gehanteerd worden.. wordt vervangen door: In het gebied zijn eveneens toegelaten, voor zover de hoofdbestemming niet in het gedrang komt, voor zover in overeenstemming met of aangewezen in de watertoets, alle werken, handelingen en wijzigingen in functie van het bereiken van de randvoorwaarden die nodig zijn voor het behoud van de watersystemen en het voorkomen van wateroverlast buiten het bedrijventerrein voor zover de technieken van de natuurtechnische milieubouw gehanteerd worden. Artikel 2.1. Gebied voor ongelijkvloerse verkeers- en vervoersinfrastructuur (in overdruk) Art. 2.1 Gebied voor ongelijkvloerse verkeers- en vervoersinfrastructuur (in overdruk).wordt vervangen door: Gebied voor ongelijkvloerse verkeers- en vervoersinfrastructuur en met gelijkgrondse kruisingen met de A12. Alinea 1. In het gebied, aangeduid met deze overdruk, zijn alle werken, handelingen en wijzigingen toegelaten voor de aanleg, het functioneren en de aanpassing van de ongelijkvloerse verkeers- en vervoersinfrastructuur van de A12 en aanhorigheden, wordt aangevuld met: De A12 wordt 6 meter ingegraven, heeft geluidsabsorberende keermuren of wordt ingetunneld. Elke oversteek over de A12 gebeurt op maaiveldhoogte. Nergens zijn er verkeerstakken in ophoging, noch viaducten boven het maaiveld. Daarnaast zijn werken, handelingen en wijzigingen in functie van de ruimtelijke inpassing, ecologische verbindingen, kruisende infrastructuren en leidingen toegelaten. Motivering. Vooropstellingen verkeerswisselaar: Op vlak van ruimte-inrichting: zo weinig mogelijk ruimtebeslag, zo weinig mogelijk visuele hinder. Bijkomende bezorgdheden: streven naar minder geluidsoverlast en minder schadelijke uitstoot van uitlaatgassen (conflictvrij doorgaand verkeer). Hieruit volgt: Intunnelen A12, zie toelichtingsnota GRUP pag.13: Ruimtelijke concepten: De aanvankelijke (beperkte)meerkost van een ingetunnelde A12 is relatief omdat: Beleidsmatig wordt geopteerd voor duurzaam beheer en duurzame inrichting. De inrichting ( ) moet uitgaan van een lange termijn visie. Ingraven A12, zie MER : Op landschappelijk vlak, akoestisch vlak, op vlak van leefbaarheid, op vlak van ruimtebeslag en op vlak van luchtverontreiniging scoren de volledig ingegraven oplossingen integendeel beter dan de half-half-oplossingen. GRUP-IZ-Westrode-BEZWAARSCHRIFT-Boskantveldcomité april-21 juni /13

11 Ingraven A12, zie MER : Concluderend kan worden gesteld dat de infrastructuur met ingegraven A12 minder zichtbaar is vanuit de omgeving en dus een betere landschappelijke inpassing kent dan de infrastructuur met verkeerswisselaar in ophoging. Een strakkere bundeling van infrastructuren betekent eveneens een betere landschappelijke inpassing. Bovendien is er geen aanleg van dure, hoge en vooral onderhoudsgevoelige kunstwerken boven de maaihoogte noodzakelijk (met uitzondering van de fietsbrug t.h.v. Imde). Hinderlijke aanleg van lange hellingen(+/- 400m) in alle richtingen voor het brugcomplex wordt vermeden. De intunneling moet gemaximaliseerd worden minstens tot aan het bos. Alinea 3. wordt toegevoegd: Over het gehele gebied voor verkeers- en vervoersinfrastructuur moet er enerzijds een landschapsbuffer uitgevoerd worden langs de A12 en anderzijds een tweede landschapsbuffer langs het projectgebied langs NO-zijde grenzend aan het centrum van het dorp Westrode. De landschapsbuffers moeten voldoen aan de voorwaarden van de visuele afscherming, de geluidsafscherming en de landschappelijke inpassing. Dit houdt in een asymmetrische berm van minstens 6m hoog en op de hoogte van 6m een breedte van 3m (zie art. 1.1) met tallud langs de verstorende zone zo steil mogelijk en met tallud langs de dorpskant zo flauw mogelijk. Waar niet mogelijk moet een geluidswerende afscherming worden gerealiseerd. Op de berm een groenscherm bestaande uit dichte struiken waar bewoning is en naast het open agrarisch gebied dichte struiken en loofbomen. Na het herleggen van de Valkebeek wordt op alle nog niet gebruikte oppervlakte van het projectgebied een bos aangeplant. Met het oog op het behoud en versterking van de open ruimteverbinding wordt op deze wijze het bos tussen bedrijventerrein en verkeerswisselaar in zo ruim mogelijke mate doorgetrokken naar het gebied rond de verkeerswisselaar. Al deze bomen zijn bovendien functioneel als landschapsbuffering tegen een visueel storende, geluidsstorende alsook luchtvervuilende zone. Alinea 4 wordt toegevoegd: Een fiets & voetgangerstunnel wordt gemaakt vanuit de Londerzeelsesteenweg en de Kerkhofstraat volgens volgende criteria: - de tunnel gaat in rechte lijn haaks op de A12 naar de Kerkhofstraat en is zo kort mogelijk. - de tunnel is open ter hoogte van de middenberm van de A12. - minimum vrije doorrijhoogte voor fietsers van 3 meter. - de breedte dient minstens gelijk te zijn aan twee keer de hoogte wegens dubbel gebruik (fietsers en voetgangers). De keuze voor een fiets & voetgangerstunnel is noodzakelijk omdat: a) (zie MER): Landschappelijk heeft een tunnel minder ingrijpend effect op de omgeving dan een brug. b) er een mogelijkheid moet voorzien blijven voor het uitzonderlijk vervoer hoger dan 6 meter om (via een afrit en een oprit) de brug over de A12 ter hoogte van de GRUP-IZ-Westrode-BEZWAARSCHRIFT-Boskantveldcomité april-21 juni /13