Algemene info aangaande de functie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene info aangaande de functie"

Transcriptie

1 Algemene info aangaande de functie Functie Directeur WZC De Ceder Statuut statutair Aantal voltijds equivalenten 1 Prestatieverhoudingen voltijds Loopbaanonderbreking niet mogelijk Duur wervingsreserve 24 maanden Weddeschalen A1a A2a A3a Andere bijzonderheden -In het bezit zijn van een licentiaat of master diploma dat toegang geeft tot betrekkingen van niveau A in het Rijk, de Gemeenschappen of de Gewesten -Minimum vier jaar relevante beroepservaring als leidinggevende -Voldoen aan de algemene toelatingsvoorwaarden en de algemene aanwervingsvoorwaarden (zie pg 8)

2 Functiebeschrijving FUNCTIEPROFIEL DIRECTEUR WOONZORGCENTRUM A. MISSIE - VISIE Wij bieden een woon- en zorgomgeving aan onze bewoners. Dit realiseren we in een aangenaam, net decor met lekkere huisbereide maaltijden en technische ondersteuning. We houden rekening met het unieke in elk van onze bewoners. We streven naar warme zorgen met respect voor hun levensvisie en de wensen voor hun levenseinde. De bewoners en hun familie, de vrijwilligers en de zorgenverstrekkers zijn onze partners. Als team werken wij, personeelsleden aan onszelf om de kwaliteit van onze dienstverlening te optimaliseren. Wij werken als openbare Nederlandstalige instelling in open communicatie met de omgeving. B. PRESTATIEPROFIEL Hoofddoel van de functie: Het totale welzijn van de bewoners behartigen door op te treden als een bekwaam manager, vertrouwensfiguur en inspirator van een zich steeds vernieuwend beleid voor het woonzorgcentrum. Lid van het Managementteam Algemeen kan de principale doelstelling van het Managementteam als volgt kan worden omschreven: het garanderen van eenheid en kwaliteit van de werking van het O.C.M.W. 1. t.a.v. bewoners, familie en bezoekers Manager - coördineren van kennismaking, onthaal, begeleiding, administratieve ondersteuning, en de totale leef- en woonsfeer in het rustoord Vertrouwenspersoon - eindverantwoordelijke en ultieme contactpersoon i.v.m. de integrale kwaliteitszorg, i.v.m. suggesties en klachten daaromtrent, en in moeilijke situaties Inspirator - onderhouden van regelmatig contact, o.a. via de bewonersraad, familieraad,...

3 Weging: t.a.v. externe personen, organisaties en instanties Manager - behartigen van de positieve imagovorming als vertegenwoordiger van het WZC - verstrekken van informatie naar externe doelgroepen en media - t.a.v. leveranciers : coördineren, adviseren en superviseren van aankopen, leveringen, herstellingen, onderhoudswerken en alle dienstverlening door externen Inspirator - meewerken aan overleg in de regio en in de sector - optimaliseren, structureren en coördineren van de contacten met o.a. artsen, sociale diensten, verenigingsleven, scholen, gezondheidsorganisaties enz... - coördineren van de contacten met overheidsinstanties en opvolgen van de dossiers - meewerken aan enquêtering, studie en onderzoek Weging: t.a.v. alle medewerkers van het WZC Manager - organisatie: uitwerken van een gemeenschappelijke visie m.b.t. de dienstverlening en de samenwerking in het WZC, en daartoe de nodige constructieve sfeer creëren - personeel: het creëren van optimale arbeidsomstandigheden en arbeidsverhoudingen; in overleg met de secretaris en het diensthoofd personeel een adequaat personeelsmanagement uitbouwen ondersteunen van een efficiënt personeelsbeheer en personeelsadministratie - financiën: - responsabilisering van de medewerkers m.b.t. het gebruik van materialen,apparatuur, e.d. Inspirator - inspireren en begeleiden van interne veranderingsprocessen Weging: t.a.v. medewerkers van het middenkader Management - coördineren van het multidisciplinair overleg - samenwerking tussen de verschillende disciplines bevorderen - bemiddelen bij en oplossen van conflictsituaties - coördineren van het kwaliteitsmanagement i.s.m. kwaliteitscoördinator van het WZC Weging:15 5. t.a.v. collega's van andere diensten en instellingen binnen het O.C.M.W. Management - actief participeren in managementteam

4 - afstemmen van de samenwerking met O.C.M.W.-diensten die prestaties leveren aan het rustoord WZC (o.a. personeelsdienst, technische dienst,...) Inspirator - initiatieven nemen tot en meewerken aan gezamenlijke projecten m.b.t. dienstverlening en samenwerking binnen het O.C.M.W., met raakpunten aan de WZC-werking Weging: 5 6. t.a.v. de O.C.M.W.-secretaris en de Raad Management - het voorbereiden, presenteren en bespreken van beleidsplannen : inventarisatie van wensen en behoeften, uitgewerkte probleem-analyses en oplossingsscenario's - het opmaken, analyseren en bewaken van het boekhoudkundig plan, financiële meerjarenplannen, jaarlijkse budgetten, kosten-baten-analyses,... - coördineren van de uitvoering van de genomen beslissingen - periodieke rapportering van de activiteiten onder de gevraagde vorm Weging: 10 VERRUIMENDE BEPALINGEN - Bijspringen waar nodig om het goede voorbeeld te geven, om de dienstverlening van nabij te leren kennen, en in crisissituaties. Correct uitvoeren van taken gedelegeerd door de secretaris. MIDDELEN & METHODEN Voornaamste te hanteren middelen - duidelijk budget - PC - naslagwerken Voornaamste geëigende methodes - moderne en aangepaste methodes van financieel, personeels- en organisatiemanagement - systeem 'i' (beheer van zakgelden) C. COMPETENTIEPROFIEL A. Organisatie: voor alle functies binnen het OCMW Beersel - Efficiëntie: Actief op zoek gaan naar de best mogelijke manieren om de doelstellingen van de organisatie te bereiken. Weging: 3 - Effectiviteit: Het ondernemen van concrete en gerichte acties met het oog op het behalen en/of overstijgen van doelstellingen. Weging: 3

5 - Klantgerichtheid: een hoge prioriteit geven aan tevredenheid van klanten of interne medewerkers, en aan het verlenen van service of hulp en daarnaar handelen. Weging: 3 - Bijblijven: Beschikken over een nieuwsgierige houding, graag bijleren en zichzelf constant ontwikkelen en hierdoor de leergierigheid en teamspirit op de werkvloer bevorderen. Weging: 3 B. WZC De Ceder gebonden competentie -Belevingsgericht werken: - We gaan respectvol om met onze bewoners en beschouwen hen als gelijkwaardige partners maar verschillend in positie. We betuttelen onze bewoners niet. - Belevingsgerichte zorg is meer dan zorg alleen, we (h)erkennen de totaliteit en het unieke van elke bewoner: elk heeft een eigen levensverhaal, een eigen kijk op het heden en de toekomst, politieke & morele waarden, karakter & persoonlijkheid, sociaal netwerk & medische geschiedenis. - We bewaken het ethische aspect van zorg: we benaderen onze bewoners met openheid van geest en zonder vooroordelen. - We treden in contact met onze bewoners en hun familie via open en duidelijke communicatie & informatie. - We hebben respect voor de privacy van onze bewoner en behandelen zijn bekommernissen met discretie, we zorgen voor goede inspraakmogelijkheden en trachten hun keuzevrijheid te vrijwaren. Weging: 4 C. Functiegebonden - Loyauteit: Zich voegen naar het beleid, de normen, waarden, procedures en afspraken van de organisatie en de eigen rol/functie. Weging: 4 - Analytisch denken: Komen tot een goed inzicht in problemen door het achterhalen van en onderzoeken van belangrijke gegevens, en door het leggen van verbanden om de oorzaak te vinden en vervolgens de oplossing effectief kunnen toepassen in de werksituatie. Weging: 4 - Innovatie-/Vernieuwingsgerichtheid: Zich met een onderzoekende en nieuwsgierige geest richten op toekomstige vernieuwing van strategie, producten, diensten en markten. Weging: 4 - Visie: Een inspirerend toekomstbeeld voor de organisatie/afdeling/producten/diensten ontwikkelen en uitdragen, afstand nemend van de dagelijkse praktijk. Weging: 4 - Mensgericht leiderschap: Op een stimulerende wijze richting en begeleiding geven aan medewerkers: Stijl en methode van leidinggeven aanpassen aanbetrokken individuen. Samenwerking stimuleren. Weging: 4

6 Selectieproeven Schriftelijke proef Psychotechnisch onderzoek Mondelinge proef Weging (60%)* (geschikt/ niet geschikt) (40%) Niveau A Gevalstudie(s) (30%) Competentie proef(ven) (30%) Assessment center of psychotechnische screening Sollicitatiegesprek 1. Competentieproef: een proef waarin de gevraagde competenties die vereist zijn om de functie uit te oefenen getoetst worden. 2. Gevalstudie: de kandidaat wordt geconfronteerd met een probleemsituatie (m.b.t. de inhoudelijke en organisatorische werking van de dienst of afdeling) die zich tijdens de latere uitoefening van de functie kan voordoen. De wetgeving of specifieke kennis m.b.t. de functie kan hierin worden verwerkt. 3. Psychotechnische onderzoeken: a. een assessment center: tijdens een assessment proef wordt de kandidaat beoordeeld door twee verschillende assessoren die daarvoor een geïntegreerde set van technieken gebruiken. Dit capacitair onderzoek op niveau van de functie beoogt de evaluatie van de voor de functie vereiste vaardigheden en attitudes. Er wordt een uitspraak gedaan naar de geschiktheid van de kandidaat (niet geschikt, geschikt). b. een psychotechnische screening: een psychotechnische screening bestaat uit een op de functie en werkomgeving gerichte persoonlijkheidsvragenlijst, en psychotechnische testen afgestemd op het niveau en de aard van de functie(groep). Er wordt een uitspraak gedaan naar de geschiktheid van de kandidaat (niet geschikt, geschikt). 4. Sollicitatiegesprek: Deze proef beoogt de evaluatie van de overeenstemming van het profiel van de kandidaat met de specifieke vereisten van de functie, evenals van zijn motivatie, van zijn persoonlijkheid, eventuele werkervaring, vakkennis en van zijn interesse voor het werkterrein. De geselecteerde competenties worden grondig bevraagd.

7 Weddeschaal (jaarlijks, niet-geïndexeerd) salarisschalen A1a A2a A3a minimum maximum verhoging 2x1x750 3x1x750 3x1x750 1x1x700 2x3x1500 1x3x1450 3x3x1500 1x3x1450 3x3x1500 1x3x1450 2x3x1500 1x3x1450 1x3x1500 1x3x1250 2x3x1250 2x3x1250 1x3x

8 De algemene toelatingsvoorwaarden en de algemene aanwervingsvoorwaarden Om in aanmerking te komen voor aanwerving moeten de kandidaten: 1. een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor ze solliciteren; De aanstellende overheid toetst het passend gedrag aan de hand van een uittreksel uit het strafregister. Als daarop een ongunstige vermelding voorkomt, mag de kandidaat daarover een schriftelijke toelichting voorleggen. 2. de burgerlijke en politieke rechten genieten; 3. medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie, in overeenstemming met de wetgeving betreffende het welzijn van het personeelslid bij de uitvoering van zijn werk. De medische geschiktheid van de kandidaat moet in overeenstemming met artikel 27 van het koninklijk besluit van 28 mei 2003 betreffende het gezondheidstoezicht op het personeelslid vaststaan voor de effectieve tewerkstelling bij de gemeente. Gezondheidstoezicht door de arbeidsgeneesheer van de kandidaat-personeelsleden is verplicht als de bevoegde preventieadviseur-arbeidsgeneesheer, na de voorgeschreven risico-analyse, de functie heeft uitgeroepen tot hetzij een veiligheidsfunctie, een functie met verhoogde waakzaamheid, een activiteit met welbepaald risico of een activiteit verbonden aan voedingswaren. 4. voldoen aan de vereiste over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966; 5. slagen voor de selectieprocedure; 6. voldoen aan de diplomavereiste die geldt voor het niveau waarin de functie gesitueerd is (art. 3), en in voorkomend geval voldoen aan de diplomavereiste opgelegd krachtens een reglementering van de hogere overheid ; 7. minimaal vier jaar relevante beroepservaring hebben voor functies in de hogere rangen van niveau A, B en C, en minimaal vier jaar relevante beroepservaring voor een functie in de technisch hogere rang van niveau D. Als relevante beroepservaring wordt zowel ervaring bij een overheid, als in de privésector of als zelfstandige verstaan. De volgende statutaire functies zijn voorbehouden voor Belgen, omdat uit de functiebeschrijving blijkt dat ze een rechtstreekse of onrechtstreekse deelname aan de uitoefening van het openbaar gezag inhouden of werkzaamheden omvatten die strekken tot de bescherming van de belangen van het bestuur: - gemeentesecretaris; - financieel beheerder; Voor de overige statutaire functies moeten de kandidaten onderdaan zijn van de EER of van de Zwitserse Bondsstaat.