Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn"

Transcriptie

1 Notulen open zitting Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 14 januari :00 uur Locatie Raadzaal - St.-Martensstraat Gent Aanwezig De heer Rudy Coddens, voorzitter Mevrouw Evita Willaert, raadslid; de heer Yoeri Note, raadslid; mevrouw Chantal Sysmans, raadslid; mevrouw Ingrid Vandaele, raadslid; de heer Jurgen Bockstaele, raadslid; de heer Pascal Verbeke, raadslid; de heer Carl De Decker, raadslid; de heer Cengiz Cetinkaya, raadslid; mevrouw Emilie Peeters, raadslid; mevrouw Els Roegiers, raadslid; mevrouw Yeliz Güner, raadslid; de heer Eric Wauters, raadslid; de heer Ronny Rysermans, raadslid; mevrouw Liliane De Cock, raadslid De heer Luc Kupers, secretaris Verontschuldigd De heer Daniël Termont, burgemeester stad Gent Openbare zitting Agendapunten De voorzitter opent de open zitting om 19:00 uur Diensten van de Secretaris Bestuursondersteuning 2015_RMW_00002 Verkoop aandelen van de NV Eigen Heerd is Goud Weerd aan de NV Patronale Life Voorstel: Goedkeuring Beslissing: Goedgekeurd De Raad voor Maatschappelijk Welzijn Aanleiding / feiten en context OCMW Gent is aandeelhouder van de NV Eigen Heerd is Goud Weerd, vennootschap die het in eigen naam verlenen en beheren van kredieten voor de bouw, de aankoop, de verbouwing, de aanpassing of het behoud van sociale of ermee gelijkgestelde woningen, zoals gedefinieerd in gewestelijke en/of federale besluiten, te bewonen door de kredietnemers, als uitsluitend maatschappelijk doel heeft. De vennootschap zal dit doel nastreven binnen de samenwerkingsovereenkomst die in 1977 werd afgesloten met de toenmalige FORTIS BANK, in het ruimere kader van de samenwerking van de door de voormalige ASLK erkende kredietvennootschappen en de FORTIS BANK. Op de algemene vergadering van 31 maart 2014 van de NV Eigen Heerd is Goud Weerd werd door een belangrijke groep aandeelhouders formeel de vraag gesteld een onderzoek te starten tot vereffening van de vennootschap vóór 30 juni De Raad van Bestuur van de vennootschap heeft aan de bedrijfsrevisor opdracht gegeven om de gevolgen van een vereffening te berekenen. De bedrijfsrevisor kwam tot de bevinding dat er risico is op een faillissement bij onmiddellijke vereffening en dat een zachte vereffening of verkoop meer aangewezen is. De Raad van Bestuur heeft op 23 juni 2014 beslist de activiteiten voort te zetten met uitdoving van de bestaande portefeuille en ondertussen informeel te polsen naar kandidaat-overnemers. Er is een bod tot overname van de vennootschap door de NV Patronale Life, vennootschap die al meerdere overnames heeft gerealiseerd in de sector. Aangezien de NV Eigen Heerd is Goud Weerd niet kan voldoen aan de voorwaarden tot behoud van de erkenning door de Vlaamse regering (op 31 december 2016 een eigen vermogen van ,00 euro) heeft de Raad van Bestuur van de vennootschap beslist het bod te aanvaarden. Het is uiteraard aan elke individuele aandeelhouder om te beslissen of hij akkoord gaat zijn aandelen te verkopen aan de aangeboden prijs. 1/249 RMW - 14 januari 2015

2 Notulen open zitting Het bod bedraagt 420,00 euro per aandeel: 100 % van het geplaatst kapitaal ( ,00 euro) en 50 % van de reserves en het overgedragen resultaat ( ,00 euro) en te verminderen met het bedrag van het sociaal passief, op basis van de jaarrekening per 31 december Het maatschappelijk kapitaal is verdeeld over aandelen. Het bod van de NV Patronale Life is onderworpen aan voorwaarden door de koper: de verwerving van minimum 75 % van de aandelen; het bedrag van het eigen vermogen bedraagt op datum overdracht minimum ,00 euro; er zijn geen uitkeringen gebeurd aan de aandeelhouders die niet opgenomen zijn in de jaarrekening per 31 december 2013; de boekhouding en het beheer van de vennootschap werden op een consistente wijze verder gezet tot het moment van de overdracht; een door de koper uit te voeren controle van de boekhouding brengt geen gebreken aan het licht. De verkoop van aandelen is (nog) niet onderworpen aan een belastingheffing. Het bod van 420,00 euro van de NV Patronale Life geldt maar tot 26 december De NV Eigen Heerd is Goud Weerd heeft op 16 december 2014 telefonisch bevestigd dat er ondertussen akkoorden tot verkoop zijn voor meer dan 75 % van de aandelen. OCMW Gent bezit 13 aandelen. Als niet wordt akkoord gegaan met de verkoop aan de NV Patronale Life blijft OCMW Gent aandeelhouder. Het wordt dan heel onwaarschijnlijk om de aandelen dan nog te kunnen verkopen en, als er al eeen koper gevonden wordt, om nog een behoorlijke prijs te krijgen. De aandelen zijn immers op naam en niet-beursgenoteerd en volgens de statuten kan de overdracht van aandelen maar gebeuren mits voorafgaande goedkeuring van de Raad van Bestuur en van het Overlegcomité van de vennootschap. De OCMW-raad heeft op 12 maart 2013 raadslid Yeliz Güner aangeduid als haar vertegenwoordiger in de algemene vergadering van de NV Eigen Heerd is Goud Weerd. Met de verkoop van de aandelen eindigt het mandaat van raadslid Güner als vertegenwoordiger van OCMW Gent in de algemene vergadering van de NV Eigen Heerd is Goud Weerd. Motivering Gelet op het Burgerlijk Wetboek; gelet op het Wetboek van vennootschappen; gelet op het Decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; gelet op het Huishoudelijk Reglement van de Beraadslagende Organen van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Gent; Gekoppelde besluiten Raad voor Maatschappelijk Welzijn, 12 maart 2013, 2013_RMW_00090 Openbaarheid van bestuur Dit besluit is ter inzage. Financiële informatie Investering Gebudgetteerd: Nee Onvoorziene omstandigheid 2/249 RMW - 14 januari 2015

3 Notulen open zitting Verbintenis: Nee Totaal geschatte inkomsten: 5460,00 Totaal geschatte uitgaven: 0,00 Niet van toepassing Initiëel budget: 0,00 Reeds aangewend: 0,00 Engagementen: 0,00 Geschatte inkomsten: 5460,00 Commentaar Komt op de categorie andere aandelen en niet-vastrentende effecten Geschatte uitgaven: 0,00 Visum van de ontvanger Visum: niet vereist Adviezen Dienst Budgettering Datum: 17 december 2014 Advies: Gunstig Financieel Advies Datum: 18 december 2014 Advies: Gunstig bij publieke stemming met eenparigheid van stemmen besluit het volgende goed te keuren: Artikel 1 De verkoop van 13 aandelen van de NV Eigen Heerd is Goud Weerd aan de NV Patronale Life tegen de prijs van 420,00 euro per aandeel onder de volgende voorwaarden van de koper: de verwerving van minimum 75 % van de aandelen; het bedrag van het eigen vermogen bedraagt op datum overdracht minimum ,00 euro; er ziijn geen uitkeringen gebeurd aan de aandeelhouders die niet opgenomen zijn in de jaarrekening per 31 december 2013; de boekhouding en het beheer van de vennootschap werden op een consistente wijze verder gezet tot het moment van de overdracht; een door de koper uit te voeren controle van de boekhouding brengt geen gebreken aan het licht. Artikel 2 De bijlage/bijlagen die integraal deel uitmaakt/uitmaken van het besluit: Bijlage 1: brief eigen heerd.pdf Bijlage(n) brief eigen heerd.pdf 3/249 RMW - 14 januari 2015

4 Notulen open zitting Bijlage: brief eigen heerd.pdf 4/249 RMW - 14 januari 2015

5 5/249 RMW - 14 januari 2015

6 6/249 RMW - 14 januari 2015

7 Notulen open zitting Sociale Dienstverlening - Beleidsondersteuning Staf Beleidsondersteuning 2015_RMW_00005 Subsidieovereenkomsten - Evaluatie en uitbetaling saldi subsidieovereenkomst CAW Artevelde Nachtopvang en Nachtopvang plus; CAW Artevelde Winternachtopvang ; Huize Triest Winternachtopvang Voorstel: Goedkeuring Beslissing: Goedgekeurd De Raad voor Maatschappelijk Welzijn Aanleiding / feiten en context OCMW Gent subsidieerde in 2013 de deelwerkingen nachtopvang (aanbieden acute nachtopvang aan daklozen), nachtopvang plus (aanbieden structurelere nachtopvang aan chronisch daklozen) uitgebaat door CAW Artevelde met reguliere middelen. OCMW Gent subsidieerde voor de periode december midden maart 2014 de Winternachtopvang voor Daklozen uitgebaat door CAW Artevelde en de Winternachtopvang voor Daklozen georganiseerd door de Broeders van Liefde - deelwerking Huize Triest - Gemeenschapshuis Tabor. Het inhoudelijk verantwoordelijke diensthoofd nam de werkingsverslagen door en stelde vast dat de prestaties die overeengekomen zijn in de subsidieovereenkomsten voor 2013 voor de nachtopvang en nachtopvang plus CAW Artevelde behaald zijn en deze voor voor de winternachtopvang CAW Artevelde en de winternachtopvang Broeders van Liefde. Het inhoudelijk verantwoordelijke diensthoofd voerde een opportuniteitscontrole uit en stelde vast dat de kosten die gemaakt zijn verantwoord zijn met de vastgelegde prestaties. De staf Financiën nam de financiële verslagen door. Bij toepassing van de financiële richtlijnen stelden zij vast dat de vzw kosten verantwoordt die gelijk of hoger zijn dan het bedrag van de subsidie. De criteria om zowel de inhoudelijke als financiële evaluatie te doen zijn de criteria die door Strategische Subsidies van Stad Gent zijn opgesteld. Deze criteria zijn strikt (zie bijlage). In bijlage zitten de inhoudelijke verslagen, de algemene financiële verslagen en de evaluatiefiches opgemaakt door de inhoudelijke evaluator, de financiële evaluator en de stedenfondscoördinatie. Motivering Gelet op de organieke wet betreffende de OCMW's van 1976 Gekoppelde besluiten Raad voor Maatschappelijk Welzijn, 8 oktober 2013, 2013_RMW_00378 Vast Bureau, 28 oktober 2013, 2013_VB_01525 Raad voor Maatschappelijk Welzijn, 12 november 2013, 2013_RMW_00415 Strategisch kader Dit besluit kadert in volgende doelstelling(en): Armoedebestrijding (aanvullende steun e.a.) Openbaarheid van bestuur Dit besluit is ter inzage. Financiële informatie Exploitatie Gebudgetteerd: Ja 7/249 RMW - 14 januari 2015

8 Notulen open zitting Verbintenis: Ja Inkomsten Bedrag: 0,00 Kostenplaats: C30 - Departement Sociale Dienstverlening - Thuislozenzorg Categorie: Toegestane werkingssubsidies Uitgaven Bedrag: ,50 Kostenplaats: Categorie: C30 - Departement Sociale Dienstverlening - Thuislozenzorg Toegestane werkingssubsidies Commentaar Nachtopvang en nachtopvang plus - Saldo 1 Er liepen 2 beleidsovereenkomsten vorig jaar: Van 01/01-30/06: de vorige subsidieovereenkomst gebaseerd op de werking in de gebouwen Gasmeterlaan: index per jaar. Voor 2013 moeten we dit bedrag halveren gezien de subsidieovereenkomst na 6 maanden werd opgeheven door een nieuwe SO. Van 01/07-31/12: de nieuwe subsidieovereenkomst gebaseerd op de werking in de nieuwe gebouwen te Nieuwland: het bedrag binnen deze subsidieovereenkomst is voor = euro Dit betekent volgens de berekeningswijze het volgende: index (basisbedrag *consumptie-index jan 2013/consumptie-index jan 2012) = ,56 euro => dit delen door 2 = euro (bedrag eerste deel euro (bedrag tweede deel 2013) = euro Er werd reeds een bedrag van 75% van euro = euro en 75% van euro= euro; dus euro uitbetaald. Het resterend saldo van euro wordt via dit ebesluit vereffend. Winternachtopvang - Winternachtopvang CAW Artevelde - Saldo 2 De subsidieovereenkomst voorziet een bedrag van euro. De afrekening bewijst slechts kosten tot euro. Er blijft met andere woorden 2.962,71 euro over. Gezien de winternachtopvang en de nachtopvang van CAW Artevelde commmunicerende vaten zijn, stellen we voor om dit bedrag alsnog toe te kennen om de meerkost van de nachtopvang te dekken. Er werd reeds 70% van de euro als voorschot uitbetaald. Het volledige resterend saldo van ,5 euro wordt via dit ebesluit vereffend. - Winternachtopvang Huize Triest - Saldo 3 De subsidieovereenkomst voorziet een bedrag van euro. Er werd reeds 70% van de euro als voorschot uitbetaald. Het resterende saldo van euro wordt via de ebesluit vereffend. Visum van de ontvanger Visum: Gunstig Adviezen Dienst Budgettering Datum: 5 december 2014 Advies: Gunstig bij publieke stemming met eenparigheid van stemmen besluit het volgende goed te keuren: Artikel 1 de evaluatie van de werking nachtopvang en nachtopvang plus georganiseerd door CAW Artevelde voor het subsidiejaar Artikel 2 8/249 RMW - 14 januari 2015

9 Notulen open zitting de evaluatie van de werking winternachtopvang georganiseerd door CAW Artevelde voor de subsidieperiode Artikel 3 de evaluatie van de werking winternachtopvang georganiseerd door de Broeders van Liefde vzw voor de subsidieperiode Artikel 4 de uitbetaling van het saldo 2013 van euro aan CAW Artevelde, deelwerking nachtopvang en nachtopvang plus. Artikel 5 de uitbetaling van het saldo van ,5 euro aan CAW Artevelde, deelwerking Winternachtopvang. Artikel 6 de uitbetaling van het saldo van euro aan de Broeders van Liefde - deelwerking Huize Triest - Gemeenschapshuis Tabor in kader van de organisatie van de Winternachtopvang. Sociale Dienstverlening - Financiële en Thematische Hulpverlening Directie 2015_RMW_00007 Visietekst terugvorderingen - deel 2 - Nieuwe verbetervoorstellen inzake terugvorderen Voorstel: Goedkeuring Beslissing: Goedgekeurd De Raad voor Maatschappelijk Welzijn Aanleiding / feiten en context Op de Raad van 11 maart 2014 werd een eerste visietekst terugvorderingen voorgelegd. Deze nota stelde vier concrete maatregelen voor namelijk: - de erkenning van het principe van eenheid van schuld - het diversifiëren van de terugvorderingen in twee categorieën - het toepassen van het direct debit systeem onder vaste voorwaarden - het invoeren van een inhouding op sociale uitkeringen. Na de Raadsbeslissing werden deze concrete maatregelen op volgende wijze binnen de organisatie uitgerold: - algemene vorming gegeven door de leden van de werkgroep - een nieuwsbrief over de verschillende aspecten van de beslissing - overleg met de direct betrokken diensten zoals OTC (leerwerkplekken) - aanpassing van modules en draaiboek. Deze nota gaf eveneens een verdere de planning mee van de werkgroep Terugvorderingen. Momenteel leggen wij een tweede tekst voor die verbetervoorstellen bevat over volgende aspecten: - terugvorderingen bij interne fout/vergissingen - geen ouderbijdrage meer voor de vakantiewerking - aanpassing in de tussenkomst voor energiezuinige maatregel - overslagpunt - samenwerking tussen Dienst Financiën en Sociale Dienstverlening - vormaspecten in kader van terugvorderingen. 9/249 RMW - 14 januari 2015

10 Notulen open zitting Motivering In toepassing van de wet betreffende het recht op maatschappelijke integratie van 26 mei 2002; in toepassing van de Organieke Wet van 8 juli 1976; doen wij concrete voorstellen voor de aanpak van het terugvorderingsbeleid. Gekoppelde besluiten Raad voor Maatschappelijk Welzijn, 11 maart 2014, 2014_RMW_00060 Openbaarheid van bestuur Dit besluit is niet ter inzage. Motivering: Artikel 14-5 : een aanvraag tot openbaarmaking dient afgewezen te worden, voor zover die geen betrekking heeft op milieu-informatie, indien ze van oordeel zijn dat het belang van de openbaarheid niet opweegt tegen de bescherming van de vertrouwelijkheid van het handelen van een instantie voor zover die vertrouwelijkheid noodzakelijk is voor de uitoefening van de administratieve handhaving, de uitvoering van een interne audit of de politieke ontwerpbesluitvorming. Visum van de ontvanger Visum: niet vereist bij publieke stemming met eenparigheid van stemmen besluit het volgende goed te keuren: Artikel 1 Terugvordering bij interne fout (lees: cliënt heeft geen aandeel in de fout): - bij een verkeerd genomen beslissing: nooit terugvorderen van de teveel betaalde hulpverlening - bij een foutieve uitvoering van een juiste beslissing: - algemeen principe: terugvorderen - enkel niet terugvorderen indien: - het teveel verleende bedrag lager is dan 100 EUR - de fout verband houdt met rechtstreekse inhoudingen op de steun, die ten onrechte/foutief werden uitgevoerd - de uitkering van de cliënt gestort is op een foutieve rekening en onze dienst de cliënt nogmaals zijn gerechtigde steun verleende - gemotiveerd bijzonder verzoek. Artikel 2 Vanaf de kerstvakantie 2014 niet langer een ouderbijdrage voor de vakantiewerking aanrekenen aan onze cliënten (= personen met een actief dossier). Artikel 3 Afschaffen van de 20 % terugvordering van de tussenkomst in energiezuinige maatregel. Vaststellen van het bedrag van de tussenkomst voor de energiezuinige maatregel op 400 EUR. Artikel 4 Het overslagpunt bepalen op de leeftijd van 80 jaar. Kan de bestaande schuld afbetaald worden aan het afbetalingsritme van de cliënt voor zijn 80 jarige leeftijd, dan kunnen 10/249 RMW - 14 januari 2015

11 Notulen open zitting nieuwe schulden toegevoegd worden. Kan de bestaande schuld niet afbetaald worden aan het afbetalingsritme van de cliënt voor zijn 80 jarige leeftijd, dan kunnen geen nieuwe schulden toegevoegd worden. Het overslagpunt is niet van toepassing bij schulden uit fraude, schulden uit huur SVK woningen en bij bezit van eigendom in België. Artikel 5 Opfrissen van de afspraak dat Dienst Financiën beroep kan doen op SD voor een sociaal onderzoek en advies inzake terugbetalingscapaciteit van een debiteur. Artikel 6 Opnemen van de verjaringstermijn in de terugvorderingsbeslissing. Niet opnemen van de andere vormvereisten. Artikel 7 Alle maatregelen worden geïmplementeerd vanaf de datum van de goedkeuring van dit besluit. P&O Strategische Ondersteuning Strategische aankoop 2015_RMW_00010 Opdracht voor het leveren van professioneel klein technisch materiaal aan het OCMW Gent waarbij de stad Gent als opdrachtencentrale optreedt - Toewijzen opdracht Voorstel: Goedkeuring Beslissing: Goedgekeurd De Raad voor Maatschappelijk Welzijn Aanleiding / feiten en context De stad Gent heeft een open offerteaanvraag uitgeschreven voor het leveren van professioneel klein technisch materiaal voor een periode van 4 jaar. De toewijzing van deze overheidsopdracht werd door het college van burgemeester en schepenen van de stad Gent van 15 oktober 2014 goedgekeurd (zie het besluit van burgemeester en schepenen als bijlage en het gunningsverslag). De stad Gent treedt in deze opdracht voor onder andere het OCMW Gent op als opdrachtencentrale in de zin van artikel 2, 4 van de Wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten. Dit betekent dat de Stad Gent de opdracht gunt m.b.t. leveringen die bestemd zijn voor de andere aanbestedende overheden, overheidsbedrijven of aanbestedende entiteiten die op die manier vrijgesteld zijn om zelf een gunningsprocedure te organiseren (artikel 15 Wet 15 juni 2006). Strategische aankoop vraagt de goedkeuring voor het optreden van de stad Gent als opdrachtencentrale voor het OCMW Gent en voor de toewijzing van de opdracht zodat het OCMW Gent in dit contract kan instappen. De raming voor afname op deze opdracht voor een periode van 4 jaar bedraagt ,00 incl. BTW. Motivering Het Besluit van de Vlaamse Regering van 3 april 2009 houdende de uitvoering en inwerkingtreding van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en houdende diverse bepalingen betreffende het personeel, de financiën en de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen. Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur. 11/249 RMW - 14 januari 2015

12 Notulen open zitting De wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 26, 1, 1 a (limiet van ,00 excl. btw niet overschreden). De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten. Het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 105. Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 5, 3. Derden Instelling: Lecot nv Straat: Vierlinden Huisnummer: 7 Postcode: 8501 Gemeente: Heule Land: België Openbaarheid van bestuur Dit besluit is ter inzage. Financiële informatie Exploitatie Gebudgetteerd: Verbintenis: Ja Ja Inkomsten Bedrag: 0,00 Kostenplaats: Niet van toepassing Categorie: Niet van toepassing Uitgaven Bedrag: ,00 Kostenplaats: Meerdere diensten Categorie: Aankopen van handelsgoederen Visum van de ontvanger Visum: Gunstig Adviezen Dienst Budgettering Datum: 1 december 2014 Advies: Gunstig besluit het volgende goed te keuren: 12/249 RMW - 14 januari 2015

13 Notulen open zitting bij publieke stemming met eenparigheid van stemmen Artikel 1 Het toewijzen van de open offerteaanvraag voor het leveren van professioneel klein technisch materiaal voor een periode van 4 jaar. Artikel 2 Het optreden van de stad Gent als opdrachtencentrale voor het leveren van professioneel klein technisch materiaal voor een periode van 4 jaar. De raming voor afname door het OCMW Gent op deze opdracht wat betreft het leveren van professioneel klein technisch materiaal voor een periode van 4 jaar bedraagt ,00 incl. BTW. Artikel 3 De bijlage/bijlagen die integraal deel uitmaakt/uitmaken van het besluit: Bijlage 1: _BE_Bestek.docx Bijlage 2: _BS_Besluit_lastvoorwaarden_en_gunningswijze.pdf Bijlage 3: _VE_Gunningsverslag.doc Bijlage 5: _BS_Besluit_gunning.pdf Bijlage(n) _BE_Bestek.docx _BS_Besluit_lastvoorwaarden_en_gunningswijze.pdf _VE_Gunningsverslag.doc _BS_Besluit_gunning.pdf 13/249 RMW - 14 januari 2015

14 Notulen open zitting Bijlage: _BE_Bestek.docx 14/249 RMW - 14 januari 2015

15 BIJZONDER BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VAN LEVERINGEN RAAMOVEREENKOMST VOOR HET LEVEREN VAN PROFESSIONEEL KLEIN TECHNISCH MATERIAAL ECO/2014/029 ID2109 OPEN OFFERTEAANVRAAG MET EUROPESE BEKENDMAKING Aanbestedende overheid Prijsvaststelling : Stad Gent : opdracht volgens prijslijst Opening van de offertes : op 2014 om uur in het Stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent Uitvoeringstermijn Auteur van het bestek/ontwerper : 4 jaar : Dienst Aankoopbeheer, Dirk De Veirman Bijzonder bestek leveringen ECO/2014/029 ID2109 Blz. 1 15/249 RMW - 14 januari 2015

16 Bijzonder bestek leveringen ECO/2014/029 ID2109 Blz. 2 16/249 RMW - 14 januari 2015

17 Inhoudsopgave Bijzonder bestek leveringen ECO/2014/029 ID2109 Blz. 3 17/249 RMW - 14 januari 2015

18 I. ZIJN VAN TOEPASSING OP DEZE OPDRACHT Inlichtingen i.v.m. dit bestek kunnen verkregen worden bij: Naam: Contactpunt Overheidsopdrachten Adres: Botermarkt 1 te 9000 Gent Telefoon: Fax: Volgende wetten en besluiten: Wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006 (hierna Wet Overheidsopdrachten ); Koninklijk Besluit plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren van 15 juli 2011 (hierna KB Plaatsing ); Koninklijk Besluit tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken van 14 januari 2013 (hierna KB Uitvoering ); Wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, en latere wijzigingen; Alle latere aanvullingen en wijzigingen van voormelde wetten en besluiten, geldig op datum van bekendmaking, alsook de bepalingen van het bestek die aanvullingen en wijzigingen kunnen inhouden van voormelde wetten besluiten en alle andere documenten waarnaar het bestek verwijst. Volgende afwijkingen, aanvullingen en opmerkingen: Artikel 46 van KB Uitvoering Het tijdig beschikken over de catalogus van alle toegewezen artikelen is van groot belang. De catalogus dient immers op het bestelplatform (SRM) van de stad Gent geplaatst worden. Indien dit niet gebeurt kunnen er geen bestellingen geplaatst worden door de diverse diensten. Daarom is er een uitbreiding boete voor een laattijdige overhandiging catalogus van toepassing. Onderhavig bestek en volgende bijlagen: Bijlage A: offerteformulier, Bijlage B: inventaris, Bijlage C: transportkost, Bijlage D: volumekorting, Bijlage E: verklaring op eer - arbeidsvoorwaarden. Bijzonder bestek leveringen ECO/2014/029 ID2109 Blz. 4 18/249 RMW - 14 januari 2015

19 II. PLAATSINGSREGELS VAN TOEPASSING OP DEZE OPDRACHT Algemeen: 1. VOORWERP VAN DE OPDRACHT Het voorwerp van deze levering betreft: raamovereenkomst voor het leveren van professioneel klein technisch materiaal. Ten titel van inlichting volgt hierna de geraamde jaaromzet gebaseerd op het gemiddeld aantal verkochte stuks van het vorige contract over een periode van vier jaar: ,00 EUR excl. btw. De Stad Gent treedt voor deze opdracht op als een aankoopcentrale in de zin van artikel 2, 4 van de Wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten. Dit betekent dat de Stad Gent leveringen verwerft die bestemd zijn voor de andere aanbestedende overheden, overheidsbedrijven of aanbestedende entiteiten. Daarnaast kan de Stad Gent ook optreden als opdrachtencentrale in de zin van artikel 2, 4 van de Wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten. Dit betekent dat de Stad Gent de opdracht gunt m.b.t. de leveringen die bestemd zijn voor de andere aanbestedende overheden, overheidsbedrijven of aanbestedende entiteiten. De Stad Gent treedt op als opdrachtencentrale voor volgende entiteiten, die potentiële afnemers van onderhavige opdracht van leveringen zijn: - Brandweer (Operationele) Zone Centrum, - Lokale Politie Gent, - gemengde intergemeentelijke vereniging Ivago Gent, - OCMW Gent, - WoninGent, - Digipolis, - huidige en toekomstige IVA s van de Stad Gent (bv. Mobiliteitsbedrijf Stad Gent, ), - huidige en toekomstige EVA s van de Stad Gent (bv. Havenbedrijf van Gent, ), - huidige en toekomstige AG s van de Stad gent (bv. AGSOB, STAM, SMAK, ), - huidige en toekomstige verenigingen die verbonden en erkend zijn door de Stad Gent (bv. StudentEnMobiliteit, ). In voorkomend geval worden de bestellingen rechtstreeks door deze afnemers bij de leveranciers geplaatst. Deze bestellingen zijn enkel mogelijk mits een voorafgaandelijke schriftelijke goedkeuring van de Stad Gent. De leverancier moet de leidende ambtenaar van de Stad Gent schriftelijk op de hoogte brengen van alle bestellingen op dit contract door andere afnemers/besturen en hem een kopie van alle besteldocumenten bezorgen. De facturatie verloopt rechtstreeks naar deze eventuele andere afnemers. De nodige gegevens zullen ten gepaste tijde door de afnemers aan de leverancier worden overgemaakt. Eens een andere afnemer een bestelling heeft geplaatst staat deze afnemer ook zelf in voor de leiding en het toezicht op de opdracht in de zin van artikel 11 KB Uitvoering, alsook voor de algemene opvolging van de bestelling en de verdere toepassing van het bestek en de algemene en bijzondere aannemingsvoorwaarden. Bijzonder bestek leveringen ECO/2014/029 ID2109 Blz. 5 19/249 RMW - 14 januari 2015

20 Het stadsbestuur van Gent is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud en afhandeling van de bestellingen van de andere afnemers. Duur van de opdracht: De opdracht loopt over een periode van vier jaar, ingaand op 26 november Geraamde hoeveelheden: De te leveren hoeveelheden zullen afhangen van de bestellingen van de afnemers. De vermoedelijke hoeveelheden en geraamde jaaromzet zijn louter indicatief. De hoeveelheden en bedragen kunnen groter of kleiner zijn zonder dat de opdrachtnemer daarom gemachtigd is de voorwaarden van het contract te wijzigen of enige schadevergoeding te eisen. Dienstverlening: De aanbestedende overheid wenst een optimale dienstverlening te organiseren voor haar klanten en de leverancier speelt hierin een sleutelrol. Hij zal op verzoek alle gevraagde gegevens ter beschikking stellen aan de aanbestedende overheid in een courant elektronisch formaat van een actuele bureauticasoftware. Deze dienstverlening is inbegrepen in de aannemingsprijzen. De aanbestedende overheid dient per kwartaal over een lijst in Excel of Access te beschikken die toelaat het beheer van de leveringen op te volgen. Concreet dienen volgende gegevens beschikbaar te zijn: - departement, - leveringsadres, - dienst, - leveringscode Stad Gent, - aantal afnames onderverdeeld per maand, per artikel en per groep van artikelen, - artikelnummer, - omschrijving, - eenheidsprijs, - omzet. Tevens zal samen met de inschrijver een kwaliteitsplan worden uitgewerkt. Het is de bedoeling dat aan de hand van uitwisselbare gegevens de dienstverlening optimaal verloopt. Catalogus: Er zal gewerkt worden met aankopen op catalogus. In de technische bepalingen zullen vereisten worden opgegeven waaraan de aangeboden artikelen absoluut moeten voldoen. De inschrijver dient in zijn offerte een catalogus met netto prijslijst aan. Bovendien dient de offerte een kortingspercentage per merk en artikelgroep opgegeven te worden. Onder catalogus + prijslijst wordt een commercieel gangbaar document verstaan en niet een geheel van losse bladzijden met technische gegevens. Deze mogen aangeboden worden zowel op papieren als op digitale drager. Een toegang op een beveiligde internetsite met bijhorende specifieke inlog is ook toegestaan. De inschrijver moet in dit geval wel een passende ondertekende verklaring op eer toevoegen dat de zo te raadplegen prijzen deze van het voorgestelde contract zijn en dat deze gedurende de eerste looptijd (1 jaar) zullen gehandhaaft blijven (vaste prijs op de referentieartikelen, vast kortingspercentage per merk en artikelgroep op het overige). Bijzonder bestek leveringen ECO/2014/029 ID2109 Blz. 6 20/249 RMW - 14 januari 2015

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/287/2008. "Dagelijkse schoonmaak van een kantoorgebouw"

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/287/2008. Dagelijkse schoonmaak van een kantoorgebouw Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/287/2008 "Dagelijkse schoonmaak van een kantoorgebouw" ARTIKEL 1. Toegangsrecht - uitsluitingsgronden Geen enkele opdracht zal toegewezen

Nadere informatie

BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER

BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP RENOVATIE/UITBREIDING VAN EEN TEHUIS VOOR NIET-WERKENDEN/NURSING Belangrijk : dit formulier dient volledig te worden ingevuld

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016. open aanbesteding

OFFERTEFORMULIER. AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016. open aanbesteding AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016 open aanbesteding OFFERTEFORMULIER Belangrijk: dit offerteformulier dient volledig te worden ingevuld.. Het totaalbedrag (excl.

Nadere informatie

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/288/2008. " Vervanging van het actief netwerk "

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/288/2008.  Vervanging van het actief netwerk Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/288/2008 " Vervanging van het actief netwerk " ARTIKEL 1. Toegangsrecht - uitsluitingsgronden Geen enkele opdracht zal toegewezen worden

Nadere informatie

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 26 juni 2013-18:45 uur Locatie AZ Jan Palfijn - Restaurant Site 2 - Fabiolalaan 57-9000 Gent Aanwezig De heer Rudy Coddens, voorzitter Mevrouw Evita Willaert,

Nadere informatie

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING. EAN15AD053-01 Bancaire lening 2015

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING. EAN15AD053-01 Bancaire lening 2015 VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING EAN15AD053-01 Bancaire lening 2015 Gelieve alle gegevens in drukletters in te vullen. III.2) VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers,

Nadere informatie

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CD000345

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CD000345 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be - aankoop@digipolis.be Selectiedocument met het oog op

Nadere informatie

FORMULIER KANDIDATUUR KWALIFICATIE AANNEMER : LEVEREN &

FORMULIER KANDIDATUUR KWALIFICATIE AANNEMER : LEVEREN & FORMULIER KANDIDATUUR KWALIFICATIE AANNEMER : LEVEREN & PLAATSEN RAMEN/DEUREN jtjxj1iwle 1 Inleiding Infrax heeft een formulier samengesteld dat de kandidaat-aannemer dient in te vullen om een ontvankelijk

Nadere informatie

bestek nummer: blad nummer 1/5

bestek nummer: blad nummer 1/5 bestek nummer: 2011 021 01 blad nummer 1/5 OPDRACHTGEVER: OPDRACHT: WZC DE LINDE Lindestraat 16, 9790 Wortegem-Petegem UITBREIDEN BESTAAND WOON- EN ZORGCENTRUM Lindestraat 16, 9790 Wortegem-Petegem PERCEEL

Nadere informatie

SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN VLAAMS WONINGFONDS

SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN VLAAMS WONINGFONDS Aon Risk Solutions / Aon Public Sector SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN VLAAMS WONINGFONDS Onderhandelingsprocedure met Bekendmaking Afsluiten van volgende verzekeringscontracten: Verzekeringen Personen,

Nadere informatie

België-Knokke-Heist: Terreinvoertuigen 2015/S Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Knokke-Heist: Terreinvoertuigen 2015/S Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:397278-2015:text:nl:html België-Knokke-Heist: Terreinvoertuigen 2015/S 218-397278 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

Overheidsopdracht CDC Het ter beschikking stellen van een digitaal wegennetwerk van België die geolokalisatie en navigatie mogelijk maakt

Overheidsopdracht CDC Het ter beschikking stellen van een digitaal wegennetwerk van België die geolokalisatie en navigatie mogelijk maakt Nationaal Geografisch Instituut Instelling van openbaar nut Onder voogdijtoezicht van de Minister van Landsverdediging Overheidsopdracht CDC 13-05 Het ter beschikking stellen van een digitaal wegennetwerk

Nadere informatie

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43E/LOG/overname laurieren/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43E/LOG/overname laurieren/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas Dienst logistiek Tel. 03 778 35 51 veerle.weyers@sint-niklaas.be BESCHRIJVEND DOCUMENT 2014-43E/LOG/overname laurieren/vw-ms overname van laurieren

Nadere informatie

MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL

MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL M.I.V.B. Speciale Studiedienst Koningsstraat 76 1000 BRUSSEL 1 Bijzonder Bestek nr. MIVB/SSD/1400 RAAMOVEREENKOMST VOOR VERSTERKING VAN PERRONNEUZEN

Nadere informatie

2016 Commerciële Directie Assetmanagement & logistiek

2016 Commerciële Directie Assetmanagement & logistiek SELECTIENOTA 20160034 Oproep tot kandidaatstelling: Raamovereenkomst met één deelnemer voor het leveren van volumetrische koudwatermeters DN20 PN10 bestemd voor drinkwater via beperkte offerteaanvraag.

Nadere informatie

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:283963-2015:text:nl:html België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

RAAMOVEREENKOMST VOOR HET LEVEREN VAN SLEUTELS, SLOTEN EN CILINDERS ECO/2016/012 ID2817 OPEN OFFERTEAANVRAAG MET EUROPESE BEKENDMAKING

RAAMOVEREENKOMST VOOR HET LEVEREN VAN SLEUTELS, SLOTEN EN CILINDERS ECO/2016/012 ID2817 OPEN OFFERTEAANVRAAG MET EUROPESE BEKENDMAKING BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VAN LEVERINGEN RAAMOVEREENKOMST VOOR HET LEVEREN VAN SLEUTELS, SLOTEN EN CILINDERS ECO/2016/012 ID2817 OPEN OFFERTEAANVRAAG MET EUROPESE BEKENDMAKING Opmerking: voor deze opdracht

Nadere informatie

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING. EAN15AD181 Aankoop utilitaire voertuigen

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING. EAN15AD181 Aankoop utilitaire voertuigen VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING EAN15AD181 Aankoop utilitaire voertuigen Gelieve alle gegevens in drukletters in te vullen. Het aankoopdossier bevat 14 percelen. De kandidaat-dienstverlener geeft

Nadere informatie

Nieuwe regelgeving: plaatsing. Veronique Libbrecht Gent

Nieuwe regelgeving: plaatsing. Veronique Libbrecht Gent Nieuwe regelgeving: plaatsing Veronique Libbrecht 28-03-2013 Gent Situering Nieuwe regelgeving inzake overheidsopdrachten Basiswet: Wet 15 juni 2006 Uitvoeringsbesluiten: KB Plaatsing 15 juli 2011 KB uitvoeringsregels:

Nadere informatie

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:204388-2015:text:nl:html België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388 Aankondiging van een opdracht

Nadere informatie

Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1035 BRUSSEL 1. Bijzonder Bestek nr. 1438

Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1035 BRUSSEL 1. Bijzonder Bestek nr. 1438 Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1035 BRUSSEL 1 Bijzonder Bestek nr. 1438 Net RAAMOVEREENKOMST VOOR ONDERHOUDSWERKEN VAN SIGNALISATIE VOOR BLINDEN EN

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER Perceel 1

OFFERTEFORMULIER Perceel 1 BESTEK HOUDENDE DE VOORWAARDEN VOOR HET AANSTELLEN VAN EEN NOTARIS MET BETREKKING TOT DE DIENSTEN VAN JURIDISCHE AARD TEN BEHOEVE VAN DE STAD GENT Open offerteaanvraag met bekendmaking OFFERTEFORMULIER

Nadere informatie

Bijzonder Bestek nr Raamovereenkomst voor de signalisatie voor blinden en slechtzienden in verschillende stations van het net

Bijzonder Bestek nr Raamovereenkomst voor de signalisatie voor blinden en slechtzienden in verschillende stations van het net BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST Mobiel Brussel (B.U.V.) Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1030 BRUSSEL 1 Bijzonder Bestek nr. 1348 Raamovereenkomst voor

Nadere informatie

Agentschap Wegen en Verkeer Afdeling Expertise Verkeer en Telematica. Bestek 1M3D8N/15/06

Agentschap Wegen en Verkeer Afdeling Expertise Verkeer en Telematica. Bestek 1M3D8N/15/06 Bijlage 1: offerteformulier Agentschap Wegen en erkeer Afdeling Expertise erkeer en Telematica Dossiernr : MDN/62 Bestek 1M3D8N/15/06 Omschrijving opdracht: Tellen van het vervoer van gevaarlijke stoffen

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK LENING 2014A De Watergroep

BIJZONDER BESTEK LENING 2014A De Watergroep BIJZONDER BESTEK LENING 2014A De Watergroep 2014 DIRECTIE FINANCIËN&CONTROLLING AFDELING THESAURIE Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening CVBA Als bijlage vindt u: - Het oprichtingsdecreet van de Watergroep

Nadere informatie

BIEDINGSFORMULIER. Twee of meer personen die samen bieden, zijn solidair verbonden.

BIEDINGSFORMULIER. Twee of meer personen die samen bieden, zijn solidair verbonden. BIEDINGSFORMULIER Artikel 1. Voorwerp De stad biedt openbaar aan, onder vorm van biedingen onder gesloten omslag, het recht tot exploitatie van de volgende 7 standplaatsen voor de verkoop van consumptie-ijs:

Nadere informatie

Bericht tot aankondiging DIENSTEN AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN

Bericht tot aankondiging DIENSTEN AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN Bericht tot aankondiging VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING: Selectieleidraad

Nadere informatie

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING EAN12AD091 TRANSPORT DC

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING EAN12AD091 TRANSPORT DC VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING EAN12AD091 TRANSPORT DC Gelieve alle gegevens in drukletters in te vullen. III.2) VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder

Nadere informatie

CDA001932. Domeinextensie.antwerpen. Free text in Bulletin der Aanbestedingen

CDA001932. Domeinextensie.antwerpen. Free text in Bulletin der Aanbestedingen CDA001932 Domeinextensie.antwerpen Free text in Bulletin der Aanbestedingen 1) Voorwerp van het project Het project heeft als voorwerp de toekenning door Digipolis van een concessie van openbare dienst

Nadere informatie

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:57967-2012:text:nl:html B-Gent: Kranten, vaktijdschriften, periodieken en geïllustreerde tijdschriften 2012/S 36-057967

Nadere informatie

Bijlage aan aankondiging van opdracht NICC /2011/DIR/A8 Selectiecriteria

Bijlage aan aankondiging van opdracht NICC /2011/DIR/A8 Selectiecriteria Bijlage aan aankondiging van opdracht NICC /2011/DIR/A8 Selectiecriteria Onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking voor een adviesopracht inzake de uitwerking van een algemeen kader mbt het

Nadere informatie

A. ALGEMENE BEGINSELEN IN ZAKE OVERHEIDSOPDRACHTEN

A. ALGEMENE BEGINSELEN IN ZAKE OVERHEIDSOPDRACHTEN Hoofdstuk V GOEDEREN INLEIDING OVERHEIDSOPDRACHTEN BEHEER EN BESCHIKKING VAN GOEDEREN WERKEN AAN GEBOUWEN PREMIES EN SUBSIEDIES SCHENKINGEN, LEGATEN EN STICHTINGEN 2. OVERHEIDSOPDRACHTEN 504. De kerkfabriek

Nadere informatie

BIEDINGSFORMULIER. Artikel 1. Voorwerp. Artikel 2. Geldigheid biedingen

BIEDINGSFORMULIER. Artikel 1. Voorwerp. Artikel 2. Geldigheid biedingen BIEDINGSFORMULIER Artikel 1. Voorwerp De stad biedt openbaar aan, onder de vorm van gesloten digitale biedingen, het recht tot uitbating van het maandelijks marktevenement Woensdagse Brocantemarkt op de

Nadere informatie

BESTEK 2 E HANDSVERKOOP VERKOOP DRAAIBANKEN CVO-LEERDORP - 4 STUKS FMAB-HB. openbare verkoop

BESTEK 2 E HANDSVERKOOP VERKOOP DRAAIBANKEN CVO-LEERDORP - 4 STUKS FMAB-HB. openbare verkoop BESTEK 2 E HANDSVERKOOP VERKOOP DRAAIBANKEN CVO-LEERDORP - 4 STUKS 2015-001-FMAB-HB openbare verkoop Aanbestedende overheid : Stad Gent Opening van de offertes : op maandag 9 maart om 10.00 uur Auteur

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN PSYCHO-THERAPEUTISCHE BEGLEIDING VOOR DE EUROPESE SCHOOL MOL NEGOTIATED PROCEDURE. Europese School Europawijk Mol

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN PSYCHO-THERAPEUTISCHE BEGLEIDING VOOR DE EUROPESE SCHOOL MOL NEGOTIATED PROCEDURE. Europese School Europawijk Mol BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP PSYCHO-THERAPEUTISCHE BEGLEIDING VOOR DE EUROPESE SCHOOL MOL NEGOTIATED PROCEDURE Opdrachtgevend bestuur Europese School Europawijk

Nadere informatie

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Hasselt: Brandstoffen 2010/S 203-309452

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Hasselt: Brandstoffen 2010/S 203-309452 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:309452-2010:text:nl:html B-Hasselt: Brandstoffen 2010/S 203-309452 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Leveringen AFDELING I:

Nadere informatie

DEEL V: OFFERTEFORMULIER

DEEL V: OFFERTEFORMULIER DEEL V: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap Facilitair Bedrijf Afdeling Aankoopcentrale en Overheidsopdrachten Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL Bestek 2015/HFB/OO/32018 Open offerteaanvraag

Nadere informatie

B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596. Aankondiging van een opdracht. Diensten

B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:312596-2012:text:nl:html B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596 Aankondiging van een opdracht Diensten Richtlijn

Nadere informatie

België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525. Aankondiging van een opdracht. Diensten

België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:119525-2015:text:nl:html België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525 Aankondiging

Nadere informatie

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:248568-2011:text:nl:html B-Brussel: Diensten voor voortgezette opleiding van personeel 2011/S 149-248568 AANKONDIGING VAN

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK WERKEN OOSTENDE SYNTRA WEST - NIEUWBOUW HOTELSCHOOL OPEN AANBESTEDING. GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

BIJZONDER BESTEK WERKEN OOSTENDE SYNTRA WEST - NIEUWBOUW HOTELSCHOOL OPEN AANBESTEDING. GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR WERKEN MET ALS VOORWERP OOSTENDE SYNTRA WEST - NIEUWBOUW HOTELSCHOOL OPEN AANBESTEDING Opdrachtgevend bestuur GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Ontwerper

Nadere informatie

BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP BUSVERVOER VOOR KLASUITLENINGEN, SCHOOLVOORSTELLINGEN EN SCHOOLZWEMMEN

BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP BUSVERVOER VOOR KLASUITLENINGEN, SCHOOLVOORSTELLINGEN EN SCHOOLZWEMMEN BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP BUSVERVOER VOOR KLASUITLENINGEN, SCHOOLVOORSTELLINGEN EN SCHOOLZWEMMEN Ondergetekende (naam en voornaam) : Hoedanigheid of beroep

Nadere informatie

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43B/LOG/overname politiemobiel/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43B/LOG/overname politiemobiel/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas Dienst logistiek Tel. 03 778 35 51 veerle.weyers@sint-niklaas.be BESCHRIJVEND DOCUMENT 2014-43B/LOG/overname politiemobiel/vw-ms overname van een

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN Aanwezig: BUYS Rosette, OCMW-voorzitter, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, VERSCHUEREN Joris, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN MULDERS Dirk,

Nadere informatie

België-Antwerpen: Bouwwerkzaamheden 2017/S Aankondiging van een opdracht. Werken

België-Antwerpen: Bouwwerkzaamheden 2017/S Aankondiging van een opdracht. Werken 1 / 5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:149623-2017:text:nl:html België-Antwerpen: Bouwwerkzaamheden 2017/S 077-149623 Aankondiging van een opdracht Werken Richtlijn

Nadere informatie

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE VLAAMS BRABANT ---- OCMW LUBBEEK ---- DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 17 september 2012, 20.30 u AANWEZIG: Voorzitter : Jan VAN BRUSSELT Leden : Maria Elisabeth DEPRET, Ingrid

Nadere informatie

ZITTING VAN 15 DECEMBER 2015.

ZITTING VAN 15 DECEMBER 2015. ZITTING VAN 15 DECEMBER 2015. Aanwezig: BUYS Rosette, voorzitter DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul, VAN MULDERS Dirk, raadsleden VEREST Marie-Louise,

Nadere informatie

KB KB Wet KB AUR KB AAV Nieuw. Artikel 1, 1, lid 2, 27, 1, lid 2 en 53, 1, lid 2

KB KB Wet KB AUR KB AAV Nieuw. Artikel 1, 1, lid 2, 27, 1, lid 2 en 53, 1, lid 2 CONCORDANTIETABEL VOOR HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 15 JULI 2011 Algemene bepalingen KB 15.07.2011 KB 08.01.1996 Wet 24.12.1993 KB 26.09.1996-AUR KB 26.09.1996-AAV Artikel 1: inleidende bepaling Artikel

Nadere informatie

Hoofdstuk I Algemene bepalingen 1. Afdeling I Inleidende bepaling 1. Afdeling II Definities en toepassing belasting over de toegevoegde waarde

Hoofdstuk I Algemene bepalingen 1. Afdeling I Inleidende bepaling 1. Afdeling II Definities en toepassing belasting over de toegevoegde waarde INHOUDSTAFEL Hoofdstuk I Algemene bepalingen 1 Afdeling I Inleidende bepaling 1 Art. 1: omzetting richtlijn 1 Afdeling II Definities en toepassing belasting over de toegevoegde waarde Art. 2: definities

Nadere informatie

De Vlaamse Waterweg NV

De Vlaamse Waterweg NV De Vlaamse Waterweg NV Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking voor aanneming van werken Bestek nr. AAO D ALG 17-37 Offerteformulier Raamovereenkomst: Onderhoudswerken en

Nadere informatie

ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING OPDRACHT TOT EVALUATIE VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN DE POM OOST-VLAANDEREN

ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING OPDRACHT TOT EVALUATIE VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN DE POM OOST-VLAANDEREN ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING OPDRACHT TOT EVALUATIE VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN DE POM OOST-VLAANDEREN ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VAN EEN OVERHEIDSOPDRACHT VAN

Nadere informatie

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Elektriciteit 2012/S 35-056242

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Elektriciteit 2012/S 35-056242 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:56242-2012:text:nl:html B-Brussel: Elektriciteit 2012/S 35-056242 Aankondiging van een opdracht Leveringen Richtlijn 2004/18/EG

Nadere informatie

Overheidsopdrachten 9. G UNNING 11. VARIA

Overheidsopdrachten 9. G UNNING 11. VARIA Overheidsopdrachten 1. HISTORISCH KADER 2. WET VAN 24/12/1993 3. G UNNINGSWIJZEN 4. BEKENDMAKINGSVOORSCHRIFTEN 5. SELECTIE EN GUNNINGSCRITERIA 6. M OTIVERING- EN MELDINGSPLICHT 7. HET BESTEK 8. OFFERTE

Nadere informatie

Autonoom Gemeentebedrijf STADSPLANNING ANTWERPEN Herinrichting Hollebeekvallei te Hoboken/Wilrijk

Autonoom Gemeentebedrijf STADSPLANNING ANTWERPEN Herinrichting Hollebeekvallei te Hoboken/Wilrijk DEEL E. FERTEFORMULIER Autonoom Gemeentebedrijf STADSPLANNING ANTWERPEN Herinrichting Hollebeekvallei te Hoboken/Wilrijk Bestek: AGSTAN/OD/SP/HB/BE02 Programma Openbaar domein/strategische Projecten (natuurlijke

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 01 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 01 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 01 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Marie Jeanne Hendrickx: OCMW-voorzitter; Ursula Bervoets, Maria Boven, Peter Cras, Jozef Lemmens, Kathleen

Nadere informatie

ZITTING VAN 29 SEPTEMBER 2015.

ZITTING VAN 29 SEPTEMBER 2015. ZITTING VAN 29 SEPTEMBER 2015. Aanwezig: BUYS Rosette, voorzitter DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN MULDERS Dirk,

Nadere informatie

De Vennootschap (Handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit, zetel) :

De Vennootschap (Handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit, zetel) : Provincie Stad Aanbestedende overheid Benaming van de opdracht Limburg Sint-Truiden Wegen en Verkeer Limburg Aanpassing N3 Rotonde Stayen OFFERTEFORMULIER De ondergetekende (Naam en voornaam) : Hoedanigheid

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 28 SEPTEMBER 2015 OPENBARE ZITTING

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 28 SEPTEMBER 2015 OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 28 SEPTEMBER 2015 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: : raadsleden; Guido Goossens: OCMW-secretaris De voorzitter opent de vergadering.

Nadere informatie

BESTEK TL 2012-20. A a n b e s t e d e n d e o v e r h e i d. G e m e e n t e Z e d e l g e m. B e n a m i n g v a n d e d i e n s t

BESTEK TL 2012-20. A a n b e s t e d e n d e o v e r h e i d. G e m e e n t e Z e d e l g e m. B e n a m i n g v a n d e d i e n s t , dienst financiën TL 2012-20 04/04/2012 1/6 BESTEK TL 2012-20 ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING A l g e m e n e a d m i n i s t r a t i e v e b e p a l i n g e n e n v o o r w a a r d e n v

Nadere informatie

ZITTING VAN 23 MEI 2011.

ZITTING VAN 23 MEI 2011. ZITTING VAN 23 MEI 2011. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN TROOST Tom, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, DE WOLF Rita, VAN MULDERS Dirk, STASSIJNS

Nadere informatie

België-Hasselt: Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke 2016/S Aankondiging van een opdracht.

België-Hasselt: Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke 2016/S Aankondiging van een opdracht. 1 / 5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:436616-2016:text:nl:html België-Hasselt: Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke 2016/S 239-436616

Nadere informatie

2016/HFB/OO/ Leveren van groentenfruit. aardappelproducten. Opening 21/12/2016 9u45

2016/HFB/OO/ Leveren van groentenfruit. aardappelproducten. Opening 21/12/2016 9u45 2016/HFB/OO/33001 Leveren van groentenfruit en aardappelproducten Opening 21/12/2016 9u45 DISCLAIMER : de huidige slides zijn enkel een samenvatting van de voornaamste clausules van het bestek met referentie

Nadere informatie

België-Brussel: Verzekeringsdiensten 2016/S Aankondiging van een opdracht. Diensten

België-Brussel: Verzekeringsdiensten 2016/S Aankondiging van een opdracht. Diensten 1 / 5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:240435-2016:text:nl:html België-Brussel: Verzekeringsdiensten 2016/S 133-240435 Aankondiging van een opdracht Diensten

Nadere informatie

Procedure toewijzing concessie café OC Kasterlee en dienstverlening aan OC Kasterlee

Procedure toewijzing concessie café OC Kasterlee en dienstverlening aan OC Kasterlee Procedure toewijzing concessie café OC Kasterlee en dienstverlening aan OC Kasterlee 1. Voorwerp Dit document regelt de procedure voor de toewijzing van de concessie van het café met zomerterras en de

Nadere informatie

DEELNEMINGSFORMULIER CONCURRENTIEDIALOOG

DEELNEMINGSFORMULIER CONCURRENTIEDIALOOG Bruneaustraat 101 1755 Gooik (Kester) 054/31 35 40 Gezien en goedgekeurd door de Politieraad Lokale Politiezone Pajottenland in zitting van 26 januari 2015 Marc Hellinckx Michel Doomst korpschef voorzitter

Nadere informatie

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:48353-2011:text:nl:html B-Gent: Haalbaarheidsstudie, adviesverlening, analyse 2011/S 29-048353 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

Nadere informatie

Aankopen van van elektrische voertuigen. Opening offertes op 06/09/2016 om 10:45 uur

Aankopen van van elektrische voertuigen. Opening offertes op 06/09/2016 om 10:45 uur 2016/HFB/OA/32615 Aankopen van van elektrische voertuigen Opening offertes op 06/09/2016 om 10:45 uur Informatievergadering op 11/08/2016 om 13u30 in lokaal 4.E.12 van het Boudewijngebouw Disclaimer :

Nadere informatie

STAD ANTWERPEN biedt openbaar aan, onder vorm van biedingen onder gesloten omslag,

STAD ANTWERPEN biedt openbaar aan, onder vorm van biedingen onder gesloten omslag, BIEDINGSFORMULIER Artikel 1. Voorwerp STAD ANTWERPEN biedt openbaar aan, onder vorm van biedingen onder gesloten omslag, het tijdelijk recht tot exploitatie van de multifunctionele ruimte van het Red Star

Nadere informatie

België-Beringen: Maken van bouwkundige ontwerpen 2016/S 010-013528. Aankondiging van een opdracht. Diensten

België-Beringen: Maken van bouwkundige ontwerpen 2016/S 010-013528. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1 / 5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:13528-2016:text:nl:html België-Beringen: Maken van bouwkundige ontwerpen 2016/S 010-013528 Aankondiging van een opdracht

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. 1431

BIJZONDER BESTEK NR. 1431 MAATSCHAPPIJ VOOR HET INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL MIVB KONINGSTRAAT 76 1000 BRUSSEL (1) BIJZONDER BESTEK NR. 1431 Aanpassing van het bovengrondse net Kleine reparaties aan de halten en beddingen

Nadere informatie

Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen

Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen PROVINCIE ANTWERPEN OFFERTEFORMULIER Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen Gebruikte eenheid in het inschrijvingsbiljet:

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER. : Diverse gebouwen van de Vlaamse Overheid in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

DEEL III: OFFERTEFORMULIER. : Diverse gebouwen van de Vlaamse Overheid in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Bouwprojecten Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL Domein Werk Besteknummer : Diverse gebouwen

Nadere informatie

DEEL IV: OFFERTEFORMULIER

DEEL IV: OFFERTEFORMULIER 34 DEEL IV: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Klanten & Ondersteuning Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL Bestek 2014/AFM/OA/28686 Open aanbesteding voor

Nadere informatie

BESTEK 2 E HANDSVERKOOP VERKOOP COMBIMACHINES INSTITUUT BERT CARLIER - 2 STUKS FMAB-HB. openbare verkoop

BESTEK 2 E HANDSVERKOOP VERKOOP COMBIMACHINES INSTITUUT BERT CARLIER - 2 STUKS FMAB-HB. openbare verkoop BESTEK 2 E HANDSVERKOOP VERKOOP COMBIMACHINES INSTITUUT BERT CARLIER - 2 STUKS 2015-006-FMAB-HB openbare verkoop Aanbestedende overheid : Stad Gent Opening van de offertes : op maandag 11 mei 2015 om 10.00

Nadere informatie

Leidraad voor de concessie voor de exploitatie van de horecazaak Den Lavaar in Centrum Duurzaam Bouwen

Leidraad voor de concessie voor de exploitatie van de horecazaak Den Lavaar in Centrum Duurzaam Bouwen Leidraad voor de concessie voor de exploitatie van de horecazaak Den Lavaar in Centrum Duurzaam Bouwen 1. BIEDINGSVOORWAARDEN Artikel 1 - Voorwerp Centrum Duurzaam Bouwen vzw biedt via marktraadpleging

Nadere informatie

België-Brussel: Software en informatiesystemen 2014/S 038-062416. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Software en informatiesystemen 2014/S 038-062416. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:62416-2014:text:nl:html België-Brussel: Software en informatiesystemen 2014/S 038-062416 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

SELECTIENOTA 3.11.4.11 Training Neptunus 2014 Algemene Directie ICT afdeling

SELECTIENOTA 3.11.4.11 Training Neptunus 2014 Algemene Directie ICT afdeling SELECTIENOTA 3.11.4.11 Training Neptunus 2014 Algemene Directie ICT afdeling Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening CVBA Hoofdstuk 1. Algemene informatie 1.1 Aanbestedende overheid De opdrachtgever

Nadere informatie

Georges-Henri Park : Georges Henripark: hekken en poorten in siersmeedwerk.

Georges-Henri Park : Georges Henripark: hekken en poorten in siersmeedwerk. BESTEK ref / Georges-Henri Park : Georges Henripark: hekken en poorten in siersmeedwerk. Overheidsopdracht voor leveringen met het doel de levering van een omheining in siersmeedwerk met de toegangshekken

Nadere informatie

overeenkomst CNV-CA-2015.

overeenkomst CNV-CA-2015. CNV-CA-2015. Tussen: en: GIAL, vzw met maatschappelijke zetel gevestigd Emile Jacqmainlaan 95 te 1000 Brussel, vertegenwoordigd door: dhr. Mohamed Ouriaghli, voorzitter van de raad van bestuur, en dhr.

Nadere informatie

Aankondiging van een opdracht. Leveringen

Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1 / 5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:295856-2016:text:nl:html België-Brussel: Elektrische machines, apparaten, uitrusting en verbruiksartikelen; verlichting

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER

DEEL III: OFFERTEFORMULIER 44 DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Bouwprojecten Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL OFFERTEFORMULIER Domein Adres Werk Besteknummer

Nadere informatie

Bestek nr. : INF Dossier nr. : WA 2012/0538/02 OFFERTEFORMULIER

Bestek nr. : INF Dossier nr. : WA 2012/0538/02 OFFERTEFORMULIER Aanbestedende overheid: Sociale Huisvestingsmaatschappij Vooruitzien cvba Burgemeester Geyskensstraat 1 3580 Beringen Opdracht: Verkavelingsproject aan Kleuterweg, Heusden-Zolder Bestek nr. : INF2016-0038

Nadere informatie

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CDG001060. Onthaalbalie Bellevue 1 B-9050 Ledeberg (Gent)

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CDG001060. Onthaalbalie Bellevue 1 B-9050 Ledeberg (Gent) Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Selectiedocument met het oog

Nadere informatie

p r o v i n c i e Limburg

p r o v i n c i e Limburg p r o v i n c i e Limburg D i r e c t i e Omgeving D i e n s t Wegen en Routestructuren Belangrijk aandachtspunt om te vermijden dat offertes reeds voor de openingszitting zouden geopend worden! Indien

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 21 december 2015 om uur.

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 21 december 2015 om uur. Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 21 december 2015 om 20.00 uur. Aanwezig: Ver Berne Erik, voorzitter Dexters Nancy, ondervoorzitter Ciarlo Diego, Deckers Daan, Er

Nadere informatie

BESTEK N 17/01 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP

BESTEK N 17/01 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP BESTEK N 17/01 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP Het aanstellen van een leverancier voor de installatie van een waterbehandelingssysteem Offerteaanvraag BIV 1 INHOUD INHOUD...2 I. VOORAFGAANDELIJK...3

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 16 juni 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00576 Onderwerp: Addenda bij subsidieovereenkomsten tussen de Stad Gent en het SVK OCMW Gent als gevolg van enerzijds

Nadere informatie

INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG

INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG BV/PDT/juli 2013 INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG OFFERTEFORMULIER VOOR AANNEMINGEN VAN WERKEN BESTEK NUMMER: 2016-1 IN OPDRACHT VAN: INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON Nieuwland

Nadere informatie

GESCHIKTMAKINGSWERKEN

GESCHIKTMAKINGSWERKEN Opdrachtgever: VZW KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS REGIO TESSENDERLO Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo Project: SCHOOLCOMPLEX PIUS X COLLEGE Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo GESCHIKTMAKINGSWERKEN PERCEEL

Nadere informatie

1. Voorwerp 1.1. Op alle diensten, producten en leveringen van Metalmorphosa bvba zijn huidige algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting

1. Voorwerp 1.1. Op alle diensten, producten en leveringen van Metalmorphosa bvba zijn huidige algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting 1. Voorwerp 1.1. Op alle diensten, producten en leveringen van Metalmorphosa bvba zijn huidige algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting van elke andere leveringsvoorwaarden of verkoopsvoorwaarden

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR : VZW Katholiek Basisonderwijs H. Hart Winterslag-Genk Margarethalaan Genk

OPDRACHTGEVEND BESTUUR : VZW Katholiek Basisonderwijs H. Hart Winterslag-Genk Margarethalaan Genk STAD : Genk OPDRACHTGEVEND BESTUUR : VZW Katholiek Basisonderwijs H. Hart Winterslag-Genk Margarethalaan 70 3600 Genk BENAMING VAN DE OPDRACHT : GT-160490-66 Infrastructuurwerken Omgevingswerken Kleuterschool

Nadere informatie

BIEDINGSFORMULIER. Artikel 1. Voorwerp. Artikel 2. Geldigheid biedingen

BIEDINGSFORMULIER. Artikel 1. Voorwerp. Artikel 2. Geldigheid biedingen BIEDINGSFORMULIER Artikel 1. Voorwerp De stad biedt openbaar aan, onder de vorm van gesloten digitale biedingen, het recht tot uitbating van een zomerbar in het gebouw Platform in park Spoor Noord. Artikel

Nadere informatie

Woord vooraf 3. Inleiding 15. HOOFDSTUK 1. Algemene bepalingen 17. Afdeling 1. Inleidende bepaling 17. Art. 1: omzetting richtlijn 17

Woord vooraf 3. Inleiding 15. HOOFDSTUK 1. Algemene bepalingen 17. Afdeling 1. Inleidende bepaling 17. Art. 1: omzetting richtlijn 17 KB plaatsing overheidsopdrachten goed.fm Page 5 Friday, October 21, 2011 9:36 AM INHOUDSOPGAVE Woord vooraf 3 Inleiding 15 HOOFDSTUK 1. Algemene bepalingen 17 Afdeling 1. Inleidende bepaling 17 Art. 1:

Nadere informatie

SELECTIECRITERIA MET BETREKKING TOT DE TECHNISCHE DRAAGKRACHT

SELECTIECRITERIA MET BETREKKING TOT DE TECHNISCHE DRAAGKRACHT SELECTIECRITERIA MET BETREKKING TOT DE TECHNISCHE DRAAGKRACHT Piet Lombaerts INLEIDING EN PROBLEEMSTELLING SELECTIECRITERIA: bekwaamheid / geschiktheid van de INSCHRIJVER om de opdracht uit te voeren (referenties,

Nadere informatie

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING Overzichtslijst Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Aanwezig Datum 26 februari 2015 Herwig Beckers, voorzitter Luc Ponsaerts, Chris Bex, Elisabeth Dyckmans, Luc

Nadere informatie

België-Brussel: Software voor het maken van documenten, tekeningen, afbeeldingen, dienstregelingen en productiviteit 2015/S 034-057624

België-Brussel: Software voor het maken van documenten, tekeningen, afbeeldingen, dienstregelingen en productiviteit 2015/S 034-057624 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:57624-2015:text:nl:html België-Brussel: Software voor het maken van documenten, tekeningen, afbeeldingen, dienstregelingen

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER

DEEL III: OFFERTEFORMULIER 18 DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Studie en Advies Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL OFFERTEFORMULIER Domein Adres Werk

Nadere informatie

- Administratieve bijlage - NL-Petten: de terbeschikkingstelling van uitzendkrachten voor JRC-IET (locatie te Petten)

- Administratieve bijlage - NL-Petten: de terbeschikkingstelling van uitzendkrachten voor JRC-IET (locatie te Petten) Ref. Ares(2014)1829175-04/06/2014 - Administratieve bijlage - NL-Petten: de terbeschikkingstelling van uitzendkrachten voor JRC-IET (locatie te Petten) Aankondiging van een opdracht: 2014/S 105-184206

Nadere informatie

De wet op de overheidsopdrachten: uitdaging of last?

De wet op de overheidsopdrachten: uitdaging of last? De wet op de overheidsopdrachten: uitdaging of last? Jo Swartenbroekx Hoofdapotheker UZ Antwerpen PUO 4 oktober 2011 Wet op de overheidsopdrachten Wet op overheidsopdrachten is meer dan Europese aanbesteding

Nadere informatie